KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2"

Transcript

1 KURS ZA ENERGETSKI AUDIT 5.2 Instalacije: HLADJENJE I VENTILACIJA Pripremio: Dr Igor Vušanović

2 ŠTA SADRŽE INSTALACIJE ZA HLAĐENJE? Instalacije za hlađenje sadrže: Izvor toplotne/rashladne energije (toplotna pumpa, kotao, neki drugi sistem za pripremu energije); Primarni nosilac toplote (vazduh, voda, freon); Sistem za distribuciju energije kroz objekat (klima komora, cijevna mreža, mreža kanala za distrubuciju vazduha, cijevi za razvod freona); Sistem za predaju energije sa primarnog nosioca toplote na objekat za hlađenje/grijanje (fan coil aparat, rešetka, hladna tavanica i sl.); Sistem za upravljanje instalacijom;

3 PODJELA SISTEMA PREMA NOSIOCU TOPLOTE Vazdušni sistemi: Izvor energije (toplotna pumpa, kotao i sl.); Klima komora gdje se vrši priprema vazduha koji se distribuira po objektu; Sistem kanala za distribuciju; Vodeni i sistemi sa freonskim razvodom: Izvor energije (toplotna pumpa, kotao i sl.); Cijevna mreža za distribuciju vode (freona) po objektu; Ventilator konvektori (fan coil) aparati Kombinovani vazdušno-vodeni (freonski) sistemi kao kombinacija dva navedena sistema;

4 ELEMENTI SISTEMA Izvor energije: toplotna pumpa Sistem za distribuciju primarnog nosioca toplote (vazduh) Cijevna mreža Distribucioni elementi (vazduh) Ventilator konvektori (fan- coil aparati) (voda)

5 POTREBNA KOLIČINE VAZDUHA: 1.rashladno opterećenje Nadpritisak Prostorija t i m& t e Karakteristike vazduha: ρ 1.2 kg/m 3 c p =1000 J/kgK i=c p t [J/kg] Podpritisak Q & m& Potrebna količina vazduha se računa kao:. V [ ] Q[ W ] m 3 / h = 3 ( ) T u T ub T u temperatura vazduha u prostoriji T ub temperatura ohlađenog vazduha koji se ubacuje u prostor Primjer: Q=10 kw T u = 27 o C T ub = 12 o C V [m 3 /h] = 3x 10000/(27-12) V [m 3 /h] = 2000 Poprečni presjek komore: A=V [m3/h] /W[m/s] Preporučena brzina vazduha u komori je 2.5 3m/s A=0.185 m 2 što je ekvivalentno kvadratu stranica 43 x 43cm

6 POTREBNA KOLIČINE VAZDUHA: 2.izmjena vazduha Preporučene ene vrijednosti broja izmjena vazduha u prostorijama Potrebna količina vazduha može biti određena i prema uslovima ventilacije Broj izmjena vazduha na čas (n) je: n = kol. svježeg vazduha u toku 1h (m 3 /h)/ zapremina prostorije[m3].

7 POTREBNA KOLIČINE VAZDUHA: 3.infiltracija Infiltracija predstavlja prodor spoljašnjeg nekondicioniranog vazduha u prostor boravka; Potrebno je dodati infiltraciono opterećenje prilikom proračuna toplotnog opterećenja objekta; Potrebno ga je predvidjeti prilikom proračuna količina vazduha za prostoriju;

8 UREĐAJI ZA PRIPREMU VAZDUHA Ventilator za izbacivanje vazduha Filteri za vazduh Rekuperator grijač Ventilator za ubacivanje vazduha Klima komora sa rekuperacijom otpadne toplote hladnjak Protok vazduha koji mogu ostvariti klima komore se kreće od m 3 /h; Brzina vazduha na filterima se kreće od 4 5 m/s; Pomoću grijača i hladnjaka se vrši priprema vazduha: Podešavanje temperature vazduha; Podešavanje relativne vlažnosti (30 50%)

9 VENTILATOR Radijalni (centrifugalni) ventilatori Ventilatori su: Uređaji za pogon vazduha kroz sistem za ventilaciju; Dimenzionišu se prema: Protoku vazduha V(m 3 /h) Naporu koji treba da savladaju Δp (Pa) Komore mogu biti sa: Jednim (obične komore) Dva ventilatora (sa rekuperacijom toplote) Frekventno regulisane sa promenljivim protokom vazduha.

10 ŠTA JE REKUPERACIJA TOPLOTE? Pločasti rekuperator Rotacioni rekuperator Vazduh koji se izvlači iz klimatizovanog prostora ima potencijal: Ljeti jer je rashlađen na temperaturu prostora (24 27 o C) Zimi jer je zagrijan na temperaturu prostora (20 22 o C) Prije izbacivanja u okolinu ova toplota se može iskoristiti za kondicioniranje (grijanje/hlađenje) svježeg vazduha; Rekuperatori su Uređaji u kojima se vrši iskorišćavanje otpadne toplote vazduha; Rekuperator je razmenjivač toplote vazduhvazduh i može biti: Pločasti (manji protoci vazduha); Rotacioni (velike dimenzije i veliki protoci vazduha); Kod ventilacije iznad 3000 m 3 /h rekuperacija je zakonska obaveza u zemljama EU!

11 TOPLOTA KOJA SE REKUPERIŠE Količina toplote koja stoji na raspolaganju: Ljeto: Q rek =ρvc p (T sp -T un ) T sp temperatura spoljašnjeg vazduha; T un temperatura vazduha u prostoriji; Zima: Q rek =ρvc p (T un -T sp ) Količina toplote koja se rekuperiše: Q rek,neto =η rek Q rek ; η rek = 0,25 0,75

12 VENTILACIJA BEZ REKUPERACIJE Primjer ventilacije bez rekuperacije otpadnog vazduha Ubacivanje i izvlačenje vazduha se može vršiti separatno; Kada se vrši grijanje objekta izvlačenje se vrši na vrhu radi ostvarivanja povoljnijeg strujanja vazduha; Prednosti: Ušteda prostora za postavljanje sistema za distribuciju vazduha; Nedostatak: U okolinu se baca toplotno neiskorišćeni vazduh Umjesto jedne potrebne su dvije komore;

13 HLAĐENJE VAZDUHA proračun Kondicionirani vazduh T=14,7 o C, φ=100% Vazduh nakon rekuperatora T=32,4 o C, φ=35% Izlaz vode (t w =12 o C) Klimatizovan vazduh Kondezat? KAPACITET HLADNJAKA (voda) Q ρ c V w h w = ρ V c = 1000 = w 4,2 kj w / ( T T ) kg / w,ul m kgk 3 w,iz [ ] 3 m / s protok vode ( kw ) Q i V ( i i ) h = ρv air,ul air,iz ρ = 1,2 v air,ul i air,iz vazduha Ulaz vode (t w =7 o C) KAPACITET HLADNJAKA (vazduh) kg / m 3 ( kj / kg) ispred i entalpije iza ( kw ) hladnjaka

14 KONDEZAT TOKOM HLAĐENJA? i t t φ φ=const Vazduh vlagu (H 2 O) u parnom stanju; Apsolutna vlažnost je: X= Masa vlage Masa suvog vazduha Relativna vlažnost je: d φ = x Do kondezacije vazduha dolazi kada je temperatura hladnjaka niža a od temperature tačke rose T R P d (Pa) (%) P d (Pa) Tačka rose je: T R = T(x=const. φ=1)

15 KOLIČINA KONDEZATA i t d t B DFG DF x φ φ=const Za protok V=1600 m 3 /h dobija se: m w = 1,2 x 1600 x 0,00278 = 5,3376 kg/h Ulazni vazduh T=32 o C, φ=35% Kondicionirani vazduh T=10 o C, φ=100% Količina ina vlage koja se izdvaja: ΔX= ΔX= kg.w/kg s.v. Količina ina vlage koja se izdvaja na čas: mw ρ v = ρv = 1,2 ( x ) ul xiz kg / m 3

16 POLOŽAJ VENTILATORA I HLADNJAKA Ventilator za vazduh se postavlja uvijek tako da izvlači vazduh iz izmenjivača; Filter za vazduh se postavlja uvijek ispred izmenjivača toplote;

17 SISTEM ZA DISTRIBUCIJU VAZDUHA Kanali za distrubuciju vazduha se vode u glavnom ispod plafona ali mogu se voditi i u podovima (računarski centri i sl.) Dimenzije kanala se određuju na osnovu protoka vazduha i dozvoljenih brzina strujanja u kanalu; Postoje tri metode proračuna vazdušnih kanala: Metoda smanjivanja brzina; Metoda konstantnog pada pritiska; Metoda povraćaja statičkog pritiska;

18 DIMENZIONISANJE KANALA metoda smanjivanja brzina - Primjena Kanali za dovod vazduha Glavni kanali Približna brzina vazduha (m/s) Kanali za odvod vazduha Ogranci Glavni kanali Ogranci Stambene zgrade Hoteli 7,5 6,5 6 5 Pozorišta i bioskopi 6,5 5,5 5 4 Upravne zgrade ,5 6 Restorani ,5 6 Bolnice 7,5 6,5 6 5 Biblioteke ,5 6 Najjednostavnija metoda za proračun; Dimenzionisanje počinje od ventilatora prema kraju kanala; Preporučene brzine su takve da se vodi računa o buci u kanalima; Primjena ove metode zahtijeva iskustvo projektanata i može se primjenjivati samo na jednostavnijim sistemima;

19 DIMENZIONISANJE KANALA metoda smanjivanja brzina (2) Primjena Žaluzine za spoljni vazduh Približna brzina vazduha (m/s) Komforna postrojenja Industrijska postrojenja Glavni kanali Ogranci Rešetke za spoljni vazduh ili za izvlačenje vazduha U industrijskim postrojenjima su brzine veće jer: Propisi o buci u kanalima su manje zahtjevni; Količine vazduha su znatno veće i vezanu su pored ljudi i za odgovarajuće tehnološke procese;

20 DISTRIBUCIJA VAZDUHA Distributivni element: rešetka etka ili fan coil aparat Hladni vazduh Vazduh u prostoru Miješanje vazduha Topli vazduh Hladan vazduh se distribuira horizontalno: Da se obezbijedi bolje miješanje sa vazduhom u prostoru; Da se obezbijedi slobodan pad težeg (hladnog) vazduha i pospješi cirkulacija na gore lakšeg (toplog) vazduha

21 Vodeni sistem: ODREĐIVANJE PROTOKA I PREČNIKA Nadpritisak Prostorija Fizičke karakteristike vode ρ 1000 kg/m 3 c p =4,186 kj/kgk ΔT 5 o C Podpritisak Q Potrebna količina ina vode za fan coil Prečnik cijevi za dovod vode u fan coil: d V [ ] [ m / h] 3 4 mm = 1000 [ s] 3600π w m / Q h [W] = ρvc p ΔT V [ m 3 /h] = 0.86 Q h [kw] / ΔT V [ m3/h] = / 5 = 1.72 m 3 /h Brzina strujanja vode w = 0.8 m/s Prečnik cijevi: d(mm) = Broj fan coil aparata se dobija kada se kapacitet Q podijeli sa kapacitetom izabranog fan coil aparata iz kataloga proizvođača

22 TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA Odvod vazduha Dovod vazduha Odvod i dovod vode Osnovne karakteristike: Rashladni kapacitet mašine Q h = 10,2kW (t sp = 32 o C, t w =5 o C) Potrošnja električne energije: P el = 3,9 kw Kapacitet grijanja: Q g = 10,2kW (t sp = 32 o C, t w =5 o C) Toplotna pumpa vazduh - voda

23 KAPACITET HLAĐENJA T o (C) kwf 25 TEMPERATURA SPOLJAŠNJEG VAZDUHA ( o C) kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf kwe kwf 45 kwe 5 11,1 3,5 10,7 3,7 10,2 3,9 9,8 4,1 9,1 4,3 8,4 4,6 6 11,5 3,5 11,1 3,7 10,6 3,9 10,2 4,1 9,4 4,3 8,7 4,6 7 11,8 3,5 11,5 3,7 10,9 3,9 10,5 4,1 9,8 4,3 9,0 4,6 8 12,2 3,6 11,8 3,7 11,3 3,9 10,9 4,1 10,1 4,4 9,3 4,6 9 12,6 3,6 12,2 3,7 11,7 3,9 11,2 4,1 10,4 4,4 9,6 4, ,0 3,8 12,6 3,7 12,0 3,9 11,6 4,1 10,8 4,4 10,0 4,6 Rashladni kapacitet čilera opada sa: Porastom temperature okoline; Smanjenjem temperature vode koja izlazi iz čilera; Veći uticaj ima temperatura vode na izlazu iz čilera

24 KAPACITET HLAĐENJA UTICAJ TEMPERATURA Temperatura vode na izlazu (C) Rashladni kapacitet čilera opada sa: Porastom temperature okoline; Smanjenjem temperature vode koja izlazi iz čilera; Veći uticaj ima temperatura vode na izlazu iz čilera

25 KAPACITET GRIJANJA T o ( o C) Rel. Vlažnost (%) TEMPERATURA VODE NA KONDEZATORU (UL./IZ.) ( o C) 30/35 35/40 40/45 kwt kwe kwt kwe kwt kwe ,0 3,7 11,0 4,0 10,8 4, ,2 3,7 12,0 4,0 11,8 4, ,5 3,7 12,3 4,0 12,1 4, ,1 3,7 12,9 4,0 12,6 4, ,3 3,7 14,1 4,0 13,7 4,3 Kapacitet grijanja toplotne pumpe opada sa: Smanjenjem temperature okolnog vazduha; Povećanjem temperature vode koja se distribuira kroz objekat; Veći uticaj ima smanjenje temperature okoline.

26 KAPACITET GRIJANJA UTICAJ TEMPERATURA Kapacitet grijanja toplotne pumpe opada sa: Smanjenjem temperature okolnog vazduha; Povećanjem temperature vode koja se distribuira kroz objekat; Veći uticaj ima smanjenje temperature okoline.

27 FRIGO SHEMA INSTALACIJE POZ. OPIS POZ. OPIS CEC KONDENZATOR ISPARIVAČ SM SERVO MOTOR CV JEDNOSMJERNI VENTIL SF VIDNO STAKLO EW ISPARIVAČ KONDENZATOR SPH PRESOSTAT VISOKOG PRITISKA FD FILTER SUŠAČ SPL* PRESOSTAT NISKOG PRITISKA LR SKUPLJAČ TEČNOSTI ST AKUMULACIONI TANK MC KOMPRESOR ST1 TEMPERATURNA SONDA MN MANOMETAR ST2 ANTIFRIZ SONDA MP CIRKULACIONA PUMPA ST3 TEMPERATURNA SONDA MV VENTILATOR TRGV ** TRANSDUCER PRITISKA PD DIFERENCIJALNI PRESOSTAT VE EKSPANZIONA POSUDA RCV 4 KRAKI VENTIL VSI VENTIL SIGURNOSTI 300 kpa RE GRIJAČ ISPARIVAČA VSI1 SIGURNOSNI VENTIL ZA VODU SE PRESOSTAT PREKIDAČ VT EKSPANZIONI VENTIL Kod toplotnih pumpi vazduh-voda: Jedan izmenjivač toplote je vazduhom hlađen/grijan a drugi je vodom hlađen/grijan; Četvorokraki ventil određuje režim rada ljeto/zima; Rashladni kapacitet/kapacitet grijanja se uzima na vodenom izmenjivaču toplote

28 KLASIFIKACIJA UREĐAJA HLAĐENJE (EER) Klasa energetske efikasnosti A 3,20 < EER Klasa energetske efikasnosti B 3,20 < EER > 3,00 Klasa energetske efikasnosti C 3,00 < EER > 2,80 Klasa energetske efikasnosti D 2,80 < EER > 2,60 Klasa energetske efikasnosti E 2,60 < EER > 2,40 Klasa energetske efikasnosti F 2,40 < EER > 2,20 Klasa energetske efikasnosti G 2,20 < EER GRIJANJE (COP) Klasa energetske efikasnosti A 3,60 < COP Klasa energetske efikasnosti B 3,60 < COP > 3,40 Klasa energetske efikasnosti C 3,40 < COP > 3,20 Klasa energetske efikasnosti D 3,20 < COP > 2,80 Klasa energetske efikasnosti E 2,80 < COP > 2,60 Klasa energetske efikasnosti F 2,60 < COP > 2,40 Klasa energetske efikasnosti G 2,40 < COP Primjer izgleda energetske oznake

29 SISTEMI SA FREONOM Freonska instalacija sa više e unutrašnjih njih jedinica Dobre osobine: Jednostavna instalacija; Dobra regulacija Mane: Nemogućnost primjene za veće objekte; Cijevna instalacija osjetljiva i zahtijeva pažljivo rukovanje i postavljanje;

30 FAN COIL APARATI Vertikalna izvedba Horizontalna izvedba Priključci za vodu Priključak za kondezat Fan coil aparati su uređaji: Za hlađenje vazduha koji cirkuliše pomoću ventilatora; Koji koriste vodu temperature (7/12 o C) koja se priprema u toplotnoj pumpi; Koji vrše izdvajanje vlage iz vazduha u prostoriji pa zahtijevaju i priključak za odvod kondezata;

31 STRUKTURA FAN COIL APARATA Filterska sekcija je na ulazu u fan coil aparat; Izmenjivač toplote vrši hlađenje/grijanje vazduha Izdvajanje kondezata; Ventilatorska sekcija na kraju

32 KANALSKI FAN COIL APARAT Kanalski fan coil aparat može se koristiti za potrebe ventilacije i hlađenja jer: Ventilator fan coil aparata može opsluživati lokalnu mrežu kanala; Izmenjivač toplote fan coil aparata služi za kondicioniranje vazduha koji se ubacuje u prostor; Ovakvo rješenje pogodno za manje prostore gdje ne postoji mogućnost smještanja klima komore za centralnu distribuciju;

33 PODNI FAN COIL APARATI Podni konvektori se koriste na mjestima gdje postoje velike staklene površine; Bazeni, Aerodromi, Saloni i sl. Strujanje vazduha može biti: Prirodno Prinudno sa ventilatorom

34 PODNI KONVEKTORI - STRUJNA SLIKA Usmjeravanjem vazduha može se obezbijediti: Bolje miješanje sa vazduhom u prostoru; Bolje odnošenje/donošenje toplote u kontaktu sa staklenom površinom;

35 ZAKLJUČCI Instalacije za hlađenje služe za održavanje uslova ugodnosti (temperature i vlažnosti vazduha ) tokom ljetnih mjeseci; Osnova za odabir instalacije predstavlja proračun toplotnih dobitaka; Pored spoljašnje temperature, sunčevo zračenje predstavlja efekat koji se mora uzeti u obzir, a koji je promenljiv tokom dana; Izbor koncepcije (šta je izvor ili ponor toplote) veoma važan za funkcionisanje sistema u tehničkom i ekomskom smislu; Ventilacija predstavlja takođe neophodan uslov za postizanje parametara ugodnosti pa se projektuje zajedno sa sistemima za klimatizaciju;

36 ZAKLJUČCI (2) Vazduh je najveći i najpristupačniji izvor toplote; Najveća mana vazduha kao izvora su varijacije njegove temperature, što znatno utiče na smanjenje faktora grijanja (EER); U većini slučajeva obavezna je primjena dodatnog izvora grijanja (ekonomične su do temperature okoline od -5 C); Naslage leda najviše se stvaraju pri temperaturi vazduha oko 0 C (potrebno je odleđivanje isparivača svakih 1.5 do 2 sata); Za temperaturu okoline od -10 C odleđivanje isparivača svakih 5 sati ali tada je znatno manji stepen grijanja toplotne pumpe.

37 HVALA NA PAŽNJI!?

SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE SISTEMI VENTILAIJE I KLIMATIZAIJE Kao nosilac toplote (radni fluid) u vazdušnim sistemima javlja se vazduh. Vazduh se zagreva u grejaču ili hladi, vlaži ili suši, filtrira i, pripremljen na odgovarajući

Διαβάστε περισσότερα

7 SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

7 SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE 7 SISTEMI VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE Kao nosilac toplote (radni fluid) u vazdušnim sistemima javlja se vazduh. Vazduh se zagreva u grejaču ili hladi, vlaži ili suši, filtrira i, pripremljen na odgovarajući

Διαβάστε περισσότερα

Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831

Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831 3 PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE ZIMA Dva postupka proračuna toplinskog opterećenja (toplinskih gubitaka) prostorija i cijele zgrade prema EN12831: pojednostavljen podroban Primjena pojednostavljenog proračuna

Διαβάστε περισσότερα

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA Toplotna pumpa sa izdvojenim hidromodulom Kompaktna toplotna pumpa sa ugrađenom hidromodulom SADRŽAJ

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA Doc.dr.sc. Igor BALEN Grijač - faktori koje treba razmotriti kod izbora izmjenjivača: Traženi učinak ili kapacitet

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing.

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing. UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije Dipl. Ing. Darko SMOLJAN Automatska regulacija - automatska regulacija u GViK sustavima

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA

TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA KURS IZ ENERGETSKE EFIKASNOSTI TERMOTEHNIČKI ASPEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA GRIJANJE STAMBENOG PROSTORA 1 Grijanje stambenog prostora UVOD ZADATAK GRIJANJA STANJE UGODNOSTI POTREBNA KOLIČINA TOPLOTE

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna Kompak tne toplotne p o d s t a n i ce T oplotna podstanica pred- stavlja, pored toplotnog izvora i toplifikacione mreže, treći osnovni element sistema daljinskog grejanja. Namenjena je za regulisanu predaju

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

KLIMA-BOJLER. klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST

KLIMA-BOJLER. klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST KLIMA-BOJLER klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST KORISNI PODACI princip rada toplinske pumpe 25ºC do 27ºC 15 kw HLAĐENJA 20 kw, U OKOLINU

Διαβάστε περισσότερα

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma H E A T P U M P S sadržaj S-THERM+, S-THERM i SWH tehnologija S-THERM + predstavljanje S-THERM+ unutarnja jedinica S-THERM+ vanjska jedinica S-THERM+ upravljanje i

Διαβάστε περισσότερα

Proračun toplotne zaštite

Proračun toplotne zaštite Proračun toplotne zaštite za objekat Stambeni objekat urađen prema JUS U.J5.600 iz 1998 i JUS U.J5.510 iz 1987 godine. Sadržaj - analiza konstrukcija - analiza linijskih gubitaka - proračun toplotnih transmisionih

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

10. BENZINSKI MOTOR (2)

10. BENZINSKI MOTOR (2) 11.2012. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak 10. BENZINSKI MOTOR (2) 1 Sustav ubrizgavanja goriva Danas Otto motori za cestovna vozila uglavnom stvaraju gorivu smjesu pomoću sustava za ubrizgavanje

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - SUSTAVI VENTILACIJE. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - SUSTAVI VENTILACIJE. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - SUSTAVI VENTILACIJE Doc.dr.sc. Igor BALEN Zašto ventilirati? Glavne potrebe: 1. Dovođenje vanjskog zraka (kisika) u zatvoreni unutarnji prostor, 2. Razrjeđivanje koncentracije zagađivača

Διαβάστε περισσότερα

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI

2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI 2013 / 14 RESIDENTIAL KLIMA-UREĐAJI RESIDENTIAL Životni stil i odgovornost za okolinu Kombinacija za one koji traže kvalitet! TOSHIBA već preko 60 godina ulaže u istraživanje i razvoj novih sistema za

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Opis VF 2 VF 3 Ventili VF 2 i VF 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S JEDNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE:/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA JEDNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE: Acu Heat AH UNO 200/300/500/800/0/1500/2000 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji.

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji. KLIMA UREĐAJI 2 3 SADRŽAJ 6 Prednosti klima-uređaja Gorenje 10 Zidni klima-uređaji 11 Zidni inverter klima-uređaji 12 Prenosni klima-uređaji 13 Multi-inverteri 13 14 15 16 Spoljne jedinice Unutrašnje zidne

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi centralnog grejanja

Sistemi centralnog grejanja Sistemi centralnog grejanja Uređaji za grejanje: Pojedinačni (lokalni) Postrojenja za centralno grejanje Podele sistema centralnog grejanja prema: Nosiocu toplote (grejnom fluidu) na vodene, parne ili

Διαβάστε περισσότερα

Dnevno kolebanje temperature

Dnevno kolebanje temperature TEMPERATURA VAZDUHA TEMPERATURA VAZDUHA Temperatura vazduha spada među najvažnije klimatske elemente. Zavisi od sunčeve radijacije, odnosno od toplotnog bilansa. Temperatura vazduha se menja po prostoru

Διαβάστε περισσότερα

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE Vertikalni bojler VB Horizontalni bojler - HB Vertikalni akumulator tople vode ATV-V Horizontalni akumulator tople vode ATV-H BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE BOJLER HORIZONTALNI

Διαβάστε περισσότερα

VODIČ ZA POJEKTOVANJE

VODIČ ZA POJEKTOVANJE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VODIČ ZA POJEKTOVANJE Sistem Danfoss EvoFlat stanica Budite lider u projektovanju energetski efikasnih sistema Bezbedno i udobno Danfoss decentralizovani sistemi obezbeđuju

Διαβάστε περισσότερα

Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije

Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije Natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije 06. list- Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije RJEŠENJA Bod.. Koliko iznosi hidrostatički tlak u instalaciji koja je potpuno

Διαβάστε περισσότερα

SINTEZA I PODEŠAVANJE PROSTOG REGULACIONOG KRUGA

SINTEZA I PODEŠAVANJE PROSTOG REGULACIONOG KRUGA Glava I SINTEZA I PODEŠAANJE PROSTOG REGULACIONOG KRUGA 4.1. UOD Činjenice izložene u prethodnim poglavljima su definisale objekat upravljanja, tehničke uslove na konturu upravljanja kao i strukturu prostog

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

Pumpe i ventilatori. Predmet. Gospodarenje energijom i. energetska učinkovitost" Pumpe. Ventilatori. Osnovne definicije. Motori, pumpe i ventilatori

Pumpe i ventilatori. Predmet. Gospodarenje energijom i. energetska učinkovitost Pumpe. Ventilatori. Osnovne definicije. Motori, pumpe i ventilatori Predmet Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost" Pumpe i ventilatori Prof.dr.sc. Željko Tomšić Pumpe Ventilatori 3 4 Motori, pumpe i ventilatori U industriji, 70% potrošnje električne energije

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY BOJLERI SADRŽAJ 6 Bojleri 11 14 15 20 26 Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY 32 Toplotne pumpe i rezervoari vode 34 36 Rezervoari vode Toplotne pumpe 44 Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE

/ 1 4 KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE 2 0 1 3 / 1 4 Light Commercial KLIMA SISTEMI ZA POSLOVNE PROSTORE RAV Light Commercial 2 I TOSHIBA Rešenja profesionalaca za profesionalce Poboljšanje proizvoda i traganje za inovacijama su čvrsto utkani

Διαβάστε περισσότερα

PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti-

PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti- PRIKAZ STANDARDA SCS ISO 13370:2006 Toplotne karakteristike zgradaprenošenje toplote preko tla- Metode proračuna -u pogledu određivanja U-vrednosti- Prenos toplote preko poda (temelja) koji je u kontaktu

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

D I P L O M S K I R A D

D I P L O M S K I R A D S v e u č i l i š t e u Z a g r e b u F a k u l t e t S t r o j a r s t v a i B r o d o g r a d n j e D I P L O M S K I R A D Mentor Doc. dr. sc. Igor Balen Ivan Robić Zagreb, 007. SAŽETAK Ovim diplomskim

Διαβάστε περισσότερα

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje:

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje: 8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEANIKE FLUIDA. Oreite minimalni protok Q u nestlačiom strujanju fluia ko koje će ejektor početi usisaati flui kroz ertikalnu cječicu. Zaano je A = cm, A =,5 cm, h=,9 m.

Διαβάστε περισσότερα

Klima uređaji - split sistem "Nordstar" Klima uređaji - split sistem "Vaillant. Klima uređaji - inverter "Vaillant. Toplotne pumpe i čileri "Galletti"

Klima uređaji - split sistem Nordstar Klima uređaji - split sistem Vaillant. Klima uređaji - inverter Vaillant. Toplotne pumpe i čileri Galletti Klima uređaji - split sistem "Nordstar" Klima uređaji - split sistem "Vaillant Klima uređaji - inverter "Vaillant Ventil konvektori "Galletti" Kaloriferi "Galletti" Toplotne pumpe i čileri "Galletti" VRF

Διαβάστε περισσότερα

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4 UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA 4.1 KOTLOVI ZA CENTRALNO GREJANJE Kotlovi su uređaji u kojima se vrši sagorevanje goriva i pretvaranje hemijske energije goriva u toplotu. Dobijena toplota

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

5 GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE ZA GREJANJE

5 GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE ZA GREJANJE 5 GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE ZA GREJANJE 5.1 PARAMETRI KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE Najvažniji uticajni parametri na potrošnju energije termotehničkih sistema u zgradi (sistema grejanja, ventilacije

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska 14 34308 Jakšić, Hrvatska +385 34 257 734 info@kgv-sutalo.hr OIB VAT ID: HR06692893248 grijač za bojler 1 1/4 ravni / water heating element 1 1/4 straight RTS12 1200W/230V

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentan put u zelenu budućnost.

Inteligentan put u zelenu budućnost. Green iq Inteligentan put u zelenu budućnost. ecotec exclusive flexotherm/flexocompact exclusive Onaj dobar osjećaj da činimo pravu stvar. Oznaka novog doba Vaillant dobrovoljno sebi postavlja visoke standarde

Διαβάστε περισσότερα

Korisnička i instalacijska uputstva za ventilatore Dospel serije KOM

Korisnička i instalacijska uputstva za ventilatore Dospel serije KOM Korisnička i instalacijska uputstva za ventilatore Dospel serije KOM Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda. Vjerujemo da će ispuniti sva vaša očekivanja. Želimo Vam da ventilator radi bez problema u čemu

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

VREME JE ZA prelazak na PAMETNO GREJANJE

VREME JE ZA prelazak na PAMETNO GREJANJE VZDUHVOD SISTEMI TOPLOTNIH PUMPI Split type VREME JE Z prelazak na PMETNO GREJNJE Štedite sa ECODNOM Onovljiva tehnologija grejanja Sistem omogućava grejanje prostorija i tople komfor sa jedne strane i

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

Tačno merenje Precizno Tačno i precizno

Tačno merenje Precizno Tačno i precizno MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA Izmeriti neku veličinu u fizici znači naći brojni odnos merene fizičke veličine prema vrednosti iste fizičke veličine, koja je dogovorno izabrana za jedinicu.

Διαβάστε περισσότερα

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima 6 720 641 607-000.1TD Gasni kondenzacioni kotao Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima RS 2 Sadržaj Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI Doc.dr.sc. Igor BALEN Namjena sustava ventilacije Osnovni pojmovi i terminologija Sustav ventilacije Dobavni zrak Prostor s definiranim zahtjevima Odsisni zrak

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA

UREĐAJI I OPREMA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA UREĐAJI I OPREMA SISTEMA ENTRALNOG GREJANJA Kotlovi za centralno grejanje Podele kotlova prema grejnom fluidu : Grejni fluid je voda toplovodeni i vrelovodni kotlovi Grejni fluid je para parni kotlovi

Διαβάστε περισσότερα

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA Dragi Korisniče: Hvala sto ste izabrali KF Seriju toplovodnih kalorifera, inovativne, moderne, visokog kvaliteta i visoke efektivnosti, proizvod koji

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα Οκτώβριος 2013 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2 kg/s νερού από τους 20 ο C στους 60 ο C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό, με θερμοκρασία εισόδου 95

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU

Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU HR Fonderie SIME S.p.A. 6318151A 12/2014 R0 RASPON MODEL COD Brava Slim 25 BF (G20 -METAN) 8112500 Brava Slim 25 BF (G30/G31 - UNP) 8112501 Brava

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Instalacija. Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne vode

Instalacija. Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne vode Molimo Vas da pre instaliranja i puštanja u rad pročitajte ovo uputstvo. Solarflo sistem samo ovlašćena i tehnički obučena osoba može instalirati. Instalacija Solarflo Sistem solartermalne tople sanitarne

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik:

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik: TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SERVISERA I INSTALATERA MAIN 24 Fi MAIN 24 i Izdanje 1. Važi od 23.04.2007. Uvoznik: D.O.O ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, POEDNIŠTVO I USLUGE 24000 Subotica, Put Jovana Mikića 56. Tel/Fax:

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ

RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVOD ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU KATEDRA ZA ELEMENTE STROJEVA Damir Jelaska RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ (Proračun) Split, srpanj, 2003. O Z N A K E A H

Διαβάστε περισσότερα

Termofizika. Glava Temperatura

Termofizika. Glava Temperatura Glava 7 Termofizika Toplota je jedan od oblika energije sa čijim transferom sa tela na telo se svakodnevno srećemo. Tako nas na primer, leti Sunce zagreva tokom dana dok su vedre letnje noći često prilično

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 7. KOMPLEKSNI BROJEVI 7. Opc pojmov Kompleksn brojev su sastavljen dva djela: Realnog djela (Re) magnarnog djela (Im) Promatrajmo broj a+ b = + 3 Realn do jednak je Re : Imagnarna jednca: = - l = (U elektrotehnc

Διαβάστε περισσότερα

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM Acu Tank 200/300/400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank UNO 400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank DUO 400/500/800/1000/1500/2000 HR, BiH - Uputstvo za

Διαβάστε περισσότερα

Na grafiku bi to značilo :

Na grafiku bi to značilo : . Ispitati tok i skicirati grafik funkcije + Oblast definisanosti (domen) Kako zadata funkcija nema razlomak, to je (, ) to jest R Nule funkcije + to jest Ovo je jednačina trećeg stepena. U ovakvim situacijama

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETSKI PREGLED. Dušan Nelki i Miloš Zdravković Beograd 2016

ENERGETSKI PREGLED. Dušan Nelki i Miloš Zdravković Beograd 2016 ENERGETSKI PREGLED Dušan Nelki i Miloš Zdravković Beograd 2016 Energetski pregled Postupajući saglasno potpisanim međunarodnim sporazumima i direktivama EU, prvi korak koji je neophodno sprovesti u postupku

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme.

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip 42-36 Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Ventili su nominalne veličine DN 15 do 250 1). Nominalni pritisak

Διαβάστε περισσότερα

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije ZAGRIJAVANJE VODE KAZALO 4 Električne grijalice vode 11 14 15 20 26 Malolitražne grijalice vode Srednjelitražne grijalice vode TG modeli GB modeli SIMPLICITY 32 Toplinske crpke i spremnici 34 36 Spremnici

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje proizvoda. Ispitivanje proizvoda. Vizualno i optičko ispitivanje 2/28. Ispitivanje proizvoda. Vizualno i optičko ispitivanje 4/28

Ispitivanje proizvoda. Ispitivanje proizvoda. Vizualno i optičko ispitivanje 2/28. Ispitivanje proizvoda. Vizualno i optičko ispitivanje 4/28 doc.dr. Samir Lemeš 2/28 Fleksibilni fiberskopi Videoskopi Mjerni endoskopi Primjena Optički senzori Primjena Ostali uređaji za vizualno ispitivanje Vizualno ispitivanje je tehnika

Διαβάστε περισσότερα

TERMODINAMIČKI PARAMETRI su veličine kojima opisujemo stanje sistema.

TERMODINAMIČKI PARAMETRI su veličine kojima opisujemo stanje sistema. TERMODINAMIKA U svakodnevnom govoru, često dolazi greškom do koriščenja termina temperatura i toplota u istom značenju. U fizici, ova dva termina imaju potpuno različito značenje. Razmatračemo kako se

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

O DIMENZIONALNOJ ANALIZI U FIZICI.

O DIMENZIONALNOJ ANALIZI U FIZICI. 1 O DIMENZIONALNOJ ANALIZI U FIZICI Ljubiša Nešić, Odsek za fiziku, PMF, Niš http://www.pmf.ni.ac.yu/people/nesiclj/ Uvod Kao što je poznato, fizičke veličine mogu da imaju dimenzije ili pak da budu bezdimenzionalne.

Διαβάστε περισσότερα

IN-HOUSE SUSTAVI RADOPRESS WATT. Površinsko grijanje i hlađenje

IN-HOUSE SUSTAVI RADOPRESS WATT. Površinsko grijanje i hlađenje IN-HOUSE SUSTAVI RADOPRESS WATT Površinsko grijanje i hlađenje SADRŽAJ 1. UVOD... 1 2. ZIDNO I STROPNO GRIJANJE... 2 2.1. Elementi zidnog i stropnog grijanja... 2 2.2. Razdjelnici i ormarići za smještaj

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

8. KO DE ZATORSKO POSTROJE JE PAR E TURBI E

8. KO DE ZATORSKO POSTROJE JE PAR E TURBI E 67 8. KO DE ZATORSKO POSTROJE JE PAR E TURBI E 8.1 Dijagram kondenzatorskog postrojenja. Konstrukija kondenzatora Kondenzator je izmjenjivač topline u kojemu otpadna para iz turbine kondenzira i prelazi

Διαβάστε περισσότερα

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b)

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b) TAČKA i PRAVA Najpre ćemo se upoznati sa osnovnim formulama i njihovom primenom.. Rastojanje između dve tačke Ako su nam date tačke Ax (, y) i Bx (, y ), onda rastojanje između njih računamo po formuli

Διαβάστε περισσότερα

Personalni računar II deo. MEMORIJE Operativna memorija Spoljašnje memorije Keš memorija

Personalni računar II deo. MEMORIJE Operativna memorija Spoljašnje memorije Keš memorija Personalni računar II deo MEMORIJE Operativna memorija Spoljašnje memorije Keš memorija Memorije Memorija služi za čuvanje programa i podataka. U personalnom računaru postoje tri vrste memorijskih jedinica:

Διαβάστε περισσότερα

FORMAT.zip 4 - HRVATSKI

FORMAT.zip 4 - HRVATSKI HR FORMAT.zip 4 - HRVATSKI UPUTE ZA INSTALATERA SADRŽAJ Stranica 1 OPIS UREĐAJA 3 2 INSTALACIJA 7 3 KARAKTERISTIKE 15 4 UPORABA I ODRŽAVANJE 19 VAŽNO Prije prvog uključivanja bojlera, treba izvršiti sljedeće

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Hidraulični sistem je tehnički sistem za pretvaranje i prenos energije i upravljanje

Hidraulični sistem je tehnički sistem za pretvaranje i prenos energije i upravljanje 1 Hidraulični sistemi Hidraulični sistem je tehnički sistem za pretvaranje i prenos energije i upravljanje njome. U ovom poglavlju se analiziraju: osnovne funkcije hidrauličnog sistema, hidraulični prenosnik,

Διαβάστε περισσότερα

SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET DR. SC. PREDRAG KRALJ UDŽBENIK IZ BRODSKIH CJEVOVODA ZA STUDIJSKE PROGRAME BS, EITP, NTPP TE PROGRAME CJELOŽIVOTNOG UČENJA RIJEKA, STUDENI 2014. DIO 2. OPĆENITO O

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016.

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016. Broj zadataka: 5 Vrijeme rješavanja: 120 min Ukupan broj bodova: 100 Zadatak 1. (a) Napišite aksiome vjerojatnosti ako je zadan skup Ω i σ-algebra F na Ω. (b) Dokažite iz aksioma vjerojatnosti da za A,

Διαβάστε περισσότερα

BLUEGREEN LINIJA PROZORA I VRATA ZA PASIVNE I NISKO-ENERGETSKE KUĆE

BLUEGREEN LINIJA PROZORA I VRATA ZA PASIVNE I NISKO-ENERGETSKE KUĆE BLUEGREEN LINIJA PROZORA I VRATA ZA PASIVNE I NISKO-ENERGETSKE KUĆE Pasivni prozori su najzahtjevniji građevinski proizvodi: Moraju biti providni i neprovidni, svjetlopropusni zimi, svjetlonepropusni ljeti,

Διαβάστε περισσότερα

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 16 0 17 0 17 0 18 0 18 0 19 0 20 A A = A 1 î + A 2 ĵ + A 3ˆk A (x, y, z) r = xî + yĵ + zˆk A B A B B A = A 1 B 1 + A 2 B 2 + A 3 B 3 = A B θ θ A B = ˆn A B θ A B î ĵ ˆk = A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 W = F

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo 1 Uređaji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "peći") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod

Διαβάστε περισσότερα

MULTICAL 302 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MULTICAL 302 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MULTICAL 302 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Montaža na samom mestu u dolazni ili povratni vod PN25 metalno merilio protoka, odobreno za temperature do 130 C Mali pad pritiska, sve vrednosti protoka ispod 0.1

Διαβάστε περισσότερα

S A D R Ž A J. 1.1 Opšti podaci Čelik za prednaprezanje Kotve i kablovi Oprema Gubici sile prednaprezanja...

S A D R Ž A J. 1.1 Opšti podaci Čelik za prednaprezanje Kotve i kablovi Oprema Gubici sile prednaprezanja... 1 1 S A D R Ž A J 1.0 OPIS SISTEMA 1.1 Opšti podaci... 2 1.2 Čelik za prednaprezanje... 2 1.3 Kotve i kablovi... 2 1.4 Oprema... 3 1.5 Gubici sile prednaprezanja... 3 1.5.1 Uvlačenje klina... 4 1.5.2 Elastično

Διαβάστε περισσότερα

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU LINEARNA ELEKTRONIKA LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM.. IME I PREZIME BR. INDEKSA

Διαβάστε περισσότερα

Elektronski regulator grejanja

Elektronski regulator grejanja Elektronski regulator grejanja Kompaktni elektronski regulator grejanja može da služi kao regulator potisne temperature vode u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, sobni regulator grejanja ()

Διαβάστε περισσότερα