ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : , Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Μπανταβάς Η., Καρμπέρης Γ. Τηλέφωνο : , Φαξ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 5964 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (υπ αριθμ. 3) ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». (Αρ. Διακ. 01/2014) ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 5814/ εισερχόμενο ερώτημα της εταιρείας «GLOBO TECHNOLOGIES Α.Ε.» 2. Το υπ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 5815/ εισερχόμενο ερώτημα της εταιρείας «GLOBO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 3. Το υπ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 5818/ εισερχόμενο ερώτημα της εταιρείας «FUJITSU ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» 4. Το υπ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 5826/ εισερχόμενο ερώτημα της εταιρείας «COSMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΩΝ Α.Ε.B.E.» 5. Το υπ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 5828/ εισερχόμενο ερώτημα της εταιρείας «LOGICOM SOLUTIONS» 6. Λοιπές διευκρινήσεις Σε ότι αφορά τα Τεύχη Προκήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» (Αρ. Διακ. 01/2014) και με βάση τα ως άνω ερωτήματα που διαβιβάστηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι τις 06/06/2014, διευκρινίζονται στους Υποψήφιους Ανάδοχους τα ακόλουθα: Μονάδα Γ 01/2014 1/10

2 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η πλήρης επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1: Στις σελίδες 34 και 35 της διακήρυξης (ήτοι στις σελίδες 5 και 6 του Μέρους Β ), καθώς και στους αρχικούς συνοπτικούς Πίνακες της διακήρυξης γίνεται πλήρης αναφορά στα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, η πλήρης επωνυμία της οποίας αναφέρεται είτε ως «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», είτε ως «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων / Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Σύμφωνα με το άρθρο Β.2.3, παρ. 6 της διακήρυξης, ορίζεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει εντός του φακέλου δικαιολογητικών «Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα Τμήματα (Lots) της Προκήρυξης στα οποία συμμετέχει με αναφορά στον συνολικό προϋπολογισμό τους και αντίστοιχα στο συνολικό προϋπολογισμό που καλύπτει με βάσει τους ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων ( ) και σύμφωνα με την παρ. Β i περί Οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας». Με δεδομένο ότι δεν είναι σαφές το τμήμα της ως άνω απαίτησης«με αναφορά στον συνολικό προϋπολογισμό τους και αντίστοιχα στο συνολικό προϋπολογισμό που καλύπτει με βάσει τους ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων ( ) και σύμφωνα με την παρ. Β i περί Οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας», παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε τι εννοείται. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2: Στην αναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται το Τμήμα (Lot) ή τα Τμήματα (εφόσον προτίθεται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός), στα οποία προτίθεται να συμμετάσχει ο διαγωνιζόμενος, ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών (οι προϋπολογισμοί κάθε τμήματος αναφέρονται τόσο στους αρχικούς συνοπτικούς Πίνακες της διακήρυξης, όσο και στο άρθρο Β.1.2 «Προϋπολογισμός Έργου»), καθώς και ο αντίστοιχος συνολικός κύκλος εργασιών αθροιστικά των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων του διαγωνιζόμενου, όπως αναφέρεται και στο άρθρο Β i. «Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα» της διακήρυξης. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο θα πρέπει ο ως άνω συνολικός κύκλος εργασιών να καλύπτει τον συνολικό προϋπολογισμό του ή των Τμημάτων, στα οποία ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να συμμετάσχει. Μονάδα Γ 01/2014 2/10

3 Ειδικά σε ότι αφορά την αναφορά στις τρείς (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις υπενθυμίζεται η Διευκρίνιση 1 της υπ αριθμ. πρωτ. 5284/ (ΑΔΑ:ΒΙΙ79-Ξ5Κ) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση που διαγωνιζόμενοι διαθέτουν εγκεκριμένους και δημοσιευμένους ισολογισμούς και για την διαχειριστική χρήση 2013, θα γίνονται αποδεκτά τα απαιτούμενα στοιχεία απόδειξης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (ισολογισμοί) και για τις διαχειριστικές χρήσεις ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Σύμφωνα με το άρθρο Β.2.3, παρ. 9, σημείο 4 της διακήρυξης, οι εξωτερικοί συνεργάτες θα πρέπει να καταθέσουν δηλώσεις συνεργασίας. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι αρκούν απλές δηλώσεις και όχι υπεύθυνες δηλώσεις και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3: Διευκρινίζεται ότι ως Δηλώσεις Συνεργασίας, που αφορούν στα άτομα που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του υποψηφίου νοούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599 και ως εκ τούτου απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.. ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Σύμφωνα με το άρθρο Β.2.3, παρ. «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» της διακήρυξης και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σημείο 3, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση /Κοινοπραξία, οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των διαγωνιζομένων. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι τα αναφερόμενα στο άρθρο Β.2.3, παράγραφο 7 «Αποδείξεις Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας», στην παράγραφο 8 «Αποδείξεις Τεχνικής / Επαγγελματικής Ικανότητας» και στην παράγραφο 9 «Αποδείξεις ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό και οι πόροι που διαθέτει είναι ικανοί & αξιόπιστοι και ικανοί ώστε να φέρει εις πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας», αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και συνεπώς, σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά από την ένωση / κοινοπραξία και όχι από κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 4: Τα αποδεικτικά στοιχεία Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας, καθώς και Τεχνικής/Επαγγελματικής Ικανότητας, τα οποία αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά από την ένωση / κοινοπραξία, όπως ρητά αναφέρεται και στις αντίστοιχες Διευκρινήσεις της διακήρυξης. Μονάδα Γ 01/2014 3/10

4 ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Σύμφωνα με τον πίνακα 3 παρ. C 3.3 ως υπηρεσίες δημοσιότητας ορίζονται : α) η κατασκευή και ανάρτηση μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας σε κάθε σχολείο που θα εξοπλίσει ο Ανάδοχος και β) η παραγωγή ετικετών από τον ανάδοχο και η επικόλλησή τους σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι για την κάλυψη της εν λόγω απαίτησης δεν απαιτείται η συνεργασία με διαφημιστική εταιρεία, η οποία να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 5: Δεν απαιτείται συνεργασία με διαφημιστική εταιρεία η οποία να διαθέτει πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009. Επισημαίνεται ότι όπως ορίζεται και στους Πίνακες Συμμόρφωσης C ΥΠ 2.1 και ΥΠ 2.2 σε ότι αφορά το περιεχόμενο και το γραφιστικό πρότυπο συγκεκριμένες οδηγίες θα δοθούν έγκαιρα από την Αναθέτουσα Αρχή. ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Στο Μέρος Α, κεφάλαιο "Α.2.1. Αντικείμενο του Έργου" σελίδες δίδονται οι πίνακες καταμέτρησης σχολικών μονάδων ανά Τμήμα. Τα αναφερόμενα επιμέρους σύνολα είναι τα εξής: Τμήμα 1: 572 σχολικές μονάδες, Τμήμα 2: 601 σχολικές μονάδες, Τμήμα 3: 602 σχολικές μονάδες. (Συνολο: σχολικές μονάδες) Σύμφωνα με την καταγραφή των σχολικών μονάδων (excel αρχείο που συνοδεύει την διακήρυξη), ο αριθμός σχολικών μονάδων ανά Τμήμα είναι ο εξής: Τμήμα 1: 734 σχολικές μονάδες, Τμήμα 2: 760 σχολικές μονάδες, Τμήμα 3: 775 σχολικές μονάδες (Συνολο: σχολικές μονάδες) Παρακαλούμε διευκρινίστε σχετικά με τον αριθμό των σχολικών μονάδων ανά Τμήμα και παρακαλώ προσδιορίστε το χωροταξικά σε σχέση με το excel που συνοδεύει τη διακήρυξη.. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 6: Το πλήθος των σχολικών μονάδων ανά τμήμα καθώς και οι αντίστοιχες τοποθεσίες ισχύουν όπως αναγράφονται στις σελίδες 11 έως και 13 (παράγραφος Α.2.1) της διακήρυξης. Τα αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αρχείο excel είναι ενδεικτικά για την χωροταξική κατανομή τους και μπορούν να αξιοποιηθούν, εφόσον εφαρμοσθεί φίλτρο ώστε να εμφανίζονται μόνο τα Γυμνάσια. Επισημαίνονται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι όροι 15, 16 και 17 της παραγράφουβ.5.1. «Κατάρτιση, Υπογραφή, Διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις» του Β τεύχους της διακήρυξης. Μονάδα Γ 01/2014 4/10

5 ΕΡΩΤΗΜΑ 7: Στο Μέρος Β, κεφάλαιο "Β ii. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα", παράγραφος 1, σελ.45, αναφέρεται ότι ο ανάδοχος (σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, αθροιστικά τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας) θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον ένα υποκατάστημα ή μια συνεργαζόμενη επιχείρηση για το 80% των νομών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο έκαστου Τμήματος (Lot). Η αρχική αναφορά των Νομών για το Τμήμα (Lot) 2 είναι 17 Νομοί (βασικός αριθμός Νομών). Βάσει του αρχείου καταγραφής των σχολικών μονάδων (excel αρχείο που συνοδεύει την διακήρυξη), ο βασικός αριθμός για το Τμήμα (Lot) 2 αφορά 21 Νομούς. Παρακαλούμε διευκρινίστε τον βασικό αριθμό των Νομών για το Τμήμα (Lot) 2 από όπου θα υπολογισθεί το 80%. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 7: Το Τμήμα 2 εμπεριέχει 17 συγκεκριμένους νομούς με πλήθος σχολικών μονάδων ο καθένας, καθώς και 7 σχολικές εκκλησιαστικές εκπαιδευτικές μονάδες διεσπαρμένες σε 7 νομούς της Χώρας. Όπου οι εκκλησιαστικές αυτές μονάδες βρίσκονται σε νομούς που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Τμήμα, αυτές καλύπτονται τεχνικά. Για τις περιπτώσεις που εκκλησιαστική εκπαιδευτική μονάδα δεν αντιστοιχεί σε νομό του συγκεκριμένου Τμήματος δεν ζητείται η εγκατάσταση δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων εκ μέρους του Υποψηφίου Αναδόχου για να καλύψει μία και μοναδική σχολική μονάδα. Με βάση τα παραπάνω ο βασικός αριθμός Νομών για το Τμήμα 2 είναι 17. ΕΡΩΤΗΜΑ 8: Στο Μέρος Γ, κεφάλαιο "C 3. Πίνακες Συμμόρφωσης", κατηγορία "LAP 12 Λογισμικό Προστασίας από Ιούς", σελ.19, ζητείται λογισμικό προστασίας από Ιούς. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν απαιτείται η ύπαρξη λογισμικού προστασίας από Ιούς και για τα δύο λειτουργικά συστήματα. Σε αυτή την περίπτωση είναι αποδεκτή η προσφορά λογισμικού Προστασίας από Ιούς μόνον για το ΛΣ1; ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 8: Σύμφωνα με την προδιαγραφή Lap 12.1, απαιτείται λογισμικό προστασίας σε κάθε σταθμό εργασίας. Με δεδομένη τη δυνατότητα εκκίνησης από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, αυτή η απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται για κάθε λειτουργικό σύστημα. ΕΡΩΤΗΜΑ 9: Στο Μέρος Β, κεφάλαιο "Β ii. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα", παράγραφος 3, σελίδα 46, αναφέρεται ότι ο Υπεύθυνος Έργου (projectmanager) και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (deputyprojectmanager), θα πρέπει να διαθέτουν Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών με αντικείμενο συναφές της πληροφορικής ή/και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επίσης αναφέρεται ότι ο Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου (technicalmanager) θα πρέπει να διαθέτει δίπλωμα σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Μονάδα Γ 01/2014 5/10

6 Τεχνολογικής) με αντικείμενο συναφές της πληροφορικής. - Στις κατηγορίες Υπεύθυνου έργου και Αναπληρωτή Υπεύθυνου έργου είναι αποδεκτή η κατάθεση πανεπιστημιακών τίτλων ξένων πανεπιστημίων; - Σχετικά με την ζητούμενη συνάφεια αντικειμένου στα διπλώματα σπουδών καλύπτεται η απαίτηση με τίτλους σπουδών οικονομικών και θετικών επιστημών; ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 9: - Σε ότι αφορά τους πανεπιστημιακούς τίτλους ξένων πανεπιστημίων, αυτοί θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών. - Σε ότι αφορά την συνάφεια αντικειμένου των τίτλων σπουδών, αυτή προσδιορίζεται ανά στέλεχος στη παρ. 3 του άρθρου Β ii. της διακήρυξης και δεν είναι δυνατόν δια της παρούσης να καλυφθούν όλες οι πιθανές υποπεριπτώσεις ονοματολογίας τίτλων σπουδών ημεδαπής και αλλοδαπής, που μπορεί να προσκομιστούν. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, οι τίτλοι σπουδών οικονομικών και θετικών επιστημών γίνονται αποδεκτοί, εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος σπουδών, που θα προσκομιστεί, παρουσιάζει συνάφεια με πληροφορική ή/και διοίκηση επιχειρήσεων. ΕΡΩΤΗΜΑ 10: Στον Πίνακα C ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, προδιαγραφή LAP13.3 " Θα πρέπει τέλος να παρέχεται επίσημα δημοσιευμένο από τον κατασκευαστή χρονοδιάγραμμα πλήρους υποστήριξης του ΛΕΑΓ για διάστημα που θα καλύπτει τουλάχιστον την πενταετία , με αναλυτική περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών υποστήριξης (productlifecyclesupport). Στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνεται για το διάστημα αυτό χωρίς χρέωση υπηρεσία επιδιόρθωσης προβλημάτων ασφαλείας (securityupdates)." Διευκρινίσατε εάν είναι αποδεκτή η προσφορά ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα. Εάν αυτό είναι όντως αποδεκτό, τότε δύναται να εξαιρεθεί της ανωτέρω απαίτησης, που αφορά την δημοσίευση χρονοδιαγράμματος από τον κατασκευαστή; δεδομένου ότι θα πρόκειται για ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, το οποίον συντηρείται και αναπτύσσεται από την διεθνή κοινότητα (opencommunity). ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 10: Σύμφωνα με την απαίτηση Lap 13.3, για το ΛΕΑΓ που προσφέρεται στο ΛΣ1, θα πρέπει μεταξύ άλλων να παρέχεται επίσημα δημοσιευμένο από τον κατασκευαστή χρονοδιάγραμμα πλήρους υποστήριξης του, για διάστημα που θα καλύπτει τουλάχιστον την πενταετία , με αναλυτική περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών υποστήριξης (product lifecycle support). Στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνεται για το Μονάδα Γ 01/2014 6/10

7 διάστημα αυτό η χωρίς χρέωση υπηρεσία επιδιόρθωσης προβλημάτων ασφαλείας (security updates). ΕΡΩΤΗΜΑ 11: Στον Πίνακα C3.2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ, προδιαγραφή ΤΕ2.5 "Να έχει στρογγυλεμένες και προστατευμένες γωνίες κι άκρες για να μη δημιουργεί κινδύνους τραυματισμού για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς." Παρακαλώ διευκρινίστε την απαίτηση "προστατευμένες γωνίες" Χρειάζεται κάποιο επιπλέον υλικό προστασίας; ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 11: Oι γωνίες και οι άκρες (ακμές) θα πρέπει να έχουν τέτοιο βαθμό καμπυλότητας ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός βαθμός προστασίας σε περίπτωση επαφής με τους χρήστες. ΕΡΩΤΗΜΑ 12: Στο Άρθρο Β.2.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής, Υπεύθυνη Δήλωση παραγράφου 5 (σελίδα 45 της διακήρυξης). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, των υπεύθυνων δηλώσεων (εκτός αυτών της παραγράφου 2), από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, δύναται να είναι εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας, όπως ισχύει και για τις υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου2 της σελίδας 45. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 12: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη (άρα και στο Άρθρο Β.2.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής, δύναται να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. ΕΡΩΤΗΜΑ 13: Στο Άρθρο Β.2.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής, Υπεύθυνη Δήλωση παραγράφου 4 (σελίδα 50 της διακήρυξη). Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε κατά πόσον οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει ένα υποψήφιο σχήμα για την υλοποίηση-τεχνική υποστήριξη του έργου δύνανται να χρησιμοποιούνται από διαφορετικά σχήματα ή θα πρέπει η χρησιμοποίησή τους να είναι αποκλειστική δηλαδή από ένα μόνο σχήμα συμμετεχουσών εταιρειών. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 13: Σε ότι αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση του σημείου 4 της παραγράφου 8 του Άρθρου Β.2.3. (σελ. 50 της διακήρυξης), αυτή αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου Β ii των ελαχίστων προϋποθέσεων «Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα» και αφορά το δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, για το οποίο Μονάδα Γ 01/2014 7/10

8 στο στάδιο υποβολής προσφορών δηλώνεται υπεύθυνα ότι στην περίπτωση που αναλάβει το έργο ο διαγωνιζόμενος θα διαθέτει, χωρίς στο στάδιο αυτό να ονομάζονται συγκεκριμένα και στην συνέχεια, κατά το στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο επιλεγείς προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει αναλυτική ονομαστική κατάσταση του δικτύου συνεργαζομένων επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού, καθώς και τις αντίστοιχες Συμβάσεις ή Δηλώσεις αποδοχής συνεργασίας. ΕΡΩΤΗΜΑ 14: Στα περιεχόμενα του Φακέλου Τεχνική Προσφορά. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού το δείγμα του προσφερόμενου εξοπλισμού, ώστε να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη προετοιμασία εκ μέρους των συμμετεχόντων. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 14: Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή/και διευκρινήσεις πρέπει να υποβάλλονται από τους υποψηφίους αναδόχους εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος. Ομοίως, τα δείγματα θα πρέπει να προσκομιστούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. ΕΡΩΤΗΜΑ 15: Στο C.3.1. Πίνακας 1, παρ. LAP 2.1 του Πίνακα Συμμόρφωσης (Σελ. 129). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η απαίτηση 3 αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των USB θυρών της μητρικής κάρτας του φορητού υπολογιστή. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 15: Το πλήθος που αναγράφεται στην απαίτηση της διακήρυξης Lap 2.1, (αριθμός USB θυρών 3) είναι το συνολικό πλήθος που θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστο ο προσφερόμενος φορητός υπολογιστής. ΕΡΩΤΗΜΑ 16: Στο C.3.1. Πίνακας 1, παρ. LAP 2.2 του Πίνακα Συμμόρφωσης (Σελ. 129). Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η απαίτηση 1 αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των USB 3.0 θυρών της μητρικής κάρτας του φορητού υπολογιστή, που περιλαμβάνεται στον αριθμό των USB θυρών της παραγράφου LAP 2.1 και συνεπώς δεν προστίθεται στον αριθμό των USB θυρών της παραγράφου LAP 2.1. Μονάδα Γ 01/2014 8/10

9 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 16: Το πλήθος που αναγράφεται στην απαίτηση της διακήρυξης Lap 2.2, (USB θύρες (USB 3.0) 1) περιλαμβάνεται στο (συνολικό) αριθμό των USB θυρών της απαίτησης Lap 2.1. ΕΡΩΤΗΜΑ 17: Στο C.3.1. Πίνακας 1, παρ. LAP 11.2 του Πίνακα Συμμόρφωσης (Σελ. 131). Παρακαλούμε διευκρινίστε μας κατά πόσο είναι αποδεκτή η λύση της χρήσης προγενέστερης της τελευταίας της σταθερής έκδοσης λειτουργικού συστήματος. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 17: Σύμφωνα με την απαίτηση της Lap 11.2, τα δύο λειτουργικά συστήματα θα πρέπει να είναι τελευταίας σταθερής έκδοσης (όχι δοκιμαστική), αρχιτεκτονικής 64bit και διαφορετικού κατασκευαστή. ΕΡΩΤΗΜΑ 18: Στον Πίνακα συμμόρφωσης του Τεύχους C C3.5 Πίνακας 5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ σημειώνονται διαφορές με τον Πίνακα Α.3.6 Πίνακας Παραδοτέων του Τεύχους Α, ως προς τα ποσοστά ολοκλήρωσης των φάσεων υλοποίησης. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 18: Η σχετική με το ως άνω ερώτημα διευκρίνιση έχει ήδη δοθεί με την υπ αριθμ πρωτ. 5284/ (ΑΔΑ:ΒΙΙ79-Ξ5Κ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων στο σημείο 6 αυτής, όπως παρατίθεται κατωτέρω : Στο Τεύχος C : «Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης» στον τελευταίο Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.5 «Πίνακας 5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ» στα σημεία I. και II., η αναφορά στην Παράδοση και Εγκατάσταση εξοπλισμού εκφρασμένο σε ποσοστό επί των σχολείων γίνεται : I. Παράδοση και Εγκατάσταση εξοπλισμού τουλάχιστον στο 20% των σχολείων. II.. Παράδοση και Εγκατάσταση εξοπλισμού τουλάχιστον στο 50% των σχολείων. ώστε η αναφορά αυτή να συμβαδίζει με τον Πίνακα Παραδοτέων (παρ. Α.3.7), τα Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης έργου (παρ. Α.3.8), καθώς και με τον Τρόπο Πληρωμής (παρ. Β.5.2). ΕΡΩΤΗΜΑ 19: Στο C.3.2. Πίνακας 1- ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (παράγραφος LAP 1.5 & LAP 1.6 του Πίνακα Συμμόρφωσης). Παρακαλούμε διευκρινίστε μας κατά πόσον είναι αποδεκτά άλλα πιστοποιητικά αντίστοιχα με αυτά που αναφέρονται στις απαιτήσεις LAP 1.5 και LAP 1.6. Μονάδα Γ 01/2014 9/10

10 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 19: Όπου στη διακήρυξη ζητούνται πιστοποιήσεις, νοείται και το ισοδύναμό τους, με την προϋπόθεση ότι το ισοδύναμο αυτό καλύπτει τις απαιτήσεις/κριτήρια των ζητούμενων πιστοποιητικών. Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΕ ΕΔ του ΥΠΑΙΘ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υπουργού Παι.Θ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Παι.Θ. Προϊστάμενος Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Μονάδες Β2 και Γ. Μονάδα Γ 01/ /10

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 49597/2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα