T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους"

Transcript

1 Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη κα ξαναπήγαµε κα γκατασταθήκαµε µονίµως στ ν Παλαιστίνη...» Γιασ ρ Aραφάτ, Aθήνα, 15 εκεµ ρίου T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους χει πασχολήσει κατ καιρο ς πλ θος ρευνητ ν. O διοι, ρα φωνοι ντες κα στ ν πλειοψηφία τους µουσουλµ νοι στ θρήσκευµα µ µεγάλο ποσοστ ρθοδ ξων µεταξ τους, ε θισται ν θεωρο νται «ρα ικ ς» λα ς. Ωστ σο σήµερα πλέον συντριπτικ πλειον τητα τ ν ε δικ ν πιστηµ νων συµφωνο ν, τι του- 1. Aπ σπασµα π τ λ γο το Παλαιστίνιου προέδρου στ ξενοδοχε ο «Mεγάλη Bρεταννία» τ ς Aθήνας κατ τ ν τελετ νακήρυξής του σ πίτιµο δηµ τη τ ν Aθην ν π τ ν τ τε δήµαρχο τ ς πρωτε ουσας ηµήτρη Mπέη κα τ δηµοτικ συµ ο λιο τ ς π λης. H MONOMAXIA TH KOI A A H A ξάπλωση το E ραϊκο Πνε µατος π ρξε µακραίωνη πιχείρηση, τ ς ποίας H σχεδιασµ ς χάνεται στ άθη το παρελθ ντος κα ο διάφορες φάσεις της ξελίσσονται κα λοκληρώνονται µέσα σ χρονικ διαστήµατα προσδι ριστης διάρκειας. Σήµερα µπορο µε ν δο µε, µ τ ν νεση πο µ ς παρέχει προοπτικ το χρ νου, π ς µία λιγάνθρωπη φυλ τ ς ρήµου, χωρ ς κανένα πολιτισµ κα µ πρωτ γονη γλ σσα κατέκτησε σ πρ το στάδιο θρησκευτικ λλα κα µάλιστα πολιτισµένα θνη µ τ πλο το δ γµατος πλο καθαρ ραϊκ, καθαρ ξουσιαστικ κα γνωστο στ ν π λοιπη νθρωπ τητα κα π ς ργ τερα, ταν κυριαρχία το θρησκευτικο δογµατισµο ρχισε ν κλονίζεται, ξουσιαστικ τακτικ κα στρατηγικ τ ς Σι ν νανεώθηκε κα ντικαταστάθηκε π τ ν καθιέρωση το πολιτικοκοινωνικο δογµατισµο, δηλαδ τ ν νεώτερων ραιογεν ν στοκαπιταλοµαρξιστικ ν ντιλήψεων, πάνω στ ς πο ες στηρίζεται κατεστηµένη τάξη το ο κονοµισµο κα τ ς Ratio, πο σχ ει στ ν σ γχρονο κ σµο. Aλλ α τ πο µε ς διαπιστώνουµε κ τ ν στέρων, δηλαδ τ ν ε ελιξία κα συνωµοτικ τητα τ ν µεθ δων µ τ ς πο ες «περιο σιος λα ς» α χµαλωτίζει κα ποδουλώνει πνευµατικ

2 λάχιστον ο ρχα οι Παλαιστίνιοι, ο Φιλιστα οι, ταν κρητικ ς καταγωγ ς Πελασγοί, ο πο οι σ πανάρχαια ποχ ποίκισαν τ ς κτ ς τ ς Mέσης Aνατολ ς. Aλλ κα στο ς α νες πο κολο θησαν λληνικ παρουσία στ ν περιοχ νισχ θηκε σηµαντικ δίως κατ τ λληνιστικ χρ νια, ταν λληνικ ς πληθυσµ ς τ ς Παλαιστίνης φθασε ν ε ναι τ κυρίαρχο στοιχε ο τ ς περιοχ ς. A το ο πληθυσµοί, πελασγικο κα λληνικοί, ρχισαν ν φθίνουν στ πρ τα χρ νια το µεσαίωνα ξαιτίας το ίαιου κχριστιανισµο τους π τ ρωµαιοχριστιανικ κράτος. H Eλληνικ Γλ σσα παψε ν µιλιέται δίως µετ τ ν ξάπλωση το Iσλ µ κα τ ν θελο σια προσχώρηση τ ν λα ν α τ ν στ νέα θρησκεία, σ µία πέλπιδα προσπάθεια ν παλλαγο ν π τ ρωµαιοχριστιανικ καταπίεση. Σήµερα µετ ε αι τητος, µπορο µε ν σχυριστο µε τι ν κα λληνικ συνείδηση σ συντριπτικ αθµ χει χαθ, διατηρε ται µως θολ νάµνηση τ ς α γαιακ ς συγγένειας, ν παλαιστινιακ διαν ηση χει παναφέρει τ ζήτηµα τ ς κρητικ ς-πελασγικ ς- λληνικ ς καταγωγ ς χι µ νο γι λ γους α τογνωσίας τ ν διων τ ν Παλαιστίνιων λλ κα σ µία προσπάθεια γεφ ρωσης το λαο α το µ τ ση, µ τρ πο τέτοιο µως πο ν µ διαρρηγν ωνται κα ο τερες συγγένειες µ τ ν Aρα ικ K σµο. Bε αίως τ ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το παλαιστινιακο θνους, πο θ ξετάσου- µε παρακάτω, δ ν πρέπει ν θεωρηθ ς µία προσπάθεια ν δικαιολογήσ η το ς φανατικο ς σλαµιστ ς πο δρο ν στο ς κ λπους το λαο α το, ο πο οι µ µεθ δους κα δεοληψίες λλ τριες ς πρ ς τ ν λληνικ κοσµοθέαση πιχειρο ν χι τ σο τ ν κα δεολογικ το ς νώτερους, περέχοντες ντιπάλους του, ο πνευµατικο κα πολιτικο γέτες το ουδαϊκο θνους ε χαν ντιληφθ τι ποτελε τ ν µ νο τρ πο, τ ν µοναδικ δρ µο πο θ µπορο σαν ν κολουθήσουν, γι ν κανοποιήσουν τ ν ξουσιαστική τους µανία. Kα το το δι τι ε χαν συνειδητοποιήσει, τι ραϊκ φυλ θ µπορο σε ν ναδειχθ κα ν κυριαρχήσ η φυσικ πάνω στ λλα θνη τ ς γ ς µ νο δι τ ς πανουργίας, τ ς συνωµοτικ τητας, το δ λου κα τ ς πι ολ ς. O µ θος το α ίδ, το ντιπροσωπευτικώτερου κα σηµαντικώτερου γέτη το Iουδαϊσµο, το δρυτ τ ς Σι ν σ ν πρωτε ουσας κα µυστικιστικο συµ λου το Iσραήλ, νέχει λα τ στοιχε α, τ πο α χαρακτηρίζουν τ ν ραϊκ σκέψη κα προσδιορίζουν τ ν τρ πο δράσεως το ραϊκο θνους. Aς τ ν θυµηθο µε, φο ναφέρουµε κα τ προηγηθέντα, πο νάγκασαν το ς E ραίους ν ε σαγάγουν νέα κριτήρια γι τ ν νάδειξη τ ν ρχ ντων τους (α). Σαµου λ (= πολιτικ ς «γκέφαλος» το θρησκευτικοπολιτικο κατεστηµένου το Iσρα λ) νακοινώνει στ ν ασιλι Σαο λ, τ ν πο ο διος ε χε χρίσει, τι «K ριος τ ν δυνάµεων» (= δέα τ ς ραϊκ ς παγκυριαρχίας) ντέλλεται ν ξοντωθ τ Oπροφήτης θνος τ ν Aµαληκιτ ν, ν ξολοθρευθ «χωρ ς ο κτο π ν,τι χουν κα ν θανατωθ κα νδρας κα γυνα κα κα παιδ κα θηλάζον κα ο ς κα πρ ατο κα κάµηλος κα νος», δι τι λα ς α τ ς ε χε ντισταθ, ταν ο Iουδα οι ε σέ αλαν στ δάφη του πιστρέφοντας π τ ν A γυπτο. O Σαο λ πράγµατι πετέθη α φνιδιαστικ ναντίον τ ν Aµαληκιτ ν, ξωλ θρευσε «ν στ µατι µαχαίρας» λους το ς νδρες κα συνέλα ε ζωνταν τ ασιλι τους Aγάγ, λλ «φείσθη α το», πως φείσθη κα τ ν καλυτέρων ζ ώων. (α) «Bασιλει ν A», κεφ. ιε, ιστ κα ιζ.

3 ΛΟΣ/246, Iο νιος 2002 Aνάγλυφη πλάκα π λεφαντ δοντο το 13ου α. π.x. πο ρέθηκε τ 1937 στ Mεγιδδώ, σ να µιυπ γειο δωµάτιο, πο ο ρχαιολ γοι ν µασαν «Θησαυρ», ν ς µεγάρου πο πιθαν ς π ρξε νάκτορο. Παριστάνει γρ πα, µυθικ ν τ ς µυκηναϊκ ς µυθολογίας, µ σ µα λέοντος κα κεφαλ κα φτερ ετο. O ρχαιολ γοι το «Aνατολικο Iνστιτο του», πο νέσκαψαν τ κτ σµα, διχάζονται µεταξ τ ν κδοχ ν τι τ νάγλυφο κατασκευάσθηκε π Mυκηνα ο ποικο καλλιτέχνη τ ς Mεγιδδ ε σήχθη κατ ε θε αν π τ ν Eλλάδα στ ν π λη α τ τ ς M. Aνατολ ς. Eκτ ς το καθαρ µυκηναϊκο µυθολογικο θέµατος το ργου κα τεχνοτροπία του ε ναι πίσης καθαρ λληνική

4 θνικ ποκατάσταση το παλαιστινιακο λαο λλ τ ν πι ολ θεοκρατικο καθεστ τος, κινο µενοι π α τια φονταµενταλιστικά. O σλαµικ ς ργανώσεις, πο στέλνουν στ θάνατο νέους µαχητ ς ποσχ µενες µεταθανάτιες πολα σεις στ ν παράδεισο το Aλλάχ, δ ν µπορε ν χουν καµµία σχέση µ τ ν Eλληνικ Σκέψη. O δρ µος το µουσουλµάνου «µάρτυρα» ε ναι κ διαµέτρου ντίθετος µ τ ν λληνικ δρ µο το «ρωα». Π. ιαθήκη: «O Φιλιστα οι π γονοι Kρητ ν ποίκων» εκινώντας π τ ς διες τ ς ραϊκ ς πηγ ς ε σπράττουµε τ δια ε αίωση, τι ο Φιλιστα οι ε ναι κρητικ ς καταγωγ ς. O προφ τες τ ς «Παλαι ς ιαθήκης ναφέρουν: «ι το το τάδε λέγει K ριος δο γ κτείνω τ ν χε ρα µου π το ς λλοφ λους κα ξολοθρε σω Kρ τας κα πολ το ς καταλοίπους τ ν παραλίαν κα ποιήσω ν α το ς κδικήσεις µεγάλας, κα πιγνώσονται, δι τι γ K ριος ν τ δο ναι τ ν κδίκησίν µου π α το ς» [µετ.: «O K ριος γι το το λέγει α τά: Kοίταξε, γ κτείνω ( πλώνω) τ ν τιµωρ χε ρα µου κατ τ ν λλοφ λων κα θ καταστρέψω το ς Kρ τες κα λους το ς κατοίκους τ ν παραλίων. Θ τιµωρήσω α το ς σκληρ κα τσι θ µάθουν τι γ ε µαι K ριος, ταν πιφέρω τ ν κδίκησή µου κατ α τ ν»] («Προφήτης Iεζεκιήλ», κε, ιστ - ιζ ). «ι τι Γάζα διηρπασµένη σται, κα Aσκάλων ε ς φανισµ ν, κα Aζωτος µεσηµ ρίας κριφήσεται κα Aκκαρ ν κριζωθήσεται. O α ο κατοικο ντες τ σχοίνισµα τ ς θαλάσσης, πάροικοι Kρητ ν λ γος Kυρίου φ µ ς, Xανα ν γ λλοφ λων, κα πολ µ ς κ κατοικίας. Kα σται Kρήτη νοµ ποιµνίων κα µάνδρα προ άτων. Kα σται τ σχοίνισµα τ ς θαλάσσης το ς καταλοίποις ο κου Iο δα π α το ς νεµήσονται ν το ς ο κοις Aσκάλωνος, δείλης καταλ σουσιν π προσώπου H µερικ κτέλεση τ ς ντολ ς το Σα α θ ξοργίζει τ ν Σαµουήλ, πο ος νακοινώνει στ ν Σαο λ τι, φο δ ν τήρησε τ ν «λ γον το Kυρίου» (δηλαδ δ ν νήργησε λοκληρωτικ γενοκτονία τ ν Aµαληκιτ ν), Θε ς το Iσρα λ το φαιρε τ ν ασιλεία. Παρ τ ν α τοκαταδίκη το Σαο λ, τ ν µολογία του τι «µάρτησεν νώπιον το Kυρίου» κα τ ς παρακλήσεις του ν συγχωρηθ, Σαµου λ µένει συγκίνητος ζητε ν το φέρουν νώπι ν του τ ν Aγ γ κα τ ν «κατακ πτει» µ τ δια του τ χέρια, καθ ς α χµάλωτος τ ν πλησίαζε «χαριέντως, δι τι ν µιζε τι πικρία το θανάτου ε χε περάσει» κα κολο θως παίρνει νέα ντολ π τ ν Σα αώθ: ν ρ κα ν χρίσ η νέο ασιλι, «χωρ ς ν λά η π ψιν τ ν µφάνισή του τ ψος το ναστήµατ ς του». O Σαµου λ χρίει µυστικ τ ν τελευτα ο νάµεσα στο ς φτ γιο ς ν ς πολ τεκνου π τ ν Bηθλεέµ, το Iεσσαί, τ «ποζο ρι» τ ς ο κογένειας, τ ν α ίδ, τ ν πο ο κα κατορθώνει ν ε σαγάγ η στ ν α λ το Σαο λ, γι ν παίζ η στ ν ασιλι τ ν κιθάρα του κα ν τ ν διασκεδάζ η. Iδο τώρα κ ριος µ θος το α ίδ, το νσαρκωτο τ ς νέου τ που πιχειρήσεως γι τ ν ραϊκ κυριαρχία: O Σαο λ διεξάγει π λεµο κατ τ ν Φιλισταίων (= Eλλήνων ποίκων, πο ε χαν δρ σει κράτος στ ν περιοχ τ ς Γάζης, πως πέδειξε νεώτερη στορικ ρευνα) κα ποφε γει τ ν µάχη κ το συστάδην, ν νας Φιλιστα ος «προµαχητ ς» ψους «ξ πήχεων κα σπιθαµ ς», Γολιάθ, γαινε π τ ν παράταξή του κα π σαράντα µέρες καλο σε τίµια το ς E ραίους ν κλέξουν ναµεταξ τους κάποιον, γι ν µονοµαχήσ η µαζί του κα ν E ρα ος µπορέσ η ν τ ν νικήσ η, τ τε ο Φιλιστα οι θ ποδουλωθο ν στο ς E ραίους, ν µως περισχ σ η Γολιάθ, τ τε ο E ρα οι θ δουλε ουν στο ς Φιλισταίους. O Σαο λ «κα π ς λα ς το Iσρα λ ξέστησαν κα φο ήθησαν σφ δρα» κα «φευγον π προσώπου α το», ως του α ίδ, «ν ν µατι το Kυρίου τ ν δυνάµεων», π ρε τ ν σφεντ να του, πλησίασε τ ν νδρε ο πολεµιστ δ λια, τ ν χτ πησε

5 υ ν Iο δα, τι πέσκεπται α το ς K ριος Θε ς α τ ν, κα ποτρέψει τ ν α χµαλωσίαν α τ ν» [µετ.: «ι τι Γάζα θ λεηλατηθ, Aσκάλων θ ξαφανιστ, Aζωτος στ καταµεσήµερο θ ξαφανισθ π προσώπου τ ς γ ς κα Aκκαρ ν θ κριζωθ. Aλίµονο σ α το ς πο κατοικο ν τ παράλια (τ ς Παλαιστίνης), το ς πογ νους το τους τ ν Kρητ ν ποίκων. O λ γος το Kυρίου στρέφεται ναντίον σου, Xαναάν, κα σ χώρα τ ν λλοφ λων: Θ καταστρέψω σ ς κα τ ς κατοικίες σας. Eτσι κι λλι ς Kρήτη θ γίν η τ πος οσκ ς προ άτων κα ποιµνιοστάσιο. T παράλια (τ ς Παλαιστίνης) θ περιέλθουν στο ς Iουδαίους, ο πο οι πέστρεψαν π τ ν α χµαλωσία. O Iουδα οι θ οσκήσουν τ πρ ατά τους κε, που πρ ν π ρχαν ο ο κίες τ ς Aσκάλωνος. Kατ τ δειλιν θ διαλυθο ν (ο Φιλιστα οι) νώπιον τ ν Iουδαίων. A τ θ γίν η, γιατ K ριος Θε ς τους το ς πισκέφθηκε κα θ το ς γυρίσ η π τ ν α χµαλωσία τους». «Προφήτης Σοφονίας», B. 4-7]. [Παρέκ αση: Eκτ ς π τ ν ραϊκ µαρτυρία τι ο Φιλιστα οι ταν ποικοι Kρητ ν, ναγνώστης µένει φωνος µπροστ στ µακά ρια πικαιρ τητα τ ν ι- λικ ν πειλ ν κα ξαγγελι ν σ ν ν γράφτηκαν σήµερα, γι ν περιγράψουν τ ς πρ σφατες σφαγ ς ε ς άρος Παλαιστινίων στ υτικ Oχθη π τ ν σραηλιν στρατ ]. Eπαλήθευση π τ ς λληνικ ς πηγ ς τ ς παραπάνω ναφορ ς τ ς «Bί λου» κα ρχαία Eλληνικ Γραµµατεία συµφωνε, τι δηλαδ ο Kρ τες ε χαν ποικίσει σ πανάρχαια ποχ τ ν Παλαιστίνη. Συγκεκριµένα Σαρπηδών, δελφ ς το Mίνωα, συγκρο στηκε µαζί του γι τ θρ νο τ ς Kρήτης. Hττήθηκε κα κολουθο µενος π το ς παδο ς του πέπλευσε πρ ς τ Mέση Aνατολή. Φθάνοντας κε γινε ασιλι ς τ ν π µακρυ µ τ ν πέτρα στ µέτωπο, τ ν ζάλισε κα το κοψε στερα µ τ ν συχία του τ κεφάλι, «γι ν γνωρίσ η λ κληρη γ τι πάρχει θε ς στ Iσρα λ» κα γι ν συνωµοτήσ η στερα µ τ ν Iωνάθαν, τ ν ν ητο γυι το Σαο λ, ναντίον το ασιλι, ν κινήσ η πανάσταση, ν πάρ η τ ν ξουσία κα ν γκαταστήσ η τ ν πρωτε ουσά του στ λ φο τ ς Σιών, καθιστώντας τον τ α ώνιο σ µ- ολο τ ς παγκ σµιας σιωνιστικ ς ξουσίας. A τ ς ραϊκ ς µ θος το α ίδ, πο µετ τ ν πι ολ τ ς ραϊκ ς σκέψεως γαλουχε σ ν «Iερ Iστορία» τ θνη τ ς γ ς, παρουσιάζει συµ ολικ λλ νάγλυφα τ α τια, τ ς µεθ δους, τ ς συνθ κες, τ µέσα κα το ς σκοπο ς κα προθέσεις τ ς «νίκης» κα τ ς δι µέσου τ ν α ώνων παγκ σµιας πι ολ ς τ ς Σιών, µως ταυτ χρονα παρέχει κα τ µέτρο τ ς «ξίας» α τ ς τ ς «νίκης», τ ν δειν ν πο πεσώρευσε στ ν πολιτισµ κα στ ν θικ «γεία» τ ς νθρωπ τητας, λλ κα τ ν ντελ ς ε θραυστο κα πισφαλ χαρακτ ρα το ραϊκο θριάµ ου. Iδο π δοση το µυστικιστικο α το µ θου µ σ γχρονα σχήµατα λ γου κα ληθιν διατ πωση: Πρ τον σκοπ ς το σιωνιστικο γ να δ ν ε ναι πλ πι ολ π το ντιπάλου λλ λοκληρωτικ κµηδένισή του κα σοι δ ν τ καταλα αίνουν, πως Σαο λ, καθαιρο νται κα πο- άλλονται µείλικτα. ε τερον πειδ ντίπαλος περέχει «φ σει», Σι ν «φο ε ται σφ δρα» κα τ ν ντιµετωπίζει δ λια, πουλα κα νορθ δοξα. Tρίτον φυσικ (κοντ σωµος) κα θικ (δ λιος) στερηµένος κα σθενής, τ µικρ τοµο, πι- άλλεται κα ξοντώνει τ ν φυσικ κα θικ προικισµένο κα σχυρ. Tέταρτον ο νθρωποι τ ς Σι ν κατα άλλουν δολοφονικ το ς ρωες µ τ ν οήθεια τ ς τεχνοκρατίας (τ ς σφενδ νης), χωρ ς ν ναµετρηθο ν µαζί τους.

6 Σολ µων (µετέπειτα Iεροσολ µων): «Oταν τ παιδι τ ς E ρώπης, Σαρπηδ ν κα Mίνως µάλωσαν γι τ ασιλεία κα πικράτησε Mίνως, Σαρπηδ ν φυγε µαζ µ το ς συντρ φους του. O ξ ριστοι φθασαν στ ν Mιλυάδα τ ς Aσίας, που σήµερα κατοικο ν ο Λ κιοι. T τε λεγ ταν Mιλυάδα κα ο Mιλ ες λέγονταν Σ λυ- µοι. Bασιλι ς ταν Σαρπηδών...» ( Hρ δοτος, A, 173). T ν Hρ δοτο πι ε αιώνει κα Iουδα ος στορικ ς Φλά ιος Iώσηπος: «Πολλο λένε τι κα Oµηρος τ ν ποκαλε Σ λυµα. T ν δ προσωνυµία Iερ ο E ρα οι τ ν αλαν ργ τερα. Hταν κατ τ ν ποχή, πο µ τ στρατι το Iησο (το Nαυ ) κατ τ ν Xαναναίων κα το πολέµου κατ τ ν πο ο ο Xανανα οι κράτησαν (τ ν π λη), πο ( Iησο ς) κατένειµε στο ς E ραίους, ο πο οι µως δ ν κατάφεραν ν διώξουν (το ς Xαναναίους) π τ Iεροσ λυµα, µέχρι πο τ ν πολι ρκησε αυίδ...» ( Iώσηπος, «Iουδαϊκ Aρχαιολογία», Z, ). O Iώσηπος µάλιστα θεωρώντας τ Σ λυµα π λη Xαναναίων δηλαδ Φιλισταίων, δίνει σ συνδυασµ µ τ ν Hρ δοτο µία κ µη π δειξη, τι ο Φιλιστα οι ταν κρητικ ς καταγωγ ς. Eπι ε αιώνει κα σ γχρονη πιστήµη Eκτ ς µως π τ ρχα α κείµενα κα πιστηµονικ ρευνα ρχεται µ τ σειρά της ν πι ε αιώσ η τ ν κρητικ καταγωγ τ ν Φιλισταίων. O I.A. Παπαποστ λου ( φορος Aρχαιοτήτων) ναφέρει κρητικ διείσδυση στ Mέση Aνατολ µέχρι κα τ Συρία: «H γκατάσταση στ ν O γκαρ τ 2 (Ugarit) τ ς Συρίας θεωρε ται πίσης µινωική» O Aριστείδης K λλιας χει ποστηρίξει, τι τ νοµα O γκαρ τ προέρχεται π τ λληνικ Πέµπτον νίκη το νάνου γίνεται σωφρονισµ ς γι «λ κληρη τ γ» κα πενθυµίζει πειλητικ τι «πάρχει θε ς στ Iσραήλ». Eκτον ραιογεν ς θεοκρατία κα τεχνοκρατία ( ρα ος α δ) νικ τ ν λληνικ Λ γο κα τ ν λληνικ δεαλισµ κα ρωισµ (τ ν Eλληνα Γολιάθ). E δοµον γι ν κατα άλ η E ραϊσµ ς τ ν Eλληνισµ, πρ τα το στερε τ Πνε µα του, τ ν Πολιτισµ του (ζαλίζοντάς τον µ µι πετρι στ µέτωπο) κα κολο θως τ ν ξοντώνει, ν χει χάσει πι τ ν λληνική του συνείδηση ( χει πολέσει τ ς α σθήσεις του). A τ πο σ µικρογραφία συνέ η κατ τ ν ραϊκ µυστικιστικ µ θο στ ν κοιλάδα Hλά, συµ- αίνει παράλλακτα σ λ κληρη τ ν φήλιο κα σ λες τ ς ποχ ς κτοτε: O Eλληνικ ς Λ γος κα λληνικ ς δεαλισµ ς κα ρωισµ ς, πο ε χαν ποκτήσει ο κουµενικ ς διαστάσεις κα ποτελο σαν τ δεολογικ πλαίσιο σκέψεως κα δράσεως τ ν θικ κα φυσικ γι ν κα προικισµένων νθρώπων νεξαρτήτως φυλ ς κα θνικ τητας, χτυπιο νται πουλα κα πέφτουν σ κατάσταση νάρκης. O µεγάλες κατακτήσεις τ ς νθρωπ τητας στ ν πορεία της πρ ς τ ν λήθεια σταµατο ν κα ξουδετερώνονται π τ δ γµατα: θρησκευτικά, πολιτικά κα κοινωνικά. T µικρ τοµα, ο «χαλασµένες ψυχές» το Eλ τη, πι άλλονται κα κµηδενίζουν δ λια, δολοφονικά τ ς ε γενε ς κα φωτισµένες φ σεις. H τεχνοκρατία κα λη παίρνουν τ θέση τ ς λε εντι ς κα το πνε µατος. H διαστροφ το φυσικο κα δολοφονία πέχουν θέση «γιο ς» κα «ρθο» καί, πως λέγει Nίτσε, «γι το ς νθρώπους πο ποθο ν τ ν ξουσία ( ννοε τ ν Σι ν) παρακ- µ ε ναι µέσον κα α το ο νθρωποι νδιαφέρονται ζωτικ ν ρρωστήσουν τ ν νθρωπ τητα κα ν νατρέψουν µ πικίνδυνη κα συκοφαντικ σηµασία τ ν ννοια το καλο κα το κακο, το

7 O Γεώργιος Tσορµπάτζης 4, ναφερ µενος στ ε ρήµατα πο προέκυψαν π τ ς νασκαφ ς στ γ τ ς Παλαιστίνης στ ς ρχ ς το 20ου α να, σηµειώνει τι π α τ προκ πτει π ς ο Φιλιστα οι κατάγονται π τ ν Kρήτη: «O Φιλιστα οι σαν Eλληνες, Kρ τες δί α, ποικήσαντες ε ς Παλαιστίνην κατ τ π.x. τοι π τ ς ποχ ς το Mυκηναϊκο Πολιτισµο. Παρ τ ν Bηθλεέµ ε ρέθη µία τ ν κυριωτέρων π λεων µητρ πολις σως τ ν Φιλισταίων, κτισµένη π ρειπίων τέρας π λεως τ ν ρχαίων θαγεν ν Xαναναίων, ττηθέντων προφαν ς π κείνων. T ν το ς τάφοις Φιλισταίων ε ρεθέντα χαλκ ργυρ κοσµήµατα κα πήλινα γγε α προδίδουν ριδήλως τ ν µυκηναϊκ ν τέχνην των, ντιθέτως πρ ς τ ν το ς συγχρ νοις ραϊκο ς τάφοις ε ρήµατα, πάντα ε τελο ς κα πρωτογ νου σχεδ ν νεολιθικ ς ποχ ς, ν κα τ στ τ ν τάφων Φιλισταίων καταδεικν ουν µοίως τ ν νθρωπολογικ ν διαφορ ν τ ς φυλ ς. (...). Περ τ ν νωτέρω στορικ ν ληθει ν φαίνονται µοφωνο ντες πάντες ο ν Παλαιστίν η ε δικ ς σχολο µενοι ρχαιοδίφαι, ν ο ς κα ο σοφο Γάλλοι µοναχο το Tάγµατος τ ν οµινικαν ν...». O ρχαιολ γος ηµήτριος Γαρουφαλ ς σ ρθρο του µ τίτλο «Γολι θ Φιλιστα ος - Eνας A γα ος Πολεµιστ ς στ ν Παλαιστίνη το 1000 π.x.» 5, σηµειώνει: «Γ ρω στ 1175 π.x. ο Φιλιστα οι (Φιλιστιε µ τ ς Παλαι ς ιαθήκης), ο Puleseta [p- «E αγορ τις», δηλαδ «Π λη τ ν E αγοριδ ν». 3. I.A. Παπαποστ λου ( φ ρου Aρχαιοτήτων), «Kρήτη», κδ σεις «Kλειώ», Aθήνα 1981, σελίδα Γεώργιος A. Tσορµπάτζης, «H ς T ς E ραϊκ ς Παλιγγενεσίας», Aθήνα Περιοδικ «Corpus», τε χος 22, εκέµ ριος 2000, σελίδα 98. ληθινο κα το ψε τικου». O Aστοκαπιταλοµαρξισµ ς κα Kαταναλωτισµ ς γνήσια τέκνα το E ραϊκο Πνε µατος σοπεδώνουν κάθε ξία. Συντελε ται µι τεράστια νατροπ κα ραϊκ ς ζ φος καλ πτει τ λληνικ φ ς, πλωµένος σ ν πυκν πο σι γ ρω στ ν Yδρ γειο. M µι φράση, τ ν κατάσταση τ ς Aρχ ς διαδέχεται νοσηρή, παρ φ σιν κα παρανοϊκ κατάσταση τ ς ξουσίας. A τ τ τραγικ ποτελέσµατα, α τ «ι λικ καταστροφ» πο προκάλεσε «νίκη» το δολοφ νου α δ ποδεικν ουν, τι σιωνιστικ ς θρίαµ ος δ ν χει προοπτική, δι τι τ τεχνητ στάτους κ πο γκαθίδρυσαν ο νικητ ς, νέχει µέσα του τ σπέρµατα τ ς α τοκαταστροφ ς του. Kα το το δι τι δ ν πρ κειται γι νίκη, πειδ δ ν προηγήθηκε ναµέτρηση τ ν ντιπάλων. H ιεθν ς Eξουσία δ ν α τοσυντηρε ται, δι τι φείλει τ γένεσή της στ φ σικο, στ παράλογο κα στ νοσηρ, γι α τ κα στορικ παρακµ τ ς νθρωπ τητας κάτω π τ ν σχ ουσα τάξη πραγµάτων ε ναι σταθερ ς προϊο σα, καλπάζουσα. O νάνος α δ δολοφονώντας τ ν γίγαντα Γολι θ δ ν µπορε λ γ ω τ ς φυσικ ς κα θικ ς δυναµίας του ν συντηρήσ η κα ν περασπισθ ο τε κ ν τ ν διο τ ν αυτ του πέναντι στο ς κινδ νους πο συναντ, καθ ς πορε εται µέσα στο ς γνωστους δρ - µους το Mέλλοντος. Tο λείπει φάρος το Λ γου πο τ ν σπασε πουλα µ τ ν σφεντ να τ ς λογοκρατίας γι ν το δείχν η τ ν ρθ πορεία το λείπει τ λµη το ρωα πο τ ν χρήστεψε γι ν τρα ήξ η µπρ ς το λείπει φυσικ ρώµη κα «γεία» πο τ ς ντικατέστησε µ τ νοσηρ τητά του γι ν µπορέσ η ν πι ιώσ η. Στ ν «µονοµαχία» τ ς κοιλάδας Hλ δ ν πάρχει νικητ ς λλ µ νο νικηµένοι, µ πρ το θ µα τ ν διο τ ν α δ κα κ µη µεγαλ τερο κα θ ο θ µα λ κληρη τ ν νθρωπ τητα. H πι ολ τ ν νάνων χωρ ς ναµέτρηση ποτελε «ριν», µ τ ν ρχαία λληνικ σηµασία τ ς

8 l-s-t-] τ ν α γυπτιακ ν πηγ ν, πιθανώτατα α γαιακ ς (µινωικ ς;) καταγωγ ς, πλισµένοι µ τ πι σ γχρονα µέσα κα καν τατοι πολεµιστ ς λλ κα γν στες τ ς πυροτεχνολογίας κα τ ς µεταλλοτεχνίας, γκαταστάθηκαν στ ν περιοχ πο νοµάστηκε π α το ς Παλαιστίνη. Σ µφωνα µ τ ι λικ παράδοση ο Φιλιστα οι ργανώθηκαν σ µι χαλαρ µοσπονδία, πο πετελε το π πέντε π λεις: τ Γάζα, τ ν Aσκάλων(α), τ ν Aζωτο, τ Γ θ κα τ ν Eκρών. (...) O Γολι θ χαρακτηρίζεται ς περίτµητος (χωρ ς περιτοµή) ρα δ ν ταν σηµιτικ ς καταγωγ ς. A τ µορφ 6 µοιάζει κπληκτικ σ ν ν χ η ξεπηδήσει µέσα π τ ν Iλιάδα το Oµήρου. O Γολι θ µπορε θαυµάσια ν ε χε πολεµήσει στ ς τάξεις τ ν Aχαι ν Eλλήνων τ ν Tρώων ξω π τ τείχη τ ς θρυλικ ς π λης (...) Aρκε στ σο ν νθυµηθ κανε ς τ ν ρχικ πατρίδα τ ν Λα ν τ ς Θάλασσας (τ ν Eλλάδα κα τ A γα ο), µερικο π το ς ποίους γκαταστάθηκαν στ Φιλισταία, γι ν λυθ κάθε µυστήριο σχετικ µ τ ν παρουσία ν ς τέτοιου στρατιώτη στ ν Παλαιστίνη». Aπ ψεις σ διάφορους «τ πους» το ιαδικτ ου Mία πλ περιπλάνηση στ ς λεκτρονικ ς διευθ νσεις στ ιαδ κτιο, ο πο ες σχολο νται µ τ ζήτηµα τ ς καταγωγ ς τ ν Φιλισταίων, ρκε ν ποδείξ η κα στ ν πλέον δ σπιστο ναγνώστη, τι ε ναι κοιν ς ποδεκτ, π ς ο Φιλιστα οι χουν προέλευση π τ ν Kρήτη. Σηµειώσαµε µερικ νδεικτικ ποσπάσµατα κα σ ς τ παραθέτουµε: «... νέοι ε σ ολε ς µφανίστηκαν: ο E ρα οι, σηµιτικ ς φυλ ς προερχ µενες π 6. O ρθρογράφος ναφέρεται στ ν περιγραφ το Γολιάθ, πως α τ πάρχει στ κείµενο τ ς Παλαι ς ιαθήκης (Bασιλει ν A, 4,7). λέξεως, δηλαδ πρ κληση κα γκληµατικ νέργεια ναντίον τ ς Aλήθειας, τ ς Eλευθερίας, τ ς ικαιοσ νης κα παρά αση το Kοσµογονικο N µου, γι α τ κα ο «ριστ ς» θ τιµωρηθο ν σκληρ κα µείλικτα π τ θε ίκη. O νάνοι «ρωες», ο δολοφ νοι τ ν νωτέρων ντιπάλων τους, ε ναι διαστρε λωτ ς τ ς «φυσικ ς» λήθειας, διαστροφε ς τ ν ννοι ν το γνήσιου, το καλο, το κατ φ σιν, το γιο ς, το δικαίου. M νο νοσηρ σκέψη θ µπορο σε ν ναγνωρίσ η σ α το ς τ δικαίωµα τ ς ρωοποιήσεως κα τ ς κυριαρχίας πάνω στο ς πραγµατικο ς ρωες, µ το ς ποίους ο σιαστικ δ ν ναµετρήθηκαν ποτέ. Kα πραγµατικο ρωες, φυσικο ρωες, ε ναι α το πο γίνονταν δεκτο π το ς Eλληνες: Yγιε ς στ σ µα κα τ ν νο κα χι νάνοι κα πουλοι πρ τυπα σωµατικο κα θικο µεγαλείου ρµονικ κράµατα φυσικο κάλλους κα πνευµατικ ς λε εντι ς µ µι φράση νθρωποι πλήρως ναρµονισµένοι πρ ς τ ν θε ο Kοσµογονικ N µο δηλαδ «µίθεοι». O Eλληνες ρωες, π τ µηρικ χρ νια µέχρι το ς Aκρίτες κα Aπελάτες το Bυζαντίου κα µέχρι τ παλληκάρια, το ς λε έντες τ ς Tουρκοκρατίας κα τ ς Eπαναστάσεως, α τ ν τ ν δανικ τ πο νσαρκώνουν κα ποτ στ ν λληνικ σκέψη κα στορία δ ν µφανίζεται τ δολοφονικ πρ τυπο το νάνου «ρωα», πο νικ χωρ ς ναµέτρηση, λλ µ τ ν πουλ τητά του τ ν ληθιν ρωα. Γι α τ «ζάλη» το Γολιάθ, συσκ τιση τ ς λήθειας π τ δ γµα, δ ν ε ναι ποτέλεσµα καµ- µι ς φυσικ ς περοχ ς το α ίδ ε ναι τεχνητ στάτους κ κα ποµένως «νίκη» τ ς Σι ν ε ναι ε θραυστη, κλονίζεται συνεχ ς κα µπορε ν νατραπ ν π σαν στιγµή. H στιγµ α τ ε ναι κρι ς ρα πο Γολι θ θ ξανα ρ τ ς α σθήσεις του, π τε νάνος α δ θ πάψ η ν πάρχη α τοµάτως, χωρ ς κ ν ν χρειασθ ναµέτρηση πο δ ν γινε, κα θ κηδευθ χωρ ς καµµι

9 τ ν Mεσοποταµία κα ο Φιλιστα οι ( π το ς ποίους π ρε χώρα τ νοµά της), νας α γαιακ ς λα ς...» (www.palestinehistory.com, συντάκτης Esam Shashaa-Παλαιστίνιος, πο κατοικε στ Hνωµένα Aρα ικ Eµιρ τα). «O Φιλιστα οι ταν να παρακλάδι τ ν Λα ν τ ς Θάλασσας, ο πο οι µεταξ το 13ου κα 12ου α να π.x. ρθαν π τ A γα ο. O προφήτης Aµ ς (Θ, 7) το ς συνδέει µ τ χώρα Caphtor (Kρήτη;)» (ww2.auckland.ac.nz / acte / pmb / philistine.htm). «O Φιλιστα οι παραδοσιακ θεωρο νται τι κατάγονται π τ ν Kρήτη. Hταν να τµ µα τ ν Λα ν τ ς Θάλασσας, ο πο οι προερχ µενοι π τ A γα ο µετακινήθηκαν στ νοτιοανατολικ Mεσ γειο» (www.phoenicia.org). «O Παλαιστίνιοι δ ν χουν τίποτα ν κάνουν µ το ς Φιλισταίους. O ληθινο Παλαιστίνιοι ταν ο ρχα οι Φιλιστα οι. O Φιλιστα οι δ ν ταν Aρα ες Mουσουλµ νοι κα δ ν ταν π γονοι το Iσµαήλ. O Φιλιστα οι ταν ο ρχα οι χθρο τ ν Iσραηλιτ ν κατ τ ι λικ χρ νια. Hρθαν στ Iσρα λ π τ ν Eλλάδα στο ς ι λικο ς χρ νους» (www.jerusalemwatch.com, γνωστος συντάκτης π φιλοϊσραηλιν site). «O Φιλιστα οι ε ναι ε ρέως ποδεκτ τι πέπλευσαν γι τ Xανα ν προερχ - µενοι π τ λληνικ νησ Kρήτη τ ν περιοχ τ ς Aνατολίας στ δυτικ Tουρκία» (http://focusonjerusalem.com). Στέφανος Mυτιληνα ος ντισιωνιστικ φανφάρα. E ναι ρα πο Eλληνικ ς Λ γος, λληνικ ς δεαλισµ ς κα ρωισµ ς, πο τώρα ρίσκονται σ κατάσταση νάρκης, θ πανέλθουν στ ν ρρωστηµένο K σµο µας, γι ν το δώσουν καινο ργια ζωή. «Σκουριάζουν τ σίδερα, κα τιµωρ τ ν α ώνα τους γ πο δοκίµασα τ ς µυριάδες α χµές. Kι π γιο λια κα νάρκισσους τοιµάζω τ καινο ργιο µαχαίρι πο ρµ ζει στο ς Hρωες. Γυµνώνω τ στήθη µου, κα ξαπολυο νται ο νεµοι κι ρείπια σαρώνουνε κα χαλασµένες ψυχές. Kι π τ νέφη τ πυκνά της καθαρίζουν τ Γ, ν φανο ν τ Λι άδια τ Πάντερπνα.» (α) ηµήτρης I. Λάµπρου ( Aπ τ ι λίο του «Aναζήτηση - οκίµιο Eλληνικ ς Iδεολογίας», κδ. «αυλ ς» 1980, σελ ) (α) Oδυσσέα Eλ τη, «T Aξι ν στι», Προφητικ ν.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : «Το ξεκίνημα» ΜΑΘΗΜΑ 1: «Τα πρώτα βήματα» ( σ ε λ. 8-10) 1. Πώς μοιάζ ε ι η ζ ω ή το υ ανθ ρ ώπο υ; Α ΠΑΝΤΗ ΣΗ: σε λ. 8, 1, «Η ζ ωή μοι άζ ε ι...βήματα» 2. Τι σ υναντά ο ά νθ ρωπ ος σ ε κ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα