ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea."

Transcript

1 ODISSEA Canto XII Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. A sinistra il testo greco, al centro una proposta di traduzione, a destra alcune note 1 Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταµοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο νηῦς, ἀπὸ δ ἵκετο κῦµα θαλάσσης εὐρυπόροιο νῆσόν τ Αἰαίην, ὅθι τ Ἠοῦς ἠριγενείης οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο, νῆα µὲν ἔνθ ἐλθόντες ἐκέλσαµεν ἐν ψαµάθοισιν, ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆµεν ἐπὶ ῥηγµῖνι θαλάσσης ἔνθα δ ἀποβρίξαντες ἐµείναµεν Ἠῶ δῖαν. Dunque, quando la nave lasciò del fiume Oceano la corrente, giunse all onda del mare aperto (εὐρυπόροιο) ed all isola Eea, dove di Aurora che presto nasce (ἠριγενείης) sono la casa e le danze e i luoghi del sorgere (ἀντολαὶ ) del Sole; la nave, là giunti, ormeggiammo sulla sabbia e noi stessi sbarcammo (ἐκ...[ἐ]βῆµεν ) sulla riva del mare, (ἐπὶ ῥηγµῖνι = ove l onda s infrange); là addormentati, attendemmo la divina Aurora. La prima frase è una temporale, il cui soggetto è νηῦς, la nave (ionico) ed il verbo è l'indic. aoristo λίπεν, "lasciò", senza aumento, come sempre capita nello ionico di Omero. Nella frase dopo, notiamo un ἀπὸ δ ἵκετο, oppure, nella penultima riga ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆµεν. In Omero spesso i preverbi sono staccati dal verbo. Si tratta degli aoristi ἀπίκετο (= ἀφίκετο) e ἐκβῆµεν, a cui manca l'aumento. La principale è ἀπὸ δ ἵκετο κῦµα θαλάσσης, "giunse all'onda del mare" Notare le terminazioni in -οῖο dei genitivi (es. Ὠκεανοῖο, ποταµοῖο ) ψαµάθοισιν è dativo plurale (ionico) All'inizio, per i primi gruppi di versi, è presentata anche una traduzione letterale "interlineare", parola per parola. TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv. 1-7 Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταµοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖο Dunque quando del fiume lasciò corrente Oceano νηῦς, ἀπὸ δ ἵκετο κῦµα θαλάσσης εὐρυπόροιο la nave (sogg.), giunse all'onda del mare dai larghi passaggi νῆσόν τ Αἰαίην, ὅθι τ Ἠοῦς ἠριγενείης ed all'isola Eea, e dove di Aurora che presto nasce οἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο, casa e danze sono e i luoghi del sorgere del Sole, νῆα µὲν ἔνθ ἐλθόντες ἐκέλσαµεν ἐν ψαµάθοισιν, la nave là giunti ormeggiammo sulle sabbie, ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆµεν ἐπὶ ῥηγµῖνι θαλάσσης e noi stessi scendemmo sugli frangenti del mare ἔνθα δ ἀποβρίξαντες ἐµείναµεν Ἠῶ δῖαν. dove addormentati attendemmo Aurora divina. 8 ἦµος δ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, δὴ τότ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν ἐς δώµατα Κίρκης οἰσέµεναι νεκρόν, Ἐλπήνορα τεθνηῶτα. φιτροὺς δ αἶψα ταµόντες, ὅθ ἀκροτάτη πρόεχ ἀκτή, θάπτοµεν ἀχνύµενοι θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες. Non appena colei che presto nasce(ἠριγένεια) apparve, Aurora dalle rosee dita (ῥοδοδάκτυλος), che presto nasce, proprio allora io mandavo avanti dei compagni alla casa di Circe per portare il cadavere, Elpènore morto. E subito, tagliati degli alberi, dove altissima si sporge in avanti una rupe, diamo sepoltura, tristi, in abbondanti Continuate a notare la mancanza di aumento nei tempi storici dell'indicativo (es. φάνη, ind. aor III, 3a sing.). προΐειν = ind. imperf. 3a sing. di proi/hmi ταµόντες = part. aor. te/mnw οἰσέµεναι = infin. fut. fe/rw con valore di finale Page 1

2 lacrime. TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv ἦµος δ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, non appena colei che presto nasce apparve, dalle dita rosa Aurora (Eos) δὴ τότ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν ἐς δώµατα Κίρκης proprio allora io compagni mandavo a casa di Circe οἰσέµεναι νεκρόν, Ἐλπήνορα τεθνηῶτα. per portare il cadavere, Elpenore morto. φιτροὺς δ αἶψα ταµόντες, ὅθ ἀκροτάτη πρόεχ ἀκτή, Alberi subito avendo tagliato, dove altissima sporge in avanti una rupe, θάπτοµεν ἀχνύµενοι θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες. seppelliamo essendo tristi abbondante in lacrima gettando. 13 αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ, τύµβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες πήξαµεν ἀκροτάτωι τύµβωι ἐυῆρες ἐρετµόν. Quando poi il cadavere fu bruciato (ἐκάη) e lo furono anche le sue armi, dopo aver riempito di terra il tumulo ed avervi eretto una stele, sopra la cima del tumulo piantammo un remo, ben conficcato. τ ἐκάη: altri leggono te ka/h, con ka/h senza aumento (ind. aor. III 3a s. da ka/iw, bruciare, con il te correlato col kai/. Lett:"e il morto bruciò e pure le armi del morto". χεύαντες = part aor. da xeu/w. πήξαµεν = ind. aor. 1a. pl. (senza aumento) da ph/gnumi. TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv αὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ, Quando poi il morto fu bruciato e le armi del morto, τύµβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ἐρύσαντες un tumulo avendo gettato e sopra una stele avendo eretto πήξαµεν ἀκροτάτωι τύµβωι ἐυῆρες ἐρετµόν piantammo sull'altissimo tumulo ben conficcato un remo. 16 ἡµεῖς µὲν τὰ ἕκαστα διείποµεν οὐδ ἄρα Κίρκην ἐξ Ἀίδεω ἐλθόντες ἐλήθοµεν, ἀλλὰ µάλ ὦκα ἦλθ ἐντυναµένη ἅµα δ ἀµφίπολοι φέρον αὐτῆι σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν. Ci mettemmo dunque ad occuparci delle nostre faccende; nè dunque, giunti da Ade, passammo inosservati a Circe, ma al contrario molto velocemente giunse adornata; intanto delle ancelle le portarono cibo, molta carne e scintillante vino rosso. φέρον imperfetto, manca l'aumento, da fe/rw αἴθοπα = acc. m. sing. da ai)/qoy, ai)/qopoj TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv ἡ δ ἐν µέσσωι στᾶσα µετηύδα δῖα θεάων σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶµ Ἀίδαο, δισθανέες, ὅτε τ ἄλλοι ἅπαξ θνήισκουσ ἄνθρωποι. ἡµεῖς µὲν τὰ ἕκαστα διείποµεν οὐδ ἄρα Κίρκην noi le cose di ciascuno seguivamo; nè dunque a Circe ἐξ Ἀίδεω ἐλθόντες ἐλήθοµεν, ἀλλὰ µάλ ὦκα da Ade essendo giunti rimanemmo nascosti, ma più ancora ἦλθ ἐντυναµένη ἅµα δ ἀµφίπολοι φέρον αὐτῆι giunse adornata; allo stesso tempo (ἅµα) ancelle portarono a lei σῖτον καὶ κρέα πολλὰ καὶ αἴθοπα οἶνον ἐρυθρόν. cibo e carne molta e scintillante vino rosso. Ed ella, stando in mezzo, si rivolgeva, veneranda fra le dèe (θεάων, non contratto): Disgraziati, che vivi scendeste nella casa di Ade, morti due volte, quando gli altri uomini muoiono una volta soltanto! TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv µετηύδα (=veneranda), è un appellativo molto usato da Omero. ἡ δ ἐν µέσσωι στᾶσα µετηύδα δῖα θεάων Page 2

3 Ed ella in mezzo stante veneranda tra le dèe: σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶµ Ἀίδαο, Disgraziati, coloro che essendo vivi scendeste alla casa di Ade δισθανέες, ὅτε τ ἄλλοι ἅπαξ θνήισκουσ ἄνθρωποι. due volte morti, quando gli altri una volta muoiono uomini. 23 ἀλλ ἄγετ ἐσθίετε βρώµην καὶ πίνετε οἶνον αὖθι πανηµέριοι ἅµα δ ἠοῖ φαινοµένηφι πλεύσεσθ αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα σηµανέω, ἵνα µή τι κακορραφίηι ἀλεγεινῆι ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆµα παθόντες. Ma orsù, mangiate cibo e bevete vino, là, per tutto il giorno; però, allo stesso tempo, sul far del giorno, salpate; poi io indicherò la strada e ciascuna cosa mostrerò, affinchè non abbiate a patire qualcosa per dolorosa meschinità, sul mare o sulla terra, subendo disgrazia. TRADUZIONE LETTERALE INTERLINEARE vv φαινοµένηφι = fainome/nhi, dativo sing. femm., che concorda con ἠοῖ (l'aurora), "quando appare l'aurora". πλεύσεσθε = imperat. fut., 2a pl. ἠδὲ = kai/ σηµανέω = indic. fut. 1a sing. shmai/nw ἵνα µή...ἀλγήσετε: finale ἀλγήσετε = aor. cong. retto da ἵνα (= affinchè voi non abbiate a patire) κακορραφίηι ed ἀλεγεινῆι sono dei dativi, con iota non sottoscritta, tipico del tempo di Omero. ἐπὶ + ἁλὸς + γῆς (si riferisce ad entrambi) ἀλλ ἄγετ ἐσθίετε βρώµην καὶ πίνετε οἶνον Ma orsù mangiate cibo e bevete vino αὖθι πανηµέριοι ἅµα δ ἠοῖ φαινοµένηφι là per tutto il giorno; allo stesso tempo (ἅµα) però quando l'aurora appare πλεύσεσθ αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ ἕκαστα salpate; poi io indicherò la strada e ciascuna cosa σηµανέω, ἵνα µή τι κακορραφίηι ἀλεγεινῆι indicherò, affinchè non qualcosa per dolorosa meschinità ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε πῆµα παθόντες. o sul mare o sulla terra patiate disgrazia subendo. 28 ὣς ἔφαθ, ἡµῖν δ αὖτ ἐπεπείθετο θυµὸς ἀγήνωρ. ὣς τότε µὲν πρόπαν ἦµαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα ἥµεθα δαινύµενοι κρέα τ ἄσπετα καὶ µέθυ ἡδύ 31 ἦµος δ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν, οἱ µὲν κοιµήσαντο παρὰ πρυµνήσια νηός, ἡ δ ἐµὲ χειρὸς ἑλοῦσα φίλων ἀπονόσφιν ἑταίρων εἷσέ τε καὶ προσέλεκτο καὶ ἐξερέεινεν ἕκαστα αὐτὰρ ἐγὼ τῆι πάντα κατὰ µοῖραν κατέλεξα. 36 καὶ τότε δή µ ἐπέεσσι προσηύδα πότνια Κίρκη ταῦτα µὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ ἄκουσον, ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, µνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός. Σειρῆνας µὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτις σφεας εἰσαφίκηται. Così diceva, ed ella, animo valoroso, ci cinvinse. Così allora, per tutto il giorno, fino a quando il sole fu tramontato, restammo seduti banchettando con carni di indicibile bontà e dolce vino mielato; quando il sole tramontò e l oscurità giunse, alcuni si stesero presso gli ormeggi di poppa della nave, mentre lei, dopo avermi presa la mano, mi fece sedere in disparte dai cari compagni, si stese vicino e mi chiese ogni cosa; allora io le raccontai tutto per filo e per segno. E così allora con parole si rivolse a me la veneranda Circe: Tutte le cose così sono state portate a termine; tu, però, ascolta, che io ti parlerò e il dio stesso ti rammenterà. Prima giungerai alle Sirene, che davverò incantanotutti gli uomini, chiunque a loro si ἔφαθ (=ἔφατo), imperf. medio 3a sing., da e) fa/mhn, con la θ al posto di τ perchè la parola successiva ha spirito aspro. L'imperf. attivo è e)/fhn. ἐπεπείθετο = imperf. 3a s. da e)pipei/qomai θυµὸς ἀγήνωρ è un epiteto omerico ἦµαρ, -toj = giorno ἠέλιον acc., il Sole, ionico καταδύντα = da katadu/w, part. aor. III (kate/dun, ecc..) δαινύµενοι = part. pres. da dai/numi, banchettare κοιµήσαντο ind. aor. III, 3a pl. senza aumento da koima/w, equivalente a kei=mai. κνέφας (=oscurità) è un neutro, quindi può essere NAV. E' un nominativo, soggetto di ἦλθεν (=giunse) ed ἐπὶ ha l'originale significato avverbiale (=su). ἑλοῦσα = part. aor di ai(re/w (tema e(l-). εἷσέ = ind. aor. 3a s. e(/zw = far sedere (da cui kaqi/zw) προσέλεκτο = ind. aor. m. prosle/gomai ( λεχ) ἐξερέεινεν = ind. pres. 3a s. e)cereei/nw ἐπέεσσι = dat. pl. da e)/poj προσηύδα = ind. aor. 3a s. prosauda/w τοι = soi ἐρέω = ind. fut. di ei)/rw µνήσει = ind. fut. di mimnh/skw ἀφίξεαι = ind. fut. 2a sing. non contr. da a) fikne/oamai (1 s. = afi/comai) Page 3

4 41 ὅς τις ἀιδρείηι πελάσηι καὶ φθόγγον ἀκούσηι Σειρήνων, τῶι δ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται, ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῆι θέλγουσιν ἀοιδῆι ἥµεναι ἐν λειµῶνι, πολὺς δ ἀµφ ὀστεόφιν θὶς ἀνδρῶν πυθοµένων, περὶ δὲ ῥινοὶ µινύθουσι. 47 ἀλλὰ παρεξελάαν, ἐπὶ δ οὔατ ἀλεῖψαι ἑταίρων κηρὸν δεψήσας µελιηδέα, µή τις ἀκούσηι τῶν ἄλλων ἀτὰρ αὐτὸς ἀκουέµεν αἴ κ ἐθέληισθα, δησάντων σ ἐν νηὶ θοῆι χεῖράς τε πόδας τε ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδηι, ἐκ δ αὐτοῦ πείρατ ἀνήφθω, ὄφρα κε τερπόµενος ὄπ ἀκούσηις Σειρήνοιιν. uomini, chiunque a loro si avvicini. Chi per ignoranza si avvicina e sente la voce delle Sirene, la moglie e i giovani figli non gli stanno vicini e non gioiscono per il suo ritorno a casa, invece le Sirene incantano con il canto soave, sedute su una costa nebbiosa, mentre grande è la spiaggia fra ossa di uomini che imputridiscono e, intorno, scudi di pelle che si disfano. Ma per navigare via di là, metti della cera sulle orecchie dei compagni, dopo averle unte, dolci di miele; nessuno degli altri oda: ma proprio tu ascolta, se desìderi; dopo che essi ti abbiano legato mani e piedi nella nave veloce a girare, dritto, all albero delle vele, procura che tu sia stato legato allo stesso sartiame in modo che, deliziandoti, tu ascolti la voce delle Sirene. ῥά = a)/ra = davvero εἰσαφίκηται = cong. aor. 3a s. ei)safikne/omai ἀκούσηι = cong. aor. 3a s. a)kou/w πελάσηι = cong. aor. 3a s. pela/zw ( (pe/laj= vicino) παρίσταται οὐδὲ γάνυνται sono in disaccordo (3a sing. e 3a plur.). Forse è un errore dei manoscritti, dovrebbe essere pari/stantai.(ind. pres. medio 1a s. pari/stamai, attivo=pari/sthmi) ἥµεναι = part. pres. nom. pl. femm. h(=mai (= star seduto) πυθοµένων = part. pres. m. da pu/qw, imputridire παρεξελάαν inf. pres. ionico da par-ec-elau/nw. In realtà in Omero e)lau/nw compare anche come e) la/w, da cui questo infinito viene direttamente. οὔατ = N.A.V. pl. di ou)/j, w)to/j, orecchio. ἀλεῖψαι = inf. aor. da a)lei/fw, (ind. aor. a)/leiya). Da notare la sua radice lip- = grasso δεψήσας = part. aor. de/yw ἀκούσηι = cong. aor. 3a. s. ἀκουέµεν = inf. pres. (= a)kou/ein) αἴ κ = ei) a)/n ἐθέληισθα = cong. pres. attivo, 2a s. e)qe/lw δησάντων = part. aor., gen. pl. de/w ἀνήφθω = imperat. perf. pass. a)na/ptw (lett.: sii tu stato legato...) ὄπ = o)/poj + cong. 53 εἰ δέ κε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύηις, οἱ δέ σ ἔτι πλεόνεσσι τότ ἐν δεσµοῖσι διδέντων. αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τάς γε παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι, ἔνθα τοι οὐκέτ ἔπειτα διηνεκέως ἀγορεύσω, ὁπποτέρη δή τοι ὁδὸς ἔσσεται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς θυµῶι βουλεύειν ἐρέω δέ τοι ἀµφοτέρωθεν. 59 ἔνθεν µὲν γὰρ πέτραι ἐπηρεφέες, προτὶ δ αὐτὰς κῦµα µέγα ῥοχθεῖ κυανώπιδος Ἀµφιτρίτης Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε θεοὶ µάκαρες καλέουσι. τῆι µέν τ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι τρήρωνες, ταί τ ἀµβροσίην ιὶ πατρὶ φέρουσιν, ἀλλά τε καὶ τῶν αἰὲν ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη ἀλλ ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίθµιον εἶναι. 66 τῆι δ οὔ πώ τις νηῦς φύγεν ἀνδρῶν, ἥ τις ἵκηται, ἀλλά θ ὁµοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ σώµατα φωτῶν κύµαθ ἁλὸς φορέουσι πυρός τ ὀλοοῖο θύελλαι. οἴη δὴ κείνη γε παρέπλω ποντοπόρος νηῦς, Ἀργὼ πᾶσι µέλουσα, παρ Αἰήταο πλέουσα. καὶ νύ κε τὴν ἔνθ ὦκα βάλεν µεγάλας ποτὶ πέτρας, ἀλλ Ἥρη παρέπεµψεν, ἐπεὶ φίλος ἦεν Ἰήσων. E qualora tu pregassi i compagni e ordinassi di scioglierti, essi ancora di più allora ti leghino in catene. Ma quando i compagni si saranno spinti proprio lontani da loro, là allora non ti dirò più nei dettagli quale di due sarà la strada proprio per te, ma tu stesso dovrai [decidere] col cuore. Ti dirò com è da entrambi i lati. πλεόνεσσι = comparat. (dat. pl.) da polu/j διδέντων = imperat. 3a pl. (potrebbe essere anche part. pres. - dideij, -e/ntoj -, ma il contesto fa decidere per la prima) da di/dhmi, un de/w con raddoppiamento. ἐλάσωσιν = cong. aor. 3a pl. e)lau/nw ἐρέω = fut. di ei)rw ἔσσεται = ἔσεται, ind. fut. 3a s. ei)mi Da una parte infatti vi sono τῆι... τῆι = le due vie:... là... là... scogliere a picco, contro le quali ruggisce la grande onda di Anfitrite dagli occhi blu scuri; gli dèi beati proprio lo chiamano Plancte (Erranti). Là non passano uccelli, nè timorose colombe, che portano ambrosia al padre Zeus; e sempre la liscia scogliera li distrugge; ma un altra il padre manda là a completare il numero. Nè di là alcuna nave di uomini è φύγεν = e)/fugen mai fuggita, ma allo stesso φωτῶν = di uomini tempo le onde del mare e κύµαθ = ku/mata tempeste di fuoco distruttore φορέουσι = fe/rousi sempre continuano a portare via µέλουσα = part. pre. nom. fem. da me/lw (da cui plance di navi e corpi di uomini. deriva anche e)pime/leia) Proprio quella sola nave abile Αἰήταο è un genitivo. ad attraversare il mare aveva νύ = νύν, ora, adesso. navigato oltre, Argo cara a tutti, ἦεν = imperf. 3a s. ei)mi navigando da Eéte. Ora avrebbe gettato anche questa velocemente contro i grandi scogli, ma Era la mandò oltre, poichè Giasone le era caro. Page 4

5 73 οἱ δὲ δύω σκόπελοι ὁ µὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει ὀξείηι κορυφῆι, νεφέλη δέ µιν ἀµφιβέβηκε κυανέη τὸ µὲν οὔ ποτ ἐρωεῖ, οὐδέ ποτ αἴθρη κείνου ἔχει κορυφὴν οὔτ ἐν θέρει οὔτ ἐν ὀπώρηι. 77 οὐδέ κεν ἀµβαίη βροτὸς ἀνὴρ οὐδ ἐπιβαίη, οὐδ εἴ οἱ χεῖρές τε ἐείκοσι καὶ πόδες εἶεν πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περιξεστῆι ἐικυῖα. µέσσωι δ ἐν σκοπέλωι ἔστι σπέος ἠεροειδές, πρὸς ζόφον εἰς Ἔρεβος τετραµµένον, ἧι περ ἂν ὑµεῖς νῆα παρὰ γλαφυρὴν ἰθύνετε, φαίδιµ Ὀδυσσεῦ. 83 οὐδέ κεν ἐκ νηὸς γλαφυρῆς αἰζήιος ἀνὴρ τόξωι ὀιστεύσας κοῖλον σπέος εἰσαφίκοιτο. ἔνθα δ ἐνὶ Σκύλλη ναίει δεινὸν λελακυῖα. 86 τῆς ἦ τοι φωνὴ µὲν ὅση σκύλακος νεογιλῆς γίγνεται, αὐτὴ δ αὖτε πέλωρ κακόν οὐδέ κέ τίς µιν γηθήσειεν ἰδών, οὐδ εἰ θεὸς ἀντιάσειεν. 89 τῆς ἦ τοι πόδες εἰσὶ δυώδεκα πάντες ἄωροι, ἓξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιµήκεες, ἐν δὲ ἑκάστηι σµερδαλέη κεφαλή, ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες πυκνοὶ καὶ θαµέες, πλεῖοι µέλανος θανάτοιο. 93 µέσση µέν τε κατὰ σπείους κοίλοιο δέδυκεν, ἔξω δ ἐξίσχει κεφαλὰς δεινοῖο βερέθρου, αὐτοῦ δ ἰχθυάαι, σκόπελον περιµαιµώωσα, δελφῖνάς τε κύνας τε, καὶ εἴ ποθι µεῖζον ἕληισι κῆτος, ἃ µυρία βόσκει ἀγάστονος Ἀµφιτρίτη. 98 τῆι δ οὔ πώ ποτε ναῦται ἀκήριοι εὐχετόωνται παρφυγέειν σὺν νηί φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστωι φῶτ ἐξαρπάξασα νεὸς κυανοπρώιροιο. 101 τὸν δ ἕτερον σκόπελον χθαµαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ. πλησίον ἀλλήλων καί κεν διοϊστεύσειας. τῶι δ ἐν ἐρινεὸς ἔστι µέγας, φύλλοισι τεθηλώς τῶι δ ὑπὸ δῖα Χάρυβδις ἀναρροιβδεῖ µέλαν ὕδωρ. 105 τρὶς µὲν γάρ τ ἀνίησιν ἐπ ἤµατι, τρὶς δ ἀναροιβδεῖ δεινόν µὴ σύ γε κεῖθι τύχοις, ὅτε ῥοιβδήσειεν οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ ἐνοσίχθων. I due scogli invece: uno raggiunge l ampio cielo con una sottile cima, mentre una nera nube l avvolge; questa condizione mai cessa, nè mai il cielo chiaro sovrasta la sua cima, nè in estate, nè in autunno. Nè un mortale potrebbe scalarla, nè camminarvi sopra, neppure se avesse venti mani e venti piedi: la scogliera infatti è liscia, sembra levigata tutta intorno. Nel mezzo della scogliera vi è una caverna, scura e nebbiosa, che volge ad occidente, all Erebo, proprio dove forse voi guidate la cava nave, o glorioso Odisseo. E un uomo valoroso che scagli un dardo dalla cava nave non potrebbe raggiungere la caverna dalla volta a cielo. Là dentro abita Scilla che grida con urlo terribile. Talvolta davvero la sua voce diventa come quella di un cucciolo appena nato, e poi di nuovo quella stessa diventa un mostro malvagio; nessuno vedendola gioirebbe, nè se fosse un dio si metterebbe contro. E i piedi sono dodici, tutti deformi, mentre sono sei i lunghissimi colli, ed in ciascuno una testa terrificante, ed all interno denti in tre file, fittissimi, pieni di nera morte. Se ne sta per metà nella caverna dalla volta a cielo, mentre tiene fuori le teste, fuori dal terrificante antro, da quello cattura pesci, battendo furiosamente la scogliera, delfini e squali, e talvolta cattura un mostro marino, più grande di quelli che a migliaia pascola Anfitrite ruggente. Là mai naviganti senz armi si vanterebbero di fuggire in volo con la nave; lei, che rapisce dalla nave dalla scura prora, porta via un uomo con ciascuna testa. E vedrai, o Odisseo, quell altro scoglio molto più basso, uno vicino all altro; lo potresti raggiungere con una freccia. E su, in quello, c è un grande albero di fico selvatico, rigoglioso di foglie. Là sotto la divina Cariddi fa ribollire la nera acqua. ἀµβαίη...ἐπιβαίη = ott. aor. 3a s. bai/nw retto da κεν = a)n εἶεν = ott. pres. 3a pl. ei)mi ἐικυῖα = part. perf. attivo femm. s. da e)/oika. γηθήσειεν = ott. aor 3a s. ghqe/w. + part. pred. sogg. ἀντιάσειεν = ott. aor 3a s. a)ntia/w. πυκνοὶ καὶ θαµέες sono due sinonimi (=fitti), quindi insieme possono valere "fittissimi". δέδυκεν = perf. ind. da du/w ἰχθυάαι = ind. pres. 3a s. i)xqua/w, pescare ἕληισι = cong. aor. 3a s. ai(re/w τεθηλώς = part. perf. nom. s. m. da qa/llw Infatti, tre volte al giorno spinge, ἤµατι = dat. sing. h)/mar - toj (giorno) tre volte invece la rigurgita di nuovo, terribile! Che non ti capiti ἐνοσίχθων = lo scuotitore di essere là quando la risucchia: Page 5

6 οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σ ὑπὲκ κακοῦ οὐδ ἐνοσίχθων. ἀλλὰ µάλα Σκύλλης σκοπέλωι πεπληµένος ὦκα νῆα παρὲξ ἐλάαν, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν ἐστιν ἓξ ἑτάρους ἐν νηὶ ποθήµεναι ἢ ἅµα πάντας. 111 ὣς ἔφατ, αὐτὰρ ἐγώ µιν ἀµειβόµενος προσέειπον εἰ δ ἄγε δή µοι τοῦτο, θεά, νηµερτὲς ἐνίσπες, εἴ πως τὴν ὀλοὴν µὲν ὑπεκπροφύγοιµι Χάρυβδιν, τὴν δέ κ ἀµυναίµην, ὅτε µοι σίνοιτό γ ἑταίρους. 115 ὣς ἐφάµην, ἡ δ αὐτίκ ἀµείβετο δῖα θεάων σχέτλιε, καὶ δὴ αὖ τοι πολεµήια ἔργα µέµηλε καὶ πόνος οὐδὲ θεοῖσιν ὑπείξεαι ἀθανάτοισιν; ἡ δέ τοι οὐ θνητή, ἀλλ ἀθάνατον κακόν ἐστι, δεινόν τ ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον οὐδὲ µαχητόν οὐδέ τις ἔστ ἀλκή φυγέειν κάρτιστον ἀπ αὐτῆς. 121 ἢν γὰρ δηθύνηισθα κορυσσόµενος παρὰ πέτρηι, δείδω, µή σ ἐξαῦτις ἐφορµηθεῖσα κίχηισι τόσσηισιν κεφαλῆισι, τόσους δ ἐκ φῶτας ἕληται. ἀλλὰ µάλα σφοδρῶς ἐλάαν, βωστρεῖν δὲ Κράταιιν, µητέρα τῆς Σκύλλης, ἥ µιν τέκε πῆµα βροτοῖσιν ἥ µιν ἔπειτ ἀποπαύσει ἐς ὕστερον ὁρµηθῆναι. 127 Θρινακίην δ ἐς νῆσον ἀφίξεαι ἔνθα δὲ πολλαὶ βόσκοντ Ἠελίοιο βόες καὶ ἴφια µῆλα, ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ οἰῶν πώεα καλά, πεντήκοντα δ ἕκαστα. γόνος δ οὐ γίγνεται αὐτῶν, οὐδέ ποτε φθινύθουσι. θεαὶ δ ἐπιποιµένες εἰσίν, νύµφαι ἐυπλόκαµοι, Φαέθουσά τε Λαµπετίη τε, ἃς τέκεν Ἠελίωι Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα. 134 τὰς µὲν ἄρα θρέψασα τεκοῦσά τε πότνια µήτηρ Θρινακίην ἐς νῆσον ἀπώικισε τηλόθι ναίειν, µῆλα φυλασσέµεναι πατρώια καὶ ἕλικας βοῦς. 137 τὰς εἰ µέν κ ἀσινέας ἐάαις νόστου τε µέδηαι, ἦ τ ἂν ἔτ εἰς Ἰθάκην κακά περ πάσχοντες ἵκοισθε εἰ δέ κε σίνηαι, τότε τοι τεκµαίροµ ὄλεθρον, νηί τε καὶ ἑτάροις αὐτὸς δ εἴ πέρ κεν ἀλύξηις, ὀψὲ κακῶς νεῖαι, ὀλέσας ἄπο πάντας ἑταίρους. di essere là quando la risucchia: infatti neppure lo scuotitore (Poseidone) potrebbe salvarti dalla sventura. Ma una volta che tu ti sia molto avvicinato allo scoglio di Scilla, velocemente spingano lontano la nave, poichè è veramente molto meglio che manchino sei compagni nella nave, piuttosto che tutti insieme. Così disse, ma io di rimando a lei mi rivolsi: Suvvia, o Dea, dimmi questo in tutta sincerità, se in qualche modo io possa sfuggire la distruttrice Cariddi e possa respingerla nel caso davvero mi ferisca i compagni. Così dissi, e la dea subito replicava,volgendo lo sguardo: O temerario, che nuovamente davvero le azioni di guerra e lo sforzo della battaglia ti sono di interesse! Neppure agli dèi immortali ti arrendi? E lei lo è veramente, non una mortale, ma una malvagia immortale, terribile e portatrice di dolore e selvaggia, e non si può vincere. Nessuno può difendersi: la cosa migliore è fuggire da lei. Infatti qualora armato ti attardassi presso lo scoglio, temo che di nuovo, ruggendo contro di te, con tali enormi teste che fuoriescono prenderebbe altrettanti uomini. Quindi, quanto più è possibile, si fugga via e si chiami invece Crate, madre di Scilla, che porta ad essi dolore, essendo mortali; quella poi da essi tiene lontano l attacco successivo. Giungerai dunque nell isola Trinacria; là vi sono molti bovi del Sole che pascolano e grasse pecore, sette pastori di buoi ed altrettanti bei pastori di pecore, cinquanta ciascuno. Un giovane non nasce fra essi, nè certe volte periscono. E vi sono dèe protettrici, ninfe dalle belle trecce, Fetùsa e Lampètie, che la divina Neèa generò dal Sole Iperione. E poi, la veneranda madre che le generò, dopo averle cresciute le mandò ad abitare lontano, nell isola Trinacria, a sorvegliare le greggi del padre ed i buoi dalle corna ricurve. Se le lasciassi in pace e pensassi al ritorno, certamente arriveresti ad Itaca, seppur patendo dei mali; se invece facessi loro del male, allora prevedo per te una sventura, per la nave e per i πεπληµένος = part. perf. m. da pela/zw µέµηλε = ind. perf. me/lw δείδω, µή... = temo che ἐλάαν = inf. pres. e)lau/nw ἀφίξεαι = ind. fut. 2a s. a)fikne/omai τὰς = in Omero è sovente pronome, non articolo ἀλύξηις = cong. aor. 2a s. da a)lu/skw Page 6

7 142 ὣς ἔφατ, αὐτίκα δὲ χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς. ἡ µὲν ἔπειτ ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχε δῖα θεάων αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα κιὼν ὤτρυνον ἑταίρους αὐτούς τ ἀµβαίνειν ἀνά τε πρυµνήσια λῦσαι οἱ δ αἶψ εἴσβαινον καὶ ἐπὶ κληῖσι καθῖζον. 147 ἑξῆς δ ἑζόµενοι πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετµοῖς. ἡµῖν δ αὖ κατόπισθε νεὸς κυανοπρώιροιο ἴκµενον οὖρον ἵει πλησίστιον, ἐσθλὸν ἑταῖρον, Κίρκη ἐυπλόκαµος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα. αὐτίκα δ ὅπλα ἕκαστα πονησάµενοι κατὰ νῆα ἥµεθα τὴν δ ἄνεµός τε κυβερνήτης τ ἴθυνε. 153 οἶον ἔµ ἠνώγει ὄπ ἀκουέµεν ἀλλά µε δεσµῶι δήσατ ἐν ἀργαλέωι, ὄφρ ἔµπεδον αὐτόθι µίµνω, ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδηι, ἐκ δ αὐτοῦ πείρατ ἀνήφθω. εἰ δέ κε λίσσωµαι ὑµέας λῦσαί τε κελεύω, ὑµεῖς δὲ πλεόνεσσι τότ ἐν δεσµοῖσι πιέζειν. 158 Σειρήνων µὲν πρῶτον ἀνώγει θεσπεσιάων φθόγγον ἀλεύασθαι καὶ λειµῶν ἀνθεµόεντα. 160 δὴ τότ ἐγὼν ἑτάροισι µετηύδων ἀχνύµενος κῆρ ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ ἕνα ἴδµεναι οὐδὲ δύ οἴους θέσφαθ ἅ µοι Κίρκη µυθήσατο, δῖα θεάων 163 ἀλλ ἐρέω µὲν ἐγών, ἵνα εἰδότες ἤ κε θάνωµεν ἤ κεν ἀλευάµενοι θάνατον καὶ κῆρα φύγοιµεν. 165 Σειρήνων µὲν πρῶτον ἀνώγει θεσπεσιάων φθόγγον ἀλεύασθαι καὶ λειµῶν ἀνθεµόεντα. 160 οἶον ἔµ ἠνώγει ὄπ ἀκουέµεν ἀλλά µε δεσµῶι δήσατ ἐν ἀργαλέωι, ὄφρ ἔµπεδον αὐτόθι µίµνω, ὀρθὸν ἐν ἱστοπέδηι, ἐκ δ αὐτοῦ πείρατ ἀνήφθω. εἰ δέ κε λίσσωµαι ὑµέας λῦσαί τε κελεύω, ὑµεῖς δὲ πλεόνεσσι τότ ἐν δεσµοῖσι πιέζειν. compagni; ed anche se tu stesso sfuggissi, alla fine torneresti a stento, dopo aver perso tutti i compagni. Così disse e subito venne ὤτρυνον = imperf. da o)tru/nw Aurora dal trono dorato. Ella allora se ne andò in alto sull isola, fra le dèe; dunque io seppi, mi affrettavo, correndo, sulla nave, ad imbarcare questi compagni ed a sciogliere gli ormeggi di poppa; ed essi subito entrano e si siedono sulle barre. Uno dopo l altro, seduti, battevano il grigio mare con i remi. Di nuovo dietro a noi mandava un buon vento favorevole, della nave dalla nera prora gonfiando le vele, come nobile compagno, Circe dalle belle trecce, come dea terribile che parla con voce umana. Subito, dopo aver preso tutte le armi, ci mettiamo seduti sul fondo della nave: il vento ed il timoniere la guidavano diritta. "Lei comanda che solo io ascolti; ma voi legatemi con una catena pesante, cosicchè io resti là in modo fermo, dritto, alla base dell albero, e che la catena sia legata alla gomena di quello. Se io dovessi pregarvi e ordinarvi di liberarmi, voi allora stringetemi in più catene. Ella comanda che prima si sfugga il suono ed il petto fiorito delle Sirene dal canto divino. ἑζόµενοι = part. pres. m. da e)/zw (la stessa radice di kaqi/zw) κυανοπρώιροιο = genitivo omerico ἵει = imperf. da i(/hmi E proprio allora io parlavo ai µετηύδων = imperf. da metauda/w miei compagni, col cuore intristito: Amici, non è bene ἴδµεναι = infin. perf. da ei)/dw, sapere infatti che uno abbia saputo, e neppure due soltanto, gli oracoli θέσφαθ, θέσφαta (acc. n. pl.): da qeo/j + fhmi/, che Circe mi ha proferito, dea fra oracoli. le dèe; ma avendo saputo, io parlerò, ἐρέω = fut. da le/gw affichè o moriamo consapevoli oppure noi, evitando la morte, si ἀλευάµενοι = part. aor. da ale/omai. possa sfuggire alla dea della morte. Comanda che solo io ascolti; ma voi legatemi con una catena pesante, in modo che io stia là fermo, dritto alla base dell'albero, e che la catena sia legata alla gomena di quello. Se io dovessi pregarvi ed ordinarvi di liberarmi, voi stringetemi allora in più catene. ἀνώγει = perf. con valore di presente (a)/nwga) ἀκουέµεν = infin. pres. da a)kou/w ἀνήφθω = imperat. perf. da a)na/ptw Page 7

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana Ciclo XXVI FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA

Διαβάστε περισσότερα

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 101 SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) In questo scritto

Διαβάστε περισσότερα

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 La tragedia dice Gorgia è un inganno, per il quale chi inganna (apatēsas) è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato (apatētheís) è più saggio di chi non si

Διαβάστε περισσότερα

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del PREGHIERE LITURGICHE Patriarcato Ecumenico - Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Chiesa Greco- Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista- Torino e Vicariato arcivescovile della Campania-

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz di Elena Colla Abstract Poiché, come già sottolineava Gorgia, il riso può essere un utile arma nelle mani di un abile oratore, l articolo indaga la presenza

Διαβάστε περισσότερα

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci «Vengo da una patria piccola, dolce ma anche amara, segnata da guerre, distruzioni, esili. Quasi sempre conquistata, occupata e divisa, non ha

Διαβάστε περισσότερα

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco]

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco] LA SCIMMIA E IL DELFINO [da Esopo] Ἔθος ἐστὶ τοῖς πλέουσιν ἐπάγεσθαι κύνας Μελιταίους καὶ πιθήκους πρὸς παραμυθίαν τοῦ πλοῦ. Καὶ δή τις μέλλων πλεῖν συνανήνεγκε πίθηκον. Γενομένων δὲ αὐτῶν κατὰ τὸ Σούνιον

Διαβάστε περισσότερα

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO LA PACE [La skenè rippresenta la casa der protagonista. Sò ppresenti du' servi, riconoscibbili dar zinale tipico de li schiavi.

Διαβάστε περισσότερα

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε.

ὣς δ αὖ νῦν μοι ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρεῖναι. τὸν δ ἄρα δεῦρ ἄνεμός τε φέρων καὶ κῦμα πέλασσε. Od.5.121 Od.5.122 Od.5.123 Od.5.124 Od.5.125 Od.5.126 Od.5.127 Od.5.128 Od.5.129 Od.5.130 Od.5.131 Od.5.132 Od.5.133 Od.5.134 Od.5.135 Od.5.136 Od.5.137 Od.5.138 Od.5.139 Od.5.140 Od.5.141 Od.5.142 Od.5.143

Διαβάστε περισσότερα

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Annali del seminario giuridico (Aupa) Fontes - 3.2 Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Διαβάστε περισσότερα

nós, dizem, vêm os males. Não consideram que eles padecem aflições causadas por desmandos próprios, contrariando Moros 2. Contra Moros, Egisto

nós, dizem, vêm os males. Não consideram que eles padecem aflições causadas por desmandos próprios, contrariando Moros 2. Contra Moros, Egisto ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν: πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ ὅ γ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA

EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA LA FEDRA DI EURIPIDE L in-lusione di Ippolito ὅσοις διδακτὸν μηδέν, ἀλλ ἐν τῇ φύσει τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάντ ἀεί, τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοῖσι δ οὐ

Διαβάστε περισσότερα

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

Lessico greco per radici

Lessico greco per radici Lessico greco per radici by Manuela Padovan e Giuseppe Frappa ἄγ - condurre, guidare, trascorrere ἄγω - io conduco, io guido ἀγ-ών, -ῶνος, ὁ - agone, gara, lotta ἀν-άγ-ω - io salpo, io parto ἄξ-ιος, -α,

Διαβάστε περισσότερα

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4

Einleitung... 2. Iambographie Archilochos von Paros... 3 Semonides von Amorgos... 4 INHALT Einleitung... Iambographie Archilochos von Paros... Semonides von Amorgos... Elegie Kallinos von Ephesos... Mimnermos von Kolophon... Tyrtaios von Sparta... Solon von Athen... Theognis von Megara...

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ.

{ΣΩ.} Εἰπὲ δή μοι ἃ λέγει Νέστωρ Ἀντιλόχῳ τῷ ὑεῖ, παραινῶν εὐλαβηθῆναι περὶ τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ Πατρόκλῳ. 530.a.1 530.a.2 530.a.3 530.a.4 530.a.5 530.a.6 530.a.7 530.a.8 530.b.1 530.b.2 530.b.3 530.b.4 530.b.5 530.b.6 530.b.7 530.b.8 530.b.9 530.b.10 530.c.1 530.c.2 530.c.3 530.c.4 530.c.5 530.c.6 530.c.7

Διαβάστε περισσότερα

Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ Η υφαντική τέχνη στα ομηρικά έπη Η υφαντική τέχνη εκτός από αναγκαία, ήταν και αγαπητή, στα χρόνια των Τρωϊκών, μια που ακόμη και βασίλισσες αφιέρωναν πολύ από τον χρόνο τους, μπροστά στον αργαλειό, παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

I have seen a father who, after having begotten a child without a mother, killed him without using arrowa and swords.

I have seen a father who, after having begotten a child without a mother, killed him without using arrowa and swords. Giovanni Eugenico 3 ( = 192 Milovanovic) Εἶδνλ παηέξα θύζαληα δίρα κεηξὸο παηδίνλ, ὃλ ἐζαλάησζε ρσξὶο ἰνῦ ηε θαὶ καραίξαο. I have seen a father who, after having begotten a child without a mother, killed

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα