Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ"

Transcript

1 Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им у за что ме мом мне не ня Он воз лю по стичь! Е бил, но сер го дцу я лик! лик! Е Мне не го по ве ли чье сво ня тно, за что им ме у мом ня мне не по стичь! Он воз лю бил,

2 2 слы мо шув пе е му ньи пти чьем; ду от ра дно, что ша Он мо я, за мно Тво ю при рца хо ве личь! Смо дил! Он трю дал мне я Е но сер го дцу, я слы шу, слы сер дцу мо шу е в му пеньи от пти чьем; ра дно, что ду ша мо я, Тво рца Он за мно ю при хо ве личь! дил!он дал мне в не бо и не ме ю; там жизнь, ка ко е чу до! смо сон гу мы со зданных я Бо га ли ми ров, там це зреть! Ведь бес ско ро ко Μ

3 неч в не ность... Не су ме ю, не подбе ру я да же слов, чтобвсе пла бе жить я бу ду, общенье с Ним всегда и меть! И по то там беско нечность... Не су ме ю, не подбе ру я да же слов, Ведь скоро в не бе жить я бу ду, общенье с Ним всегда и меть! не му ты тру ди о ться бо зна сто ит, чить, за терпеть, пом нить да же не на де я ться, смо гу. Что лю бить, ждатьвстре че ло чи... чтоб и все по пла то му не тру ты ди о ться бо зна сто ит, чить, за терпеть, пом нить да же не на де я ться, смо гу. лю бить, Œ Œ

4 4 век, Пусть и ду что ша он зна у сво ит, чит, что что Бог ра скло ня е ди Бо га тся ну жно к не му? жить! что ждатьвстре че ло век чи... Пусть ду и что ша он зна у сво ит, чит, что что Бог ра скло ня е ди Бо га тся ну жно к не му? жить! Конец Τ 2.Сын Божий смер тью путь на не бо в Своей лю бви наи про ло жил, простил, о Мммм

5 мыл, моим стал хлебом и вечность для ме ня ку пил! Я прекло 5 прекло ня юсь, у ми ля юсь, твёр дой ве ро ю жи ву, всем сердцем ня юсь, у ми ляюсь и твёрдой ве ро ю жи ву,

6 6 к Бо гу про сти ра юсь и духом рвусь я в си не ву! О, небо, всем сердцем к Богу прости ра юсь и духом рвусь я в си не ву! дом мойсовер шен ный, неру ко твор ный ве чный дом! Я на зе О, небо,дом, о, небо, доммойсо вершен ный, неру ко творныйвечный, вечный дом!

7 мле у же бла жен ный; ведь всей ду шой у же я Я на земле у же бла жен ный; ведь всей ду шой у же я С начала до слова Конец в нём! в нём! Œ 7

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца DOI 10.5937/kultura1547242K УДК 316.644-057.874:73/76(497.11) 371.3::73/76(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА Ме га тренд уни вер зи тет Бе о град, Фа кул тет за по слов не студи је, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340434C УДК 94(497.11) 11/12 94(=163.41) 11/12 321.17:929 Стефан

Διαβάστε περισσότερα

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса DOI: 10.2298/SARH1502023R ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.291 : 616.132-085.817 23 Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса Никола Радовановић 1, Братислав

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет - Оде ље ње за пси хо ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340445J УДК 316.644-051:069.12(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1547115R УДК 14 Ниче Ф. 17 Ниче Ф. оригиналан научни рад ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3 16. октобар 2012. Број 99 3 2763 На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни каци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 44/10) и чла на 42. став 1. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла

Διαβάστε περισσότερα

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија DOI: 10.2298/SARH1408457C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.33.015.8 457 Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија Ивана Ћирковић 1, Љиљана Павловић 2, Неда Константиновић

Διαβάστε περισσότερα

За што во лим Е=mc 2?

За што во лим Е=mc 2? За што во лим Е=mc 2? Ајн штај нов про зор у свет ма ште и ре ал но сти Mогуће je ра ђа ње јед ног но вог све та са зна ња у ко ме је Ајн штај нов про зор оно ме сто у гра ђе ви ни људ ског зна ња ко је

Διαβάστε περισσότερα

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б 6 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jan-Feb;143(1-2):6-11 DOI: 10.2298/SARH1502006P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.895.4:616.36-002 Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним

Διαβάστε περισσότερα

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1442285M УДК 316.647.8(=214.58)(497.11) 316.774:654.197(497.11) 2012 оригиналан научни рад ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ,

Διαβάστε περισσότερα

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549056D УДК 316.334.5 316.42:502.131.1 оригиналан научни рад ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином 320 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):320-324 DOI: 10.2298/SARH1306320F ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002-085 Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010. Универзитет у Београду Православни

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ 83 MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS IN HISTORY Покренут 1970. године До 28. свеске (1983) носио назив Зборник

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији 744 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):744-749 DOI: 10.2298/SARH1312744V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-001-053.2(497.11)"2003/2010" Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (2), Бр. 59, 269-440, 2014 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 20 (2), Бр. 59, 2014. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије 694 Srp Arh Celok Lek. 2012 Nov-Dec;140(11-12):694-698 DOI: 10.2298/SARH1212694J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7:616.441-008.357.4 Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Διαβάστε περισσότερα

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli 634 Srp Arh Celok Lek. 2013 Sep-Oct;141(9-10):634-639 DOI: 10.2298/SARH1310634M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.015.1 Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia

Διαβάστε περισσότερα

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς УДК: 27-475.5 27-788-584 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 1/2014, стр. / pp. 13 32. Монасима у манастирима и заједницама * Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Διαβάστε περισσότερα

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Београд 2010 GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS SPECIAL ISSUES 76 Dragana Milijašević HYDROGEOGRAPHIC STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти 738 Sr Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):738-743 DOI: 10.2298/SARH1312738M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06 ; 616.314.17-085 Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне

Διαβάστε περισσότερα

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара 770 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):770-774 DOI: 10.2298/SARH1312770T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.5-085 Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких

Διαβάστε περισσότερα

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. мај 2017. Година LXXIII број 44 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука о уста но вља ва њу Да

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије 10 Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):10-16 DOI: 10.2298/SARH1402010P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.31-08 Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Тања Предин

Διαβάστε περισσότερα

Смрт услед топлотног удара приказ случаја

Смрт услед топлотног удара приказ случаја 360 Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):360-364 DOI: 10.2298/SARH1406360S ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616-001.16-036.88 Смрт услед топлотног удара приказ случаја Слободан Савић, Снежана Павлекић,

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

Некаријесне лезије у дечјем узрасту

Некаријесне лезије у дечјем узрасту Srp Arh Celok Lek. 2015 Sep-Oct;143(9-10):531-538 DOI: 10.2298/SARH1510531D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.311.2-02-053.2 531 Некаријесне лезије у дечјем узрасту Ивана Демко Рихтер 1, Гордана

Διαβάστε περισσότερα

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене*

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Бранислав Тодић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 75.046.3:726.591](497.11 Dečani)»13/15» DOI 10.2298/ZOG1236115T

Διαβάστε περισσότερα

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом Srp Arh Celok Lek. 0 Sep-Oct;40(9-0):56-570 DOI: 0.98/SARH056K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 67.74-004.-074 56 Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним

Διαβάστε περισσότερα

Акутно оштећење бубрега код деце

Акутно оштећење бубрега код деце DOI: 10.2298/SARH1406371P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.61-008.6-053.2 371 Акутно оштећење бубрега код деце Амира Пецо-Антић 1,2, Душан Париповић 2 1 Медицински факултет, Универзитет у Београду,

Διαβάστε περισσότερα

www.vulkani.rs office@vulkani.rs Copyright 2015 за ово издање Вулкан издаваштво ISBN 978-86-10-01486-0 Владимир Ћоровић И Л У С Т Р О В А Н А ИСТОРИЈА СРБА Београд, 2015. Са др жај ПР ВИ ПЕ РИ ОД 1. Про

Διαβάστε περισσότερα

Култ светог ђакона Исавра у Драчу*

Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Дубравка Прерадовић** Народни музеј у Београду, Одељење за средњи век UDC 003.07(093)»10/13» 27-36-5(496.536) Isavr, sveti DOI 10.2298/ZOG1236001P Оригиналан научни рад

Διαβάστε περισσότερα

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):155-162 DOI: 10.2298/SARH1304155M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314.16-002-085.28 155 Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном

Διαβάστε περισσότερα

Одговор Таласију XXII

Одговор Таласију XXII УДК: 271.2-284 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLV Број / Is sue 3/2012, стр. / pp. 469 478. Одговор Таласију XXII Quaestiones ad Thalassium XXII Maximus Confessoris Св. Максим Исповедник

Διαβάστε περισσότερα

Квалитативни модели риме у поезији босанскохерцеговачких песника

Квалитативни модели риме у поезији босанскохерцеговачких песника udc 821.163.4(497.6)-14.09:801.66 Алма Ћишић (Тузла) Квалитативни модели риме у поезији босанскохерцеговачких песника 335 Кључне речи: босанскохерцеговачка поезија,, квалитативни модели риме: изоморфна,

Διαβάστε περισσότερα

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене 214 Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1504214T ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 612.6.058 : 615.357.06 Синдром потпуне неосетљивости на андрогене Милина Танчић Гајић

Διαβάστε περισσότερα

Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву

Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву Драган Војводић UDK 75.052.041.5.033.2.Stefan Dečanski / Stefan Dušan На за пад ном де лу ју жног зи да на оса цркве Светог Стефана Првомученика у Дуљеву (Паштровићи)

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA 13 Уредништво Сима Аврамовић (Београд), Војислав Јелић (Београд), Виктор

Διαβάστε περισσότερα

Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи

Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи Смиљка Габе лић UDK 75.052.033.2.046.3(497.7 Konče) У чланку се идентификују фигуре Пе то зар них мученика на источ ном па ру сту баца

Διαβάστε περισσότερα

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом 428 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):428-432 DOI: 10.2298/SARH1108428S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681 Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним

Διαβάστε περισσότερα

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска)

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Иван М. Ђорђевић UDK 75.052.034(497.16 Perast):75.071.1 Dobričević L. Пред мет ра да су но во от кри ве не фре ске у цркви

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):25-29 DOI: 10.2298/SARH1102025M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.72-089.843 25 Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Διαβάστε περισσότερα

Положeніе чcтнhz ри1зы прес hz вlчцы нaшеz бцdы ко влахeрнэ. 2. hlas Byz. / ZR

Положeніе чcтнhz ри1зы прес hz вlчцы нaшеz бцdы ко влахeрнэ. 2. hlas Byz. / ZR 2.7. Μνήµη τής εν Βλαχέρναις Καταθέσεως τής τιµίας Εσθήτος τής Υπεραγίας Θεοτόκου. Положeніе чcтнhz ри1зы прес hz вlчцы нaшеz бцdы ко влахeрнэ. 2. hlas Byz. / ZR.. Φρένα καθαραντες καί νούν Byzantská tradícia:,

Διαβάστε περισσότερα

Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења примарног глаукома отвореног угла трабекулопластиком аргонским ласером

Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења примарног глаукома отвореног угла трабекулопластиком аргонским ласером 12 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):12-17 DOI: 10.2298/SARH1102012B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681-085-06-084 Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења

Διαβάστε περισσότερα

Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу болесника с умереном и благом артеријском хипертензијом: студија LOTНAR

Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу болесника с умереном и благом артеријском хипертензијом: студија LOTНAR 22 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):22-28 DOI: 10.2298/SARH1302022V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.225.015 Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу

Διαβάστε περισσότερα

Фактори који утичу на ране резултате феморофеморалних crossover бајпаса

Фактори који утичу на ране резултате феморофеморалних crossover бајпаса Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):143-148 Doi: 10.2298/SARH1104143D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.718.4-089.843 143 Фактори који утичу на ране резултате феморофеморалних crossover бајпаса

Διαβάστε περισσότερα

Полни диморфизам и специфичности психофармакотерапијског режима код жена

Полни диморфизам и специфичности психофармакотерапијског режима код жена 116 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):116-120 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1302116D Полни диморфизам и специфичности психофармакотерапијског режима код жена Савета Драганић-Гајић

Διαβάστε περισσότερα

Интрамурални хематом и пенетрантни аортни улкус исход и начини лечења: приказ четири болесника

Интрамурални хематом и пенетрантни аортни улкус исход и начини лечења: приказ четири болесника 380 Srp Arh Celok Lek. 2011 May-Jun;139(5-6):380-385 DOI: 10.2298/SARH1106380K ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.132-005.6-07-08 Интрамурални хематом и пенетрантни аортни улкус исход и начини лечења:

Διαβάστε περισσότερα

LIST SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

LIST SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE PO[TARINA PLA]ENA ISSN 0017-0925 SLU@BENI LIST SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ГОДИНА XCV БЕОГРАД, МАРТ 2014. Господ Исус Христос из Деисиса, Света Софија, Цариград БРОЈ 3 Свето писмо у делу/делима Светога Саве

Διαβάστε περισσότερα

Улога медикаментне супресије функције јајника у адјувантном лечењу жена од карцинома дојке у пременопаузи

Улога медикаментне супресије функције јајника у адјувантном лечењу жена од карцинома дојке у пременопаузи Srp Arh Celok Lek. 211 May-Jun;139(5-6):339-346 DOI: 1298/SARH116339M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.19-6-89:618.11-85 339 Улога медикаментне супресије функције јајника у адјувантном лечењу

Διαβάστε περισσότερα

Прпdбнагw и3 бgон0снагw nтцa нaшегw сaввы њсвzщeннагw. 2. hlas Byz. / ZR

Прпdбнагw и3 бgон0снагw nтцa нaшегw сaввы њсвzщeннагw. 2. hlas Byz. / ZR 5.12. Μνήµη τού Οσiου καί θεοφόρου Πατρός ηµών Σάββα τού Ηγιασµένου. Прпdбнагw и3 бgон0снагw nтцa нaшегw сaввы њсвzщeннагw. 2. hlas Byz. / ZR.. Byzantská tradícia:, Ruská tradícia predreformná: S439, S440,

Διαβάστε περισσότερα

Квалитет живота болесника с венским улкусима

Квалитет живота болесника с венским улкусима Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):743-748 DOI: 10.2298/SARH1112743D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.14-007.64-08 743 Квалитет живота болесника с венским улкусима Ивана Дунић 1, Љиљана

Διαβάστε περισσότερα

Повезаност демографских и социјално- економских детерминанти са самопроценом здравља

Повезаност демографских и социјално- економских детерминанти са самопроценом здравља Srp Arh Celok Lek. 2012 Jan-Feb;140(1-2):77-83 DOI: 10.2298/SARH1202077J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 613.9:314.04 77 Повезаност демографских и социјално- економских детерминанти са самопроценом

Διαβάστε περισσότερα

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи 52 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):52-57 DOI: 10.2298/SARH1102052T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.173-085:616.151 Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре

Διαβάστε περισσότερα

Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија

Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија Srp Arh Celok Lek. 2012 May-Jun;140(5-6):385-389 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1206385B 385 Аутогинефилија Јасмина Баришић 1, Драгана Дуишин 1, Борјанка Батинић 1,2 1 Клиника за

Διαβάστε περισσότερα

Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда

Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда 30 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):30-36 DOI: 10.2298/SARH1102030A ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.127-005.8:616.379-008.64-07:612.123 Достизање циљних вредности липидних параметара

Διαβάστε περισσότερα

Особине неуромишићног блока после примене рокуронијум-бромида код болесника с хроничном инсуфицијенцијом бубрега

Особине неуромишићног блока после примене рокуронијум-бромида код болесника с хроничном инсуфицијенцијом бубрега Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):765-771 DOI: 10.2298/SARH1112765K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.61-008.6-085 765 Особине неуромишићног блока после примене рокуронијум-бромида код

Διαβάστε περισσότερα

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts ISSN 0352-6844 / UDK 7 (5) Matica srpska proceedings for fine arts 40 Editorial board ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, editor-in-chief (University of Belgrade Faculty of Philosophy) KOKAN GRČEV (University American

Διαβάστε περισσότερα

Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству

Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству 18 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):18-24 DOI: 10.2298/SARH1102018T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-02-057 Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству Иван

Διαβάστε περισσότερα

Анестезија код деце с урођеним срчаним манама у некардијалним операцијама

Анестезија код деце с урођеним срчаним манама у некардијалним операцијама Srp Arh Celok Lek. 2010 Nov-Dec;139(1-2):107-115 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH11020107S 107 Анестезија код деце с урођеним срчаним манама у некардијалним операцијама Душица Симић

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΗΤΟΙ Η ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ. Tomášova nedeľa. 2. hlas ZR

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΗΤΟΙ Η ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ. Tomášova nedeľa. 2. hlas ZR ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΗΤΟΙ Η ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ Tomášova nedeľa 2. hlas ZR Μετά τήν Εγερσίν σου Τών θυρών κεκλεισµένων Byzantská tradícia: (249),, Ruská tradícia predreformná: Ch Ruská

Διαβάστε περισσότερα

КОНЦЕПТ ЛЕПОТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ИКОНИЧНОСТ ЛЕКСЕМА ЛЕПО И КРАСНО

КОНЦЕПТ ЛЕПОТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ИКОНИЧНОСТ ЛЕКСЕМА ЛЕПО И КРАСНО ISSN 0350-185x, LXX (2014) UDK: 811.163.41'367.62'37 ID: 207511820 DOI: 10.2298/JFI1470173B Примљено: 21. јануара 2014. Прихваћено: 12. марта 2014. Оригинални научни рад ИВАНА С. БАШИЋ* Институт за српски

Διαβάστε περισσότερα

Прпdбнагw nтцa нaшегw їларіhна вели1кагw. 2. hlas Byz. / ZR

Прпdбнагw nтцa нaшегw їларіhна вели1кагw. 2. hlas Byz. / ZR 21.10. Прпdбнагw nтцa нaшегw їларіhна вели1кагw. 2. hlas Byz. / ZR.. Byzantská tradícia:, Ruská tradícia predreformná: S439, S440, Pp Ruská tradícia poreformná: S414, 442. 2013-14 irmologion.nfo.sk Εις

Διαβάστε περισσότερα

хируршке реваскуларизације миокарда куцајућем срцу код болесника с лошом функцијом леве коморе

хируршке реваскуларизације миокарда куцајућем срцу код болесника с лошом функцијом леве коморе 452 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):452-457 DOI: 10.2298/SARH1108452P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.127-089:616.13 Хируршка реваскуларизација миокарда на куцајућем срцу код болесника

Διαβάστε περισσότερα

Савремено лечење статинима у клиничкој пракси: што ниже то боље

Савремено лечење статинима у клиничкој пракси: што ниже то боље 104 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):102-106 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1302104S Савремено лечење статинима у клиничкој пракси: што ниже то боље Едита Стокић 1,2 1 Клиника

Διαβάστε περισσότερα

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција 446 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):446-451 DOI: 10.2298/SARH1108446D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-07 C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења

Διαβάστε περισσότερα

Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај?

Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај? Srp Arh Celok Lek. 211 Mar-Apr;139(3-4):155-16 DOI: 1.2298/SARH114155D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.432-7-8 155 Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај? Јанко

Διαβάστε περισσότερα

Ка мено сапрестоље и фриз фре ско-ико на у ол та ру жичке цркве Вазнесења Хри сто вог

Ка мено сапрестоље и фриз фре ско-ико на у ол та ру жичке цркве Вазнесења Хри сто вог Ка мено сапрестоље и фриз фре ско-ико на у ол та ру жичке цркве Вазнесења Хри сто вог Милан Ра дуј ко UDK [726.591.3:75.046.3].033.2(497.11 Žiča):271.2-528 Рад за по ла зи ште има од нос функ ције простора

Διαβάστε περισσότερα

Дејство појединачних доза дијазепама и леводопе на модулацију пластицитета моторног кортекса код здравих особа ТМС студија

Дејство појединачних доза дијазепама и леводопе на модулацију пластицитета моторног кортекса код здравих особа ТМС студија 14 Srp Arh Celok Lek. 2012 Jan-Feb;140(1-2):14-21 DOI: 10.2298/SARH1202014I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.831.3-07:615.214.03/.07 Дејство појединачних доза дијазепама и леводопе на модулацију

Διαβάστε περισσότερα

Медицинско одељење, Институт Хемофарм, Хемофарм АД, Вршац, Србија; 2. Србији као дијететски додатак у терапији

Медицинско одељење, Институт Хемофарм, Хемофарм АД, Вршац, Србија; 2. Србији као дијететски додатак у терапији 610 Srp Arh Celok Lek. 2011 Sep-Oct;139(9-10):610-618 DOI: 10.2298/SARH1110610C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.34.086 Ефекат ферментационог производа јечма и пивског квасца обогаћеног хромом

Διαβάστε περισσότερα

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду Цветан Грозданов* Македонска академија наука и уметности, Скопље UDC 75.052.046.3(497.7 Ohrid)»12» DOI 10.2298/ZOG1236109G

Διαβάστε περισσότερα

Утицај умерене физичке активности на нивое липида плазме код испитаника са интолеранцијом глукозе

Утицај умерене физичке активности на нивое липида плазме код испитаника са интолеранцијом глукозе Srp Arh Celok Lek. 01 Jan-Feb;140(1-):51-57 DOI: 10.98/SARH10051P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06-08:613.7 51 Утицај умерене физичке активности на нивое липида плазме код испитаника

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μερικές χρήσιµες συµβουλές για τη φωνητική των ρωσικών Το ρωσικό αλφάβητο αποτελείται από 33 ρωσικά κυριλλικά γράµµατα: 10 φωνήεντα (σηµειώνονται µε µπλε χρώµα) και

Διαβάστε περισσότερα

Дисфункционалност основне породице као чинилац који подстиче развој политоксикоманије код младих људи

Дисфункционалност основне породице као чинилац који подстиче развој политоксикоманије код младих људи Srp Arh Celok Lek. 2012 Jan-Feb;140(1-2):71-76 DOI: 10.2298/SARH1202071N ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441.-02:17.7 71 Дисфункционалност основне породице као чинилац који подстиче развој

Διαβάστε περισσότερα

Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког округа

Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког округа 192 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):192-196 DOI: 10.2298/SARH1104192B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.38:616.972(497.11) Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког

Διαβάστε περισσότερα

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi 24.2. Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. Пeрво е и 3 вт о р0 е њ брё т ен і е чес т н hz гл авы2 п т eч евы. 2. hlas Byz. / ZR.. Η τών θείων εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Утицај добре метаболичке контроле на неурофизиолошке параметре код болесника са дијабетесом тип 1

Утицај добре метаболичке контроле на неурофизиолошке параметре код болесника са дијабетесом тип 1 Srp Arh Celok Lek. 2012 May-Jun;140(5-6):285-289 DOI: 10.2298/SARH1206285M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-07:616.08-008.6 285 Утицај добре метаболичке контроле на неурофизиолошке

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет MATEMATИKA Драгана Станојевић Оли ве ра

Διαβάστε περισσότερα

ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC:

ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2012 May-Jun;140(5-6):305-312 DOI: 10.2298/SARH1206305А ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.33-006-085 305 Процена ефикасности и токсичности протокола цисплатин, 5-флуороурацил

Διαβάστε περισσότερα

БОЖАНСКА ЛИЦА САПФИНЕ ПАРТЕНОФИЛИЈЕ

БОЖАНСКА ЛИЦА САПФИНЕ ПАРТЕНОФИЛИЈЕ 177.61:82.0 801.73 ЈЕЛЕНА ПИЛИПОВИЋ Филолошки факултет Универзитет у Београду БОЖАНСКА ЛИЦА САПФИНЕ ПАРТЕНОФИЛИЈЕ Трагом Милоша Н. Ђурића, ка испитивању конкретног и апстрактног у сапфијском представљању

Διαβάστε περισσότερα

ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC:

ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2012 May-Jun;140(5-6):299-304 DOI: 10.2298/SARH1206299G ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.33-002-06-085 299 Поређење хемостатске ефикасности ендоскопске инјекционе терапије

Διαβάστε περισσότερα

Род у природи, граматици и друштву*

Род у природи, граматици и друштву* УДК: 811.163.41 366.52 ; 305 055.1/.2 примљено за штампу: 10. 3. 2010. Јованка Радић Институт за српски језик САНУ, Београд jovanka.radic@gmail.com Род у природи, граматици и друштву* Апстракт: У раду

Διαβάστε περισσότερα

Уредници мађарског издања: Др Андреа Карпати Др Ђенђвер Молнар Др Петер Тот Атила Ласло Фезе

Уредници мађарског издања: Др Андреа Карпати Др Ђенђвер Молнар Др Петер Тот Атила Ласло Фезе Ова књига је направљена у оквиру мађарског програма Партнер у учењу, који Мајкрософт корпорација у Мађарској спроводи у сарадњи са Министарством просвете Мађарске, са циљем да се промовишу добри примери

Διαβάστε περισσότερα

Ефикасност фентиконазола у лечењу вагиналне кандидијазе

Ефикасност фентиконазола у лечењу вагиналне кандидијазе Srp Arh Celok Lek. 212 Jul-Aug;14(7-8):469-474 DOI: 1.2298/SARH128469Z ОРИГИНалНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.15-2.828 469 Ефикасност фентиконазола у лечењу вагиналне кандидијазе Биљана Живаљевић 1,

Διαβάστε περισσότερα

Blaženstvá 4. hlas ZR

Blaženstvá 4. hlas ZR Utiereň Strastí (Štvrtok/Piatok Veľkého týždňa) Blaženstvá 4. hlas ZR Pramene: S429. Všetky tropáre majú zhodnú textovú aj melodickú štruktúru. Hoci predpis stanovuje spev blaženstiev na 8 stichov, v skutočnosti

Διαβάστε περισσότερα

Гаммы, упражнения. 2. Подмен. 3. Арпеджио. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ϖ. > β

Гаммы, упражнения. 2. Подмен. 3. Арпеджио. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ϖ. > β Гаммы, упражнения Piano 1.До мажор расходящаяся 2. Подмен 3. Арпеджио 2 4. Аккорды. 6. Через одну. 8. 9. Ломанные арпеджио Аккорды 3 10. 11. 12. 4 13. Ля минор мелодический T S D T µ µ 14. Соль мажор 1.Ми

Διαβάστε περισσότερα

The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori.

The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori. The wall-paintings of Saint Constantine at Missochori. New evidence concerning middle Byzantine Nissyros, Greece* Angeliki Katsioti, Nikolaos Mastrochristos** 4th Ephorate of Byzantine Antiquities, Rhodes,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΠΡΑΓΜΑ: СВЕТИ ЕВСТАТИЈЕ СОЛУНСКИ О СМИСЛУ ИЗУЧАВАЊА ХОМЕРА

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΠΡΑΓΜΑ: СВЕТИ ЕВСТАТИЈЕ СОЛУНСКИ О СМИСЛУ ИЗУЧАВАЊА ХОМЕРА 821.124'.02.09+821.14'.02.09 27-29:929 Sv. Evstatije ЈОВАНА ШИЈАКОВИЋ, докторанд Филозофски факултет Универзитет у Београду ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΠΡΑΓΜΑ: СВЕТИ ЕВСТАТИЈЕ СОЛУНСКИ О СМИСЛУ ИЗУЧАВАЊА ХОМЕРА Апстракт:

Διαβάστε περισσότερα

Sedálnový nápev 2. hlasu ruténskej tradície bulharského rospevu

Sedálnový nápev 2. hlasu ruténskej tradície bulharského rospevu Sedálnový nápev 2. hlasu ruténskej tradície bulharského rospevu Sedálnový nápev 2. hlasu je charakteristický jednoduchou iteratívnou melódiou s minimálnym množstvom odchýlok a variantov. Uvádzame preto

Διαβάστε περισσότερα

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá 2. hlas ZR Καθαρίσωµεν εαυτούς αδελφοί Byzantská tradícia:,, Ruská tradícia poreformná: S409, 411, 414 2013-15 irmologion.nfo.sk ΤΗ ΠΑΡΑΣΚEΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ Απόστιχα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους * Maxim Kisilier

Η Ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους * Maxim Kisilier Η Ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους * Maxim Kisilier Η γλώσσα της ελληνικής λογοτεχνίας σχεδόν ποτέ δεν υπήρχε σαν οµοιογενές σώµα, όµως ήταν και µάλλον είναι και ακόµα ένα σύνολο διαφορετικών γλωσσικών

Διαβάστε περισσότερα

Улога цитокина у ортодонтском померању зуба

Улога цитокина у ортодонтском померању зуба Srp Arh Celok Lek. 2012 May-Jun;140(5-6):371-378 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1206371M 371 Улога цитокина у ортодонтском померању зуба Надежда Милошевић-Јовчић 1, Амила Вујачић

Διαβάστε περισσότερα

С aгw свzщенномyченика кmпріaна. И# с hz мyченицы їустjны.

С aгw свzщенномyченика кmпріaна. И# с hz мyченицы їустjны. 2.10. Μνήµη τού Αγίου Ιεροµάρτυρος Κυπριανού, καί Ιουστίνης τής Παρθένου. С aгw свzщенномyченика кmпріaна. И# с hz мyченицы їустjны. 2. hlas Byz. / ZR / RI.. Byzantská tradícia:, Ruská tradícia predreformná:

Διαβάστε περισσότερα