Anna Anastassiadis-Symeonidis

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Anna Anastassiadis-Symeonidis"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡιΛΗΨΗ Εξετάζονrαι δύο διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη δημιουργία των όρων, η μεταφραστtκή διαδικασία, προϊόντα ιης οποίας είναι τα μεταφραστικά δάνεια, και η αναγνωριστική διαδικασία, προϊόντα της οποίας αποτελούν οι διεθνισμοί. τέλος εξετάζονται ο rρόπος δημιουργίας και η φύση των επιστημονικών επιθημάτων, που δεν αποτελούν πρωτοτυπικά επιθήματα. PROCESSUS DE CREAτiON DES TERMES Anna Anastassiadis-Symeonidis RESUME Nous examinons deux processus qui ont lieu pendant la crέ!ation des termes, le processus traductionnel, qui produit les calques, et le processus de reconnaissance, qui produit les internationalismes. Nous examinons enfln la faς::on dont sont crees les suffixes scientifiques, qui ne sont pas des suffixes prototypiques, ainsi que leur nature. 1 ΕΙΔΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΩΝ Διακρίνουμε δύο είδη διαδικασιών καιά ι η δημιουργία ι ων όρων: 1) Την εσωτερική, δηλ. αυτή που πηγάζει από ι ην ίδια γλώσσα όπου ανήκει ο νεολογισμός, π.χ. οι ΝΕ όροι ρήμα, υποκείμενο, κατηγορούμενο προέκυψαν με εσωιερική διαδικασία, και 2) ιην εξωιερική διαδικασία,' δηλ. αυιή που είναι αποτέλεσμα διαμεσολάβησης άλλης γλώσσας. Πρόκειιαι για το δανεισμό, προϊόνια ιου οποίου είναι τα δάνεια. Ειδικόιερα σιη β' διαδικασία διακρίνουμε α) τον άμεσο δανεισμό, προϊόντα του οποίου είναι τα άμεσα δάνεια, π. χ. bit, pidgin, και β} τον έμμεσο δανεισμό, προϊόντα του οποίου είναι τα έμμεσα δάνεια. Τέλος ο έμμεσος δανεισμός περιλαμβάνει ιρεις διαδικασίες: (i) τη μειαφρασιική, προϊόν της οποίας είναι τα μειαφραστικά δάνεια, π.χ. γαλλ. confixe = ΝΕ σύμφυμα, (ii) ιην αναγνωριστική διαδικασία, προϊόν ι ης οποίας είναι οι διεθνισμοί, π.χ. αγγλ. antonym = ΝΕ αντώνυμο, (iii) το σημασιολογικό εμπλουιισμό, προlόν ιου οποίου είναι ο σημασιολογικός νεολογισμός, π.χ. ταινία 'φιλμ'. Ειδικόιερα η διαδικασία αυιή αφορά περιπιώσεις εμφάνισης νέας σημασίας ως αποιέλεσμα επαφής με άλλη γλώσσα που συνοδεύειαι από διαιήρηση ιου σημαίνοντος, και μπορεί να συμβαίνει είτε α) μέσα στην ίδια επιστήμη, π.χ. οι σημασίες των όρων φώνημα, μετασχηματισμός σιη ΝΕ ως αποτέλεσμα διαμεσολάβησης διαφορετικών εισαγόμενων θεωριών, είιε β) σε διαφορετικές επισιήμες, πβ. ιη μειαφορά σιη γλωσσολογία ιου όρου νalence 'σθένος' από ιην ορολογία της χημείας. Αν και δε διαθέτουμε ασφαλή στατιστικά στοιχεία, θεωρούμε αναμφίβολο ότι οι περισσότεροι επιστημονικοί όροι προκύπτουν με εξωτερική διαδικασία και ειδικότερα ότι είναι προϊόντα 77

2 του έμμεσου δανεισμού, άσχετα με το γεγονός ότι για τους μη ειδικούς δανεισμός είναι μόνο ο άμεσος. 2 ΜΕΤΑΦΡΑΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με δεδομένο ότι γενικά η γλώσσα της πρωτοποριακής επιστημονικής έρευνας δεν είναι η ΝΕ, θεωρούμε αυτονόητο ότι στη δημιουργlα της ΝΕ επιστημονικής ορολογίας είναι καθοριστική η συμβολή της μεταφραστικής διαδικασίας. Συνεπώς βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο της επαφής γλωσσών και ειδικότερα σε υποκατηγορία του εξωτερικού δανεισμού. Αναφύεται λοιπόν το πρόβλημα των διαγλωσσικών αντιστοιχιών. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα της επιστημονικής ορολογίας αποτελείται από [-απλές] λεξικές μονάδες (στο εξής λ.μ.), τότε η διαγλωσσική αντιστοιχία αφορά εlτε α) επιμέρους τμήματα των λ. μ., όπως προθήματα λ.χ. το ΝΕ αμφι- αντιστοιχεί στο ambi- της γαλλ. π.χ. αμφισημία = ambigυite, επιθήματα λ. χ. το ΝΕ (ό)τητα αντιστοιχεί στο γαλλ. -te π. χ. ηχηρότητα= sonorite, σχημαησηκά στοιχεία λ. χ. το ΝΕ -ποιώ αντιστοιχεί στα -iser/-fier της γαλλ., είτε β) δομικά σχήματα, λ.χ. το δομικό σχήμα Επlθετο+Ουσ. της ΝΕ π.χ. άμεσο συστατικό αντιστοιχεί στο σχήμα Ου σ. +Επίθετο' της γαλλ. π.χ. constitυant immediat, το δομικό σχήμα Ουσ.+Ουσ. σε γενική π.χ. δομή επιφανείας αντιστοιχεί στο σχήμα Ουσ.+de+Ουσ. της γαλλ. π.χ. strυctυre de sυrface, το σχήμα Ουσ.+Ουσ. π.χ. μητέρα γλώσσα αντιστοιχεί στο σχήμα της γαλλ. Ουσ.+Ουσ. π.χ. langυe-mere. Ομως οι αντιστοιχίες αυτές αλλά και πολλές άλλες (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994β) εlναι ένας απλός οδηγός, αφού εμφανίζονται εξαιρέσεις. Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των αιτlων που προκαλούν ης εξαιρέσεις αυτές διακρίνω τρεις περιπτώσεις: (i) τη διακλάδωση, (ii) τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, (iii) την ψεuδοφιλlα (i) Διακλάδωση. Κατά τον Darbelnet (1970: 94) «υπάρχει διακλάδωση όταν η μετάφραση μιας λέξης υποχρεώνει να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα ισοδύναμα». Η περίπτωση αυτή διαφέρει από το (ii), στο βαθμό που εδώ το σημασιολογικό πεδίο της λέξης σε μια γλώσσα αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερες λέξεις σε άλλη γλώσσα, π.χ. ΝΕ εικόνα = γαλλ. icόne, image. Η διακλάδωση παρουσιάζει δύο όψεις, τη σύγκλιση και την απόκλιση, με αφετηρία την α γλώσσα του ομιλητή, και βέβαια η κατεύθυνση της διακλάδωσης προσδιορίζει το βαθμό αμφισημίας και δυσκολίας στη μετάφραση. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη σχέση ΝΕ και γαλλ. στη γλωσσολογική ορολογία παρατηρήσαμε ότι συχνά έχουμε απόκλιση όπου ο ένας από τους όρους της γαλλ. δομείται με βάση ΑΕ στοιχεlα 3 π.χ. ΝΕ παράδειγμα = γαλλ. exemple 11 paradigme. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις σύγκλισης, π. χ. γαλλ. emprυnt=ne δανεισμός Ι/δάνειο. Αξίζει 78

3 να σημειωθεf ότι η διακλάδωση δεν περιορίζεται μόνο σε περιπτώσεις μεταξύ λέξεων παρά αφορά και προσφύματα, δηλ. προθήματα και επιθήματα, καθώς και σχηματιστικά στοιχείαό Ι. Απόκλιση. Α) Προθήματα. ΝΕ πpο- λ.χ. στα πρόθεση, προβολή - γαλλ. pre- λ.χ. στο prepositίon και pro- λ.χ. στο projection. Β) Επιθήματα. ΝΕ -ικ(ός) λ.χ. στα φωνηεντικός, περιγραφικός- γαλλ. -ique π. χ. στο νocalique και -ίf π. χ. στο descrίptif. Γ) Σχηματιστικά στοιχεfα. ΝΕ ημι- π. χ. στα ημιστιχιο, ημίφωνο - γαλλ. hemί- στο hemίstiche και semί- στο semί-νoyelle. 11. Σύγκλιση. Α) Προθήματα. ΝΕ ανα- λ.χ. στο ανασύνθεση και επσνσ- λ.χ. στο επσνσγρσφή - γαλλ. re- λ. χ. στο recomposition και reecrίture. Β) Επιθήματα. ΝΕ -ση λ.χ. στο άρθρωση και -μός λ.χ. στο περιορισμός - γαλλ. -tion λ.χ. στα ar1ίculation, restrίction. Γ) Σχηματιστικά στοιχεία. ΝΕ μοpφ- λ. χ. στο μορφή (και ουσία) και τυπ- λ. χ. στο τυπική (λογική)- γαλλ. form- λ. χ. στα forme και formel 5. (ii) Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Υπαγορεύεται από ενδογλωσσικούς και γνωστικούς λόγους και αφορά ιδίως α) τα δομικά σχήματα, και β) τα μορφήματα που μετέχουν στην κατασκευή των λ.μ. Ενδεχόμενο αποτέλεσμα της δυνατότητας αυτής εfναι η αστάθεια στην ορολογία, αφού μία έννοια είναι δυνατό να κατονομάζεται με δύο ή περισσότερους όρους. Α) Αν και γενικά ισχύει η αντιστοιχfα των δομικών σχημάτων που προαναφέραμε (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994γ), ωστόσο ποικfλοι λόγοι μπορεί να οδηγήσουν σε σχηματισμό δύο ή περισσότερων όρων για την fδια έννοια, π.χ. σιον αγγλ. όρο deep structure η ΝΕ προτείνει δύο όρους: βαθιά δομή και δομή βάθους. Β) Όσον αφορά την περίπτωση επιλογής διαφορετικών μορφημάτων που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο ή περισσότερων όρων για την κατονομασfα μιας έννοιας, σημαντικό ρόλο παfζει η ενεργοποίηση σκηνών εμπειρίας που προκαλεί κάθε μόρφημα (βλ. Μαρμαρίδου 1992). Έτσι λ.χ., ενώ για τον όρο informateur υπήρχε το σύνθετο πληροφοριοδότης, πλάστηκε το παράγωγο πληροφορητής. γιατί το σύνθετο ενεργοποιεί στο νου του ομιλητή/ακροατή σκηνή εμπειρίας με περιεχόμενο που συνδέεται με καtαδότες. Ωστόσο, αν και θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών, στην ουσία θεωρούμε ύστερα από την Corbin ότι τα μέσα κατασκευής λ. μ. δεν είναι ανrαγωνιστικά μεταξύ τους, ακόμη κι αν φαίνεται να κατασκευάζουν λέξεις που ανήκουν στο ίδιο παράδειγμα, πβ. τη μη συνωνυμία λέξεων όπως καλοκαιρινός και καλοκαιριάτικος (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1 993). Συνεπώς, όταν ένα αντικείμενο αναφοράς (στο εξής ΑΑ) κατονομάζεται με διαφορετικές λ. μ., θεωρούμε ότι η γλωσσική σημασfα δεν είναι η ίδια και συνεπώς δεν πρόκειrαι για συνώνυμα, αφού κάθε φορά φωτίζονται διαφορετικές πλευρές του ΑΑ. 79

4 (ίίί) Ψευδοφιλία. Διαγλωσσικά ψευδόφιλες είναι οι λέξεις που μοιάζουν ως προς το σημαiνον, χωρfς ωστόσο να υφfσταται η αναμενόμενη ανtισιοιχία σtο επίπεδο του σημαινομένου, π.χ. το ΝΕ επίθετο που σε επίπεδο σημαίνοντος πλησιάζει το γαλλ. epίthete 'επιθετικός προσδιορισμός', ενώ σε επίπεδο σημαινομένου αντιστοιχεί προς το γαλλ. όρο adjectίf. Οι ψευδόφιλες λέξεις μπορούμε να πούμε ότι είναι διαγλωσσικά παρώνυμα' (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994α: 41). Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές βοήθειας για την επίλυση των παρατιάνω προβλημάτων; Προτείνουμε δύο: α) τη μεσολάβηση άλλης γλώσσας, β) την καλύτερη γνώση του ΝΕ μορφολογικού συστήματος. Α) Λόγω της ιδιαίτερης θέσης της αγγλοαμερικανικής σήμερα, που είναι, όπως υποστηρίξαμε (1994α : ), αποτέλεσμα της υπεροχής των Η.Π.Α. σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ορολόγοι των άλλων γλωσσών συνηθέστατα έχουν ως γλώσσαπηγή την αγγλοαμερικανική. Ωστόσο είναι χρήσιμο να συμβουλεύεται κανείς την απόδοση των όρων και σε άλλες γλώσσες, ιδίως στη γαλλ., που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Λ. χ. προκειμένου για την απόδοση του software στη ΝΕ με τον όρο λογισμικό, είναι αδιαμφισβήτητο ότι έπαιξε θετικό ρόλο ο γαλλ. όρος logίcίel. Β) Θεωρούμε ότι γνωρίζουμε μόνο αδρομερώς τους κανόνες του ΝΕ μορφολογικού συστήματος και των εννοιολογικών δομών', ενώ είναι απαραίτητο να διαθέτουμε τη ρητή περιγραφή του για τη δημιουργία ορολογίας. Απόδειξη αυτού αποτελούν ορισμένες προτάσεις για την απόδοση του όρου hardware που κυκλοφόρησε για ψηφοφορία η ΕΛΕΤΟ 8. Η μη ικανοποιητική γνώση του συστήματος μας οδηγεί στη λανθασμένη άποψη να θεωρούμε από τη μια ως ορθό τύπο μόνο τον υπαρκτό' κι από την άλλη ως αδύνατο να υπάρξει ό,τι η σημερινή κατάσταση της περιγραφής του συστήματος και της θεωρίας δεν μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε (Corbίn 1997). Η ΝΕ βιβλιογραφία που αφορά την ορολογία και γενικότερα τους νεολογισμούς αναφέρεται βέβαια σε κριτήρια ορθού σχηματισμού, όμως είναι αδιαμφισβήτητο ότι είναι ακόμη άγνωστοι τόσο οι κανόνες του ορθού σχηματισμού στις λεπτομέρειές τους όσο και οι κανόνες που διέπουν τις δυνατότητες χρήσης και πραγμάτωσης των λ. μ. Ως γλωσσολόγοι λ.χ. δεν είμαστε ακόμη σε θέση να προβλέψουμε με ακρίβεια τις ιδιότητες - ιδίως σημασιολογικές - των βάσεων που επιλέγονται από ένα επίθημα, ή τα ου σ. που προσδιορίζονται από ένα παράγωγο επίθετο 10 3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΗΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Όπως έχουμε υποστηρίξει παλαιότερα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1 994α : 40), στους διεθνισμούς που αποτελούνται ατιό ΑΕ στοιχεία π. χ. τηλέφωνο, ουράνιο, φώνημα κατά την υιοθέτησή τους από τη ΝΕ δεν τίθεται σε λειτουργία μεταφραστικός μηχανισμός. Για μας 80

5 τίθεται σε λειτουργία αναγνωριστική διαδικασία, που έχει ως αποτέλεσμα τη μειαγραφή του δανείου με ελληνικούς χαρακτήρες με επαναφορά με αντίστροφη σειρά της προκαθορισμένης αντιστοίχισης των ΑΕ γραμμάτων προς τους λατινικούς χαρακτήρες λ. χ. ΑΕ η -7 λατ. e -7 ΝΕ η, ΑΕ ω -7 λατ. ο -7 ΝΕ ω. Αξίζει να εξετάσουμε διεξοδικότερα τους διεθνισμούς εκείνους που αποτελούνται από λεξικό μόρφημα που ακολουθείται από ένα στοιχείο που εμφανίζεται ως επίθημα π.χ. φώνημα, ουράν-ιο. Ποια είναι η δομή του προτυπικού όρου πάνω στην οποία θα δημιουργηθούν αναλογικά άλλοι όροι; Και ποια είναι η φύση του στοιχείου που εμφανίζεται ως επίθημα; Στη βιβλιογραφία φαίνεται αποδεκτή η θέση σύμφωνα με την οποία ο προ τυπικός όρος σε α φάση αναλύεται σε βάση+επίθημα λ. χ. uran-ium 11 'ουράνιο', phoneme 'φώνημα' και στη συνέχεια πάνω στο σχήμα αυτό δημιουργούνται αναλογικά άλλοι όροι που ανήκουν στην τάξη των μεtαλλικών σωιχείων λ.χ. magnes-ium ή των μονάδων γλωσσικού υποσυστήματος λ.χ. morph me, lexθme, sέ!manteme κτλ. Ο Kocourek (1982: 91) μιλά για «ελεγχόμενη αναλογική επιθηματοποίηση>> στα επιστημονικά λεξιλόγια, που ξεκίνησε το 18' αι. από το λεξιλόγιο της χημείας στη γαλλ. γλώσσα. Η ερμηνεία αυτή στο σημείο που αφορά την ανάλυση του προτυπικού όρου είναι για μας ανεπαρκής. Πώς εξηγείται η ασυμβατότητα ανάμεσα στη διαχρονική και στη συγχρονική ανάλυση; Πώς λειτουργεί η γλωσσ. ικανότητα του δημιουργού του όρου; Ας εξετάσουμε πιο λεπτομερώς την περίπτωση του όρου φώνημα. Ο τύπος φώνημα υπήρχε στην ΑΕ: ήταν μεταρηματικό ουσ. από το φωνέω-ώ+επίθημα -μα και σήμαινε 'ω αποτέλεσμα του φωνώ, το να παράγω ήχο με τα όργανα παραγωγής ομιλίας'. Όμως ο δανεισμός του από άλλη γλώσσα και συνεπώς η χρήση του από ομιλητές με διαφορετική γλωσσική ικανότητα επέτρεψε την επανανάλuσή του σε φωνή+-ημα και περιεχόμενο 'μονάδα του φωνολογικού υποσυστήματος'. Ήταν συνεπώς αναμενόμενο το νέο σημασιολογικό περιεχόμενο που είχε στο νου ωυ ο μη έλληνας γλωσσολόγος να οδηγήσει σε διαφορετικό τεμαχισμό rου όρου, δηλ. αλλαγή των ορίων των μορφημάτων (ΑΕ φώνη-μα αλλά phon-eme) και συνεπώς σε διαφορετικό κανόνα κατασκευής λέξεων (στο εξής ΚΚΛ) με μεταβολή των κατηγορικών σχέσεων στην είσοδο και στη έξοδο της μορφολογικής διαδικασίας, αφού για την ΑΕ πρόκειται για μεταρηματικό ουσ., ενώ τώρα για μετονοματικό οuσ. 12 Οι τόσο σημανtικές αλλαγές δεν ήταν δυνατό να συμβούν χωρίς τη μεσολάβηση γλωσσικής ικανότητας ξένης προς το σύστημα της ΑΕ. Παρόμοια η δημιουργία του τύπου μόρφημα θα ήταν αδύνατη στην ΑΕ, αφού το ρ. μορφόω έδωσε το ουσ. μόρφωμα 'to αποτέλεσμα tου να δίνω σχήμα'. Το ίδιο ισχύει και για τον όρο λέξημα. Στην ΑΕ η ύπαρξή του θα ήταν αδύνατη. Το ρ. λέγω δημιούργησε το ουσ. λέγ-μα 'το αποτέλεσμα του λέγω'. 81

6 Πώς όμως 10 σ10ιχεfο -ημα απόκ1ησε 1η σημασία 'μονάδα 1ου αφηρημένου επιπέδου 1ης γλώσσας 13 ; Τα στοιχε[α που προκύπτουν με 1ον φόπο autό στο πλαfσιο επιστημονικών όρων παlρνουν 1η σημασfα 1ου υπερωνύμου 1ης κα1ασκευασμένης λέξης (σ1ο εξής ΚΛ), αν αυ1ή εlναι υπερώνυμο μιας αναφορικής Ιάξης (βλ. Paul 1992 : 25). Σ1ην ενό1η1α 1ης αναφορικής 1άξης 1ων μονάδων 1ου αφηρημένου επιπέδου ανησ10ιχεί σε επfπεδο κ01ονομασίας η ομοιόμορφη παραγωγή όρων που περιλαμβάνουν ένα κοινό σ1οιχεfο (με Ιδια μορφή και Ιδιο σημασιολογικό περιεχόμενο). Ωσ1όσο ο ιδιαf1ερος αυ1ός φόπος σχημαησμού επιθημά1ων δε θα έπρεπε να θεωρηθεf όη χαρακ1ηρίζει 1α ειδικά λεξιλόγια. Από ης περιπ1ώσεις επιθημά1ων 1ου γενικού λεξιλογlου που εξε1άσαμε, όπως λ.χ. -ιέρα (ΑνασJασιάδη-Συμεωνfδη 1990), -t (1996) και -ισμός (ΑνασJασιάδη-Συμεωνlδη & Γαλανή 1995), προέκυψε ό11 η Ιδια διαδικασlα συμβαfνει και σ1ο γενικό λεξιλόγιο, δηλ. η επαφή γλωσσών που οδηγεf σ1ο δανεισμό μπορεf να επιφέρει σημασιολογική επανανάλυση 10υ δάνειου 1ύπου, η οποlα προκαλεf μορφολογική επανανάλυση, δηλ. αλλαγή ως προς 1α όρια 1ων μορφημά1ων και 11ς εμπλεκόμενες κα1ηγορικές σχέσεις. Ποια όμως είναι η φύση 1ων σ1οιχεfων όπως -ημα που εμφανίζον1αι σ1ο 1έλος 1ων επισ1ημονικών όρων; Πρόκεηαι για επιθήμα1α ή για β" συνθε11κά; Σε επlπεδο μορφής, δηλ. ως προς 1η φωνολογική δομή 10υς, 1α σ10ιχεία αυ1ά μοιάζουν με επιθήμαjα, κι αυ1ό βέβαια δεν εfναι ΙUχαfο, για1ί 1α σ1οιχεfα αυ1ά ειuμολογικά προέρχονωι εf1ε από επιθήμαω, λ.χ. 10 -ημα σ1ο φώνημα προέρχεωι από 10 επίθημα -μα, είjε από κλιηκά μορφήμα1α, λ.χ. 10 -ο(ν) σ1α νέο(ν), αργό(ν), κρuπτό(ν), που σημαίνει 'ευγενές αέριο', προέρχε~αι από 10 κληικό -ος, -η, -ο(ν). Ωσ1όσο σε σημασιολογικό επίπεδο 1α σ1οιχεία αυ1ά έχουν ως ιδιάζον χαρακιηρισ11κό 10 όη επιψέπουν 1ην 1αξινόμηση 10υ Μ 1ης ΚΛ σε συγκεκριμένη αναφορική 1άξη, αφού αποjελούν απαραf1η10 σ1οιχεfο για 1ην κ01ασκευή 1ου ψήμα1ος που αφορά 1ην υπερωνυμική σημασfα 1ης ΚΛ (Paul 1992: 36-38), π. χ. 'μονάδα 1ου αφηρημένου συσ1ήμ01ος', -ο(ν) 'ευγενές αέριο', -ιο 'μεjαλλικό σ1οιχεfο' λ.χ. σ1α ουράνιο, μαγνήσιο, -ωση 'χρόνια ασθένεια' λ.χ. σ1α κfρρωση, νεύρωση, -fτιδα 'οξεία ασθένεια' λ.χ. σ1α κυστlτιδα, αμuγδαλlτιδα, -ωμα 'όγκος' π.χ. μελάνωμα, σάρκωμσ. -ημα Συνεπώς η σημασlα 1ων σ1οιχεfων αυ1ών καθώς και ο ρόλος 10υς σης ΚΛ όπου με1έχουν παρέχουν ενδεfξεις για 1ην κα1ηγοριοποίηση 1ων σ1οιχείων αυ1ών σ1ην κύρια κα1ηγορfα 1ων ουσ. Σ1ην άποψη αυ1ή θα μπορούσε κανεfς να ανη1άξει ως επιχείρημα 10 όη 1α σ10ιχεfα αuιά σjερούνιαι συν1ακ11κής αυ1ονομfας. Ωσ1όσο σύμφωνα με 10 θεωρη11κό πλαfσιο 1ης Corbin (1987, 1991) που ακολουθούμε σ1ην ανάλυση 1ων επιθημά1ων 10υ γενικού λεξιλογlου 1ης ΝΕ (Ανασ1ασιάδη-Συμεωνfδη 1992), η έλλειψη συνιακ11κής αuιονομlας 1ων σ1οιχεfων δεν αποjελεί αποφασισ11κό κρηήριο για 1η μη έν1αξή 1ους σε μια 82

7 κύρια κατηγορία 14. Αν λοιπόν τα στοιχεία αυτά αποτελούν το υπερώνυμο της σημασίας της ΚΛ, ποιος είναι ο σημασιοσυντακτικός ρόλος του στοιχείου που βρίσκεται στα αριστερά του; Σε μια ΚΛ του τύπου μόρφ-ημα, κυστ-ίτιδα, από συντακτική άποψη το β' στοιχείο αποτελεί το προσδιοριζόμενο και από σημασιολογική άποψη το υπερώνυμο της ΚΛ, ενώ το α' στοιχείο συντακτικά αποτελεί τον προσδιορισμό και σημασιολογικά εξειδικεύει την υπερωνυμική σημασία του β' στοιχείου πάντα όμως σύμφωνα με την εννοιολογική δομή του τελευταίου 15, αφού μόρφημα 'μονάδα του αφηρημένου μορφολογικού επιπέδου', κυστlτιδα 'οξεία ασθένεια της κύστης'. Συνεπώς το β' στοιχείο παρουσιάζει από σημασιοσυντακτική άποψη ομοιότηιες με τα β' συνθετικά και η όλη κατασκευή παρουσιάζει ομοιότηιες με τη δομή των ενδοκενιρικών συνθέτων του γενικού λεξιλογίου (Pauί 1992 : 42) και ειδικότερα των προσδιοριστικών, όπως λ.χ. τα αλογόμυγα, αγριοπερlσrερο, γαιδουράγκαθο, αγριολούλουδο. Πόσο λοιπόν μοιάζουν ως προς τη δομή δύο ΚΛ όπως μόρφ-ημα 'μονάδα του αφηρημένου μορφολογικού συστrjματος' και μόρφω-μα 'η πράξη του μορφώ'; Στην περίπτωση του μόρφ-ημα η αναφορικrj σημασία του -ημα και ο ρόλος του προσδιοριζομένου που αναλαμβάνει το -ημα στο πλαίσιο της ΚΛ έχουν ως αποτέλεσμα το μόρφ-ημα να μοιάζει ως προς τη δομή με το προσδιοριστικό ενδοκενιρικό σύνθειο τριχο-μονάδα, όπου το α' στοιχείο παίζει το ρόλο προσδιορισμού. Αντίθετα στην περίπτωση του μόρφω-μα το α στοιχείο αποτελεί τη βάση και το β' είναι επίθημα, εργαλείο που εφαρμόζειαι σ'αυτη, δηλ η όλη κατασκευrj χαρακτηρίζειαι ως παράγωγο. Σε αντίθεση λοιπόν με τα επιθrjματα του γενικού λεξιλογίου όπως το -μσ στο μόρφω-μα, που διαθέτουν σημασιολογικrj εντολή σε αφηρημένο επίπεδο η οποία συγκεκριμενοποιείται ανάλογα με τη σημασία της βάσης και τα συμφραζόμενα, τα επιστημονικά επιθήματα όπως το -ημα στο μόρφ-ημα έχουν καθορισμένη αναφορικrj σημασία. Δικαιούμασιε λοιπόν να τα αποκαλούμε επιθrjματα, αφού για μας το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί η σημασία; Για τον Paυl (1992 : 73) τα επιστημονικά επιθήματα της ορολογίας της χημείας δεν είναι ούτε β' συνθετικά ούιε καθαυτό επιθήματα, παρά στοιχεία κατασκευής λέξεων με δική τους υπόσταση και δικά τους χαρακτηριστικά, που μοιάζουν με τις μη aυτόνομες βάσεις και ανήκουν ειδικά στο λεξιλόγιο της χημείας. Εμείς χρησιμοποιώντας μια ταξινόμηση που δε στηρίζειαι σε δυαδικά χαρακτηριστικά παρά σε πρωτοτυπικά, υποστηρίζουμε ότι σε μια κλίμακα που αφορά το είδος της σημασίας με την αναφορική σημασία στον ένα πόλο και τη γραμματική σημασία στον άλλο, τα διάφορα μορφήματα θα έπρεπε να παρουσιαστούν με την ακόλουθη σειρά: 83

8 αναφορική σημασία γραμματική σημασία ~ λεξικά μορφήματα επιστημονικά επιθήματα παραγωγικά μορφήματα κλιτικά μορφήματα προθήματα επιθήματα Τα επιστημονικά επιθήματα εμφανίζονται ως μια ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ των λεξικών μορφημάτων και των καθαυτό επιθημάτων, τα οποία με τη σειρά τους είναι λιγότερο πρωτοτυπικά γραμματικά μορφήματα σε σχέση με τα κλιτικά (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ). Ακόμη, επειδή θεωρούμε ότι όσο περισσότερο γραμματικό παραμένει ένα στοιχείο τόσο λιγότερο uπόκειtαι σε δανεισμό, τα (επιστημονικά) επιθήματα γίνονται αντικεfμενο δανεισμού πιο εύκολα από ό, η λ. χ. τα κλιηκά μορφήματα. Μάλιστα υπάρχουν πολλές πιθανόtηtες ένα κλιτικό μόρφημα, αν αποtελέσει ανηκεiμενο δανεισμού, να μετατραπεί στην αποδέκτρια γλώσσα σε (επιστημονικό) επίθημα π. χ. στο ΑΕ νέ(ον) το -ον είναι κληικό μόρφημα, ενώ σtον όρο νέον 'ευγενές αέριο' το -o(v) έχει με10τpαπεί σε επιστημονικό επίθημα ύστερα από μεσολάβηση άλλης γλώσσας. τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι στη βιβλιογραφία γίνεται πολύς λόγος για τη γραμματικοποίηση, δηλ. τη μετατροπή στοιχείου με αναφορική σημασία σε στοιχείο με γραμματική σημασία, πβ. ευώδης (σύνθετο) αλλά βραχ-ώδης (παράγωγο). Ωστόσο με τα επιστημονικά επιθήματα διανύεται μια αντίθετη πορεία: ένα κλιτικό μόρφημα πχ -ον και ένα επίθημα πχ -μα τείνουν προς λεξικοποίηση 16, αφού τα -ο(ν) και -ημα αποκτούν αναφορική σημασία. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ασχοληθήκαμε με τη μεταφραστική και την αναγνωριστική διαδικασία, και εξετάσαμε τη φύση των επιστημονικών επιθημάτων, που εμφανίζονται ως μη πρωτοτυπικά επιθήματα, που έχουν ως ρόλο να προβάλλουν με ακρίβεια και οικονομία τη συστηματική ταξινόμηση του κόσμου. Είναι αναγκαία η διεξοδική ανάλυση των επιθημάτων, ιδίως εκείνων που σχηματίζουν ουσ., αφού οι περισσότερες λ. μ. μιας ορολογίας ανήκουν στην κατηγορία του ουσ. Η παράλληλη εξέταση των επιθημάτων του γενικού αλλά και των ειδικών λεξιλογίων θα αποκαλύψει τις ομοιότητές τους αλλά και τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά των επιστημονικών επιθημάτων. Αν και η ανάλυσή μας περιορίστηκε σε πτυχές σχηματισμού των όρων, πιστεύουμε ωστόσο ότι η ορολογία, που φέρει έντονα τη σφραγίδα της πρόθεσης των ερευνητών και για το λόγο αυτό έχει έναν τεχνητό, ελεγχόμενο χαρακτήρα, δεν πρέπει να μελετηθεί αποκομμένη από το ειδικό κείμενο, του οποίου αποτελεί 84

9 αναπόσπαστο μέρος. Η κειμενική διάσταση καθιστά ασφαλώς πιο περίπλοκη την ανάλυση των ειδικών γλωσσών, όμως συγχρόνως την κάνει πιο ικανοποιητική και ελκυστική. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η rυπολογiα που προτείνουμε εδώ διαφέρει από την rυπολογία που είχαμε προτείνει (1994α: 43) ως προς ro όrι εδώ δiνεrαι έμφαση σrη διαδικασία και ιδίως ως προς ro όrι ενσωμαrώνεται η διαδικασία με rην οποία προκύπrουν οι διεθνισμοί. 2. Υπάρχουν και περιπrώσεις όπου η γαλλ. σύνrαξη επιβάλλει αντίστροφη σειρά, οπόrε συμπίπτει η σειρά των όρων στις δύο γλώσσες π.χ. δjπλή άρθρωση.γαλλ. double articυtation. 3. Κάποτε κανένας όρος δεν είναι δομημένος με βάση ΑΕ στοιχεία, π.χ. ΝΕ ρ/ζσ- γαλλ. radical// racine, ΝΕ κλ/ση- γαλλ. fleχion// deriνation. 4. Δεν κάνουμε εδώ διάκριση ανάμεσα σε σχηματιστικά στοιχεία και συνθετικά (α' και β'). 5. Βέβαια η γαλλ. χρησιμοποιεί και το δάνειο από την ΑΕ morph-, λ.χ. στο morphojogie 'μορφολογία'. 6. Παρώνυμα ονομάζονται δύο λέξεις που παρουσιάζουν ομοιότητες σε επίπεδο σημαίνοντος, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από αντίστοιχες ομοιότητες σε επίπεδο σημαινομένου, π.χ. διδάκτορας δικτάτορας. 7. Βλ. Paut (1992 : 48). Η εννοιολογική δομή ορίζεται ως το σύνολο των ποικίλων σχέσεων που έχει μια έννοια με άλλες έννοιες με θεμελιώδη τρόπο, π.χ. η έννοια της ασθένειας έχει θεμελιώδεις σχέσεις με έννοιες όπως ιός (αιrία), όργανο (που προσβάλλει), πόνος (σύμπτωμα) κτλ. Γνωρίζοντας την εννοιολογική δομή μιας έννοιας μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις ως προς τους όρους με τους οποίους αυτή συσχετίζεrαι. 8. Λ χ πιστεύουμε ότι δεν είναι σύμφωνος με τους κανόνες του ΝΕ συστήματος ο σχημαrισμός υλοnκ6. που προϋποθέτει ένα ρ. *υλ6ω -? υλωτικ6. 9. Έτσι εξηγείται και ο φόβος rου νεολογισμού, βλ. λ.χ. Βαλεονrής (1992: ) και Αvαστασιάδη Συμεωνίδη (1986 : 83-86). 10. Όπως π.χ. για το είδος των βάσεων σrις οποίες εφαρμόζεται το επίθημα Ιάτικ(ος), π.χ. βραδ ιάτικος (Αναστασιάδη Συμεωνίδη 1993). 11. Κατά rον Paul (1992 : 18) η πρώτη μαρτυρία σε ium στη γαλλ. είναι η λέξη uranium το 1789, που χρησίμευσε ως προrυπική λέξη για τη δημιουργία λέξεων που δηλώνουν ΑΑ που ανήκουν στην αναφορική τάξη των μεταλλικών στοιχείων. 12. Βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Γαλανή 1995 για επανανάλuση των λέξεων σε -ισμ6ς. 13. Κατά rον Saussure του επιπέδου της tangue σε αντιδιαστολή προς το επίπεδο της πραγμάτωσης, της ομιλίας (parole). 14. Με το σκεπτικό αυτό λ.χ. τα στοιχεία pjv στο ριv6κερως και υδρ- στο υδράργυρος εντάσσονται στην κατηγορία των ουσ. 15. Συνεπώς υπάρχει μερική πρόβλεψη χάρη στην εννοιολογική δομή του επιθήματος. 16. Στη βιβλιογραφία η λεξικοποίηση αναφέρεται συχνά για τις περιπτώσεις παγίωσης, δηλ. μετατροπής μιας ελεύθερης φράσης σε λεξική. 85

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστασιάδη-Σuμεωνlδη Α Η νεολογfα στην κοινή νεοελληνική, ΕΕΦΣΑΠΘ, Παράρτημα αρ. 65, 1986, Θεσ/νlκη, 362σσ. Anastassiadis-Symeonidis Α «Le processus d'emprunt de suffixes», Cofoquio de Lexico/ogia e fexicografia-actas, 1990, 1990, Νέο Παν/μιο Λισαβόνας, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α. «Η νεοελληνικ~ παραγωγή κατά το μοντέλο της D. Corbin» ΜΕΓ , 1992, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη «Μια πρώτη προσέγγιση του επιθ~ματος -ιάτικ(ος)», ΜΕΓ , 1993, Θεσσαλονfκη, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνίδη Α Νεολογικός δανεισμός της νεοελληνικής. Άμεσα δάνεια από τη γαλλική και αγγλοαμερικανική. Μορφοφωνολογική ανάλυση, 1994α, 298σσ. Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α «Un dictionnaire multilingue de linguistique» Meta 1994β, 39/4, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α «Les composes du type ΑΝ en grec moderne», Ungua Franca 1994γ-1, Schena Editore, σσ Anastassiadis-Symeonidis Α «Α propos de l'emprunt suffixal en grec moderne», Cahiers de Lexico/ogie /1, σσ Αναστασιάδη-Σuμεωνfδη Α. & Σ. Γαλανή «Το επfθημα -ισμ6ς στη νεοελληνικ~», ΜΕΓ , 1995, σσ Βαλεονιής Κ. «Προβλ~ματα της τεχνικής ορολογfας» Τυποποfηση ορολογfας, 1992, σσ Corbin D. Morpho/ogie derivationne/fe et structuration du fexlque, Niemeyer, 1987, 2 τ. 937σσ., Presses Uniνersitaires de Lille, Corbin D. «lntroduction-la formation des mots : structures et interpretations» Lexique , σσ Corbin D. «Entre les mots possibles et les mots existants : les unites lexicales a faible probabilite d"actualisation» ανακοfνωση στο συνέδριο Mots possibles et mots existants, Lille Απριλfοu Darbelnet J. «Dictionnaires bilingues et lexicologie differentielle», Langages , σσ Kocourek R. La langue franι;aise de /a technique et de /a science, Brandstetter Μαρμαρfδοu Σ. «Γλωσσολογικ~ προσέγγιση προβλημάτων τuποποfησης και μεταφοράς ορολογfας» Τυποποlηση ορολογlας, 1992, σσ

11 Paul J. «Le vocabulaire de la chimie: specificite de la suffiχation nominale», αδημ. μεταπτ. εργασία Πανεπιστημίου Lille 111, Τυποποlηση Ορολογίας-Πρακτικά διήμερου ορολοyίας-αθήvα 11 και 12 Νοεμβρίου 1992, ΤΕΕ-ΕΛΟΤΠΕ 1992, 21, 309σσ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Καθηγήτρια γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ- Τομέας Γλωσσολογίας Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ. Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών (ΛΕΝΕΝ), που σιοχεύει ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Άννα Αναστασιάδη -Συμεωνίδη Πασχαλιά Βαβατζάνη Σοφία Γαλανή Αικατερίνη Σταυριανάκη ΠΕΡιΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση αυτή θα παρουσιάσουμε το Λεξικό Νεοελληνικών Νεολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013

στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013 -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα 7-9/11/2013 Περιεχόμενα 0. Εισαγωγή 1. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ RÉSUMÉ

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ RÉSUMÉ 1 ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ* Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζεται το φαινόμενο που αποκαλούμε αναβαπτισμό, δηλ. η εκ νέου κατονομασία ενός όρου ή μιας λεξικής μονάδας, ως αποτέλεσμα ανακάλυψης μιας νέας οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο. Ενότητα 2: Στοιχεία της γλωσσικής γνώσης Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο. Ενότητα 2: Στοιχεία της γλωσσικής γνώσης Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Στοιχεία της γλωσσικής γνώσης Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι 4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι Η µετάφραση ξένων όρων συνδέεται στενά µε το γενικότερο φαινόµενο του δανεισµού, εφόσον οι προς µετάφραση όροι εισέρχονται στη γλώσσα ως δάνεια από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια Ζ εξάμηνο 2007 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ story Β. ΛΟΓΟΣ discourse Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ

3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία. Noms composés et terminologie. Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Vassiliki Foufi RÉSUMÉ 1 3 Πολυλεκτικά σύνθετα και ορολογία Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ανακοίνωση θα μελετήσουμε τα πολυλεκτικά σύνθετα με τη μορφή επίθετο + ουσιαστικό που ανήκουν σε ειδικά λεξιλόγια, π.χ. νωτιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos

PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Στην εργασία αυτή εξετάζω μια σειρά προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την απόδοση των σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακά κοινό. Ειδικότερα, κάθε χρόνο διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιοελληνικής Καταγωγής Παιδαγωγικοί Όροι στα Γερμανικά» Βασιλική Παλασάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας 9 ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Η ένταξη της Αρχαιοελληνικής στη Γερμανική Χρονολογικές φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou

ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ COMPOUNDS AND TERMINOLOGY ABSTRACT. Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αggeliki Fotopoulou 1 ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Φωτοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ' αυτή την ανακοίνωση θα σκιαγραφήσουμε τα όρια μεταξύ πολυλεκτικών ονοματικών εκφράσεων (σύμπλοκα) όπως παιδική χαρά, φακοί επαφής,

Διαβάστε περισσότερα

Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική. La morphologie des termes de couleur du Grec Moderne. 0 Εισαγωγή. Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική. La morphologie des termes de couleur du Grec Moderne. 0 Εισαγωγή. Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια, πολλοί είναι οι ερευνητές που μελετούν το πεδίο της ορολογίας των χρωμάτων σε πολλές γλώσσες. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια

Φυλλάδιο Εργασίας 1. Ενδεικτικές Απαντήσεις. Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Φυλλάδιο Εργασίας 1 Ενδεικτικές Απαντήσεις Αξιολόγηση Διδακτικών Δραστηριοτήτων από τα διδακτικά εγχειρίδια Κωνσταντίνος Κακαρίκος, Ευφροσύνη Κοντοκώστα k_kakarikos@hotmail.com efkodok@yahoo.gr Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι: ΕΥΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι: ΕΥΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ι: ΕΥΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ 1. Εισαγωγή - Είναι προφανές ότι οι Τυπολογικές συγκρίσεις και η μελέτη της διαφορετικότητας των γλωσσών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Μοντελοποίηση Υπολογισμού Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Προβλήματα - Υπολογιστές Δεδομένου ενός προβλήματος υπάρχουν 2 σημαντικά ερωτήματα: Μπορεί να επιλυθεί με χρήση υπολογιστή;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή: Γλωσσική ανάπτυξη και διδασκαλία Τι είναι γλωσσική ανάπτυξη: τι μαθαίνει το

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac. Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος. Terminology and automatic spelling correction

21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος. Terminology and automatic spelling correction 1 21. Ορολογία και ηλεκτρονικός ορθογραφικός έλεγχος Άννα Αναστασιάδη Συμεωνίδη Τίτα Κυριακοπούλου Γεωργία Νικολάου Άννα Παναγιώτου Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική Φούφη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα, που εκπονείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

-ωμα -oma : a problematic ending in Modern Greek

-ωμα -oma : a problematic ending in Modern Greek ΕΛΕΤΟ 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 2 -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική 1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τέρμα -ωμα είναι αμφίσημο, αφού μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη.

Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6. Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Μαρία Κολιοπούλου Α.Μ.Μ.Φ. 6 Επόπτρια: Δρ. Αγγελική Ράλλη. Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 2 2. Μέθοδοι συλλογής και προσέγγισης υλικού... 5 3. Επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας... 13 4. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

[γála], [nisos], [cípos],[cení], [círos], [típos], [cerós], [ómos], [kalà], [cerí]

[γála], [nisos], [cípos],[cení], [círos], [típos], [cerós], [ómos], [kalà], [cerí] Οδηγίες για τις εξετάσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΦΦΓ01) ιδάσκων: ιονύσης Γούτσος (Α-Λ) Στις γραπτές εξετάσεις θα περιλαµβάνονται 4 υποχρεωτικά θέµατα. Στο πρώτο θέµα θα ζητηθεί ο ορισµός βασικών γλωσσολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας. Les formants de la terminologie grecque petro- et litho- Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας. Les formants de la terminologie grecque petro- et litho- Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1 1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα πέτρα και λίθος διατρέχουν την ιστορία της ελληνικής, ωστόσο οι σχέσεις τους δεν παρέμειναν αναλλοίωτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Συντονιστής: Α. Φλιάτουρας ( ρ. Γλωσσολογίας, 407/80 Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας.Π.Θ. και στο Τμήμα Μεσογειακών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (3)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (3) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (3) Δυσκολίες στην ανάγνωση Τα θεωρητικά μέρη του δικτύου οπτικής αναγνώρισης λέξεων και οι εκτιμώμενες θέσεις τους στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του έμπειρου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης Μειονοτικά σχολεία Θράκης: Δυσκολίες του μαθητικού κοινού στην εκμάθηση της Ελληνικής Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ANGLO-AMERICAN LOANWORDS ΙΝ MODERN GREEK ASSOCIATED WITH MODERN MUSIC AND ΤΗΕ ACCOMPANYING CULTURE George leropoulos

ANGLO-AMERICAN LOANWORDS ΙΝ MODERN GREEK ASSOCIATED WITH MODERN MUSIC AND ΤΗΕ ACCOMPANYING CULTURE George leropoulos ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣτΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝτΙΠΟΙΧΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ Γιώργος Ιερόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκεπαι για μια προσπάθεια συλλογής, καταγραφής και κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Le morphème eid(is) en grec moderne Anna Anastassiadis-Syméonidis RÉSUMÉ

1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Le morphème eid(is) en grec moderne Anna Anastassiadis-Syméonidis RÉSUMÉ 1 1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική 1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζεται η πολύσημη λ. εἶδος της ΑΕ, που συνδέεται σημασιακά με την έννοια ΒΛΕΠΩ, καθώς και το ΑΕ στοιχείο ειδής, που κληρονομεί

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT

Σοφία Ζερδελή ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Sophia Zerdeli ABSTRACT Επιστημονική θεώρηση της λεξικογραφικής και λεξικολογικής ορολογίας σε μονόγλωσσα ελληνικά και ξένα λεξικά και εγχειρίδια γλωσσολογικών όρων: Η συμβολή της αρχαίας ελληνικής και λατινικής στη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα

27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα 1 27. Δυσκολίες κατά την ανάγνωση μαθηματικών παραστάσεων και αντιστοίχιση ορολογίας στην ελληνική - γαλλική γλώσσα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαρία Παπαγεωργίου Μια από τις ιδιαιτερότητες των επιστημονικών και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18232 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-12-2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Άννα Αδάμ Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Α. Nα αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο (80-100 λέξεις). Οι κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α/ΑΝ- 1 Ζωή Γαβριηλίδου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης zoegab@otenet.gr

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α/ΑΝ- 1 Ζωή Γαβριηλίδου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης zoegab@otenet.gr ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α/ΑΝ- 1 Ζωή Γαβριηλίδου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης zoegab@otenet.gr Abstract In this paper we claim that the modern Greek privative morpheme α- and its

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση εξετάζεται η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 επίκτητη και ειδική ή εξελικτική δυσλεξία Η δυσλεξία ως πρόβλημα της ανάγνωσης, διακρίνεται σε δύο μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρωτικές-Φωνολογικές διαταραχές Αποκατάσταση φωνημάτων /f/ - /v/

Αρθρωτικές-Φωνολογικές διαταραχές Αποκατάσταση φωνημάτων /f/ - /v/ Αρθρωτικές-Φωνολογικές διαταραχές Αποκατάσταση φωνημάτων /f/ - /v/ Φοιτήτρια : Τεκτονίδου Βαρβάρα (12871) Καθηγήτρια: Παίλα Νικολέτα T.E.I Ηπείρου, 2014 Ταξινόμηση φωνολογικών/αρθρωτικών διαταραχών Αναπτυξιαξή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΙ: ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΙ: ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΙ: ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ 1. Εισαγωγή - Τόσο στον Ειρηνικό, όσο και στην Αυστραλία και την Αμερική γηγενείς γλώσσες θεωρούνται οι γλώσσες των λεγόμενων «ιθαγενών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ. Π.Μ.Σ. Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ. Π.Μ.Σ. Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνική Ιατρική Ορολογία Μορφοσημασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου

Πρόλογος. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια υπεύθυνη και εµπεριστατωµένη πρόταση για το µαθητή και τον εκπαιδευτικό. Βοηθά στην εµπέδωση της ύλης της Νεοελληνικής Γλώσσας της Aʹ Γυµνασίου και στη βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµατικοί κανόνες Κανόνες µεταγραφής συµβόλων

Γραµµατικοί κανόνες Κανόνες µεταγραφής συµβόλων Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. Εαρινό εξάµηνο 2004 Σ. A. Μοσχονάς, Γενική Γλωσσολογία 25 Μαΐου 2004 Γραµµατικοί κανόνες - Κανόνες µεταγραφής Ιεραρχία γραµµατικών: Γραµµατικές Πεπερασµένων Καταστάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώιμες ενδείξεις - Πρόληψη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώιμες ενδείξεις - Πρόληψη ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώιμες ενδείξεις - Πρόληψη ΕΠΕΑΕΚ, τίτλος έργου «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα Προβλήματα λόγου και Ομιλίας» Υπεύθυνος Προγράμματος: ράκος Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα