ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΣΜΖΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡ/ΓΩΝ Β. Γ/ΝΖ 18 ε ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ - ΣΜΖΜΑ Γ Γ. Γ/ΝΖ 33 ε ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α Γ. Γ/ΝΖ Π..Σ. ΣΜΖΜΑ Δ II. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΥΖΜΔΗΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Γ/ΝΖ ΠΔΣΡΟΥΖΜΗΚΩΝ ΣΜΖΜΑ Α III. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΜΖΜΑ Γ 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Β ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Θέκα: «Διαδικαζίες και προδιαγραθές εγκαηάζηαζης και ελέγτοσ ολοκληρωμένων ζσζηημάηων παρακολούθηζης ειζροών-εκροών ζηις θορολογικές αποθήκες και ζηις αποθήκες ηελωνειακής αποηαμίεσζης ενεργειακών προϊόνηων. Απαιηήζεις ζσμμόρθωζης, λειηοσργίας, καηαγραθής και διαζθάλιζης ηων μεηρήζεων και ηλεκηρονικής αποζηολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εθαρμογής, είδος και περιετόμενο ηων ζηοιτείων ποσ παρέτονηαι από ηο ζύζηημα ασηό». Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.2960/2001 «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ 265/Α ) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2960/2001 «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ 265/Α ), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 320 ηνπ λ.4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο-νέα εηαηξηθή κνξθή-ήκαηα-μεζίηεο

2 Αθηλήησλ-Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 86/Α ). 3. Σηο δηαηάμεηο ηηο ππ αξηζκ. Σ.1460/10/Γ0019/ ΑΤΟΟ «Λεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο» ( ΦΔΚ 468/Β ). 4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ.φ.883/530/ Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 1872/Β ) «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή», φπσο ηζρχεη. 5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ.φ.639 /447/ Α.Τ.Ο.Ο. (ΦΔΚ 1109/Β ) «χζηαζε θαη ιεηηνπξγία Φνξνινγηθψλ Απνζεθψλ», φπσο ηζρχεη. 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 7. Σν Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213/Α ) πεξί αλαζχζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ην Π.Γ 189/2009 (ΦΔΚ 221/Α ) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». 8. Σν Π.Γ. 90/2012 (ΦΔΚ 144/Α ) πεξί δηνξηζκνχ Τπνπξγνχ & Τθππνπξγψλ. 9. Σελ αξηζ. ΤΠΟΙΚ ΔΞ/ Απφθαζε (ΦΔΚ 2574/Β ) πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε. 10. Σελ αξηζ /ΓΙΟΔ/546/ (ΦΔΚ 1653/Β ) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Αζαλάζην θνξδά». 11. Σελ αξηζ. 329/ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ Τθππνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Μηραήι Παπαδφπνπινπ». 12. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ δηαδηθαζηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ειέγρνπ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο εηζξνψλ-εθξνψλ ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη απαηηήζεσλ ζπκκφξθσζεο, θαηαγξαθήο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ειεθηξνληθήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 13. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο, θαζψο θαη ηνπ είδνπο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα απηφ. 14. Όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Α. Καζνξίδνπκε ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξνδηαγξαθέο εγθαηάζηαζεο θαη ειέγρνπ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο εηζξνψλ-εθξνψλ ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, 2

3 θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο, ιεηηνπξγίαο, θαηαγξαθήο θαη δηαζθάιηζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ειεθηξνληθήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ σο αθνινχζσο: Άξζξν 1 Πεξηγξαθή - Γεληθέο Απαηηήζεηο 1. Ωο νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ εθξνψλ, λνείηαη ζχζηεκα ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ: α) ππνζχζηεκα κέηξεζεο ζηάζκεο, ζεξκνθξαζίαο θαη ππθλφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαπζίκνπ δεμακελήο θαη παξεπφκελα κέξε απηνχ, β) ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο εθξνψλ απφ ηνπο κεηξεηέο εθξνήο θαπζίκσλ, νη νπνίνη ζα βξίζθνληαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε ζεκείν παξάδνζεο θαπζίκνπ, γ) θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη δ) ππνζχζηεκα ζπγθέληξσζεο θαη ειεθηξνληθήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ. 2. Κάζε ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ πνπ εγθαζίζηαηαη ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πξέπεη: Nα ππνινγίδεη ηνλ φγθν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαπζίκνπ εληφο εθάζηεο δεμακελήο, κέζσ αδηάιεηπηεο κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θαπζίκνπ εληφο απηήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε ε ππθλφηεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη εηζάγεηαη ρεηξνθίλεηα ζην ζχζηεκα απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ) κεηά απφ θάζε λέα εηζξνή ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Να παξαθνινπζεί, θαηαγξάθεη θαη ζπγθξίλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εμεξρφκελσλ απφ ηνπο κεηξεηέο εθξνήο θαπζίκσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο εμεξρφκελεο πνζφηεηεο θαπζίκσλ απφ ηηο δεμακελέο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Να ζπιιέγεη, θαηαγξάθεη, επεμεξγάδεηαη, δηαζθαιίδεη θαη απνζεθεχεη ειεθηξνληθά φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο απφ ηηο δεμακελέο ησλ θαπζίκσλ θαζψο θαη λα απνζηέιιεη απηά ειεθηξνληθά ζε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.). Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο, ην είδνο, ε ζπρλφηεηα απνζηνιήο θαη ε γξακκνγξάθεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα απνζηέιινληαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ζα θαζνξηζηεί θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ.. Η Γ.Γ.Γ.Δ. ππνζηεξίδεηαη ζην έξγν ηεο φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα απφθαζε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..). Να πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα απφθαζε. 3

4 3. Σα σο άλσ ζπζηήκαηα εηζξνψλ-εθξνψλ εγθαζίζηαληαη ζηηο δεμακελέο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ θαη ησλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, ζηηο νπνίεο θαηέρνληαη ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, ελεξγεηαθά πξντφληα ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ λ.2960/2001, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηγ), ηδ) θαη ηε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 2 πκκόξθωζε κε επξωπαϊθά θαη δηεζλή πξόηππα 1. Κάζε ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ (αηζζεηήξεο, ηξνθνδνηηθά, θάξηεο επηθνηλσλίαο θ.ιπ.) θέξεη ζήκαλζε CE, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 94/9/EC (ΦΔΚ 157/Β /1996) θαη 1999/92/EC (ΦΔΚ 44/Α /2003) θαη κε θάζε ζρεηηθή θνηλνηηθή νδεγία ή θαλνληζκφ (φπσο, ελδεηθηηθά νη νδεγίεο: 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC θαη ζήκαλζε Ex ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο EC ATEX GUIDELINES, 3rd Edition - June 2009 (ή πξνεγνχκελεο) θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2. Οη κεραληζκνί κέηξεζεο ζηάζκεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ πζηάζεσλ OIML, φπσο R-85 1&2, 2008 ή/θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ISO (4266-1/2002 έσο /2002) ηνχηνπ πηζηνπνηνχκελνπ απφ Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα ή Δζληθφ Μεηξνινγηθφ Φνξέα. Οη κεραληζκνί ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Άξζξν 3 Ογθνκέηξεζε δεμακελώλ Οη δεμακελέο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ θαη ησλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ νγθνκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ αξηζ. 30/005/648/ ΑΤΟ (ΦΔΚ 2406/Β ) φπσο ηζρχεη. ηελ ίδηα Απφθαζε θαζνξίδνληαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ήδε πθηζηάκελεο θαη εγθεθξηκέλεο δεμακελέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ηελ ηζρχ ησλ νηθείσλ νγθνκεηξηθψλ πηλάθσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ. Άξζξν 4 Τπνζύζηεκα εηζξνώλ/εθξνώλ δεμακελήο 1. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φγθνπ ηνπ θαπζίκνπ εληφο ηεο δεμακελήο, θαζψο θαη ησλ κεηαβνιψλ απηνχ (εηζεξρφκελεο εμεξρφκελεο πνζφηεηεο) γίλεηαη απφ ηα ππνζπζηήκαηα εηζξνψλ/εθξνψλ ηεο δεμακελήο. 4

5 2. Ο κεραληζκφο κέηξεζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο κεηξά ηε ζηάζκε, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ππθλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ εληφο ηεο δεμακελήο. Ο κεραληζκφο απηφο είλαη ζε δηαξθή ζχλδεζε κε θαηάιιειν ειεγθηή ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ. Ο κεραληζκφο απνηειείηαη απφ θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο (δηάθνξεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη κέηξεζεο ζηάζκεο φπσο servo ή radar, θαζψο θαη κέηξεζεο ππθλφηεηαο θαη κέζνπ φξνπ ζεξκνθξαζίαο). Ο κεραληζκφο ζα έρεη κέγηζην επηηξεπφκελν ζθάικα κέηξεζεο ζηάζκεο κηθξφηεξν ή ίζν απφ +/- 1 ρηιηνζηφ (mm), κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο κηθξφηεξν ή ίζν απφ +/- 0,2 0 C, θαη κέηξεζεο ππθλφηεηαο κηθξφηεξν ή ίζν απφ +/- 4 kg/m 3, ψζηε λα παξέρεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 3. Ο κεραληζκφο (ππνζχζηεκα) κέηξεζεο ζηάζκεο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεί αλαγλψξηζε ηεο εηζξνήο θαπζίκνπ ζηηο δεμακελέο θαηά ηνλ εθνδηαζκφ απηφκαηα ή/θαη ρεηξνθίλεηα θαη λα εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε «Δηζφδνπ/Δηζξνήο». Η λέα εηζξνή νινθιεξψλεηαη ρεηξνθίλεηα κεηά ηελ παξέιεπζε ηθαλνχ ρξφλνπ πξνο νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζηάζκεο θαη αθνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο θαη έρνπλ εηζαρζεί ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 12 παξ Η παξαιαβή θαπζίκσλ ππνινγίδεηαη αλά είδνο θαπζίκνπ γηα θάζε δεμακελή. 5. Καηά ηελ εηζξνή θαπζίκνπ, ε δεμακελή εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο «Δηζφδνπ/Δηζξνήο», νπφηε απαγνξεχεηαη ε παξάδνζε θαπζίκνπ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δεμακελή. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο λέαο εηζξνήο θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία νξηζηηθνπνηνχληαη θαη ην ζχζηεκα εηζξνψλ - εθξνψλ εθδίδεη ην αληίζηνηρν Γειηίν «Δηζφδνπ/Δηζξνήο». 6. ε πεξίπησζε εθθέλσζεο δεμακελήο, πιελ θαλνληθήο εθξνήο θαπζίκνπ (Άξζξν 5), ην ππνζχζηεκα εηζξνψλ/εθξνψλ ηεο δεμακελήο ζέηεη απηή ζε θαηάζηαζε «Λνηπψλ Κηλήζεσλ» θαη αληίζηνηρα ην ππνζχζηεκα εθξνψλ κεηξεηψλ απαγνξεχεη ηε δηάζεζε απφ ηνπο κεηξεηέο εθξνήο θαπζίκσλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δεμακελή. Με ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο «Λνηπψλ Κηλήζεσλ», ε δεμακελή επηζηξέθεη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ην ζχζηεκα θαηαγξάθεη άκεζα ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη παξάγεη ην αληίζηνηρν «Γειηίν Λνηπψλ Κηλήζεσλ» ηνπ Άξζξνπ 12 παξ. 3. Άξζξν 5 Τπνζύζηεκα εθξνώλ κεηξεηώλ 1. Η παξαθνινχζεζε ησλ εμεξρνκέλσλ πνζνηήησλ θαπζίκσλ, κέζσ ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο κεηξεηέο εθξνήο θαπζίκσλ, γίλεηαη απφ θαηάιιειν κεραληζκφ (ππνζχζηεκα) παξαθνινχζεζεο ησλ εθξνψλ. Σν ππνζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ κεηξεηέο, ειεγθηέο επηθνηλσλίαο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ, πνπ παξάγνληαη απφ ηηο 5

6 ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο κέηξεζεο θαη κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ θαηάιιειεο δηαζχλδεζεο (ελζχξκαηεο ή αζχξκαηεο) ζε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ. 2. Σν ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο εθξνψλ ησλ κεηξεηψλ εθξνήο θαπζίκνπ, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη αδηάιεηπηα ηελ θάζε κεκνλσκέλε παξάδνζε θαη θαηαγξάθεη ηηο εθξνέο αλά κεηξεηή θαη είδνο θαπζίκνπ. 3. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο εθξνψλ, ειέγρεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ε λνκηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηψλ κε επηζεψξεζε ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο ξχζκηζεο ζην κεδέλ θαη ηεο ζθξάγηζεο απηψλ, ζηα ζεκεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ έγθξηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο. Με επζχλε ηνπ θνξέα αδείαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, πξέπεη λα ηνπ δηαηίζεληαη ηα δειηία ηνπ ηειεπηαίνπ ειέγρνπ θαη ζθξάγηζεο ησλ κεηξεηψλ. Οη παξαπάλσ ζθξαγίζεηο ζα γίλνληαη κε αξηζκεκέλεο ζθξαγίδεο ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο Διέγρνπ θαη ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ζθξάγηζεο. 4. Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα εθξνήο θαπζίκνπ ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ νγθνκεηξεηψλ, ππνρξενχηαη λα θέξεη ειεθηξνληθνχο αζξνηζηέο. Όπνηα ζπζηήκαηα θφξησζεο δελ πιεξνχλ ηελ απαίηεζε απηή, παχνπλ νξηζηηθά λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ - εθξνψλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11. Σέινο, ην εγθαηεζηεκέλν ππνζχζηεκα εθξνψλ ζα είλαη ζπλδεδεκέλν ππνρξεσηηθά κε φια ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο εθξνήο θαπζίκσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 5. ε πεξίπησζε θνηλνχ κεηξεηή εθξνψλ γηα παξαπάλσ απφ κία Γεμακελέο, ηφηε πξηλ ηελ αιιαγή Γεμακελήο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλεθξνψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο δεμακελήο κέζσ θαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ, ψζηε ην ζχζηεκα λα θαηαγξάςεη ζσζηά ηα Γεδνκέλα εθξνψλ. Άξζξν 6 Μέηξα πξνζηαζίαο ζθξάγηζεο θαηά ελδερόκελεο πξνζπάζεηαο παξαπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έιεγρνο θαη έγθξηζε ινγηζκηθνύ. 1. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ - εθξνψλ ή ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ απηνχ, πξνζδηνξίδεη θαη ηεθκεξηψλεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν ή ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ησλ ππνζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηα ζεκεία ζθξάγηζεο απηψλ. 2. Οη παξαπάλσ ζθξαγίζεηο ζα γίλνληαη κε αξηζκεκέλεο ζθξαγίδεο ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζθξάγηζεο. 6

7 3. Γηα ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ., γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 4. Σα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ αλαγσγήο ζηνπο 15 ν C θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ αλαγσγήο, είλαη θιεηδσκέλα θαη κε πξνζβάζηκα ζην ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 5. Κάζε επέκβαζε ζην ζχζηεκα γηα αιιαγή έθδνζεο ινγηζκηθνχ, κεηαβνιή παξακέηξσλ, δεδνκέλσλ, αιγνξίζκσλ ππνινγηζκνχ ή νηηδήπνηε άιιν επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, δηελεξγείηαη κφλνλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε ηέηνηα επέκβαζε απαηηεί ηνπιάρηζηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ινγηζκηθνχ, αξηζκείηαη δηαδνρηθά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ρεηξηζηή, ε εκεξνκελία, ε ψξα θαζψο θαη φιεο νη πξαγκαηνπνηεζείζεο κεηαβνιέο, θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία / βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζξνψλ εθξνψλ κε ηξφπν κε πξνζβάζηκν απφ ην ρξήζηε. 6. ε πεξίπησζε αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, ε αλαβάζκηζε ζα γίλεηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη δεισζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η αλαβάζκηζε εθηειείηαη ππνρξεσηηθά ζε πεξίπησζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, παξάγεηαη ζρεηηθφ αξρείν θαηαγξαθήο (log file), κε ηα ζηνηρεία ησλ εθδφζεσλ (παιαηάο θαη λέαο) ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ αλαβαζκίζηεθε θαη ηνπ ζεηξηαθνχ αξηζκνχ ηεο εθαξκνγήο. Σν ζχζηεκα ζα δηαηεξεί αλαιπηηθφ εκεξνιφγην φισλ ησλ αλαβαζκίζεσλ, εθηππψζηκν θαη δηαζέζηκν ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο. 7. Σα δεδνκέλα επέκβαζεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη παξαπάλσ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο ηεο απηφκαηεο αλαβάζκηζεο γλσζηνπνηνχληαη θαη απνζηέιινληαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. Σα δεδνκέλα επέκβαζεο παξακέλνπλ δηαζέζηκα ζην ζχζηεκα γηα δηάζηεκα 10 εηψλ γηα επηηφπην έιεγρν. 8. Σν ινγηζκηθφ εηζξνψλ-εθξνψλ ειέγρεηαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο κε δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ. Σν ειεγρζέλ ινγηζκηθφ ηαπηνπνηείηαη κε κνλαδηαία αξηζκνζεηξά ειέγρνπ (checksum) αλά ηκήκα εθηειέζηκνπ θψδηθα θαη αξηζκφ έθδνζεο απηνχ. Νέεο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ, γλσζηνπνηνχληαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λέα αξίζκεζε έθδνζεο, ηα ζρεηηθά checksums θαζψο θαη ηε πεξηγξαθή ησλ κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζην ινγηζκηθφ. Οη αξηζκνί απηνί, ζα κπνξνχλ εχθνια λα αλαζχξνληαη πξνο επηβεβαίσζε θαηά ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο. 7

8 Άξζξν 7 Κεληξηθή ππνινγηζηηθή κνλάδα δηαρείξηζεο 1. Η Κεληξηθή Τπνινγηζηηθή Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζπγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη φια ηα δεδνκέλα εηζξνψλ - εθξνψλ θαη απνζεκάησλ θαη παξέρεη θαηάιιειε δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε. Απνηειείηαη απφ θαηάιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, εγθαηεζηεκέλν είηε ζε επί ηνχηνπ δηαηηζέκελε απηφλνκε κνλάδα ή ζε ζπλήζε Η/Τ. 2. Η θεληξηθή ππνινγηζηηθή κνλάδα δηαρείξηζεο παξέρεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: α) Τπνινγίδεη ηνλ φγθν θαπζίκνπ εληφο εθάζηεο δεμακελήο απφ ηα δεδνκέλα ζηάζκεο ζηελ θπζηθή ζεξκνθξαζία κέηξεζεο θαη ηελ ππθλφηεηα ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη εηζαρζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΓΥΚ. β) Αλάγεη ηνλ φγθν θαπζίκνπ ζε ζεξκνθξαζία 15 ν C κε βάζε ηνπο πίλαθεο API/ASTM 54Α θαη 54B. γ) Παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο εθξνέο θαπζίκνπ, ζε κεκνλσκέλε θαη αζξνηζηηθή βάζε, αλά κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ θαη είδνο θαπζίκνπ ζηελ θπζηθή ζεξκνθξαζία κέηξεζεο, θαζψο θαη ζε ζεξκνθξαζία 15 ν C, δηαηεξψληαο ηα ζηνηρεία απηά ζε κλήκε, θαηά ηξφπν κε πξνζπειάζηκν θαη κε αιινηψζηκν απφ ην ρξήζηε. δ) Τπνινγίδεη κεηά ην πέξαο θάζε πξαγκαηνπνηνχκελεο εθξνήο κέζσ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηξεηψλ εθξνήο απφ θάζε δεμακελή ην ηξέρνλ ηζνδχγην θαπζίκνπ γηα ηε δεμακελή απηή θαη παξνπζηάδεη/θαηαγξάθεη ηπρφλ απνθιίζεηο ζε ζεξκνθξαζία 15 ν C. ε) Παξαθνινπζεί θαη πξνιακβάλεη κε έγθαηξε εηδνπνίεζε ελδερφκελε δηαξξνή, αζηνρία πιηθνχ, αλζξψπηλα ζθάικαηα ή/θαη ιαλζαζκέλν πξνγξακκαηηζκφ. δ) Δθδίδεη θαη απνζηέιιεη ηζνδχγην δεμακελήο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εηζξνήο θαη θάζε ηέινο ηνπ κήλα ζηα νπνία εκθαλίδνληαη νπσζδήπνηε νη ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ πνζνηήησλ πνπ παξαδφζεθαλ κέζσ κεηξεηψλ εθξνήο θαπζίκνπ θαη αληίζηνηρσλ κεηαβνιψλ πνζνηήησλ ζηηο δεμακελέο ζε ζεξκνθξαζία αλαγσγήο 15 ν C, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη σο πνζνζηφ κε βάζε αλαθνξάο ηε κεηαβνιή ζηε δεμακελή. Παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα έθδνζεο Γειηίνπ Ιζνδπγίνπ Ηκέξαο θαη Δβδνκάδαο αλά δεμακελή, φηαλ απηφ δεηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηελ δηελέξγεηα έθηαθησλ ειέγρσλ. ε) Σα ηζνδχγηα κελφο, ππνινγίδνληαη θαη αλά είδνο θαπζίκνπ θαη ηχπν απνζήθεο (θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο). ζ) Σν ζχζηεκα εηζξνψλ-εθξνψλ ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα ζε 24σξε βάζε. Σα ηζνδχγηα κελφο αλά δεμακελή θαη είδνο θαπζίκνπ εθδίδνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κεηά ην θιείζηκν θαη ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ηνπ κήλα θαη έσο ηηο 24:00 ηεο εκέξαο απηήο. 8

9 η) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθδνζεο ηνπ ηζνδπγίνπ, ην ζχζηεκα απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ κεηξεηψλ εθξνήο θαπζίκνπ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ζθάικαηα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδπγίνπ. ηα) ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηζνδπγίσλ, νη εθξνέο πξνθχπηνπλ σο άζξνηζκα ησλ κεκνλσκέλσλ εθξνψλ, κε αλαγσγή ζηνπο 15 0 C. ε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο ησλ παξαπάλσ ππνινγηδφκελσλ, απφ ηνπο κεηξεηέο, εθξνψλ κε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο νιηθνχο αζξνηζηέο ησλ κεηξεηψλ, ην ζχζηεκα ζεκαίλεη ην γεγνλφο σο βιάβε θαη ζπλαγεξκφ (alarm). ηβ) Όια ηα δειηία δηαηεξνχληαη ζην ζχζηεκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε δπλαηφηεηα λα εθηππψλνληαη θαη λα επηδεηθλχνληαη άκεζα φηαλ απαηηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο. ηγ) Γηαζέηεη δπλαηφηεηα παξνρήο νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ (alarms) γηα φιεο ηηο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα γεγνλφηα ζπλαγεξκψλ, πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : Βιάβε/δπζιεηηνπξγία/απψιεηα επηθνηλσλίαο ππνζπζηήκαηνο εηζξνψλ/εθξνψλ δεμακελψλ Βιάβε/δπζιεηηνπξγία/απψιεηα επηθνηλσλίαο ππνζπζηήκαηνο εθξνψλ κεηξεηψλ εθξνήο θαπζίκνπ Μεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νγθνκεηξηθνχ πίλαθα Με εμνπζηνδνηεκέλε κεηαβνιή ζηάζκεο θαπζίκνπ ζε δεμακελή Απφθιηζε Γειηίνπ Ιζνδπγίνπ πέξαλ ηνπ +/- 0,5% κε βάζε αλαθνξάο ηε κεηαβνιή ζηε δεμακελή. Απφθιηζε ηεο απηφκαηα κεηξνχκελεο ππθλφηεηαο κε απηή πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα εηζξνψλ/εθξνψλ απφ ην ΓΥΚ, κεγαιχηεξε απφ +/- 4 Kg/m 3. ηδ) ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζην ζχζηεκα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο φισλ ησλ ηξερφλησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αλάθιεζήο ηνπο κεηά ηελ επαλαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο, γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Άξζξν 8 Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο Δγθαηαζηάηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λνείηαη απηφο πνπ θέξεη ηελ επζχλε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο δηαζχλδεζεο ησλ επί κέξνπο εμαξηεκάησλ απηνχ κεηαμχ 9

10 ηνπο, ηεο ζέζεο θαη παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία, ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ειέγρνπ εηζξνψλ εθξνψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ ηειηθή εγθαηάζηαζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο θάζε ζπζηήκαηνο, ν εγθαηαζηάηεο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ππεχζπλε δήισζε εγθαηάζηαζεο ζηε Γ.Γ.Γ.Δ., κε ζηνηρεία πνπ ζα θαζνξηζζνχλ απφ απηήλ, αλαθνξηθά κε ηελ νξζή θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. πλεκκέλα ππνβάιινληαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο απφ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ, πξνο απφδεημε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ εθξνψλ αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε ή/θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο άιινο εγθαηαζηάηεο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε πνπ ππέβαιε ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε, ν λένο εγθαηαζηάηεο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ηελ αιιαγή απηή θαη λα ζπληάμεη λέα ππεχζπλε δήισζε εγθαηάζηαζεο. Απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο λέαο ππεχζπλεο δήισζεο εγθαηάζηαζεο, ηελ επζχλε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη λφκηκεο ιεηηνπξγίαο απηνχ θέξεη ν λένο εγθαηαζηάηεο. ηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ εγθαηαζηάηε, πξέπεη λα παξαδίδνληαη ππνρξεσηηθά φια ηα δεδνκέλα επηθνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζην λέν εγθαηαζηάηε. Άξζξν 9 Βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο 1. Κάζε δπζιεηηνπξγία - βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα απφθιηζε απφ ηα φξηα ζθάικαηνο ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ άκεζα. ε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο (χπαξμε εθεδξηθψλ δηαηάμεσλ) πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίδεηαη ε αδηάιεηπηε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ. 2. Ο θνξέαο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο δηαρξνληθήο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο, ν θνξέαο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, πξέπεη λα θαιεί άκεζα ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Η θιήζε ηνπ εγθαηαζηάηε απφ ηνλ παξαπάλσ θάηνρν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ (π.ρ. fax, θιπ.). 10

11 3. Σα δεδνκέλα ηερληθψλ επεκβάζεσλ θαη ξπζκίζεσλ παξακέηξσλ, δεδνκέλσλ, αιγνξίζκσλ θ.ιπ. θαζψο θαη δεδνκέλα θάζε πεξίπησζεο βιάβεο θαη ηεο απνθαηάζηαζήο ηεο, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ αξκφδηα βάζε ππνδνρήο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. απφ ηνλ εγθαηαζηάηε πνπ απνθαηέζηεζε ηε βιάβε. Άξζξν 10 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή δεδνκέλωλ Σν ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ κεηξά θαη θαηαγξάθεη, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηαθάλεηα θαη ηνλ έιεγρν ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, φπσο ελδεηθηηθά: α) Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο εθξνψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. β) Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. γ) Σα δεδνκέλα απφ ηηο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο κέηξεζεο ησλ κεηξεηψλ ή/θαη ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κε απηέο ειεγθηή, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. δ) Σα έθηαθηα ζπκβάληα εηζξνήο-εθξνήο ηεο δεμακελήο, φπσο απηά εληνπίδνληαη απφ ην ζχζηεκα. ε) Σα ζπκβάληα βιαβψλ θαη ζπλαγεξκψλ φπσο απηά εληνπίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα. ζη) Σα ζηνηρεία ησλ νγθνκεηξηθψλ πηλάθσλ θαη ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ησλ δεμακελψλ. δ) Σα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 7 ηεο παξνχζεο. ε) Σα δειηία ηζνδπγίσλ Β. Καζνξίδνπκε ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο εηζξνψλ-εθξνψλ ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα απηφ, σο αθνινχζσο: 11

12 Άξζξν 11 Υξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 1. Σα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο εηζξνψλ-εθξνψλ εγθαζίζηαληαη ζηηο δεμακελέο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ θαη ησλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 3 ηεο παξνχζεο, εληφο 24 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο. Ωζηφζν, ε εγθαηάζηαζε ησλ σο άλσ ζπζηεκάησλ πινπνηείηαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%, ζην ζχλνιν ησλ δεμακελψλ θπξηφηεηαο θάζε εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή θαη θάζε δηαρεηξηζηή απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, θαηά ην πξψην έηνο ηνπ αλσηέξσ νξηδνκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ, αθνινπζεί πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 3 κελψλ, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο άξρεηαη ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία απηψλ. 2. Σπρφλ ζπζηήκαηα εηζξνψλ-εθξνψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο, νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο. Τπνρξενχληαη φκσο, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο, λα ζπλδεζνχλ θαη λα απνζηέιινπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζηε Γ.Γ.Γ.Δ.. Σν είδνο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ ζα απνζηέιινληαη ζα θαζνξηζζνχλ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ζα έρνπλ ηζρχ κφλν γηα ην δηάζηεκα εληφο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο. Καηά ην δηάζηεκα απηφ νη αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο δχλαληαη λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ απνζηειιφκελσλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ απηά εκθαλίδνπλ. 3. Ήδε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα ππφθεηληαη νκνίσο ζηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο θαη ζπγθεληξσηηθψλ αλαθνξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 12 Δίδνο θαη πεξηερόκελν ηωλ ζηνηρείωλ πνπ παξέρνληαη από ην ζύζηεκα εηζξνώλεθξνώλ ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηειωλεηαθήο απνηακίεπζεο Απφ ην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Διέγρνπ Δηζξνψλ-Δθξνψλ εθδίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία-δειηία: 12

13 1. Γειηίν εηζόδνπ/εηζξνήο Σν δειηίν απηφ εθδίδεηαη απηφκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζξνήο (παξαγσγήοπαξαιαβήο) πνζφηεηαο θαπζίκνπ ζηηο δεμακελέο ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο ή ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο. ην πην πάλσ δειηίν θαηαγξάθνληαη γηα θάζε δεμακελή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε εηζξνή αλά ηχπν θαπζίκνπ, ηα εμήο δεδνκέλα: 1.1. Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δεμακελήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθφο TARIC θαη πεξηγξαθή θαη φπνπ ππάξρεη θσδηθφο πξντφληνο Π..Σ.) Η εκεξνκελία (ΗΗ/ΜΜ/ΔΔ) θαη ε ψξα (ΩΩ:ΛΛ) Σα παξαθάησ ζηνηρεία πξηλ απφ ηελ εηζξνή ηνπ θαπζίκνπ: Σν ηξέρνλ χςνο ηεο ζηάζκεο εθάζηεο ησλ δεμακελψλ, ζε ρηιηνζηά (mm) Ο αληίζηνηρνο ηξέρσλ φγθνο θαπζίκνπ εθάζηεο δεμακελήο θαζψο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ εληφο απηήο Η πθηζηάκελε αλεγκέλε ππθλφηεηα πνπ είρε πξνζδηνξηζζεί απφ ην ΓΥΚ Ο αλεγκέλνο φγθνο θαπζίκνπ εθάζηεο δεμακελήο ζηνπο 15 ν C Σα παξαθάησ ζηνηρεία κεηά ηελ εηζξνή ηνπ θαπζίκνπ: Ο αξηζκφο Δ.Φ.Κ. ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο ή ν αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο Καηά πεξίπησζε ζα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη ζρεηηθνί αξηζκνί αλαθνξάο: Σνπ Γειηίνπ Παξαγσγήο Σνπ Ηιεθηξνληθνχ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (e-γ.δ.) Σνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (Δ.Γ.Δ.) Σεο Αίηεζεο Δπαλεηζαγσγήο Σεο Αίηεζεο Μεηαβνιήο Πξντφλησλ Σεο Αίηεζεο Μεηάγγηζεο Πξντφληνο Καηά πεξίπησζε ζα θαηαγξάθνληαη επίζεο είηε ην φλνκα ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ν αξηζκφο ΙΜΟ (International Maritime Organisation) απηνχ, είηε ν αγσγφο, είηε ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο πνπ εθθνξηψλεη ηα θαχζηκα ή ηα ζηνηρεία νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. ε πεξίπησζε κεηάγγηζεο πξντφληνο ή κεηαβνιήο πξντφλησλ θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο ζπκκεηέρνπζαο δεμακελήο (ή δεμακελψλ) εθξνήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Η εηζεξρφκελε πνζφηεηα θάζε θαπζίκνπ αλά δεμακελή ζηε θνξνινγεηέα κνλάδα κέηξεζήο ηνπ θαη ζηε ζεξκνθξαζία θφξησζεο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Σν ηξέρνλ χςνο ηεο ζηάζκεο εθάζηεο ησλ δεμακελψλ ζε ρηιηνζηά mm, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εθάζηνηε απαηηνχκελνπ ρξφλνπ εξεκίαο. 13

14 Οη ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο εηζαρζείζαο απφ ην ΓΥΚ αλεγκέλεο ππθλφηεηαο ζηνπο 15 ν C, ηνπ θαπζίκνπ εθάζηεο δεμακελήο θαη ν αληίζηνηρνο φγθνο θαπζίκνπ Ο αλεγκέλνο φγθνο ηνπ θαπζίκνπ εθάζηεο δεμακελήο ζηνπο 15 ν C Η ζπλνιηθψο παξαιεθζείζα πνζφηεηα ζηνπο 15 ν C ( ). Όια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, εθηφο απφ ηα δεδνκέλα ησλ πεξηπηψζεσλ 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, θαη (κφλν φζνλ αθνξά ζηελ πξνζδηνξηζκέλε ππθλφηεηα απφ ην ΓΥΚ), ηα νπνία εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα κέζσ θαηάιιεινπ ρεηξηζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο κε απηφκαηεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζηα δειηία πνπ εθδίδνληαη απφ ην ζχζηεκα, απηά ζα θαηαρσξνχληαη κε επζχλε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή ην δηαρεηξηζηή ηεο εγθαηάζηαζεο ή ην δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο θαηά πεξίπησζε. Αληίζηνηρε πξφβιεςε ζα πθίζηαηαη θαη γηα ηα ινηπά εθδηδφκελα δειηία. Δμαίξεζε απνηειεί ε πξνζδηνξηζκέλε απφ ην ΓΥΚ ππθλφηεηα ε νπνία εηζάγεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΓΥΚ. Γηα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία ε θνξνινγεηέα κνλάδα δελ είλαη εθθξαζκέλε ζε φγθν αιιά ζε κάδα, ζα γίλεηαη απηφκαηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ απφ κάδα ζε φγθν κε βάζε ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία θαη ππθλφηεηα. Αληίζηνηρε εθαξκνγή ζα πθίζηαηαη θαη γηα ηα ινηπά εθδηδφκελα δειηία. 2. Γειηίν εμόδνπ/εθξνήο Σν αλσηέξσ δειηίν εθδίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ηνπ θαπζίκνπ απφ θάζε κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ. ην πην πάλσ δειηίν θαηαγξάθνληαη ηα εμήο δεδνκέλα: 2.1. Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δεμακελήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθφο TARIC θαη πεξηγξαθή θαη φπνπ ππάξρεη θσδηθφο πξντφληνο Π..Σ.) Η εκεξνκελία (ΗΗ/ΜΜ/ΔΔ) θαη ε ψξα (ΩΩ:ΛΛ) Ο φγθνο θαπζίκνπ πνπ εμήιζε απφ ηνλ κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ Ο αξηζκφο Δ.Φ.Κ. ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο ή ν αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο Καηά πεξίπησζε ζα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη ζρεηηθνί αξηζκνί αλαθνξάο: Σνπ Ηιεθηξνληθνχ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (e-γ.δ.) Σεο Γήισζεο Δ.Φ.Κ. (Γ.Δ.Φ.Κ.) Σνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (Δ.Γ.Δ.) 14

15 2.8. Καηά πεξίπησζε ζα θαηαγξάθνληαη επίζεο είηε ην φλνκα ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ν αξηζκφο ΙΜΟ απηνχ, είηε ν αγσγφο, είηε ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο πνπ παξαιακβάλεη ηα θαχζηκα ή ηα ζηνηρεία νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ/σλ ηειηθνχ/ψλ απνδέθηε/ψλ ηνπ παξαδηδφκελνπ θαπζίκνπ. Σν είδνο θαη πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα θαζνξηζηνχλ αλαιπηηθά απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Η ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ ζην κεηξεηή εθξνήο ζε βαζκνχο Κειζίνπ Ο αλεγκέλνο φγθνο ηνπ θαπζίκνπ ζην κεηξεηή εθξνήο ζηνπο 15 ν C Η αλεγκέλε ππθλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ ζηνπο 15 ν C πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην κεηξεηή. Όια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, εθηφο απφ ηα δεδνκέλα ησλ πεξηπηψζεσλ 2.6, 2.7, 2.8 θαη 2.9 ηα νπνία εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα κέζσ θαηάιιεινπ ρεηξηζκνχ. 3. Γειηίν Λνηπώλ Κηλήζεωλ Σν αλσηέξσ δειηίν εθδίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ηελ νινθιήξσζε κίαο εθ ησλ Λνηπψλ Κηλήζεσλ εθξνήο φπσο πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο: Α) Κίλεζε κεηάγγηζεο πξντφληνο. Δηζέξρεηαη ε δεμακελή εθξνήο ζε θαηάζηαζε κεηάγγηζεο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν κε ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ ηειηθφ φγθν ηεο δεμακελήο. Η δεμακελή εηζξνήο εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εηζξνήο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν εηζξνήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. Β) Κίλεζε κεηαβνιήο πξντφλησλ. Δηζέξρεηαη ε δεμακελή (ή νη δεμακελέο) εθξνήο ζε θαηάζηαζε κεηαβνιήο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν κε ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ ηειηθφ φγθν ηεο δεμακελήο (ζε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ δεμακελψλ εθξνήο δεκηνπξγνχληαη αληίζηνηρα Γειηία). Η δεμακελή εηζξνήο εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εηζξνήο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν εηζξνήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξ. 1 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. Γ) Κίλεζε εμπδάησζεο (πέξαλ απηήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε αξρηθή εηζξνή). Δηζέξρεηαη ε δεμακελή ζε θαηάζηαζε εμπδάησζεο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν κε ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ ηειηθφ φγθν γηα ηε δεμακελή. Γ) Κίλεζε επαλαδηχιηζεο. Δηζέξρεηαη ε δεμακελή ζε θαηάζηαζε επαλαδηχιηζεο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν κε ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ ηειηθφ φγθν γηα ηε δεμακελή. Δ) Κίλεζε θαζαξηζκνχ αγσγψλ. Δηζέξρεηαη ε δεμακελή ζε θαηάζηαζε θαζαξηζκνχ αγσγψλ θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν κε ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ ηειηθφ φγθν γηα ηε δεμακελή. ην πην πάλσ Γειηίν θαηαγξάθνληαη γηα ηελ δεμακελή εθξνήο ηα εμήο δεδνκέλα: 3.1. Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δεμακελήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ.. 15

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΡΟΔΙΑΪΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα