Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ"

Transcript

1 Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ

2 Περιετόμενα 1 Δηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο 2 3 Παξάγνληεο εθηέιεζεο 3 4 Κξηηήξηα πξνζδηνξηζκνύ ηεο βαξύηεηαο ησλ παξαγόλησλ βέιηηζηεο εθηέιεζεο 4 5 Σόπνη Γηαπξαγκάηεπζεο Γηακεζνιαβεηέο αγνξάο 5 6 Δθηέιεζε εληνιώλ 7 7 Οκαδνπνίεζε θαη επηκεξηζκόο εληνιώλ 8 8 Παξαθνινύζεζε θαη αλαζεώξεζε 9 i

3 1 Ειζαγωγή ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο MiFID, ν Όκηινο Πεηξαηώο ιακβάλεη θάζε εύινγν κέηξν, ώζηε λα επηηπγράλεη ην βέιηηζην δπλαηό απνηέιεζκα γηα ηνπο πειάηεο ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε εληνιώλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα γηα ινγαξηαζκό ηνπο, θαζώο θαη θαηά ηε ιήςε θαη δηαβίβαζε εληνιώλ ηνπο πξνο εθηέιεζε ζε ηξίηνπο. Η παξνύζα Πνιηηηθή ζπλνςίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδεη ν Όκηινο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πειαηώλ ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ απνηειέζκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε απηώλ. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο Πνιηηηθήο Δθηέιεζεο Δληνιώλ, νη όξνη «Όκηινο» θαη «Όκηινο Πεηξαηώο» αλαθέξνληαη ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο θαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ηεο, νη νπνίεο παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο MiFID ή/ θαη ηνπ ειιεληθνύ λόκνπ 3606/2007 ή άιισλ λόκσλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηνπο νπνίνπο ελζσκαηώζεθε ε Οδεγία MiFID ζηα επηκέξνπο θξάηε κέιε. Οη όξνη «Όκηινο» θαη «Όκηινο Πεηξαηώο» θαιύπηνπλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο, θαη ηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο ή εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ ζηελ αιινδαπή. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο πνπ θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα Πνιηηηθή παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Α. Όξνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξέρεηαη εηδηθή εξκελεία ζηελ παξνύζα Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ εξκελεύνληαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 2004/39/ΔΔ (ε Οδεγία MiFID ) 1 ή ζηελ Οδεγία 2006/73/ΔΔ 2 ή ζηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 1287/2006, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ (ην Ρπζκηζηηθό Πιαίζην). 1 ή, αληίζηνηρα, ζην λ. 3606/2007 σο πξνο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ δηέπνληαη από ην Διιεληθό δίθαην. 2 ή, αληίζηνηρα, ζηελ απόθαζε ππ αξηζκ. 1/452/2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, σο πξνο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ δηέπνληαη από ην Διιεληθό δίθαην. 1

4 2 Πεδίο εθαρμογής Η παξνύζα Πνιηηηθή εθαξκόδεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηδηώηεο πειάηεο ηνπ Οκίινπ θαη ζε όια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ θαιύπηνληαη από ηνλ νξηζκό ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι C ηεο Οδεγίαο MiFID 3. Η Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ εθαξκόδεηαη ζηε ιήςε, δηαβίβαζε ή/θαη εθηέιεζε εληνιώλ πειαηώλ, θαζώο θαη θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πειαηώλ. Η Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ δελ εθαξκόδεηαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: Δάλ ν πειάηεο έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί σο επηιέμηκνο αληηζπκβαιιόκελνο, Δάλ ν πειάηεο έρεη δώζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη ζηνπο πειάηεο όηη ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηώλ εθηέιεζεο ελδέρεηαη λα εκπνδίζεη ηνλ Όκηιν λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ απνηειέζκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη νδεγίεο ηνπ πειάηε ζρεηίδνληαη κε έλα κέξνο ηεο εληνιήο ηνπ, ν Όκηινο ζα εθαξκόζεη ηελ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ ζην ππόινηπν κέξνο ηεο εληνιήο. Δάλ ε εληνιή αθνξά πξντόληα ή/ θαη ππεξεζίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην Παξάξηεκα Ι C ηεο Οδεγίαο MiFID 4. Δάλ ζπληξέρεη γεγνλόο αλσηέξαο βίαο, ην νπνίν επεξεάδεη, δηαθόπηεη ή εκπνδίδεη (κόληκα ή παξνδηθά) ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο ή ηνπ πνιπκεξνύο κεραληζκνύ δηαπξαγκάηεπζεο ή άιινπ κεραληζκνύ ζπζηεκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ, ζηνλ νπνίν εθηειείηαη εληνιή πειάηε. 3 άξζξν 5 λ. 3606/2007 σο πξνο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ δηέπνληαη από ην ειιεληθό δίθαην. 4 άξζξν 5 λ. 3606/2007 σο πξνο ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3606/

5 3 Παράγονηες εκηέλεζης Ο Όκηινο Πεηξαηώο, όηαλ εθηειεί εληνιέο πειαηώλ, ιακβάλεη ππόςε δηάθνξνπο παξάγνληεο, κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ απνηειέζκαηνο γηα ηνπο πειάηεο ηνπ. Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά πεξίπησζε, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην βέιηηζην δπλαηό απνηέιεζκα, είλαη νη αθόινπζνη: ηηκή, θόζηνο, ηαρύηεηα εθηέιεζεο ηεο εληνιήο, πηζαλόηεηα εθηέιεζεο θαη δηαθαλνληζκνύ, όγθνο ηεο εληνιήο, θύζε ηεο εληνιήο, δπλαηόηεηα ησλ ηόπσλ εθηέιεζεο λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο δνζείζεο εληνιέο. Η βαξύηεηα εθάζηνπ από ηνπο αλσηέξσ παξάγνληεο θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε, κε βάζε θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Κεθαιαίνπ 4 θαησηέξσ. Δηδηθά γηα ηνπο ηδηώηεο πειάηεο, ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθό ηίκεκα. Σν ζπλνιηθό ηίκεκα αληηπξνζσπεύεη ηελ ηηκή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ κέζνπ θαη ηηο ρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ εμόδσλ πνπ επηβαξύλνπλ ηνλ πειάηε θαη ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, όπσο ηα ηέιε ηνπ ηόπνπ εθηέιεζεο, ηα ηέιε εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνύ, θαη όιεο νη ινηπέο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο. Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, όηη ν Όκηινο ελδέρεηαη, θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ θαη άιινπο παξάγνληεο, όπσο ελδεηθηηθά ε ηαρύηεηα εθηέιεζεο, ε πηζαλόηεηα εθηέιεζεο θαη δηαθαλνληζκνύ, ν όγθνο θαη ε θύζε ηεο εληνιήο, νη επηπηώζεηο ζηελ αγνξά θαη νπνηαδήπνηε άιια έκκεζα θόζηε, θαη λα ηνπο δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο άκεζεο ηηκήο θαη θόζηνπο, αλ θξίλεη όηη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ απνηειέζκαηνο ζε επίπεδν ζπλνιηθνύ ηηκήκαηνο γηα ηνλ ηδηώηε πειάηε. Ο Όκηινο ζεσξεί όηη ην ζπλνιηθό ηίκεκα απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο όρη κόλνλ γηα ηνπο ηδηώηεο πειάηεο ηνπ, αιιά θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο. Δληνύηνηο, ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο πνπ ζα θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε, ελδέρεηαη άιινη παξάγνληεο λα θξίλνληαη πην ζεκαληηθνί γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πειάηεο. Σέινο, ζε πεξηπηώζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ, πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη κόλν ζε κία αγνξά, ελδέρεηαη λα ππάξρεη κόλν έλαο δηαζέζηκνο ηόπνο εθηέιεζεο. Καηά ηελ εθηέιεζε κηαο εληνιήο ππό απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν Όκηινο ζεσξεί όηη εμαζθαιίδεη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε, εθ όζνλ ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. 3

6 4 Κριηήρια προζδιοριζμού ηης βαρύηηηας ηων παραγόνηων βέληιζηης εκηέλεζης Ο Όκηινο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηε ζρεηηθή βαξύηεηα ησλ παξαγόλησλ εθηέιεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν Κεθάιαην (ππό 3), ιακβάλεη ππόςε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: Σα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πειάηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ σο ηδηώηε ή επαγγεικαηία). Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε θύζε ηεο εληνιήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλ δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο από ηνλ πειάηε). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ πνπ απνηεινύλ ην αληηθείκελν ηεο εληνιήο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ δηαπξαγκάηεπζεο, ζηνλ νπνίν ζα εθηειεζηεί ε εληνιή. 4

7 5 Σόποι Διαπραγμάηεσζης Διαμεζολαβηηές αγοράς Σν Παξάξηεκα Β ηεο Πνιηηηθήο Δθηέιεζεο Δληνιώλ πεξηιακβάλεη, γηα θάζε θαηεγνξία ρξεκαηνπηζησηηθώλ, κέζσλ ηνπο ηόπνπο δηαπξαγκάηεπζεο, ζηνπο νπνίνπο ν Όκηινο κπνξεί ζπζηεκαηηθά λα επηηπγράλεη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ ησλ πειαηώλ. Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξώζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ αλαθνξηθά κε ην βέιηηζην απνηέιεζκα πξνο ηνλ πειάηε, ν Όκηινο εθηειεί ηελ εληνιή ηνπ πειάηε ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο, ζηηο νπνίεο δηαζέηεη άκεζε πξόζβαζε. ε πεξηπηώζεηο όπνπ ν Όκηινο δελ έρεη άκεζε πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλε νξγαλσκέλε αγνξά, ε εληνιή ηνπ πειάηε εθηειείηαη κε ηε δηακεζνιάβεζε ηξίηνπ κέξνπο (δηακεζνιαβεηήο αγνξάο), κε ην νπνίν ν Όκηινο έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία γηα ηε δηαβίβαζε εληνιώλ πξνο εθηέιεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Δηδηθόηεξα: Οη εληνιέο πνπ αθνξνύλ ηίηινπο ή παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ηα νπνία είλαη εηζεγκέλα ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ζα δηαβηβάδνληαη γηα εθηέιεζε θπξίσο πξνο ηελ Πεηξαηώο ΑΥΔΠΔΤ. Δληνιέο ζρεηηθέο κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ή είλαη εηζεγκέλα ζε άιιεο αγνξέο, δηαβηβάδνληαη θαηά θαλόλα πξνο εθηέιεζε ζε άιινπο δηακεζνιαβεηέο αγνξάο πνπ είλαη κέιε ησλ ηνπηθώλ αγνξώλ, κε ηνπο νπνίνπο ν Όκηινο Πεηξαηώο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο δηαβίβαζεο πξνο εθηέιεζε. Δληνιέο ζρεηηθέο κε νκόινγα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Οκνιόγσλ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, Σξαπεδηθώλ Οκνιόγσλ θαη Δηαηξηθώλ Οκνιόγσλ, εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ, δηαβηβάδνληαη πξνο εθηέιεζε θπξίσο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο, ε νπνία εθηειεί ηηο ελ ιόγσ εληνιέο είηε κέζσ εζσηεξηθνπνίεζήο ηνπο είηε σο πξντόλ εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ γηα ηνλ πειάηε. Σέινο, νη εληνιέο ή απνθάζεηο δηαρείξηζεο ζρεηηθέο κε κεξίδηα ή κεηνρέο ΟΔΚΑ (Οξγαληζκνί πιινγηθώλ Δπελδύζεσλ ζε Κηλεηέο Αμίεο) δηαβηβάδνληαη γηα εθηέιεζε θπξίσο ζηελ Πεηξαηώο ΑΔΓΑΚ (Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ). Οη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ππόθεηληαη ζηνπο θάησζη πεξηνξηζκνύο: Όηαλ κία εηαηξεία ηνπ Οκίινπ δηαβηβάδεη κηα εληνιή ζε άιιεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πξνο εθηέιεζε, ε δηαβηβάδνπζα εηαηξεία ζα δηαζθαιίδεη όηη ε εηαηξεία πνπ ζα εθηειέζεη ηελ εληνιή εθαξκόδεη ηελ παξνύζα Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε απνηειεζκάησλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπ Οκίινπ πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επηηεπρζνύλ αλ ε εληνιή ηνπο δηαβηβαδόηαλ πξνο εθηέιεζε εθηόο Οκίινπ. ε πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πεξηζζόηεξνη από έλαο ηόπνη δηαπξαγκάηεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηνλ θαηαιιειόηεξν κεηαμύ απηώλ, ν Όκηινο εμεηάδεη - αλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηόπνο δηαπξαγκάηεπζεο επηθέξεη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα ζε ζηαζεξή βάζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο εληνιώλ ή ρξεκαηνπηζησηηθώλ πξντόλησλ ζηα νπνία αθνξά ε εληνιή, ή 5

8 - αλ ην θόζηνο γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ πεξηζζόηεξνη από έλαλ ηόπνη δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ (όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε επηβαξύλεη ηνπο πειάηεο) ζα ππεξέβαηλε νπνηαδήπνηε ηπρόλ βειηίσζε ζηελ ηηκή (εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο). Πξνθεηκέλνπ ν Όκηινο λα επηιέμεη ηνπο ηξίηνπο δηακεζνιαβεηέο εθηόο ηνπ Οκίινπ, ζηνπο νπνίνπο ζα δηαβηβάδεη εληνιέο γηα εθηέιεζε: εμεηάδεη θαηά πόζνλ νη ηξίηνη έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηεο ΔΠΔΤ ή ηζνδύλακεο εηαηξείαο κε άδεηα ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο εληνιώλ ππό ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο Οδεγίαο MiFID, θαη δηαζθαιίδεη, αθνινπζώληαο απζηεξέο δηαδηθαζίεο επηινγήο, όηη νη ζπγθεθξηκέλνη δηακεζνιαβεηέο αγνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο θύξηεο απαηηήζεηο βέιηηζηεο εθηέιεζεο, θαη ζπλεπώο κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ δηθή ηνπο πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιώλ. Καηάινγνο κε ηνπο ηόπνπο εθηέιεζεο εληνιώλ, ζηνπο νπνίνπο ν Όκηινο έρεη πξόζβαζε, άκεζα ή έκκεζα (δειαδή κέζσ ησλ δηακεζνιαβεηώλ αγνξάο, κε ηνπο νπνίνπο ν Όκηινο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο γηα ηε δηαβίβαζε πξνο εθηέιεζε εληνιώλ ζε μέλεο αγνξέο) θαη ησλ δηακεζνιαβεηώλ αγνξάο, πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Β. Ο Όκηινο ζα αμηνινγεί ηαθηηθά ηνλ θαηάινγν κε ηνπο δηαζέζηκνπο ηόπνπο εθηέιεζεο θαη ηνλ θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ δηακεζνιαβεηώλ αγνξάο θαη ζα ελεκεξώλεη ηνπο ελ ιόγσ θαηαιόγνπο αλαιόγσο. 6

9 6 Εκηέλεζη ενηολών Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ πειαηώλ, ν Όκηινο ζα δηαζθαιίδεη όηη: νη εληνιέο θαηαρσξνύληαη θαη επηκεξίδνληαη άκεζα θαη κε αθξίβεηα, ζην κέηξν πνπ ππάξρνπλ ζπγθξίζηκεο εληνιέο, εθηεινύληαη άκεζα θαη κε ηε ζεηξά πνπ ηηο ιακβάλεη, ν ηδηώηεο πειάηεο ζα ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά κε θάζε νπζηώδεο πξόβιεκα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εληνιώλ ηνπ, ακέζσο κόιηο ν Όκηινο ιάβεη γλώζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ, νη εληνιέο γηα ζπλαιιαγέο εθηόο νξγαλσκέλσλ αγνξώλ ή Πνιπκεξώλ Μεραληζκώλ Γηαπξαγκάηεπζεο ζα εθηεινύληαη, κόλνλ εθόζνλ ν Όκηινο έρεη ιάβεη ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε, εθηόο εάλ ν πειάηεο έρεη ξεηά θαη εγγξάθσο δειώζεη άιισο, νη εληνιέο αγνξάο θαη πώιεζεο κε όξην (limit order) ζα δεκνζηνπνηνύληαη ακέζσο, αλεμάξηεηα από ην αλ ζα είλαη δπλαηόλ λα εθηειεζηνύλ άκεζα ππό ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Δμαηξέζεηο ζα γίλνληαη κόλν γηα ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: - εάλ πθίζηαληαη εηδηθέο νδεγίεο από ηνλ πειάηε, - εάλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εληνιήο ηνπ πειάηε ή νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο επηβάινπλ δηαθνξεηηθό ρεηξηζκό, - εάλ ηα εηδηθά ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε επηβάινπλ δηαθνξεηηθό ρεηξηζκό. 7

10 7 Ομαδοποίηζη και επιμεριζμός ενηολών Ο Όκηινο δελ ζα νκαδνπνηεί εληνιέο πειαηώλ ηνπ κε εληνιέο πνπ εθηεινύληαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Οκίινπ. Ο Όκηινο ζα νκαδνπνηεί εληνιέο πειάηε ηνπ κε εληνιέο άιισλ πειαηώλ ηνπ, κόλν εθόζνλ ε νκαδνπνίεζε εληνιώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπλαιιαγώλ δελ πξόθεηηαη λα απνβεί, ζπλνιηθά, εηο βάξνο πειάηε, ηνπ νπνίνπ ε εληνιή πξόθεηηαη λα νκαδνπνηεζεί, αθόκε θαη εάλ ε νκαδνπνίεζε ελδέρεηαη λα απνβεί εηο βάξνο ηνπ ζε ζρέζε κε κία ζπγθεθξηκέλε εληνιή ηνπ. Ο επηκεξηζκόο ησλ εληνιώλ πνπ ζα έρνπλ νκαδνπνηεζεί, δηελεξγείηαη αλαινγηθά. Όηαλ ε νκαδνπνίεζε δηελεξγείηαη γηα πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο νξγαληζκνύο ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο ηνπο νπνίνπο δηαρεηξίδεηαη εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, ν επηκεξηζκόο ησλ ζπλαιιαγώλ αλά νξγαληζκό ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ ζα έρεη πξνθαζνξηζηεί, κε θξηηήξην θαη ηνλ επελδπηηθό πξνζαλαηνιηζκό θάζε νξγαληζκνύ. 8

11 8 Παρακολούθηζη και αναθεώρηζη Ο Όκηινο ζα παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κεζόδσλ θαη δηαδηθαζηώλ πνπ έρεη επηιέμεη γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ ησλ πειαηώλ, θαη γεληθόηεξα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο Δθηέιεζεο Δληνιώλ, ώζηε λα δηαπηζηώλεη θαη, αλ ρξεηάδεηαη, λα δηνξζώλεη ηπρόλ ειιείςεηο. ην πιαίζην ηεο παξαθνινύζεζεο απηήο, ν Όκηινο ζα απνηηκά, κεηαμύ άιισλ, αλ νη επηιεγκέλνη ηόπνη δηαπξαγκάηεπζεο θαη νη επηιεγκέλνη δηακεζνιαβεηέο αγνξάο είλαη νη θαηάιιεινη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ απνηειέζκαηνο γηα ηνλ πειάηε ή αλ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξόπν εθηέιεζεο. Ο Όκηινο ζα αλαζεσξεί ηελ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, θαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξόλν, ώζηε λα ηελ πξνζαξκόδεη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ή ζε πηζαλέο αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ζα ελεκεξώλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο γηα νπνηεζδήπνηε νπζηώδεηο αιιαγέο ζηελ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ κε ζηαζεξό κέζν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ sms ή/ θαη ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπο). 9

12 A Εηαιρείες ηοσ Ομίλοσ ποσ σπάγονηαι ζηην παρούζα Πολιηική Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο πνπ θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα Πνιηηηθή είλαη νη εμήο: Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. S.S.I.F. Piraeus Securities Romania S.A. Πεηξαηώο Αλώλπκε Υξεκαηηζηεξηαθή Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ Δηαηξεία Πεηξαηώο ΑΔΓΑΚ Δηαηξεία Πεηξαηώο Asset Management Europe 1

13 B Καηάλογος ηόπων διαπραγμάηεσζης Ο Όκηινο έρεη εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζε δηεζλείο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο κέζσ ζπκθσληώλ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνπο εμήο δηεζλείο αληηζπκβαιιόκελνπο: BNY ConvergEX Group Citigroup Credit Agricole Cheuvreux Paris Ekpres Invest Jefferies Goldman Sachs Morgan Stanley Credit Suisse Τπεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο παξέρνπλ νη HVB Athens, Goldman Sachs, Jefferies θαη Morgan Stanley B.1 Σόποι διαπραγμάηεσζης μεηοτών ΧΩΡΑ B.1.1 Εσρωπαϊκές Κεθαλαιαγορές ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ Διιάδα Κύπξνο Γεξκαλία Γαιιία, Οιιαλδία, Βέιγην Αγγιία Αγγιία Ιηαιία Ιζπαλία νπεδία Διβεηία Φηιαλδία Ιξιαλδία Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ Deutsche Boerse AG, (Xetra) Euronext Stock Exchange London Stock Exchange, London International London AIM Borsa Italiana Madrid Stock Exchange Stockholm Stock Exchange Virt-x, The Swiss Exchange Helsinki Stock Exchange Irish Stock Exchange 2

14 Απζηξία Γαλία Οπγγαξία Σζερνζινβαθία Πνισλία Σνπξθία Αίγππηνο Ρνπκαλία Βνπιγαξία Δζζνλία Λεηνλία Ρσζία Κξναηία ινβελία Ιζξαήι εξβία ινβαθία Μάιηα Ληζνπαλία Νόηηνο Αθξηθή Vienna Stock Exchange Copenhagen Stock Exchange Budapest Stock Exchange Prague Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Istanbul Stock Exchange Cairo stock Exchange Bucharest Stock Exchange Sofia Stock Exchange OMX Exchange Riga Stock Exchange Moscow Stock Exchange Zagreb Stock Exchange Ljubjania Stock Exchange Tel Aviv Stock Exchange Belgrade Stock Exchange Bratislava Stock Exchange Malta Stock Exchange National Stock Exchange of Lithuania Johannesburg Stock Exchange B.1.2 ΧΩΡΑ Η.Π.Α Καλαδάο Μεμηθό Αμερικανικές Κεθαλαιαγορές ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ New York Stock Exchange, Nasdaq, American Stock Exchange Toronto Stock Exchange, Venture Exchange Mexican Stock Exchange B.1.3 ΧΩΡΑ Αζιαηικές Κεθαλαιαγορές ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ 3

15 Απζηξαιία Ιαπσλία Υνλγθ Κνλγθ Μαπξίθηνο ηγθαπνύξε Μαιαηζία Σατιάλδε Ιλδνλεζία Australian Stock Exchange Tokyo Stock Exchange The Stock Exchange of Hong Kong Mauritius Stock Exchange Singapore Exchange The Bursa Malaysia Berhad The Stock Exchange of Thailand Jakarta Stock Exchange B.2 Σόποι διαπραγμάηεσζης παραγώγων Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ EUREX Exchange EURONEXT Exchange Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange Hong Kong Exchange EURONEXT Liffe Exchange Chicago Board of Options Exchange One Chicago Exchange Intercontinental Exchange 4

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο».

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο». 1. Πεδίο Εθαπμογήρ Η Eurobank Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία (εθεμήο «Τξάπεδα») ζην πιαίζην ηνπ λ.3606/2007 γηα ηηο «Αγνξέο Χξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ & άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα