Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3."

Transcript

1

2 Κώζηαο Βνπιαδέξεο Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons Επιτρέπεται να το διανέμετε ελεύθερα, ςτην παρούςα του μορφή και μόνο. Δεν επιτρέπεται να το τροποποιήςετε ή να το αλλοιώςετε με οιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπεται να το χρηςιμοποιήςετε για διαφημιςτικούσ ή εμπορικούσ λόγουσ.

3 ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ Ο Σιδηροσργός και η Κόρη τοσ Ο ζηδεξνπξγόο ρηππνύζε ηε ιεπίδα ηνπ θαηλνύξγηνπ μίθνπο κε ην ζθπξί ηνπ. Ρπζκηθά. Δπαλαιακβαλόκελα. Με δεμηνηερλία θαη άλεζε πνπ θαλέξσλε ρξόληα εκπεηξίαο. Η κνπζηθή πνπ έθαλαλ ηα κέηαιια αληερνύζε κέζα ζην κηθξό ζηδεξνπξγείν, πνπ ήηαλ, ζπγρξόλσο, θαη ζπίηη ηνπ ζηδεξά. Γελ ήηαλ κηθξόο ζε ειηθία θαλείο δελ ζα λόκηδε όηη είρε δεη ιηγόηεξνπο από ζαξάληα-πέληε ρεηκώλεο. Η όςε ηνπ ήηαλ ζπαζκέλε, γεκάηε απιάθηα θαη θξεκλνύο. Δίρε ώκνπο θαξδείο θαη κεγάιε πιάηε νη κύεο ηνπ πάιινληαλ θαζώο δνύιεπε ην θαηλνύξγην ζπαζί, θαη νη θιόγεο αληαλαθινύζαλ πάλσ ζην ηδξσκέλν δέξκα ηνπ, θάλνληάο ην λα κνηάδεη κπξνύληδηλν. Ύςσζε ηελ θνθθηληζκέλε ιεπίδα κπξνζηά ηνπ θαη ηελ θνίηαμε κε ην έλα κάηη ζηελεκέλν. Σνπ θαηλόηαλ θαιή. Σε βνύηεμε ζην βαξέιη κε ην λεξό. ύξηγκα αληήρεζε, θαπλόο ζεθώζεθε. Ο ζηδεξάο αθνύκπεζε ην ζπαζί όξζην ζηνλ ηνίρν, πιάη ζηα άιια ηξία πνπ είρε ώο ηώξα ζθπξειαηήζεη. Κνίηαμε πξνο ην θακίλη. Η θσηηά ήηαλ εηνηκνζάλαηε ηα μύια είραλ πάιη ηειεηώζεη. Αλαζηέλαμε. Γελ ηνπ είραλ κείλεη θαη πνιιά απνζέκαηα θαη, κέζα ζ εηνύην ηνλ παγεξό ρεηκώλα, ήηαλ θόπνο λα βγαίλεη απ ην ζπίηη ηνπ γηα λα ηξέρεη ζην δάζνο λα θόςεη μύια. «Ππξάλζε,» ξώηεζε, «ζάξζεηο λα κνπ θπζήμεηο ηώξα;» Η θόξε ηνπ ήηαλ κηζνμαπισκέλε ζην κηθξό θξεβάηη ζηε γσλία, ληπκέλε ειαθξηά κ έλα θαθεηί θόξεκα πνπ γιηζηξνύζε από ηνλ δεμή ηεο ώκν. Σα καθξηά, πινύζηα, θαζηαλά καιιηά ηεο έθηαλαλ ώο ηε κέζε ηεο, θαη ήηαλ δεκέλα ραιαξά κε κηα θνξδέια. Σαθηνπνηνύζε ηε ζπιινγή ηεο από απνμεξακέλα ινπινύδηα κέζα ζ έλα κεγάιν μύιηλν θνπηί. Πξηλ από δπν κήλεο είρε θιείζεη ηα δεθαπέληε ηεο ρξόληα. Υαζκνπξήζεθε. «Έια, ξε κπακπά, βαξηέκαη» «Μνπ ηειεηώλνπλ ηα μύια, Ππξάλζε,» είπε ν ζηδεξνπξγόο. «Ση λα θάλσ; Να βγσ λα πάσ λα θόςσ;» 3

4 Η Ππξάλζε έθιεηζε ην θνπηί κε ηα απνμεξακέλα ινπινύδηα, θη έζηξεςε ηα θαζηαλά ηεο κάηηα επάλσ ηνπ. Μέζα ηνπο πάληνηε θαίλνληαλ λα ηξεκνπαίδνπλ δπν θιόγεο. Μνπ ζπκίδεη ηε κάλα ηεο, ηόζν πνιύ ζθέθηεθε ν ζηδεξάο, ληώζνληαο έλα ζθίμηκν εληόο ηνπ. «Έια,» ηεο είπε. «Γελ έρσ πνιιά μύια, θιόγα κνπ.» Η Ππξάλζε ζεθώζεθε απ ην θξεβάηη. Βάδηζε μππόιπηε ώο εθεί όπνπ εξγαδόηαλ ν παηέξαο ηεο, απνθεύγνληαο κεξηθά εξγαιεία, αθαηέξγαζηα κέηαιια, θαη θαινύπηα. «Γελ ηέιεησζεο αθόκα;» ξώηεζε ξίρλνληαο κηα καηηά ζηα ηέζζεξα έηνηκα ζπαζηά. «Ο Μαπξόιπθνο ζέιεη δπν ληνπδίλεο από κέλα.» «Πεο ηνπ λα πάεη θαη ζε θάλαλ άιιν ζηδεξά!» κόξθαζε ε Ππξάλζε. «Μελ είζαη ηεκπέια. Θα καο πιεξώζεη. Με ρξπζάθη, όρη αζηεία. Κη έρεη πάεη θαη ζ άιινπο ζηδεξάδεο, έηζη θη αιιηώο. Σηο πξνάιιεο πνπ είρα θαηεβεί ζηελ πόιε άθνπζα πσο πέληε ζηδεξνπξγνί ηνύ θηηάρλνπλ όπια, παλνπιίεο, θαη θξάλε ζε ηνύηεο ηηο πεξηνρέο. Θα θάλεη κεγάιε εθζηξαηεία κόιηο ν θαηξόο αλνίμεη, ιέλε.» «Καιά ηη ζέιεηο ηώξα;» Ο ζηδεξάο πιεζίαζε ηα ηξία θαινύπηα πνπ ήηαλ γεκάηα κε αηζάιη. Σξία ζπαζηά, ζηελ πην αξρηθή ηνπο κνξθή. Σίπνηα πεξηζζόηεξν από ξόπαια. Δίραλ θξπώζεη θαη είρε έξζεη ε ώξα λα ζθπξειαηεζνύλ όπσο έπξεπε. Ο ζηδεξάο έβγαιε ην έλα μίθνο απ ην θαινύπη, πηάλνληάο ην κε ην ζθιεξό πέηζηλν γάληη ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη. Σν θξάηεζε πάλσ από ην ακόλη θαη θνίηαμε ηελ Ππξάλζε. «Με ην καιαθό,» ηεο είπε. Η θνπέια πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη θύζεμε πξνο ηε ιεπίδα. Καπηόο αέξαο μεπήδεζε αλάκεζα από ηα ρείιε ηεο, αλακηγκέλνο κε θιόγεο. Η ιεπίδα θνθθίληζε. «Χξαία,» είπε ν ζηδεξάο. «Χξαία.» Σελ έβαιε πάλσ ζην ακόλη θη άξρηζε λα ηε δνπιεύεη κε ην ζθπξί. Η Ππξάλζε έθαλε λ απνκαθξπλζεί όζν είρε αθόκα θαηξό. «Πνύ παο;» ηελ πξόιαβε ν παηέξαο ηεο. «ε ζέισ θη άιιν.» Η Ππξάλζε αλαζηέλαμε, θη έκεηλε ζηε ζέζε ηεο, ζηαπξώλνληαο ηα ρέξηα κπξνζηά ηεο θαη θνηηάδνληαο ηε ζθπξειάηεζε ηεο ιεπίδαο. Γελ ήμεξε ηίπνηα από ζηδεξνπξγεία, αιιά ηεο άξεζε ε θσηηά. 4

5 «Να θάλσ δηάιεηκκα;» ηνλ ξώηεζε, ύζηεξα από ηε ζθπξειάηεζε ηνπ δεύηεξνπ ζπαζηνύ. «Πάσ λα ζθάζσ! Γε κπνξώ λα ζνπ θπζάσ ζπλέρεηα, θαη πιεζηάδεη βξάδπ!» «Δληάμεη, πήγαηλε,» ηεο είπε ν ζηδεξνπξγόο, ρηππώληαο κε ην ζθπξί ηελ θνθθηληζκέλε ιεπίδα πάλσ ζην ακόλη. Ήηαλ ην ηξίην μίθνο κε ην νπνίν ηνλ είρε βνεζήζεη ε θόξε ηνπ, θαη ήηαλ ζρεδόλ ηειεησκέλν. Σν έλησζε δσληαλό θαζώο ην δνύιεπε, ζαλ αθόκα έλα πιάζκα ηνπ Ύςηζηνπ Σερλίηε. Η Ππξάλζε ηηλάρηεθε πξνο ηελ πόξηα πξνηνύ θαλ ν παηέξαο ηεο νινθιεξώζεη ην πήγαηλε. Άλνημε θαη βγήθε ζηνλ παγεξό ρεηκσληάηηθν αέξα ρσξίο λα ξίμεη νύηε κηα θάπα επάλσ ηεο. Παηώληαο μππόιπηε ζην ρηόλη. «Ππξάλζε!» Δπέζηξεςε ζην θαηώθιη, θνβνύκελε όηη ν παηέξαο ηεο ην είρε κεηαληώζεη θαη ζα ηεο έιεγε πάιη λα έξζεη λα θπζήμεη. «Μελ παο καθξηά ζε ιίγν ζθνηεηληάδεη,» είπε ν ζηδεξάο θνηηάδνληάο ηελ πάλσ απ ηνλ πιαηύ ώκν ηνπ. «Ναη, κπακπά πνύ λα πάσ;» «Καη κάδεςε θαη ηίπνηα μύια άκα κπνξείο. Πάξε ην ηζεθνύξη καδί ζνπ.» Τν ήμεξα πωο θάηη θαθό ζα είρε πάιη ζην κπαιό ηνπ! ζθέθηεθε ε Ππξάλζε. Πήξε ην ηζεθνύξη θαη, κεηά, έθπγε θιείλνληαο ηελ πόξηα πίζσ ηεο. Έηξεμε πξνο ην δάζνο, πνπ δελ ήηαλ καθξηά, θάλνληαο ην ζηξσκέλν ρηόλη λα ηηλάδεηαη γύξσ ηεο. Σν θξύν δελ ηελ ελνρινύζε. Απνξνύζε γηαηί ηνλ κπακπά ηεο θαη άιινπο αλζξώπνπο ηνύο πείξαδε ηόζν ιίγν ρηόλη. Έπξεπε λα θάλεη πνιύ θξύν γηα λα ηελ ελνριήζεη εθείλε. Κάηη ιύθνη νύξιηαδαλ από ηα βνπλά πνπ νξζώλνληαλ ρηνληζκέλα πίζσ απ ηελ θαιύβα ηνπ παηέξα ηεο. Σν θεγγάξη δηαθξηλόηαλ ζηνλ νπξαλό, αλάκεζα από ηα ζύλλεθα. Απόκαθξα, ζηελ θνηιάδα, θάησ από ηνπο πξόπνδεο, θαίλνληαλ ηα θώηα ηεο πόιεο, θαζώο θαη δύν θσηηέο από ηνλ θαηαπιηζκό θάπνησλ ηαμηδησηώλ επάλσ ζηε κεγάιε δεκνζηά. Η Ππξάλζε ζπλέρηζε λα ηξέρεη πξνο ην δάζνο. 5

6 Όηαλ επέζηξεςε, βξήθε ηνλ παηέξα ηεο λα ηξώεη ρνξηόζνππα θαζηζκέλνο ζην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο. «νπ έθεξα μύια,» ηνπ είπε. Κξαηνύζε έλα νιόθιεξν δεκάηη ζηελ αγθαιηά ηεο. Σν ηζεθνύξη ην είρε θξεκάζεη ζηελ πιάηε ηεο, από ην δεξκάηηλν θνξδόλη ηνπ. «Δίζαη θαιό θνξίηζη, ην μέξσ.» Η Ππξάλζε άθεζε ηα μύια παξαδίπια, θη επάλσ ηνπο ην ηζεθνύξη. Έπιπλε ηα ρέξηα ηεο ζην λεξό ηνπ βαξειηνύ. Γέκηζε έλα πηάην ζνύπα γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη θάζηζε θνληά ζηνλ παηέξα ηεο γηα λα θάεη. Ο ζηδεξάο ηελ θνίηαδε κεηδηώληαο κέζα απ ηα κνύζηα ηνπ. Η θόξε ηνπ είρε βγάιεη ηε ζνύπα δεζηή-θαπηή απ ην θαδάλη θαη ηελ έηξσγε ζαλ λα κε ζπλέβαηλε ηίπνηα. Σν ζηόκα πνπ θπζνύζε θσηηά δελ θαηγόηαλ. «Πεηλαζκέλε;» ηε ξώηεζε. «Ναη,» ηνπ είπε. Καη κεηά από ιίγν, ηειείσζε ην πηάην ηεο. Δθείλνο δελ είρε αθόκα ηειεηώζεη ην δηθό ηνπ. Η Ππξάλζε ηνλ θνίηαμε κε δηζηαγκό ζηα κάηηα. «Ση;» ξώηεζε ν ζηδεξάο. «Θα κνπ πεηο γηα ηε κακά;» Ο ζηδεξάο αθνύκπεζε ηελ πιάηε ηνπ ζηελ μύιηλε θαξέθια, ε νπνία έηξημε. «Πεο κνπ,» ηνλ πίεζε ε Ππξάλζε. Παιηόηεξα, δελ ήμεξε όηη ηα παηδηά είραλ νπωζδήπνηε θαη κεηέξα θαη παηέξα. Δθείλε κόλν ηνλ παηέξα ηεο είρε γλσξίζεη. Μεηά, όκσο, ζηελ πόιε, θάπνηνο ηήο είρε πεη όηη όινη είραλ δύν γνλείο. Πνύ είλαη ε κακά κνπ; είρε, ηόηε, ξσηήζεη ηνλ παηέξα ηεο θη εθείλνο ηήο είρε ππνζρεζεί όηη θάπνηε ζα ηεο έιεγε αιιά όρη ηώξα. «Μνπ είρεο ππνζρεζεί πσο, όηαλ κεγάισλα θη άιιν, ζα κνπ έιεγεο,» ηνπ ζύκηζε. «Γελ έρεηο κεγαιώζεη θαη ηόζν,» είπε ζηγαλά ν ζηδεξάο. «Έια, ξε κπακπά. Πόζν λα γίλσ; Να γεξάζσ; Πεο κνπ!» Ο ζηδεξάο αλαζηέλαμε. Σελ αηέληζε ζπιινγηζκέλα. Κνίηαμε απηά ηα θαζηαλά κάηηα, ηηο δύν θιόγεο πνπ πάληα δηαθξίλνληαλ εληόο ηνπο. Σνπ ζύκηδαλ εθείλε. θέθηεθε: Κάπνηε πξέπεη λα ηεο πω. Τη λόεκα έρεη λα ηεο ην θξύβω; Τν μέξεη ήδε όηη δελ είλαη ζαλ ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Η Ππξάλζε ηνλ πεξίκελε λα κηιήζεη 6

7 Γε κπνξώ λα πσ πώο αθξηβώο είλαη ε κνξθή ηεο. Δίλαη, πεξίπνπ, όπσο κηα αλζξώπηλε γπλαίθα, αιιά ην δέξκα ηεο δελ είλαη αλζξώπηλν. Θπκίδεη ζεξκό αέξα θαη θσηηά, ρσξίο λα ζε θαίεη όηαλ είζαη θνληά. Όρη, ηνπιάρηζηνλ, όηαλ εθείλε δελ ζέιεη λα θαείο. Σα καιιηά ηεο θπκάηηδαλ ζαλ ζύλλεθν θαπλνύ γύξσ απ ην θεθάιη θαη ην όκνξθν ζώκα ηεο, όηαλ ηελ πξσηνείδα λα κπαίλεη ζην ζηδεξνπξγείν κνπ. Σα κάηηα ηεο άζηξαθηαλ ζαλ δύν λενγέλλεηα άζηξα γεκάηα θσηηά θαη θαπηό κέηαιιν. Σν ζθπξί έπεζε από ην ρέξη κνπ, βξνληώληαο ζην πάησκα. Ο ήρνο κνύ θάλεθε ζαλ αζηξνπειέθη κέζα ζηελ μαθληθή εζπρία. Δίρα θνθαιώζεη από ηνλ θόβν κνπ. Αιιά ε γπλαίθα κε πιεζίαζε θηιηθά. Σα πόδηα ηεο έκνηαδαλ λα γιηζηξάλε πάλσ ζην πάησκα. Καη ε θσλή ηεο κνπ δήηεζε λα ηελ θξύςσ κέζα ζην θακίλη κνπ γηαηί ηελ θπλεγνύζαλ. Με παξαθάιεζε. «ε παξαθαιώ, ζηδεξνπξγέ,» κνπ είπε, «θξύςε κε κεο ζηε θσηηά ζνπ. Γξήγνξα!» «Μεο ζηε θσηηά κνπ;» θαηάθεξα λα αξζξώζσ. «Ναη! Γξήγνξα! ε παξαθαιώ!» Η θσλή ηεο ε ίδηα ήηαλ ζαλ ην ηξίμηκν θσηηάο. Η ιάκςε ζηα κάηηα ηεο ηώξα ηξεκόπαηδε. Σα καιιηά ηεο πςώλνληαλ πξνο ηα πάλσ ζαλ θαπλόο από θακηλάδα. «Πώο ; Πώο λα ζε θξύςσ;» Γελ θαηαιάβαηλα ηη κνπ δεηνύζε. «Γέρεζαη λα θξπθηώ κεο ζηε θσηηά ζνπ;» κε ξώηεζε, εζπεπζκέλα, θαλεξά θνβηζκέλε. «Πεο κνπ λαη ή όρη! Γέρεζαη λα θξπθηώ κεο ζηε θσηηά ζνπ;» Γηαηί λα ηεο έιεγα όρη; «Ναη,» ηεο είπα, «θξύςνπ.» «επραξηζηώ,» κνπ απνθξίζεθε. Καη: «Αλ θάπνηνη έξζνπλ, δελ κε είδεο πνηέ, εληάμεη;» «Δληάμεη.» Σελ έβιεπα, νύησο ή άιισο, ή κήπσο νλεηξεπόκνπλ κε ηα κάηηα αλνηρηά; Η γπλαίθα έηξεμε, έδσζε έλαλ ζάιην ζαλ γάηα, θαη βνύηεμεο κεο ζην θακίλη κνπ. Δμαθαλίζηεθε. Βιεθάξηζα, ζαζηηζκέλνο. Ολεηξεπόκνπλ απνθιείεηαη λα ήκνπλ μύπληνο, θαηέιεμα. Έζθπςα θαη ζήθσζα ην ζθπξί κνπ, θαη ζπλέρηζα ηε δνπιεηά, πξνζπαζώληαο λα βγάισ ην όιν πεξηζηαηηθό απ ην λνπ κνπ. Ήηαλ όλεηξν. ίγνπξα. Μεηά από ιίγν, ε πόξηα ηνπ ζηδεξνπξγείν κνπ άλνημε απόηνκα. Ύςσζα ην βιέκκα, γη αθόκα κηα θνξά μαθληαζκέλνο, θαη είδα δύν 7

8 άληξεο λα κπαίλνπλ. Σνπιάρηζηνλ, λνκίδω όηη ήηαλ άληξεο. Ννκίδσ όηη ήηαλ άλζξσπνη. Ο έλαο ήηαλ ληπκέλνο ζαλ πνιεκηζηήο. ίδεξν από πάλσ ώο θάησ. Αιιά κέζα απ ην θξάλνο ηνπ δελ θαηλόηαλ ηίπνηα κνλάρα ζθνηάδη. Ππθλό, αδηαπέξαζην ζθνηάδη. Καη, θνηηάδνληάο ηνλ λα κπαίλεη ζην ζηδεξνπξγείν κνπ, εθείλε ηελ θαινθαηξηλή λύρηα, είρα ηελ αίζζεζε όηη έλαο παγεξόο άλεκνο είρε αθύζηθα θπζήμεη. Ο άιινο ήηαλ επίζεο ληπκέλνο ζαλ πνιεκηζηήο, αιιά ε παλνπιία ηνπ ήηαλ αλνκνηόκνξθε: κέηαιια θαη δέξκαηα θαη πεηζηά, από δσ θη από θεη. Σν πξόζσπό ηνπ ήηαλ άγξην θαη ην θεθάιη ηνπ μπξηζκέλν γνπιί ή ίζσο λα ηνπ είραλ πέζεη όιεο νη ηξίρεο. Κη έκνηαδε λάρεη κνλάρα έλα κάηη: ην δεμί. Σν αξηζηεξό ήηαλ ζθεπαζκέλν ζε κηα ζθηά πνπ κνπ θάληαδε αιιόθνηε. Ήηαλ βγαικέλν ή όρη; Σν πην παξάμελν, όκσο, κ εηνύην ηνλ άληξα ήηαλ πσο είρα ηελ αίζζεζε όηη είρε γξαλάδηα θαη ηξνραιίεο κέζα ηνπ. Δίρα ηελ αίζζεζε όηη ήηαλ ζαλ ηηο κεραλέο πνπ θηηάρλνπλ ζηα Υάιθηλα Βαζίιεηα. Γελ μέξσ γηαηί ηνλ έβιεπα έηζη. Κάηη ζηηο θηλήζεηο ηνπ, ίζσο. ηνλ ηξόπν ηνπ «ηδεξά!» κνπ θώλαμε, θνθηά. «Ση;» ξώηεζα, θαηεβάδνληαο ην ζθπξί κνπ, αηελίδνληάο ηνπο, κηα ηνλ έλαλ κηα ηνλ άιιν, κε επηθύιαμε. Ήηαλ ιεζηέο; Ήηαλ δαίκνλεο; «Φάρλνπκε θάπνηα.» Η θσλή ηνπ ήηαλ ζαλ θξνηάιηζκα αιπζίδσλ. Κάηη πίζσ απ ην δεμί ηνπ κάηη ζαλ λα θηληόηαλ. Θπκήζεθα ηε θινγεξή νπηαζία πνπ πξηλ από ιίγν κε είρε επηζθεθηεί. «Γελ ππάξρεη γπλαίθα ζε ηνύην ην κέξνο,» είπα. «Μέλσ κόλνο. Κη έρσ δνπιεηά.» Σν γεγνλόο όηη ηνπο δήηεζα κε ηξόπν λα θύγνπλ δελ θάλεθε λα ηνπο πηόεζε ζην ειάρηζην. Έλα ππόθσθν ζύξηγκα λόκηζα πσο αληήρεζε κέζα από ην ζθνηάδη ηνπ θξάλνπο ηνπ θνηεηλνύ Άληξα. Ή κήπσο ήηαλ ην θύζεκα ελόο παγεξνύ αλέκνπ; Ο άιινο, ν Μεραληθόο Άληξαο, είπε: «Γελ είλαη γπλαίθα απηή πνπ ςάρλνπκε. Δίλαη δαηκόληζζα. Μνηάδεη κε θσηηά.» «Φσηηά; Ση ελλνείο;» «Απηό πνπ ζνπ ιέσ, ζηδεξά! Φωηηά. Δίλαη ζα θσηηά. Σελ είδεο; Πέξαζε από εδώ;» Κνύλεζα ην θεθάιη. «Γελ μέξσ γηα ηη πξάγκα κηιάο. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη ηέηνην» 8

9 Σν ζύξηγκα πνπ βγήθε από ην θξάλνο ηνπ θνηεηλνύ Άληξα κ έθαλε λα θνθαιώζσ ζηε ζέζε κνπ. Πάγνο ηύιημε ηα νζηά κνπ. «Θα ςάμνπκε,» είπε ν Μεραληθόο Άληξαο, θαη βάδηζε κέζα ζην ζηδεξνπξγείν κνπ θνηηάδνληαο από δσ θη από θεη κε ην κνλαδηθό ηνπ κάηη. Σν άιιν ηνπ κάηη, ην αξηζηεξό, νύηε κηα ζηηγκή δελ θαηόξζσζα λα ην δσ. Ήηαλ ζπλερώο ζθεπαζκέλν από ζθνηάδη πνπ νη θσηηέο κνπ δελ κπνξνύζαλ λα δηώμνπλ. Σν δεμί κάηη ηνπ Μεραληθνύ Άληξα θνίηαμε θάησ από ηα εξγαιεία κνπ, κέζα ζηα κπανύια κνπ, πίζσ από ηα έπηπιά κνπ. Αηέληζε, γηα θάπνηεο ζηηγκέο, ηηο θιόγεο ηνπ θακηληνύ θαη θνβήζεθα ηόηε όηη ζα ηελ έβξηζθε εθεί, όηη, θάπσο, ζα ηελ αλάγθαδε λα βγεη. Όκσο, κεηά, ν Μεραληθόο Άληξαο πήξε ην βιέκκα ηνπ από ην θακίλη θαη ην έζηξεςε ζ εκέλα. «Φξόληηζε λα κε καο έρεηο πεη ςέκαηα, ζηδεξά,» έηξημαλ ηα γξαλάδηα πίζσ απ ην ζηόκα ηνπ, θαη εθείλνο θη ν ζθνηεηλόο ζύληξνθόο ηνπ έθπγαλ από ην ζηδεξνπξγείν κνπ, αθήλνληάο κε αθόκα παγσκέλν από ηελ παξνπζία ηνπο. Άιιν έλα όλεηξν; Έλαο εθηάιηεο; Πώο κπνξείο λα δνπιέςεηο κεηά από θάηη ηέηνην; Άθεζα ην ζθπξί κνπ θαη θάζηζα πάλσ ζην κπανύιν, γηα λα μαπνζηάζσ, γηα λα καδέςσ ιηγάθη ην κπαιό κνπ. Δίρα δεη δαίκνλεο Γελ πέξαζε πνιιή ώξα, θαη ε γπλαίθα πήδεζε έμσ απ ην θακίλη. «νπ είκαη ππόρξεε,» κνπ είπε, θαη κε ξώηεζε ην όλνκά κνπ. Έηζη γλσξηζηήθακε θαιύηεξα, θαη κείλακε γηα θάπνην θαηξό καδί. Κξπβόηαλ ζην θακίλη κνπ, έβγαηλε πάιη, θάλακε παξέα. Κάλακε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα από παξέα. («Καηαιαβαίλω ηη θάλαηε, κπακπά. Τόζεο θνξέο έρνπκε θαηεβεί ζηελ πόιε μέξω.») Όηαλ ηε ξώηεζα γηαηί δήηεζε ηελ άδεηά κνπ γηα λα θξπθηεί ζην θακίλη, κνπ εμήγεζε όηη, αλ δελ ηεο ην επέηξεπα, δελ ζα κπνξνύζε λα θξπθηεί κέζα ζε κηα θσηηά πνπ είρα αλάςεη εγώ. Μηα δηθή ζνπ θσηηά, κνπ είπε, ππαθνύεη εζέλα θαη κόλν εζέλα. («Τν μέξω, κπακπά. Τη; Γηαηί ζνπ θαίλεηαη ηόζν παξάμελν πνπ ην μέξω; Είλαη βαζηθή αιήζεηα! Πνηνλ ζα ππάθνπγε κηα δηθή ζνπ θωηηά αλ όρη εζέλα;») Μεηά έθπγε, αιιά κνπ είπε όηη ζα μαλαπεξλνύζε. Καη μαλαήξζε, πνιιέο θνξέο. Σελ ηειεπηαία θνξά πνπ ηελ είδα, θξαηνύζε έλα λενγέλλεην ζηα ρέξηα ηεο. Έλα θνξηηζάθη, κε αλζξώπηλε ζάξθα, 9

10 όρη ζαλ ηε δηθή ηεο. Όηαλ όκσο απηό ην κσξό ραζκνπξηόηαλ, κηθξέο θιόγεο μεπεδνύζαλ θάπνπ-θάπνπ απ ην ζηόκα ηνπ. «Η θόξε ζνπ,» κνπ είπε ε κεηέξα ζνπ, θαη κεηά έθπγε θαη δελ ηελ μαλαείδα. «Απηόο πνπ ιεο θνηεηλόο Άληξαο ήηαλ λέξζεξεζ. Ο άιινο ήηαλ θεξθάζεβ.» Ο ζηδεξνπξγόο ζπλνθξπώζεθε παξαμελεκέλνο. «Πώο ην μέξεηο; Πώο μέξεηο ηα νλόκαηά ηνπο;» «Γελ είλαη ηα νλόκαηά ηνπο, κπακπά. Δίλαη ην» Η Ππξάλζε κόξθαζε ςάρλνληαο, κέζα ζην λεαληθό κπαιό ηεο, γηα ηε ζσζηή ιέμε. «Δίλαη όπσο ιέκε ιύθνο, ή άινγν, ή λπρηεξίδα, ή» αλαζήθσζε ηνπο ώκνπο, «άλζξσπνο.» «Σν είδνο ηνπο,» είπε ν ζηδεξάο. Η Ππξάλζε θαηέλεπζε. «Ναη, απηό.» «Καη πώο εζύ ην μέξεηο;» «Απιά ην μέξσ,» κόξθαζε πάιη ε Ππξάλζε. «Μόιηο ηνπο αλέθεξεο, θαηάιαβα ηη ήηαλ.» «Η θύζε ηεο κεηέξαο ζνπ» κνπξκνύξηζε ν ζηδεξάο ζα λα κνλνινγνύζε. «Οη λέξζεξεζ δελ είλαη άλζξσπνη, κπακπά,» ηνπ είπε ε Ππξάλζε, θαζώο ζεθσλόηαλ από ην ηξαπέδη καδί κε ην πηάην ηεο γηα λα βάιεη θη άιιε ζνύπα από ηε ρύηξα. «Δίλαη είλαη θάηη πνιύ θαθό. Δίλαη θξύν θαη ζθνηάδη.» Ο ζηδεξάο αηζζάλζεθε ηηο ηξίρεο ηνπ λα νξζώλνληαη. Δαίκνλεο, ζθέθηεθε. Δηάβνινη. Πλεύκαηα. Η Ππξάλζε γέκηζε ην πηάην ηεο θη επέζηξεςε ζην ηξαπέδη. «Οη θεξθάζεβ ήηαλ θάπνηε άλζξσπνη, αιιά όρη πηα. Ο λέξζεξεζ νδεγεί, ν θεξθάζεβ ππαθνύεη.» Ο ζηδεξάο έλησζε κνπδηαζκέλνο. Ξαθληθά, δελ αλαγλώξηδε ηελ θόξε ηνπ. Κη απηό ηνλ ηξόκαδε. «Αξθεηά!» είπε, θαη ε Ππξάλζε ζώπαζε θη άξρηζε λα ηξώεη ηε ζνύπα ηεο. «Γελ ζα πεηο ζε θαλέλαλ γη απηά ηα πξάγκαηα, εληάμεη;» ηεο δήηεζε. Η Ππξάλζε θαηέλεπζε. «Μηιάσ πνιύ ζνβαξά, Ππξάλζε. ε θαλέλαλ.» «Δληάμεη, κπακπά.» 10

11 Όηαλ ν ζηδεξνπξγόο ηειείσζε ηηο δπν ληνπδίλεο ζπαζηά πνπ ηνπ είρε δεηήζεη ν Μαπξόιπθνο, θαη ηα είρε όια αθνληζκέλα θαη έηνηκα, ήξζε ε εκέξα πνπ ζα ηνπ ηα παξέδηδε. Ήηαλ αθόκα ρεηκώλαο, θαη είρε πηάζεη αέξαο πνπ έθεξλε ρηόλη απ ηα βνπλά, ζνιώλνληαο ηνλ νξίδνληα. Ο ζηδεξάο άθεζε ηελ θόξε ηνπ ζην ζπίηη θαη, θνπθνπισκέλνο ζηελ θάπα ηνπ, έρνληαο ηα ζπαζηά κέζα ζ έλαλ ζάθν ζηνλ ώκν ηνπ, θαηέβεθε από ηνπο πξόπνδεο ησλ βνπλώλ θαη πήγε λα ζπλαληήζεη ηνλ Μαπξόιπθν ζηελ πόιε. Δθεί θάησ, ν άλεκνο έθνβε θάπσο, αιιά ρηόλη εμαθνινπζνύζε λα έξρεηαη απ ηα βνπλά. Ο θόζκνο ήηαλ θιεηζκέλνο ζηα ζπίηηα ηνπ. Καλείο δελ έβγαηλε, θαη ηαμίδεπαλ κνλάρα όζνη ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα ηαμηδέςνπλ. Ο ζηδεξνπξγόο βξήθε ηνλ Μαπξόιπθν λα ηνλ πεξηκέλεη ζην κεγάιν παλδνρείν ηεο αγνξάο καδί κε ηνπο άληξεο ηνπ. Όινη ηνπο ζεκαδεκέλνη παιαίκαρνη: νπιηζκέλνη θαη ζαλαηεθόξνη καρεηέο. Οη θάηζεο ηνπο ζε ηξόκαδαλ κέζα ζην ρακειό θσο ηεο ηξαπεδαξίαο ηνπ παλδνρείνπ. Οξηζκέλνη έπηλαλ ή έηξσγαλ δύν ρεηξνπάιεπαλ, κνπγθξίδνληαο ζαλ δώα θάπνηνη είραλ καδέςεη ηέζζεξηο από ηηο πνπηάλεο ηεο πόιεο θη έθαλαλ παηρλίδηα καδί ηνπο. Ο Μαπξόιπθνο ήηαλ θαζηζκέλνο ζαλ απηνθξάηνξαο αλάκεζά ηνπο, κε βιέκκα ζθνηεηλό θαη καιιηά πνπ πιαηζίσλαλ ην καθξύ πξόζσπό ηνπ ζαλ θνπθνύια. Σα γθξίδα κάηηα ηνπ ζύκηδαλ αηζάιη. «ηδεξά!» είπε, απόηνκα. «Ήξζεο δεύηεξνο!» Ο ζηδεξνπξγόο έκεηλε αθίλεηνο, πξνο ζηηγκή ζαζηηζκέλνο. Ο Μαπξόιπθνο ήηαλ δεηλόο ζηξαηειάηεο αιιά θαη γλσζηόο γηα ηελ αιόγηζηε, πνιιέο θνξέο, κνρζεξία ηνπ. «Δλλνώ,» εμήγεζε, «πσο έλαο απ ηνπο άιινπο ζηδεξάδεο ήξζε πξηλ από ζέλα! Υα!» Έδεημε παξαδίπια έλα κεγάιν κπανύιν γεκάην όπια. «Υα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα!» Καη νη άληξεο ηνπ ηνλ κηκήζεθαλ ζην άγξην γέιην ηνπ. Ο ζηδεξνπξγόο έκεηλε ζησπειόο. «Έια!» ηνπ είπε ν Μαπξόιπθνο ρακνγειώληαο. «Θα ζε θεξάζνπκε. Γείμε καο ηη καο έθεξεο.» Ο ζηδεξνπξγόο ηνλ πιεζίαζε θη άθεζε ηνλ ζάθν κε ηα ζπαζηά εκπξόο ηνπ. «Απηά είλαη, Άξρνληά κνπ. Γπν ληνπδίλεο ζπαζηά, όπσο πξόζηαμεο.» Ο Μαπξόιπθνο ηξάβεμε έλα από ηνλ ζάθν, ην θνίηαμε ζην θσο κηαο ιάκπαο. «Χξαία ιεπίδα» κνπξκνύξηζε. «Χξαία ιεπίδα!» θώλαμε. Πεηάρηεθε όξζηνο θαη ζπάζηζε ην ηξαπέδη. Σν μίθνο 11

12 ρώζεθε ζρεδόλ ώο ηε κέζε. «Πνιύ σξαία,» είπε ν Μαπξόιπθνο, θη έζπξε ην όπιν έμσ από ην μύιν. Πήξε άιιν έλα ζπαζί θαη ην θνίηαμε θη απηό. Κη έλα ηξίην. «Δίζαη θαιόο, ζηδεξά,» παξαηήξεζε. «Καιόο. Καιύηεξνο απ ηνλ πξώην, λνκίδσ.» «Δπραξηζηώ, Άξρνληά κνπ,» είπε, κεηξηνπαζώο, ν ζηδεξνπξγόο. «Θ αληακεηθζείο γηα ηνλ θόπν ζνπ, όπσο ζνπ ππνζρέζεθα.» Σόηε, απξόζκελα, ν ζηδεξνπξγόο αηζζάλζεθε έλαλ παγεξό άλεκν λα έξρεηαη. Σαξαγκέλνο, πήξε ην βιέκκα ηνπ απ ηνλ Μαπξόιπθν θαη θνίηαμε παξαδίπια. Δίδε κηα κνξθή λα πιεζηάδεη. Κάπνηνλ ηπιηγκέλν ζε θάπα, κε θνπθνύια ζην θεθάιη. Καη κέζα ζηελ θνπθνύια θαηλόηαλ ππήξρε κνλάρα ζθνηάδη. Ο Σθνηεηλόο Άληξαο! Ο ζηδεξνπξγόο κνύδηαζε. «Θέινπκε λα θνηηάμνπκε ηα ζπαζηά ζνπ, Άξρνληα Μαπξόιπθε,» είπε κηα θσλή ε νπνία ζύκηδε γξαλάδηα πνπ ηξίβνληαη αλακεηαμύ ηνπο. Ο ζηδεξνπξγόο γύξηζε απ ηελ άιιε θαη είδε έλαλ άληξα λα δπγώλεη ν νπνίνο είρε πξόζσπν πνπ έθεξλε ζην λνπ όξλην, θαη κνλάρα ην δεμί ηνπ κάηη θαηλόηαλ ην αξηζηεξό κηα ζθηά ην ζθέπαδε. Ο Μεραληθόο Άληξαο. Όρη, όκσο, ν ίδηνο Μεραληθόο Άληξαο. Γηαθνξεηηθόο ήηαλ απηόο, κα παξόκνηαο θύζεο. Ο ζηδεξνπξγόο μεξνθαηάπηε θαζώο ζπκόηαλ ηα όζα ηνύ είρε πεη ε θόξε ηνπ. «Γεο ηα,» κνύγθξηζε ν Μαπξόιπθνο, θαη ν Μεραληθόο Άληξαο έπηαζε ηα ζπαζηά ην έλα θαηόπηλ ηνπ άιινπ εμεηάδνληάο ηα κε ην κάηη ηνπ. «Γελ είλαη θπζηθά θηηαγκέλα, Άξρνληα Μαπξόιπθε,» είπε. Καη ηώξα ην βιέκκα ηνπ θαξθώζεθε ζηνλ ζηδεξνπξγό. Δθείλνο έθαλε έλα βήκα όπηζζελ. «Γελ θαηαιαβαίλσ» «Πώο έθηηαμεο απηά ηα ζπαζηά, ζηδεξά;» ξώηεζε ν Μεραληθόο Άληξαο: θη αιπζίδεο θξνηάιηδαλ πίζσ από ην ζηόκα ηνπ, ελώ έλα δαηκνληθό ςύρνο εξρόηαλ από ηε κεξηά ηνπ θνηεηλνύ Άληξα. «Με ζθπξί, ακόλη, θαη θσηηά, Άξρνληά κνπ,» απάληεζε ν ζηδεξνπξγόο. «Λεο ςέκαηα!» «Όρη!» «Πνην είλαη ην πξόβιεκά ζνπ, δαηκνλνζθόπε;» γξύιηζε ν Μαπξόιπθνο πξνο ηε κεξηά ηνπ Μεραληθνύ Άληξα. «Δκέλα κνύ θαίλνληαη γηα θαλνληθά ζπαζηά! Άκα ζε θαξθώζσ κ απηά είκαη ζίγνπξνο πσο ζα αηκνξξαγήζεηο.» 12

13 «Γε βιέπεηο όζα βιέπσ εγώ, Άξρνληα Μαπξόιπθε,» είπε ν Μεραληθόο Άληξαο ν δαηκνλνζθόπνο, όπσο ηνλ είρε απνθαιέζεη ν Μαπξόιπθνο (γηα θάπνην ιόγν πνπ ν ζηδεξνπξγόο δελ γλώξηδε). «Σνύηα ηα όπια θηηάρηεθαλ κε ηε βνήζεηα δαηκόλσλ!» Ο Μαπξόιπθνο θνίηαμε ηνλ ζηδεξά. «Άξρνληά κνπ,» είπε εθείλνο, «δελ μέξσ ηη ιέεη» «Πνύ κέλεηο, ζηδεξά;» ξώηεζε ν δαηκνλνζθόπνο. Ο ζηδεξνπξγόο δελ κίιεζε. «Γε λνκίδσ όηη εδώ ζα βξεηο απηό πνπ ςάρλεηο,» είπε ν Μαπξόιπθνο ζηνλ κνλόθζαικν. «Σνύηνο ν άλζξσπνο κέλεη ζηνπο πξόπνδεο ησλ βνπλώλ, αλαηνιηθά ηεο πόιεο. Μνλαρόο ηνπ, απ όζν μέξσ, καδί κε κηα θόξε. Σν κόλν πνπ θάλεη είλαη λα ζθπξειαηεί. Γε κπνξεί λάρεη ζρέζε κε ηνπο δαίκνλέο ζνπ!» «Κη όκσο!» είπε ν δαηκνλνζθόπνο θαη καδί κε ηνλ θνηεηλό Άληξα πέξαζαλ δίπια από ηνλ ζηδεξνπξγό θαη βγήθαλ απ ην παλδνρείν. Ακέζσο εθείλνο ηνύο αθνινύζεζε. «ηδεξά!» άθνπζε πίζσ ηνπ ηνλ Μαπξόιπθν λα θσλάδεη. «Πνύ παο, ζηδεξά! Γελ πιεξώζεθεο!» Ο ζηδεξνπξγόο, όκσο, ηνλ αγλόεζε θαζώο έβιεπε ηνπο δύν δαηκνληθνύο άληξεο λα θηλνύληαη απίζηεπηα γξήγνξα κέζα ζηνλ ρηνληά, ζαλ λα κελ ήηαλ άλζξσπνη αιιά ζθηέο. Γηέζρηδαλ ηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, πεγαίλνληαο πξνο η αλαηνιηθά. Ππξάλζε! Κόξε κνπ! Η Ππξάλζε ηνύο δηαηζζάλζεθε πνιύ πξνηνύ ηνπο δεη: Έλα έκςπρν ζθνηάδη, θη έλαο άςπρνο άλζξσπνο. Πιεζίαδαλ. Από ην παξάζπξν ηνπ ζηδεξνπξγείνπ δηέθξηλε ηηο κνξθέο ηνπο κέζα ζηνλ ρηνληά. Οη θπζηθνί ερζξνί ηεο. Κάηη εληόο ηεο ηελ πξνεηδνπνηνύζε: Φύγε! Τξέμε! Η Ππξάλζε άλνημε ηελ πόξηα θαη βγήθε κεο ζηνλ άλεκν θαη ζην ρηόλη. Έηξεμε πξνο ην δάζνο. Πάλσ απ ηνλ ώκν ηεο είδε ηνπο ερζξνύο λα έξρνληαη κε άικαηα πνπ θαλέλαο άλζξσπνο δελ ζα κπνξνύζε λα θάλεη. Καβαινύζαλ ην θπζηθό ηνπίν, ηνλ αέξα, ην ρηόλη όπσο έλαο βξνκεξόο άγξηνο ζα βίαδε κηα παξζέλα γπλαίθα. Τπήξρε θάηη ην θξηθηά απνηξόπαην ζηνλ ηξόπν πνπ θηλνύληαλ. Κη απηό έθαλε ηελ Ππξάλζε λα ηξέμεη αθόκα πην γξήγνξα, ζαλ ηα πόδηα ηεο λα είραλ γίλεη πόδηα δαξθαδηνύ. Από θάησ ηεο ην 13

14 ρηόλη έιησλε από μαθληθέο θιόγεο πνπ πεηνύζαλ νη γπκλέο παηνύζεο ηεο. Πέξαζε από ηηο παξπθέο ηνπ δάζνπο, κπήθε ζηνλ ιαβύξηλζν ησλ θνξκώλ θαη ησλ θιαδηώλ ησλ αεηζαιώλ δέληξσλ ηνπ. Απόκαθξα ιύθνη νύξιηαδαλ: θαη ηα νπξιηαρηά ηνπο αληερνύζαλ ηξνκαγκέλα. Πνπιηά θηεξνύγηδαλ, θεύγνληαο όζν πην γξήγνξα κπνξνύζαλ. Πίζσ ηεο, ε Ππξάλζε αηζζάλζεθε έλαλ παγεξό άλεκν λα έξρεηαη έλαλ άλεκν πνπ δελ είρε θακηα ζρέζε κε ηνλ αέξα πνπ έθεξλε ην ρηόλη. Ο λέξζεξεζ. Σνλ είδε λα πεηάγεηαη από δίπια ηεο, μεπξνβάιινληαο αλάκεζα από δύν ζηξαβνύο θνξκνύο, ηηλάδνληαο ρηόλη από βεινλνεηδή θιαδηά. θνηάδη θαηλόηαλ κέζα ζηελ θνπθνύια ηνπ: αηειείσην ζθνηάδη: πνπ μερύζεθε θαηαπάλσ ηεο: ηπιίγνληάο ηελ: απεηιώληαο λα ηε ζβήζεη Η Ππξάλζε, κε κηα θξαπγή ηξόκνπ θαη απέρζεηαο λα βγαίλεη αθνύζηα από κέζα ηεο, ην απόδησμε. Σν ηίλαμε από πάλσ ηεο όπσο ζα ηίλαδε έλαλ κνιπζκέλν καλδύα. Καη ζην κπαιό ηεο ήξζε κηα παγεξή, απάλζξσπε θσλή, ζαλ λα είρε θξπθαθνύζεη κε ηε λόεζή ηεο θάπνηα πλεπκαηηθή ζπδήηεζε: αθύζηθν γέλλεκα! Ούηε άλζξωπνο νύηε θωηηά! Η Ππξάλζε είδε, από η αξηζηεξά, ηνλ άιιν λα έξρεηαη: έλαλ ηξνκαρηηθό άληξα κε έλα κόλν κάηη. Κεξθάζεβ. Μπνξνύζε λα αηζζαλζεί ην ινπξί πνπ είρε ν λέξζεξεζ ηπιηγκέλν γύξσ απ ηνλ ιαηκό ηνπ. Ο κνλόθζαικνο ηξάβεμε έλα καθξύ, πιαηύ ζπαζί κέζα από ηελ θάπα ηνπ. «Έια θνληά κνπ, θνπειίηζα,» είπε, «θαη δε ζα ηνλ αθήζσ λα ζε πιεζηάζεη.» Αιιά ε Ππξάλζε λόκηδε όηη ε θσλή ηνπ ήηαλ ε θσλή ηνπ λέξζεξεζ, πνπ πξνεξρόηαλ κέζα απ ην ινπξί. Αηζζάλζεθε ρνιή ζηνλ ιαηκό ηεο. Απηά ηα ηέξαηα ηελ αεδίαδαλ όζν ηίπνηε άιιν δελ ηελ είρε αεδηάζεη πνηέ. Φνβόηαλ. Φύζεμε θσηηά θαηαπάλσ ζηνλ λέξζεξεζ, θαη ην ζθνηάδη ζύξημε θαη πεηάρηεθε πίζσ θάπα θαη ρηόλη ζηξνβηιίδνληαλ γύξσ ηνπ. Ο θεξθάζεβ νύξιηαμε πνλεκέλα, ηελ ίδηα αθξηβώο ζηηγκή. Καη κεηά, όξκεζε θαηαπάλσ ηεο. Η Ππξάλζε έηξεμε, θαη ζπλέρηζε, κέζα ζην ρηνληζκέλν δάζνο, λα ηξέρεη 14

15 θαη λα ηξέρεη θαη λα ηξέρεη Κάπνηα ζηηγκή, θνπξάζηεθε θη έπεζε. Γελ είρε ηδέα πνύ βξηζθόηαλ, αιιά ήμεξε όηη νη ερζξνί ηεο ήηαλ αθόκα πίζσ ηεο. Έξρνληαλ. Δθείλνη δελ είραλ θνπξαζηεί. Η Ππξάλζε έθιαηγε δελ κπνξνύζε λα ζηακαηήζεη ηα δάθξπά ηεο. Η παξνπζία ηνπ λέξζεξεζ ήηαλ ηόζν παγεξή Κη άθνπζε πάιη ηε θσλή ηνπ: Σηακάηεζε. Εζύ πξέπεη λα ηε ζθνηώζεηο. Έρεη ζάξθα δελ κπνξώ λα ηε ζβήζω! Θα πεζάλεη, ηνπ απάληεζε κηα άςπρε θσλή. Καη ε Ππξάλζε είδε ηνλ θεξθάζεβ λα δπγώλεη, κε ην ζπαζί ηνπ ζην ρέξη. Φύζεμε πξνο ην κέξνο ηνπ, θη εθείλνο πεηάρηεθε πίζσ. Υηόλη έιησζε κπξνζηά ηνπ. Σν δεμί ηνπ κάηη ηελ αηέληδε ππνινγηζηηθά, θαζώο ηώξα ν εθηαιηηθόο άληξαο θξαηνύζε ηηο απνζηάζεηο ηνπ, βεκαηίδνληάο νιόγπξά ηεο, όπσο έλα αγξίκη έλαο θπλεγόο πνπ θάλεη θύθινπο γύξσ από ην ζήξακά ηνπ. Η Ππξάλζε θύζεμε πάιη. Ο θεξθάζεβ ηηλάρηεθε, θαη ρηόλη έιησζε κπξνζηά ηνπ. «Ήδε ε αλαπλνή ζνπ ζ εγθαηαιείπεη,» ηεο είπε. «Σν βιέπσ. Θα θνπξαζηείο.» Σν κάηη ηνπ γπάιηδε ζαλ θνκκάηη γπαιί. Έθαλε πάιη λα ηεο ρηκήζεη. Η Ππξάλζε θύζεμε. Ο θεξθάζεβ απέθπγε ηελ αδύλακε θσηηά πνπ βγήθε από κέζα ηεο. «Γε λνκίδσ πσο ζνπ κέλεη ηίπνηα πηα,» είπε. Η Ππξάλζε θύζεμε, γη αθόκα κηα θνξά Φσηηά δελ βγήθε: κνλάρα ιίγνο δεζηόο αέξαο. Ο θεξθάζεβ ρίκεζε πςώλνληαο ην ζπαζί ηνπ, πεγαίλνληαο γηα ην θεθάιη ηεο. Αιιά ε Ππξάλζε ην είρε θάλεη ςέκαηα είρε κέζα ηεο αθόκα ιίγε θσηηά. Φύζεμε, θαη ην έλα κπαηδάθη ηνπ ερζξνύ ηεο ηπιίρηεθε ζηηο θιόγεο. Οπξιηάδνληαο, ν κνλόθζαικνο άληξαο πεηάρηεθε όπηζζελ. Παξαπάηεζε. Καη κηα ζθηά μεπξόβαιε από ηα δέληξα. Μηα ζθηά κ έλα ηζεθνύξη. Σν ηζεθνύξη θαηέβεθε θαη θνπάλεζε ηνλ θεξθάζεβ ζην θεθάιη, δηαιύνληαο ην θξαλίν ηνπ, ηηλάδνληαο αίκαηα θαη κπαιά θαη 15

16 θνθάιηλα ζξαύζκαηα ζην ρηνληζκέλν έδαθνο. Ο άληξαο θαηέξξεπζε, θαη ην δεμί ηνπ κάηη έζβεζε όπσο ην αξηζηεξό. «Μπακπά» έθαλε ε Ππξάλζε. Ο ζηδεξνπξγόο θιόηζεζε ην θνπθάξη ηνπ δαηκνλνζθόπνπ, γηα λα βεβαησζεί όηη ήηαλ όλησο λεθξόο. Έλα ππόθσθν ζύξηγκα αληήρεζε, ηόηε, θη έλαο παγεξόο άλεκνο ήξζε, ν νπνίνο δελ είρε θακηα ζρέζε κε ην ρηόλη ή κε ην δάζνο. Ο ζηδεξνπξγόο θαη ε θόξε ηνπ ζηξάθεθαλ θαη είδαλ ηνλ ζθνηεηλό δαίκνλα λα ιηώλεη κεο ζηηο ζθηέο θαη ζηνλ ρηνληά, λα ηξέπεηαη ζε θπγή. «Μπακπά, ηη ζα θάλνπκε αλ μαλάξζνπλ;» Κάζνληαλ κέζα ζην ζηδεξνπξγείν θαη έπηλαλ δεζηό ηζάη ηνπ βνπλνύ. Οη θνύπεο ηνπο άρληδαλ. «Γε ζα θαζίζνπκε λα ηνπο πεξηκέλνπκε. Θα θύγνπκε από δσ.» «Σόζα ρξόληα δνύιεπεο ζε ηνύηα ηα κέξε» «Καηξόο λ αιιάμσ πεξηνρή ίζσο θαη δνπιεηά. εκαζία έρεη λα είκαζηε αζθαιείο. Σώξα, ζα πάσ λα πάξσ ηα ρξήκαηα πνπ κνπ ρξσζηά ν Μαπξόιπθνο ζα καο ρξεηαζηνύλ.» Καη ηε ξώηεζε: «Δζύ ηη λνκίδεηο: ζα κείλεηο εδώ, λα καδέςεηο όια ηα απαξαίηεηα, ή πξνηηκάο λα έξζεηο καδί κνπ;» Δθείλε ήμεξε θαιύηεξα. «Ο λέξζεξεζ δελ είλαη πηα θνληά,» ηνπ είπε. «Αιιά θαη λα ήηαλ αλ ήηαλ κόλνο ηνπ, ρσξίο θεξθάζεβ καδί ηνπ δελ κπνξεί λα κε πεηξάμεη. Σε κακά κπνξνύζε, εκέλα όρη.» Ο ζηδεξνπξγόο ζπλνθξπώζεθε, παξαμελεκέλνο. «Θα ζνπ εμεγήζσ άιιε θνξά,» ππνζρέζεθε ε θόξε ηνπ. «Ση ζ έπηαζε, ζηδεξά, θη έθπγεο ηξέρνληαο;» «Φνβήζεθα όηη κπνξεί λα έθαλαλ θάηη θαθό ζην ζπίηη κνπ, Άξρνληά κνπ.» «Καη ηη έγηλε;» «Μνπ είπαλ όηη ήηαλ ιάζνο ηειηθά, θη έθπγαλ ςάρλνληαο πξνο ηε κεξηά ηνπ δάζνπο.» Ο Μαπξόιπθνο ξνπζνύληζε. «Σνπ ηόρα πεη: ζπαζηά είλαη, κνλάρα! Μνπ έρεη θνξησζεί εδώ θη έλα κήλα. Φάρλεη δαίκνλεο, ιέεη. Η Ιεξαξρία ηνλ έρεη ζηείιεη. Σέινο πάλησ ηη ζε πξήδσ εζέλα, ζηδεξά; Κάηζε λα πάξεηο ηελ ακνηβή ζνπ, γηαηί ζνπ αμίδεη νη ιεπίδεο ζνπ είλαη θαιέο. Θέισ λα κνπ θηηάμεηο θη άιιεο, λάρεηο ππόςε ζνπ.» 16

17 «Όζεο ζέιεηε, Άξρνληά κνπ.» Αιιά, βέβαηα, δελ ζθόπεπε λα ηνπ θηηάμεη νύηε πέηαιν γηα ην άινγό ηνπ. Πήξε ηνλ ζάθν κε ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ έδσζε θη επέζηξεςε ζηνπο πξόπνδεο ησλ βνπλώλ, ζην ζηδεξνπξγείν θαη ζηελ θόξε ηνπ. Μεηά από ιίγε ώξα, ην ζηδεξνπξγείν έζηεθε κόλν θαη εγθαηαιεηκκέλν κεο ζηνλ άλεκν θαη ην ρηόλη. Οη ιάκπεο ηνπ ήηαλ αθόκα αλακκέλεο γηα λα δεκηνπξγνύλ, πξόζθαηξα, ηελ ςεπδαίζζεζε όηη θάπνηνο ήηαλ κέζα. Κη απηέο, όκσο, δελ ζ αξγνύζαλ λα ζβήζνπλ. 17

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.''

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ: ΠΟΙΗΗ: ΔΠΟΠΟΗΗΑ ΣΧΝ ΑΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (1934) Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ (1935) ΑΝΑΡΡΧΖ (1935) ΣΟΠΗΑ (1936) Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ

Διαβάστε περισσότερα