Anna Anastassiadis-Symeonidis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Anna Anastassiadis-Symeonidis"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡιΛΗΨΗ Εξετάζονrαι δύο διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη δημιουργία των όρων, η μεταφραστtκή διαδικασία, προϊόντα ιης οποίας είναι τα μεταφραστικά δάνεια, και η αναγνωριστική διαδικασία, προϊόντα της οποίας αποτελούν οι διεθνισμοί. τέλος εξετάζονται ο rρόπος δημιουργίας και η φύση των επιστημονικών επιθημάτων, που δεν αποτελούν πρωτοτυπικά επιθήματα. PROCESSUS DE CREAτiON DES TERMES Anna Anastassiadis-Symeonidis RESUME Nous examinons deux processus qui ont lieu pendant la crέ!ation des termes, le processus traductionnel, qui produit les calques, et le processus de reconnaissance, qui produit les internationalismes. Nous examinons enfln la faς::on dont sont crees les suffixes scientifiques, qui ne sont pas des suffixes prototypiques, ainsi que leur nature. 1 ΕΙΔΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΩΝ Διακρίνουμε δύο είδη διαδικασιών καιά ι η δημιουργία ι ων όρων: 1) Την εσωτερική, δηλ. αυτή που πηγάζει από ι ην ίδια γλώσσα όπου ανήκει ο νεολογισμός, π.χ. οι ΝΕ όροι ρήμα, υποκείμενο, κατηγορούμενο προέκυψαν με εσωιερική διαδικασία, και 2) ιην εξωιερική διαδικασία,' δηλ. αυιή που είναι αποτέλεσμα διαμεσολάβησης άλλης γλώσσας. Πρόκειιαι για το δανεισμό, προϊόνια ιου οποίου είναι τα δάνεια. Ειδικόιερα σιη β' διαδικασία διακρίνουμε α) τον άμεσο δανεισμό, προϊόντα του οποίου είναι τα άμεσα δάνεια, π. χ. bit, pidgin, και β} τον έμμεσο δανεισμό, προϊόντα του οποίου είναι τα έμμεσα δάνεια. Τέλος ο έμμεσος δανεισμός περιλαμβάνει ιρεις διαδικασίες: (i) τη μειαφρασιική, προϊόν της οποίας είναι τα μειαφραστικά δάνεια, π.χ. γαλλ. confixe = ΝΕ σύμφυμα, (ii) ιην αναγνωριστική διαδικασία, προϊόν ι ης οποίας είναι οι διεθνισμοί, π.χ. αγγλ. antonym = ΝΕ αντώνυμο, (iii) το σημασιολογικό εμπλουιισμό, προlόν ιου οποίου είναι ο σημασιολογικός νεολογισμός, π.χ. ταινία 'φιλμ'. Ειδικόιερα η διαδικασία αυιή αφορά περιπιώσεις εμφάνισης νέας σημασίας ως αποιέλεσμα επαφής με άλλη γλώσσα που συνοδεύειαι από διαιήρηση ιου σημαίνοντος, και μπορεί να συμβαίνει είτε α) μέσα στην ίδια επιστήμη, π.χ. οι σημασίες των όρων φώνημα, μετασχηματισμός σιη ΝΕ ως αποτέλεσμα διαμεσολάβησης διαφορετικών εισαγόμενων θεωριών, είιε β) σε διαφορετικές επισιήμες, πβ. ιη μειαφορά σιη γλωσσολογία ιου όρου νalence 'σθένος' από ιην ορολογία της χημείας. Αν και δε διαθέτουμε ασφαλή στατιστικά στοιχεία, θεωρούμε αναμφίβολο ότι οι περισσότεροι επιστημονικοί όροι προκύπτουν με εξωτερική διαδικασία και ειδικότερα ότι είναι προϊόντα 77

2 του έμμεσου δανεισμού, άσχετα με το γεγονός ότι για τους μη ειδικούς δανεισμός είναι μόνο ο άμεσος. 2 ΜΕΤΑΦΡΑΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με δεδομένο ότι γενικά η γλώσσα της πρωτοποριακής επιστημονικής έρευνας δεν είναι η ΝΕ, θεωρούμε αυτονόητο ότι στη δημιουργlα της ΝΕ επιστημονικής ορολογίας είναι καθοριστική η συμβολή της μεταφραστικής διαδικασίας. Συνεπώς βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο της επαφής γλωσσών και ειδικότερα σε υποκατηγορία του εξωτερικού δανεισμού. Αναφύεται λοιπόν το πρόβλημα των διαγλωσσικών αντιστοιχιών. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα της επιστημονικής ορολογίας αποτελείται από [-απλές] λεξικές μονάδες (στο εξής λ.μ.), τότε η διαγλωσσική αντιστοιχία αφορά εlτε α) επιμέρους τμήματα των λ. μ., όπως προθήματα λ.χ. το ΝΕ αμφι- αντιστοιχεί στο ambi- της γαλλ. π.χ. αμφισημία = ambigυite, επιθήματα λ. χ. το ΝΕ (ό)τητα αντιστοιχεί στο γαλλ. -te π. χ. ηχηρότητα= sonorite, σχημαησηκά στοιχεία λ. χ. το ΝΕ -ποιώ αντιστοιχεί στα -iser/-fier της γαλλ., είτε β) δομικά σχήματα, λ.χ. το δομικό σχήμα Επlθετο+Ουσ. της ΝΕ π.χ. άμεσο συστατικό αντιστοιχεί στο σχήμα Ου σ. +Επίθετο' της γαλλ. π.χ. constitυant immediat, το δομικό σχήμα Ουσ.+Ουσ. σε γενική π.χ. δομή επιφανείας αντιστοιχεί στο σχήμα Ουσ.+de+Ουσ. της γαλλ. π.χ. strυctυre de sυrface, το σχήμα Ουσ.+Ουσ. π.χ. μητέρα γλώσσα αντιστοιχεί στο σχήμα της γαλλ. Ουσ.+Ουσ. π.χ. langυe-mere. Ομως οι αντιστοιχίες αυτές αλλά και πολλές άλλες (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994β) εlναι ένας απλός οδηγός, αφού εμφανίζονται εξαιρέσεις. Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των αιτlων που προκαλούν ης εξαιρέσεις αυτές διακρίνω τρεις περιπτώσεις: (i) τη διακλάδωση, (ii) τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, (iii) την ψεuδοφιλlα (i) Διακλάδωση. Κατά τον Darbelnet (1970: 94) «υπάρχει διακλάδωση όταν η μετάφραση μιας λέξης υποχρεώνει να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα ισοδύναμα». Η περίπτωση αυτή διαφέρει από το (ii), στο βαθμό που εδώ το σημασιολογικό πεδίο της λέξης σε μια γλώσσα αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερες λέξεις σε άλλη γλώσσα, π.χ. ΝΕ εικόνα = γαλλ. icόne, image. Η διακλάδωση παρουσιάζει δύο όψεις, τη σύγκλιση και την απόκλιση, με αφετηρία την α γλώσσα του ομιλητή, και βέβαια η κατεύθυνση της διακλάδωσης προσδιορίζει το βαθμό αμφισημίας και δυσκολίας στη μετάφραση. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη σχέση ΝΕ και γαλλ. στη γλωσσολογική ορολογία παρατηρήσαμε ότι συχνά έχουμε απόκλιση όπου ο ένας από τους όρους της γαλλ. δομείται με βάση ΑΕ στοιχεlα 3 π.χ. ΝΕ παράδειγμα = γαλλ. exemple 11 paradigme. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις σύγκλισης, π. χ. γαλλ. emprυnt=ne δανεισμός Ι/δάνειο. Αξίζει 78

3 να σημειωθεf ότι η διακλάδωση δεν περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις μεταξύ λέξεων παρά αφορά και προσφύματα, δηλ. προθήματα και επιθήματα, καθώς και σχηματιστικά στοιχείαό Ι. Απόκλιση. Α) Προθήματα. ΝΕ πpο- λ.χ. στα πρόθεση, προβολή - γαλλ. pre- λ.χ. στο prepositίon και pro- λ.χ. στο projection. Β) Επιθήματα. ΝΕ -ικ(ός) λ.χ. στα φωνηεντικός, περιγραφικός- γαλλ. -ique π. χ. στο νocalique και -ίf π. χ. στο descrίptif. Γ) Σχηματιστικά στοιχεfα. ΝΕ ημι- π. χ. στα ημιστιχιο, ημίφωνο - γαλλ. hemί- στο hemίstiche και semί- στο semί-νoyelle. 11. Σύγκλιση. Α) Προθήματα. ΝΕ ανα- λ.χ. στο ανασύνθεση και επσνσ- λ.χ. στο επσνσγρσφή - γαλλ. re- λ. χ. στο recomposition και reecrίture. Β) Επιθήματα. ΝΕ -ση λ.χ. στο άρθρωση και -μός λ.χ. στο περιορισμός - γαλλ. -tion λ.χ. στα ar1ίculation, restrίction. Γ) Σχηματιστικά στοιχεία. ΝΕ μοpφ- λ. χ. στο μορφή (και ουσία) και τυπ- λ. χ. στο τυπική (λογική)- γαλλ. form- λ. χ. στα forme και formel 5. (ii) Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Υπαγορεύεται από ενδογλωσσικούς και γνωστικούς λόγους και αφορά ιδίως α) τα δομικά σχήματα, και β) τα μορφήματα που μετέχουν στην κατασκευή των λ.μ. Ενδεχόμενο αποτέλεσμα της δυνατότητας αυτής εfναι η αστάθεια στην ορολογία, αφού μία έννοια είναι δυνατό να κατονομάζεται με δύο ή περισσότερους όρους. Α) Αν και γενικά ισχύει η αντιστοιχfα των δομικών σχημάτων που προαναφέραμε (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994γ), ωστόσο ποικfλοι λόγοι μπορεί να οδηγήσουν σε σχηματισμό δύο ή περισσότερων όρων για την fδια έννοια, π.χ. σιον αγγλ. όρο deep structure η ΝΕ προτείνει δύο όρους: βαθιά δομή και δομή βάθους. Β) Όσον αφορά την περίπτωση επιλογής διαφορετικών μορφημάτων που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο ή περισσότερων όρων για την κατονομασfα μιας έννοιας, σημαντικό ρόλο παfζει η ενεργοποίηση σκηνών εμπειρίας που προκαλεί κάθε μόρφημα (βλ. Μαρμαρίδου 1992). Έτσι λ.χ., ενώ για τον όρο informateur υπήρχε το σύνθετο πληροφοριοδότης, πλάστηκε το παράγωγο πληροφορητής. γιατί το σύνθετο ενεργοποιεί στο νου του ομιλητή/ακροατή σκηνή εμπειρίας με περιεχόμενο που συνδέεται με καtαδότες. Ωστόσο, αν και θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, στην ουσία θεωρούμε ύστερα από την Corbin ότι τα μέσα κατασκευής λ. μ. δεν είναι ανrαγωνιστικά μεταξύ τους, ακόμη κι αν φαίνεται να κατασκευάζουν λέξεις που ανήκουν στο ίδιο παράδειγμα, πβ. τη μη συνωνυμία λέξεων όπως καλοκαιρινός και καλοκαιριάτικος (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1 993). Συνεπώς, όταν ένα αντικείμενο αναφοράς (στο εξής ΑΑ) κατονομάζεται με διαφορετικές λ. μ., θεωρούμε ότι η γλωσσική σημασfα δεν είναι η ίδια και συνεπώς δεν πρόκειrαι για συνώνυμα, αφού κάθε φορά φωτίζονται διαφορετικές πλευρές του ΑΑ. 79

4 (ίίί) Ψευδοφιλία. Διαγλωσσικά ψευδόφιλες είναι οι λέξεις που μοιάζουν ως προς το σημαiνον, χωρfς ωστόσο να υφfσταται η αναμενόμενη ανtισιοιχία σtο επίπεδο του σημαινομένου, π.χ. το ΝΕ επίθετο που σε επίπεδο σημαίνοντος πλησιάζει το γαλλ. epίthete 'επιθετικός προσδιορισμός', ενώ σε επίπεδο σημαινομένου αντιστοιχεί προς το γαλλ. όρο adjectίf. Οι ψευδόφιλες λέξεις μπορούμε να πούμε ότι είναι διαγλωσσικά παρώνυμα' (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994α: 41). Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές βοήθειας για την επίλυση των παρατιάνω προβλημάτων; Προτείνουμε δύο: α) τη μεσολάβηση άλλης γλώσσας, β) την καλύτερη γνώση του ΝΕ μορφολογικού συστήματος. Α) Λόγω της ιδιαίτερης θέσης της αγγλοαμερικανικής σήμερα, που είναι, όπως υποστηρίξαμε (1994α : ), αποτέλεσμα της υπεροχής των Η.Π.Α. σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ορολόγοι των άλλων γλωσσών συνηθέστατα έχουν ως γλώσσαπηγή την αγγλοαμερικανική. Ωστόσο είναι χρήσιμο να συμβουλεύεται κανείς την απόδοση των όρων και σε άλλες γλώσσες, ιδίως στη γαλλ., που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Λ. χ. προκειμένου για την απόδοση του software στη ΝΕ με τον όρο λογισμικό, είναι αδιαμφισβήτητο ότι έπαιξε θετικό ρόλο ο γαλλ. όρος logίcίel. Β) Θεωρούμε ότι γνωρίζουμε μόνο αδρομερώς τους κανόνες του ΝΕ μορφολογικού συστήματος και των εννοιολογικών δομών', ενώ είναι απαραίτητο να διαθέτουμε τη ρητή περιγραφή του για τη δημιουργία ορολογίας. Απόδειξη αυτού αποτελούν ορισμένες προτάσεις για την απόδοση του όρου hardware που κυκλοφόρησε για ψηφοφορία η ΕΛΕΤΟ 8. Η μη ικανοποιητική γνώση του συστήματος μας οδηγεί στη λανθασμένη άποψη να θεωρούμε από τη μια ως ορθό τύπο μόνο τον υπαρκτό' κι από την άλλη ως αδύνατο να υπάρξει ό,τι η σημερινή κατάσταση της περιγραφής του συστήματος και της θεωρίας δεν μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε (Corbίn 1997). Η ΝΕ βιβλιογραφία που αφορά την ορολογία και γενικότερα τους νεολογισμούς αναφέρεται βέβαια σε κριτήρια ορθού σχηματισμού, όμως είναι αδιαμφισβήτητο ότι είναι ακόμη άγνωστοι τόσο οι κανόνες του ορθού σχηματισμού στις λεπτομέρειές τους όσο και οι κανόνες που διέπουν τις δυνατότητες χρήσης και πραγμάτωσης των λ. μ. Ως γλωσσολόγοι λ.χ. δεν είμαστε ακόμη σε θέση να προβλέψουμε με ακρίβεια τις ιδιότητες - ιδίως σημασιολογικές - των βάσεων που επιλέγονται από ένα επίθημα, ή τα ου σ. που προσδιορίζονται από ένα παράγωγο επίθετο 10 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΗΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Όπως έχουμε υποστηρίξει παλαιότερα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1 994α : 40), στους διεθνισμούς που αποτελούνται ατιό ΑΕ στοιχεία π. χ. τηλέφωνο, ουράνιο, φώνημα κατά την υιοθέτησή τους από τη ΝΕ δεν τίθεται σε λειτουργία μεταφραστικός μηχανισμός. Για μας 80

5 τίθεται σε λειτουργία αναγνωριστική διαδικασία, που έχει ως αποτέλεσμα τη μειαγραφή του δανείου με ελληνικούς χαρακτήρες με επαναφορά με αντίστροφη σειρά της προκαθορισμένης αντιστοίχισης των ΑΕ γραμμάτων προς τους λατινικούς χαρακτήρες λ. χ. ΑΕ η -7 λατ. e -7 ΝΕ η, ΑΕ ω -7 λατ. ο -7 ΝΕ ω. Αξίζει να εξετάσουμε διεξοδικότερα τους διεθνισμούς εκείνους που αποτελούνται από λεξικό μόρφημα που ακολουθείται από ένα στοιχείο που εμφανίζεται ως επίθημα π.χ. φώνημα, ουράν-ιο. Ποια είναι η δομή του προτυπικού όρου πάνω στην οποία θα δημιουργηθούν αναλογικά άλλοι όροι; Και ποια είναι η φύση του στοιχείου που εμφανίζεται ως επίθημα; Στη βιβλιογραφία φαίνεται αποδεκτή η θέση σύμφωνα με την οποία ο προ τυπικός όρος σε α φάση αναλύεται σε βάση+επίθημα λ. χ. uran-ium 11 'ουράνιο', phoneme 'φώνημα' και στη συνέχεια πάνω στο σχήμα αυτό δημιουργούνται αναλογικά άλλοι όροι που ανήκουν στην τάξη των μεtαλλικών σωιχείων λ.χ. magnes-ium ή των μονάδων γλωσσικού υποσυστήματος λ.χ. morph me, lexθme, sέ!manteme κτλ. Ο Kocourek (1982: 91) μιλά για «ελεγχόμενη αναλογική επιθηματοποίηση>> στα επιστημονικά λεξιλόγια, που ξεκίνησε το 18' αι. από το λεξιλόγιο της χημείας στη γαλλ. γλώσσα. Η ερμηνεία αυτή στο σημείο που αφορά την ανάλυση του προτυπικού όρου είναι για μας ανεπαρκής. Πώς εξηγείται η ασυμβατότητα ανάμεσα στη διαχρονική και στη συγχρονική ανάλυση; Πώς λειτουργεί η γλωσσ. ικανότητα του δημιουργού του όρου; Ας εξετάσουμε πιο λεπτομερώς την περίπτωση του όρου φώνημα. Ο τύπος φώνημα υπήρχε στην ΑΕ: ήταν μεταρηματικό ουσ. από το φωνέω-ώ+επίθημα -μα και σήμαινε 'ω αποτέλεσμα του φωνώ, το να παράγω ήχο με τα όργανα παραγωγής ομιλίας'. Όμως ο δανεισμός του από άλλη γλώσσα και συνεπώς η χρήση του από ομιλητές με διαφορετική γλωσσική ικανότητα επέτρεψε την επανανάλuσή του σε φωνή+-ημα και περιεχόμενο 'μονάδα του φωνολογικού υποσυστήματος'. Ήταν συνεπώς αναμενόμενο το νέο σημασιολογικό περιεχόμενο που είχε στο νου ωυ ο μη έλληνας γλωσσολόγος να οδηγήσει σε διαφορετικό τεμαχισμό rου όρου, δηλ. αλλαγή των ορίων των μορφημάτων (ΑΕ φώνη-μα αλλά phon-eme) και συνεπώς σε διαφορετικό κανόνα κατασκευής λέξεων (στο εξής ΚΚΛ) με μεταβολή των κατηγορικών σχέσεων στην είσοδο και στη έξοδο της μορφολογικής διαδικασίας, αφού για την ΑΕ πρόκειται για μεταρηματικό ουσ., ενώ τώρα για μετονοματικό οuσ. 12 Οι τόσο σημανtικές αλλαγές δεν ήταν δυνατό να συμβούν χωρίς τη μεσολάβηση γλωσσικής ικανότητας ξένης προς το σύστημα της ΑΕ. Παρόμοια η δημιουργία του τύπου μόρφημα θα ήταν αδύνατη στην ΑΕ, αφού το ρ. μορφόω έδωσε το ουσ. μόρφωμα 'to αποτέλεσμα tου να δίνω σχήμα'. Το ίδιο ισχύει και για τον όρο λέξημα. Στην ΑΕ η ύπαρξή του θα ήταν αδύνατη. Το ρ. λέγω δημιούργησε το ουσ. λέγ-μα 'το αποτέλεσμα του λέγω'. 81

6 Πώς όμως 10 σ10ιχεfο -ημα απόκ1ησε 1η σημασία 'μονάδα 1ου αφηρημένου επιπέδου 1ης γλώσσας 13 ; Τα στοιχε[α που προκύπτουν με 1ον φόπο autό στο πλαfσιο επιστημονικών όρων παlρνουν 1η σημασfα 1ου υπερωνύμου 1ης κα1ασκευασμένης λέξης (σ1ο εξής ΚΛ), αν αυ1ή εlναι υπερώνυμο μιας αναφορικής Ιάξης (βλ. Paul 1992 : 25). Σ1ην ενό1η1α 1ης αναφορικής 1άξης 1ων μονάδων 1ου αφηρημένου επιπέδου ανησ10ιχεί σε επfπεδο κ01ονομασίας η ομοιόμορφη παραγωγή όρων που περιλαμβάνουν ένα κοινό σ1οιχεfο (με Ιδια μορφή και Ιδιο σημασιολογικό περιεχόμενο). Ωσ1όσο ο ιδιαf1ερος αυ1ός φόπος σχημαησμού επιθημά1ων δε θα έπρεπε να θεωρηθεf όη χαρακ1ηρίζει 1α ειδικά λεξιλόγια. Από ης περιπ1ώσεις επιθημά1ων 1ου γενικού λεξιλογlου που εξε1άσαμε, όπως λ.χ. -ιέρα (ΑνασJασιάδη-Συμεωνfδη 1990), -t (1996) και -ισμός (ΑνασJασιάδη-Συμεωνlδη & Γαλανή 1995), προέκυψε ό11 η Ιδια διαδικασlα συμβαfνει και σ1ο γενικό λεξιλόγιο, δηλ. η επαφή γλωσσών που οδηγεf σ1ο δανεισμό μπορεf να επιφέρει σημασιολογική επανανάλυση 10υ δάνειου 1ύπου, η οποlα προκαλεf μορφολογική επανανάλυση, δηλ. αλλαγή ως προς 1α όρια 1ων μορφημά1ων και 11ς εμπλεκόμενες κα1ηγορικές σχέσεις. Ποια όμως είναι η φύση 1ων σ1οιχεfων όπως -ημα που εμφανίζον1αι σ1ο 1έλος 1ων επισ1ημονικών όρων; Πρόκεηαι για επιθήμα1α ή για β" συνθε11κά; Σε επlπεδο μορφής, δηλ. ως προς 1η φωνολογική δομή 10υς, 1α σ10ιχεία αυ1ά μοιάζουν με επιθήμαjα, κι αυ1ό βέβαια δεν εfναι ΙUχαfο, για1ί 1α σ1οιχεfα αυ1ά ειuμολογικά προέρχονωι εf1ε από επιθήμαω, λ.χ. 10 -ημα σ1ο φώνημα προέρχεωι από 10 επίθημα -μα, είjε από κλιηκά μορφήμα1α, λ.χ. 10 -ο(ν) σ1α νέο(ν), αργό(ν), κρuπτό(ν), που σημαίνει 'ευγενές αέριο', προέρχε~αι από 10 κληικό -ος, -η, -ο(ν). Ωσ1όσο σε σημασιολογικό επίπεδο 1α σ1οιχεία αυ1ά έχουν ως ιδιάζον χαρακιηρισ11κό 10 όη επιψέπουν 1ην 1αξινόμηση 10υ Μ 1ης ΚΛ σε συγκεκριμένη αναφορική 1άξη, αφού αποjελούν απαραf1η10 σ1οιχεfο για 1ην κ01ασκευή 1ου ψήμα1ος που αφορά 1ην υπερωνυμική σημασfα 1ης ΚΛ (Paul 1992: 36-38), π. χ. 'μονάδα 1ου αφηρημένου συσ1ήμ01ος', -ο(ν) 'ευγενές αέριο', -ιο 'μεjαλλικό σ1οιχεfο' λ.χ. σ1α ουράνιο, μαγνήσιο, -ωση 'χρόνια ασθένεια' λ.χ. σ1α κfρρωση, νεύρωση, -fτιδα 'οξεία ασθένεια' λ.χ. σ1α κυστlτιδα, αμuγδαλlτιδα, -ωμα 'όγκος' π.χ. μελάνωμα, σάρκωμσ. -ημα Συνεπώς η σημασlα 1ων σ1οιχεfων αυ1ών καθώς και ο ρόλος 10υς σης ΚΛ όπου με1έχουν παρέχουν ενδεfξεις για 1ην κα1ηγοριοποίηση 1ων σ1οιχείων αυ1ών σ1ην κύρια κα1ηγορfα 1ων ουσ. Σ1ην άποψη αυ1ή θα μπορούσε κανεfς να ανη1άξει ως επιχείρημα 10 όη 1α σ10ιχεfα αuιά σjερούνιαι συν1ακ11κής αυ1ονομfας. Ωσ1όσο σύμφωνα με 10 θεωρη11κό πλαfσιο 1ης Corbin (1987, 1991) που ακολουθούμε σ1ην ανάλυση 1ων επιθημά1ων 10υ γενικού λεξιλογlου 1ης ΝΕ (Ανασ1ασιάδη-Συμεωνfδη 1992), η έλλειψη συνιακ11κής αuιονομlας 1ων σ1οιχεfων δεν αποjελεί αποφασισ11κό κρηήριο για 1η μη έν1αξή 1ους σε μια 82

7 κύρια κατηγορία 14. Αν λοιπόν τα στοιχεία αυτά αποτελούν το υπερώνυμο της σημασίας της ΚΛ, ποιος είναι ο σημασιοσυντακτικός ρόλος του στοιχείου που βρίσκεται στα αριστερά του; Σε μια ΚΛ του τύπου μόρφ-ημα, κυστ-ίτιδα, από συντακτική άποψη το β' στοιχείο αποτελεί το προσδιοριζόμενο και από σημασιολογική άποψη το υπερώνυμο της ΚΛ, ενώ το α' στοιχείο συντακτικά αποτελεί τον προσδιορισμό και σημασιολογικά εξειδικεύει την υπερωνυμική σημασία του β' στοιχείου πάντα όμως σύμφωνα με την εννοιολογική δομή του τελευταίου 15, αφού μόρφημα 'μονάδα του αφηρημένου μορφολογικού επιπέδου', κυστlτιδα 'οξεία ασθένεια της κύστης'. Συνεπώς το β' στοιχείο παρουσιάζει από σημασιοσυντακτική άποψη ομοιότηιες με τα β' συνθετικά και η όλη κατασκευή παρουσιάζει ομοιότηιες με τη δομή των ενδοκενιρικών συνθέτων του γενικού λεξιλογίου (Pauί 1992 : 42) και ειδικότερα των προσδιοριστικών, όπως λ.χ. τα αλογόμυγα, αγριοπερlσrερο, γαιδουράγκαθο, αγριολούλουδο. Πόσο λοιπόν μοιάζουν ως προς τη δομή δύο ΚΛ όπως μόρφ-ημα 'μονάδα του αφηρημένου μορφολογικού συστrjματος' και μόρφω-μα 'η πράξη του μορφώ'; Στην περίπτωση του μόρφ-ημα η αναφορικrj σημασία του -ημα και ο ρόλος του προσδιοριζομένου που αναλαμβάνει το -ημα στο πλαίσιο της ΚΛ έχουν ως αποτέλεσμα το μόρφ-ημα να μοιάζει ως προς τη δομή με το προσδιοριστικό ενδοκενιρικό σύνθειο τριχο-μονάδα, όπου το α' στοιχείο παίζει το ρόλο προσδιορισμού. Αντίθετα στην περίπτωση του μόρφω-μα το α στοιχείο αποτελεί τη βάση και το β' είναι επίθημα, εργαλείο που εφαρμόζειαι σ'αυτη, δηλ η όλη κατασκευrj χαρακτηρίζειαι ως παράγωγο. Σε αντίθεση λοιπόν με τα επιθrjματα του γενικού λεξιλογίου όπως το -μσ στο μόρφω-μα, που διαθέτουν σημασιολογικrj εντολή σε αφηρημένο επίπεδο η οποία συγκεκριμενοποιείται ανάλογα με τη σημασία της βάσης και τα συμφραζόμενα, τα επιστημονικά επιθήματα όπως το -ημα στο μόρφ-ημα έχουν καθορισμένη αναφορικrj σημασία. Δικαιούμασιε λοιπόν να τα αποκαλούμε επιθrjματα, αφού για μας το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί η σημασία; Για τον Paυl (1992 : 73) τα επιστημονικά επιθήματα της ορολογίας της χημείας δεν είναι ούτε β' συνθετικά ούιε καθαυτό επιθήματα, παρά στοιχεία κατασκευής λέξεων με δική τους υπόσταση και δικά τους χαρακτηριστικά, που μοιάζουν με τις μη aυτόνομες βάσεις και ανήκουν ειδικά στο λεξιλόγιο της χημείας. Εμείς χρησιμοποιώντας μια ταξινόμηση που δε στηρίζειαι σε δυαδικά χαρακτηριστικά παρά σε πρωτοτυπικά, υποστηρίζουμε ότι σε μια κλίμακα που αφορά το είδος της σημασίας με την αναφορική σημασία στον ένα πόλο και τη γραμματική σημασία στον άλλο, τα διάφορα μορφήματα θα έπρεπε να παρουσιαστούν με την ακόλουθη σειρά: 83

8 αναφορική σημασία γραμματική σημασία ~ λεξικά μορφήματα επιστημονικά επιθήματα παραγωγικά μορφήματα κλιτικά μορφήματα προθήματα επιθήματα Τα επιστημονικά επιθήματα εμφανίζονται ως μια ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ των λεξικών μορφημάτων και των καθαυτό επιθημάτων, τα οποία με τη σειρά τους είναι λιγότερο πρωτοτυπικά γραμματικά μορφήματα σε σχέση με τα κλιτικά (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ). Ακόμη, επειδή θεωρούμε ότι όσο περισσότερο γραμματικό παραμένει ένα στοιχείο τόσο λιγότερο uπόκειtαι σε δανεισμό, τα (επιστημονικά) επιθήματα γίνονται αντικεfμενο δανεισμού πιο εύκολα από ό, η λ. χ. τα κλιηκά μορφήματα. Μάλιστα υπάρχουν πολλές πιθανόtηtες ένα κλιτικό μόρφημα, αν αποtελέσει ανηκεiμενο δανεισμού, να μετατραπεί στην αποδέκτρια γλώσσα σε (επιστημονικό) επίθημα π. χ. στο ΑΕ νέ(ον) το -ον είναι κληικό μόρφημα, ενώ σtον όρο νέον 'ευγενές αέριο' το -o(v) έχει με10τpαπεί σε επιστημονικό επίθημα ύστερα από μεσολάβηση άλλης γλώσσας. τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι στη βιβλιογραφία γίνεται πολύς λόγος για τη γραμματικοποίηση, δηλ. τη μετατροπή στοιχείου με αναφορική σημασία σε στοιχείο με γραμματική σημασία, πβ. ευώδης (σύνθετο) αλλά βραχ-ώδης (παράγωγο). Ωστόσο με τα επιστημονικά επιθήματα διανύεται μια αντίθετη πορεία: ένα κλιτικό μόρφημα πχ -ον και ένα επίθημα πχ -μα τείνουν προς λεξικοποίηση 16, αφού τα -ο(ν) και -ημα αποκτούν αναφορική σημασία. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ασχοληθήκαμε με τη μεταφραστική και την αναγνωριστική διαδικασία, και εξετάσαμε τη φύση των επιστημονικών επιθημάτων, που εμφανίζονται ως μη πρωτοτυπικά επιθήματα, που έχουν ως ρόλο να προβάλλουν με ακρίβεια και οικονομία τη συστηματική ταξινόμηση του κόσμου. Είναι αναγκαία η διεξοδική ανάλυση των επιθημάτων, ιδίως εκείνων που σχηματίζουν ουσ., αφού οι περισσότερες λ. μ. μιας ορολογίας ανήκουν στην κατηγορία του ουσ. Η παράλληλη εξέταση των επιθημάτων του γενικού αλλά και των ειδικών λεξιλογίων θα αποκαλύψει τις ομοιότητές τους αλλά και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των επιστημονικών επιθημάτων. Αν και η ανάλυσή μας περιορίστηκε σε πτυχές σχηματισμού των όρων, πιστεύουμε ωστόσο ότι η ορολογία, που φέρει έντονα τη σφραγίδα της πρόθεσης των ερευνητών και για το λόγο αυτό έχει έναν τεχνητό, ελεγχόμενο χαρακτήρα, δεν πρέπει να μελετηθεί αποκομμένη από το ειδικό κείμενο, του οποίου αποτελεί 84

9 αναπόσπαστο μέρος. Η κειμενική διάσταση καθιστά ασφαλώς πιο περίπλοκη την ανάλυση των ειδικών γλωσσών, όμως συγχρόνως την κάνει πιο ικανοποιητική και ελκυστική. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η rυπολογiα που προτείνουμε εδώ διαφέρει από την rυπολογία που είχαμε προτείνει (1994α: 43) ως προς ro όrι εδώ δiνεrαι έμφαση σrη διαδικασία και ιδίως ως προς ro όrι ενσωμαrώνεται η διαδικασία με rην οποία προκύπrουν οι διεθνισμοί. 2. Υπάρχουν και περιπrώσεις όπου η γαλλ. σύνrαξη επιβάλλει αντίστροφη σειρά, οπόrε συμπίπτει η σειρά των όρων στις δύο γλώσσες π.χ. δjπλή άρθρωση.γαλλ. double articυtation. 3. Κάποτε κανένας όρος δεν είναι δομημένος με βάση ΑΕ στοιχεία, π.χ. ΝΕ ρ/ζσ- γαλλ. radical// racine, ΝΕ κλ/ση- γαλλ. fleχion// deriνation. 4. Δεν κάνουμε εδώ διάκριση ανάμεσα σε σχηματιστικά στοιχεία και συνθετικά (α' και β'). 5. Βέβαια η γαλλ. χρησιμοποιεί και το δάνειο από την ΑΕ morph-, λ.χ. στο morphojogie 'μορφολογία'. 6. Παρώνυμα ονομάζονται δύο λέξεις που παρουσιάζουν ομοιότητες σε επίπεδο σημαίνοντος, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από αντίστοιχες ομοιότητες σε επίπεδο σημαινομένου, π.χ. διδάκτορας δικτάτορας. 7. Βλ. Paut (1992 : 48). Η εννοιολογική δομή ορίζεται ως το σύνολο των ποικίλων σχέσεων που έχει μια έννοια με άλλες έννοιες με θεμελιώδη τρόπο, π.χ. η έννοια της ασθένειας έχει θεμελιώδεις σχέσεις με έννοιες όπως ιός (αιrία), όργανο (που προσβάλλει), πόνος (σύμπτωμα) κτλ. Γνωρίζοντας την εννοιολογική δομή μιας έννοιας μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις ως προς τους όρους με τους οποίους αυτή συσχετίζεrαι. 8. Λ χ πιστεύουμε ότι δεν είναι σύμφωνος με τους κανόνες του ΝΕ συστήματος ο σχημαrισμός υλοnκ6. που προϋποθέτει ένα ρ. *υλ6ω -? υλωτικ6. 9. Έτσι εξηγείται και ο φόβος rου νεολογισμού, βλ. λ.χ. Βαλεονrής (1992: ) και Αvαστασιάδη Συμεωνίδη (1986 : 83-86). 10. Όπως π.χ. για το είδος των βάσεων σrις οποίες εφαρμόζεται το επίθημα Ιάτικ(ος), π.χ. βραδ ιάτικος (Αναστασιάδη Συμεωνίδη 1993). 11. Κατά rον Paul (1992 : 18) η πρώτη μαρτυρία σε ium στη γαλλ. είναι η λέξη uranium το 1789, που χρησίμευσε ως προrυπική λέξη για τη δημιουργία λέξεων που δηλώνουν ΑΑ που ανήκουν στην αναφορική τάξη των μεταλλικών στοιχείων. 12. Βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Γαλανή 1995 για επανανάλuση των λέξεων σε -ισμ6ς. 13. Κατά rον Saussure του επιπέδου της tangue σε αντιδιαστολή προς το επίπεδο της πραγμάτωσης, της ομιλίας (parole). 14. Με το σκεπτικό αυτό λ.χ. τα στοιχεία pjv στο ριv6κερως και υδρ- στο υδράργυρος εντάσσονται στην κατηγορία των ουσ. 15. Συνεπώς υπάρχει μερική πρόβλεψη χάρη στην εννοιολογική δομή του επιθήματος. 16. Στη βιβλιογραφία η λεξικοποίηση αναφέρεται συχνά για τις περιπτώσεις παγίωσης, δηλ. μετατροπής μιας ελεύθερης φράσης σε λεξική. 85

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστασιάδη-Σuμεωνlδη Α Η νεολογfα στην κοινή νεοελληνική, ΕΕΦΣΑΠΘ, Παράρτημα αρ. 65, 1986, Θεσ/νlκη, 362σσ. Anastassiadis-Symeonidis Α «Le processus d'emprunt de suffixes», Cofoquio de Lexico/ogia e fexicografia-actas, 1990, 1990, Νέο Παν/μιο Λισαβόνας, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α. «Η νεοελληνικ~ παραγωγή κατά το μοντέλο της D. Corbin» ΜΕΓ , 1992, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη «Μια πρώτη προσέγγιση του επιθ~ματος -ιάτικ(ος)», ΜΕΓ , 1993, Θεσσαλονfκη, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνίδη Α Νεολογικός δανεισμός της νεοελληνικής. Άμεσα δάνεια από τη γαλλική και αγγλοαμερικανική. Μορφοφωνολογική ανάλυση, 1994α, 298σσ. Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α «Un dictionnaire multilingue de linguistique» Meta 1994β, 39/4, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α «Les composes du type ΑΝ en grec moderne», Ungua Franca 1994γ-1, Schena Editore, σσ Anastassiadis-Symeonidis Α «Α propos de l'emprunt suffixal en grec moderne», Cahiers de Lexico/ogie /1, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α. & Σ. Γαλανή «Το επfθημα -ισμ6ς στη νεοελληνικ~», ΜΕΓ , 1995, σσ Βαλεονιής Κ. «Προβλ~ματα της τεχνικής ορολογfας» Τυποποfηση ορολογfας, 1992, σσ Corbin D. Morpho/ogie derivationne/fe et structuration du fexlque, Niemeyer, 1987, 2 τ. 937σσ., Presses Uniνersitaires de Lille, Corbin D. «lntroduction-la formation des mots : structures et interpretations» Lexique , σσ Corbin D. «Entre les mots possibles et les mots existants : les unites lexicales a faible probabilite d"actualisation» ανακοfνωση στο συνέδριο Mots possibles et mots existants, Lille Απριλfοu Darbelnet J. «Dictionnaires bilingues et lexicologie differentielle», Langages , σσ Kocourek R. La langue franι;aise de /a technique et de /a science, Brandstetter Μαρμαρfδοu Σ. «Γλωσσολογικ~ προσέγγιση προβλημάτων τuποποfησης και μεταφοράς ορολογfας» Τυποποlηση ορολογlας, 1992, σσ

11 Paul J. «Le vocabulaire de la chimie: specificite de la suffiχation nominale», αδημ. μεταπτ. εργασία Πανεπιστημίου Lille 111, Τυποποlηση Ορολογίας-Πρακτικά διήμερου ορολοyίας-αθήvα 11 και 12 Νοεμβρίου 1992, ΤΕΕ-ΕΛΟΤΠΕ 1992, 21, 309σσ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Καθηγήτρια γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ- Τομέας Γλωσσολογίας Θεσσαλονίκη

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Άννα Αναστασιάδη -Συμεωνίδη Πασχαλιά Βαβατζάνη Σοφία Γαλανή Αικατερίνη Σταυριανάκη ΠΕΡιΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ48 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013

στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013 -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα 7-9/11/2013 Περιεχόμενα 0. Εισαγωγή 1. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα,

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα, Δοµιστική µέθοδος διδασκαλίας - Δοµιστικά Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 20ός αιώνας: δοµισµός, F. de Saussure (1916) επιστηµονικό κίνηµα - το όνοµά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη

Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας: σύνταξη Μάθημα: Εισαγωγή στις επιστήμες λόγου και ακοής Ιωάννα Τάλλη, Ph.D. Σύνταξη Είναι ο τομέας της γλώσσας που μελετά τη δομή των προτάσεων, δηλαδή ποια είναι η σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη

Γλωσσική Τεχνολογία. Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία. Βασιλική Σιμάκη 1 Γλωσσική Τεχνολογία Μάθημα 3 ο : Βασικές Γλωσσολογικές Έννοιες Ι: Μορφολογία 2 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας Κυρίως γραπτή γλώσσα, κύριος στόχος η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων γλωσσολογικών θεωριών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο. Ενότητα 2: Στοιχεία της γλωσσικής γνώσης Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο. Ενότητα 2: Στοιχεία της γλωσσικής γνώσης Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Στοιχεία της γλωσσικής γνώσης Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. (1) Η επιλογή των μορφημάτων (τα σωστά μορφήματα για κάθε λέξη) (2) Η μορφή των μορφημάτων (σωστά αλλόμορφα)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ. (1) Η επιλογή των μορφημάτων (τα σωστά μορφήματα για κάθε λέξη) (2) Η μορφή των μορφημάτων (σωστά αλλόμορφα) ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 1. Εισαγωγή - Πέρα από τον γενικό χαρακτηρισμό μίας γλώσσας (μακροσκοπικό επίπεδο), πολλές τυπολογικές διαφορές (και ομοιότητες) μπορούν να εντοπιστούν στο μικροσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Η φωνολογική επίγνωση. Ευφημία Τάφα

Η φωνολογική επίγνωση. Ευφημία Τάφα Η φωνολογική επίγνωση Ευφημία Τάφα Γλωσσική ανάπτυξη Κλάμα ή γέλιο (0-2 μηνών) Βαβίσματα (2-4 μηνών) Συγκεκριμένοι ήχοι (6 μηνών περίπου) Πρώτες λέξεις (1 ο έτος) Τηλεγραφικός λόγος (2 ο έτος) 1000 λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ RÉSUMÉ

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ RÉSUMÉ 1 ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζεται το φαινόμενο που αποκαλούμε αναβαπτισμό, δηλ. η εκ νέου κατονομασία ενός όρου ή μιας λεξικής μονάδας, ως αποτέλεσμα ανακάλυψης μιας νέας οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογικές κατηγορίες νοητικού λεξικού του SLDT στα ελληνικά και η σχέση τους με την προνοσηρή νοημοσύνη

Μορφολογικές κατηγορίες νοητικού λεξικού του SLDT στα ελληνικά και η σχέση τους με την προνοσηρή νοημοσύνη Μορφολογικές κατηγορίες νοητικού λεξικού του SLDT στα ελληνικά και η σχέση τους με την προνοσηρή νοημοσύνη Ελισάβετ Νεοφυτίδου Ψυχολόγος, ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ Α.Π.Θ Η αναζήτηση κατάλληλων μεθόδων και εξιδεικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 9: Σημασιολογική οργάνωση του λόγου νοητό λεξικό Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια Ζ εξάμηνο 2007 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ story Β. ΛΟΓΟΣ discourse Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι. Μορφολογία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι. Μορφολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Μετάφρασης

Στρατηγικές Μετάφρασης Στρατηγικές Μετάφρασης Αγγλικών Στρατιωτικών Νεολογισμών στα Ελληνικά Γεώργιος Δαμασκηνίδης (EdD) Εξωτερικός Συνεργάτης ΑΠΘ 10ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Περίγραμμα Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ 1 3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ανακοίνωση θα μελετήσουμε τα πολυλεκτικά σύνθετα με τη μορφή επίθετο + ουσιαστικό που ανήκουν σε ειδικά λεξιλόγια, π.χ. νωτιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 7: Παράδειγμα Μετάφρασης κειμένου πληροφοριακού χαρακτήρα Είδος κειμένου: Oδηγίες χρήσης Ελπίδα Λουπάκη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη)

Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) [Αντίστροφο λεξικό] Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) 1. Το λεξιλόγιο - 1. Το λεξιλόγιο - 2. Σύσταση και επεξεργασία της μακροδομής - 3. Γενικές αρχές κωδικοποίησης - 4. Ειδικές αρχές κωδικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

διευκρίνιση Η (προ)ιστορία Παραδοσιακή µέθοδος διδασκαλίας - «Παραδοσιακά» Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας

διευκρίνιση Η (προ)ιστορία Παραδοσιακή µέθοδος διδασκαλίας - «Παραδοσιακά» Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας Παραδοσιακή µέθοδος διδασκαλίας - «Παραδοσιακά» Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας διευκρίνιση ανέκαθεν η (γλωσσική) πράξη (πρέπει να) αντανακλά(;) τις θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) ΓΛΩ 372 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κατηγορίες (Μέρη του Λόγου) Πρέπει να ονοματίσουμε τους διάφορους κόμβους με ταμπέλες που να παραπέμπουν στα μέρη του λόγου ή, πιο τεχνικά, στις συντακτικές κατηγορίες που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 6: Συγκέντρωση παράλληλων κειμένων προς μετάφραση με θέμα την ενδυμασία Κασάπη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου 0-6 μηνών 7-12 μηνών 13-18 μηνών 19-24 μηνών 2-3 ετών 3-4 ετών 4-5 ετών 5-6 ετών 6-7 ετών 0-6 μηνών Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους Συχνά μουρμουρίζει, γελά και παράγει ευχάριστους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1) Γενικές αρχές 2) Δείξη 3) Η θεωρία των λεκτικών πράξεων 4) Η θεωρία των υπονοημάτων 5) Τα αξιώματα και η αρχή της συνεργασίας 6) Προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Mirambel, André. [1978] Η νέα ελληνική γλώσσα. Περιγραφή και ανάλυση.

Mirambel, André. [1978] Η νέα ελληνική γλώσσα. Περιγραφή και ανάλυση. [Γραμματικές της νέας Ελληνικής] Mirambel, André. [1978] 1988. Η νέα ελληνική γλώσσα. Περιγραφή και ανάλυση. Σωτήρης Κ. Τσέλικας Mirambel, André. [1978] 1988. Η νέα ελληνική γλώσσα. Περιγραφή και ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι 4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι Η µετάφραση ξένων όρων συνδέεται στενά µε το γενικότερο φαινόµενο του δανεισµού, εφόσον οι προς µετάφραση όροι εισέρχονται στη γλώσσα ως δάνεια από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Σ Ο Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 6. Σο πρόγραμμα γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού.

Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Σ Ο Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 6. Σο πρόγραμμα γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Κεφάλαιο 6 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία σημαντικά στάδια : Σον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος Σην ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας [Οδηγός] ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του τομέα γλωσσολογίας: «Η Γλωσσική Επικοινωνία Και Η Νέα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακά κοινό. Ειδικότερα, κάθε χρόνο διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών

1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 2. Τη γλωσσική «ύλη» του προγράμματος σπουδών ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ Το ΕΠΣ-ΞΓ περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δεδομένων: 1. Περιγραφητές επικοινωνιακών δραστηριοτήτων Πρόκειται για μια σειρά δηλώσεων ή περιγραφικών δεικτών που προσδιορίζουν ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σημασιολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναφορές των διδακτορικών φοιτητών για τη συνάφεια του προγράμματος στα πεδία έρευνάς τους.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναφορές των διδακτορικών φοιτητών για τη συνάφεια του προγράμματος στα πεδία έρευνάς τους. Πρόγραμμα «Αριστεία» «Διαχρονικό σώμα ελληνικών κειμένων του 20ού αιώνα/ Diachronic corpus of Greek of the 20th century» Κ.Α. Έρευνας: 70/3/11920 Ακρωνύμιο: Greek Corpus 20 Κωδικός «ΑΡΙΣΤΕΙΑ I»: 2396 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας Ευφημία Τάφα

Η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας Ευφημία Τάφα Η ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης Γλωσσική ανάπτυξη Κλάμα ή γέλιο (0-2 μηνών)

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα (Σύστηµα συµβάσεων) Κοινωνικό φαινόµενο: πώς έχουν συναινέσει (ασυνείδητα) οι συνοµιλητές ότι µπορούν να συνεννοηθούν.. (π.χ.( το ίδιο αντικείµ

Γλώσσα (Σύστηµα συµβάσεων) Κοινωνικό φαινόµενο: πώς έχουν συναινέσει (ασυνείδητα) οι συνοµιλητές ότι µπορούν να συνεννοηθούν.. (π.χ.( το ίδιο αντικείµ Σύγχρονη γλωσσολογία δοµισµός/στρουκτουραλισµός στρουκτουραλισµός -Saussure (1916) ΛΟΓΟΣ: Ικανότητα/δραστηριότητα γλωσσικής επικοινωνίας ΓΛΩΣΣΑ: Συµβάσεις µιας γλωσσικής κοινότητας για επικοινωνία ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 2: Τα στάδια της μετάφρασης Οι ρόλοι του μεταφραστή Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos

PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Στην εργασία αυτή εξετάζω μια σειρά προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την απόδοση των σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou 1 ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ' αυτή την ανακοίνωση θα σκιαγραφήσουμε τα όρια μεταξύ πολυλεκτικών ονοματικών εκφράσεων (σύμπλοκα) όπως παιδική χαρά, φακοί επαφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 4: Μεταφραστικές τεχνικές Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική. La morphologie des termes de couleur du Grec Moderne. 0 Εισαγωγή. Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική. La morphologie des termes de couleur du Grec Moderne. 0 Εισαγωγή. Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια, πολλοί είναι οι ερευνητές που μελετούν το πεδίο της ορολογίας των χρωμάτων σε πολλές γλώσσες. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι: ΕΥΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι: ΕΥΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι: ΕΥΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ 1. Εισαγωγή - Είναι προφανές ότι οι Τυπολογικές συγκρίσεις και η μελέτη της διαφορετικότητας των γλωσσών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ονοµατικά σύνολα της Νέας Ελληνικής: Εξάλειψη µορφολογικών αµφισηµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 21-23 Μαΐου 2015 Γεώργιος Βεϊκόπουλος Επίσημος μεταφραστής γαλλικής γλώσσας Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Επισήμων Μεταφραστών Υπουργείου Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 6: Φώνημα Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6ο: Παρόν και μέλλον της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας

Κεφάλαιο 6ο: Παρόν και μέλλον της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας Κεφάλαιο 6ο: Παρόν και μέλλον της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας Σύνοψη Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο του βιβλίου, αρχικά θα ανακαλέσουμε συνοπτικά το υλικό των προηγούμενων κεφαλαίων και θα δούμε τις συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Φυλλάδιο Εργασίας 1 Ενδεικτικές Απαντήσεις Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα k_kakarikos@hotmail.com efkodok@yahoo.gr Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

5. Παρουσίαση λογισμικών (ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα)

5. Παρουσίαση λογισμικών (ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα) Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 327 5. Παρουσίαση λογισμικών (ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα) Επισημάναμε ήδη ότι το κλειστό εκπαιδευτικό λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κλαίρης - Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική - Επικοινωνιακή.

Χρήστος Κλαίρης - Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική - Επικοινωνιακή. [Γραμματικές της νέας Ελληνικής] Χρήστος Κλαίρης - Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική - Επικοινωνιακή. Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου & Αναστάσιος Τσαγγαλίδης Χρήστος Κλαίρης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα Θεωρητικό Μέρος: Παραγωγή γραπτού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Επίπεδο Γ1 Κατανόηση γραπτού λόγου Για να δείξει ο υποψήφιος ότι έχει την ικανότητα να αντιληφθεί εκτεταμένα, σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος. Terminology and automatic spelling correction

21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος. Terminology and automatic spelling correction 1 21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος Άννα Αναστασιάδη Συμεωνίδη Τίτα Κυριακοπούλου Γεωργία Νικολάου Άννα Παναγιώτου Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα, που εκπονείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Διατήρηση η της αθλητικής απόδοσης 710: 8 η Διάλεξη Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Περιεχόμενο της διάλεξης αυτής αποτελούν: Αγωνιστικός αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

άλγεβρα και αλγεβρική σκέψη μαρία καλδρυμίδου

άλγεβρα και αλγεβρική σκέψη μαρία καλδρυμίδου άλγεβρα και αλγεβρική σκέψη μαρία καλδρυμίδου άλγεβρα από την επίλυση εξισώσεων στη μελέτη των μεταβολών, των σχέσεων, των κανονικοτήτων και δομών, σε ένα περιβάλλον αναλυτικού συμβολικού συλλογισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση πρωτοκόλλων ανάλυσης λαθών ορθογραφίας και αξιολόγησης του επιπέδου παραγωγής γραπτού λόγου ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Κίτσου Γεωργία Εκπαιδευτικός ΠΕΟ3 ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε

Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Ατομικές διαφορές στην κατάκτηση της Γ2 Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Α. Παράμετροι που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας Γ2 Πολλές παράμετροι επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 4: Χαρακτηριστικά της Ομιλίας Φωνητική και Φωνολογία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα