IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno"

Transcript

1 IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU A Giuseppe Russo di Salerno 1.Ricordo che durante un dibattito tra gente di alta cultura e un cardinale di Santa Romana Chiesa, un professore di diritto internazionale si chiedeva il senso del miracolo di Cana. Non ricordo la risposta del cardinale, se pure ci fu. Però mi rimase impressa la domanda. Ancora ora mi chiedo il senso di quel segno, essendo il primo dato da Gesù. Perché inutile nasconderlo quel segno somiglia ad una alchimia. Se gli alchimisti avevano pensato di trasformare in oro i metalli, a maggior ragione avranno pensato di trasformare l acqua in vino. Ora, se Gesù operava col dito di Dio, quel miracolo deve avere un senso che non può rientrare tra i sensi della magia. Potremmo anche dire: per non essere un portento umano quel segno doveva servire a rendere gloria a Dio non all uomo. 2. Per capire la differenza tra segno e segno, per quanto sembra che abbiano la stessa matrice, vorrei avvalermi di una favola. La favola in questione è di Esopo. Ma a noi viene riproposta in genere nella versione di Fedro. Si chiama: La volpe e l uva. Si racconta: Fame coacta vulpes alta in vinea uvam adpetebat summis saliens viribus. Quam tangere ut non potuit, discedens ait: Nondum matura est; nolo acerbam sumere. Qui facere quae non possunt verbis elevant, adscribere hoc debebunt exemplum sibi. La traduco così come mi insegnarono a tradurla quando ero su i banchi di scuola. Una volpe spinta dalla fame saltando con tutte le sue forze cercava di afferrare l uva da una alta vigna. Perché non riuscì ad afferrarla, disse cadendo: Non è ancora matura. Non desidero prenderla acerba. Quelli che fanno le cose che non possono si lamentano. Ma dovrebbero imparare dall esempio proposto. Riflettiamo sulla morale: quelli che si lamentano per non essere stati capaci di raggiungere il proprio scopo, dovrebbero guardare all esempio proposto. Domanda: cosa propone l esempio? Non ci dice che la volpe addebitò alle circostanze il cattivo esito dei suoi sforzi? Stando così le cose, il favolista scusa la volpe, invece di condannarla. Si dirà: cosa c entra la favola di Esopo con l episodio del Vangelo? C entra. Perché la volpe come si dice è astuta e l alchimia rientra nell astuzia della ragione. Ora, una cosa è l uva acerba, altra cosa l uva matura. L uva acerba si mangia. Tanto che i contadini devono proteggere le vigne da-

2 gli assalti dei roditori. Ma l uva matura si beve. E la volpe dicendo: nondum matura est, era entrata nella vigneto per mangiare l uva, non per bere il frutto dell uva. Questo scambio non rientra nel potere alchemico? Rientra, perché il mago fa dell apparenza una realtà. Nel nostro caso il mago è rappresentato da Esopo o Fedro che sia, perché con passaggi rapidi non ci fa distinguere apparenza e realtà, sicché è facile scambiare l una con l altra. 3. Quando Gesù dirà alla Madre: Donna non è giunta ancora la mia ora, egli si riferiva a quell ora in cui il vino doveva trasformarsi in sangue. Ma la Madre gli ricorda - guardandolo - che Lei la sua vigna non l ha custodita. Non saranno queste parole della Madre a spingere Gesù ad operare il miracolo della trasformazione dell acqua in vino? O, se si preferisce, non sottintende questo il suo sguardo, quando la Madre chiede a Gesù di anticipare i tempi della sua opera salvifica? Ora, studiando in parallelo la versione originale di questo episodio del Vangelo secondo Giovanni, e la nuova versione interconfessionale, è possibile distinguere magia e dito di Dio, come è possibile distinguere la volpe dai vignaiuoli. 4. Cominciamo dalla versione interconfessionale: Due giorni dopo ci fu un matrimonio a Cana, una città della Galilea. C'era anche la madre di Gesù, e Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Nella versione originale si legge: Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ιησοῦ ἐκεῖ ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. ( E nel giorno, nel terzo delle nozze in Cana della Galilea, e era presente la madre di Gesù, fu invitato anche Gesù e i suoi discepoli alle nozze ). Tra le due versioni corre la stessa differenza tra l uva acerba e l uva matura. Infatti nella nuova versione si dice: due giorni dopo ci fu un matrimonio a Cana ecc. Domanda: due giorni dopo cosa? Avvenimenti precedenti non sono segnalati. E allora? Allora, dicendo due giorni dopo, i nuovi traduttori pongono la celebrazione delle nozze di Cana al principio. Quando gli sposi ancora non si sono conosciuti. Nel tempo della promessa. Mentre l Evangelista parla di nozze già concluse. O, se si preferisce, consumate. E la Madre di Gesù era lì in quel giorno. Non nel primo giorno. Se fosse stata lì da principio doveva essere stata invitata. Ma l evangelista tiene a sottolineare che il solo Gesù con i discepoli viene invitato, essendo La Madre già lì presente. Noterei anche l espressione: a Cana, una città della Galilea. Ma l Evangelista ci dice: ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας. Si riferisce alla città della Galilea? Non direi. Perché l evangelista vuol mettere in evidenza che si tratta di tutta quella parte della Galilea di cui Cana è il villaggio principale. Ed ecco perché la Madre di Gesù era lì: essendo Ella della Galilea. Ma sul perché della presenza della Madre di Gesù alle nozze si sono fatte tante ipotesi tutte assurde, solo perché si traduce in base alle proprie convinzioni e non agli usi

3 di un determinato luogo e di un determinato tempo. Nei matrimoni di tipo tribale - e il popolo ebraico era diviso per tribù -, l invito vale per tutti i componenti della tribù e non solo per alcuni. E se Gesù e i suoi discepoli furono invitati è perché nessuno di essi era di quella parte della Galilea di cui Cana era il centro di riunione di tutta la tribù. 5. A un certo punto- si prosegue nella nuova versione mancò il vino. Allora la madre di Gesù gli dice: - Non hanno più vino. Risponde Gesù: - Donna, che vuoi da me? L'ora mia non è ancora giunta. La madre di lui dice ai servi: 'Fate tutto quel che vi dirà'. Nella versione originale è detto: καὶ ὶστερὶσαντος οὶνου λὶγει ὶ µὶτηρ τοὶ ὶιησοὶ πρὶς αὶτὶν οὶνον οὶκ ὶχουσι. λὶγει αὶτὶ ὶ ὶιησοὶς τὶ ὶµοὶ καὶ σοὶ, γὶναι; οὶπω ὶκει ὶ ὶρα µου. λὶγει ὶ µὶτηρ αὶτοὶ τοὶς διακὶνοις ὶ,τι ὶν λὶγὶ ὶµὶν, ποιὶσατε. ( E essendo venuto a mancare il vino, la Madre disse a Gesù: non hanno vino. Le disse Gesù: cosa tra me e te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Disse sua Madre ai servitori: ciò che vi dirà, fatelo. ) Domanda: quando venne a mancare il vino? Durante il banchetto nuziale, come intendono i nuovi traduttori, o nel terzo giorno delle nozze? E cioè a sposalizio concluso? Se l Evangelista dice: καὶ ὶστερὶσαντος οὶνου, vuol dire che non c era vino per il terzo giorno. Quando alla festa potevano partecipare tutti, tutti gli abitanti di Cana della Galilea, o della regione della Galilea. E una conferma viene dopo, quando Gesù trasforma una quantità enorme di acqua in vino, misura sproporzionata per i soli invitati alle nozze. E viene la seconda domanda: Quando la Madre di Gesù dice: οὶνον οὶκ ὶχουσι ( non hanno vino ): allora, come suggeriscono i nuovi traduttori o ora? Se fosse stato allora, non ne viene che il banchetto nuziale non fosse stato preparato? Ma siccome si sta parlando del terzo giorno, allora il banchetto deve essere stato preparato con cura. E viene la terza domanda: quale può essere l ora che non ancora giunta? Se nella nuova versione fanno dire a Gesù: Donna, che vuoi da me? L'ora mia non è ancora giunta, vuol dire che l ora è giunta. Dal momento che non si possono volere cose già passate e neppure quelle che ancora devono venire. Ma l Evangelista dice: τὶ ὶµοὶ καὶ σοὶ, γὶναι; ( cosa tra me e te, o donna? ). Ora, non essendoci nessun rapporto tra due persone, è chiaro che l ora non è ancora venuta. E viene la quarta domanda: se si mettono sulla bocca della Madre di Gesù le parole: Fate tutto quello che vi dirà, quando i servitori potranno eseguire il comando di Gesù: Ora, o in un altra ora? Si direbbe in

4 un'altra ora. Ma se si tratta di un altra ora e non ora, non significa che Gesù non vuole che i servitori ora eseguano il suo ordine? 6. C' erano lì - raccontano i nuovi traduttori - sei recipienti di pietra di circa cento litri ciascuno. Servivano per i riti di purificazione degli Ebrei. Gesù disse ai servi: - Riempiteli d'acqua! Essi li riempirono fino all'orlo. Poi Gesù disse loro: - Adesso prendetene un po' e portatelo ad assaggiare al capotavola. Glielo portarono. Nella versione originale si dice viceversa: ὶσαν δὶ ὶκεὶ ὶδρὶαι λὶθιναι ὶξ κεὶµεναι κατὶ τὶν καθαρισµὶν τὶν ὶιουδαὶων, χωροὶσαι ὶνὶ µετρητὶς δὶο ὶ τρεὶς. λὶγει αὶτοὶς ὶ ὶιησοὶς γεµὶσατε τὶς ὶδρὶας ὶδατος. καὶ ὶγὶµισαν αὶτὶς ὶως ὶνω. καὶ λὶγει αὶτοὶς ὶντλὶσατε νὶν καὶ φὶρετε τὶ ὶρχιτρικλὶνὶ. καὶ ὶνεγκαν. ( Ora, vi erano sei idrie di pietra preparate per la purificazione giudaica, le quali contenevano ciascuna due o tre metrete. Gesù disse loro: Riempite d acqua quelle idrie. Ed essi le riempirono fino all orlo. E Gesù disse loro: Attingete adesso, e portate al maestro di casa. E ne portarono. ) Domanda: quanta acqua potevano contenere le idrie di pietra? Cira seicento litri come pensano i nuovi traduttori? O un quantitativo imprecisato? L Evangelista dice: χωροὶσαι ὶνὶ µετρητὶς δὶο ὶ τρεὶς. Ora se si tratta all incirca di due o tre metrete, il quantitativo non può essere precisato. E viene la seconda domanda: ma perché parlare di seicento litri e non di un quantitativo diverso? Evidentemente nella nuova versione la misura è data dal vino, mentre in quella originale la misura è data dall acqua. Cambia qualcosa? Tutto. Perché se la misura è data dal vino, allora siamo ai riti di purificazione greca: a una sorta di Hochfest pagana. Ma se la misura è data dall acqua, allora siamo ai riti di purificazione giudaica. E si noti: di purificazione collettiva, non individuale. Non per poche persone ma molte: dell intera tribù. E viene la terza domanda: Gesù dice: Riempiteli d'acqua! o dice: γεµὶσατε τὶς ὶδρὶας ὶδατος ( riempite le idrie di acqua )? La differenza non è di poco conto. Perché nel primo caso non siamo in presenza di un ordine, ma di un esclamazione o di un lamento. E come se avesse detto: mi meraviglio che le riempite d acqua. Mentre nel secondo siamo in presenza di un comando, perché Gesù vuole che le idrie siano riempite d acqua senza indugio. Con un linguaggio cifrato, nella nuova versione, non si allude ai riti orgiastici, che pure venivano fatti a scopo di purificazione? E siamo alla quanta domanda: perché nella nuova versione fanno dire a Gesù: Adesso prendetene un po' e portatelo ad assaggiare al capotavola, se non perché l assaggio è per il vino? Ma Gesù dice: ὶντλὶσατε νὶν καὶ φὶρετε τὶ ὶρχιτρικλὶνὶ. Ora, si attinge l acqua, non il vino. Il che significa che i servi non sanno quello che è avvenuto o sta per avvenire. E cioè la trasformazione dell acqua in vino. E un particolare

5 trascurabile? Non direi? Perché in questo modo, nel modo di operare di Gesù non c è adito a nessun trucco. Come avviene durante una seduta di tipo magico. Ed è verosimile che la trasformazione sia avvenuta nel momento in cui il maestro di casa assaggia il vino. In modo tale che i servi possono giurare di aver portato l acqua e il maestro di casa può giurare di aver assaggiato il vino. Qui è il dito di Dio. Dove non c è accordo di opinioni.. 7. Il capotavola - si continua nella nuova versione - assaggiò l'acqua che era diventata vino. Ma egli non sapeva da dove veniva quel vino. Lo sapevano solo i servi che avevano portato l'acqua. Quando lo ebbe assaggiato, il capotavola chiamò lo sposo e gli disse: 'Tutti servono prima il vino buono e poi, quando si è già bevuto molto, servono il vino meno buono. Tu invece hai conservato il vino buono fino a questo momento'. Il testo originale fa un alto tipo di racconto. Ci dice: ὶς δὶ ὶγεὶσατο ὶ ὶρχιτρὶκλινος τὶ ὶδωρ οὶνον γεγενηµὶνον καὶ οὶκ ὶδει πὶθεν ὶστὶν οὶ δὶ διὶκονοι ὶδεισαν οὶ ὶντληκὶτες τὶ ὶδωρ φωνεὶ τὶν νυµφὶον ὶ ὶρχιτρὶκλινος καὶ λὶγει αὶτὶ πὶς ὶνθρωπος πρὶτον τὶν καλὶν οὶνον τὶθησι, καὶ ὶταν µεθυσθὶσι, τὶτε τὶν ὶλὶσσω σὶ τετὶρηκας τὶν καλὶν οὶνον ὶως ὶρτι. ( E appena il maestro di casa ebbe assaggiato l acqua convertita in vino e non sapeva da dove questo veniva ma lo sapevano i servitori, che avevano attinto l acqua -, il maestro di casa chiama lo sposo, e gli dice: Tutti servono da principio il vino buono, e quando la gente è brilla, allora danno il meno buono; tu hai conservato il migliore fino ad ora. ) Domanda: se il maestro di casa, assaggiò come suggeriscono i nuovi traduttori - l acqua e non sapeva dell acqua convertita in vino ma lo sapevano i servitori, e se il maestro di casa chiamò lo sposo per dirgli: Tutti servono prima il vino buono e poi Il vino meno buono, non sarebbero stati il maestro di casa e i servitori e lo sposo tutti consapevoli della cosa o se si preferisce della magia messa in atto dal Gesù? Infatti non c è nella nuova versione consecutio temporum. Ma tutti operano nello stesso tempo e nello stesso luogo, secondo le regole della commedia. Ma nel testo di san Giovanni, i servitori sanno dell acqua, il maestro di casa sa di aver assaggiato il vino, e lo sposo sa di aver conservato dal principio alla fine lo stesso tipo di vino.. Ora, se tutti ignorano il comportamento dell altro e tutti agiscono per uno scopo comune, non sono tutti strumenti di Dio? E cosa è il dito di Dio se non il suo modo di comunicare a tutti all insaputa di ciascuno il suo volere? In tutto questo non c è magia o umana finzione. 8. E si continua.

6 Così Gesù fece il primo dei suoi segni miracolosi nella città di Cana, in Galilea, e manifestò la sua grandezza, e i suoi discepoli credettero in lui Dopo questo fatto andarono tutti a Cafàrnao, Gesù, sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e ci rimasero qualche giorno. Nel testo originale si dice: Ταὶτην ὶποὶησε τὶν ὶρχὶν τὶν σηµεὶων ὶ ὶιησοὶς ὶν Κανὶ τὶς Γαλιλαὶας καὶ ὶφανὶρωσε τὶν δὶξαν αὶτοὶ, καὶ ὶπὶστευσαν εὶς αὶτὶν οὶ µαθηταὶ αὶτοὶ. Μετὶ τοὶτο κατὶβη εὶς Καπερναοὶµ αὶτὶς καὶ ὶ µὶτηρ αὶτοὶ καὶ οὶ ὶδελφοὶ αὶτοὶ καὶ οὶ µαθηταὶ αὶτοὶ, καὶ ὶκεὶ ὶµειναν οὶ πολλὶς ὶµὶρας. ( Così Gesù in Cana di Galilea diede principio a far miracoli; e manifestò la sua gloria, e in lui credettero i suoi discepoli. Dopo di ciò andò con Sua Madre, e coi fratelli, e con i suoi discepoli a Cafarnao, e vi stettero per poco tempo. ) Domanda: come lo fece Gesù il primo come traducono i nuovi filosofi - dei suoi segni miracolosi? Se lo fece come hanno detto e cioè sostituendo l acqua con il vino, non saranno anche gli altri segni frutto di magia? Ma nella versione originale si dice: Ταὶτην ὶποὶησε τὶν ὶρχὶν τὶν σηµεὶων ὶ ὶιησοὶς ὶν Κανὶ τὶς Γαλιλαὶας ( Di questo segno fece Gesù il principio dei segni in Cana della Galilea.) Ora se questo segno è il principio degli altri, vuol dire che questo segno non è il primo dei miracoli. Ed infatti questo miracolo fu fatto da Gesù in se stesso. E se manifestò in se stesso il principio, Egli non poteva manifestare la sua grandezza ma la gloria di Dio. In se stesso infatti per il primo dei miracoli pagherà con il suo sangue. Come uno che è stato sconfitto, senza l aureola o la grandezza del vincitore. Terza o seconda domanda: se si dice come dicono i filosofi - Dopo questo fatto andarono tutti a Cafàrnao, Gesù, sua madre, i fratelli e i suoi discepoli, e ci rimasero qualche giorno, perché andarono, Gesù, la Madre i fratelli di Gesù e i discepoli a Cafarnao? I fatti sono cose ovvie. Ma i miracoli sono cose straordinarie. E dunque, perché dovettero andare per poco tempo a Cafarnao se quello che era avvenuto rientrava tra le cose di tutti i giorni? Tanto normali che gli stessi filosofi sono costretti a tradurre καὶ ὶκεὶ ὶµειναν οὶ πολλὶς ὶµὶρας con e ci rimasero qualche giorno. Ora, poco tempo non è la stessa cosa di qualche giorno. Poco tempo significa per qualche ora, non per qualche giorno. Il che significa che essi: Gesù, la Madre ecc. si sottrassero alla curiosità della gente. Mentre quelli che operano segni miracolosi in serie, si fermano in un posto il tempo che dura il fascino delle loro magie. E questo fascino non dura che qualche girono. Il tempo in genere in cui si viene a scoprire il trucco. 9. Intimamente connesso all episodio delle nozze di Cana è l episodio della cacciata dei mercanti di bestiame e dei cambiavalute dal tempio. Il motivo per cui San Giovanni li pone uno di seguito all altro è facilmente intuibile. Se la trasformazione dell acqua in vino è avvenuta sul presupposto dell ora della passione quando Gesù verserà il suo sangue per la salvezza di molti, allora non poteva non fare il suo ingresso nel tempio di Gerusalemme scacciando mercanti di bestiame e i cambiavalute sul presupposto della sua Risurrezione dai morti. Ma prima di commentare l episodio della cacciata dei mercanti di bestiame e dei cambiavalute dal tempio di Gerusalemme,

7 mi sia consentito di introdurre il discorso facendo ricorso a un altra favola di Esopo. Si tratta della favola che ha per titolo: Il Lupo e l agnellino rifugiato nel tempio. La riporto nella versione più ricorrente: Un lupo inseguiva un agnellino, e questo andò a rifugiarsi in un tempio. Il lupo cominciò a chiamarlo e ad avvertirlo che, se il sacerdote lo coglieva là, lo avrebbe immolato al dio. Meglio immolato a un dio, rispose l agnello, che sbranato da te!. La favola mostra che, se si deve morire, è meglio morire con onore. Mettiamo in evidenza la morale: La favola mostra che, se si deve morire, è meglio morire con onore. Domanda: dove la mostra la favola? Il racconto mostra il contrario. Infatti chi muore con onore mette nella vergogna l altro: il vincitore. Ma se l agnellino viene immolato al dio, non è il dio che cade nella gogna? E dove è il meglio per l agnellino o, se si preferisce, l utile per l agnellino se neppure dal dio riceve giustizia? Non sarebbe stato meglio per lui o non avrebbe tratto vantaggio nell essere ucciso dal lupo? Ma chi è il lupo e chi l agnellino? Se la favola ha un valore universale, potremo applicarla a Gesù e ai mercanti e ai cambiavalute cacciati dal tempio. 10. Il nuovo episodio nella nuova versione comincia così La festa ebraica della Pasqua si avvicinava, e Gesù salì a Gerusalemme. Nel cortile del Tempio trovò i mercanti che vendevano buoi, pecore e colombe. C'erano anche i cambiamonete seduti dietro ai loro banchi. Allora Gesù fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti dal Tempio, con le pecore e i buoi, rovesciò i tavoli dei cambiamonete spargendo a terra i loro soldi. Poi si rivolse ai venditori di colombe e disse: 'Portate via di qua questa roba! Non riducete a un mercato la casa di mio Padre!' Il testo greco ci dice al solito cose diverse. L Evangelista infatti scrive: Καὶ ὶγγὶς ὶν τὶ πὶσχα τὶν ὶιουδαὶων, καὶ ὶνὶβη εὶς ὶιεροσὶλυµα ὶ ὶιησοὶς. καὶ εὶρεν ὶν τὶ ὶερὶ τοὶς πωλοὶντας βὶας καὶ πρὶβατα καὶ περιστερὶς, καὶ τοὶς κερµατιστὶς καθηµὶνους. καὶ ποιὶσας φραγὶλλιον ὶκ σχοινὶων πὶντας ὶξὶβαλεν ὶκ τοὶ ὶεροὶ, τὶ τε πρὶβατα καὶ τοὶς βὶας, καὶ τὶν κολλυβιστὶν ὶξὶχεε τὶ κὶρµα καὶ τὶς τραπὶζας ὶνὶστρεψε, καὶ τοὶς τὶς περιστερὶς πωλοὶσιν εὶπεν ὶρατε ταὶτα ὶντεὶθεν µὶ ποιεὶτε τὶν οὶκον τοὶ πατρὶς µου οὶκον ὶµπορὶου. ( Ed era prossima la Pasqua dei Giudei, e Gesù salì a Gerusalemme. E trovò nel tempio della gente che vendeva buoi e pecore e colombe, e cambiavalute che sedevano a banco. E fatta quasi una frusta di cordicelle di giunco, li scacciò tutti dal tempio, anche le pecore e i bovi, e gettò per terra il denaro dei cambiavalute, e rovesciò i loro banchi e le loro sedie. A quelli poi che vendevano le

8 colombe, disse: Portate via di qua queste cose, e non vogliate convertire la casa del Padre mio in una casa di malaffare. ) Notiamo le differenze. Mentre nella nuova versione si comincia dicendo: La festa ebraica della Pasqua si avvicinava, e Gesù salì a Gerusalemme, nella versione originale si dice: Καὶ ὶγγὶς ὶν τὶ πὶσχα τὶν ὶιουδαὶων, καὶ ὶνὶβη εὶς ὶιεροσὶλυµα ὶ ὶιησοὶς ( Ed era prossima la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. ) Ora, una cosa è la festa ebraica della Pasqua, altra cosa la Pasqua dei Giudei. Nel primo caso, gli Ebrei andavano a Gerusalemme per festeggiare, nel secondo caso i Giudei andavano a pregare. Se si fosse trattato di una festa e non di un rito di purificazione, avrebbe Gesù potuto con la frusta di cordicelle mettere fuori dal tempio i mercanti di pecore, buoi e colombe e i cambiavalute? Non avrebbe potuto, giacché avrebbe rovinata la festa degli Ebrei. Ma trattandosi di un rito di purificazione, i mercanti e i banchieri erano gente che, messa lì, rendeva impuro il tempio. La seconda. Mentre nella nuova versione si dice: Nel cortile del Tempio trovò i mercanti che vendevano buoi, pecore e colombe, nel testo originale si dice: καὶ εὶρεν ὶν τὶ ὶερὶ τοὶς πωλοὶντας βὶας καὶ πρὶβατα καὶ περιστερὶς, καὶ τοὶς κερµατιστὶς καθηµὶνους. Ora, una cosa è il cortile del tempio altra cosa il tempio. Si tratta di spazi per usi diversi. Il cortile è per l uomo, per le sue necessità. Il tempio è per Dio. E dunque, perché mai Gesù avrebbe dovuto accanirsi con quelli che operavano per le necessità comuni? Si accanisce per quelli che identificavano gli spazi riservati all uomo con quelli riservati a Dio. La terza. Mentre nella nuova versione si dice: C'erano anche i cambiamonete seduti dietro ai loro banchi, nella versione originale si dice: καὶ τοὶς κερµατιστὶς καθηµὶνους (e banchieri che sedevano a banco) Ora: trovare nel tempio dei cambiavalute o banchieri che siano seduti dietro ai loro banchi, vuol dire scambiare il Tempio di Gerusalemme con una Basilica romana. La quarta. Mentre nella versione nuova si dice: Allora Gesù fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti dal Tempio, con le pecore e i buoi, rovesciò i tavoli dei cambiamonete spargendo a terra i loro soldi, nel testo originale è detto: καὶ ποιὶσας φραγὶλλιον ὶκ σχοινὶων πὶντας ὶξὶβαλεν ὶκ τοὶ ὶεροὶ, τὶ τε πρὶβατα καὶ τοὶς βὶας, καὶ τὶν κολλυβιστὶν ὶξὶχεε τὶ κὶρµα καὶ τὶς τραπὶζας ὶνὶστρεψε, (E fatta quasi una frusta di cordicelle di giunco, li scacciò tutti dal tempio, e le pecore e i bovi, e gettò per terra il denaro dei banchieri, e rovesciò i posti su i quali sedevano.) Domanda: dove poteva prendere Gesù le cordicelle per scacciare tutti dal tempio? Essendo stato preso dallo zelo, non avrebbe potuto agire servendosi della frusta di cordicelle. Ma infatti l Evangelsita dice: ποιὶσας φραγὶλλιον ὶκ σχοινὶων. Ripetiamo: ὶκ σχοινὶων, che significa come se fosse una frusta. E dunque doveva trattarsi delle sue mani, usate a mò di frusta. La quinta. Mentre nella nuova versione si dice: Poi si rivolse ai venditori di colombe e disse: 'Portate via di qua questa roba! Non riducete a un mercato la casa di mio Padre!', nella versione originale si dice: καὶ τοὶς τὶς περιστερὶς πωλοὶσιν εὶπεν ὶρατε ταὶτα ὶντεὶθεν µὶ ποιεὶτε τὶν οὶκον τοὶ πατρὶς µου οὶκον ὶµπορὶου (A quelli poi che vendevano le colombe, disse: Portate via di qua queste cose, e non vogliate convertire la casa del Padre in una casa di malaffare ) Ora, se avesse detto: portate via di qua questa roba!

9 Vuol che si meravigliava. E chi si meraviglia, desidera che le cose vadano diversamente e dunque danno ad intendere che Gesù non voglia che i venditori tolgano dal tempio la loro roba. Come superando ogni misura - non vorrebbero che la casa del Padre ritornasse ad essere casa di preghiera e non bottega di traffico. 11. I nuovi traduttori fanno terminare l episodio relativo a Gesù e ai mercanti e ai cambiavalute del tempio con le parole: Allora i suoi discepoli ricordarono la parola della Bibbia che dice: L'amore per la tua casa è come un fuoco che mi consuma. Domanda: quando i discepoli di Gesù si ricordarono delle parole: L amore per la tua casa ecc.? se l ora è data dalla cacciata dei mercanti dal tempio? Si direbbe che il ricordo preceda l azione. Ma dunque, se i discepoli vivono di ricordi come possono capire lo zelo del Maestro? Ma il testo greco ci dice ben altro se dice: ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με ( I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo della tua casa mi consuma ) Ora una cosa è l amore per la tua casa è come un fuoco che mi consuma, altra cosa è: Lo zelo della tua casa mi consuma ). Infatti se l amore brucia vuol dire che è ancora vivo. Ma lo zelo finisce in un momento a consumare tutto. 12. Intervennero - continuano i nuovi traduttori - alcuni capi ebrei e domandarono a Gesù: - Dacci una prova che hai l'autorità di fare queste cose. Gesù rispose: Distruggete questo Tempio! In tre giorni lo farò risorgere. Il testo greco ci dà un altra versione anche di quest intervento. C è scritto: ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ιουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς; ἀπεκρίθη Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. ( Si rivolsero però a lui i Giudei, e gli dissero: con qual segno mostri tu a noi di poter fare queste cose? Rispose loro Gesù: Disfate questo tempio, e io in tre giorni lo rimetterò in piedi. ) Dicono la stessa cosa? Non dicono la stessa cosa. E non dicono la stessa cosa perché nella nuova versione a intervenire sono alcuni capi ebrei e cioè l autorità civile e non religiosa, mentre l Evangelista parla di Giudei. Il cui zelo religioso - come noto - li distruggeva. Che si tratti per i nuovi traduttori di autorità civile e non religiosa è confermato dalle parole: Dacci una prova che hai l'autorità di fare queste cose. E come se gli avessero chiesto facci vedere il mandato che hai ricevuto. Ma i Giudei in quanto depositari della Legge di Dio, gli chiedono un segno. Non un mandato. E i segni perché si imprimono sulla materia non possono non venire dall alto. E cioè

10 da Dio. E che si tratti di Giudei trova una conferma nelle parole di Gesù : Disfate questo tempio, e io in tre giorni lo riedificherò. Domanda: non era lo zelo per il tempio che li consumava? Ma nella nuova versione si dice: Distruggete questo Tempio! In tre giorni lo farò risorgere. Domanda: quale può essere il tempio per i nuovi filosofi? Se deve risorgere, si tratta del tempio del sole. Né il tempio di Salomone neppure il corpo del Signore. Non sarebbe il caso di continuare. Ma dobbiamo completare il discorso. I filosofi proseguono: Quelli replicarono: - Ci sono voluti quarantasei anni per costruire questo Tempio e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma Gesù parlava del tempio del suo corpo Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo, e credettero alle parole della Bibbia e a quelle di Gesù. Domanda: replicano con una domanda? E perché: perché non sanno la risposta o perché non vogliano far sapere che la sanno? Se parlano di risurrezione del tempio, allora non possono non sapere che Gesù parlava del suo corpo. E non si può non vedere che i filosofi parlano di quelli. Ma chi sono quelli? I Giudei? No. Tradiscono se stessi. Perché solo essi sono distanti parimenti da Gesù e dai Giudei. Non varrebbe neppure la pena di riportare il testo greco. Ma lo facciamo per una riprova. Scrive l Evangelista: εἶπον οὖν οἱ Ιουδαῖοι τεσσαράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγε, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ Ιησοῦς ( Replicarono dunque i Giudei: Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni, e tu lo ricostruirai in tre giorni? Ma Egli parlava del tempio del suo corpo. Ora è che, quando fu risuscitato dai morti, i discepoli si ricordarono che Egli aveva detto questo, e credettero alla Scrittura, e alle parole che aveva detto Gesù. ) Ora, se i Giudei Gli chiedono come possa riedificare un tempio per il quale ci sono voluti quarantasei anni per costruirlo, evidentemente non sanno che Gesù parlava del Suo corpo. Il quale non potrà essere riedificato, se risorgerà. E come non lo sapevano essi, lo ignoravano tutti, se gli stessi discepoli non compresero le Sue parole. E viene la seconda domanda. I nuovi filosofi traducono: Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo, e credettero alle parole della Bibbia e a quelle di Gesù. Domanda: se traducono: quando poi fu risuscitato dai morti e pongono l espressione a inizio di discorso - non pongono la Risurrezione nel tempo? Il prima e il dopo infatti si dice in relazione al tempo. Ma se risorse nel tempo, la sua morte non fu apparente? Non solo: la Bibbia e le parole di Gesù sono due testimonianze, o un unica testimonianza? Se formano un unica testimonianza, allora la testimonianza è falsa. Ma si dà il caso che si tratti di una unica testimonianza, dal momento che la

11 Bibbia non poteva nascere che dopo la Risurrezione di Gesù dai morti. Quando sia il Primo che il Secondo Testamento avevano trovato compimento. Ma il testo greco ci dice ben altro. C è scritto: ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγε, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ Ιησοῦς (quando fu risuscitato dai morti, i discepoli si ricordarono che Egli aveva detto questo, e credettero alla Scrittura, e alle parole che aveva detto Gesù. ). Come si vede si parla di τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ di Scrittura e di parola di Gesù. Ora, nella Scrittura non si dà testimonianza di Gesù Cristo? E Gesù non parla della Sua Risurrezione? Stando così le cose, le testimonianze sono due. E la Risurrezione non è avvenuta nel tempo. Ma rappresenta la vittoria dell Eterno sul tempo. 13. E siamo alla fine dell intero capitolo II. La Bibbia interconfessionale ci dà questa versione: Gesù rimase a Gerusalemme durante le feste della Pasqua. Molti videro i miracoli che faceva e credettero in lui. Ma Gesù non si fidava di loro perché li conosceva tutti: non aveva bisogno di informazioni, perché sapeva benissimo che cosa c'è nel cuore di ogni uomo. Ma nel testo originale si dice: ὶως δὶ ὶν ὶν τοὶς ὶιεροσολὶµοις ὶν τὶ πὶσχα ὶν τὶ ὶορτὶ, πολλοὶ ὶπὶστευσαν εὶς τὶ ὶνοµα αὶτοὶ, θεωροὶντες αὶτοὶ τὶ σηµεὶα ὶ ὶποὶει. αὶτὶς δὶ ὶ ὶιησοὶς οὶκ ὶπὶστευεν ὶαυτὶν αὶτοὶς διὶ τὶ αὶτὶν γινὶσκειν πὶντας, καὶ ὶτι οὶ χρεὶαν εὶχεν ὶνα τις µαρτυρὶσὶ περὶ τοὶ ὶνθρὶπου αὶτὶς γὶρ ὶγὶνωσκε τὶ ὶν ὶν τὶ ὶνθρὶπὶ. ( Quando poi egli salì a Gerusalemme per la solennità della Pasqua, molti credettero nel suo nome e vedendo i miracoli che faceva. Ma quanto a Gesù, Egli dentro di sé non credeva in essi, perché li conosceva tutti, e perché non aveva bisogno che qualcuno rendesse testimonianza di un altro, e infatti da se stesso sapeva quello che c era nell uomo. ) Notiamo le differenze. La prima. Mentre nella nuova versione si dice: Gesù rimase a Gerusalemme durante le feste di Pasqua, nella versione originale si dice: ὶως δὶ ὶν ὶν τοὶς ὶιεροσολὶµοις ὶν τὶ πὶσχα ὶν τὶ ὶορτὶ, ( Quando poi egli salì a Gerusalemme per la solennità della Pasqua ). Il che significa che Gesù non rimase a Gerusalemme durante tutto il periodo della Pasqua, ma si trovò a Gerusalemme solo nel giorno della solennità della Pasqua. I giorni di preparazione della Pasqua, li aveva, dunque trascorsi, altrove. E un segno che a Gerusalemme doveva starci solo per morire e Risorgere. La seconda. Mentre nella nuova versione si dice: Molti videro i miracoli che faceva e credettero in lui, nel testo originale si dice: πολλοὶ ὶπὶστευσαν εὶς τὶ ὶνοµα αὶτοὶ, θεωροὶντες αὶτοὶ τὶ σηµεὶα ὶ ὶποὶει (molti credettero nel suo nome e vedendo i miracoli che faceva ). Ora, una cosa è credere in Lui, altra cosa è credere nel suo nome. Il nome infatti appartiene a chi lo dà non a chi lo riceve. E il nome di Gesù veniva da Dio. Il che significa che molti credettero a Dio non a Lui come uomo. La terza. Mentre nella nuova versione si dice: Ma Gesù non si fidava di loro perché li conosceva tutti: non aveva bisogno di informazioni, perché sapeva benissimo che cosa c'è nel cuore di ogni uomo, nel testo greco è scritto: αὶτὶς δὶ ὶ ὶιησοὶς οὶκ ὶπὶστευεν ὶαυτὶν αὶτοὶς διὶ τὶ αὶτὶν γινὶσκειν πὶντας, καὶ ὶτι οὶ

12 χρεὶαν εὶχεν ὶνα τις µαρτυρὶσὶ περὶ τοὶ ὶνθρὶπου αὶτὶς γὶρ ὶγὶνωσκε τὶ ὶν ὶν τὶ ὶνθρὶπὶ. Ora, una cosa è: Gesù non si fidava di loro, altra cosa: Lo stesso Gesù dentro di sé non credeva in essi. Perché Gesù dentro di sé non era solo Uomo ma anche Dio. E il termine lo stesso indica la persona, non la natura dell Uomo. E chi conosce tutti non è l uomo, ma la persona dell Uomo, essendo la persona come la maschera che nasconde il volto. Ma un uomo per conoscere tutti gli altri uomini ha bisogno di informazioni. Non ci sarebbe bisogno di notare altro. Ma l espressione: Perché sapeva benissimo che cosa c è nel cuore di ogni uomo, va evidenziata. Ora, per sapere benissimo cosa c è in ogni uomo, vuol dire che credeva che nel cuore di ogni uomo c era Dio, essendo Dio il sommo bene. Ma se sapeva questo, perché avrebbe dovuto diffidare di essi? Diffidando, avrebbe manifestato che mentre in tutti c era Dio, solo in Lui c era l uomo. Ma nel testo greco si dice: αὶτὶς γὶρ ὶγὶνωσκε τὶ ὶν ὶν τὶ ὶνθρὶπὶ ( Egli stesso infatti sapeva ciò che c è nell uomo). Sapeva cioè che non c era Dio. E quando non c è Dio, non c è neppure il Sommo bene, e quando non c è il sommo bene c è il male, perché il male è mancanza di bene. 14. Non mi resta che rendere conto del perché abbia inserito nel testo due favole. In primo luogo, direi, per mostrare che la lingua corrente, usata nella nuova versione o nella versione interconfessionale, non sia cosa diversa da quel genere letterario detto favola. E la favola per opinione di Platone è il linguaggio che si più si adatta all educazione degli ignoranti. Conosciuti anche sotto la voce di popolo. Domanda: per comunicare cosa? Per lo stesso fatto che il termine mythos vale sia per il contenuto che la forma, allora si tratta di miti. I quali sono fatti vivere tra la gente parlando il linguaggio della gente. Il più vieto esoterismo nel più comune essoterismo. I nuovi traduttori si sono serviti del linguaggio universale delle Sacre Scritture, il più adatto per ascoltare la voce di Dio, non per comunicare la parola di Dio, ma un messaggio umano, fin troppo umano. E aggiungerei : se l evangelista tiene a distinguere l uva acerba dall uva matura, allora l uva acerba appetita dalla volpe riguarda la fame dei filosofi non per l uva ma per l eros. Giusta l immagine di Dioniso, ebbro fino all eccesso non per il vino ma per i pampini di uva che gli fasciavano la testa come corona. E se l agnello di Dio direi in secondo luogo - si rifugia nel tempio non è per sfuggire ai lupi, ma per scacciarli, appellandosi con il sangue da Lui versato alla giustizia del Padre.. Marcello Caleo ( )

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ avere Η essere + ΜΕΤΟΧΗ ΡΗΜΑΤΟΣ Ieri =χθες Verbi in are Verbi in ere Verbi in ire ( -ato ) (-uto ) ( -ito ) Da Kalantzi Vasiliki Parlare=μίλησα Ιο ho parlato Tu hai parlato

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto

Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto Gli invitati al banchetto (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24) Testo rivisto dal Relatore: Prof. Don Carlo Dezzuto Nella prima metà del Quattrocento, la casa di Borgogna, sotto il regno di Filippo il Buono, estende

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps.

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. 1 L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. Il punto di partenza del nostro studio del capitolo finale del Vangelo

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ

GRANDE E SANTO GIOVEDÌ La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO GIOVEDÌ Ufficio della Passione Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. UFFICIATURA

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ Στο ψαρολίμανο ανο της Νέας Χώρας 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Marco 8:27-38 Un commento

Marco 8:27-38 Un commento Giuseppe Guarino Marco 8:27-38 Un commento Testo greco originale 8-27 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 4 η ενότητα: Riflessione grammaticale pronomi diretti, indiretti e combinati Μήλιος Βασίλειος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις 1 Παναγιώτης Ἀρ. Ὑφαντῆς Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις Σκοπός τῆς παρούσας μελέτης 1 εἶναι ὁ ἐντοπισμός καί ὁ κριτικός

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

Luciano e Osea. L ignoranza acceca gli uomini

Luciano e Osea. L ignoranza acceca gli uomini Luciano e Osea Luciano (125 d.c., Samosata 180 d.c. Atene) fu scrittore e retore greco, scrittore di testi satirici, filosofo. Avrebbe potuto benissimo trovarsi a far parte del pubblico che ebbe la ventura

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση) ΕΠΙΠΕΔΑ Β (Β1 και Β) NOΕΜΒΡΙΟΣ 013 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

L EDUCAZIONE A PArOLE

L EDUCAZIONE A PArOLE Luciano Lanzi Roberto Rossi L EDUCAZIONE A PArOLE R. Rossi, L. Lanzi Con parole ornate Cappelli Editore 2010 1 Essere giovani in Grecia Breve excursus sulla παιδεία del mondo antico Nelle diverse poleis

Διαβάστε περισσότερα

Aristotele e il Peripato

Aristotele e il Peripato Aristotele e il Peripato Dossier Il controverso parlare del poeta ispirato La spiegazione data nello Ione La mimesis in Platone Come conciliare l imitazione personale e l ispirazione divina? «Il poeta,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8)

Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8) Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8) [6] Ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι γῆμαι καὶ γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὕτω διεκείμην ὥστε μήτε

Διαβάστε περισσότερα

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli GRAECO-LATINA BRUNENSIA 15, 2010, 2 Ángel Narro 1 (Universitat de València) Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli di Santa Tecla The Life and Miracles of Saint Thekla

Διαβάστε περισσότερα

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA Avevo gia composta e spedita per la pubblicazione la nota alia prima delle tre iscrizioni qui trattate, quando mi fu segnalato Γ articolo di M. Guarducci, Tracce

Διαβάστε περισσότερα

La Grande e Santa Settimana. GRANDE E SANTO LUNEDÌ Ufficio del Nymphios

La Grande e Santa Settimana. GRANDE E SANTO LUNEDÌ Ufficio del Nymphios La Grande e Santa Settimana GRANDE E SANTO LUNEDÌ Ufficio del Nymphios Sant Atanasio dei Greci Via del Babuino 149 Roma 2014 In memoria di mons. Eleuterio Fortino e di p. Oliviero Raquez O.S.B. 3 Orthros

Διαβάστε περισσότερα

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA THE COLOUR TRANSPARENCIES OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA Was born in Gravina in Puglia, in Bari Province. A childhood in the workshop, with his father goldsmith

Διαβάστε περισσότερα

IL MONOFISISMO DI S. CIRILLO D ALESSANDRIA

IL MONOFISISMO DI S. CIRILLO D ALESSANDRIA IL MONOFISISMO DI S. CIRILLO D ALESSANDRIA di Giovanni Costa ABBREVIAZIONI COD Cum Salvator Definitio Fidei Laetentur Obloquuntur PG QUX =Conciliorum Oecumenicorum Decreta. =Terza lettera di S. Cirillo

Διαβάστε περισσότερα

HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE

HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE HYPATIA, LA FIGLIA DI THEONE Σὺ μὲν οὖν ἀεὶ καὶ δύνῃ καὶ δύναιο κάλλιστα χρωμένη τῷ δύνασθαι, Tu hai sempre il tuo prestigio e mi auguro possa servirtene nel modo migliore. Synesius lett. LXXXI ALLA FILOSOFA

Διαβάστε περισσότερα

Atene παίδευσις e Atene τύραννος

Atene παίδευσις e Atene τύραννος Atene παίδευσις e Atene τύραννος Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi: Tucidide V 111-116 CXI. ΑΘ. τούτων µὲν καὶ πεπειραµένοις ἄν τι γένοιτο καὶ ὑµῖν καὶ οὐκ ἀνεπιστήµοσιν ὅτι οὐδ ἀπὸ µιᾶς πώποτε πολιορκίας

Διαβάστε περισσότερα

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55)

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DipSUm) DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA CLASSICA (XIII Ciclo) TESI DOTTORATO in LETTERATURA GRECA Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione,

Διαβάστε περισσότερα

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca. di GIANNI MONTEFAMEGLIO

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca. di GIANNI MONTEFAMEGLIO FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca di GIANNI MONTEFAMEGLIO Più che mandare subito a memoria le preposizioni greche che

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ PREGHIERE PER GLI AMICI

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ PREGHIERE PER GLI AMICI SOTIRIS PASTAKAS ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ PREGHIERE PER GLI AMICI (ANTOLOGIA POETICA 1990-2012) Cura e traduzione di MASSIMILIANO DAMAGGIO 1 Quaderni di Traduzioni, XIV, Marzo 2013 Sotìris PASTAKAS / Massimiliano

Διαβάστε περισσότερα

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale:

Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Donne nell antica Grecia L identità tradizionale: Il rito matrimoniale Ruoli e compiti nella casa L altra: L etera Un mondo alla rovescia: La città delle donne Le Amazzoni Credits Il rito matrimoniale

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1 & Γ2). ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Νοέμβριος 2013 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 0. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ιάρκεια: 30 λεπτά (1

Διαβάστε περισσότερα

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis

+ Archimandrita Evangelos Yfantidis Aspetti del Magistero Sociale della Chiesa Ortodossa, secondo la dottrina ecclesiastica e l insegnamento di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo Discorso durante i lavori della 49 sessione di

Διαβάστε περισσότερα

124.* [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.]

124.* [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.] [J.H.H. SCHMIDT, Synonymik der Griechischen Sprache, III, Leipzig (Teubner) 1879, pp. 369 373.] 124.* Ψελλός, ψελλίζειν, ψελλίζεσθαι, ψελλότης, ψελλισµός. τραυλός, τραυλίζειν, τραυλότης, τραυλισµός. ἰσχωνόφωνος,

Διαβάστε περισσότερα

Padri Apostolici + Giustino e Ireneo, riferimenti ai Vangeli canonici

Padri Apostolici + Giustino e Ireneo, riferimenti ai Vangeli canonici Padri Apostolici + Giustino e Ireneo, riferimenti ai Vangeli canonici Parte 9 Ireneo di Lione (130-202 d.c.) Autore: Gianluigi Bastia All Rights Reserved Aggiornamento: 22.06.2008 Fonts: greek.ttf / Palatino

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze Incontri triestini di filologia classica 9 (2009-2010), 153-173 Tommaso Braccini Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze «Talento limitato personalità poco simpatica

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

Mi piace questa nazione e sono dispiaciuto, mi dispiace per la Grecia e per il calcio greco.

Mi piace questa nazione e sono dispiaciuto, mi dispiace per la Grecia e per il calcio greco. FLASH INTERVIEW - Ένα σχόλιο για το παιχνίδι; - A comment for the game? Mi piace questa nazione e sono dispiaciuto, mi dispiace per la Grecia e per il calcio greco. I like this country but tonight I feel

Διαβάστε περισσότερα

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE. Gli autori

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE. Gli autori MACRÌ, Gabriella. La ricezione di Primo Levi in Grecia. Ricercare le radici: Primo Levi lettore- Lettori di Primo Levi. Nuovi studi su Primo Levi, a cura di Raniero Speelman, Elisabetta Tonello & Silvia

Διαβάστε περισσότερα

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE.

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. Αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ τοῖς δεῖνοις εὐέλπιδες (Thuc., I, 70, 3) (Ancora, loro (gli Ateniesi) audaci oltre

Διαβάστε περισσότερα

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE Per un introduzione generale sulla figura del medico greco vd. J. Jouanna, Ippocrate, tr. it. Torino 1994, pp. 75-11 e 188. Per maggiori informazioni

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia. Tesi di Laurea L

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920)

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920) L'«attualità» ci fa vivere davvero il passato, la psicologia degli uomini del passato. E ci chiarisce le idee, e ci obbliga a trasformare il vocabolario. Lasciamo cadere la parola «tiranno»: sostituiamola

Διαβάστε περισσότερα

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo Scuola di Dottorato in Humanae Litterae Dipartimento di Scienze dell antichità Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo PLATONE E PLUTARCO: INTRECCI TEMATICI TRA

Διαβάστε περισσότερα

PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1

PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1 TOMMASO BRACCINI PERIPHEREIN TON DAIMONA: LA VOCE DEL VENTRILOQUO 1 In una voce non firmata presente nel trentacinquesimo e ultimo volume dell'enciclopedia italiana (1937), la ventriloquia è definita come

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

RIT: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Sal 29

RIT: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Sal 29 In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell'antichità: Letterature, Storia e Archeologia Tesi di Laurea ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Relatore Ch. Prof.ssa Claudia Antonetti

Διαβάστε περισσότερα

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3 1 Prof. POGGI Flaminio ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 CONOSCENZE Il sistema verbale greco (presente, imperfetto, futuro, aoristo, perfetto, piuccheperfetto; congiuntivo e suo uso in proposizioni

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELL INSEGNANTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO A (A1 & A2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELL INSEGNANTE A PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO A ( & ) ESAME D ITALIANO LIBRO DELL INSEGNANTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΕΙΣ (3)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE

PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE B PREPARANDOSI PER GLI ESAMI A SCUOLA LIVELLO B (B1 & B2) ESAME D ITALIANO LIBRO DELLO STUDENTE Το έντυπο αυτό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erodoto descrive i. Babilonesi

Erodoto descrive i. Babilonesi Babilonia Storia Società Economia Erodoto descrive i Divinità Babilonesi Medicina Versioni Curiosità Oggi Bibliografia Citta` Erodoto descrive a fu costruita: i Babilonesi erano soliti scavare dei fossati

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca.

Πρώτη φορά κουνιέται κάτι ξένο, στο στόµα µου. Marina: E la prima volta che qualcosa di estraneo si muove nella mia bocca. 1 Project: ATTENBERG Original Title: ATTENBERG Director: Athina Rachel Tsangari Translated Title: Attenberg Translator: Caterina Carpinato Language: GREEK Subtitles: 559 Words: 3407 Creation Date: 19.

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

Certificazione di Lingua Italiana

Certificazione di Lingua Italiana ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO B2 secondo il Consiglio d Europa FASE I comprensione di

Διαβάστε περισσότερα

20/08/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 67. Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

20/08/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 67. Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 4 agosto 2015, n. 440 Approvazione del "Documento propedeutico alla costruzione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque

Διαβάστε περισσότερα

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA

GIOVANNI DAMASCENO. De fide orthodoxa. B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE STUDIO DOMENICANO BOLOGNA I Talenti 13 GIOVANNI DAMASCENO ESPOSIZIONE DELLA FEDE De fide orthodoxa TESTO CRITICO B. Kotter INTRODUZIONE, COMMENTO FILOSOFICO, BIBLIOGRAFIA, TRADUZIONE E NOTE Matteo Andolfo EDIZIONI SAN CLEMENTE

Διαβάστε περισσότερα

Thesis. Reference. Les fragments des Ὑπομνήματα d'hégésippe : édition du texte, traduction, étude critique. ANTONELLI, Cecilia

Thesis. Reference. Les fragments des Ὑπομνήματα d'hégésippe : édition du texte, traduction, étude critique. ANTONELLI, Cecilia Thesis Les fragments des Ὑπομνήματα d'hégésippe : édition du texte, traduction, étude critique ANTONELLI, Cecilia Abstract Les fragments des Hypomnèmata de l auteur chrétien de langue grecque Hégésippe,

Διαβάστε περισσότερα

5. LO SPIRITO SANTO NELLA CHIESA PRIMITIVA: GLI ESORDI DELLA RIFLESSIONE

5. LO SPIRITO SANTO NELLA CHIESA PRIMITIVA: GLI ESORDI DELLA RIFLESSIONE 5. LO SPIRITO SANTO NELLA CHIESA PRIMITIVA: GLI ESORDI DELLA RIFLESSIONE Fin dall inizio la coscienza trinitaria fu presente in modo esplicito nella Chiesa grazie alla realtà del battesimo, della liturgia

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Giovanni Parmeggiani 16 August 2012

Copyright 2012 Giovanni Parmeggiani 16 August 2012 Histos 6 (2012) 214 27 SUI FONDAMENTI DELLA TESI ANTICA DELLA PATERNITÀ ANASSIMENEA DEL TRICARANO: MIMESI STILISTICA E ANALOGIE TRA I PROEMI STORIOGRAFICI DI ANASSIMENE DI LAMPSACO E DI TEOPOMPO DI CHIO

Διαβάστε περισσότερα

Agazia Scolastico, Epigrammi

Agazia Scolastico, Epigrammi Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale Ciclo XXVI Anno di discussione 2014 Agazia Scolastico, Epigrammi Introduzione, testo critico

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτ: 175/REL Ρώμη, 21 Ιούνιου 2012

Πρώτ: 175/REL Ρώμη, 21 Ιούνιου 2012 Πρώτ: 175/REL Ρώμη, 21 Ιούνιου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΟΕ 5) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PIER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ *

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * Μεταξύ των αρχαϊκών επιγραφών επι τών λίθων τών τοιχωμάτων τοΰ ναού τοΰ Δελφινιού Απόλλωνος εις Δρήρον υπάρχει μία ή οποία εξακολουθεί νά είναι πρόβλημα διά τούς έρμηνευτάς,

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

Matteo Re. Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA.

Matteo Re. Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. Matteo Re Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA Actas 2-3 de abril de 2012 UNIVERSIDAD DE TIRANA III edición corregida

Διαβάστε περισσότερα

TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO

TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO TESTO GRECO CON TRADUZIONE A FRONTE PER L UCCISIONE DI ERATOSTENE LISIA GSCATULLO ( Appunti di Paolo Franchi, sulle spiegazioni della prof.ssa Angela Preziosi Per l uccisione di Eratostene Propedeutica

Διαβάστε περισσότερα

La παίδευσις dell uomo in Gregorio di Nissa

La παίδευσις dell uomo in Gregorio di Nissa UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE LINGUISTICHE, FILOLOGICHE, LETTERARIE E STORICO-ARCHEOLOGICHE

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης

Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτερ.: Μέτρο: Προώθηση & Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI

PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI Eos XCIX 2012 ISSN 0012-7825 PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI di BENEDETTO BRAVO ABSTRACT: Most of the Herodotean and

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Η προσπάθεια οργάνωσης της κοινωνικοοικονομικής και πνευματικής ζωής, ήδη από πολύ νωρίς,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA. Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA. Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA Corso di Laurea magistrale in Scienze dell Antichità: letterature, storia e archeologia Due miracoli nella Parafrasi del Vangelo di San Giovanni di Nonno di Panopoli: il

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Italiano-Greco

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Italiano-Greco Auguri : Matrimonio Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. La gioia di questo giorno vi accompagni per tutta la vita. Con affetto.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2007 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ελεγχόμενες δεξιότητες... 3 2. Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L Μεταλλικό χρώμα κατάλληλο για κάθε επιφάνεια για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους. Εάν η επιφάνεια είναι λευκή δεν χρειάζεται αστάρι. Η Σειρά αποτελείται από 7 ελκύστηκα χρώματα.

Διαβάστε περισσότερα

LA CONDUZIONE ELETTRICA NEI METALLI

LA CONDUZIONE ELETTRICA NEI METALLI ELETTRODINAMICA ELETTRODINAMICA ELETTRODINAMICA ELETTRODINAMICA LA CONDUZIONE ELETTRICA NEI METALLI CONDUZIONE ELETTRICA CONDUZIONE ELETTRICA!"!##$"%"#&"!'#"($ $ )"$ *$ %""!"&"!##)!"'$'"#&"+!%!%"(!#"(

Διαβάστε περισσότερα