ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α"

Transcript

1

2 ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα Ρηλ/Fax: , Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ Ηνθάζηεο 4, Βύξωλαο Ρει: , Fax: Θηλ: , e_mail: Αμ. Ξροηγ. Θσβερνήηης ΓΗΩΟΓΝΠ ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ Θξόλνπ 18, Ξαι.Φάιεξν Ρει: Fax: Θηλ: e_mail: Ανηικσβερνήηης Α ΞΔΛΛ ΔΚΚΑΛΝΖΙ Ξι. Ζξώωλ Ξνιπηερλείνπ 34, Θεθηζηά Ρει: , Fax: Θηλ: e_mail: Ανηικσβερνήηης Β ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΣΑΡΕΖΚΑΙΙΖΠ Ιήκλνπ 73, Άγ. Γεκήηξηνο Ρει. & Fax: Θηλ: e_mail: Γραμμαηέας ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΑΞΑΠΡΑΟΝ Βάιηνπ 35, Αζήλα Ρει: Θηλ: e_mail: Ραμίας ΒΑΠΗΙΖΠ ΓΟΖΓΝΟΝΞΝΙΝΠ Θώ 17, Λέα Πκύξλε Ρει: Θηλ: 6972/ e_mail: Ξρόεδροι Ξεριοτών I ΓΗΩΡΑ ΓΗΑΛΛΝΙΖ II ΒΝΙΑ ΘΩΛΠΡΑΛΡΑΟΑ III ΟΝΙΑ ΛΗΛΝ IV ΑΛΛΑ ΠΑΟΟΖ Ξρος όλα ηα μέλη ηοσ Γιοικηηικού Πσμβοσλίοσ ηοσ Θέμαηος 117 Α Αζήλα, 7 Ηνπιίνπ 2011 Αγαπεηνί Ππλεξγάηεο, ΑΟ. ΞΟΩΡ.: 1 Θαιείζζε ζην 1 Ν ανοικηό Γιοικηηικό Πσμβούλιο ηνπ Θέκαηνο, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Πάββαηο 16 Ηοσλίοσ 2011 θαη ώρα 10:00, ζην μελνδνρείν ΑΚΑΙΗΑ (Ιεωθ. Ακαιίαο θαη Μελνθώληνο, Πύληαγκα). ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΓΗΑΡΑΜΖ 1 οσ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 1. ΘΑΙΩΠΝΟΗΠΚΑ 2. ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΞΑΟΔΟΗΠΘΝΚΔΛΩΛ 3. ΓΗΔΘΛΔΠ ΠΛΔΓΟΗΝ SEATTLE 4. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΔΘΛΝΠ ΞΟΝΔΓΟΝ 5. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΙΑΪΝΛΗΘΖΠ ΠΡΔΓΖΠ 6. ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΔΚΑΡΝΠ 7. ΞΟΝΠΛΔΓΟΗΝ 8. ΙΑΪΝΛΗΘΖ ΑΘΑΓΖΚΗΑ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖΠ 9. ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΘΔΚΑΡΝΠ 10. TO ΔΟΓΝ ΠΡΖ ΘΖΒΑ 11. ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖ ΠΛΓΗΑΠΘΔΨΖ 12. ΙΑΪΝΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΝΦΘΑΙΚΩΛ ΑΘΖΛΩΛ (LIONS EYE BANK OF ATHENS) Κε εκηίμηζη Δλπίδα Βάπηιζμα Θνηλ.: Ξξνεγ. Γηεζλή Πύκβνπιν Γεκ. Θαιαληδόπνπιν, Ξξνεγ. Ξξνέδξνπο Ππκβνπιίνπ Θπβεξλεηώλ, Ξξνεγ. Θπβεξλήηεο, Ξξνέδξνπο Ιεζρώλ, Ξξνέδξνπο Δπηηξνπώλ

3

4

5 The Yellow River, China Believe that one person can make a difference. Believe that the entire world can be changed when we come together as Lions. Believe that changing a life or the world starts with each one of us. INTERNATIONAL PRESIDENT WING-KUN TAM PRESIDENTIAL THEME

6 ΒELIEVE BUBBLE BEE Embrace Members Like Family PRESIDENT MEETS PRESIDENTS HAVE FUN ΓΗΑΠΘΔΓΑΠΡΔ

7

8

9

10 you who are strong and brave and kind. Will you not constitute yourself Knights of the Blind in the crusade against darkness? Helen Keller

11 ΛΑΪΟΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Διευθυντής : L. Κώστας Μπεκρής

12 ΞΔΟΗΝΣΖ 1 ΞΔΟΗΝΣΖ 2 ΞΔΟΗΝΣΖ 3 ΞΔΟΗΝΣΖ 4 ΓΗΑΛΛΝΙΖ ΓΗΥΡΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΑΟΑ ΒΝΙΑ ΟΝΙΑ ΛΗΛΝ ΠΑΟΟΖ ΑΛΛΑ ΕΥΛΖ 1 ΕΥΛΖ 1 ΕΥΛΖ 1 ΕΥΛΖ 1 ΞΟΝΛΡΕΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΞΗΑΙΝΞΝΙΝ ΓΝΘΑΠ ΑΞΝΠΡΝΙΑΡΝ ΔΦΖ ΞΔΗΟΑΗΑ ΘΑΠΡΔΙΙΑ ΚΔΡΟΝΞΝΙΗΡΑΛ ΣΑΙΑΛΓΟΗ ΞΑΛΑΘΖΛΑΗΑ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΝΠΘΝΟΝΗ ΑΚΑΕΝΛΔΠ ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖ ΑΞΝΙΙΥΛ ΕΥΠΡΖΟ ΚΑΟΝΠΗ ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΘΔΛΡΟΝ ΔΘΑΙΖ ΞΑΓΘΟΑΡΗ ΙΔΥΛΗΓΑΠ ΞΑΙ. ΦΑΙΖΟΝ ΡΟΗΡΥΛ ΞΝΠΔΗΓΥΛ ΔΟΥΞΖ ΞΑΙΝΠ ΚΔΙΑΠ BRANCH ΤΣΗΘΝ ΗΑΠΥΛ ΘΖΒΑ ΑΛΡΗΓΝΛΖ ΘΖΦΗΠΗΑ-ΚΑΗΑΛΓΟΝΠ ΞΔΛΡΔΙΖ ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΖΠΗΑ ΚΡΗΙΖΛΖ ΞΛΘΑ ΠΑΟΥΛΗΘΝΠ ΣΑΙΘΗΓΑ ΞΝΙΗΡΔΗΑ ΞΔΡΝΠΖ ΡΑΡΠΝ ΙΗΡΠΑ ΓΔΥΟΓΝΛΡΕΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΝΟΦΔΑΠ ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΘΑΙΑΚΑΡΑ ΛΔΠΡΥΟ ΟΝΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΝ ΘΝΟΛΖΙΗΑ ΑΘΖΛΥΛ ΑΘΖΛΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΑΟΔΘΑΠ ΞΑΡΟΔΠ ΖΙΗΝΠΑ ΟΝΓΝ ΞΑΞΑΓΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΕΥΓΟΑΦΝ ΠΥΘΟΑΡΖΠ ΞΑΡΟΑ ΘΥΠ CONTINENTAL ΘΖΦΗΠΗΑ ΠΑΟΥΛΗΓΑ-ΙΑΓΝΛΖΠΗ ΖΟΑΘΙΔΗΝ UNIVERSE ΝΙΚΞΗΑΓΑ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΛΥΠΠΝΠ

13 ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΘΔΚΑΡΝΠ GMT- GLOBAL MEMBERSHIP TEAM GLT - GLOBAL LEADERSHIP TEAM ΙΑΦΝΛΗΘΖ ΑΘΑΓΖΚΗΑ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ LCIF D-COORDINATOR ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΠΔΟΔΚΗΓΖΠ ΠΞΟΝΠ ΣΑΙΑΚΑΛΓΟΑΟΖΠ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΗΑΚΑΛΡΖΠ ΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΗΑΚΑΛΡΖΠ ALERT-ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΟΝΦΙΑΜΖΠ ΡΖΠ ΑΘΝΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΓΟΑΠΖ ΑΦΗΠΠΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΟΖΛΖ / ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΟΖΛΖ - ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΙΑΦΝΛΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ, ΠΛΔΓΟΗΥΛ ΘΑΗ FORA MARKETING ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ ΓΗΑΒΖΡΖ ΘΑΗ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΔΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΗΠΡΝΟΗΘΖΠ ΚΛΖΚΖΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 45οσ ΔΘΛΗΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΔΞΗΡΗΚΖ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ-ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ & ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑΗ ΔΡΝΗΚΝΡΖΡΝΠ ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΖΠ ΠΛΓΗΑΠΘΔΤΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΜΑΟΡΖΠΔΗΠ & ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΝΠΗΥΛ ΘΑΡΑ ΡΖΠ ΔΛΓΝΝΗΘΝΓΔΗΑΘΖΠ ΒΗΑΠ ΘΑΗ ΡΥΛ ΓΗΑΘΟΗΠΔΥΛ ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ LIONS CHILDREN FIRST ΑΛΡΑΙΙΑΓΖΠ ΛΔΥΛ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΘΖΛΥΠΔΥΛ ΘΑΡΑ ΡΝ ΑΛΑΙΦΑΒΖΡΗΠΚΝ - SCHOOL-IN-A-BOX Lions Quest* ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΛΔΝΙΑΗΑ ΡΝΚΔΑΠ ΝΟΑΠΖΠ ΞΟΝΦΙΑΜΖΠ ΡΖΠ ΝΟΑΠΖΠ-ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΑΗ ΓΟΑΠΖ ΠΓΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΠΘΔΙΔΡΥΛ ΓΑΙΗΥΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΙΑΦΝΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΝΦΘΑΙΚΥΛ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΘΔΛΡΟΝ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ ΠΘΔΙΔΡΥΛ ΓΑΙΗΥΛ ΓΘΗΒΑΙΝΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ ΡΠΝΛΗΑ ΙΔΙΑ ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΝ ΟΝΖ ΛΗΠΙΝΓΙΝ ΞΑΙΝΠ ΞΗΑΙΝΞΝΙΝΠ ΗΝΟΓΑΛΖΠ ΓΔΟΝΦΡΝΠ ΘΥΠΡΑΠ ΞΑΞΑΙΑ-ΚΞΗΛΗΥΟΖ ΛΡΗΑΛΑ ΟΝΓΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΗΑΚΑΛΡΖΠ ΠΑΚΥΙΖΠ ΚΑΛΥΙΖΠ ΑΙΗΘΑΛΗΥΡΖΠ ΡΑΘΖΠ ΑΟΓΟΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΕΑΣΑΟΗΑΓΝ ΣΑΟΖ ΦΑΡΠΗΥΟΖ ΑΘΖΛΑ ΒΔΟΒΗΡΠΗΥΡΖ ΓΗΝΙΖ ΜΖΟΝΓΗΑΛΛΖΠ ΦΥΡΖΠ ΘΔΝΓΥΟΗΓΖΠ ΛΡΗΛΝΠ ΞΑΓΝΙΑΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΞΔΦΑΛΖ ΚΞΔΠΠ ΞΑΞΑΘΔΝΣΑΟΖΠ ΓΗΑΛΛΖΠ ΡΠΗΟΝ ΚΑΟΗΑΛΛΑ ΞΑΞΑΠΗΛΝ ΓΔΥΟΓΗΑ ΠΑΚΑΟΑΠ ΘΥΠΡΖΠ ΡΠΗΚΔΟΑΘΖΠ ΘΥΠΡΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ - GREEN TEAM ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΔΛΓΟΝΦΡΔΠΖΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΝΟΗΠΚΑΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΝΡΔΣΛΗΘΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΡΖΛ ΘΖΒΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΘΔΚΑΡΝΠ 117Α ΘΑΚΑΟΗΛΑΘΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΞΔΡΑΚΗΓΖΠ ΓΗΑΛΛΖΠ ΣΑΟΑΚΖΠ ΡΑΘΖΠ ΠΑΚΥΙΖΠ ΚΑΛΥΙΖΠ ΓΝΙΗΑ-ΓΑΒΟΑ ΘΟΗΑΘΖ ΞΑΟΑΠΘΔΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ ΞΑΞΞΑΠ-ΠΘΔΙΙΑΠ ΛΗΘΝΠ ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖΠ ΠΡΔΙΗΝΠ

14 ΡρΫηη ΞΩμπηη ΡρΫηη ΞΩμπηη ΡρΫηη ΞΩμπηη ΞαραζκεσΪ ΠΨββαηο ΡρΫηη ΞΩμπηη ΞΩμπηη ΡρΫηη ΞΩμπηη ΡρΫηη ΞΩμπηη ΡρΫηη ΡρΫηη ΠΨββαηο ΘσριακΪ ΡρΫηη ΞΩμπηη ΡρΫηη ΞΩμπηη ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ ΘΒΔΟΛΖΡΖ 12 ΠεπηΩμβριος 2011ΣΑΙΘΗΓΑ 14 ΠεπηΩμβριος 2011ΘΥΠ 19 ΠεπηΩμβριος 2011CONTINENTAL 20 ΠεπηΩμβριος 2011ΞΑΓΘΟΑΡΗ 21 ΠεπηΩμβριος 2011ΞΑΛΑΘΖΛΑΗΑ 26 ΠεπηΩμβριος 2011ΘΖΦΗΠΗΑ 28 ΠεπηΩμβριος 2011ΘΑΙΑΚΑΡΑ 29 ΠεπηΩμβριος 2011ΞΑΡΖΠΗΑ 3 Νκηώβριος 2011ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ 4 Νκηώβριος 2011ΙΑΓΝΛΖΠΗ-ΠΑΟΥΛΗΓΑ 5 Νκηώβριος 2011ΑΘΖΛΥΛ 6 Νκηώβριος 2011ΘΖΒΑ ΑΛΡΗΓΝΛΖ 10 Νκηώβριος 2011ΚΡΗΙΖΛΖ 11 Νκηώβριος 2011ΠΑΟΥΛΗΘΝΠ 12 Νκηώβριος 2011EUROPA FORUM 13 Νκηώβριος 2011EUROPA FORUM 14 Νκηώβριος 2011EUROPA FORUM 15 Νκηώβριος 2011EUROPA FORUM 17 Νκηώβριος 2011ΞΝΙΗΡΔΗΑ 18 Νκηώβριος 2011ΞΑΡΟΑ 19 Νκηώβριος 2011ΑΟΔΘΑΠ ΞΑΡΟΥΛ 20 Νκηώβριος 2011ΝΙΚΞΗΑΓΑ 24 Νκηώβριος 2011ΠΥΘΟΑΡΖΠ 26 Νκηώβριος 2011ΖΙΗΝΠΑ 27 Νκηώβριος 2011ΟΝΓΝΠ 31 Νκηώβριος 2011ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖ 1 ΛοΩμβριος 2011Ξ.ΚΔΙΑΠ 2 ΛοΩμβριος 2011ΑΚΑΕΝΛΔΠ 3 ΛοΩμβριος 2011ΞΛΘΑ 8 ΛοΩμβριος 2011ΑΘΖΛΥΛ-ΘΔΛΡΟΝ 9 ΛοΩμβριος 2011ΞΔΛΡΔΙΖ 10 ΛοΩμβριος 2011ΘΑΠΡΔΙΙΑ 14 ΛοΩμβριος 2011ΘΖΦΗΠΗΑ-ΚΑΗΑΛΓΟΝΠ 15 ΛοΩμβριος 2011UNIVERSE 16 ΛοΩμβριος 2011ΔΘΑΙΖ 21 ΛοΩμβριος 2011ΔΟΥΞΖ 22 ΛοΩμβριος 2011BRANCH ΤΣΗΘΝ ΗΑΠΥΛ 23 ΛοΩμβριος 2011ΝΟΦΔΑΠ 26 ΛοΩμβριος 2011ΞΟΝΠΛΔΓΟΗΝ 27 ΛοΩμβριος 2011ΞΟΝΠΛΔΓΟΗΝ 28 ΛοΩμβριος 2011ΚΑΟΝΠΗ 30 ΛοΩμβριος 2011ΓΗΝΠΘΝΟΝΗ 5 ΓεκΩμβριος 2011ΞΑΞΑΓΝ-ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 6 ΓεκΩμβριος 2011ΣΑΙΑΛΓΟΗ 7 ΓεκΩμβριος 2011ΞΝΠΔΗΓΥΛ 8 ΓεκΩμβριος 2011ΚΔΡΟΝΞΝΙΗΡΑΛ 13 ΓεκΩμβριος 2011ΞΔΗΟΑΗΑΠ ΘΔΛΡΟΝ 14 ΓεκΩμβριος 2011ΘΛΥΠΠΝΠ 15 ΓεκΩμβριος 2011ΖΟΑΘΙΔΗΝ 19 ΓεκΩμβριος 2011ΡΟΗΡΥΛ

15 ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΔΞΑΘΙΝ ΞΔΡΑΙΑ ΙΑΦΝΛΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ παπαλαβή μέσπι ΒΑΘΚΝΗ 1 ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΚΔΙΥΛ ΘΑΗ Γ.Π. 31/7/ Ονομαζηικόρ καηάλογορ ηων μελών ηηρ λέζσηρ, με πλήπη ζηοισεία: διεύθςνζη, ηηλέθωνα, επάγγελμα, e_mail. ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α 2 ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΔΞΗΡΟΝΞΥΛ ΙΔΠΣΖΠ 31/7/ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α 3 ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ-ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 31/7/ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α 4 ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 31/7/ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α 5 ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΑΚΔΗΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α 31/7/ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΑΚΔΗΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α 31/7/ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ Α ΔΜΑΚΖΛΝ 31/7/ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α 8 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ Β ΔΜΑΚΖΛΝ 15/1/ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α 9 ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΠΛΓΟΝΚΥΛ ΞΟΝΠ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΘΑΗ ΘΔΚΑ Α ΔΜΑΚΖΛΝ 10/8/ Οι αποδείξειρ πληπωμήρ ΔΙΕΘΝΩΝ και ΘΕΜΑΣΟ ππέπει να αποζηέλλονηαι ΘΑΗ ζηην ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Ϊ/ΘΑΗ ζηον ΣΑΜΙΑ ΘΑΗ ζηοςρ ΓΗΔΘΛΔΗΠ. ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΕΙ, ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΑΜΙΑ Θ.117Α

16 10 ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΠΛΓΟΝΚΥΛ ΞΟΝΠ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΘΑΗ ΘΔΚΑ Β ΔΜΑΚΖΛΝ 10/2/ Οι αποδείξειρ πληπωμήρ ΔΙΕΘΝΩΝ και ΘΕΜΑΣΟ ππέπει να αποζηέλλονηαι ΘΑΗ ζηην ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Ϊ/ΘΑΗ ζηον ΣΑΜΙΑ ΘΑΗ ζηοςρ ΓΗΔΘΛΔΗΠ. ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΕΙ, ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΑΜΙΑ Θ.117Α 11 ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΚΖΛΗΑΗΥΛ ΓΔΙΡΗΥΛ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΚΔΙΥΛ Αποζηολή μηνιαίος δεληίος ΗΝΛΗΝ 5/6/ Αποζηολή ενηόρ ηων πποκαθοπιζμένων σπονικών πλαιζίων, όπωρ αναγπάθονηαι ζηο ζςνημμένο ένηςπο και ζηα εγσειπίδια ηων αξιωμαηούσων λεζσών και Θέμαηορ. Ααααααααααα ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α (12Υ500=6000) 12 ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΑΛΑΦΝΟΑ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ Α ΔΜΑΚΖΛΝ 10/1/ Β ΔΜΑΚΖΛΝ 30/5/ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α 13 ΔΛΡΞΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ ΛΔΥΛ ΑΜΗΥΚΑΡΝΣΥΛ ΙΔΠΣΖΠ (PU 101), /3/ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Θ.117Α 14 ΞΑΟΝΠΗΑ ΠΡΗΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΗΠ ΡΖΠ ΕΥΛΖΠ (ΓΗΑΕΥΛΗΘΔΠ) Τποσπεωηική παποςζία ηος Πποέδπος και ηος Γπαμμαηέα ηηρ λέζσηρ. Η παποςζία ηος καθένα βαθμολογείηαι με 500 βαθμούρ. (3X1000=3000) ΑΛΥΡΑΡΖ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ =

17 ΔΞΑΘΙΝ ΘΒΔΟΛΖΡΖ ΙΑΦΝΛΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΔΞΗ ΚΔΟΝΠ ΒΑΘΚΝΗ ΒΑΘΚΝΗ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΠΡΝ LCIF $ = 1 MJF ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΙΔΠΣΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΔΥΠ 30/9/ ON LINE ΑΛΑΦΝΟΔΠ ΛΔΑ ΚΔΙΖ ΑΡΝΚΑ ΑΡΝΚΑ ΑΡΝΚΑ BRANCH ΛΔΑ ΙΔΠΣΖ ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ ΚΔΙΥΛ ΔΜΝΦΙΖΠΖ ΝΦΔΗΙΥΛ Ν ΓΗΑΓΟΑΦΔΠ /7/ /2/ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΑ ΠΔΚΗΛΑΟΗΑ ΑΡΝΚΑ /ΑΡΝΚΝ ΑΡΝΚΑ ΑΡΝΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΗΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ ΡΝ ΘΔΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑ /ΑΡΝΚΝ ΑΡΝΚΑ ΑΡΝΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΓΔΛΓΟΝΦΡΔΠΖ ΑΡΝΚΑ /ΑΡΝΚΝ ΑΡΝΚΑ 5 ΑΡΝΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΝΙΝΗ ΝΗ ΔΘΙΔΘΡΝΟΔΠ + ΔΞΗΞΙΔΝΛ 3 ΠΛΔΓΟΝΗ /ΔΘΙΔΘΡΝΟΑ /ΠΛΔΓΟΝ ΠΛΝΙΝ ΒΑΘΚΥΛ

18 2 ειζιηϊρια για ηο επόμενο ΓιεθνΩς ΠσνΩδριο ζηο Busan - ΘορΩα

19 ΓΗΑ ΡΗΠ ΘΑΡΑΘΔΠΔΗΠ ΠΡΝΛ ΙΝΓΑΟΗΠΚΝ ΡΝ ΘΔΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΝΠ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ, ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΚΝΛΝΛ Ν ΘΥΓΗΘΝΠ ΡΝ ΘΔΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΙΔΠΣΖΠ ΞαρΨδειγμα: 4224 / ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΔΚΑΡΝΠ ΘΥΓΗΘΝΠ ΙΔΠΣΖΠ

20

21

22

23

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008

Αρ. Εντύποσ: Ε.ΙΙ.4_1. Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης:21.05.2008 ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ ΚΔΟΝΠ 1 ν ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΟΝΝΓΝ ΞΟΑΜΖΠ ΔΡΞΑ & (Γ.Ξ.Ξ.Ξ) ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ Ημ/νια Έκδοσης:21.05. 2008 Α. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ ΘΥΓ. ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) 296226 ΘΥΓ. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * 25 ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS

UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING STAVROS NIARCHOS UNIVERSITY OF IOANNINA INTERNATIONAL CENTER OF HELLENIC EDUCATION CULTURE & VOCATIONAL TRAINING

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ε.Δ.Π. LEADER ηηρ Ο.Τ.Δ. Σςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Ζακύνθος Αναπηςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΥΝΕΤΑΘΡΘΣΤΘΚΗ ΑΥΤΟΔΘΟΘΚΗΤΘΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτςξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντ. Μαπτινέγκος 7, 29100 Ζάκςνθορ Τηλ.: 2695 0 43931, Fax: 2695 0 43932 e-mail: sazae@otenet.gr website: www.sazae.gr Ζάθπλζνο, 18-04-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

THE ARTICLES (τα άρθρα)

THE ARTICLES (τα άρθρα) THE ARTICLES (τα άρθρα) Τα άπθπα ζηην αγγλική γλώζζα είναι δύο: Το αόπιζηο άπθπο The indefinite article a / an και ηο οπιζηικό άπθπο Τhe definite article the Το indefinite article a / an ( έναρ, μία, ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Τύπος. Φιλοξενία Κςππιοπαίδων από ηην Αμεπική και ηον Καναδά ζηην Κύππο (Ιούλιορ 2012)

Δεληίο Τύπος. Φιλοξενία Κςππιοπαίδων από ηην Αμεπική και ηον Καναδά ζηην Κύππο (Ιούλιορ 2012) ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS 13 East 40 th Street, New York, NY 10016 Tel.: +1 (212) 686-6016/17 Fax: +1 (212) 686-3660 Δεληίο Τύπος Φιλοξενία Κςππιοπαίδων

Διαβάστε περισσότερα

N E P S I S APRIL NEPSIS A MEMBER IN GOOD STANDING. Parish Council. VISIT THE PARISH WEBSITE stsophias.org

N E P S I S APRIL NEPSIS A MEMBER IN GOOD STANDING. Parish Council. VISIT THE PARISH WEBSITE stsophias.org Spiritual watchfulness and alertness. Watch, therefore, for you do not know what hour your Lord is coming (Matthew 24:42) S a i n t S o p h i a s G r e e k O r t h o d o x C h u r c h 3 2 5 W a r i n g

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Περίιεψε σλεζηίαζες Γεσηέρα 7 Νοεκβρίοσ 2011

Weekly Bulletin. Περίιεψε σλεζηίαζες Γεσηέρα 7 Νοεκβρίοσ 2011 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 15 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίιεψε σλεζηίαζες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη

Θέμα : Ξαποσέρ Νμίλος Βιοφαηπικήρ ζηιρ Κονάδερ γείαρ ηος ζηην Αηηική και ζηη Θεζζαλονίκη ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΡΝΚΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΕΩΖΠ & ΓΔΗΑΠ Ξξνο: Ριρ Δπιθευπήζειρ και ηιρ Ιοιπέρ Κονάδερ Ξαπαγυγήρ Ριρ Ξεπιθεπειακέρ ποδιεςθύνζειρ Ρα ποκαηαζηήμαηα, ηοςρ Ξεπιθεπειακούρ Ρομείρ Αζήλα, 20 Ηαλνπαξίνπ 2010 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

MAURIZIO CATTELAN "ALL"[2007]

MAURIZIO CATTELAN ALL[2007] MAURIZIO CATTELAN "ALL"[2007] ARELIS VOUTSINA 42 STREET ZIP CODE 116 32, ATHENS, GREECE elarelis5@gmail.com [A] ENGLISH VERSION MAURIZIO CATTELAN[A GUEST AND A HOST= A GHOST ] Maurizio Cattelan[Padua,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - 1 - ΤΟ MHNYMA TOY ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Αγαπητές και Αγαπητοί Lions, Αγαπητές Lioness και Αγαπητά Leo, ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΝΩΡΙΣ! Βρισκόμαστε ήδη στο τέλος Ιουλίου! Έχει ήδη φύγει ο πρώτος μήνας της Νέας Λαϊονικής Χρονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ

Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ Α. ΚΔΝΣΡΑ ΜΔΣΑΛΤΚΔΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ο λ. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) κε ζέκα «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κνιιεγίωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 45 ηνπ λ. 3848/2010 ζρεηηθά κε «Αλαβάζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 02 Απριλίοσ 2012

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 02 Απριλίοσ 2012 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 33 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012 Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012 07:05 ΠΑΛ ΓΝ ΠΡΑΓΝΛΔΠ ΛΔΟΝ LEAVES OF GRASS Θωκωδία, Αζηπλνκηθή Ραηλία - 2009 (101 08:50 ΞΗΛΑ ΚΞΑΝΠ PINA Ληνθηκαληέξ - 2011 (100 10:35 ΠΡΑ ΞΑΟΑΠΘΖΛΗΑ ΡΝ ΣΝΙΗΓΝΛΡ HOLLYWOOD ONE

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα