Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011"

Transcript

1 Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ Ο 3. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ 4. ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Weighted Average Cost of Capital-WACC)

3 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχ.) 5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ 6. ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ- ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 7. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 8. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 9. ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Ρ.Π.Β. 10. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχ.) 11. ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ 12. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

5 5 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: Άρθρο 88 του ν. 4001/2011 Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου αυτού, ο Κανονισµός Τιµολόγησης εκδίδεται από τη ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ΕΣΦΑ και δηµόσια διαβούλευση Σύµφωνα µε την παρ.5 του ίδιου άρθρου τα Τιµολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ καταρτίζονται από τον ΕΣΦΑ σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης και εγκρίνονται µε απόφαση της ΡΑΕ, ισχύουν δε το αργότερο από τα δύο κατωτέρω χρονικά σηµεία: (α) είτε από τον τρίτο µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης της ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, (β) είτε από τον έβδοµο µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του Κανονισµού Τιµολόγησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

6 6 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: Άρθρο 88 του ν. 4001/2011 (συν.) Σύµφωνα µε την παρ.3 του ίδιου άρθρου, µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης µπορεί να ορίζεται ότι, µέσω των τιµολογίων για τη Βασική ραστηριότητα Μεταφοράς του ΕΣΦΑ, καλύπτεται και το σύνολο ή µέρος των δαπανών του ΕΣΦΑ για την εξυπηρέτηση κεφαλαίου και τη λειτουργία και συντήρηση της Βασικής ραστηριότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ Σύµφωνα µε την παρ. 7 του ίδιου άρθρου τα τιµολόγια της Βασικής ραστηριότητας Μεταφοράς ορίζονται χωριστά για τα σηµεία εισόδου και τα σηµεία εξόδου του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

7 7 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθµιζόµενου κόστους του ιαχειριστή µε εγκεκριµένη απόδοση κεφαλαίων Να µην εµποδίζει τον ανταγωνισµό Ειδική µέριµνα για το κόστος του LNG Terminal Cost Reflective Entry/Exit system λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση του κάθε τµήµατος του Συστήµατος από τη συνήθη όδευση της ροής του αερίου Independent of the contractual flow path εν απαιτείται να δηλώνεται η όδευση της ροής από τους Χρήστες Non-discriminatory Σύµφωνο µε την Κοινοτική νοµοθεσία (Κανονισµό 715/09) και την Ευρωπαϊκή πρακτική

8 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Καθιερώνεται Σύστηµα Entry-Exit (σήµερα είναι τύπου Stamp duty) Καταργούνται τα ειδικά τιµολόγια για µονάδες Η/Π συνδυασµένου κύκλου και για µονάδες αιχµής. Η τιµολόγηση στις εξόδους γίνεται µε το άθροισµα των ετεροχρονισµένων αιχµών. Καθίσταται δυνατή η δηµιουργία Virtual Trading Point. Αφαιρούνται οι επιχορηγήσεις από τη ΡΠΒ ιατηρείται η ιασπορά µέρους του Απαιτούµενου Εσόδου ΥΦΑ στο Σύστηµα Μεταφοράς, αλλά µε µειωµένο ποσοστό: 95%. 80% Το κόστος ιδιοκαταναλώσεων/απωλειών χρεώνεται χωριστά και απολογιστικά µε τις διαδικασίες του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ Εισάγεται η δυνατότητα τιµολόγησης ιακοπτόµενων Συµβάσεων και Συµβάσεων Ανάστροφης Ροής έπειτα και από αντίστοιχη προσαρµογή του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ.

9 9 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Περίοδος υπολογισµού τιµολογίων (προβλέψεις, εξοµαλύνσεις) Έτος Υπολογισµού Τιµολογίων Επόµενο Έτος Υπολογισµού Τιµολογίων Επόµενη Περίοδος υπολογισµού τιµολογίων Απολογιστικά Στοιχεία ΕΣΦΑ Απολογιστικά Στοιχεία ΕΣΦΑ Περίοδος αναθεώρησης τιµολογίων

10 10 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ Ο Ανακτώνται µε το Απαιτούµενο Έσοδο (υπολογίζεται σε ονοµαστικές τιµές προ φόρων): 1. Τα κόστη κεφαλαίων Αποσβέσεις Απόδοση Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) 2. Οι Λειτουργικές απάνες (εκτός αποσβέσεων, χρηµατοοικονοµικών δαπανών, φόρων και ιδιοκαταναλώσεων/απωλειών) 3. Τυχόν υπο- /υπερ- ανάκτηση του Απαιτούµενου Εσόδου της προηγούµενης 4ετίας, η οποία συµψηφίζεται µε το Απαιτούµενο Έσοδο της επόµενης 3ετίας (Ανακτήσιµη ιαφορά Περιόδου Αναθεώρησης)

11 11 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Αφού καθορισθεί η διάρκεια της Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων (προτείνεται 10 χρόνια, όση και η διάρκεια του Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ), γίνεται πρόβλεψη ανά έτος: Της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής βάσης (ΡΠΒ) Των Λειτουργικών δαπανών Επίσης, εκτιµάται το µέσο κόστος απασχολουµένων κεφαλαίων (Weighted Average Cost of Capital, WACC) µε βάση τις επί µέρους παραµέτρους αυτού. Με τα ανωτέρω υπολογίζεται το Απαιτούµενο Έσοδο ανά έτος χωριστά για το Σύστηµα Μεταφοράς και την Εγκατάσταση ΥΦΑ

12 ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ ΙΑΦΟΡΑ (Α ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Αποτελεί το (θετικό ή αρνητικό) άθροισµα των διαφορών ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ i. του απολογιστικού Απαιτούµενου Εσόδου του ιαχειριστή για κάθε έτος λ της παρελθούσης Περιόδου Αναθεώρησης & ii. του αντίστοιχου απολογιστικού πραγµατικού Εσόδου του ιαχειριστή αναγόµενων στο πρώτο Έτος Υπολογισµού της νέας Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων Υ µε τον συντελεστή (1+ WACC pre-tax, nominal ) (Υ-λ). 12 Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή του Κανονισµού Τιµολόγησης, η Περίοδος Αναθεώρησης είναι πέντε (5) Έτη ( ) και η Ανακτήσιµη ιαφορά ισούται µε σε τιµές 2012.

13 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 13 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ Η Ανακτήσιµη ιαφορά και συγκεκριµένα ποσό ίσο µε [(Α )/3]*(1+ WACC pre-tax, nominal) (µ-υ) προστίθεται σε/ αφαιρείται από το Απαιτούµενο Έσοδο των Ετών της 3 νέων Ετών Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων (µ), όπου το WACC pre-tax, nominal είναι πλέον το ισχύον κατά τη νέα Περίοδο Υπολογισµού Τιµολογίων. Ο τρόπος κατανοµής της Ανακτήσιµης ιαφοράς στο Απαιτούµενο Έσοδο την Περίοδο Υπολογισµού των Τιµολογίων δεν επηρεάζει την τελική τιµή του τιµολογίου λόγω του µηχανισµού εξοµάλυνσης που εφαρµόζεται στη συνέχεια. Τα 3 έτη επιλέχθηκαν για να είναι δυνατή η παρακολούθηση της Ανακτήσιµης ιαφοράς στις διαδοχικές αναθεωρήσεις, όπου ο απολογισµός γίνεται για τα 3 πρώτα χρόνια της Περιόδου Υπολογισµού Τιµολογίων.

14 14 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Η Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση περιλαµβάνει: α) Πάγια µετά από αποσβέσεις χωρίς τις επιχορηγήσεις. β) Κεφάλαιο κίνησης. γ) Εκταµιεύσεις για εγκεκριµένα έργα υπό κατασκευή αφαιρουµένων τυχόν επιχορηγήσεων (δεν περιλαµβάνονται τα Μεγάλα Έργα Σύνδεσης).

15 15 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Με στοιχεία ισολογισµού 2010 η Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση του Συστήµατος Μεταφοράς είναι ίση µε ,54. ( ) 2010 Για την Είσοδο Σιδηρόκαστρο ,57 Για την Είσοδο Κήποι ,12 Για την Είσοδο Αγ. Τριάδα ,59 Για την Έξοδο Β.Ζώνη ,66 Για την Έξοδο ΒA.Ζώνη ,72 Για την Έξοδο Ν.Ζώνη ,87 Αντίστοιχα, η ΡΠΒ για την Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας µε στοιχεία ισολογισµού 2010 είναι ,36.

16 16 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC

17 17 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC Είναι η απόδοση την οποία εύλογα προσδοκά ένας επενδυτής να λάβει µακροπρόθεσµα από εναλλακτικές επενδύσεις ισοδύναµου κινδύνου και εποµένως πρέπει να προσφέρει ο ΕΣΦΑ για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων του, και ισούται µε το Μεσοσταθµικό Κόστος Κεφαλαίων σε ονοµαστικές τιµές προ φόρων.

18 18 (( RFR+ CRP) + β * MRP) WACCpre tax, nominal = (1 G) * + 1 TX G * DR Όπου: WACC: Μεσοσταθµικό Κόστος Απασχολουµένων Κεφαλαίων (Weighted Average Cost of Capital) RFR: Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (Risk Free Rate) CRP: Περιθώριο κινδύνου της Ελλάδος (Country Risk Premium) MRP: Μέσο περιθώριο κινδύνου µετοχών (Market Risk Premium) β: Συντελεστής συστηµατικού κινδύνου µετοχών ιαχειριστή (Beta) DR: Κόστος δανειακών κεφαλαίων του ιαχειριστή (Debt Rate) TX: Συντελεστής φορολογίας ιαχειριστή (0<ΤΧ<1) G: Λόγος δανειακών κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια και ανειακά Κεφάλαια(Gearing Ratio) (0<G<1)

19 19 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC Τα επί µέρους µεγέθη για τον υπολογισµό του WACC pre-tax,nominal προσδιορίζονται αριθµητικά µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης. Η µεθοδολογία αυτή έχει υποδειχθεί από τον Σύµβουλο του ΕΣΦΑ Brattle και συµπληρωθεί µε βάση τις µέχρι τώρα παρατηρήσεις της ΡΑΕ.

20 20 ΚΥΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Υ.Α. 4955/06 λόγω ελληνικής οικονοµικής κρίσης 1. Αύξηση Risk Free Rate+ Country Risk Premium Υ.Α 4955/06 Σήμερα 4,20% 7,38% 2. Αύξηση Φορολογίας 25% 35% 2α)Φορολογία Εταιρικών Κερδών 25% 25% προ διανομής μερισμάτων 2β) Έκτακτη φορολογία - 10%

21 21 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ WACC µε επικαιροποίηση των δεδοµένων της Υ.Α. 4955/06 µόνο ως προς το country risk premium και τον συντελεστή φορολογίας WACC Calculations [Υ.Α 4955/06] [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της χώρας και με ενδεικτικό υπολογισμό του CRP = διαφορά τριετούς ελληνικού και γερμανικού ομολόγου] [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της χώρας και σύμφωνα με τη Brattle] Column1 Column2 Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Risk Free Rate 4,20% 0,63% 0,63% Country Risk Premium 30,70% 6,75% b Market Risk Premium 4,90% 4,90% 4,90% Return on Equity nominal after tax 9,10% 36,23% 12,28% Tax Rate 25% 35% 35% Return on Equity nominal pre tax 12,13% 55,74% 18,89% Gearing Ratio (G) 0,35 0,35 0,35 Debt Rate (DR) 6,20% 6,20% 6,20% WACC nominal pre tax 10,06% 38,40% 14,45% WACC nominal post tax 7,54% 24,96% 9,39% Inflation 2,50% 2,50% 2,50% WACC real post tax 4,92% 21,91% 6,72% WACC real pre tax 6,56% 33,71% 10,35%

22 22 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ WACC ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ WACC Calculations [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της χώρας και σύμφωνα με τη Brattle] [Τιμολόγιο Brattle Πρόταση_Σεπτ. 2011] ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΣΦΑ Column1 Column2 Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Risk Free Rate 0,63% 0,63% 0,63% Country Risk Premium 6,75% 6,75% 6,75% b 1 0,5 0,5 Market Risk Premium 4,90% 5,90% 5,90% Return on Equity nominal after tax 12,28% 10,33% 10,33% Tax Rate 35% 35% 35% Return on Equity nominal pre tax 18,89% 15,89% 15,89% Gearing Ratio (G) 0,35 0,38 0,38 Debt Rate (DR) 6,20% 11,00% ** 6,20% * WACC nominal pre tax 14,45% 14,03% 12,21% WACC nominal post tax 9,39% 9,12% 7,94% Inflation 2,50% 2,50% 2,50% WACC real post tax 6,72% 6,46% 5,30% WACC real pre tax 10,35% 9,94% 8,16% * Μεσοσταθμικό Κόστος Δανεισμού Υφιστάμενων και Μελλοντικών Δανείων. ** Εκτιμώμενο κόστος δανεισμού για ελληνικές εταιρείες αντίστοιχης πιστοληπτικής ικανότητας με τον ΔΕΣΦΑ στην Ευρωζωνή.

23 23 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το προτεινόµενο WACC pre-tax,nominal (12,21%) είναι 15,5% µικρότερο από το υπολογιζόµενο µε βάση τη µεθοδολογία της Υ.Α. 4955/06 µε την ευνοϊκότερη προσέγγιση για το country risk premium (14,45%) Το προτεινόµενο WACC (nominal pre-tax: 12,21%, nominal post-tax: 7,94%, real post-tax: 5,30%) λαµβανοµένων υπόψη των µακροοικονοµικών συνθηκών, είναι το χαµηλότερο δυνατό, το οποίο δεν θέτει σε κίνδυνο τη χρηµατοδότηση των έργων του ΕΣΦΑ και δεν απαξιώνει την τοποθέτηση των µετόχων στον ΕΣΦΑ.

24 24 Weighted Average Cost of Capital-WACC Conclusions of the European Council of 4 February 2011: It is vital to promote a regulatory framework attractive to investment. Particular attention should be given to the setting of tariffs in a transparent and non-discriminatory manner at levels consistent with financing needs

25 25 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ - ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

26 26 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ Γίνεται πρόβλεψη Αιχµών και ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Περίοδο Υπολογισµού των Τιµολογίων µε γεωγραφική ανάλυση. Οι συνολικές ετήσιες προβλέψεις λαµβάνονται από το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. Το Απαιτούµενο Έσοδο του Συστήµατος Μεταφοράς για κάθε έτος κατανέµεται στις Εισόδους και Εξόδους του Συστήµατος σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης.

27 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ (σχηµατική απεικόνιση) 27

28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ (συνέχεια) 28 Είσοδοι Συστήµατος Μεταφοράς: Είσοδος «Σιδηρόκαστρο» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως το βανοστάσιο «Καρπερή» του νοµού Σερρών. Είσοδος «Κήποι» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα έως τον σταθµό «Αλεξανδρούπολη» του νοµού Έβρου συµπεριλαµβανοµένου του σταθµού µέτρησης στους Κήπους και του εκεί µελλοντικού σταθµού συµπίεσης και εξαιρουµένου του σταθµού µέτρησης και ρύθµισης πίεσης «Αλεξανδρούπολης» του νοµού Έβρου Είσοδος «Αγία Τριάδα» που περιλαµβάνει τους δύο υποθαλάσσιους αγωγούς µεταξύ της νήσου Ρεβυθούσας και της Αγίας Τριάδας, τον εκεί σταθµό µέτρησης και τον αγωγό από την Αγία Τριάδα έως το βανοστάσιο «Μέγαρα».

29 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ (συνέχεια) 29 Έξοδοι (Ζώνες Εξόδου) Συστήµατος Μεταφοράς: Έξοδος «Βορειοανατολική Ζώνη» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τον σταθµό «Αλεξανδρούπολη» του νοµού Έβρου έως το σταθµό «Κοµοτηνή» του νοµού Ροδόπης, συµπεριλαµβανοµένου του σταθµού «Αλεξανδρούπολη» και εξαιρουµένου του σταθµού «Κοµοτηνή». Έξοδος «Βόρεια Ζώνη» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τον σταθµό «Κοµοτηνή» του νοµού Ροδόπης και από το βανοστάσιο «Καρπερή» του νοµού Σερρών έως το κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Νέας Μεσηµβρίας του νοµού Θεσσαλονίκης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συνδεδεµένων σε αυτό κλάδων. εν συµπεριλαµβάνει τον σταθµό συµπίεσης στη Νέα Μεσηµβρία. Έξοδος «Νότια Ζώνη» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τη Νέα Μεσηµβρία του νοµού Θεσσαλονίκης και νότια, συµπεριλαµβανοµένου του σταθµού συµπίεσης της Νέας Μεσηµβρίας. Με εισήγηση του ιαχειριστή και έγκριση της ΡΑΕ µπορούν να προστεθούν νέες Είσοδοι ή/και Έξοδοι που συνδέονται µε έργα που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης

30 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ 30 Κατανοµή Απαιτούµενου Εσόδου - Μεταφορά λόγω Usual Flow Path Βορειοανατολική Ζώνη Βόρεια Ζώνη: 99% Βόρεια Ζώνη Νότια Ζώνη: 30% Κατανοµή Απαιτούµενου Εσόδου ιασπορά ΥΦΑ εδοµένης της σπουδαιότητας της εγκατάστασης ΥΦΑ ως σηµείο εισόδου νέων προµηθευτών Φυσικού Αερίου, που ενισχύει τον ανταγωνισµό και εποµένως διατηρεί τις τιµές προµήθειας σε λογικά επίπεδα προς όφελος των τελικών καταναλωτών, ποσοστό του Απαιτούµενου Εσόδου της Εγκατάστασης ΥΦΑ (Ποσοστό ιασποράς Εγκατάστασης ΥΦΑ, προτείνεται 80%) ανακτάται µέσω του Τιµολογίου Μεταφοράς από όλες τις Εισόδους του παρόντος Κανονισµού, αναλογικά µε τις µέγιστες ηµερήσιες αιχµές στο αντίστοιχο Έτος κάθε µίας από αυτές.

31 31 Προσδιορισµός συντελεστών τιµολογίου Το κατανεµηµένο Απαιτούµενο έσοδο ανακτάται κατά 90% µέσω Χρέωσης υναµικότητας και κατά 10% µέσω Χρέωσης Ποσότητας. Εξοµάλυνση τιµολογίων µέσω διαίρεσης Παρούσας Αξίας Απαιτούµενου Εσόδου και Παρούσας Αξίας Πληθωρισµένων Αιχµών (ή Ποσοτήτων) (δηλ. πολ/σµός των Αιχµών ή Ποσοτήτων µε τον συντελεστή πληθωρισµού πριν τον υπολογισµό των παρουσών αξιών). Οι Συντελεστές των τιµολογίων για το πρώτο έτος της Περιόδου Υπολογισµού είναι σε τιµές 2012 και αναπροσαρµόζονται ετησίως µε το Μέσο είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Οι παρούσες αξίες υπολογίζονται µε συντελεστή προεξόφλησης WACCpre tax, nominal.

32 32 Σύστηµα τιµολόγησης ΜΑΤΡΙΧ για ορισµένο ζεύγος Εισόδου Εξόδου Σε ( / MWh ΑΘ / Ηµέρα ) Είσοδος Είσοδος Κήποι Είσοδος Αγ. Τριάδα Σιδηρόκαστρο Έξοδος Βορειοανατολική Ζώνη 269, , ,3262 Έξοδος Βόρεια Ζώνη 500, , ,7517 Έξοδος Νότια Ζώνη 635, , ,9219 (*): Για τη δέσµευση αµετάβλητης δυναµικότητας 1 ΜWh για 365 συνεχόµενες Ηµέρες

33 33 Σύστηµα τιµολόγησης ΜΑΤΡΙΧ για ορισµένο ζεύγος Εισόδου Εξόδου (συνέχεια) Σε ( / MWh ΑΘ ) Είσοδος Είσοδος Κήποι Είσοδος Αγ. Τριάδα Σιδηρόκαστρο Έξοδος Βορειοανατολική Ζώνη 0,1533 0,1384 0,2097 Έξοδος Βόρεια Ζώνη 0,2945 0,2796 0,3509 Έξοδος Νότια Ζώνη 0,3506 0,3357 0,4070 (*): Για τη µεταφορά 1 MWh Φυσικού Αερίου

34 34 Σύστηµα τιµολόγησης ΜΑΤΡΙΧ για ορισµένο ζεύγος Εισόδου Εξόδου (συνέχεια) Για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ, οι συντελεστές χρεώσεων είναι: Σ Υ = 71,0878 ( /MWh ΑΘ /Ηµέρα) ΣΕΥ= 0,0621 ( /MWh ΑΘ )

35 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ για την Περίοδο Υπολογισµού των Τιµολογίων

36 ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 36

37 37 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ετησίως, αυτόµατη αναπροσαρµογή, σύµφωνα µε τον Μέσο είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους (πηγάζει από τη µεθοδολογία υπολογισµού των συντελεστών). Τακτική αναθεώρηση των τιµολογίων ανά 4 έτη σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Κανονισµού Τιµολόγησης. Το προηγούµενο έτος πριν την έναρξη λειτουργίας Μεγάλου Έργου Σύνδεσης αναθεώρηση των τιµολογίων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Κανονισµού Τιµολόγησης. Έκτακτη αναθεώρηση µετά από απόφαση της ΡΑΕ, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που απειλούν τη βιωσιµότητα του ΕΣΦΑ. Στον Κανονισµό αναφέρονται ως λόγοι Έκτακτης Αναθεώρησης η µεγάλη αύξηση (α) των επιτοκίων δανεισµού, (β) του Μέσου Ετήσιου είκτη Τιµών Καταναλωτή, (γ) του συντελεστή συνολικής φορολογίας.

38 38 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

39 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 39 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Βάση τιµολόγησης: εδοµένου ότι τα τιµολόγια έχουν προκύψει υπολογίζοντας ότι οι προβλεπόµενες αιχµές και όγκοι θα συµβολαιοποιούνται µε ετήσιες συµβάσεις, οι βραχυχρόνιες και διακοπτόµενες συµβάσεις τιµολογούνται µε εφαρµογή κατάλληλων συντελεστών, ώστε: Στις βραχυχρόνιες συµβάσεις να παράγουν το ίδιο αποτέλεσµα ως προς την ανάκτηση του Απαιτούµενου Εσόδου Στις διακοπτόµενες συµβάσεις να προκύπτει έκπτωση ανάλογη µε την πιθανότητα διακοπής σύµφωνα µε τις επιταγές της κοινοτικής νοµοθεσίας

40 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 40 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Συντελεστές Β Βραχυχρονίων Συµβάσεων Καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού τους η οποία βασίζεται στη σύγκριση: i. του εσόδου που θα προέκυπτε από τη σύναψη µίας Μακροχρόνιας Σύµβασης ενός Έτους µε τη µέγιστη πραγµατοποιηθείσα δυναµικότητα του Έτους και ii. του εσόδου που θα προέκυπτε από τη σύναψη µίας Μακροχρόνιας Σύµβασης βάσης µε το Μ.Ο των πραγµατοποιηθεισών δυναµικότητα για όλη τη διάρκεια του Έτους και συµπληρωµατικών Βραχυχρόνιων Συµβάσεων για τα τµήµατα του Έτους όπου παρατηρούνται υψηλές αιχµές κατανάλωσης. Το έσοδο πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να είναι ίσο. Οι συντελεστές Β υπολογίζονται από την συνάρτηση: όπου a,b σταθεροί συντελεστές (a= 2,62 & b= 0, σύµφωνα µε το προτεινόµενο τιµολόγιο) & d η διάρκεια ισχύος της Βραχυχρόνιας Σύµβασης σε Ηµέρες (για να µη υπάρχουν ασυνέχειες).

41 Συντελεστές ιακοπτόµενων Συµβάσεων (περιλαµβάνονται οι συµβάσεις ανάστροφης ροής) ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 41 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ = (1-x), όπου χ η πιθανότητα διακοπής (0< x <1) Η µεθοδολογία υπολογισµού των πιθανοτήτων διακοπής εγκρίνεται από τη ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ιαχειριστή. Οι πιθανότητες διακοπής x για τις προσφερόµενες διακοπτόµενες δυναµικότητες υπολογίζονται ετησίως από τον ιαχειριστή και δηµοσιεύονται από αυτόν.

42 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Ρ.Π.Β. 42

43 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 43 Ρηχές Συνδέσεις (δηλ. Συνδέσεις που ζητούνται από Μεµονωµένους Πελάτες) Όπως σήµερα, καλύπτεται από τους Μεµονωµένους Πελάτες µέχρι µεγίστου 5 Μ (σε τιµές 2011), το κόστος κατασκευής που αφορά στις σχετικές µετρητικές και ρυθµιστικές διατάξεις καθώς και στον αγωγό ανάντη του νέου σηµείου εξόδου που δηµιουργείται και µέχρι µήκους δύο (2) χιλιοµέτρων. Εάν ο π/υ του έργου για τη σύνδεση µε το ΕΣΦΑ υπερβαίνει το καταβληθέν ποσό από τον Μεµονωµένο Πελάτη ως κόστος Ρηχής Σύνδεσης, τότε η διαφορά εντάσσεται µε εισήγηση του ιαχειριστή και έγκριση της ΡΑΕ στη ΡΠΒ του ΕΣΦΑ, εφόσον δεν προκαλείται αύξηση στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ, όπως ορίζεται για τον σκοπό αυτόν στον Κανονισµό Τιµολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση η διαφορά καταβάλλεται από τον αιτούντα τη σύνδεση.

44 44 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (συνέχεια) Τα Μικρά Έργα (Π/Υ 5 Μ ) (που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Μικρών Έργων) εντάσσονται στην ΡΠΒ στην επόµενη τακτική αναθεώρηση των τιµολογίων. Τα Μεγάλα Έργα Σύνδεσης (µε Π/Υ >150Μ σε τιµές 2010) που δηµιουργούν νέα Είσοδο ή Έξοδο και έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης (άρα έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ) εντάσσονται στην ΡΠΒ από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους. Ένα έτος πριν γίνεται αναθεώρηση των τιµολογίων ανεξάρτητα αν προβλέπεται ή όχι σύµφωνα µε το πρόγραµµα τακτικών αναθεωρήσεων. Τα λοιπά έργα (Βαθιές Συνδέσεις, Έργα Ανάπτυξης) που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (άρα έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ) εντάσσονται στην ΡΠΒ στην επόµενη τακτική αναθεώρηση των τιµολογίων.

45 45 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

46 46 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - WACC 12,21%, Περ. Υπ.= 10 χρόνια Υ.Α 4955/2006 ΜΟΝΑΔΑ ΗΠ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (MWh/ημέρα) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( Nm3) ΜΟΝΑΔΑ ΗΠ ΣΤΟ ΝΟΤΟ ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (MWh/ημέρα) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( Nm3) * Οι χρεώσεις αναφέρονται σε τιμές ** Για τη χρέωση δυναμικότητας με Pipegas έχει θεωρηθεί ως Είσοδος το Σιδηρόκαστρο. *** Για τη χρέωση δυναμικότητας με βάση το νέο Κανονισμό Τιμολόγησης έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνικά μέγιστη δυναμικότητα επί το συντελεστή 85%.

47 47 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΤΥΠΙΚΟΣ "ΛΟΙΠΟΣ" ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: 1.350,00 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,47 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,15 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,06 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,03 (Με Είσοδο από Κήπους) ,88 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

48 48 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΤΥΠΙΚΟΣ "ΛΟΙΠΟΣ" ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,00 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,61 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,40 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,56 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,97 (Με Είσοδο από Κήπους) ,54 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

49 49 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,21 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,10 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,55 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,46 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,55 (Με Είσοδο από Κήπους) ,70 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

50 50 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,98 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,33 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,72 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,33 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,41 (Με Είσοδο από Κήπους) ,65 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

51 51 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,48 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,58 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,65 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,82 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,19 (Με Είσοδο από Κήπους) ,22 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

52 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ 52

53 53 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ Ι ΙΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ Πίνακας I. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή (Έτος βάσης : 2009=100,0) Έτος Σύγκριση µέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, µε τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούµενου έτους Μέσος ετήσιος δείκτης Μεταβολή % ,196 3, ,865 2, ,804 4, ,000 1, ,713 4, αφορά την περίοδο Ιαν.2011-Σεπτ ,53

54 54 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ τους διακινηθέντες όγκους Συνολικό Ετήσιο Έσοδο ( ) ιακινηθέντες Ογκοι (Nm 3 /έτος) Μέση χρέωση από τιµολόγηση πρόσβασης στο ΕΣΦΑ ( /MWh) (πραγµατικό έσοδο ΕΣΦΑ από την τιµολόγηση προς τη διακινηθείσα ποσότητα Φυσικού Αερίου) Μέση χρέωση από τιµολόγηση πρόσβασης στο ΕΣΦΑ ( /MWh) (πραγµατικό έσοδο ΕΣΦΑ από την τιµολόγηση προς τη διακινηθείσα ποσότητα Φυσικού Αερίου) σε τιµές ,65 3, ,42 3, ,62 3, * ,59 3,71 M.O. 3, ** ,79 * Υπολογισµός µε χρήση απολογιστικού εσόδου 9µήνου και προϋπολογιστικού εσόδου 3µήνου. ** Προβλεπόµενα εδοµένα. Συµπέρασµα: Σε τιµές 2012: 1. Σύγκριση χρεώσεων 2012 µε το 2010 δίνει ανά µονάδα όγκου µείωση 4%. 2. Σύγκριση χρεώσεων 2012 µε το 2011(Π/Υ) δίνει ανά µονάδα όγου αύξηση 2%. 3. Σύγκριση χρεώσεων 2012 µε τον Μ.Ο ανά µονάδα όγκου δίνει αύξηση 5%. Σηµείωση: Τα ανωτέρω περιλαµβάνουν εξοµάλυνση τιµολογίων και µετάθεση ανάκτησης εσόδου.

55 55 GREEK MARKET LOAD FACTOR Total Market load factor* , , , , , , , , , , ,59 1/1-31/10/ ,69 *Load factor = (Annual consumption / 365) / (Max. daily consumption)

56 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ τους διακινηθέντες όγκους Με το ίδιο έτος αναφοράς τιµών και χωρίς άλλη διόρθωση, η νέα µέση χρέωση κυµαίνεται από - 4% έως + 5% ανάλογα µε το έτος αναφοράς 56 Η µέση χρέωση επηρεάζεται από λειτουργικές παραµέτρους όπως ο συντελεστής φορτίου του Συστήµατος το συγκεκριµένο έτος, οι οποίες είναι ανεξάρτητες των χρεώσεων, γι αυτό και η διακύµανση Γι αυτό, για να είναι συγκρίσιµες οι χρεώσεις, εκτός από το ίδιο έτος αναφοράς τιµών, πρέπει να αναφέρονται και στον ίδιο συντελεστή φορτίου. Ο συντελεστής φορτίου του 2012 προβλέπεται να είναι στο επίπεδο του Εποµένως, µε αναφορά στον ίδιο συντελεστή φορτίου και το ίδιο έτος αναφοράς τιµών, οι νέες χρεώσεις θα είναι µειωµένες κατά 4%, έναντι του προηγούµενου τιµολογίου, και χωρίς να έχει γίνει διόρθωση για την Ανακτήσιµη ιαφορά που αφορά τα προηγούµενα χρόνια και µεταφέρεται στο 2012.

57 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι µέρος του Απαιτούµενου Εσόδου του 2012 αποτελεί Ανακτήσιµη ιαφορά προηγούµενων ετών ( ), η πραγµατική σύγκριση πρέπει να γίνει µεταξύ της µέσης χρέωσης του 2010 λαµβανοµένου υπόψη και του µη ανακτηθέντος εσόδου το ίδιο έτος (απολογιστικού Απαιτούµενου Εσόδου για το συγκεκριµένο έτος προς τους διακινηθέντες όγκους φυσικού αερίου) και της µέσης χρέωσης 2012 χωρίς ανακτήσιµη διαφορά. Με την προσέγγιση αυτή έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: Για το έτος 2010 η µέση χρέωση χρήσης ΕΣΦΑ ισούται µε: Πραγματοποιηθείσες Ποσότητες & Αιχμές Απαιτούμενο Μέση Πραγματοποιηθείσες Πραγματοποιηθείσα Πραγματοποιηθείσες Πραγματοποιηθείσα Έσοδο από Χρέωση Ποσότητες Αιχμή Μεταφοράς Ποσότητες ΥΦΑ Μεταφοράς (m 3 /yrs) (m 3 /day) (m 3 Αιχμή ΥΦΑ (m 3 Δραστ. /day) ( /MWh) σε /yrs) Μεταφοράς & τιμές 2010 Έτος ΥΦΑ ,19 σε τιμές 2012 (λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό του 2010 ίσο με 4,71% και του 2011 ίσο με 3,53%) η ανωτέρω τιμή ισούται με 4,54 /MWh Για το 2012, µε βάση το νέο Κανονισµό Τιµολόγησης η µέση χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ (προϋπολογισθέν Απαιτούµενο Έσοδο του 2012 χωρίς την ανακτήσιµη διαφορά, προς τους εκτιµώµενους όγκους του ίδιου Έτους) ισούται µε: 3,95 /MWh ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μείωση της µέσης χρέωσης για το 2012 µε βάση το νέο τιµολόγιο: 13% 57

58 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2 58 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η θεωρητικά ορθότερη προσέγγιση (απαλλαγή µέσης χρέωσης από επιβαρύνσεις λόγω παρελθούσης υπο-ανάκτησης και από την επίδραση της εξοµάλυνσης) δίνει µέση χρέωση µε το νέο τιµολόγιο - 13% Σε κάθε περίπτωση σε ένα cost-plus σύστηµα, η σύγκριση µε το παρελθόν δεν µπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό, χωρίς δηλ. να συνεκτιµηθεί η µελλοντική ανάπτυξη του Συστήµατος, τα µακροοικονοµικά µεγέθη, η Ανακτήσιµη ιαφορά που µεταφέρεται, κλπ.

59 59 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Το ζητούµενο πρέπει να είναι η χρυσή τοµή µεταξύ φθηνών χρεώσεων και διατήρησης της βιωσιµότητας του ΕΣΦΑ και της δυνατότητας τοποθέτησης επενδυτών στον ΕΣΦΑ µε βάση τις πάγιες Οικονοµικές Αρχές, προκειµένου να χρηµατοδοτείται απρόσκοπτα η ανάπτυξη του Συστήµατος και να λειτουργεί οµαλά η απελευθερωµένη αγορά Φ.Α.

60 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 60

61 61 Frequently Asked Questions 1. Απαιτείται η 2 η αναβάθµιση του σταθµού της Ρεβυθούσας? 2. Γιατί οι µέσες χρεώσεις χρήσης του ΕΣΦΑ είναι υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο? 3. Ποια είναι η συµµετοχή του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ στην τελική τιµή του φυσικού αερίου? 4. Τι γίνεται µε το λειτουργικό κόστος του ΕΣΦΑ? 5. Τι γίνεται µε το κόστος παραγωγής έργων του ΕΣΦΑ?

62 62 Σκοπιµότητα 2 ης Αναβάθµισης Ρεβυθούσας 1. Ασφάλεια τροφοδοσίας 2. Αύξηση µεγέθους εξυπηρετούµενων πλοίων 3. Αύξηση διακινούµενων ποσοτήτων 4. Αύξηση Μέγιστης Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης 5. Cost effectiveness

63 63 Σκοπιµότητα 2 ης Αναβάθµισης Ρεβυθούσας 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ Σήµερα : (Sustained Maximum Send-out Rate)= 12,47 εκατ. Nm 3 /d (Emergency Send-out Rate)= 17,4 εκατ. Nm 3 /d Μέγιστη ζήτηση 2010: 16,85 εκατ. Nm 3 /d Προβλεπόµενη µέγιστη ζήτηση 2011: 19,5 εκατ. Nm 3 /d Μετά την αναβάθµιση: (Sustained Maximum Send-out Rate)= 19,49 εκατ.nm 3 /d (Emergency Send-out Rate)= 22,97 εκατ. Nm 3 /d Προβλεπόµενη µέγιστη ζήτηση 2015: 27,0 εκατ. Nm 3 /d Εποµένως, χωρίς την αναβάθµιση του send-out rate, σε περίπτωση διακοπής των βόρειων εισόδων (όπως τον Ιανουάριο 2009), θα απαιτηθούν εκτεταµένες διακοπές καταναλωτών Φ.Α.

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 20 Νοεμβρίου 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο... 2 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 - Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Νοέμβριος 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο... 2 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 - Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 9Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.10.04 20:41:33 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36019 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3537 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Αύγουστος Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Αύγουστος 2016 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Άρθρο 1 - Αντικείμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35783 1 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3513 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 Σεπτέµβριος 2003

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 Σεπτέµβριος 2003 Σεπτέµβριος 2003 Εισαγωγή 1.1 Τα αναθεωρηµένα τιµολόγια Φυσικού Αερίου που υπολογίστηκαν τον Σεπτέµβριο 2003 στηρίχθηκαν στην ίδια µεθοδολογία αλλά σε διαφορετικές παραµέτρους σε σύγκριση µε τα τιµολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Αντικείμενο 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κανονισμός»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετησίου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος και Πρόταση για τη Χρέωση του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος 2002

Έγκριση Ετησίου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος και Πρόταση για τη Χρέωση του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος 2002 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255 460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 13-2-2002 Έγκριση Ετησίου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος και Πρόταση για τη Χρέωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33595 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3235 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Φ.Α. & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Φ.Α. & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Φ.Α. & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ Η εταιρεία μας - ΔΕΠΑ Α.Ε., ανταποκρινόμενη στην δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν. Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης, κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014 Πειραιώς 32 8 54 Αθήνα Τηλ.: 20-3727400 Fax: 20-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/204 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007. Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης. του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 232/2007 Ετήσιο Κόστος 2007 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες»

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες» 1. 9 Επικουρικές Υπηρεσίες Στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, έχει αναρτηθεί ο κατάλογος επικουρικών υπηρεσιών μεταφοράς στις οποίες περιλαμβάνονται οι «Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Σύνταξης Αναφορών Μετρήσεων» και

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014 Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Εισαγωγή (1) Έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 454/2016. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 454/2016. Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 454/2016 Έγκριση του Ετήσιου Κόστους 2017 για το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 5 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δρα στηριοτήτων του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης αποφάσεων της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος όσον αφορά στη µεθοδολογία καθορισµού του Ετήσιου Κόστους του ΕΣΜΗΕ και για τον προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15 ο Συνέδριο ΙΕΝΕ Αθήνα Νοέµβριος 2010 ρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων, Ενεργειακός Οικονοµολόγος, Τεχνικός Σύµβουλος Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 5 9 2 / 2 0 1 4 Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ηµόσια ιαβούλευση.

Θέµα: Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ηµόσια ιαβούλευση. Προς την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Υπ όψιν κ. Προέδρου Θέµα: Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ηµόσια ιαβούλευση. Αξιότιµοι κύριοι, Αναφερόµενοι στο σχέδιο του Κώδικα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270138944 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 10/ 26.05.2016 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Αφαίρεση έργου X Άλλο Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Επικαιροποίηση έργων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997

ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997 ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997 Ηµερίδα για τη Χρήση του Φυσικού Αερίου στην Κρήτη ως καυσίµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις επί του ιαχωρισµένου Ισολογισµού και της ιαχωρισµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων προ φόρων 31 εκεµβρίου 2003

Σηµειώσεις επί του ιαχωρισµένου Ισολογισµού και της ιαχωρισµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων προ φόρων 31 εκεµβρίου 2003 1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Η ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού A.E. («ΕΗ» ή «η Εταιρία»), ιδρύθηκε το 1950 στην Ελλάδα, άνευ συγκεκριµένου χρόνου λειτουργίας, ως µία επιχείρηση παραγωγής, µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια ΑΔΜΗΕ. στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ. αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού

Σχόλια ΑΔΜΗΕ. στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ. αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού Σχόλια ΑΔΜΗΕ στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραθέτουμε στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα