Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011"

Transcript

1 Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ Ο 3. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ 4. ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Weighted Average Cost of Capital-WACC)

3 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχ.) 5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ 6. ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ- ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 7. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 8. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 9. ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Ρ.Π.Β. 10. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχ.) 11. ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ 12. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

5 5 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: Άρθρο 88 του ν. 4001/2011 Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου αυτού, ο Κανονισµός Τιµολόγησης εκδίδεται από τη ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ΕΣΦΑ και δηµόσια διαβούλευση Σύµφωνα µε την παρ.5 του ίδιου άρθρου τα Τιµολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ καταρτίζονται από τον ΕΣΦΑ σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης και εγκρίνονται µε απόφαση της ΡΑΕ, ισχύουν δε το αργότερο από τα δύο κατωτέρω χρονικά σηµεία: (α) είτε από τον τρίτο µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης της ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, (β) είτε από τον έβδοµο µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του Κανονισµού Τιµολόγησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

6 6 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: Άρθρο 88 του ν. 4001/2011 (συν.) Σύµφωνα µε την παρ.3 του ίδιου άρθρου, µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης µπορεί να ορίζεται ότι, µέσω των τιµολογίων για τη Βασική ραστηριότητα Μεταφοράς του ΕΣΦΑ, καλύπτεται και το σύνολο ή µέρος των δαπανών του ΕΣΦΑ για την εξυπηρέτηση κεφαλαίου και τη λειτουργία και συντήρηση της Βασικής ραστηριότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ Σύµφωνα µε την παρ. 7 του ίδιου άρθρου τα τιµολόγια της Βασικής ραστηριότητας Μεταφοράς ορίζονται χωριστά για τα σηµεία εισόδου και τα σηµεία εξόδου του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

7 7 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθµιζόµενου κόστους του ιαχειριστή µε εγκεκριµένη απόδοση κεφαλαίων Να µην εµποδίζει τον ανταγωνισµό Ειδική µέριµνα για το κόστος του LNG Terminal Cost Reflective Entry/Exit system λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση του κάθε τµήµατος του Συστήµατος από τη συνήθη όδευση της ροής του αερίου Independent of the contractual flow path εν απαιτείται να δηλώνεται η όδευση της ροής από τους Χρήστες Non-discriminatory Σύµφωνο µε την Κοινοτική νοµοθεσία (Κανονισµό 715/09) και την Ευρωπαϊκή πρακτική

8 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Καθιερώνεται Σύστηµα Entry-Exit (σήµερα είναι τύπου Stamp duty) Καταργούνται τα ειδικά τιµολόγια για µονάδες Η/Π συνδυασµένου κύκλου και για µονάδες αιχµής. Η τιµολόγηση στις εξόδους γίνεται µε το άθροισµα των ετεροχρονισµένων αιχµών. Καθίσταται δυνατή η δηµιουργία Virtual Trading Point. Αφαιρούνται οι επιχορηγήσεις από τη ΡΠΒ ιατηρείται η ιασπορά µέρους του Απαιτούµενου Εσόδου ΥΦΑ στο Σύστηµα Μεταφοράς, αλλά µε µειωµένο ποσοστό: 95%. 80% Το κόστος ιδιοκαταναλώσεων/απωλειών χρεώνεται χωριστά και απολογιστικά µε τις διαδικασίες του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ Εισάγεται η δυνατότητα τιµολόγησης ιακοπτόµενων Συµβάσεων και Συµβάσεων Ανάστροφης Ροής έπειτα και από αντίστοιχη προσαρµογή του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ.

9 9 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Περίοδος υπολογισµού τιµολογίων (προβλέψεις, εξοµαλύνσεις) Έτος Υπολογισµού Τιµολογίων Επόµενο Έτος Υπολογισµού Τιµολογίων Επόµενη Περίοδος υπολογισµού τιµολογίων Απολογιστικά Στοιχεία ΕΣΦΑ Απολογιστικά Στοιχεία ΕΣΦΑ Περίοδος αναθεώρησης τιµολογίων

10 10 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ Ο Ανακτώνται µε το Απαιτούµενο Έσοδο (υπολογίζεται σε ονοµαστικές τιµές προ φόρων): 1. Τα κόστη κεφαλαίων Αποσβέσεις Απόδοση Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) 2. Οι Λειτουργικές απάνες (εκτός αποσβέσεων, χρηµατοοικονοµικών δαπανών, φόρων και ιδιοκαταναλώσεων/απωλειών) 3. Τυχόν υπο- /υπερ- ανάκτηση του Απαιτούµενου Εσόδου της προηγούµενης 4ετίας, η οποία συµψηφίζεται µε το Απαιτούµενο Έσοδο της επόµενης 3ετίας (Ανακτήσιµη ιαφορά Περιόδου Αναθεώρησης)

11 11 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Αφού καθορισθεί η διάρκεια της Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων (προτείνεται 10 χρόνια, όση και η διάρκεια του Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ), γίνεται πρόβλεψη ανά έτος: Της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής βάσης (ΡΠΒ) Των Λειτουργικών δαπανών Επίσης, εκτιµάται το µέσο κόστος απασχολουµένων κεφαλαίων (Weighted Average Cost of Capital, WACC) µε βάση τις επί µέρους παραµέτρους αυτού. Με τα ανωτέρω υπολογίζεται το Απαιτούµενο Έσοδο ανά έτος χωριστά για το Σύστηµα Μεταφοράς και την Εγκατάσταση ΥΦΑ

12 ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ ΙΑΦΟΡΑ (Α ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Αποτελεί το (θετικό ή αρνητικό) άθροισµα των διαφορών ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ i. του απολογιστικού Απαιτούµενου Εσόδου του ιαχειριστή για κάθε έτος λ της παρελθούσης Περιόδου Αναθεώρησης & ii. του αντίστοιχου απολογιστικού πραγµατικού Εσόδου του ιαχειριστή αναγόµενων στο πρώτο Έτος Υπολογισµού της νέας Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων Υ µε τον συντελεστή (1+ WACC pre-tax, nominal ) (Υ-λ). 12 Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή του Κανονισµού Τιµολόγησης, η Περίοδος Αναθεώρησης είναι πέντε (5) Έτη ( ) και η Ανακτήσιµη ιαφορά ισούται µε σε τιµές 2012.

13 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 13 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ Η Ανακτήσιµη ιαφορά και συγκεκριµένα ποσό ίσο µε [(Α )/3]*(1+ WACC pre-tax, nominal) (µ-υ) προστίθεται σε/ αφαιρείται από το Απαιτούµενο Έσοδο των Ετών της 3 νέων Ετών Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων (µ), όπου το WACC pre-tax, nominal είναι πλέον το ισχύον κατά τη νέα Περίοδο Υπολογισµού Τιµολογίων. Ο τρόπος κατανοµής της Ανακτήσιµης ιαφοράς στο Απαιτούµενο Έσοδο την Περίοδο Υπολογισµού των Τιµολογίων δεν επηρεάζει την τελική τιµή του τιµολογίου λόγω του µηχανισµού εξοµάλυνσης που εφαρµόζεται στη συνέχεια. Τα 3 έτη επιλέχθηκαν για να είναι δυνατή η παρακολούθηση της Ανακτήσιµης ιαφοράς στις διαδοχικές αναθεωρήσεις, όπου ο απολογισµός γίνεται για τα 3 πρώτα χρόνια της Περιόδου Υπολογισµού Τιµολογίων.

14 14 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Η Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση περιλαµβάνει: α) Πάγια µετά από αποσβέσεις χωρίς τις επιχορηγήσεις. β) Κεφάλαιο κίνησης. γ) Εκταµιεύσεις για εγκεκριµένα έργα υπό κατασκευή αφαιρουµένων τυχόν επιχορηγήσεων (δεν περιλαµβάνονται τα Μεγάλα Έργα Σύνδεσης).

15 15 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Με στοιχεία ισολογισµού 2010 η Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση του Συστήµατος Μεταφοράς είναι ίση µε ,54. ( ) 2010 Για την Είσοδο Σιδηρόκαστρο ,57 Για την Είσοδο Κήποι ,12 Για την Είσοδο Αγ. Τριάδα ,59 Για την Έξοδο Β.Ζώνη ,66 Για την Έξοδο ΒA.Ζώνη ,72 Για την Έξοδο Ν.Ζώνη ,87 Αντίστοιχα, η ΡΠΒ για την Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας µε στοιχεία ισολογισµού 2010 είναι ,36.

16 16 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC

17 17 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC Είναι η απόδοση την οποία εύλογα προσδοκά ένας επενδυτής να λάβει µακροπρόθεσµα από εναλλακτικές επενδύσεις ισοδύναµου κινδύνου και εποµένως πρέπει να προσφέρει ο ΕΣΦΑ για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων του, και ισούται µε το Μεσοσταθµικό Κόστος Κεφαλαίων σε ονοµαστικές τιµές προ φόρων.

18 18 (( RFR+ CRP) + β * MRP) WACCpre tax, nominal = (1 G) * + 1 TX G * DR Όπου: WACC: Μεσοσταθµικό Κόστος Απασχολουµένων Κεφαλαίων (Weighted Average Cost of Capital) RFR: Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (Risk Free Rate) CRP: Περιθώριο κινδύνου της Ελλάδος (Country Risk Premium) MRP: Μέσο περιθώριο κινδύνου µετοχών (Market Risk Premium) β: Συντελεστής συστηµατικού κινδύνου µετοχών ιαχειριστή (Beta) DR: Κόστος δανειακών κεφαλαίων του ιαχειριστή (Debt Rate) TX: Συντελεστής φορολογίας ιαχειριστή (0<ΤΧ<1) G: Λόγος δανειακών κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια και ανειακά Κεφάλαια(Gearing Ratio) (0<G<1)

19 19 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC Τα επί µέρους µεγέθη για τον υπολογισµό του WACC pre-tax,nominal προσδιορίζονται αριθµητικά µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης. Η µεθοδολογία αυτή έχει υποδειχθεί από τον Σύµβουλο του ΕΣΦΑ Brattle και συµπληρωθεί µε βάση τις µέχρι τώρα παρατηρήσεις της ΡΑΕ.

20 20 ΚΥΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Υ.Α. 4955/06 λόγω ελληνικής οικονοµικής κρίσης 1. Αύξηση Risk Free Rate+ Country Risk Premium Υ.Α 4955/06 Σήμερα 4,20% 7,38% 2. Αύξηση Φορολογίας 25% 35% 2α)Φορολογία Εταιρικών Κερδών 25% 25% προ διανομής μερισμάτων 2β) Έκτακτη φορολογία - 10%

21 21 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ WACC µε επικαιροποίηση των δεδοµένων της Υ.Α. 4955/06 µόνο ως προς το country risk premium και τον συντελεστή φορολογίας WACC Calculations [Υ.Α 4955/06] [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της χώρας και με ενδεικτικό υπολογισμό του CRP = διαφορά τριετούς ελληνικού και γερμανικού ομολόγου] [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της χώρας και σύμφωνα με τη Brattle] Column1 Column2 Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Risk Free Rate 4,20% 0,63% 0,63% Country Risk Premium 30,70% 6,75% b Market Risk Premium 4,90% 4,90% 4,90% Return on Equity nominal after tax 9,10% 36,23% 12,28% Tax Rate 25% 35% 35% Return on Equity nominal pre tax 12,13% 55,74% 18,89% Gearing Ratio (G) 0,35 0,35 0,35 Debt Rate (DR) 6,20% 6,20% 6,20% WACC nominal pre tax 10,06% 38,40% 14,45% WACC nominal post tax 7,54% 24,96% 9,39% Inflation 2,50% 2,50% 2,50% WACC real post tax 4,92% 21,91% 6,72% WACC real pre tax 6,56% 33,71% 10,35%

22 22 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ WACC ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ WACC Calculations [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της χώρας και σύμφωνα με τη Brattle] [Τιμολόγιο Brattle Πρόταση_Σεπτ. 2011] ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΣΦΑ Column1 Column2 Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Risk Free Rate 0,63% 0,63% 0,63% Country Risk Premium 6,75% 6,75% 6,75% b 1 0,5 0,5 Market Risk Premium 4,90% 5,90% 5,90% Return on Equity nominal after tax 12,28% 10,33% 10,33% Tax Rate 35% 35% 35% Return on Equity nominal pre tax 18,89% 15,89% 15,89% Gearing Ratio (G) 0,35 0,38 0,38 Debt Rate (DR) 6,20% 11,00% ** 6,20% * WACC nominal pre tax 14,45% 14,03% 12,21% WACC nominal post tax 9,39% 9,12% 7,94% Inflation 2,50% 2,50% 2,50% WACC real post tax 6,72% 6,46% 5,30% WACC real pre tax 10,35% 9,94% 8,16% * Μεσοσταθμικό Κόστος Δανεισμού Υφιστάμενων και Μελλοντικών Δανείων. ** Εκτιμώμενο κόστος δανεισμού για ελληνικές εταιρείες αντίστοιχης πιστοληπτικής ικανότητας με τον ΔΕΣΦΑ στην Ευρωζωνή.

23 23 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το προτεινόµενο WACC pre-tax,nominal (12,21%) είναι 15,5% µικρότερο από το υπολογιζόµενο µε βάση τη µεθοδολογία της Υ.Α. 4955/06 µε την ευνοϊκότερη προσέγγιση για το country risk premium (14,45%) Το προτεινόµενο WACC (nominal pre-tax: 12,21%, nominal post-tax: 7,94%, real post-tax: 5,30%) λαµβανοµένων υπόψη των µακροοικονοµικών συνθηκών, είναι το χαµηλότερο δυνατό, το οποίο δεν θέτει σε κίνδυνο τη χρηµατοδότηση των έργων του ΕΣΦΑ και δεν απαξιώνει την τοποθέτηση των µετόχων στον ΕΣΦΑ.

24 24 Weighted Average Cost of Capital-WACC Conclusions of the European Council of 4 February 2011: It is vital to promote a regulatory framework attractive to investment. Particular attention should be given to the setting of tariffs in a transparent and non-discriminatory manner at levels consistent with financing needs

25 25 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ - ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

26 26 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ Γίνεται πρόβλεψη Αιχµών και ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Περίοδο Υπολογισµού των Τιµολογίων µε γεωγραφική ανάλυση. Οι συνολικές ετήσιες προβλέψεις λαµβάνονται από το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. Το Απαιτούµενο Έσοδο του Συστήµατος Μεταφοράς για κάθε έτος κατανέµεται στις Εισόδους και Εξόδους του Συστήµατος σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης.

27 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ (σχηµατική απεικόνιση) 27

28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ (συνέχεια) 28 Είσοδοι Συστήµατος Μεταφοράς: Είσοδος «Σιδηρόκαστρο» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως το βανοστάσιο «Καρπερή» του νοµού Σερρών. Είσοδος «Κήποι» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα έως τον σταθµό «Αλεξανδρούπολη» του νοµού Έβρου συµπεριλαµβανοµένου του σταθµού µέτρησης στους Κήπους και του εκεί µελλοντικού σταθµού συµπίεσης και εξαιρουµένου του σταθµού µέτρησης και ρύθµισης πίεσης «Αλεξανδρούπολης» του νοµού Έβρου Είσοδος «Αγία Τριάδα» που περιλαµβάνει τους δύο υποθαλάσσιους αγωγούς µεταξύ της νήσου Ρεβυθούσας και της Αγίας Τριάδας, τον εκεί σταθµό µέτρησης και τον αγωγό από την Αγία Τριάδα έως το βανοστάσιο «Μέγαρα».

29 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ (συνέχεια) 29 Έξοδοι (Ζώνες Εξόδου) Συστήµατος Μεταφοράς: Έξοδος «Βορειοανατολική Ζώνη» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τον σταθµό «Αλεξανδρούπολη» του νοµού Έβρου έως το σταθµό «Κοµοτηνή» του νοµού Ροδόπης, συµπεριλαµβανοµένου του σταθµού «Αλεξανδρούπολη» και εξαιρουµένου του σταθµού «Κοµοτηνή». Έξοδος «Βόρεια Ζώνη» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τον σταθµό «Κοµοτηνή» του νοµού Ροδόπης και από το βανοστάσιο «Καρπερή» του νοµού Σερρών έως το κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Νέας Μεσηµβρίας του νοµού Θεσσαλονίκης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συνδεδεµένων σε αυτό κλάδων. εν συµπεριλαµβάνει τον σταθµό συµπίεσης στη Νέα Μεσηµβρία. Έξοδος «Νότια Ζώνη» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τη Νέα Μεσηµβρία του νοµού Θεσσαλονίκης και νότια, συµπεριλαµβανοµένου του σταθµού συµπίεσης της Νέας Μεσηµβρίας. Με εισήγηση του ιαχειριστή και έγκριση της ΡΑΕ µπορούν να προστεθούν νέες Είσοδοι ή/και Έξοδοι που συνδέονται µε έργα που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης

30 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ 30 Κατανοµή Απαιτούµενου Εσόδου - Μεταφορά λόγω Usual Flow Path Βορειοανατολική Ζώνη Βόρεια Ζώνη: 99% Βόρεια Ζώνη Νότια Ζώνη: 30% Κατανοµή Απαιτούµενου Εσόδου ιασπορά ΥΦΑ εδοµένης της σπουδαιότητας της εγκατάστασης ΥΦΑ ως σηµείο εισόδου νέων προµηθευτών Φυσικού Αερίου, που ενισχύει τον ανταγωνισµό και εποµένως διατηρεί τις τιµές προµήθειας σε λογικά επίπεδα προς όφελος των τελικών καταναλωτών, ποσοστό του Απαιτούµενου Εσόδου της Εγκατάστασης ΥΦΑ (Ποσοστό ιασποράς Εγκατάστασης ΥΦΑ, προτείνεται 80%) ανακτάται µέσω του Τιµολογίου Μεταφοράς από όλες τις Εισόδους του παρόντος Κανονισµού, αναλογικά µε τις µέγιστες ηµερήσιες αιχµές στο αντίστοιχο Έτος κάθε µίας από αυτές.

31 31 Προσδιορισµός συντελεστών τιµολογίου Το κατανεµηµένο Απαιτούµενο έσοδο ανακτάται κατά 90% µέσω Χρέωσης υναµικότητας και κατά 10% µέσω Χρέωσης Ποσότητας. Εξοµάλυνση τιµολογίων µέσω διαίρεσης Παρούσας Αξίας Απαιτούµενου Εσόδου και Παρούσας Αξίας Πληθωρισµένων Αιχµών (ή Ποσοτήτων) (δηλ. πολ/σµός των Αιχµών ή Ποσοτήτων µε τον συντελεστή πληθωρισµού πριν τον υπολογισµό των παρουσών αξιών). Οι Συντελεστές των τιµολογίων για το πρώτο έτος της Περιόδου Υπολογισµού είναι σε τιµές 2012 και αναπροσαρµόζονται ετησίως µε το Μέσο είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Οι παρούσες αξίες υπολογίζονται µε συντελεστή προεξόφλησης WACCpre tax, nominal.

32 32 Σύστηµα τιµολόγησης ΜΑΤΡΙΧ για ορισµένο ζεύγος Εισόδου Εξόδου Σε ( / MWh ΑΘ / Ηµέρα ) Είσοδος Είσοδος Κήποι Είσοδος Αγ. Τριάδα Σιδηρόκαστρο Έξοδος Βορειοανατολική Ζώνη 269, , ,3262 Έξοδος Βόρεια Ζώνη 500, , ,7517 Έξοδος Νότια Ζώνη 635, , ,9219 (*): Για τη δέσµευση αµετάβλητης δυναµικότητας 1 ΜWh για 365 συνεχόµενες Ηµέρες

33 33 Σύστηµα τιµολόγησης ΜΑΤΡΙΧ για ορισµένο ζεύγος Εισόδου Εξόδου (συνέχεια) Σε ( / MWh ΑΘ ) Είσοδος Είσοδος Κήποι Είσοδος Αγ. Τριάδα Σιδηρόκαστρο Έξοδος Βορειοανατολική Ζώνη 0,1533 0,1384 0,2097 Έξοδος Βόρεια Ζώνη 0,2945 0,2796 0,3509 Έξοδος Νότια Ζώνη 0,3506 0,3357 0,4070 (*): Για τη µεταφορά 1 MWh Φυσικού Αερίου

34 34 Σύστηµα τιµολόγησης ΜΑΤΡΙΧ για ορισµένο ζεύγος Εισόδου Εξόδου (συνέχεια) Για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ, οι συντελεστές χρεώσεων είναι: Σ Υ = 71,0878 ( /MWh ΑΘ /Ηµέρα) ΣΕΥ= 0,0621 ( /MWh ΑΘ )

35 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ για την Περίοδο Υπολογισµού των Τιµολογίων

36 ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 36

37 37 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ετησίως, αυτόµατη αναπροσαρµογή, σύµφωνα µε τον Μέσο είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους (πηγάζει από τη µεθοδολογία υπολογισµού των συντελεστών). Τακτική αναθεώρηση των τιµολογίων ανά 4 έτη σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Κανονισµού Τιµολόγησης. Το προηγούµενο έτος πριν την έναρξη λειτουργίας Μεγάλου Έργου Σύνδεσης αναθεώρηση των τιµολογίων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Κανονισµού Τιµολόγησης. Έκτακτη αναθεώρηση µετά από απόφαση της ΡΑΕ, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που απειλούν τη βιωσιµότητα του ΕΣΦΑ. Στον Κανονισµό αναφέρονται ως λόγοι Έκτακτης Αναθεώρησης η µεγάλη αύξηση (α) των επιτοκίων δανεισµού, (β) του Μέσου Ετήσιου είκτη Τιµών Καταναλωτή, (γ) του συντελεστή συνολικής φορολογίας.

38 38 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

39 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 39 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Βάση τιµολόγησης: εδοµένου ότι τα τιµολόγια έχουν προκύψει υπολογίζοντας ότι οι προβλεπόµενες αιχµές και όγκοι θα συµβολαιοποιούνται µε ετήσιες συµβάσεις, οι βραχυχρόνιες και διακοπτόµενες συµβάσεις τιµολογούνται µε εφαρµογή κατάλληλων συντελεστών, ώστε: Στις βραχυχρόνιες συµβάσεις να παράγουν το ίδιο αποτέλεσµα ως προς την ανάκτηση του Απαιτούµενου Εσόδου Στις διακοπτόµενες συµβάσεις να προκύπτει έκπτωση ανάλογη µε την πιθανότητα διακοπής σύµφωνα µε τις επιταγές της κοινοτικής νοµοθεσίας

40 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 40 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Συντελεστές Β Βραχυχρονίων Συµβάσεων Καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού τους η οποία βασίζεται στη σύγκριση: i. του εσόδου που θα προέκυπτε από τη σύναψη µίας Μακροχρόνιας Σύµβασης ενός Έτους µε τη µέγιστη πραγµατοποιηθείσα δυναµικότητα του Έτους και ii. του εσόδου που θα προέκυπτε από τη σύναψη µίας Μακροχρόνιας Σύµβασης βάσης µε το Μ.Ο των πραγµατοποιηθεισών δυναµικότητα για όλη τη διάρκεια του Έτους και συµπληρωµατικών Βραχυχρόνιων Συµβάσεων για τα τµήµατα του Έτους όπου παρατηρούνται υψηλές αιχµές κατανάλωσης. Το έσοδο πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να είναι ίσο. Οι συντελεστές Β υπολογίζονται από την συνάρτηση: όπου a,b σταθεροί συντελεστές (a= 2,62 & b= 0, σύµφωνα µε το προτεινόµενο τιµολόγιο) & d η διάρκεια ισχύος της Βραχυχρόνιας Σύµβασης σε Ηµέρες (για να µη υπάρχουν ασυνέχειες).

41 Συντελεστές ιακοπτόµενων Συµβάσεων (περιλαµβάνονται οι συµβάσεις ανάστροφης ροής) ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 41 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ = (1-x), όπου χ η πιθανότητα διακοπής (0< x <1) Η µεθοδολογία υπολογισµού των πιθανοτήτων διακοπής εγκρίνεται από τη ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ιαχειριστή. Οι πιθανότητες διακοπής x για τις προσφερόµενες διακοπτόµενες δυναµικότητες υπολογίζονται ετησίως από τον ιαχειριστή και δηµοσιεύονται από αυτόν.

42 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Ρ.Π.Β. 42

43 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 43 Ρηχές Συνδέσεις (δηλ. Συνδέσεις που ζητούνται από Μεµονωµένους Πελάτες) Όπως σήµερα, καλύπτεται από τους Μεµονωµένους Πελάτες µέχρι µεγίστου 5 Μ (σε τιµές 2011), το κόστος κατασκευής που αφορά στις σχετικές µετρητικές και ρυθµιστικές διατάξεις καθώς και στον αγωγό ανάντη του νέου σηµείου εξόδου που δηµιουργείται και µέχρι µήκους δύο (2) χιλιοµέτρων. Εάν ο π/υ του έργου για τη σύνδεση µε το ΕΣΦΑ υπερβαίνει το καταβληθέν ποσό από τον Μεµονωµένο Πελάτη ως κόστος Ρηχής Σύνδεσης, τότε η διαφορά εντάσσεται µε εισήγηση του ιαχειριστή και έγκριση της ΡΑΕ στη ΡΠΒ του ΕΣΦΑ, εφόσον δεν προκαλείται αύξηση στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ, όπως ορίζεται για τον σκοπό αυτόν στον Κανονισµό Τιµολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση η διαφορά καταβάλλεται από τον αιτούντα τη σύνδεση.

44 44 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (συνέχεια) Τα Μικρά Έργα (Π/Υ 5 Μ ) (που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Μικρών Έργων) εντάσσονται στην ΡΠΒ στην επόµενη τακτική αναθεώρηση των τιµολογίων. Τα Μεγάλα Έργα Σύνδεσης (µε Π/Υ >150Μ σε τιµές 2010) που δηµιουργούν νέα Είσοδο ή Έξοδο και έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης (άρα έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ) εντάσσονται στην ΡΠΒ από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους. Ένα έτος πριν γίνεται αναθεώρηση των τιµολογίων ανεξάρτητα αν προβλέπεται ή όχι σύµφωνα µε το πρόγραµµα τακτικών αναθεωρήσεων. Τα λοιπά έργα (Βαθιές Συνδέσεις, Έργα Ανάπτυξης) που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (άρα έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ) εντάσσονται στην ΡΠΒ στην επόµενη τακτική αναθεώρηση των τιµολογίων.

45 45 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

46 46 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - WACC 12,21%, Περ. Υπ.= 10 χρόνια Υ.Α 4955/2006 ΜΟΝΑΔΑ ΗΠ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (MWh/ημέρα) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( Nm3) ΜΟΝΑΔΑ ΗΠ ΣΤΟ ΝΟΤΟ ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (MWh/ημέρα) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( Nm3) * Οι χρεώσεις αναφέρονται σε τιμές ** Για τη χρέωση δυναμικότητας με Pipegas έχει θεωρηθεί ως Είσοδος το Σιδηρόκαστρο. *** Για τη χρέωση δυναμικότητας με βάση το νέο Κανονισμό Τιμολόγησης έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνικά μέγιστη δυναμικότητα επί το συντελεστή 85%.

47 47 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΤΥΠΙΚΟΣ "ΛΟΙΠΟΣ" ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: 1.350,00 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,47 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,15 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,06 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,03 (Με Είσοδο από Κήπους) ,88 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

48 48 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΤΥΠΙΚΟΣ "ΛΟΙΠΟΣ" ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,00 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,61 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,40 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,56 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,97 (Με Είσοδο από Κήπους) ,54 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

49 49 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,21 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,10 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,55 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,46 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,55 (Με Είσοδο από Κήπους) ,70 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

50 50 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,98 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,33 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,72 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,33 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,41 (Με Είσοδο από Κήπους) ,65 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

51 51 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,48 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,58 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,65 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,82 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,19 (Με Είσοδο από Κήπους) ,22 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

52 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ 52

53 53 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ Ι ΙΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ Πίνακας I. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή (Έτος βάσης : 2009=100,0) Έτος Σύγκριση µέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, µε τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούµενου έτους Μέσος ετήσιος δείκτης Μεταβολή % ,196 3, ,865 2, ,804 4, ,000 1, ,713 4, αφορά την περίοδο Ιαν.2011-Σεπτ ,53

54 54 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ τους διακινηθέντες όγκους Συνολικό Ετήσιο Έσοδο ( ) ιακινηθέντες Ογκοι (Nm 3 /έτος) Μέση χρέωση από τιµολόγηση πρόσβασης στο ΕΣΦΑ ( /MWh) (πραγµατικό έσοδο ΕΣΦΑ από την τιµολόγηση προς τη διακινηθείσα ποσότητα Φυσικού Αερίου) Μέση χρέωση από τιµολόγηση πρόσβασης στο ΕΣΦΑ ( /MWh) (πραγµατικό έσοδο ΕΣΦΑ από την τιµολόγηση προς τη διακινηθείσα ποσότητα Φυσικού Αερίου) σε τιµές ,65 3, ,42 3, ,62 3, * ,59 3,71 M.O. 3, ** ,79 * Υπολογισµός µε χρήση απολογιστικού εσόδου 9µήνου και προϋπολογιστικού εσόδου 3µήνου. ** Προβλεπόµενα εδοµένα. Συµπέρασµα: Σε τιµές 2012: 1. Σύγκριση χρεώσεων 2012 µε το 2010 δίνει ανά µονάδα όγκου µείωση 4%. 2. Σύγκριση χρεώσεων 2012 µε το 2011(Π/Υ) δίνει ανά µονάδα όγου αύξηση 2%. 3. Σύγκριση χρεώσεων 2012 µε τον Μ.Ο ανά µονάδα όγκου δίνει αύξηση 5%. Σηµείωση: Τα ανωτέρω περιλαµβάνουν εξοµάλυνση τιµολογίων και µετάθεση ανάκτησης εσόδου.

55 55 GREEK MARKET LOAD FACTOR Total Market load factor* , , , , , , , , , , ,59 1/1-31/10/ ,69 *Load factor = (Annual consumption / 365) / (Max. daily consumption)

56 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ τους διακινηθέντες όγκους Με το ίδιο έτος αναφοράς τιµών και χωρίς άλλη διόρθωση, η νέα µέση χρέωση κυµαίνεται από - 4% έως + 5% ανάλογα µε το έτος αναφοράς 56 Η µέση χρέωση επηρεάζεται από λειτουργικές παραµέτρους όπως ο συντελεστής φορτίου του Συστήµατος το συγκεκριµένο έτος, οι οποίες είναι ανεξάρτητες των χρεώσεων, γι αυτό και η διακύµανση Γι αυτό, για να είναι συγκρίσιµες οι χρεώσεις, εκτός από το ίδιο έτος αναφοράς τιµών, πρέπει να αναφέρονται και στον ίδιο συντελεστή φορτίου. Ο συντελεστής φορτίου του 2012 προβλέπεται να είναι στο επίπεδο του Εποµένως, µε αναφορά στον ίδιο συντελεστή φορτίου και το ίδιο έτος αναφοράς τιµών, οι νέες χρεώσεις θα είναι µειωµένες κατά 4%, έναντι του προηγούµενου τιµολογίου, και χωρίς να έχει γίνει διόρθωση για την Ανακτήσιµη ιαφορά που αφορά τα προηγούµενα χρόνια και µεταφέρεται στο 2012.

57 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι µέρος του Απαιτούµενου Εσόδου του 2012 αποτελεί Ανακτήσιµη ιαφορά προηγούµενων ετών ( ), η πραγµατική σύγκριση πρέπει να γίνει µεταξύ της µέσης χρέωσης του 2010 λαµβανοµένου υπόψη και του µη ανακτηθέντος εσόδου το ίδιο έτος (απολογιστικού Απαιτούµενου Εσόδου για το συγκεκριµένο έτος προς τους διακινηθέντες όγκους φυσικού αερίου) και της µέσης χρέωσης 2012 χωρίς ανακτήσιµη διαφορά. Με την προσέγγιση αυτή έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: Για το έτος 2010 η µέση χρέωση χρήσης ΕΣΦΑ ισούται µε: Πραγματοποιηθείσες Ποσότητες & Αιχμές Απαιτούμενο Μέση Πραγματοποιηθείσες Πραγματοποιηθείσα Πραγματοποιηθείσες Πραγματοποιηθείσα Έσοδο από Χρέωση Ποσότητες Αιχμή Μεταφοράς Ποσότητες ΥΦΑ Μεταφοράς (m 3 /yrs) (m 3 /day) (m 3 Αιχμή ΥΦΑ (m 3 Δραστ. /day) ( /MWh) σε /yrs) Μεταφοράς & τιμές 2010 Έτος ΥΦΑ ,19 σε τιμές 2012 (λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό του 2010 ίσο με 4,71% και του 2011 ίσο με 3,53%) η ανωτέρω τιμή ισούται με 4,54 /MWh Για το 2012, µε βάση το νέο Κανονισµό Τιµολόγησης η µέση χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ (προϋπολογισθέν Απαιτούµενο Έσοδο του 2012 χωρίς την ανακτήσιµη διαφορά, προς τους εκτιµώµενους όγκους του ίδιου Έτους) ισούται µε: 3,95 /MWh ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μείωση της µέσης χρέωσης για το 2012 µε βάση το νέο τιµολόγιο: 13% 57

58 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2 58 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η θεωρητικά ορθότερη προσέγγιση (απαλλαγή µέσης χρέωσης από επιβαρύνσεις λόγω παρελθούσης υπο-ανάκτησης και από την επίδραση της εξοµάλυνσης) δίνει µέση χρέωση µε το νέο τιµολόγιο - 13% Σε κάθε περίπτωση σε ένα cost-plus σύστηµα, η σύγκριση µε το παρελθόν δεν µπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό, χωρίς δηλ. να συνεκτιµηθεί η µελλοντική ανάπτυξη του Συστήµατος, τα µακροοικονοµικά µεγέθη, η Ανακτήσιµη ιαφορά που µεταφέρεται, κλπ.

59 59 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Το ζητούµενο πρέπει να είναι η χρυσή τοµή µεταξύ φθηνών χρεώσεων και διατήρησης της βιωσιµότητας του ΕΣΦΑ και της δυνατότητας τοποθέτησης επενδυτών στον ΕΣΦΑ µε βάση τις πάγιες Οικονοµικές Αρχές, προκειµένου να χρηµατοδοτείται απρόσκοπτα η ανάπτυξη του Συστήµατος και να λειτουργεί οµαλά η απελευθερωµένη αγορά Φ.Α.

60 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 60

61 61 Frequently Asked Questions 1. Απαιτείται η 2 η αναβάθµιση του σταθµού της Ρεβυθούσας? 2. Γιατί οι µέσες χρεώσεις χρήσης του ΕΣΦΑ είναι υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο? 3. Ποια είναι η συµµετοχή του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ στην τελική τιµή του φυσικού αερίου? 4. Τι γίνεται µε το λειτουργικό κόστος του ΕΣΦΑ? 5. Τι γίνεται µε το κόστος παραγωγής έργων του ΕΣΦΑ?

62 62 Σκοπιµότητα 2 ης Αναβάθµισης Ρεβυθούσας 1. Ασφάλεια τροφοδοσίας 2. Αύξηση µεγέθους εξυπηρετούµενων πλοίων 3. Αύξηση διακινούµενων ποσοτήτων 4. Αύξηση Μέγιστης Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης 5. Cost effectiveness

63 63 Σκοπιµότητα 2 ης Αναβάθµισης Ρεβυθούσας 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ Σήµερα : (Sustained Maximum Send-out Rate)= 12,47 εκατ. Nm 3 /d (Emergency Send-out Rate)= 17,4 εκατ. Nm 3 /d Μέγιστη ζήτηση 2010: 16,85 εκατ. Nm 3 /d Προβλεπόµενη µέγιστη ζήτηση 2011: 19,5 εκατ. Nm 3 /d Μετά την αναβάθµιση: (Sustained Maximum Send-out Rate)= 19,49 εκατ.nm 3 /d (Emergency Send-out Rate)= 22,97 εκατ. Nm 3 /d Προβλεπόµενη µέγιστη ζήτηση 2015: 27,0 εκατ. Nm 3 /d Εποµένως, χωρίς την αναβάθµιση του send-out rate, σε περίπτωση διακοπής των βόρειων εισόδων (όπως τον Ιανουάριο 2009), θα απαιτηθούν εκτεταµένες διακοπές καταναλωτών Φ.Α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 5 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δρα στηριοτήτων του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ Αθήνα 28 Μαΐου 2004 Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Ανδρέου Μεταξά 5 Κάτω Κηφισιά ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW

Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW Φεβρουάριος 2010 2 Εισαγωγή... 5 1. Υφιστάµενη κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα