Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011"

Transcript

1 Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ Ο 3. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ 4. ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ (Weighted Average Cost of Capital-WACC)

3 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχ.) 5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ 6. ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ- ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 7. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 8. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 9. ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Ρ.Π.Β. 10. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχ.) 11. ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ 12. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

5 5 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: Άρθρο 88 του ν. 4001/2011 Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου αυτού, ο Κανονισµός Τιµολόγησης εκδίδεται από τη ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ΕΣΦΑ και δηµόσια διαβούλευση Σύµφωνα µε την παρ.5 του ίδιου άρθρου τα Τιµολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ καταρτίζονται από τον ΕΣΦΑ σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης και εγκρίνονται µε απόφαση της ΡΑΕ, ισχύουν δε το αργότερο από τα δύο κατωτέρω χρονικά σηµεία: (α) είτε από τον τρίτο µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης της ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, (β) είτε από τον έβδοµο µήνα µετά το µήνα δηµοσίευσης του Κανονισµού Τιµολόγησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

6 6 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: Άρθρο 88 του ν. 4001/2011 (συν.) Σύµφωνα µε την παρ.3 του ίδιου άρθρου, µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης µπορεί να ορίζεται ότι, µέσω των τιµολογίων για τη Βασική ραστηριότητα Μεταφοράς του ΕΣΦΑ, καλύπτεται και το σύνολο ή µέρος των δαπανών του ΕΣΦΑ για την εξυπηρέτηση κεφαλαίου και τη λειτουργία και συντήρηση της Βασικής ραστηριότητας Εγκατάστασης ΥΦΑ Σύµφωνα µε την παρ. 7 του ίδιου άρθρου τα τιµολόγια της Βασικής ραστηριότητας Μεταφοράς ορίζονται χωριστά για τα σηµεία εισόδου και τα σηµεία εξόδου του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

7 7 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθµιζόµενου κόστους του ιαχειριστή µε εγκεκριµένη απόδοση κεφαλαίων Να µην εµποδίζει τον ανταγωνισµό Ειδική µέριµνα για το κόστος του LNG Terminal Cost Reflective Entry/Exit system λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση του κάθε τµήµατος του Συστήµατος από τη συνήθη όδευση της ροής του αερίου Independent of the contractual flow path εν απαιτείται να δηλώνεται η όδευση της ροής από τους Χρήστες Non-discriminatory Σύµφωνο µε την Κοινοτική νοµοθεσία (Κανονισµό 715/09) και την Ευρωπαϊκή πρακτική

8 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Καθιερώνεται Σύστηµα Entry-Exit (σήµερα είναι τύπου Stamp duty) Καταργούνται τα ειδικά τιµολόγια για µονάδες Η/Π συνδυασµένου κύκλου και για µονάδες αιχµής. Η τιµολόγηση στις εξόδους γίνεται µε το άθροισµα των ετεροχρονισµένων αιχµών. Καθίσταται δυνατή η δηµιουργία Virtual Trading Point. Αφαιρούνται οι επιχορηγήσεις από τη ΡΠΒ ιατηρείται η ιασπορά µέρους του Απαιτούµενου Εσόδου ΥΦΑ στο Σύστηµα Μεταφοράς, αλλά µε µειωµένο ποσοστό: 95%. 80% Το κόστος ιδιοκαταναλώσεων/απωλειών χρεώνεται χωριστά και απολογιστικά µε τις διαδικασίες του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ Εισάγεται η δυνατότητα τιµολόγησης ιακοπτόµενων Συµβάσεων και Συµβάσεων Ανάστροφης Ροής έπειτα και από αντίστοιχη προσαρµογή του Κώδικα ιαχείρισης ΕΣΦΑ.

9 9 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Περίοδος υπολογισµού τιµολογίων (προβλέψεις, εξοµαλύνσεις) Έτος Υπολογισµού Τιµολογίων Επόµενο Έτος Υπολογισµού Τιµολογίων Επόµενη Περίοδος υπολογισµού τιµολογίων Απολογιστικά Στοιχεία ΕΣΦΑ Απολογιστικά Στοιχεία ΕΣΦΑ Περίοδος αναθεώρησης τιµολογίων

10 10 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ Ο Ανακτώνται µε το Απαιτούµενο Έσοδο (υπολογίζεται σε ονοµαστικές τιµές προ φόρων): 1. Τα κόστη κεφαλαίων Αποσβέσεις Απόδοση Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) 2. Οι Λειτουργικές απάνες (εκτός αποσβέσεων, χρηµατοοικονοµικών δαπανών, φόρων και ιδιοκαταναλώσεων/απωλειών) 3. Τυχόν υπο- /υπερ- ανάκτηση του Απαιτούµενου Εσόδου της προηγούµενης 4ετίας, η οποία συµψηφίζεται µε το Απαιτούµενο Έσοδο της επόµενης 3ετίας (Ανακτήσιµη ιαφορά Περιόδου Αναθεώρησης)

11 11 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ Αφού καθορισθεί η διάρκεια της Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων (προτείνεται 10 χρόνια, όση και η διάρκεια του Προγράµµατος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ), γίνεται πρόβλεψη ανά έτος: Της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής βάσης (ΡΠΒ) Των Λειτουργικών δαπανών Επίσης, εκτιµάται το µέσο κόστος απασχολουµένων κεφαλαίων (Weighted Average Cost of Capital, WACC) µε βάση τις επί µέρους παραµέτρους αυτού. Με τα ανωτέρω υπολογίζεται το Απαιτούµενο Έσοδο ανά έτος χωριστά για το Σύστηµα Μεταφοράς και την Εγκατάσταση ΥΦΑ

12 ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗ ΙΑΦΟΡΑ (Α ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Αποτελεί το (θετικό ή αρνητικό) άθροισµα των διαφορών ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ i. του απολογιστικού Απαιτούµενου Εσόδου του ιαχειριστή για κάθε έτος λ της παρελθούσης Περιόδου Αναθεώρησης & ii. του αντίστοιχου απολογιστικού πραγµατικού Εσόδου του ιαχειριστή αναγόµενων στο πρώτο Έτος Υπολογισµού της νέας Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων Υ µε τον συντελεστή (1+ WACC pre-tax, nominal ) (Υ-λ). 12 Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή του Κανονισµού Τιµολόγησης, η Περίοδος Αναθεώρησης είναι πέντε (5) Έτη ( ) και η Ανακτήσιµη ιαφορά ισούται µε σε τιµές 2012.

13 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 13 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ Η Ανακτήσιµη ιαφορά και συγκεκριµένα ποσό ίσο µε [(Α )/3]*(1+ WACC pre-tax, nominal) (µ-υ) προστίθεται σε/ αφαιρείται από το Απαιτούµενο Έσοδο των Ετών της 3 νέων Ετών Περιόδου Υπολογισµού των Τιµολογίων (µ), όπου το WACC pre-tax, nominal είναι πλέον το ισχύον κατά τη νέα Περίοδο Υπολογισµού Τιµολογίων. Ο τρόπος κατανοµής της Ανακτήσιµης ιαφοράς στο Απαιτούµενο Έσοδο την Περίοδο Υπολογισµού των Τιµολογίων δεν επηρεάζει την τελική τιµή του τιµολογίου λόγω του µηχανισµού εξοµάλυνσης που εφαρµόζεται στη συνέχεια. Τα 3 έτη επιλέχθηκαν για να είναι δυνατή η παρακολούθηση της Ανακτήσιµης ιαφοράς στις διαδοχικές αναθεωρήσεις, όπου ο απολογισµός γίνεται για τα 3 πρώτα χρόνια της Περιόδου Υπολογισµού Τιµολογίων.

14 14 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Η Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση περιλαµβάνει: α) Πάγια µετά από αποσβέσεις χωρίς τις επιχορηγήσεις. β) Κεφάλαιο κίνησης. γ) Εκταµιεύσεις για εγκεκριµένα έργα υπό κατασκευή αφαιρουµένων τυχόν επιχορηγήσεων (δεν περιλαµβάνονται τα Μεγάλα Έργα Σύνδεσης).

15 15 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Με στοιχεία ισολογισµού 2010 η Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση του Συστήµατος Μεταφοράς είναι ίση µε ,54. ( ) 2010 Για την Είσοδο Σιδηρόκαστρο ,57 Για την Είσοδο Κήποι ,12 Για την Είσοδο Αγ. Τριάδα ,59 Για την Έξοδο Β.Ζώνη ,66 Για την Έξοδο ΒA.Ζώνη ,72 Για την Έξοδο Ν.Ζώνη ,87 Αντίστοιχα, η ΡΠΒ για την Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας µε στοιχεία ισολογισµού 2010 είναι ,36.

16 16 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC

17 17 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC Είναι η απόδοση την οποία εύλογα προσδοκά ένας επενδυτής να λάβει µακροπρόθεσµα από εναλλακτικές επενδύσεις ισοδύναµου κινδύνου και εποµένως πρέπει να προσφέρει ο ΕΣΦΑ για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων του, και ισούται µε το Μεσοσταθµικό Κόστος Κεφαλαίων σε ονοµαστικές τιµές προ φόρων.

18 18 (( RFR+ CRP) + β * MRP) WACCpre tax, nominal = (1 G) * + 1 TX G * DR Όπου: WACC: Μεσοσταθµικό Κόστος Απασχολουµένων Κεφαλαίων (Weighted Average Cost of Capital) RFR: Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (Risk Free Rate) CRP: Περιθώριο κινδύνου της Ελλάδος (Country Risk Premium) MRP: Μέσο περιθώριο κινδύνου µετοχών (Market Risk Premium) β: Συντελεστής συστηµατικού κινδύνου µετοχών ιαχειριστή (Beta) DR: Κόστος δανειακών κεφαλαίων του ιαχειριστή (Debt Rate) TX: Συντελεστής φορολογίας ιαχειριστή (0<ΤΧ<1) G: Λόγος δανειακών κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια και ανειακά Κεφάλαια(Gearing Ratio) (0<G<1)

19 19 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC Τα επί µέρους µεγέθη για τον υπολογισµό του WACC pre-tax,nominal προσδιορίζονται αριθµητικά µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης. Η µεθοδολογία αυτή έχει υποδειχθεί από τον Σύµβουλο του ΕΣΦΑ Brattle και συµπληρωθεί µε βάση τις µέχρι τώρα παρατηρήσεις της ΡΑΕ.

20 20 ΚΥΡΙΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Υ.Α. 4955/06 λόγω ελληνικής οικονοµικής κρίσης 1. Αύξηση Risk Free Rate+ Country Risk Premium Υ.Α 4955/06 Σήμερα 4,20% 7,38% 2. Αύξηση Φορολογίας 25% 35% 2α)Φορολογία Εταιρικών Κερδών 25% 25% προ διανομής μερισμάτων 2β) Έκτακτη φορολογία - 10%

21 21 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ WACC µε επικαιροποίηση των δεδοµένων της Υ.Α. 4955/06 µόνο ως προς το country risk premium και τον συντελεστή φορολογίας WACC Calculations [Υ.Α 4955/06] [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της χώρας και με ενδεικτικό υπολογισμό του CRP = διαφορά τριετούς ελληνικού και γερμανικού ομολόγου] [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της χώρας και σύμφωνα με τη Brattle] Column1 Column2 Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Risk Free Rate 4,20% 0,63% 0,63% Country Risk Premium 30,70% 6,75% b Market Risk Premium 4,90% 4,90% 4,90% Return on Equity nominal after tax 9,10% 36,23% 12,28% Tax Rate 25% 35% 35% Return on Equity nominal pre tax 12,13% 55,74% 18,89% Gearing Ratio (G) 0,35 0,35 0,35 Debt Rate (DR) 6,20% 6,20% 6,20% WACC nominal pre tax 10,06% 38,40% 14,45% WACC nominal post tax 7,54% 24,96% 9,39% Inflation 2,50% 2,50% 2,50% WACC real post tax 4,92% 21,91% 6,72% WACC real pre tax 6,56% 33,71% 10,35%

22 22 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ WACC ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ WACC Calculations [Υ.Α 4955/06 με βάση τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα της χώρας και σύμφωνα με τη Brattle] [Τιμολόγιο Brattle Πρόταση_Σεπτ. 2011] ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΣΦΑ Column1 Column2 Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Δεδομένα Υπολογισμοί Risk Free Rate 0,63% 0,63% 0,63% Country Risk Premium 6,75% 6,75% 6,75% b 1 0,5 0,5 Market Risk Premium 4,90% 5,90% 5,90% Return on Equity nominal after tax 12,28% 10,33% 10,33% Tax Rate 35% 35% 35% Return on Equity nominal pre tax 18,89% 15,89% 15,89% Gearing Ratio (G) 0,35 0,38 0,38 Debt Rate (DR) 6,20% 11,00% ** 6,20% * WACC nominal pre tax 14,45% 14,03% 12,21% WACC nominal post tax 9,39% 9,12% 7,94% Inflation 2,50% 2,50% 2,50% WACC real post tax 6,72% 6,46% 5,30% WACC real pre tax 10,35% 9,94% 8,16% * Μεσοσταθμικό Κόστος Δανεισμού Υφιστάμενων και Μελλοντικών Δανείων. ** Εκτιμώμενο κόστος δανεισμού για ελληνικές εταιρείες αντίστοιχης πιστοληπτικής ικανότητας με τον ΔΕΣΦΑ στην Ευρωζωνή.

23 23 ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Weighted Average Cost of Capital-WACC ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το προτεινόµενο WACC pre-tax,nominal (12,21%) είναι 15,5% µικρότερο από το υπολογιζόµενο µε βάση τη µεθοδολογία της Υ.Α. 4955/06 µε την ευνοϊκότερη προσέγγιση για το country risk premium (14,45%) Το προτεινόµενο WACC (nominal pre-tax: 12,21%, nominal post-tax: 7,94%, real post-tax: 5,30%) λαµβανοµένων υπόψη των µακροοικονοµικών συνθηκών, είναι το χαµηλότερο δυνατό, το οποίο δεν θέτει σε κίνδυνο τη χρηµατοδότηση των έργων του ΕΣΦΑ και δεν απαξιώνει την τοποθέτηση των µετόχων στον ΕΣΦΑ.

24 24 Weighted Average Cost of Capital-WACC Conclusions of the European Council of 4 February 2011: It is vital to promote a regulatory framework attractive to investment. Particular attention should be given to the setting of tariffs in a transparent and non-discriminatory manner at levels consistent with financing needs

25 25 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ - ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

26 26 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ Γίνεται πρόβλεψη Αιχµών και ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Περίοδο Υπολογισµού των Τιµολογίων µε γεωγραφική ανάλυση. Οι συνολικές ετήσιες προβλέψεις λαµβάνονται από το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. Το Απαιτούµενο Έσοδο του Συστήµατος Μεταφοράς για κάθε έτος κατανέµεται στις Εισόδους και Εξόδους του Συστήµατος σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης.

27 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ (σχηµατική απεικόνιση) 27

28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ (συνέχεια) 28 Είσοδοι Συστήµατος Μεταφοράς: Είσοδος «Σιδηρόκαστρο» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα έως το βανοστάσιο «Καρπερή» του νοµού Σερρών. Είσοδος «Κήποι» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα έως τον σταθµό «Αλεξανδρούπολη» του νοµού Έβρου συµπεριλαµβανοµένου του σταθµού µέτρησης στους Κήπους και του εκεί µελλοντικού σταθµού συµπίεσης και εξαιρουµένου του σταθµού µέτρησης και ρύθµισης πίεσης «Αλεξανδρούπολης» του νοµού Έβρου Είσοδος «Αγία Τριάδα» που περιλαµβάνει τους δύο υποθαλάσσιους αγωγούς µεταξύ της νήσου Ρεβυθούσας και της Αγίας Τριάδας, τον εκεί σταθµό µέτρησης και τον αγωγό από την Αγία Τριάδα έως το βανοστάσιο «Μέγαρα».

29 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ (συνέχεια) 29 Έξοδοι (Ζώνες Εξόδου) Συστήµατος Μεταφοράς: Έξοδος «Βορειοανατολική Ζώνη» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τον σταθµό «Αλεξανδρούπολη» του νοµού Έβρου έως το σταθµό «Κοµοτηνή» του νοµού Ροδόπης, συµπεριλαµβανοµένου του σταθµού «Αλεξανδρούπολη» και εξαιρουµένου του σταθµού «Κοµοτηνή». Έξοδος «Βόρεια Ζώνη» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τον σταθµό «Κοµοτηνή» του νοµού Ροδόπης και από το βανοστάσιο «Καρπερή» του νοµού Σερρών έως το κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Νέας Μεσηµβρίας του νοµού Θεσσαλονίκης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συνδεδεµένων σε αυτό κλάδων. εν συµπεριλαµβάνει τον σταθµό συµπίεσης στη Νέα Μεσηµβρία. Έξοδος «Νότια Ζώνη» που περιλαµβάνει το τµήµα του Συστήµατος Μεταφοράς από τη Νέα Μεσηµβρία του νοµού Θεσσαλονίκης και νότια, συµπεριλαµβανοµένου του σταθµού συµπίεσης της Νέας Μεσηµβρίας. Με εισήγηση του ιαχειριστή και έγκριση της ΡΑΕ µπορούν να προστεθούν νέες Είσοδοι ή/και Έξοδοι που συνδέονται µε έργα που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης

30 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ 30 Κατανοµή Απαιτούµενου Εσόδου - Μεταφορά λόγω Usual Flow Path Βορειοανατολική Ζώνη Βόρεια Ζώνη: 99% Βόρεια Ζώνη Νότια Ζώνη: 30% Κατανοµή Απαιτούµενου Εσόδου ιασπορά ΥΦΑ εδοµένης της σπουδαιότητας της εγκατάστασης ΥΦΑ ως σηµείο εισόδου νέων προµηθευτών Φυσικού Αερίου, που ενισχύει τον ανταγωνισµό και εποµένως διατηρεί τις τιµές προµήθειας σε λογικά επίπεδα προς όφελος των τελικών καταναλωτών, ποσοστό του Απαιτούµενου Εσόδου της Εγκατάστασης ΥΦΑ (Ποσοστό ιασποράς Εγκατάστασης ΥΦΑ, προτείνεται 80%) ανακτάται µέσω του Τιµολογίου Μεταφοράς από όλες τις Εισόδους του παρόντος Κανονισµού, αναλογικά µε τις µέγιστες ηµερήσιες αιχµές στο αντίστοιχο Έτος κάθε µίας από αυτές.

31 31 Προσδιορισµός συντελεστών τιµολογίου Το κατανεµηµένο Απαιτούµενο έσοδο ανακτάται κατά 90% µέσω Χρέωσης υναµικότητας και κατά 10% µέσω Χρέωσης Ποσότητας. Εξοµάλυνση τιµολογίων µέσω διαίρεσης Παρούσας Αξίας Απαιτούµενου Εσόδου και Παρούσας Αξίας Πληθωρισµένων Αιχµών (ή Ποσοτήτων) (δηλ. πολ/σµός των Αιχµών ή Ποσοτήτων µε τον συντελεστή πληθωρισµού πριν τον υπολογισµό των παρουσών αξιών). Οι Συντελεστές των τιµολογίων για το πρώτο έτος της Περιόδου Υπολογισµού είναι σε τιµές 2012 και αναπροσαρµόζονται ετησίως µε το Μέσο είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Οι παρούσες αξίες υπολογίζονται µε συντελεστή προεξόφλησης WACCpre tax, nominal.

32 32 Σύστηµα τιµολόγησης ΜΑΤΡΙΧ για ορισµένο ζεύγος Εισόδου Εξόδου Σε ( / MWh ΑΘ / Ηµέρα ) Είσοδος Είσοδος Κήποι Είσοδος Αγ. Τριάδα Σιδηρόκαστρο Έξοδος Βορειοανατολική Ζώνη 269, , ,3262 Έξοδος Βόρεια Ζώνη 500, , ,7517 Έξοδος Νότια Ζώνη 635, , ,9219 (*): Για τη δέσµευση αµετάβλητης δυναµικότητας 1 ΜWh για 365 συνεχόµενες Ηµέρες

33 33 Σύστηµα τιµολόγησης ΜΑΤΡΙΧ για ορισµένο ζεύγος Εισόδου Εξόδου (συνέχεια) Σε ( / MWh ΑΘ ) Είσοδος Είσοδος Κήποι Είσοδος Αγ. Τριάδα Σιδηρόκαστρο Έξοδος Βορειοανατολική Ζώνη 0,1533 0,1384 0,2097 Έξοδος Βόρεια Ζώνη 0,2945 0,2796 0,3509 Έξοδος Νότια Ζώνη 0,3506 0,3357 0,4070 (*): Για τη µεταφορά 1 MWh Φυσικού Αερίου

34 34 Σύστηµα τιµολόγησης ΜΑΤΡΙΧ για ορισµένο ζεύγος Εισόδου Εξόδου (συνέχεια) Για τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ, οι συντελεστές χρεώσεων είναι: Σ Υ = 71,0878 ( /MWh ΑΘ /Ηµέρα) ΣΕΥ= 0,0621 ( /MWh ΑΘ )

35 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ για την Περίοδο Υπολογισµού των Τιµολογίων

36 ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 36

37 37 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ετησίως, αυτόµατη αναπροσαρµογή, σύµφωνα µε τον Μέσο είκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους (πηγάζει από τη µεθοδολογία υπολογισµού των συντελεστών). Τακτική αναθεώρηση των τιµολογίων ανά 4 έτη σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Κανονισµού Τιµολόγησης. Το προηγούµενο έτος πριν την έναρξη λειτουργίας Μεγάλου Έργου Σύνδεσης αναθεώρηση των τιµολογίων σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Κανονισµού Τιµολόγησης. Έκτακτη αναθεώρηση µετά από απόφαση της ΡΑΕ, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που απειλούν τη βιωσιµότητα του ΕΣΦΑ. Στον Κανονισµό αναφέρονται ως λόγοι Έκτακτης Αναθεώρησης η µεγάλη αύξηση (α) των επιτοκίων δανεισµού, (β) του Μέσου Ετήσιου είκτη Τιµών Καταναλωτή, (γ) του συντελεστή συνολικής φορολογίας.

38 38 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

39 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 39 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Βάση τιµολόγησης: εδοµένου ότι τα τιµολόγια έχουν προκύψει υπολογίζοντας ότι οι προβλεπόµενες αιχµές και όγκοι θα συµβολαιοποιούνται µε ετήσιες συµβάσεις, οι βραχυχρόνιες και διακοπτόµενες συµβάσεις τιµολογούνται µε εφαρµογή κατάλληλων συντελεστών, ώστε: Στις βραχυχρόνιες συµβάσεις να παράγουν το ίδιο αποτέλεσµα ως προς την ανάκτηση του Απαιτούµενου Εσόδου Στις διακοπτόµενες συµβάσεις να προκύπτει έκπτωση ανάλογη µε την πιθανότητα διακοπής σύµφωνα µε τις επιταγές της κοινοτικής νοµοθεσίας

40 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 40 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Συντελεστές Β Βραχυχρονίων Συµβάσεων Καθορίζεται η µεθοδολογία υπολογισµού τους η οποία βασίζεται στη σύγκριση: i. του εσόδου που θα προέκυπτε από τη σύναψη µίας Μακροχρόνιας Σύµβασης ενός Έτους µε τη µέγιστη πραγµατοποιηθείσα δυναµικότητα του Έτους και ii. του εσόδου που θα προέκυπτε από τη σύναψη µίας Μακροχρόνιας Σύµβασης βάσης µε το Μ.Ο των πραγµατοποιηθεισών δυναµικότητα για όλη τη διάρκεια του Έτους και συµπληρωµατικών Βραχυχρόνιων Συµβάσεων για τα τµήµατα του Έτους όπου παρατηρούνται υψηλές αιχµές κατανάλωσης. Το έσοδο πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να είναι ίσο. Οι συντελεστές Β υπολογίζονται από την συνάρτηση: όπου a,b σταθεροί συντελεστές (a= 2,62 & b= 0, σύµφωνα µε το προτεινόµενο τιµολόγιο) & d η διάρκεια ισχύος της Βραχυχρόνιας Σύµβασης σε Ηµέρες (για να µη υπάρχουν ασυνέχειες).

41 Συντελεστές ιακοπτόµενων Συµβάσεων (περιλαµβάνονται οι συµβάσεις ανάστροφης ροής) ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 41 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ = (1-x), όπου χ η πιθανότητα διακοπής (0< x <1) Η µεθοδολογία υπολογισµού των πιθανοτήτων διακοπής εγκρίνεται από τη ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ιαχειριστή. Οι πιθανότητες διακοπής x για τις προσφερόµενες διακοπτόµενες δυναµικότητες υπολογίζονται ετησίως από τον ιαχειριστή και δηµοσιεύονται από αυτόν.

42 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Ρ.Π.Β. 42

43 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 43 Ρηχές Συνδέσεις (δηλ. Συνδέσεις που ζητούνται από Μεµονωµένους Πελάτες) Όπως σήµερα, καλύπτεται από τους Μεµονωµένους Πελάτες µέχρι µεγίστου 5 Μ (σε τιµές 2011), το κόστος κατασκευής που αφορά στις σχετικές µετρητικές και ρυθµιστικές διατάξεις καθώς και στον αγωγό ανάντη του νέου σηµείου εξόδου που δηµιουργείται και µέχρι µήκους δύο (2) χιλιοµέτρων. Εάν ο π/υ του έργου για τη σύνδεση µε το ΕΣΦΑ υπερβαίνει το καταβληθέν ποσό από τον Μεµονωµένο Πελάτη ως κόστος Ρηχής Σύνδεσης, τότε η διαφορά εντάσσεται µε εισήγηση του ιαχειριστή και έγκριση της ΡΑΕ στη ΡΠΒ του ΕΣΦΑ, εφόσον δεν προκαλείται αύξηση στη Μέση Χρέωση Χρήσης ΕΣΦΑ, όπως ορίζεται για τον σκοπό αυτόν στον Κανονισµό Τιµολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση η διαφορά καταβάλλεται από τον αιτούντα τη σύνδεση.

44 44 ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (συνέχεια) Τα Μικρά Έργα (Π/Υ 5 Μ ) (που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Μικρών Έργων) εντάσσονται στην ΡΠΒ στην επόµενη τακτική αναθεώρηση των τιµολογίων. Τα Μεγάλα Έργα Σύνδεσης (µε Π/Υ >150Μ σε τιµές 2010) που δηµιουργούν νέα Είσοδο ή Έξοδο και έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης (άρα έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ) εντάσσονται στην ΡΠΒ από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους. Ένα έτος πριν γίνεται αναθεώρηση των τιµολογίων ανεξάρτητα αν προβλέπεται ή όχι σύµφωνα µε το πρόγραµµα τακτικών αναθεωρήσεων. Τα λοιπά έργα (Βαθιές Συνδέσεις, Έργα Ανάπτυξης) που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (άρα έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ) εντάσσονται στην ΡΠΒ στην επόµενη τακτική αναθεώρηση των τιµολογίων.

45 45 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

46 46 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - WACC 12,21%, Περ. Υπ.= 10 χρόνια Υ.Α 4955/2006 ΜΟΝΑΔΑ ΗΠ ΣΤΟ ΒΟΡΡΑ ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (MWh/ημέρα) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( Nm3) ΜΟΝΑΔΑ ΗΠ ΣΤΟ ΝΟΤΟ ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΧΡΕΩΣΗ με Pipegas ( ) ΧΡΕΩΣΗ με LNG ( ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (MWh/ημέρα) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( Nm3) * Οι χρεώσεις αναφέρονται σε τιμές ** Για τη χρέωση δυναμικότητας με Pipegas έχει θεωρηθεί ως Είσοδος το Σιδηρόκαστρο. *** Για τη χρέωση δυναμικότητας με βάση το νέο Κανονισμό Τιμολόγησης έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνικά μέγιστη δυναμικότητα επί το συντελεστή 85%.

47 47 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΤΥΠΙΚΟΣ "ΛΟΙΠΟΣ" ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: 1.350,00 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,47 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,15 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,06 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,03 (Με Είσοδο από Κήπους) ,88 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

48 48 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΤΥΠΙΚΟΣ "ΛΟΙΠΟΣ" ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,00 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,61 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,40 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,56 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,97 (Με Είσοδο από Κήπους) ,54 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

49 49 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,21 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,10 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,55 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,46 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,55 (Με Είσοδο από Κήπους) ,70 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

50 50 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,98 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,33 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,72 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,33 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,41 (Με Είσοδο από Κήπους) ,65 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

51 51 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ το 2012 (συνέχεια) ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: ,48 MWh/Ημέρα ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ,00 MWh/Έτος ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: ,58 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο ή Κήπους) ,65 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ) ΧΡΕΩΣΗ 2012 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ,82 (Με Είσοδο από Σιδηρόκαστρο) ,19 (Με Είσοδο από Κήπους) ,22 (Με Είσοδο από Αγία Τριάδα + Χρήση ΥΦΑ)

52 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ 52

53 53 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ Ι ΙΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ Πίνακας I. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή (Έτος βάσης : 2009=100,0) Έτος Σύγκριση µέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, µε τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούµενου έτους Μέσος ετήσιος δείκτης Μεταβολή % ,196 3, ,865 2, ,804 4, ,000 1, ,713 4, αφορά την περίοδο Ιαν.2011-Σεπτ ,53

54 54 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ τους διακινηθέντες όγκους Συνολικό Ετήσιο Έσοδο ( ) ιακινηθέντες Ογκοι (Nm 3 /έτος) Μέση χρέωση από τιµολόγηση πρόσβασης στο ΕΣΦΑ ( /MWh) (πραγµατικό έσοδο ΕΣΦΑ από την τιµολόγηση προς τη διακινηθείσα ποσότητα Φυσικού Αερίου) Μέση χρέωση από τιµολόγηση πρόσβασης στο ΕΣΦΑ ( /MWh) (πραγµατικό έσοδο ΕΣΦΑ από την τιµολόγηση προς τη διακινηθείσα ποσότητα Φυσικού Αερίου) σε τιµές ,65 3, ,42 3, ,62 3, * ,59 3,71 M.O. 3, ** ,79 * Υπολογισµός µε χρήση απολογιστικού εσόδου 9µήνου και προϋπολογιστικού εσόδου 3µήνου. ** Προβλεπόµενα εδοµένα. Συµπέρασµα: Σε τιµές 2012: 1. Σύγκριση χρεώσεων 2012 µε το 2010 δίνει ανά µονάδα όγκου µείωση 4%. 2. Σύγκριση χρεώσεων 2012 µε το 2011(Π/Υ) δίνει ανά µονάδα όγου αύξηση 2%. 3. Σύγκριση χρεώσεων 2012 µε τον Μ.Ο ανά µονάδα όγκου δίνει αύξηση 5%. Σηµείωση: Τα ανωτέρω περιλαµβάνουν εξοµάλυνση τιµολογίων και µετάθεση ανάκτησης εσόδου.

55 55 GREEK MARKET LOAD FACTOR Total Market load factor* , , , , , , , , , , ,59 1/1-31/10/ ,69 *Load factor = (Annual consumption / 365) / (Max. daily consumption)

56 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ τους διακινηθέντες όγκους Με το ίδιο έτος αναφοράς τιµών και χωρίς άλλη διόρθωση, η νέα µέση χρέωση κυµαίνεται από - 4% έως + 5% ανάλογα µε το έτος αναφοράς 56 Η µέση χρέωση επηρεάζεται από λειτουργικές παραµέτρους όπως ο συντελεστής φορτίου του Συστήµατος το συγκεκριµένο έτος, οι οποίες είναι ανεξάρτητες των χρεώσεων, γι αυτό και η διακύµανση Γι αυτό, για να είναι συγκρίσιµες οι χρεώσεις, εκτός από το ίδιο έτος αναφοράς τιµών, πρέπει να αναφέρονται και στον ίδιο συντελεστή φορτίου. Ο συντελεστής φορτίου του 2012 προβλέπεται να είναι στο επίπεδο του Εποµένως, µε αναφορά στον ίδιο συντελεστή φορτίου και το ίδιο έτος αναφοράς τιµών, οι νέες χρεώσεις θα είναι µειωµένες κατά 4%, έναντι του προηγούµενου τιµολογίου, και χωρίς να έχει γίνει διόρθωση για την Ανακτήσιµη ιαφορά που αφορά τα προηγούµενα χρόνια και µεταφέρεται στο 2012.

57 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι µέρος του Απαιτούµενου Εσόδου του 2012 αποτελεί Ανακτήσιµη ιαφορά προηγούµενων ετών ( ), η πραγµατική σύγκριση πρέπει να γίνει µεταξύ της µέσης χρέωσης του 2010 λαµβανοµένου υπόψη και του µη ανακτηθέντος εσόδου το ίδιο έτος (απολογιστικού Απαιτούµενου Εσόδου για το συγκεκριµένο έτος προς τους διακινηθέντες όγκους φυσικού αερίου) και της µέσης χρέωσης 2012 χωρίς ανακτήσιµη διαφορά. Με την προσέγγιση αυτή έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: Για το έτος 2010 η µέση χρέωση χρήσης ΕΣΦΑ ισούται µε: Πραγματοποιηθείσες Ποσότητες & Αιχμές Απαιτούμενο Μέση Πραγματοποιηθείσες Πραγματοποιηθείσα Πραγματοποιηθείσες Πραγματοποιηθείσα Έσοδο από Χρέωση Ποσότητες Αιχμή Μεταφοράς Ποσότητες ΥΦΑ Μεταφοράς (m 3 /yrs) (m 3 /day) (m 3 Αιχμή ΥΦΑ (m 3 Δραστ. /day) ( /MWh) σε /yrs) Μεταφοράς & τιμές 2010 Έτος ΥΦΑ ,19 σε τιμές 2012 (λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό του 2010 ίσο με 4,71% και του 2011 ίσο με 3,53%) η ανωτέρω τιμή ισούται με 4,54 /MWh Για το 2012, µε βάση το νέο Κανονισµό Τιµολόγησης η µέση χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ (προϋπολογισθέν Απαιτούµενο Έσοδο του 2012 χωρίς την ανακτήσιµη διαφορά, προς τους εκτιµώµενους όγκους του ίδιου Έτους) ισούται µε: 3,95 /MWh ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μείωση της µέσης χρέωσης για το 2012 µε βάση το νέο τιµολόγιο: 13% 57

58 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2 58 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Η θεωρητικά ορθότερη προσέγγιση (απαλλαγή µέσης χρέωσης από επιβαρύνσεις λόγω παρελθούσης υπο-ανάκτησης και από την επίδραση της εξοµάλυνσης) δίνει µέση χρέωση µε το νέο τιµολόγιο - 13% Σε κάθε περίπτωση σε ένα cost-plus σύστηµα, η σύγκριση µε το παρελθόν δεν µπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό, χωρίς δηλ. να συνεκτιµηθεί η µελλοντική ανάπτυξη του Συστήµατος, τα µακροοικονοµικά µεγέθη, η Ανακτήσιµη ιαφορά που µεταφέρεται, κλπ.

59 59 ΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Το ζητούµενο πρέπει να είναι η χρυσή τοµή µεταξύ φθηνών χρεώσεων και διατήρησης της βιωσιµότητας του ΕΣΦΑ και της δυνατότητας τοποθέτησης επενδυτών στον ΕΣΦΑ µε βάση τις πάγιες Οικονοµικές Αρχές, προκειµένου να χρηµατοδοτείται απρόσκοπτα η ανάπτυξη του Συστήµατος και να λειτουργεί οµαλά η απελευθερωµένη αγορά Φ.Α.

60 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 60

61 61 Frequently Asked Questions 1. Απαιτείται η 2 η αναβάθµιση του σταθµού της Ρεβυθούσας? 2. Γιατί οι µέσες χρεώσεις χρήσης του ΕΣΦΑ είναι υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο? 3. Ποια είναι η συµµετοχή του κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ στην τελική τιµή του φυσικού αερίου? 4. Τι γίνεται µε το λειτουργικό κόστος του ΕΣΦΑ? 5. Τι γίνεται µε το κόστος παραγωγής έργων του ΕΣΦΑ?

62 62 Σκοπιµότητα 2 ης Αναβάθµισης Ρεβυθούσας 1. Ασφάλεια τροφοδοσίας 2. Αύξηση µεγέθους εξυπηρετούµενων πλοίων 3. Αύξηση διακινούµενων ποσοτήτων 4. Αύξηση Μέγιστης Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης 5. Cost effectiveness

63 63 Σκοπιµότητα 2 ης Αναβάθµισης Ρεβυθούσας 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ Σήµερα : (Sustained Maximum Send-out Rate)= 12,47 εκατ. Nm 3 /d (Emergency Send-out Rate)= 17,4 εκατ. Nm 3 /d Μέγιστη ζήτηση 2010: 16,85 εκατ. Nm 3 /d Προβλεπόµενη µέγιστη ζήτηση 2011: 19,5 εκατ. Nm 3 /d Μετά την αναβάθµιση: (Sustained Maximum Send-out Rate)= 19,49 εκατ.nm 3 /d (Emergency Send-out Rate)= 22,97 εκατ. Nm 3 /d Προβλεπόµενη µέγιστη ζήτηση 2015: 27,0 εκατ. Nm 3 /d Εποµένως, χωρίς την αναβάθµιση του send-out rate, σε περίπτωση διακοπής των βόρειων εισόδων (όπως τον Ιανουάριο 2009), θα απαιτηθούν εκτεταµένες διακοπές καταναλωτών Φ.Α.

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Εισαγωγή (1) Έως και

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 5 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δρα στηριοτήτων του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15 ο Συνέδριο ΙΕΝΕ Αθήνα Νοέµβριος 2010 ρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων, Ενεργειακός Οικονοµολόγος, Τεχνικός Σύµβουλος Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997

ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997 ηµήτριος Καρδοµατέας /ντής Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΠΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑ ΤΟ 1997 Ηµερίδα για τη Χρήση του Φυσικού Αερίου στην Κρήτη ως καυσίµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ

1. Τιµολόγηση φυσικού αερίου και ο ρόλος της ΡΑΕ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/05/2004 Προς: Θέµα: Τιµολόγια Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Κοινοποίηση: Σχετικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Γκίκας Α. Χαρδούβελης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ, ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αποτελέσματα: Τραπεζικοί Όμιλοι (4 συστημικές τράπεζες) ml. 2008 2009

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977 1.Έχετε να επιλέξτε για την κατάθεση ενός ποσού 150 Euro, στην τράπεζα Αλφα µε σταθερό επιτόκιο 10% για 5 έτη και ανατοκισµό στο τέλος κάθε έτους, και την κατάθεση 148 Euro στην τράπεζα Βήτα µε το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ιαχείριση ΠΟΡΩΝ Υδάτινων Πόρων και Προστασία Διεθνών Υδάτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα