Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 13 Το κόστος Παραγωγής

2 Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες δυνάµεις της αγοράς. Η Σύγχρονη µικροοικονοµική αναφέρεται στην προσφορά, ζήτηση και στην ισορροπία της αγοράς.

3 Τι είναι κόστος? Σύµφωνα µε το Νόµο της Προσφοράς: Οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν την παραγωγή και άρα τις πωλήσεις των προϊόντων τους όταν οι τιµές των παραγόµενων προϊόντων της είναι υψηλές. Η καµπύλη Προσφοράς έχει ανερχόµενη κλίση.

4 Τι είναι κόστος? Σκοπός της επιχείρησης Ο οικονοµικός σκοπός της επιχείρησης είναι να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της.

5 Συνολικό Έσοδο, Συνολικό Κόστος και Συνολικό Κέρδος Total Revenue-Συνολικόέσοδο Το ποσό που εισπράττει µια επιχείρηση από την πώληση του προϊόντος ή των υπηρεσιών της. Total Cost-Συνολικόκόστος Τοποσόπουπληρώνειµιαεπιχείρησηγια την αγορά των εισροών που χρησιµοποιεί στην παραγωγή.

6 Συνολικό Έσοδο, Συνολικό κόστος και Συνολικό Κέρδος Κέρδος (Profit) είναι το συνολικό έσοδο µείον το συνολικό κόστος. Κέρδος = Συνολικά Έσοδα Συνολικά Έξοδα

7 Το κόστος ως κόστος ευκαιρίας Το κόστος παραγωγής της επιχείρησης συµπεριλαµβάνει όλα τα στοιχεία κόστους ευκαιρίας, προκειµένου να γίνει δυνατή η παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών στα οποία εξειδικεύεται η επιχείρηση. Φανερό και Αφανές κόστος Το κόστος παραγωγής µιας επιχείρησης περιλαµβάνει το φανερό κόστος και το αφανές κόστος.

8 Οικονοµικό κέρδος έναντι Λογιστικού κέρδους Οι οικονοµολόγοι µετρούν το οικονοµικό κέρδος ως συνολικά έσοδα συνολικό κόστος ευκαιρίας για την παραγωγή των αγαθώνκαιυπηρεσιώνπουπωλεί. Οι λογιστές µετρούν το λογιστικό κόστος ως τα συνολικά έσοδα συνολικά φανεράήάµεσαέξοδα.

9 Οικονοµικό κέρδος έναντι Λογιστικού κέρδους Όταν τα συνολικά έσοδα υπερβαίνουν το άθροισµα των άµεσων και έµµεσων εξόδων τότε η εταιρία πραγµατοποιεί οικονοµικά κέρδη. Το οικονοµικό κέρδος είναι µικρότερο από το λογιστικό κέρδος.

10 Figure 1 Οικονοµικό κέρδος έναντι Λογιστικού κέρδους How an Economist Views a Firm How an Accountant Views a Firm Οικονοµικό Κέρδος Λογιστικό Κέρδος Revenue Έσοδα Αφανές Κόστος Φανερό Κόστος Total opportunity costs Φανερό Κόστος Revenue Έσοδα

11 Table 1 Συνάρτηση Παραγωγής και Συνολικό Κόστος: Εργοστάσιο Μπισκότων της «Ελένης»

12 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ Η Συνάρτηση παραγωγής Μαςδείχνειτηνσχέσηανάµεσαστην ποσότητα των εισροών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενός αγαθού και στην παραγόµενη ποσότητα του αγαθού αυτού.

13 Η Συνάρτηση παραγωγής Οριακόπροϊόν (Marginal Product) Τοοριακόπροϊόνείναιηαύξησητης παραγωγής που προκύπτει από µια πρόσθετη µονάδα εισροής του µεταβλητού συντελεστή.

14 Η Συνάρτηση Παραγωγής ΦθίνονΟριακόΠροϊόν - (Diminishing Marginal Product) Είναιητάσητηνοποίαεµφανίζειτοοριακόπροϊόνµιας εισροής να µειώνεται όταν αυξάνεται η ποσότητα της εισροής. Για παράδειγµα όταν αρχίσει να αυξάνεται ο αριθµός των εργατών πρέπει να µοιράζονται τον ίδιο εξοπλισµό και να εργάζονται σε συνθήκες όπου υπάρχει συνωστισµός. Άρα όσο πιο πολλοί εργάτες απασχολούνται στο εργοστάσιο,τόσο µικρότερη είναι η συνεισφορά κάθε πρόσθετου εργάτη στην παραγωγή µπισκότων.

15 Σχήµα 2: Η Συνάρτηση Παραγωγής (των Μπισκότων) της Ελένης Ποσότητα προϊόντος (cookies per hour) Συνάρτηση Παραγωγής Αριθµός των εργατών που απασχολούνται

16 Η Συνάρτηση παραγωγής Φθίνον Οριακό Προϊόν Η κλίση της Συνάρτησης Παραγωγής µετρά το συνολικό προϊόν του εργάτη) Καθώς αυξάνεται ο αριθµός των εργατών, το οριακό προϊόν µειώνεται και η συνάρτηση παραγωγής τείνει να γίνει οριζόντια.

17 ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μια καµπύλη συνολικού κόστους δείχνει τη σχέση ανάµεσα στην παραγόµενη ποσότητα του προϊόντος και στο συνολικό κόστος της παραγωγής που ορίζει την τιµολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει µια επιχείρηση. Η παρακάνω σχέση απεικονίζεται µε την καµπύλη Συνολικού Κόστους.

18 Table 1 Συνάρτηση Παραγωγής και Συνολικό Κόστος: Εργοστάσιο Μπισκότων της «Ελένης»

19 Figure 3 Καµπύλη Συνολικου Κόστους Συνολικό κόστος $80 70 Καµπύλη Συνολικού Κόστους Ποσότητα προϊόντος

20 ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Το κόστος παραγωγής µπορεί να χωριστεί σε σταθερό ή πάγιο κόστος (fixed costs)καιµεταβλητό κόστος(variable costs).

21 Σταθερό και Μεταβλητό κόστος Fixed costs: Σταθερό ή πάγιο κόστος είναι το κόστος που δεν µεταβάλλεται παρά την µεταβολή της παραγόµενης ποσότητας του προϊόντος. Variable costs: Μεταβλητό κόστος είναι το κόστος που µεταβάλλεται όταν µεταβάλλεται η παραγόµενη ποσότητα του προϊόντος.

22 Σταθερό και Μεταβλητό κόστος Total Costs-ΣυνολικόΚόστος Total Fixed Costs (TFC)-ΣυνολικόΣταθερό κόστος Total Variable Costs (TVC)-ΣυνολικόΜεταβλητό κόστος Total Costs (TC) Συνολικόκόστος TC = TFC + TVC

23 Table 2 ιάφορες Μετρήσεις του Κόστους

24 Σταθερό και Μεταβλητό κόστος Average Costs -Μέσοκόστος Average costs είναι το συνολικό κόστος διαιρούµενοδιατηςποσότηταςπαραγωγής. Τοµέσοκόστοςείναιτοκόστοςκάθετυπικής µονάδας παραγωγής. Για να βρούµε το κόστοςµιαςτυπικήςπαραγόµενηςµονάδας, θα πρέπει να διαιρέσουµε το κόστος της επιχείρησης µε την ποσότητα του προϊόντος που παράγει.

25 Σταθερό και Μεταβλητό κόστος Average Costs-Μέσοκόστος Average Fixed Costs (AFC)-ΜέσοΣταθερό κόστος Average Variable Costs (AVC)-ΜέσοΜεταβλητό κόστος Average Total Costs (ATC)-ΜέσοΣυνολικό κόστος ATC = AFC + AVC

26 Average Cοsts -Μέσο κόστος AFC Fixed cost = = Quantity FC Q AVC Variable cost = = Quantity VC Q ATC = = Total cost Quantity TC Q

27 Table 2 ιάφορες Μετρήσεις του Κόστους

28 Σταθερό και Μεταβλητό κόστος Marginal Cost -Οριακόκόστος Marginal cost (MC) µετρά την αύξηση του συνολικού κόστους που προκύπτει από µια πρόσθετη µονάδα παραγωγής.

29 Οριακό κόστος MC (change in total cost) = = (change in quantity) TC Q

30 Οριακό κόστος (Παράδειγµα λεµονάδας) Quantity Total Cost Marginal Cost Quantity Total Cost Marginal Cost 0 $ $ $7.80 $

31 Figure 4 Thirsty Thelma s Total-Cost Curves Total Cost Συνολικό κόστος $ Total-cost curve Καµπύλη Συνολικού κόστους Quantity of Output Ποσότητα προϊόντος

32 Figure 5 Thirsty Thelma s Average-Cost and Marginal-Cost Curves Costs ιάφορα µέτρα του κόστους $ MC-Οριακό κόστος ATC-Μέσο συνολικό κόστος AVC-Μέσο µεταβλητό κόστος AFC-Μέσο σταθερό κόστος Quantity of Output Ποσότητα προιόντος

33 Καµπύλες κόστους και οι µορφές τους Το οριακό κόστος αυξάνεται καθώς η παραγόµενη ποσότητα αυξάνεται. Αυτό εκφράζει τη σχέση του φθίνοντος οριακούπροϊόντος (diminishing marginal product).

34 Figure 5 Thirsty Thelma s Average-Cost and Marginal-Cost Curves Costs ιάφορα µέτρα του κόστους $ MC-Οριακό κόστος Quantity of Output Ποσότητα προϊόντος

35 Καµπύλεςκόστουςκαιοιµορφές τους Η καµπύλη Μέσου συνολικού κόστους είναι σχήµατος U. Σε πολύ χαµηλά επίπεδα παραγωγής, το µέσο συνολικό κόστος είναι υψηλό, διότι το σταθερό κόστος επιµερίζεται σε ελάχιστες µονάδες προϊόντος. Το µέσο συνολικό κόστος µειώνεται καθώς το παραγόµενο προϊόν αυξάνεται. Το µέσο συνολικό κόστος είναι αυξανόµενο διότι το µέσο µεταβλητό κόστος αυξάνεται ουσιαστικά.

36 Καµπύλεςκόστουςκαιοιµορφές τους Tο κατώτατο σηµείο της καµπύλης σχήµατος U εµφανίζεται στην ποσότητα που ελαχιστοποιεί το µέσο συνολικό κόστος. Η ποσότητα αυτή ονοµάζεται αποτελεσµατικήκλίµακα (efficient scale) της επιχείρησης.

37 Figure 5 Thirsty Thelma s Average-Cost and Marginal-Cost Curves Costs Κόστος $ ATC-Μέσο συνολικό κόστος Quantity of Output Ποσότητα προϊόντος

38 Καµπύλεςκόστουςκαιοιµορφές τους Σχέση µεταξύ Οριακού κόστους και Μέσου Συνολικού κόστους Όταν το οριακό κόστος είναι µικρότερο από το µέσο συνολικό κόστος, το µέσο συνολικό κόστος µειώνεται. Όταν το οριακό κόστος είναι µεγαλύτερο από το µέσο συνολικό κόστος, το µέσο συνολικό κόστος αυξάνεται.

39 Καµπύλεςκόστουςκαιοιµορφές τους Σχέση µεταξύ οριακού κόστους και µέσου συνολικού κόστους Ηκαµπύλητουοριακούκόστουςτέµνειτην καµπύλη του µέσου κόστους στην αποτελεσµατικήκλίµακα. Αποτελεσµατική κλίµακα είναι η ποσότητα της παραγωγής που ελαχιστοποιεί το µέσο συνολικό κόστος.

40 Figure 5 Thirsty Thelma s Average-Cost and Marginal-Cost Curves Costs Κόστο $ MC-Οριακό κόστος ATC-Μέσο συνολικό κόστος Quantity of Output Ποσότητα προϊόντος

41 ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ Κρίνεταιαναγκαίοναεξετάσουµε τιςοικονοµικέςσχέσειςπου υπάρχουνµεταξύτωνδιάφορων µέτρωντουκόστους.

42 Καµπύλες Κόστους του Big Bob

43 Figure 6 Big Bob s Cost Curves Total Cost Συνολικό κόστος $ (a) Total-Cost Curve Quantity of Output (bagels per hour) Παραγόµενη ποσότητα TC Καµπύλη Συνολικού κόστους

44 Figure 6 Big Bob s Cost Curves Costs Κόστος $3.00 (b) Marginal- and Average-Cost Curves Καµπύλες οριακού και µέσου κόστους MC ATC AVC Quantity of Output (bagels per hour) Παραγόµενη ποσότητα AFC

45 ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ Το οριακό κόστος αυξάνεται τελικά όταν αυξάνεται η παραγόµενη ποσότητα. Η καµπύλη µέσου συνολικού κόστους έχει σχήµα U H καµπύλη οριακού κόστους τέµνει την καµπύλη µέσου συνολικού κόστους στο κατώτατο σηµείο του µέσου συνολικού κόστους.

46 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟ Ο Για πολλές επιχειρήσεις ο επιµερισµός του συνολικού κόστους σε πάγιο και µεταβλητό κόστος εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα.

47 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟ Ο Επειδή πολλά στοιχεία κόστους είναι πάγια στην βραχυχρόνια περίοδο,αλλά µεταβλητά στην µακροχρόνια περίοδο,οι µακροχρόνιες καµπύλες κόστους µιας επιχείρησης διαφέρουν από τις βραχυχρόνιες καµπύλες κόστους της.

48 Figure 7 Μέσο Συνολικό κόστος στις βραχυχρόνιες και στη µακροχρόνια περίοδο Average Total Cost Μέσο συνολικό κόστος ATC in short run with small factory ATC in short run with medium factory ATC in short run with large factory $12,000 ATC in long run 0 1,200 Quantity of Cars per Day Ποσότητα αυτοκινήτων ανά ηµέρα

49 ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Οικονοµίες κλίµακας (Economies of scale) είναι η τάση του µακροχρόνιου µέσου συνολικού κόστους να µειώνεται όταν αυξάνεται η ποσότητα της παραγωγής. Αρνητικέςοικονοµίεςκλίµακας (Diseconomies of scale) είναι η τάση του µακροχρόνιου µέσου συνολικού κόστους να αυξάνεται όταν αυξάνεται η παραγωγή Σταθερέςαποδόσειςκλίµακας (Constant returns to scale) είναι η τάση του µακροχρόνιου µέσου συνολικού να παραµένει σταθερό όταν µεταβάλλεται η ποσότητα της παραγωγής

50 Figure 7 Μέσο Συνολικό κόστος στις βραχυχρόνιες και στη µακροχρόνια περίοδο Average Total Cost Μέσο συνολικό κόστος ATC in short run with small factory ATC in short run with medium factory ATC in short run with large factory ATC in long run $12,000 10,000 Economies of scale Constant returns to scale Diseconomies of scale 0 1,000 1,200 Quantity of Cars per Day

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι*

Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Working Paper) No. 651. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Επιστηµονική Εργασία υπό Εξέλιξη (Workig Paper) No. 651 Το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην ευρωζώνη Η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα και πάλι* Του Jesus Feipe και Utsav Kumar Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

1 10 Αρχές της Οικονοµικής Θεωρίας

1 10 Αρχές της Οικονοµικής Θεωρίας 1 10 Αρχές της Οικονοµικής Θεωρίας Οικονοµία... Ηλέξη economyπροέρχεται απότηνελληνικήλέξη οικονοµία πουσηµαίνειτη διαχείρισηενόςνοικοκυριού 10 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Το Νοικοκυριό και η Οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα