ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea."

Transcript

1 ODISSEA Canto XII Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. A sinistra il testo greco, al centro una proposta di traduzione, a destra alcune note 1 Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταµοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο νηῦς, ἀπὸ δ ἵκετο κῦµα θαλάσσης εὐρυπόροιο νῆσόν τ Αἰαίην, ὅθι τ Ἠοῦς ἠριγενείης οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο, νῆα µὲν ἔνθ ἐλθόντες ἐκέλσαµεν ἐν ψαµάθοισιν, ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆµεν ἐπὶ ῥηγµῖνι θαλάσσης ἔνθα δ ἀποβρίξαντες ἐµείναµεν Ἠῶ δῖαν. Dunque, quando la nave lasciò del fiume Oceano la corrente, giunse all onda del mare aperto (εὐρυπόροιο) ed all isola Eea, dove di Aurora che presto nasce (ἠριγενείης) sono la casa e le danze e i luoghi del sorgere (ἀντολαὶ ) del Sole; la nave, là giunti, ormeggiammo sulla sabbia e noi stessi sbarcammo (ἐκ...[ἐ]βῆµεν ) sulla riva del mare, (ἐπὶ ῥηγµῖνι = ove l onda s infrange); là addormentati, attendemmo la divina Aurora. La prima frase è una temporale, il cui soggetto è νηῦς, la nave (ionico) ed il verbo è l'indic. aoristo λίπεν, "lasciò", senza aumento, come sempre capita nello ionico di Omero. Nella frase dopo, notiamo un ἀπὸ δ ἵκετο, oppure, nella penultima riga ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆµεν. In Omero spesso i preverbi sono staccati dal verbo. Si tratta degli aoristi ἀπίκετο (= ἀφίκετο) e ἐκβῆµεν, a cui manca l'aumento. La principale è ἀπὸ δ ἵκετο κῦµα θαλάσσης, "giunse all'onda del mare" Notare le terminazioni in -οῖο dei genitivi (es. Ὠκεανοῖο, ποταµοῖο ) ψαµάθοισιν è dativo plurale (ionico) All'inizio, per i primi gruppi di versi, è presentata anche una traduzione letterale "interlineare", parola per parola. TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv. 1-7 Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταµοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο Dunque quando del fiume lasciò corrente Oceano νηῦς, ἀπὸ δ ἵκετο κῦµα θαλάσσης εὐρυπόροιο la nave (sogg.), giunse all'onda del mare dai larghi passaggi νῆσόν τ Αἰαίην, ὅθι τ Ἠοῦς ἠριγενείης ed all'isola Eea, e dove di Aurora che presto nasce οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο, casa e danze sono e i luoghi del sorgere del Sole, νῆα µὲν ἔνθ ἐλθόντες ἐκέλσαµεν ἐν ψαµάθοισιν, la nave là giunti ormeggiammo sulle sabbie, ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆµεν ἐπὶ ῥηγµῖνι θαλάσσης e noi stessi scendemmo sugli frangenti del mare ἔνθα δ ἀποβρίξαντες ἐµείναµεν Ἠῶ δῖαν. dove addormentati attendemmo Aurora divina. 8 ἦµος δ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, δὴ τότ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν ἐς δώµατα Κίρκης οἰσέµεναι νεκρόν, Ἐλπήνορα τεθνηῶτα. φιτροὺς δ αἶψα ταµόντες, ὅθ ἀκροτάτη πρόεχ ἀκτή, θάπτοµεν ἀχνύµενοι θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες. Non appena colei che presto nasce(ἠριγένεια) apparve, Aurora dalle rosee dita (ῥοδοδάκτυλος), che presto nasce, proprio allora io mandavo avanti dei compagni alla casa di Circe per portare il cadavere, Elpènore morto. E subito, tagliati degli alberi, dove altissima si sporge in avanti una rupe, diamo sepoltura, tristi, in abbondanti Continuate a notare la mancanza di aumento nei tempi storici dell'indicativo (es. φάνη, ind. aor III, 3a sing.). προΐειν = ind. imperf. 3a sing. di proi/hmi ταµόντες = part. aor. te/mnw οἰσέµεναι = infin. fut. fe/rw con valore di finale Page 1

2 lacrime. TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv ἦµος δ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, non appena colei che presto nasce apparve, dalle dita rosa Aurora (Eos) δὴ τότ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν ἐς δώµατα Κίρκης proprio allora io compagni mandavo a casa di Circe οἰσέµεναι νεκρόν, Ἐλπήνορα τεθνηῶτα. per portare il cadavere, Elpenore morto. φιτροὺς δ αἶψα ταµόντες, ὅθ ἀκροτάτη πρόεχ ἀκτή, Alberi subito avendo tagliato, dove altissima sporge in avanti una rupe, θάπτοµεν ἀχνύµενοι θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες. seppelliamo essendo tristi abbondante in lacrima gettando. 13 αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ, τύµβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες πήξαµεν ἀκροτάτωι τύµβωι ἐυῆρες ἐρετµόν. Quando poi il cadavere fu bruciato (ἐκάη) e lo furono anche le sue armi, dopo aver riempito di terra il tumulo ed avervi eretto una stele, sopra la cima del tumulo piantammo un remo, ben conficcato. τ ἐκάη: altri leggono te ka/h, con ka/h senza aumento (ind. aor. III 3a s. da ka/iw, bruciare, con il te correlato col kai/. Lett:"e il morto bruciò e pure le armi del morto". χεύαντες = part aor. da xeu/w. πήξαµεν = ind. aor. 1a. pl. (senza aumento) da ph/gnumi. TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ, Quando poi il morto fu bruciato e le armi del morto, τύµβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες un tumulo avendo gettato e sopra una stele avendo eretto πήξαµεν ἀκροτάτωι τύµβωι ἐυῆρες ἐρετµόν piantammo sull'altissimo tumulo ben conficcato un remo. 16 ἡµεῖς µὲν τὰ ἕκαστα διείποµεν οὐδ ἄρα Κίρκην ἐξ Ἀίδεω ἐλθόντες ἐλήθοµεν, ἀλλὰ µάλ ὦκα ἦλθ ἐντυναµένη ἅµα δ ἀµφίπολοι φέρον αὐτῆι σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν. Ci mettemmo dunque ad occuparci delle nostre faccende; nè dunque, giunti da Ade, passammo inosservati a Circe, ma al contrario molto velocemente giunse adornata; intanto delle ancelle le portarono cibo, molta carne e scintillante vino rosso. φέρον imperfetto, manca l'aumento, da fe/rw αἴθοπα = acc. m. sing. da ai)/qoy, ai)/qopoj TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv ἡ δ ἐν µέσσωι στᾶσα µετηύδα δῖα θεάων σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶµ Ἀίδαο, δισθανέες, ὅτε τ ἄλλοι ἅπαξ θνήισκουσ ἄνθρωποι. ἡµεῖς µὲν τὰ ἕκαστα διείποµεν οὐδ ἄρα Κίρκην noi le cose di ciascuno seguivamo; nè dunque a Circe ἐξ Ἀίδεω ἐλθόντες ἐλήθοµεν, ἀλλὰ µάλ ὦκα da Ade essendo giunti rimanemmo nascosti, ma più ancora ἦλθ ἐντυναµένη ἅµα δ ἀµφίπολοι φέρον αὐτῆι giunse adornata; allo stesso tempo (ἅµα) ancelle portarono a lei σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν. cibo e carne molta e scintillante vino rosso. Ed ella, stando in mezzo, si rivolgeva, veneranda fra le dèe (θεάων, non contratto): Disgraziati, che vivi scendeste nella casa di Ade, morti due volte, quando gli altri uomini muoiono una volta soltanto! TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv µετηύδα (=veneranda), è un appellativo molto usato da Omero. ἡ δ ἐν µέσσωι στᾶσα µετηύδα δῖα θεάων Page 2

3 Ed ella in mezzo stante veneranda tra le dèe: σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶµ Ἀίδαο, Disgraziati, coloro che essendo vivi scendeste alla casa di Ade δισθανέες, ὅτε τ ἄλλοι ἅπαξ θνήισκουσ ἄνθρωποι. due volte morti, quando gli altri una volta muoiono uomini. 23 ἀλλ ἄγετ ἐσθίετε βρώµην καὶ πίνετε οἶνον αὖθι πανηµέριοι ἅµα δ ἠοῖ φαινοµένηφι πλεύσεσθ αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα σηµανέω, ἵνα µή τι κακορραφίηι ἀλεγεινῆι ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆµα παθόντες. Ma orsù, mangiate cibo e bevete vino, là, per tutto il giorno; però, allo stesso tempo, sul far del giorno, salpate; poi io indicherò la strada e ciascuna cosa mostrerò, affinchè non abbiate a patire qualcosa per dolorosa meschinità, sul mare o sulla terra, subendo disgrazia. TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv φαινοµένηφι = fainome/nhi, dativo sing. femm., che concorda con ἠοῖ (l'aurora), "quando appare l'aurora". πλεύσεσθε = imperat. fut., 2a pl. ἠδὲ = kai/ σηµανέω = indic. fut. 1a sing. shmai/nw ἵνα µή...ἀλγήσετε: finale ἀλγήσετε = aor. cong. retto da ἵνα (= affinchè voi non abbiate a patire) κακορραφίηι ed ἀλεγεινῆι sono dei dativi, con iota non sottoscritta, tipico del tempo di Omero. ἐπὶ + ἁλὸς + γῆς (si riferisce ad entrambi) ἀλλ ἄγετ ἐσθίετε βρώµην καὶ πίνετε οἶνον Ma orsù mangiate cibo e bevete vino αὖθι πανηµέριοι ἅµα δ ἠοῖ φαινοµένηφι là per tutto il giorno; allo stesso tempo (ἅµα) però quando l'aurora appare πλεύσεσθ αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα salpate; poi io indicherò la strada e ciascuna cosa σηµανέω, ἵνα µή τι κακορραφίηι ἀλεγεινῆι indicherò, affinchè non qualcosa per dolorosa meschinità ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆµα παθόντες. o sul mare o sulla terra patiate disgrazia subendo. 28 ὣς ἔφαθ, ἡµῖν δ αὖτ ἐπεπείθετο θυµὸς ἀγήνωρ. ὣς τότε µὲν πρόπαν ἦµαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα ἥµεθα δαινύµενοι κρέα τ ἄσπετα καὶ µέθυ ἡδύ 31 ἦµος δ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν, οἱ µὲν κοιµήσαντο παρὰ πρυµνήσια νηός, ἡ δ ἐµὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα αὐτὰρ ἐγὼ τῆι πάντα κατὰ µοῖραν κατέλεξα. 36 καὶ τότε δή µ ἐπέεσσι προσηύδα πότνια Κίρκη ταῦτα µὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ ἄκουσον, ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, µνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός. Σειρῆνας µὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτις σφεας εἰσαφίκηται. Così diceva, ed ella, animo valoroso, ci cinvinse. Così allora, per tutto il giorno, fino a quando il sole fu tramontato, restammo seduti banchettando con carni di indicibile bontà e dolce vino mielato; quando il sole tramontò e l oscurità giunse, alcuni si stesero presso gli ormeggi di poppa della nave, mentre lei, dopo avermi presa la mano, mi fece sedere in disparte dai cari compagni, si stese vicino e mi chiese ogni cosa; allora io le raccontai tutto per filo e per segno. E così allora con parole si rivolse a me la veneranda Circe: Tutte le cose così sono state portate a termine; tu, però, ascolta, che io ti parlerò e il dio stesso ti rammenterà. Prima giungerai alle Sirene, che davverò incantanotutti gli uomini, chiunque a loro si ἔφαθ (=ἔφατo), imperf. medio 3a sing., da e) fa/mhn, con la θ al posto di τ perchè la parola successiva ha spirito aspro. L'imperf. attivo è e)/fhn. ἐπεπείθετο = imperf. 3a s. da e)pipei/qomai θυµὸς ἀγήνωρ è un epiteto omerico ἦµαρ, -toj = giorno ἠέλιον acc., il Sole, ionico καταδύντα = da katadu/w, part. aor. III (kate/dun, ecc..) δαινύµενοι = part. pres. da dai/numi, banchettare κοιµήσαντο ind. aor. III, 3a pl. senza aumento da koima/w, equivalente a kei=mai. κνέφας (=oscurità) è un neutro, quindi può essere NAV. E' un nominativo, soggetto di ἦλθεν (=giunse) ed ἐπὶ ha l'originale significato avverbiale (=su). ἑλοῦσα = part. aor di ai(re/w (tema e(l-). εἷσέ = ind. aor. 3a s. e(/zw = far sedere (da cui kaqi/zw) προσέλεκτο = ind. aor. m. prosle/gomai ( λεχ) ἐξερέεινεν = ind. pres. 3a s. e)cereei/nw ἐπέεσσι = dat. pl. da e)/poj προσηύδα = ind. aor. 3a s. prosauda/w τοι = soi ἐρέω = ind. fut. di ei)/rw µνήσει = ind. fut. di mimnh/skw ἀφίξεαι = ind. fut. 2a sing. non contr. da a) fikne/oamai (1 s. = afi/comai) Page 3

4 41 ὅς τις ἀιδρείηι πελάσηι καὶ φθόγγον ἀκούσηι Σειρήνων, τῶι δ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται, ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῆι θέλγουσιν ἀοιδῆι ἥµεναι ἐν λειµῶνι, πολὺς δ ἀµφ ὀστεόφιν θὶς ἀνδρῶν πυθοµένων, περὶ δὲ ῥινοὶ µινύθουσι. 47 ἀλλὰ παρεξελάαν, ἐπὶ δ οὔατ ἀλεῖψαι ἑταίρων κηρὸν δεψήσας µελιηδέα, µή τις ἀκούσηι τῶν ἄλλων ἀτὰρ αὐτὸς ἀκουέµεν αἴ κ ἐθέληισθα, δησάντων σ ἐν νηὶ θοῆι χεῖράς τε πόδας τε ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδηι, ἐκ δ αὐτοῦ πείρατ ἀνήφθω, ὄφρα κε τερπόµενος ὄπ ἀκούσηις Σειρήνοιιν. uomini, chiunque a loro si avvicini. Chi per ignoranza si avvicina e sente la voce delle Sirene, la moglie e i giovani figli non gli stanno vicini e non gioiscono per il suo ritorno a casa, invece le Sirene incantano con il canto soave, sedute su una costa nebbiosa, mentre grande è la spiaggia fra ossa di uomini che imputridiscono e, intorno, scudi di pelle che si disfano. Ma per navigare via di là, metti della cera sulle orecchie dei compagni, dopo averle unte, dolci di miele; nessuno degli altri oda: ma proprio tu ascolta, se desìderi; dopo che essi ti abbiano legato mani e piedi nella nave veloce a girare, dritto, all albero delle vele, procura che tu sia stato legato allo stesso sartiame in modo che, deliziandoti, tu ascolti la voce delle Sirene. ῥά = a)/ra = davvero εἰσαφίκηται = cong. aor. 3a s. ei)safikne/omai ἀκούσηι = cong. aor. 3a s. a)kou/w πελάσηι = cong. aor. 3a s. pela/zw ( (pe/laj= vicino) παρίσταται οὐδὲ γάνυνται sono in disaccordo (3a sing. e 3a plur.). Forse è un errore dei manoscritti, dovrebbe essere pari/stantai.(ind. pres. medio 1a s. pari/stamai, attivo=pari/sthmi) ἥµεναι = part. pres. nom. pl. femm. h(=mai (= star seduto) πυθοµένων = part. pres. m. da pu/qw, imputridire παρεξελάαν inf. pres. ionico da par-ec-elau/nw. In realtà in Omero e)lau/nw compare anche come e) la/w, da cui questo infinito viene direttamente. οὔατ = N.A.V. pl. di ou)/j, w)to/j, orecchio. ἀλεῖψαι = inf. aor. da a)lei/fw, (ind. aor. a)/leiya). Da notare la sua radice lip- = grasso δεψήσας = part. aor. de/yw ἀκούσηι = cong. aor. 3a. s. ἀκουέµεν = inf. pres. (= a)kou/ein) αἴ κ = ei) a)/n ἐθέληισθα = cong. pres. attivo, 2a s. e)qe/lw δησάντων = part. aor., gen. pl. de/w ἀνήφθω = imperat. perf. pass. a)na/ptw (lett.: sii tu stato legato...) ὄπ = o)/poj + cong. 53 εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύηις, οἱ δέ σ ἔτι πλεόνεσσι τότ ἐν δεσµοῖσι διδέντων. αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάς γε παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι, ἔνθα τοι οὐκέτ ἔπειτα διηνεκέως ἀγορεύσω, ὁπποτέρη δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς θυµῶι βουλεύειν ἐρέω δέ τοι ἀµφοτέρωθεν. 59 ἔνθεν µὲν γὰρ πέτραι ἐπηρεφέες, προτὶ δ αὐτὰς κῦµα µέγα ῥοχθεῖ κυανώπιδος Ἀµφιτρίτης Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ µάκαρες καλέουσι. τῆι µέν τ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι τρήρωνες, ταί τ ἀµβροσίην ιὶ πατρὶ φέρουσιν, ἀλλά τε καὶ τῶν αἰὲν ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη ἀλλ ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίθµιον εἶναι. 66 τῆι δ οὔ πώ τις νηῦς φύγεν ἀνδρῶν, ἥ τις ἵκηται, ἀλλά θ ὁµοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ σώµατα φωτῶν κύµαθ ἁλὸς φορέουσι πυρός τ ὀλοοῖο θύελλαι. οἴη δὴ κείνη γε παρέπλω ποντοπόρος νηῦς, Ἀργὼ πᾶσι µέλουσα, παρ Αἰήταο πλέουσα. καὶ νύ κε τὴν ἔνθ ὦκα βάλεν µεγάλας ποτὶ πέτρας, ἀλλ Ἥρη παρέπεµψεν, ἐπεὶ φίλος ἦεν Ἰήσων. E qualora tu pregassi i compagni e ordinassi di scioglierti, essi ancora di più allora ti leghino in catene. Ma quando i compagni si saranno spinti proprio lontani da loro, là allora non ti dirò più nei dettagli quale di due sarà la strada proprio per te, ma tu stesso dovrai [decidere] col cuore. Ti dirò com è da entrambi i lati. πλεόνεσσι = comparat. (dat. pl.) da polu/j διδέντων = imperat. 3a pl. (potrebbe essere anche part. pres. - dideij, -e/ntoj -, ma il contesto fa decidere per la prima) da di/dhmi, un de/w con raddoppiamento. ἐλάσωσιν = cong. aor. 3a pl. e)lau/nw ἐρέω = fut. di ei)rw ἔσσεται = ἔσεται, ind. fut. 3a s. ei)mi Da una parte infatti vi sono τῆι... τῆι = le due vie:... là... là... scogliere a picco, contro le quali ruggisce la grande onda di Anfitrite dagli occhi blu scuri; gli dèi beati proprio lo chiamano Plancte (Erranti). Là non passano uccelli, nè timorose colombe, che portano ambrosia al padre Zeus; e sempre la liscia scogliera li distrugge; ma un altra il padre manda là a completare il numero. Nè di là alcuna nave di uomini è φύγεν = e)/fugen mai fuggita, ma allo stesso φωτῶν = di uomini tempo le onde del mare e κύµαθ = ku/mata tempeste di fuoco distruttore φορέουσι = fe/rousi sempre continuano a portare via µέλουσα = part. pre. nom. fem. da me/lw (da cui plance di navi e corpi di uomini. deriva anche e)pime/leia) Proprio quella sola nave abile Αἰήταο è un genitivo. ad attraversare il mare aveva νύ = νύν, ora, adesso. navigato oltre, Argo cara a tutti, ἦεν = imperf. 3a s. ei)mi navigando da Eéte. Ora avrebbe gettato anche questa velocemente contro i grandi scogli, ma Era la mandò oltre, poichè Giasone le era caro. Page 4

5 73 οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ µὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει ὀξείηι κορυφῆι, νεφέλη δέ µιν ἀµφιβέβηκε κυανέη τὸ µὲν οὔ ποτ ἐρωεῖ, οὐδέ ποτ αἴθρη κείνου ἔχει κορυφὴν οὔτ ἐν θέρει οὔτ ἐν ὀπώρηι. 77 οὐδέ κεν ἀµβαίη βροτὸς ἀνὴρ οὐδ ἐπιβαίη, οὐδ εἴ οἱ χεῖρές τε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περιξεστῆι ἐικυῖα. µέσσωι δ ἐν σκοπέλωι ἔστι σπέος ἠεροειδές, πρὸς ζόφον εἰς Ἔρεβος τετραµµένον, ἧι περ ἂν ὑµεῖς νῆα παρὰ γλαφυρὴν ἰθύνετε, φαίδιµ Ὀδυσσεῦ. 83 οὐδέ κεν ἐκ νηὸς γλαφυρῆς αἰζήιος ἀνὴρ τόξωι ὀιστεύσας κοῖλον σπέος εἰσαφίκοιτο. ἔνθα δ ἐνὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα. 86 τῆς ἦ τοι φωνὴ µὲν ὅση σκύλακος νεογιλῆς γίγνεται, αὐτὴ δ αὖτε πέλωρ κακόν οὐδέ κέ τίς µιν γηθήσειεν ἰδών, οὐδ εἰ θεὸς ἀντιάσειεν. 89 τῆς ἦ τοι πόδες εἰσὶ δυώδεκα πάντες ἄωροι, ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιµήκεες, ἐν δὲ ἑκάστηι σµερδαλέη κεφαλή, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες πυκνοὶ καὶ θαµέες, πλεῖοι µέλανος θανάτοιο. 93 µέσση µέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν, ἔξω δ ἐξίσχει κεφαλὰς δεινοῖο βερέθρου, αὐτοῦ δ ἰχθυάαι, σκόπελον περιµαιµώωσα, δελφῖνάς τε κύνας τε, καὶ εἴ ποθι µεῖζον ἕληισι κῆτος, ἃ µυρία βόσκει ἀγάστονος Ἀµφιτρίτη. 98 τῆι δ οὔ πώ ποτε ναῦται ἀκήριοι εὐχετόωνται παρφυγέειν σὺν νηί φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστωι φῶτ ἐξαρπάξασα νεὸς κυανοπρώιροιο. 101 τὸν δ ἕτερον σκόπελον χθαµαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ. πλησίον ἀλλήλων καί κεν διοϊστεύσειας. τῶι δ ἐν ἐρινεὸς ἔστι µέγας, φύλλοισι τεθηλώς τῶι δ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναρροιβδεῖ µέλαν ὕδωρ. 105 τρὶς µὲν γάρ τ ἀνίησιν ἐπ ἤµατι, τρὶς δ ἀναροιβδεῖ δεινόν µὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥοιβδήσειεν οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ ἐνοσίχθων. I due scogli invece: uno raggiunge l ampio cielo con una sottile cima, mentre una nera nube l avvolge; questa condizione mai cessa, nè mai il cielo chiaro sovrasta la sua cima, nè in estate, nè in autunno. Nè un mortale potrebbe scalarla, nè camminarvi sopra, neppure se avesse venti mani e venti piedi: la scogliera infatti è liscia, sembra levigata tutta intorno. Nel mezzo della scogliera vi è una caverna, scura e nebbiosa, che volge ad occidente, all Erebo, proprio dove forse voi guidate la cava nave, o glorioso Odisseo. E un uomo valoroso che scagli un dardo dalla cava nave non potrebbe raggiungere la caverna dalla volta a cielo. Là dentro abita Scilla che grida con urlo terribile. Talvolta davvero la sua voce diventa come quella di un cucciolo appena nato, e poi di nuovo quella stessa diventa un mostro malvagio; nessuno vedendola gioirebbe, nè se fosse un dio si metterebbe contro. E i piedi sono dodici, tutti deformi, mentre sono sei i lunghissimi colli, ed in ciascuno una testa terrificante, ed all interno denti in tre file, fittissimi, pieni di nera morte. Se ne sta per metà nella caverna dalla volta a cielo, mentre tiene fuori le teste, fuori dal terrificante antro, da quello cattura pesci, battendo furiosamente la scogliera, delfini e squali, e talvolta cattura un mostro marino, più grande di quelli che a migliaia pascola Anfitrite ruggente. Là mai naviganti senz armi si vanterebbero di fuggire in volo con la nave; lei, che rapisce dalla nave dalla scura prora, porta via un uomo con ciascuna testa. E vedrai, o Odisseo, quell altro scoglio molto più basso, uno vicino all altro; lo potresti raggiungere con una freccia. E su, in quello, c è un grande albero di fico selvatico, rigoglioso di foglie. Là sotto la divina Cariddi fa ribollire la nera acqua. ἀµβαίη...ἐπιβαίη = ott. aor. 3a s. bai/nw retto da κεν = a)n εἶεν = ott. pres. 3a pl. ei)mi ἐικυῖα = part. perf. attivo femm. s. da e)/oika. γηθήσειεν = ott. aor 3a s. ghqe/w. + part. pred. sogg. ἀντιάσειεν = ott. aor 3a s. a)ntia/w. πυκνοὶ καὶ θαµέες sono due sinonimi (=fitti), quindi insieme possono valere "fittissimi". δέδυκεν = perf. ind. da du/w ἰχθυάαι = ind. pres. 3a s. i)xqua/w, pescare ἕληισι = cong. aor. 3a s. ai(re/w τεθηλώς = part. perf. nom. s. m. da qa/llw Infatti, tre volte al giorno spinge, ἤµατι = dat. sing. h)/mar - toj (giorno) tre volte invece la rigurgita di nuovo, terribile! Che non ti capiti ἐνοσίχθων = lo scuotitore di essere là quando la risucchia: Page 5

6 οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ ἐνοσίχθων. ἀλλὰ µάλα Σκύλλης σκοπέλωι πεπληµένος ὦκα νῆα παρὲξ ἐλάαν, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν ἓξ ἑτάρους ἐν νηὶ ποθήµεναι ἢ ἅµα πάντας. 111 ὣς ἔφατ, αὐτὰρ ἐγώ µιν ἀµειβόµενος προσέειπον εἰ δ ἄγε δή µοι τοῦτο, θεά, νηµερτὲς ἐνίσπες, εἴ πως τὴν ὀλοὴν µὲν ὑπεκπροφύγοιµι Χάρυβδιν, τὴν δέ κ ἀµυναίµην, ὅτε µοι σίνοιτό γ ἑταίρους. 115 ὣς ἐφάµην, ἡ δ αὐτίκ ἀµείβετο δῖα θεάων σχέτλιε, καὶ δὴ αὖ τοι πολεµήια ἔργα µέµηλε καὶ πόνος οὐδὲ θεοῖσιν ὑπείξεαι ἀθανάτοισιν; ἡ δέ τοι οὐ θνητή, ἀλλ ἀθάνατον κακόν ἐστι, δεινόν τ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ µαχητόν οὐδέ τις ἔστ ἀλκή φυγέειν κάρτιστον ἀπ αὐτῆς. 121 ἢν γὰρ δηθύνηισθα κορυσσόµενος παρὰ πέτρηι, δείδω, µή σ ἐξαῦτις ἐφορµηθεῖσα κίχηισι τόσσηισιν κεφαλῆισι, τόσους δ ἐκ φῶτας ἕληται. ἀλλὰ µάλα σφοδρῶς ἐλάαν, βωστρεῖν δὲ Κράταιιν, µητέρα τῆς Σκύλλης, ἥ µιν τέκε πῆµα βροτοῖσιν ἥ µιν ἔπειτ ἀποπαύσει ἐς ὕστερον ὁρµηθῆναι. 127 Θρινακίην δ ἐς νῆσον ἀφίξεαι ἔνθα δὲ πολλαὶ βόσκοντ Ἠελίοιο βόες καὶ ἴφια µῆλα, ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ οἰῶν πώεα καλά, πεντήκοντα δ ἕκαστα. γόνος δ οὐ γίγνεται αὐτῶν, οὐδέ ποτε φθινύθουσι. θεαὶ δ ἐπιποιµένες εἰσίν, νύµφαι ἐυπλόκαµοι, Φαέθουσά τε Λαµπετίη τε, ἃς τέκεν Ἠελίωι Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα. 134 τὰς µὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια µήτηρ Θρινακίην ἐς νῆσον ἀπώικισε τηλόθι ναίειν, µῆλα φυλασσέµεναι πατρώια καὶ ἕλικας βοῦς. 137 τὰς εἰ µέν κ ἀσινέας ἐάαις νόστου τε µέδηαι, ἦ τ ἂν ἔτ εἰς Ἰθάκην κακά περ πάσχοντες ἵκοισθε εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκµαίροµ ὄλεθρον, νηί τε καὶ ἑτάροις αὐτὸς δ εἴ πέρ κεν ἀλύξηις, ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους. di essere là quando la risucchia: infatti neppure lo scuotitore (Poseidone) potrebbe salvarti dalla sventura. Ma una volta che tu ti sia molto avvicinato allo scoglio di Scilla, velocemente spingano lontano la nave, poichè è veramente molto meglio che manchino sei compagni nella nave, piuttosto che tutti insieme. Così disse, ma io di rimando a lei mi rivolsi: Suvvia, o Dea, dimmi questo in tutta sincerità, se in qualche modo io possa sfuggire la distruttrice Cariddi e possa respingerla nel caso davvero mi ferisca i compagni. Così dissi, e la dea subito replicava,volgendo lo sguardo: O temerario, che nuovamente davvero le azioni di guerra e lo sforzo della battaglia ti sono di interesse! Neppure agli dèi immortali ti arrendi? E lei lo è veramente, non una mortale, ma una malvagia immortale, terribile e portatrice di dolore e selvaggia, e non si può vincere. Nessuno può difendersi: la cosa migliore è fuggire da lei. Infatti qualora armato ti attardassi presso lo scoglio, temo che di nuovo, ruggendo contro di te, con tali enormi teste che fuoriescono prenderebbe altrettanti uomini. Quindi, quanto più è possibile, si fugga via e si chiami invece Crate, madre di Scilla, che porta ad essi dolore, essendo mortali; quella poi da essi tiene lontano l attacco successivo. Giungerai dunque nell isola Trinacria; là vi sono molti bovi del Sole che pascolano e grasse pecore, sette pastori di buoi ed altrettanti bei pastori di pecore, cinquanta ciascuno. Un giovane non nasce fra essi, nè certe volte periscono. E vi sono dèe protettrici, ninfe dalle belle trecce, Fetùsa e Lampètie, che la divina Neèa generò dal Sole Iperione. E poi, la veneranda madre che le generò, dopo averle cresciute le mandò ad abitare lontano, nell isola Trinacria, a sorvegliare le greggi del padre ed i buoi dalle corna ricurve. Se le lasciassi in pace e pensassi al ritorno, certamente arriveresti ad Itaca, seppur patendo dei mali; se invece facessi loro del male, allora prevedo per te una sventura, per la nave e per i πεπληµένος = part. perf. m. da pela/zw µέµηλε = ind. perf. me/lw δείδω, µή... = temo che ἐλάαν = inf. pres. e)lau/nw ἀφίξεαι = ind. fut. 2a s. a)fikne/omai τὰς = in Omero è sovente pronome, non articolo ἀλύξηις = cong. aor. 2a s. da a)lu/skw Page 6

7 142 ὣς ἔφατ, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς. ἡ µὲν ἔπειτ ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχε δῖα θεάων αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν ὤτρυνον ἑταίρους αὐτούς τ ἀµβαίνειν ἀνά τε πρυµνήσια λῦσαι οἱ δ αἶψ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον. 147 ἑξῆς δ ἑζόµενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετµοῖς. ἡµῖν δ αὖ κατόπισθε νεὸς κυανοπρώιροιο ἴκµενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον, Κίρκη ἐυπλόκαµος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα. αὐτίκα δ ὅπλα ἕκαστα πονησάµενοι κατὰ νῆα ἥµεθα τὴν δ ἄνεµός τε κυβερνήτης τ ἴθυνε. 153 οἶον ἔµ ἠνώγει ὄπ ἀκουέµεν ἀλλά µε δεσµῶι δήσατ ἐν ἀργαλέωι, ὄφρ ἔµπεδον αὐτόθι µίµνω, ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδηι, ἐκ δ αὐτοῦ πείρατ ἀνήφθω. εἰ δέ κε λίσσωµαι ὑµέας λῦσαί τε κελεύω, ὑµεῖς δὲ πλεόνεσσι τότ ἐν δεσµοῖσι πιέζειν. 158 Σειρήνων µὲν πρῶτον ἀνώγει θεσπεσιάων φθόγγον ἀλεύασθαι καὶ λειµῶν ἀνθεµόεντα. 160 δὴ τότ ἐγὼν ἑτάροισι µετηύδων ἀχνύµενος κῆρ ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδµεναι οὐδὲ δύ οἴους θέσφαθ ἅ µοι Κίρκη µυθήσατο, δῖα θεάων 163 ἀλλ ἐρέω µὲν ἐγών, ἵνα εἰδότες ἤ κε θάνωµεν ἤ κεν ἀλευάµενοι θάνατον καὶ κῆρα φύγοιµεν. 165 Σειρήνων µὲν πρῶτον ἀνώγει θεσπεσιάων φθόγγον ἀλεύασθαι καὶ λειµῶν ἀνθεµόεντα. 160 οἶον ἔµ ἠνώγει ὄπ ἀκουέµεν ἀλλά µε δεσµῶι δήσατ ἐν ἀργαλέωι, ὄφρ ἔµπεδον αὐτόθι µίµνω, ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδηι, ἐκ δ αὐτοῦ πείρατ ἀνήφθω. εἰ δέ κε λίσσωµαι ὑµέας λῦσαί τε κελεύω, ὑµεῖς δὲ πλεόνεσσι τότ ἐν δεσµοῖσι πιέζειν. compagni; ed anche se tu stesso sfuggissi, alla fine torneresti a stento, dopo aver perso tutti i compagni. Così disse e subito venne ὤτρυνον = imperf. da o)tru/nw Aurora dal trono dorato. Ella allora se ne andò in alto sull isola, fra le dèe; dunque io seppi, mi affrettavo, correndo, sulla nave, ad imbarcare questi compagni ed a sciogliere gli ormeggi di poppa; ed essi subito entrano e si siedono sulle barre. Uno dopo l altro, seduti, battevano il grigio mare con i remi. Di nuovo dietro a noi mandava un buon vento favorevole, della nave dalla nera prora gonfiando le vele, come nobile compagno, Circe dalle belle trecce, come dea terribile che parla con voce umana. Subito, dopo aver preso tutte le armi, ci mettiamo seduti sul fondo della nave: il vento ed il timoniere la guidavano diritta. "Lei comanda che solo io ascolti; ma voi legatemi con una catena pesante, cosicchè io resti là in modo fermo, dritto, alla base dell albero, e che la catena sia legata alla gomena di quello. Se io dovessi pregarvi e ordinarvi di liberarmi, voi allora stringetemi in più catene. Ella comanda che prima si sfugga il suono ed il petto fiorito delle Sirene dal canto divino. ἑζόµενοι = part. pres. m. da e)/zw (la stessa radice di kaqi/zw) κυανοπρώιροιο = genitivo omerico ἵει = imperf. da i(/hmi E proprio allora io parlavo ai µετηύδων = imperf. da metauda/w miei compagni, col cuore intristito: Amici, non è bene ἴδµεναι = infin. perf. da ei)/dw, sapere infatti che uno abbia saputo, e neppure due soltanto, gli oracoli θέσφαθ, θέσφαta (acc. n. pl.): da qeo/j + fhmi/, che Circe mi ha proferito, dea fra oracoli. le dèe; ma avendo saputo, io parlerò, ἐρέω = fut. da le/gw affichè o moriamo consapevoli oppure noi, evitando la morte, si ἀλευάµενοι = part. aor. da ale/omai. possa sfuggire alla dea della morte. Comanda che solo io ascolti; ma voi legatemi con una catena pesante, in modo che io stia là fermo, dritto alla base dell'albero, e che la catena sia legata alla gomena di quello. Se io dovessi pregarvi ed ordinarvi di liberarmi, voi stringetemi allora in più catene. ἀνώγει = perf. con valore di presente (a)/nwga) ἀκουέµεν = infin. pres. da a)kou/w ἀνήφθω = imperat. perf. da a)na/ptw Page 7

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU A Giuseppe Russo di Salerno 1.Ricordo che durante un dibattito tra gente di alta cultura e un cardinale di Santa Romana Chiesa, un professore di diritto internazionale si

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 4 η ενότητα: Riflessione grammaticale pronomi diretti, indiretti e combinati Μήλιος Βασίλειος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps.

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. 1 L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. Il punto di partenza del nostro studio del capitolo finale del Vangelo

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3 1 Prof. POGGI Flaminio ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 CONOSCENZE Il sistema verbale greco (presente, imperfetto, futuro, aoristo, perfetto, piuccheperfetto; congiuntivo e suo uso in proposizioni

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L Μεταλλικό χρώμα κατάλληλο για κάθε επιφάνεια για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους. Εάν η επιφάνεια είναι λευκή δεν χρειάζεται αστάρι. Η Σειρά αποτελείται από 7 ελκύστηκα χρώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto

Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto Nella prima metà del Quattrocento, la casa di Borgogna, sotto il regno di Filippo il Buono, estende

Διαβάστε περισσότερα

L EDUCAZIONE A PArOLE

L EDUCAZIONE A PArOLE Luciano Lanzi Roberto Rossi L EDUCAZIONE A PArOLE R. Rossi, L. Lanzi Con parole ornate Cappelli Editore 2010 1 Essere giovani in Grecia Breve excursus sulla παιδεία del mondo antico Nelle diverse poleis

Διαβάστε περισσότερα

IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa

IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa IL PRONOME RIFLESSIVO GRECO di Giovanni Costa 1. Il pronome riflessivo pg. 2 2. Uso del pronome riflessivo pg. 3 3. Bibliografia pg. 8 1 1. Il pronome riflessivo. I pronomi personali sono, nella specie

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE.

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. Αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ τοῖς δεῖνοις εὐέλπιδες (Thuc., I, 70, 3) (Ancora, loro (gli Ateniesi) audaci oltre

Διαβάστε περισσότερα

TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO

TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO ( Appunti di Paolo Franchi, sulle spiegazioni della prof.ssa Angela Preziosi Per l uccisione di Eratostene Propedeutica

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8)

Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8) Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8) [6] Ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι γῆμαι καὶ γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὕτω διεκείμην ὥστε μήτε

Διαβάστε περισσότερα

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA Avevo gia composta e spedita per la pubblicazione la nota alia prima delle tre iscrizioni qui trattate, quando mi fu segnalato Γ articolo di M. Guarducci, Tracce

Διαβάστε περισσότερα

Centro studi Hermeneia. Dispense di lingua. Analisi, costruzione e traduzione di un testo greco

Centro studi Hermeneia. Dispense di lingua. Analisi, costruzione e traduzione di un testo greco Dispense di lingua greca I Analisi, costruzione e traduzione di un testo greco Centro studi Hermeneia 1 Sommario Esempio di traduzione di un testo greco.... 3 Lettura: Prime gesta di Zeus... 3 Analisi

Διαβάστε περισσότερα

Όμως είναι γνωστόν τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα.

Όμως είναι γνωστόν τοις πασι το υποκάμισον ή πουκάμισο. Δηλαδη το κατωθέν του καμισίου φερόμενον ένδυμα. καμίσιν Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013 5:07 μμ Σημασία: Ένδυμα από λευκό λινό ύφασμα που συνήθως φθάνει μέχρι τα γόνατα και το γυναικείο ακόμη παρακάτω, κα που φοριώταν κατάσαρκα. Βλ. Vocabolario Etimologico

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1 & Γ2). ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Νοέμβριος 2013 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 0. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ιάρκεια: 30 λεπτά (1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ PREGHIERE PER GLI AMICI

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ PREGHIERE PER GLI AMICI SOTIRIS PASTAKAS ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ PREGHIERE PER GLI AMICI (ANTOLOGIA POETICA 1990-2012) Cura e traduzione di MASSIMILIANO DAMAGGIO 1 Quaderni di Traduzioni, XIV, Marzo 2013 Sotìris PASTAKAS / Massimiliano

Διαβάστε περισσότερα

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze Incontri triestini di filologia classica 9 (2009-2010), 153-173 Tommaso Braccini Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze «Talento limitato personalità poco simpatica

Διαβάστε περισσότερα

Erodoto, Storie, IX 67-75.

Erodoto, Storie, IX 67-75. Erodoto, Storie, IX 67-75. 67. ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἀπικέσθαι. Καὶ δὴ οὗτοι μὲν ταύτῃ ἐτράποντο. Τῶν δὲ ἄλλων Ἑλλήνων τῶν μετὰ βασιλέος ἐθελοκακεόντων Βοιωτοὶ Ἀθηναίοισι ἐμαχέσαντο χρόνον ἐπὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55)

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DipSUm) DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA CLASSICA (XIII Ciclo) TESI DOTTORATO in LETTERATURA GRECA Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione,

Διαβάστε περισσότερα

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA I Talenti 13 GIOVANNI DAMASCENO ESPOSIZIONE DELLA FEDE De fide orthodoxa TESTO CRITICO B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, BIBLIOGRAFIA, TRADUZIONE E NOTE Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2007 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ελεγχόμενες δεξιότητες... 3 2. Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche. di GIANNI MONTEFAMEGLIO

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche. di GIANNI MONTEFAMEGLIO FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche di GIANNI MONTEFAMEGLIO Abbiamo visto, nella lezione precedente, che la prima declinazione

Διαβάστε περισσότερα

124.* [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.]

124.* [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.] [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.] 124.* Ψελλός, ψελλίζειν, ψελλίζεσθαι, ψελλότης, ψελλισµός. τραυλός, τραυλίζειν, τραυλότης, τραυλισµός. ἰσχωνόφωνος,

Διαβάστε περισσότερα

Atene παίδευσις e Atene τύραννος

Atene παίδευσις e Atene τύραννος Atene παίδευσις e Atene τύραννος Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi: Tucidide V 111-116 CXI. ΑΘ. τούτων µὲν καὶ πεπειραµένοις ἄν τι γένοιτο καὶ ὑµῖν καὶ οὐκ ἀνεπιστήµοσιν ὅτι οὐδ ἀπὸ µιᾶς πώποτε πολιορκίας

Διαβάστε περισσότερα

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE Per un introduzione generale sulla figura del medico greco vd. J. Jouanna, Ippocrate, tr. it. Torino 1994, pp. 75-11 e 188. Per maggiori informazioni

Διαβάστε περισσότερα

SF4750MOT νέο. Λειτουργίες. Εκδόσεις. cortina

SF4750MOT νέο. Λειτουργίες. Εκδόσεις. cortina SF4750MOT νέο Compact φούρνος μικροκυμάτων + γκριλ, 45εκ. ύψος, Cortina, Ορείχαλκος Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Αισθητική/Χειρισμός Σειρά Cortina Ορείχαλκος με χρυσές λεπτομέρειες Αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Aristotele e il Peripato

Aristotele e il Peripato Aristotele e il Peripato Dossier Il controverso parlare del poeta ispirato La spiegazione data nello Ione La mimesis in Platone Come conciliare l imitazione personale e l ispirazione divina? «Il poeta,

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Ρίτςοσ- Ghiannis Ritsos. ( 1/5/ 1909 11/11/ 1990) (Μίκθσ Θεοδωράκθσ) 1-2 Ρωμιοςφνθ

Γιάννθσ Ρίτςοσ- Ghiannis Ritsos. ( 1/5/ 1909 11/11/ 1990) (Μίκθσ Θεοδωράκθσ) 1-2 Ρωμιοςφνθ Γιάννθσ Ρίτςοσ- Ghiannis Ritsos ( 1/5/ 1909 11/11/ 1990) (Μίκθσ Θεοδωράκθσ) 1-2 Ρωμιοςφνθ Aυτά τα δζντρα δε βολεφονται με λιγότερο ουρανό, αυτζσ οι πζτρεσ δε βολεφονται κάτου απ' τα ξζνα βιματα, αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

Luciano e Osea. L ignoranza acceca gli uomini

Luciano e Osea. L ignoranza acceca gli uomini Luciano e Osea Luciano (125 d.c., Samosata 180 d.c. Atene) fu scrittore e retore greco, scrittore di testi satirici, filosofo. Avrebbe potuto benissimo trovarsi a far parte del pubblico che ebbe la ventura

Διαβάστε περισσότερα

Erodoto descrive i. Babilonesi

Erodoto descrive i. Babilonesi Babilonia Storia Società Economia Erodoto descrive i Divinità Babilonesi Medicina Versioni Curiosità Oggi Bibliografia Citta` Erodoto descrive a fu costruita: i Babilonesi erano soliti scavare dei fossati

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920)

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920) L'«attualità» ci fa vivere davvero il passato, la psicologia degli uomini del passato. E ci chiarisce le idee, e ci obbliga a trasformare il vocabolario. Lasciamo cadere la parola «tiranno»: sostituiamola

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PERFETTO IL RADDOPPIAMENTO. Caratteristica del perfetto greco è la presenza in tutti i modi di un RADDOPPIAMENTO INIZIALE DEL

PERFETTO IL RADDOPPIAMENTO. Caratteristica del perfetto greco è la presenza in tutti i modi di un RADDOPPIAMENTO INIZIALE DEL PERFETTO Il perfetto greco è in tutti i modi un tempo principale, quindi non realmente concepito come passato (manca infatti l aumento anche nell indicativo), che esprime come valore aspettuale l idea

Διαβάστε περισσότερα

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca. di GIANNI MONTEFAMEGLIO

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca. di GIANNI MONTEFAMEGLIO FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca di GIANNI MONTEFAMEGLIO Più che mandare subito a memoria le preposizioni greche che

Διαβάστε περισσότερα

ὦ (esclamazione unita al vocativo può indicare stupore, ammirazione, dolore o indignazione [Chantraine, DELG 1297].)

ὦ (esclamazione unita al vocativo può indicare stupore, ammirazione, dolore o indignazione [Chantraine, DELG 1297].) LISIA, PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE 30-31 UN ATTO DI GIUSTIZIA ΝΟΜΟΣ Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ τῷ ἐξ Ἀρείου πάγου, ᾧ καὶ πάτριόν ἐστι καὶ ἐφ ἡμῶν ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς δίκας δικάζειν,

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Dossier. [...]. [...]. [.].. θεοῦ κρατερῇ[ς ὑπ ἀνάγκης οὐ δεῖ ἀν]αλ[κείη]ν καὶ κακότητα λέγει [ν. [ ]ω[ ]. [...]εθα κ [ῆρ]α φυγεῖν φεύγ[ειν δέ τις ὥρη

Dossier. [...]. [...]. [.].. θεοῦ κρατερῇ[ς ὑπ ἀνάγκης οὐ δεῖ ἀν]αλ[κείη]ν καὶ κακότητα λέγει [ν. [ ]ω[ ]. [...]εθα κ [ῆρ]α φυγεῖν φεύγ[ειν δέ τις ὥρη Poeti giambici Dossier T. 17 P. Oxy. 4708 fr. 1 L elegia sul mito di Telefo Il seguente frammento, pubblicato nel 2004, costituisce il più recente ritrovamento papiraceo di testi di Archiloco: si tratta

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell'antichità: Letterature, Storia e Archeologia Tesi di Laurea ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Relatore Ch. Prof.ssa Claudia Antonetti

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΕΙΣ (3)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA Scuola di dottorato in italianistica e filologia classico-medievale Dottorato di ricerca in filologia classico-medievale XXIV ciclo Anno accademico 2010-2011 COMMENTO AL

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE B PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

Processo contro il Piacere

Processo contro il Piacere Processo contro il Piacere Luciano, La doppia accusa Quando, intorno al 165 d.c., il quarantenne Luciano scriveva il Δὶς κατηγορούμενος, aveva alle spalle una carriera di retore e di scrittore che lo aveva

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ Στο ψαρολίμανο ανο της Νέας Χώρας 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE

HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE Σὺ μὲν οὖν ἀεὶ καὶ δύνῃ καὶ δύναιο κάλλιστα χρωμένη τῷ δύνασθαι, Tu hai sempre il tuo prestigio e mi auguro possa servirtene nel modo migliore. Synesius lett. LXXXI ALLA FILOSOFA

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia. Tesi di Laurea L

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

1. TESTI. proposta di traduzione

1. TESTI. proposta di traduzione 1. TESTI A] Euripide, Alcesti, vv. 136-212 (testo di J. Diggle, Oxford, 1994) ἀλλ ἥδ ὀπαδῶν ἐκ δόμων τις ἔρχεται δακρυρροοῦσα τίνα τύχην ἀκούσομαι; πενθεῖν μέν, εἴ τι δεσπόταισι τυγχάνει, συγγνωστόν εἰ

Διαβάστε περισσότερα

Matteo Re. Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA.

Matteo Re. Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. Matteo Re Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA Actas 2-3 de abril de 2012 UNIVERSIDAD DE TIRANA III edición corregida

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca.

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca. 1 Project: ATTENBERG Original Title: ATTENBERG Director: Athina Rachel Tsangari Translated Title: Attenberg Translator: Caterina Carpinato Language: GREEK Subtitles: 559 Words: 3407 Creation Date: 19.

Διαβάστε περισσότερα

5. Se la consonante π si trova, fatta l elisione, davanti a vocale con spirito aspro diventa:

5. Se la consonante π si trova, fatta l elisione, davanti a vocale con spirito aspro diventa: 1) L accusativo femminile duale dell aggettivo καλός καλή καλόν è: A. καλά B. B. καλοί C. C. καλαί D. D. καλή 2. Indica il dativo singolare di πῠρ πυρόϛ : A.πυρί B. πυρῶν C. πυρόν D. πυρά 3. Il nominativo

Διαβάστε περισσότερα

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA THE COLOUR TRANSPARENCIES OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA Was born in Gravina in Puglia, in Bari Province. A childhood in the workshop, with his father goldsmith

Διαβάστε περισσότερα

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale:

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Il rito matrimoniale Ruoli e compiti nella casa L altra: L etera Un mondo alla rovescia: La città delle donne Le Amazzoni Credits Il rito matrimoniale

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli GRAECO-LATINA BRUNENSIA 15, 2010, 2 Ángel Narro 1 (Universitat de València) Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli di Santa Tecla The Life and Miracles of Saint Thekla

Διαβάστε περισσότερα

Aristotele, Eraclito e la forza irresistibile del thumos (22 B 85 DK) 1

Aristotele, Eraclito e la forza irresistibile del thumos (22 B 85 DK) 1 169 Aristotele, Eraclito e la forza irresistibile del thumos (22 B 85 DK) 1 Cristina Viano cristina.viano@wanadoo.fr Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, França abstract Questo articolo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Storiografia e Plutarco; geografia e periegesi

Storiografia e Plutarco; geografia e periegesi L età imperiale Storiografia e Plutarco; geografia e periegesi Vite T. 6 La morte di Cesare nella Vita di Bruto Plutarco, Vita di Bruto 16-17 Proponiamo ora la versione che lo stesso Plutarco dà della

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 3-080-343-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 2003 Sony Corporation Marchi Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Microcemento Colores & Efectos by Osaka 8Kg Efecto Microcemento neutro EFECTO MICROCEMENTO ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ Κατάλληλη επίστρωση για μπάνια και κουζίνες όταν εφαρμόζεται το κερί αφού

Διαβάστε περισσότερα

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ WEBQUESTS Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Ερώτηµα: Πώς να µπορούµε να εισάγουµε το ιαδίκτυο στην διδακτική της ξένης γλώσσας µε αποτελεσµατικό τρόπο; WebQuest? Ένα WebQuest αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1

PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1 TOMMASO BRACCINI PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1 In una voce non firmata presente nel trentacinquesimo e ultimo volume dell'enciclopedia italiana (1937), la ventriloquia è definita come

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

Padri Apostolici + Giustino e Ireneo, riferimenti ai Vangeli canonici

Padri Apostolici + Giustino e Ireneo, riferimenti ai Vangeli canonici Padri Apostolici + Giustino e Ireneo, riferimenti ai Vangeli canonici Parte 9 Ireneo di Lione (130-202 d.c.) Autore: Gianluigi Bastia All Rights Reserved Aggiornamento: 22.06.2008 Fonts: greek.ttf / Palatino

Διαβάστε περισσότερα

L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO

L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO Giovanni Costa 1. L espressione ed il discorso pg. 2 1.2 I due tipi di espressione pg. 3 2. Le parti del discorso pg. 8 3. Bibliografia pg. 13 SOMMARIO:

Διαβάστε περισσότερα

TRANSLATING FOR THE STAGE PROF. N. RUDALL 26 marzo 2013, Università degli Studi di Milano

TRANSLATING FOR THE STAGE PROF. N. RUDALL 26 marzo 2013, Università degli Studi di Milano TRANSLATING FOR THE STAGE PROF. N. RUDALL 26 marzo 2013, Università degli Studi di Milano Antigone, vv. 1-3: ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον σμήνης κάρα, ἆρ οἶσθ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ Οἰδίπου κακῶν ἆ, ποῖον οὐχὶ

Διαβάστε περισσότερα

GIANFRANCO AGOSTI. Le brume di Omero. Sofronio dinanzi alla paideia classica

GIANFRANCO AGOSTI. Le brume di Omero. Sofronio dinanzi alla paideia classica Il calamo della memoria IV, 33-50 GIANFRANCO AGOSTI Le brume di Omero. Sofronio dinanzi alla paideia classica Il racconto dei miracoli di Ciro e Giovanni redatto da Sofronio di Gerusalemme è stato indagato

Διαβάστε περισσότερα

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis Aspetti del Magistero Sociale della Chiesa Ortodossa, secondo la dottrina ecclesiastica e l insegnamento di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo Discorso durante i lavori della 49 sessione di

Διαβάστε περισσότερα

PRONOMI PERSONALI. ego; mei; mihi; me; me io, me, mi, anche riflessivo: (di, a) me stesso, mi.

PRONOMI PERSONALI. ego; mei; mihi; me; me io, me, mi, anche riflessivo: (di, a) me stesso, mi. I II III ego; mei; mihi; me; me io, me, mi, anche riflessivo: (di, a) me stesso, mi. tu; tui; tibi; te; te tu, te, ti, anche riflessivo: (di, a) te stesso, ti is, ea, id (=pronome determinativo), in tutti

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Usi e funzioni del participio greco: il genitivo assoluto

Usi e funzioni del participio greco: il genitivo assoluto Liceo Ginnasio statale G. M. Dettori Usi e funzioni del participio greco: il genitivo assoluto Classe II H Prof.ssa Eleonora Salomone PARTICIPIO: LA DEFINIZIONE Dal Vocabolario Etimologico della Lingua

Διαβάστε περισσότερα