T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους"

Transcript

1 Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη κα ξαναπήγαµε κα γκατασταθήκαµε µονίµως στ ν Παλαιστίνη...» Γιασ ρ Aραφάτ, Aθήνα, 15 εκεµ ρίου T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους χει πασχολήσει κατ καιρο ς πλ θος ρευνητ ν. O διοι, ρα φωνοι ντες κα στ ν πλειοψηφία τους µουσουλµ νοι στ θρήσκευµα µ µεγάλο ποσοστ ρθοδ ξων µεταξ τους, ε θισται ν θεωρο νται «ρα ικ ς» λα ς. Ωστ σο σήµερα πλέον συντριπτικ πλειον τητα τ ν ε δικ ν πιστηµ νων συµφωνο ν, τι του- 1. Aπ σπασµα π τ λ γο το Παλαιστίνιου προέδρου στ ξενοδοχε ο «Mεγάλη Bρεταννία» τ ς Aθήνας κατ τ ν τελετ νακήρυξής του σ πίτιµο δηµ τη τ ν Aθην ν π τ ν τ τε δήµαρχο τ ς πρωτε ουσας ηµήτρη Mπέη κα τ δηµοτικ συµ ο λιο τ ς π λης. H MONOMAXIA TH KOI A A H A ξάπλωση το E ραϊκο Πνε µατος π ρξε µακραίωνη πιχείρηση, τ ς ποίας H σχεδιασµ ς χάνεται στ άθη το παρελθ ντος κα ο διάφορες φάσεις της ξελίσσονται κα λοκληρώνονται µέσα σ χρονικ διαστήµατα προσδι ριστης διάρκειας. Σήµερα µπορο µε ν δο µε, µ τ ν νεση πο µ ς παρέχει προοπτικ το χρ νου, π ς µία λιγάνθρωπη φυλ τ ς ρήµου, χωρ ς κανένα πολιτισµ κα µ πρωτ γονη γλ σσα κατέκτησε σ πρ το στάδιο θρησκευτικ λλα κα µάλιστα πολιτισµένα θνη µ τ πλο το δ γµατος πλο καθαρ ραϊκ, καθαρ ξουσιαστικ κα γνωστο στ ν π λοιπη νθρωπ τητα κα π ς ργ τερα, ταν κυριαρχία το θρησκευτικο δογµατισµο ρχισε ν κλονίζεται, ξουσιαστικ τακτικ κα στρατηγικ τ ς Σι ν νανεώθηκε κα ντικαταστάθηκε π τ ν καθιέρωση το πολιτικοκοινωνικο δογµατισµο, δηλαδ τ ν νεώτερων ραιογεν ν στοκαπιταλοµαρξιστικ ν ντιλήψεων, πάνω στ ς πο ες στηρίζεται κατεστηµένη τάξη το ο κονοµισµο κα τ ς Ratio, πο σχ ει στ ν σ γχρονο κ σµο. Aλλ α τ πο µε ς διαπιστώνουµε κ τ ν στέρων, δηλαδ τ ν ε ελιξία κα συνωµοτικ τητα τ ν µεθ δων µ τ ς πο ες «περιο σιος λα ς» α χµαλωτίζει κα ποδουλώνει πνευµατικ

2 λάχιστον ο ρχα οι Παλαιστίνιοι, ο Φιλιστα οι, ταν κρητικ ς καταγωγ ς Πελασγοί, ο πο οι σ πανάρχαια ποχ ποίκισαν τ ς κτ ς τ ς Mέσης Aνατολ ς. Aλλ κα στο ς α νες πο κολο θησαν λληνικ παρουσία στ ν περιοχ νισχ θηκε σηµαντικ δίως κατ τ λληνιστικ χρ νια, ταν λληνικ ς πληθυσµ ς τ ς Παλαιστίνης φθασε ν ε ναι τ κυρίαρχο στοιχε ο τ ς περιοχ ς. A το ο πληθυσµοί, πελασγικο κα λληνικοί, ρχισαν ν φθίνουν στ πρ τα χρ νια το µεσαίωνα ξαιτίας το ίαιου κχριστιανισµο τους π τ ρωµαιοχριστιανικ κράτος. H Eλληνικ Γλ σσα παψε ν µιλιέται δίως µετ τ ν ξάπλωση το Iσλ µ κα τ ν θελο σια προσχώρηση τ ν λα ν α τ ν στ νέα θρησκεία, σ µία πέλπιδα προσπάθεια ν παλλαγο ν π τ ρωµαιοχριστιανικ καταπίεση. Σήµερα µετ ε αι τητος, µπορο µε ν σχυριστο µε τι ν κα λληνικ συνείδηση σ συντριπτικ αθµ χει χαθ, διατηρε ται µως θολ νάµνηση τ ς α γαιακ ς συγγένειας, ν παλαιστινιακ διαν ηση χει παναφέρει τ ζήτηµα τ ς κρητικ ς-πελασγικ ς- λληνικ ς καταγωγ ς χι µ νο γι λ γους α τογνωσίας τ ν διων τ ν Παλαιστίνιων λλ κα σ µία προσπάθεια γεφ ρωσης το λαο α το µ τ ση, µ τρ πο τέτοιο µως πο ν µ διαρρηγν ωνται κα ο τερες συγγένειες µ τ ν Aρα ικ K σµο. Bε αίως τ ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το παλαιστινιακο θνους, πο θ ξετάσου- µε παρακάτω, δ ν πρέπει ν θεωρηθ ς µία προσπάθεια ν δικαιολογήσ η το ς φανατικο ς σλαµιστ ς πο δρο ν στο ς κ λπους το λαο α το, ο πο οι µ µεθ δους κα δεοληψίες λλ τριες ς πρ ς τ ν λληνικ κοσµοθέαση πιχειρο ν χι τ σο τ ν κα δεολογικ το ς νώτερους, περέχοντες ντιπάλους του, ο πνευµατικο κα πολιτικο γέτες το ουδαϊκο θνους ε χαν ντιληφθ τι ποτελε τ ν µ νο τρ πο, τ ν µοναδικ δρ µο πο θ µπορο σαν ν κολουθήσουν, γι ν κανοποιήσουν τ ν ξουσιαστική τους µανία. Kα το το δι τι ε χαν συνειδητοποιήσει, τι ραϊκ φυλ θ µπορο σε ν ναδειχθ κα ν κυριαρχήσ η φυσικ πάνω στ λλα θνη τ ς γ ς µ νο δι τ ς πανουργίας, τ ς συνωµοτικ τητας, το δ λου κα τ ς πι ολ ς. O µ θος το α ίδ, το ντιπροσωπευτικώτερου κα σηµαντικώτερου γέτη το Iουδαϊσµο, το δρυτ τ ς Σι ν σ ν πρωτε ουσας κα µυστικιστικο συµ λου το Iσραήλ, νέχει λα τ στοιχε α, τ πο α χαρακτηρίζουν τ ν ραϊκ σκέψη κα προσδιορίζουν τ ν τρ πο δράσεως το ραϊκο θνους. Aς τ ν θυµηθο µε, φο ναφέρουµε κα τ προηγηθέντα, πο νάγκασαν το ς E ραίους ν ε σαγάγουν νέα κριτήρια γι τ ν νάδειξη τ ν ρχ ντων τους (α). Σαµου λ (= πολιτικ ς «γκέφαλος» το θρησκευτικοπολιτικο κατεστηµένου το Iσρα λ) νακοινώνει στ ν ασιλι Σαο λ, τ ν πο ο διος ε χε χρίσει, τι «K ριος τ ν δυνάµεων» (= δέα τ ς ραϊκ ς παγκυριαρχίας) ντέλλεται ν ξοντωθ τ Oπροφήτης θνος τ ν Aµαληκιτ ν, ν ξολοθρευθ «χωρ ς ο κτο π ν,τι χουν κα ν θανατωθ κα νδρας κα γυνα κα κα παιδ κα θηλάζον κα ο ς κα πρ ατο κα κάµηλος κα νος», δι τι λα ς α τ ς ε χε ντισταθ, ταν ο Iουδα οι ε σέ αλαν στ δάφη του πιστρέφοντας π τ ν A γυπτο. O Σαο λ πράγµατι πετέθη α φνιδιαστικ ναντίον τ ν Aµαληκιτ ν, ξωλ θρευσε «ν στ µατι µαχαίρας» λους το ς νδρες κα συνέλα ε ζωνταν τ ασιλι τους Aγάγ, λλ «φείσθη α το», πως φείσθη κα τ ν καλυτέρων ζ ώων. (α) «Bασιλει ν A», κεφ. ιε, ιστ κα ιζ.

3 ΛΟΣ/246, Iο νιος 2002 Aνάγλυφη πλάκα π λεφαντ δοντο το 13ου α. π.x. πο ρέθηκε τ 1937 στ Mεγιδδώ, σ να µιυπ γειο δωµάτιο, πο ο ρχαιολ γοι ν µασαν «Θησαυρ», ν ς µεγάρου πο πιθαν ς π ρξε νάκτορο. Παριστάνει γρ πα, µυθικ ν τ ς µυκηναϊκ ς µυθολογίας, µ σ µα λέοντος κα κεφαλ κα φτερ ετο. O ρχαιολ γοι το «Aνατολικο Iνστιτο του», πο νέσκαψαν τ κτ σµα, διχάζονται µεταξ τ ν κδοχ ν τι τ νάγλυφο κατασκευάσθηκε π Mυκηνα ο ποικο καλλιτέχνη τ ς Mεγιδδ ε σήχθη κατ ε θε αν π τ ν Eλλάδα στ ν π λη α τ τ ς M. Aνατολ ς. Eκτ ς το καθαρ µυκηναϊκο µυθολογικο θέµατος το ργου κα τεχνοτροπία του ε ναι πίσης καθαρ λληνική

4 θνικ ποκατάσταση το παλαιστινιακο λαο λλ τ ν πι ολ θεοκρατικο καθεστ τος, κινο µενοι π α τια φονταµενταλιστικά. O σλαµικ ς ργανώσεις, πο στέλνουν στ θάνατο νέους µαχητ ς ποσχ µενες µεταθανάτιες πολα σεις στ ν παράδεισο το Aλλάχ, δ ν µπορε ν χουν καµµία σχέση µ τ ν Eλληνικ Σκέψη. O δρ µος το µουσουλµάνου «µάρτυρα» ε ναι κ διαµέτρου ντίθετος µ τ ν λληνικ δρ µο το «ρωα». Π. ιαθήκη: «O Φιλιστα οι π γονοι Kρητ ν ποίκων» εκινώντας π τ ς διες τ ς ραϊκ ς πηγ ς ε σπράττουµε τ δια ε αίωση, τι ο Φιλιστα οι ε ναι κρητικ ς καταγωγ ς. O προφ τες τ ς «Παλαι ς ιαθήκης ναφέρουν: «ι το το τάδε λέγει K ριος δο γ κτείνω τ ν χε ρα µου π το ς λλοφ λους κα ξολοθρε σω Kρ τας κα πολ το ς καταλοίπους τ ν παραλίαν κα ποιήσω ν α το ς κδικήσεις µεγάλας, κα πιγνώσονται, δι τι γ K ριος ν τ δο ναι τ ν κδίκησίν µου π α το ς» [µετ.: «O K ριος γι το το λέγει α τά: Kοίταξε, γ κτείνω ( πλώνω) τ ν τιµωρ χε ρα µου κατ τ ν λλοφ λων κα θ καταστρέψω το ς Kρ τες κα λους το ς κατοίκους τ ν παραλίων. Θ τιµωρήσω α το ς σκληρ κα τσι θ µάθουν τι γ ε µαι K ριος, ταν πιφέρω τ ν κδίκησή µου κατ α τ ν»] («Προφήτης Iεζεκιήλ», κε, ιστ - ιζ ). «ι τι Γάζα διηρπασµένη σται, κα Aσκάλων ε ς φανισµ ν, κα Aζωτος µεσηµ ρίας κριφήσεται κα Aκκαρ ν κριζωθήσεται. O α ο κατοικο ντες τ σχοίνισµα τ ς θαλάσσης, πάροικοι Kρητ ν λ γος Kυρίου φ µ ς, Xανα ν γ λλοφ λων, κα πολ µ ς κ κατοικίας. Kα σται Kρήτη νοµ ποιµνίων κα µάνδρα προ άτων. Kα σται τ σχοίνισµα τ ς θαλάσσης το ς καταλοίποις ο κου Iο δα π α το ς νεµήσονται ν το ς ο κοις Aσκάλωνος, δείλης καταλ σουσιν π προσώπου H µερικ κτέλεση τ ς ντολ ς το Σα α θ ξοργίζει τ ν Σαµουήλ, πο ος νακοινώνει στ ν Σαο λ τι, φο δ ν τήρησε τ ν «λ γον το Kυρίου» (δηλαδ δ ν νήργησε λοκληρωτικ γενοκτονία τ ν Aµαληκιτ ν), Θε ς το Iσρα λ το φαιρε τ ν ασιλεία. Παρ τ ν α τοκαταδίκη το Σαο λ, τ ν µολογία του τι «µάρτησεν νώπιον το Kυρίου» κα τ ς παρακλήσεις του ν συγχωρηθ, Σαµου λ µένει συγκίνητος ζητε ν το φέρουν νώπι ν του τ ν Aγ γ κα τ ν «κατακ πτει» µ τ δια του τ χέρια, καθ ς α χµάλωτος τ ν πλησίαζε «χαριέντως, δι τι ν µιζε τι πικρία το θανάτου ε χε περάσει» κα κολο θως παίρνει νέα ντολ π τ ν Σα αώθ: ν ρ κα ν χρίσ η νέο ασιλι, «χωρ ς ν λά η π ψιν τ ν µφάνισή του τ ψος το ναστήµατ ς του». O Σαµου λ χρίει µυστικ τ ν τελευτα ο νάµεσα στο ς φτ γιο ς ν ς πολ τεκνου π τ ν Bηθλεέµ, το Iεσσαί, τ «ποζο ρι» τ ς ο κογένειας, τ ν α ίδ, τ ν πο ο κα κατορθώνει ν ε σαγάγ η στ ν α λ το Σαο λ, γι ν παίζ η στ ν ασιλι τ ν κιθάρα του κα ν τ ν διασκεδάζ η. Iδο τώρα κ ριος µ θος το α ίδ, το νσαρκωτο τ ς νέου τ που πιχειρήσεως γι τ ν ραϊκ κυριαρχία: O Σαο λ διεξάγει π λεµο κατ τ ν Φιλισταίων (= Eλλήνων ποίκων, πο ε χαν δρ σει κράτος στ ν περιοχ τ ς Γάζης, πως πέδειξε νεώτερη στορικ ρευνα) κα ποφε γει τ ν µάχη κ το συστάδην, ν νας Φιλιστα ος «προµαχητ ς» ψους «ξ πήχεων κα σπιθαµ ς», Γολιάθ, γαινε π τ ν παράταξή του κα π σαράντα µέρες καλο σε τίµια το ς E ραίους ν κλέξουν ναµεταξ τους κάποιον, γι ν µονοµαχήσ η µαζί του κα ν E ρα ος µπορέσ η ν τ ν νικήσ η, τ τε ο Φιλιστα οι θ ποδουλωθο ν στο ς E ραίους, ν µως περισχ σ η Γολιάθ, τ τε ο E ρα οι θ δουλε ουν στο ς Φιλισταίους. O Σαο λ «κα π ς λα ς το Iσρα λ ξέστησαν κα φο ήθησαν σφ δρα» κα «φευγον π προσώπου α το», ως του α ίδ, «ν ν µατι το Kυρίου τ ν δυνάµεων», π ρε τ ν σφεντ να του, πλησίασε τ ν νδρε ο πολεµιστ δ λια, τ ν χτ πησε

5 υ ν Iο δα, τι πέσκεπται α το ς K ριος Θε ς α τ ν, κα ποτρέψει τ ν α χµαλωσίαν α τ ν» [µετ.: «ι τι Γάζα θ λεηλατηθ, Aσκάλων θ ξαφανιστ, Aζωτος στ καταµεσήµερο θ ξαφανισθ π προσώπου τ ς γ ς κα Aκκαρ ν θ κριζωθ. Aλίµονο σ α το ς πο κατοικο ν τ παράλια (τ ς Παλαιστίνης), το ς πογ νους το τους τ ν Kρητ ν ποίκων. O λ γος το Kυρίου στρέφεται ναντίον σου, Xαναάν, κα σ χώρα τ ν λλοφ λων: Θ καταστρέψω σ ς κα τ ς κατοικίες σας. Eτσι κι λλι ς Kρήτη θ γίν η τ πος οσκ ς προ άτων κα ποιµνιοστάσιο. T παράλια (τ ς Παλαιστίνης) θ περιέλθουν στο ς Iουδαίους, ο πο οι πέστρεψαν π τ ν α χµαλωσία. O Iουδα οι θ οσκήσουν τ πρ ατά τους κε, που πρ ν π ρχαν ο ο κίες τ ς Aσκάλωνος. Kατ τ δειλιν θ διαλυθο ν (ο Φιλιστα οι) νώπιον τ ν Iουδαίων. A τ θ γίν η, γιατ K ριος Θε ς τους το ς πισκέφθηκε κα θ το ς γυρίσ η π τ ν α χµαλωσία τους». «Προφήτης Σοφονίας», B. 4-7]. [Παρέκ αση: Eκτ ς π τ ν ραϊκ µαρτυρία τι ο Φιλιστα οι ταν ποικοι Kρητ ν, ναγνώστης µένει φωνος µπροστ στ µακά ρια πικαιρ τητα τ ν ι- λικ ν πειλ ν κα ξαγγελι ν σ ν ν γράφτηκαν σήµερα, γι ν περιγράψουν τ ς πρ σφατες σφαγ ς ε ς άρος Παλαιστινίων στ υτικ Oχθη π τ ν σραηλιν στρατ ]. Eπαλήθευση π τ ς λληνικ ς πηγ ς τ ς παραπάνω ναφορ ς τ ς «Bί λου» κα ρχαία Eλληνικ Γραµµατεία συµφωνε, τι δηλαδ ο Kρ τες ε χαν ποικίσει σ πανάρχαια ποχ τ ν Παλαιστίνη. Συγκεκριµένα Σαρπηδών, δελφ ς το Mίνωα, συγκρο στηκε µαζί του γι τ θρ νο τ ς Kρήτης. Hττήθηκε κα κολουθο µενος π το ς παδο ς του πέπλευσε πρ ς τ Mέση Aνατολή. Φθάνοντας κε γινε ασιλι ς τ ν π µακρυ µ τ ν πέτρα στ µέτωπο, τ ν ζάλισε κα το κοψε στερα µ τ ν συχία του τ κεφάλι, «γι ν γνωρίσ η λ κληρη γ τι πάρχει θε ς στ Iσρα λ» κα γι ν συνωµοτήσ η στερα µ τ ν Iωνάθαν, τ ν ν ητο γυι το Σαο λ, ναντίον το ασιλι, ν κινήσ η πανάσταση, ν πάρ η τ ν ξουσία κα ν γκαταστήσ η τ ν πρωτε ουσά του στ λ φο τ ς Σιών, καθιστώντας τον τ α ώνιο σ µ- ολο τ ς παγκ σµιας σιωνιστικ ς ξουσίας. A τ ς ραϊκ ς µ θος το α ίδ, πο µετ τ ν πι ολ τ ς ραϊκ ς σκέψεως γαλουχε σ ν «Iερ Iστορία» τ θνη τ ς γ ς, παρουσιάζει συµ ολικ λλ νάγλυφα τ α τια, τ ς µεθ δους, τ ς συνθ κες, τ µέσα κα το ς σκοπο ς κα προθέσεις τ ς «νίκης» κα τ ς δι µέσου τ ν α ώνων παγκ σµιας πι ολ ς τ ς Σιών, µως ταυτ χρονα παρέχει κα τ µέτρο τ ς «ξίας» α τ ς τ ς «νίκης», τ ν δειν ν πο πεσώρευσε στ ν πολιτισµ κα στ ν θικ «γεία» τ ς νθρωπ τητας, λλ κα τ ν ντελ ς ε θραυστο κα πισφαλ χαρακτ ρα το ραϊκο θριάµ ου. Iδο π δοση το µυστικιστικο α το µ θου µ σ γχρονα σχήµατα λ γου κα ληθιν διατ πωση: Πρ τον σκοπ ς το σιωνιστικο γ να δ ν ε ναι πλ πι ολ π το ντιπάλου λλ λοκληρωτικ κµηδένισή του κα σοι δ ν τ καταλα αίνουν, πως Σαο λ, καθαιρο νται κα πο- άλλονται µείλικτα. ε τερον πειδ ντίπαλος περέχει «φ σει», Σι ν «φο ε ται σφ δρα» κα τ ν ντιµετωπίζει δ λια, πουλα κα νορθ δοξα. Tρίτον φυσικ (κοντ σωµος) κα θικ (δ λιος) στερηµένος κα σθενής, τ µικρ τοµο, πι- άλλεται κα ξοντώνει τ ν φυσικ κα θικ προικισµένο κα σχυρ. Tέταρτον ο νθρωποι τ ς Σι ν κατα άλλουν δολοφονικ το ς ρωες µ τ ν οήθεια τ ς τεχνοκρατίας (τ ς σφενδ νης), χωρ ς ν ναµετρηθο ν µαζί τους.

6 Σολ µων (µετέπειτα Iεροσολ µων): «Oταν τ παιδι τ ς E ρώπης, Σαρπηδ ν κα Mίνως µάλωσαν γι τ ασιλεία κα πικράτησε Mίνως, Σαρπηδ ν φυγε µαζ µ το ς συντρ φους του. O ξ ριστοι φθασαν στ ν Mιλυάδα τ ς Aσίας, που σήµερα κατοικο ν ο Λ κιοι. T τε λεγ ταν Mιλυάδα κα ο Mιλ ες λέγονταν Σ λυ- µοι. Bασιλι ς ταν Σαρπηδών...» ( Hρ δοτος, A, 173). T ν Hρ δοτο πι ε αιώνει κα Iουδα ος στορικ ς Φλά ιος Iώσηπος: «Πολλο λένε τι κα Oµηρος τ ν ποκαλε Σ λυµα. T ν δ προσωνυµία Iερ ο E ρα οι τ ν αλαν ργ τερα. Hταν κατ τ ν ποχή, πο µ τ στρατι το Iησο (το Nαυ ) κατ τ ν Xαναναίων κα το πολέµου κατ τ ν πο ο ο Xανανα οι κράτησαν (τ ν π λη), πο ( Iησο ς) κατένειµε στο ς E ραίους, ο πο οι µως δ ν κατάφεραν ν διώξουν (το ς Xαναναίους) π τ Iεροσ λυµα, µέχρι πο τ ν πολι ρκησε αυίδ...» ( Iώσηπος, «Iουδαϊκ Aρχαιολογία», Z, ). O Iώσηπος µάλιστα θεωρώντας τ Σ λυµα π λη Xαναναίων δηλαδ Φιλισταίων, δίνει σ συνδυασµ µ τ ν Hρ δοτο µία κ µη π δειξη, τι ο Φιλιστα οι ταν κρητικ ς καταγωγ ς. Eπι ε αιώνει κα σ γχρονη πιστήµη Eκτ ς µως π τ ρχα α κείµενα κα πιστηµονικ ρευνα ρχεται µ τ σειρά της ν πι ε αιώσ η τ ν κρητικ καταγωγ τ ν Φιλισταίων. O I.A. Παπαποστ λου ( φορος Aρχαιοτήτων) ναφέρει κρητικ διείσδυση στ Mέση Aνατολ µέχρι κα τ Συρία: «H γκατάσταση στ ν O γκαρ τ 2 (Ugarit) τ ς Συρίας θεωρε ται πίσης µινωική» O Aριστείδης K λλιας χει ποστηρίξει, τι τ νοµα O γκαρ τ προέρχεται π τ λληνικ Πέµπτον νίκη το νάνου γίνεται σωφρονισµ ς γι «λ κληρη τ γ» κα πενθυµίζει πειλητικ τι «πάρχει θε ς στ Iσραήλ». Eκτον ραιογεν ς θεοκρατία κα τεχνοκρατία ( ρα ος α δ) νικ τ ν λληνικ Λ γο κα τ ν λληνικ δεαλισµ κα ρωισµ (τ ν Eλληνα Γολιάθ). E δοµον γι ν κατα άλ η E ραϊσµ ς τ ν Eλληνισµ, πρ τα το στερε τ Πνε µα του, τ ν Πολιτισµ του (ζαλίζοντάς τον µ µι πετρι στ µέτωπο) κα κολο θως τ ν ξοντώνει, ν χει χάσει πι τ ν λληνική του συνείδηση ( χει πολέσει τ ς α σθήσεις του). A τ πο σ µικρογραφία συνέ η κατ τ ν ραϊκ µυστικιστικ µ θο στ ν κοιλάδα Hλά, συµ- αίνει παράλλακτα σ λ κληρη τ ν φήλιο κα σ λες τ ς ποχ ς κτοτε: O Eλληνικ ς Λ γος κα λληνικ ς δεαλισµ ς κα ρωισµ ς, πο ε χαν ποκτήσει ο κουµενικ ς διαστάσεις κα ποτελο σαν τ δεολογικ πλαίσιο σκέψεως κα δράσεως τ ν θικ κα φυσικ γι ν κα προικισµένων νθρώπων νεξαρτήτως φυλ ς κα θνικ τητας, χτυπιο νται πουλα κα πέφτουν σ κατάσταση νάρκης. O µεγάλες κατακτήσεις τ ς νθρωπ τητας στ ν πορεία της πρ ς τ ν λήθεια σταµατο ν κα ξουδετερώνονται π τ δ γµατα: θρησκευτικά, πολιτικά κα κοινωνικά. T µικρ τοµα, ο «χαλασµένες ψυχές» το Eλ τη, πι άλλονται κα κµηδενίζουν δ λια, δολοφονικά τ ς ε γενε ς κα φωτισµένες φ σεις. H τεχνοκρατία κα λη παίρνουν τ θέση τ ς λε εντι ς κα το πνε µατος. H διαστροφ το φυσικο κα δολοφονία πέχουν θέση «γιο ς» κα «ρθο» καί, πως λέγει Nίτσε, «γι το ς νθρώπους πο ποθο ν τ ν ξουσία ( ννοε τ ν Σι ν) παρακ- µ ε ναι µέσον κα α το ο νθρωποι νδιαφέρονται ζωτικ ν ρρωστήσουν τ ν νθρωπ τητα κα ν νατρέψουν µ πικίνδυνη κα συκοφαντικ σηµασία τ ν ννοια το καλο κα το κακο, το

7 O Γεώργιος Tσορµπάτζης 4, ναφερ µενος στ ε ρήµατα πο προέκυψαν π τ ς νασκαφ ς στ γ τ ς Παλαιστίνης στ ς ρχ ς το 20ου α να, σηµειώνει τι π α τ προκ πτει π ς ο Φιλιστα οι κατάγονται π τ ν Kρήτη: «O Φιλιστα οι σαν Eλληνες, Kρ τες δί α, ποικήσαντες ε ς Παλαιστίνην κατ τ π.x. τοι π τ ς ποχ ς το Mυκηναϊκο Πολιτισµο. Παρ τ ν Bηθλεέµ ε ρέθη µία τ ν κυριωτέρων π λεων µητρ πολις σως τ ν Φιλισταίων, κτισµένη π ρειπίων τέρας π λεως τ ν ρχαίων θαγεν ν Xαναναίων, ττηθέντων προφαν ς π κείνων. T ν το ς τάφοις Φιλισταίων ε ρεθέντα χαλκ ργυρ κοσµήµατα κα πήλινα γγε α προδίδουν ριδήλως τ ν µυκηναϊκ ν τέχνην των, ντιθέτως πρ ς τ ν το ς συγχρ νοις ραϊκο ς τάφοις ε ρήµατα, πάντα ε τελο ς κα πρωτογ νου σχεδ ν νεολιθικ ς ποχ ς, ν κα τ στ τ ν τάφων Φιλισταίων καταδεικν ουν µοίως τ ν νθρωπολογικ ν διαφορ ν τ ς φυλ ς. (...). Περ τ ν νωτέρω στορικ ν ληθει ν φαίνονται µοφωνο ντες πάντες ο ν Παλαιστίν η ε δικ ς σχολο µενοι ρχαιοδίφαι, ν ο ς κα ο σοφο Γάλλοι µοναχο το Tάγµατος τ ν οµινικαν ν...». O ρχαιολ γος ηµήτριος Γαρουφαλ ς σ ρθρο του µ τίτλο «Γολι θ Φιλιστα ος - Eνας A γα ος Πολεµιστ ς στ ν Παλαιστίνη το 1000 π.x.» 5, σηµειώνει: «Γ ρω στ 1175 π.x. ο Φιλιστα οι (Φιλιστιε µ τ ς Παλαι ς ιαθήκης), ο Puleseta [p- «E αγορ τις», δηλαδ «Π λη τ ν E αγοριδ ν». 3. I.A. Παπαποστ λου ( φ ρου Aρχαιοτήτων), «Kρήτη», κδ σεις «Kλειώ», Aθήνα 1981, σελίδα Γεώργιος A. Tσορµπάτζης, «H ς T ς E ραϊκ ς Παλιγγενεσίας», Aθήνα Περιοδικ «Corpus», τε χος 22, εκέµ ριος 2000, σελίδα 98. ληθινο κα το ψε τικου». O Aστοκαπιταλοµαρξισµ ς κα Kαταναλωτισµ ς γνήσια τέκνα το E ραϊκο Πνε µατος σοπεδώνουν κάθε ξία. Συντελε ται µι τεράστια νατροπ κα ραϊκ ς ζ φος καλ πτει τ λληνικ φ ς, πλωµένος σ ν πυκν πο σι γ ρω στ ν Yδρ γειο. M µι φράση, τ ν κατάσταση τ ς Aρχ ς διαδέχεται νοσηρή, παρ φ σιν κα παρανοϊκ κατάσταση τ ς ξουσίας. A τ τ τραγικ ποτελέσµατα, α τ «ι λικ καταστροφ» πο προκάλεσε «νίκη» το δολοφ νου α δ ποδεικν ουν, τι σιωνιστικ ς θρίαµ ος δ ν χει προοπτική, δι τι τ τεχνητ στάτους κ πο γκαθίδρυσαν ο νικητ ς, νέχει µέσα του τ σπέρµατα τ ς α τοκαταστροφ ς του. Kα το το δι τι δ ν πρ κειται γι νίκη, πειδ δ ν προηγήθηκε ναµέτρηση τ ν ντιπάλων. H ιεθν ς Eξουσία δ ν α τοσυντηρε ται, δι τι φείλει τ γένεσή της στ φ σικο, στ παράλογο κα στ νοσηρ, γι α τ κα στορικ παρακµ τ ς νθρωπ τητας κάτω π τ ν σχ ουσα τάξη πραγµάτων ε ναι σταθερ ς προϊο σα, καλπάζουσα. O νάνος α δ δολοφονώντας τ ν γίγαντα Γολι θ δ ν µπορε λ γ ω τ ς φυσικ ς κα θικ ς δυναµίας του ν συντηρήσ η κα ν περασπισθ ο τε κ ν τ ν διο τ ν αυτ του πέναντι στο ς κινδ νους πο συναντ, καθ ς πορε εται µέσα στο ς γνωστους δρ - µους το Mέλλοντος. Tο λείπει φάρος το Λ γου πο τ ν σπασε πουλα µ τ ν σφεντ να τ ς λογοκρατίας γι ν το δείχν η τ ν ρθ πορεία το λείπει τ λµη το ρωα πο τ ν χρήστεψε γι ν τρα ήξ η µπρ ς το λείπει φυσικ ρώµη κα «γεία» πο τ ς ντικατέστησε µ τ νοσηρ τητά του γι ν µπορέσ η ν πι ιώσ η. Στ ν «µονοµαχία» τ ς κοιλάδας Hλ δ ν πάρχει νικητ ς λλ µ νο νικηµένοι, µ πρ το θ µα τ ν διο τ ν α δ κα κ µη µεγαλ τερο κα θ ο θ µα λ κληρη τ ν νθρωπ τητα. H πι ολ τ ν νάνων χωρ ς ναµέτρηση ποτελε «ριν», µ τ ν ρχαία λληνικ σηµασία τ ς

8 l-s-t-] τ ν α γυπτιακ ν πηγ ν, πιθανώτατα α γαιακ ς (µινωικ ς;) καταγωγ ς, πλισµένοι µ τ πι σ γχρονα µέσα κα καν τατοι πολεµιστ ς λλ κα γν στες τ ς πυροτεχνολογίας κα τ ς µεταλλοτεχνίας, γκαταστάθηκαν στ ν περιοχ πο νοµάστηκε π α το ς Παλαιστίνη. Σ µφωνα µ τ ι λικ παράδοση ο Φιλιστα οι ργανώθηκαν σ µι χαλαρ µοσπονδία, πο πετελε το π πέντε π λεις: τ Γάζα, τ ν Aσκάλων(α), τ ν Aζωτο, τ Γ θ κα τ ν Eκρών. (...) O Γολι θ χαρακτηρίζεται ς περίτµητος (χωρ ς περιτοµή) ρα δ ν ταν σηµιτικ ς καταγωγ ς. A τ µορφ 6 µοιάζει κπληκτικ σ ν ν χ η ξεπηδήσει µέσα π τ ν Iλιάδα το Oµήρου. O Γολι θ µπορε θαυµάσια ν ε χε πολεµήσει στ ς τάξεις τ ν Aχαι ν Eλλήνων τ ν Tρώων ξω π τ τείχη τ ς θρυλικ ς π λης (...) Aρκε στ σο ν νθυµηθ κανε ς τ ν ρχικ πατρίδα τ ν Λα ν τ ς Θάλασσας (τ ν Eλλάδα κα τ A γα ο), µερικο π το ς ποίους γκαταστάθηκαν στ Φιλισταία, γι ν λυθ κάθε µυστήριο σχετικ µ τ ν παρουσία ν ς τέτοιου στρατιώτη στ ν Παλαιστίνη». Aπ ψεις σ διάφορους «τ πους» το ιαδικτ ου Mία πλ περιπλάνηση στ ς λεκτρονικ ς διευθ νσεις στ ιαδ κτιο, ο πο ες σχολο νται µ τ ζήτηµα τ ς καταγωγ ς τ ν Φιλισταίων, ρκε ν ποδείξ η κα στ ν πλέον δ σπιστο ναγνώστη, τι ε ναι κοιν ς ποδεκτ, π ς ο Φιλιστα οι χουν προέλευση π τ ν Kρήτη. Σηµειώσαµε µερικ νδεικτικ ποσπάσµατα κα σ ς τ παραθέτουµε: «... νέοι ε σ ολε ς µφανίστηκαν: ο E ρα οι, σηµιτικ ς φυλ ς προερχ µενες π 6. O ρθρογράφος ναφέρεται στ ν περιγραφ το Γολιάθ, πως α τ πάρχει στ κείµενο τ ς Παλαι ς ιαθήκης (Bασιλει ν A, 4,7). λέξεως, δηλαδ πρ κληση κα γκληµατικ νέργεια ναντίον τ ς Aλήθειας, τ ς Eλευθερίας, τ ς ικαιοσ νης κα παρά αση το Kοσµογονικο N µου, γι α τ κα ο «ριστ ς» θ τιµωρηθο ν σκληρ κα µείλικτα π τ θε ίκη. O νάνοι «ρωες», ο δολοφ νοι τ ν νωτέρων ντιπάλων τους, ε ναι διαστρε λωτ ς τ ς «φυσικ ς» λήθειας, διαστροφε ς τ ν ννοι ν το γνήσιου, το καλο, το κατ φ σιν, το γιο ς, το δικαίου. M νο νοσηρ σκέψη θ µπορο σε ν ναγνωρίσ η σ α το ς τ δικαίωµα τ ς ρωοποιήσεως κα τ ς κυριαρχίας πάνω στο ς πραγµατικο ς ρωες, µ το ς ποίους ο σιαστικ δ ν ναµετρήθηκαν ποτέ. Kα πραγµατικο ρωες, φυσικο ρωες, ε ναι α το πο γίνονταν δεκτο π το ς Eλληνες: Yγιε ς στ σ µα κα τ ν νο κα χι νάνοι κα πουλοι πρ τυπα σωµατικο κα θικο µεγαλείου ρµονικ κράµατα φυσικο κάλλους κα πνευµατικ ς λε εντι ς µ µι φράση νθρωποι πλήρως ναρµονισµένοι πρ ς τ ν θε ο Kοσµογονικ N µο δηλαδ «µίθεοι». O Eλληνες ρωες, π τ µηρικ χρ νια µέχρι το ς Aκρίτες κα Aπελάτες το Bυζαντίου κα µέχρι τ παλληκάρια, το ς λε έντες τ ς Tουρκοκρατίας κα τ ς Eπαναστάσεως, α τ ν τ ν δανικ τ πο νσαρκώνουν κα ποτ στ ν λληνικ σκέψη κα στορία δ ν µφανίζεται τ δολοφονικ πρ τυπο το νάνου «ρωα», πο νικ χωρ ς ναµέτρηση, λλ µ τ ν πουλ τητά του τ ν ληθιν ρωα. Γι α τ «ζάλη» το Γολιάθ, συσκ τιση τ ς λήθειας π τ δ γµα, δ ν ε ναι ποτέλεσµα καµ- µι ς φυσικ ς περοχ ς το α ίδ ε ναι τεχνητ στάτους κ κα ποµένως «νίκη» τ ς Σι ν ε ναι ε θραυστη, κλονίζεται συνεχ ς κα µπορε ν νατραπ ν π σαν στιγµή. H στιγµ α τ ε ναι κρι ς ρα πο Γολι θ θ ξανα ρ τ ς α σθήσεις του, π τε νάνος α δ θ πάψ η ν πάρχη α τοµάτως, χωρ ς κ ν ν χρειασθ ναµέτρηση πο δ ν γινε, κα θ κηδευθ χωρ ς καµµι

9 τ ν Mεσοποταµία κα ο Φιλιστα οι ( π το ς ποίους π ρε χώρα τ νοµά της), νας α γαιακ ς λα ς...» (www.palestinehistory.com, συντάκτης Esam Shashaa-Παλαιστίνιος, πο κατοικε στ Hνωµένα Aρα ικ Eµιρ τα). «O Φιλιστα οι ταν να παρακλάδι τ ν Λα ν τ ς Θάλασσας, ο πο οι µεταξ το 13ου κα 12ου α να π.x. ρθαν π τ A γα ο. O προφήτης Aµ ς (Θ, 7) το ς συνδέει µ τ χώρα Caphtor (Kρήτη;)» (ww2.auckland.ac.nz / acte / pmb / philistine.htm). «O Φιλιστα οι παραδοσιακ θεωρο νται τι κατάγονται π τ ν Kρήτη. Hταν να τµ µα τ ν Λα ν τ ς Θάλασσας, ο πο οι προερχ µενοι π τ A γα ο µετακινήθηκαν στ νοτιοανατολικ Mεσ γειο» (www.phoenicia.org). «O Παλαιστίνιοι δ ν χουν τίποτα ν κάνουν µ το ς Φιλισταίους. O ληθινο Παλαιστίνιοι ταν ο ρχα οι Φιλιστα οι. O Φιλιστα οι δ ν ταν Aρα ες Mουσουλµ νοι κα δ ν ταν π γονοι το Iσµαήλ. O Φιλιστα οι ταν ο ρχα οι χθρο τ ν Iσραηλιτ ν κατ τ ι λικ χρ νια. Hρθαν στ Iσρα λ π τ ν Eλλάδα στο ς ι λικο ς χρ νους» (www.jerusalemwatch.com, γνωστος συντάκτης π φιλοϊσραηλιν site). «O Φιλιστα οι ε ναι ε ρέως ποδεκτ τι πέπλευσαν γι τ Xανα ν προερχ - µενοι π τ λληνικ νησ Kρήτη τ ν περιοχ τ ς Aνατολίας στ δυτικ Tουρκία» (http://focusonjerusalem.com). Στέφανος Mυτιληνα ος ντισιωνιστικ φανφάρα. E ναι ρα πο Eλληνικ ς Λ γος, λληνικ ς δεαλισµ ς κα ρωισµ ς, πο τώρα ρίσκονται σ κατάσταση νάρκης, θ πανέλθουν στ ν ρρωστηµένο K σµο µας, γι ν το δώσουν καινο ργια ζωή. «Σκουριάζουν τ σίδερα, κα τιµωρ τ ν α ώνα τους γ πο δοκίµασα τ ς µυριάδες α χµές. Kι π γιο λια κα νάρκισσους τοιµάζω τ καινο ργιο µαχαίρι πο ρµ ζει στο ς Hρωες. Γυµνώνω τ στήθη µου, κα ξαπολυο νται ο νεµοι κι ρείπια σαρώνουνε κα χαλασµένες ψυχές. Kι π τ νέφη τ πυκνά της καθαρίζουν τ Γ, ν φανο ν τ Λι άδια τ Πάντερπνα.» (α) ηµήτρης I. Λάµπρου ( Aπ τ ι λίο του «Aναζήτηση - οκίµιο Eλληνικ ς Iδεολογίας», κδ. «αυλ ς» 1980, σελ ) (α) Oδυσσέα Eλ τη, «T Aξι ν στι», Προφητικ ν.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1

NEO PAKTIKA YNE PIOY 20-06-06 12:39 ÂÏ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Πρακτικά Διεθνο ς Συνεδρίου «Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Στέφανος Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα,

APXAIA ΘEATPA. Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, APXAIA ΘEATPA το Λογοτέχνου Περσέως Aθηναίου Iσως λίγοι κανείς δ ν γνωρίζει τ µεγάλο ριθµ τ ν ρχαίων θεάτρων στ ν Eλλάδα, σων το λάχιστον διασώζονται κ µα. T ε ρ τατο γεωγραφικ φάσµα, πο καλ πτουν τ θέατρα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994)

«ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) «ΠΙΣΤΟΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ» Μητροπολίτης ρυ νουπόλεως, Πωγωνιαν ς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ (20.6.1922-12.12.1994) -Α- ταν στ ς πτ παρ ε κοσι πέντε τ πρω τ ς ευτέρας 12ης εκεµβρίου 1994, στ Πανεπιστηµιακ Νοσοκοµε

Διαβάστε περισσότερα

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï

2. Ãι συνûπειες των κατακτüσεων 2.1 ÃικïνïµικÛς, κïινωνικûς και πïλιτιστι- κûς αλλαγûς Η ïικïνïµýα 1. Η δηµιïυργýα των µεγàλων κτηµàτων ρωµαϊκþ Þøλï ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ V. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ Ψηφιδωτ απ την Ποµπηία (1ος αι. π.χ.). Είναι έργο Έλληνα καλλιτέχνη και παρουσιάζει σκηνή απ κωµωδία. Απηχεί τις επιλογές και τις αντιλήψεις της «νε πλουτης»

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ

ΜΠΡÃΣΤΑ ΣΕ ΠΡÃΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙÃΗΘΙΚΗΣ 20 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να γνωρίσετε τι είναι η Βιοηθική, ποιοι οι άξονές της και πο ια προ λήµατα προκ πτουν απ την εφαρµογή των επιτευγµάτων της

Διαβάστε περισσότερα

TO A BA I H ATPI A MOY

TO A BA I H ATPI A MOY TO A BA I H ATPI A MOY ºøTH KONTO OY TO A BA I H ATPI A MOY ιε θυνση σειράς Eλλήνων συγγραφέων: Eλένη Γκίκα Mακέτα εξωφ λλου: Nίκος Tελλίδης Φιλολογική επιµέλεια- ι ρθωση κειµένου: Hλίας Σιγαλ ς Στοιχειοθεσία-Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN

O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI H ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN 8 H O XPIΣTIANIΣMOΣ KAI ΠPOΣΩΠIKH IΣTOPIA TΩN ANΘPΩΠΩN Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να συνειδητοποιήσετε τι ο Χριστιανισµ ς δεν είναι µια νο η- σιαρχική γνώση αλλά ένα προσωπικ ίωµα, µια

Διαβάστε περισσότερα

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας

πρόσωπο ε σαγωγικ κείµενα γι τ ηµήτριος Γερούκαλης ΑΝΤΙΦΩΝΟ σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας ηµήτριος Γερούκαλης ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ ξόδου π τ ν κρίση τ ς νεωτερικότητας πιµέλεια, ε σαγωγή: Σωτήρης Μητραλέξης ΑΝΤΙΦΩΝΟ 2 ε σαγωγικ κείµενα γι τ πρόσωπο σ µι προβληµατικ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Mάϊος 2001, Aριθµ.5 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 429 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σ ΤΟΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B

ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ΣE ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B 3 ΣE ΛAOI KAI ΘPHΣKEYMATA ENA ΠΛOYPAΛIΣTIKO KOΣMO (B ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κάνετε µια ουσιαστική γνωριµία µε τα δυο µεγάλα θρησκε - µατα της Ασίας, τον Ινδουϊσµ και το Βουδισµ.

Διαβάστε περισσότερα

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1

HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 1 Mη φοβάσαι τίποτα HOK - MH FOBASAI - DD 26-04-10 19:18 ÂÏ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ M ΠΑΡΜΠΑΡΑ M ΠΕΡΓΚΕΡ 1. TO MONOΠATI THΣ ΔYNAMHΣ Eίμαστε αυτ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΚΚΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Στ ν στορία τ ζω τ κκλησία α ρεση κα ντιµετώπισή τη βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-9558-08-2

ISBN: 978-960-9558-08-2 Πρώτης έκδοσης: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» Χανιά - Οκτώβριος 2011 Επιµέλεια κειµένων: Νικόλαος Εµµ. Τζιράκης Σελιδοποίηση: Mαρία Καλαϊτζάκη Εκτύπωση: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε., Μουρνιές Χανίων ISBN: 978-960-9558-08-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα