ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ"

Transcript

1 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ #

2 ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ (the gold-dollar exchange standard), ζχζηεκα ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ην νπνέν επηδέσθε λα ζπλδπϊζεη ηα πιενλεθηάκαηα ηνπ ζπζηάκαηνο ησλ ζηαζεξψλ θαη εχθακπησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ (the adjustable peg system) Ζ έδξπζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακεένπ θαη ηεο Παγθφζκηαο ΣξΪπεδαο Ζ δεκηνπξγέα ηεο GATT (General agreement on Tariffs and Trade) ε νπνέα απνθαζέζηεθε νξηζηηθϊ ζηε Γελεχε ην 1947 θαη Ϊξρηζε λα ιεηηνπξγεέ ηνλ ΓελΪξε ηνπ (δηακφξθσζε θαλφλσλ γηα ηελ αξκνληθά αλϊπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξένπ, ε δηεμαγσγά δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα επέιπζε εκπνξηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ρσξψλ, εμϊιεηςε δαζκψλ πϊλσ απφ Ϋλα επέπεδν, πνζνζηφζεσλ, δηνηθεηηθϋο ξπζκέζεηο θιπ.) Ζ θαζηϋξσζε ηεο αξράο ηεο κεηαηξεςηκφηεηαο (θϊζε λφκηζκα κπνξεέ ειεπζϋξα λα κεηαηξϋπεηαη ζηε δηεζλά αγνξϊ ζε κνλϊδεο Ϊιινπ λνκέζκαηνο βϊζεη ηεο ζπλαιιαγκαηηθάο ηζνηηκέαο πνπ ηζρχεη ηε ζηηγκά ηεο κεηαηξνπάο) 2

3 ΓΝΣ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Ηδξχζεθε ζηηο 22 Ηνπιένπ 1944 κε ηε πλζάθε ηνπ Bretton Woods θαη ηε ζπκκεηνρά 45 ρσξψλ 3 Σν εηδηθφ βϊξνο ζην δηνηθεηηθφ θαη εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην θαζνξέδεηαη απφ ηε ζπλεηζθνξϊ Σν κεγαιχηεξν κεξέδην ζηε ιάςε ησλ απνθϊζεσλ ην Ϋρνπλ νη ΖΠΑ κε 17% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ ςάθσλ. Αθνινπζνχλ ε Ηαπσλέα (6,12%), ε Γεξκαλέα (5,98%) θαη ε Βξεηαλέα κε ηε Γαιιέα (4,94% Ϋθαζηε). άκεξα αξηζκεέ 186 ρψξεο-κϋιε θαη εδξεχεη ζηε ΟπΪζηγθηνλ Πξνγξακκαηέδεηαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επέ ησλ ςάθσλ ηεο Κέλαο, Ηλδέαο θαη Βξαδηιέαο. Ο γεληθφο δηεπζπληάο ηνπ εέλαη πϊληα Δπξσπαένο, φπσο ζπκθψλεζαλ ηα ηζρπξϊ ηδξπηηθϊ ηνπ κϋιε (ζην πιαέζην ηεο έδηαο ζπκθσλέαο, ν επηθεθαιάο ηεο Παγθφζκηαο ΣξΪπεδαο εέλαη απφ ηηο ΖΠΑ). Έρεη Ϊηνκα πξνζσπηθφ απφ 143 ρψξεο. ΓηαζΫηεη Ϊκεζε ξεπζηφηεηα πϊλσ απφ 200 δηζ. δνιϊξηα. G20 15/11/2009 αλαβϊζκηζε ηνπ ηακεένπ απφ αλϊιπζε νηθνλνκηθψλ δεδνκϋλσλ θαη ζε επνπηεέα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηάκαηνο Σξηπιαζηαζκφο θνλδπιέσλ ζε 750 δηο $ Σειεπηαέα Ϋρεη αξρέζεη λα δέλεη Ϋκθαζε θαη ζηελ θνηλσληθά δηϊζηαζε π.ρ. Οπγγαξέα

4 ΣΟΥΟΗ ΓΝΣ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖΝ ΗΟΡΡΟΠΖΜΔΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΗΟΣΗΜΗΧΝ ΓΗΑ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΤΝΓΡΟΜΖ ΜΔΛΧΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΝΑΓΚΖ ΓΝΣ ΥΧΡΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΦΤΓΔΗ ΡΧΗΑ & ΣΟΤΡΚΗΑ (3 θνξϋο ε θαζεκέα ηα ηειεπηαέα 20 ρξφληα) ΒΡΔΣΑΝΗΑ (1976 2,6 δηζ GBP) ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ ( ) ΑΠΌ ΣΟ 2008 ε Αξκελέα, ε Γεσξγέα, ην Δι αιβαδφξ, ε ΕΪκπηα, ε Ηζιαλδέα, ε ΚΫλπα, ε Λεηνλέα, ε Λεπθνξσζέα, ην ΜαιΪνπη, ην Μεμηθφ, ε Οπγγαξέα, ε Οπθξαλέα, ην ΠαθηζηΪλ, ε Πνισλέα, ε Ρνπκαλέα, ε Ρσζέα, ε εξβέα, νη ευρϋιιεο θαη ε ξη ΛΪλθα. 4

5 5 ΤΝΖΘΖ ΜΔΣΡΑ ΓΝΣ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΑΓΧΜΑ ΠΡΟΛΖΦΔΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΠΑΓΧΜΑ ΜΗΘΧΝ - ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΔΤΔΛΗΞΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΣΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΗ ΑΤΞΖΖ ΦΟΡΧΝ ΝΔΑ ΓΑΝΔΗΑ, ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΚΔΡΓΖ χκθσλα κε αλαιπηϋο, θϋηνο ην ηακεέν ζα Ϋρεη θϋξδε πνπ κπνξεέ λα πξνζεγγέζνπλ ηα 650 εθαη. δνιϊξηα. ΑπηΪ ζα πξνϋιζνπλ απφ ηνπο ηφθνπο ηνπο νπνένπο εηζπξϊηηεη απφ ηηο δαλεηνδνηνχκελεο ρψξεο. ΜΪιηζηα, ε θεηηλά θεξδνθνξέα απνθηϊ κεγαιχηεξε αμέα απφ ηε ζηηγκά πνπ, κε βϊζε ηηο πξν ηεο θξέζεσο πξνβιϋςεηο, ην ΓΝΣ ζα εκθϊληδε θϋηνο δεκέα χςνπο 360 εθαη. δνιαξέσλ.

6 Πόηε θαη πώο πξνζθεύγεη ζην ΓΝΣ κία ρώξα; Μέα ρψξα κϋινο κπνξεέ λα ΑΗΣΖΘΔΗ νηθνλνκηθάο ζηάξημεο απφ ην ΓΝΣ εϊλ Ϋρεη πξνβιάκαηα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ ηεο, ζε ζεκεέν πνπ δελ κπνξεέ λα ρξεκαηνδνηεζεέ κε ινγηθνχο φξνπο ψζηε λα κπνξϋζεη λα αληαπνθξηζεέ ζηηο εγρψξηεο θαη δηεζλεέο ππνρξεψζεηο ηεο. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΜΦΧΝΗΑ πνπ εμαξηϊηαη απφ ην επέπεδν αλϊπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκϋλεο ρψξαο. ΑθνξΪ ηελ εμπγέαλζε ηζνδπγένπ πιεξσκψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ Καηαξηέδεηαη απφ ηε ρψξα κε ηε ζπκβνπιά ηνπ ΓΝΣ ΠαξνπζηΪδεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΓΝΣ ππφ ηε κνξθά κηαο επηζηνιάο πξφζεζεο Σν δϊλεην ρνξεγεέηαη ζε θϊζεηο ζε ζρϋζε κε ηελ πνξεέα πινπνέεζεο ηνπ πξνγξϊκκαηνο. ε ρψξεο κε κϋζν εηζφδεκα, φπσο ζηελ πεξέπησζε ηεο ΔιιΪδαο, ε ζηάξημε παξϋρεηαη ζπλάζσο κϋζσ Stand by - Αrrangements, θαη απνζθνπεέ ζηε βνάζεηα ηεο ρψξαο ψζηε λα αληηκεησπέζεη ηα βξαρππξφζεζκα πξνβιάκαηα ηεο. Ζ δηϊξθεηα πινπνέεζεο κέαο ηϋηνηαο ζπκθσλέαο θπκαέλεηαη κεηαμχ ελφο θαη δχν εηψλ Ζ απνπιεξσκά μεθηλϊ ζε ηξέα ρξφληα θαη θϊηη Ϋσο πϋληε απφ ηελ εθηακέεπζε ηνπ δαλεένπ 6

7 ΤΦΟ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΝΣ Σν χςνο ηεο βνάζεηαο πνπ κπνξεέ λα ιϊβεη κέα ρψξα εέλαη αλϊινγν κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςάθσλ ηεο πνπ Ϋρεη ζην ΓΝΣ θαη βαζέδεηαη ζηα ΔηδηθΪ ΣξαβεθηηθΪ Γηθαηψκαηα (Special Drawing Rights) ηελ πεξέπησζε ηεο ΔιιΪδαο, ηεο νπνέαο ε ζπκκεηνρά ζην ΓΝΣ (κε βϊζε ην δηθαέσκα ςάθσλ ηεο) αλϋξρεηαη ζε 0,38%, ηα ΔηδηθΪ ΣξαβεθηηθΪ Γηθαηψκαηα αλϋξρνληαη ζε 823 εθαη., ηα νπνέα θαη αληηζηνηρνχλ ζε 1,266 δηζ. δνι. ($ / SDR = 0,65) Τπφ θαλνληθϋο ζπλζάθεο κηα ρψξα κπνξεέ λα ιϊβεη δαλεηζκφ πνπ εέλαη 10 θνξϋο κεγαιχηεξνο απφ ην χςνο ησλ Σξαβεθηηθψλ ηεο ΓηθαησκΪησλ, κπνξεέ δε λα δηακνξθσζεέ θαη ζε πςειφηεξα επέπεδα ζε θϊζε πεξέπησζε θαη θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Γειαδά ζηελ πεξέπησζε ηεο ΔιιΪδαο, ππφ θαλνληθϋο ζπλζάθεο, ε βνάζεηα ζα Ϋθηαλε ζηα 8,23 δηζ. SDR πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 12,66 δηζ. δνι. ά 9,40 δηζ. επξψ θαη απηϊ ζην ζχλνιν ηεο ζπκθσλέαο. ΣΔΛΗΚΑ ΘΑ ΛΑΒΟΤΒΔ 15 δηο γηα ην 2009 απφ ην ΓΝΣ θαη 30 δηο απφ ηελ ΔΔ 7

8 ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΓΤΑΝΑΛΟΓΖ ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΜΗΘΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΔΗΘΑΡΥΔ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΝΑΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΔΓΥΧΡΗΟΤ ΝΟΜΗΜΑΣΟ ΔΛΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΛΖΓΜΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ 8

9 ΒΑΗΚΑ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΔΠ (ζε εθαη. Δπξψ) ΔΛΛΔΗΜΜΑ (ζε εθαη. Δπξψ) ά -13,6% ΑΔΠ *(14,1%) ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ (ζε εθαη. Δπξψ) ά 115,1% ΑΔΠ *(122,1%) ΓΖΜΟΗΔ ΓΑΠΑΝΔ 50,4% ζε ΑΔΠ ΓΖΜΟΗΑ ΔΟΓΑ 36,9% ζε ΑΔΠ ΑΝΔΡΓΗΑ 11,3% * Πιθανότητα αναθεώρησης των στοιτείων (άσπρη τρύπα) ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ 50 ΓΗ ΔΤΡΧ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΠΟΜΔΝΑ 5 ΥΡΟΝΗΑ Δπαλαρξεκαηνδφηεζε ιεγκϋλσλ νκνιφγσλ Πιεξσκά ηφθσλ Υξεκαηνδφηεζε ειιεέκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ 9

10 10 ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΔΔ 27

11 H ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΛΔΟΝΑΜΑΣΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ *Πηγή: Moody s ΔΗΟΓΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΟΝΔ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΔΤΡΧ ΣΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΣΟΤ 2009 ΥΔΗΡΟΣΔΡΟ ΑΠΌ ΑΤΣΌ ΣΟΤ

12 12 ΛΖΞΔΗ ΟΜΟΛΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΠΟΜΔΝΑ ΥΡΟΝΗΑ

13 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Γεκνζηνλνκηθφ Ϋιιεηκκα Υακειά παξαγσγηθφηεηα δεκφζηαο δηνέθεζεο Αχμεζε Γεκφζην ρξϋνο Οηθνλνκηθά Κξέζε Αχμεζε Κφζηνο ΔμππεξΫηεζεο Γεκφζηνπ ΥξΫνπο Υακειά Αληαγσληζηηθφηεηα ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πιεζσξηζκφ Αχμεζε Αλεξγέαο, Υξεκαηνπηζησηηθά ζηελφηεηα, κεέσζε δεκφζησλ εζφδσλ 13

14 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σα πεξηζψξηα πϋθηνπλ κεηϊ ηνλ ΜΪξηην 2009, αιιϊ ν θφβνο παξακϋλεη (> πεξηζψξηα 2007) Μνλαδηθά εμαέξεζε ζηε πηψζε ε ΔιιΪδα ΔιιεληθΪ πεξηζψξηα κεηϊ ην παθϋην ζηάξημεο απφ ΔΔ θαη ΓΝΣ Πηγή: JP Morgan EMBIG, Bloomberg 14

15 ΔΚΣΗΝΑΞΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΥΡΔΟΤ 5εηίαο Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007 ην CDS γηα ην ειιεληθφ ρξϋνο άηαλ κφιηο 5 κνλϊδεο βϊζεο θαη spread 0,22% 27/4/10 κε ηελ ππνβϊζκηζε ηεο S&P ζε ΒΒ+ ζε junk bond Ϋθηαζε κϋρξη θαη 821 κνλϊδεο βϊζεο 15

16 ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΚΣΡΟΥΗΑΜΟ ΥΗΟΝΟΣΗΒΑΓΑ ΣΟΤ ΥΡΔΟΤ (DEPT AVALANCHE)* % ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΟΝΟΜΑΣΗΚΟΤ ΑΔΠ < ΜΔΟΣΑΘΜΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΓΑΝΔΗΜΟΤ % ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ < ΜΔΟΣΑΘΜΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΓΑΝΔΗΜΟΤ (ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΣΟ ΧΡΕΟ > 60% - 90% ως ποσοστό τοσ ΑΕΠ) (ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ / ΑΔΠ) ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΓΗΝΔΣΑΗ ΠΗΟ ΔΝΣΟΝΟ Δ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΤΦΔΖ ΜΔΟΣΑΘΜΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΓΑΝΔΗΜΟΤ ΔΛΛΑΓΑ > 6% ΡΤΘΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΑΔΠ ΔΛΛΑΓΑ (ΠΡΟΒΛΔΦΖ) -2% -4% *Μελέτη Reinhart and Rogoff 16

17 Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΔΥΔΗ ΔΛΠΗΓΑ; Ζ ΑΠΟΚΛΗΜΑΚΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ Χ ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΔΠ ΔΗΝΑΗ ΑΓΤΝΑΣΖ ΔΚΣΟ ΔΑΝ. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧΝ ΠΛΔΟΝΑΜΑΣΧΝ ΣΟΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ >5% ΘΔΣΗΚΟΗ ΡΤΘΜΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΟΣΑΘΜΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΓΑΝΔΗΜΟΤ < 5% 17

18 18 ΔΛΛΑΓΑ: ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ LEHMAN BROTHERS

19 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

20 ΟΡΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΣΖΡΗΞΖ Σα 2/3 ηωλ δαλείωλ ζα ρνξεγεζνύλ από ηηο ρώξεο ηεο επξωδώλεο κε βάζε ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζην θεθάιαην ηεο ΔΚΣ, θαη ην ππόινηπν 1/3 από ην ΓΝΣ Δπηηόθην Γηκεξή δάλεηα από ρώξεο ηεο επξωδώλεο δηάξθεηαο έωο 3 έηε Κπκαηλφκελν επηηφθην= 3m euribor ηαζεξφ επηηφθην= Swap euribor + spread 3%+ δηαρεηξηζηηθϊ Ϋμνδα (0,15%-0,5%) Άξα Κπκ. Δπηηφθην = 3,7% ηαζ. Δπηηφθην = 5% Γηα δϊλεηα > 3 Ϋηε => +1% ΓΝΣ Βάζεη ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Διιάδαο ζην ΓΝΣ γηα δάλεηα δηάξθεηαο έωο 3 έηε Σα 3 δέζ. κε 1,26% Σα ππφινηπα κε 3,26% Γηα δϊλεηα > 3 Ϋηε => +1% Δθηακίεπζε Δ.Δ. Ζ αέηεζε ηεο ΔιιΪδαο ζα αμηνινγεζεέ απφ ηελ ΔΚΣ πνπ ζα παξϋρεη ηα δϊλεηα θαη ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά πνπ ζα ζπληνλέζεη ηα δηκεξά δϊλεηα κε ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο λα δέλνπλ Ϋγθξηζε. Χζηφζν γηα ηελ Ϋγθξηζε απαηηεέηαη θνηλνβνπιεπηηθά Ϋγθξηζε. ΓΝΣ Σα δϊλεηα ζα δνζνχλ αξθεηϊ γξεγνξφηεξα ζε ζρϋζε κε ηα δηκεξά δϊλεηα ηεο Δ.Δ. 20

21 Ση νδάγεζε ζηε θξέζε; ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ ΠΪγηα ζπλαιιαγκαηηθά ηζνηηκέα (ΠΔΟ εθθξαζκϋλν ζε USD) Δπέ κέα δεθαεηέα νη επελδπηηθϋο ηξϊπεδεο δηνρϋηεπαλ Ϊθζνλν ρξάκα ζηε ρψξα ην νπνέν νη πνιηηηθνέ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ιατθέζηηθεο πνιηηηθϋο Γηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκϋα, δηαθζνξϊ, θαη θνξνδηαθπγά ΥξεκαηννηθνλνκηθΫο θξέζεηο ζε Αζέα θαη Ρσζέα ην 1999 (domino effect) Πηψζε ηνπ επξψ θαη ηνπ ΡεΪι (Δπξψπε θαη Βξαδηιέα κεγαιχηεξνη νηθνλνκηθνέ εηαέξνη) Έθηαζε λα δαλεέδεηαη κϋζσ ησλ θεθαιαηαγνξψλ κε 10,5% πϊλσ απφ ηα ΑκεξηθαληθΪ επηηφθηα 21 ΤΦΔΖ (1999)

22 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ ΓΝΣ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΖΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΜΔΣΑΚΤΛΗΖ ΣΟΤ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ ΥΡΔΟΤ 13 ΓΗ USD ΓΑΝΔΗΟ ΑΠΌ ΓΝΣ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΗ Δ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΤΝΓΔΖ ΠΔΟ ΜΔ USD ΠΣΧΥΔΤΖ (ΝνΫκβξηνο 2001) 22

23 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ Σν ΓΝΣ δελ απνδεζκεχεη 1,5 ΓΗ USD πξνγξακκαηηζκϋλν δϊλεην Μαδηθά θπγά θεθαιαέσλ ΠΪγσκα θαηαζϋζεσλ Βέαηεο δηαδειψζεηο ηακϊηεζαλ επελδχζεηο ζηε ρψξα Παξαέηεζε ηεο πνιηηηθάο εγεζέαο (Άλνδνο ηνπ ΔληνπΪξλην ΝηνπΪιηε) ΚΑΣΑΛΤΖ ΣΑΘΔΡΖ ΗΟΣΗΜΗΑ ΠΔΟ USD (από 1:1 κε ην USD ζε 3,4 peso/usd) (Αύμεζε εμαγωγώλ κεζνπξόζεζκα) ΠΣΧΖ ΠΔΟ - ΣΑΖ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΓΗΑ 132 ΓΗ USD ΣΟ 2006 Ζ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ ΔΞΟΦΛΖΔ ΣΟ ΓΑΝΔΗΟ ΣΟ ΓΝΣ Ζ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ ΘΔΧΡΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟ ΓΝΣ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΣΧΥΔΤΖ ΌΜΧ ΣΑ ΓΑΝΔΗΑ ΣΟΤ ΓΝΣ ΔΞΑΝΔΜΗΕΟΝΣΑΝ ΛΟΓΧ: ΜΑΕΗΚΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΞΔΠΛΤΜΑΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟ Δ OFF SHORE 23

24 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ Αλ νη πξνζαξκνγϋο εέραλ γέλεη πην Ϋγθαηξα θαη πεξηζζφηεξν ζπληνληζκϋλα ε ππνηέκεζε ζα εέρε βνεζάζεη ηε κεέσζε ηνπ ρξϋνπο κϋζσ ηνπ debtflation κφλν γηα ηα δϊλεηα ζε πϋζν. 24

25 ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ: ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΜΔ ΔΛΛΑΓΑ ηηο αξρϋο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 90 ε Αξγεληηλά Ϋπεηηα απφ κηα δεθαεηέα ππεξπιεζσξηζκνχ θαη νηθνλνκηθάο ζηαζηκφηεηαο μεθέλεζε ηελ εθαξκνγά κηαο ζεηξϊο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ κε ηελ ππνζηάξημε ηνπ ΓΝΣ. ΔπΫιεμε ηελ πξφζδεζε ηνπ peso κε ην δνιϊξην currency board, θαζεζηψο ζηαζεξάο ζπλαιιαγκαηηθάο ηζνηηκέαο κε ηηο ΖΠΑ (1:1) Χο απνηϋιεζκα ν πιεζσξηζκφο ηηζαζεχηεθε θαη ε αλϊπηπμε εληζρχζεθε Όκσο όπωο θαη ζηελ Διιάδα: 1) Οη δηαξζξσηηθϋο κεηαξξπζκέζεηο δελ νινθιεξψζεθαλ 2) Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ρεηξνηϋξεπε 3) Ζ δεκνζηνλνκηθά πνιηηηθά ζπλϋρηζε λα εέλαη αλεπαξθάο θαη ην δεκφζην ρξϋνο απμϊλνληαλ ζηαζεξϊ 25

26 ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ: ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΔΛΛΑΓΑ 1) Σν κεγαιχηεξν κϋξνο ηνπ δεκφζηνπ ρξϋνπο ηεο Αξγεληηλάο άηαλ ζε μϋλν λφκηζκα (90% πεξέπνπ ζηα ηϋιε ηεο δεθαεηέαο ηνπ 90) θαη ε εμππεξϋηεζά ηνπ γηλφηαλ φιν θαη πην δχζθνιε θαζψο ηα ζπλαιιαγκαηηθϊ απνζϋκαηα δελ επαξθνχζαλ ππφ ηελ πέεζε ηεο αλϊγθεο δηαηάξεζεο ηεο ζηαζεξάο ηζνηηκέαο 2) Σν Currency Board δελ εέλαη Ννκηζκαηηθά Έλσζε. Σν ΓΝΣ επεκβαέλεη ζε λνκηζκαηηθϋο-ζπλαιιαγκαηηθϋο θξέζεηο ελψ εέλαη ε πξψηε θνξϊ πνπ ζα επϋκβεη ζε κηα ρψξα γηα δεκνζηνλνκηθά θξέζε κε λφκηζκα πνπ δελ κπνξεέ λα κεηαβϊιεη ( ) 3) ΔθηεηακΫλε δνιαξηνπνέεζε ηεο νηθνλνκέαο ζηελ Αξγεληηλά 4) Απνπιεζσξηζκφο ζηελ Αξγεληηλά 5) Πνιηηηθά αζηϊζεηα πξηλ ηε ρξενθνπέα ζηελ Αξγεληηλά 6) Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ Αξγεληηλά παξφηη εθζπγρξνλέζηεθε ζηε δεθαεηέα ηνπ 90 παξϋκεηλε επϊισην ζε θηλδχλνπο: 26 i. Υακειά θεξδνθνξέα επϊισην ζε πεξέπησζε χθεζεο ii. Δπηρεηξάζεηο θαη λνηθνθπξηϊ βαζηζκϋλα ζε εηζνδάκαηα ζε peso δαλεέδνληαλ ζε δνιϊξηα θέλδπλνο ππνηέκεζεο iii. Σν 20% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηξαπεδψλ ζε θξαηηθϊ νκφινγα iv. Τπφ θξαηηθφ Ϋιεγρν ηξϊπεδεο ην 1/3 ηνπ ζπζηάκαηνο κε 50% ησλ NPLs

27 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΧΝ ΥΧΡΧΝ Δ.Δ. θαη ΠΑΓΚΟΜΗΑ Δ.Δ. θαη ΣΡΑΠΔΕΑ 20 ΓΗ ΟΤΖΓΗΑ -7,5 ΓΗ Δ.Δ ΓΗ ,4 ΓΗ εηΫο 10δηο 27 Σν 2009 ην ηζιαλδηθφ Ϋιιεηκκα δηακνξθψζεθε πϊλσ απφ 14% θαη ην δεκφζην ρξϋνο ζε 109% ηνπ ΑΔΠ απφ 14%. Σν λφκηζκα ππνηηκάζεθε θαηϊ 35% θαη ν πιεζσξηζκφο απφ 2-3% εθηηλϊρηεθε ζε 15%

28 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΑΝΔΠΣΤΓΜΔΝΔ ΥΧΡΔ! ΔΣΖΗΟ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΖΠΑ = 1 ΣΡΗ. $ ά 13,2% ηνπ ΑΔΠ ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΥΡΔΟ ΖΠΑ = 50 ΣΡΗ. $ Ζ ΚΆΘΔ ΜΗΑ ΑΠΌ ΣΗ ΜΔΓΑΛΔ ΑΝΔΠΣΤΓΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΔΥΔΗ ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΔΟ (ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 300% ΜΔ 350% ΣΟΤ ΑΔΠ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΥΧΡΧΝ ΜΔΛΧΝ ΟΟΑ (Πξφβιεςε 2010) = 71% ΑΔΠ απφ 44% ην 2006 ΔΣΖΗΟ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΒΡΔΣΑΝΗΑ 13% ηνπ ΑΔΠ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟ 3,6% ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ ΣΖ ΔΤΡΧΕΧΝΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΣΖ ΔΤΡΧΕΧΝΖ ΔΊΝΑΗ 6% Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΣΗ ΖΠΑ ΠΟΤ ΔΊΝΑΗ 13,2% 28

29 ΓΝΣ ΠΑΝΑΚΔΗΑ ή ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ; Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΥΧΡΗ ΣΟ ΓΝΣ θαη ηελ ΔΔ - ΣΑΖ ΠΛΖΡΧΜΧΝ - ΔΞΟΓΟ ΑΠΌ ΣΟ ΔΤΡΧ ΘΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ ΔΛΛΔΗΦΔΗ Δ ΒΑΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΦΟΤ ΑΠΌ ΣΖΝ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΖ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑ ΠΑΡΑΓΟΤΜΔ ΔΛΑΥΗΣΑ π.ρ. ΒελεδνπΫια 29

30 ΓΝΣ ΠΑΝΑΚΔΗΑ ή ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ; Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔ ΣΟ ΓΝΣ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΠΑΣΑΛΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ ΜΔΗΧΖ ΚΟΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΤΞΖΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΤΞΖΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΓΗΑΦΘΟΡΑ Ζ ΔΠΗΓΔΗΝΧΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ PIIGS ΗΧ ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΔΣΡΔΠΔ ΣΖΝ ΛΖΦΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΣΟ ΤΦΟ ΠΟΤ ΈΥΟΤΜΔ ΤΜΦΧΝΖΔΗ 30

31 ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΓΝΣ 1) ΑΝΑΣΟΛΖ ΠΗΘΑΝΖ ΚΡΗΖ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ ΣΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΌΣΗ Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΘΑ ΑΝΣΔΠΔΞΔΛΘΔΗ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖ 2) ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΖ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧ ΔΜΠΟΓΗΑ ΤΠΔΡΟΓΚΟ ΥΡΔΟ (ηνπιϊρηζηνλ κϋρξη 2013 θαη 2014) ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΠΌ ΑΝΟΓΟ ΣΧΝ ΔΠΗΣΟΚΗΧΝ ΒΑΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ (ΑΜΦΗΒΟΛΖ) ΛΤΔΗ ΚΛΖΡΟΣΔΡΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔηδηθΪ ζηε πεξέπησζε πνπ παξακϋλνπκε ζην επξψ απαηηεέηαη ζθιεξφηεξε δεκνζηνλνκηθά πνιηηηθά κε κεέσζε κηζζψλ πνπ ζα νδεγάζεη ζε απνπιεζσξηζκφ ψζηε λα γέλνπκε πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνέ (εθφζνλ ππϊξρεη αδπλακέα ρξάζεο λνκηζκαηηθάο πνιηηηθάο) ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΠΑΝΑΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟΤ ΥΡΔΟΤ (ΜεγΪιεο απψιεηεο γηα ηηο ηξϊπεδεο, πεξαηηϋξσ θπγά θαηαζϋζεσλ ζην εμσηεξηθφ, δηαθνπά ρξεκαηνπηζησηηθνχ κεραληζκνχ) 31

32 32 ΗΓΑΝΗΚΖ ΛΤΖ Ζ ΔΚΣ λα ρνξεγνχζε ρακειφηνθα δϊλεηα θαηεπζεέαλ ζην Διιεληθφ δεκφζην θαη φρη ζηηο ΣξΪπεδεο (δϋρεηαη σο εγγχεζε ΟΔΓ κε αμηνιφγεζε ΒΒΒ+) Ζ ρξεκαηνδφηεζε λα αθνξνχζε κφλν δηκεξά ρακειφηνθα δϊλεηα κε ρψξεο κϋιε ηεο επξσδψλεο ρσξέο ηε ζπκκεηνρά ηνπ ΓΝΣ Απζηεξά επηηάξεζε ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθϊ απφ ΔΔ (δαπϊλεο θαη Ϋζνδα) Αιιαγά ηνπ θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ Κακέα επηβνιά δπζκελψλ εξγαζηαθψλ κϋηξσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκϋα (Απνθπγά χθεζεο θαη ειιεηκκϊησλ) ΑιιαγΫο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ζε θξαηηθνχο θνξεέο, επηρεηξάζεηο θαη νξγαληζκνχο (επηδνηάζεηο) Αμηνπνέεζε ησλ πιενλεθηεκϊησλ ηεο ρψξαο ζηε Ναπηηιέα, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηνλ Σνπξηζκφ ΔπΫθηαζε ηνπ ζρεδένπ πφιεσλ Δλέζρπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελϋξγεηαο ΠξνζΫιθπζε μϋλσλ θαη νκνγελψλ επελδπηψλ - Να απεπζπλζνχκε θαη ζε Ϊιιεο ρψξεο γηα ιάςε δαλεέσλ κε ινγηθϊ επηηφθηα (π.ρ. Κέλα)

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΑΝΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ λα παξνπζηϊζεη κε πξαθηηθφ & εκπεξηζηαησκϋλν

Διαβάστε περισσότερα

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΣΑ ε εθπαέδεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηακεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ ζηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΟΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην, 17-18-19 Ηαλνπαξίνπ 2014 1 Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 2012 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ. ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ 2011 [Σημαντικότερο γεγονόσ για την Πορτογαλία, και καθοριςτικό για τισ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα