KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2"

Transcript

1 KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2 Instalacije: HLADJENJE I VENTILACIJA Pripremio: Dr Igor Vušanović

2 ŠTA SADRŽE INSTALACIJE ZA HLAĐENJE? Instalacije za hlađenje sadrže: Izvor toplotne/rashladne energije (toplotna pumpa, kotao, neki drugi sistem za pripremu energije); Primarni nosilac toplote (vazduh, voda, freon); Sistem za distribuciju energije kroz objekat (klima komora, cijevna mreža, mreža kanala za distrubuciju vazduha, cijevi za razvod freona); Sistem za predaju energije sa primarnog nosioca toplote na objekat za hlađenje/grijanje (fan coil aparat, rešetka, hladna tavanica i sl.); Sistem za upravljanje instalacijom;

3 PODJELA SISTEMA PREMA NOSIOCU TOPLOTE Vazdušni sistemi: Izvor energije (toplotna pumpa, kotao i sl.); Klima komora gdje se vrši priprema vazduha koji se distribuira po objektu; Sistem kanala za distribuciju; Vodeni i sistemi sa freonskim razvodom: Izvor energije (toplotna pumpa, kotao i sl.); Cijevna mreža za distribuciju vode (freona) po objektu; Ventilator konvektori (fan coil) aparati Kombinovani vazdušno-vodeni (freonski) sistemi kao kombinacija dva navedena sistema;

4 ELEMENTI SISTEMA Izvor energije: toplotna pumpa Sistem za distribuciju primarnog nosioca toplote (vazduh) Cijevna mreža Distribucioni elementi (vazduh) Ventilator konvektori (fan- coil aparati) (voda)

5 POTREBNA KOLIČINE VAZDUHA: 1.rashladno opterećenje Nadpritisak Prostorija t i m& t e Karakteristike vazduha: ρ 1.2 kg/m 3 c p =1000 J/kgK i=c p t [J/kg] Podpritisak Q & m& Potrebna količina vazduha se računa kao:. V [ ] Q[ W ] m 3 / h = 3 ( ) T u T ub T u temperatura vazduha u prostoriji T ub temperatura ohlađenog vazduha koji se ubacuje u prostor Primjer: Q=10 kw T u = 27 o C T ub = 12 o C V [m 3 /h] = 3x 10000/(27-12) V [m 3 /h] = 2000 Poprečni presjek komore: A=V [m3/h] /W[m/s] Preporučena brzina vazduha u komori je 2.5 3m/s A=0.185 m 2 što je ekvivalentno kvadratu stranica 43 x 43cm

6 POTREBNA KOLIČINE VAZDUHA: 2.izmjena vazduha Preporučene ene vrijednosti broja izmjena vazduha u prostorijama Potrebna količina vazduha može biti određena i prema uslovima ventilacije Broj izmjena vazduha na čas (n) je: n = kol. svježeg vazduha u toku 1h (m 3 /h)/ zapremina prostorije[m3].

7 POTREBNA KOLIČINE VAZDUHA: 3.infiltracija Infiltracija predstavlja prodor spoljašnjeg nekondicioniranog vazduha u prostor boravka; Potrebno je dodati infiltraciono opterećenje prilikom proračuna toplotnog opterećenja objekta; Potrebno ga je predvidjeti prilikom proračuna količina vazduha za prostoriju;

8 UREĐAJI ZA PRIPREMU VAZDUHA Ventilator za izbacivanje vazduha Filteri za vazduh Rekuperator grijač Ventilator za ubacivanje vazduha Klima komora sa rekuperacijom otpadne toplote hladnjak Protok vazduha koji mogu ostvariti klima komore se kreće od m 3 /h; Brzina vazduha na filterima se kreće od 4 5 m/s; Pomoću grijača i hladnjaka se vrši priprema vazduha: Podešavanje temperature vazduha; Podešavanje relativne vlažnosti (30 50%)

9 VENTILATOR Radijalni (centrifugalni) ventilatori Ventilatori su: Uređaji za pogon vazduha kroz sistem za ventilaciju; Dimenzionišu se prema: Protoku vazduha V(m 3 /h) Naporu koji treba da savladaju Δp (Pa) Komore mogu biti sa: Jednim (obične komore) Dva ventilatora (sa rekuperacijom toplote) Frekventno regulisane sa promenljivim protokom vazduha.

10 ŠTA JE REKUPERACIJA TOPLOTE? Pločasti rekuperator Rotacioni rekuperator Vazduh koji se izvlači iz klimatizovanog prostora ima potencijal: Ljeti jer je rashlađen na temperaturu prostora (24 27 o C) Zimi jer je zagrijan na temperaturu prostora (20 22 o C) Prije izbacivanja u okolinu ova toplota se može iskoristiti za kondicioniranje (grijanje/hlađenje) svježeg vazduha; Rekuperatori su Uređaji u kojima se vrši iskorišćavanje otpadne toplote vazduha; Rekuperator je razmenjivač toplote vazduhvazduh i može biti: Pločasti (manji protoci vazduha); Rotacioni (velike dimenzije i veliki protoci vazduha); Kod ventilacije iznad 3000 m 3 /h rekuperacija je zakonska obaveza u zemljama EU!

11 TOPLOTA KOJA SE REKUPERIŠE Količina toplote koja stoji na raspolaganju: Ljeto: Q rek =ρvc p (T sp -T un ) T sp temperatura spoljašnjeg vazduha; T un temperatura vazduha u prostoriji; Zima: Q rek =ρvc p (T un -T sp ) Količina toplote koja se rekuperiše: Q rek,neto =η rek Q rek ; η rek = 0,25 0,75

12 VENTILACIJA BEZ REKUPERACIJE Primjer ventilacije bez rekuperacije otpadnog vazduha Ubacivanje i izvlačenje vazduha se može vršiti separatno; Kada se vrši grijanje objekta izvlačenje se vrši na vrhu radi ostvarivanja povoljnijeg strujanja vazduha; Prednosti: Ušteda prostora za postavljanje sistema za distribuciju vazduha; Nedostatak: U okolinu se baca toplotno neiskorišćeni vazduh Umjesto jedne potrebne su dvije komore;

13 HLAĐENJE VAZDUHA proračun Kondicionirani vazduh T=14,7 o C, φ=100% Vazduh nakon rekuperatora T=32,4 o C, φ=35% Izlaz vode (t w =12 o C) Klimatizovan vazduh Kondezat? KAPACITET HLADNJAKA (voda) Q ρ c V w h w = ρ V c = 1000 = w 4,2 kj w / ( T T ) kg / w,ul m kgk 3 w,iz [ ] 3 m / s protok vode ( kw ) Q i V ( i i ) h = ρv air,ul air,iz ρ = 1,2 v air,ul i air,iz vazduha Ulaz vode (t w =7 o C) KAPACITET HLADNJAKA (vazduh) kg / m 3 ( kj / kg) ispred i entalpije iza ( kw ) hladnjaka

14 KONDEZAT TOKOM HLAĐENJA? i t t φ φ=const Vazduh vlagu (H 2 O) u parnom stanju; Apsolutna vlažnost je: X= Masa vlage Masa suvog vazduha Relativna vlažnost je: d φ = x Do kondezacije vazduha dolazi kada je temperatura hladnjaka niža a od temperature tačke rose T R P d (Pa) (%) P d (Pa) Tačka rose je: T R = T(x=const. φ=1)

15 KOLIČINA KONDEZATA i t d t B DFG DF x φ φ=const Za protok V=1600 m 3 /h dobija se: m w = 1,2 x 1600 x 0,00278 = 5,3376 kg/h Ulazni vazduh T=32 o C, φ=35% Kondicionirani vazduh T=10 o C, φ=100% Količina ina vlage koja se izdvaja: ΔX= ΔX= kg.w/kg s.v. Količina ina vlage koja se izdvaja na čas: mw ρ v = ρv = 1,2 ( x ) ul xiz kg / m 3

16 POLOŽAJ VENTILATORA I HLADNJAKA Ventilator za vazduh se postavlja uvijek tako da izvlači vazduh iz izmenjivača; Filter za vazduh se postavlja uvijek ispred izmenjivača toplote;

17 SISTEM ZA DISTRIBUCIJU VAZDUHA Kanali za distrubuciju vazduha se vode u glavnom ispod plafona ali mogu se voditi i u podovima (računarski centri i sl.) Dimenzije kanala se određuju na osnovu protoka vazduha i dozvoljenih brzina strujanja u kanalu; Postoje tri metode proračuna vazdušnih kanala: Metoda smanjivanja brzina; Metoda konstantnog pada pritiska; Metoda povraćaja statičkog pritiska;

18 DIMENZIONISANJE KANALA metoda smanjivanja brzina - Primjena Kanali za dovod vazduha Glavni kanali Približna brzina vazduha (m/s) Kanali za odvod vazduha Ogranci Glavni kanali Ogranci Stambene zgrade Hoteli 7,5 6,5 6 5 Pozorišta i bioskopi 6,5 5,5 5 4 Upravne zgrade ,5 6 Restorani ,5 6 Bolnice 7,5 6,5 6 5 Biblioteke ,5 6 Najjednostavnija metoda za proračun; Dimenzionisanje počinje od ventilatora prema kraju kanala; Preporučene brzine su takve da se vodi računa o buci u kanalima; Primjena ove metode zahtijeva iskustvo projektanata i može se primjenjivati samo na jednostavnijim sistemima;

19 DIMENZIONISANJE KANALA metoda smanjivanja brzina (2) Primjena Žaluzine za spoljni vazduh Približna brzina vazduha (m/s) Komforna postrojenja Industrijska postrojenja Glavni kanali Ogranci Rešetke za spoljni vazduh ili za izvlačenje vazduha U industrijskim postrojenjima su brzine veće jer: Propisi o buci u kanalima su manje zahtjevni; Količine vazduha su znatno veće i vezanu su pored ljudi i za odgovarajuće tehnološke procese;

20 DISTRIBUCIJA VAZDUHA Distributivni element: rešetka etka ili fan coil aparat Hladni vazduh Vazduh u prostoru Miješanje vazduha Topli vazduh Hladan vazduh se distribuira horizontalno: Da se obezbijedi bolje miješanje sa vazduhom u prostoru; Da se obezbijedi slobodan pad težeg (hladnog) vazduha i pospješi cirkulacija na gore lakšeg (toplog) vazduha

21 Vodeni sistem: ODREĐIVANJE PROTOKA I PREČNIKA Nadpritisak Prostorija Fizičke karakteristike vode ρ 1000 kg/m 3 c p =4,186 kj/kgk ΔT 5 o C Podpritisak Q Potrebna količina ina vode za fan coil Prečnik cijevi za dovod vode u fan coil: d V [ ] [ m / h] 3 4 mm = 1000 [ s] 3600π w m / Q h [W] = ρvc p ΔT V [ m 3 /h] = 0.86 Q h [kw] / ΔT V [ m3/h] = / 5 = 1.72 m 3 /h Brzina strujanja vode w = 0.8 m/s Prečnik cijevi: d(mm) = Broj fan coil aparata se dobija kada se kapacitet Q podijeli sa kapacitetom izabranog fan coil aparata iz kataloga proizvođača

22 TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA Odvod vazduha Dovod vazduha Odvod i dovod vode Osnovne karakteristike: Rashladni kapacitet mašine Q h = 10,2kW (t sp = 32 o C, t w =5 o C) Potrošnja električne energije: P el = 3,9 kw Kapacitet grijanja: Q g = 10,2kW (t sp = 32 o C, t w =5 o C) Toplotna pumpa vazduh - voda

23 KAPACITET HLAĐENJA T o (C) kwf 25 TEMPERATURA SPOLJAŠNJEG VAZDUHA ( o C) kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf 45 kwe 5 11,1 3,5 10,7 3,7 10,2 3,9 9,8 4,1 9,1 4,3 8,4 4,6 6 11,5 3,5 11,1 3,7 10,6 3,9 10,2 4,1 9,4 4,3 8,7 4,6 7 11,8 3,5 11,5 3,7 10,9 3,9 10,5 4,1 9,8 4,3 9,0 4,6 8 12,2 3,6 11,8 3,7 11,3 3,9 10,9 4,1 10,1 4,4 9,3 4,6 9 12,6 3,6 12,2 3,7 11,7 3,9 11,2 4,1 10,4 4,4 9,6 4, ,0 3,8 12,6 3,7 12,0 3,9 11,6 4,1 10,8 4,4 10,0 4,6 Rashladni kapacitet čilera opada sa: Porastom temperature okoline; Smanjenjem temperature vode koja izlazi iz čilera; Veći uticaj ima temperatura vode na izlazu iz čilera

24 KAPACITET HLAĐENJA UTICAJ TEMPERATURA Temperatura vode na izlazu (C) Rashladni kapacitet čilera opada sa: Porastom temperature okoline; Smanjenjem temperature vode koja izlazi iz čilera; Veći uticaj ima temperatura vode na izlazu iz čilera

25 KAPACITET GRIJANJA T o ( o C) Rel. Vlažnost (%) TEMPERATURA VODE NA KONDEZATORU (UL./IZ.) ( o C) 30/35 35/40 40/45 kwt kwe kwt kwe kwt kwe ,0 3,7 11,0 4,0 10,8 4, ,2 3,7 12,0 4,0 11,8 4, ,5 3,7 12,3 4,0 12,1 4, ,1 3,7 12,9 4,0 12,6 4, ,3 3,7 14,1 4,0 13,7 4,3 Kapacitet grijanja toplotne pumpe opada sa: Smanjenjem temperature okolnog vazduha; Povećanjem temperature vode koja se distribuira kroz objekat; Veći uticaj ima smanjenje temperature okoline.

26 KAPACITET GRIJANJA UTICAJ TEMPERATURA Kapacitet grijanja toplotne pumpe opada sa: Smanjenjem temperature okolnog vazduha; Povećanjem temperature vode koja se distribuira kroz objekat; Veći uticaj ima smanjenje temperature okoline.

27 FRIGO SHEMA INSTALACIJE POZ. OPIS POZ. OPIS CEC KONDENZATOR ISPARIVAČ SM SERVO MOTOR CV JEDNOSMJERNI VENTIL SF VIDNO STAKLO EW ISPARIVAČ KONDENZATOR SPH PRESOSTAT VISOKOG PRITISKA FD FILTER SUŠAČ SPL* PRESOSTAT NISKOG PRITISKA LR SKUPLJAČ TEČNOSTI ST AKUMULACIONI TANK MC KOMPRESOR ST1 TEMPERATURNA SONDA MN MANOMETAR ST2 ANTIFRIZ SONDA MP CIRKULACIONA PUMPA ST3 TEMPERATURNA SONDA MV VENTILATOR TRGV ** TRANSDUCER PRITISKA PD DIFERENCIJALNI PRESOSTAT VE EKSPANZIONA POSUDA RCV 4 KRAKI VENTIL VSI VENTIL SIGURNOSTI 300 kpa RE GRIJAČ ISPARIVAČA VSI1 SIGURNOSNI VENTIL ZA VODU SE PRESOSTAT PREKIDAČ VT EKSPANZIONI VENTIL Kod toplotnih pumpi vazduh-voda: Jedan izmenjivač toplote je vazduhom hlađen/grijan a drugi je vodom hlađen/grijan; Četvorokraki ventil određuje režim rada ljeto/zima; Rashladni kapacitet/kapacitet grijanja se uzima na vodenom izmenjivaču toplote

28 KLASIFIKACIJA UREĐAJA HLAĐENJE (EER) Klasa energetske efikasnosti A 3,20 < EER Klasa energetske efikasnosti B 3,20 < EER > 3,00 Klasa energetske efikasnosti C 3,00 < EER > 2,80 Klasa energetske efikasnosti D 2,80 < EER > 2,60 Klasa energetske efikasnosti E 2,60 < EER > 2,40 Klasa energetske efikasnosti F 2,40 < EER > 2,20 Klasa energetske efikasnosti G 2,20 < EER GRIJANJE (COP) Klasa energetske efikasnosti A 3,60 < COP Klasa energetske efikasnosti B 3,60 < COP > 3,40 Klasa energetske efikasnosti C 3,40 < COP > 3,20 Klasa energetske efikasnosti D 3,20 < COP > 2,80 Klasa energetske efikasnosti E 2,80 < COP > 2,60 Klasa energetske efikasnosti F 2,60 < COP > 2,40 Klasa energetske efikasnosti G 2,40 < COP Primjer izgleda energetske oznake

29 SISTEMI SA FREONOM Freonska instalacija sa više e unutrašnjih njih jedinica Dobre osobine: Jednostavna instalacija; Dobra regulacija Mane: Nemogućnost primjene za veće objekte; Cijevna instalacija osjetljiva i zahtijeva pažljivo rukovanje i postavljanje;

30 FAN COIL APARATI Vertikalna izvedba Horizontalna izvedba Priključci za vodu Priključak za kondezat Fan coil aparati su uređaji: Za hlađenje vazduha koji cirkuliše pomoću ventilatora; Koji koriste vodu temperature (7/12 o C) koja se priprema u toplotnoj pumpi; Koji vrše izdvajanje vlage iz vazduha u prostoriji pa zahtijevaju i priključak za odvod kondezata;

31 STRUKTURA FAN COIL APARATA Filterska sekcija je na ulazu u fan coil aparat; Izmenjivač toplote vrši hlađenje/grijanje vazduha Izdvajanje kondezata; Ventilatorska sekcija na kraju

32 KANALSKI FAN COIL APARAT Kanalski fan coil aparat može se koristiti za potrebe ventilacije i hlađenja jer: Ventilator fan coil aparata može opsluživati lokalnu mrežu kanala; Izmenjivač toplote fan coil aparata služi za kondicioniranje vazduha koji se ubacuje u prostor; Ovakvo rješenje pogodno za manje prostore gdje ne postoji mogućnost smještanja klima komore za centralnu distribuciju;

33 PODNI FAN COIL APARATI Podni konvektori se koriste na mjestima gdje postoje velike staklene površine; Bazeni, Aerodromi, Saloni i sl. Strujanje vazduha može biti: Prirodno Prinudno sa ventilatorom

34 PODNI KONVEKTORI - STRUJNA SLIKA Usmjeravanjem vazduha može se obezbijediti: Bolje miješanje sa vazduhom u prostoru; Bolje odnošenje/donošenje toplote u kontaktu sa staklenom površinom;

35 ZAKLJUČCI Instalacije za hlađenje služe za održavanje uslova ugodnosti (temperature i vlažnosti vazduha ) tokom ljetnih mjeseci; Osnova za odabir instalacije predstavlja proračun toplotnih dobitaka; Pored spoljašnje temperature, sunčevo zračenje predstavlja efekat koji se mora uzeti u obzir, a koji je promenljiv tokom dana; Izbor koncepcije (šta je izvor ili ponor toplote) veoma važan za funkcionisanje sistema u tehničkom i ekomskom smislu; Ventilacija predstavlja takođe neophodan uslov za postizanje parametara ugodnosti pa se projektuje zajedno sa sistemima za klimatizaciju;

36 ZAKLJUČCI (2) Vazduh je najveći i najpristupačniji izvor toplote; Najveća mana vazduha kao izvora su varijacije njegove temperature, što znatno utiče na smanjenje faktora grijanja (EER); U većini slučajeva obavezna je primjena dodatnog izvora grijanja (ekonomične su do temperature okoline od -5 C); Naslage leda najviše se stvaraju pri temperaturi vazduha oko 0 C (potrebno je odleđivanje isparivača svakih 1.5 do 2 sata); Za temperaturu okoline od -10 C odleđivanje isparivača svakih 5 sati ali tada je znatno manji stepen grijanja toplotne pumpe.

37 HVALA NA PAŽNJI!?

SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE SISTEMI VENTILAIJE I KLIMATIZAIJE Kao nosilac toplote (radni fluid) u vazdušnim sistemima javlja se vazduh. Vazduh se zagreva u grejaču ili hladi, vlaži ili suši, filtrira i, pripremljen na odgovarajući

Διαβάστε περισσότερα

Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831

Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831 3 PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE ZIMA Dva postupka proračuna toplinskog opterećenja (toplinskih gubitaka) prostorija i cijele zgrade prema EN12831: pojednostavljen podroban Primjena pojednostavljenog proračuna

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

7 SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

7 SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE 7 SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE Kao nosilac toplote (radni fluid) u vazdušnim sistemima javlja se vazduh. Vazduh se zagreva u grejaču ili hladi, vlaži ili suši, filtrira i, pripremljen na odgovarajući

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA Toplotna pumpa sa izdvojenim hidromodulom Kompaktna toplotna pumpa sa ugrađenom hidromodulom SADRŽAJ

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA Doc.dr.sc. Igor BALEN Grijač - faktori koje treba razmotriti kod izbora izmjenjivača: Traženi učinak ili kapacitet

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

INSTALACIJE ZGRADA. Marina MALINOVEC PUČEK

INSTALACIJE ZGRADA. Marina MALINOVEC PUČEK INSTALACIJE ZGRADA Marina MALINOVEC PUČEK SALON NAMJEŠTAJA 1. INSTALACIJA VODOVODA (sanitarna voda + požarna voda) 2. INSTALACIJA KANALIZACIJE (sanitarna voda + oborinska voda) 3. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA

TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA KURS IZ ENERGETSKE EFIKASNOSTI TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA 1 Grijanje stambenog prostora UVOD ZADATAK GRIJANJA STANJE UGODNOSTI POTREBNA KOLIČINA TOPLOTE

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna Kompak tne toplotne p o d s t a n i ce T oplotna podstanica pred- stavlja, pored toplotnog izvora i toplifikacione mreže, treći osnovni element sistema daljinskog grejanja. Namenjena je za regulisanu predaju

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing.

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing. UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije Dipl. Ing. Darko SMOLJAN Automatska regulacija - automatska regulacija u GViK sustavima

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda

Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda kompetetna marka za energetski štedljive sisteme Plan za projektovanje toplotnih pumpi na bazi razmene energije vazduh/voda i antifriz/voda BWL / BWS Sadržaj Sadržaj...strana 1. Osnovni pojmovi... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Inženjerska komora Crne Gore. Proračun projektnog toplotnog opterećenja (grijanje) Nenad Kažić MEST EN 12831

Inženjerska komora Crne Gore. Proračun projektnog toplotnog opterećenja (grijanje) Nenad Kažić MEST EN 12831 Inženjerska komora Crne Gore Proračun projektnog toplotnog opterećenja (grijanje) Nenad Kažić MEST EN 12831 1. Istorija EN 12831 Osim potpuno drugačijieg korišćenja formula, EN 12831 se razlikuje metodološki

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Drugi zakon termodinamike

Drugi zakon termodinamike Drugi zakon termodinamike Uvod Drugi zakon termodinamike nije univerzalni prirodni zakon, ne važi za sve sisteme, naročito ne za neobične sisteme (mikrouslovi, svemirski uslovi). Zasnovan je na zajedničkom

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

KLIMA-BOJLER. klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST

KLIMA-BOJLER. klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST KLIMA-BOJLER klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST KORISNI PODACI princip rada toplinske pumpe 25ºC do 27ºC 15 kw HLAĐENJA 20 kw, U OKOLINU

Διαβάστε περισσότερα

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem.

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. 1.OSNOVNI POJMOVI TOPLOTA Primjeri * KALORIKA Nauka o toploti * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. * TD SISTEM To je bilo koje makroskopsko tijelo ili grupa tijela,

Διαβάστε περισσότερα

10. BENZINSKI MOTOR (2)

10. BENZINSKI MOTOR (2) 11.2012. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak 10. BENZINSKI MOTOR (2) 1 Sustav ubrizgavanja goriva Danas Otto motori za cestovna vozila uglavnom stvaraju gorivu smjesu pomoću sustava za ubrizgavanje

Διαβάστε περισσότερα

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI 2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI RESIDENTIAL Životni stil i odgovornost za okolinu Kombinacija za one koji traže kvalitet! TOSHIBA već preko 60 godina ulaže u istraživanje i razvoj novih sistema za

Διαβάστε περισσότερα

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Opis VF 2 VF 3 Ventili VF 2 i VF 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma H E A T P U M P S sadržaj S-THERM+, S-THERM i SWH tehnologija S-THERM + predstavljanje S-THERM+ unutarnja jedinica S-THERM+ vanjska jedinica S-THERM+ upravljanje i

Διαβάστε περισσότερα

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S JEDNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE:/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA JEDNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE: Acu Heat AH UNO 200/300/500/800/0/1500/2000 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

Proračun toplotne zaštite

Proračun toplotne zaštite Proračun toplotne zaštite za objekat Stambeni objekat urađen prema JUS U.J5.600 iz 1998 i JUS U.J5.510 iz 1987 godine. Sadržaj - analiza konstrukcija - analiza linijskih gubitaka - proračun toplotnih transmisionih

Διαβάστε περισσότερα

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru

Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu AVDS - za paru Tehnički podaci Regulatori za redukciju tlaka (PN 25) AVD - za vodu - za paru Opis Osnovni podaci za AVD: DN -50 k VS 0,4-25 m 3 /h PN 25 Raspon podešenja: 1-5 bar / 3-12 bar Temperatura: - cirkulacijska

Διαβάστε περισσότερα

VRV INSPIRISANI KOMFOROM MOTIVISANI DIZAJNOM VOĐENI INŽENJERINGOM

VRV INSPIRISANI KOMFOROM MOTIVISANI DIZAJNOM VOĐENI INŽENJERINGOM VRV 2014 INSPIRISANI KOMFOROM MOTIVISANI DIZAJNOM VOĐENI INŽENJERINGOM aikin Svaki biznis zahteva savršeno radno okruženje. Osnovna potreba svakog biznisa - od samousluga do kancelarija, od javnih ustanova

Διαβάστε περισσότερα

Proračunski model - pravougaoni presek

Proračunski model - pravougaoni presek Proračunski model - pravougaoni presek 1 ε b 3.5 σ b f B "" ηx M u y b x D bu G b h N u z d y b1 a1 "1" b ε a1 10 Z au a 1 Složeno savijanje - VEZNO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji za (M i, N

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETSKA POSTROJENJA

ENERGETSKA POSTROJENJA (Parne turbine) List: 1 PARNE TURBINE Parne turbine su toplinski strojevi u kojima se toplinska energija, sadržana u pari, pretvara najprije u kinetičku energiju, a nakon toga u mehanički rad. Podjela

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - SUSTAVI VENTILACIJE. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - SUSTAVI VENTILACIJE. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - SUSTAVI VENTILACIJE Doc.dr.sc. Igor BALEN Zašto ventilirati? Glavne potrebe: 1. Dovođenje vanjskog zraka (kisika) u zatvoreni unutarnji prostor, 2. Razrjeđivanje koncentracije zagađivača

Διαβάστε περισσότερα

Daikin Altherma niskotemperaturna monoblok toplotna pumpa

Daikin Altherma niskotemperaturna monoblok toplotna pumpa Informacije za instalatere Daikin Altherma niskotemperaturna monoblok toplotna pumpa Prirodan izbor Iz kojih razloga odabrati Daikin? Daikin je svetski lider na polju klimatizacije i grejanja. Naše veliko

Διαβάστε περισσότερα

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE Vertikalni bojler VB Horizontalni bojler - HB Vertikalni akumulator tople vode ATV-V Horizontalni akumulator tople vode ATV-H BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE BOJLER HORIZONTALNI

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE 2 0 1 3 / 1 4 Light Commercial KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE RAV Light Commercial 2 I TOSHIBA Rešenja profesionalaca za profesionalce Poboljšanje proizvoda i traganje za inovacijama su čvrsto utkani

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETSKI SUSTAVI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE

ENERGETSKI SUSTAVI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE Prof. dr. sc. Zmagoslav Prelec List: ENERGETSKI SUSTAVI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE ENERGETSKI SUSTAVI S PARNIM PROCESOM - Gorivo: - fosilno (ugljen, loživo ulje, prirodni plin) - nuklearno(u

Διαβάστε περισσότερα

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje:

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje: 8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEANIKE FLUIDA. Oreite minimalni protok Q u nestlačiom strujanju fluia ko koje će ejektor početi usisaati flui kroz ertikalnu cječicu. Zaano je A = cm, A =,5 cm, h=,9 m.

Διαβάστε περισσότερα

PROSTA GREDA (PROSTO OSLONJENA GREDA)

PROSTA GREDA (PROSTO OSLONJENA GREDA) ROS GRED (ROSO OSONJEN GRED) oprečna sila i moment savijanja u gredi y a b c d e a) Zadana greda s opterećenjem l b) Sile opterećenja na gredu c) Određivanje sila presjeka grede u presjeku a) Unutrašnje

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi centralnog grejanja

Sistemi centralnog grejanja Sistemi centralnog grejanja Uređaji za grejanje: Pojedinačni (lokalni) Postrojenja za centralno grejanje Podele sistema centralnog grejanja prema: Nosiocu toplote (grejnom fluidu) na vodene, parne ili

Διαβάστε περισσότερα

Klima uređaji - split sistem "Nordstar" Klima uređaji - split sistem "Vaillant. Klima uređaji - inverter "Vaillant. Toplotne pumpe i čileri "Galletti"

Klima uređaji - split sistem Nordstar Klima uređaji - split sistem Vaillant. Klima uređaji - inverter Vaillant. Toplotne pumpe i čileri Galletti Klima uređaji - split sistem "Nordstar" Klima uređaji - split sistem "Vaillant Klima uređaji - inverter "Vaillant Ventil konvektori "Galletti" Kaloriferi "Galletti" Toplotne pumpe i čileri "Galletti" VRF

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

VODIČ ZA POJEKTOVANJE

VODIČ ZA POJEKTOVANJE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VODIČ ZA POJEKTOVANJE Sistem Danfoss EvoFlat stanica Budite lider u projektovanju energetski efikasnih sistema Bezbedno i udobno Danfoss decentralizovani sistemi obezbeđuju

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

Dnevno kolebanje temperature

Dnevno kolebanje temperature TEMPERATURA VAZDUHA TEMPERATURA VAZDUHA Temperatura vazduha spada među najvažnije klimatske elemente. Zavisi od sunčeve radijacije, odnosno od toplotnog bilansa. Temperatura vazduha se menja po prostoru

Διαβάστε περισσότερα

Pumpe i ventilatori. Predmet. Gospodarenje energijom i. energetska učinkovitost" Pumpe. Ventilatori. Osnovne definicije. Motori, pumpe i ventilatori

Pumpe i ventilatori. Predmet. Gospodarenje energijom i. energetska učinkovitost Pumpe. Ventilatori. Osnovne definicije. Motori, pumpe i ventilatori Predmet Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost" Pumpe i ventilatori Prof.dr.sc. Željko Tomšić Pumpe Ventilatori 3 4 Motori, pumpe i ventilatori U industriji, 70% potrošnje električne energije

Διαβάστε περισσότερα

2 PRORAČUN KANALIZACIJE Aproksimativno određivanje količine otpadnih voda i dimenzije priključnog voda kanalizacije

2 PRORAČUN KANALIZACIJE Aproksimativno određivanje količine otpadnih voda i dimenzije priključnog voda kanalizacije Tehnički studio INSTALACIJE ZGRADA 2 PRORAČUN KANALIZACIJE Aproksimativno određivanje količine otpadnih voda i dimenzije priključnog voda kanalizacije Sustavi kanalizacije:. mješoviti kanalizacijski sustav

Διαβάστε περισσότερα

Jednodimenzionalne slučajne promenljive

Jednodimenzionalne slučajne promenljive Jednodimenzionalne slučajne promenljive Definicija slučajne promenljive Neka je X f-ja def. na prostoru verovatnoća (Ω, F, P) koja preslikava prostor el. ishoda Ω u skup R realnih brojeva: (1)Skup {ω/

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

SINTEZA I PODEŠAVANJE PROSTOG REGULACIONOG KRUGA

SINTEZA I PODEŠAVANJE PROSTOG REGULACIONOG KRUGA Glava I SINTEZA I PODEŠAANJE PROSTOG REGULACIONOG KRUGA 4.1. UOD Činjenice izložene u prethodnim poglavljima su definisale objekat upravljanja, tehničke uslove na konturu upravljanja kao i strukturu prostog

Διαβάστε περισσότερα

Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije

Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije Natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije 06. list- Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije RJEŠENJA Bod.. Koliko iznosi hidrostatički tlak u instalaciji koja je potpuno

Διαβάστε περισσότερα

Revolucija na polju klimatizacije i hlađenja. HALCOR RESEARCH & DEVELOPMENT S.A. March 2012

Revolucija na polju klimatizacije i hlađenja. HALCOR RESEARCH & DEVELOPMENT S.A. March 2012 Revolucija na polju klimatizacije i hlađenja HALCOR RESEARCH & DEVELOPMENT S.A. March 2012 Opis proizvoda TALOS DUAL je bimetalna bešavna cev koja se sastoji od dva bešavna metalna sloja: (1)BAKAR (2)

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

D I P L O M S K I R A D

D I P L O M S K I R A D S v e u č i l i š t e u Z a g r e b u F a k u l t e t S t r o j a r s t v a i B r o d o g r a d n j e D I P L O M S K I R A D Mentor Doc. dr. sc. Igor Balen Ivan Robić Zagreb, 007. SAŽETAK Ovim diplomskim

Διαβάστε περισσότερα

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4.1 KOTLOVI ZA CENTRALNO GREJANJE Kotlovi su uređaji u kojima se vrši sagorevanje goriva i pretvaranje hemijske energije goriva u toplotu. Dobijena toplota

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

Uputstvo za rukovanje i održavanje dizel agregata tipa KJ. Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn

Uputstvo za rukovanje i održavanje dizel agregata tipa KJ. Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn KONEL Uputstvo za rukovanje i održavanje dizel agregata tipa KJ Ovlašteni prodavac i serviser Konel d.o.o Trn Cara Dušana 70. 78252 Trn, tel 051/586-979 ili 051/586-650, fax. 051/586-325 konel@blic.net

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY BOJLERI SADRŽAJ 6 Bojleri 11 14 15 20 26 Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY 32 Toplotne pumpe i rezervoari vode 34 36 Rezervoari vode Toplotne pumpe 44 Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

3. ATMOSFERSKI PRITISAK

3. ATMOSFERSKI PRITISAK 3. ATMOSFERSKI PRITISAK NASTAVNA PITANJA: 1. Pojam atmosferskog pritiska 2. Vertikalna raspodjela vazdušnog pritiska 3. Horizontalna raspodjela vazdušnog pritiska 4. Barometarski gradijent LITERATURA:

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI - svi elementi ne leže u istoj ravnini q 1 Z F 1 F Y F q 5 Z 8 5 8 1 7 Y y z x 7 X 1 X - svi elementi su u jednoj ravnini a opterećenje djeluje izvan te ravnine Z Y

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI Doc.dr.sc. Igor BALEN Namjena sustava ventilacije Osnovni pojmovi i terminologija Sustav ventilacije Dobavni zrak Prostor s definiranim zahtjevima Odsisni zrak

Διαβάστε περισσότερα

PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti-

PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti- PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti- Prenos toplote preko poda (temelja) koji je u kontaktu

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA UREĐAJI I OPREMA SISTEMA ENTRALNOG GREJANJA Kotlovi za centralno grejanje Podele kotlova prema grejnom fluidu : Grejni fluid je voda toplovodeni i vrelovodni kotlovi Grejni fluid je para parni kotlovi

Διαβάστε περισσότερα

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska 14 34308 Jakšić, Hrvatska +385 34 257 734 info@kgv-sutalo.hr OIB VAT ID: HR06692893248 grijač za bojler 1 1/4 ravni / water heating element 1 1/4 straight RTS12 1200W/230V

Διαβάστε περισσότερα

MIKrovent Rekuperacija topline do 87 % pri 100 % izmjeni zraka

MIKrovent Rekuperacija topline do 87 % pri 100 % izmjeni zraka SUSTAV PROVJETRAVANJA MIKrovent Rekuperacija topline do 87 % pri 100 % izmjeni zraka Kvalitetno i kontrolirano provjetravanje prostorija S minimalnim gubitcima topline za ugodan i zdrav boravak. Uštedite

Διαβάστε περισσότερα

MIKROKLIMA I VENTILACIJA OBJEKATA ZA UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA

MIKROKLIMA I VENTILACIJA OBJEKATA ZA UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA 1 MIKROKLIMA I VENTILACIJA OBJEKATA ZA UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA Svi uslovi koje treba pruţiti ţivotinjama tokom uzgoja na svoj naĉin pojedinaĉno utiĉu na uspeh proizvodnje, ali i pospešuju ili umanjuju

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

5 GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE ZA GREJANJE

5 GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE ZA GREJANJE 5 GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE ZA GREJANJE 5.1 PARAMETRI KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE Najvažniji uticajni parametri na potrošnju energije termotehničkih sistema u zgradi (sistema grejanja, ventilacije

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji.

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji. KLIMA UREĐAJI 2 3 SADRŽAJ 6 Prednosti klima-uređaja Gorenje 10 Zidni klima-uređaji 11 Zidni inverter klima-uređaji 12 Prenosni klima-uređaji 13 Multi-inverteri 13 14 15 16 Spoljne jedinice Unutrašnje zidne

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 16. UVOD U STATISTIKU Statistika je nauka o sakupljanju i analizi sakupljenih podatka u cilju donosenja zakljucaka o mogucem toku ili obliku neizvjesnosti koja se obradjuje. Frekventna distribucija - je

Διαβάστε περισσότερα

Katalog VRV. Minimalni radni troškovi, maksimalna fleksibilnost. Brza montaža, vrhunska pouzdanost, savršen komfor.

Katalog VRV. Minimalni radni troškovi, maksimalna fleksibilnost. Brza montaža, vrhunska pouzdanost, savršen komfor. Katalog 2016-2017 VRV Minimalni radni troškovi, maksimalna fleksibilnost. Brza montaža, vrhunska pouzdanost, savršen komfor. RAVNA KASETA PRIMENE ZA KANCELARIJE IZUZETNO EFIKASNE I FLEKSIBILNE SPOLJNE

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA Troškovi Predstavljaju novčano izražena trošenja sredstava i rada. Postoji više različitih klasifikacija troškova, u zavisnosti od aspekta posmatranja. Vrste troškova U zavisnosti

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα Οκτώβριος 2013 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2 kg/s νερού από τους 20 ο C στους 60 ο C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό, με θερμοκρασία εισόδου 95

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

PROIZVODNI KAPACITET

PROIZVODNI KAPACITET PROIZVODNI KAPACITET PROGRAMSKA ORIJENTACIJA PREDUZEĆA Proizvodno preduzeće mora doneti odluku o: 1. programu proizvodnje, 2. godišnjem obimu proizvodnje, 3. godišnjem kontinuitetu proizvodnje, 4. razvoju

Διαβάστε περισσότερα

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo

Διαβάστε περισσότερα

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push.

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push. Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. SVETSKI NOVITET REMS Multi-Push EN 806-4 ZVSHK 1) DVGW 2) for Professionals Samo jedan uređaj sa više od 10 automatskih programa

Διαβάστε περισσότερα

Elektronički Elementi i Sklopovi

Elektronički Elementi i Sklopovi Sadržaj predavanja: 1. Strujna zrcala pomoću BJT tranzistora 2. Strujni izvori sa BJT tranzistorima 3. Tranzistor kao sklopka 4. Stabilizacija radne točke 5. Praktični sklopovi s tranzistorima Strujno

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα