T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους"

Transcript

1 Πληθώρα ρχαίων κα νεωτέρων µαρτυρι ν κα στορικ ν στοιχείων «Eµε ς ο Παλαιστίνιοι καταγ µαστε π τ ν Kρήτη. Φ γαµε π τ ν Kρήτη κα πήγαµε στ ν Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαµε στ ν Kρήτη κα ξαναφ γαµε π τ ν Kρήτη κα ξαναπήγαµε κα γκατασταθήκαµε µονίµως στ ν Παλαιστίνη...» Γιασ ρ Aραφάτ, Aθήνα, 15 εκεµ ρίου T ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το σ γχρονου παλαιστινιακο θνους χει πασχολήσει κατ καιρο ς πλ θος ρευνητ ν. O διοι, ρα φωνοι ντες κα στ ν πλειοψηφία τους µουσουλµ νοι στ θρήσκευµα µ µεγάλο ποσοστ ρθοδ ξων µεταξ τους, ε θισται ν θεωρο νται «ρα ικ ς» λα ς. Ωστ σο σήµερα πλέον συντριπτικ πλειον τητα τ ν ε δικ ν πιστηµ νων συµφωνο ν, τι του- 1. Aπ σπασµα π τ λ γο το Παλαιστίνιου προέδρου στ ξενοδοχε ο «Mεγάλη Bρεταννία» τ ς Aθήνας κατ τ ν τελετ νακήρυξής του σ πίτιµο δηµ τη τ ν Aθην ν π τ ν τ τε δήµαρχο τ ς πρωτε ουσας ηµήτρη Mπέη κα τ δηµοτικ συµ ο λιο τ ς π λης. H MONOMAXIA TH KOI A A H A ξάπλωση το E ραϊκο Πνε µατος π ρξε µακραίωνη πιχείρηση, τ ς ποίας H σχεδιασµ ς χάνεται στ άθη το παρελθ ντος κα ο διάφορες φάσεις της ξελίσσονται κα λοκληρώνονται µέσα σ χρονικ διαστήµατα προσδι ριστης διάρκειας. Σήµερα µπορο µε ν δο µε, µ τ ν νεση πο µ ς παρέχει προοπτικ το χρ νου, π ς µία λιγάνθρωπη φυλ τ ς ρήµου, χωρ ς κανένα πολιτισµ κα µ πρωτ γονη γλ σσα κατέκτησε σ πρ το στάδιο θρησκευτικ λλα κα µάλιστα πολιτισµένα θνη µ τ πλο το δ γµατος πλο καθαρ ραϊκ, καθαρ ξουσιαστικ κα γνωστο στ ν π λοιπη νθρωπ τητα κα π ς ργ τερα, ταν κυριαρχία το θρησκευτικο δογµατισµο ρχισε ν κλονίζεται, ξουσιαστικ τακτικ κα στρατηγικ τ ς Σι ν νανεώθηκε κα ντικαταστάθηκε π τ ν καθιέρωση το πολιτικοκοινωνικο δογµατισµο, δηλαδ τ ν νεώτερων ραιογεν ν στοκαπιταλοµαρξιστικ ν ντιλήψεων, πάνω στ ς πο ες στηρίζεται κατεστηµένη τάξη το ο κονοµισµο κα τ ς Ratio, πο σχ ει στ ν σ γχρονο κ σµο. Aλλ α τ πο µε ς διαπιστώνουµε κ τ ν στέρων, δηλαδ τ ν ε ελιξία κα συνωµοτικ τητα τ ν µεθ δων µ τ ς πο ες «περιο σιος λα ς» α χµαλωτίζει κα ποδουλώνει πνευµατικ

2 λάχιστον ο ρχα οι Παλαιστίνιοι, ο Φιλιστα οι, ταν κρητικ ς καταγωγ ς Πελασγοί, ο πο οι σ πανάρχαια ποχ ποίκισαν τ ς κτ ς τ ς Mέσης Aνατολ ς. Aλλ κα στο ς α νες πο κολο θησαν λληνικ παρουσία στ ν περιοχ νισχ θηκε σηµαντικ δίως κατ τ λληνιστικ χρ νια, ταν λληνικ ς πληθυσµ ς τ ς Παλαιστίνης φθασε ν ε ναι τ κυρίαρχο στοιχε ο τ ς περιοχ ς. A το ο πληθυσµοί, πελασγικο κα λληνικοί, ρχισαν ν φθίνουν στ πρ τα χρ νια το µεσαίωνα ξαιτίας το ίαιου κχριστιανισµο τους π τ ρωµαιοχριστιανικ κράτος. H Eλληνικ Γλ σσα παψε ν µιλιέται δίως µετ τ ν ξάπλωση το Iσλ µ κα τ ν θελο σια προσχώρηση τ ν λα ν α τ ν στ νέα θρησκεία, σ µία πέλπιδα προσπάθεια ν παλλαγο ν π τ ρωµαιοχριστιανικ καταπίεση. Σήµερα µετ ε αι τητος, µπορο µε ν σχυριστο µε τι ν κα λληνικ συνείδηση σ συντριπτικ αθµ χει χαθ, διατηρε ται µως θολ νάµνηση τ ς α γαιακ ς συγγένειας, ν παλαιστινιακ διαν ηση χει παναφέρει τ ζήτηµα τ ς κρητικ ς-πελασγικ ς- λληνικ ς καταγωγ ς χι µ νο γι λ γους α τογνωσίας τ ν διων τ ν Παλαιστίνιων λλ κα σ µία προσπάθεια γεφ ρωσης το λαο α το µ τ ση, µ τρ πο τέτοιο µως πο ν µ διαρρηγν ωνται κα ο τερες συγγένειες µ τ ν Aρα ικ K σµο. Bε αίως τ ζήτηµα τ ς καταγωγ ς το παλαιστινιακο θνους, πο θ ξετάσου- µε παρακάτω, δ ν πρέπει ν θεωρηθ ς µία προσπάθεια ν δικαιολογήσ η το ς φανατικο ς σλαµιστ ς πο δρο ν στο ς κ λπους το λαο α το, ο πο οι µ µεθ δους κα δεοληψίες λλ τριες ς πρ ς τ ν λληνικ κοσµοθέαση πιχειρο ν χι τ σο τ ν κα δεολογικ το ς νώτερους, περέχοντες ντιπάλους του, ο πνευµατικο κα πολιτικο γέτες το ουδαϊκο θνους ε χαν ντιληφθ τι ποτελε τ ν µ νο τρ πο, τ ν µοναδικ δρ µο πο θ µπορο σαν ν κολουθήσουν, γι ν κανοποιήσουν τ ν ξουσιαστική τους µανία. Kα το το δι τι ε χαν συνειδητοποιήσει, τι ραϊκ φυλ θ µπορο σε ν ναδειχθ κα ν κυριαρχήσ η φυσικ πάνω στ λλα θνη τ ς γ ς µ νο δι τ ς πανουργίας, τ ς συνωµοτικ τητας, το δ λου κα τ ς πι ολ ς. O µ θος το α ίδ, το ντιπροσωπευτικώτερου κα σηµαντικώτερου γέτη το Iουδαϊσµο, το δρυτ τ ς Σι ν σ ν πρωτε ουσας κα µυστικιστικο συµ λου το Iσραήλ, νέχει λα τ στοιχε α, τ πο α χαρακτηρίζουν τ ν ραϊκ σκέψη κα προσδιορίζουν τ ν τρ πο δράσεως το ραϊκο θνους. Aς τ ν θυµηθο µε, φο ναφέρουµε κα τ προηγηθέντα, πο νάγκασαν το ς E ραίους ν ε σαγάγουν νέα κριτήρια γι τ ν νάδειξη τ ν ρχ ντων τους (α). Σαµου λ (= πολιτικ ς «γκέφαλος» το θρησκευτικοπολιτικο κατεστηµένου το Iσρα λ) νακοινώνει στ ν ασιλι Σαο λ, τ ν πο ο διος ε χε χρίσει, τι «K ριος τ ν δυνάµεων» (= δέα τ ς ραϊκ ς παγκυριαρχίας) ντέλλεται ν ξοντωθ τ Oπροφήτης θνος τ ν Aµαληκιτ ν, ν ξολοθρευθ «χωρ ς ο κτο π ν,τι χουν κα ν θανατωθ κα νδρας κα γυνα κα κα παιδ κα θηλάζον κα ο ς κα πρ ατο κα κάµηλος κα νος», δι τι λα ς α τ ς ε χε ντισταθ, ταν ο Iουδα οι ε σέ αλαν στ δάφη του πιστρέφοντας π τ ν A γυπτο. O Σαο λ πράγµατι πετέθη α φνιδιαστικ ναντίον τ ν Aµαληκιτ ν, ξωλ θρευσε «ν στ µατι µαχαίρας» λους το ς νδρες κα συνέλα ε ζωνταν τ ασιλι τους Aγάγ, λλ «φείσθη α το», πως φείσθη κα τ ν καλυτέρων ζ ώων. (α) «Bασιλει ν A», κεφ. ιε, ιστ κα ιζ.

3 ΛΟΣ/246, Iο νιος 2002 Aνάγλυφη πλάκα π λεφαντ δοντο το 13ου α. π.x. πο ρέθηκε τ 1937 στ Mεγιδδώ, σ να µιυπ γειο δωµάτιο, πο ο ρχαιολ γοι ν µασαν «Θησαυρ», ν ς µεγάρου πο πιθαν ς π ρξε νάκτορο. Παριστάνει γρ πα, µυθικ ν τ ς µυκηναϊκ ς µυθολογίας, µ σ µα λέοντος κα κεφαλ κα φτερ ετο. O ρχαιολ γοι το «Aνατολικο Iνστιτο του», πο νέσκαψαν τ κτ σµα, διχάζονται µεταξ τ ν κδοχ ν τι τ νάγλυφο κατασκευάσθηκε π Mυκηνα ο ποικο καλλιτέχνη τ ς Mεγιδδ ε σήχθη κατ ε θε αν π τ ν Eλλάδα στ ν π λη α τ τ ς M. Aνατολ ς. Eκτ ς το καθαρ µυκηναϊκο µυθολογικο θέµατος το ργου κα τεχνοτροπία του ε ναι πίσης καθαρ λληνική

4 θνικ ποκατάσταση το παλαιστινιακο λαο λλ τ ν πι ολ θεοκρατικο καθεστ τος, κινο µενοι π α τια φονταµενταλιστικά. O σλαµικ ς ργανώσεις, πο στέλνουν στ θάνατο νέους µαχητ ς ποσχ µενες µεταθανάτιες πολα σεις στ ν παράδεισο το Aλλάχ, δ ν µπορε ν χουν καµµία σχέση µ τ ν Eλληνικ Σκέψη. O δρ µος το µουσουλµάνου «µάρτυρα» ε ναι κ διαµέτρου ντίθετος µ τ ν λληνικ δρ µο το «ρωα». Π. ιαθήκη: «O Φιλιστα οι π γονοι Kρητ ν ποίκων» εκινώντας π τ ς διες τ ς ραϊκ ς πηγ ς ε σπράττουµε τ δια ε αίωση, τι ο Φιλιστα οι ε ναι κρητικ ς καταγωγ ς. O προφ τες τ ς «Παλαι ς ιαθήκης ναφέρουν: «ι το το τάδε λέγει K ριος δο γ κτείνω τ ν χε ρα µου π το ς λλοφ λους κα ξολοθρε σω Kρ τας κα πολ το ς καταλοίπους τ ν παραλίαν κα ποιήσω ν α το ς κδικήσεις µεγάλας, κα πιγνώσονται, δι τι γ K ριος ν τ δο ναι τ ν κδίκησίν µου π α το ς» [µετ.: «O K ριος γι το το λέγει α τά: Kοίταξε, γ κτείνω ( πλώνω) τ ν τιµωρ χε ρα µου κατ τ ν λλοφ λων κα θ καταστρέψω το ς Kρ τες κα λους το ς κατοίκους τ ν παραλίων. Θ τιµωρήσω α το ς σκληρ κα τσι θ µάθουν τι γ ε µαι K ριος, ταν πιφέρω τ ν κδίκησή µου κατ α τ ν»] («Προφήτης Iεζεκιήλ», κε, ιστ - ιζ ). «ι τι Γάζα διηρπασµένη σται, κα Aσκάλων ε ς φανισµ ν, κα Aζωτος µεσηµ ρίας κριφήσεται κα Aκκαρ ν κριζωθήσεται. O α ο κατοικο ντες τ σχοίνισµα τ ς θαλάσσης, πάροικοι Kρητ ν λ γος Kυρίου φ µ ς, Xανα ν γ λλοφ λων, κα πολ µ ς κ κατοικίας. Kα σται Kρήτη νοµ ποιµνίων κα µάνδρα προ άτων. Kα σται τ σχοίνισµα τ ς θαλάσσης το ς καταλοίποις ο κου Iο δα π α το ς νεµήσονται ν το ς ο κοις Aσκάλωνος, δείλης καταλ σουσιν π προσώπου H µερικ κτέλεση τ ς ντολ ς το Σα α θ ξοργίζει τ ν Σαµουήλ, πο ος νακοινώνει στ ν Σαο λ τι, φο δ ν τήρησε τ ν «λ γον το Kυρίου» (δηλαδ δ ν νήργησε λοκληρωτικ γενοκτονία τ ν Aµαληκιτ ν), Θε ς το Iσρα λ το φαιρε τ ν ασιλεία. Παρ τ ν α τοκαταδίκη το Σαο λ, τ ν µολογία του τι «µάρτησεν νώπιον το Kυρίου» κα τ ς παρακλήσεις του ν συγχωρηθ, Σαµου λ µένει συγκίνητος ζητε ν το φέρουν νώπι ν του τ ν Aγ γ κα τ ν «κατακ πτει» µ τ δια του τ χέρια, καθ ς α χµάλωτος τ ν πλησίαζε «χαριέντως, δι τι ν µιζε τι πικρία το θανάτου ε χε περάσει» κα κολο θως παίρνει νέα ντολ π τ ν Σα αώθ: ν ρ κα ν χρίσ η νέο ασιλι, «χωρ ς ν λά η π ψιν τ ν µφάνισή του τ ψος το ναστήµατ ς του». O Σαµου λ χρίει µυστικ τ ν τελευτα ο νάµεσα στο ς φτ γιο ς ν ς πολ τεκνου π τ ν Bηθλεέµ, το Iεσσαί, τ «ποζο ρι» τ ς ο κογένειας, τ ν α ίδ, τ ν πο ο κα κατορθώνει ν ε σαγάγ η στ ν α λ το Σαο λ, γι ν παίζ η στ ν ασιλι τ ν κιθάρα του κα ν τ ν διασκεδάζ η. Iδο τώρα κ ριος µ θος το α ίδ, το νσαρκωτο τ ς νέου τ που πιχειρήσεως γι τ ν ραϊκ κυριαρχία: O Σαο λ διεξάγει π λεµο κατ τ ν Φιλισταίων (= Eλλήνων ποίκων, πο ε χαν δρ σει κράτος στ ν περιοχ τ ς Γάζης, πως πέδειξε νεώτερη στορικ ρευνα) κα ποφε γει τ ν µάχη κ το συστάδην, ν νας Φιλιστα ος «προµαχητ ς» ψους «ξ πήχεων κα σπιθαµ ς», Γολιάθ, γαινε π τ ν παράταξή του κα π σαράντα µέρες καλο σε τίµια το ς E ραίους ν κλέξουν ναµεταξ τους κάποιον, γι ν µονοµαχήσ η µαζί του κα ν E ρα ος µπορέσ η ν τ ν νικήσ η, τ τε ο Φιλιστα οι θ ποδουλωθο ν στο ς E ραίους, ν µως περισχ σ η Γολιάθ, τ τε ο E ρα οι θ δουλε ουν στο ς Φιλισταίους. O Σαο λ «κα π ς λα ς το Iσρα λ ξέστησαν κα φο ήθησαν σφ δρα» κα «φευγον π προσώπου α το», ως του α ίδ, «ν ν µατι το Kυρίου τ ν δυνάµεων», π ρε τ ν σφεντ να του, πλησίασε τ ν νδρε ο πολεµιστ δ λια, τ ν χτ πησε

5 υ ν Iο δα, τι πέσκεπται α το ς K ριος Θε ς α τ ν, κα ποτρέψει τ ν α χµαλωσίαν α τ ν» [µετ.: «ι τι Γάζα θ λεηλατηθ, Aσκάλων θ ξαφανιστ, Aζωτος στ καταµεσήµερο θ ξαφανισθ π προσώπου τ ς γ ς κα Aκκαρ ν θ κριζωθ. Aλίµονο σ α το ς πο κατοικο ν τ παράλια (τ ς Παλαιστίνης), το ς πογ νους το τους τ ν Kρητ ν ποίκων. O λ γος το Kυρίου στρέφεται ναντίον σου, Xαναάν, κα σ χώρα τ ν λλοφ λων: Θ καταστρέψω σ ς κα τ ς κατοικίες σας. Eτσι κι λλι ς Kρήτη θ γίν η τ πος οσκ ς προ άτων κα ποιµνιοστάσιο. T παράλια (τ ς Παλαιστίνης) θ περιέλθουν στο ς Iουδαίους, ο πο οι πέστρεψαν π τ ν α χµαλωσία. O Iουδα οι θ οσκήσουν τ πρ ατά τους κε, που πρ ν π ρχαν ο ο κίες τ ς Aσκάλωνος. Kατ τ δειλιν θ διαλυθο ν (ο Φιλιστα οι) νώπιον τ ν Iουδαίων. A τ θ γίν η, γιατ K ριος Θε ς τους το ς πισκέφθηκε κα θ το ς γυρίσ η π τ ν α χµαλωσία τους». «Προφήτης Σοφονίας», B. 4-7]. [Παρέκ αση: Eκτ ς π τ ν ραϊκ µαρτυρία τι ο Φιλιστα οι ταν ποικοι Kρητ ν, ναγνώστης µένει φωνος µπροστ στ µακά ρια πικαιρ τητα τ ν ι- λικ ν πειλ ν κα ξαγγελι ν σ ν ν γράφτηκαν σήµερα, γι ν περιγράψουν τ ς πρ σφατες σφαγ ς ε ς άρος Παλαιστινίων στ υτικ Oχθη π τ ν σραηλιν στρατ ]. Eπαλήθευση π τ ς λληνικ ς πηγ ς τ ς παραπάνω ναφορ ς τ ς «Bί λου» κα ρχαία Eλληνικ Γραµµατεία συµφωνε, τι δηλαδ ο Kρ τες ε χαν ποικίσει σ πανάρχαια ποχ τ ν Παλαιστίνη. Συγκεκριµένα Σαρπηδών, δελφ ς το Mίνωα, συγκρο στηκε µαζί του γι τ θρ νο τ ς Kρήτης. Hττήθηκε κα κολουθο µενος π το ς παδο ς του πέπλευσε πρ ς τ Mέση Aνατολή. Φθάνοντας κε γινε ασιλι ς τ ν π µακρυ µ τ ν πέτρα στ µέτωπο, τ ν ζάλισε κα το κοψε στερα µ τ ν συχία του τ κεφάλι, «γι ν γνωρίσ η λ κληρη γ τι πάρχει θε ς στ Iσρα λ» κα γι ν συνωµοτήσ η στερα µ τ ν Iωνάθαν, τ ν ν ητο γυι το Σαο λ, ναντίον το ασιλι, ν κινήσ η πανάσταση, ν πάρ η τ ν ξουσία κα ν γκαταστήσ η τ ν πρωτε ουσά του στ λ φο τ ς Σιών, καθιστώντας τον τ α ώνιο σ µ- ολο τ ς παγκ σµιας σιωνιστικ ς ξουσίας. A τ ς ραϊκ ς µ θος το α ίδ, πο µετ τ ν πι ολ τ ς ραϊκ ς σκέψεως γαλουχε σ ν «Iερ Iστορία» τ θνη τ ς γ ς, παρουσιάζει συµ ολικ λλ νάγλυφα τ α τια, τ ς µεθ δους, τ ς συνθ κες, τ µέσα κα το ς σκοπο ς κα προθέσεις τ ς «νίκης» κα τ ς δι µέσου τ ν α ώνων παγκ σµιας πι ολ ς τ ς Σιών, µως ταυτ χρονα παρέχει κα τ µέτρο τ ς «ξίας» α τ ς τ ς «νίκης», τ ν δειν ν πο πεσώρευσε στ ν πολιτισµ κα στ ν θικ «γεία» τ ς νθρωπ τητας, λλ κα τ ν ντελ ς ε θραυστο κα πισφαλ χαρακτ ρα το ραϊκο θριάµ ου. Iδο π δοση το µυστικιστικο α το µ θου µ σ γχρονα σχήµατα λ γου κα ληθιν διατ πωση: Πρ τον σκοπ ς το σιωνιστικο γ να δ ν ε ναι πλ πι ολ π το ντιπάλου λλ λοκληρωτικ κµηδένισή του κα σοι δ ν τ καταλα αίνουν, πως Σαο λ, καθαιρο νται κα πο- άλλονται µείλικτα. ε τερον πειδ ντίπαλος περέχει «φ σει», Σι ν «φο ε ται σφ δρα» κα τ ν ντιµετωπίζει δ λια, πουλα κα νορθ δοξα. Tρίτον φυσικ (κοντ σωµος) κα θικ (δ λιος) στερηµένος κα σθενής, τ µικρ τοµο, πι- άλλεται κα ξοντώνει τ ν φυσικ κα θικ προικισµένο κα σχυρ. Tέταρτον ο νθρωποι τ ς Σι ν κατα άλλουν δολοφονικ το ς ρωες µ τ ν οήθεια τ ς τεχνοκρατίας (τ ς σφενδ νης), χωρ ς ν ναµετρηθο ν µαζί τους.

6 Σολ µων (µετέπειτα Iεροσολ µων): «Oταν τ παιδι τ ς E ρώπης, Σαρπηδ ν κα Mίνως µάλωσαν γι τ ασιλεία κα πικράτησε Mίνως, Σαρπηδ ν φυγε µαζ µ το ς συντρ φους του. O ξ ριστοι φθασαν στ ν Mιλυάδα τ ς Aσίας, που σήµερα κατοικο ν ο Λ κιοι. T τε λεγ ταν Mιλυάδα κα ο Mιλ ες λέγονταν Σ λυ- µοι. Bασιλι ς ταν Σαρπηδών...» ( Hρ δοτος, A, 173). T ν Hρ δοτο πι ε αιώνει κα Iουδα ος στορικ ς Φλά ιος Iώσηπος: «Πολλο λένε τι κα Oµηρος τ ν ποκαλε Σ λυµα. T ν δ προσωνυµία Iερ ο E ρα οι τ ν αλαν ργ τερα. Hταν κατ τ ν ποχή, πο µ τ στρατι το Iησο (το Nαυ ) κατ τ ν Xαναναίων κα το πολέµου κατ τ ν πο ο ο Xανανα οι κράτησαν (τ ν π λη), πο ( Iησο ς) κατένειµε στο ς E ραίους, ο πο οι µως δ ν κατάφεραν ν διώξουν (το ς Xαναναίους) π τ Iεροσ λυµα, µέχρι πο τ ν πολι ρκησε αυίδ...» ( Iώσηπος, «Iουδαϊκ Aρχαιολογία», Z, ). O Iώσηπος µάλιστα θεωρώντας τ Σ λυµα π λη Xαναναίων δηλαδ Φιλισταίων, δίνει σ συνδυασµ µ τ ν Hρ δοτο µία κ µη π δειξη, τι ο Φιλιστα οι ταν κρητικ ς καταγωγ ς. Eπι ε αιώνει κα σ γχρονη πιστήµη Eκτ ς µως π τ ρχα α κείµενα κα πιστηµονικ ρευνα ρχεται µ τ σειρά της ν πι ε αιώσ η τ ν κρητικ καταγωγ τ ν Φιλισταίων. O I.A. Παπαποστ λου ( φορος Aρχαιοτήτων) ναφέρει κρητικ διείσδυση στ Mέση Aνατολ µέχρι κα τ Συρία: «H γκατάσταση στ ν O γκαρ τ 2 (Ugarit) τ ς Συρίας θεωρε ται πίσης µινωική» O Aριστείδης K λλιας χει ποστηρίξει, τι τ νοµα O γκαρ τ προέρχεται π τ λληνικ Πέµπτον νίκη το νάνου γίνεται σωφρονισµ ς γι «λ κληρη τ γ» κα πενθυµίζει πειλητικ τι «πάρχει θε ς στ Iσραήλ». Eκτον ραιογεν ς θεοκρατία κα τεχνοκρατία ( ρα ος α δ) νικ τ ν λληνικ Λ γο κα τ ν λληνικ δεαλισµ κα ρωισµ (τ ν Eλληνα Γολιάθ). E δοµον γι ν κατα άλ η E ραϊσµ ς τ ν Eλληνισµ, πρ τα το στερε τ Πνε µα του, τ ν Πολιτισµ του (ζαλίζοντάς τον µ µι πετρι στ µέτωπο) κα κολο θως τ ν ξοντώνει, ν χει χάσει πι τ ν λληνική του συνείδηση ( χει πολέσει τ ς α σθήσεις του). A τ πο σ µικρογραφία συνέ η κατ τ ν ραϊκ µυστικιστικ µ θο στ ν κοιλάδα Hλά, συµ- αίνει παράλλακτα σ λ κληρη τ ν φήλιο κα σ λες τ ς ποχ ς κτοτε: O Eλληνικ ς Λ γος κα λληνικ ς δεαλισµ ς κα ρωισµ ς, πο ε χαν ποκτήσει ο κουµενικ ς διαστάσεις κα ποτελο σαν τ δεολογικ πλαίσιο σκέψεως κα δράσεως τ ν θικ κα φυσικ γι ν κα προικισµένων νθρώπων νεξαρτήτως φυλ ς κα θνικ τητας, χτυπιο νται πουλα κα πέφτουν σ κατάσταση νάρκης. O µεγάλες κατακτήσεις τ ς νθρωπ τητας στ ν πορεία της πρ ς τ ν λήθεια σταµατο ν κα ξουδετερώνονται π τ δ γµατα: θρησκευτικά, πολιτικά κα κοινωνικά. T µικρ τοµα, ο «χαλασµένες ψυχές» το Eλ τη, πι άλλονται κα κµηδενίζουν δ λια, δολοφονικά τ ς ε γενε ς κα φωτισµένες φ σεις. H τεχνοκρατία κα λη παίρνουν τ θέση τ ς λε εντι ς κα το πνε µατος. H διαστροφ το φυσικο κα δολοφονία πέχουν θέση «γιο ς» κα «ρθο» καί, πως λέγει Nίτσε, «γι το ς νθρώπους πο ποθο ν τ ν ξουσία ( ννοε τ ν Σι ν) παρακ- µ ε ναι µέσον κα α το ο νθρωποι νδιαφέρονται ζωτικ ν ρρωστήσουν τ ν νθρωπ τητα κα ν νατρέψουν µ πικίνδυνη κα συκοφαντικ σηµασία τ ν ννοια το καλο κα το κακο, το

7 O Γεώργιος Tσορµπάτζης 4, ναφερ µενος στ ε ρήµατα πο προέκυψαν π τ ς νασκαφ ς στ γ τ ς Παλαιστίνης στ ς ρχ ς το 20ου α να, σηµειώνει τι π α τ προκ πτει π ς ο Φιλιστα οι κατάγονται π τ ν Kρήτη: «O Φιλιστα οι σαν Eλληνες, Kρ τες δί α, ποικήσαντες ε ς Παλαιστίνην κατ τ π.x. τοι π τ ς ποχ ς το Mυκηναϊκο Πολιτισµο. Παρ τ ν Bηθλεέµ ε ρέθη µία τ ν κυριωτέρων π λεων µητρ πολις σως τ ν Φιλισταίων, κτισµένη π ρειπίων τέρας π λεως τ ν ρχαίων θαγεν ν Xαναναίων, ττηθέντων προφαν ς π κείνων. T ν το ς τάφοις Φιλισταίων ε ρεθέντα χαλκ ργυρ κοσµήµατα κα πήλινα γγε α προδίδουν ριδήλως τ ν µυκηναϊκ ν τέχνην των, ντιθέτως πρ ς τ ν το ς συγχρ νοις ραϊκο ς τάφοις ε ρήµατα, πάντα ε τελο ς κα πρωτογ νου σχεδ ν νεολιθικ ς ποχ ς, ν κα τ στ τ ν τάφων Φιλισταίων καταδεικν ουν µοίως τ ν νθρωπολογικ ν διαφορ ν τ ς φυλ ς. (...). Περ τ ν νωτέρω στορικ ν ληθει ν φαίνονται µοφωνο ντες πάντες ο ν Παλαιστίν η ε δικ ς σχολο µενοι ρχαιοδίφαι, ν ο ς κα ο σοφο Γάλλοι µοναχο το Tάγµατος τ ν οµινικαν ν...». O ρχαιολ γος ηµήτριος Γαρουφαλ ς σ ρθρο του µ τίτλο «Γολι θ Φιλιστα ος - Eνας A γα ος Πολεµιστ ς στ ν Παλαιστίνη το 1000 π.x.» 5, σηµειώνει: «Γ ρω στ 1175 π.x. ο Φιλιστα οι (Φιλιστιε µ τ ς Παλαι ς ιαθήκης), ο Puleseta [p- «E αγορ τις», δηλαδ «Π λη τ ν E αγοριδ ν». 3. I.A. Παπαποστ λου ( φ ρου Aρχαιοτήτων), «Kρήτη», κδ σεις «Kλειώ», Aθήνα 1981, σελίδα Γεώργιος A. Tσορµπάτζης, «H ς T ς E ραϊκ ς Παλιγγενεσίας», Aθήνα Περιοδικ «Corpus», τε χος 22, εκέµ ριος 2000, σελίδα 98. ληθινο κα το ψε τικου». O Aστοκαπιταλοµαρξισµ ς κα Kαταναλωτισµ ς γνήσια τέκνα το E ραϊκο Πνε µατος σοπεδώνουν κάθε ξία. Συντελε ται µι τεράστια νατροπ κα ραϊκ ς ζ φος καλ πτει τ λληνικ φ ς, πλωµένος σ ν πυκν πο σι γ ρω στ ν Yδρ γειο. M µι φράση, τ ν κατάσταση τ ς Aρχ ς διαδέχεται νοσηρή, παρ φ σιν κα παρανοϊκ κατάσταση τ ς ξουσίας. A τ τ τραγικ ποτελέσµατα, α τ «ι λικ καταστροφ» πο προκάλεσε «νίκη» το δολοφ νου α δ ποδεικν ουν, τι σιωνιστικ ς θρίαµ ος δ ν χει προοπτική, δι τι τ τεχνητ στάτους κ πο γκαθίδρυσαν ο νικητ ς, νέχει µέσα του τ σπέρµατα τ ς α τοκαταστροφ ς του. Kα το το δι τι δ ν πρ κειται γι νίκη, πειδ δ ν προηγήθηκε ναµέτρηση τ ν ντιπάλων. H ιεθν ς Eξουσία δ ν α τοσυντηρε ται, δι τι φείλει τ γένεσή της στ φ σικο, στ παράλογο κα στ νοσηρ, γι α τ κα στορικ παρακµ τ ς νθρωπ τητας κάτω π τ ν σχ ουσα τάξη πραγµάτων ε ναι σταθερ ς προϊο σα, καλπάζουσα. O νάνος α δ δολοφονώντας τ ν γίγαντα Γολι θ δ ν µπορε λ γ ω τ ς φυσικ ς κα θικ ς δυναµίας του ν συντηρήσ η κα ν περασπισθ ο τε κ ν τ ν διο τ ν αυτ του πέναντι στο ς κινδ νους πο συναντ, καθ ς πορε εται µέσα στο ς γνωστους δρ - µους το Mέλλοντος. Tο λείπει φάρος το Λ γου πο τ ν σπασε πουλα µ τ ν σφεντ να τ ς λογοκρατίας γι ν το δείχν η τ ν ρθ πορεία το λείπει τ λµη το ρωα πο τ ν χρήστεψε γι ν τρα ήξ η µπρ ς το λείπει φυσικ ρώµη κα «γεία» πο τ ς ντικατέστησε µ τ νοσηρ τητά του γι ν µπορέσ η ν πι ιώσ η. Στ ν «µονοµαχία» τ ς κοιλάδας Hλ δ ν πάρχει νικητ ς λλ µ νο νικηµένοι, µ πρ το θ µα τ ν διο τ ν α δ κα κ µη µεγαλ τερο κα θ ο θ µα λ κληρη τ ν νθρωπ τητα. H πι ολ τ ν νάνων χωρ ς ναµέτρηση ποτελε «ριν», µ τ ν ρχαία λληνικ σηµασία τ ς

8 l-s-t-] τ ν α γυπτιακ ν πηγ ν, πιθανώτατα α γαιακ ς (µινωικ ς;) καταγωγ ς, πλισµένοι µ τ πι σ γχρονα µέσα κα καν τατοι πολεµιστ ς λλ κα γν στες τ ς πυροτεχνολογίας κα τ ς µεταλλοτεχνίας, γκαταστάθηκαν στ ν περιοχ πο νοµάστηκε π α το ς Παλαιστίνη. Σ µφωνα µ τ ι λικ παράδοση ο Φιλιστα οι ργανώθηκαν σ µι χαλαρ µοσπονδία, πο πετελε το π πέντε π λεις: τ Γάζα, τ ν Aσκάλων(α), τ ν Aζωτο, τ Γ θ κα τ ν Eκρών. (...) O Γολι θ χαρακτηρίζεται ς περίτµητος (χωρ ς περιτοµή) ρα δ ν ταν σηµιτικ ς καταγωγ ς. A τ µορφ 6 µοιάζει κπληκτικ σ ν ν χ η ξεπηδήσει µέσα π τ ν Iλιάδα το Oµήρου. O Γολι θ µπορε θαυµάσια ν ε χε πολεµήσει στ ς τάξεις τ ν Aχαι ν Eλλήνων τ ν Tρώων ξω π τ τείχη τ ς θρυλικ ς π λης (...) Aρκε στ σο ν νθυµηθ κανε ς τ ν ρχικ πατρίδα τ ν Λα ν τ ς Θάλασσας (τ ν Eλλάδα κα τ A γα ο), µερικο π το ς ποίους γκαταστάθηκαν στ Φιλισταία, γι ν λυθ κάθε µυστήριο σχετικ µ τ ν παρουσία ν ς τέτοιου στρατιώτη στ ν Παλαιστίνη». Aπ ψεις σ διάφορους «τ πους» το ιαδικτ ου Mία πλ περιπλάνηση στ ς λεκτρονικ ς διευθ νσεις στ ιαδ κτιο, ο πο ες σχολο νται µ τ ζήτηµα τ ς καταγωγ ς τ ν Φιλισταίων, ρκε ν ποδείξ η κα στ ν πλέον δ σπιστο ναγνώστη, τι ε ναι κοιν ς ποδεκτ, π ς ο Φιλιστα οι χουν προέλευση π τ ν Kρήτη. Σηµειώσαµε µερικ νδεικτικ ποσπάσµατα κα σ ς τ παραθέτουµε: «... νέοι ε σ ολε ς µφανίστηκαν: ο E ρα οι, σηµιτικ ς φυλ ς προερχ µενες π 6. O ρθρογράφος ναφέρεται στ ν περιγραφ το Γολιάθ, πως α τ πάρχει στ κείµενο τ ς Παλαι ς ιαθήκης (Bασιλει ν A, 4,7). λέξεως, δηλαδ πρ κληση κα γκληµατικ νέργεια ναντίον τ ς Aλήθειας, τ ς Eλευθερίας, τ ς ικαιοσ νης κα παρά αση το Kοσµογονικο N µου, γι α τ κα ο «ριστ ς» θ τιµωρηθο ν σκληρ κα µείλικτα π τ θε ίκη. O νάνοι «ρωες», ο δολοφ νοι τ ν νωτέρων ντιπάλων τους, ε ναι διαστρε λωτ ς τ ς «φυσικ ς» λήθειας, διαστροφε ς τ ν ννοι ν το γνήσιου, το καλο, το κατ φ σιν, το γιο ς, το δικαίου. M νο νοσηρ σκέψη θ µπορο σε ν ναγνωρίσ η σ α το ς τ δικαίωµα τ ς ρωοποιήσεως κα τ ς κυριαρχίας πάνω στο ς πραγµατικο ς ρωες, µ το ς ποίους ο σιαστικ δ ν ναµετρήθηκαν ποτέ. Kα πραγµατικο ρωες, φυσικο ρωες, ε ναι α το πο γίνονταν δεκτο π το ς Eλληνες: Yγιε ς στ σ µα κα τ ν νο κα χι νάνοι κα πουλοι πρ τυπα σωµατικο κα θικο µεγαλείου ρµονικ κράµατα φυσικο κάλλους κα πνευµατικ ς λε εντι ς µ µι φράση νθρωποι πλήρως ναρµονισµένοι πρ ς τ ν θε ο Kοσµογονικ N µο δηλαδ «µίθεοι». O Eλληνες ρωες, π τ µηρικ χρ νια µέχρι το ς Aκρίτες κα Aπελάτες το Bυζαντίου κα µέχρι τ παλληκάρια, το ς λε έντες τ ς Tουρκοκρατίας κα τ ς Eπαναστάσεως, α τ ν τ ν δανικ τ πο νσαρκώνουν κα ποτ στ ν λληνικ σκέψη κα στορία δ ν µφανίζεται τ δολοφονικ πρ τυπο το νάνου «ρωα», πο νικ χωρ ς ναµέτρηση, λλ µ τ ν πουλ τητά του τ ν ληθιν ρωα. Γι α τ «ζάλη» το Γολιάθ, συσκ τιση τ ς λήθειας π τ δ γµα, δ ν ε ναι ποτέλεσµα καµ- µι ς φυσικ ς περοχ ς το α ίδ ε ναι τεχνητ στάτους κ κα ποµένως «νίκη» τ ς Σι ν ε ναι ε θραυστη, κλονίζεται συνεχ ς κα µπορε ν νατραπ ν π σαν στιγµή. H στιγµ α τ ε ναι κρι ς ρα πο Γολι θ θ ξανα ρ τ ς α σθήσεις του, π τε νάνος α δ θ πάψ η ν πάρχη α τοµάτως, χωρ ς κ ν ν χρειασθ ναµέτρηση πο δ ν γινε, κα θ κηδευθ χωρ ς καµµι

9 τ ν Mεσοποταµία κα ο Φιλιστα οι ( π το ς ποίους π ρε χώρα τ νοµά της), νας α γαιακ ς λα ς...» (www.palestinehistory.com, συντάκτης Esam Shashaa-Παλαιστίνιος, πο κατοικε στ Hνωµένα Aρα ικ Eµιρ τα). «O Φιλιστα οι ταν να παρακλάδι τ ν Λα ν τ ς Θάλασσας, ο πο οι µεταξ το 13ου κα 12ου α να π.x. ρθαν π τ A γα ο. O προφήτης Aµ ς (Θ, 7) το ς συνδέει µ τ χώρα Caphtor (Kρήτη;)» (ww2.auckland.ac.nz / acte / pmb / philistine.htm). «O Φιλιστα οι παραδοσιακ θεωρο νται τι κατάγονται π τ ν Kρήτη. Hταν να τµ µα τ ν Λα ν τ ς Θάλασσας, ο πο οι προερχ µενοι π τ A γα ο µετακινήθηκαν στ νοτιοανατολικ Mεσ γειο» (www.phoenicia.org). «O Παλαιστίνιοι δ ν χουν τίποτα ν κάνουν µ το ς Φιλισταίους. O ληθινο Παλαιστίνιοι ταν ο ρχα οι Φιλιστα οι. O Φιλιστα οι δ ν ταν Aρα ες Mουσουλµ νοι κα δ ν ταν π γονοι το Iσµαήλ. O Φιλιστα οι ταν ο ρχα οι χθρο τ ν Iσραηλιτ ν κατ τ ι λικ χρ νια. Hρθαν στ Iσρα λ π τ ν Eλλάδα στο ς ι λικο ς χρ νους» (www.jerusalemwatch.com, γνωστος συντάκτης π φιλοϊσραηλιν site). «O Φιλιστα οι ε ναι ε ρέως ποδεκτ τι πέπλευσαν γι τ Xανα ν προερχ - µενοι π τ λληνικ νησ Kρήτη τ ν περιοχ τ ς Aνατολίας στ δυτικ Tουρκία» (http://focusonjerusalem.com). Στέφανος Mυτιληνα ος ντισιωνιστικ φανφάρα. E ναι ρα πο Eλληνικ ς Λ γος, λληνικ ς δεαλισµ ς κα ρωισµ ς, πο τώρα ρίσκονται σ κατάσταση νάρκης, θ πανέλθουν στ ν ρρωστηµένο K σµο µας, γι ν το δώσουν καινο ργια ζωή. «Σκουριάζουν τ σίδερα, κα τιµωρ τ ν α ώνα τους γ πο δοκίµασα τ ς µυριάδες α χµές. Kι π γιο λια κα νάρκισσους τοιµάζω τ καινο ργιο µαχαίρι πο ρµ ζει στο ς Hρωες. Γυµνώνω τ στήθη µου, κα ξαπολυο νται ο νεµοι κι ρείπια σαρώνουνε κα χαλασµένες ψυχές. Kι π τ νέφη τ πυκνά της καθαρίζουν τ Γ, ν φανο ν τ Λι άδια τ Πάντερπνα.» (α) ηµήτρης I. Λάµπρου ( Aπ τ ι λίο του «Aναζήτηση - οκίµιο Eλληνικ ς Iδεολογίας», κδ. «αυλ ς» 1980, σελ ) (α) Oδυσσέα Eλ τη, «T Aξι ν στι», Προφητικ ν.

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων

O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων O Iησο ς το Nαυ κα προφήτης Hλίας πρ τοι διδάξαντες τ ς σφαγ ς λλοπίστων H αρ αρ τητα κα σκοταδισµ ς, ντ ν κλείψουν στ ν ποχή µας, πειλο ν µ φανισµ τ ν κ σµο. H µισαλλοδοξία κα πνευµατικ τ φλωση πο φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας

Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας Μετά την πτώση του κομμουνιστικο καθεστώτος στην Αλβανία η ανάγκη προστασίας της ελληνικής μειον τητας και συμμετοχής της στις πολιτικές εξελίξεις οδήγησε το 1991 στην ίδρυση της ημοκρατικής Ένωσης της

Διαβάστε περισσότερα

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω

H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω H διάχυσή της στ πώτατο παρελθ ν σ λους το ς λαο ς τ ς Yδρογείου H Oµηρικ ( Eλληνικ ) Γλ σσα πο ποτελε τ ν άσι, πάνω στ ν ποία στηρίχθησαν πλ θος συγχρ νων γλωσσ ν, δ ν π ρξε ρχ µι ς ποχ ς στ ν γλωσσικ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα