Focus on Quality and Customer

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Focus on Quality and Customer"

Transcript

1 Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer

2 A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες μας 11 Ο Χώρος της Υγείας 15 Το Μέλλον 16 Γενικές Πληροφορίες Διακριτικός Τίτλος: APOLLO A.E. Επωνυμία: ΑPOLLO Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία. Έτος Ίδρυσης: 1995 Διεύθυνση: Βίαντος 2 & Λένορμαν 161 Τ.Κ , Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: Apollo Where technology meets Health Ποίοι Είμαστε Ζ Apollo παξέρεη ζχγρξνλεο ιχζεηο ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη ππνζηήξημε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ ε εηαηξία πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ζην επίπεδν ηνπ e-business. Ζ Apollo αλαπηχζζεη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο κέζα απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: Change Management Knowledge Management Business Process Re engineering Health Information Systems e-business Connectivity Solutions ηνπο ηνκείο ηνπ Λνγηζκηθνχ, ησλ Γηθηχσλ, αιιά θαη ησλ Οινθιεξσκέλσλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο έρεη δψζεη έκθαζε ζηελ κειέηε θαη αλάπηπμε ηερλνινγηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ ζε πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθή αμία. Κχξην κέιεκα ησλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ ηεο Apollo είλαη ε ζπκβνιή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, ζηελ βειηηζηνπνίεζε ξνήο ππεξεζηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.

3 A p o l l o A. E. Σ ε λ ί δ α 3 Δραστηριότητες Σηον Τομέα ηηρ Υγείαρ-Ππόνοιαρ & ηηρ Αζθάλιζηρ ε Apollo δίλεη έκθαζε ζηελ κειέηε θαη αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία επέιηθησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαβαζκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηoλ έιεγρν ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ. ηφρνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηεο Τγείαο-Πξφλνηαο & Αζθάιηζεο είλαη ε ζχγρξνλε θαη ιεηηνπξγηθή ζρεδίαζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, ε παξαθνινχζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ γηα ηε ζσζηή ιήςε επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηέο καο επεθηείλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο ζηνλ Γεκφζην & Ηδησηηθφ ηνκέα Τγείαο πξνηείλνληαο θαηλνηνκηθέο κεραλνγξαθηθέο ιχζεηο κε ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ & πξντφλησλ ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο. Ζ Apollo δξαζηεξηνπνηείηαη αθφκε ζηνλ: ρεδηαζκφ θαη κειέηε ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Τγεία. ρεδηαζκφ θαη ζηελ πξνηππνπνίεζε δεδνκέλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εζληθά απνδεθηνχ πιαηζίνπ ζπιινγήο δηαρείξηζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. ρεδηαζκφ θαη ζηελ πξνηππνπνίεζε πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο (HL7, EDI) κεηαμχ ησλ θνξέσλ πγείαο πνπ εκπιέθνληαη, βαζηζκέλν ζε δηεζλείο πξνζπάζεηεο θαη εκπεηξίεο έηζη ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα δηαζθαιίδεη ηελ δηεζλή ζπκβαηφηεηα παίξλνληαο ππφςε ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξψπε άιια θαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά. χζηαζε εηδηθήο κειεηεηηθήο νκάδαο γηα ηνλ δσηηθφ ρψξν ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πνπ ζρεδηάδεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο, έηζη ψζηε ε επηθνηλσλία ηνπο κε ην ζχζηεκα πγείαο λα είλαη ιεηηνπξγηθή, απνδνηηθή θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε. Ζ Apollo παξέρεη ζηήξημε ζε ζέκαηα πξνβνιήο θαη αλάπηπμεο φπνπ κέζα απφ κηα θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ελ ιφγσ θνξέα θαη ζχκθσλα κε ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επελδπηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη θαζηεξψζεη ζην ρψξν ηεο Τγείαο πξνηείλεη αλαπηπμηαθά πιάλα κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο. Apollo Εκεί οπού η τεχνολογία συναντά την υγεία Κχξην κέιεκα ηεο εηαηξείαο καο είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε ηελ ππνζηήξημε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. Σηον Τομέα ηων Εμποπικών Εθαπμογών ε Apollo έξρεηαη λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξνζεγγίδνληαο παξάιιεια ηηο φπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. Οη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απιέο θφξκεο ηαρχηαηεο θαηαρψξεζεο θάλνπλ ηηο εθαξκνγέο ηεο Apollo, θαηαλνεηέο θαη εχρξεζηεο ζηνλ θαζέλα, ρσξίο λα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. Ιστορικό Ζ Apollo ζρεδηάδεη, αλαπηχζζεη θαη ππνζηεξίδεη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο ηφζν ζηνλ Γεκφζην φζν θαη ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα Τγείαο απφ ην 1995.

4 A p o l l o A. E. Σ ε λ ί δ α 4 ηελ δεθαεηία ηνπ '90 κέζα απφ ηελ ζπλερφκελε πξνζπάζεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ κεραλνγξαθηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ πνιιψλ θνξέσλ πγείαο θαη δίλνληαο έκθαζε ηελ έξεπλα & αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ έζεζε ηηο βάζεηο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο-απαηηήζεηο ηεο λέαο ρηιηεηίαο (θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε, e-health vision, interoperability). Γηαβιέπνληαο ηελ κεγάιε αλάγθε δηαζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ εηεξνγελψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηεο Τγείαο-Πξφλνηαο θαη Αζθάιηζεο, πξνέβε ζηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπ παγθφζκηνπ εγέηε ζε εξγαιεία mapping θαη messaging, ηεο Orion Health. Ζ εηαηξεία επίζεο αληηπξνζσπεχεη ηα πξντφληα ηεο Dawning Technologies ζηελ Διιάδα ε νπνία πξσηαγσληζηεί ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ δηαζχλδεζεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ δηαγλσζηηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ (in vitro). H Apollo δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα & δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 ηελ αλάπηπμε κηαο ζνπίηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο κε θχξην ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ απφ πιεπξάο ηερλνινγίαο & ιεηηνπξγηθψλ-επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ. Ζ ζνπίηα απηή δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ βνήζεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζην δηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ πγείαο & ησλ ηαηξψλ ζε επίπεδν επηζηεκνληθφ & επαγγεικαηηθφ, ζηελ δεκηνπξγία θέληξσλ πξφιεςεο & ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ δεκηνπξγία θέληξσλ αλαθνξάο δηαγλσζηηθνχ & ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα. ηηο αξρέο ηνπ 2004 ε εηαηξία, έρνληαο ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη δηαπηζηψλνληαο ηελ έιιεηςε ηεο αγνξάο γηα εμεηδηθεπκέλεο θαη αμηφπηζηεο ιχζεηο ζην ηνκέα ηεο ιηαληθήο, αλέπηπμε κηα ζνπίηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε ζην εηδηθφ πειαηνιφγην ηεο Apollo θαη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζνπίηαο είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα επειημία ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο. Οργάνωση- Τμήματα Γεληθή Γηεχζπλζε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ Σκήκα Τπνζηήξημεο Πειαηψλ Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Σκήκα Πξνψζεζεο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ Σκήκα Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Σκήκα Marketing θαη Γεκνζίσλ ζρέζεσλ «Η APOLLO μέσα από τις δραστηριότητες της έχει διαπιστώσει εδώ και πολύ καιρό την επιτακτική ανάγκη της προληπτικής ιατρικής τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης όσο και σε επίπεδο καταγραφής (screening).» Προϊόντα Μεσαίων & Μεγάλων Φορέων Υγείας Σειπά SmartHealth Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα θνξείο Τγείαο-Πξφλνηαο κε ζχλζεηεο απαηηήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο. Ζ ζεηξά δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ βνήζεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζην δηνηθεηηθφνηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπ θνξέα, ζηελ δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ πγείαο & ησλ ηαηξψλ ζε επίπεδν επηζηεκνληθφ & επαγγεικαηηθφ, ζηελ δεκηνπξγία θέληξσλ πξφιεςεο & ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ δεκηνπξγία θέληξσλ αλαθνξάο δηαγλσζηηθνχ & ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα.

5 Σελίδα 5 Προϊόντα Μεσαίων & Μεγάλων Φορέων Υγείας Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα θνξείο Γεπηεξνβάζκηαο- Σξηηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα θνξείο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (θιηληθέο & λνζνθνκεία). Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ & ηκεκάησλ ησλ Μνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελψλ, Λνγηζηήξην Αζζελψλ, Γξαθείν Τιηθνχ, Καηαζηάζεηο Σακείσλ θιπ). Δμαζθαιίδεη ηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ζε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηελ εμάπισζε ηνπ e-business πεξηβάιινληνο. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Γηαγλσζηηθά Κέληξα, Πνιπηαηξεία, Δμσηεξηθά Ηαηξεία). Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ & ηκεκάησλ ησλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (Γηαγλσζηηθά Κέληξα, Πνιπηαηξεία, Δμσηεξηθά Ηαηξεία). Δλζσκαηψλεη φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλή πξφηππα, απνηειψληαο έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, επηηαρχλνληαη νη ιεηηνπξγίεο, βειηηψλνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη κεηψλεηαη ε γξαθεηνθξαηία. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηα ηκήκαηα ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Σνκέα. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα SmartLab απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ & ηκεκάησλ ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Σνκέα. Δλζσκαηψλεη φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλή πξφηππα, απνηειψληαο έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Δμεηδηθεπκέλν Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηα Παζνινγνλαλαηνκηθά & Κπηηαξνινγηθά Δξγαζηήξηα ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Σνκέα. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα SmartLab-ICDO απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ & ππν-ηκεκάησλ (ηκήκα παξαιαβήο, ηκήκα επεμεξγαζίαο, γξακκαηεία θιπ) ησλ Παζνινγναλαηνκηθψλ & Κπηηαξνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ. Δλζσκαηψλεη φιεο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηα δηεζλή πξφηππα & θσδηθνπνηήζεηο, απνηειψληαο έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα Γίθηπα Διέγρνπ, Παξαθνινχζεζεο & Δλεκέξσζεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κνλάδσλ Τγείαο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ & ηκεκάησλ ησλ Μνλάδσλ Διέγρνπ, Παξαθνινχζεζεο & Δλεκέξσζεο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ. Δμαζθαιίδεη ηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ζε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηαζπλδένληαο on-line ηνλ Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ κε ηνλ εθάζηνηε θνξέα Τγείαο.

6 Σελίδα 6 Προϊόντα για Μικρούς Φορείς Υγείας Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα θνξείο Τγείαο κε θαζεηνπνηεκέλεο απαηηήζεηο & ιεηηνπξγίεο. Ζ ζεηξά δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ, ζηελ νινθιήξσζε ελφο ηνπηθνχ medical workstation, ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θάθειν αλά θνξέα πγείαο, ζηελ βνήζεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζην δηνηθεηηθφ-νηθνλνκηθφ ηνκέα ηνπ θνξέα ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαη ζηελ κειέηε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θνξέα ρξήζηε. Diag Safe Micro ICDO Cyto Ped Uro Patho CT Endo Mast Aimo Gyn Derm Diet Onco Oft Xeir Cardio II Cardio Orth Orl Onco II Psy -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Γηαγλσζηηθά θέληξα. -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κάξηαο Τγείαο Δξγαδνκέλσλ -Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Βηνπαζνινγίαο -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Παζνινγναλαηνκηθά Δξγαζηήξηα. -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Κπηηαξνινγηθά Δξγαζηήξηα. -Παηδηαηξηθφ Πξφγξακκα -Οπξνινγηθφ πξφγξακκα -Παζνινγηθφ Πξφγξακκα -Πξφγξακκα Απεηθνληζηηθψλ Δξγαζηεξίσλ -Πξφγξακκα Δλδνζθνπηθψλ Δξγαζηεξίσλ -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Κιηληθέο Μαζηνχ -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Αηκνδπλακηθά Δξγαζηήξηα -Γπλαηθνινγηθφ πξφγξακκα -Γεξκαηνινγηθφ Πξφγξακκα -Γηαηηνινγηθφ Πξφγξακκα -Ογθνινγηθφ πξφγξακκα -Οθζαικηαηξηθφ πξφγξακκα -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Υεηξνπξγηθέο Κιηληθέο. -Καξδηνινγηθφ Πξφγξακκα -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Καξδηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή -Οξζνπεδηθφ Πξφγξακκα -Χηνξηλνιαξπγγνινγηθφ Πξφγξακκα -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Αηκαηνινγηθέο Κιηληθέο. -Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο. Στην εποχή της εφηρμοσμένης Υψηλής Τεχνολογίας στον χώρο της Υγείας τόσο στο επίπεδο της παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης όσο και στο επίπεδο της συνεχιζόμενης Ιατρικής Έρευνας, υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη για τις ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και για τις χρόνιες παθήσεις.

7 Σελίδα 7 Προϊόντα Λύσεις για Ολοκλήρωση (integration) Συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων. Health Messaging Integration Οη νξγαληζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο-Πξφλνηαο & Αζθάιηζεο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα κηα πιεζψξα εηεξνγελψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, απφ εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθέο εθαξκνγέο κέρξη δηνηθεηηθέο-νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο, θάζε κηα κε μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο. Ζ πξφθιεζε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε θάζε νξγαληζκφ λα δηαρεηξηζηεί ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πιεζψξα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απνηειεζκαηηθά. Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε νινθιήξσζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα είλαη δχζθνιε θαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. Γηα ην ιφγν απηφ ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο πγείαο βξήθε πξφζθνξν έδαθνο ε ηερλνινγία δηαθίλεζεο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κεηαμχ εηεξνγελψλ εθαξκνγψλ. Ζ δηεζλήο πξνζπάζεηα ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πξνηχπσλ φπσο ην HL7 θαη ην EDIFACT, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθά ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο θαη νξγάλσζεο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ έδσζαλ απνδνηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο ηεο πιεξνθνξίαο. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αιιά θαη ζηελ Απζηξαιία ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνδηαγξαθή ε ζπκβαηφηεηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο κε ην HL7 ζε επίπεδν απνθιεηζκνχ ησλ εηαηξηψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκφζηνπ αιιά θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα. Απηά αθξηβψο ηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ θαη ιχλνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο Orion Health ηνπ παγθφζκηνπ εγέηε ζε Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηαζχλδεζεο θαη Οινθιήξσζεο ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο. Σν Symphonia είλαη έλα εχρξεζην εξγαιείν mapping θαη messaging πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ, ζηνπο ζπκβνχινπο αιιά θαη ζε φζνπο αλαπηχζζνπλ ινγηζκηθφ λα πξνζζέζνπλ γξήγνξα λέεο δπλαηφηεηεο messaging ζηηο ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ηνπο θαζψο θαη ζηα ππφ θαηαζθεπή ζπζηήκαηά ηνπο. Απηέο νη εθαξκνγέο κπνξεί λα είλαη γξακκέλεο ζε Visual Basic, Delphi, C++ θαη Java θαη κπνξνχλ έηζη λα ζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ ηαηξηθέο, νηθνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθήο θχζεσο πιεξνθνξίεο. Σα εξγαιεία απηά έηζη επηηαρχλνπλ ηελ νινθιήξσζε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σα έμππλα εξγαιεία mapping ηνπ Symphonia δηεπθνιχλνπλ επίζεο ηηο δηεζλείο επηθνηλσλίεο ραξηνγξαθψληαο νπηηθά νπνηαδήπνηε κνξθή κελχκαηνο ζε άιιε κνξθή. Σν Symphonia αλαιχεη κηα επξεία γθάκα Πξσηνθφιισλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα HL7, XML, HIPAA, X.12, EDIFACT, HCFA, ASTM, NCPDP θαζψο θαη κνξθέο νξηδφκελεο απφ ηνλ ρξήζηε. Ο θχξηνο κεραληζκφο ηνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κηα πνηθηιία ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ κε εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο απφθξπςεο θαη αζθάιεηαο. Σν Symphonia κπνξεί λα θαιχςεη έλα θάζκα ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ κελπκάησλ ηελ ψξα. Απηφ ην επίπεδν απφδνζεο ζέηεη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ interface. Σν Symphonia επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία XML schemas, COM ActiveX Objects θαζψο θαη Java Classes. Σν Symphonia είλαη επίζεο ηθαλφ λα δεκηνπξγήζεη απηφκαηα RTF θαη HTML έγγξαθα βαζηζκέλα ζηα πξνθίι κελπκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήδε απφ απηά ηα εξγαιεία.

8 Σελίδα 8 Προϊόντα Λύσεις για Ολοκλήρωση (integration) Συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων. Integration Engine Σν Rhapsody Integration Engine είλαη έλα ελδηάκεζν ηζρπξφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (middleware) ην νπνίν επηηξέπεη ηελ δηαζχλδεζε κεηαμχ πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ην θαζέλα κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο. Σν Rhapsody παξέρεη ζηνπο θνξείο Τγείαο-Πξφλνηαο & Αζθάιηζεο ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη λα δηαζπλδένπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηά ηνπο παξέρνληαο νινθιεξσκέλε θαη ελνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ζηνπο ρξήζηεο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο πγείαο ε εγθαηάζηαζε αιιά θαη ε αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Κάζε θνξέαο είρε λα θαιχςεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ λα αλαπηχμεη ζπλδπαζκφ ιεηηνπξγηψλ γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνζπαζψληαο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ. αλ απνηέιεζκα νη θνξείο πγείαο-πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο απνζεθεχνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη δεδνκέλα ζε αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο formats (κε ηππνπνίεζε δεδνκέλσλ). Όηαλ ινηπφλ νη θνξείο απηνί πξνζπαζνχλ λα ελνπνηήζνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα ή λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθά δεδνκέλα ζε άιινλ θνξέα (π.ρ. ΤΠΔ) αλαπφθεπθηα δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ αζχκβαησλ δεδνκέλσλ. Χο γλσζηφλ νη πεξηζζφηεξνη θνξείο πγείαοπξφλνηαο & αζθάιηζεο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε διαθοπεηικά formats δεδομένων και κςπίωρ με διαθοπεηικέρ μεθόδοςρ επικοινωνίαρ. ε κεξηθνχο νξγαληζκνχο κηα κεξηθή ιχζε έρεη πινπνηεζεί κεηαμχ δχν εηαηξηψλ ινγηζκηθνχ ζαλ πξνζσξηλή ιχζε αιιά απηή γξήγνξα κπνξεί λα θαηαζηεί απαξραησκέλε (ππάξρνπλ πξφζθαηα παξαδείγκαηα) απφ ηελ γνξγή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, εμαλαγθάδνληαο ην νξγαληζκφ ζε λέα κεγάιε επέλδπζε ζηελ λέα ιχζε ηεο νινθιήξσζεο Rhapsody : a comprehensive and powerful back-end integration solution for health & insurance enterprises Σν Rhapsody παξέρεη ζηνπο θνξείο πγείαο-πξφλνηαο & αζθάιηζεο κηα νινθιεξσκέλε ιχζε παθέην ζην παξαπάλσ πξφβιεκα παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο θαη αζθαινχο δηαζχλδεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. Σν Rhapsody ιακβάλεη κελχκαηα ζε νπνηνδήπνηε format θαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή, ηα δηαρεηξίδεηαη θαη ηα απνζηέιιεη κε α- ζθάιεηα ζηνλ ζσζηφ ηνπο πξννξηζκφ. Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ κελπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηγκηαία αιιά κεηαμχ ηεο ιήςεο θαη ηεο απνζηνιήο ησλ κελπκάησλ ην Rhapsody εθηειεί κηα επξεία θιίκαθα απφ ειέγρνπο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε επηθνηλσλία είλαη πεηπρεκέλε, αζθαιήο θαη φηη πινπνηήζεθε κε 100% βεβαηφηεηα. Σν Rhapsody ζρεδηάζηεθε γηα λα είλαη κηα νηθνλνκηθή, εχρξεζηε θαη επθνινζπληήξεηε ιχζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνζσξηλέο ιχζεηο, βνεζψληαο ηνπο θνξείο πγείαο λα έρνπλ κηα ζπλερή ξνή ζηελ πιεξνθνξία εζσηεξηθά αιιά θαη εμσηεξηθά, δηαηεξψληαο ηα ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα. Σν Rhapsody ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα γίλεηαη γξήγνξα ε εγθαηάζηαζή ηνπ εμαζθαιίδνληαο ηελ επηφηεξε δπλαηή κεηάπησζε απφ ηηο ππάξρνπζεο πξνζσξηλέο ιχζεηο ζηελ λέα κεραλή ηνπ Rhapsody

9 Apollo A.E. Σελίδα 9 Προϊόντα Λύσεις για Ολοκλήρωση (integration) Συστημάτων σε ένα ενιαίο Κλινικό Περιβάλλον Εργασίας και ανταλλαγής δεδομένων. Medical Portal Application Σν Concerto είλαη κηα πχιε ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ (Medical Applications Portal) ε νπνία ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ πνιιαπιά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, παξέρνληαο κηα θαη εληαία εηθφλα ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. Ζ πχιε απηή δίλεη γξήγνξα θαη κε κεγάιε αζθάιεηα θιηληθέο πιεξνθνξίεο θαη ηαηξηθά δεδνκέλα αζζελψλ ζε κηα εληαία επηθάλεηα πιεξνθνξίαο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε γηα νξγαληζκνχο, θιηληθνχο ηαηξνχο θαη θνξείο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Σν Concerto παξέρεη κηα «εληαία εηθφλα γηα ηνλ αζζελή» δηακέζνπ δηαθνξεηηθψλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Άπαμ θαη ν αζζελήο πξνζδηνξηζηεί θαη βξεζεί, ην Concerto κπνξεί λα παξάζρεη κε έλα απιφ click πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελή απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. Σν Concerto πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ δηάγλσζε θαη ζηελ επηινγή ηεο ζεξαπεία γηα ηνλ αζζελή, κε ην λα παξέρεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή. Γηα παξάδεηγκα κεηά ηελ εχξεζε ελφο αζζελή, ν θιηληθφο ηαηξφο κπνξεί άκεζα λα δεη ηηο αθηηλνινγηθέο εηθφλεο θαη ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζε κηα νζφλε ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, θιηληθέο ζεκεηψζεηο θαη αιιεινγξαθία απφ έλα άιιν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη κηα πιήξεο παξαγγειία εμεηάζεσλ ή κηα έθζεζε εμηηεξίνπ απφ πξφζζεηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σν Concerto δεκηνπξγεί έλα εληαίν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηνπ ηαηξνχ γηα εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθά λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Πνιιαπιά δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ κε έλα κφλν θσδηθφ πξφζβαζεο. Δπηηξέπεη εχθνια ηελ νινθιήξσζε λέσλ θαη παιαηνηέξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζα απφ ην Concerto Medical Portal Application.

10 Σελίδα 10 Προϊόντα Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ηνλ Τομέα ηων Εμποπικών Εθαπμογών ε Apollo έξρεηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πξνζεγγίδνληαο αληίζηνηρα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπο. Οη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απιέο θφξκεο ηαρχηαηεο θαηαρψξεζεο θάλνπλ ην SMART θαηαλνεηφ θαη εχθνιν ζηελ ρξήζε ζηνλ θαζ έλα, πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. Ζ πιήξεο ζνπίηα ηεο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο κε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ πνιιαπιψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, παξαθνινχζεζε πειαηψλ ρνλδξηθήο - ιηαληθήο, δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε Γεληθή Λνγηζηηθή. Γηαρείξηζε Δληαηηθήο Ληαληθήο γηα θάζε εκπνξηθή επηρείξεζε, ε νπνία ρξεηάδεηαη λα θάλεη γξήγνξα θαη ζσζηά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο, κε ηνπο πειάηεο ηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο αιιά θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο απνζήθεο ηεο θαη ηα πξντφληα ηεο. Κάζεηε ιχζε ζηελ Μηθξή Δληαηηθή Ληαληθή, γηα κεραλνγξάθεζε ησλ πεξηπηέξσλ, ςηιηθψλ θαη mini markets ε νπνία θαιχπηεη θαηά κνλαδηθφ ηξφπν ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Ζ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ είλαη SmartKiosk. ε ζπλεξγαζία κε γλσζηέο θαη αμηφπηζηεο εηαηξίεο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (POS, Barcode Scanners, Σακεηαθέο κεραλέο) ε εηαηξία παξέρεη ζπλνιηθέο ζχγρξνλεο ιχζεηο ζηελ κεραλνγξάθεζε ησλ πεξηπηέξσλ, ςηιηθψλ θαη mini markets. Σν Microsoft Customer Relationship Management (CRM) είλαη κηα δπλακηθή πιαηθφξκα Γηαρείξηζεο ησλ ρέζεσλ κε ηνπο Πειάηεο θαη βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα ρηίζνπλ επηθεξδήο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Σν Microsoft CRM πξνζθέξεη εληαίν Sales θαη Customer Service. Δληαίνο ηξφπνο δηαρείξηζεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ππάιιεινπο λα κνηξάδνληαη εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο δηα κέζνπ ηεο επηρείξεζεο θαη επηηξέπεη ηελ άςνγε ζπλεξγαζία ησλ Σκεκάησλ Πσιήζεσλ, Marketing θαη Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ. Δίλαη εχθνιν ζηεv εγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε θαη ρξήζε, θαη είλαη πξνζπειάζηκν απφ ην Microsoft Outlook θαη ην δηαδίθηπν. Πξνζθέξεη επέιηθηε, θαη θιηκαθσηή αξρηηεθηνληθή (Microsoft.NET) πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία κε ηα Microsoft Office, Microsoft Business Solutions Financials, θαη δηάθνξα third-party applications. Σν Microsoft CRM θαζηζηά εχθνιν ζηνπο εξγαδφκελνπο λα κνηξάδνληαη εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο δηα κέζνπ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, εμαιείθεη ηελ πεξηηηή είζνδν δεδνκέλσλ, θαη δηαζθαιίδεη αλψηεξε sales θαη customer service ππνζηήξημε.

11 Page 11 Προϊόντα Διασύνδεσης Ιατρικών Μηχανημάτων (in vitro) Ζ DAWNING ηδξχζεθε ην 1984 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη πάλσ απφ εγθαηαζηάζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν πειαηνιφγην ηεο πεξηιακβάλεη εηαηξείεο αλάπηπμεο ηαηξηθνχ ινγηζκηθνχ, θαηαζθεπαζηέο Ηn Vitro δηαγλσζηηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, θαηαζθεπαζηέο θνξεηψλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ POC (Point Of Care) θαη γεληθφηεξα θαηαζθεπαζηέο θαη αληηπξνζψπνπο δηαγλσζηηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. H DAWNING παξέρεη ιχζεηο ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο δηαγλσζηηθνχο αλαιπηέο ησλ εξγαζηεξίσλ βηνπαζνινγίαο ηεο παγθνζκίνπ αγνξάο. Έλα απφ ηα πξντφληα αηρκήο ηεο DAWNING είλαη ην SNI (Secure Network Interface) κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο κε ηα in vitro δηαγλσζηηθά κεραλήκαηα: Δπηηξέπεη ηελ απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ κέζα απφ ην δίθηπν Δχθνιε πξφζβαζε απφ άιιν ηεξκαηηθφ ζην δίθηπν γηα ηξνπνπνηήζεηο θαη εχθνιε παξακεηξνπνίεζε Δπηθνηλσλία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real time) ρσξίο ηελ δέζκεπζε ηνπ Ζ/Τ. Απμεκέλε αζθάιεηα θαζνξίδνληαο επίπεδα πξφζβαζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ζηα δεδνκέλα. Έηνηκν γηα ην ζχλνιν ησλ αλαιπηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά Ρπζκίδεηαη ζε ειάρηζην ρξφλν ζε ζρέζε κε άιιεο ιχζεηο γηα θαηλνχξγηα κεραλήκαηα Λεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ κε έλα κφλν ππνινγηζηή ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε Γελ ρξεηάδεηαη ν θάζε αλαιπηήο απφ έλαλ Ζ/Τ. Λεηηνπξγία ζπκβαηή κε ηερλνινγία internet γηα απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα.

12 Page 12 Προϊόντα Imaging Δθαξκνγέο Αξρεηνζέηεζεο Ζιεθηξνληθνχ Δγγξάθνπ Αλνηρηφο ρεδηαζκφο Client Server Αξρηηεθηνληθή Τπνζηήξημε πιεζψξαο ζπζθεπψλ ζαξψζεσο (scanners) Μεγάιε Παξακεηξηθνπνίεζε Σαρχηεηα Λεηηνπξγίαο Βέιηηζηε ζπκπίεζε εγγξάθνπ Υπηρεσίες Information access and interfacing technologies for the health sector System Integration Clinical Applications Interface Technology HL7 Messaging & Mapping Data Encryption & Security Υπηπεζίερ Σςμβοςλεςηικέρ Change management Knowledge management Υπηπεζίερ Διαδικηύος (Internet) ρεδηαζκφο επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ ζε επίπεδν e-health connectivity (CoNet) Αλάπηπμε Extranets, Intranets & Internet Sites Παθέηα ρεδηαζκνχ & Φηινμελίαο Ηζηνζειίδσλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην ASP (Application System Provider) Υπηπεζίερ Μησανογπαθικήρ Υποζηήπιξηρ Τπεξεζίεο Υξνλνρξέσζεο (θαη απνθνπή) Δηδηθέο Τπεξεζίεο Σειευπνζηήξημεο Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο Νέσλ Πειαηψλ Τπεξεζίεο Πξνεηνηκαζίαο γηα Έλαξμε, Αληηθαηάζηαζε ή Αλαβάζκηζε ηεο Μεραλνγξάθεζεο Ζ Αμηνπνίεζε ηεο Μεραλνγξάθεζεο-Τπεξεζίεο "θαηά παξαγγειία" πκβάζεηο πληήξεζεο-σερληθήο Τπνζηήξημεο

13 Page 13 Οι Σημαντικότεροι Πελάτες μας Δημόζια Νοζοκομεία Αηηικήρ Παλεπηζηεκηαθφ Αζελψλ "ΛΑΨΚΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΛΑΨΚΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκεηαθφ Μαηεπηήξην "ΔΛΔΝΑ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "401" 414 ηξαη. Ννζ. Δηδηθψλ Ννζεκάησλ Θψξαθνο Ναπηηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ Πεξηθεξεηαθφ Αληηθαξθηληθφ-Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ" 1ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ 3ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ 6ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ 7ν Ννζνθνκείν ΗΚΑ Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ννζεκάησλ Θψξαθνο Αζελψλ "ΧΣΖΡΗΑ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο "ΚΑΣ" Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Κεθηζηάο «ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Αληηθαξθηληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά "ΜΔΣΑΞΑ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά "ΣΕΑΝΔΗΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ-ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ ΔΔ" Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Αζελψλ "ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ θαη ΑΓΛΑΨΑ ΚΤΡΗ- ΑΚΟΤ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο "ΗΜΑΝΟΓΛΔΗΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Αζελψλ "Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ" Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηεζίσλ Δπγελίδην Θεξαπεπηήξην Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Μειηζζίσλ "ΑΜΑΛΗΑ ΦΛΔΜΗΓΚ" Ννζνθνκείν Αθξνδηζίσλ & Γεξκαηηθψλ Παζήζεσλ "Α. ΤΓΓΡΟ" Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ν. Ησλίαο «ΑΓΗΑ ΟΛΓΑ» Πεξηθεξεηαθφ. Γελ. Ννζ. Νίθαηαο "ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ" Γπηηθήο Αηηηθήο Ννκαξρ. Γελ. Ννζ. Δπαγγειηζκφο Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Apollo Focus on Quality and Customer

14 Page 14 Οι Σημαντικότεροι Πελάτες μας Δημόζια Νοζοκομεία Πεπιθέπειαρ Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ "ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ" Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο "ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ" Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ Ννζ. Θεζζαινλίθεο "Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ" Γεληθφ Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο "ΑΥΔΠΑ" Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν "ΑΗΓΗΟΤ" Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ "ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ" Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν "ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ" Γηδπκφηεηρνπ Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν πάξηεο Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Κέληξν Τγείαο Καπαλδξηηίνπ Εςπύηεπορ Δημόζιορ Τομέαρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ EUROPIAN CYTOGENETICISTS ASSOCIATION (E.C.A.) Ιδιωηικόρ Τομέαρ ΓΔΝΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖΤ Α.Δ. ΓΑΛΖΝΟ Α.Δ, ΔΝΓΟΟΓΚΟΔΡΤΔΝΑ Δ.Π.Δ. Apollo Providing Health Information Systems for the New Economy ΠΡΟΣΑΗΑ Α.Δ. ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΟΛΧΜΟΤ ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ. ΤΓΔΗΑ Α.Δ. ΔΜΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΔ DATAROM Δ.Π.Δ EΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.

15 Page 15 Οι Σημαντικότεροι Πελάτες μας Ιδιωηικόρ Τομέαρ Γηαγλσζηηθφ Κέληξν Ννη.Πξνα. ΔΠΔ Γέιηα Πξφηππνο Βηνκ. Γάι. Α.Δ. Γειθνί-Γίζηνκν ΑΜΔ Αζελατθή Επζνπνηεία Α.Δ. Epiphany Ηαηξηθφ Κέληξν Βηνδπλακηθή ΑΔ Schering Plough ΑΒΔΔ Rhone Poulenc Rorer ΑΔΒΔ Glaxowellcome ΑΔΒΔ ΔΚΑΠ Α.Δ. Roche Hellas ΑE Astra Zeneca Α.Δ. Βηαλέμ ΑΔ H Υγεία έχει δικές της Σελίδες Η Χώρος της Υγείας & η Apollo Ο ρψξνο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο ηφζν ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα φζν θαη ζηνλ Γεκφζην, είλαη κία αλαπηπζζφκελε αγνξά κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο. Οη Δηαηξίεο Πιεξνθνξηθήο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, έρνπλ θαιχςεη κεξηθψο ηηο αλάγθεο ηνπ. & Σα Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, εγθαηεζηεκέλα ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηηο Δηαηξίεο Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ θαη γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Ζ Apollo έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ κε έκθαζε θαη επίθεληξν ηνλ Ηαηξηθφ Φάθειν ησλ πνιηηψλ. Σα πζηήκαηα απηά απνηεινχλ έλα απφ ηα δπλαηά πιενλεθηήκαηα ηεο Apollo. Με ηελ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γηα ην Υψξν Τγείαο Πξφλνηαο, είλαη βέβαην φηη ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα ( ) ζα πνιιαπιαζηαζηεί ε δήηεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζην Υψξν Τγείαο Πξφλνηαο θαη θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγνχληαη εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ Apollo. Ζ Apollo ζηεξηδφκελε ζηελ Πνηφηεηα ησλ πζηεκάησλ πνπ έρεη αλαπηχμεη, ζηε βαζηά γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ζηελ Σερλνγλσζία θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Καηάξηηζε ησλ ηειερψλ ηεο, έρεη απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη επηζεηηθή πνιηηηθή, ψζηε λα απνθηήζεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αλαπηπζζφκελεο απηήο αγνξάο.

16 A P OLLO A.E. Βίαντος 2, , Αθήνα Τηλ: Fax: We are on the Web Μελλοντικές Δραστηριότητες Ζ Apollo πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην θηιφδνμν επελδπηηθφ ηεο πξφγξακκα πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζηηο εμήο ελέξγεηεο: - χλαςε ζπκθσληψλ κε εηαηξίεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο & ηειεπηθνηλσληψλ - Αλάπηπμε ζεκάησλ πγείαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ - Δπέθηαζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο ζεηξάο Smart. - Αληηπξνζψπεπζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ & πξντφλησλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. - Αλάπηπμε ηνπ Virtual Health Record.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα