Focus on Quality and Customer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Focus on Quality and Customer"

Transcript

1 Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer

2 A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες μας 11 Ο Χώρος της Υγείας 15 Το Μέλλον 16 Γενικές Πληροφορίες Διακριτικός Τίτλος: APOLLO A.E. Επωνυμία: ΑPOLLO Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία. Έτος Ίδρυσης: 1995 Διεύθυνση: Βίαντος 2 & Λένορμαν 161 Τ.Κ , Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: Apollo Where technology meets Health Ποίοι Είμαστε Ζ Apollo παξέρεη ζχγρξνλεο ιχζεηο ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη ππνζηήξημε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ ε εηαηξία πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ζην επίπεδν ηνπ e-business. Ζ Apollo αλαπηχζζεη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο κέζα απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: Change Management Knowledge Management Business Process Re engineering Health Information Systems e-business Connectivity Solutions ηνπο ηνκείο ηνπ Λνγηζκηθνχ, ησλ Γηθηχσλ, αιιά θαη ησλ Οινθιεξσκέλσλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο έρεη δψζεη έκθαζε ζηελ κειέηε θαη αλάπηπμε ηερλνινγηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζε πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθή αμία. Κχξην κέιεκα ησλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ ηεο Apollo είλαη ε ζπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, ζηελ βειηηζηνπνίεζε ξνήο ππεξεζηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.

3 A p o l l o A. E. Σ ε λ ί δ α 3 Δραστηριότητες Σηον Τομέα ηηρ Υγείαρ-Ππόνοιαρ & ηηρ Αζθάλιζηρ ε Apollo δίλεη έκθαζε ζηελ κειέηε θαη αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία επέιηθησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαβαζκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηoλ έιεγρν ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ. ηφρνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηεο Τγείαο-Πξφλνηαο & Αζθάιηζεο είλαη ε ζχγρξνλε θαη ιεηηνπξγηθή ζρεδίαζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, ε παξαθνινχζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ γηα ηε ζσζηή ιήςε επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηέο καο επεθηείλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο ζηνλ Γεκφζην & Ηδησηηθφ ηνκέα Τγείαο πξνηείλνληαο θαηλνηνκηθέο κεραλνγξαθηθέο ιχζεηο κε ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ & πξντφλησλ ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο. Ζ Apollo δξαζηεξηνπνηείηαη αθφκε ζηνλ: ρεδηαζκφ θαη κειέηε ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Τγεία. ρεδηαζκφ θαη ζηελ πξνηππνπνίεζε δεδνκέλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εζληθά απνδεθηνχ πιαηζίνπ ζπιινγήο δηαρείξηζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. ρεδηαζκφ θαη ζηελ πξνηππνπνίεζε πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο (HL7, EDI) κεηαμχ ησλ θνξέσλ πγείαο πνπ εκπιέθνληαη, βαζηζκέλν ζε δηεζλείο πξνζπάζεηεο θαη εκπεηξίεο έηζη ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα δηαζθαιίδεη ηελ δηεζλή ζπκβαηφηεηα παίξλνληαο ππφςε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξψπε άιια θαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά. χζηαζε εηδηθήο κειεηεηηθήο νκάδαο γηα ηνλ δσηηθφ ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πνπ ζρεδηάδεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, έηζη ψζηε ε επηθνηλσλία ηνπο κε ην ζχζηεκα πγείαο λα είλαη ιεηηνπξγηθή, απνδνηηθή θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε. Ζ Apollo παξέρεη ζηήξημε ζε ζέκαηα πξνβνιήο θαη αλάπηπμεο φπνπ κέζα απφ κηα θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ελ ιφγσ θνξέα θαη ζχκθσλα κε ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη θαζηεξψζεη ζην ρψξν ηεο Τγείαο πξνηείλεη αλαπηπμηαθά πιάλα κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο. Apollo Εκεί οπού η τεχνολογία συναντά την υγεία Κχξην κέιεκα ηεο εηαηξείαο καο είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε ηελ ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. Σηον Τομέα ηων Εμποπικών Εθαπμογών ε Apollo έξρεηαη λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνζεγγίδνληαο παξάιιεια ηηο φπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Οη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απιέο θφξκεο ηαρχηαηεο θαηαρψξεζεο θάλνπλ ηηο εθαξκνγέο ηεο Apollo, θαηαλνεηέο θαη εχρξεζηεο ζηνλ θαζέλα, ρσξίο λα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. Ιστορικό Ζ Apollo ζρεδηάδεη, αλαπηχζζεη θαη ππνζηεξίδεη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο ηφζν ζηνλ Γεκφζην φζν θαη ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα Τγείαο απφ ην 1995.

4 A p o l l o A. E. Σ ε λ ί δ α 4 ηελ δεθαεηία ηνπ '90 κέζα απφ ηελ ζπλερφκελε πξνζπάζεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ κεραλνγξαθηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ πνιιψλ θνξέσλ πγείαο θαη δίλνληαο έκθαζε ηελ έξεπλα & αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ έζεζε ηηο βάζεηο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο-απαηηήζεηο ηεο λέαο ρηιηεηίαο (θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε, e-health vision, interoperability). Γηαβιέπνληαο ηελ κεγάιε αλάγθε δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ εηεξνγελψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηεο Τγείαο-Πξφλνηαο θαη Αζθάιηζεο, πξνέβε ζηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπ παγθφζκηνπ εγέηε ζε εξγαιεία mapping θαη messaging, ηεο Orion Health. Ζ εηαηξεία επίζεο αληηπξνζσπεχεη ηα πξντφληα ηεο Dawning Technologies ζηελ Διιάδα ε νπνία πξσηαγσληζηεί ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ δηαζχλδεζεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ (in vitro). H Apollo δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα & δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 ηελ αλάπηπμε κηαο ζνπίηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο κε θχξην ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ απφ πιεπξάο ηερλνινγίαο & ιεηηνπξγηθψλ-επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ. Ζ ζνπίηα απηή δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ βνήζεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζην δηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ πγείαο & ησλ ηαηξψλ ζε επίπεδν επηζηεκνληθφ & επαγγεικαηηθφ, ζηελ δεκηνπξγία θέληξσλ πξφιεςεο & ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ δεκηνπξγία θέληξσλ αλαθνξάο δηαγλσζηηθνχ & ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα. ηηο αξρέο ηνπ 2004 ε εηαηξία, έρνληαο ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη δηαπηζηψλνληαο ηελ έιιεηςε ηεο αγνξάο γηα εμεηδηθεπκέλεο θαη αμηφπηζηεο ιχζεηο ζην ηνκέα ηεο ιηαληθήο, αλέπηπμε κηα ζνπίηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε ζην εηδηθφ πειαηνιφγην ηεο Apollo θαη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζνπίηαο είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα επειημία ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο. Οργάνωση- Τμήματα Γεληθή Γηεχζπλζε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηψλ Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Σκήκα Πξνψζεζεο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Σκήκα Marketing θαη Γεκνζίσλ ζρέζεσλ «Η APOLLO μέσα από τις δραστηριότητες της έχει διαπιστώσει εδώ και πολύ καιρό την επιτακτική ανάγκη της προληπτικής ιατρικής τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης όσο και σε επίπεδο καταγραφής (screening).» Προϊόντα Μεσαίων & Μεγάλων Φορέων Υγείας Σειπά SmartHealth Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα θνξείο Τγείαο-Πξφλνηαο κε ζχλζεηεο απαηηήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο. Ζ ζεηξά δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ βνήζεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζην δηνηθεηηθφνηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπ θνξέα, ζηελ δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ πγείαο & ησλ ηαηξψλ ζε επίπεδν επηζηεκνληθφ & επαγγεικαηηθφ, ζηελ δεκηνπξγία θέληξσλ πξφιεςεο & ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ δεκηνπξγία θέληξσλ αλαθνξάο δηαγλσζηηθνχ & ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα.

5 Σελίδα 5 Προϊόντα Μεσαίων & Μεγάλων Φορέων Υγείας Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα θνξείο Γεπηεξνβάζκηαο- Σξηηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα θνξείο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (θιηληθέο & λνζνθνκεία). Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ & ηκεκάησλ ησλ Μνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελψλ, Λνγηζηήξην Αζζελψλ, Γξαθείν Τιηθνχ, Καηαζηάζεηο Σακείσλ θιπ). Δμαζθαιίδεη ηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ζε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηελ εμάπισζε ηνπ e-business πεξηβάιινληνο. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Γηαγλσζηηθά Κέληξα, Πνιπηαηξεία, Δμσηεξηθά Ηαηξεία). Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ & ηκεκάησλ ησλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Γηαγλσζηηθά Κέληξα, Πνιπηαηξεία, Δμσηεξηθά Ηαηξεία). Δλζσκαηψλεη φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλή πξφηππα, απνηειψληαο έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, επηηαρχλνληαη νη ιεηηνπξγίεο, βειηηψλνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη κεηψλεηαη ε γξαθεηνθξαηία. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηα ηκήκαηα ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Σνκέα. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα SmartLab απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ & ηκεκάησλ ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Σνκέα. Δλζσκαηψλεη φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλή πξφηππα, απνηειψληαο έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Δμεηδηθεπκέλν Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηα Παζνινγνλαλαηνκηθά & Κπηηαξνινγηθά Δξγαζηήξηα ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Σνκέα. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα SmartLab-ICDO απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ & ππν-ηκεκάησλ (ηκήκα παξαιαβήο, ηκήκα επεμεξγαζίαο, γξακκαηεία θιπ) ησλ Παζνινγναλαηνκηθψλ & Κπηηαξνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ. Δλζσκαηψλεη φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλή πξφηππα & θσδηθνπνηήζεηο, απνηειψληαο έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα Γίθηπα Διέγρνπ, Παξαθνινχζεζεο & Δλεκέξσζεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κνλάδσλ Τγείαο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ & ηκεκάησλ ησλ Μνλάδσλ Διέγρνπ, Παξαθνινχζεζεο & Δλεκέξσζεο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ. Δμαζθαιίδεη ηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ζε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηαζπλδένληαο on-line ηνλ Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ κε ηνλ εθάζηνηε θνξέα Τγείαο.

6 Σελίδα 6 Προϊόντα για Μικρούς Φορείς Υγείας Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα θνξείο Τγείαο κε θαζεηνπνηεκέλεο απαηηήζεηο & ιεηηνπξγίεο. Ζ ζεηξά δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ, ζηελ νινθιήξσζε ελφο ηνπηθνχ medical workstation, ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θάθειν αλά θνξέα πγείαο, ζηελ βνήζεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζην δηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπ θνξέα ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαη ζηελ κειέηε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θνξέα ρξήζηε. Diag Safe Micro ICDO Cyto Ped Uro Patho CT Endo Mast Aimo Gyn Derm Diet Onco Oft Xeir Cardio II Cardio Orth Orl Onco II Psy -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Γηαγλσζηηθά θέληξα. -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κάξηαο Τγείαο Δξγαδνκέλσλ -Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Βηνπαζνινγίαο -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Παζνινγναλαηνκηθά Δξγαζηήξηα. -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Κπηηαξνινγηθά Δξγαζηήξηα. -Παηδηαηξηθφ Πξφγξακκα -Οπξνινγηθφ πξφγξακκα -Παζνινγηθφ Πξφγξακκα -Πξφγξακκα Απεηθνληζηηθψλ Δξγαζηεξίσλ -Πξφγξακκα Δλδνζθνπηθψλ Δξγαζηεξίσλ -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Κιηληθέο Μαζηνχ -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Αηκνδπλακηθά Δξγαζηήξηα -Γπλαηθνινγηθφ πξφγξακκα -Γεξκαηνινγηθφ Πξφγξακκα -Γηαηηνινγηθφ Πξφγξακκα -Ογθνινγηθφ πξφγξακκα -Οθζαικηαηξηθφ πξφγξακκα -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Υεηξνπξγηθέο Κιηληθέο. -Καξδηνινγηθφ Πξφγξακκα -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Καξδηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή -Οξζνπεδηθφ Πξφγξακκα -Χηνξηλνιαξπγγνινγηθφ Πξφγξακκα -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Αηκαηνινγηθέο Κιηληθέο. -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο. Στην εποχή της εφηρμοσμένης Υψηλής Τεχνολογίας στον χώρο της Υγείας τόσο στο επίπεδο της παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης όσο και στο επίπεδο της συνεχιζόμενης Ιατρικής Έρευνας, υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη για τις ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και για τις χρόνιες παθήσεις.

7 Σελίδα 7 Προϊόντα Λύσεις για Ολοκλήρωση (integration) Συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων. Health Messaging Integration Οη νξγαληζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο-Πξφλνηαο & Αζθάιηζεο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα κηα πιεζψξα εηεξνγελψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, απφ εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθέο εθαξκνγέο κέρξη δηνηθεηηθέο-νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο, θάζε κηα κε μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο. Ζ πξφθιεζε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε θάζε νξγαληζκφ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πιεζψξα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απνηειεζκαηηθά. Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε νινθιήξσζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα είλαη δχζθνιε θαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. Γηα ην ιφγν απηφ ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο πγείαο βξήθε πξφζθνξν έδαθνο ε ηερλνινγία δηαθίλεζεο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κεηαμχ εηεξνγελψλ εθαξκνγψλ. Ζ δηεζλήο πξνζπάζεηα ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πξνηχπσλ φπσο ην HL7 θαη ην EDIFACT, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθά ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο θαη νξγάλσζεο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ έδσζαλ απνδνηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο ηεο πιεξνθνξίαο. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αιιά θαη ζηελ Απζηξαιία ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνδηαγξαθή ε ζπκβαηφηεηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο κε ην HL7 ζε επίπεδν απνθιεηζκνχ ησλ εηαηξηψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκφζηνπ αιιά θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα. Απηά αθξηβψο ηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ θαη ιχλνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο Orion Health ηνπ παγθφζκηνπ εγέηε ζε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηαζχλδεζεο θαη Οινθιήξσζεο ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο. Σν Symphonia είλαη έλα εχρξεζην εξγαιείν mapping θαη messaging πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ, ζηνπο ζπκβνχινπο αιιά θαη ζε φζνπο αλαπηχζζνπλ ινγηζκηθφ λα πξνζζέζνπλ γξήγνξα λέεο δπλαηφηεηεο messaging ζηηο ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ηνπο θαζψο θαη ζηα ππφ θαηαζθεπή ζπζηήκαηά ηνπο. Απηέο νη εθαξκνγέο κπνξεί λα είλαη γξακκέλεο ζε Visual Basic, Delphi, C++ θαη Java θαη κπνξνχλ έηζη λα ζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ ηαηξηθέο, νηθνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθήο θχζεσο πιεξνθνξίεο. Σα εξγαιεία απηά έηζη επηηαρχλνπλ ηελ νινθιήξσζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σα έμππλα εξγαιεία mapping ηνπ Symphonia δηεπθνιχλνπλ επίζεο ηηο δηεζλείο επηθνηλσλίεο ραξηνγξαθψληαο νπηηθά νπνηαδήπνηε κνξθή κελχκαηνο ζε άιιε κνξθή. Σν Symphonia αλαιχεη κηα επξεία γθάκα Πξσηνθφιισλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα HL7, XML, HIPAA, X.12, EDIFACT, HCFA, ASTM, NCPDP θαζψο θαη κνξθέο νξηδφκελεο απφ ηνλ ρξήζηε. Ο θχξηνο κεραληζκφο ηνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κηα πνηθηιία ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ κε εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο απφθξπςεο θαη αζθάιεηαο. Σν Symphonia κπνξεί λα θαιχςεη έλα θάζκα ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ κελπκάησλ ηελ ψξα. Απηφ ην επίπεδν απφδνζεο ζέηεη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ interface. Σν Symphonia επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία XML schemas, COM ActiveX Objects θαζψο θαη Java Classes. Σν Symphonia είλαη επίζεο ηθαλφ λα δεκηνπξγήζεη απηφκαηα RTF θαη HTML έγγξαθα βαζηζκέλα ζηα πξνθίι κελπκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήδε απφ απηά ηα εξγαιεία.

8 Σελίδα 8 Προϊόντα Λύσεις για Ολοκλήρωση (integration) Συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων. Integration Engine Σν Rhapsody Integration Engine είλαη έλα ελδηάκεζν ηζρπξφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (middleware) ην νπνίν επηηξέπεη ηελ δηαζχλδεζε κεηαμχ πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ην θαζέλα κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο. Σν Rhapsody παξέρεη ζηνπο θνξείο Τγείαο-Πξφλνηαο & Αζθάιηζεο ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη λα δηαζπλδένπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηά ηνπο παξέρνληαο νινθιεξσκέλε θαη ελνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ζηνπο ρξήζηεο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο πγείαο ε εγθαηάζηαζε αιιά θαη ε αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Κάζε θνξέαο είρε λα θαιχςεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ λα αλαπηχμεη ζπλδπαζκφ ιεηηνπξγηψλ γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνζπαζψληαο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ. αλ απνηέιεζκα νη θνξείο πγείαο-πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο απνζεθεχνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα ζε αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο formats (κε ηππνπνίεζε δεδνκέλσλ). Όηαλ ινηπφλ νη θνξείο απηνί πξνζπαζνχλ λα ελνπνηήζνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα ή λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθά δεδνκέλα ζε άιινλ θνξέα (π.ρ. ΤΠΔ) αλαπφθεπθηα δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ αζχκβαησλ δεδνκέλσλ. Χο γλσζηφλ νη πεξηζζφηεξνη θνξείο πγείαοπξφλνηαο & αζθάιηζεο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε διαθοπεηικά formats δεδομένων και κςπίωρ με διαθοπεηικέρ μεθόδοςρ επικοινωνίαρ. ε κεξηθνχο νξγαληζκνχο κηα κεξηθή ιχζε έρεη πινπνηεζεί κεηαμχ δχν εηαηξηψλ ινγηζκηθνχ ζαλ πξνζσξηλή ιχζε αιιά απηή γξήγνξα κπνξεί λα θαηαζηεί απαξραησκέλε (ππάξρνπλ πξφζθαηα παξαδείγκαηα) απφ ηελ γνξγή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, εμαλαγθάδνληαο ην νξγαληζκφ ζε λέα κεγάιε επέλδπζε ζηελ λέα ιχζε ηεο νινθιήξσζεο Rhapsody : a comprehensive and powerful back-end integration solution for health & insurance enterprises Σν Rhapsody παξέρεη ζηνπο θνξείο πγείαο-πξφλνηαο & αζθάιηζεο κηα νινθιεξσκέλε ιχζε παθέην ζην παξαπάλσ πξφβιεκα παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο θαη αζθαινχο δηαζχλδεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. Σν Rhapsody ιακβάλεη κελχκαηα ζε νπνηνδήπνηε format θαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή, ηα δηαρεηξίδεηαη θαη ηα απνζηέιιεη κε α- ζθάιεηα ζηνλ ζσζηφ ηνπο πξννξηζκφ. Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ κελπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηγκηαία αιιά κεηαμχ ηεο ιήςεο θαη ηεο απνζηνιήο ησλ κελπκάησλ ην Rhapsody εθηειεί κηα επξεία θιίκαθα απφ ειέγρνπο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε επηθνηλσλία είλαη πεηπρεκέλε, αζθαιήο θαη φηη πινπνηήζεθε κε 100% βεβαηφηεηα. Σν Rhapsody ζρεδηάζηεθε γηα λα είλαη κηα νηθνλνκηθή, εχρξεζηε θαη επθνινζπληήξεηε ιχζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνζσξηλέο ιχζεηο, βνεζψληαο ηνπο θνξείο πγείαο λα έρνπλ κηα ζπλερή ξνή ζηελ πιεξνθνξία εζσηεξηθά αιιά θαη εμσηεξηθά, δηαηεξψληαο ηα ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα. Σν Rhapsody ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα γίλεηαη γξήγνξα ε εγθαηάζηαζή ηνπ εμαζθαιίδνληαο ηελ επηφηεξε δπλαηή κεηάπησζε απφ ηηο ππάξρνπζεο πξνζσξηλέο ιχζεηο ζηελ λέα κεραλή ηνπ Rhapsody

9 Apollo A.E. Σελίδα 9 Προϊόντα Λύσεις για Ολοκλήρωση (integration) Συστημάτων σε ένα ενιαίο Κλινικό Περιβάλλον Εργασίας και ανταλλαγής δεδομένων. Medical Portal Application Σν Concerto είλαη κηα πχιε ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ (Medical Applications Portal) ε νπνία ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ πνιιαπιά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, παξέρνληαο κηα θαη εληαία εηθφλα ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. Ζ πχιε απηή δίλεη γξήγνξα θαη κε κεγάιε αζθάιεηα θιηληθέο πιεξνθνξίεο θαη ηαηξηθά δεδνκέλα αζζελψλ ζε κηα εληαία επηθάλεηα πιεξνθνξίαο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε γηα νξγαληζκνχο, θιηληθνχο ηαηξνχο θαη θνξείο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Σν Concerto παξέρεη κηα «εληαία εηθφλα γηα ηνλ αζζελή» δηακέζνπ δηαθνξεηηθψλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Άπαμ θαη ν αζζελήο πξνζδηνξηζηεί θαη βξεζεί, ην Concerto κπνξεί λα παξάζρεη κε έλα απιφ click πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελή απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. Σν Concerto πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ δηάγλσζε θαη ζηελ επηινγή ηεο ζεξαπεία γηα ηνλ αζζελή, κε ην λα παξέρεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή. Γηα παξάδεηγκα κεηά ηελ εχξεζε ελφο αζζελή, ν θιηληθφο ηαηξφο κπνξεί άκεζα λα δεη ηηο αθηηλνινγηθέο εηθφλεο θαη ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζε κηα νζφλε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θιηληθέο ζεκεηψζεηο θαη αιιεινγξαθία απφ έλα άιιν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη κηα πιήξεο παξαγγειία εμεηάζεσλ ή κηα έθζεζε εμηηεξίνπ απφ πξφζζεηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σν Concerto δεκηνπξγεί έλα εληαίν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηνπ ηαηξνχ γηα εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθά λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Πνιιαπιά δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ κε έλα κφλν θσδηθφ πξφζβαζεο. Δπηηξέπεη εχθνια ηελ νινθιήξσζε λέσλ θαη παιαηνηέξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζα απφ ην Concerto Medical Portal Application.

10 Σελίδα 10 Προϊόντα Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ηνλ Τομέα ηων Εμποπικών Εθαπμογών ε Apollo έξρεηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πξνζεγγίδνληαο αληίζηνηρα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπο. Οη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απιέο θφξκεο ηαρχηαηεο θαηαρψξεζεο θάλνπλ ην SMART θαηαλνεηφ θαη εχθνιν ζηελ ρξήζε ζηνλ θαζ έλα, πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. Ζ πιήξεο ζνπίηα ηεο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο κε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ πνιιαπιψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, παξαθνινχζεζε πειαηψλ ρνλδξηθήο - ιηαληθήο, δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Γεληθή Λνγηζηηθή. Γηαρείξηζε Δληαηηθήο Ληαληθήο γηα θάζε εκπνξηθή επηρείξεζε, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα θάλεη γξήγνξα θαη ζσζηά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο, κε ηνπο πειάηεο ηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο αιιά θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο απνζήθεο ηεο θαη ηα πξντφληα ηεο. Κάζεηε ιχζε ζηελ Μηθξή Δληαηηθή Ληαληθή, γηα κεραλνγξάθεζε ησλ πεξηπηέξσλ, ςηιηθψλ θαη mini markets ε νπνία θαιχπηεη θαηά κνλαδηθφ ηξφπν ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Ζ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ είλαη SmartKiosk. ε ζπλεξγαζία κε γλσζηέο θαη αμηφπηζηεο εηαηξίεο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (POS, Barcode Scanners, Σακεηαθέο κεραλέο) ε εηαηξία παξέρεη ζπλνιηθέο ζχγρξνλεο ιχζεηο ζηελ κεραλνγξάθεζε ησλ πεξηπηέξσλ, ςηιηθψλ θαη mini markets. Σν Microsoft Customer Relationship Management (CRM) είλαη κηα δπλακηθή πιαηθφξκα Γηαρείξηζεο ησλ ρέζεσλ κε ηνπο Πειάηεο θαη βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα ρηίζνπλ επηθεξδήο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Σν Microsoft CRM πξνζθέξεη εληαίν Sales θαη Customer Service. Δληαίνο ηξφπνο δηαρείξηζεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ππάιιεινπο λα κνηξάδνληαη εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο δηα κέζνπ ηεο επηρείξεζεο θαη επηηξέπεη ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ησλ Σκεκάησλ Πσιήζεσλ, Marketing θαη Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ. Δίλαη εχθνιν ζηεv εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε θαη ρξήζε, θαη είλαη πξνζπειάζηκν απφ ην Microsoft Outlook θαη ην δηαδίθηπν. Πξνζθέξεη επέιηθηε, θαη θιηκαθσηή αξρηηεθηνληθή (Microsoft.NET) πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία κε ηα Microsoft Office, Microsoft Business Solutions Financials, θαη δηάθνξα third-party applications. Σν Microsoft CRM θαζηζηά εχθνιν ζηνπο εξγαδφκελνπο λα κνηξάδνληαη εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο δηα κέζνπ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, εμαιείθεη ηελ πεξηηηή είζνδν δεδνκέλσλ, θαη δηαζθαιίδεη αλψηεξε sales θαη customer service ππνζηήξημε.

11 Page 11 Προϊόντα Διασύνδεσης Ιατρικών Μηχανημάτων (in vitro) Ζ DAWNING ηδξχζεθε ην 1984 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη πάλσ απφ εγθαηαζηάζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν πειαηνιφγην ηεο πεξηιακβάλεη εηαηξείεο αλάπηπμεο ηαηξηθνχ ινγηζκηθνχ, θαηαζθεπαζηέο Ηn Vitro δηαγλσζηηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, θαηαζθεπαζηέο θνξεηψλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ POC (Point Of Care) θαη γεληθφηεξα θαηαζθεπαζηέο θαη αληηπξνζψπνπο δηαγλσζηηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. H DAWNING παξέρεη ιχζεηο ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο δηαγλσζηηθνχο αλαιπηέο ησλ εξγαζηεξίσλ βηνπαζνινγίαο ηεο παγθνζκίνπ αγνξάο. Έλα απφ ηα πξντφληα αηρκήο ηεο DAWNING είλαη ην SNI (Secure Network Interface) κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο κε ηα in vitro δηαγλσζηηθά κεραλήκαηα: Δπηηξέπεη ηελ απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ κέζα απφ ην δίθηπν Δχθνιε πξφζβαζε απφ άιιν ηεξκαηηθφ ζην δίθηπν γηα ηξνπνπνηήζεηο θαη εχθνιε παξακεηξνπνίεζε Δπηθνηλσλία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real time) ρσξίο ηελ δέζκεπζε ηνπ Ζ/Τ. Απμεκέλε αζθάιεηα θαζνξίδνληαο επίπεδα πξφζβαζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ζηα δεδνκέλα. Έηνηκν γηα ην ζχλνιν ησλ αλαιπηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά Ρπζκίδεηαη ζε ειάρηζην ρξφλν ζε ζρέζε κε άιιεο ιχζεηο γηα θαηλνχξγηα κεραλήκαηα Λεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ κε έλα κφλν ππνινγηζηή ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε Γελ ρξεηάδεηαη ν θάζε αλαιπηήο απφ έλαλ Ζ/Τ. Λεηηνπξγία ζπκβαηή κε ηερλνινγία internet γηα απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα.

12 Page 12 Προϊόντα Imaging Δθαξκνγέο Αξρεηνζέηεζεο Ζιεθηξνληθνχ Δγγξάθνπ Αλνηρηφο ρεδηαζκφο Client Server Αξρηηεθηνληθή Τπνζηήξημε πιεζψξαο ζπζθεπψλ ζαξψζεσο (scanners) Μεγάιε Παξακεηξηθνπνίεζε Σαρχηεηα Λεηηνπξγίαο Βέιηηζηε ζπκπίεζε εγγξάθνπ Υπηρεσίες Information access and interfacing technologies for the health sector System Integration Clinical Applications Interface Technology HL7 Messaging & Mapping Data Encryption & Security Υπηπεζίερ Σςμβοςλεςηικέρ Change management Knowledge management Υπηπεζίερ Διαδικηύος (Internet) ρεδηαζκφο επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ ζε επίπεδν e-health connectivity (CoNet) Αλάπηπμε Extranets, Intranets & Internet Sites Παθέηα ρεδηαζκνχ & Φηινμελίαο Ηζηνζειίδσλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην ASP (Application System Provider) Υπηπεζίερ Μησανογπαθικήρ Υποζηήπιξηρ Τπεξεζίεο Υξνλνρξέσζεο (θαη απνθνπή) Δηδηθέο Τπεξεζίεο Σειευπνζηήξημεο Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο Νέσλ Πειαηψλ Τπεξεζίεο Πξνεηνηκαζίαο γηα Έλαξμε, Αληηθαηάζηαζε ή Αλαβάζκηζε ηεο Μεραλνγξάθεζεο Ζ Αμηνπνίεζε ηεο Μεραλνγξάθεζεο-Τπεξεζίεο "θαηά παξαγγειία" πκβάζεηο πληήξεζεο-σερληθήο Τπνζηήξημεο

13 Page 13 Οι Σημαντικότεροι Πελάτες μας Δημόζια Νοζοκομεία Αηηικήρ Παλεπηζηεκηαθφ Αζελψλ "ΛΑΨΚΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΛΑΨΚΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεηαθφ Μαηεπηήξην "ΔΛΔΝΑ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "401" 414 ηξαη. Ννζ. Δηδηθψλ Ννζεκάησλ Θψξαθνο Ναπηηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ Πεξηθεξεηαθφ Αληηθαξθηληθφ-Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ" 1ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ 3ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ 6ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ 7ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ "ΧΣΖΡΗΑ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο "ΚΑΣ" Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Κεθηζηάο «ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Αληηθαξθηληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά "ΜΔΣΑΞΑ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά "ΣΕΑΝΔΗΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ ΔΔ" Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Αζελψλ "ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ θαη ΑΓΛΑΨΑ ΚΤΡΗ- ΑΚΟΤ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο "ΗΜΑΝΟΓΛΔΗΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Αζελψλ "Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ" Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηεζίσλ Δπγελίδην Θεξαπεπηήξην Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Μειηζζίσλ "ΑΜΑΛΗΑ ΦΛΔΜΗΓΚ" Ννζνθνκείν Αθξνδηζίσλ & Γεξκαηηθψλ Παζήζεσλ "Α. ΤΓΓΡΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ν. Ησλίαο «ΑΓΗΑ ΟΛΓΑ» Πεξηθεξεηαθφ. Γελ. Ννζ. Νίθαηαο "ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ" Γπηηθήο Αηηηθήο Ννκαξρ. Γελ. Ννζ. Δπαγγειηζκφο Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Apollo Focus on Quality and Customer

14 Page 14 Οι Σημαντικότεροι Πελάτες μας Δημόζια Νοζοκομεία Πεπιθέπειαρ Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ "ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ" Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο "ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ" Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ Ννζ. Θεζζαινλίθεο "Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ" Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο "ΑΥΔΠΑ" Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν "ΑΗΓΗΟΤ" Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ "ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ" Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν "ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ" Γηδπκφηεηρνπ Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν πάξηεο Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέληξν Τγείαο Καπαλδξηηίνπ Εςπύηεπορ Δημόζιορ Τομέαρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ EUROPIAN CYTOGENETICISTS ASSOCIATION (E.C.A.) Ιδιωηικόρ Τομέαρ ΓΔΝΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖΤ Α.Δ. ΓΑΛΖΝΟ Α.Δ, ΔΝΓΟΟΓΚΟΔΡΤΔΝΑ Δ.Π.Δ. Apollo Providing Health Information Systems for the New Economy ΠΡΟΣΑΗΑ Α.Δ. ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΟΛΧΜΟΤ ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ. ΤΓΔΗΑ Α.Δ. ΔΜΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΔ DATAROM Δ.Π.Δ EΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.

15 Page 15 Οι Σημαντικότεροι Πελάτες μας Ιδιωηικόρ Τομέαρ Γηαγλσζηηθφ Κέληξν Ννη.Πξνα. ΔΠΔ Γέιηα Πξφηππνο Βηνκ. Γάι. Α.Δ. Γειθνί-Γίζηνκν ΑΜΔ Αζελατθή Επζνπνηεία Α.Δ. Epiphany Ηαηξηθφ Κέληξν Βηνδπλακηθή ΑΔ Schering Plough ΑΒΔΔ Rhone Poulenc Rorer ΑΔΒΔ Glaxowellcome ΑΔΒΔ ΔΚΑΠ Α.Δ. Roche Hellas ΑE Astra Zeneca Α.Δ. Βηαλέμ ΑΔ H Υγεία έχει δικές της Σελίδες Η Χώρος της Υγείας & η Apollo Ο ρψξνο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο ηφζν ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα φζν θαη ζηνλ Γεκφζην, είλαη κία αλαπηπζζφκελε αγνξά κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο. Οη Δηαηξίεο Πιεξνθνξηθήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, έρνπλ θαιχςεη κεξηθψο ηηο αλάγθεο ηνπ. & Σα Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, εγθαηεζηεκέλα ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηηο Δηαηξίεο Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ θαη γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Ζ Apollo έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ κε έκθαζε θαη επίθεληξν ηνλ Ηαηξηθφ Φάθειν ησλ πνιηηψλ. Σα πζηήκαηα απηά απνηεινχλ έλα απφ ηα δπλαηά πιενλεθηήκαηα ηεο Apollo. Με ηελ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γηα ην Υψξν Τγείαο Πξφλνηαο, είλαη βέβαην φηη ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα ( ) ζα πνιιαπιαζηαζηεί ε δήηεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζην Υψξν Τγείαο Πξφλνηαο θαη θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγνχληαη εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ Apollo. Ζ Apollo ζηεξηδφκελε ζηελ Πνηφηεηα ησλ πζηεκάησλ πνπ έρεη αλαπηχμεη, ζηε βαζηά γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ζηελ Σερλνγλσζία θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Καηάξηηζε ησλ ηειερψλ ηεο, έρεη απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη επηζεηηθή πνιηηηθή, ψζηε λα απνθηήζεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αλαπηπζζφκελεο απηήο αγνξάο.

16 A P OLLO A.E. Βίαντος 2, , Αθήνα Τηλ: Fax: We are on the Web Μελλοντικές Δραστηριότητες Ζ Apollo πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην θηιφδνμν επελδπηηθφ ηεο πξφγξακκα πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηηο εμήο ελέξγεηεο: - χλαςε ζπκθσληψλ κε εηαηξίεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο & ηειεπηθνηλσληψλ - Αλάπηπμε ζεκάησλ πγείαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ - Δπέθηαζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο ζεηξάο Smart. - Αληηπξνζψπεπζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ & πξντφλησλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. - Αλάπηπμε ηνπ Virtual Health Record.

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΧΑΝΝΗ Δπηβιέπνληεο θαζεγεηέο : Σζέηζνο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς.

σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς. Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς. Βαζιλειάδης Ιωάννης ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Παλαιολόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο πηνζέηεζεο ERP ζπζηεκάηωλ ζε επηρεηξήζεηο νξγαληζκνύο.

Παξάγνληεο πηνζέηεζεο ERP ζπζηεκάηωλ ζε επηρεηξήζεηο νξγαληζκνύο. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ EΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Παξάγνληεο πηνζέηεζεο ERP ζπζηεκάηωλ ζε επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνύο. ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΓΔΡΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 88 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 88 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 88 -- 1. Σίηινο καζήκαηνο Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 3. θνπφο Σν κάζεκα απηφ έρεη σο ζθνπφ λα παξνπζηάζεη,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE. JD Edwards EnterpriseOne

INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE. JD Edwards EnterpriseOne INFORMATION DRIVEN ENTERPRISE Softecon Enterprise Από ηελ Ιδέα ζηελ Πξάμε Η Softecon Enterprise έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο 60 εγθαηαζηάζεηο Oracle JD Edwards ζε Διιάδα, Κχπξν, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Οπθξαλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. H Εθαπμογή ηος CRM ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ ηηρ Αθήναρ αλλά και η αποηελεζμαηικόηηηα ηος

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. H Εθαπμογή ηος CRM ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ ηηρ Αθήναρ αλλά και η αποηελεζμαηικόηηηα ηος ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ TΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H Εθαπμογή ηος CRM ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ ηηρ Αθήναρ αλλά και η αποηελεζμαηικόηηηα ηος ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής»

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α. ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α ΘΔΜΑ: «Μάρκετινγκ: η εφαρμογή μέσω του διαδικτύου από επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής» ΔΙΗΓΗΣΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ»

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ» Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ» «Γιεπεύνηζη ηηρ Δπίδπαζηρ ηυν ςζηημάηυν ERP ζηην Δπισειπημαηική Απόδοζη : Δμπειπική Έπεςνα»

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα :

Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα : ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα : «Σν ηκήκα Γηνηθεηηθήο Λνγηζηηθήο κε εξγαιεία δηαρείξηζεο φπσο ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΥΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΤΦΤΨΑ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ ΜΑΣΟΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ Τπνβιήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα