ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα Κωνσταντίνα Κουλάτσου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.S.C. Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ελλάδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν άρθρο προτείνεται μία διαδικασία προσδιορισμού βέλτιστων θέσεων, διατομών και προεντάσεων καλωδίων για ανηρτημένα μεταλλικά στέγαστρα με πολύπλοκη γεωμετρία και στατικό σύστημα. Αφορμή για τη διαδικασία αυτή στάθηκε ένα μεταλλικό ανηρτημένο στέγαστρο, το οποίο πρόκειται να στεγάσει τον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη στο κέντρο της Αθήνας. Η αρχική αρχιτεκτονική μελέτη προέβλεπε την ύπαρξη πέντε καλωδίων ανάρτησης από κάθε πυλώνα. Λόγω της τοξωτής μορφολογίας του στεγάστρου, κάποια από τα καλώδια ανάρτησης βρέθηκαν να χαλαρώνουν αντί να εφελκύονται. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε μια διερεύνηση των βέλτιστων θέσεων των καλωδίων, για τις οποίες η εκμετάλλευση των καλωδίων ανάρτησης θα είναι βέλτιστη. Εκτός από τις θέσεις των καλωδίων ανάρτησης, η πολυπλοκότητα του στατικού συστήματος δημιούργησε πρόβλημα σύγκλισης στις μη γραμμικές στατικές αναλύσεις που απαιτούνται για κάθε καλωδιωτή κατασκευή. Για την επίλυση του προβλήματος της σύγκλισης πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των τιμών της προέντασης, τόσο για τα καλώδια ανάρτησης, όσο και για τα καλώδια αντιστήριξης. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η διαδικασία προσδιορισμού των βέλτιστων θέσεων των καλωδίων ανηρτημένων στεγάστρων, καθώς και των διατομών τους και δυνάμεων προέντασής τους αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα μόρφωσης και σχεδιασμού. Ιδιαίτερα σε πολύπλοκα στατικά συστήματα παρατηρείται δυσκολία σύγκλισης των μη γραμμικών στατικών αναλύσεων που απαιτούνται, εκτός αν οι εφαρμοζόμενες δυνάμεις προέντασης που χρησιμοποιούνται ως αρχικές τιμές δεν απέχουν πολύ από τις τελικές. Για να επιτευχθεί αυτό προτείνεται στο παρόν άρθρο μια επαναληπτική διαδικασία διαδοχικών αναλύσεων απλών αρχικά προσομοιωμάτων, τα οποία σταδιακά γίνονται συνεχώς συνθετότερα, ώστε τελικά να

2 προσεγγιστεί με επαρκή ακρίβεια η αναμενόμενη πραγματική συμπεριφορά. Τα βήματα αυτής της διαδικασίας είναι τα εξής: i. Προσδιορίζεται το μέγιστο βέλος του φορέα χωρίς την ανάρτησή του από καλώδιαγια μόνιμα φορτία. ii. Στη θέση του μέγιστου βέλους τοποθετείται μία κεκλιμένη στήριξη τύπου κύλισης που δεσμεύει τη μετακίνηση κατά τη φορά που θα είχε ένα καλώδιο στη θέση εκείνη. Αναλύεται ο νέος φορέας και προσδιορίζεται η θέση του επόμενου μέγιστου βέλους. iii. Στη νέα θέση μέγιστου βέλους τοποθετείται μία δεύτερη κεκλιμένη κύλιση καιαναλύεται ο φορέας. Επιβεβαιώνεται ότι οι φορές των αντιδράσεων στήριξης συμφωνούν με εφελκυστικές λειτουργίες των αντίστοιχων καλωδίων. Εαν αυτό δεν συμβαίνει μετατοπίζονται οι θέσεις των κυλίσεων και επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Ομοίως προσδιορίζεται το επόμενο μέγιστο βέλος. iv. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου προσδιοριστούν οι βέλτιστες θέσεις ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις λειτουργικότητας και οι αντιδράσεις στήριξης να έχουν τη σωστή φορά και επαρκές μέγεθος. v. Οι κυλίσεις αντικαθίστανται από καλώδια, τα οποία αρχικά θεωρούνται ως ακλόνητα στο άνω άκρο τους. Οι προεντάσεις των καλωδίων επιλέγονται ίσες με τις αντίστοιχες αντιδράσεις στήριξης και οι διατομές έτσι ώστε οι δυνάμεις προέντασης να είναι ίσες με ένα λογικό ποσοστό της εφελκυστικής αντοχής, π.χ. της τάξης του 30%. Ο φορέας αναλύεται και εξετάζονται τα βέλη του φορέα στις θέσεις ανάρτησης. Λόγω της κρέμασης και ευκαμψίας των καλωδίων τα βέλη αυτά δεν θα είναι μηδενικά, όπως ήταν στην περίπτωση των ακλόνητων κυλίσεων. Τροποποιούνται κατάλληλα οι δυνάμεις προέντασης των καλωδίων και επαναλαμβάνονται οι αναλύσεις, μέχρις ότου τα βέλη λόγω μονίμων φορτίων στις θέσεις ανάρτησης μηδενιστούν ή κριθούν ως επαρκώς μικρά. Τότε οριστικοποιούνται οι διατομές και δυνάμεις προέντασης. Εφόσον κατά τη διαδικασία αυτή εκδηλωθεί δυσκολία σύγκλισης, η αντικατάσταση των κυλίσεων από καλώδια γίνεται σταδιακά. vi. Από εξισώσεις ισορροπίας δυνάμεων στα άνω άκρα των καλωδίων εκτιμώνται οι απαιτούμενες δυνάμεις προέντασης των καλωδίων αντιστήριξης, ώστε στις κορυφές των πυλώνων οι συνιστώσες των δυνάμεων των καλωδίων ανάρτησης και αντιστήριξης να είναι μόνον θλιπτικές για τους πυλώνες, χωρίς εγκάρσια συνιστώσα. Με παρόμοιο τρόπο όπως στα καλώδια ανάρτησης εκτιμώνται οι απαιτούμενες διατομές των καλωδίων αντιστήριξης. vii. Εισάγονται στο προσομοίωμα πυλώνες και καλώδια αντιστήριξης και πραγματοποιείται στατική ανάλυση. Ελέγχονται οι μετατοπίσεις στις κορυφές των πυλώνων, οι οποίες επιδιώκεται να είναι πολύ μικρές και οφειλόμενες μόνον σε βράχυνση των πυλώνων λόγω θλίψης. Διορθώνονται οι δυνάμεις προέντασης των καλωδίων αντιστήριξης και επαναλαμβάνονται οι αναλύσεις, μέχρις ότου επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Στη φάση αυτή δεν επεμβαίνουμε σε διατομές και δυνάμεις προέντασης των καλωδίων ανάρτησης, αφού όταν μέσω των καλωδίων αντιστήριξης ακινητοποιηθεί η κορυφή του πυλώνα, ο φορέας θα λειτουργεί ικανοποιητικά. Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιούνται οι διατομές και δυνάμεις προέντασης και των καλωδίων αντιστήριξης. viii. Στο πλήρες προσομοίωμα ασκούνται οι απαιτούμενοι συνδυασμοί φόρτισης σε οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας και πραγματοποιούνται οι αντίστοιχοι έλεγχοι. Λόγω της μη γραμμικότητας δεν επιτρέπεται η επαλληλία εντατικών μεγεθών, επομένως πραγματοποιούνται ξεχωριστές αναλύσεις για κάθε συνδυασμό, με αφετηρία την τελική κατάσταση της ανάλυσης για μόνιμα φορτία και προένταση. Οι απαιτήσεις για τα καλώδια είναι να αποφεύγεται χαλάρωση είτε

3 εφελκυστική αστοχία για όλους τους συνδυασμούς φόρτισης, ενώ για τα υπόλοιπα μέλη του φορέα πραγματοποιούνται οι συνηθισμένοι έλεγχοι επάρκειας. Εφόσον κάποιοι έλεγχοι δεν ικανοποιούνται, διορθώνονται οι δυνάμεις προέντασης και/ή οι διατομές των καλωδίων και επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Εφόσον παρατηρούνται προβλήματα χαλάρωσης προτείνεται η αύξηση των δυνάμεων προέντασης ενώ αν εκδηλώνεται εφελκυστική αστοχία προτείνεται μείωση των δυνάμεων προέντασης και/ή αύξηση των διατομών. Οι επεμβάσεις στις δυνάμεις προέντασης είναι σκόπιμο να γίνονται με ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα καλώδια, ώστε να μην διαταράσσεται η συνολική ισορροπία του φορέα. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ Τα αρχαιολογικά ευρήματα του Λυκείου του Αριστοτέλους ευρίσκονται στην Αθήνα, σε οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από την οδό Ρηγίλλης, το Βυζαντινό Μουσείο, τη Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κρατικό ωδείο Αθηνών. Για τη στέγασή τους πραγματοποιήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, όπου το πρώτο βραβείο δόθηκε σε αρχιτεκτονική ομάδα αποτελούμενη από τους Κ. Καραδήμα, Δ. Λουκόπουλο, Κ. Βρεττού, Χ. Παπαδημητρίου και Λ. Σταυροπούλου (Σχ. 1). Σχ. 1: Καλώδια ανάρτησης και τοξωτή μορφολογία στεγάστρου Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου (Σχ. 2) αποτελείται από έξι κύριους φορείς, ανοίγματος περίπου 60m, που διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους σε απόσταση 10.5m και συνδέονται με τεγίδες και διαγώνιους συνδέσμους δυσκαμψίας εύρους δύο φατνωμάτων τεγίδων. Κάθε κύριος φορέας αποτελείται από ένα επίπεδο τόξο αρθρωμένο στο έδαφος στο ένα του άκρο (προς το Βυζαντινό Μουσείο), ενώ στο άλλο του (προς την οδό Ρηγίλλης) σχεδόν ευθυγραμμίζεται και εδράζεται πάνω σε υποστύλωμα σχήματος V. Ο τοξωτός φορέας αναρτάται σε ενδιάμεσα σημεία του μέσω προεντεταμένων καλωδίων από πυλώνα ύψους 25m, ελαφρώς κεκλιμένο ως προς την κατακόρυφο. Η ευστάθεια εντός και εκτός επιπέδου του πυλώνα εξασφαλίζεται μέσω δύο προεντεταμένων καλωδίων αντιστήριξης. Προς τις πλευρές της οδού Ρηγίλλης και του Βυζαντινού Μουσείου, διατάσσονται ανεξάρτητα πτερύγια για την προέκταση της επικάλυψης, καθώς και κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας μορφής Λ με εκκεντρότητα στα ακραία φατνώματα. 4. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η αρχική αρχιτεκτονική και στατική μελέτη προέβλεπε πέντε καλώδια ανάρτησης για κάθε τοξωτό φορέα. Οι πρώτες αναλύσεις για τα μόνιμα φορτία και την προένταση έδειξαν ότι κάποια από τα καλώδια ανάρτησης χαλάρωναν, λόγω του τρόπου παραμόρφωσης του τοξωτού φορέα, όπου το μέσον βυθίζεται και τα άκρα ανεβαίνουν. Συνεπώς ήταν απαραίτητη η αλλαγή των θέσεων ανάρτησης των κύριων φορέων.

4 Σχ. 4: Απαραμόρφωτη και παραμορφωμένη γεωμετρία κύριου φορέα με μία στήριξη Τα καλώδια ανάρτησης, για να λειτουργήσουν σωστά, πρέπει π να βρίσκονται στην περισσότερο εύκαμπτη περιοχή του φορέα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα βέλη που προκύπτουν εκεί λόγω του σημαντικού ανοίγματος. Τότεε όμως τα καλώδια θα έχουν δυσμενή κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να εισάγουν σημαντική αξονική δύναμη στον φορέα του στεγάστρου. Γίνεται λοιπόν λ κατανοητό ότιι στην περίπτωση αυτή ήταν επιβεβλημένηη μια συστηματική διερεύνηση με στόχο τη βελτιστοποίηση των θέσεων, διατομώνν και δυνάμεων προέντασης των καλωδίων. Οι μη γραμμικές αναλύσεις στα πλαίσια αυτής της διερεύνησης ς πραγματοποιούνται με το λογισμικό SAP2000NL, v ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΣ Για τον προσδιορισμό των βέλτιστωνν θέσεων των καλωδίων ανάρτησης αφαιρούνται αρχικά όλα τα καλώδια από το φορέα. Η διαδικασία γίνεται για όλο το μεταλλικό φορέα αλλά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για έναν κύριο φορέα. Αρχικά προσδιορίζεται η θέση του μέγιστου βέλους ( Σχ. 3) και στη θέση αυτή τοποθετείται μία κεκλιμένη κύλιση ώστε η αντίδραση στήριξης να έχει τη φορά του καλωδίου εάνν αυτό υπήρχε (Σχ. 4). Σχ. 3: Απαραμόρφωτη και παραμορφωμένη γεωμετρία κύριου φορέα χωρίς στήριξη Σχ. 4: Απαραμόρφωτη και παραμορφωμένη γεωμετρία κύριου φορέα με μία στήριξη

5 Η διαδικασία συνεχίζεται ομοίως τοποθετώντας κεκλιμένες κυλίσεις στις θέσεις μέγιστου βέλους. Όμως, λόγω της μεγάλης κλίσης που θα είχε, το τρίτο καλώδιο θα χαλάρωνε (Σχ. 5), όπως προκύπτει από την φορά της αντίστοιχης αντίδρασης στήριξης Σχ. 5: Απαραμόρφωτη και παραμορφωμένη γεωμετρία κύριου φορέα με τρεις στηρίξεις και αντιδράσεις στήριξης Για να αντιμετωπιστεί αυτό γίνονται μικρές μετατοπίσεις των σημείων ανάρτησης και παράλληλα περιστρέφεται ο πυλώνας ώστε η κορυφή του να πλησιάσει προς το στέγαστρο και έτσι να βελτιωθούν οι κλίσεις των καλωδίων. Τα τελικά αποτελέσματα αυτής της φάσης παρουσιάζονται στο Σχ m Σχ. 6: Απαραμόρφωτη και παραμορφωμένη γεωμετρία κύριου φορέα με τρεις στηρίξεις και αντιδράσεις στήριξης για βέλτιστη θέση καλωδίων και μετατόπιση πυλώνα κατά 2.0m 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ Η αντικατάσταση των στηρίξεων με καλώδια γίνεται για ένα φορέα κάθε φορά και για ένα καλώδιο, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις του στεγάστρου παραμένουν οι κυλίσεις (Σχ. 7). Η κορυφή του πυλώνα παραμένει ακλόνητη και αντίστοιχα οι κορυφές των καλωδίων. Η αρχική τιμή της προέντασης είναι η αντίδραση στήριξης που προέκυψε από τη διερεύνηση της θέσεως των καλωδίων. Η τελική τιμή της προέντασης προκύπτει από δοκιμές μέχρι να επιτευχθεί το βέλτιστο βέλος. Στη συνέχεια τοποθετούνται όλα τα καλώδια στον κύριο φορέα και γίνονται επιπλέον δοκιμές με μικρές αλλαγές των θέσεων των καλωδίων, με στόχο την περαιτέρω μείωση των βελών. Τα αποτελέσματα για έναν κύριο φορέα παρουσιάζονται στο Σχ. 8.

6 Σχ. 7: Αντικατάσταση μιας στήριξης σε ένα κύριο φορέα από καλώδιο και ένας κύριος φορέας με τα καλώδια του Σχ. 8: Απαραμόρφωτη - παραμορφωμένη γεωμετρία και δυνάμεις καλωδίων κύριου φορέα 7. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ Η διερεύνηση της προέντασης των καλωδίων ανάρτησης εφαρμόζεται με την κορυφή των πυλώνων ακλόνητη και για κάθε τοξωτό φορέα ξεχωριστά. Οι φορείς που δεν εξετάζονται δεν έχουν καλώδια αλλά κυλίσεις στις προαναφερθείσες θέσεις. Με δοκιμές μειώνεται το βέλος όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίν. 1. Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ αρχικής προέντασης που δηλώνεται για την ανάλυση και τελικής αξονικής δύναμης που προκύπτει οφείλεται στην συνολική παραμόρφωση του φορέα που προκαλεί αλλαγή της απόστασης μεταξύ των δύο άκρων κάθε καλωδίου. Αρχική προένταση P(kN) Τελική αξονική ένταση Ν(kN) Βέλος δ (m) καλώδιο καλώδιο καλώδιο Πίν. 1: Αποτελέσματα τελικής δοκιμής προέντασης για έναν κύριο φορέα 8. ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Στη συνέχεια, τοποθετούνται όλα τα καλώδια ανάρτησης στο στέγαστρο. Για την εύρεση της προέντασής τους επιδιώκονται μηδενικές μετατοπίσεις στην κορυφή των πυλώνων. Οι εντάσεις των καλωδίων ανάρτησης αναλύονται στο χώρο κατά τη διεύθυνση των καλωδίων αντιστήριξης (Σχ. 9). Στο επίπεδο των καλωδίων ανάρτησης, η συνολική δύναμη που πρέπει να αντισταθμίσουν τα καλώδια αντιστήριξης είναι το άθροισμα των τριών κάθετων στον πυλώνα συνιστωσώντων εντάσεων των καλωδίων ανάρτησης. Στο

7 επίπεδο των καλωδίων αντιστήριξης, κάθε καλώδιο αναλαμβάνει τη μισή δύναμη και αυτή αναλύεται σύμφωνα με τις εξισώσεις (1). N Ni N i =,N i =, (i= A,B) (1) sin θ cosβ i N=N1x+N2x+N3x N1x N2x N3x N3 N1 N2 N=NA+NB NB NA N N θa NA NA' β β NB NA NB' θb NB Σχ. 9: Μετατροπή δυνάμεων καλωδίων ανάρτησης σε προένταση καλωδίων αντιστήριξης Οι δοκιμές για τις δυνάμεις προέντασης των καλωδίων αντιστήριξης ξεκινούν από αυτές τις τιμές και η διαδικασία είναι αντίστοιχη με αυτή που ακολουθήθηκε για τα καλώδια ανάρτησης, μόνο που στην περίπτωση αυτή το μέγεθος που ελέγχεται είναι οι οριζόντιες μετατοπίσεις στην κορυφή κάθε πυλώνα. Τα αποτελέσματα για έναν κύριο φορέα παρουσιάζονται στο Σχ. 10. Σχ. 10: Απαραμόρφωτη και παραμορφωμένη γεωμετρία για τις τελικές τιμές προέντασης ενός κύριου φορέα Μετά την τοποθέτηση όλων των καλωδίων στο στέγαστρο, αυξάνεται ομοιόμορφα η προένταση όλων των καλωδίων κατά 10%. Οι τιμές αυτές αποτελούν και τις τελικές τιμές προέντασης για τα καλώδια του στεγάστρου.οιακόλουθες αναλύσεις για όλους τους συνδυασμούς φόρτισης σε οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας έδειξαν ικανοποίηση των ελέγχων επάρκειας. 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε πολύπλοκους από άποψη γεωμετρίας και στατικού συστήματος καλωδιωτούς φορείς, συχνά δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή εφελκυστική λειτουργία των καλωδίων, καθώς πολλά από αυτά μπορεί να χαλαρώσουν. Πέραν των προβλημάτων κόπωσης που αυτό μπορεί να προκαλέσει στα ακραία τεμάχια των καλωδίων λόγω ανεξέλεγκτων ταλαντώσεων, η χαλάρωση δυσχεραίνει την σύγκλισητης μη γραμμικής ανάλυσης που προυποθέτει μεγέθηπροέντασης των καλωδίων που δεν απέχουν πολύ από τα ορθά καθώς και λογική αναλογία δυσκαμψιών καλωδίων και φορέα. Η διαδικασία που περιγράφηκε στο παρόν άρθρο και εφαρμόστηκε για το ανηρτημένο στέγαστρο του Λυκείου του Αριστοτέλους, μπορεί να αποτελέσει κατάλληλη λύση για τέτοιες περιπτώσεις.

8 OPTIMUM LOCATIONS, CROSS-SECTIONS AND PRESTRESSING FORCES OF CABLES OF SUSPENDED ROOF COVERING ARISTOTLE S LYCEUM CharisJ. Gantes AssociateProfessor National Technical University of Athens Athens, Greece KonstantinaKoulatsou Civil EngineerN.T.U.A., M.S.C. N.T.U.A. Athens, Greece SUMMARY Amethodology is proposed for obtaining optimum locations, cross-sections and prestressing forces of the cables of cable-suspended steel roofs with complex geometry and structural system. The methodology is presented for the roof covering the archaeological site of the School of Aristotle in Athens.According to the initial architectural study, five suspension cables should be used for each main arch, but as a result of the shape of the roof, several cables were found to relax under service loads. Therefore, an investigation of the optimum cable locations iscarried out. First, the maximum deflection of a cable-less archunder permanent loads is obtainedand a roller is placed at the position of maximum deflection, with the direction of the cable.the next maximum deflection is found and a second roller is placed there. The sign of support reactions indicates whether the corresponding cables would be in tension. The procedure continues until all cable positions needed for satisfying serviceability criteria are found and reaction directionsand magnitudes are satisfactory. Next, rollers are replaced by cables, considering the positions from which they are suspended as fixed and using the support reactions as initial indication of pre-stressing forces. Replacement takes place for one cable at a time and corrections to cable pre-stressing forces and cross-sections, if needed, are made, aiming at zero deflections of the arch at the suspension point. Then, all cables are included in the model and additional corrections are made. Next, pylons and back-stay cables are introduced and the pre-stressing forces of the latter are adjusted to ensure zero horizontal displacements at pylon tops. Finally, all load combinations are imposed, separate nonlinear analyses are carried out starting from the configuration corresponding to permanent loads and pre-stressing, and checks in the ultimate and serviceability limit states are performed, including checks of cables against relaxation and tensile failure. If needed, cable pre-stressing forces and cross-sections are modified and the process is repeated.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Χριστόφορος ηµόπουλος Υποψήφιος ιδάκτορας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cdimop@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών

Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2002, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 19 Απαιτήσεις ADR για Δεξαμενές-Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλών και των Μέσων Πρόσδεσης αυτών Α. Θ. Διαμαντούδης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

«ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ..Ε. ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ «ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα