Anna Anastassiadis-Symeonidis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Anna Anastassiadis-Symeonidis"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡιΛΗΨΗ Εξετάζονrαι δύο διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη δημιουργία των όρων, η μεταφραστtκή διαδικασία, προϊόντα ιης οποίας είναι τα μεταφραστικά δάνεια, και η αναγνωριστική διαδικασία, προϊόντα της οποίας αποτελούν οι διεθνισμοί. τέλος εξετάζονται ο rρόπος δημιουργίας και η φύση των επιστημονικών επιθημάτων, που δεν αποτελούν πρωτοτυπικά επιθήματα. PROCESSUS DE CREAτiON DES TERMES Anna Anastassiadis-Symeonidis RESUME Nous examinons deux processus qui ont lieu pendant la crέ!ation des termes, le processus traductionnel, qui produit les calques, et le processus de reconnaissance, qui produit les internationalismes. Nous examinons enfln la faς::on dont sont crees les suffixes scientifiques, qui ne sont pas des suffixes prototypiques, ainsi que leur nature. 1 ΕΙΔΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΩΝ Διακρίνουμε δύο είδη διαδικασιών καιά ι η δημιουργία ι ων όρων: 1) Την εσωτερική, δηλ. αυτή που πηγάζει από ι ην ίδια γλώσσα όπου ανήκει ο νεολογισμός, π.χ. οι ΝΕ όροι ρήμα, υποκείμενο, κατηγορούμενο προέκυψαν με εσωιερική διαδικασία, και 2) ιην εξωιερική διαδικασία,' δηλ. αυιή που είναι αποτέλεσμα διαμεσολάβησης άλλης γλώσσας. Πρόκειιαι για το δανεισμό, προϊόνια ιου οποίου είναι τα δάνεια. Ειδικόιερα σιη β' διαδικασία διακρίνουμε α) τον άμεσο δανεισμό, προϊόντα του οποίου είναι τα άμεσα δάνεια, π. χ. bit, pidgin, και β} τον έμμεσο δανεισμό, προϊόντα του οποίου είναι τα έμμεσα δάνεια. Τέλος ο έμμεσος δανεισμός περιλαμβάνει ιρεις διαδικασίες: (i) τη μειαφρασιική, προϊόν της οποίας είναι τα μειαφραστικά δάνεια, π.χ. γαλλ. confixe = ΝΕ σύμφυμα, (ii) ιην αναγνωριστική διαδικασία, προϊόν ι ης οποίας είναι οι διεθνισμοί, π.χ. αγγλ. antonym = ΝΕ αντώνυμο, (iii) το σημασιολογικό εμπλουιισμό, προlόν ιου οποίου είναι ο σημασιολογικός νεολογισμός, π.χ. ταινία 'φιλμ'. Ειδικόιερα η διαδικασία αυιή αφορά περιπιώσεις εμφάνισης νέας σημασίας ως αποιέλεσμα επαφής με άλλη γλώσσα που συνοδεύειαι από διαιήρηση ιου σημαίνοντος, και μπορεί να συμβαίνει είτε α) μέσα στην ίδια επιστήμη, π.χ. οι σημασίες των όρων φώνημα, μετασχηματισμός σιη ΝΕ ως αποτέλεσμα διαμεσολάβησης διαφορετικών εισαγόμενων θεωριών, είιε β) σε διαφορετικές επισιήμες, πβ. ιη μειαφορά σιη γλωσσολογία ιου όρου νalence 'σθένος' από ιην ορολογία της χημείας. Αν και δε διαθέτουμε ασφαλή στατιστικά στοιχεία, θεωρούμε αναμφίβολο ότι οι περισσότεροι επιστημονικοί όροι προκύπτουν με εξωτερική διαδικασία και ειδικότερα ότι είναι προϊόντα 77

2 του έμμεσου δανεισμού, άσχετα με το γεγονός ότι για τους μη ειδικούς δανεισμός είναι μόνο ο άμεσος. 2 ΜΕΤΑΦΡΑΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με δεδομένο ότι γενικά η γλώσσα της πρωτοποριακής επιστημονικής έρευνας δεν είναι η ΝΕ, θεωρούμε αυτονόητο ότι στη δημιουργlα της ΝΕ επιστημονικής ορολογίας είναι καθοριστική η συμβολή της μεταφραστικής διαδικασίας. Συνεπώς βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο της επαφής γλωσσών και ειδικότερα σε υποκατηγορία του εξωτερικού δανεισμού. Αναφύεται λοιπόν το πρόβλημα των διαγλωσσικών αντιστοιχιών. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα της επιστημονικής ορολογίας αποτελείται από [-απλές] λεξικές μονάδες (στο εξής λ.μ.), τότε η διαγλωσσική αντιστοιχία αφορά εlτε α) επιμέρους τμήματα των λ. μ., όπως προθήματα λ.χ. το ΝΕ αμφι- αντιστοιχεί στο ambi- της γαλλ. π.χ. αμφισημία = ambigυite, επιθήματα λ. χ. το ΝΕ (ό)τητα αντιστοιχεί στο γαλλ. -te π. χ. ηχηρότητα= sonorite, σχημαησηκά στοιχεία λ. χ. το ΝΕ -ποιώ αντιστοιχεί στα -iser/-fier της γαλλ., είτε β) δομικά σχήματα, λ.χ. το δομικό σχήμα Επlθετο+Ουσ. της ΝΕ π.χ. άμεσο συστατικό αντιστοιχεί στο σχήμα Ου σ. +Επίθετο' της γαλλ. π.χ. constitυant immediat, το δομικό σχήμα Ουσ.+Ουσ. σε γενική π.χ. δομή επιφανείας αντιστοιχεί στο σχήμα Ουσ.+de+Ουσ. της γαλλ. π.χ. strυctυre de sυrface, το σχήμα Ουσ.+Ουσ. π.χ. μητέρα γλώσσα αντιστοιχεί στο σχήμα της γαλλ. Ουσ.+Ουσ. π.χ. langυe-mere. Ομως οι αντιστοιχίες αυτές αλλά και πολλές άλλες (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994β) εlναι ένας απλός οδηγός, αφού εμφανίζονται εξαιρέσεις. Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των αιτlων που προκαλούν ης εξαιρέσεις αυτές διακρίνω τρεις περιπτώσεις: (i) τη διακλάδωση, (ii) τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, (iii) την ψεuδοφιλlα (i) Διακλάδωση. Κατά τον Darbelnet (1970: 94) «υπάρχει διακλάδωση όταν η μετάφραση μιας λέξης υποχρεώνει να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα ισοδύναμα». Η περίπτωση αυτή διαφέρει από το (ii), στο βαθμό που εδώ το σημασιολογικό πεδίο της λέξης σε μια γλώσσα αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερες λέξεις σε άλλη γλώσσα, π.χ. ΝΕ εικόνα = γαλλ. icόne, image. Η διακλάδωση παρουσιάζει δύο όψεις, τη σύγκλιση και την απόκλιση, με αφετηρία την α γλώσσα του ομιλητή, και βέβαια η κατεύθυνση της διακλάδωσης προσδιορίζει το βαθμό αμφισημίας και δυσκολίας στη μετάφραση. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη σχέση ΝΕ και γαλλ. στη γλωσσολογική ορολογία παρατηρήσαμε ότι συχνά έχουμε απόκλιση όπου ο ένας από τους όρους της γαλλ. δομείται με βάση ΑΕ στοιχεlα 3 π.χ. ΝΕ παράδειγμα = γαλλ. exemple 11 paradigme. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις σύγκλισης, π. χ. γαλλ. emprυnt=ne δανεισμός Ι/δάνειο. Αξίζει 78

3 να σημειωθεf ότι η διακλάδωση δεν περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις μεταξύ λέξεων παρά αφορά και προσφύματα, δηλ. προθήματα και επιθήματα, καθώς και σχηματιστικά στοιχείαό Ι. Απόκλιση. Α) Προθήματα. ΝΕ πpο- λ.χ. στα πρόθεση, προβολή - γαλλ. pre- λ.χ. στο prepositίon και pro- λ.χ. στο projection. Β) Επιθήματα. ΝΕ -ικ(ός) λ.χ. στα φωνηεντικός, περιγραφικός- γαλλ. -ique π. χ. στο νocalique και -ίf π. χ. στο descrίptif. Γ) Σχηματιστικά στοιχεfα. ΝΕ ημι- π. χ. στα ημιστιχιο, ημίφωνο - γαλλ. hemί- στο hemίstiche και semί- στο semί-νoyelle. 11. Σύγκλιση. Α) Προθήματα. ΝΕ ανα- λ.χ. στο ανασύνθεση και επσνσ- λ.χ. στο επσνσγρσφή - γαλλ. re- λ. χ. στο recomposition και reecrίture. Β) Επιθήματα. ΝΕ -ση λ.χ. στο άρθρωση και -μός λ.χ. στο περιορισμός - γαλλ. -tion λ.χ. στα ar1ίculation, restrίction. Γ) Σχηματιστικά στοιχεία. ΝΕ μοpφ- λ. χ. στο μορφή (και ουσία) και τυπ- λ. χ. στο τυπική (λογική)- γαλλ. form- λ. χ. στα forme και formel 5. (ii) Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Υπαγορεύεται από ενδογλωσσικούς και γνωστικούς λόγους και αφορά ιδίως α) τα δομικά σχήματα, και β) τα μορφήματα που μετέχουν στην κατασκευή των λ.μ. Ενδεχόμενο αποτέλεσμα της δυνατότητας αυτής εfναι η αστάθεια στην ορολογία, αφού μία έννοια είναι δυνατό να κατονομάζεται με δύο ή περισσότερους όρους. Α) Αν και γενικά ισχύει η αντιστοιχfα των δομικών σχημάτων που προαναφέραμε (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994γ), ωστόσο ποικfλοι λόγοι μπορεί να οδηγήσουν σε σχηματισμό δύο ή περισσότερων όρων για την fδια έννοια, π.χ. σιον αγγλ. όρο deep structure η ΝΕ προτείνει δύο όρους: βαθιά δομή και δομή βάθους. Β) Όσον αφορά την περίπτωση επιλογής διαφορετικών μορφημάτων που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο ή περισσότερων όρων για την κατονομασfα μιας έννοιας, σημαντικό ρόλο παfζει η ενεργοποίηση σκηνών εμπειρίας που προκαλεί κάθε μόρφημα (βλ. Μαρμαρίδου 1992). Έτσι λ.χ., ενώ για τον όρο informateur υπήρχε το σύνθετο πληροφοριοδότης, πλάστηκε το παράγωγο πληροφορητής. γιατί το σύνθετο ενεργοποιεί στο νου του ομιλητή/ακροατή σκηνή εμπειρίας με περιεχόμενο που συνδέεται με καtαδότες. Ωστόσο, αν και θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, στην ουσία θεωρούμε ύστερα από την Corbin ότι τα μέσα κατασκευής λ. μ. δεν είναι ανrαγωνιστικά μεταξύ τους, ακόμη κι αν φαίνεται να κατασκευάζουν λέξεις που ανήκουν στο ίδιο παράδειγμα, πβ. τη μη συνωνυμία λέξεων όπως καλοκαιρινός και καλοκαιριάτικος (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1 993). Συνεπώς, όταν ένα αντικείμενο αναφοράς (στο εξής ΑΑ) κατονομάζεται με διαφορετικές λ. μ., θεωρούμε ότι η γλωσσική σημασfα δεν είναι η ίδια και συνεπώς δεν πρόκειrαι για συνώνυμα, αφού κάθε φορά φωτίζονται διαφορετικές πλευρές του ΑΑ. 79

4 (ίίί) Ψευδοφιλία. Διαγλωσσικά ψευδόφιλες είναι οι λέξεις που μοιάζουν ως προς το σημαiνον, χωρfς ωστόσο να υφfσταται η αναμενόμενη ανtισιοιχία σtο επίπεδο του σημαινομένου, π.χ. το ΝΕ επίθετο που σε επίπεδο σημαίνοντος πλησιάζει το γαλλ. epίthete 'επιθετικός προσδιορισμός', ενώ σε επίπεδο σημαινομένου αντιστοιχεί προς το γαλλ. όρο adjectίf. Οι ψευδόφιλες λέξεις μπορούμε να πούμε ότι είναι διαγλωσσικά παρώνυμα' (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994α: 41). Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές βοήθειας για την επίλυση των παρατιάνω προβλημάτων; Προτείνουμε δύο: α) τη μεσολάβηση άλλης γλώσσας, β) την καλύτερη γνώση του ΝΕ μορφολογικού συστήματος. Α) Λόγω της ιδιαίτερης θέσης της αγγλοαμερικανικής σήμερα, που είναι, όπως υποστηρίξαμε (1994α : ), αποτέλεσμα της υπεροχής των Η.Π.Α. σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ορολόγοι των άλλων γλωσσών συνηθέστατα έχουν ως γλώσσαπηγή την αγγλοαμερικανική. Ωστόσο είναι χρήσιμο να συμβουλεύεται κανείς την απόδοση των όρων και σε άλλες γλώσσες, ιδίως στη γαλλ., που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Λ. χ. προκειμένου για την απόδοση του software στη ΝΕ με τον όρο λογισμικό, είναι αδιαμφισβήτητο ότι έπαιξε θετικό ρόλο ο γαλλ. όρος logίcίel. Β) Θεωρούμε ότι γνωρίζουμε μόνο αδρομερώς τους κανόνες του ΝΕ μορφολογικού συστήματος και των εννοιολογικών δομών', ενώ είναι απαραίτητο να διαθέτουμε τη ρητή περιγραφή του για τη δημιουργία ορολογίας. Απόδειξη αυτού αποτελούν ορισμένες προτάσεις για την απόδοση του όρου hardware που κυκλοφόρησε για ψηφοφορία η ΕΛΕΤΟ 8. Η μη ικανοποιητική γνώση του συστήματος μας οδηγεί στη λανθασμένη άποψη να θεωρούμε από τη μια ως ορθό τύπο μόνο τον υπαρκτό' κι από την άλλη ως αδύνατο να υπάρξει ό,τι η σημερινή κατάσταση της περιγραφής του συστήματος και της θεωρίας δεν μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε (Corbίn 1997). Η ΝΕ βιβλιογραφία που αφορά την ορολογία και γενικότερα τους νεολογισμούς αναφέρεται βέβαια σε κριτήρια ορθού σχηματισμού, όμως είναι αδιαμφισβήτητο ότι είναι ακόμη άγνωστοι τόσο οι κανόνες του ορθού σχηματισμού στις λεπτομέρειές τους όσο και οι κανόνες που διέπουν τις δυνατότητες χρήσης και πραγμάτωσης των λ. μ. Ως γλωσσολόγοι λ.χ. δεν είμαστε ακόμη σε θέση να προβλέψουμε με ακρίβεια τις ιδιότητες - ιδίως σημασιολογικές - των βάσεων που επιλέγονται από ένα επίθημα, ή τα ου σ. που προσδιορίζονται από ένα παράγωγο επίθετο 10 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΗΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Όπως έχουμε υποστηρίξει παλαιότερα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1 994α : 40), στους διεθνισμούς που αποτελούνται ατιό ΑΕ στοιχεία π. χ. τηλέφωνο, ουράνιο, φώνημα κατά την υιοθέτησή τους από τη ΝΕ δεν τίθεται σε λειτουργία μεταφραστικός μηχανισμός. Για μας 80

5 τίθεται σε λειτουργία αναγνωριστική διαδικασία, που έχει ως αποτέλεσμα τη μειαγραφή του δανείου με ελληνικούς χαρακτήρες με επαναφορά με αντίστροφη σειρά της προκαθορισμένης αντιστοίχισης των ΑΕ γραμμάτων προς τους λατινικούς χαρακτήρες λ. χ. ΑΕ η -7 λατ. e -7 ΝΕ η, ΑΕ ω -7 λατ. ο -7 ΝΕ ω. Αξίζει να εξετάσουμε διεξοδικότερα τους διεθνισμούς εκείνους που αποτελούνται από λεξικό μόρφημα που ακολουθείται από ένα στοιχείο που εμφανίζεται ως επίθημα π.χ. φώνημα, ουράν-ιο. Ποια είναι η δομή του προτυπικού όρου πάνω στην οποία θα δημιουργηθούν αναλογικά άλλοι όροι; Και ποια είναι η φύση του στοιχείου που εμφανίζεται ως επίθημα; Στη βιβλιογραφία φαίνεται αποδεκτή η θέση σύμφωνα με την οποία ο προ τυπικός όρος σε α φάση αναλύεται σε βάση+επίθημα λ. χ. uran-ium 11 'ουράνιο', phoneme 'φώνημα' και στη συνέχεια πάνω στο σχήμα αυτό δημιουργούνται αναλογικά άλλοι όροι που ανήκουν στην τάξη των μεtαλλικών σωιχείων λ.χ. magnes-ium ή των μονάδων γλωσσικού υποσυστήματος λ.χ. morph me, lexθme, sέ!manteme κτλ. Ο Kocourek (1982: 91) μιλά για «ελεγχόμενη αναλογική επιθηματοποίηση>> στα επιστημονικά λεξιλόγια, που ξεκίνησε το 18' αι. από το λεξιλόγιο της χημείας στη γαλλ. γλώσσα. Η ερμηνεία αυτή στο σημείο που αφορά την ανάλυση του προτυπικού όρου είναι για μας ανεπαρκής. Πώς εξηγείται η ασυμβατότητα ανάμεσα στη διαχρονική και στη συγχρονική ανάλυση; Πώς λειτουργεί η γλωσσ. ικανότητα του δημιουργού του όρου; Ας εξετάσουμε πιο λεπτομερώς την περίπτωση του όρου φώνημα. Ο τύπος φώνημα υπήρχε στην ΑΕ: ήταν μεταρηματικό ουσ. από το φωνέω-ώ+επίθημα -μα και σήμαινε 'ω αποτέλεσμα του φωνώ, το να παράγω ήχο με τα όργανα παραγωγής ομιλίας'. Όμως ο δανεισμός του από άλλη γλώσσα και συνεπώς η χρήση του από ομιλητές με διαφορετική γλωσσική ικανότητα επέτρεψε την επανανάλuσή του σε φωνή+-ημα και περιεχόμενο 'μονάδα του φωνολογικού υποσυστήματος'. Ήταν συνεπώς αναμενόμενο το νέο σημασιολογικό περιεχόμενο που είχε στο νου ωυ ο μη έλληνας γλωσσολόγος να οδηγήσει σε διαφορετικό τεμαχισμό rου όρου, δηλ. αλλαγή των ορίων των μορφημάτων (ΑΕ φώνη-μα αλλά phon-eme) και συνεπώς σε διαφορετικό κανόνα κατασκευής λέξεων (στο εξής ΚΚΛ) με μεταβολή των κατηγορικών σχέσεων στην είσοδο και στη έξοδο της μορφολογικής διαδικασίας, αφού για την ΑΕ πρόκειται για μεταρηματικό ουσ., ενώ τώρα για μετονοματικό οuσ. 12 Οι τόσο σημανtικές αλλαγές δεν ήταν δυνατό να συμβούν χωρίς τη μεσολάβηση γλωσσικής ικανότητας ξένης προς το σύστημα της ΑΕ. Παρόμοια η δημιουργία του τύπου μόρφημα θα ήταν αδύνατη στην ΑΕ, αφού το ρ. μορφόω έδωσε το ουσ. μόρφωμα 'to αποτέλεσμα tου να δίνω σχήμα'. Το ίδιο ισχύει και για τον όρο λέξημα. Στην ΑΕ η ύπαρξή του θα ήταν αδύνατη. Το ρ. λέγω δημιούργησε το ουσ. λέγ-μα 'το αποτέλεσμα του λέγω'. 81

6 Πώς όμως 10 σ10ιχεfο -ημα απόκ1ησε 1η σημασία 'μονάδα 1ου αφηρημένου επιπέδου 1ης γλώσσας 13 ; Τα στοιχε[α που προκύπτουν με 1ον φόπο autό στο πλαfσιο επιστημονικών όρων παlρνουν 1η σημασfα 1ου υπερωνύμου 1ης κα1ασκευασμένης λέξης (σ1ο εξής ΚΛ), αν αυ1ή εlναι υπερώνυμο μιας αναφορικής Ιάξης (βλ. Paul 1992 : 25). Σ1ην ενό1η1α 1ης αναφορικής 1άξης 1ων μονάδων 1ου αφηρημένου επιπέδου ανησ10ιχεί σε επfπεδο κ01ονομασίας η ομοιόμορφη παραγωγή όρων που περιλαμβάνουν ένα κοινό σ1οιχεfο (με Ιδια μορφή και Ιδιο σημασιολογικό περιεχόμενο). Ωσ1όσο ο ιδιαf1ερος αυ1ός φόπος σχημαησμού επιθημά1ων δε θα έπρεπε να θεωρηθεf όη χαρακ1ηρίζει 1α ειδικά λεξιλόγια. Από ης περιπ1ώσεις επιθημά1ων 1ου γενικού λεξιλογlου που εξε1άσαμε, όπως λ.χ. -ιέρα (ΑνασJασιάδη-Συμεωνfδη 1990), -t (1996) και -ισμός (ΑνασJασιάδη-Συμεωνlδη & Γαλανή 1995), προέκυψε ό11 η Ιδια διαδικασlα συμβαfνει και σ1ο γενικό λεξιλόγιο, δηλ. η επαφή γλωσσών που οδηγεf σ1ο δανεισμό μπορεf να επιφέρει σημασιολογική επανανάλυση 10υ δάνειου 1ύπου, η οποlα προκαλεf μορφολογική επανανάλυση, δηλ. αλλαγή ως προς 1α όρια 1ων μορφημά1ων και 11ς εμπλεκόμενες κα1ηγορικές σχέσεις. Ποια όμως είναι η φύση 1ων σ1οιχεfων όπως -ημα που εμφανίζον1αι σ1ο 1έλος 1ων επισ1ημονικών όρων; Πρόκεηαι για επιθήμα1α ή για β" συνθε11κά; Σε επlπεδο μορφής, δηλ. ως προς 1η φωνολογική δομή 10υς, 1α σ10ιχεία αυ1ά μοιάζουν με επιθήμαjα, κι αυ1ό βέβαια δεν εfναι ΙUχαfο, για1ί 1α σ1οιχεfα αυ1ά ειuμολογικά προέρχονωι εf1ε από επιθήμαω, λ.χ. 10 -ημα σ1ο φώνημα προέρχεωι από 10 επίθημα -μα, είjε από κλιηκά μορφήμα1α, λ.χ. 10 -ο(ν) σ1α νέο(ν), αργό(ν), κρuπτό(ν), που σημαίνει 'ευγενές αέριο', προέρχε~αι από 10 κληικό -ος, -η, -ο(ν). Ωσ1όσο σε σημασιολογικό επίπεδο 1α σ1οιχεία αυ1ά έχουν ως ιδιάζον χαρακιηρισ11κό 10 όη επιψέπουν 1ην 1αξινόμηση 10υ Μ 1ης ΚΛ σε συγκεκριμένη αναφορική 1άξη, αφού αποjελούν απαραf1η10 σ1οιχεfο για 1ην κ01ασκευή 1ου ψήμα1ος που αφορά 1ην υπερωνυμική σημασfα 1ης ΚΛ (Paul 1992: 36-38), π. χ. 'μονάδα 1ου αφηρημένου συσ1ήμ01ος', -ο(ν) 'ευγενές αέριο', -ιο 'μεjαλλικό σ1οιχεfο' λ.χ. σ1α ουράνιο, μαγνήσιο, -ωση 'χρόνια ασθένεια' λ.χ. σ1α κfρρωση, νεύρωση, -fτιδα 'οξεία ασθένεια' λ.χ. σ1α κυστlτιδα, αμuγδαλlτιδα, -ωμα 'όγκος' π.χ. μελάνωμα, σάρκωμσ. -ημα Συνεπώς η σημασlα 1ων σ1οιχεfων αυ1ών καθώς και ο ρόλος 10υς σης ΚΛ όπου με1έχουν παρέχουν ενδεfξεις για 1ην κα1ηγοριοποίηση 1ων σ1οιχείων αυ1ών σ1ην κύρια κα1ηγορfα 1ων ουσ. Σ1ην άποψη αυ1ή θα μπορούσε κανεfς να ανη1άξει ως επιχείρημα 10 όη 1α σ10ιχεfα αuιά σjερούνιαι συν1ακ11κής αυ1ονομfας. Ωσ1όσο σύμφωνα με 10 θεωρη11κό πλαfσιο 1ης Corbin (1987, 1991) που ακολουθούμε σ1ην ανάλυση 1ων επιθημά1ων 10υ γενικού λεξιλογlου 1ης ΝΕ (Ανασ1ασιάδη-Συμεωνfδη 1992), η έλλειψη συνιακ11κής αuιονομlας 1ων σ1οιχεfων δεν αποjελεί αποφασισ11κό κρηήριο για 1η μη έν1αξή 1ους σε μια 82

7 κύρια κατηγορία 14. Αν λοιπόν τα στοιχεία αυτά αποτελούν το υπερώνυμο της σημασίας της ΚΛ, ποιος είναι ο σημασιοσυντακτικός ρόλος του στοιχείου που βρίσκεται στα αριστερά του; Σε μια ΚΛ του τύπου μόρφ-ημα, κυστ-ίτιδα, από συντακτική άποψη το β' στοιχείο αποτελεί το προσδιοριζόμενο και από σημασιολογική άποψη το υπερώνυμο της ΚΛ, ενώ το α' στοιχείο συντακτικά αποτελεί τον προσδιορισμό και σημασιολογικά εξειδικεύει την υπερωνυμική σημασία του β' στοιχείου πάντα όμως σύμφωνα με την εννοιολογική δομή του τελευταίου 15, αφού μόρφημα 'μονάδα του αφηρημένου μορφολογικού επιπέδου', κυστlτιδα 'οξεία ασθένεια της κύστης'. Συνεπώς το β' στοιχείο παρουσιάζει από σημασιοσυντακτική άποψη ομοιότηιες με τα β' συνθετικά και η όλη κατασκευή παρουσιάζει ομοιότηιες με τη δομή των ενδοκενιρικών συνθέτων του γενικού λεξιλογίου (Pauί 1992 : 42) και ειδικότερα των προσδιοριστικών, όπως λ.χ. τα αλογόμυγα, αγριοπερlσrερο, γαιδουράγκαθο, αγριολούλουδο. Πόσο λοιπόν μοιάζουν ως προς τη δομή δύο ΚΛ όπως μόρφ-ημα 'μονάδα του αφηρημένου μορφολογικού συστrjματος' και μόρφω-μα 'η πράξη του μορφώ'; Στην περίπτωση του μόρφ-ημα η αναφορικrj σημασία του -ημα και ο ρόλος του προσδιοριζομένου που αναλαμβάνει το -ημα στο πλαίσιο της ΚΛ έχουν ως αποτέλεσμα το μόρφ-ημα να μοιάζει ως προς τη δομή με το προσδιοριστικό ενδοκενιρικό σύνθειο τριχο-μονάδα, όπου το α' στοιχείο παίζει το ρόλο προσδιορισμού. Αντίθετα στην περίπτωση του μόρφω-μα το α στοιχείο αποτελεί τη βάση και το β' είναι επίθημα, εργαλείο που εφαρμόζειαι σ'αυτη, δηλ η όλη κατασκευrj χαρακτηρίζειαι ως παράγωγο. Σε αντίθεση λοιπόν με τα επιθrjματα του γενικού λεξιλογίου όπως το -μσ στο μόρφω-μα, που διαθέτουν σημασιολογικrj εντολή σε αφηρημένο επίπεδο η οποία συγκεκριμενοποιείται ανάλογα με τη σημασία της βάσης και τα συμφραζόμενα, τα επιστημονικά επιθήματα όπως το -ημα στο μόρφ-ημα έχουν καθορισμένη αναφορικrj σημασία. Δικαιούμασιε λοιπόν να τα αποκαλούμε επιθrjματα, αφού για μας το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί η σημασία; Για τον Paυl (1992 : 73) τα επιστημονικά επιθήματα της ορολογίας της χημείας δεν είναι ούτε β' συνθετικά ούιε καθαυτό επιθήματα, παρά στοιχεία κατασκευής λέξεων με δική τους υπόσταση και δικά τους χαρακτηριστικά, που μοιάζουν με τις μη aυτόνομες βάσεις και ανήκουν ειδικά στο λεξιλόγιο της χημείας. Εμείς χρησιμοποιώντας μια ταξινόμηση που δε στηρίζειαι σε δυαδικά χαρακτηριστικά παρά σε πρωτοτυπικά, υποστηρίζουμε ότι σε μια κλίμακα που αφορά το είδος της σημασίας με την αναφορική σημασία στον ένα πόλο και τη γραμματική σημασία στον άλλο, τα διάφορα μορφήματα θα έπρεπε να παρουσιαστούν με την ακόλουθη σειρά: 83

8 αναφορική σημασία γραμματική σημασία ~ λεξικά μορφήματα επιστημονικά επιθήματα παραγωγικά μορφήματα κλιτικά μορφήματα προθήματα επιθήματα Τα επιστημονικά επιθήματα εμφανίζονται ως μια ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ των λεξικών μορφημάτων και των καθαυτό επιθημάτων, τα οποία με τη σειρά τους είναι λιγότερο πρωτοτυπικά γραμματικά μορφήματα σε σχέση με τα κλιτικά (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ). Ακόμη, επειδή θεωρούμε ότι όσο περισσότερο γραμματικό παραμένει ένα στοιχείο τόσο λιγότερο uπόκειtαι σε δανεισμό, τα (επιστημονικά) επιθήματα γίνονται αντικεfμενο δανεισμού πιο εύκολα από ό, η λ. χ. τα κλιηκά μορφήματα. Μάλιστα υπάρχουν πολλές πιθανόtηtες ένα κλιτικό μόρφημα, αν αποtελέσει ανηκεiμενο δανεισμού, να μετατραπεί στην αποδέκτρια γλώσσα σε (επιστημονικό) επίθημα π. χ. στο ΑΕ νέ(ον) το -ον είναι κληικό μόρφημα, ενώ σtον όρο νέον 'ευγενές αέριο' το -o(v) έχει με10τpαπεί σε επιστημονικό επίθημα ύστερα από μεσολάβηση άλλης γλώσσας. τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι στη βιβλιογραφία γίνεται πολύς λόγος για τη γραμματικοποίηση, δηλ. τη μετατροπή στοιχείου με αναφορική σημασία σε στοιχείο με γραμματική σημασία, πβ. ευώδης (σύνθετο) αλλά βραχ-ώδης (παράγωγο). Ωστόσο με τα επιστημονικά επιθήματα διανύεται μια αντίθετη πορεία: ένα κλιτικό μόρφημα πχ -ον και ένα επίθημα πχ -μα τείνουν προς λεξικοποίηση 16, αφού τα -ο(ν) και -ημα αποκτούν αναφορική σημασία. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ασχοληθήκαμε με τη μεταφραστική και την αναγνωριστική διαδικασία, και εξετάσαμε τη φύση των επιστημονικών επιθημάτων, που εμφανίζονται ως μη πρωτοτυπικά επιθήματα, που έχουν ως ρόλο να προβάλλουν με ακρίβεια και οικονομία τη συστηματική ταξινόμηση του κόσμου. Είναι αναγκαία η διεξοδική ανάλυση των επιθημάτων, ιδίως εκείνων που σχηματίζουν ουσ., αφού οι περισσότερες λ. μ. μιας ορολογίας ανήκουν στην κατηγορία του ουσ. Η παράλληλη εξέταση των επιθημάτων του γενικού αλλά και των ειδικών λεξιλογίων θα αποκαλύψει τις ομοιότητές τους αλλά και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των επιστημονικών επιθημάτων. Αν και η ανάλυσή μας περιορίστηκε σε πτυχές σχηματισμού των όρων, πιστεύουμε ωστόσο ότι η ορολογία, που φέρει έντονα τη σφραγίδα της πρόθεσης των ερευνητών και για το λόγο αυτό έχει έναν τεχνητό, ελεγχόμενο χαρακτήρα, δεν πρέπει να μελετηθεί αποκομμένη από το ειδικό κείμενο, του οποίου αποτελεί 84

9 αναπόσπαστο μέρος. Η κειμενική διάσταση καθιστά ασφαλώς πιο περίπλοκη την ανάλυση των ειδικών γλωσσών, όμως συγχρόνως την κάνει πιο ικανοποιητική και ελκυστική. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η rυπολογiα που προτείνουμε εδώ διαφέρει από την rυπολογία που είχαμε προτείνει (1994α: 43) ως προς ro όrι εδώ δiνεrαι έμφαση σrη διαδικασία και ιδίως ως προς ro όrι ενσωμαrώνεται η διαδικασία με rην οποία προκύπrουν οι διεθνισμοί. 2. Υπάρχουν και περιπrώσεις όπου η γαλλ. σύνrαξη επιβάλλει αντίστροφη σειρά, οπόrε συμπίπτει η σειρά των όρων στις δύο γλώσσες π.χ. δjπλή άρθρωση.γαλλ. double articυtation. 3. Κάποτε κανένας όρος δεν είναι δομημένος με βάση ΑΕ στοιχεία, π.χ. ΝΕ ρ/ζσ- γαλλ. radical// racine, ΝΕ κλ/ση- γαλλ. fleχion// deriνation. 4. Δεν κάνουμε εδώ διάκριση ανάμεσα σε σχηματιστικά στοιχεία και συνθετικά (α' και β'). 5. Βέβαια η γαλλ. χρησιμοποιεί και το δάνειο από την ΑΕ morph-, λ.χ. στο morphojogie 'μορφολογία'. 6. Παρώνυμα ονομάζονται δύο λέξεις που παρουσιάζουν ομοιότητες σε επίπεδο σημαίνοντος, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από αντίστοιχες ομοιότητες σε επίπεδο σημαινομένου, π.χ. διδάκτορας δικτάτορας. 7. Βλ. Paut (1992 : 48). Η εννοιολογική δομή ορίζεται ως το σύνολο των ποικίλων σχέσεων που έχει μια έννοια με άλλες έννοιες με θεμελιώδη τρόπο, π.χ. η έννοια της ασθένειας έχει θεμελιώδεις σχέσεις με έννοιες όπως ιός (αιrία), όργανο (που προσβάλλει), πόνος (σύμπτωμα) κτλ. Γνωρίζοντας την εννοιολογική δομή μιας έννοιας μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις ως προς τους όρους με τους οποίους αυτή συσχετίζεrαι. 8. Λ χ πιστεύουμε ότι δεν είναι σύμφωνος με τους κανόνες του ΝΕ συστήματος ο σχημαrισμός υλοnκ6. που προϋποθέτει ένα ρ. *υλ6ω -? υλωτικ6. 9. Έτσι εξηγείται και ο φόβος rου νεολογισμού, βλ. λ.χ. Βαλεονrής (1992: ) και Αvαστασιάδη Συμεωνίδη (1986 : 83-86). 10. Όπως π.χ. για το είδος των βάσεων σrις οποίες εφαρμόζεται το επίθημα Ιάτικ(ος), π.χ. βραδ ιάτικος (Αναστασιάδη Συμεωνίδη 1993). 11. Κατά rον Paul (1992 : 18) η πρώτη μαρτυρία σε ium στη γαλλ. είναι η λέξη uranium το 1789, που χρησίμευσε ως προrυπική λέξη για τη δημιουργία λέξεων που δηλώνουν ΑΑ που ανήκουν στην αναφορική τάξη των μεταλλικών στοιχείων. 12. Βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Γαλανή 1995 για επανανάλuση των λέξεων σε -ισμ6ς. 13. Κατά rον Saussure του επιπέδου της tangue σε αντιδιαστολή προς το επίπεδο της πραγμάτωσης, της ομιλίας (parole). 14. Με το σκεπτικό αυτό λ.χ. τα στοιχεία pjv στο ριv6κερως και υδρ- στο υδράργυρος εντάσσονται στην κατηγορία των ουσ. 15. Συνεπώς υπάρχει μερική πρόβλεψη χάρη στην εννοιολογική δομή του επιθήματος. 16. Στη βιβλιογραφία η λεξικοποίηση αναφέρεται συχνά για τις περιπτώσεις παγίωσης, δηλ. μετατροπής μιας ελεύθερης φράσης σε λεξική. 85

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστασιάδη-Σuμεωνlδη Α Η νεολογfα στην κοινή νεοελληνική, ΕΕΦΣΑΠΘ, Παράρτημα αρ. 65, 1986, Θεσ/νlκη, 362σσ. Anastassiadis-Symeonidis Α «Le processus d'emprunt de suffixes», Cofoquio de Lexico/ogia e fexicografia-actas, 1990, 1990, Νέο Παν/μιο Λισαβόνας, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α. «Η νεοελληνικ~ παραγωγή κατά το μοντέλο της D. Corbin» ΜΕΓ , 1992, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη «Μια πρώτη προσέγγιση του επιθ~ματος -ιάτικ(ος)», ΜΕΓ , 1993, Θεσσαλονfκη, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνίδη Α Νεολογικός δανεισμός της νεοελληνικής. Άμεσα δάνεια από τη γαλλική και αγγλοαμερικανική. Μορφοφωνολογική ανάλυση, 1994α, 298σσ. Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α «Un dictionnaire multilingue de linguistique» Meta 1994β, 39/4, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α «Les composes du type ΑΝ en grec moderne», Ungua Franca 1994γ-1, Schena Editore, σσ Anastassiadis-Symeonidis Α «Α propos de l'emprunt suffixal en grec moderne», Cahiers de Lexico/ogie /1, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α. & Σ. Γαλανή «Το επfθημα -ισμ6ς στη νεοελληνικ~», ΜΕΓ , 1995, σσ Βαλεονιής Κ. «Προβλ~ματα της τεχνικής ορολογfας» Τυποποfηση ορολογfας, 1992, σσ Corbin D. Morpho/ogie derivationne/fe et structuration du fexlque, Niemeyer, 1987, 2 τ. 937σσ., Presses Uniνersitaires de Lille, Corbin D. «lntroduction-la formation des mots : structures et interpretations» Lexique , σσ Corbin D. «Entre les mots possibles et les mots existants : les unites lexicales a faible probabilite d"actualisation» ανακοfνωση στο συνέδριο Mots possibles et mots existants, Lille Απριλfοu Darbelnet J. «Dictionnaires bilingues et lexicologie differentielle», Langages , σσ Kocourek R. La langue franι;aise de /a technique et de /a science, Brandstetter Μαρμαρfδοu Σ. «Γλωσσολογικ~ προσέγγιση προβλημάτων τuποποfησης και μεταφοράς ορολογfας» Τυποποlηση ορολογlας, 1992, σσ

11 Paul J. «Le vocabulaire de la chimie: specificite de la suffiχation nominale», αδημ. μεταπτ. εργασία Πανεπιστημίου Lille 111, Τυποποlηση Ορολογίας-Πρακτικά διήμερου ορολοyίας-αθήvα 11 και 12 Νοεμβρίου 1992, ΤΕΕ-ΕΛΟΤΠΕ 1992, 21, 309σσ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Καθηγήτρια γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ- Τομέας Γλωσσολογίας Θεσσαλονίκη

1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Le morphème eid(is) en grec moderne Anna Anastassiadis-Syméonidis RÉSUMÉ

1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Le morphème eid(is) en grec moderne Anna Anastassiadis-Syméonidis RÉSUMÉ 1 1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική 1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζεται η πολύσημη λ. εἶδος της ΑΕ, που συνδέεται σημασιακά με την έννοια ΒΛΕΠΩ, καθώς και το ΑΕ στοιχείο ειδής, που κληρονομεί

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα.

Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. 18 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 1. Εισαγωγή Ελευθερία και αναγκαιότητα στη γλώσσα. Αθανάσιος Μιχάλης * Πανεπιστήμιο Αιγαίου michathan@rhodes.aegean.gr Πολύ συχνά, με αφετηρία την παραβίαση στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014 για την απόκτηση Επάρκειας και Ετοιμότητας στη Διδακτική και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Πρέδρος της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 7 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Νοέμβριος 2009 E Λ Ε Τ Ο L E 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη Η παρούσα ανακοίνωση για να ανταποκριθεί στο σκοπό και τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ;

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ; 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ; Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση εξετάζονται τα επιστημονικά λεξιλόγια της φυσικής και της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις του λεξιλογικού δανεισμού: δραστηριότητες για τη διερεύνηση του λεξιλογικού δανεισμού μέσα από το περιβάλλον των ηλεκτρονικών λεξικών.

Όψεις του λεξιλογικού δανεισμού: δραστηριότητες για τη διερεύνηση του λεξιλογικού δανεισμού μέσα από το περιβάλλον των ηλεκτρονικών λεξικών. Όψεις του λεξιλογικού δανεισμού: δραστηριότητες για τη διερεύνηση του λεξιλογικού δανεισμού μέσα από το περιβάλλον των ηλεκτρονικών λεξικών. Διευκρινίσεις Οι δραστηριότητες που προτείνονται στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου Όλες οι ζωντανές γλώσσες αλλάζουν συνεχώς. Η γλώσσα της κάθε γενιάς δεν είναι ποτέ ολόιδια µε τη γλώσσα της προηγούµενης ή της επόµενης και, αν και µεταξύ διαδοχικών γενεών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΤΛΟΣ Η ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΤΛΟΣ Η ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΥΝΤΑΝΟΠΟΤΛΟΣ Η ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο στις ελληνικές ιστορικές σπουδές σήμερα είναι ένα γενικό κλίμα εφησυχασμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σκοπός της ομιλίας 1 μου είναι να παρουσιάσω ένα πρόβλημα: το πρόβλημα των γενικεύσεων στην επιστήμη που λέγεται Ιστορία. 2 η θέση που δοκιμαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα