-ωμα -oma : a problematic ending in Modern Greek

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-ωμα -oma : a problematic ending in Modern Greek"

Transcript

1 ΕΛΕΤΟ 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική 1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τέρμα -ωμα είναι αμφίσημο, αφού μπορεί να αφορά 1) μεταρηματικά ουσιαστικά με το επίθημα -μα, που δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσμα ενέργειας, 2) όρους της ιατρικής με το επίθημα -ωμα όγκος, 3) όρους της βοτανικής και ζωολογίας με το επίθημα -ωμα σύνολο και 4) όρους με το επίθημα -ωμα σύνολο της γονιδιωματικής, όρου του οποίου το β συστατικό κατονομάζει τον ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της ωματικής τεχνολογίας. Η έννοια της περιληπτικότητας συνιστά τον κοινό σημασιακό πυρήνα στα τρία -ωμα. Απαιτείται να γραφεί η γραμματική της επιστημονικής νέας ελληνικής. -ωμα -oma : a problematic ending in Modern Greek ABSTRACT The ending -oma is ambiguous, as it can be part of 1) deverbal nouns with suffix -ma denoting act or result of act, 2) medical terms with suffix -oma malignant tumour, 3) botanical and zoological terms with suffix -oma set, and 4) terms with suffix -oma the total genetic material in genomics whose second constituent -omics forms the new dynamic branch of omics technology. The concept of collectivity constitutes the common semantic core of suffixes -oma. The grammar of scientific sublanguage of Modern Greek has to be written. 0 Εισαγωγή Στο Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής [1] καταγράφονται 1117 λήμματα σε -ωμα. 2 Ωστόσο η προσεκτική παρατήρησή τους και ιδίως η συνεξέταση της μορφής και της 1 Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ Κώστα Βαλεοντή για τη βιβλιογραφία και τις πληροφορίες που είχε την καλοσύνη να μου στείλει. 2 Βέβαια περιορισμένος αριθμός από τα λήμματα αυτά δεν αναλύεται συγχρονικά με καμία από τις τέσσερις δυνατότητες που περιγράφονται στο κείμενο αυτό, π.χ. χώμα και τα σύνθετά του λ.χ. καστανόχωμα, κοκκινόχωμα. Διαχρονικά [2] όμως και το ΑΕ χῶμα είναι ρηματικό παράγωγο με το επίθημα -μα: χώ(ννυμι) χῶμα. Επίσης το ΝΕ κώμα δεν αναλύεται συγχρονικά, ενώ διαχρονικά είναι παράγωγο με το επίθημα -μα από τη ρηματική βάση κοι-/κει- (κοιμῶμαι, κεῖμαι). 29

2 σημασίας τους μας οδηγεί στη σκέψη ότι μορφολογικά τα παράγωγα αυτά ουσιαστικά είναι προϊόντα εφαρμογής διαφορετικών Κανόνων Κατασκευής Λεξημάτων (στο εξής ΚΚΛ), π.χ. στέγνωμα, φύλλωμα, μελάνωμα, γονιδίωμα: τέσσερις λέξεις με εσωτερική δομή που διαθέτουν το ίδιο τέρμα -ωμα, ενώ η καθεμιά μορφολογικά αναλύεται διαφορετικά από τις άλλες. Στο πρώτο κεφάλαιο θα παραθέσουμε τις πληροφορίες που αντλήσαμε από γραμματικές και λεξικά της νέας ελληνικής (στο εξής ΝΕ), στο δεύτερο θα καταθέσουμε την πρότασή μας, που αφορά τη μορφολογική ανάλυση των λεξικών μονάδων σε -ωμα, και στο τρίτο θα προχωρήσουμε σε προτάσεις για τη γραμματική περιγραφή της ΝΕ. 1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Στη Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής) [3] αναφέρεται ( 264, 4) μόνο η περίπτωση παραγωγής μεταρηματικών ουδέτερων ουσιαστικών με το επίθημα -μα, τα οποία σημαίνουν την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας, π.χ. α) ενέργεια: κλάδεμα, χάιδεμα, ψάρεμα, β) αποτέλεσμα ενέργειας: ίδρυμα, μήνυμα, κλάμα, γ) ενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας ανάλογα με τα συμφραζόμενα: άκουσμα, άνοιγμα, κέντημα, λ.χ. μ αρέσει το κέντημα ενέργεια χειροποίητο κέντημα αποτέλεσμα. Το ίδιο και η Νεοελληνική γραμματική [4] αναφέρει (1994: ) μόνο το επίθημα -μα με αξιόλογη πραγμάτευση μορφοφωνολογικών φαινομένων από διαχρονική σκοπιά. Στη Γραμματική της νέας ελληνικής Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή [5] επίσης αναφέρεται (1996: 85, 2005 : 87) μόνο το επίθημα -μα, με την πληροφορία ότι χρησιμοποιείται στην παραγωγή ονομάτων που δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσμα ενέργειας, π.χ. ζέσταμα, βοήθημα, τελείωμα. Σε πολλές άλλες γραμματικές της ΝΕ ελλήνων ή αλλοδαπών συγγραφέων που εξετάστηκαν δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες πέρα από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν. Το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής [6] περιέχει δύο λήμματα με την ιδιότητα του επιθήματος: α) -μα, που παράγει μεταρηματικά ουδέτερα ουσιαστικά που δηλώνουν την ενέργεια ή το αποτέλεσμα του ρήματος, π.χ. διάβασμα, βίδωμα, διόρθωμα, β) -ωμα, που παράγει στην ιατρική ορολογία μετονοματικά ουδέτερα ουσιαστικά που δηλώνουν παθολογική κατάσταση σχετική με αυτό που συνεπάγεται η πρωτότυπη λέξη ή στο σημείο που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη, π.χ. λίπωμα, σάρκωμα - αδένωμα, λέμφωμα. Στο ετυμολογικό μέρος αναφέρεται ότι είναι λόγιας προέλευσης και προέρχεται από το επίθημα της αρχαίας ελληνικής (στο εξής ΑΕ) -ωμα, π.χ. ΑΕ καρκίν-ωνα, το οποίο προέρχεται από το επίθημα -μα εφαρμοζόμενο σε ρήματα σε -όω, λ.χ. ΑΕ δικαί-ω-μα και συνδέεται με το διεθνισμό -oma < λατιν. -oma < ΑΕ -ωμα, π.χ. λίπ-ωμα < νεολατιν. lipoma < ΑΕ λίπ(ος) + -ωμα. 30

3 ΕΛΕΤΟ 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 Στο Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας [7] 3 περιλαμβάνεται μόνο το λ. -ωμα που χαρακτηρίζεται ως παραγωγικό επίθημα με δύο χρήσεις: 4 α) για παραγωγή μεταρηματικών ουδέτερων ουσιαστικών από ρήματα σε -ώνω, που δηλώνουν την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας του ρήματος, π.χ. καρφώνω κάρφωμα, οργώνω όργωμα, β) για παραγωγή ιατρικών όρων που δηλώνουν παθολογική κατάσταση ή σημείο που πάσχει, π.χ. λίπωμα, σάρκωμα, αδένωμα, λέμφωμα. Στο ετυμολογικό μέρος αναφέρεται ότι είναι επίθημα της ΑΕ και της ΝΕ, που προέρχεται από επαύξηση -ω- σε επίθημα -μα εφαρμοζόμενο σε ρήματα σε -όω, λ.χ. ΑΕ ἀξιῶ ἀξί-ω-μα, πληρῶ - πλήρ-ω-μα και ότι απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξένους όρους, λ.χ. αγγλ. sarc-oma. Στο Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνική γλώσσας Ιστορία των λέξεων [8] το -ωμα χαρακτηρίζεται παραγωγικό τέρμα, δηλ. αποτελείται από επίθημα και κατάληξη/κλιτικό μόρφημα, και επιπλέον σε σχέση με το προηγούμενο λεξικό διευκρινίζεται ότι απαντά σε ιατρικούς όρους ήδη από την αρχαιότητα, π.χ. ΑΕ καρκίν-ωμα, ελληνιστικό σάρκ-ωμα, που μέσω του λατιν. -oma πέρασε σε σύγχρονους επιστημονικούς όρους, π.χ. αγγλ. melan-oma, lip-oma. Ωστόσο δεν αναλύεται συνολικά η σημασιακή συνεισφορά του -ωμα, αφού τα παραδείγματα που παρατίθενται φαίνεται να ανήκουν σε τρεις σημασιακές ομάδες που αναφέρονται σε: α) ενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας, π.χ. δικαίωμα, β) σύνολο, π.χ. φύλλωμα, γ) ιατρικούς όρους, π.χ. σάρκωμα. 2 Μορφολογική ανάλυση των λεξικών μονάδων σε -ωμα Σύμφωνα με τις έως τώρα περιγραφές η ΝΕ διαθέτει α) το επίθημα -μα, που κατασκευάζει μεταρηματικά ουδέτερα ουσιαστικά που δηλώνουν την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας της ρηματικής βάσης, β) το επιστημονικό επίθημα στην ορολογία της ιατρικής - ωμα, που κατασκευάζει μετονοματικά ουδέτερα ουσιαστικά που δηλώνουν παθολογικές καταστάσεις. 2.1 Επίθημα -μα. Συνεπώς είναι διαπιστωμένο ότι η ΝΕ διαθέτει τον εξής ΚΚΛ: [[Χ]Ρ (- μα)επίθημα]ο π.χ. κλαδεύω κλάδεμα, τελειώνω τελείωμα, για την κατασκευή μεταρηματικών ουδέτερων ουσιαστικών που δηλώνουν την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας. 5 Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν το ρήμα-βάση λήγει σε -ώνω, τότε το παράγωγο ουσιαστικό λήγει σε -ωμα, αυξάνοντας την αμφισημία του τέρματος -ωμα. Αυτός ο ΚΚΛ ισχύει επίσης και στην ΑΕ, π.χ. πληρῶ - πλήρ-ω-μα, τραχόομαι γίνομαι τραχύς τράχ-ω Το Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας στην α έκδοση (1998) δεν περιέχει λ. -μα ή -ωμα. Θεωρούμε ότι θα ήταν καλό σε μια συγχρονική περιγραφή της ΝΕ να μην συμπεριληφθούν στο ίδιο λήμμα οι δύο περιπτώσεις, δηλ. προτείνουμε ένα λήμμα -μα (-εμα, -ωμα κτλ.) και ένα λήμμα -ωμα (ιατρική ορολογία). Στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής [7] στο ετυμολογικό τμήμα του λ. -μα επισημαίνεται ότι στην ΑΕ δήλωνε συνήθως το αποτέλεσμα της ρηματικής ενέργειας, ενώ στη ΝΕ δηλώνει συχνά την ίδια την ενέργεια όπως και το επίθημα -ση. 31

4 μα (Γαληνός). 2.2 Επίθημα -ωμα στην ιατρική ορολογία. Σύμφωνα με το ΛΚΝ και το ΛΝΕ η ΝΕ διαθέτει και τον εξής ΚΚΛ: [[Χ]Ο (-ωμα)επίθημα]ο π.χ. αδένας αδένωμα, αίμα(τ) αιμάτωμα, λέμφος λέμφωμα. Ωστόσο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [9] το επίθημα -ωμα σχηματίστηκε στην ΑΕ με επανανάλυση του συνοπτικού αλλομόρφου -ω του μετονοματικού ρηματικού επιθήματος - όω ως τμήματος του μεταρηματικού ονοματικού επιθήματος -μα που ακολουθούσε, δηλ. με αλλαγή των δομικών ορίων σε μια διφυή μορφολογική δομή, λ.χ. στέφαν(ος) στεφαν(όω) στεφάν-ω-μα, αλλά σκύφ(ος) σκύφ-ωμα, και εφαρμόζεται σε βάση που είναι είτε επίθετο είτε ουσιαστικό, π.χ. μελαν(ός) μελάν-ωμα - καρκίν(ος) καρκίν-ωμα. Συνεπώς ο ΚΚΛ επαναδιατυπώνεται ως εξής: [[Χ]Ο/Ε (-ωμα)επίθημα]ο. Στη ΝΕ το -ωμα είναι επιστημονικό επίθημα, δηλ. μετέχει στην κατασκευή όρων της ιατρικής που δηλώνουν παθολογική κατάσταση, και μεταφέρθηκε κατά περίπτωση είτε απευθείας από την ΑΕ π.χ. καρκίν-ω-μα, σάρκ-ω-μα, 6 αθήρ-ωμα, είτε ως δάνειο από αναγνώριση [10, 11] από ευρωπαϊκές γλώσσες όπου δημιουργήθηκε, π.χ. αγγλ. adenoma, γαλλ. adénome > ΝΕ αδένωμα, είτε σπανιότερα ως μεταφραστικό δάνειο, π.χ. αγγλ. fibroma, γαλλ. fibrome > ΝΕ ίνωμα. Το επίθημα -ωμα εφαρμόζεται σε ονοματική βάση (επίθετο ή ουσιαστικό): α) επίθετο, που συνήθως αποτελεί χρωματικό όρο, π.χ. μελαν(ός)ε μελάνωμα, γλαυκ(ός) γλαύκωμα, β) ουσιαστικό που το αντικείμενο αναφοράς του (στο εξής ΑΑ) έχει χαρακτηριστικό χρώμα, σχήμα, μέγεθος, σύσταση, π.χ. κόνδυλ(ος) κονδύλ-ωμα, λίπ(ος) λίπωμα, γ) ουσιαστικό που το ΑΑ του δηλώνει μέρος του σώματος όπου εκδηλώνεται η παθολογική κατάσταση, π.χ. αδέν(ας) αδένωμα, οστ(ό) οστέωμα, δ) ουσιαστικό που το ΑΑ του δηλώνει ασθένεια, π.χ. γάγγραιν(α) γαγγραίνωμα, καρκίν(ος) καρκίνωμα. Επειδή είναι επιστημονικό επίθημα, έχει [+λόγιο] χαρακτήρα και για το λόγο αυτό επιλέγει βάσεις με όμοιο χαρακτήρα, π.χ. οστέωμα αλλά *κοκάλ-ωμα. 2.3 Επίθημα -ωμα στην ορολογία της βοτανικής και της ζωολογίας. Ας πάρουμε τώρα ως παράδειγμα τη λ. φύλλωμα. Ετυμολογικά [12] η λ. φύλλωμα εμφανίζεται την ελληνιστική εποχή ως παράγωγο με το επίθημα -μα του ρ. φυλλόω ντύνω με φύλλα. Όμως με βάση τη σημασία διαπιστώνουμε ότι στη ΝΕ λ. φύλλωμα έχει συντελεστεί επανανάλυση, δηλ. μετακίνηση των ορίων των μορφημάτων και αλλαγή του ΚΚΛ. Πιο συγκεκριμένα, ενώ στην ελληνιστική εποχή η λ. φύλλωμα είναι προϊόν του προαναφερθέντα ΚΚΛ [[Χ]Ρ (-μα)επίθημα]ο, για τη ΝΕ ισχύει ο εξής ΚΚΛ: [[Χ]Ο (-ωμα)επίθημα]ο. Ποια η σημασία αυτού του -ωμα; Το επίθημα αυτό χρησιμεύει στο να κατασκευάζει ουσιαστικά από ουσιαστικό βάση (στο εξής Οβ) που σημαίνουν το σύνολο του ΑΑ του Οβ: φύλλωμα το σύνολο των φύλλων φυτού, δέντρου, τραχέωμα το σύνολο του υδραγωγού συστήματος σε ένα φυτό, που αποτελείται από τις τραχείες και τα τραχεοειδή. Άλλα παραδείγματα: πτέρωμα/φτέρωμα, πτίλωμα τα 6 Μέσω της λατινικής και των ευρωπαϊκών γλωσσών, π.χ. ΑΕ σάρκωμα > λατ. sarcoma > αγγλ. sarcoma, γαλλ. sarcome. 32

5 ΕΛΕΤΟ 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 πούπουλα που αποτελούν το φτέρωμα του πτηνού [6], τρίχωμα το σύνολο των τριχών που καλύπτουν το σώμα των ζώων και ορισμένα τμήματα του ανθρώπινου σώματος εκτός από το κεφάλι και το πρόσωπο [6]. Σημειώνεται ότι τα ουσιαστικά που δηλώνουν σύνολα οντοτήτων ή αντικειμένων ονομάζονται περιληπτικά [3, 5]. Η περιληπτική σημασία υπήρχε στην ΑΕ; Κατά το Liddell & Scott [12] η ΑΕ λ. ῥίζωμα < ῥιζόω σημαίνει το σύνολο των ριζών ενός δέντρου 7. Συνεπώς η σημασία αυτή εντοπίζεται ήδη στην ΑΕ λ. ῥίζωμα. 8 Πώς όμως έγινε το πέρασμα από τη σημασία ενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας του ρήματος στη σημασία σύνολο ; Προτείνουμε την εξής διαδικασία σημασιακής μεταβολής με αλυσιδωτές μετωνυμίες: η αρχική αφηρημένη σημασία ριζώ(νω) ρίζωμα ενέργεια του ριζώνω 9 μεταβάλλεται σε πιο συγκεκριμένη αποτέλεσμα της ενέργειας, η νέα σημασία μεταβάλλεται στη συγκεκριμένη περιληπτική σημασία σύνολο ριζών, που συνιστά το μέσο με το οποίο υλοποιούνται η ενέργεια και το αποτέλεσμα που δηλώνει το ρήμα, και τέλος δημιουργείται από την περιληπτική σημασία η νεότερη εξειδικευμένη σημασία υπόγειος βλαστός με ρίζες μέσω του οποίου ριζώνουν και πολλαπλασιάζονται ορισμένα πολυετή φυτά [6], σημασία που μάλλον αποτέλεσε αντικείμενο δανεισμού της ΝΕ από ευρωπαϊκές γλώσσες στην ορολογία της βοτανικής, λ.χ. από την αγγλική [13] ή τη γαλλική [14], όπου (και στις δύο γλώσσες) από το 19 ο αι. rhizome σημαίνει υπόγειος βλαστός που έρπει, που βγάζει ρίζες στο κάτω μέρος και με τον οποίο πολλαπλασιάζονται ορισμένα πολυετή φυτά, λ.χ. η ίρις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τύπος ρίζωμα διατηρεί όλες τις σημασίες αυτές και στη ΝΕ [6, 7]. Η αμφισημία αίρεται από τα συμφραζόμενα ή/και την περίσταση επικοινωνίας. Η σειρά με την οποία σε μια λ.μ. δημιουργούνται έννοιες ώστε να γίνει πολύσημη αποκαλύπτει τις σχέσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες έννοιες ως προς την κατεύθυνση των αλλαγών. Τα τέσσερα αυτά στάδια σημασιακής αλλαγής δεν υλοποιούνται πια συγχρονικά: λ.χ. φύλλ(ο) φύλλωμα, τρίχ(α) τρίχωμα. Παρατηρούμε ότι το ΑΑ του Οβ φυσιολογικά φυτρώνει σε μεγάλη ποσότητα, έτσι που για μεγαλύτερη σημασιακή συνέπεια θα μπορούσε αυτό να απεικονιστεί στον πληθυντικό αριθμό, π.χ. πτερ(ά) πτέρωμα. 10 Το ΑΑ του παράγωγου περιληπτικού ουσιαστικού δηλώνει διακριτή οντότητα (λ.χ. τα φυλλώματα των δέντρων) και το αντιλαμβανόμαστε ως ένα σύνολο που αποτελείται εγγενώς από μια τάξη (την τάξη των φύλλων), από υψηλό αριθμό ΑΑ του Οβ (φύλλα), που είναι μεν διακριτά και αριθμητά, αλλά συνεμφανίζονται με Θεόφραστος 4 ος /3 ος αι. π.χ. στο Περὶ Φυτῶν Αἰτιῶν. ΑΕ πτέρωμα σύνολο φτερών στον Αισχύλο. Γενικά τα μεταρηματικά ουσιαστικά που δηλώνουν ενέργεια είναι πολύσημα με σημασίες που παράγονται από την πρώτη την οποία επιτρέπουν οι σχέσεις του ρήματος με τα ορίσματά του αλλά και ο εξωγλωσσικός κόσμος, π.χ. ΑΕ πόλις πολίζω πόλισμα (περιληπτική σημασία). Για ανάλογη πρόταση για το επίθημα της γαλλικής -age που κατασκευάζει μετονοματικά ουσιαστικά βλ. [15]. 33

6 τρόπο φυσιολογικό, αφού το φύλλωμα καλύπτει όλο το δέντρο (εκτός από τον κορμό του), το τρίχωμα καλύπτει όλο το σώμα ενός ζώου, το πτέρωμα όλο το σώμα ενός πτηνού. 11 Τη χαμηλή παραγωγικότητα του επιθήματος αυτού την αποδίδουμε στις ειδικές συνθήκες που απαιτούνται στον εξωγλωσσικό κόσμο για την κατασκευή περιληπτικών ουσιαστικών με μορφολογικά μέσα, λ.χ. με επίθημα Επίθημα -ωμα στη γονιδιωματική. Αν η γενετική (Genetics) είναι η επιστήμη που ασχολείται με τα γονίδια (gene), η επιστήμη που ασχολείται με το γονιδίωμα (genome) 13 ονομάζεται Genomics και έχει αποδοθεί ως γονιδιωματική και γενωμική. 14 Η λ. γονιδίωμα (genome) [17] είναι σύμμειγμα (blend), ένα είδος συντομευμένου συνθέτου από τα ουσιαστικά γονίδι(ο) και (χρωμόσ)ωμο (gene + chromosome). Ωστόσο παρατηρούμε ότι το σύμμειγμα δεν έχει τη μορφή *γονιδίωμο αλλά γονιδίωμα. Όμως στη νεότερη ηλεκτρονική έκδοσή του το ίδιο λεξικό προτείνει ότι το αγγλ. genome < gene n.2 + -ome < γερμ. Genom. Άλλωστε, αν γονιδίωμα σημαίνει το σύνολο των γονιδίων, 15 γιατί να μην υποθέσουμε ότι ο όρος παράγεται όπως και το φύλλωμα, δηλ. μετουσιαστικό παράγωγο με το επίθημα -ωμα με περιληπτική σημασία; 16 Παρ όλα αυτά, όποιο σχήμα κι αν ακολούθησε η κατασκευή του όρου γονιδίωμα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος αυτός αποτελεί τον πυρήνα γύρω από τον οποίο δημιουργείται ένας κλάδος πολύ δυναμικός και νεολογιογόνος [18] σε επίπεδο κατασκευής όρων, η ωματική (ή ωμική) τεχνολογία 17 (omics technology). Ο όρος 11 Ωστόσο παρατηρείται δυσκολία τα ουσιαστικά τρίχωμα και πτέρωμα να χρησιμοποιηθούν στον πληθυντικό. 12 Συνήθως τα περιληπτικά κατασκευάζονται με λεξικά μέσα, π.χ. κοπάδι, κόσμος, ομάδα, στρατός, σερβίτσιο. 13 Genom(e): 1. The total genetic content contained in a haploid set of chromosomes in eukaryotes, in a single chromosome in bacteria, or in the DNA or RNA of viruses. 2. An organism's genetic material. Προέρχεται από το gen(e) + -ome [16]. 14 Θεωρούμε καλύτερο λόγω διαφάνειας τον όρο Γονιδιωματική, γιατί σχηματίζεται με την πλήρη μορφή στη ΝΕ του συστατικού στα αριστερά, σε αντίθεση με τον όρο Γενωμική, που προέρχεται απλώς από μεταγραμματισμό στη ΝΕ του αγγλικού όρου. 15 Η Bιολογία περιοριζόταν στη μελέτη ενός μόνο γονιδίου ή μίας μόνο πρωτεΐνης. Σήμερα με την εμφάνιση της ωμικής τεχνολογίας επεκτείνεται στην ταυτόχρονη μελέτη του συνόλου: 1) των γονιδίων, 2) των πρωτεϊνών που εκφράζονται, 3) των μεταβολιτών που συμμετέχουν στις βιοχημικές-μοριακές αντιδράσεις, 4) των μονοπατιών μεταγωγής μηνυμάτων, 5) όλων των αλληλεπιδρώντων μορίων και σχηματισμών ενός κυττάρου, ενός οργάνου, ενός ολόκληρου οργανισμού. Ως γονιδιωματική μπορεί να χαρακτηριστεί η ανάλυση της δομής και της λειτουργίας του συνόλου του DNA ενός οργανισμού. 16 Βλ. το σχόλιο των Joshua Lederberg & Alexa T. McCray 'Ome Sweet 'Omics-- A Genealogical Treasury of Words --J. H. Dirckx, (Dx + Rx: A Physician's Guide to Medical Writing), που προτείνουν το σχηματισμό gene+-ome σύνολο. 17 Εφόσον δείξαμε προτίμηση προς τον όρο γονιδιωματική έναντι του όρου γενωμική, θεωρούμε για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας καλύτερο τον όρο ωματική τεχνολογία έναντι του όρου ωμική 34

7 ΕΛΕΤΟ 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 σχηματίστηκε με απόσπαση του τελικού τεμαχίου από τον όρο Genomics (γονιδιωματική ή γενωμική) και χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα φυσικών επιστημών και μηχανικής, 18 σκοπός των οποίων είναι η ανάλυση της βιολογικής πληροφορίας σε διαφορετικά επίπεδα, όπως το γονιδίωμα (genome), το μεταγράφωμα (transcriptome), 19 το πρωτεῒνωμα 20 ή πρωτέωμα 21 (proteome), το μεταβόλωμα (metabolome), το αλληλεπίδρωμα (interactome) 22 κ.ά. και Με βάση τους όρους αυτούς κατασκευάζονται νέοι όροι, για να κατονομαστούν οι νέοι ανάλογοι κλάδοι, π.χ. η Μεταγραφωμική (Transcriptomics), ο κλάδος που μελετά το μεταγράφωμα, η Πρωτεϊνωμική ή Πρωτεωμική (Proteomics), που περιλαμβάνει τη συστηματική μελέτη των πρωτεϊνών με σκοπό την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και της ρύθμισης των βιολογικών συστημάτων, η Αλληλεπιδρωμική (Interactomics) κ.ά τεχνολογία που έχει προταθεί. Επίσης υιοθετούμε τη γραφή με -ω-, εφόσον πρόκειται για παράγωγο του επιθήματος -ωμα. Όλη αυτή η τεχνολογία, που συνοπτικά αναφέρεται ως Ωμική θα παίξει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση βιολογικών διαδικασιών, ενώ με τη χρήση της τεχνολογίας αυτής βρισκόμαστε πιο κοντά στην επίτευξη νέων στόχων, όπως αυτοί της εξατομικευμένης θεραπείας και φαρμακογονιδιωματικής (ή φαρμακογενωμικής), της θεραπείας δηλαδή που θα στηρίζεται στη γνώση του γονιδιώματος του ασθενή, το σχεδιασμό φαρμάκων ή κατάλληλων δοσολογιών ειδικά για κάθε ασθενή, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις εμπειρικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σήμερα. Επιπρόσθετα, θα καταστεί δυνατή η πρώιμη διάγνωση ασθενειών με χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων, πριν καν την εκδήλωση της ασθένειας και με προφανή ευεργετήματα λόγω της έγκαιρης θεραπείας και αντιμετώπισης της ασθένειας. Το σύνολο των μορίων RNA (mrna, trna, rrna, κ.ά.), που προκύπτουν κατά την έκφραση των γονιδίων ενός οργανισμού, σε δεδομένη χρονική στιγμή και συνθήκες, με χρήση κυρίως μικροσυστοιχιών DNA. Τα περισσότερα κύτταρα ενός οργανισμού περιέχουν το ίδιο γονιδίωμα, ανεξαρτήτως κυτταρικού τύπου, αναπτυξιακού σταδίου ή περιβαλλοντικών συνθηκών. Αντίθετα, το μεταγράφωμα είναι δυναμικό και διαφοροποιείται σημαντικά λόγω του διαφορετικού προτύπου έκφρασης των γονιδίων αυτών κάτω από διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα. Proteome: 1. The set of proteins expressed by the genetic material of an organism under a given set of environmental conditions. 2. The complete set of proteins that can be expressed by the genetic material of an organism. Παράγεται από το σχήμα: prote(in)+(gen)ome [16]. Για λόγους διαφάνειας προτιμώ τον τύπο πρωτεϊνωμα. Το φάσμα των μοριακών αλληλεπιδράσεων ενός κυττάρου, το οποίο συνήθως απεικονίζεται ως ένα πολύπλοκο γράφημα. Μοριακές αλληπιδράσεις μπορούν να συμβούν τόσο μεταξύ διαφορετικών μορίων υψηλής βιολογικής αξίας διαφόρων βιοχημικών οικογενειών, όπως πρωτεϊνών, νουκλεϊνικών οξέων, λιπιδίων, υδρογονανθράκων, κ.ά. όσο και μεταξύ μορίων μιας δεδομένης οικογένειας. Πρόκειται για όλο και περισσότερα δίκτυα που ανακαλύπτονται και οδηγούν σε σημαντικά συμπεράσματα για τη δομή, τη λειτουργία, τη διάδραση και τέλος στην υγεία του κυττάρου και του οργανισμού. 35

8 3 Προτάσεις για τη γραμματική περιγραφή της νέας ελληνικής Από τις τέσσερις περιπτώσεις που αναφέραμε πόσες είναι καταγραμμένες στις γραμματικές και στα λεξικά της ΝΕ; Μόνο οι δύο πρώτες. Μάλιστα στη δεύτερη επαναδιατυπώσαμε τον ΚΚΛ, αφού, όπως είδαμε, ως βάση μπορεί να τεθεί όχι μόνο ουσιαστικό αλλά και επίθετο. Η τρίτη, ενώ έχει διαρκή παρουσία από την αρχαιότητα, δεν έχει καταγραφεί, όπως και η τέταρτη, δικαιολογημένα όμως, γιατί συνδέεται με το φαινόμενο της νεολογίας, αφού η γονιδιωματική είναι νέος επιστημονικός κλάδος, ένας νεολογιογόνος τομέας, που όχι μόνο περιέχει πολλούς νεολογικούς όρους ή νεωνύμια [19], αλλά και ένα νέο επίθημα, το -ωμα. 3.1 έννοια της περιληπτικότητας. Τελικά η ΝΕ διαθέτει ένα ή τρία επιθήματα -ωμα; Ασφαλώς κατά τη δομιστική θεωρία αλλά και από την άποψη της υπολογιστικής γλωσσολογικής ανάλυσης με στόχο την (ημι)αυτόματη ανάλυση πρόκειται για ομώνυμα επιθήματα, αφού ταυτίζονται μόνο στο σημαίνον (προφορικό και γραπτό) αλλά όχι στη σημασία. Πρόκειται για επιστημονικά επιθήματα, δηλ. για επιθήματα που εμφανίζονται σε ορολογίες επιστημών, το πρώτο στην ορολογία της ιατρικής με τη σημασία παθολογική κατάσταση, όγκος, το δεύτερο στην ορολογία της βοτανικής λ.χ. φύλλωμα με τη σημασία το σύνολο των φύλλων ενός δέντρου, ενός φυτού, και της ζωολογίας π.χ. πτέρωμα/φτέρωμα το σύνολο των φτερών και των πούπουλων των πτηνών [6] και το τρίτο στην ορολογία της γονιδιωματικής με τη σημασία το σύνολο των γονιδίων. Παρ όλα αυτά στο γνωσιακό επίπεδο 23 θα υπήρχε κάτι κοινό ανάμεσα στα τρία ομώνυμα επιθήματα σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση, πράγμα που θα μπορούσε να υπαινίσσεται το κοινό σημαίνον; Κατά την άποψή μας το κοινό στοιχείο είναι η εικόνα όπου πολλές μικρές οντότητες συνιστούν μία ενότητα, ένα σύνολο, δηλ. πρόκειται για την εικόνα του ενιαίου ΑΑ της βάσης παρά την πολλαπλότητα. Συνεπώς θεωρούμε κεντρική την έννοια της περιληπτικότητας. Σύμφωνα με την Aliquot-Suengas [22] και την Ευθυμίου για εφαρμογή στη ΝΕ [23] διακρίνουμε δύο κατηγορίες περιληπτικών κατασκευασμένων ουσιαστικών: α) όσα έχουν αποκλειστικά περιληπτική σημασία και αναφορά (πρωτογενής), στην οποία συμβάλλει καθοριστικά το επίθημα, π.χ. σκυλο-λόι, γυναικο-μάνι, κλεφτ-ουριά, παπαδ-αριό, β) όσα έχουν μόνο περιληπτική αναφορά (αλλά όχι περιλητική σημασία) (δευτερογενής), πβ. ανθρωπότητα (έναντι τρυφερότητα), κυβέρνηση (έναντι διεύρυνση), εργατιά (έναντι τσιγκουνιά). Στην περίπτωση αυτή δεν ευθύνονται άμεσα τα επιθήματα για την περιληπτική αναφορά, η οποία συνδέεται με την ιδιότητα των ουσιαστικών αυτών να ανήκουν στις σημασιακές κατηγορίες ενέργεια, ιδιότητα, κατάσταση, όπως διαπιστώθηκε από την Ευθυμίου [23]. Ακόμη η εμφανώς μειωτική σημασία των πρωτογενώς περιληπτικών κατασκευασμένων ουσιαστικών οφείλεται στην απώλεια της οντολογικής ατομικότητας των [+ανθρώπινων] μελών που 23 Με την έννοια ότι η ανθρώπινη αντίληψη του κόσμου θεωρείται βάση για τη δομή της ανθρώπινης γλώσσας, βλ. Βελούδης [20], σ. 393 και Sweetser [21]. 36

9 ΕΛΕΤΟ 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 απαρτίζουν τα σύνολα αυτά [23]. 24 Αντίθετα τα δευτερογενώς περιληπτικά δεν είναι εγγενώς μειωτικά. Θεωρούμε ότι το επιστημονικό επίθημα -ωμα κατασκευάζει πρωτογενώς περιληπτικά ουσιαστικά, πράγμα που είναι εμφανές στην επιστήμη της βοτανολογίας και ζωολογίας αλλά και της γονιδιωματικής. Στην ιατρική αυτό είναι περισσότερο εμφανές σε επίπεδο αναφοράς παρά σημασίας. Επίσης αποδίδουμε την απουσία μειωτικής σημασίας στα κατασκευασμένα ουσιαστικά σε δύο λόγους: α) αναφέρονται σε [-ανθρώπινα] και β) η υποκειμενικότητα, και συνεπώς και η μειωτική σημασία που συνδέεται με αυτή, δε βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στον επιστημονικό λόγο. Το επίθημα -ωμα, επειδή είναι επιστημονικό, δεν είναι δυνατό να εμπεριέχει στη σημασία του το χαρακτηριστικό [+αξιολογικό απαξίας]. 25 Η ιστορική διαδρομή του -ωμα είναι ενδιαφέρουσα: η περιληπτικότητα γεννιέται δευτερογενώς, αφού τα κατασκευσμένα ουσιαστικά με το -μα ενδεχομένως αναπτύσοουν περιληπτική αναφορά, π.χ. στη λ. ρίζωμα ενέργεια, αποτέλεσμα και στη συνέχεια σύνολο ριζών, ενώ η επελθούσα επανανάλυση και η δημιουργία του επιθήματος -ωμα συνδέουν τα κατασκευασμένα ουσιαστικά με πρωτογενή περιληπτικότητα, π.χ. φύλλωμα σύνολο φύλλων, γονιδίωμα σύνολο γονιδίων. Αν μάλιστα συγκρίνουμε την πορεία του -μα με την πορεία του επιθήματος -μός, που κατασκευάζει και αυτό μεταρηματικά ουσιαστικά [25], π.χ. αφανίζ(ω) αφανισ-μός, παρατηρούμε ότι πάλι με επανανάλυση δημιουργήθηκε το επίθημα -ισμός, το οποίο κατασκευάζει ουσιαστικά με δευτερογενή περιληπτική αναφορά, π.χ. ελληνισμός, 26 ρουχ-ισμός. Δηλ. επισημαίνουμε ότι το πέρασμα από την έννοια της ενέργειας ή του αποτελέσματος στην περιληπτική αναφορά ή/και σημασία ισχύει γενικότερα στην ελληνική αλλά και διαγλωσσικά. 3.2 Οι Κανόνες Κατασκευής Λεξημάτων Το τέρμα -ωμα με πόσους ΚΚΛ συνδέεται; Με τρεις: 1) [[Χ]Ρ (-μα)επίθημα]ο. Τα δύο επιθήματα - ωμα της Βοτανολογίας και Ζωολογίας από τη μια και της Γονιδιωματικής από την άλλη συνδέονται με τον παρακάτω ΚΚΛ: 2) [[Χ]Ο (-ωμα)επίθημα]ο. Σύμφωνα με το θεωρητικό μας πλαίσιο [26, 27] ο ΚΚΛ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα μορφολογικό παράδειγμα με όλα τα μορφολογικά μέσα που χρησιμοποιεί, εν προκειμένω τα επιθήματα. Συνεπώς τα δύο ομώνυμα επιθήματα -ωμα (στη βοτανική και ζωολογία και στη γονιδιωματική) ανήκουν στον ίδιο ΚΚΛ, που κατασκευάζει ουσιαστικά από βάση ουσιαστικό. Τέλος το επίθημα -ωμα της ιατρικής συνδέεται με τον εξής ΚΚΛ που κατασκευάζει ουσιαστικά από βάση ουσιαστικό ή επίθετο: 3) [[Χ]Ο/Ε (-ωμα)επίθημα]ο. Βέβαια οι δύο τελευταίοι ΚΚΛ θα μπορούσαν να Παρόμοια παρατήρηση για τα κατασκευασμένα πρωτογενώς περιληπτικά ουσιαστικά της γαλλικής με το επίθημα -aille από την Aliquot-Suengas [22]. Κατά την Kerbrat-Orecchioni [24] το διακριτικό χαρακτηριστικό [+αξιολογικό απαξίας] αποτελεί υπώνυμο του υπερωνύμου [+υποκειμενικό]. Δάνειο της ΝΕ από την αγγλική ή γαλλική, όπου η λ. κατασκευάστηκε το 19 ο αι. με τη σημασία σύνολο των Ελλήνων. 37

10 ενοποιηθούν σε έναν ΚΚΛ με τη μορφή [[Χ]Ο/Ε (-ωμα)επίθημα]ο. Με βάση όσα προηγήθηκαν θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε την άμεση ανάγκη να συνταχθεί η γραμματική της ΝΕ, ιδίως η γραμματική των επιστημονικών υπογλωσσών της ΝΕ, που θα φέρει στο φως τους ΚΚΛ σύμφωνα με τους οποίους κατασκευάζονται, περιγράφονται και αναλύονται οι όροι. Μια τέτοια γραμματική θα προσφέρει πολλές υπηρεσίες και στην περιγραφή και ανάλυση των ευρωπαϊκών γλωσσών, γιατί τα μορφολογικά και σημασιακά χαρακτηριστικά των επιστημονικών επιθημάτων είναι κατά πάσα πιθανότητα κοινά σε μεγάλο βαθμό στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα επιστημονικά επιθήματα είναι τα γλωσσικά εργαλεία με τα οποία οι επιστήμονες προσπαθούν να περιγράψουν και να ταξινομήσουν με ακρίβεια και συνέπεια τον κόσμο που τους περιβάλλει. Ειδικότερα, ενώ τα επιθήματα της γενικής γλώσσας φέρουν σημασιακή οδηγία ξεχωριστή σε κάθε γλώσσα, τα επιστημονικά επιθήματα λόγω των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών τους 27 φέρουν σημασία κοινή σε μεγάλο βαθμό στις ευρωπαϊκές γλώσσες, αφού σε αυτά οφείλεται η ομοιογένεια της υπερωνυμικής σημασίας 28 και συνεπώς η ταξινόμηση σε αναφορικές τάξεις των ΑΑ των όρων που σχηματίζουν [28], πβ. -ωμα παθολογική κατάσταση, όγκος στην ιατρική στη ΝΕ και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά τους και ιδίως το είδος της σημασίας που φέρουν τους επιτρέπει να υπόκεινται πιο εύκολα σε δανεισμό σε σχέση με τα επιθήματα της γενικής γλώσσας [11] μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας νέων όρων που ελέγχεται αυστηρά από τους επιστήμονες του κλάδου με βάση τα πρότυπα δημιουργίας όρων, που είναι ειδικά για κάθε επιστήμη. 4 Βιβλιογραφία [ 1] Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Α.Π.Θ., [ 2] Χ. Συμεωνίδης, Γ. Ξενής, Α. Φλιάτουρας, Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας Α, Β, Γ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, [ 3] Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής) (1941), Αθήνα, ΟΕΣΒ, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Α.Π.Θ., [ 4] Α. Τσοπανάκης, Νεοελληνική γραμματική, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, [ 5] Χρ. Κλαίρης & Γ. Μπαμπινιώτης Γραμματική της νέας ελληνικής Δομολειτουργική- Επικοινωνιακή, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Γραμματική της νέας ελληνικής Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή, Ι. Το όνομα-αναφορά στον κόσμο της πραγματικότητας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Π.χ. ενώ στα επιθήματα του γενικού λεξιλογίου η βάση αποτελεί το βασικό τεμάχιο, στα επιστημονικά επιθήματα το επίθημα συνιστά το βασικό τεμάχιο, όπως το τεμάχιο που αναλαμβάνει το ρόλο της κεφαλής στα σύνθετα. Τα επιστημονικά επιθήματα διαθέτουν σημασία που είναι υπερώνυμη της σημασίας των όρων που κατασκευάζουν [28] σ

11 ΕΛΕΤΟ 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 [ 6] Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1998, (ΛΚΝ). [ 7] Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας, 1998, , (ΛΝΕ). [ 8] Γ. Μπαμπινιώτη, Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας Ιστορία των λέξεων, Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας, [ 9] Αναστασιάδη Α. & Α. Φλιάτουρας «Το επίθημα -ωμα στην ιατρική ορολογία», Ελληνική γλώσσα και ορολογία - Πρακτικά του Δ συνεδρίου ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, 2003, σ [10] Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Νεολογικός δανεισμός της νεοελληνικής Άμεσα δάνεια από τη γαλλική και αγγλοαμερικανική Μορφοφωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη, [11] Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, «Διαδικασίες κατά τη δημιουργία των όρων», Ελληνική γλώσσα και ορολογία - Πρακτικά του 1 ου συνεδρίου ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, 1977, σ [12] H.G.Liddell & R. Scott, Greek-English Lexicon With a Revised Supplement, Clarendon Press, Oxford, [13] Webster s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, Merriam Webster Inc., USA, [14] P. Robert, Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Société du Nouveau Littré, Paris, [15] A. Berrendonner & V. Clavier, «Examen d une série morphologique dite improductive en français : Les noms dénominaux en -age», Silexicales 1, Université de Lille, 1997, [16]The American Heritage Dictionary of the English Language, 2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in [17] The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, vol. III, Oxford, Clarendon Press, OED Online. June Oxford University Press. <http://www.oed.com/view/entry/77619?p= a046gtmoskype&d=77619>. [18] Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Η νεολογία στην κοινή νεοελληνική, Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα αρ. 65, Θεσσαλονίκη, [19] R. Kocourek, La langue française de la technique et de la science, O. Brandstetter Verlag GMBH & CO.KG, Wiesbaden, [20] Γ. Βελούδης, Από τη σημασιολογία της ελληνικής γλώσσας Όψεις της επιστημικής τροπικότητας, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Α.Π.Θ., [21] E. Sweetser, From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure, [22] S. Aliquot-Suengas, Référence collective / sens collectif : La notion de collectif à travers les noms suffixés du lexique français, δ.δ., Université Lille III, [23] Α. Ευθυμίου, Περιληπτική σημασία/αναφορά στα επιθηματοποιημένα ουσιαστικά της Νέας Ελληνικής, Ελληνική γλωσσολογία Πρακτικά του Γ διεθνούς γλωσσολογικού συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα, Αθήνα, 1999, σ

12 [24] C. Kerbrat-Orecchioni, L énonciation De la subjectivité dans le langage, Paris, Masson & Armand Colin, 1980, [25] Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Σ. Γαλανή, «Το επίθημα -ισμός στη νεοελληνική», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 15, Θεσσαλονίκη, 1995, σ [26] D. Corbin, Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, 2 τ., Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1989, 2 η έκδ. Villeneuve d Ascq, Presses Universitaires de Lille, [27] D. Corbin, Introduction. La formation des mots : structures et interprétations, Lexique 10, Villeneuve d Ascq, Presses Universitaires de Lille, 1991, pp [28] J. Paul, Le vocabulaire de la chimie : spécificité de la suffixation nominale, αδημοσίευτη κύρια μεταπτυχιακή εργασία (DEA), Université Lille III, Αννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ , Θεσσαλονίκη Ηλ-ταχ: 40

στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013

στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013 -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα 7-9/11/2013 Περιεχόμενα 0. Εισαγωγή 1. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία

Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία Φραγκίσκος Κολίσης Καθηγητής Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, EIE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιμος Π. Βανδώρος ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Οι βασικές δομές που εξετάζουμε στην ανατομία μπορούν ιεραρχικά να ταξινομηθούν ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο µορφολογικός τεµαχισµός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 1

Ο µορφολογικός τεµαχισµός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 1 Ο µορφολογικός τεµαχισµός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract The paper reports on morphological segmentation

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό σεμινάριο Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Anna Anastassiadis-Symeonidis

Anna Anastassiadis-Symeonidis ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡιΛΗΨΗ Εξετάζονrαι δύο διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη δημιουργία των όρων, η μεταφραστtκή διαδικασία, προϊόντα ιης οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Ορολογία και λίγα λόγια για τον καρκίνο Χαρακτηριστικά του καρκίνου Μεταλλάξεις Μεταλλάξεις και καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουµε τις προτεινόµενες απαντήσεις που αφορούν τα θέµατα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ.

Σας αποστέλλουµε τις προτεινόµενες απαντήσεις που αφορούν τα θέµατα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σας αποστέλλουµε τις προτεινόµενες απαντήσεις που αφορούν τα θέµατα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης των Ηµερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ. Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΘΗΜΑ -(Ω)ΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ THE SUFFIX -(Ω)ΜΑ IN MEDICINE TERMS. Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Φλιάτουρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟ ΕΠΙΘΗΜΑ -(Ω)ΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ THE SUFFIX -(Ω)ΜΑ IN MEDICINE TERMS. Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Φλιάτουρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ΤΟ ΕΠΙΘΗΜΑ -(Ω)ΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Φλιάτουρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το επίθημα -ωμα 1 σχηματίστηκε στην ΑΕ με επανανάλυση του συνοπτικού αλλόμορφου -ω του μετονοματικού ρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας

Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: DNA Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc29 Μηλαθιανάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 3. Το DNA των μιτοχονδρίων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των χλωροπλαστών. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1 ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι Ο πιο απλός ορισμός είναι ότι ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διασπορά ανώμαλων κυττάρων. Αν η εξάπλωση δεν ελεγχθεί θα οδηγήσει στο θάνατο. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Θετική Κατεύθυνση

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Θετική Κατεύθυνση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Θετική Κατεύθυνση ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. γ Α3. δ Α4. β Α5. γ ΘΕΜΑ Β Β1. Σελίδα 120 σχολικού βιβλίου : «Τα κύτταρα των οργάνων να είναι επιτυχείς.» Β2. Σελίδα 136 σχολικού βιβλίου : «Το 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ RÉSUMÉ

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ RÉSUMÉ 1 ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζεται το φαινόμενο που αποκαλούμε αναβαπτισμό, δηλ. η εκ νέου κατονομασία ενός όρου ή μιας λεξικής μονάδας, ως αποτέλεσμα ανακάλυψης μιας νέας οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Η ιστορία της εξελικτικής βιολογίας: Εξέλιξη και Γενετική 2 Η Προέλευση της Μοριακής Βιολογίας 3 Αποδείξεις για την εξέλιξη 89

Περιεχόμενα. 1 Η ιστορία της εξελικτικής βιολογίας: Εξέλιξη και Γενετική 2 Η Προέλευση της Μοριακής Βιολογίας 3 Αποδείξεις για την εξέλιξη 89 Περιεχόμενα Οι Συγγραφείς Πρόλογος της Ελληνικής Έκδοσης Πρόλογος της Αμερικανικής Έκδοσης Σκοπός και Αντικείμενο του Βιβλίου ΜΕΡΟΣ Ι ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Η ιστορία της εξελικτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Χρυσούλα Πιτσούλη, Ph.D. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου (pitsouli@ucy.ac.cy) Η Βιολογία μελετά τη ζωή Η Βιοϊατρική αποτελεί εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν έχετε κάνει λάθος, διορθώστε το. 5. Να αγαπάτε και να σέβεστε τα κείμενά σας

4. Όταν έχετε κάνει λάθος, διορθώστε το. 5. Να αγαπάτε και να σέβεστε τα κείμενά σας Ε.Κ.Π.Α. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λ Μετάφραση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Ιατρικά Κείμενα Χάρης Ε. Καζλαρής, PhD Κλινικός Εμβρυολόγος - Λέκτορας Εμβρυολογίας 29/12/2011 Χάρης Ε. Καζλαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 4 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 13 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ 450 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Παύλος Αντωνίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ 450 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Παύλος Αντωνίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ 450 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παύλος Αντωνίου Με μια ματιά: Εισαγωγή στη Βιολογία Ευθυγράμμιση Ακολουθιών Αναζήτηση ομοίων ακολουθιών από βάσεις δεδομενων Φυλογενετική πρόβλεψη Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Απαντήσεις στις ερωτήσεις: Πρόλογος Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει το μαθητή της Γ Γυμνασίου στην κατανόηση των θεμελιωδών γνώσεων της Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Ως συνέχεια του Οδηγού Φιλολόγου: Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Υπολογιστική Βιολογία και Βιοπληροφορική

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Υπολογιστική Βιολογία και Βιοπληροφορική University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Υπολογιστική Βιολογία και Βιοπληροφορική Ορισμοί Ορισμοί του National Institutes of Health (NIH), USA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. α, Α2. γ, Α3. δ, Α4. β, Α5. γ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (30-05-2012) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. Σελ.120 Τα µονοκλωνικά αντισώµατα χρησιµοποιούνται για την επιλογή οργάνων συµβατών για µεταµόσχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Le morphème eid(is) en grec moderne Anna Anastassiadis-Syméonidis RÉSUMÉ

1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Le morphème eid(is) en grec moderne Anna Anastassiadis-Syméonidis RÉSUMÉ 1 1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική 1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζεται η πολύσημη λ. εἶδος της ΑΕ, που συνδέεται σημασιακά με την έννοια ΒΛΕΠΩ, καθώς και το ΑΕ στοιχείο ειδής, που κληρονομεί

Διαβάστε περισσότερα

TreeTOPS. ένα εισαγωγικό παιχνίδι για τα φυλογενετικά δέντρα. Teacher s Guide. ELLS European Learning Laboratory for the Life Sciences

TreeTOPS. ένα εισαγωγικό παιχνίδι για τα φυλογενετικά δέντρα. Teacher s Guide. ELLS European Learning Laboratory for the Life Sciences TreeTOPS ένα εισαγωγικό παιχνίδι για τα φυλογενετικά δέντρα Teacher s Guide ELLS European Learning Laboratory for the Life Sciences 1 Γενικός σκοπός Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ως στόχο να εισάγει τους

Διαβάστε περισσότερα

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ 1 3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ανακοίνωση θα μελετήσουμε τα πολυλεκτικά σύνθετα με τη μορφή επίθετο + ουσιαστικό που ανήκουν σε ειδικά λεξιλόγια, π.χ. νωτιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1.Β 2.Γ 3.Α 4.Δ 5.Γ ΘΕΜΑ Β Β1) 1.Α 2.Β 3.Β 4.Α 5.Α 6.Α 7.Β 8.Β Β2) Σελ. 40 σχολικού βιβλίου : Κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακά κοινό. Ειδικότερα, κάθε χρόνο διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι: ΕΥΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι: ΕΥΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι: ΕΥΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ 1. Εισαγωγή - Είναι προφανές ότι οι Τυπολογικές συγκρίσεις και η μελέτη της διαφορετικότητας των γλωσσών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά. Εύη Παπαϊωάννου. papaioan@ceid.upatras.gr papaioan@upatras.gr

Διακριτά Μαθηματικά. Εύη Παπαϊωάννου. papaioan@ceid.upatras.gr papaioan@upatras.gr Διακριτά Μαθηματικά Εύη Παπαϊωάννου papaioan@ceid.upatras.gr papaioan@upatras.gr https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/papaioan/dchmnt/2014-2015/dm/index.html Πότε και πού; Παρασκευή, 15.00 18.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση του θέματος 1.2 Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Η κυτταρική μεμβράνη ή πλασματική μεμβράνη είναι η εξωτερική μεμβράνη που περιβάλλει το κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και υγεία: Ορόλοςτηςβιολογικήςέρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας και πρόληψης

Περιβάλλον και υγεία: Ορόλοςτηςβιολογικήςέρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας και πρόληψης Περιβάλλον και υγεία: Ορόλοςτηςβιολογικήςέρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών προστασίας και πρόληψης Σ. Κυρτόπουλος Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Συμβολή περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας. Les formants de la terminologie grecque petro- et litho- Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας. Les formants de la terminologie grecque petro- et litho- Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1 1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα πέτρα και λίθος διατρέχουν την ιστορία της ελληνικής, ωστόσο οι σχέσεις τους δεν παρέμειναν αναλλοίωτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 α Α2 γ Α3 δ Α4 β Α5 γ ΘΕΜΑ Β Β1. Σελ. 120 σχολ. βιβλίου: «Για την επιλογή οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος. Terminology and automatic spelling correction

21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος. Terminology and automatic spelling correction 1 21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος Άννα Αναστασιάδη Συμεωνίδη Τίτα Κυριακοπούλου Γεωργία Νικολάου Άννα Παναγιώτου Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα, που εκπονείται

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Φυλλάδιο Εργασίας 1 Ενδεικτικές Απαντήσεις Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα k_kakarikos@hotmail.com efkodok@yahoo.gr Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση: 1. Ο γονότυπος των φυσιολογικών γονιών ενός ατόµου που έχει σύνδροµο Kleinefelter και πάσχει από αιµορροφιλία είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο

Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο Θέμα: Επεξεργασία λεξιλογίου με τη βοήθεια ηλεκτρονικών λεξικών Εισαγωγή: η επεξεργασία του λεξιλογίου των ενοτήτων στο μάθημα της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

www.epignosi.edu.gr ΘΕΜΑ Α

www.epignosi.edu.gr ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

4 DNA ελικάση Δ Περιέχουν πανομοιότυπο DNA. 6 Πριμόσωμα ΣΤ Σταθερότητα κατά μήκος της κάθε πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας

4 DNA ελικάση Δ Περιέχουν πανομοιότυπο DNA. 6 Πριμόσωμα ΣΤ Σταθερότητα κατά μήκος της κάθε πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας Θέμα 1 ο 1. Αντιστοιχείστε όλες τις έννοιες της στήλης 1 με όλες τις φράσεις της στήλης 2 (Οι αντιστοιχίσεις να γραφούν στην κόλλα απαντήσεων σας & όχι στη φωτοτυπία των θεμάτων) 1 2 1 Αδελφές χρωματίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο #Κεφάλαιο# 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ.

1 ο #Κεφάλαιο# 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ. 1 ο #Κεφάλαιο# ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ. Παραλλαγή:#δίνονται##τα#παρακάτω#διαγράμματα#που#απεικονίζουν# τη#ραδιενέργεια#στο#εσωτερικό#των#βακτηρίων,#μετά#τη#μόλυνση#με#

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι αναφέρεται η αναλογία 9:3:3:1 του διυβριδισμού και υπό ποιες προϋποθέσεις ισχύει;

Σε τι αναφέρεται η αναλογία 9:3:3:1 του διυβριδισμού και υπό ποιες προϋποθέσεις ισχύει; Σημειώστε τον αριθμό των χρωματίδων που υπάρχουν σε ένα κύτταρο του ανθρώπου 1)που μόλις έχει προκύψει από μίτωση 2)στη μετάφαση της μείωσης ΙΙ και 3)στην πρόφαση της μίτωσης. Σε τι αναφέρεται η αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α/ΑΝ- 1 Ζωή Γαβριηλίδου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης zoegab@otenet.gr

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α/ΑΝ- 1 Ζωή Γαβριηλίδου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης zoegab@otenet.gr ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α/ΑΝ- 1 Ζωή Γαβριηλίδου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης zoegab@otenet.gr Abstract In this paper we claim that the modern Greek privative morpheme α- and its

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÁÍÅËÉÎÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 28 Απριλίου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac. Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4,

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5

Α2. Το αντικωδικόνιο είναι τριπλέτα νουκλεοτιδίων του α. mrna β. snrna γ. trna δ. rrna Μονάδες 5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μεταφράζοντας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Μεταφράζοντας το κρίκετ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΜΑΡΙΑ 9 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΛΕΤΟ ΑΘΗΝΑ, 7-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εισαγωγικά γ Κρίκετ: ένα ήρεμο ομαδικό άθλημα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 Πανελλαδικές εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 ΘΕΜΑ Α Α1.δ Α2.γ Α3.β Α4.γ Α5.β ΘΕΜΑ Β Β1. 4,2,1,6,3,5 Β2. α. DNA πολυμεράση β. πριμόσωμα γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. γ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ B B1. Σε κάθε νουκλεοτίδιο η αζωτούχος βάση συνδέεται με τον 1' άνθρακα της δεοξυριβόζης και η φωσφορική

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµοσωµικές Αλλαγές. Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες

Χρωµοσωµικές Αλλαγές. Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες 12 Orphanet Ιστοσελίδα ελεύθερης πρόσβασης που παρέχει πληροφορίες για τις σπάνιες παθήσεις, τα κλινικά πειράµατα, τα φάρµακα και συνδέσµους για οµάδες υποστήριξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιστοσελίδα: www.orpha.net

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 25) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α1. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα