ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΣΜΖΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡ/ΓΩΝ Β. Γ/ΝΖ 18 ε ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ - ΣΜΖΜΑ Γ Γ. Γ/ΝΖ 33 ε ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α Γ. Γ/ΝΖ Π..Σ. ΣΜΖΜΑ Δ II. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΥΖΜΔΗΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Γ/ΝΖ ΠΔΣΡΟΥΖΜΗΚΩΝ ΣΜΖΜΑ Α III. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΜΖΜΑ Γ 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Β ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Θέκα: «Διαδικαζίες και προδιαγραθές εγκαηάζηαζης και ελέγτοσ ολοκληρωμένων ζσζηημάηων παρακολούθηζης ειζροών-εκροών ζηις θορολογικές αποθήκες και ζηις αποθήκες ηελωνειακής αποηαμίεσζης ενεργειακών προϊόνηων. Απαιηήζεις ζσμμόρθωζης, λειηοσργίας, καηαγραθής και διαζθάλιζης ηων μεηρήζεων και ηλεκηρονικής αποζηολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εθαρμογής, είδος και περιετόμενο ηων ζηοιτείων ποσ παρέτονηαι από ηο ζύζηημα ασηό». Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.2960/2001 «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ 265/Α ) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2960/2001 «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ 265/Α ), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 320 ηνπ λ.4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο-νέα εηαηξηθή κνξθή-ήκαηα-μεζίηεο

2 Αθηλήησλ-Ρχζκηζε ζεκάησλ λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 86/Α ). 3. Σηο δηαηάμεηο ηηο ππ αξηζκ. Σ.1460/10/Γ0019/ ΑΤΟΟ «Λεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο» ( ΦΔΚ 468/Β ). 4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ.φ.883/530/ Α.Τ.Ο. (ΦΔΚ 1872/Β ) «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή», φπσο ηζρχεη. 5. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ.φ.639 /447/ Α.Τ.Ο.Ο. (ΦΔΚ 1109/Β ) «χζηαζε θαη ιεηηνπξγία Φνξνινγηθψλ Απνζεθψλ», φπσο ηζρχεη. 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα». 7. Σν Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213/Α ) πεξί αλαζχζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ην Π.Γ 189/2009 (ΦΔΚ 221/Α ) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». 8. Σν Π.Γ. 90/2012 (ΦΔΚ 144/Α ) πεξί δηνξηζκνχ Τπνπξγνχ & Τθππνπξγψλ. 9. Σελ αξηζ. ΤΠΟΙΚ ΔΞ/ Απφθαζε (ΦΔΚ 2574/Β ) πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε. 10. Σελ αξηζ /ΓΙΟΔ/546/ (ΦΔΚ 1653/Β ) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Αζαλάζην θνξδά». 11. Σελ αξηζ. 329/ Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ Τθππνπξγνχ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Μηραήι Παπαδφπνπινπ». 12. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ δηαδηθαζηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ειέγρνπ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο εηζξνψλ-εθξνψλ ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη απαηηήζεσλ ζπκκφξθσζεο, θαηαγξαθήο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ειεθηξνληθήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 13. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο, θαζψο θαη ηνπ είδνπο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα απηφ. 14. Όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Α. Καζνξίδνπκε ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξνδηαγξαθέο εγθαηάζηαζεο θαη ειέγρνπ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο εηζξνψλ-εθξνψλ ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, 2

3 θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ζπκκφξθσζεο, ιεηηνπξγίαο, θαηαγξαθήο θαη δηαζθάιηζεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ειεθηξνληθήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ σο αθνινχζσο: Άξζξν 1 Πεξηγξαθή - Γεληθέο Απαηηήζεηο 1. Ωο νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ εθξνψλ, λνείηαη ζχζηεκα ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ: α) ππνζχζηεκα κέηξεζεο ζηάζκεο, ζεξκνθξαζίαο θαη ππθλφηεηαο πεξηερνκέλνπ θαπζίκνπ δεμακελήο θαη παξεπφκελα κέξε απηνχ, β) ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο εθξνψλ απφ ηνπο κεηξεηέο εθξνήο θαπζίκσλ, νη νπνίνη ζα βξίζθνληαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε ζεκείν παξάδνζεο θαπζίκνπ, γ) θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη δ) ππνζχζηεκα ζπγθέληξσζεο θαη ειεθηξνληθήο απνζηνιήο δεδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ. 2. Κάζε ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ πνπ εγθαζίζηαηαη ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πξέπεη: Nα ππνινγίδεη ηνλ φγθν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαπζίκνπ εληφο εθάζηεο δεμακελήο, κέζσ αδηάιεηπηεο κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θαπζίκνπ εληφο απηήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε ε ππθλφηεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη εηζάγεηαη ρεηξνθίλεηα ζην ζχζηεκα απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ) κεηά απφ θάζε λέα εηζξνή ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Να παξαθνινπζεί, θαηαγξάθεη θαη ζπγθξίλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εμεξρφκελσλ απφ ηνπο κεηξεηέο εθξνήο θαπζίκσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο εμεξρφκελεο πνζφηεηεο θαπζίκσλ απφ ηηο δεμακελέο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Να ζπιιέγεη, θαηαγξάθεη, επεμεξγάδεηαη, δηαζθαιίδεη θαη απνζεθεχεη ειεθηξνληθά φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο απφ ηηο δεμακελέο ησλ θαπζίκσλ θαζψο θαη λα απνζηέιιεη απηά ειεθηξνληθά ζε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.). Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο, ην είδνο, ε ζπρλφηεηα απνζηνιήο θαη ε γξακκνγξάθεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα απνζηέιινληαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ζα θαζνξηζηεί θαη ζα επηθαηξνπνηείηαη απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ.. Η Γ.Γ.Γ.Δ. ππνζηεξίδεηαη ζην έξγν ηεο φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα απφθαζε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..). Να πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα απφθαζε. 3

4 3. Σα σο άλσ ζπζηήκαηα εηζξνψλ-εθξνψλ εγθαζίζηαληαη ζηηο δεμακελέο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ θαη ησλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, ζηηο νπνίεο θαηέρνληαη ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο ησλ δαζκνθνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, ελεξγεηαθά πξντφληα ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ λ.2960/2001, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ηγ), ηδ) θαη ηε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 2 πκκόξθωζε κε επξωπαϊθά θαη δηεζλή πξόηππα 1. Κάζε ζχζηεκα ειέγρνπ εηζξνψλ-εθξνψλ (αηζζεηήξεο, ηξνθνδνηηθά, θάξηεο επηθνηλσλίαο θ.ιπ.) θέξεη ζήκαλζε CE, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 94/9/EC (ΦΔΚ 157/Β /1996) θαη 1999/92/EC (ΦΔΚ 44/Α /2003) θαη κε θάζε ζρεηηθή θνηλνηηθή νδεγία ή θαλνληζκφ (φπσο, ελδεηθηηθά νη νδεγίεο: 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC θαη ζήκαλζε Ex ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο EC ATEX GUIDELINES, 3rd Edition - June 2009 (ή πξνεγνχκελεο) θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή δήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2. Οη κεραληζκνί κέηξεζεο ζηάζκεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ πζηάζεσλ OIML, φπσο R-85 1&2, 2008 ή/θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ISO (4266-1/2002 έσο /2002) ηνχηνπ πηζηνπνηνχκελνπ απφ Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα ή Δζληθφ Μεηξνινγηθφ Φνξέα. Οη κεραληζκνί ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Άξζξν 3 Ογθνκέηξεζε δεμακελώλ Οη δεμακελέο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ θαη ησλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ νγθνκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ αξηζ. 30/005/648/ ΑΤΟ (ΦΔΚ 2406/Β ) φπσο ηζρχεη. ηελ ίδηα Απφθαζε θαζνξίδνληαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο ήδε πθηζηάκελεο θαη εγθεθξηκέλεο δεμακελέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ηελ ηζρχ ησλ νηθείσλ νγθνκεηξηθψλ πηλάθσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ. Άξζξν 4 Τπνζύζηεκα εηζξνώλ/εθξνώλ δεμακελήο 1. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ φγθνπ ηνπ θαπζίκνπ εληφο ηεο δεμακελήο, θαζψο θαη ησλ κεηαβνιψλ απηνχ (εηζεξρφκελεο εμεξρφκελεο πνζφηεηεο) γίλεηαη απφ ηα ππνζπζηήκαηα εηζξνψλ/εθξνψλ ηεο δεμακελήο. 4

5 2. Ο κεραληζκφο κέηξεζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο κεηξά ηε ζηάζκε, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ππθλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ εληφο ηεο δεμακελήο. Ο κεραληζκφο απηφο είλαη ζε δηαξθή ζχλδεζε κε θαηάιιειν ειεγθηή ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ κεηξήζεσλ. Ο κεραληζκφο απνηειείηαη απφ θαηάιιεινπο αηζζεηήξεο (δηάθνξεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη κέηξεζεο ζηάζκεο φπσο servo ή radar, θαζψο θαη κέηξεζεο ππθλφηεηαο θαη κέζνπ φξνπ ζεξκνθξαζίαο). Ο κεραληζκφο ζα έρεη κέγηζην επηηξεπφκελν ζθάικα κέηξεζεο ζηάζκεο κηθξφηεξν ή ίζν απφ +/- 1 ρηιηνζηφ (mm), κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο κηθξφηεξν ή ίζν απφ +/- 0,2 0 C, θαη κέηξεζεο ππθλφηεηαο κηθξφηεξν ή ίζν απφ +/- 4 kg/m 3, ψζηε λα παξέρεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 3. Ο κεραληζκφο (ππνζχζηεκα) κέηξεζεο ζηάζκεο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηεί αλαγλψξηζε ηεο εηζξνήο θαπζίκνπ ζηηο δεμακελέο θαηά ηνλ εθνδηαζκφ απηφκαηα ή/θαη ρεηξνθίλεηα θαη λα εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε «Δηζφδνπ/Δηζξνήο». Η λέα εηζξνή νινθιεξψλεηαη ρεηξνθίλεηα κεηά ηελ παξέιεπζε ηθαλνχ ρξφλνπ πξνο νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζηάζκεο θαη αθνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο θαη έρνπλ εηζαρζεί ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 12 παξ Η παξαιαβή θαπζίκσλ ππνινγίδεηαη αλά είδνο θαπζίκνπ γηα θάζε δεμακελή. 5. Καηά ηελ εηζξνή θαπζίκνπ, ε δεμακελή εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο «Δηζφδνπ/Δηζξνήο», νπφηε απαγνξεχεηαη ε παξάδνζε θαπζίκνπ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δεμακελή. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο λέαο εηζξνήο θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία νξηζηηθνπνηνχληαη θαη ην ζχζηεκα εηζξνψλ - εθξνψλ εθδίδεη ην αληίζηνηρν Γειηίν «Δηζφδνπ/Δηζξνήο». 6. ε πεξίπησζε εθθέλσζεο δεμακελήο, πιελ θαλνληθήο εθξνήο θαπζίκνπ (Άξζξν 5), ην ππνζχζηεκα εηζξνψλ/εθξνψλ ηεο δεμακελήο ζέηεη απηή ζε θαηάζηαζε «Λνηπψλ Κηλήζεσλ» θαη αληίζηνηρα ην ππνζχζηεκα εθξνψλ κεηξεηψλ απαγνξεχεη ηε δηάζεζε απφ ηνπο κεηξεηέο εθξνήο θαπζίκσλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δεμακελή. Με ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο «Λνηπψλ Κηλήζεσλ», ε δεμακελή επηζηξέθεη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ην ζχζηεκα θαηαγξάθεη άκεζα ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη παξάγεη ην αληίζηνηρν «Γειηίν Λνηπψλ Κηλήζεσλ» ηνπ Άξζξνπ 12 παξ. 3. Άξζξν 5 Τπνζύζηεκα εθξνώλ κεηξεηώλ 1. Η παξαθνινχζεζε ησλ εμεξρνκέλσλ πνζνηήησλ θαπζίκσλ, κέζσ ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο κεηξεηέο εθξνήο θαπζίκσλ, γίλεηαη απφ θαηάιιειν κεραληζκφ (ππνζχζηεκα) παξαθνινχζεζεο ησλ εθξνψλ. Σν ππνζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ κεηξεηέο, ειεγθηέο επηθνηλσλίαο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ, πνπ παξάγνληαη απφ ηηο 5

6 ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο κέηξεζεο θαη κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ θαηάιιειεο δηαζχλδεζεο (ελζχξκαηεο ή αζχξκαηεο) ζε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ. 2. Σν ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο εθξνψλ ησλ κεηξεηψλ εθξνήο θαπζίκνπ, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη αδηάιεηπηα ηελ θάζε κεκνλσκέλε παξάδνζε θαη θαηαγξάθεη ηηο εθξνέο αλά κεηξεηή θαη είδνο θαπζίκνπ. 3. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο εθξνψλ, ειέγρεηαη θαη δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ε λνκηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηψλ κε επηζεψξεζε ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο ξχζκηζεο ζην κεδέλ θαη ηεο ζθξάγηζεο απηψλ, ζηα ζεκεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ έγθξηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο. Με επζχλε ηνπ θνξέα αδείαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, πξέπεη λα ηνπ δηαηίζεληαη ηα δειηία ηνπ ηειεπηαίνπ ειέγρνπ θαη ζθξάγηζεο ησλ κεηξεηψλ. Οη παξαπάλσ ζθξαγίζεηο ζα γίλνληαη κε αξηζκεκέλεο ζθξαγίδεο ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο Διέγρνπ θαη ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ζθξάγηζεο. 4. Οπνηνδήπνηε ζχζηεκα εθξνήο θαπζίκνπ ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ νγθνκεηξεηψλ, ππνρξενχηαη λα θέξεη ειεθηξνληθνχο αζξνηζηέο. Όπνηα ζπζηήκαηα θφξησζεο δελ πιεξνχλ ηελ απαίηεζε απηή, παχνπλ νξηζηηθά λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ - εθξνψλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11. Σέινο, ην εγθαηεζηεκέλν ππνζχζηεκα εθξνψλ ζα είλαη ζπλδεδεκέλν ππνρξεσηηθά κε φια ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο εθξνήο θαπζίκσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 5. ε πεξίπησζε θνηλνχ κεηξεηή εθξνψλ γηα παξαπάλσ απφ κία Γεμακελέο, ηφηε πξηλ ηελ αιιαγή Γεμακελήο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλεθξνψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο δεμακελήο κέζσ θαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ, ψζηε ην ζχζηεκα λα θαηαγξάςεη ζσζηά ηα Γεδνκέλα εθξνψλ. Άξζξν 6 Μέηξα πξνζηαζίαο ζθξάγηζεο θαηά ελδερόκελεο πξνζπάζεηαο παξαπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έιεγρνο θαη έγθξηζε ινγηζκηθνύ. 1. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ - εθξνψλ ή ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ απηνχ, πξνζδηνξίδεη θαη ηεθκεξηψλεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν ή ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ησλ ππνζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηα ζεκεία ζθξάγηζεο απηψλ. 2. Οη παξαπάλσ ζθξαγίζεηο ζα γίλνληαη κε αξηζκεκέλεο ζθξαγίδεο ηεο αξκφδηαο Σεισλεηαθήο Αξρήο Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε ηε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζθξάγηζεο. 6

7 3. Γηα ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ., γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 4. Σα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ αλαγσγήο ζηνπο 15 ν C θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ αλαγσγήο, είλαη θιεηδσκέλα θαη κε πξνζβάζηκα ζην ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο. 5. Κάζε επέκβαζε ζην ζχζηεκα γηα αιιαγή έθδνζεο ινγηζκηθνχ, κεηαβνιή παξακέηξσλ, δεδνκέλσλ, αιγνξίζκσλ ππνινγηζκνχ ή νηηδήπνηε άιιν επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, δηελεξγείηαη κφλνλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε ηέηνηα επέκβαζε απαηηεί ηνπιάρηζηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ινγηζκηθνχ, αξηζκείηαη δηαδνρηθά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ρεηξηζηή, ε εκεξνκελία, ε ψξα θαζψο θαη φιεο νη πξαγκαηνπνηεζείζεο κεηαβνιέο, θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία / βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ εηζξνψλ εθξνψλ κε ηξφπν κε πξνζβάζηκν απφ ην ρξήζηε. 6. ε πεξίπησζε αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, ε αλαβάζκηζε ζα γίλεηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη δεισζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η αλαβάζκηζε εθηειείηαη ππνρξεσηηθά ζε πεξίπησζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, παξάγεηαη ζρεηηθφ αξρείν θαηαγξαθήο (log file), κε ηα ζηνηρεία ησλ εθδφζεσλ (παιαηάο θαη λέαο) ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ αλαβαζκίζηεθε θαη ηνπ ζεηξηαθνχ αξηζκνχ ηεο εθαξκνγήο. Σν ζχζηεκα ζα δηαηεξεί αλαιπηηθφ εκεξνιφγην φισλ ησλ αλαβαζκίζεσλ, εθηππψζηκν θαη δηαζέζηκν ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο. 7. Σα δεδνκέλα επέκβαζεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη παξαπάλσ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αξρείνπ θαηαγξαθήο ηεο απηφκαηεο αλαβάζκηζεο γλσζηνπνηνχληαη θαη απνζηέιινληαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. Σα δεδνκέλα επέκβαζεο παξακέλνπλ δηαζέζηκα ζην ζχζηεκα γηα δηάζηεκα 10 εηψλ γηα επηηφπην έιεγρν. 8. Σν ινγηζκηθφ εηζξνψλ-εθξνψλ ειέγρεηαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο κε δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ. Σν ειεγρζέλ ινγηζκηθφ ηαπηνπνηείηαη κε κνλαδηαία αξηζκνζεηξά ειέγρνπ (checksum) αλά ηκήκα εθηειέζηκνπ θψδηθα θαη αξηζκφ έθδνζεο απηνχ. Νέεο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ, γλσζηνπνηνχληαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λέα αξίζκεζε έθδνζεο, ηα ζρεηηθά checksums θαζψο θαη ηε πεξηγξαθή ησλ κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζην ινγηζκηθφ. Οη αξηζκνί απηνί, ζα κπνξνχλ εχθνια λα αλαζχξνληαη πξνο επηβεβαίσζε θαηά ηνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο. 7

8 Άξζξν 7 Κεληξηθή ππνινγηζηηθή κνλάδα δηαρείξηζεο 1. Η Κεληξηθή Τπνινγηζηηθή Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζπγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη φια ηα δεδνκέλα εηζξνψλ - εθξνψλ θαη απνζεκάησλ θαη παξέρεη θαηάιιειε δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε. Απνηειείηαη απφ θαηάιιειν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, εγθαηεζηεκέλν είηε ζε επί ηνχηνπ δηαηηζέκελε απηφλνκε κνλάδα ή ζε ζπλήζε Η/Τ. 2. Η θεληξηθή ππνινγηζηηθή κνλάδα δηαρείξηζεο παξέρεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: α) Τπνινγίδεη ηνλ φγθν θαπζίκνπ εληφο εθάζηεο δεμακελήο απφ ηα δεδνκέλα ζηάζκεο ζηελ θπζηθή ζεξκνθξαζία κέηξεζεο θαη ηελ ππθλφηεηα ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη εηζαρζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΓΥΚ. β) Αλάγεη ηνλ φγθν θαπζίκνπ ζε ζεξκνθξαζία 15 ν C κε βάζε ηνπο πίλαθεο API/ASTM 54Α θαη 54B. γ) Παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο εθξνέο θαπζίκνπ, ζε κεκνλσκέλε θαη αζξνηζηηθή βάζε, αλά κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ θαη είδνο θαπζίκνπ ζηελ θπζηθή ζεξκνθξαζία κέηξεζεο, θαζψο θαη ζε ζεξκνθξαζία 15 ν C, δηαηεξψληαο ηα ζηνηρεία απηά ζε κλήκε, θαηά ηξφπν κε πξνζπειάζηκν θαη κε αιινηψζηκν απφ ην ρξήζηε. δ) Τπνινγίδεη κεηά ην πέξαο θάζε πξαγκαηνπνηνχκελεο εθξνήο κέζσ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηξεηψλ εθξνήο απφ θάζε δεμακελή ην ηξέρνλ ηζνδχγην θαπζίκνπ γηα ηε δεμακελή απηή θαη παξνπζηάδεη/θαηαγξάθεη ηπρφλ απνθιίζεηο ζε ζεξκνθξαζία 15 ν C. ε) Παξαθνινπζεί θαη πξνιακβάλεη κε έγθαηξε εηδνπνίεζε ελδερφκελε δηαξξνή, αζηνρία πιηθνχ, αλζξψπηλα ζθάικαηα ή/θαη ιαλζαζκέλν πξνγξακκαηηζκφ. δ) Δθδίδεη θαη απνζηέιιεη ηζνδχγην δεμακελήο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εηζξνήο θαη θάζε ηέινο ηνπ κήλα ζηα νπνία εκθαλίδνληαη νπσζδήπνηε νη ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ πνζνηήησλ πνπ παξαδφζεθαλ κέζσ κεηξεηψλ εθξνήο θαπζίκνπ θαη αληίζηνηρσλ κεηαβνιψλ πνζνηήησλ ζηηο δεμακελέο ζε ζεξκνθξαζία αλαγσγήο 15 ν C, ζε απφιπηνπο αξηζκνχο θαη σο πνζνζηφ κε βάζε αλαθνξάο ηε κεηαβνιή ζηε δεμακελή. Παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα έθδνζεο Γειηίνπ Ιζνδπγίνπ Ηκέξαο θαη Δβδνκάδαο αλά δεμακελή, φηαλ απηφ δεηείηαη απφ ηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηελ δηελέξγεηα έθηαθησλ ειέγρσλ. ε) Σα ηζνδχγηα κελφο, ππνινγίδνληαη θαη αλά είδνο θαπζίκνπ θαη ηχπν απνζήθεο (θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο). ζ) Σν ζχζηεκα εηζξνψλ-εθξνψλ ιεηηνπξγεί αδηάιεηπηα ζε 24σξε βάζε. Σα ηζνδχγηα κελφο αλά δεμακελή θαη είδνο θαπζίκνπ εθδίδνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κεηά ην θιείζηκν θαη ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ηνπ κήλα θαη έσο ηηο 24:00 ηεο εκέξαο απηήο. 8

9 η) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθδνζεο ηνπ ηζνδπγίνπ, ην ζχζηεκα απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ κεηξεηψλ εθξνήο θαπζίκνπ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ζθάικαηα θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδπγίνπ. ηα) ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηζνδπγίσλ, νη εθξνέο πξνθχπηνπλ σο άζξνηζκα ησλ κεκνλσκέλσλ εθξνψλ, κε αλαγσγή ζηνπο 15 0 C. ε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο ησλ παξαπάλσ ππνινγηδφκελσλ, απφ ηνπο κεηξεηέο, εθξνψλ κε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο νιηθνχο αζξνηζηέο ησλ κεηξεηψλ, ην ζχζηεκα ζεκαίλεη ην γεγνλφο σο βιάβε θαη ζπλαγεξκφ (alarm). ηβ) Όια ηα δειηία δηαηεξνχληαη ζην ζχζηεκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε δπλαηφηεηα λα εθηππψλνληαη θαη λα επηδεηθλχνληαη άκεζα φηαλ απαηηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο. ηγ) Γηαζέηεη δπλαηφηεηα παξνρήο νπηηθψλ θαη ερεηηθψλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ (alarms) γηα φιεο ηηο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα γεγνλφηα ζπλαγεξκψλ, πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : Βιάβε/δπζιεηηνπξγία/απψιεηα επηθνηλσλίαο ππνζπζηήκαηνο εηζξνψλ/εθξνψλ δεμακελψλ Βιάβε/δπζιεηηνπξγία/απψιεηα επηθνηλσλίαο ππνζπζηήκαηνο εθξνψλ κεηξεηψλ εθξνήο θαπζίκνπ Μεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νγθνκεηξηθνχ πίλαθα Με εμνπζηνδνηεκέλε κεηαβνιή ζηάζκεο θαπζίκνπ ζε δεμακελή Απφθιηζε Γειηίνπ Ιζνδπγίνπ πέξαλ ηνπ +/- 0,5% κε βάζε αλαθνξάο ηε κεηαβνιή ζηε δεμακελή. Απφθιηζε ηεο απηφκαηα κεηξνχκελεο ππθλφηεηαο κε απηή πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα εηζξνψλ/εθξνψλ απφ ην ΓΥΚ, κεγαιχηεξε απφ +/- 4 Kg/m 3. ηδ) ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο ζην ζχζηεκα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο φισλ ησλ ηξερφλησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αλάθιεζήο ηνπο κεηά ηελ επαλαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο, γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Άξζξν 8 Γηαδηθαζίεο εγθαηάζηαζεο Δγθαηαζηάηεο ηνπ ζπζηήκαηνο λνείηαη απηφο πνπ θέξεη ηελ επζχλε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο δηαζχλδεζεο ησλ επί κέξνπο εμαξηεκάησλ απηνχ κεηαμχ 9

10 ηνπο, ηεο ζέζεο θαη παξάδνζεο ζε ιεηηνπξγία, ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ειέγρνπ εηζξνψλ εθξνψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ ηειηθή εγθαηάζηαζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο θάζε ζπζηήκαηνο, ν εγθαηαζηάηεο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ππεχζπλε δήισζε εγθαηάζηαζεο ζηε Γ.Γ.Γ.Δ., κε ζηνηρεία πνπ ζα θαζνξηζζνχλ απφ απηήλ, αλαθνξηθά κε ηελ νξζή θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. πλεκκέλα ππνβάιινληαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο απφ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ, πξνο απφδεημε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ εθξνψλ αλαιάβεη ηελ ζπληήξεζε ή/θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο άιινο εγθαηαζηάηεο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε πνπ ππέβαιε ηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε, ν λένο εγθαηαζηάηεο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ηελ αιιαγή απηή θαη λα ζπληάμεη λέα ππεχζπλε δήισζε εγθαηάζηαζεο. Απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο λέαο ππεχζπλεο δήισζεο εγθαηάζηαζεο, ηελ επζχλε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη λφκηκεο ιεηηνπξγίαο απηνχ θέξεη ν λένο εγθαηαζηάηεο. ηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ εγθαηαζηάηε, πξέπεη λα παξαδίδνληαη ππνρξεσηηθά φια ηα δεδνκέλα επηθνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ πξνεγνχκελν ζην λέν εγθαηαζηάηε. Άξζξν 9 Βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο 1. Κάζε δπζιεηηνπξγία - βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα απφθιηζε απφ ηα φξηα ζθάικαηνο ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ άκεζα. ε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο (χπαξμε εθεδξηθψλ δηαηάμεσλ) πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίδεηαη ε αδηάιεηπηε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ. 2. Ο θνξέαο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο δηαρξνληθήο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο βιάβεο, ν θνξέαο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, πξέπεη λα θαιεί άκεζα ηνλ εγθαηαζηάηε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Η θιήζε ηνπ εγθαηαζηάηε απφ ηνλ παξαπάλσ θάηνρν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ (π.ρ. fax, θιπ.). 10

11 3. Σα δεδνκέλα ηερληθψλ επεκβάζεσλ θαη ξπζκίζεσλ παξακέηξσλ, δεδνκέλσλ, αιγνξίζκσλ θ.ιπ. θαζψο θαη δεδνκέλα θάζε πεξίπησζεο βιάβεο θαη ηεο απνθαηάζηαζήο ηεο, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ αξκφδηα βάζε ππνδνρήο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. απφ ηνλ εγθαηαζηάηε πνπ απνθαηέζηεζε ηε βιάβε. Άξζξν 10 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή δεδνκέλωλ Σν ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ πνπ κεηξά θαη θαηαγξάθεη, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηαθάλεηα θαη ηνλ έιεγρν ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, φπσο ελδεηθηηθά: α) Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο εθξνψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. β) Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. γ) Σα δεδνκέλα απφ ηηο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο κέηξεζεο ησλ κεηξεηψλ ή/θαη ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κε απηέο ειεγθηή, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. δ) Σα έθηαθηα ζπκβάληα εηζξνήο-εθξνήο ηεο δεμακελήο, φπσο απηά εληνπίδνληαη απφ ην ζχζηεκα. ε) Σα ζπκβάληα βιαβψλ θαη ζπλαγεξκψλ φπσο απηά εληνπίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα. ζη) Σα ζηνηρεία ησλ νγθνκεηξηθψλ πηλάθσλ θαη ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ησλ δεμακελψλ. δ) Σα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 7 ηεο παξνχζεο. ε) Σα δειηία ηζνδπγίσλ Β. Καζνξίδνπκε ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο εηζξνψλ-εθξνψλ ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα απηφ, σο αθνινχζσο: 11

12 Άξζξν 11 Υξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 1. Σα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο εηζξνψλ-εθξνψλ εγθαζίζηαληαη ζηηο δεμακελέο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ θαη ησλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 3 ηεο παξνχζεο, εληφο 24 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο. Ωζηφζν, ε εγθαηάζηαζε ησλ σο άλσ ζπζηεκάησλ πινπνηείηαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%, ζην ζχλνιν ησλ δεμακελψλ θπξηφηεηαο θάζε εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή θαη θάζε δηαρεηξηζηή απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, θαηά ην πξψην έηνο ηνπ αλσηέξσ νξηδνκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ, αθνινπζεί πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 3 κελψλ, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο άξρεηαη ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία απηψλ. 2. Σπρφλ ζπζηήκαηα εηζξνψλ-εθξνψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο, νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο. Τπνρξενχληαη φκσο, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο, λα ζπλδεζνχλ θαη λα απνζηέιινπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζηε Γ.Γ.Γ.Δ.. Σν είδνο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ ζα απνζηέιινληαη ζα θαζνξηζζνχλ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ. θαη ζα έρνπλ ηζρχ κφλν γηα ην δηάζηεκα εληφο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο. Καηά ην δηάζηεκα απηφ νη αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο δχλαληαη λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ απνζηειιφκελσλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ απηά εκθαλίδνπλ. 3. Ήδε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα ππφθεηληαη νκνίσο ζηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο θαη ζπγθεληξσηηθψλ αλαθνξψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 12 Δίδνο θαη πεξηερόκελν ηωλ ζηνηρείωλ πνπ παξέρνληαη από ην ζύζηεκα εηζξνώλεθξνώλ ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηειωλεηαθήο απνηακίεπζεο Απφ ην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Διέγρνπ Δηζξνψλ-Δθξνψλ εθδίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία-δειηία: 12

13 1. Γειηίν εηζόδνπ/εηζξνήο Σν δειηίν απηφ εθδίδεηαη απηφκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζξνήο (παξαγσγήοπαξαιαβήο) πνζφηεηαο θαπζίκνπ ζηηο δεμακελέο ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο ή ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο. ην πην πάλσ δειηίν θαηαγξάθνληαη γηα θάζε δεμακελή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε εηζξνή αλά ηχπν θαπζίκνπ, ηα εμήο δεδνκέλα: 1.1. Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δεμακελήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθφο TARIC θαη πεξηγξαθή θαη φπνπ ππάξρεη θσδηθφο πξντφληνο Π..Σ.) Η εκεξνκελία (ΗΗ/ΜΜ/ΔΔ) θαη ε ψξα (ΩΩ:ΛΛ) Σα παξαθάησ ζηνηρεία πξηλ απφ ηελ εηζξνή ηνπ θαπζίκνπ: Σν ηξέρνλ χςνο ηεο ζηάζκεο εθάζηεο ησλ δεμακελψλ, ζε ρηιηνζηά (mm) Ο αληίζηνηρνο ηξέρσλ φγθνο θαπζίκνπ εθάζηεο δεμακελήο θαζψο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ εληφο απηήο Η πθηζηάκελε αλεγκέλε ππθλφηεηα πνπ είρε πξνζδηνξηζζεί απφ ην ΓΥΚ Ο αλεγκέλνο φγθνο θαπζίκνπ εθάζηεο δεμακελήο ζηνπο 15 ν C Σα παξαθάησ ζηνηρεία κεηά ηελ εηζξνή ηνπ θαπζίκνπ: Ο αξηζκφο Δ.Φ.Κ. ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο ή ν αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο Καηά πεξίπησζε ζα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη ζρεηηθνί αξηζκνί αλαθνξάο: Σνπ Γειηίνπ Παξαγσγήο Σνπ Ηιεθηξνληθνχ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (e-γ.δ.) Σνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (Δ.Γ.Δ.) Σεο Αίηεζεο Δπαλεηζαγσγήο Σεο Αίηεζεο Μεηαβνιήο Πξντφλησλ Σεο Αίηεζεο Μεηάγγηζεο Πξντφληνο Καηά πεξίπησζε ζα θαηαγξάθνληαη επίζεο είηε ην φλνκα ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ν αξηζκφο ΙΜΟ (International Maritime Organisation) απηνχ, είηε ν αγσγφο, είηε ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο πνπ εθθνξηψλεη ηα θαχζηκα ή ηα ζηνηρεία νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. ε πεξίπησζε κεηάγγηζεο πξντφληνο ή κεηαβνιήο πξντφλησλ θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο ζπκκεηέρνπζαο δεμακελήο (ή δεμακελψλ) εθξνήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Η εηζεξρφκελε πνζφηεηα θάζε θαπζίκνπ αλά δεμακελή ζηε θνξνινγεηέα κνλάδα κέηξεζήο ηνπ θαη ζηε ζεξκνθξαζία θφξησζεο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Σν ηξέρνλ χςνο ηεο ζηάζκεο εθάζηεο ησλ δεμακελψλ ζε ρηιηνζηά mm, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εθάζηνηε απαηηνχκελνπ ρξφλνπ εξεκίαο. 13

14 Οη ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο εηζαρζείζαο απφ ην ΓΥΚ αλεγκέλεο ππθλφηεηαο ζηνπο 15 ν C, ηνπ θαπζίκνπ εθάζηεο δεμακελήο θαη ν αληίζηνηρνο φγθνο θαπζίκνπ Ο αλεγκέλνο φγθνο ηνπ θαπζίκνπ εθάζηεο δεμακελήο ζηνπο 15 ν C Η ζπλνιηθψο παξαιεθζείζα πνζφηεηα ζηνπο 15 ν C ( ). Όια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, εθηφο απφ ηα δεδνκέλα ησλ πεξηπηψζεσλ 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, θαη (κφλν φζνλ αθνξά ζηελ πξνζδηνξηζκέλε ππθλφηεηα απφ ην ΓΥΚ), ηα νπνία εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα κέζσ θαηάιιεινπ ρεηξηζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο κε απηφκαηεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ζηα δειηία πνπ εθδίδνληαη απφ ην ζχζηεκα, απηά ζα θαηαρσξνχληαη κε επζχλε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή ην δηαρεηξηζηή ηεο εγθαηάζηαζεο ή ην δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο θαηά πεξίπησζε. Αληίζηνηρε πξφβιεςε ζα πθίζηαηαη θαη γηα ηα ινηπά εθδηδφκελα δειηία. Δμαίξεζε απνηειεί ε πξνζδηνξηζκέλε απφ ην ΓΥΚ ππθλφηεηα ε νπνία εηζάγεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΓΥΚ. Γηα ηα πξντφληα γηα ηα νπνία ε θνξνινγεηέα κνλάδα δελ είλαη εθθξαζκέλε ζε φγθν αιιά ζε κάδα, ζα γίλεηαη απηφκαηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ απφ κάδα ζε φγθν κε βάζε ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία θαη ππθλφηεηα. Αληίζηνηρε εθαξκνγή ζα πθίζηαηαη θαη γηα ηα ινηπά εθδηδφκελα δειηία. 2. Γειηίν εμόδνπ/εθξνήο Σν αλσηέξσ δειηίν εθδίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ηνπ θαπζίκνπ απφ θάζε κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ. ην πην πάλσ δειηίν θαηαγξάθνληαη ηα εμήο δεδνκέλα: 2.1. Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δεμακελήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθφο TARIC θαη πεξηγξαθή θαη φπνπ ππάξρεη θσδηθφο πξντφληνο Π..Σ.) Η εκεξνκελία (ΗΗ/ΜΜ/ΔΔ) θαη ε ψξα (ΩΩ:ΛΛ) Ο φγθνο θαπζίκνπ πνπ εμήιζε απφ ηνλ κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ Ο αξηζκφο Δ.Φ.Κ. ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο ή ν αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο Καηά πεξίπησζε ζα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη ζρεηηθνί αξηζκνί αλαθνξάο: Σνπ Ηιεθηξνληθνχ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (e-γ.δ.) Σεο Γήισζεο Δ.Φ.Κ. (Γ.Δ.Φ.Κ.) Σνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Δγγξάθνπ (Δ.Γ.Δ.) 14

15 2.8. Καηά πεξίπησζε ζα θαηαγξάθνληαη επίζεο είηε ην φλνκα ηνπ πινίνπ θαζψο θαη ν αξηζκφο ΙΜΟ απηνχ, είηε ν αγσγφο, είηε ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο πνπ παξαιακβάλεη ηα θαχζηκα ή ηα ζηνηρεία νπνηνπδήπνηε άιινπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ/σλ ηειηθνχ/ψλ απνδέθηε/ψλ ηνπ παξαδηδφκελνπ θαπζίκνπ. Σν είδνο θαη πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα θαζνξηζηνχλ αλαιπηηθά απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Η ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ ζην κεηξεηή εθξνήο ζε βαζκνχο Κειζίνπ Ο αλεγκέλνο φγθνο ηνπ θαπζίκνπ ζην κεηξεηή εθξνήο ζηνπο 15 ν C Η αλεγκέλε ππθλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ ζηνπο 15 ν C πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην κεηξεηή. Όια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαηαγξάθνληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, εθηφο απφ ηα δεδνκέλα ησλ πεξηπηψζεσλ 2.6, 2.7, 2.8 θαη 2.9 ηα νπνία εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα κέζσ θαηάιιεινπ ρεηξηζκνχ. 3. Γειηίν Λνηπώλ Κηλήζεωλ Σν αλσηέξσ δειηίν εθδίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ηελ νινθιήξσζε κίαο εθ ησλ Λνηπψλ Κηλήζεσλ εθξνήο φπσο πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο: Α) Κίλεζε κεηάγγηζεο πξντφληνο. Δηζέξρεηαη ε δεμακελή εθξνήο ζε θαηάζηαζε κεηάγγηζεο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν κε ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ ηειηθφ φγθν ηεο δεμακελήο. Η δεμακελή εηζξνήο εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εηζξνήο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν εηζξνήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. Β) Κίλεζε κεηαβνιήο πξντφλησλ. Δηζέξρεηαη ε δεμακελή (ή νη δεμακελέο) εθξνήο ζε θαηάζηαζε κεηαβνιήο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν κε ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ ηειηθφ φγθν ηεο δεμακελήο (ζε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ δεμακελψλ εθξνήο δεκηνπξγνχληαη αληίζηνηρα Γειηία). Η δεμακελή εηζξνήο εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε εηζξνήο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν εηζξνήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξ. 1 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. Γ) Κίλεζε εμπδάησζεο (πέξαλ απηήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε αξρηθή εηζξνή). Δηζέξρεηαη ε δεμακελή ζε θαηάζηαζε εμπδάησζεο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν κε ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ ηειηθφ φγθν γηα ηε δεμακελή. Γ) Κίλεζε επαλαδηχιηζεο. Δηζέξρεηαη ε δεμακελή ζε θαηάζηαζε επαλαδηχιηζεο θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν κε ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ ηειηθφ φγθν γηα ηε δεμακελή. Δ) Κίλεζε θαζαξηζκνχ αγσγψλ. Δηζέξρεηαη ε δεμακελή ζε θαηάζηαζε θαζαξηζκνχ αγσγψλ θαη δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν Γειηίν κε ηνλ αξρηθφ θαη ηνλ ηειηθφ φγθν γηα ηε δεμακελή. ην πην πάλσ Γειηίν θαηαγξάθνληαη γηα ηελ δεμακελή εθξνήο ηα εμήο δεδνκέλα: 3.1. Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δεμακελήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ.. 15

16 3.2. Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθφο TARIC θαη πεξηγξαθή θαη φπνπ ππάξρεη θσδηθφο πξντφληνο Π..Σ.) Η εκεξνκελία (ΗΗ/ΜΜ/ΔΔ) θαη ε ψξα (ΩΩ:ΛΛ) Σα παξαθάησ ζηνηρεία πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ηνπ θαπζίκνπ: Σν ηξέρνλ χςνο ηεο ζηάζκεο ηεο δεμακελήο, ζε ρηιηνζηά (mm) Ο αληίζηνηρνο ηξέρσλ φγθνο θαπζίκνπ ηεο δεμακελήο θαζψο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζίκνπ εληφο απηήο Ο αλεγκέλνο φγθνο θαπζίκνπ ηεο δεμακελήο ζηνπο 15 ν C Σα παξαθάησ ζηνηρεία κεηά ηελ εμαγσγή ηνπ θαπζίκνπ: Ο αξηζκφο Δ.Φ.Κ. ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο ή ν αξηζκφο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο Καηά πεξίπησζε ζα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη ζρεηηθνί αξηζκνί αλαθνξάο: Σεο Αίηεζεο Μεηάγγηζεο Πξντφληνο Σεο Αίηεζεο Μεηαβνιήο Πξντφλησλ Σεο Αίηεζεο Δμπδάησζεο Σεο Αίηεζεο Δπαλαδηχιηζεο Σεο Αίηεζεο Καζαξηζκνχ Αγσγψλ ε πεξίπησζε κεηάγγηζεο πξντφληνο ή κεηαβνιήο πξντφλησλ θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηεο ζπκκεηέρνπζαο δεμακελήο εηζξνήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Ο αληίζηνηρνο φγθνο θαπζίκνπ (ζηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία) ζηε δεμακελή θαζψο θαη ε ζεξκνθξαζία θαπζίκνπ εληφο απηήο Ο αλεγκέλνο ηξέρσλ φγθνο θαπζίκνπ ηεο δεμακελήο ζηνπο 15 ν C Η ζπλνιηθψο εμαρζείζα πνζφηεηα ( ) ζηνπο 15 ν C. 4. Γειηίν Ηζνδπγίνπ Σν Γειηίν Ιζνδπγίνπ εθδίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα γηα θάζε δεμακελή πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εηζξνήο θαη θάζε ηέινο ηνπ κήλα. Όζνλ αθνξά ην Γειηίν Ιζνδπγίνπ κελφο απηφ εθδίδεηαη εθ άπαμ ηελ ηειεπηαία εκέξα θάζε κήλα θαη έσο ηηο 24:00 ηεο εκέξαο απηήο. Οη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο ηεο παξαγξάθνπ ηεο παξνχζεο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην +/- 0,5 %. Δπίζεο ην Γειηίν Ιζνδπγίνπ κελφο ζα εθδίδεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ δεμακελψλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αλά είδνο θαπζίκνπ θαη ηχπν απνζήθεο (θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο). ην Γειηίν Ιζνδπγίνπ δεμακελήο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εηζξνήο θαηαγξάθνληαη ηα πην θάησ δεδνκέλα: 4.1. Η εκεξνκελία (ΗΗ/ΜΜ/ΔΔ) θαη ε ψξα (ΩΩ:ΛΛ) ηεο αλαθνξάο. 16

17 4.2 Οη εκεξνκελίεο, ε ψξα έλαξμεο θαη ε ψξα ιήμεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ηζνδχγην Σα παξαθάησ ζηνηρεία αλά δεμακελή: Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δεμακελήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθφο TARIC θαη πεξηγξαθή θαη φπνπ ππάξρεη θσδηθφο πξντφληνο Π..Σ.) Η πθηζηάκελε αλεγκέλε ππθλφηεηα πνπ είρε πξνζδηνξηζζεί απφ ην ΓΥΚ Ο φγθνο ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ θαη ε αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία ηεο ηειεπηαίαο εηζξνήο Ο αλσηέξσ φγθνο αλεγκέλνο ζηνπο 15 ν C Ο φγθνο ηνπ θαπζίκνπ θαηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ θαη ε αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθξνψλ Ο αλσηέξσ φγθνο αλεγκέλνο ζηνπο 15 ν C Η κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηεο δεμακελήο κεηά απφ αλαγσγή ζηνπο 15 ν C ( ) Σα παξαθάησ ζηνηρεία αλά κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ: Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δεμακελήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθφο TARIC θαη πεξηγξαθή θαη φπνπ ππάξρεη θσδηθφο πξντφληνο Π..Σ.) Οη αλνηγκέλεο ζηνπο 15 ν C εθξνέο ηνπ κεηξεηή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δεμακελή κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο. Οη αλαγσγέο ησλ εθξνψλ γηα θάζε κεκνλσκέλε εθξνή, γίλνληαη κε βάζε ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηξεηή θαηά ηελ εθξνή απηή Ο αλεγκέλνο ζηνπο 15 ν C φγθνο ησλ εθξνψλ θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ κεηξεηψλ εθξνήο θαπζίκνπ σο εμήο: [(άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ) ] Οη απνθιίζεηο ηνπ ηζνδπγίνπ σο εμήο: Απφθιηζε ηνπ φγθνπ εηζξνψλ-εθξνψλ ( ) Η απφθιηζε εηζξνψλ-εθξνψλ εθθξαζκέλε σο πνζνζηφ κε βάζε αλαθνξάο ηε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ζηε δεμακελή. ην Γειηίν Ιζνδπγίνπ δεμακελήο κελφο θαηαγξάθνληαη ηα πην θάησ δεδνκέλα: 4.7. Η εκεξνκελία (ΗΗ/ΜΜ/ΔΔ) θαη ε ψξα (ΩΩ:ΛΛ) ηεο αλαθνξάο. 4.8 Οη εκεξνκελίεο, ε ψξα έλαξμεο θαη ε ψξα ιήμεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ηζνδχγην Σα παξαθάησ ζηνηρεία αλά δεμακελή: Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δεμακελήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ.. 17

18 Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθφο TARIC θαη πεξηγξαθή θαη φπνπ ππάξρεη θσδηθφο πξντφληνο Π..Σ.) Ο αλεγκέλνο ζηνπο 15 ν C φγθνο ηνπ θαπζίκνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ Σν άζξνηζκα ησλ αλεγκέλσλ ζηνπο 15 ν C φγθσλ ηνπ θαπζίκνπ ησλ εηζξνψλ ζηε δεμακελή κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο Ο αλεγκέλνο ζηνπο 15 ν C φγθνο ηνπ θαπζίκνπ θαηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ Η κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηεο δεμακελήο ζηνπο 15 ν C ( ) Σα παξαθάησ ζηνηρεία αλά κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ: Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο δεμακελήο φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Ο αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ κεηξεηή εθξνήο θαπζίκνπ φπσο έρεη νξηζζεί απφ ηε Γ.Γ.Γ.Δ Σν είδνο ηνπ θαπζίκνπ (θσδηθφο TARIC θαη πεξηγξαθή θαη φπνπ ππάξρεη θσδηθφο πξντφληνο Π..Σ.) Οη αλνηγκέλεο ζηνπο 15 ν C εθξνέο ηνπ κεηξεηή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δεμακελή κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο. Οη αλαγσγέο ησλ εθξνψλ γηα θάζε κεκνλσκέλε εθξνή, γίλνληαη κε βάζε ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηξεηή θαηά ηελ εθξνή απηή Ο αλεγκέλνο ζηνπο 15 ν C φγθνο ησλ εθξνψλ θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ κεηξεηψλ εθξνήο θαπζίκνπ σο εμήο: [(άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ) ] Οη απνθιίζεηο ηνπ ηζνδπγίνπ σο εμήο: Απφθιηζε ηνπ φγθνπ εηζξνψλ-εθξνψλ ( ) Η απφθιηζε εηζξνψλ-εθξνψλ εθθξαζκέλε σο πνζνζηφ κε βάζε αλαθνξάο ηε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ζηε δεμακελή. Άξζξν 13 Απζεληηθόηεηα/αθεξαηόηεηα θαη αλαγλωζηκόηεηα ζηνηρείωλ Η επαιήζεπζε ηεο απζεληηθφηεηαο/αθεξαηφηεηαο ησλ εθηππσκέλσλ δειηίσλ ηνπ άξζξνπ 12 ζα γίλεηαη κέζσ hash code γηα φια ηα πεδία ησλ δειηίσλ απηψλ. Ο αιγφξηζκνο hash ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηηο ειεγθηηθέο αξρέο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απζεληηθφηεηαο/αθεξαηφηεηαο ησλ δειηίσλ. Η αλαγλσζηκφηεηα ησλ εθηππσκέλσλ δειηίσλ ζα εμαζθαιίδεηαη κε αλαθνξά ζηνλ αληίζηνηρν QR CODE ηνπ δειηίνπ. Άξζξν 14 Παξαβάζεηο Έιεγρνη - Κπξώζεηο 1. Σα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα εηζξνψλ-εθξνψλ είλαη δηαζέζηκα ζηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο θαη αμηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ. 18

19 2. Γηα ηηο θπξψζεηο απφ ηε κε ηήξεζε ηεο παξνχζαο Κ.Τ.Α. ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην λ.2960/ Οη επζχλεο ηνπ θνξέα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9, θαζψο επίζεο γηα ηελ νξζή εηζαγσγή θαη ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζπλαθψλ δειηίσλ ηνπ άξζξνπ 12, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ εθάζηνηε εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή ή ην δηαρεηξηζηή ηεο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηα πιαίζηα ησλ ειέγρσλ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία, ηα νπνία θαζηζηνχλ απαηηεηέο ηηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ή/θαη επηζχξνπλ ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ λ.2960/2001. Άξζξν 15 Έλαξμε ηζρύνο Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ δεκνζηεχζεψο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. H απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ο ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ ΟΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΟΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΤΚΣΤΩΝ ΜΗΥΑΖΛ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 19

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ»

ΘEMA: «Εγθαηάζηαζε Οινθιεξωκέλνπ πζηήκαηνο Ειέγρνπ Εηζξνώλ - Εθξνώλ ζηα πξαηήξηα πγξώλ θαπζίκωλ θαη δηαζθάιηζε ζπλαιιαγώλ κέζω απηνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15η) ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Γ Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σατ. Δ/νζε: Αξηζηνγείηνλνο 19 Σατ. Κώδικας : 176 71 - Καιιηζέα Σελέθφνο : 2131604540 Fax : 2131604566

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα