Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3."

Transcript

1

2 Κώζηαο Βνπιαδέξεο Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons Επιτρέπεται να το διανέμετε ελεύθερα, ςτην παρούςα του μορφή και μόνο. Δεν επιτρέπεται να το τροποποιήςετε ή να το αλλοιώςετε με οιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπεται να το χρηςιμοποιήςετε για διαφημιςτικούσ ή εμπορικούσ λόγουσ.

3 ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ Ο Σιδηροσργός και η Κόρη τοσ Ο ζηδεξνπξγόο ρηππνύζε ηε ιεπίδα ηνπ θαηλνύξγηνπ μίθνπο κε ην ζθπξί ηνπ. Ρπζκηθά. Δπαλαιακβαλόκελα. Με δεμηνηερλία θαη άλεζε πνπ θαλέξσλε ρξόληα εκπεηξίαο. Η κνπζηθή πνπ έθαλαλ ηα κέηαιια αληερνύζε κέζα ζην κηθξό ζηδεξνπξγείν, πνπ ήηαλ, ζπγρξόλσο, θαη ζπίηη ηνπ ζηδεξά. Γελ ήηαλ κηθξόο ζε ειηθία θαλείο δελ ζα λόκηδε όηη είρε δεη ιηγόηεξνπο από ζαξάληα-πέληε ρεηκώλεο. Η όςε ηνπ ήηαλ ζπαζκέλε, γεκάηε απιάθηα θαη θξεκλνύο. Δίρε ώκνπο θαξδείο θαη κεγάιε πιάηε νη κύεο ηνπ πάιινληαλ θαζώο δνύιεπε ην θαηλνύξγην ζπαζί, θαη νη θιόγεο αληαλαθινύζαλ πάλσ ζην ηδξσκέλν δέξκα ηνπ, θάλνληάο ην λα κνηάδεη κπξνύληδηλν. Ύςσζε ηελ θνθθηληζκέλε ιεπίδα κπξνζηά ηνπ θαη ηελ θνίηαμε κε ην έλα κάηη ζηελεκέλν. Σνπ θαηλόηαλ θαιή. Σε βνύηεμε ζην βαξέιη κε ην λεξό. ύξηγκα αληήρεζε, θαπλόο ζεθώζεθε. Ο ζηδεξάο αθνύκπεζε ην ζπαζί όξζην ζηνλ ηνίρν, πιάη ζηα άιια ηξία πνπ είρε ώο ηώξα ζθπξειαηήζεη. Κνίηαμε πξνο ην θακίλη. Η θσηηά ήηαλ εηνηκνζάλαηε ηα μύια είραλ πάιη ηειεηώζεη. Αλαζηέλαμε. Γελ ηνπ είραλ κείλεη θαη πνιιά απνζέκαηα θαη, κέζα ζ εηνύην ηνλ παγεξό ρεηκώλα, ήηαλ θόπνο λα βγαίλεη απ ην ζπίηη ηνπ γηα λα ηξέρεη ζην δάζνο λα θόςεη μύια. «Ππξάλζε,» ξώηεζε, «ζάξζεηο λα κνπ θπζήμεηο ηώξα;» Η θόξε ηνπ ήηαλ κηζνμαπισκέλε ζην κηθξό θξεβάηη ζηε γσλία, ληπκέλε ειαθξηά κ έλα θαθεηί θόξεκα πνπ γιηζηξνύζε από ηνλ δεμή ηεο ώκν. Σα καθξηά, πινύζηα, θαζηαλά καιιηά ηεο έθηαλαλ ώο ηε κέζε ηεο, θαη ήηαλ δεκέλα ραιαξά κε κηα θνξδέια. Σαθηνπνηνύζε ηε ζπιινγή ηεο από απνμεξακέλα ινπινύδηα κέζα ζ έλα κεγάιν μύιηλν θνπηί. Πξηλ από δπν κήλεο είρε θιείζεη ηα δεθαπέληε ηεο ρξόληα. Υαζκνπξήζεθε. «Έια, ξε κπακπά, βαξηέκαη» «Μνπ ηειεηώλνπλ ηα μύια, Ππξάλζε,» είπε ν ζηδεξνπξγόο. «Ση λα θάλσ; Να βγσ λα πάσ λα θόςσ;» 3

4 Η Ππξάλζε έθιεηζε ην θνπηί κε ηα απνμεξακέλα ινπινύδηα, θη έζηξεςε ηα θαζηαλά ηεο κάηηα επάλσ ηνπ. Μέζα ηνπο πάληνηε θαίλνληαλ λα ηξεκνπαίδνπλ δπν θιόγεο. Μνπ ζπκίδεη ηε κάλα ηεο, ηόζν πνιύ ζθέθηεθε ν ζηδεξάο, ληώζνληαο έλα ζθίμηκν εληόο ηνπ. «Έια,» ηεο είπε. «Γελ έρσ πνιιά μύια, θιόγα κνπ.» Η Ππξάλζε ζεθώζεθε απ ην θξεβάηη. Βάδηζε μππόιπηε ώο εθεί όπνπ εξγαδόηαλ ν παηέξαο ηεο, απνθεύγνληαο κεξηθά εξγαιεία, αθαηέξγαζηα κέηαιια, θαη θαινύπηα. «Γελ ηέιεησζεο αθόκα;» ξώηεζε ξίρλνληαο κηα καηηά ζηα ηέζζεξα έηνηκα ζπαζηά. «Ο Μαπξόιπθνο ζέιεη δπν ληνπδίλεο από κέλα.» «Πεο ηνπ λα πάεη θαη ζε θάλαλ άιιν ζηδεξά!» κόξθαζε ε Ππξάλζε. «Μελ είζαη ηεκπέια. Θα καο πιεξώζεη. Με ρξπζάθη, όρη αζηεία. Κη έρεη πάεη θαη ζ άιινπο ζηδεξάδεο, έηζη θη αιιηώο. Σηο πξνάιιεο πνπ είρα θαηεβεί ζηελ πόιε άθνπζα πσο πέληε ζηδεξνπξγνί ηνύ θηηάρλνπλ όπια, παλνπιίεο, θαη θξάλε ζε ηνύηεο ηηο πεξηνρέο. Θα θάλεη κεγάιε εθζηξαηεία κόιηο ν θαηξόο αλνίμεη, ιέλε.» «Καιά ηη ζέιεηο ηώξα;» Ο ζηδεξάο πιεζίαζε ηα ηξία θαινύπηα πνπ ήηαλ γεκάηα κε αηζάιη. Σξία ζπαζηά, ζηελ πην αξρηθή ηνπο κνξθή. Σίπνηα πεξηζζόηεξν από ξόπαια. Δίραλ θξπώζεη θαη είρε έξζεη ε ώξα λα ζθπξειαηεζνύλ όπσο έπξεπε. Ο ζηδεξάο έβγαιε ην έλα μίθνο απ ην θαινύπη, πηάλνληάο ην κε ην ζθιεξό πέηζηλν γάληη ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη. Σν θξάηεζε πάλσ από ην ακόλη θαη θνίηαμε ηελ Ππξάλζε. «Με ην καιαθό,» ηεο είπε. Η θνπέια πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη θύζεμε πξνο ηε ιεπίδα. Καπηόο αέξαο μεπήδεζε αλάκεζα από ηα ρείιε ηεο, αλακηγκέλνο κε θιόγεο. Η ιεπίδα θνθθίληζε. «Χξαία,» είπε ν ζηδεξάο. «Χξαία.» Σελ έβαιε πάλσ ζην ακόλη θη άξρηζε λα ηε δνπιεύεη κε ην ζθπξί. Η Ππξάλζε έθαλε λ απνκαθξπλζεί όζν είρε αθόκα θαηξό. «Πνύ παο;» ηελ πξόιαβε ν παηέξαο ηεο. «ε ζέισ θη άιιν.» Η Ππξάλζε αλαζηέλαμε, θη έκεηλε ζηε ζέζε ηεο, ζηαπξώλνληαο ηα ρέξηα κπξνζηά ηεο θαη θνηηάδνληαο ηε ζθπξειάηεζε ηεο ιεπίδαο. Γελ ήμεξε ηίπνηα από ζηδεξνπξγεία, αιιά ηεο άξεζε ε θσηηά. 4

5 «Να θάλσ δηάιεηκκα;» ηνλ ξώηεζε, ύζηεξα από ηε ζθπξειάηεζε ηνπ δεύηεξνπ ζπαζηνύ. «Πάσ λα ζθάζσ! Γε κπνξώ λα ζνπ θπζάσ ζπλέρεηα, θαη πιεζηάδεη βξάδπ!» «Δληάμεη, πήγαηλε,» ηεο είπε ν ζηδεξνπξγόο, ρηππώληαο κε ην ζθπξί ηελ θνθθηληζκέλε ιεπίδα πάλσ ζην ακόλη. Ήηαλ ην ηξίην μίθνο κε ην νπνίν ηνλ είρε βνεζήζεη ε θόξε ηνπ, θαη ήηαλ ζρεδόλ ηειεησκέλν. Σν έλησζε δσληαλό θαζώο ην δνύιεπε, ζαλ αθόκα έλα πιάζκα ηνπ Ύςηζηνπ Σερλίηε. Η Ππξάλζε ηηλάρηεθε πξνο ηελ πόξηα πξνηνύ θαλ ν παηέξαο ηεο νινθιεξώζεη ην πήγαηλε. Άλνημε θαη βγήθε ζηνλ παγεξό ρεηκσληάηηθν αέξα ρσξίο λα ξίμεη νύηε κηα θάπα επάλσ ηεο. Παηώληαο μππόιπηε ζην ρηόλη. «Ππξάλζε!» Δπέζηξεςε ζην θαηώθιη, θνβνύκελε όηη ν παηέξαο ηεο ην είρε κεηαληώζεη θαη ζα ηεο έιεγε πάιη λα έξζεη λα θπζήμεη. «Μελ παο καθξηά ζε ιίγν ζθνηεηληάδεη,» είπε ν ζηδεξάο θνηηάδνληάο ηελ πάλσ απ ηνλ πιαηύ ώκν ηνπ. «Ναη, κπακπά πνύ λα πάσ;» «Καη κάδεςε θαη ηίπνηα μύια άκα κπνξείο. Πάξε ην ηζεθνύξη καδί ζνπ.» Τν ήμεξα πωο θάηη θαθό ζα είρε πάιη ζην κπαιό ηνπ! ζθέθηεθε ε Ππξάλζε. Πήξε ην ηζεθνύξη θαη, κεηά, έθπγε θιείλνληαο ηελ πόξηα πίζσ ηεο. Έηξεμε πξνο ην δάζνο, πνπ δελ ήηαλ καθξηά, θάλνληαο ην ζηξσκέλν ρηόλη λα ηηλάδεηαη γύξσ ηεο. Σν θξύν δελ ηελ ελνρινύζε. Απνξνύζε γηαηί ηνλ κπακπά ηεο θαη άιινπο αλζξώπνπο ηνύο πείξαδε ηόζν ιίγν ρηόλη. Έπξεπε λα θάλεη πνιύ θξύν γηα λα ηελ ελνριήζεη εθείλε. Κάηη ιύθνη νύξιηαδαλ από ηα βνπλά πνπ νξζώλνληαλ ρηνληζκέλα πίζσ απ ηελ θαιύβα ηνπ παηέξα ηεο. Σν θεγγάξη δηαθξηλόηαλ ζηνλ νπξαλό, αλάκεζα από ηα ζύλλεθα. Απόκαθξα, ζηελ θνηιάδα, θάησ από ηνπο πξόπνδεο, θαίλνληαλ ηα θώηα ηεο πόιεο, θαζώο θαη δύν θσηηέο από ηνλ θαηαπιηζκό θάπνησλ ηαμηδησηώλ επάλσ ζηε κεγάιε δεκνζηά. Η Ππξάλζε ζπλέρηζε λα ηξέρεη πξνο ην δάζνο. 5

6 Όηαλ επέζηξεςε, βξήθε ηνλ παηέξα ηεο λα ηξώεη ρνξηόζνππα θαζηζκέλνο ζην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο. «νπ έθεξα μύια,» ηνπ είπε. Κξαηνύζε έλα νιόθιεξν δεκάηη ζηελ αγθαιηά ηεο. Σν ηζεθνύξη ην είρε θξεκάζεη ζηελ πιάηε ηεο, από ην δεξκάηηλν θνξδόλη ηνπ. «Δίζαη θαιό θνξίηζη, ην μέξσ.» Η Ππξάλζε άθεζε ηα μύια παξαδίπια, θη επάλσ ηνπο ην ηζεθνύξη. Έπιπλε ηα ρέξηα ηεο ζην λεξό ηνπ βαξειηνύ. Γέκηζε έλα πηάην ζνύπα γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη θάζηζε θνληά ζηνλ παηέξα ηεο γηα λα θάεη. Ο ζηδεξάο ηελ θνίηαδε κεηδηώληαο κέζα απ ηα κνύζηα ηνπ. Η θόξε ηνπ είρε βγάιεη ηε ζνύπα δεζηή-θαπηή απ ην θαδάλη θαη ηελ έηξσγε ζαλ λα κε ζπλέβαηλε ηίπνηα. Σν ζηόκα πνπ θπζνύζε θσηηά δελ θαηγόηαλ. «Πεηλαζκέλε;» ηε ξώηεζε. «Ναη,» ηνπ είπε. Καη κεηά από ιίγν, ηειείσζε ην πηάην ηεο. Δθείλνο δελ είρε αθόκα ηειεηώζεη ην δηθό ηνπ. Η Ππξάλζε ηνλ θνίηαμε κε δηζηαγκό ζηα κάηηα. «Ση;» ξώηεζε ν ζηδεξάο. «Θα κνπ πεηο γηα ηε κακά;» Ο ζηδεξάο αθνύκπεζε ηελ πιάηε ηνπ ζηελ μύιηλε θαξέθια, ε νπνία έηξημε. «Πεο κνπ,» ηνλ πίεζε ε Ππξάλζε. Παιηόηεξα, δελ ήμεξε όηη ηα παηδηά είραλ νπωζδήπνηε θαη κεηέξα θαη παηέξα. Δθείλε κόλν ηνλ παηέξα ηεο είρε γλσξίζεη. Μεηά, όκσο, ζηελ πόιε, θάπνηνο ηήο είρε πεη όηη όινη είραλ δύν γνλείο. Πνύ είλαη ε κακά κνπ; είρε, ηόηε, ξσηήζεη ηνλ παηέξα ηεο θη εθείλνο ηήο είρε ππνζρεζεί όηη θάπνηε ζα ηεο έιεγε αιιά όρη ηώξα. «Μνπ είρεο ππνζρεζεί πσο, όηαλ κεγάισλα θη άιιν, ζα κνπ έιεγεο,» ηνπ ζύκηζε. «Γελ έρεηο κεγαιώζεη θαη ηόζν,» είπε ζηγαλά ν ζηδεξάο. «Έια, ξε κπακπά. Πόζν λα γίλσ; Να γεξάζσ; Πεο κνπ!» Ο ζηδεξάο αλαζηέλαμε. Σελ αηέληζε ζπιινγηζκέλα. Κνίηαμε απηά ηα θαζηαλά κάηηα, ηηο δύν θιόγεο πνπ πάληα δηαθξίλνληαλ εληόο ηνπο. Σνπ ζύκηδαλ εθείλε. θέθηεθε: Κάπνηε πξέπεη λα ηεο πω. Τη λόεκα έρεη λα ηεο ην θξύβω; Τν μέξεη ήδε όηη δελ είλαη ζαλ ηνπο άιινπο αλζξώπνπο. Η Ππξάλζε ηνλ πεξίκελε λα κηιήζεη 6

7 Γε κπνξώ λα πσ πώο αθξηβώο είλαη ε κνξθή ηεο. Δίλαη, πεξίπνπ, όπσο κηα αλζξώπηλε γπλαίθα, αιιά ην δέξκα ηεο δελ είλαη αλζξώπηλν. Θπκίδεη ζεξκό αέξα θαη θσηηά, ρσξίο λα ζε θαίεη όηαλ είζαη θνληά. Όρη, ηνπιάρηζηνλ, όηαλ εθείλε δελ ζέιεη λα θαείο. Σα καιιηά ηεο θπκάηηδαλ ζαλ ζύλλεθν θαπλνύ γύξσ απ ην θεθάιη θαη ην όκνξθν ζώκα ηεο, όηαλ ηελ πξσηνείδα λα κπαίλεη ζην ζηδεξνπξγείν κνπ. Σα κάηηα ηεο άζηξαθηαλ ζαλ δύν λενγέλλεηα άζηξα γεκάηα θσηηά θαη θαπηό κέηαιιν. Σν ζθπξί έπεζε από ην ρέξη κνπ, βξνληώληαο ζην πάησκα. Ο ήρνο κνύ θάλεθε ζαλ αζηξνπειέθη κέζα ζηελ μαθληθή εζπρία. Δίρα θνθαιώζεη από ηνλ θόβν κνπ. Αιιά ε γπλαίθα κε πιεζίαζε θηιηθά. Σα πόδηα ηεο έκνηαδαλ λα γιηζηξάλε πάλσ ζην πάησκα. Καη ε θσλή ηεο κνπ δήηεζε λα ηελ θξύςσ κέζα ζην θακίλη κνπ γηαηί ηελ θπλεγνύζαλ. Με παξαθάιεζε. «ε παξαθαιώ, ζηδεξνπξγέ,» κνπ είπε, «θξύςε κε κεο ζηε θσηηά ζνπ. Γξήγνξα!» «Μεο ζηε θσηηά κνπ;» θαηάθεξα λα αξζξώζσ. «Ναη! Γξήγνξα! ε παξαθαιώ!» Η θσλή ηεο ε ίδηα ήηαλ ζαλ ην ηξίμηκν θσηηάο. Η ιάκςε ζηα κάηηα ηεο ηώξα ηξεκόπαηδε. Σα καιιηά ηεο πςώλνληαλ πξνο ηα πάλσ ζαλ θαπλόο από θακηλάδα. «Πώο ; Πώο λα ζε θξύςσ;» Γελ θαηαιάβαηλα ηη κνπ δεηνύζε. «Γέρεζαη λα θξπθηώ κεο ζηε θσηηά ζνπ;» κε ξώηεζε, εζπεπζκέλα, θαλεξά θνβηζκέλε. «Πεο κνπ λαη ή όρη! Γέρεζαη λα θξπθηώ κεο ζηε θσηηά ζνπ;» Γηαηί λα ηεο έιεγα όρη; «Ναη,» ηεο είπα, «θξύςνπ.» «επραξηζηώ,» κνπ απνθξίζεθε. Καη: «Αλ θάπνηνη έξζνπλ, δελ κε είδεο πνηέ, εληάμεη;» «Δληάμεη.» Σελ έβιεπα, νύησο ή άιισο, ή κήπσο νλεηξεπόκνπλ κε ηα κάηηα αλνηρηά; Η γπλαίθα έηξεμε, έδσζε έλαλ ζάιην ζαλ γάηα, θαη βνύηεμεο κεο ζην θακίλη κνπ. Δμαθαλίζηεθε. Βιεθάξηζα, ζαζηηζκέλνο. Ολεηξεπόκνπλ απνθιείεηαη λα ήκνπλ μύπληνο, θαηέιεμα. Έζθπςα θαη ζήθσζα ην ζθπξί κνπ, θαη ζπλέρηζα ηε δνπιεηά, πξνζπαζώληαο λα βγάισ ην όιν πεξηζηαηηθό απ ην λνπ κνπ. Ήηαλ όλεηξν. ίγνπξα. Μεηά από ιίγν, ε πόξηα ηνπ ζηδεξνπξγείν κνπ άλνημε απόηνκα. Ύςσζα ην βιέκκα, γη αθόκα κηα θνξά μαθληαζκέλνο, θαη είδα δύν 7

8 άληξεο λα κπαίλνπλ. Σνπιάρηζηνλ, λνκίδω όηη ήηαλ άληξεο. Ννκίδσ όηη ήηαλ άλζξσπνη. Ο έλαο ήηαλ ληπκέλνο ζαλ πνιεκηζηήο. ίδεξν από πάλσ ώο θάησ. Αιιά κέζα απ ην θξάλνο ηνπ δελ θαηλόηαλ ηίπνηα κνλάρα ζθνηάδη. Ππθλό, αδηαπέξαζην ζθνηάδη. Καη, θνηηάδνληάο ηνλ λα κπαίλεη ζην ζηδεξνπξγείν κνπ, εθείλε ηελ θαινθαηξηλή λύρηα, είρα ηελ αίζζεζε όηη έλαο παγεξόο άλεκνο είρε αθύζηθα θπζήμεη. Ο άιινο ήηαλ επίζεο ληπκέλνο ζαλ πνιεκηζηήο, αιιά ε παλνπιία ηνπ ήηαλ αλνκνηόκνξθε: κέηαιια θαη δέξκαηα θαη πεηζηά, από δσ θη από θεη. Σν πξόζσπό ηνπ ήηαλ άγξην θαη ην θεθάιη ηνπ μπξηζκέλν γνπιί ή ίζσο λα ηνπ είραλ πέζεη όιεο νη ηξίρεο. Κη έκνηαδε λάρεη κνλάρα έλα κάηη: ην δεμί. Σν αξηζηεξό ήηαλ ζθεπαζκέλν ζε κηα ζθηά πνπ κνπ θάληαδε αιιόθνηε. Ήηαλ βγαικέλν ή όρη; Σν πην παξάμελν, όκσο, κ εηνύην ηνλ άληξα ήηαλ πσο είρα ηελ αίζζεζε όηη είρε γξαλάδηα θαη ηξνραιίεο κέζα ηνπ. Δίρα ηελ αίζζεζε όηη ήηαλ ζαλ ηηο κεραλέο πνπ θηηάρλνπλ ζηα Υάιθηλα Βαζίιεηα. Γελ μέξσ γηαηί ηνλ έβιεπα έηζη. Κάηη ζηηο θηλήζεηο ηνπ, ίζσο. ηνλ ηξόπν ηνπ «ηδεξά!» κνπ θώλαμε, θνθηά. «Ση;» ξώηεζα, θαηεβάδνληαο ην ζθπξί κνπ, αηελίδνληάο ηνπο, κηα ηνλ έλαλ κηα ηνλ άιιν, κε επηθύιαμε. Ήηαλ ιεζηέο; Ήηαλ δαίκνλεο; «Φάρλνπκε θάπνηα.» Η θσλή ηνπ ήηαλ ζαλ θξνηάιηζκα αιπζίδσλ. Κάηη πίζσ απ ην δεμί ηνπ κάηη ζαλ λα θηληόηαλ. Θπκήζεθα ηε θινγεξή νπηαζία πνπ πξηλ από ιίγν κε είρε επηζθεθηεί. «Γελ ππάξρεη γπλαίθα ζε ηνύην ην κέξνο,» είπα. «Μέλσ κόλνο. Κη έρσ δνπιεηά.» Σν γεγνλόο όηη ηνπο δήηεζα κε ηξόπν λα θύγνπλ δελ θάλεθε λα ηνπο πηόεζε ζην ειάρηζην. Έλα ππόθσθν ζύξηγκα λόκηζα πσο αληήρεζε κέζα από ην ζθνηάδη ηνπ θξάλνπο ηνπ θνηεηλνύ Άληξα. Ή κήπσο ήηαλ ην θύζεκα ελόο παγεξνύ αλέκνπ; Ο άιινο, ν Μεραληθόο Άληξαο, είπε: «Γελ είλαη γπλαίθα απηή πνπ ςάρλνπκε. Δίλαη δαηκόληζζα. Μνηάδεη κε θσηηά.» «Φσηηά; Ση ελλνείο;» «Απηό πνπ ζνπ ιέσ, ζηδεξά! Φωηηά. Δίλαη ζα θσηηά. Σελ είδεο; Πέξαζε από εδώ;» Κνύλεζα ην θεθάιη. «Γελ μέξσ γηα ηη πξάγκα κηιάο. Γελ μέξσ αλ ππάξρεη ηέηνην» 8

9 Σν ζύξηγκα πνπ βγήθε από ην θξάλνο ηνπ θνηεηλνύ Άληξα κ έθαλε λα θνθαιώζσ ζηε ζέζε κνπ. Πάγνο ηύιημε ηα νζηά κνπ. «Θα ςάμνπκε,» είπε ν Μεραληθόο Άληξαο, θαη βάδηζε κέζα ζην ζηδεξνπξγείν κνπ θνηηάδνληαο από δσ θη από θεη κε ην κνλαδηθό ηνπ κάηη. Σν άιιν ηνπ κάηη, ην αξηζηεξό, νύηε κηα ζηηγκή δελ θαηόξζσζα λα ην δσ. Ήηαλ ζπλερώο ζθεπαζκέλν από ζθνηάδη πνπ νη θσηηέο κνπ δελ κπνξνύζαλ λα δηώμνπλ. Σν δεμί κάηη ηνπ Μεραληθνύ Άληξα θνίηαμε θάησ από ηα εξγαιεία κνπ, κέζα ζηα κπανύια κνπ, πίζσ από ηα έπηπιά κνπ. Αηέληζε, γηα θάπνηεο ζηηγκέο, ηηο θιόγεο ηνπ θακηληνύ θαη θνβήζεθα ηόηε όηη ζα ηελ έβξηζθε εθεί, όηη, θάπσο, ζα ηελ αλάγθαδε λα βγεη. Όκσο, κεηά, ν Μεραληθόο Άληξαο πήξε ην βιέκκα ηνπ από ην θακίλη θαη ην έζηξεςε ζ εκέλα. «Φξόληηζε λα κε καο έρεηο πεη ςέκαηα, ζηδεξά,» έηξημαλ ηα γξαλάδηα πίζσ απ ην ζηόκα ηνπ, θαη εθείλνο θη ν ζθνηεηλόο ζύληξνθόο ηνπ έθπγαλ από ην ζηδεξνπξγείν κνπ, αθήλνληάο κε αθόκα παγσκέλν από ηελ παξνπζία ηνπο. Άιιν έλα όλεηξν; Έλαο εθηάιηεο; Πώο κπνξείο λα δνπιέςεηο κεηά από θάηη ηέηνην; Άθεζα ην ζθπξί κνπ θαη θάζηζα πάλσ ζην κπανύιν, γηα λα μαπνζηάζσ, γηα λα καδέςσ ιηγάθη ην κπαιό κνπ. Δίρα δεη δαίκνλεο Γελ πέξαζε πνιιή ώξα, θαη ε γπλαίθα πήδεζε έμσ απ ην θακίλη. «νπ είκαη ππόρξεε,» κνπ είπε, θαη κε ξώηεζε ην όλνκά κνπ. Έηζη γλσξηζηήθακε θαιύηεξα, θαη κείλακε γηα θάπνην θαηξό καδί. Κξπβόηαλ ζην θακίλη κνπ, έβγαηλε πάιη, θάλακε παξέα. Κάλακε πεξηζζόηεξα πξάγκαηα από παξέα. («Καηαιαβαίλω ηη θάλαηε, κπακπά. Τόζεο θνξέο έρνπκε θαηεβεί ζηελ πόιε μέξω.») Όηαλ ηε ξώηεζα γηαηί δήηεζε ηελ άδεηά κνπ γηα λα θξπθηεί ζην θακίλη, κνπ εμήγεζε όηη, αλ δελ ηεο ην επέηξεπα, δελ ζα κπνξνύζε λα θξπθηεί κέζα ζε κηα θσηηά πνπ είρα αλάςεη εγώ. Μηα δηθή ζνπ θσηηά, κνπ είπε, ππαθνύεη εζέλα θαη κόλν εζέλα. («Τν μέξω, κπακπά. Τη; Γηαηί ζνπ θαίλεηαη ηόζν παξάμελν πνπ ην μέξω; Είλαη βαζηθή αιήζεηα! Πνηνλ ζα ππάθνπγε κηα δηθή ζνπ θωηηά αλ όρη εζέλα;») Μεηά έθπγε, αιιά κνπ είπε όηη ζα μαλαπεξλνύζε. Καη μαλαήξζε, πνιιέο θνξέο. Σελ ηειεπηαία θνξά πνπ ηελ είδα, θξαηνύζε έλα λενγέλλεην ζηα ρέξηα ηεο. Έλα θνξηηζάθη, κε αλζξώπηλε ζάξθα, 9

10 όρη ζαλ ηε δηθή ηεο. Όηαλ όκσο απηό ην κσξό ραζκνπξηόηαλ, κηθξέο θιόγεο μεπεδνύζαλ θάπνπ-θάπνπ απ ην ζηόκα ηνπ. «Η θόξε ζνπ,» κνπ είπε ε κεηέξα ζνπ, θαη κεηά έθπγε θαη δελ ηελ μαλαείδα. «Απηόο πνπ ιεο θνηεηλόο Άληξαο ήηαλ λέξζεξεζ. Ο άιινο ήηαλ θεξθάζεβ.» Ο ζηδεξνπξγόο ζπλνθξπώζεθε παξαμελεκέλνο. «Πώο ην μέξεηο; Πώο μέξεηο ηα νλόκαηά ηνπο;» «Γελ είλαη ηα νλόκαηά ηνπο, κπακπά. Δίλαη ην» Η Ππξάλζε κόξθαζε ςάρλνληαο, κέζα ζην λεαληθό κπαιό ηεο, γηα ηε ζσζηή ιέμε. «Δίλαη όπσο ιέκε ιύθνο, ή άινγν, ή λπρηεξίδα, ή» αλαζήθσζε ηνπο ώκνπο, «άλζξσπνο.» «Σν είδνο ηνπο,» είπε ν ζηδεξάο. Η Ππξάλζε θαηέλεπζε. «Ναη, απηό.» «Καη πώο εζύ ην μέξεηο;» «Απιά ην μέξσ,» κόξθαζε πάιη ε Ππξάλζε. «Μόιηο ηνπο αλέθεξεο, θαηάιαβα ηη ήηαλ.» «Η θύζε ηεο κεηέξαο ζνπ» κνπξκνύξηζε ν ζηδεξάο ζα λα κνλνινγνύζε. «Οη λέξζεξεζ δελ είλαη άλζξσπνη, κπακπά,» ηνπ είπε ε Ππξάλζε, θαζώο ζεθσλόηαλ από ην ηξαπέδη καδί κε ην πηάην ηεο γηα λα βάιεη θη άιιε ζνύπα από ηε ρύηξα. «Δίλαη είλαη θάηη πνιύ θαθό. Δίλαη θξύν θαη ζθνηάδη.» Ο ζηδεξάο αηζζάλζεθε ηηο ηξίρεο ηνπ λα νξζώλνληαη. Δαίκνλεο, ζθέθηεθε. Δηάβνινη. Πλεύκαηα. Η Ππξάλζε γέκηζε ην πηάην ηεο θη επέζηξεςε ζην ηξαπέδη. «Οη θεξθάζεβ ήηαλ θάπνηε άλζξσπνη, αιιά όρη πηα. Ο λέξζεξεζ νδεγεί, ν θεξθάζεβ ππαθνύεη.» Ο ζηδεξάο έλησζε κνπδηαζκέλνο. Ξαθληθά, δελ αλαγλώξηδε ηελ θόξε ηνπ. Κη απηό ηνλ ηξόκαδε. «Αξθεηά!» είπε, θαη ε Ππξάλζε ζώπαζε θη άξρηζε λα ηξώεη ηε ζνύπα ηεο. «Γελ ζα πεηο ζε θαλέλαλ γη απηά ηα πξάγκαηα, εληάμεη;» ηεο δήηεζε. Η Ππξάλζε θαηέλεπζε. «Μηιάσ πνιύ ζνβαξά, Ππξάλζε. ε θαλέλαλ.» «Δληάμεη, κπακπά.» 10

11 Όηαλ ν ζηδεξνπξγόο ηειείσζε ηηο δπν ληνπδίλεο ζπαζηά πνπ ηνπ είρε δεηήζεη ν Μαπξόιπθνο, θαη ηα είρε όια αθνληζκέλα θαη έηνηκα, ήξζε ε εκέξα πνπ ζα ηνπ ηα παξέδηδε. Ήηαλ αθόκα ρεηκώλαο, θαη είρε πηάζεη αέξαο πνπ έθεξλε ρηόλη απ ηα βνπλά, ζνιώλνληαο ηνλ νξίδνληα. Ο ζηδεξάο άθεζε ηελ θόξε ηνπ ζην ζπίηη θαη, θνπθνπισκέλνο ζηελ θάπα ηνπ, έρνληαο ηα ζπαζηά κέζα ζ έλαλ ζάθν ζηνλ ώκν ηνπ, θαηέβεθε από ηνπο πξόπνδεο ησλ βνπλώλ θαη πήγε λα ζπλαληήζεη ηνλ Μαπξόιπθν ζηελ πόιε. Δθεί θάησ, ν άλεκνο έθνβε θάπσο, αιιά ρηόλη εμαθνινπζνύζε λα έξρεηαη απ ηα βνπλά. Ο θόζκνο ήηαλ θιεηζκέλνο ζηα ζπίηηα ηνπ. Καλείο δελ έβγαηλε, θαη ηαμίδεπαλ κνλάρα όζνη ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα ηαμηδέςνπλ. Ο ζηδεξνπξγόο βξήθε ηνλ Μαπξόιπθν λα ηνλ πεξηκέλεη ζην κεγάιν παλδνρείν ηεο αγνξάο καδί κε ηνπο άληξεο ηνπ. Όινη ηνπο ζεκαδεκέλνη παιαίκαρνη: νπιηζκέλνη θαη ζαλαηεθόξνη καρεηέο. Οη θάηζεο ηνπο ζε ηξόκαδαλ κέζα ζην ρακειό θσο ηεο ηξαπεδαξίαο ηνπ παλδνρείνπ. Οξηζκέλνη έπηλαλ ή έηξσγαλ δύν ρεηξνπάιεπαλ, κνπγθξίδνληαο ζαλ δώα θάπνηνη είραλ καδέςεη ηέζζεξηο από ηηο πνπηάλεο ηεο πόιεο θη έθαλαλ παηρλίδηα καδί ηνπο. Ο Μαπξόιπθνο ήηαλ θαζηζκέλνο ζαλ απηνθξάηνξαο αλάκεζά ηνπο, κε βιέκκα ζθνηεηλό θαη καιιηά πνπ πιαηζίσλαλ ην καθξύ πξόζσπό ηνπ ζαλ θνπθνύια. Σα γθξίδα κάηηα ηνπ ζύκηδαλ αηζάιη. «ηδεξά!» είπε, απόηνκα. «Ήξζεο δεύηεξνο!» Ο ζηδεξνπξγόο έκεηλε αθίλεηνο, πξνο ζηηγκή ζαζηηζκέλνο. Ο Μαπξόιπθνο ήηαλ δεηλόο ζηξαηειάηεο αιιά θαη γλσζηόο γηα ηελ αιόγηζηε, πνιιέο θνξέο, κνρζεξία ηνπ. «Δλλνώ,» εμήγεζε, «πσο έλαο απ ηνπο άιινπο ζηδεξάδεο ήξζε πξηλ από ζέλα! Υα!» Έδεημε παξαδίπια έλα κεγάιν κπανύιν γεκάην όπια. «Υα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα!» Καη νη άληξεο ηνπ ηνλ κηκήζεθαλ ζην άγξην γέιην ηνπ. Ο ζηδεξνπξγόο έκεηλε ζησπειόο. «Έια!» ηνπ είπε ν Μαπξόιπθνο ρακνγειώληαο. «Θα ζε θεξάζνπκε. Γείμε καο ηη καο έθεξεο.» Ο ζηδεξνπξγόο ηνλ πιεζίαζε θη άθεζε ηνλ ζάθν κε ηα ζπαζηά εκπξόο ηνπ. «Απηά είλαη, Άξρνληά κνπ. Γπν ληνπδίλεο ζπαζηά, όπσο πξόζηαμεο.» Ο Μαπξόιπθνο ηξάβεμε έλα από ηνλ ζάθν, ην θνίηαμε ζην θσο κηαο ιάκπαο. «Χξαία ιεπίδα» κνπξκνύξηζε. «Χξαία ιεπίδα!» θώλαμε. Πεηάρηεθε όξζηνο θαη ζπάζηζε ην ηξαπέδη. Σν μίθνο 11

12 ρώζεθε ζρεδόλ ώο ηε κέζε. «Πνιύ σξαία,» είπε ν Μαπξόιπθνο, θη έζπξε ην όπιν έμσ από ην μύιν. Πήξε άιιν έλα ζπαζί θαη ην θνίηαμε θη απηό. Κη έλα ηξίην. «Δίζαη θαιόο, ζηδεξά,» παξαηήξεζε. «Καιόο. Καιύηεξνο απ ηνλ πξώην, λνκίδσ.» «Δπραξηζηώ, Άξρνληά κνπ,» είπε, κεηξηνπαζώο, ν ζηδεξνπξγόο. «Θ αληακεηθζείο γηα ηνλ θόπν ζνπ, όπσο ζνπ ππνζρέζεθα.» Σόηε, απξόζκελα, ν ζηδεξνπξγόο αηζζάλζεθε έλαλ παγεξό άλεκν λα έξρεηαη. Σαξαγκέλνο, πήξε ην βιέκκα ηνπ απ ηνλ Μαπξόιπθν θαη θνίηαμε παξαδίπια. Δίδε κηα κνξθή λα πιεζηάδεη. Κάπνηνλ ηπιηγκέλν ζε θάπα, κε θνπθνύια ζην θεθάιη. Καη κέζα ζηελ θνπθνύια θαηλόηαλ ππήξρε κνλάρα ζθνηάδη. Ο Σθνηεηλόο Άληξαο! Ο ζηδεξνπξγόο κνύδηαζε. «Θέινπκε λα θνηηάμνπκε ηα ζπαζηά ζνπ, Άξρνληα Μαπξόιπθε,» είπε κηα θσλή ε νπνία ζύκηδε γξαλάδηα πνπ ηξίβνληαη αλακεηαμύ ηνπο. Ο ζηδεξνπξγόο γύξηζε απ ηελ άιιε θαη είδε έλαλ άληξα λα δπγώλεη ν νπνίνο είρε πξόζσπν πνπ έθεξλε ζην λνπ όξλην, θαη κνλάρα ην δεμί ηνπ κάηη θαηλόηαλ ην αξηζηεξό κηα ζθηά ην ζθέπαδε. Ο Μεραληθόο Άληξαο. Όρη, όκσο, ν ίδηνο Μεραληθόο Άληξαο. Γηαθνξεηηθόο ήηαλ απηόο, κα παξόκνηαο θύζεο. Ο ζηδεξνπξγόο μεξνθαηάπηε θαζώο ζπκόηαλ ηα όζα ηνύ είρε πεη ε θόξε ηνπ. «Γεο ηα,» κνύγθξηζε ν Μαπξόιπθνο, θαη ν Μεραληθόο Άληξαο έπηαζε ηα ζπαζηά ην έλα θαηόπηλ ηνπ άιινπ εμεηάδνληάο ηα κε ην κάηη ηνπ. «Γελ είλαη θπζηθά θηηαγκέλα, Άξρνληα Μαπξόιπθε,» είπε. Καη ηώξα ην βιέκκα ηνπ θαξθώζεθε ζηνλ ζηδεξνπξγό. Δθείλνο έθαλε έλα βήκα όπηζζελ. «Γελ θαηαιαβαίλσ» «Πώο έθηηαμεο απηά ηα ζπαζηά, ζηδεξά;» ξώηεζε ν Μεραληθόο Άληξαο: θη αιπζίδεο θξνηάιηδαλ πίζσ από ην ζηόκα ηνπ, ελώ έλα δαηκνληθό ςύρνο εξρόηαλ από ηε κεξηά ηνπ θνηεηλνύ Άληξα. «Με ζθπξί, ακόλη, θαη θσηηά, Άξρνληά κνπ,» απάληεζε ν ζηδεξνπξγόο. «Λεο ςέκαηα!» «Όρη!» «Πνην είλαη ην πξόβιεκά ζνπ, δαηκνλνζθόπε;» γξύιηζε ν Μαπξόιπθνο πξνο ηε κεξηά ηνπ Μεραληθνύ Άληξα. «Δκέλα κνύ θαίλνληαη γηα θαλνληθά ζπαζηά! Άκα ζε θαξθώζσ κ απηά είκαη ζίγνπξνο πσο ζα αηκνξξαγήζεηο.» 12

13 «Γε βιέπεηο όζα βιέπσ εγώ, Άξρνληα Μαπξόιπθε,» είπε ν Μεραληθόο Άληξαο ν δαηκνλνζθόπνο, όπσο ηνλ είρε απνθαιέζεη ν Μαπξόιπθνο (γηα θάπνην ιόγν πνπ ν ζηδεξνπξγόο δελ γλώξηδε). «Σνύηα ηα όπια θηηάρηεθαλ κε ηε βνήζεηα δαηκόλσλ!» Ο Μαπξόιπθνο θνίηαμε ηνλ ζηδεξά. «Άξρνληά κνπ,» είπε εθείλνο, «δελ μέξσ ηη ιέεη» «Πνύ κέλεηο, ζηδεξά;» ξώηεζε ν δαηκνλνζθόπνο. Ο ζηδεξνπξγόο δελ κίιεζε. «Γε λνκίδσ όηη εδώ ζα βξεηο απηό πνπ ςάρλεηο,» είπε ν Μαπξόιπθνο ζηνλ κνλόθζαικν. «Σνύηνο ν άλζξσπνο κέλεη ζηνπο πξόπνδεο ησλ βνπλώλ, αλαηνιηθά ηεο πόιεο. Μνλαρόο ηνπ, απ όζν μέξσ, καδί κε κηα θόξε. Σν κόλν πνπ θάλεη είλαη λα ζθπξειαηεί. Γε κπνξεί λάρεη ζρέζε κε ηνπο δαίκνλέο ζνπ!» «Κη όκσο!» είπε ν δαηκνλνζθόπνο θαη καδί κε ηνλ θνηεηλό Άληξα πέξαζαλ δίπια από ηνλ ζηδεξνπξγό θαη βγήθαλ απ ην παλδνρείν. Ακέζσο εθείλνο ηνύο αθνινύζεζε. «ηδεξά!» άθνπζε πίζσ ηνπ ηνλ Μαπξόιπθν λα θσλάδεη. «Πνύ παο, ζηδεξά! Γελ πιεξώζεθεο!» Ο ζηδεξνπξγόο, όκσο, ηνλ αγλόεζε θαζώο έβιεπε ηνπο δύν δαηκνληθνύο άληξεο λα θηλνύληαη απίζηεπηα γξήγνξα κέζα ζηνλ ρηνληά, ζαλ λα κελ ήηαλ άλζξσπνη αιιά ζθηέο. Γηέζρηδαλ ηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, πεγαίλνληαο πξνο η αλαηνιηθά. Ππξάλζε! Κόξε κνπ! Η Ππξάλζε ηνύο δηαηζζάλζεθε πνιύ πξνηνύ ηνπο δεη: Έλα έκςπρν ζθνηάδη, θη έλαο άςπρνο άλζξσπνο. Πιεζίαδαλ. Από ην παξάζπξν ηνπ ζηδεξνπξγείνπ δηέθξηλε ηηο κνξθέο ηνπο κέζα ζηνλ ρηνληά. Οη θπζηθνί ερζξνί ηεο. Κάηη εληόο ηεο ηελ πξνεηδνπνηνύζε: Φύγε! Τξέμε! Η Ππξάλζε άλνημε ηελ πόξηα θαη βγήθε κεο ζηνλ άλεκν θαη ζην ρηόλη. Έηξεμε πξνο ην δάζνο. Πάλσ απ ηνλ ώκν ηεο είδε ηνπο ερζξνύο λα έξρνληαη κε άικαηα πνπ θαλέλαο άλζξσπνο δελ ζα κπνξνύζε λα θάλεη. Καβαινύζαλ ην θπζηθό ηνπίν, ηνλ αέξα, ην ρηόλη όπσο έλαο βξνκεξόο άγξηνο ζα βίαδε κηα παξζέλα γπλαίθα. Τπήξρε θάηη ην θξηθηά απνηξόπαην ζηνλ ηξόπν πνπ θηλνύληαλ. Κη απηό έθαλε ηελ Ππξάλζε λα ηξέμεη αθόκα πην γξήγνξα, ζαλ ηα πόδηα ηεο λα είραλ γίλεη πόδηα δαξθαδηνύ. Από θάησ ηεο ην 13

14 ρηόλη έιησλε από μαθληθέο θιόγεο πνπ πεηνύζαλ νη γπκλέο παηνύζεο ηεο. Πέξαζε από ηηο παξπθέο ηνπ δάζνπο, κπήθε ζηνλ ιαβύξηλζν ησλ θνξκώλ θαη ησλ θιαδηώλ ησλ αεηζαιώλ δέληξσλ ηνπ. Απόκαθξα ιύθνη νύξιηαδαλ: θαη ηα νπξιηαρηά ηνπο αληερνύζαλ ηξνκαγκέλα. Πνπιηά θηεξνύγηδαλ, θεύγνληαο όζν πην γξήγνξα κπνξνύζαλ. Πίζσ ηεο, ε Ππξάλζε αηζζάλζεθε έλαλ παγεξό άλεκν λα έξρεηαη έλαλ άλεκν πνπ δελ είρε θακηα ζρέζε κε ηνλ αέξα πνπ έθεξλε ην ρηόλη. Ο λέξζεξεζ. Σνλ είδε λα πεηάγεηαη από δίπια ηεο, μεπξνβάιινληαο αλάκεζα από δύν ζηξαβνύο θνξκνύο, ηηλάδνληαο ρηόλη από βεινλνεηδή θιαδηά. θνηάδη θαηλόηαλ κέζα ζηελ θνπθνύια ηνπ: αηειείσην ζθνηάδη: πνπ μερύζεθε θαηαπάλσ ηεο: ηπιίγνληάο ηελ: απεηιώληαο λα ηε ζβήζεη Η Ππξάλζε, κε κηα θξαπγή ηξόκνπ θαη απέρζεηαο λα βγαίλεη αθνύζηα από κέζα ηεο, ην απόδησμε. Σν ηίλαμε από πάλσ ηεο όπσο ζα ηίλαδε έλαλ κνιπζκέλν καλδύα. Καη ζην κπαιό ηεο ήξζε κηα παγεξή, απάλζξσπε θσλή, ζαλ λα είρε θξπθαθνύζεη κε ηε λόεζή ηεο θάπνηα πλεπκαηηθή ζπδήηεζε: αθύζηθν γέλλεκα! Ούηε άλζξωπνο νύηε θωηηά! Η Ππξάλζε είδε, από η αξηζηεξά, ηνλ άιιν λα έξρεηαη: έλαλ ηξνκαρηηθό άληξα κε έλα κόλν κάηη. Κεξθάζεβ. Μπνξνύζε λα αηζζαλζεί ην ινπξί πνπ είρε ν λέξζεξεζ ηπιηγκέλν γύξσ απ ηνλ ιαηκό ηνπ. Ο κνλόθζαικνο ηξάβεμε έλα καθξύ, πιαηύ ζπαζί κέζα από ηελ θάπα ηνπ. «Έια θνληά κνπ, θνπειίηζα,» είπε, «θαη δε ζα ηνλ αθήζσ λα ζε πιεζηάζεη.» Αιιά ε Ππξάλζε λόκηδε όηη ε θσλή ηνπ ήηαλ ε θσλή ηνπ λέξζεξεζ, πνπ πξνεξρόηαλ κέζα απ ην ινπξί. Αηζζάλζεθε ρνιή ζηνλ ιαηκό ηεο. Απηά ηα ηέξαηα ηελ αεδίαδαλ όζν ηίπνηε άιιν δελ ηελ είρε αεδηάζεη πνηέ. Φνβόηαλ. Φύζεμε θσηηά θαηαπάλσ ζηνλ λέξζεξεζ, θαη ην ζθνηάδη ζύξημε θαη πεηάρηεθε πίζσ θάπα θαη ρηόλη ζηξνβηιίδνληαλ γύξσ ηνπ. Ο θεξθάζεβ νύξιηαμε πνλεκέλα, ηελ ίδηα αθξηβώο ζηηγκή. Καη κεηά, όξκεζε θαηαπάλσ ηεο. Η Ππξάλζε έηξεμε, θαη ζπλέρηζε, κέζα ζην ρηνληζκέλν δάζνο, λα ηξέρεη 14

15 θαη λα ηξέρεη θαη λα ηξέρεη Κάπνηα ζηηγκή, θνπξάζηεθε θη έπεζε. Γελ είρε ηδέα πνύ βξηζθόηαλ, αιιά ήμεξε όηη νη ερζξνί ηεο ήηαλ αθόκα πίζσ ηεο. Έξρνληαλ. Δθείλνη δελ είραλ θνπξαζηεί. Η Ππξάλζε έθιαηγε δελ κπνξνύζε λα ζηακαηήζεη ηα δάθξπά ηεο. Η παξνπζία ηνπ λέξζεξεζ ήηαλ ηόζν παγεξή Κη άθνπζε πάιη ηε θσλή ηνπ: Σηακάηεζε. Εζύ πξέπεη λα ηε ζθνηώζεηο. Έρεη ζάξθα δελ κπνξώ λα ηε ζβήζω! Θα πεζάλεη, ηνπ απάληεζε κηα άςπρε θσλή. Καη ε Ππξάλζε είδε ηνλ θεξθάζεβ λα δπγώλεη, κε ην ζπαζί ηνπ ζην ρέξη. Φύζεμε πξνο ην κέξνο ηνπ, θη εθείλνο πεηάρηεθε πίζσ. Υηόλη έιησζε κπξνζηά ηνπ. Σν δεμί ηνπ κάηη ηελ αηέληδε ππνινγηζηηθά, θαζώο ηώξα ν εθηαιηηθόο άληξαο θξαηνύζε ηηο απνζηάζεηο ηνπ, βεκαηίδνληάο νιόγπξά ηεο, όπσο έλα αγξίκη έλαο θπλεγόο πνπ θάλεη θύθινπο γύξσ από ην ζήξακά ηνπ. Η Ππξάλζε θύζεμε πάιη. Ο θεξθάζεβ ηηλάρηεθε, θαη ρηόλη έιησζε κπξνζηά ηνπ. «Ήδε ε αλαπλνή ζνπ ζ εγθαηαιείπεη,» ηεο είπε. «Σν βιέπσ. Θα θνπξαζηείο.» Σν κάηη ηνπ γπάιηδε ζαλ θνκκάηη γπαιί. Έθαλε πάιη λα ηεο ρηκήζεη. Η Ππξάλζε θύζεμε. Ο θεξθάζεβ απέθπγε ηελ αδύλακε θσηηά πνπ βγήθε από κέζα ηεο. «Γε λνκίδσ πσο ζνπ κέλεη ηίπνηα πηα,» είπε. Η Ππξάλζε θύζεμε, γη αθόκα κηα θνξά Φσηηά δελ βγήθε: κνλάρα ιίγνο δεζηόο αέξαο. Ο θεξθάζεβ ρίκεζε πςώλνληαο ην ζπαζί ηνπ, πεγαίλνληαο γηα ην θεθάιη ηεο. Αιιά ε Ππξάλζε ην είρε θάλεη ςέκαηα είρε κέζα ηεο αθόκα ιίγε θσηηά. Φύζεμε, θαη ην έλα κπαηδάθη ηνπ ερζξνύ ηεο ηπιίρηεθε ζηηο θιόγεο. Οπξιηάδνληαο, ν κνλόθζαικνο άληξαο πεηάρηεθε όπηζζελ. Παξαπάηεζε. Καη κηα ζθηά μεπξόβαιε από ηα δέληξα. Μηα ζθηά κ έλα ηζεθνύξη. Σν ηζεθνύξη θαηέβεθε θαη θνπάλεζε ηνλ θεξθάζεβ ζην θεθάιη, δηαιύνληαο ην θξαλίν ηνπ, ηηλάδνληαο αίκαηα θαη κπαιά θαη 15

16 θνθάιηλα ζξαύζκαηα ζην ρηνληζκέλν έδαθνο. Ο άληξαο θαηέξξεπζε, θαη ην δεμί ηνπ κάηη έζβεζε όπσο ην αξηζηεξό. «Μπακπά» έθαλε ε Ππξάλζε. Ο ζηδεξνπξγόο θιόηζεζε ην θνπθάξη ηνπ δαηκνλνζθόπνπ, γηα λα βεβαησζεί όηη ήηαλ όλησο λεθξόο. Έλα ππόθσθν ζύξηγκα αληήρεζε, ηόηε, θη έλαο παγεξόο άλεκνο ήξζε, ν νπνίνο δελ είρε θακηα ζρέζε κε ην ρηόλη ή κε ην δάζνο. Ο ζηδεξνπξγόο θαη ε θόξε ηνπ ζηξάθεθαλ θαη είδαλ ηνλ ζθνηεηλό δαίκνλα λα ιηώλεη κεο ζηηο ζθηέο θαη ζηνλ ρηνληά, λα ηξέπεηαη ζε θπγή. «Μπακπά, ηη ζα θάλνπκε αλ μαλάξζνπλ;» Κάζνληαλ κέζα ζην ζηδεξνπξγείν θαη έπηλαλ δεζηό ηζάη ηνπ βνπλνύ. Οη θνύπεο ηνπο άρληδαλ. «Γε ζα θαζίζνπκε λα ηνπο πεξηκέλνπκε. Θα θύγνπκε από δσ.» «Σόζα ρξόληα δνύιεπεο ζε ηνύηα ηα κέξε» «Καηξόο λ αιιάμσ πεξηνρή ίζσο θαη δνπιεηά. εκαζία έρεη λα είκαζηε αζθαιείο. Σώξα, ζα πάσ λα πάξσ ηα ρξήκαηα πνπ κνπ ρξσζηά ν Μαπξόιπθνο ζα καο ρξεηαζηνύλ.» Καη ηε ξώηεζε: «Δζύ ηη λνκίδεηο: ζα κείλεηο εδώ, λα καδέςεηο όια ηα απαξαίηεηα, ή πξνηηκάο λα έξζεηο καδί κνπ;» Δθείλε ήμεξε θαιύηεξα. «Ο λέξζεξεζ δελ είλαη πηα θνληά,» ηνπ είπε. «Αιιά θαη λα ήηαλ αλ ήηαλ κόλνο ηνπ, ρσξίο θεξθάζεβ καδί ηνπ δελ κπνξεί λα κε πεηξάμεη. Σε κακά κπνξνύζε, εκέλα όρη.» Ο ζηδεξνπξγόο ζπλνθξπώζεθε, παξαμελεκέλνο. «Θα ζνπ εμεγήζσ άιιε θνξά,» ππνζρέζεθε ε θόξε ηνπ. «Ση ζ έπηαζε, ζηδεξά, θη έθπγεο ηξέρνληαο;» «Φνβήζεθα όηη κπνξεί λα έθαλαλ θάηη θαθό ζην ζπίηη κνπ, Άξρνληά κνπ.» «Καη ηη έγηλε;» «Μνπ είπαλ όηη ήηαλ ιάζνο ηειηθά, θη έθπγαλ ςάρλνληαο πξνο ηε κεξηά ηνπ δάζνπο.» Ο Μαπξόιπθνο ξνπζνύληζε. «Σνπ ηόρα πεη: ζπαζηά είλαη, κνλάρα! Μνπ έρεη θνξησζεί εδώ θη έλα κήλα. Φάρλεη δαίκνλεο, ιέεη. Η Ιεξαξρία ηνλ έρεη ζηείιεη. Σέινο πάλησ ηη ζε πξήδσ εζέλα, ζηδεξά; Κάηζε λα πάξεηο ηελ ακνηβή ζνπ, γηαηί ζνπ αμίδεη νη ιεπίδεο ζνπ είλαη θαιέο. Θέισ λα κνπ θηηάμεηο θη άιιεο, λάρεηο ππόςε ζνπ.» 16

17 «Όζεο ζέιεηε, Άξρνληά κνπ.» Αιιά, βέβαηα, δελ ζθόπεπε λα ηνπ θηηάμεη νύηε πέηαιν γηα ην άινγό ηνπ. Πήξε ηνλ ζάθν κε ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ έδσζε θη επέζηξεςε ζηνπο πξόπνδεο ησλ βνπλώλ, ζην ζηδεξνπξγείν θαη ζηελ θόξε ηνπ. Μεηά από ιίγε ώξα, ην ζηδεξνπξγείν έζηεθε κόλν θαη εγθαηαιεηκκέλν κεο ζηνλ άλεκν θαη ην ρηόλη. Οη ιάκπεο ηνπ ήηαλ αθόκα αλακκέλεο γηα λα δεκηνπξγνύλ, πξόζθαηξα, ηελ ςεπδαίζζεζε όηη θάπνηνο ήηαλ κέζα. Κη απηέο, όκσο, δελ ζ αξγνύζαλ λα ζβήζνπλ. 17

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

toelatirio.wordpress.com

toelatirio.wordpress.com Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗ ΜΟΔΑ ΚΗΝΗ 1 ε Μηα επηγξαθή κε ηα εμήο: Ο κύζνο ιέεη πσο ν Γηνγέλεο ν Κπληθόο όηαλ πέζαλε, δελ άξγεζε θαη πνιύ λα επηζηξέςεη μαλά πίζσ ζην βαζίιεην ησλ δσληαλώλ, θαζ όηη σο άθξαγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σάββασ Χατηθχριςτοφισ. iii. Στθρίξτε το «Χαμόγελο του Παιδιοφ»

Σάββασ Χατηθχριςτοφισ. iii. Στθρίξτε το «Χαμόγελο του Παιδιοφ» i ii Παίρνω το κάρροσ να ςασ παρουςιάςω τθν πρϊτθ ολοκλθρωμζνθ παιδικι μου ιςτορία. Η ςφλλθψθ τθσ ιδζασ επαφίεται τόςο ςτθν αγάπθ μου για τα παιδιά, όςο και ςτο γνωςτικό αντικείμενο με το οποίο καταπιάνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Μηα εληππσζηαθή επίζθεςε θάλακε ρζεο ζην δεκαξρείν Κεξύλεηαο, ζηε Λεπθσζία, θνληά ζην νδόθξαγκα ηνπ Λήδξα Πάιαο. Σηελ είζνδν ηνπ αλαπαιαησκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν (2) κέξε θαη επηά (7) ζειίδεο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (ΔΚΘΔΗ)

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν (2) κέξε θαη επηά (7) ζειίδεο. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΛΟΓΟΤ (ΔΚΘΔΗ) Γηάξθεηα εμέηαζεο: 1 ώξα Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δύν (2) κέξε θαη επηά (7) ζειίδεο. Οδεγίεο: Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (ηίπεμ). Να γξάςεηε κε κπιε ή καύξν κειάλη. Η ηειεπηαία ζειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο»

«Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο» «Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο» Διέλε εκεξηδίδνπ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 2016 [1] λίγα λόγια για τη συγγραυέα.. Ζ Διέλε εκεξηδίδνπ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Αξθεηά κπζηζηνξεκαηηθά θαη ζεαηξηθά ηεο έξγα έρνπλ δεκνζηεπηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

«Έγηλα πην θαιόο άλζξσπνο»

«Έγηλα πην θαιόο άλζξσπνο» ΓΙΑΓΚΟΣ ΜΙΚΕΛΛΙΔΗΣ «Έγηλα πην θαιόο άλζξσπνο» Όηαλ θνηηάμεηο ηνλ ζάλαην θαηάκαηα, ιέλε πσο αιιάδεηο ηξόπν δσήο. Μπνξεί λα κελ άληεμε λ απνρσξηζηεί ηηο θαθέο ηνπ ζπλήζεηεο, όκσο από ην θώκα ησλ δύν κελώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Χ Ρ Γ Ο Μ Η Υ Ο Μ Η Κ Ρ Ο Κ Δ Η Μ Δ Ν Α

Γ Η Χ Ρ Γ Ο Μ Η Υ Ο Μ Η Κ Ρ Ο Κ Δ Η Μ Δ Ν Α Γ Η Χ Ρ Γ Ο Μ Η Υ Ο Μ Η Κ Ρ Ο Κ Δ Η Μ Δ Ν Α ISBN: 978-960-89925-0-4 2007 ΔΝΓΤΜΗΧΝ ΔΚΓΟΔΗ giorgosmixos@yahoo.gr ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ Νηθνιe-ηάθεο νθνύιε 3, 151 21 Πεύθε Σει. 210 80 20 153 www.nikoletakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα