ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. 6.1 Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. 6.1 Εισαγωγή"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 6. Εισαγωγή Τα ψηφιακά κυκλώματα διακρίνονται σε συνδυαστικά και ακολουθιακά. Τα κυκλώματα που εξετάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια ήταν συνδυαστικά. Οι τιμές των εξόδων των συνδυαστικών (combinational) κυκλωμάτων εξαρτώνται μόνο από τις τιμές των εισόδων τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι τιμές των εξόδων των ακολουθιακών (sequential) κυκλωμάτων δεν εξαρτώνται μόνο από τις παρούσες τιμές των εισόδων, αλλά και από τις τιμές τους σε προηγούμενες χρονικές στιγμές. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ακολουθιακών κυκλωμάτων, τα σύγχρονα και τα ασύγχρονα. Έστω x(t) η είσοδος και z(t) η έξοδος ενός λογικού κυκλώματος τη χρονική στιγμή t. Για τα συνδυαστικά κυκλώματα ισχύει z(t)=f(x(t)), ενώ για τα ακολουθιακά κυκλώματα ισχύει z(t)=f(x(0, t)), όπου με (0, t) συμβολίζεται το χρονικό διάστημα από τη χρονική στιγμή 0 έως την χρονική στιγμή t. Σύγχρονα (synchronous) ονομάζονται τα ακολουθιακά κυκλώματα των οποίων οι είσοδοι και οι έξοδοι εξετάζονται σε διακριτές χρονικές στιγμές που καθορίζονται από τους παλμούς (pulses) ενός σήματος συγχρονισμού που ονομάζεται σήμα ωρολογίου (clock) και συμβολίζεται με. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των διαδοχικών παλμών του σήματος ωρολογίου είναι σταθερό και ονομάζεται περίοδος, ή κύκλος ωρολογίου (clock cycle) ή απλά κύκλος. Οι διαδοχικές χρονικές στιγμές που καθορίζει το σήμα ωρολογίου συμβολίζονται με φυσικούς αριθμούς, όπως t=, 2, 3,. Ασύγχρονα (asynchronous) είναι τα ακολουθιακά κυκλώματα των οποίων η παράμετρος του χρόνου είναι συνεχής και τα σήματα εισόδου και εξόδου πρέπει να ορίζονται κάθε χρονική στιγμή.

2 200 Ψηφιακή Σχεδίαση 6.2 Συστήματα πεπερασμένων καταστάσεων Στα ακολουθιακά κυκλώματα οι προηγούμενες είσοδοι επιδρούν στην παρούσα έξοδο. Σαν συνέπεια φαίνεται αναγκαίο να μπορούν να αποθηκεύουν την πλήρη σειρά των εισόδων x(0, t) για να προσδιορίζουν την έξοδό τους τη χρονική στιγμή t. Τα σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα που χρησιμοποιούνται στην πράξη έχουν την ιδιότητα οι ακολουθίες των εισόδων να μπορούν να χωρισθούν σε πεπερασμένο αριθμό κλάσεων (classes), έτσι ώστε αυτές που έχουν την ίδια επίδραση στην έξοδο τη χρονική στιγμή t να ανήκουν στην ίδια κλάση. Σαν α- ποτέλεσμα, για τον καθορισμό της εξόδου z(t) δεν χρειάζεται η πλήρης ακολουθία εισόδων x(0, t) αλλά η γνώση της κλάσης στην οποία ανήκει. Η κάθε κλάση εκφράζεται με μία μεταβλητή που ονομάζεται κατάσταση (state) η οποία επίσης είναι συνάρτηση του χρόνου και συμβολίζεται με s(t). Επειδή στα ακολουθιακά κυκλώματα που θα εξετάσουμε ο αριθμός των κλάσεων και κατά συνέπεια των καταστάσεων είναι πεπερασμένος, τα συστήματα αυτά ονομάζονται συστήματα (ή μηχανές) πεπερασμένων καταστάσεων (finite state machines). Για την περιγραφή αυτών των κυκλωμάτων χρησιμοποιούνται τρεις μεταβλητές, εισόδου, κατάστασης και εξόδου. 6.3 Δομή των ακολουθιακών κυκλωμάτων Στο σχήμα 6.α δίδεται το διάγραμμα βαθμίδων ενός σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος. Το κύκλωμα αυτό αποτελείται από έναν καταχωρητή κατάστασης και ένα συνδυαστικό κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιείται για να υλοποιεί την αλλαγή κατάστασης και να υπολογίζει τις εξόδους. Επειδή το σύστημα είναι σύγχρονο, ένα σήμα ωρολογίου προσδιορίζει τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η επόμενη κατάσταση θα φορτώνεται στον καταχωρητή κατάστασης. Το σήμα ωρολογίου συνίσταται από περιοδικούς παλμούς που στην ιδανική περίπτωση έχουν μηδενικό πλάτος, όπως δείχνεται στο σχήμα 6.β. Κατά τον ωρολογιακό παλμό t φορτώνεται στον καταχωρητή κατάστασης η κατάσταση s(t) και παραμένει αποθηκευμένη σε αυτόν έως τον επόμενο ωρολογιακό παλμό t+. Η περιγραφή των ακολουθιακών κυκλωμάτων περιλαμβάνει και μία αρχική τιμή του καταχωρητή κατάστασης ώστε αυτά να έχουν την επιθυμητή συμπεριφορά. Η αρχικοποίηση του καταχωρητή κατάστασης γίνεται με την ενεργοποίηση της εισόδου αρχικοποίησης (initialize input).

3 Κεφάλαιο 6. Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα 20 αρχικοποίηση Είσοδοι Έξοδοι x(t) Συνδυαστικό Κύκλωμα Παλμοί Ωρολογίου Επόμενη Κατάσταση s(t+) Καταχωρητής κατάστασης z(t) Παρούσα Κατάσταση s(t) t- t t+ Χρόνος Σχήμα 6.. Δομή σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος και ιδανικό σήμα ωρολογίου Στο σχήμα 6.2 δίδεται η δομή ενός σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος το οποίο βασίζεται σε δυαδική κωδικοποίηση των μεταβλητών εισόδου, εξόδου και της κατάστασης. Ο καταχωρητής κατάστασης αποτελείται από στοιχεία μνήμης. Η είσοδος συμβολίζεται με x=(x m-,, x 0 ) και η έξοδος με z=(z n-,, z 0 ), η παρούσα κατάσταση είναι η s=(s k-,, s 0 ), ενώ η επόμενη κατάσταση είναι η y=(y k-,, y 0 ) με x i, z i, s i, y i {0, }. Στην πράξη οι ωρολογιακοί παλμοί δεν έχουν μηδενικό πλάτος. Στο σχήμα 6.3 δίδονται τα βασικά χαρακτηριστικά των πραγματικών σημάτων ωρολογίου σαν συνάρτηση του χρόνου. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η περίοδος, Τ και το εύρος των παλμών, t w. Η περίοδος του σήματος ωρολογίου ονομάζεται όπως προαναφέραμε και κύκλος ωρολογίου, ή απλά κύκλος. Το πηλίκο t w /T ονομάζεται duty cycle Τα στοιχεία μνήμης που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του καταχωρητή κατάστασης στα σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα ονομάζονται φλιπ-φλοπ. Τα φλιπ-φλοπ (flip-flop) μπορούν να αποθηκεύσουν ένα bit (0 ή ) και έχουν συνήθως δύο εξόδους, μια για την τιμή του bit που είναι αποθηκευμένο σε αυτά και μια για το συμπλήρωμά της. Οι δυαδικές πληροφορίες μπορούν να εγγραφούν στο φλιπ-φλοπ με διάφορους τρόπους και έτσι έχουμε διάφορους τύπους φλιπ-φλοπ.

4 202 Ψηφιακή Σχεδίαση Αρχικοποίηση x 0 Είσοδοι x m- Συνδυαστικό y 0 Κύκλωμα y s 0 s z 0 Έξοδοι z n- Καταχωρητής κατάστασης y k- s k- Σχήμα 6.2. Δομή σύγχρονου ακολουθιακού κυκλώματος με χρήση δυαδικών μεταβλητών t w Χρόνος Τ Περίοδος ωρολογίου Σχήμα 6.3. Βασικά χαρακτηριστικά πραγματικού σήματος ωρολογίου Ένα είδος μνήμης που εμπεριέχεται στα ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα είναι τα στοιχεία χρονικής καθυστέρησης. Η ικανότητα αποθήκευσης που έχουν τα στοιχεία αυτά οφείλεται στο χρόνο που χρειάζεται για να διαδοθεί το σήμα μέσω αυτών. Στην πράξη, η καθυστέρηση που εισάγουν οι λογικές πύλες είναι αρκετή και έτσι δεν χρειάζονται πιο πολύπλοκα στοιχεία μνήμης. Κατ αυτόν τον τρόπο ένα ασύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα συνδυαστικό κύκλωμα με ανάδραση (feedback). Λόγω της ανάδρασης, ένα τέτοιο κύκλωμα μπορεί ορισμένες φορές να είναι ασταθές (unstable). Τέτοιες α- στάθειες προκαλούν δυσκολίες στη σχεδίασή τους.

5 Κεφάλαιο 6. Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα Μανδαλωτές και φλιπ-φλοπ 6.4. Βασικός μανδαλωτής Ένα απλό και διαδεδομένο στοιχείο μνήμης είναι ο μανδαλωτής ( latch). Στη συνέχεια κατασκευάζεται ένα τέτοιο κύκλωμα, χρησιμοποιώντας τις γνωστές λογικές πύλες NO και NAN. Μανδαλωτής με πύλες NO O μανδαλωτής ( latch) μπορεί να κατασκευασθεί συνδέοντας δύο πύλες NO, όπως δείχνεται στο σχήμα 6.4α. Το κύκλωμα έχει δύο εισόδους, τις (et) και (eset). Η απόδοση της λέξης et στην ελληνική γλώσσα είναι "ενεργοποίηση", ή "θέση", ενώ της λέξης eset είναι "απενεργοποίηση", "μηδενισμός", ή "επαναφορά". Η έξοδοs δείχνει και την κατάσταση (state) του μανδαλωτή, ενώ η έξοδος είναι συμπληρωματική της. Ένας πιο διαδεμένος τρόπος σχεδίασης του μανδαλωτή δίδεται στο σχήμα 6.4β όπου οι συνδέσεις των πυλών NO είναι διασταυρωμένες (cross coupled). Στο σχήμα 6.4γ δίδεται το λογικό σύμβολο του μανδαλωτή. Στη συνέχεια αναλύουμε τη λειτουργία του μανδαλωτή του σχήματος 6.4β. Για = και =0 η έξοδος της πύλης 2 γίνεται 0 (πύλη NO), ανεξάρτητα από την τιμή της άλλης εισόδου. Συνεπώς, η πύλη έχει και τις δύο εισόδους της στο λογικό 0 και άρα =. Δηλαδή, για = και =0 έχουμε = και =0 και η κατάσταση του μανδαλωτή γίνεται (ET). Αν τώρα αλλάξουμε την τιμή της εισόδου και την κάνουμε 0 (=0), αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει την κατάσταση του κυκλώματος, η οποία παραμένει στο λογικό. Αυτό συμβαίνει, διότι η άλλη είσοδος της πύλης 2 εξακολουθεί να είναι στο λογικό. Δηλαδή, το κύκλωμα "θυμάται" την προηγούμενη κατάσταση. Έστω τώρα ότι = και =0. Για = η έξοδος της πύλης γίνεται 0 (=0) και κατά συνέπεια η έξοδος της πύλης 2 γίνεται ( =), αφού και στις δύο εισόδους της εφαρμόζεται το λογικό 0. Άρα, για =0 και = επιτυγχάνεται "εκκαθάριση" ή "μηδενισμός" (EET) του στοιχείου μνήμης.

6 204 Ψηφιακή Σχεδίαση (γ) ?? (δ) Σχήμα 6.4. Μανδαλωτής με πύλες NO Αν επαναφέρουμε την είσοδο στο λογικό 0, οπότε =0 και =0, η κατάσταση του μανδαλωτή δεν αλλάζει, δηλαδή =0 και =. Άρα και πάλι μπορούμε να πούμε ότι ο μανδαλωτής "θυμάται" την προηγούμενη κατάστασή του. Συνοψίζοντας το κύκλωμα του σχήματος 6.4α είναι ένα βασικό στοιχείο μνήμης στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε το λογικό θέτοντας = και =0 ή το λογικό 0 θέτοντας =0 και =. Στην κατάσταση μνήμης και οι δύο είσοδοι και είναι στο λογικό 0. Έστω τώρα ότι και οι δύο είσοδοι και γίνονται (=, =). Στην περίπτωση αυτή και οι δύο έξοδοι των πυλών και 2 γίνονται 0 (=0, =0). Παρατηρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι έξοδοι δεν είναι η μία συμπληρωματική της άλλης. Εάν επαναφέρουμε ταυτόχρονα τις εισόδους στο λογικό 0, (=0, =0), τότε η κατάσταση (έξοδος) του μανδαλωτή θα είναι απροσδιόριστη. Εάν η είσοδος γίνει 0, αφού ήδη έχει γίνει 0 η είσοδος, τότε η έξοδος θα γίνει (=). Αν όμως η είσοδος καθυστερήσει περισσότερο από την να μεταβεί στο λογικό 0 (οπότε στιγμιαία θα έχουμε =0 και =), τότε η έξοδος θα παραμείνει στο λογικό 0 (=0). Είναι φανερό ότι η περίπτωση == του πίνακα

7 Κεφάλαιο 6. Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα 205 αλήθειας πρέπει να αποφεύγεται. Η πιο πάνω ανάλυση της λειτουργίας του μανδαλωτή συνοψίζεται στον πίνακα του σχήματος 6.4δ. Παράδειγμα 6.. Στη συνέχεια δίδεται η κυματομορφή της εξόδου του μανταλωτή του σχήματος 6.4, όταν στις εισόδους του, εφαρμόζονται οι δοσμένες παλμοσειρές. t 0 t t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 Το διάγραμμα αυτό προκύπτει ως εξής. Από τη χρονική στιγμή t 0 έως τη χρονική στιγμή t, παρατηρούμε ότι =0 και =, οπότε =0. Από την χρονική στιγμή t έως τη χρονική στιγμή t 2, =0 και =0, οπότε η έξοδος παραμένει στην τιμή που είχε τη χρονική στιγμή t, δηλαδή =0. Από τη χρονική στιγμή t 2 έως τη χρονική στιγμή t 3, = και =0, οπότε =. Από τη χρονική στιγμή t 3 έως τη χρονική στιγμή t 4, =0 και =0, οπότε η έξοδος παραμένει στην τιμή που είχε τη χρονική στιγμή t 3, δηλαδή =. Από τη χρονική στιγμή t 4 έως την χρονική στιγμή t 5, =0 και =, οπότε =0. Από τη χρονική στιγμή t 5 έως την χρονική στιγμή t 6, =0 και =0, οπότε η έξοδος παραμένει στην τιμή που είχε τη χρονική στιγμή t 5, δηλαδή =0. Στο προηγούμενο παράδειγμα απεφεύχθει η περίπτωση κατά την οποία και οι δύο είσοδοι και να είναι ταυτόχρονα, δηλαδή ==. Θεωρήσαμε επίσης ότι οι λογικές πύλες είναι ιδανικά στοιχεία με μηδενικό χρόνο αλλαγής λογικής κατάστασης, δηλαδή δεν έχουμε καθυστερήσεις διάδοσης (propagation delay). Μανδαλωτής με πύλες NAN Ο μανδαλωτής μπορεί να κατασκευασθεί με πύλες NAN αντί για πύλες NO, όπως δείχνεται στο σχήμα 6.5α. Το λογικό σύμβολο του μανδαλωτή αυ-

8 206 Ψηφιακή Σχεδίαση τού του τύπου δίδεται στο σχήμα 6.5β. Η λειτουργία του συνοψίζεται στοv πίνακα του σχήματος 6.5γ. Το λογικό αποθηκεύεται θέτοντας = 0 και =, ενώ το λογικό 0 αποθηκεύεται θέτοντας = και = 0. Η κατάσταση μνήμης είναι η = =, ενώ ο συνδυασμός = = 0 είναι αυτός που πρέπει να α- ποφεύγεται ?? (γ) φλιπ-φλοπ Σχήμα 6.5. Μανταλωτής με πύλες NAN Οι μανδαλωτές που περιγράψαμε προηγουμένως είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στους ανεπιθύμητους παλμούς μικρού εύρους (glitches), που μπορεί να παρουσιασθούν στις εισόδους,. Αυτοί οι παλμοί μπορούν να προκύψουν λόγω της διαφορετικής καθυστέρησης, που υφίστανται τα σήματα μέσα από ένα συνδυαστικό κύκλωμα. Για να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα, μπορούμε να συγχρονίσουμε τις εισόδους του μανδαλωτή του σχήματος 6.4, προσθέτοντας δύο πύλες AN όπως δείχνεται στο σχήμα 6.6α. Στο κύκλωμα αυτό οι τιμές των εισόδων και περνούν στις εισόδους * και * του μανδαλωτή και επηρεάζουν τη

9 Κεφάλαιο 6. Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα 207 λειτουργία του μόνον όταν η είσοδος =. Στη συνέχεια υποθέτουμε ότι οι είσοδοι, παραμένουν σταθερές όταν =. Όταν =0, τότε οι είσοδοι και δεν μπορούν να επηρεάσουν τον μανδαλωτή και το κύκλωμα παραμένει στην προηγούμενη κατάστασή του. Στο σχήμα 6.6β δίδεται το λογικό σύμβολο του φλιπ-φλοπ με ρολόι, ενώ στο σχήμα 6.6γ δίδεται ο χαρακτηριστικός του πίνακας (characteristic table) στον οποίο αναλύεται η λειτουργία του. Στον χαρακτηριστικό πίνακα έχει συμπεριληφθεί και η κατάσταση του φλιπ-φλοπ, πριν εφαρμοσθεί ο ωρολογιακός παλμός t που συμβολίζεται ως ( t ), ή για συντομία t-. Δηλαδή, αν γνωρίζουμε την κατάσταση του φλιπ-φλοπ, πριν εφαρμοσθεί ο ωρολογιακός παλμός καθώς και τις τιμές των εισόδων, κατά τη διάρκειά του, μπορούμε να βρούμε σε ποια κατάσταση (t) (ή t ) θα βρεθεί αυτό μετά την εφαρμογή του παλμού t στην είσοδο ωρολογίου. Ο πίνακας 6.6γ μπορεί να συμπτυχθεί στον πιο συνοπτικό πίνακα 6.6δ που ονομάζεται πίνακας λειτουργίας (function table). * * t- t ?? ? (δ) t t- (γ) Σχήμα 6.6 Χρονιζόμενο φλιπ-φλοπ

10 208 Ψηφιακή Σχεδίαση Οι είσοδοι του μανδαλωτή του σχήματος 6.5 μπορούν να συγχρονισθούν με την προσθήκη δύο πυλών NAN όπως δείχνεται στο σχήμα 6.7. Το κύκλωμα του σχήματος 6.7 είναι ισοδύναμο με αυτό του σχήματος 6.6, έχει το ίδιο λογικό σύμβολο και τον ίδιο χαρακτηριστικό πίνακα και συνεπώς τον ίδιο πίνακα λειτουργίας. Σχήμα 6.7. φλιπ-φλοπ με πύλες NAN Με την προσθήκη των λογικών πυλών στις εισόδους του μανδαλωτή το φλιπ-φλοπ που προέκυψε δεν επηρεάζεται πλέον από ανεπιθύμητες αιχμές που παρουσιάζονται στις εισόδους του και η λειτουργία του συγχρονίζεται από τους παλμούς που εφαρμόζονται στην είσοδο ωρολογίου (). Δεν έχει όμως επιλυθεί ακόμα το πρόβλημα της απροσδιοριστίας όταν και οι δύο είσοδοι είναι. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία των φλιπ-φλοπ που θα εξετάσουμε στη συνέχεια φλιπ-φλοπ Το φλιπ-φλοπ μπορεί να δημιουργηθεί με την προσθήκη ενός αντιστροφέα (πύλη ΝΟΤ) από είσοδο στην είσοδο του χρονιζόμενου φλιπ-φλοπ όπως δείχνεται στο σχήμα 6.8. G Σχήμα 6.8. Μετατροπή φλιπ-φλοπ σε Με τη μετατροπή αυτή η λειτουργία του φλιπ-φλοπ περιορίζεται στην 3 η, 4 η, 5 η και 6 η γραμμή του χαρακτηριστικού πίνακα του σχήματος 6.6γ, ή αντίστοιχα

11 Κεφάλαιο 6. Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα 209 στην 2 η και 3 η γραμμής του πίνακα λειτουργίας του σχήματος 6.6δ. Η έξοδος γίνεται ίση με την είσοδο όταν η είσοδος ωρολογίου είναι στο λογικό (=). Όταν η είσοδος αυτή μεταβεί στο λογικό 0, ή έξοδος παραμένει στην τελευταία τιμή που είχε πριν τη μετάβαση του παλμού από το στο 0. Το φλιπ-φλοπ αυτού του τύπου ονομάζεται πολλές φορές και μανταλωτής ( latch), παίρνοντας το όνομά του από τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων (data) σε αυτό. Στο σχήμα 6.9α δίδεται το λογικό σύμβολο του φλιπ-φλοπ. Ο χαρακτηριστικός πίνακας του φλιπ-φλοπ δίδεται στο σχήμα 6.9β. Από τον πίνακα αυτόν φαίνεται ότι η επόμενη κατάσταση του φλιπ-φλοπ είναι ανεξάρτητη από την τρέχουσα, αφού η έξοδος (t) ισούται με την είσοδο, ανεξάρτητα από το εάν η έξοδος (t-) πριν τον παλμό είναι ή 0. Στο σχήμα 6.9γ δίδεται ο πίνακας λειτουργίας του φλιπ-φλοπ, ενώ στο σχήμα 6.9δ δίδεται η χαρακτηριστική του εξίσωση σύμφωνα με την οποία η έξοδος (t) είναι ίση με την είσοδο κατά τη χρονική στιγμή t. G t t (γ) t t t = (δ) Σχήμα 6.9. Φλιπ-φλοπ τύπου (μανταλωτής ) Στο σχήμα 6.0 δίδονται δύο υλοποιήσεις του φλιπ-φλοπ με λογικές πύλες οι οποίες βασίζονται στην υλοποίηση του φλιπ-φλοπ του σχήματος 6.5 η και στην υλοποίηση του σχήματος 6.6 η.

12 20 Ψηφιακή Σχεδίαση Σχήμα 6.0. Υλοποίηση φλιπ-φλοπ τύπου με λογικές πύλες JK φλιπ-φλοπ Η απροσδιόριστη κατάσταση του φλιπ-φλοπ που προκύπτει όταν == μπορεί να αποφευχθεί τροποποιώντας το κύκλωμα του σχήματος 6.6β, όπως δείχνεται στο σχήμα 6.α. Η έξοδος οδηγείται μαζί με την είσοδο K σε μια πύλη AN που οδηγεί την είσοδο σε τρόπο ώστε το φλιπ-φλοπ να μηδενίζεται για K= μόνο αν η έξοδος ήταν πριν ( ίσο με 0). Παρόμοια, η έξοδος οδηγείται μαζί με την είσοδο J στην ίδια πύλη AN που τροφοδοτεί την είσοδο ώστε η κατάσταση του φλιπ-φλοπ να γίνεται για J=, μόνο αν το ήταν πριν ίσο με (και το ίσο με 0). Η λειτουργία του κυκλώματος αναλύεται στον πίνακα του σχήματος 6.β.

13 Κεφάλαιο 6. Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα 2 J K t t t J K Σχήμα 6.. Μετατροπή φλιπ-φλοπ σε JΚ Το κύκλωμα που προκύπτει ονομάζεται JK φλιπ-φλοπ. Η λειτουργία του είναι ακριβώς ίδια με εκείνη του φλιπ-φλοπ, με μόνη διαφορά ότι το κύκλωμα αυτό δεν πηγαίνει σε απροσδιόριστη κατάσταση όταν και οι δύο είσοδοί του είναι στο λογικό. Οι είσοδοι J και Κ αντιστοιχούν στις εισόδους και, δηλαδή, η J ενεργοποιεί (set) το φλιπ-φλοπ, ενώ η K το απενεργοποιεί (reset). Ό- ταν J=K= και μετά την έλευση παλμού στην είσοδο η κατάσταση του φλιπ-φλοπ αντιστρέφεται, δηλαδή από γίνεται 0 και από 0 γίνεται, δηλαδή η κατάσταση του JK φλιπ-φλοπ αλλάζει, μεταβαίνοντας κάθε φορά στην συμπληρωματική αυτής στην οποία ήταν. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας του JK φλιπφλοπ είναι πολύ χρήσιμος, ειδικά στη σχεδίαση απαριθμητών. Στο σχήμα 6.2 δίδεται το λογικό σύμβολο, ο χαρακτηριστικός πίνακας, ο πίνακας λειτουργίας (γ) και η χαρακτηριστική εξίσωση (δ) του JK φλιπ-φλοπ. Στο σχήμα 6.3 δίδονται δύο υλοποιήσεις του JK φλιπ-φλοπ με πύλες AN, NO η και με πύλες NAN η.

14 22 Ψηφιακή Σχεδίαση J K t t J K J K (γ) t t t t JK t = Jt + Kt (δ) Σχήμα 6.2. Φλιπ-φλοπ τύπου JK K J J K Σχήμα 6.3. Υλοποιήσεις του JK φλιπ-φλοπ

15 Κεφάλαιο 6. Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα Τ φλιπ-φλοπ Το Τ φλιπ-φλοπ προκύπτει από το JK φλιπ-φλοπ βραχυκυκλώνοντας τις εισόδους J, K όπως δείχνεται στο σχήμα 6.4. Με τη μετατροπή αυτή η λειτουργία του JK φλιπ-φλοπ περιορίζεται στην η, 2 η, 7 η και 8 η γραμμή του χαρακτηριστικού πίνακα του σχήματος 6.2β, ή αντίστοιχα στην η και 4 η γραμμή του πίνακα λειτουργίας του σχήματος 6.2δ. T J K Σχήμα 6.4. Μετατροπή JK φλιπ-φλοπ σε T Στο σχήμα 6.5 δίδεται το λογικό σύμβολο, ο χαρακτηριστικός πίνακας, ο πίνακας λειτουργίας (γ) και η χαρακτηριστική εξίσωση (δ) του Τ φλιπ-φλοπ. Όταν Τ=0 το φλιπ-φλοπ μετά τον παλμό παραμένει στην προηγούμενη κατάσταση ("θυμάται"), ενώ όταν Τ=, αυτό μεταβαίνει στη συμπληρωματική της προηγούμενης κατάστασής του. Αυτή ακριβώς η λειτουργία του, δηλαδή της μετάπτωσης από τη μία λογική κατάσταση στην άλλη (toggle), έδωσε και την ονομασία στο συγκεκριμένο φλιπ-φλοπ. Στο σχήμα 6.6 δίδονται δύο υλοποιήσεις του JK φλιπ-φλοπ με πύλες AN, NO και με πύλες NAN.

16 24 Ψηφιακή Σχεδίαση T T t t T 0 (γ) t t t t T Σχήμα 6.5. Φλιπ-φλοπ τύπου Τ = + t Tt Tt (δ) Τ Τ Σχήμα 6.6. Υλοποιήσεις του Τ φλιπ-φλοπ

17 Κεφάλαιο 6. Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα Ακμοπυροδοτούμενα φλιπ-φλοπ Στην πράξη είναι επιθυμητό οι έξοδοι των φλιπ-φλοπ να αλλάζουν μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των ωρολογιακών παλμών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία φλιπ-φλοπ τα οποία ενεργοποιούνται κατά την άνοδο ή την κάθοδο των παλμών του ωρολογίου και όχι κατά τo διάστημα που η είσοδος είναι στο λογικό. Τα φλιπ-φλοπ αυτά ονομάζονται ακμοπυροδοτούμενα. Τα ακμοπυροδοτούμενα φλιπ-φλοπ (edge-triggered flip-flop) συγχρονίζουν την αλλαγή της κατάστασής τους με τις ακμές των παλμών του ωρολογίου. Όταν ο ωρολογιακός παλμός μεταβαίνει από το 0 στο έχουμε μία θετική ακμή (σχήμα 6.7α) ενώ όταν μεταβαίνει από το στο 0 μία αρνητική ακμή (σχήμα 6.7β). Σχήμα 6.7. Θετικές και αρνητικές ακμές παλμών ωρολογίου Τα ακμοπυροδοτούμενα φλιπ-φλοπ που αλλάζουν κατάσταση στη θετική ακμή των παλμών του ωρολογίου ονομάζονται θετικά ακμοπυροδοτούμενα φλιπ-φλοπ (positive edge-triggered flip-flop), ενώ αυτά που αλλάζουν κατάσταση στην αρνητική ακμή των παλμών του ωρολογίου ονομάζονται αρνητικά ακμοπυροδοτούμενα φλιπ-φλοπ (negative edge-triggered flip-flop). Για τα ακμοπυροδοτούμενα φλιπ-φλοπ χρησιμοποιείται ειδικός συμβολισμός στην είσοδο ωρολογίου. Ο ειδικός συμβολισμός στην είσοδο ωρολογίου των θετικά ακμοπυροδοτούμενων φλιπ-φλοπ δίδεται στο σχήμα 6.8α, ενώ ο αντίστοιχος των αρνητικά ακμοπυροδοτούμενων φλιπ-φλοπ στο σχήμα 6.8β. Σχήμα 6.8. Θετικά και αρνητικά ακμοπυροδοτούμενα φλιπ-φλοπ.

18 26 Ψηφιακή Σχεδίαση Ακμοπυροδοτούμενα φλιπ-φλοπ Tα αρνητικά ακμοπυροδοτούμενα φλιπ-φλοπ μπορούν να κατασκευασθούν συνδέοντας δύο μανταλωτές τύπου όπως αυτοί του σχήματος 6.9, ομοίως δείχνεται στο σχήμα 6.9. Η δομή αυτή ονομάζεται master-slave φλιπ-φλοπ. master Y slave G G Σχήμα 6.9. Master-lave φλιπ-φλοπ Ο πρώτος μανδαλωτής ονομάζεται master (κύριος) και αλλάζει κατάσταση όταν =. Ο δεύτερος μανδαλωτής ονομάζεται slave (εξαρτημένος) και αλλάζει κατάσταση λόγω της ύπαρξης του αντιστροφέα όταν =0. Όταν =, ο μανδαλωτής master παρακολουθεί τις αλλαγές της εισόδου, ενώ ο slave είναι απενεργοποιημένος. Επομένως η έξοδος Y του κύριου μανδαλωτή παρακολουθεί την είσοδο ενώ η έξοδος παραμένει σταθερή. Όταν =0 ο μανδαλωτής master παύει να παρακολουθεί τις αλλαγές της εισόδου. Ταυτόχρονα ο μανδαλωτής slave παρακολουθεί στην τιμή της Υ και μεταβάλει την έξοδό του ανάλογα. Εφ όσον η έξοδος Y δεν αλλάζει όταν =0, o μανδαλωτής slave μπορεί να υποστεί μόνο μια αλλαγή κατά τη διάρκεια ενός ωρολογιακού παλμού. Η τιμή της εξόδου του συνολικού κυκλώματος αλλάζει μόνο κατά τα αρνητικά μέτωπα των ωρολογιακών παλμών, δηλαδή το κύκλωμα του σχήματος 6.9 είναι ένα αρνητικά ακμοπυροδοτούμενο φλιπ-φλοπ. Στο σχήμα 6.20 δίδεται μία εναλλακτική σχεδίαση ακμοπυροδοτούμενου φλιπ-φλοπ. Το κύκλωμα αυτό είναι θετικά ακμοπυροδοτούμενο φλιπ-φλοπ και ουσιαστικά αποτελείται από τρεις μανδαλωτές όπως αυτοί του σχήματος 6.5.

19 Κεφάλαιο 6. Βασικά Ακολουθιακά Κυκλώματα 27 Σχήμα Θετικά ακμοπυροδοτούμενο φλιπ-φλοπ Παράδειγμα 6.2. Στη συνέχεια δίδεται η κυματομορφή εξόδου ενός αρνητικά ακμοπυροδοτούμενου φλιπ-φλοπ για τις δοσμένες εισόδους και. Θεωρούμε ότι αρχικά =0. Εφόσον το φλιπ-φλοπ είναι αρνητικά ακμοπυροδοτούμενο, θα ενεργοποιείται κάθε φορά που παρουσιάζεται μία αρνητική ακμή στην είσοδο των ωρολογιακών παλμών μεταφέροντας στην έξοδο την τιμή που έχει η είσοδος τη στιγμή εκείνη. Οι οποιεσδήποτε εναλλαγές της εισόδου, πριν την πτώση (αρνητική ακμή) των ωρολογιακών παλμών, δεν γίνονται αντιληπτές από το φλιπφλοπ.

20 28 Ψηφιακή Σχεδίαση Ακμοπυροδοτούμενα JK και T φλιπ-φλοπ + t Tα ακμοπυροδοτούμενα JK και T φλιπ-φλοπ κατασκευάζονται με βάση τα ακμοπυροδοτούμενα φλιπ-φλοπ. Έστω ότι θέλουμε να μετατρέψουμε ένα φλιπ-φλοπ σε JK. Με δεδομένο ότι η χαρακτηριστική εξίσωση του JK φλιπφλοπ είναι = t J Kt και του φλιπ-φλοπ t =, προκύπτει εύκολα ότι αν θέσουμε = J + t Kt το φλιπ-φλοπ μετατρέπεται σε JK. Στο σχήμα 6.2 δίδεται η μετατροπή ενός θετικά ακμοπυροδοτούμενου φλιπφλοπ σε JK φλιπ-φλοπ. J K Σχήμα 6.2. Θετικά ακμοπυροδοτούμενο JK φλιπ-φλοπ Για να μετατρέψουμε ένα φλιπ-φλοπ σε Τ με δεδομένο ότι η χαρακτηριστική εξίσωση του T φλιπ-φλοπ είναι t = T t + Tt = T t και του φλιπφλοπ t = προκύπτει εύκολα ότι αν θέσουμε = T t το φλιπ-φλοπ μετατρέπεται σε Τ. Στο σχήμα 6.22 δίδεται η μετατροπή ενός θετικά ακμοπυροδοτούμενου φλιπ-φλοπ σε T. T Σχήμα Θετικά ακμοπυροδοτούμενο T φλιπ-φλοπ Παράδειγμα 6.3. Στη συνέχεια δίδεται η κυματομορφή εξόδου ενός αρνητικά ακμοπυροδοτούμενου JK φλιπ-φλοπ για τις δοσμένες κυματομορφές εισόδου. Θεωρούμε ότι αρχικά =0.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ FLIP-FLOP ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ FLIP-FLOP ΧΡΟΝΙΖΟΜΕΝΑ FF ΤΥΠΟΥ FF ΤΥΠΟΥ D FLIP-FLOP Τ FLIP-FLOP ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ FLIP-FLOP ΚΥΡΙΟ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ FLIP-FLOP ΑΚΜΟΠΥΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ FLIP-FLOP ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops 1 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα (συν.) Κυκλώματα που Κυκλώματα που αποθηκεύουν εξετάσαμε μέχρι τώρα πληροφορίες Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 7-segment display 7-segment display 7-segment display Αποκωδικοποιητής των 7 στοιχείων (τμημάτων) (7-segment decoder) Κύκλωμα αποκωδικοποίησης του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops και Μετρητές Ριπής Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Ψηφιακή Σχεδίαση Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Είσοδοι Συνδυαστικό κύκλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP

ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP Αντικείμενο της άσκησης: Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των Flip Flop. Flip - Flop Τα Flip Flop είναι δισταθή λογικά κυκλώματα με χαρακτηριστικά μνήμης και είναι τα πλέον βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ, Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρονικής. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρονικής. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικής Πτυχιακή Εργασία Υλοποίηση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων σε VHDL για FPGAs/CPLDs και ανάλυση χρονισμών για εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ (COUNTERS)

ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ (COUNTERS) ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ (COUNTERS) Αντικείμενο της άσκησης: H σχεδίαση και η χρήση ασύγχρονων απαριθμητών γεγονότων. Με τον όρο απαριθμητές ή μετρητές εννοούμε ένα ακολουθιακό κύκλωμα με FF, οι καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ.. ΣΚΟΠΟΣ Η σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων..2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.2.. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Τα ψηφιακά κυκλώματα με μνήμη ονομάζονται ακολουθιακά.

Διαβάστε περισσότερα

K24 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 10: Ακολουθιακά Κυκλώματα

K24 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 10: Ακολουθιακά Κυκλώματα K24 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά : TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Περιεχόμενα 2 3 Γενικά Όπως είδαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, ένα ψηφιακό κύκλωμα ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθιακά Κυκλώματα Flip-Flops

Ακολουθιακά Κυκλώματα Flip-Flops Ακολουθιακά Κυκλώματα Flip-Flops . Συνδυαστικα κυκλωματα Ακολουθιακα κυκλωματα x x 2 x n Συνδυαστικο κυκλωμα z z 2 z m z i =f i (x,x 2,,x n ) i =,2,,m 2. Ακολουθιακα κυκλωματα: x n Συνδυαστικο m z y κυκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα 6 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Εισαγωγή Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Κατάσταση Ακολουθιακού Κυκλώµατος : περιεχόµενα στοιχείων µνήµης Η έξοδος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 11: Ακολουθιακά Κυκλώµατα (Κεφάλαιο 5, 6.1, 6.3, 6.4) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) Ακολουθιακά

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Ανάλυση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Με τον όρο ανάλυση ενός κυκλώματος εννοούμε τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς του κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Έτσι, για ένα συνδυαστικό κύκλωμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 )

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των απαριθµητών. Υλοποίηση ασύγχρονου απαριθµητή 4-bit µε χρήση JK Flip-Flop. Κατανόηση της αλλαγής του υπολοίπου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Νίκος Φακωτάκης, Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.3 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔYΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.5 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.7 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ ΜΕ LATCH.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.3 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔYΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.5 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.7 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ ΜΕ LATCH. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5

βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5 Κεφάλαιιο: 6 ο Τίίτλος Κεφαλαίίου:: Μανταλωτές & Flip Flop (Ιούνιος 2004 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Να σχεδιάσετε καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης τεσσάρων βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5 (Ιούνιος 2005 ΤΕΕ Ηµερήσιο)

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Flip-Flop: D Control Systems Laboratory

Flip-Flop: D Control Systems Laboratory Flip-Flop: Control Systems Laboratory Είναι ένας τύπος συγχρονιζόμενου flip- flop, δηλαδή ενός flip- flop όπου οι έξοδοί του δεν αλλάζουν μόνο με αλλαγή των εισόδων R, S αλλά χρειάζεται ένας ωρολογιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων ΗΜΥ-2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Μετρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Μετρητής Ριπής Σύγχρονος υαδικός

Διαβάστε περισσότερα

13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 13. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Μετρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Μετρητής Ριπής Σύγχρονος υαδικός Μετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι

Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι Latches και Flip-Flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1 Γιατί χρειαζόμαστε τα ρολόγια Συνδιαστική λογική Η έξοδος εξαρτάται μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθιακά Κυκλώµατα (Sequential Circuits) Συνδυαστικά Κυκλώµατα (Combinational Circuits) Σύγχρονα και Ασύγχρονα

Ακολουθιακά Κυκλώµατα (Sequential Circuits) Συνδυαστικά Κυκλώµατα (Combinational Circuits) Σύγχρονα και Ασύγχρονα Συνδυαστικά Κυκλώµατα (Combinational Circuits) Εξοδος οποιαδήποτε στιγµή εξαρτάται µόνο από τις τιµές στην είσοδο την ίδια στιγµή κολουθιακά Κυκλώµατα (Sequential Circuits) Aποθηκεύουν κατάσταση (state)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονοι Απαριθμητές. Διάλεξη 7

Ασύγχρονοι Απαριθμητές. Διάλεξη 7 Ασύγχρονοι Απαριθμητές Διάλεξη 7 Δομή της διάλεξης Εισαγωγή στους Απαριθμητές Ασύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής Ασύγχρονος Δεκαδικός Απαριθμητής Ασύγχρονος Δεκαδικός Απαριθμητής με Latch Ασκήσεις 2 Ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Ψηφιακή Λογική, Άλγεβρα Boole, Πίνακες Αλήθειας (Μέρος B) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός 3 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός Εισαγωγή Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Κατάσταση Ακολουθιακού Κυκλώµατος : περιεχόµενα στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗΛΟΓΙΚΗΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΗΛΟΓΙΚΗΣΧΕΔΙΑΣΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας ΨΗΦΙΑΚΗΛΟΓΙΚΗΣΧΕΔΙΑΣΗ Μάθημα 5: Στοιχεία µνήµης ενός ψηφίου Διδάσκων: Καθηγητής Ν. Φακωτάκης Στοιχεία μνήμης Ένα ψηφιακό λογικό κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ε. Ένα κύκλωμα το οποίο παράγει τετραγωνικούς παλμούς και απαιτείται εξωτερική διέγερση ονομάζεται ασταθής πολυδονητής Λ

ε. Ένα κύκλωμα το οποίο παράγει τετραγωνικούς παλμούς και απαιτείται εξωτερική διέγερση ονομάζεται ασταθής πολυδονητής Λ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

26-Nov-09. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασμός, Χειμερινό Εξάμηνο Καταχωρητές 1. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ

26-Nov-09. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασμός, Χειμερινό Εξάμηνο Καταχωρητές 1. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τι είναι ένας καταχωρητής; O καταχωρητής είναι μια ομάδα από flip-flop που μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά ψηφιακή πληροφορία. Μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα του αμετάβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Ένα νέο είδος flip flop έχει τον ακόλουθο πίνακα αληθείας : I 1 I 0 Q (t+1) Q (t) 1 0 ~Q (t) Κατασκευάστε τον πίνακα

Άσκηση 3 Ένα νέο είδος flip flop έχει τον ακόλουθο πίνακα αληθείας : I 1 I 0 Q (t+1) Q (t) 1 0 ~Q (t) Κατασκευάστε τον πίνακα Άσκηση Δίδονται οι ακόλουθες κυματομορφές ρολογιού και εισόδου D που είναι κοινή σε ένα D latch και ένα D flip flop. Το latch είναι θετικά ενεργό, ενώ το ff θετικά ακμοπυροδοτούμενο. Σχεδιάστε τις κυματομορφές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ψηφιακά κυκλώματα Flip-Flop και εφαρμογές

Κεφάλαιο 10. Ψηφιακά κυκλώματα Flip-Flop και εφαρμογές Κεφάλαιο 10. Ψηφιακά κυκλώματα Flip-Flop και εφαρμογές Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί, ουσιαστικά, συνέχεια του προηγούμενου και μελετώνται ψηφιακά κυκλώματα με πιο σύνθετη δομή. Παρουσιάζονται τα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Πρώτο Κεφάλαιο Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα 1.1 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα... 1 1.2 Βασικά Ψηφιακά Κυκλώματα... 3 1.3 Ολοκληρωμένα κυκλώματα... 4 1.4 Τυπωμένα κυκλώματα... 7 1.5 Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ακολουθιακά στοιχεία CMOS

Εισαγωγή στα ακολουθιακά στοιχεία CMOS Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Εισαγωγή στη Σχεδίαση VLSI Εισαγωγή στα ακολουθιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθιακά κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flop. Διάλεξη 6

Ακολουθιακά κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flop. Διάλεξη 6 Ακολουθιακά κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flop Διάλεξη 6 Δομή της διάλεξης Εισαγωγή στην ακολουθιακή λογική Ομανδαλωτής SR Latch JK Flip-Flop D Flip-Flop Timing Definitions Latch vs Flip-Flop Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία ΙΙ, Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 16: Μετρητές (Counters)

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 16: Μετρητές (Counters) ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 16: Μετρητές (Counters) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) Περίληψη q Μετρητής Ριπής q Σύγχρονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Στόχος της άσκησης: Η διαδικασία σχεδίασης σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων είναι οι σύγχρονοι μετρητές. Τις αδυναμίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

7 η Θεµατική Ενότητα : Καταχωρητές, Μετρητές και Μονάδες Μνήµης

7 η Θεµατική Ενότητα : Καταχωρητές, Μετρητές και Μονάδες Μνήµης 7 η Θεµατική Ενότητα : Καταχωρητές, Μετρητές και Εισαγωγή Καταχωρητής: είναι µία οµάδα από δυαδικά κύτταρα αποθήκευσης και από λογικές πύλες που διεκπεραιώνουν την µεταφορά πληροφοριών. Οι µετρητές είναι

Διαβάστε περισσότερα

100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1) Να μετατρέψετε τον δεκαδικό αριθμό (60,25) 10, στον αντίστοιχο δυαδικό 11111,11 111001,01 111100,01 100111,1 111100,01 2)

Διαβάστε περισσότερα

C D C D C D C D A B

C D C D C D C D A B Απλοποίηση µέσω Πίνακα Karnaugh: Παράδειγµα - 2 Στον παρακάτω πίνακα έχει ήδη γίνει το «βήμα- 1». Επομένως: Βήμα 2: Δεν υπάρχουν απομονωμένα κελιά. Βήμα 3: Στο ζεύγος (3,7) το κελί 3 γειτνιάζει μόνο με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο 3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 3 Δυαδική λογική Με τον όρο λογική πρόταση ή απλά πρόταση καλούμε κάθε φράση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί αληθής ή ψευδής με βάση το νόημα της. π.χ. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Ανάλυση: Ο καθορισμός μιας κατάλληλης περιγραφής η οποία επιδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ακολουθιακή Λογική 2

Κεφάλαιο 7 ο. Γ. Τσιατούχας. VLSI Technology and Computer Architecture Lab. Ακολουθιακή Λογική 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI Ακολουθιακή Λογική Κεφάλαιο 7 ο Γ. Τσιατούχας ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ VLSI Διάρθρωση 1. Δισταθή κυκλώματα Μεταστάθεια 2. Μανδαλωτές 3. Flip Flops Flops 4. Δομές διοχέτευσης 5. Διανομή ρολογιού 6. Συγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1

14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 14. ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ KAI ΡΟΗ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΥΑ ΙΚΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ-ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα χρονισμού σε φλιπ-φλοπ και κυκλώματα VLSI

Θέματα χρονισμού σε φλιπ-φλοπ και κυκλώματα VLSI Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Εισαγωγή στην Σχεδίαση Συστημάτων VLSI Θέματα χρονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συµβόλων για τις Μονάδες Μνήµης. Άµεση Είσοδοι (Direct Inputs) Χρονικοί Παράµετροι (Flip-Flop Timing Parameters)

Πρότυπα Συµβόλων για τις Μονάδες Μνήµης. Άµεση Είσοδοι (Direct Inputs) Χρονικοί Παράµετροι (Flip-Flop Timing Parameters) Πρότυπα Συµβόλων για τις Μονάδες Μνήµης Άµεση Είσοδοι (irect Inputs) Master-lave: Postponed output indicators Edge-Triggered: namic indicator with ontrol with ontrol (a) Latches Triggered Triggered Triggered

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 16.25 σε δυαδικό. 2. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 18.75 σε δυαδικό και τον δεκαδικό 268 σε δεκαεξαδικό. 3. Να βρεθεί η βάση εκείνου του αριθμητικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Σύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα είναι εκείνο του οποίου όλα τα FFs χρονίζονταιμετοίδιο ρολόι (clock). Ανάλυση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Σύγχρονων Ακολουθιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονοι Απαριθμητές. Διάλεξη 7

Ασύγχρονοι Απαριθμητές. Διάλεξη 7 Ασύγχρονοι Απαριθμητές Διάλεξη 7 Δομή της διάλεξης Εισαγωγή στους Απαριθμητές Ασύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής Ασύγχρονος Δεκαδικός Απαριθμητής Ασύγχρονος Δεκαδικός Απαριθμητής με Latch Ασκήσεις 2 Ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Να μελετηθεί η λειτουργία του ακόλουθου κυκλώματος. Ποιος ο ρόλος των εισόδων του (R και S) και πού βρίσκει εφαρμογή; S Q

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Να μελετηθεί η λειτουργία του ακόλουθου κυκλώματος. Ποιος ο ρόλος των εισόδων του (R και S) και πού βρίσκει εφαρμογή; S Q ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ = ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ = ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπληρώνεται από τον διδάσκοντα (2.0) 2 (2.5) 3 (3.0) 4 (2.5) Σ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 : Λογική και Κυκλώματα

Κεφάλαιο 4 : Λογική και Κυκλώματα Κεφάλαιο 4 : Λογική και Κυκλώματα Σύνοψη Τα κυκλώματα που διαθέτουν διακόπτες ροής ηλεκτρικού φορτίου, χρησιμοποιούνται σε διατάξεις που αναπαράγουν λογικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων. Στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-6 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ακολουθιακά κυκλώματα είσοδοι.. ακολουθιακή λογική.. έξοδοι. ανάδραση Η λειτουργία μνήμης στηρίζεται στη ανάδραση (feedback):

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

του διπολικού τρανζίστορ

του διπολικού τρανζίστορ D λειτουργία - Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ ρ Παραδείγματα D ανάλυσης Παράδειγμα : Να ευρεθεί το σημείο λειτουργίας Q. Δίνονται: β00 και 0.7. Υποθέτουμε λειτουργία στην ενεργό περιοχή. 4 a 4 0 7, 3,3

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Γ. Θεοδωρίδης Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Γ. Θεοδωρίδης 1 Κεφάλαιο 7 Καταχωρητές Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Γ. Θεοδωρίδης 2 Καταχωρητές ΣΕΙΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ς-εισόδου-σειριακής-εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές http://courseware.mech.tua.gr/ml232/ 3 ο Μάθημα Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ E-mail: leo@mail.tua.gr URL: http://users.tua.gr/leo Λογικές Πράξεις Λογικές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

4 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστική Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

4 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστική Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός 4 η Θεµατική Ενότητα : Συνδυαστική Λογική Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός Λογικά Κυκλώµατα Ø Τα λογικά κυκλώµατα διακρίνονται σε συνδυαστικά (combinational) και ακολουθιακά (sequential). Ø Τα συνδυαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονοι Απαριθμητές. Διάλεξη 8

Σύγχρονοι Απαριθμητές. Διάλεξη 8 Σύγχρονοι Απαριθμητές Διάλεξη 8 Δομή της διάλεξης Εισαγωγή Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής Σύγχρονος Δεκαδικός Απαριθμητής Προγραμματιζόμενοι Απαριθμητές Ασκήσεις 2 Σύγχρονοι Απαριθμητές Εισαγωγή 3 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. VHDL για Ακολουθιακά Κυκλώματα 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων VHDL για Σχεδιασμό Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Περίληψη VHDL Processes Εντολές If-Then Then-Else και CASE Περιγραφή Flip-Flop Flop με VHDL

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα Συνδυαστικά Λογικά Κυκλώματα Ένα συνδυαστικό λογικό κύκλωμα συντίθεται από λογικές πύλες, δέχεται εισόδους και παράγει μία ή περισσότερες εξόδους. Στα συνδυαστικά λογικά κυκλώματα οι έξοδοι σε κάθε χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μετρητής Ριπής ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ. Αναφορά 9 ης. εργαστηριακής άσκησης: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥΦΑ Α.Μ.:2024201100032

Μετρητής Ριπής ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ. Αναφορά 9 ης. εργαστηριακής άσκησης: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥΦΑ Α.Μ.:2024201100032 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Αναφορά 9 ης εργαστηριακής άσκησης: Μετρητής Ριπής ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεματική Ενότητα Ακαδημαϊκό Έτος 2010 2011 Ημερομηνία Εξέτασης Κυριακή 26.6.2011 Ώρα Έναρξης Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Απαριθμητές. Παραδείγματα Απαριθμητής Modulo 4 ελαττούμενης δυαδικής μέτρησης (2 F-F).

Απαριθμητές. Παραδείγματα Απαριθμητής Modulo 4 ελαττούμενης δυαδικής μέτρησης (2 F-F). Απαριθμητές Ακολουθιακά συστήματα που περνούν από μια συγκεκριμένη ακολουθία καταστάσεων. Συνήθως μετρούν τους παλμούς του clock, γι αυτό λέγονται απαριθμητές. Άλλες εφαρμογές: α)διαίρεση συχνότητας Απαριθμητής

Διαβάστε περισσότερα

Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design

Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 22 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΕΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΕΣ 1 1-1 Σχηµατισµός Μηνύµατος 1 1-2 Βάση Αρίθµησης 2 1-3 Παράσταση Αριθµών στο εκαδικό Σύστηµα 2 Μετατροπή υαδικού σε εκαδικό 3 Μετατροπή εκαδικού σε υαδικό 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ ( MULTIPLEXERS - MUX) ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ (DEMULTIPLEXERS - DEMUX)

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ ( MULTIPLEXERS - MUX) ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ (DEMULTIPLEXERS - DEMUX) ΑΣΚΗΣΗ 8 ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ ( MULTIPLEXERS - MUX) ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ (DEMULTIPLEXERS - DEMUX) 8.1. ΣΚΟΠΟΣ Η κατανόηση της λειτουργίας των πολυπλεκτών και αποπλεκτών και της χρήσης αυτών των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Ο.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level)

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Απαντήσεις 1. Η παραγγελία είναι σάντουιτς ή ένα σουβλάκι και τηγανητές πατάτες η οποία μπορεί να αναλυθεί ως σάντουιτς ή (σουβλάκι και τηγανητές πατάτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΕΣ ( DECODERS )

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΕΣ ( DECODERS ) 6.1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων & Μικροϋπολογιστών ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΕΣ ( ECOERS ) Η κατανόηση της λειτουργίας των αποκωδικοποιητών και των εφαρμογών τους. 6.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα 5: D λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης reative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ - ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ

Ενότητα 7 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ - ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Ενότητα 7 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ - ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Γενικές Γραμμές Δυαδικοί Αριθμοί έναντι Δυαδικών Κωδίκων Δυαδικοί Αποκωδικοποιητές Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής με Δυαδικό Αποκωδικοποιητή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 12 ο Μάθημα Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ E-mail: leo@mail.ntua.gr URL: http://users.ntua.gr/leo 1 GROUP I A Λ ΤΡΙΤΗ PC-Lab GROUP IΙ Μ Ω ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Central Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών) Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, ιδιαίτερα τα ψηφιακά χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση λογικών συναρτήσεων και την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Εκτέλεση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΑΛΓΕΒΡΑ Boole ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΑΛΓΕΒΡΑ Boole ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΑΛΓΕΒΡΑ Boole ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 2009-10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Άλγεβρα Βοοle η θεωρητική βάση των λογικών κυκλωμάτων Η άλγεβρα Βοοle ορίζεται επάνω στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα