(Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: (Σχέδιο) Κώδικας ιαχείρισης του ικτύου Αθήνα, Ιούλιος 2008

2 2

3 Τµήµα Ι: Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΦΟΡΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Άρθρο 1-1 Πεδίο εφαρµογής και βασικοί ορισµοί 1. Με τον παρόντα Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής (εφεξής «Κώδικας ικτύου») ρυθµίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των Αρµόδιων Φορέων του ικτύου, των Χρηστών του ικτύου και των Προµηθευτών, όσον αφορά στην πρόσβαση στο ίκτυο και στη χρήση αυτού. 2. Οι όροι που ορίζονται στον ν.2773/1999 και χρησιµοποιούνται στον Κώδικα ικτύου έχουν το περιεχόµενο και την έννοια που τους αποδίδεται στο νόµο αυτό. Ειδικότερα, για την εφαρµογή του Κώδικα ικτύου ισχύουν οι πρόσθετοι ορισµοί που περιλαµβάνονται σε αυτόν. 3. Αρµόδιοι Φορείς του ικτύου είναι: Α) για το ιασυνδεδεµένο ίκτυο, ο ιαχειριστής του ικτύου σύµφωνα µε τα ο- ριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 22 και 22 α του ν.2773/1999 και η ΕΗ Α.Ε. ως Κύριος του ικτύου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2773/1999, Β) για το ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, η ΕΗ Α.Ε. ως ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 23 α του ν.2773/1999 και ως Κύριος του ικτύου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2773/ Ο ιαχειριστής του ικτύου για το ιασυνδεδεµένο ίκτυο, και ο ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών για το ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, έχουν, έκαστος για το τµήµα του ικτύου για το οποίο είναι αρµόδιος, τα δικαιώ- µατα και τις υποχρεώσεις του ιαχειριστή του ικτύου που ειδικότερα καθορίζονται στον Κώδικα ικτύου. 5. Χρήστες του ικτύου (ή «Χρήστες») είναι: Α) Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, καθώς και οι απαλλασσόµενοι από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, των οποίων οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο ίκτυο (εφεξής: «Παραγωγοί»). Β) Οι «Καταναλωτές», οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο ίκτυο προκειµένου να απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια. ιακρίνονται στους Επιλέγοντες Πελάτες και στους Μη Επιλέγοντες Πελάτες οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο ίκτυο. 1

4 Τµήµα Ι: Γενικές διατάξεις 6. Στους Χρήστες του ικτύου συµπεριλαµβάνονται κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα ικτύου, οι υποψήφιοι Χρήστες οι οποίοι επιθυµούν τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους στο ίκτυο. 7. Προµηθευτές είναι οι κάτοχοι άδειας προµήθειας ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας προµήθειας, που προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε Καταναλωτές. Για τα ζητήµατα που ρυθµίζονται µε τον Κώδικα ικτύου, οι Προµηθευτές δύνανται να εκπροσωπούν τους Καταναλωτές τους οποίους τροφοδοτούν κατ αποκλειστικότητα κατά το Άρθρο 19-2, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από αυτούς. 8. Ως Όριο ικτύου/χρήστη ορίζεται το σηµείο όπου συνδέονται µεταξύ τους οι ε- γκαταστάσεις κυριότητας Χρήστη µε τις εγκαταστάσεις κυριότητας του Κυρίου του ικτύου, το οποίο καθορίζεται ειδικότερα κατά το Άρθρο Το Όριο αυτό συνιστά και το όριο διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων µεταξύ αφενός των Αρµόδιων Φορέων ικτύου και αφετέρου του εκάστοτε Χρήστη. 9. Για κάθε εγκατάσταση Χρήστη, ως Σηµείο Κοινής Σύνδεσης Εγκαταστάσεων Χρηστών, ορίζεται το εγγύτερο προς το Όριο ικτύου/χρήστη σηµείο του ικτύου, το οποίο βρίσκεται ανάντη Ορίου ικτύου/χρήστη, και από το οποίο διέρχεται ηλεκτρική ενέργεια προς τις εγκαταστάσεις και άλλων Χρηστών. 10. Το τµήµα του ικτύου το οποίο συνδέεται ηλεκτρικά µε το Σύστηµα αναφέρεται εφεξής ως «ιασυνδεδεµένο ίκτυο». 11. Τα τµήµατα του ικτύου που λειτουργούν υπό ΧΤ αναφέρονται εφεξής ως «ίκτυο ΧΤ». Αντιστοίχως ορίζονται το ίκτυο ΜΤ και το ίκτυο ΥΤ. Οι Χρήστες (ή ειδικότερα οι Καταναλωτές και οι Παραγωγοί), οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο ίκτυο ΧΤ, αναφέρονται εφεξής ως Χρήστες ΧΤ (ή Καταναλωτές ΧΤ και Παραγωγοί ΧΤ). Αντιστοίχως ορίζονται οι Χρήστες ΜΤ (Καταναλωτές ΜΤ, Παραγωγοί ΜΤ). εν συνδέονται εγκαταστάσεις Καταναλωτών στο ίκτυο ΥΤ. Άρθρο 1-2 Επιτροπή παρακολούθησης του Κώδικα 1. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ιαχειριστή του ιασυνδεδεµένου ικτύου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Κώδικα, από εκπροσώπους των Αρµόδιων Φορέων του ικτύου, των Χρηστών του ικτύου, των Προµηθευτών και κάθε άλλου αναγκαίου εµπλεκόµενου φορέα ή προσώπου κατά περίπτωση, και καθορίζονται τα σχετικά µε τη λειτουργία της. 2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κώδικα υποβάλλει προτάσεις προς τη ΡΑΕ για θέµατα που σχετίζονται µε την παρακολούθηση της εφαρµογής του Κώδικα ικτύου, µετά από ερωτήµατα της ΡΑΕ, των Αρµόδιων Φορέων του ικτύου, των Χρηστών του ικτύου, ή των Προµηθευτών, για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του Κώδικα ικτύου ή τη λήψη µέτρων που σχετίζονται µε την εφαρµογή του. Άρθρο 1-3 Εγχειρίδια Εφαρµογής του Κώδικα και οδηγίες του ιαχειριστή του ικτύου 1. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα ικτύου καθορίζονται µε τα Εγχειρίδια Εφαρµογής του Κώδικα ικτύου, τα οποία καταρτίζονται από τον 2

5 Τµήµα Ι: Γενικές διατάξεις ιαχειριστή του ικτύου και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ για την έκδοση της σχετικής απόφασής της λαµβάνει υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του ικτύου, και θέτει σχέδιο της απόφασής της σε δηµόσια διαβούλευση. 2. Στα Εγχειρίδια Εφαρµογής περιλαµβάνονται µε λεπτοµέρεια όλες οι αναγκαίες ρυθµίσεις και µεθοδολογίες υπολογισµών που απαιτούνται για την εφαρµογή του Κώδικα ικτύου. 3. Ο ιαχειριστής του ικτύου, προκειµένου να διασφαλίζεται η άµεση και αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων στον Κώδικα ικτύου και στις αποφάσεις και ρυθµίσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του ν.2773/1999, εκδίδει όλες τις αναγκαίες Οδηγίες Εφαρµογής του Κώδικα ικτύου, τις οποίες και κοινοποιεί στη ΡΑΕ προκειµένου αυτή να διαπιστώνει ότι το κείµενο των Οδηγιών διασφαλίζει την τήρηση των ως άνω προβλεποµένων. 4. Ο ιαχειριστής του ικτύου οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συγκέντρωση και προώθηση κάθε αιτήµατος ή αναφοράς των Χρηστών και των Προµηθευτών, για την κατάρτιση Οδηγιών Εφαρµογής και Εγχειριδίων Εφαρµογής του Κώδικα ικτύου ή την παροχή διευκρινήσεων για την εφαρµογή των ρυθ- µίσεών τους, καθώς και προτάσεων για την τροποποίηση αυτών. Άρθρο 1-4 Απόφαση ρύθµισης διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 1. Οι ρυθµίσεις που περιέχονται στα Παραρτήµατα I έως και IΙΙ του Κώδικα ικτύου και αφορούν: (α) στην Ποιότητα Εξυπηρέτησης των Χρηστών, (β) στο Ρυθµιστικό Πλαίσιο Ανάπτυξης του ικτύου, και (γ) στο ετήσιο αντάλλαγµα του ικτύου, ε- πικαιροποιούνται µε απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για την τροποποίηση του Κώδικα ικτύου και τις ειδικότερες διατάξεις της παραγράφου (2) του Άρθρου αυτού. Η απόφαση τροποποίησης των Παραρτη- µάτων I έως και IΙΙ ονοµάζεται «Απόφαση Ρύθµισης ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας» και η χρονική περίοδος ισχύος της, η οποία καθορίζεται στην ίδια απόφαση και δύναται να είναι από τρία έως πέντε συνεχόµενα πλήρη ηµερολογιακά έτη, καλείται «Ρυθµιστική Περίοδος ιανοµής». Κάθε Ρυθµιστική Περίοδος ιανοµής ξεκινά την αµέσως επόµενη ηµέρα από το πέρας της προηγούµενης Ρυθµιστικής Περιόδου ιανοµής. Με την Απόφαση Ρύθµισης ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθµίζονται οι βασικές παράµετροι της στρατηγικής για την εφαρµογή του Κώδικα ικτύου κατά την επόµενη Ρυθµιστική Περίοδο ιανοµής, εντός του πλαισίου των διατάξεων των Τµηµάτων Ι έως και ΧΙ του Κώδικα. 2. Η Απόφαση Ρύθµισης ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας εκδίδεται τουλάχιστον έξι µήνες πριν τη λήξη της τρέχουσας Ρυθµιστικής Περιόδου ιανοµής. Για το σκοπό αυτό: Α) Ο ιαχειριστής του ιασυνδεδεµένου ικτύου και ο ιαχειριστής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, υποβάλουν εισήγηση τουλάχιστον δώδεκα µήνες πριν τη λήξη της τρέχουσας Ρυθµιστικής Περιόδου ιανοµής, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη του Κυρίου του ικτύου. Β) Μετά την υποβολή της ως άνω εισήγησης, η ΡΑΕ προβαίνει σε δηµόσια διαβούλευση, διάρκειας τουλάχιστον τριών µηνών. 3

6 Τµήµα Ι: Γενικές διατάξεις Γ) Η ΡΑΕ γνωµοδοτεί για την έκδοση Απόφασης Ρύθµισης ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, τουλάχιστον επτά µήνες πριν τη λήξη της τρέχουσας Ρυθµιστικής Περιόδου ιανοµής. Άρθρο 1-5 Προσφυγές και διαιτησία της ΡΑΕ 1. Κάθε Χρήστης του ικτύου ή Προµηθευτής, ο οποίος κρίνει ότι η πρόσβαση στο ίκτυο δεν παρέχεται κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, ή ότι γίνονται διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών ή µεταξύ κατηγοριών Χρηστών ή Προµηθευτών, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον, δύναται να προσφύγει στον αρµόδιο ιαχειριστή του ικτύου, ο οποίος οφείλει να απαντήσει επί της προσφυγής εντός (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της προσφυγής. 2. Σε περίπτωση απόρριψης της ανωτέρω προσφυγής, ο αρµόδιος ιαχειριστής του ικτύου, καθώς και ο αιτών Χρήστης, Προµηθευτής ή τρίτος έχων έννοµο συµφέρον, δύνανται να παραπέµψουν τη διαφορά σε διαιτησία που διεξάγεται από τη ΡΑΕ. Η διαιτησία διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ. Άρθρο 1-6 ιασφάλιση αποτελεσµατικής λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ικτύου 1. Ο Κύριος του ικτύου οφείλει, προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ικτύου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ικτύου, και ιδίως: να ακολουθεί τις γενικές ή κατά περίπτωση οδηγίες που εκδίδει ο ιαχειριστής του ικτύου, να συλλέγει και να παρέχει στον ιαχειριστή του ικτύου τα στοιχεία που αυτός ζητά κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα αυτών και η αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίησή τους, να διασφαλίζει την απευθείας συνεργασία όλων των οργανωτικών µονάδων του µε τον ιαχειριστή του ικτύου και την παροχή στοιχείων σε αυτόν, να διασφαλίζει την υλοποίηση του Ρυθµιστικού Πλάνου Ανάπτυξης του ικτύου και να συνεργάζεται εν γένει µε τον ιαχειριστή του ικτύου µε καλή πίστη και πνεύµα αρµονικής συνεργασίας. 2. Ο ιαχειριστής του ικτύου οφείλει να συντονίζει την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ικτύου από όλες τις οργανωτικές µονάδες του Κυρίου του ικτύου, και ιδίως: να εκδίδει τις απαιτούµενες γενικές ή κατά περίπτωση οδηγίες, να συντονίζει τη συλλογή όλων των απαιτούµενων στοιχείων, να συνεργάζεται απευθείας και σε τακτική βάση µε τις κατά τόπους οργανωτικές µονάδες του Κυρίου του ικτύου που είναι απαραίτητο, να διερευνά όλες τις περιπτώσεις καταγγελιών και τις προτάσεις βελτίωσης διαδικασιών που αφορούν στη δραστηριότητα της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του ικτύου, να παρακολουθεί την υλοποίηση του Ρυθµιστικού Πλάνου Ανάπτυξης του ικτύου και να συνεργάζεται εν γένει µε τον Κύριο του ικτύου µε καλή πίστη και πνεύµα αρµονικής συνεργασίας. 4

7 Τµήµα Ι: Γενικές διατάξεις Άρθρο 1-7 Εποπτεία εφαρµογής Κώδικα ικτύου 1. Η ΡΑΕ εποπτεύει την άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των Αρµοδίων Φορέων ικτύου, των Χρηστών και των Προµηθευτών, κατ εφαρµογή του Κώδικα ικτύου, και στο πλαίσιο αυτό δικαιούται ιδίως: Α) Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Αρµοδίων Φορέων ικτύου καθώς και στα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία που διατηρούν αυτοί, ιδίως σχετικά µε τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ικτύου, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Β) Να διεξάγει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αναφοράς από τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα ικτύου, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Γ) Να παρακολουθεί την απόδοση των Αρµοδίων Φορέων ικτύου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Άδειές τους, και να δηµοσιοποιεί σχετικούς δείκτες απόδοσης. 2. Οι Αρµόδιοι Φορείς του ικτύου, οι Χρήστες του ικτύου και οι Προµηθευτές δύνανται να προτείνουν στη ΡΑΕ την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ικτύου, την έκδοση Οδηγιών του ιαχειριστή του ικτύου ή και Εγχειριδίων Εφαρµογής του Κώδικα ικτύου, ή την τροποποίηση αυτών, όταν το κρίνουν σκόπιµο. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις αυτές και γνωµοδοτεί ή εκδίδει σχετικές αποφάσεις κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη όλων των Αρµόδιων Φορέων του ικτύου, των Χρηστών του ικτύου, των Προµηθευτών και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κώδικα κατά το Άρθρο 1-2. Η ΡΑΕ µεριµνά ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι να δύνανται να εκφράσουν τις απόψεις τους, οργανώνοντας ιδίως µε συστηµατικό τρόπο δηµόσιες διαβουλεύσεις επί όλων των αποφάσεών της σχετικά µε θέµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, πλην των περιπτώσεων θεµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα ή ατοµικών διοικητικών πράξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2-1 Μη διάκριση Χρηστών Οι Αρµόδιοι Φορείς ικτύου οφείλουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους να µην προβαίνουν σε καµία διάκριση µεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών Χρηστών, παρά µόνον στις περιπτώσεις που ρητώς αυτό καθορίζεται στον Κώδικα ικτύου και δικαιολογείται αποκλειστικά βάσει αντικειµενικών τεχνικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων των Χρηστών ή του ικτύου. Άρθρο 2-2 ιαφάνεια Εχεµύθεια 1. Ο ιαχειριστής του ικτύου και η ΡΑΕ οφείλουν να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και να δηµοσιοποιούν γενικά στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνουν σχε- 5

8 Τµήµα Ι: Γενικές διατάξεις τικά µε τη λειτουργία και ανάπτυξη του ικτύου και των εγκαταστάσεων των Χρηστών, καθώς και σχετικά µε τις δραστηριότητες των Προµηθευτών. 2. Ο ιαχειριστής του ικτύου παρέχει στο κοινό, και ιδίως στους Χρήστες και στους Προµηθευτές, πληροφορίες µετά από σχετικό αίτηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ικτύου. 3. Η υποχρέωση πληροφόρησης που καθορίζεται στις παραγράφους (1) και (2) ισχύει εφόσον δεν παραβλάπτεται το απόρρητο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. 4. Το ως άνω καθήκον εχεµύθειας δεν ισχύει έναντι της ΡΑΕ και κάθε άλλης ελληνικής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους. 5. εν θεωρούνται εµπιστευτικές γενικές πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα σχετικά µε τη λειτουργία του ικτύου, τους Χρήστες, και τους Προµηθευτές. 6. Με απόφαση του ιαχειριστή του ικτύου που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ τυποποιείται διαδικασία πληροφόρησης τρίτων και δηµοσιοποίησης των στοιχείων παρακολούθησης του ικτύου, η οποία διασφαλίζει κατά τρόπο ενιαίο και συστηµατικό την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της εχεµύθειας, και το δικαίωµα πρόσβασης στην πληροφόρηση. 7. Οι υποχρεώσεις εχεµύθειας που καθορίζονται στο άρθρο αυτό ισχύουν και για τον Κύριο του ικτύου. Άρθρο 2-3 Εξαιρετικές και απρόβλεπτες καταστάσεις 1. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ Αρµοδίων Φορέων ικτύου, Χρηστών και Προµηθευτών, σχετικά µε την εφαρµογή διατάξεων του Κώδικα ικτύου, ο ιαχειριστής του ικτύου οφείλει να ζητά αµελλητί την άποψη της ΡΑΕ και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια επίτευξης συµφωνίας εντός ευλόγου χρόνου. 2. Εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία, ο ιαχειριστής του ικτύου αποφασίζει λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις της ΡΑΕ, των εµπλεκόµενων Χρηστών ή Προµηθευτών, και ενεργεί κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται ιδίως τα ακόλουθα: να διαφυλάσσεται η προστασία του περιβάλλοντος, το κριτήριο του νόµου και των Κανονισµών, η δηµόσια υγεία, η ακεραιότητα του εξοπλισµού του ικτύου και των Χρηστών, και η ασφάλεια των συναλλαγών, να διατηρείται η λειτουργικότητα και η συνοχή του ικτύου, να εξυπηρετούνται οι γενικές αρχές του Κώδικα ικτύου και των Αδειών των Αρµοδίων Φορέων ικτύου, να τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Οι Χρήστες και οι Προµηθευτές οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του ιαχειριστή του ικτύου στις περιπτώσεις της παραγράφου (1). 6

9 Τµήµα Ι: Γενικές διατάξεις Άρθρο 2-4 Τεχνικοί κανόνες και περιορισµοί Ο Κύριος του ικτύου και ο ιαχειριστής του ικτύου οφείλουν να τηρούν κατά τη σχεδίαση, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του ικτύου τους τεχνικούς κανόνες και περιορισµούς που καθορίζονται στον Κώδικα ικτύου, στην απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας υπ αριθµ /2874 (ΦΕΚ Β 608/ ) όπως ισχύει, στο Πρότυπο ΕΝ όπως έχει ενσωµατωθεί ως εθνικός κανονισµός, ή κατ άλλο τρόπο στο ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο. 7

10

11 Τµήµα ΙΙ: Προδιαγραφές λειτουργίας ικτύου ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ Άρθρο 3-1 Ονοµαστική Τάση ικτύου 1. Η τάση του ικτύου είναι εναλλασσόµενη, ηµιτονοειδούς µορφής. Η ενεργός τιµή της κυµατοµορφής θεµελιώδους συχνότητας της τάσης αναφοράς αναφέρεται εφεξής ως «Ονοµαστική Τάση του ικτύου», και χαρακτηρίζει τον εξοπλισµό του ικτύου. Κάθε τµήµα του ικτύου σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί υπό ορισµένη Ονοµαστική Τάση, και δύναται να συνδέεται µε τµήµατα του ικτύου που σχεδιάζονται να λειτουργούν υπό διαφορετική Ονοµαστική Τάση µέσω µετασχηµατιστών. 2. Η Ονοµαστική Τάση στα διάφορα επίπεδα τάσης του ικτύου δύναται να λαµβάνει τις ακόλουθες τιµές: Α) Για το επίπεδο Χαµηλής Τάσης (δηλαδή ονοµαστικής ενεργού τιµής µικρότερης του 1 kv - ΧΤ) του ικτύου (δίκτυο τεσσάρων αγωγών): 230 V µεταξύ φάσεως και ουδετέρου (φασική τάση), και 400 V µεταξύ φάσεων (πολική τάση). Β) Για το επίπεδο Μέσης Τάσης (δηλαδή ονοµαστικής ενεργού τιµής µεταξύ 1 kv και 35 kv - ΜΤ) του ικτύου (δίκτυο τριών αγωγών): 15 kv ή 20 kv. Σε ορισµένες περιοχές της Αττικής και των νησιών υφίστανται ακόµη τµή- µατα ικτύου µε Ονοµαστική Τάση λειτουργίας 6,6 kv και 22 kv, στα οποία όµως αποφεύγεται η σύνδεση εγκαταστάσεων νέων Χρηστών. Γ) Για το επίπεδο Υψηλής Τάσης (δηλαδή ονοµαστικής ενεργού τιµής µεγαλύτερης των 35 kv - ΥΤ) του ικτύου (δίκτυο τριών αγωγών): 66 kv ή 150 kv. Άρθρο 3-2 Συχνότητα ικτύου 1. Η Συχνότητα του ικτύου αναφέρεται στον ρυθµό επανάληψης του θεµελιώδους κύµατος της τάσης ανά δευτερόλεπτο, και είναι ενιαία και ίση µε τη συχνότητα λειτουργίας του Συστήµατος, για ολόκληρο το ιασυνδεδεµένο ίκτυο, και ενιαία για έκαστο αποµονωµένο ηλεκτρικό δίκτυο Μη ιασυνδεδεµένου Νησιού. 9

12 Τµήµα ΙΙ: Προδιαγραφές λειτουργίας ικτύου 2. Ο ιαχειριστής του ιασυνδεδεµένου ικτύου και ο ιαχειριστής του ικτύου στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά δεν φέρουν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους για το ίκτυο, ευθύνη για τον έλεγχο της Συχνότητας του ικτύου. 3. Η ονοµαστική τιµή της Συχνότητας του ικτύου είναι ίση µε 50 Hz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο), και τα όρια αποδεκτής διακύµανσης αυτής καθορίζονται στον Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος για το ιασυνδεδεµένο ίκτυο και, στον Κώδικα ιαχείρισης Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών για το ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών 1. Άρθρο 3-3 Ισχύς βραχυκυκλώσεως του ικτύου 1. Ο ιαχειριστής του ικτύου µεριµνά για τη σχεδίαση και λειτουργία του ικτύου κατά τρόπο ώστε η µέγιστη αναµενόµενη τιµή της έντασης βραχυκυκλώσεως στα διάφορα επίπεδα αυτού (αρχική συµµετρική τιµή, όπως ορίζεται και υπολογίζεται κατά το πρότυπο ΙΕC 60909), να µην υπερβαίνει τις ακόλουθες τιµές: Α) Στο ίκτυο ΧΤ: i) Για υπόγειο δίκτυο συνήθως τα 25,0 kα, και κατ εξαίρεση τα 32 ka ii) Για εναέριο δίκτυο συνήθως τα 8,0 ka, και κατ εξαίρεση τα 13 ka B) Στο ίκτυο ΜΤ: i) Για το δίκτυο 20 kv, τα 7,2 ka ii) Για το δίκτυο 15 kv, τα 9,6 ka iii) Για τα παλαιά δίκτυα 6,6 kv και 22 kv, 14,0 ka και 13,0 ka, αντίστοιχα Γ) Στο ίκτυο ΥΤ, για το δίκτυο150 kv, τα 31,0 ka. 2. Σε αποµακρυσµένα ηλεκτρικά σηµεία του ικτύου η ένταση βραχυκυκλώσεως µπορεί να είναι σηµαντικά µικρότερη από τα παραπάνω αναφερόµενα µεγέθη. Ι- διαίτερα στο ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών που τροφοδοτείται από σταθµούς παραγωγής µικρότερης συγκριτικά ισχύος, η ένταση βραχυκυκλώσεως είναι συνήθως πολύ µικρότερη. Παρόλα αυτά, δεν ενδείκνυται γενικά η διαφοροποίηση των προδιαγραφών του εξοπλισµού, ώστε να µη απαιτούνται τροποποιήσεις στην περίπτωση αλλαγής του σηµείου τροφοδότησης του συστήµατος των νησιών αυτών. 3. Σε κάθε περίπτωση, ο ιαχειριστής του ικτύου και ο Κύριο του ικτύου ενηµερώνουν τους Χρήστες για τη στάθµη βραχυκυκλώσεως σε ορισµένο σηµείο του ικτύου, κατά τα καθοριζόµενα ιδίως στο Άρθρο Άρθρο 3-4 Προστασία του ικτύου 1. Ο ιαχειριστής του ικτύου µεριµνά για τη σχεδίαση της προστασίας του ικτύου έναντι υπερεντάσεων και υπερτάσεων, την εγκατάσταση και συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισµού, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποιητική διαβάθµιση της προστασίας και η επαρκής αποµόνωση και περιορισµός των σφαλµάτων. 1 βλ. Άρθρο Ε.I - 4 σηµείωση 1 10

13 Τµήµα ΙΙ: Προδιαγραφές λειτουργίας ικτύου 2. Η προστασία έναντι βραχυκυκλωµάτων, επιτυγχάνεται µε χρήση κατάλληλων διατάξεων προστασίας των γραµµών και των Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και ΜΤ/ΧΤ, και πραγµατοποιείται γενικά ως ακολούθως: Α) Στην αναχώρηση των γραµµών ΜΤ από τους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή τους σταθµούς παραγωγής Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, εγκαθίσταται τριφασικός διακόπτης ισχύος, ελεγχόµενος από ηλεκτρονόµους υπερεντάσεως. Στην περίπτωση των εναέριων γραµµών ΜΤ, ο διακόπτης πραγµατοποιεί συνήθως κύκλο διακοπών-αυτοµάτων επανακλεισιµάτων (επανοπλισµών) για κάθε υπερένταση που αναγνωρίζει, παραµένοντας τελικά σε ανοικτή θέση για τα µόνιµα σφάλ- µατα και σε κλειστή θέση για τα παροδικά. Β) Επί των εναέριων γραµµών ΜΤ εγκαθίστανται διακόπτες απλοί η τηλεχειριζό- µενοι, λειτουργικά παρόµοιοι µε αυτούς που εγκαθίστανται στην αρχή των ε- ναέριων γραµµών καθώς και ασφάλειες ΜΤ, η λειτουργία των οποίων προκαλεί τριπολική ή µονοπολική απόζευξη. Μπορεί επίσης να εγκαθίστανται και άλλες διατάξεις προστασίας και ελέγχου. Γ) Οι Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ προστατεύονται συνήθως µε ασφάλειες στην πλευρά ΜΤ, και οι αναχωρήσεις ΧΤ µε ασφάλειες ανά αναχώρηση ΧΤ. ) Στο Όριο ικτύου/χρήστη εγκαθίσταται, εν γένει πριν από τον µετρητή, κατάλληλο µέσο προστασίας υπερεντάσεως, ώστε σε περίπτωση σφάλµατος ε- ντός της εγκαταστάσεως του Χρήστη να προκαλείται η αποµόνωσή της. 3. Η προστασία έναντι ατµοσφαιρικών υπερτάσεων, πραγµατοποιείται γενικά µε την εγκατάσταση κατάλληλων απαγωγέων υπερτάσεων (π.χ. αλεξικέραυνων) στους Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ ή και σε άλλες θέσεις. Άρθρο 3-5 Γείωση του ικτύου Ο ιαχειριστής του ικτύου µεριµνά για την αποτελεσµατική γείωση του ικτύου, η οποία υλοποιείται ως ακολούθως: Α) Το ίκτυο ΧΤ, είναι τεσσάρων αγωγών (3 φάσεις και ουδέτερος) και έχει πολλαπλά γειωµένο ουδέτερο, δηλαδή ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται κατ ελάχιστο στον Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ, στα Όρια ικτύου/χρήστη στο σηµείο εγκατάστασης του µετρητή, καθώς και κατά µήκος των γραµµών ΧΤ. Εξαίρεση αποτελεί τµήµα της περιοχής Αττικής, στο οποίο υφίστανται δίκτυα ΧΤ όπου εξακολουθεί να εφαρµόζεται η µέθοδος ΤΤ («Άµεση Γείωση»). Β) Στο ίκτυο ΜΤ, γειώνεται ο ουδέτερος κόµβος των µετασχηµατιστών στους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ µέσω ωµικής αντιστάσεως, ώστε να περιορίζεται η ένταση του σφάλµατος προς γη σε 1000Α κατά µέγιστο. Εξαίρεση αποτελούν τα παλαιά δίκτυα 6,6 kv και 22 kv στα οποία ο ουδέτερος κόµβος είναι άµεσα γειωµένος, δηλαδή χωρίς την παρεµβολή αντιστάσεως. Εξαίρεση επίσης µπορεί να αποτελεί το ίκτυο ΜΤ ορισµένων πολύ µικρών Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών όπου ο ουδέτερος κόµβος ΜΤ παραµένει αγείωτος. Γ) Στο ίκτυο ΥΤ ο ουδέτερος κόµβος είναι πάντοτε απευθείας γειωµένος. 11

14 Τµήµα ΙΙ: Προδιαγραφές λειτουργίας ικτύου Άρθρο 3-6 Ρύθµιση και έλεγχος της τάσης Ο ιαχειριστής του ικτύου µεριµνά για την αποτελεσµατική ρύθµιση και τον έλεγχο της τάσης του ικτύου µε την εγκατάσταση κατάλληλων µέσων, όπως τα συστήµατα αυτόµατης αλλαγής λήψης υπό φορτίο των Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ, οι χειροκίνητοι µηχανισµοί αλλαγής λήψης εκτός φορτίου των Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ, οι αυτόµατες διατάξεις των µονάδων παραγωγής στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, οι αυτόµατοι ρυθµιστές τάσης επί των γραµµών του ικτύου και οι συσκευές αντιστάθµισης της αέργου ισχύος. Άρθρο 3-7 Μετάδοση σηµάτων 1. Το ίκτυο δύναται να χρησιµοποιείται για τη µετάδοση σηµάτων, τα οποία υπερτίθενται στην τάση λειτουργίας του ικτύου ή διαδίδονται µέσω δικτύου οπτικών ινών που κατασκευάζεται επί του ικτύου, µε σκοπό τη µετάδοση πληροφοριών ή εντολών σε εξοπλισµό του ικτύου ή σε εξοπλισµό Χρηστών. 2. Η µετάδοση σηµάτων µέσω του ικτύου ελέγχεται από τον ιαχειριστή του ικτύου. εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση του ικτύου για τη µετάδοση σηµάτων µεταξύ εγκαταστάσεων Χρηστών. Οι γραµµές ισχύος εντός των ορίων εγκαταστάσεων Χρηστών δύνανται να χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση σηµάτων µε συχνότητα στην περιοχή τιµών από 95 khz έως 148,5 khz. 3. Οι Προµηθευτές για τις εγκαταστάσεις των Καταναλωτών τους οποίους εκπροσωπούν, καθώς και ο Κύριος του ικτύου για τις εγκαταστάσεις του ικτύου και ό- λων των Χρηστών, δύνανται να χρησιµοποιούν το ίκτυο για τη µετάδοση σηµάτων στις εγκαταστάσεις αυτές, κατόπιν αιτήσεως προς τον ιαχειριστή του ικτύου. Ο ιαχειριστής του ικτύου αποδέχεται τις αιτήσεις αυτές εφόσον δεν υφίστανται ανυπέρβλητα τεχνικά εµπόδια, και καθορίζει τις σχετικές τεχνικές λεπτο- µέρειες. Στις περιπτώσεις αποδοχής αιτήµατος Προµηθευτή κατά τα ανωτέρω, η εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού µετάδοσης σηµάτων επί του ικτύου γίνεται µε µέριµνα του ιαχειριστή του ικτύου, και ο Προµηθευτής αναλαµβάνει το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισµού αυτού. Το εν λόγω κόστος υπολογίζεται από τον ιαχειριστή του ικτύου και εγκρίνεται από τον Υ- πουργό Ανάπτυξης µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Κατά τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών και τον υπολογισµό του κόστους των συστηµάτων µετάδοσης ση- µάτων λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη βελτιστοποίησης του συνόλου των συστηµάτων αυτών για περισσότερους σκοπούς και χρήσεις. 4. Οι Προµηθευτές οι οποίοι χρησιµοποιούν το ίκτυο για τη µετάδοση σηµάτων κατά τα ανωτέρω παρέχουν στον ιαχειριστή του ικτύου στοιχεία για την εκτι- µώµενη συνολική ισχύ του φορτίου των Καταναλωτών που εκπροσωπούν, η οποία ελέγχεται µέσω συστήµατος µετάδοσης σηµάτων στην περίπτωση που αυτή είναι µεγαλύτερη από 5MW, καθώς και για τους κανόνες µεταβολής της ισχύος των ε- γκαταστάσεων των Καταναλωτών που εκπροσωπούν βάσει των µεταδιδόµενων σηµάτων. Ειδικότερα, οφείλουν να ενηµερώνουν τον ιαχειριστή του ικτύου για την εκτιµώµενη διακύµανση της συνολικής ισχύος του φορτίου των Καταναλωτών που εκπροσωπούν, η οποία ελέγχεται µέσω των συστηµάτων µετάδοσης σηµάτων ανά εποχή του έτους, ώρα της ηµέρας ή γεωγραφική περιοχή, όπως ειδικότερα καθορίζει ο ιαχειριστής του ικτύου. 12

15 Τµήµα ΙΙΙ: Ποιότητα εξυπηρέτησης Χρηστών ικτύου ΤΜΗΜΑ III ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 4-1 Ποιότητα εξυπηρέτησης - Βασικοί ορισµοί 1. Η Συνέχεια Τροφοδότησης των Χρηστών προσδιορίζεται από την απουσία διακοπών είτε της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς τις εγκαταστάσεις Καταναλωτών που συνδέονται στο ίκτυο είτε της έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο ίκτυο από τις εγκαταστάσεις Παραγωγών που συνδέονται σε αυτό, λόγω συµβάντων που δεν σχετίζονται µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών των Χρηστών. 2. Η Ποιότητα Τάσης των Χρηστών προσδιορίζεται από την απουσία αποκλίσεων της τάσης από την ονοµαστική τιµή της και την πλήρως ηµιτονοειδή κυµατοµορφή ονοµαστικής συχνότητας. Οι αποκλίσεις αυτές κατηγοριοποιούνται στο Άρθρο Ως Ποιότητα Ενέργειας των Χρηστών ορίζεται η Ποιότητα Τάσης και η Συνέχεια Τροφοδότησης. 4. Η Ποιότητα Υπηρεσιών προσδιορίζεται από το επίπεδο εξυπηρέτησης των Χρηστών κατά τις συναλλαγές τους µε τον ιαχειριστή του ικτύου ή τον Κύριο του ικτύου. Συµπεριλαµβάνονται τόσο οι συναλλαγές πριν τη σύναψη σύµβασης για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του Χρήστη στο ίκτυο και τη χρήση αυτού, όσο και οι συναλλαγές κατά τη διάρκεια ισχύος µίας τέτοιας σύµβασης. Στην έννοια της Ποιότητας Υπηρεσιών δεν συµπεριλαµβάνονται τα ζητήµατα της Ποιότητας Ενέργειας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στο Άρθρο Ως Ποιότητα Εξυπηρέτησης των Χρηστών ορίζεται η Ποιότητα Υπηρεσιών και η Ποιότητα Ενέργειας. Άρθρο 4-2 Ποιότητα εξυπηρέτησης - Γενικές υποχρεώσεις των αρµόδιων φορέων ικτύου 1. Ο ιαχειριστής του ικτύου µεριµνά ώστε να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα σχεδίασης, ενίσχυσης, ανάπτυξης, συντήρησης, προγραµµατισµού λειτουργίας, παρακολούθησης λειτουργίας, και καθηµερινής λειτουργίας του ικτύου, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές λειτουργίας του ικτύου και να τηρούνται τα όρια Ποιότητας Ενέργειας που καθορίζονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα ικτύου. 2. Ο ιαχειριστής του ικτύου µεριµνά ώστε να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα και να διατίθενται όλοι οι αναγκαίοι πόροι για τη διατήρηση της Ποιότητας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες εντός των ορίων που καθορίζονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα ικτύου. 13

16 Τµήµα ΙΙΙ: Ποιότητα εξυπηρέτησης Χρηστών ικτύου 3. Ο ιαχειριστής του ικτύου µεριµνά ώστε να παρακολουθείται η τάση στα σηµεία σύνδεσης του ικτύου µε το Σύστηµα ή µε τους υποσταθµούς των κατανεµόµενων από τον ιαχειριστή Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών µονάδων παραγωγής. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σηµαντικές αποκλίσεις της τάσης από τα αναµενόµενα χαρακτηριστικά της, για το µεν ιασυνδεδεµένο ίκτυο ενηµερώνεται άµεσα ο ιαχειριστής του Συστήµατος, για το δε ίκτυο των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών. 4. Ο Κύριος του ικτύου οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διασφάλιση της Ποιότητας Εξυπηρέτησης των Χρηστών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ικτύου, και ιδίως να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και να εκτελεί τις εντολές του ιαχειριστή του ικτύου. Άρθρο 4-3 Εγχειρίδια εφαρµογής του Κώδικα ικτύου για τη ρύθµιση της ποιότητας εξυπηρέτησης 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ικτύου στον τοµέα της Ποιότητας Εξυπηρέτησης των Χρηστών, εκδίδονται Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας και Εγχειρίδιο Ποιότητας Υπηρεσιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο Με το Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας και το Εγχειρίδιο Ποιότητας Υπηρεσιών, καθορίζονται µεταξύ άλλων λεπτοµέρειες για τις προδιαγραφές των συστηµάτων παρακολούθησης της Ποιότητας Εξυπηρέτησης των Χρηστών, πρόσθετοι δείκτες Ποιότητας Εξυπηρέτησης και λεπτοµερείς κανόνες υπολογισµού αυτών, η λεπτο- µερής διαδικασία ελέγχου της πληρότητας και ακρίβειας των πληροφοριών του ιαχειριστή του ικτύου για την Ποιότητα Εξυπηρέτησης των Χρηστών, καθώς και οι συνέπειες για περιπτώσεις διαπίστωσης µη ικανοποιητικής πληρότητας ή ακρίβειας των πληροφοριών, και λοιπά θέµατα σύµφωνα και µε τα ειδικότερα καθοριζόµενα στο παρόν Τµήµα του Κώδικα ικτύου. Άρθρο 4-4 Ποιότητα εξυπηρέτησης - Γενικές διατάξεις για τα όρια της παρεχόµενης ποιότητας 1. Η παρεχόµενη προς τους Χρήστες Ποιότητα Εξυπηρέτησης πρέπει να υπερκαλύπτει καθορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις, οι οποίες διακρίνονται ως εξής: Α) Όρια Ατοµικών Εγγυήσεων, τα οποία αφορούν στην ποιότητα που παρέχεται αυτοτελώς σε κάθε Χρήστη, και η παραβίαση των οποίων δύναται να συνεπάγεται καταβολή ανταλλάγµατος από τον ιαχειριστή του ικτύου προς τον Χρήστη αυτό, και Β) Όρια Ολικής Απόδοσης, τα οποία αφορούν στην ποιότητα που παρέχεται συνολικά στους Χρήστες ή σε ορισµένη οµάδα αυτών, και η παραβίαση των ο- ποίων δύναται να συνεπάγεται οικονοµική επιβάρυνση του ιαχειριστή του ικτύου, χωρίς όµως καταβολή ανταλλάγµατος από τον ιαχειριστή του ικτύου προς κάποιο συγκεκριµένο Χρήστη. 2. Περαιτέρω, για ορισµένα χαρακτηριστικά της Ποιότητας Εξυπηρέτησης, δύνανται να ορίζονται και Όρια Προσδοκώµενης Ποιότητας, η υπέρβαση των οποίων καταδεικνύει ότι η µέση Ποιότητα Εξυπηρέτησης για την αντίστοιχη οµάδα Χρηστών 14

17 Τµήµα ΙΙΙ: Ποιότητα εξυπηρέτησης Χρηστών ικτύου είναι ανώτερη από την προσδοκώµενη. Στην περίπτωση που για ορισµένη διάσταση της Ποιότητας Εξυπηρέτησης ορίζονται Όρια Ολικής Απόδοσης και Όρια Προσδοκώµενης Ποιότητας, ως Ζώνη Αναµενόµενης Ποιότητας ορίζεται η περιοχή ανάµεσα στα όρια αυτά. 3. Όρια Ποιότητας Τάσης, Συνέχειας Τροφοδότησης και Ποιότητας Υπηρεσιών, καθορίζονται για ορισµένη διάσταση ποιότητας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία για την εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης στην εν λόγω διάσταση της Ποιότητας Εξυπηρέτησης, β) η τήρηση των ορίων αυτών δύναται να παρακολουθηθεί ή κατ ελάχιστον να εκτιµηθεί τεκµηριωµένα, και γ) καθορίζονται οι αντίστοιχες συνέπειες στις περιπτώσεις παραβίασης των ορίων. Στις λοιπές περιπτώσεις δύνανται να καθορίζονται ενδεικτικά όρια Ποιότητας Τάσης, Συνέχειας Τροφοδότησης και Ποιότητας Υπηρεσιών. Άρθρο 4-5 Ανωτέρα Βία 1. Ως συνθήκες Ανωτέρας Βίας ορίζονται οι συνθήκες κατά τις οποίες προκύπτουν εξαιρετικά και µεγάλης εµβέλειας συµβάντα την απόκρουσή των οποίων δεν δύναται να προβλέψουν και να προγραµµατίσουν κατά τεχνικά και οικονοµικά εύλογο τρόπο ο ιαχειριστής του ικτύου ή ο Κύριος του ικτύου. Ως συνθήκες Ανωτέρας Βίας ορίζονται ιδίως οι εξαιρετικά δυσµενείς καιρικές συνθήκες, οι α- πρόβλεπτες παρεµβάσεις δηµοσίων αρχών (π.χ. αστυνοµία, πυροσβεστική), οι α- περγίες, οι ζηµιές από τρίτους που δεν µπορούν να αποφευχθούν όπως πτώσεις αεροπλάνων, τροµοκρατικές ενέργειες, εξεγέρσεις και παρόµοιες πράξεις. εν συµπεριλαµβάνονται στις περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας συµβάντα στον εξοπλισµό του ικτύου ή στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, καθώς και στις εγκαταστάσεις των Αρµόδιων Φορέων ικτύου, τα οποία οφείλονται στην κανονική ή ευλόγως ανα- µενόµενη λειτουργία τους ή/και σε αναµενόµενες ή ευλόγως πιθανολογούµενες συνθήκες περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα φωτιές σε υποσταθµούς, ζηµιές τρίτων σε πληµµελώς φυλασσόµενες εγκαταστάσεις, κλπ. 2. Για το ιασυνδεδεµένο ίκτυο, στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις αναγνωρίζεται, στο βαθµό που επηρεάζεται η λειτουργία του ικτύου, ότι συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας: Α) Για την Ποιότητα Τάσης, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες: i) αφενός υφίστανται σηµαντικές αποκλίσεις της τάσης στα σηµεία σύνδεσης του ικτύου µε το Σύστηµα από τα αναµενόµενα χαρακτηριστικά της κατά την κανονική λειτουργία του Συστήµατος, σε βαθµό που να µην δύνανται οι Αρµόδιοι Φορείς ικτύου να διασφαλίσουν την τήρηση των ο- ρίων Ποιότητας Τάσης που καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, και ii) αφετέρου ο ιαχειριστής του ικτύου έχει ενηµερώσει σχετικά τον ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το Άρθρο 4-2 παράγραφος (3). Β) Για τις ιακοπές Τροφοδότησης, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες: i) διακόπτεται η τροφοδότηση τµηµάτων του ικτύου από το Σύστηµα για λόγους που ανάγονται στη λειτουργία του Συστήµατος ή στην επάρκεια τροφοδότησης, ή ii) εφαρµόζονται µέτρα Περικοπής Φορτίου κατά τις διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ, αποκλειστικά κατόπιν ενεργοποίησης συναγερµού από τον 15

18 Τµήµα ΙΙΙ: Ποιότητα εξυπηρέτησης Χρηστών ικτύου ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 23 του Κ Σ&ΣΗΕ. 3. Για τα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά αναγνωρίζεται, στο βαθµό που επηρεάζεται η Ποιότητα Ενέργειας των Χρηστών, ότι συντρέχουν λόγοι Ανωτέρας Βίας στην περίπτωση που υφίστανται αντικειµενικά και µακροχρόνια προβλήµατα στην ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή της κατ άλλο τρόπο τροφοδότησης του τοπικού ικτύου. Στις περιπτώσεις αυτές ο ιαχειριστής του ικτύου οφείλει να υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης κατά το Άρθρο Η ΡΑΕ δύναται να διαπιστώνει κατά περίπτωση τη συνδροµή λόγων Ανωτέρας Βίας, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα καθοριζόµενα στο παρόν ΤΜΗΜΑ του Κώδικα ικτύου. Άρθρο 4-6 Καταβολή ποινικών ρητρών και ανταλλαγµάτων υπέρ Χρηστών για την ποιότητα εξυπηρέτησης 1. Οι ποινικές ρήτρες και τα ανταλλάγµατα που προκύπτουν υπέρ Παραγωγών λόγω παραβίασης Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων, καταβάλλονται από τον ιαχειριστή του ικτύου σε αυτούς εντός ενός µηνός από την παραβίαση αυτή. 2. Για κάθε Καταναλωτή, ο Προµηθευτής που τον εκπροσωπεί κατά το µεγαλύτερο ποσοστό είναι υπόχρεος για την ενηµέρωση του Καταναλωτή περί της καταβολής υπέρ αυτού ποινικής ρήτρας ή ανταλλάγµατος κατά τα ανωτέρω, καθώς και για τη διεκπεραίωση αυτής. Στις περιπτώσεις που ο κανόνας αυτός δεν δύναται να εφαρ- µοστεί λόγω ισότητας των ποσοστών εκπροσώπησης Καταναλωτή από περισσότερους του ενός Προµηθευτές, ο ιαχειριστής του ικτύου καθορίζει τον υπόχρεο Προµηθευτή, εκ των Προµηθευτών που εκπροσωπούν κατά το υψηλότερο ποσοστό τον Καταναλωτή, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη των Προµηθευτών αυτών. 3. Ο ιαχειριστής του ικτύου υπολογίζει τις ποινικές ρήτρες ή ανταλλάγµατα υπέρ ενός Καταναλωτή και τις κοινοποιεί στον υπόχρεο κατά την παράγραφο (2) Προµηθευτή, µαζί µε τις Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου του Καταναλωτή αυτού κατά το Άρθρο 28-9, για την αντίστοιχη Περίοδο Καταµέτρησης. Τα ποσά των ποινικών ρητρών ή ανταλλαγµάτων λόγω παραβίασης Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων των Καταναλωτών συµψηφίζονται µε τις αντίστοιχες Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου που καταβάλλει ο υπόχρεος Προµηθευτής στον ιαχειριστή του ικτύου κατά το Άρθρο Οι Προµηθευτές οφείλουν να αναγράφουν διακριτά στα τιµολόγια κάθε Καταναλωτή που εκπροσωπούν τις ποινικές ρήτρες και τα ανταλλάγµατα που πιστώνονται στον Καταναλωτή από τον ιαχειριστή του ικτύου λόγω παραβίασης Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων. 5. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής ποινικής ρήτρας ή ανταλλάγµατος που ε- πιβάλλεται κατά το ΤΜΗΜΑ αυτό του Κώδικα ικτύου, το ποσό της οφειλής προσαυξάνεται αυτόµατα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης, κατά ποσό υπολογιζόµενο µε επιτόκιο υπερηµερίας ίσο µε 0,1%, µη ανατοκιζόµενο. 16

19 Τµήµα ΙΙΙ: Ποιότητα εξυπηρέτησης Χρηστών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Άρθρο 5-1 ιαστάσεις της Ποιότητας Ενέργειας 1. Τα χαρακτηριστικά της τάσης και των ιακοπών Τροφοδότησης τα οποία γίνονται αντιληπτά από τους Χρήστες, όπως καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΝ 50160, συνιστούν τις «διαστάσεις» της Ποιότητας Ενέργειας. Άρθρο 5-2 ιαταραχές της τάσης του ικτύου Ορισµοί 1. Οι Αργές Μεταβολές της Τάσης του ικτύου αφορούν σε αυξήσεις ή µειώσεις της ενεργού τιµής της τάσης, οι οποίες οφείλονται σε µεταβολή του συνολικού φορτίου του ικτύου ή της εγχεόµενης παραγωγής σε αυτό ή µέρος αυτού. Χαρακτηρίζονται ποσοτικά από την εκατοστιαία µεταβολή της τάσης ε(%), η οποία υπολογίζεται ως εξής: U10min ε = 100 U n όπου U 10min η µέση τιµή δέκα λεπτών της τάσης, και U n η Ονοµαστική Τάση. 2. Οι Ταχείες Μεταβολές της Τάσης αφορούν σε µεµονωµένες ταχείες µεταβολές της ενεργού τιµής της τάσης ανάµεσα σε δύο επίπεδα που διατηρούνται για ορισµένη αλλά όχι καθορισµένη διάρκεια, οι οποίες συµβαίνουν σε χρονικές κλίµακες από ένα κύκλο έως αρκετά δευτερόλεπτα. Αντίθετα από τις Αργές Μεταβολές της Τάσης που είναι φαινόµενα µακράς διάρκειας (τουλάχιστον αρκετών λεπτών), οι Ταχείες Μεταβολές της Τάσης είναι ταχέα µεταβατικά φαινόµενα. Εµφανίζονται δε περιστασιακά, οφειλόµενες συνήθως είτε σε απότοµες µεταβολές του φορτίου στις εγκαταστάσεις των Καταναλωτών ή της παραγωγής από εγκαταστάσεις Παραγωγών, είτε σε χειρισµούς στο ίκτυο, και κατά συνέπεια αναγνωρίζονται ως συµβάντα. Για τις Ταχείες Μεταβολές της Τάσης ορίζονται µε τη βοήθεια του σχήµατος που ακολουθεί η µέγιστη µεταβολή της τάσης, U max, και τη µεταβολή µόνιµης κατάστασης της τάσης, U c : U(t) U c U max t 17

20 Τµήµα ΙΙΙ: Ποιότητα εξυπηρέτησης Χρηστών ικτύου Με βάση τη µέγιστη µεταβολή της τάσης και τη µεταβολή µόνιµης κατάστασης ορίζονται οι αντίστοιχες σχετικές µεταβολές της τάσης, ανηγµένες στην Ονοµαστική Τάση του ικτύου, U n : (%) 100 U dmax = Un Uc dc(%) = 100 U n max Μια ταχεία µεταβολή στην ενεργό τιµή της τάσης κατά την οποία µειώνεται η ε- νεργός τιµή της τάσης σε ύψος µικρότερο του 90% της Ονοµαστικής Τάσης, θεωρείται Βύθιση της Τάσης τροφοδότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο (4). 3. Η Αναλαµπή (flicker) αναφέρεται στο φαινόµενο κατά το οποίο οι επαναλαµβανόµενες µεταβολές της φωτεινότητας στις τεχνητές πηγές φωτός, λόγω αντίστοιχων µεταβολών στην τάση τροφοδότησής τους, προκαλεί οπτική ενόχληση. Σε δεδοµένες συχνότητες, το µάτι µπορεί να αντιληφθεί το φαινόµενο ακόµα και των πολύ µικρών επαναλαµβανόµενων ταχέων µεταβολών ή διακυµάνσεων της τάσης τροφοδότησης των πηγών φωτός. Το µεγαλύτερο µέρος του εξοπλισµού που συνδέεται στο ίκτυο, παρόλα αυτά, δεν επηρεάζεται από το φαινόµενο αυτό. Η έ- νταση της ενόχλησης που προκαλείται από τις Αναλαµπές εκτιµάται µέσω της µεθόδου µέτρησης Αναλαµπών κατά IEC, και παρίσταται αριθµητικά µέσω των α- κόλουθων δεικτών: Βραχυπρόθεσµη ριµύτητα Αναλαµπών (P st ), που µετριέται σε µία χρονική περίοδο δέκα λεπτών, και Μακροπρόθεσµη ριµύτητα Αναλαµπών (P lt ) που υπολογίζεται σε διαστήµατα ολοκλήρωσης διάρκειας δύο ωρών, ως εξής 2 : 12 3 lt = i= P P st i 4. Οι Βυθίσεις της Τάσης αναφέρονται στην απότοµη µείωση της ενεργού τιµής της τάσης του ικτύου σε τιµή µεταξύ 90% και 1% της αντίστοιχης Ονοµαστικής Τάσης, η οποία ακολουθείται από επαναφορά της τάσης µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα. Συνήθως, η διάρκεια µιας Βύθισης Τάσης είναι από 10 ms έως 1 min. Το βάθος µίας Βύθισης Τάσης ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της ελάχιστης ενεργού τιµής της τάσης κατά τη διάρκεια της Βύθισης και της Ονοµαστικής Τάσης. Μεταβολές της τάσης οι οποίες δεν µειώνουν την τάση τροφοδότησης σε επίπεδο µικρότερο του 90% της Ονοµαστικής Τάσης, δεν θεωρούνται Βυθίσεις της Τάσης. 5. Οι Προσωρινές Υπερτάσεις Βιοµηχανικής Συχνότητας αναφέρονται σε προσωρινές υπερτάσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας. Οφείλονται συνήθως σε χειρισµούς µεταγωγής ή σφάλµατα (π.χ. ξαφνική µείωση του φορτίου, µονοφασικά σφάλµατα, µη γραµµικότητες, κ.ά.). Η πλέον συνήθης περίπτωση Προσωρινής Υπέρτασης εµφανίζεται κατά τη διάρκεια ενός σφάλµατος προς γη στο ίκτυο ή σε εγκατάσταση Χρήστη, και εξαφανίζεται όταν το σφάλµα εκκαθαριστεί. Η αναµενόµενη 2 βλ. Άρθρο Ε.I - 4 σηµείωση 2 18

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για τα έτη 2004 2008 Μάρτιος 2010 - Εκτενής περίληψη Η ΡΑΕ µε την παρούσα έκθεση εγκαινιάζει την προσπάθεια ανάδειξης µιας σειράς θεµάτων µε αφετηρία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών στα Δίκτυα Διανομής ΌΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ

Επίδραση Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών στα Δίκτυα Διανομής ΌΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ Επίδραση Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών στα Δίκτυα Διανομής ΌΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σύστημα Παραγωγής Σταθμούς παραγωγής, όπου παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα, μαζί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007. Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 104/2007 Μεθοδολογία αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 107 8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Είναι απαραίτητο, τα δίκτυα που µεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια να λειτουργούν µε υψηλή τάση, πολύ µεγαλύτερη από την παραγόµενη τάση από τις γεννήτριες. Ο βασικός λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις για κατοικία ή στέγαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Τεχνολογία Pro.Fi.System Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 85/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15.02.2011 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-46314 Σελίδες : 5 Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία:

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Α Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΜΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ» (SMART METERS) ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΣΤΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (S) ρ Ανρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέµατα Βαθµίες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή... 4 2. Ο Κλάδος της Ενέργειας Η ΕΗ... 5 2.1. Ιστορική αναδροµή... 5 Η προ ΕΗ περίοδος... 5 1950-2000: Πενήντα χρόνια ΕΗ... 5 2001-2004: Η σύγχρονη ΕΗ Α.Ε.... 6 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 26 Μαΐου 2014 Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα