ГРАММАТИКА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА. Перевод с немецкого В.П. Казанскене САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ГРАММАТИКА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА. Перевод с немецкого В.П. Казанскене САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ"

Transcript

1

2

3 ГРАММАТИКА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА Перевод с немецкого В.П. Казанскене САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 1994

4 GRIECHISCHE SPRACHLEHRE von M. STEHLE ERNST KLETT VERLAG Издание подготовлено при поддержке Санкт-Петербургского фонда культуры и Bosch Stiftung (ФРГ) Грамматика древнегреческого языка Подписано в печать Формат 70x90 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9. Тираж 3000 экз. Заказ48 ψ. Санкт-Петербургская классическая гимназия, Издательство Алетейя" Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, 34Б Отпечатано с оригинал-макета в типографии 1 РАН г. СПб , Санкт-Петербург, В.О., 9 линия, д. 12 Санкт-Петербургская классическая гимназия, 1994 В.П. Казанскене, 1994: перевод А.Н. Косаревский, 1994: оригинал-макет ISBN Х Printed in Russia

5 Буквы прописные А в г Δ ζ Η Θ Ι κ Α Μ строчные α β Υ δ ε ζ η θ ι κ λ μ Фонетика Обозначение звуков и их произношение Произношение а б г Д е ДЗ е тх и к л Μ άλφα βήτα γάμμα δέλτα ε ψΐλόν ζήτα ήτα θήτα ιώτα κάππα λά(μ)βδα μυ Буквы (алфавит) Название альфа бета гамма дельта Эпсилон дзета та тхёта йбта каппа л$ мбда мю Буквы прописные N О Π Ρ Σ Τ Τ Φ χ Φ Ω V ξ ο π Ρ τ υ Φ Χ Ψ ω строчные Произношение Η КС Ο Π Ρ С Τ и Φ χ ПС ο νυ ξϊ δ μικρόν πϊ ρώ σίγμα ταυ ö ψΐλόν φι χ 1 ψί ωμέγα Название НЮ КСИ омикрон пи ρο сигма тау ипсилон фи хи пси омега ς пишется только в конце слова: σεισμός. γ перед γ, κ, ξ, (ν) и χ произносится как п: άγγελος angelus ангел, άγκυρα ancora якорь, φάλαγξ фаланга, Άγχίσης Анхиз. ι всегда произносится как i: 5 lg)via=i-onia, τι всегда произносится как ti: Βοιώτιος= Boiöti-os. В аттическом диалекте [w]=f (по форме названная дигаммой = двойной гаммой) рано исчезла и перестала отмечаться на письме. Однако ее следы иногда еще заметны, ср. 5,3с. На ранней стадии греческого языка был и звук j. Его влияние проявляется при образовании некоторых имен женского рода (19,5; 23,с1-4), компаратива на -ΐων (25,2), презенса (46,2а). Звуки 12J Гласные ε, о всегда выражают краткий звук, η, ω долгий, α, f, υ или долгий, или краткий. Дифтонги: αι, ει, οι, υι; α, fl, ω с подписной йотой (iota subscriptum); αυ, ευ, ου, ηυ; Αι, Ηι, Ωι с приписной йотой (iota adsciiptum). Дифтонги являются долгими; лишь в окончаниях αι, οι имен и глаголов они ведут себя в отношении ударения как краткие.

6 Согласные звуки губные (лабиальные) зубные (дентальные) заднеязычные (гуттуральные) tenues глухие π τ κ mutae: немые взрывные, смычные mediae звонкие β δ Τ aspiratae придыхательные Ψ θ Χ semivocales: протяженные, полугласные spirantes спиранты F σ ö) nasales назальные μ ν γ перед γ κ χ ξ liquidae плавные λ Ρ φ, θ, χ произносятся как f, th, h, cp. Φοίνιξ ~ Poenus. Иногда λ, μ, ν, ρ объединяют в группу сонантов. Двойные согласные: ψ, ξ, ζ. Ш Слог Количество слога: Всякий слог, имеющий долгий гласный, и всякий закрытый слог является долгим: σώ-μα, άν-θρωπος. Открытый слог, имеющий краткий гласный, является кратким: μέ-νος, ε-νε-με. На чередовании долгих и кратких слогов построено греческое стихосложение. Важнейшие фонетические законы Изменение гласных 1. Аблаут (чередование качества ιл/или количества гласных) ср. беру, брать, забор; лат. tego, töga, tegula а. Чередование кратких гласных ε : о и дифтонгов ει : οι, ευ : ου Полная ступень Удлиненная ступень Нулевая ступень: е-ступень έγενόμην о-ступень γέγονα е и о гласный исчезает γίγνομαι я стал я являюсь таким я становлюсь λείπω λοιπός ελΐπον я оставляю остальной я оставил

7 е-ступень σπεύδω спешу πάτερ отец voc.sg. φέρω несу Полная ступень о-ступень σπουδή прилежание προπάτορος праотец gen.sg. φόρος «ноша», налог Удлиненная ступень е и о πατήρ nom.sg. προπάτωρ nom.sg. φώρ «несущий», вор Нулевая ступень: гласный исчезает πατρός gen.sg. δίφρος «несущая двоих», колесница Ь. Чередование долгих гласных Долгая ступень Краткая ступень τίθημι кладу δίδωμι даю τιθέναι класть διδόναι давать ΐστημι ставлю (из ίσταμι) ίστάναι ставить 2. Заместительное удлинение в результате выпадения согласных μέλας из μελαν-ς nom.sg., основа μελαν черный γίγας из γιγαντ-ς nom.sg., основа γιγαντ великан τους из το-νς acc.pl., основа το: артикль м.р. λέουσι из λέοντ-σι dat.pl., основа λεοντ лев είς из έν-ς = лат. in (куда?), έν = in (где?) λυθείς из λυθεντ-ς nom.sg., основа λυθεντ развязанный «ς из ανς и αντς ους из ονς и οντς εις из ενς и εντς 3. Слияние гласных а. Долгие гласные (или дифтонги) могут быть результатом слияния гласных одинакового или близкого качества: πλους из πλό(ρ)ος κλω из πλό(ρ)ω 5 Αθήνα из Άθηνάα μναΐ из μνά-αι b. ω, ου, οι могут быть результатом слияния гласных, одним из которых был звук о: ω из α, η + ω, о или исι εω, οω, например: ήμερων ήδΐω из ήμεράων из ήδΐο(σ)α γενών έπαιδεύσω из γενέ(σ)ων из έπαιδεύσα(σ)ο ασεβείς из άσεβέ(σ)ες φιλήτε из φιλέητε χρω ИЗ χρήω, δηλώ из δηλόω

8 ου из εο, οε, εου, например: παιδεύου τείχους из παιδεύε(σ)ο из τείχε(σ)ος ήδΐους Έρμου из ήδίο(σ)ες из Έρμέου οι из οει, ο/), οοι, εοι, например: δηλοίς из δηλόεις, δηλόης, δηλόοις δήλου из δήλοε ποιου из ποιέου ποιοίμεν из ποιέοιμεν с α может восходить κ α + ε, η, η может восходить κ ε + α: τιμάτε из τιμάετε, τιμάητε γιγνώσκη из γιγνώσκε(σ)αι Ι γη из γέα, γένη из γένε(σ)α Изменение согласных 1. а. b а. Развитие звуков: ρ \ у слоговые сонанты ρ λ в нулевой ступени дают ар, ρα, αλ, λα: о πατράσι из πατρσι dat.pl. от πάτερ πατήρ отец (14) εσταλκα из έστεκα perf. от στελ στέλλω посылаю слоговое у (особенно в нулевой ступени) дает а: θήρα acc.sg. от θήρ зверь, соответствует acc.sg. ΐππον έπαίδευσα aor. от παιδεύω воспитываю, соответствует impf, έπαίδευον Диссимиляция придыхательных в начальном слоге τιθημι из θιθημι основа θη τιθημι кладу εχω из έχω основа έχ, σεχ εχω имею τρέφω вскармливаю 1 основа ή θρίξ волос 1 основа τέθραμμαι меня вскормили J θρεφ τήςτριχός J θριχ παιδεύθητι из παιδευθηθι 2-е л. sg.imp.aor.pass. от παιδεύω воспитываю Спиранты σ, F, j σ восходит к: ν+ σ συσκευάζω из συν-σκ τους из τονς зубной + σ έλπίσι из έλπιδ-σι έπεισα из έπειθ-σα σ+ σ γενεσι из γενεσ-σι σπάσω из σπασ-σω зубной перед зубным πεπεισται из πεπειθ-ται έπείσθην из έπειθ-θην σ восходит также к τ перед ι: δίδω-σι из διδω-τι. Ср. также 42.

9 b. σ исчезла: 1. между гласными: γένεος из γενεσος, γένους из γένεος ср. лат. genesis > generis. Дополнение: так же F и j: vvfi > νηί (20); πολεί-ι > πόλει (19); подобным образом υός сын, наряду с υίός (=υjoς). 2. между согласными: τεταράχθαι приходить в замешательство, из τεταράχ-σθαι. c. F и j не сохранились (ср ). Следы F: В начале слова: ερρίπτον из έ-ρρΐπτον: F ассимилирована с р. В середине слова: πλέω из πλερω: F исчезла, гласные разного качества слиянию не подверглись. Следы j: Β Β Β Β Β Β ττ πτ ζ σ λλ οαν из из из из из из Ъ}> т ту. λί: avj: φυλάττω из φυλακjω, ταράττω из ταραχίω κλέπτω из κλεπjω ελπίζω из έλπιδίω, αρπάζω из άρπαγίω πασά из παντία, πανσα 4,2 άλλος из άλίος, ср. лат. alius μέλαινα из μελανία, φαίνω из φανίω καθαιρώ из καθαρίω Β αιρ из apj: В словах типа κτείνω, φθείρω, κρΐνω, άμυνω j исчез с заместительным удлинением. 4. δ, τ, θ перед σ исчезли бесследно: έλπίς из έλπιδ-ς надежда, ср. лат. fraus из fraud-s πεϊσαι из πειθ-σαι inf.аог. от πείθω убеждаю Так же перед κ: πέπεικα perf. от πείθω убеждаю (48,2). 5. Двойные согласные ξ и ψ ξ восходит к заднеязычному + σ: κόραξ < κορακς ψ из губного + σ: γυψ < γϋπς. 6. Ассимиляция согласных Согласный звук может уподобляться другому согласному а. полностью: μμ из губного + μ и ν + μ: κέκρυμμαι из κέκρυφμαι εμμένω из έν-μένω λλ из ν -f λ и λ + ν: συλλέγω из συν-λέγω άπόλλϋμι из άπόλνϋμι

10 , : μ ν: έμβαίνω, εμπίπτω, έμφυω ιπιρί. έν-έβαινον, έν-έπΐπτον, έν-έφϋον συμ-βαίνω: συν-έβαινον.. γ ν: εγγράφω, έγκλίνω, εγχωρέω ιπιρί. έν-έγραφον, έν-έκλΐνον, έν-εχώρουν συγγράφω: συν-έγραφον.., : πτ + τ; κτ + τ φθ + θ; χθ + θ (48,2) ~%. ν, ρ, σ ( : Νηρεύς), σώμα γάλα.8. σωματ, γαλακτ παυθέν./.8.. παυθεντ : ου φέρω ούτω φέρω εκ του άγρου έκ-φεύγω : ουκ εχω οϋτως εχω εξ άγρου έξ-αγω δρμιιΐδ : ούχ ήκω ΊΓ ν ε σι: έπαίδευε(ν), παιδεύουσι(ν), είσί(ν). σι: σωτήρσι(ν), Άθήνησι(ν). έστί(ν) 4. ( ) : μετά δήμου μετ' άνθρωπου μεθ'ίππου άπό δήμου απ' άνθρωπου άφ' ίππου έπί δήμον έπ' άνθρωπον έφ' ΐππον : άπο-λύω, ιπιρί. άπ-έλυον; άπ-άγω, άφ-ικνέομαι (= άπο Η- Ικνέομαι) άνήρ = δ άνήρ ταύτό = το αυτό καν = και αν τάλλα = τά άλλα θατερα = τά Ιτερα κάτα = και είτα τουναντίον = το εναντίον κάκείνος = καί εκείνος ' ( ). 8

11 1. Придыхание (spiritus) 2. Порядок знаков придыхания и ударения 3. Ударение (accentus) 4. Ударение и долгота гласного 5. Передвижение ударения 6. Ударение энклитик (примыкают к предшествующему слову) 7. Слова без ударения проклитики (примыкают к следующему слову) 8. Колон = двоеточие; точка с запятой = знак вопроса Надстрочные знаки (диакритика) * lenis: тонкое придыхание; не произносится 4 asper: густое придыхание; произносится как лат. h ά ά αϊ αϊ Ά Α ΑΙ ΑΙ ξ> *Ρ с йотой приписной ι: Ώιδείον Odeum (ωδή ода). "Αλφα άλφα "Ήτα ήτα Αίγυπτος αΐσθησις Αίμος οίνος "Αιδης &δης на последнем слоге предпоследнем третьем от конца акут θεός 'Απόλλων άνθρωπος циркумфлекс Άθηνα δήμος Гравис ставится на последнем слоге вместо акута, если за ним не следует знак препинания: Ιερός θεός. γή δήμος циркумфлекс ставится лишь на долгом гласном и дифтонге θεός νόμος στέφανος акут Г на долгом δή δήμου ήπειρος ставится \ на кратком άνθρωπος Акут на 3-м слоге от конца; циркумфлекс δήμος ставится на предпоследнем слоге, если гласный последнего слога краткий. ανθρώπου δήμου Если гласный последнего слога долгий, на предпоследнем слоге ставится акут. Таким образом, долгота гласного последнего слога является решающей (в латинском долгота предпоследнего слога: ädvenit, advenit). односложных: двусложных: θεός τε θεός έστιν νόμος τε νόμος εστίν άνθρωπος τε άνθρωπος έστιν θεού τε θεοϋ έστιν δήμος τε δήμος έστιν ώσπερ как: ώς и энкл. περ, так же ει τις если кто-либо; ούτε ούτε ни ни: из ου и энкл. τε = que; ηδε эта: из ή и указательной энклитической частицы δε о ή ot oct εκ έξ είς εν артикль из в εΐ ώς ου ουκ έγώ ούχ ημείς если, ли как не не я не мы Ερωτώ Τις ήν αίτια; Я спрашиваю: какова была причина?

12 Морфология Имя Состав слова φίλ - о - ς уорень суффркс окончание. основа исход 1. Корнем называется часть слова, от которой образованы все родственные слова, например: φίλ-ος друг, φιλ-ία дружба. С аблаутом: λέγ-ω говорю, λόγ-ος слово. 2. Суффиксом называется часть слова, следующая за корнем. Некоторые слова имеют несколько суффиксов, например: παίδ-ευ-σι-ς воспитание, ср. по-чт-ительн-ость. 3. Основой называется часть слова, от которой образованы все формы слова, например: σωτήρ спаситель σωτήρ-ος, σωτήρ-ι и т.д. По последнему звуку основы выделяются склонение с основой на α (Ι склонение), склонение с основой на о (II склонение) и III склонение с основами на согласный, ι, υ и дифтонг. 4. Исход слова = суффикс + окончание, например: φίλ-ους из φιλ-ονς. 5. Иногда основа равна корню, например: ναυ-ς корабль; без окончания: θήρ зверь. Другие формы номинатива без окончания см Ш Sg. Nom. Gen. Dat. Асе. m. ό του τω τον η. το το f. ή της τη τήν Артикль PL m. η. οι τα των τοίς τους τά f. αϊ ταίς τ&ς Dualis 1 τω > τοίν τω = двойственное число, обозначает парные предметы: τώ όφθαλμώ (оба) глаза, пара глаз. 10

13 Masculina о-склонение ό λόγος речь осн. λογο- ό δούλος раб осн. δουλο- ш Neutra το έργον дело основа έργοτό έργον του έργου τω έργω το έργον ό άγγελος вестник основа άγγελο- Sg. Nom. Gen. Dat. Acc. Voc. PL Nom. Gen. Dat. Acc. о του τω τον δ οι των τοις τους άγγελος άγγςλρυ. άγγέλφ αγγελον άγγελε άγγελοι αγγέλων άγγέλοις αγγέλους λόγος λόγου λόγω λόγον λόγοι λόγων λόγοις λόγους δόυλος δούλου δούλω δουλον δούλε δούλοι δούλων δούλοις δούλους τα των τοις τα έργα έργων έργοις έργα 1. Акуту на последнем слоге в nom. соответствует циркумфлекс в gen. и dat. sg. и pl.: αγρός поле: άγρου, άγρω, αγρών, άγροϊς, но άγρόν, αγρούς. 2. К о-склонению относятся также некоторые feminina (женский пол, деревья, города, острова, страны): ή παρθένος девушка, ή άμπελος виноградная лоза, ή Κόρινθος Коринф, ή Κύπρος Кипр, ή Αίγυπτος Aegyptus. 3. Окончания οι и αι в nom.pl. ведут себя в отношении ударения как краткие. Feminina Sg. Nom. Gen. Dat. Acc. Voc. Pl. Nom. Gen. Dat. Acc. ή χώρα страна χωράτης τη τήν χώρας χώρα χώραν ή αρχή начало άρχδά ΡΧή αρχής άρχί), αρχήν α-склонение ή γλωττα язык γλώτταγλώττα γλώττης γλώττ/) γλώτταν αί χώραι αρχαί γλώτται των χωρών αρχών γλωττών ταίς χώραις άρχαίς γλώτταις τας χώρας άρχας γλώττδς 1. Исход -ας в α-склонении всегда долгий. 2. Имена собственные: Άτρείδης, -ου, -η, -ην, - тические имена собственные на -ας: Όρόντας, ό νεανίας юноша νεάνιαό νεανίας του νεανίου τω νεανία τον νεανίαν ώ νεανία οι νεάνίαι των νεανιών τοις νεανίαις τους νεανίας Ш Masculina δ ναύτης моряк ναυταναύτης ναύτου ναύτη ναύτην ναυτα ναυται ναυτών ναύταις ναύτας 5 η; Ατρεϊδαι, -ων, -αις, -ας. Неат- -α (дорический gen.), -α, -αν. 11

14 3. α в конце основы в gen. и dat. sg. бывает лишь после ε, ι, ρ, в остальных случаях η. 4. Gen.pl. существительных α-склонения всегда -ών (из -άων). 5. Masculina имеют gen.sg. -ου по аналогии с о-склонением. Sg. Nom. Gen. Dat. Асе. Voc. PL Nom. Gen. Dat. Acc. Прилагательные о- и α-склонений όρθιος, α, ον крутой όρθιος όρθιου όρθίω δρθιον δρθιε όρθιοι όρθιων όρθίοις όρθιους όρθια όρθιας όρθια όρθίάν δρθιαι όρθιων όρθίαις όρθιας δρθιον όρθιου όρθίω δρθιον δρθια όρθιων όρθίοις δρθια καλός καλού καλώ καλόν καλέ καλοί καλών καλοίς καλούς καλός, ή, όν красивый καλή καλής καλή καλήν καλαί καλών καλαΐς καλας καλόν καλού καλώ καλόν καλά καλών καλοίς καλά 1. Fem.sg. после ε, ι, ρ на α, в иных случаях на η. 2. Ударение в fem.pl. δρθιαι, όρθιων как в masculina. 3. Сложные прилагательные имеют лишь два окончания, например: α-πιστος, α-πιστον (in-fidelis, in-fidele) неверный; άν-αίτιος (in-sons) невиновный; Sv-δοξος знаменитый. Так же βάρβαρος не греческий, ήσυχος спокойный, φρόνιμος разумный и др. 13] Sg. Nom. Gen. Dat. Асе. Voc. PL Nom. Gen. Dat. Acc о-склонение ό πλους плавание основа πλοοό πλόος πλους πλόου πλου πλόψ πλω πλόον πλουν οι πλόοι πλοϊ πλόων πλών πλόοις πλοϊς πλόους πλους Слитное склонение ср. 4,3 το όστουν кость основа όστεοτό όστέον ν όστέου όστέφ όστέον τα όστέα όστέων όστέοις όστέα όστουν όστου όστω όστουν οστά οστών όστοίς οστά 12 α-склонение δ Έρμης Гермес, ]ρΐ. гермы основа с Ερμεα- Έρμέας 'Ερμέου Έρμέςί 'Ερμέδν Έρμέά * Ερμεαι 'Ερμεων 4 Ερμέαις 'Ερμέάς Έρμης с Ερμου Έρμί) с Ερμην Έρμη с Ερμαι с Ερμων с Ερμαΐς с Ερμάς ή μνα мина основа μνααμνα μνάς μναν μναί μνών μναί ς μνάς

15 Точно так же: Άθηνάα ' Αθήνα, -ας, -α, -αν, -α Афина ή γη земля, основа γεα-: γης, γη, γήν αργυρούς αργυρά αργυρουν серебряный χρυσούς χρυσή απλούς απλή εονους (т и f ) χρυσουν απλούν εονουν fern, α из-за ρ, ср. 12,1 золотой fem.sg. как γη простой благосклонный (pl. εονοι εΰνοα) Существительные и прилагательные на -ως во всех падежах имеют ω, всегда акут, в исходе подписная йота, δ νεώς храм: sg. νεώς, νεώ, νεώ, νεών; ρΐ. νεώ, νεών, νεώς, νεώς. Сходно: ή Ιως,?ω, δω,?ω утренняя заря; так же: πλέως, πλέα, πλέων полный; ίλεως (m. и f.), Ιλέων милостивый. III склонение (т.н. смешанное) Согласные основы Плавные ОСНОВЫ Sg. Nom. Gen. Dat. Асе. Voc. Pl. Nom. Gen. Dat. Acc. Ι. ο θήρ зверь основа θηρθήρ θηρ-ός θηρ-ί θήρ-α 5 θηρ-ες θηρ-ών θηρ-σί(ν) θήρ-ας а. р- (и λ-) основы: δ ρήτωρ оратор основа ρητορρήτωρ 1 ρήτορ-ος ρήτορ-ι ρήτορ-α ΪΨ Ρ ρήτορ-ες ρητόρ-ων ρήτορ-σι(ν) ρήτορ-ας Π. δ πατήρ отец основа πατερπατρ-, 2 πάτρα- 3 πατήρ 1 πατρ-ός πατρ-ί πατέρ-α πάτερ πατέρ-ες πατέρ-ων πατρά-σι(ν) πατέρ-ας δ άνήρ муж основа άνεράν(δ)ρ-, 2 άν(δ)ρα- 4 άνήρ 1 άνδρ-ός άνδρ-ί ανδρ-α ανερ ανδρ-ες άνδρ-ών άνδρά-σι(ν) ανδρ-ας 1 Удлиненная ступень: 4,1. 2 Нулевая ступень. 3 Ср. 5,1. 4 άν(δ)ρ со вставленным переходным звуком δ, как в русском «ндрав* вместо 4нрав». 5 Ср. 5, Ib. 1. Gren. и dat. односложных основ III склонения почти всегда имеют ударение на окончании. 2. Как πατήρ склоняются: ή μήτηρ мать, μητρός, ή θυγάτηρ дочь, θυγατρός, voc. θύγατερ, ή γαστήρ живот, γαστρός. 3. Особые формы: Только в λ-основе nom. образуется при помощи ς: ό αλς, αλός соль (sal). Ь Χ ε Ψ> Χ ει ρός РУ к а, dat.pl. χερσί. 13 и

16 р-основы с пот. на ς: δ μάρτυς свидетель, gen. μάρτυρος, dat.pl. μάρτυσι. b. v основы: ν перед σ в dat.pl. исчезает без заместительного удлинения δ χιτών хитон основа χιτωνχιτών δ λιμήν гавань основа λιμενλιμήν εύ-δαίμων счастливый основа εύδαιμονεύδαίμων Sg. Nom. Gen. Dat. χιτών-ος χιτών-ι λιμέν-ος λιμέν-ι ευδαιμον εύδαίμον-ος ευδαίμον-ι Асе. χιτώνια λιμέν-α εύδαίμον-α ευδαιμον PL Nom. χιτών-ες λιμέν-ες εόδαίμον-ες εύδαίμον-α Gen. Dat. χιτών-ων χιτώσι(ν) λιμέν-ων λιμέσι(ν) εύδαιμόν-ων εύδαίμο-σι(ν) Acc. χιτών-ας λιμέν-ας εύδαίμον-ας εύδαίμον-α 1. ουδείς, ουδεμία, ουδέν никто, ни один склоняется как είς, μία, Ι ν (ср. 34). 2. В v-основах nom. образуется при помощи -ς: μέλας (из -ανς) черный, μέλανος; δ δελφίς, -ΐνος дельфин. 3. Компаратив на -ίων, -Τον вместо -ΐονα и ίονες, -ίονας чаще оканчивается на -Τω и -ΐους (из -f οσα, -Τόσες; ср. -iorem, iores); в acc.pl. совпадает с nom., например: ήδίων, ήδτον более приятный, основа ήδϊον. Nom. Gen. Dat. Асе. Sg. ήδίων n. ήδιον или ήδτονος ήδίονι ήδτονα ήδίω ι^διον PL ήδίονες п. ήδίονα или ήδίους ήδίω ήδΐόνων ήδτοσι(ν) ήδίονας ήδίονα или ήδίους ήδίω Nom. Gen. Dat. Асе. Заднеязычные и губные основы Заднеязычные ξ из κ, γ, χ+σ ό κόλαξ льстец, основа κολακ- Sg. ό κόλαξ κόλακ-ος κόλακ-ι κόλακ-α PL κόλακ-ες κολάκ-ων κόλαξι(ν) κόλακ-ας Губные ψ из π, β, φ+σ ό γυψ коршун, основа γϋπ- Sg. δ γυψ γϋπ-ός γϋπ-ί γυπ-α PL γϋπ-ες γϋπ-ών γϋψί(ν) γυπ-ας 14

17 Nom. Gen. Dat. Асе. Зубные ОСНОВЫ Зубной перед σ исчезает ή έλπίς надежда, основа έλπιδ- το σώμα тело, основа σωματ- Sg. έλπίς 1 έλπίδ-ος έλπίδ-ι έλπίδ-α PL έλπίδ-ες έλπίδ-ων έλπίσι(ν) έλπίδ-ας Sg. σώμα 2 σώματ-ος σώματ-ι σώμα PL σώματ-α σωμάτ-ων σώμασι(ν) σώματ-α m 1 Nom.sg. образован при помощи ς (ср. λόγο-ς, νεανία-ς, fraus из fraud-s). 2 Чистая основа с отпавшим конечным τ (6,1). 1. Неправильный номинатив: δ πους нога, gen. ποδός; το οδς ухо, gen. ώτός, gen.pl. ώτων. 2. ό παις мальчик, gen. παιδός, gen.pl. παίδων, voc. δ παι (ср. 6,1). 3. Слова на -ις и -υς с ударением в nom.sg. не на последнем слоге имеют в acc.sg. -ν: ή χάρις благодарность, χάριτ-ος, χάριτ-ι, χάριν (влияние гласных основ, ср. 19). 4. Прилагательные двух окончаний: άχαρις, п. άχαρι неприятный, άχάριτος, αχάριτι, αχαριν; одйого окончания: πένης бедный, πένητος и т.д. 5. Как прилагательные с τ-основой склоняется part.perf.act.: πεπαιδευκώς, gen. -κότος, dat.pl. -κόσι (п. πεπαιδευκός, f. πεπαιδευκυϊα). 6. Neutra с σ-nom.: το κέρας рог, крыло, κέρατος. 7. Основы на κτ: ή νύξ ночь, gen. νυκτ-ός, dat.pl. νυξί(ν); το γάλα молоко, gen. γάλακτος; ό αναξ владыка, gen. ανακτος. Sg. Nom. Gen. Dat. Acc. PL Nom. Gen. Dat. Асе. ντ-основы ντ перед σ выпадает с заместительным удлинением (4,2) αντς: ας, εντς: εις, οντς: ους. δ λέων παυθείς παυθεισα παυθέν πας πασά παν лев остановленный (part.aor.pass.) весь, всякий основа λεοντ- основа παυθεντ- (ср. habent-is) основа παντ- λέων 1 λέοντ-ος λέοντ-ι λέοντ-α λέοντ-ες λεόντ-ων λέου-σι(ν) λέοντ-ας παυθείς (παυθείσα 2 ) παυθέν 1 παυθέντ-ος παυθέντ-ι παυθέντ-α παυθέν παυθέντ-ες παυθέντ-α παυθέντ-ων παυθεί-σι(ν) παυθέντ-ας παυθέντ-α ш πάς (πάσα 2 ) πάν 1 παντ-ός παντ-ί πάντ-α πάν παντ-ες παντ-α πάντ-ων 3 πά-σι(ν) 3 πάντ-ας παντ-α 1 Чистая основа с отпавшим звуком τ (6,1), удлинение гласного о 2 Из παυθεντ-ja, παντ-ja > παυθεν-σα, παν-σα, причем ν исчезает с заместительным удлинением. Склоняется как γλώττα (11), так что gen.pl. παυθεισών, πασών. 3 Ударение! 15

18 1. Основы на -οντ образуют nom.sg. на -ων, за исключением причастий γνούς (52), διδούς, δούς (55,3), а также параллельных форм: οδούς наряду с δ οδών зуб, gen. οδόντος, dat.pl. όδοϋσι. 2. Как λέων склоняются: a. άκων недобровольный, п. δκον, f. άκουσα как γλώττα; εκών добровольный, η. έκόν, f. έκουσα как γλώττα; b. все part. на -ων,-ών (например, παιδεύων, βαλών) и γνούς, διδούς, δούς. 3. Основы на -αντ, -εντ, -υντ (последнее лишь у причастий) образуют nom.sg. при помощи -ς. Как πας склоняются: a. существительные на -ας, -αντος, например, δ γίγας, -αντος гигант; b. все part. на -ας, -ας. Как παυθείς склоняются все part. на -είς и χαρίεις, (χαρίεσσα), χαρίεν приятный, gen. χαρίεντος, dat.pl. χαρίεσι(ν). 4. Voc.sg«, как правило, равен чистой основе (см. 14): δ γέρων старец, осн. γεροντ, voc. δ γέρον, см. 6,1. 5. πασά ή χώρα πασαι αί χώραι ό πάς αριθμός ( вся страшl все страны общее число ο. πάντες άνθρωποι все люди, πάσα οδός всякая дорога σ-основы 4Λ шσ ιнежду гласными и перед σ выпадает; ει: > ει, εο > ου, SG> ( > ω, εα > η τό γένος род άσεβης ασεβές εύκλεής εύκλεές Имена основа γενεσ безбожный многославный собственные ср. genes-is > gener-is основа άσεβεσ основа εύκλεεσ Sg. Nom. Gen. Dat. Асе. Voc. PL Nom. Gen. Dat. Acc. Voc. γένε(σ)-ος γένε(σ)-ι γένος 1 γένους γένει γένος γένε(σ)-α γένη γενέ(σ)-ων γενών γένε(σ)-σι(ν) γένεσι(ν) γένε(σ)-α γένη ε чередуется с о, ср. genus. 2 ασεβής ασεβές εύκλεής εύκλεές άσεβους ασεβεί εύκλεους εύκλεεί άσεβη ασεβές εύκλεα εύκλεές ασεβείς άσεβη άσεβων άσεβέσι(ν) ασεβείς 2 άσεβη Как nom. 3 εύκλεείς εύκλεα εύκλεών εύκλεέσι(ν) εύκλεείς εύκλεα Или Σωκράτην по α-склонению. ОСН. Σωκρατες Σωκράτης Σωκράτους Σωκράτει Σωκράτη? Σώκρατες осн. Περικλεες Περικλής Περικλέους Περικλεί Περικλέά Περίκλεις 16

19 1. С основой на -ας: το κρέας мясо, κρέως, κρέ$, κρέας; το γήρας старость, γήρως, γηρα, γήρας. С основой на -ος: ή αιδώς стыд, αίδοϋς, αίδοΐ, αίδω. 2. Как εύκλεής склоняются прилагательные на -εης, а часто также и на -ιης, -υης, например: υγιής здоровый, acc.sg.m. и nom./acc. pl.n. όγιά (или όγιή). 3. Лишь немногие прилагательные не имеют ударения на -ης: πλήρης, πλήρες полный, gen.pl. πλήρων; συνήθης, σύνηθες привыкший, gen.pl. συνήθων. т Гласные основы ι-ο( -основы ι-основы Существительные и прилагательные на -ύς ή πόλις город δ ίχθυς рыба ηδύς ήδεΐα ήδύ приятный осн. πολεί-, πολι- осн. ιχθυ- осн. ήοερ-, ήδυ- Sg. Nom. Gen. Dat. Асе. PL Nom. Gen. Dat. Асе. πόλι-ς πόλε-ως 1 πόλει πόλι-ν πόλεις πόλε-ων 3 πόλε-σι(ν) πόλεις 4 ίχθυ-ς ίχθύ-ος 2 ίχθύ-ι ίχθυ-ν ίχθύ-ες ίχθύ-ων ίχθύ-σι(ν) ήδύ-ς ήδέ-ος Λδεΐ δύ-ν ηδεία 5 ηδείας ηδεία ήδεΐαν ήδύ ήδέ-ος ήδεί ήδύ 5είς 6 ήδεϊαι ήδέ-α ήδέ-ων ηδειών ήδέ-ων ήδέ-σι(ν) ήδείαις ήδέ-σι(ν) ηδείς ηδείας ήδέ-α 1 Из ποληί-ος, πόλη-ος с метатезой количества. 2 Конечный гласный основы υ перед гласным становится кратким, в dat.pl. он краток по аналогии. 3 Ударение совпадает с nom.sg. 4 Из πολε-νς. 5 Из f)5ef-ja. 6 Из ήδερ-ες (5, ЗЬ). 1. Подобно πόλις: το άστυ (осн. άστεγ) город: το άστυ άστεως αστει άστυ τα αστή άστεως αστεσι(ν) αστή 2. ασεβείς, πόλεις, ήδεΐς пот. и асе. pl. одинаковы. Sg. Nom. Gen. Dat. Acc. Voc. PL Nom. Gen. Dat. Acc. δ βασιλεύς царь OCH. βασιληρ- = βασιληυβασιλερ- = βασιλευβασιλεύς 3ασιλέ-ως ϊασιλεί βασιλέα βασιλευ βασιλής (βασιλείς) βασιλέ-ων βασιλευ-σι(ν) βασιλέ-ας (βασιλείς) 1 Из νηρ-ός> νη-ός с метатезой количества. Основы на дифтонги Πειραιεύς Пирей Πειραιεύς Πειραιώς Πειραιεϊ Πειραιά ή ναυς корабль ОСН. ναυ-, väf-, νηίναυς νε-ώς 1 νη-t ναυ-ν νή-ες νε-ων ναυ-σί(ν) ναυς ό βους бык осн. βου-, ßoFβους βο-ός βο-ί βου-ν βό-ες βο-ων βου-σί(ν) βους Ion \±}L 17

20 1 # βασιλήίος > βασιλήος > βασιλέως ϊ βασιλέα > βασιλήα > βασιλέα > с метатезой количества; βασιλήρας > βασιλήας > βασιλέας J βασιλήρες > βασιλήες > βασιλής слияние. В остальных падежах долгий гласный перед гласным становится кратким; то же происходит в поздних формах пот. и асе. ρΐ. βασιλέες > βασιλείς и в νη-ών>νεών. 2. ό ηρως, ηρωος, ηρωι и ηρω, ήρωα, и т.д. (осн. ήρωρ) герой. Σαπφώ, -ους, -οι, -ω, voc. -οϊ (осн. Σαπφοί) Сапфо. 2U Dat.pl. 1. на -ασι(ν) μέλασι(ν) νομάσι(ν) σώμασι(ν) γίγασι(ν) 2. на -εσι(ν) λιμέσι(ν) χαρίεσι(ν) γένεσι(ν) άσεβέσι(ν) πόλεσι(ν) ήδέσι(ν) 3. на -ησι(ν) "Ελλησι(ν) έσθήσι(ν) 4. на -ισι(ν) δελφΐσι(ν) χάρισι(ν) έλπίσι(ν) δρνισι(ν) 5. на -οσι(ν) δαίμοσι(ν) σώφροσι(ν) ήδΐοσι(ν) πεπαιδευκόσιίν) 6. на -ουσι(ν) λέουσι(ν) έκουσι(ν) παιδεύουσι(ν) Определение основы и nom.sg. по dat.pl. Основа: gen.sg. μέλαν-ος νομάδ-ος σώματ-ος γίγαντ-ος λιμέν-ος χαρίεντ-ος γένους из γένε(σ-)ος άσεβους из άσεβέ(σ-)ος πόλε-ως (ι-основа!) ήδέ-ος "Ελλην-ος έσθήτ-ος δελφϊν-ος χάριτ-ος έλπίδ-ος δρνιθ-ος δαίμον-ος σώφρον-ος ήδτον-ος πεπαιδευκότ-ος λέοντ-ος έκόντ-ος παιδεύοντ-ος Nom.sg. μέλας νομάς σώμα γίγας λιμήν χαρίεις γένος ασεβής πόλις ηδύς "Ελλην έσθής δελφίς Χ«Ρ4 έλπίς δρνςς δαίμων σώφρων ήδΐων πεπαιδευκώς λέων εκών παιδεύων черный кочевник тело гигант гавань приятный род нечестивый город сладкий эллин одежда Значение дельфин благодарность надежда птица божество благоразумный более приятный part.perf.act. лев добровольный part.praes.act. На -σιν оканчивается также acc.sg. feminina на -σις: την έξέτασιν, την οασθησιν, την τείχισιν, την έλευθέρωσιν. 18

21 Особенности склонения 1. Существительные Nom. Gen. Dat. Асе. Voc. Примечания а. Неправильш το δόρυ копье δόρατος δόρατα δοράτων το γόνυ колено γόνατα το οδωρ вода э1й ΗΟΜΗΗί γόνατος γονάτων ύδατος 1тив: δόρατι δόρασι(ν) γόνατι γόνασι(ν) υδατι δόρυ δόρατα γόνυ γόνατα ύδωρ τ-основы с неправильно образованным пот. b. Различные <] юрмы основы: δ κύων κύνες κυνός κυνών κυνί κυσί(ν) с. Различные основы: ή γυνή женщина γυναίκες δ υιός сын υίεΐς Ζευς Зевс γυναικός γυναικών υίέος υίέων Διός γυναικί γυναιξί(ν) υίεί υίέσι(ν) Διί κύνα κύνας γυναίκα γυναίκας υίείς Δία δ κύον ώ κύνες ώ γύναι ώ γυναίκες ώ υίείς ώ Ζευ Осн. κυον и κυν: аблаут 0 voc.sg. см. 6,1. Также по о-склон. пишется: ύός, ύέος. осн. Ζευ, Ai(F) Основы Sg. Nom. Gen. Dat. Асе. PL Nom. Gen. 1 a * μέγας большой μέγα-, μεγαλο-/α μέγα-ς μεγάλου μεγάλω μέγα-ν μεγάλοι μεγάλων 2. Прилагательные μεγάλη μεγάλης μεγάλη μεγάλην μεγάλοα и т.д. μέγα μεγάλου μεγάλω μέγα μεγάλα πολύ-ς πολλού πολλω πολύ-ν πολλοί πολλών b. πολύς многочисленный πολύ-, πολλο-/α πολλή πολλής πολλή πολλήν πολλαί и т.д. πολύ πολλού πολλω πολύ πολλά 19

22 1Z3I Обзор прилагательных a. Прилагательные одного окончания единичны, например: μάκαρ, gen. μάκαρος блаженный; πένης, gen. πένητος бедный. b. К прилагательным двух окончаний наряду с некоторыми, как правило, сложными о-основами относятся основы: 1. Hav (14b): 2. на σ (18): ευδαίμων п. ευδαιμον 1, gen. εύδαίμονος счастливый σώφρων п. σώφρον, gen. σώφρονος благоразумный ασεβής п. άσεβες безбожный. c. К прилагательным трех окончаний относятся прежде всего многие прилагательные α/ο-склонения, включая причастия на -μένος, а также основы: 1. Hav (14b): 2. Havx(17): μέλας μέλαινα μέλαν черный gen. m. и п. μέλανος εκών έκουσα έκόν добровольный άκων 3 άκουσα ακον недобровольный πας πασά παν весь, всякий, каждый Сюда же относятся и part. на -ων, -ών, -οντος, а также part. на -ας, ας, -αντος и -είς, -έντος. 3. наи (19): ηδύς ηδεία 2 ηδύ 1 сладкий, приятный ήμισυς ημίσεια ήμισυ половинный 4. на ντ и τ 4 : χαρίεις χαρίεσσα χαρίεν приятный, gen. χαρίεντος 5. на τ: part. perf. act. на -ώς, -ότος. Прилагательные женского рода трех окончаний всегда склоняются по α-склонению. 1 Neutra, где это возможно, представляют собой чистую основу (ср. 6,1). 2 Feminina образованы при помощи -ja (19,5). 3 Из ά-ρέκων. 4 χαρίεσσα из χαρίετία, dat.pl. χαρίεσι(ν) из χαρίετσι(ν). 20

23 Sg. Nom. Dualis 8 Gen. Dat. Acc. Voc. PL Nom. Gen. Dat. Acc. N.A. G.D. о склонение m. f. ος ε 2. * ους 3 ω с>ν О ω ο ιν neutr. ον К склонению а. Обзор окончаний ~ ου ] ον α склонение masc. «ς ης «Τ) αν ιr)v а «α αις «ς 5 αιν fern. «ς ης = IM α αν эт. ων Ш склонение Осн. на согласный, ι, υ и дифтонг masc. l fern. ς или основа ος -εως ι neutr. основа ν 4 α 5 = nom. = пот. или основа ες -ης -εις ας -ϋς -εις 7 / у ε οιν 3 α α 1 ου из о-о. 2 Аблаутная ступень ко. 3 ους из ον-ς, 4,2. 4 Только у гласных основ. 5 Только у согласных основ, 5, Ib. 6 Ср. 6,3. 7 ας: древнее νς, α < ν как в sg. -ϋς из υν-ς, -εις из εν-ς или 8 по nom. Dualis артикля f. 9. b Падежеобразные образования -ου, -θι где? -ι; pl. -σι(ν) -θεν откуда? -σε, -δε куда? (-ζε = -σ-δε) ούδαμου нигде ούδαμόθεν ниоткуда ούδαμόσε никуда άλλοθι в другом месте δλλοθεν из другого места αλλοσε в другое место οχκοι 1 дома οίκοθεν из дому οίκαδε домой Άθήνησι(ν) 1 в Афинах Άθήνηθεν из Афин Άθήναζε 2 в Афины 1 Древний локатив. 2 Из Άθηνασ-δε. с. Застывшие падежные формы в качестве наречий 1. Генетив на -ου: που где, αύτου там же и др. 2. Датив на -η: πεζ/) пешком, xoivf) сообща, σπουδ/j с трудом, едва; ср.- 79 d. 3. Аккузатив на -ν: μάτην напрасно, σήμερον сегодня, πλησίον близко и др. 21

24 Степени сравнения прилагательных παλαιός γεραιός φίλος дорогой γλυκύς сладкий ασεβής нечестивый Подобно σώφρων απλούς древний старый πάλαι наречие издревле 1. Компаратив на τερος -εέρα τερον 1 суффикс + род. окончания Суперлатив на τατος τάτη τατον J присоединяются: к основе м. рода δίκαιος μακρός ένδοξος справедливый длинный знаменитый δικαιομακροένδοξοδικοαό-τερος μακρό-τερος ένδοξό-τερος δικαιό-τατος μαχρό-τατος ένδοξό-τατος о в исходе основы > ω, если предыдущий слог краткий: νέος Заметь* молодой νεο- νεώ-τερος νεώ-τατος γεραιο- φιλο- παλαί-τερος γεραί-τερος φίλ-τερος γλυκύ-τερος παλαί-τατος γεραί-τατος φίλ-τατος γλυκύ-τατος άσεβέσ-τατος γλυκυ- άσεβεσ- άσεβέσ-τερος основам на εσ образуются степени сравнения прилагательных на -ων, -ονи слитных прилагательных: благоразумный простой σωφρονάπλοοσωφρον-έσ-τατος απλούστατος Склонение компаратива на -ίων: 1L4b,3 σωφρον-έσ-τερος απλούστερος из απλο-εσ-τερος 2. Компаратив на ίων Ιον 1 суффикс + род. окончания Суперлатив на Χστος ίστη \ Χστον J присоединяются в: корню κακός ηδύς αισχρός εχθρός καλός ταχύς μέγας πολύς плохой приятный постыдный враждебный красивый быстрый большой многочисленный κακήδαίσχέχθκαλθαχμεγπλε- κακ-των ήδ-ίων αίσχ-ίων έχθ-ΐων καλλ-ΐων θαττων μείζων πλείων κάκ-ΐον ί)δ-ΐον αΐσχ-ιον Ιχθ-Τον κάλλ-τον θαττον μείζον πλέον κάκ-ιστος ί)δ-ιστος αΐσχ-ιστος εχθ-ιστος κάλλ-ιστος τάχ-ιστος μέγ-ιστος πλείστος (gen. πλείονος и πλέονος) ράδιος легкий ράων ραον ραστος * Отсылка к этой рубрике в тексте и указателе обозначается сокращением змт рядом с номером параграфа. 22

25 3. Степени сравнения с различными основами: αγαθός хороший άμείνων βελτίων κρείττων κακός плохой ολίγος немногий 1 μικρός маленький J χείρων ήττων 2 έλαττων 3 μείων 4 αμεινον βέλτίον κρεΐττον наряду χείρον ήττον ελαττον μείον 4. Недостаточные степени сравнения: προ пред πρότερος первый (из двух) υπέρ над υπέρτερος находящийся выше ύστερος более поздний έξ ex, из 1 Значения не всегда различаются. Заметь: 2 Из ήκ-ίων, 5, Зс. πολλώΐ, r multo maior ως Л х > μείζων ^ «πολύ J ^ много больший οτι (превосходнее 1 ) (морально лучше 1 ) (физически сильнее 1 ) с κακΐων: (морально хуже) (слабее) πρώτος υπέρτατος ύπατος ύστατος έσχατος 3 Из έλαχ-ίων, 5, Зс. μέγιστος άριστος βέλτιστος κράτιστος χείριστος ελάχιστος первый (из многих) самый верхний самый высокий последний крайний 4 Ср. minus, менее. quarrt maximus как можно больший μέτριος умеренный ευδαίμων счастливый ασεβής нечестивый γλυκύς сладкий ηδύς приятный αγαθός хороший Наречия и их степени сравнения k 1. Образование наречий на -ως Gen.pl.m. Наречие Компаратив μετρίων εύδαιμόνων άσεβων γλυκέων ηδέων μετρίως εύδαιμόνως ασεβώς γλυκέως ήδέως μετριώτερον εύδαιμονέστερον άσεβέστερον γλυκύτερον ί)διον Заметь: εΰ αμεινον 23 Суперлатив μετριώτατα εύδαιμονέστατα ασεβέστατα γλυκύτατα ^διστα άριστα Г^7П UÜL

Επίθετα. (Прилагательные)

Επίθετα. (Прилагательные) 6 Επίθετα (Прилагательные) Прилагательные в греческом языке, как и в русском, склоняемы, и их функция определять имена существительные (τα κόκκινα τριαντάφυλλα) или придавать им различные свойства (τα

Διαβάστε περισσότερα

ПИСЬМО И ФОНЕТИКА. Алфавит. произношение

ПИСЬМО И ФОНЕТИКА. Алфавит. произношение буква ПИСЬМО И ФОНЕТИКА название Алфавит древнее произношение современное числовое значение Α α ἄλφα [ā], [ă] [a] 1 Β β βῆτα [b] [v] 2 Γ γ γάµµα [g], [ŋ] [g], [γ], [ŋ] 3 Δ δ δέλτα [d] [ð] 4 Ε ε ἒ ψιλόν

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής

Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής Kλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής Ключи к греческой грамматике Πειραματική Εφαρμογή Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead)

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) Overview personal pronoun ἐγώ - I ἡμεῖς - we σύ - you ὑμεῖς - you Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) 1st person 2nd person 3rd

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

Рабочая тетрадь по древнегреческому языку

Рабочая тетрадь по древнегреческому языку Санкт-Петербургская Классическая гимназия Рабочая тетрадь по древнегреческому языку для 9 классов Составители: А. Н. Смирнова, Д. В. Дроздова Под редакцией В. В. Зельченко Санкт-Петербург 007 Предисловие

Διαβάστε περισσότερα

Древнегречески й алфавит. Особенности графики. Уда рение. 1. Алфавит. строчные

Древнегречески й алфавит. Особенности графики. Уда рение. 1. Алфавит. строчные 3 Раздел первы й Древнегречески й алфавит. Особенности графики. Уда рение. 1. Алфавит. Гречески й алфавит состои т из 24 букв. Проп исные строчные Названи е Прои зношени е Проп исные строчные Названи е

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματική Φράση (Именная группа) Άρθρα. (Артикли) A. Οριστικό άρθρο (Определенный артикль)

Ονοματική Φράση (Именная группа) Άρθρα. (Артикли) A. Οριστικό άρθρο (Определенный артикль) 3 Ονοματική Φράση (Именная группа) Άρθρα (Артикли) В греческом языке существует два вида артиклей определенный (ο, η, το) и неопределенный (ένας, μία, ένα). Они согласуются в роде, числе и падеже с именем,

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВЫ ФОНЕТИКИ И ГРАММАТИКИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

ОСНОВЫ ФОНЕТИКИ И ГРАММАТИКИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА Приднестровский государственный университете им.т.г.шевченко Институт языка и литературы кафедра функциональной лингвистики Е.Г.Луговская, Н.В.Милова, Брага Н.В. ОСНОВЫ ФОНЕТИКИ И ГРАММАТИКИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО

Διαβάστε περισσότερα

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК Начальный курс. Часть первая

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК Начальный курс. Часть первая ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК Начальный курс Часть первая AD USUM SCHOLARUM SERIES GRAECA Печатается по благословению Архиепископа Верейского ЕВГЕНИЯ, Ректора МДАиС, Председателя Учебного комитета при Священном

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ГЕРОДОТОВСКИЙ (НОВОИОНИЙСКИЙ) ДИАЛЕКТ ФОНЕТИКА. I. Согласные

ГЕРОДОТОВСКИЙ (НОВОИОНИЙСКИЙ) ДИАЛЕКТ ФОНЕТИКА. I. Согласные ГЕРОДОТОВСКИЙ (НОВОИОНИЙСКИЙ) ДИАЛЕКТ ФОНЕТИКА I. Согласные 1. В трех словах употребляется глухая согласная вместо придыхательной: αὖτις вместо αὖθις назад, опять ; δέκομαι вместо δέχομαι принимать, получать

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК. Часть первая

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК. Часть первая Печатается по благословению Архиепископа Верейского ЕВГЕНИЯ, Ректора МДАиС, Председателя Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НАЧАЛЬНЫЙ КУРС Часть первая

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Глоссарий грамматических терминов

Глоссарий грамматических терминов Глоссарий грамматических терминов Адвербиальное предложение (Επιρρηματική πρόταση): предложение, которое, подобно наречиям, означает время, причину, цель, результат, условие или отступление. Φεύγω όταν

Διαβάστε περισσότερα

Verbi atematici radicali con raddoppiamento

Verbi atematici radicali con raddoppiamento SCHEDE MORFOLOGICHE Verbi atematici radicali con raddoppiamento 1. Presente indicativo attivo τί-θη-μι τί-θη-ς τί-θη-σι(ν) δί-δω-μι δί-δω-ς δί-δω-σι µ-η-μι ἵ-η-ς ἵ-η-σι µ-στη-μι ἵ-στη-ς ἵ-στη-σι τί-θε-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Рекомендовано Ученым советом филологического факультета 1 декабря 2005 г., протокол 2

Рекомендовано Ученым советом филологического факультета 1 декабря 2005 г., протокол 2 УДК 811.14(075.8) ББК 81.2Гре-2-923 Г64 Рекомендовано Ученым советом филологического факультета 1 декабря 2005 г., протокол 2 Р е ц е н з е н т кандидат филологических наук, доцент А. В. Гарник Гомон,

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα

ῶ ῶµαι ων ώµην ῶ οῦµαι ουν ούµην. εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται ε(ν) ετο εῖ εῖται ει εῖτο. ῶµεν ώµεθα ῶµεν ώµεθα οῦµεν ούµεθα οῦµεν ούµεθα Conjugational Endings Review 1 INDICATIVE: Τheme-vowel ο/ε + personal endings (present, future, strong aorist) primary act. primary act. ω οµαι ον όµην ῶ οῦµαι ουν ούµην εις ῃ ες ου εῖς ῇ εις οῦ ει εται

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκλιση και Τροπικότητα

Έγκλιση και Τροπικότητα 16 Έγκλιση και Τροπικότητα (Наклонение и модальность) В дополнении к времени, глаголы и глагольные фразы могут также выражать модальность: уверенность готовность желание необходимость возможность/ вероятность

Διαβάστε περισσότερα

Διαίρεση φωνηέντων Φωνήεντα Μακρόχρονα Βραχύχρονα

Διαίρεση φωνηέντων Φωνήεντα Μακρόχρονα Βραχύχρονα Ενότητα 2 η - Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Μέρος Β - Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Γραμματική Φθόγγοι και γράμματα Ο τονισμός Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες; Η αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ Προσέξτε στα πιο κάτω παραδείγµατα τη χρήση των γραµµένων µε έντονα γράµµατα επιθέτων και απαντήστε τις παρατηρήσεις που ακολουθούν: Ο Γιάννης είναι ικανός. Ο Γιάννης είναι ικανότερος

Διαβάστε περισσότερα

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК. Часть вторая

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК. Часть вторая Печатается по благословению Архиепископа Верейского ЕВГЕНИЯ, Ректора МДАиС, Председателя Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК НАЧАЛЬНЫЙ КУРС Часть вторая

Διαβάστε περισσότερα

Επιρρηματικές προτάσεις

Επιρρηματικές προτάσεις 23 Επιρρηματικές προτάσεις (Адвербиальные предложения) Адвербиальные предложения функционируют как наречия, и выражают широкий спектр логических связей, как время, причина, цель, результат, условие и отступление.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΦΟΡΑ ПРОИЗНОШЕНИЕ. by Konstantinos Thodis ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

1. ΠΡΟΦΟΡΑ ПРОИЗНОШЕНИЕ. by Konstantinos Thodis ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 1. ΠΡΟΦΟΡΑ ПРОИЗНОШЕНИЕ by Konstantinos Thodis ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω В греческом языке

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες. (Местоимения)

Αντωνυμίες. (Местоимения) 8 Αντωνυμίες (Местоимения) Α. Προσωπικές αντωνυμίες (Личные местоимения) Личные местоимения относятся к первому, второму или третьему лицу. В греческом языке есть две категории личных местоимений: слабая/клитическая

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

ζήω-ζῶ Ενεργητική Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ζῶ ζῇς ζῇ ζῶμεν ζῆτε ζῶσι(ν) ἔζων ἔζης ἔζη ἐζῶμεν ἐζῆτε ἔζων ζήω-ζῶ ζῶ ζῴην ζῆν ζῶν ζῇς ζῴης ζῆ ζῶσα ζῇ ζῴη ζήτω ζῶν ζῶμεν ζῷμεν ζῆτε ζῷτε ζῶσι(ν) ζῷεν βιώσομαι, σπαν. ζήσω ἐβίων (β') βεβίωκα ἐβεβιώκειν

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α και Β Εξάμηνα. ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι. Γλωσσική ικανότητα Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τον έλεγχο των παρακάτω γραμματικών και συντακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК Начальный курс. Часть вторая

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК Начальный курс. Часть вторая ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК Начальный курс Часть вторая AD USUM SCHOLARUM SERIES GRAECA Печатается по благословению Архиепископа Верейского ЕВГЕНИЯ, Ректора МДАиС, Председателя Учебного комитета при Священном

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ. Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων).

ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ. Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). ΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. αναμετάδιδαν ζωντανά-ταυτόχρονα την Μυθωδία στον Άρη για να την ακούσει ποίος???

1. αναμετάδιδαν ζωντανά-ταυτόχρονα την Μυθωδία στον Άρη για να την ακούσει ποίος??? "Mythodea" ["Μυθοδία", δηλαδή "Λόγος Δία" ή "Μυθωδία", δηλαδή "Ωδή (προς) Δία"] συναυλία η οποία έλαβε χώρα στις 28.06.2001, στον ενεργειακό χώρο των στηλών του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ στην Αθήνα. Αλλά ας τα πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Новогреческий язык. Греческие народные сказки и легенды. Книгу подготовила Наталия Самохвалова. Метод чтения Ильи Франка

Новогреческий язык. Греческие народные сказки и легенды. Книгу подготовила Наталия Самохвалова. Метод чтения Ильи Франка Новогреческий язык Греческие народные сказки и легенды Книгу подготовила Наталия Самохвалова Метод чтения Ильи Франка Сборник греческих сказок чтение, интересное не только для детей. Ребёнок с замиранием

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου) Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, εκατέρωθεν του ιερού γράμματος Ε. Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Введение В первой части Самоучителя приведено достаточно много фрагментов новогреческой грамматики, которые предназначены для лучшего понимания

Введение В первой части Самоучителя приведено достаточно много фрагментов новогреческой грамматики, которые предназначены для лучшего понимания Введение В первой части Самоучителя приведено достаточно много фрагментов новогреческой грамматики, которые предназначены для лучшего понимания прочитанных текстов и не претендуют на полноту и системность

Διαβάστε περισσότερα

I. De verbuiging van de substan1even

I. De verbuiging van de substan1even I. De verbuiging van de substan1even A. De substan,even van de a- en de o- verbuiging B. De substan,even van de gemengde verbuiging Substan,even met stam op een medeklinker Substan,even met stam op een

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΛΙΣΗ ὁ νεανίας ὁ Γοργίας ὁ Αἰσχίνης ὁ ἐργάτης ὁ Σπαρτιάτης [ᾱ] ὁ Τεγεάτης [ᾱ] ὁ πολίτης [ῑ] ὁ τεχνίτης [ῑ] ὁ κριτής /πληθυντικού ὁ πρεσβύτης [ῡ] /πληθυντικού ὁ δεσπότης 1 ἡ δουλεία ἡ δωρεά ἡ ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Волкова Н.П. Ум и умопостигаемое как предмет физической науки у Аристотеля

Волкова Н.П. Ум и умопостигаемое как предмет физической науки у Аристотеля Волкова Н.П. Ум и умопостигаемое как предмет физической науки у Аристотеля 1. Ум и мышление в «De anima» De an. ΙII 3, 427 а 17-22 Επεὶ δὲ δύο διαφοραῖς ὁρίζονται μάλιστα τὴν ψυχήν, κινήσει τε τῇ κατὰ

Διαβάστε περισσότερα

Plato, Timaeus, 21e 25e. 21е

Plato, Timaeus, 21e 25e. 21е 21е 22a d Plato, Timaeus, 21e 25e ʺἜστιν τις κατʹ Αἴγυπτον,ʺ ἦ δʹ ὅς, ʺἐν τῷ Δέλτα, περὶ ὃν κατὰ κορυφὴν σχίζεται τὸ τοῦ Νείλου ῥεῦμα Σαϊτικὸς ἐπικαλούμενος νομός, τούτου δὲ τοῦ νομοῦ μεγίστη πόλις Σάις

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Греческий язык с Йоргосом Феотокасом. Рассказы. Γεώργιος Θεοτοκάς. Διηγήματα. Рассказы адаптировала Анна Путина. Метод чтения Ильи Франка

Греческий язык с Йоргосом Феотокасом. Рассказы. Γεώργιος Θεοτοκάς. Διηγήματα. Рассказы адаптировала Анна Путина. Метод чтения Ильи Франка Греческий язык с Йоргосом Феотокасом Рассказы Γεώργιος Θεοτοκάς Διηγήματα Рассказы адаптировала Анна Путина Метод чтения Ильи Франка Ο άνθρωπος που έγραψε ένα βιβλίο (Человек, который написал книгу) Μια

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Hypatia Sans Pro Text Settings

Hypatia Sans Pro Text Settings Hypatia Sans Pro Text Settings КОГДА ОН ПРОСНУЛСЯ, уже восходило солнце; курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, This small lake was of most value as a neighbor in the напряженно

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥ Ἀλέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόθος λαμβάνει αὐτὸν τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου καὶ τοῦ ζυγοῦ τῆς ἁμάξης τὸν δεσμόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ. Σημείωσις. Ὡς ἐπιρρήματα λαμβάνονται πολλάκις καὶ τύποι ὀνομάτων ἢ ρημάτων: δημοσίᾳ, ἰδίᾳ, προῖκα (= δωρεὰν) ἄγε, ἴθι, φέρε (= ἔλα) κτλ.

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ. Σημείωσις. Ὡς ἐπιρρήματα λαμβάνονται πολλάκις καὶ τύποι ὀνομάτων ἢ ρημάτων: δημοσίᾳ, ἰδίᾳ, προῖκα (= δωρεὰν) ἄγε, ἴθι, φέρε (= ἔλα) κτλ. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 257. Ἐπιρρήματα λέγονται αἱ ἄκλιτοι λέξεις, αἱ ὁποῖαι προσδιορίζουν συνήθως τὰ ῥήματα, δηλοῦσαι τόπον, χρόνον, τρόπον, ποσὸν κτλ. 1) Τοπικὰ ἐπιρρήματα: ἐνθάδε (= ἐδῶ), ἐνταῦθα, ἐκεῖ, ἄνω, κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Исчисление высказываний

Исчисление высказываний Министерство образования и науки РФ Уральский государственный экономический университет Ю. Б. Мельников Исчисление высказываний Раздел электронного учебника для сопровождения практического занятия Изд.

Διαβάστε περισσότερα

Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez. Greek Beats. Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita

Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez. Greek Beats. Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita GREEK BEATS lyrics Editor: Bridget Dean Contributing Editor: Laurel Draper Design & Layout: Adam Phillip Velez Greek Beats Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita 2015 Daniel Harris-McCoy and Brendon Oshita

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ. Αγαπητέ Θεέ, Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης. Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама. Журнал "Театр" номер 3 за 2004 г.

Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ. Αγαπητέ Θεέ, Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης. Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама. Журнал Театр номер 3 за 2004 г. Подборка произведений на русском и греческом языках. Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ Αγαπητέ Θεέ Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама Журнал "Театр" номер 3 за 2004 г. Перевод Ирины

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Объ уніатетвѣ императора Мануила Комнина.

Объ уніатетвѣ императора Мануила Комнина. Объ уніатетвѣ императора Мануила Комнина. Давно и безвозвратно миновало то время, когда Италія съ римскимъ епископомъ во главѣ признавала свою зависимость отъ византійскаго императора. Право ставить папу

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα