Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς"

Transcript

1 Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα τε λευ ταί α πέ ντε χρό νια και συγκε κρι μέ να α πό τις 11 Σε πτεμ βρί ου 2001 και ε ντεύ θεν, ο ό ρος «χη μι κός πό λε μος» έ χει γί νει γνω στός σε όλους μας και ό λοι μας εί δα με στις ο θό νες της τη λε ό ρα σης τις κα τα στρο φι κές και ε ξω πραγ μα τι κά φρι κια στι κές συ νέ πειες, α πό το εν δε χό με νο πι θα νής χρή σης σε μελ λο ντι κούς πο λέ μους, του ύ που λου και ά να ντρου αυ τού ό πλου. Δι καιο λο γη μέ νη λοι πόν η ανη συ χί α μας, ό ταν α κού γαμε στα δελ τί α ει δή σε ων για πι θα νά κρού σμα τα βιο χη μι κών χτυ πημάτων α πό α δί στα κτους τρο μο κρά τες, σε διά φο ρες χώ ρες του πλα νή τη. Ό λοι μας εί δα με στις ο θό νες της τηλε ό ρα σης, αν θρώ πους ντυ μένους με ει δι κές στο λές προ φύ λα ξης α πό χη μι κά α έ ρια, που μας θύ μι ζαν ε ξω κοσμι κά ό ντα και «αγ γέ λους του θα νά του» της Α πο κάλυ ψης. Πό σοι ό μως γνω ρί ζου με πό τε, πού και πώς ξε κί νη σε και εφαρ μό στη κε για πρώ τη φο ρά, η βρώ μι κη και ύ που λη αυ τή μορ φή πο λέ μου; Σ αυ τό το ε ρώ τη μα, θα προ σπα θή σω να α πα ντή σω κά νοντας μία ι στο ρι κή α ναδρο μή, συν δυά ζο ντας διά φο ρα στοι χεί α που συ νέ λε ξα α πό ε γκυ κλο παί δειες, ι στορι κά βι βλί α και πε ριο δι κά, κα θώς και τον η με ρή σιο τύ πο, για την α παρ χή χρή σης χη μι κών ου σιών ως ό πλο ε ξό ντω σης αντίπα λων στρα τών, τα ο ποί α αν και έχουν α πα γο ρευ τεί ε πί ση μα α πό τη Συν θή κη της Χά γης «πε ρί κα νό νων πο λέ μου», εντούτοις το άρ θρο αυ τό της Συν θή κης δε σε βά στη κε και πα ρα βιά στη κε α πό 88 ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2007

2 τους ε μπο λέ μους, ευ τυ χώς ε λά χιστες φο ρές και σε μι κρή κλί μακα. Ο Α Πα γκό σμιος πό λε μος, έ μπαι νε στο δεύ τερο χρό νο το 1915 και η ά νοι ξη που ήρ θε, με τά α πό έ να βα ρύ χει μώνα με ε κα το ντά δες χι λιά δες νε κρούς και απ τα δύ ο α ντί πα λα στρα τό πε δα, δεν προ μή νυε ό τι η κα τά στα ση θα κα λυ τέρευε, α ντί θε τα οι α ντί πα λοι ρί χτη καν με έ να ξέ φρε νο α νό η το μί σος ο έ νας κα τά πά νω του άλ λου και ξε κοι λιά ζονταν με ε φό δους εφ ό πλου λόγ χης. Η 22α Α πρι λί ου ε κεί νης της χρο νιάς, ξη μέ ρω σε ε φιαλ τι κή πάνω α πό τις λασπω μέ νες πε διά δες του Βελ γί ου (που ση μειω τέ ον ή ταν ά γριες, βά ναυ σες και πο λύ νε κρες) και οι Γάλ λοι στρα τιώ τες που υ πε ρά σπι ζαν την πό λη Υ ΠΡ, α να σηκώ θη καν απ τα γε μά τα με λά σπες χα ρακώ μα τα κοι τώ ντας πέ ρα στο α ντί πα λο στρα τό πε δο των Γερ μα νών, πε ρι μένοντας να τους α πο κρού σουν σε μί α α κό μη έ φο δό τους, με εφ ό πλου λόγχης. Α πό νω ρίς ε κεί νο το πρω ι νό οι θέ σεις τους εί χαν δεχτεί έ να σφο δρό βομ βαρ δισμό α πό το Γερ μα νι κό πυ ρο βο λι κό και γνώρι ζαν πως με τά την παύ ση του, οι στρα τιώ τες του Κά ι ζερ με εφ ό πλου λόγχης, θα εμ φα νί ζο νταν πη δώ ντας έ ξω απ τα χα ρα κώ μα τα, που δεν α πεί χαν και πολύ απ τα δι κά τους, αρ χί ζο ντας έ τσι τη μέ ρα τους με μία νέα α ντε πί θε ση προ κει μέ νου να τους α πο κρού σουν. Τα λε πτά ό μως περ νού σαν χω ρίς να βλέ πουν ού τε έ ναν Γερ μα νό στρα τιώ τη να έρ χε ται κα τά πά νω τους α λα λά ζο ντας, α ντί θε τα εί δαν ξαφ νικά στο βά θος να έρ χε ται προς το μέ ρος τους έ να πυ κνό σύν νε φο πρα σι νοκί τρι νου α ε ρί ου. Αρ χι κά εί χε το ύ ψος αν θρώ που και σερ νόταν στο έ δα φος. Στα δια κά ό μως κα θώς προ χω ρούσε με γά λω νε σαν έ να γι γά ντιο πα λιρ ροια κό κύ μα. Ε κεί νες τις στιγ μές κα νείς δεν μπο ρούσε να φα ντα στεί και να ε κτι μή σει πε ρί τί νος ε πρό κει το. Με ρι κοί υ πέ θε σαν πως θα ή ταν προ πέτα σμα κα πνού και πή ραν θέ ση δί πλα στα πο λυ βό λα, έ τοι μοι να θερί σουν τους Γερ μα νούς κα θώς θα τους έ βλε παν να ξε προ βά λουν ε πι τι θέ μενοι με γυ μνές ξι φο λόγ χες, μέ σα απ το πρα σινο κί τρι νο σύν νε φο. Άλ λοι πά λι υ πέ θε ταν πως θα ή ταν κά ποιο πα ρα πλα νη τι κό κόλπο των Γερ μα νών. Το σύν νε φο ό μως γρή γο ρα μεγά λω νε κα λύ πτο ντας με γά λη ε πι φά νεια ε δά φους, φθά νο ντας σε α πό στα ση λίγων ε κα το ντάδων μέ τρων απ τις γραμ μές α μύ νης τους και των χα ρα κω μάτων τους. Οι Γάλ λοι στρα τιώ τες δεν πε ρί με ναν και ού τε καν μπο ρού σαν να φα ντα στούν τί συμ φο ρά τους πε ρί με νε ε κεί νη την η μέ ρα της 22ας Α πριλί ου 1915 και μα ζί μ αυ τούς ό λη την αν θρω πό τη τα. Η κα τα στροφή ήρ θε μέ σα σε λί γα λε πτά, οι Γάλλοι στρα τιώ τες και οι ε πι κεφα λής α ξιω μα τι κοί τους έ πα ψαν ξαφ νικά και να σκέ φτο νται και να υ πο θέ τουν. Το τι ε πα κο λού θη σε δεν μπο ρεί να ει πω θεί με λό για. Ο Στρα τη γός Μορ ντάκ στο βι βλί ο του «Δρά μα στον πο τα μό Υζέρ» πε ρι γρά φει ως ε ξής την ε φιαλ τι κή ε κεί νη σκη νή που πα ρα κο λού θη σε, καθώς στην πο λύ χρο νη στρα τιω τι κή του ε μπει ρί α στα πε δί α των μα χών, τέ τοιο συμ βάν δεν εί χε ξα να δεί: «πα ντού άν θρω ποι τρέ πο νταν σε φυγή, φα ντά ροι, πυ ρο βο λη τές, ε πί λε κτοι σκο πευ τές έ τρε χαν σαν τρε λοί προς ό λες τις κα τευ θύν σεις, πε τώ ντας στο έ δα φος τα του φέ κια τους σε πλή ρη σύγ χυ ση, ε νώ προ σπα θού σαν να ξε κου μπώ σουν και να βγά λουν τον ε πεν δύ τη τους, με ανοι χτό δε το για κά του υ πο κα μί σου τους πα ρα κα λού σαν για νε ρό με δυ να- Χημικός Πόλεμος 89

3 τή φω νή και φτύ νο ντας συ νε χώς αί μα. Με ρι κοί κυ λιό ντου σαν στο χώ μα κα ταβάλ λο ντας α πε γνω σμέ νες προ σπά θειες να α να πνεύ σουν. Δεν ή σαν στρα τιώ τες που προ σπα θού σαν να σω θούν, αλ λά δυ στυ χι σμέ να αν θρώ πι να πλά σμα τα που ε ντε λώς ξαφ νι κά εί χαν πα ρα φρο νή σει». Δη μιουρ γός και ε φευ ρέ της αυ τού του κα τα στρο φι κού ό πλου, ο Γερ μανός χη μι κός Φρίτ ς Χά μπερ απ την Καρλσλού η, ο ο ποί ος κά νο ντας έρευ νες προς την κα τεύ θυν ση ε ξεύ ρε σης νέ ων χη μι κών στοι χεί ων, κα τόρ θω σε να παρα σκευά σει χη μι κές ου σί ες κα τα στρο φικές για τον αν θρώ πι νο ορ γα νισμό. Την πρώ τη παρ τί δα αυτών των ου σιών την πα ρέ δω σε στο Στρα τό του Κά ι ζερ για να τα χρη σι μο ποι ή σει κα τά των α ντιπά λων του. Οι Γερ μανοί στρα τη γοί, τα δο κί μα σαν πει ρα μα τι κά τον Ια νουά ριο του 1915 κα τά μιας μικρής Μο νά δας του Ρω σι κού στρα τού. Οι α νύ πο πτοι Ρώ σοι στρα τιώ τες έ γι ναν πειρα μα τό ζω α, για να α πο δει χτεί η α πο τε λε σμα τι κό τη τα των χη μι κών αυ τών ό πλων. Και το α πο τέ λεσμα ή ταν εν θαρ ρυ ντι κό, α φού απ τους 100 στρα τιώ τες που προ σβλή θη καν, οι 90 απ αυ τούς πέ θα ναν μέ σα σε ε λά χιστα λε πτά με φρι κτούς πό νους, α νί κα νοι να προ στατευ θούν α πό το ά γνω στο έ ως τό τε και ύ που λο αυ τό ό πλο. Ε πί ση μα, ό μως, σή με ρα, η 22α Απριλί ου 1915, χρο νο λο γεί ται ως η α φε τη ρί α έ ναρ ξης του χη μι κού πο λέ μου σε πα γκόσμιο ε πί πε δο (αν και εί ναι α πο δε δειγ μέ νο ι στο ρι κώς, ό τι ο χη μι κός και βιο λο γι κός πό λε μος ε φαρ μό στη κε στην αρ χαιό τη τα α πό τους Έλλη νες στις με τα ξύ τους ε μπόλε μες δια μά χες, αλ λά και κα τά των Περσών), αυ τό βέ βαια εί ναι μία άλ λη ι στο ρί α που θέ λει πο λύ χώ ρο για να α να πτυ χθεί, αν και τα στοι χεί α υ πάρ χουν. Ε κεί νη λοι πόν η η μέ ρα, θε ω ρεί ται ε πί ση μα σή με ρα ως η ημέ ρα έ ναρ ξης του χη μι κού πο λέ μου, ε νός πο λέ μου που θα άλ λαζε την έ ως τό τε γνω στή τακτι κή μορ φή και η νέ α αυ τή μορ φή, θα πλα νά ται στους λα ούς κα τά τη διάρ κεια του με σο πο λέ μου που α κο λού θη σε έ ως την α παρ χή του Β Πα γκό σμιου Πο λέμου, σαν μία τρο μα κτική α πει λή, για να φθά σει στις μέ ρες μας σαν έ νας ε φιάλτης που θα κά νει την ανθρω πό τη τα να α να τρι χιά ζει στη σκέ ψη και μό νο μίας πι θα νής χρή σης χη μι κών ου σιών, σε μία μελ λο ντι κή πο λε μι κή σύρ ραξη. Το πε ρί ερ γο ό μως της υ πό θεσης για το ποιος έ κα νε πρώ τος χρή ση χη μι κών ου σιών, «βα ρύ νει» τους Γάλλους και τούτο διό τι τον Ο κτώ βριο του 1914 ( 6 μή νες πριν την 22α Α πρι λί ου του 1915), οι Γάλ λοι χρη σι μο ποί η σαν σε έ να μι κρό το μέ α του με τώ που, βλή μα τα με δα κρυ γό να α έ ρια κατά των Γερ μα νών, έ τσι τη φο νι κή ε πί θεση στην πό λη Υ ΠΡ οι Γερ μα νοί τη θε ώ ρη σαν ως «δι καιο λο γη μέ νη πρά ξη α ντι ποί νων». Οι Γάλ λοι βέ βαια α ντέ κρου σαν τη δι καιολο γί α αυ τή των Γερ μα νών, λέ γο ντας πως: «ε μείς χρη σι μο ποι ή σα με δα κρυ γό νες ουσί ες, ό πως εί ναι η βρω μιοα κε τό νη και η χλω ριο α κετό νη και έ τσι δεν πα ρα βιά σα με τη Συν θή κη της Χά γης σε ό,τι α φο ρά στη χρη σι μο ποί η ση χη μι κών ό πλων, δε δο μένου ό τι η Συν θή κη α πα γο ρεύ ει τις α σφυξιο γό νες και τις το ξι κές χη μι κές ου σί ες, ε νώ ε πι τρέ πει τις δα κρυ γό νες». Οι Γερ μα νοί απ την πλευ ρά τους, ποτέ δε δέ χτη καν αυ τήν την ερ μη νεί α των Γάλ λων, εκ μεταλ λευό με νοι το γε γο νός για λό γους προ πα γάν δας, σαν «πο λι τι κή ψυ χρού πολέ μου» στις εκ δη λώ σεις τους και στα δι πλω μα τι κά Fora στα χρό νια που α κο λούθη σαν με τά το τέ λος του πο λέ μου και ως την έ ναρ ξη του Β Πα- 90 ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2007

4 γκό σμιου Πο λέ μου, λέ γο ντας ό τι: «Το ε πι χεί ρη μα αυ τό των Γάλ λων δεν είναι δυ να τόν να έ χει βά ση, α φού εί ναι γνωστό πως η χρή ση δα κρυ γό νων ου σιών σε με γά λη δό ση μπο ρεί να τα με τα βά λει σε α σφυ ξιο γό να». Δυ στυ χώς, η λο γι κή του πο λέ μου ως γνω στόν, υ πα κού ει σε μία κλι κω ση α ντι ποί νων που α φαι ρεί μάτά ξε ως α φορ μή για την ευ ρεί α κά θε νό ημα α πό ο ποιον δή πο τε κα νό να δι καιο σύ νης και οι Γάλλοι στρα τη γοί «ε ξα πολύ ο ντας» πρώ τοι δα κρυ γό νες ου σί ες, έ στω και σε περιο ρι σμέ νη κλίμα κα, προ σέ φε ραν μία πρώ της χρη σιμο ποί η ση ε νός ό πλου α πό το Στρα τό του Κά ι ζερ, που ρεί μεν τότε να τον έ κα νε να υ πε- μποτραυ μα τι σμό άλ λων , ρέ χει α πό τους α ντι πά λους του, ση μά δε ψε ό μως την α παρ χή ε νός ε φιάλ τη, ο ο ποί ος έ φθα σε ως τις μέ ρες μας πο λύ πιο τε λειοποι η μέ νος και α κού ει στο ό νομα «Βιο χη μι κός Πό λε μος». Η εί δη ση της κα τα στρο φής στην πε ριο χή της Υ ΠΡ, που είχε σαν α πο τέ λε σμα το θά να το αν δρών και το φρι κτό έ σπει ρε τον τρό μο στους Γάλλους στρα τιώ τες, οι ο ποί οι εί χαν χω θεί κυ ριο λε κτι κά μέ σα στα χα ρακώ μα τά τους σε ό λη την έ κτα ση του με τώ που. Οι στρα τιώ τες και οι α ξιω μα τι κοί τους κα τα λά βαι ναν πλέ ον, ό τι τα «πα τρο πα ράδο τα» πο λε μι κά μέ σα εί χαν σχε δόν χά σει κά θε α ξί α και ό τι μία «νέ α τά ξη πο λέ μου» δια μορφω νό ταν τώ ρα εκ βά θρων. Θα προ λά βαι ναν ό μως οι πο λε μι στές να α πο κτή σουν την πεί ρα που χρειά ζο νταν προ κει μέ νου να αντι με τω πί σουν α πο τε λεσμα τι κά τη νέ α αυ τή και ύ που λη μορ φή πο λέ μου; Την επο μέ νη πά ντως της 22ας Α πρι λί ου του 1915, η Γαλ λί α έ μοια ζε να οδεύ ει μοι ραί α προς την ήτ τα. Δύ ο η μέ ρες αρ γό τε ρα, στις 24 Α πρι λίου, ο Κα να δι κός Στρα τός που φρου ρούσε τα χα ρα κώ μα τα στον α να το λι κό το μέ α της πόλης Υ ΠΡ, δέ χτη κε σφο δρή ε πί θε ση με σύν νε φο α ε ρί ων και ο α πολο γι σμός των θυ μά των υ πήρ ξε πε ρί που ο ί διος, νε κροί και χι λιά δες τραυμα τί ες. Οι ε πι θέ σεις των Γερ μα νών με χη μι κά ό πλα ε πα να λή φθη καν την 26η Α πρι λί ου, την 1η και 5η Μα ΐ ου και πά ντα γύ ρω α πό την πε ριο χή της Υ ΠΡ. Στα τέ λη Μα ΐ ου και ό λο τον Ιού νιο, οι Γερ μα νοί χρη σι μο ποίη σαν δα κρυ γόνες χη μι κές ου σί ες στην πο λε μι κή ζώ νη Χημικός Πόλεμος 91

5 με τα ξύ των πό λε ων Αρ τουά και Αρ γκόν. Τον Ιούλιο και τον Αύ γου στο αλ λά ζουν τη σύνθε ση των χη μι κών ό πλων, προ κειμέ νου να μη δο θεί η δυ να τό τη τα στους Συμ μάχους να ε φεύ ρουν α ντί δο τα στις χη μι κές ου σί ες. Γε γο νός πά ντως εί ναι ό τι οι Γερ μα νοί υ πο τί μη σαν την ι κανό τη τα α ντί δρα σης των Συμ μά χων και έ τσι οι Γάλ λοι και οι Βρε τα νοί τε χνικοί άρ χι σαν α μέ σως να ερ γά ζο νται πυ ρε τω δώς, προ κει μέ νου να ε φεύ ρουν α μυντι κά μέ σα και α ντί δο τα. Αρ χι κά ε πρό κει το για πρω τό γο νες ε πι νοή σεις, σι γά-σι γά ό μως τε λειο ποί η σαν τις ε φευ ρέ σεις τους και έ τσι έ κα ναν την εμφά νι ση οι μά σκες α πό αν θρα κι κό σό διο α να μιγ μέ νο με αν θρα κι κό πο τά σιο. Ό μως και ε νώ οι Γερ μα νοί ε πι βράδυ ναν το ρυθ μό επι θέ σε ων με α έ ρια (πα ρα μέ νει α κό μα ά γνω στο το για τί, ενώ θα μπο ρού σαν να δια λύ σουν το Στρατό των Συμ μά χων με το νέ ο τους ό πλο), οι Σύμμα χοι δεν έ μει ναν με σταυ ρω μέ να χέρια πε ρι μέ νο ντας το μοι ραί ο, αλ λά πέ ρασαν α πο φα σι στι κά στην α ντε πί θε ση. Κα τόρ θωσαν πα ρά το χα μη λό ε πί πεδο της βιο μη χα νί ας τους, (οι Γερ μα νοί υ πε ρεί χαν αι σθη τά έ χο ντας με γά λες χη μι κές βιομη χα νι κές μο νά δες), να πραγμα το ποι ή σουν έ ναν ά θλο. Το Σε πτέμ βριο του 1916, οι Άγ γλοι κά νουν την εμφάνι ση τους στο μέ τω πο του πο τα μού ΣΟΜ του ο ποί ου εί χαν την ε πι τή ρη ση, ό μως έ να «σα τα νι κό μη χά νη μα» στους Γερ μα νούς στρα τιώτες προ κά λε σε την ί δια α γωνί α θα νά του και τρό μου, ί δια με εκεί νη που εί χαν δο κι μά σει οι Γάλ λοι στην Υ ΠΡ πριν ε νά μι ση πε ρί που χρό νο. Οι Βρε τα νοί που ως εκεί νη τη στιγ μή εί χαν κρα τή σει μί α στά ση α ναμο νής, ε ξα πέ λυ σαν μία με γά λης κλί μακας ε πίθε ση κα τά των Γερ μα νών με χη μι κές ου σί ες, κά νο ντας δο κι μή ε νός νέ ου βαλ λι στι κού ό πλου χη μι κών α ε- ρί ων, που είχε ε πι νο ή σει έ νας νε α ρός Άγ γλος Υ πο λο χα γός του Μη χα νι κού Σώμα τος με το ό νο μα Λί βεν ς. Οι Γερ μανοί αιφ νι διά στη καν, δεν μπο ρού σαν να φαντα στούν ό τι οι Σύμ μα χοι θα κα τόρθωναν μέ σα σε τό σο λί γο χρο νι κό διά στημα να φτιά ξουν κι αυ τοί χη μι κά ό πλα και μά λι στα και μη χα νή ε ξα πο λύ σε ως α πό με γά λη α πό στα ση. Η ε πί θε ση των Άγ γλων στις 25 Σε πτεμ βρί ου του 1916 κα τά των Γερ μα νών στον το μέ α του Λό ος του πο τα μού ΣΟΜ, ή ταν ο λέ θρια και κα τα στρε πτι κή για τα στρα τεύμα τα 92 ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2007

6 Με την α πο κα τά στα ση της ι σορ ρο πίας των μέσων διε ξα γω γής του χη μι κού πο λέ μου ε κα τέ ρω θεν, έ γι νε τώ ρα πιο έ ντο νος, λυσ σα λέ ος και κα τα στρε πτι κός με ταξύ των ε μπο λέ μων, α κο λου θώ ντας μία πο ρεί α α πάν θρω που και πα ρά λο γου α φα νι σμού αν θρώ που α πό άν θρω πο, με τον πιο χει ρό τε ρο, βα σα νι στι κό και ύ που λο τρό πο. Στην πα ρά λο γη αυ τή χω ρίς έ λε ος πορεί α, α ντί να πρυ τα νεύσει η λο γι κή, έ γι νε το α ντί θε το. Οι Γερ μα νοί που τώ ρα έ βλεπαν πως χά νουν τον πό λε μο και σε λί γο θα α να γκά ζο νταν να υ πο χω ρή σουν απ τα ε δά φη που εί χαν κα τα λά βει, έ φε ραν στην ε πι φά νεια έ να πα λιό πεί ρα μα, απ το 1866, του Γερ μανού χη μι κού Μά γιερ. Οι ε πι στή μο νες της Λου ντβιχ σχά φεν με βά ση τα πει ρά ματα του Μά γιερ, κα τόρ θω σαν να πα ρα σκευά σουν έ να εκ δό ριο που δεν ε ξα τμι ζό ταν γρή γο ρα και που μπο ρού σε να πα ρα μεί νει στο έ δα φος για πολλές η μέ ρες χω ρίς να γί νει α ντι λη πτό, α φού η ο σμή που εί χε ή ταν πο λύ ε λα φριά, παρ ό λο που η μυ ρου διά του θύ μι ζε σι νά πι και σκόρ δο. Το ό νο μά του θα γί νει συ νώ νυ μο του θα νά του: Υ ΠΕ ΡΙ ΤΗΣ. Την πρώ τη χρή ση αυ τού του χη μικού ό πλου των Γερ μα νών, τη «δο κί μασαν» οι Άγ γλοι τη νύ χτα της 11ης προς 12η Ιου λί ου Φλεγ μο νές, πλη γές, φλύ κται νες γέ μι ζαν τα σώ μα τα των στρα τιω τών, ε νώ έ χα ναν το φως τους μέ σα σε λί γα λε πτά. Άλ λοι πέ θαι ναν α πό ει σπνο ή του α ε ρί ου που τους κατέ στρε φε τα ε ρυ θρά αι μο σφαί ρια. Το α πο τέ λε σμα ή ταν τρα γι κό, α φού πά νω α πό στρα τιώ τες πέ θα ναν μέ σα σε ε λά χι στα λε πτά και α μέτρη τες χι λιά δες ή σαν οι τυ φλοί τραυ μα τί ες. Τε λι κά, Υπε ρί τη κα τόρ θω σαν να παρα σκευάσουν και οι Άγ γλοι και η χρήτου Κά ι ζερ. Πό σοι ή ταν οι νε κροί και οι τραυ μα τί ες, δεν έ μα θε πο τέ κα νείς, και τού το διό τι οι Γερ μα νοί δεν έ διναν πο τέ στοι χεί α για τα θύ μα τα που εί χαν α πό χη μι κές ε πι θέ σεις των Συμ μά χων, για να μη υ πο νομεύ σουν το η θι κό των στρα τιω τών τους. «Λί βεν ς» (α πό το ό νο μα του ε φευ ρέ- τη) ο νο μά στη κε και η βλητι κή μη χα νή για την ε κτό ξευ ση των βλη μά των με τα χη μι κά. Συ νί στα το σε έ ναν α πλό χα λύ βδινο σω λή να, κλει στό στη μί α ά κρη και ε φοδια σμέ νο με γό μω ση για την ε κτό ξευ ση του α ε ρί ου, κα θώς και με μί α η λε κτρι κή συ σκευ ή για την πυρο δό τη ση της πυ ρί- τι δας στην ο ποί α ή ταν το πο θε τη μέ νη η βόμ βα που πε ριείχε τα χη μι κά α έ ρια. Στην ου σί α η βλη τι κή μη χα νή «Λί βεν ς» εί χε το σχή μα ε νός κοι νού όλ μου, υ πήρ χε δε η δυ να τό τη τα να το πο θε τη θούν στο έ δα φος με ρι κές ε κα το ντά δες α πό αυ τές τις βλη τι κές μη χα νές, να συν δε θούν μετα ξύ τους έ τσι ώ στε τα βλή μα τά τους να ε κτο ξεύ ο νται ταυ τό χρο να. Η ε φαρ μο γή α πό τους Βρε τα νούς αυ τής α κρι βώς της σύν δε σης και ταυ τό χρο νης ε κτόξευ σης βλη μά των με χη μι κά, έ κα ναν θραύ ση ε κεί νο το πρω ι νό της 25ης Σε πτεμ βρί ου 1916, στέλ νο ντας κα τα στρο φή και ό λεθρο στα Γερ μα νι κά στρα τεύ μα τα στον πο τα μό ΣΟΜ, ό πως προ α να φέρ θη κε. Οι Γερ μα νοί, οι ο ποί οι με τό ση αυτοπε ποί θη ση εί χαν εγκαι νιά σει το χη μι κό πό λε μο και προσ δο κού σαν πολ λά απ τη μονο με ρή ε φαρ μο γή του, βρέ θη καν τώ ρα σε δύ σκο λη θέ ση, κα τόρ θω σαν ό μως να α ντι γρά ψουν το αγ γλι κό μο ντέλο «Λί βεν ς», κά νο ντας μό νο ο ρι σμέ νες μη ου σιώ δεις μετα τρο πές και έ να χρό νο μετά, το φθι νό πω ρο του 1917, η συ σκευ ή «Λί βεν ς» κά νει την εμ φά νι ση και στο Στρα τό του Κά ι ζερ. Χημικός Πόλεμος 93

7 ση του τώ ρα και α πό τους μεν και από τους δε, στοί χι σε α κρι βά σε α πώ λειες αν δρών α νά με σα στους ε μπολέ μους ε κεί νου του πα ρά λο γου και κα ταστρο φι κού πο λέ μου. Η λή ξη του βρή κε τους ε μπο λέ μους (Γερ μα νούς και Συμ μά χους) να με τρούν στρα τιώ τες που έ χα σαν τη ζω ή τους α πό τη χρή ση χη μι κών. Αλ λά και με τά τη λή ξη του πα ρά λογου αυ τού πο λέ μου και παρά την πα γκόσμια κα τα κραυ γή για τη χρή ση χη μι κών ό πλων, χρησι μο ποι ή θη καν και πά λι έ να χρό νο με τά και συ γκε κρι μέ να το 1919 α πό τους Βρετα νούς ε να ντί ον των Σο βιετι κών στον α ε ρο πο ρι κό βομ βαρ δι σμό της πό λης Αρχαγ γέλ σκ και κα τά των Αφ γανών α νταρ τών το 1920 στο Αφ γα νι στάν. Το 1925 υ πο γρά φε ται στη Γε νεύ η το λε γό με νο «Πρω τό κολ λο της Γε νεύ ης», σύμ φω να με το ο ποί ο α πα γο ρευό ταν αυ στη ρά η χρή ση χη μι κών ό πλων. Το πρω τό κολ λο ό μως αυ τό εί χε πολ λές α σάφειες σε ό,τι α φο ρά στην α πα γό ρευ ση πα ρα γω γής και ε να πο θή κευσης χη μι κών ό πλων και έ τσι πολ λές ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες ό χι μό νο δεν κα τέ στρεψαν τυ χών χη μι κά ό πλα που κα τεί χαν, αλ λά πα ρή γα γαν και ε να πο θή κευαν και άλ λα και μά λι στα πει ρα μα τί ζο νταν στην α να κά λυ ψη νέ ων τύ πων πιο θα να τηφό ρων. Έ τσι το 1935, οι Ι τα λοί κα τά τη διάρ κεια της ει σβο λή τους στην Αι θιο πί α, χρη σι μο ποί η σαν και πά λι χη μι κά ό πλα σε πε ριο ρι σμέ νη κλί μα κα. Στη διάρ κεια του με σο πο λέ μου και συ γκε κρι μέ να το 1936, οι Γερ μα νοί πα ρά την οδυ νη ρή τους ήτ τα στον Α Πα γκό σμιο Πό λε μο, συ νέ χι σαν να πει ρα μα τί ζο νται για α νεύ ρε ση χη μικών ουσιών. Με την α λη θο φα νή δε δι καιο λο γί α ό τι κά νουν πει ρά μα τα και έ ρευ νες στα χη μι κά τους ερ γο στά σια, προ κει μέ νου να α να κα λύ ψουν ζι ζα νιοκτό να προς ό φε λος της γε ωρ γί ας τους, α να κά λυ ψαν τυ χαί α τη θα να τη φό ρο για τον άν θρωπο χη μι κή ου σί α της νευρο το ξί νης. Με βά ση την ου σί α αυ τή, δη μιούρ γη σαν τα νευ ρο πα ρα λυ τι κά α έ- 94 ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2007

8 ρια, τα ο ποί α προ σβάλλουν άμε σα (σε ε λά χι στα δευ τε ρό λε πτα) το νευ ρι κό σύστη μα του αν θρώ που και προκα λούν α κα ριαίο θά να το α πό α σφυ ξί α. Α με τανό η τοι α πό τις συμ φο ρές του Α Πα γκό σμιου Πολέ μου, κρά τη σαν μυ στι κή την α να κά λυ ψη, γνω ρί ζο ντας ό τι σε λί γα χρό νια θα ε πα νέλ θουν για να «ξε πλύ νουν την ντρο πή» απ την ήτ τα του Α Πα σμιου Πο λέ μου και η α να κά λυ ψη αυ τή, τους ή ταν ά κρως α παραί τη τη. γκό- Τις πα ρα μο νές πά ντως του Β Πα- γκό σμιου Πο λέ μου, σχε δόν ό λες οι με γάλες δυ νά μεις της ε πο χής ε κεί νης εί χαν κα λά ορ γα νω μέ να και ε φο διασμέ να τα χη μι κά τους ο πλο στάσια. Νευ ρο πα ρα λυ τι κά χη μι κά ό πλα ό μως διέ θεταν μό νο οι Γερ μα νοί. Ευ τυ χώς, ό μως, κα τά τη διάρ κεια του Β Πα γκόσμιου Πο λέ μου, πα ρά τους φό βους που κα τεί χε τότε η αν θρω πό τη τα α πό τυ χόν χρή ση χη μι κών ό πλων, τού το δεν έ γι νε. Ακό μα και η Να ζι στι κή Γερ μανί α δεν τόλ μη σε να κά νει χρή ση χη μι κών ου σιών στα πε δί α των μα χών, α πό φό βο α ντι ποί νων. Αλ λά τα χρη σι μο ποί η σε α λύ πη τα για να θα να τώ σει ε κα τομ μύ ρια Ε βραί ους στα κρε μα τό ρια του Ά ου σβιτ ς και του Ντα χά ου. Ό ταν τε λεί ω σε ο πό λε μος, οι Σύμ μα χοι βρή καν και κα τά σχε σαν ε κα το ντά δες χι λιά δες τό νους χη μι κών ό πλων στις κα λά φυ λαγ μένες α πο θή κες του Γ Ρά ιχ. Με τά τη λή ξη του Β Πα γκό σμιου Πο λέ μου χρη σι μο ποι ή θη καν χη μι κά ό πλα σε πε ριο ρι σμέ νης κλί μα κας συρρά ξεις. Α πό το 1950 μέ χρι σή με ρα οι χώ ρες που κα τη γο ρή θη καν για χρή ση χη μι κών ό πλων ή ταν: Η Α με ρι κή στην Κορέ α το , η Αί γυ πτος στην Υε μέ νη το 1967, το Βιετ νάμ στο Λά ος το 1974 και στη Κα μπό τζη το 1978, η Νό τια Α φρι κή στην Α γκό λα το 1978, η Κί να στο Βιετ νάμ το 1979, η Ε.Σ.Σ.Δ. στο Αφ γα νι στάν το 1979, η Αι θιο πί α στην Ε ρυ θραί α το 1980, το Σαλ βα δόρ κα τά των α νταρτών το 1981 και το Ισ ρα ήλ κα τά των Πα λαι στι νί ων. Ε κεί όμως που Χημικός Πόλεμος 95

9 χρη σι μο ποι ή θη καν α λό γι στα, α λύ πη τα και με σφο δρότη τα ή ταν στο 10ε τή πόλε μο α νά με σα στο Ι ράκ και στο Ιράν με χι λιάδες ά μα χους νε κρούς. Παρ ό λες τις προ σπά θειες που έ γιναν ό λα αυ τά τα χρό νια α πό τη λήξη του Β Πα γκό σμιου Πο λέ μου και ε ντεύ θεν, για τον πε ριο ρι σμό χρή σης χη μι κών ό πλων και πα ρά την υ πο γραφή συν θή κης το 1972 για την ά με ση κα τα στρο φή των α πο θε μά των χη μικών και βιο λο γι κών ό πλων που είχαν τα κρά τη στις α πο θή κες τους και πά λι δεν έ γι νε κα τορ θω τή η ε φαρ μο γή της. Έ τσι, φτά νου με στο 1988 ό που ξε κι νά και πά λι μία νέ α προ σπά θεια του Ο.Η.Ε. αυ τή τη φο ρά, για τι άλ λο; Για την πολύ πα θη κα τάρ γη ση των χη μι κών. Ε πιτέλους οι Η.Π.Α. και η Ε.Σ.Σ.Δ. έ δει ξαν ό τι ή ταν πρό θυ μες τώ ρα να α να λά βουν πρω το βου λί α, για την ο ρι στι κή κα τάργη σή τους ύ στε ρα και α πό τη διε θνή κα τα κραυ γή και πά λι της κοι νής γνώμης, που ευαισθη το ποι ή θη κε α πό τις α πάν θρω πες ει κό νες που έ κα ναν το γύ ρο του κό σμου και α φο ρού σαν τη χρή ση χη μι κών ό πλων στην Περ σο-ι ρακι νή σύρ ρα ξη, ό που ο λόκλη ρα χω ριά α μά χων (κα τά πλειο νό τη τα Κουρ δι κών) ξε κλη ρί στη καν κυ ριο λεκτι κά στη μέ ση του δρό μου, κα θώς βά δι ζαν α νύπο πτοι. Οι ει κό νες ή ταν στην κυριο λε ξί α φρι κια στι κές καθώς έ δει χναν μι κρά παι διά νε κρά στην α γκα λιά της μάνας τους, πα ρα μορ φω μέ να, με τα μά τια ορ θά νοι χτα α πό επι θα νά τια α γω νί α και το στόμα α νοι χτό στην προ σπά θειά τους να α να πνεύ σουν. Η προ σπά θεια που ξε κίνη σε το 1988, καρ πο φό ρη σε την ε πό με νη χρο νιά (1989), με τη σύ γκλη ση διε θνούς διά σκε ψης στο Πα ρί σι. Στη διά σκε ψη αυ τή έλα βαν μέ ρος 145 χώ ρες και πα ρό τι δια σπάστη καν οι γνώ μες τους, διό τι ο ρι σμένες μη α να πτυσ σό μενες χώ ρες ζη τού σαν την κατάρ γη ση ταυ τόχρο να με τα χη μι κά και των πυ ρη νι κών, (για τα ο ποί α Α με ρι κή, Ε.Σ.Σ.Δ. και ο ρι σμέ νες Ευ ρω πα ϊ κές χώρες δε συμ φω νού σαν), κα τόρ θω σαν τε λι κά να υ ιο θε τήσουν ο μό φω να μία δια κή ρυ ξη στην ο ποί α συμ φω νού σαν στην α πο τροπή χρή σης χη μι κών ό πλων και τη στα δια κή κα τα στρο φή ό λων των υ παρ χό ντων α πο θε μά των. Κα τά δια βο λι κή σύ μπτω ση κι αυ τή 96 ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2007

10 η δια κή ρυ ξη ά φη νε και πάλι α σά φειες (ό πως ε κεί νη του 1972), α φού δεν α ποφα σί στη κε κα νέ να μέ τρο για την υ λοποί η σή της, παρ ό λα αυ τά ό μως οι προ σπά θειες κα τάρ γη σης των χη μι κών ό πλων εί χαν αρ κε τά κα λά α πο τε λέ σματα και συ νε χί ζο νται οι προ σπά θειες αυ τές μέ χρι σή με ρα. Μέ χρι πριν 15 χρό νια, ε πί ση μα του λάχι στον πα ρα δέ χο νταν ότι κα τεί χαν χη μικά ό πλα η Α με ρι κή και η πρώ ην Ε.Σ.Σ.Δ., οι ο ποί ες βέ βαια δεν έ χουν α ποκα λύ ψει τα α πο θέ μα τά τους, ε κτι μά ται ό μως ό τι δια θέ τουν και τό νους α ντί στοι χα. Σύμ φω να με το Διε θνές Ινστι τού το Στρα τη γι κών Με λε τών και το Σου η δι κό Ιν στι τού το Ε ρευ νών για την Ε δραί ω ση της Ει ρή νης, αρ κε τές α κό μη χώ ρες διέ θε ταν χη μι κό ο πλο στά σιο χωρίς να το πα ρα δέ χο νται ε πί ση μα, ό πως: Γαλ λί α, Βρε τα νί α, Περ σί α, Ι ράκ, Αί γυπτος, Ισ ρα ήλ, Συ ρί α, Λι βύη, Σα ου δι κή Α ρα βί α, Αφ γα νι στάν, Πα κι στάν, Ιν δί α, Κί να, Τα ϊ βάν, Βιετ νάμ, Κα μπό τζη, Τα ϊ λάνδη, Βιρ μα νί α, Βό ρεια και Νό τια Κο ρέ α, Κού βα, Χι λή και Αι θιο πί α. Σή με ρα, η ι δέ α και μό νο χρή σης χημι κών ου σιών σε πο λε μι κές συρ ρά ξεις, δι καιο λο γη μέ να δη μιουρ γεί τρό μο και ε φιαλ τι κές σκέ ψεις σε ό λη την αν θρω πό τητα, τα τε λευ ταί α δε χρό νια τα χη μι κά ό πλα έ χουν πε ρά σει δυ στυ χώς σε ορ γα νω μέ νες τρομο κρα τι κές ο μά δες, οι ο ποί ες δε δι στάζουν να τα χρη σι μο ποιή σουν κα τά α νυ ποψί α στων πο λι τών για λό γους εκ δί κη σης κυ βερ νή σε ων κρατών, με πο λύ πρό σφα τα γε γο νό τα, την τρο μο κρα τι κή ε πί θε ση με χη μι κά α έρια στο Με τρό του Τό κυο και τη φο νι κή και πο λύ νε κρη ε πί θε ση με χημι κά, πριν με ρι κά χρό νια στο Με τρό του Πα ρι σιού, ό που α θώ οι με ρο κα μα τιάρη δες άν θρω ποι, πη γαί νο ντας α νυ πο ψί α στοι στις ερ γα σίες τους, πλήρω σαν με τη ζω ή τους τη μι σαλ λο δοξί α νο ση ρών εγκε φά λων (μάλ λον α νεγκέ φα λων). Η πρυ τάν ε υ σ η τ η ς λο γι κής, η α πο δο χή της δια φορε τι κό τη τας των λα ών, η προ ώ θη ση τ ο υ α θ λ η - τ ι σ μ ο ύ, η ε πα φή και η γνω ρι μί α των λα ών μέ σα α πό τα πο λι τι στι κά δρώ με νά τους εί ναι η μό νη τρο χο πέ δη που θα μπο ρού σε να βά λει φραγ μό ο ρι στι κά, σε μία πι θα νή και α πε ρί σκεπτη χρήση χη μι κών ου σιών για λό γους εκ δί κη σης, α νά με σα σε λα ούς που α νήκουν σε δια φο ρε τι κούς πο λι τι σμούς, θρη σκεί ες, ή θη και έ θιμα. Ο Θε ός που εί ναι Ε ΝΑΣ για ό λους τους αν θρώ πους να βά λει το χέ ρι Του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Πε ριο δι κός τύ πος Ιστορία Τεύχος 25, Ιούλιος Ε γκυ κλο παί δειες Επιστήμη Τόμοι 7 & 14. Γνωρίζω Τόμοι 10 & 16. Η με ρή σιος τύ πος Χημικός Πόλεμος 97

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Aπεργίες ΠOΣΔEΠ: 48ωρη 24-25/1, 3ήμερη 31/1, 1-2/2 διαρκείας από 5/2 Ώρα να ξεσηκωθούν απεργιακά όλα τα συνδικάτα βλέπε σελίδες 3, 4, 5, 6, 7

Aπεργίες ΠOΣΔEΠ: 48ωρη 24-25/1, 3ήμερη 31/1, 1-2/2 διαρκείας από 5/2 Ώρα να ξεσηκωθούν απεργιακά όλα τα συνδικάτα βλέπε σελίδες 3, 4, 5, 6, 7 κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη 24 Γενάρη 2007 Νο 752 τιμή 1,50 ευρώ www.sek-ist.gr Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα Tρομοϋστερία για τους κουκουλοφόρους H ΠOΛITIKH THΣ ENTAΣHΣ ΔEN ΘA ΠEPAΣEI βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητές -εργάτες μαζί

Φοιτητές -εργάτες μαζί Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη www.sek-ist.gr 7 Φλεβάρη 2007 Νο 754 τιμή 1,50 ευρώ τιμή ενίσχυσης 2,00 ευρώ γυρίστε στις σελίδες 6, 7 H ANAΘEΩPHΣH NAYAΓHΣE OI KATAΛHΨEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα