Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9"

Transcript

1 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν ηφθη απ ο την UNICE, το CEEP και την CES ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Εχοντα υπ οψη: τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η, που προσαρτ αται στο πρωτ οκολλο (αριθ. 14) σχετικ α µε την κοινωνικ η πολιτικ η το οπο ιο ε ιναι προσαρτηµ ενο στη συνθ ηκη για την ιδρυση τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα, και ιδ ιω το αρθρο 4 παρ αγραφο 2, την πρ οταση τη Επιτροπ η, Εκτιµ ωντα : (1) οτι, µε β αση το πρωτ οκολλο (αριθ. 14) σχετικ α µε την κοινωνικ η πολιτικ η, τα κρ ατη µ ελη, πλην του Ηνωµ ενου Βασιλε ιου τη Μεγ αλη Βρεταν ια και τη Βορε ιου Ιρλανδ ια, στο εξ η αποκαλο υµενα «κρ ατη µ ελη», επιθυµ ωντα να συνεχ ισουν την πορε ια που χαρ αχθηκε µε τον Κοινωνικ ο Χ αρτη του 1989, συν ηψαν συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η (2) οτι οι κοινωνικο ι ετα ιροι, σ υµφωνα µε το αρθρο 4 παρ αγραφο 2 τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η, µπορο υν να ζητο υν απ ο κοινο υ να υλοποιο υνται οι συµφων ιε που συν απτονται σε κοινοτικ ο επ ιπεδο µε απ οφαση του Συµβουλ ιου που λαµβ ανεται µετ α απ ο πρ οταση τη Επιτροπ η (3) οτι ο Κοινοτικ ο Χ αρτη των θεµελιωδ ων κοινωνικ ων δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων, στο σηµε ιο 7, προβλ επει, µεταξ υ αλλων, οτι «η δηµιουργ ια τη εσωτερικ η αγορ α πρ επει να οδηγ ησει σε βελτ ιωση των συνθηκ ων διαβ ιωση και εργασ ια των εργαζο- µ ενων στην Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα. Η διαδικασ ια αυτ η θα επιτευχθε ι µε την προσ εγγιση των εν λ ογω συνθηκ ων µε στ οχο την πρ οοδο, ιδ ιω οσον αφορ α τι µορφ ε εργασ ια, εκτ ο τη εργασ ια αορ ιστου χρ ονου, οπω η εργασ ια ορισµ ενου χρ ονου, η εργασ ια µε µερικ η απασχ οληση, η προσωριν η εργασ ια και η εποχιακ η εργασ ια» σε ενταση τη απασχ οληση στα πλα ισια τη µεγ εθυνση, κυρ ιω µ εσω ελαστικ οτερη οργ ανωση τη εργασ ια, η οπο ια να ικανοποιε ι τ οσο τι επιθυµ ιε των εργαζοµ ενων οσο και τι απαιτ ησει του ανταγωνισµο υ» (6) οτι η Επιτροπ η, σ υµφωνα µε το αρθρο 3 παρ αγραφο 2 τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η, διαβουλε υθηκε µε του κοινωνικο υ ετα ιρου για τον ενδεχ οµενο προσανατολισµ ο µια κοινοτικ η δρ αση σε θ εµατα ευελιξ ια του χρ ονου εργασ ια και ασφ αλεια των εργαζοµ ενων (7) οτι η Επιτροπ η, κρ ινοντα µετ α τη διαβο υλευση αυτ η οτι ηταν σκ οπιµη η αν αληψη κοινοτικ η δρ αση, διαβουλε υθηκε εκ ν εου µε του κοινωνικο υ ετα ιρου σε κοινοτικ ο επ ιπεδο επ ι του περιεχοµ ενου τη µελετ ω- µενη πρ οταση, σ υµφωνα µε το αρθρο 3 παρ αγραφο 3 τη εν λ ογω συµφων ια (8) οτι οι διεπαγγελµατικ ε οργαν ωσει γενικο υ χαρακτ ηρα [η Ενωση Συνοµοσπονδι ων Βιοµηχαν ια και Εργοδοτ ων τη Ευρ ωπη (UNICE), το Ευρωπα ικ ο Κ εντρο ηµοσ ιων Επιχειρ ησεων (CEEP) και η Ευρωπα ικ η Συνοµοσπονδ ια Συνδικ ατων (CES)] ανακο ινωσαν στην Επιτροπ η, µε κοιν η του επιστολ η, στι 19 Ιουν ιου 1996, τη βο υλησ η του να κιν ησουν τη διαδικασ ια που προβλ επεται στο αρθρο 4 τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η οτι ζ ητησαν απ ο την Επιτροπ η, µε κοιν η του επιστολ η, στι 12 Μαρτ ιου 1997, συµπληρωµατικ η προθεσµ ια τρι ων µην ων οτι η Επιτροπ η εν εκρινε την προθεσµ ια αυτ η (9) οτι οι εν λ ογω επαγγελµατικ ε οργαν ωσει συν ηψαν, στι 6 Ιουν ιου 1997, συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση και διαβ ιβασαν στην Επιτροπ η το κοιν ο του α ιτηµα να υλοποιηθε ι αυτ η η συµφων ια-πλα ισιο, σ υµφωνα µε το αρθρο 4 παρ αγραφο 2 τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η (4) οτι το Συµβο υλιο δεν αποφ ασισε επ ι τη προτ ασεω οδηγ ια σχετικ α µε ορισµ ενε σχ εσει εργασ ια οσον αφορ α τι στρεβλ ωσει του ανταγωνισµο υ ( 1 ), οπω αυτ η τροποποι ηθηκε ( 2 ), ο υτε επ ι τη προτ ασεω οδηγ ια σχετικ α µε ορισµ ενε εργασιακ ε σχ εσει οσον αφορ α τι συνθ ηκε εργασ ια ( 3 ) (5) οτι, στα συµπερ ασµατα του Ευρωπα ικο υ Συµβουλ ιου του Εσσεν, υπογραµµ ισθηκε η αν αγκη λ ηψη µ ετρων για την προ ωθηση τη απασχ οληση και τη ισ οτητα των ευκαιρι ων γυναικ ων και ανδρ ων και εγινε εκκληση για τη λ ηψη µ ετρων µε σκοπ ο «την α υξηση (10) οτι το Συµβο υλιο, στο ψ ηφισµ α του τη 6η εκεµβρ ιου 1994, για ορισµ ενε προοπτικ ε µια κοινωνικ η πολιτικ η τη Ευρωπα ικ η Ενωση : συµβολ η στην οικονοµικ η και κοινωνικ η σ υγκλιση τη Ενωση ( 4 ), κ αλεσε του κοινωνικο υ ετα ιρου να εκµεταλλευθο υν τι δυνατ οτητε σ υναψη συµβ ασεων, δεδοµ ενου οτι, κατ α γενικ ο καν ονα, γνωρ ιζουν καλ υτερα τα κοινωνικ α προβλ ηµατα και την κοινωνικ η πραγµατικ οτητα (11) οτι η επιθυµ ια των υπογραφ οντων µερ ων ηταν να συν αψουν συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση, η οπο ια να περι εχει τι γενικ ε αρχ ε και τι ελ αχιστε απαιτ ησει σχετικ α µε την εργασ ια ( 1 ) ΕΕ C 224 τη , σ. 6. ( 2 ) ΕΕ C 305 τη , σ. 8. ( 3 ) ΕΕ C 224 τη , σ. 4. ( 4 ) ΕΕ C 368 τη , σ. 6.

2 L 14/10 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων µερικ η απασχ οληση οτι εξεδ ηλωσαν τη βο υληση να συγκροτ ησουν ενα γενικ ο πλα ισιο για την εξ αλειψη των διακρ ισεων ει β αρο των εργαζοµ ενων µε µερικ η απασχ οληση και να συµβ αλουν στην αν απτυξη δυνατοτ ητων για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση σε µια αποδεκτ η β αση για του εργοδ οτε και του εργαζοµ ενου (12) οτι οι κοινωνικο ι ετα ιροι θ ελησαν να προσδ ωσουν ιδια ιτερη προσοχ η στην εργασ ια µερικ η απασχ οληση, επισηµα ινοντα οτι ε ιχαν την πρ οθεση να εξετ ασουν και το ενδεχ οµενο παρ οµοιων συµφωνι ων για αλλε µορφ ε εργασ ια (13) οτι, στα συµπερ ασµατα του Ευρωπα ικο υ Συµβουλ ιου του Αµστερνταµ, οι αρχηγο ι κρατ ων και κυβερν ησεων τη Ευρωπα ικ η Ενωση εξ εφρασαν ζωηρ η ικανοπο ιηση για τη συµφων ια που συν ηφθη απ ο του κοινωνικο υ ετα ιρου σε θ εµατα εργασ ια µερικ η απασχ οληση (14) οτι η προσ ηκουσα πρ αξη για την υλοπο ιηση αυτ η τη συµφων ια -πλαισ ιου ε ιναι µια οδηγ ια, κατ α την εννοια του αρθρου 189 τη συνθ ηκη οτι η παρο υσα οδηγ ια δεσµε υει συνεπ ω τα κρ ατη µ ελη ω προ το αποτ ελεσµα που πρ επει να επιτευχθε ι, αφ ηνοντα τον τ υπο και τα µ εσα στην αρµοδι οτητα των εθνικ ων αρχ ων (15) οτι, σ υµφωνα µε την αρχ η τη επικουρικ οτητα και την αρχ η τη αναλογικ οτητα, οπω περι εχονται στο αρθρο 3Β τη συνθ ηκη, οι στ οχοι τη παρο υσα οδηγ ια δεν µπορο υν να ικανοποιηθο υν επαρκ ω απ ο τα κρ ατη µ ελη και δ υνανται συνεπ ω να επιτευχθο υν καλ υτερα σε κοινοτικ ο επ ιπεδο οτι η παρο υσα οδηγ ια δεν υπερβα ινει ο,τι ε ιναι απαρα ιτητο για την επ ιτευξη αυτ ων των στ οχων (16) οτι, οσον αφορ α του ορου που χρησιµοποιο υνται στη συµφων ια-πλα ισιο χωρ ι να προσδιορ ιζονται επακριβ ω, η παρο υσα οδηγ ια αφ ηνει στα κρ ατη µ ελη τη µ εριµνα να παρ ασχουν σχετικο υ ορισµο υ σ υµφωνα µε το εθνικ ο δ ικαιο η/και τι εθνικ ε πρακτικ ε, οπω συµβα ινει µε αλλε οδηγ ιε του κοινωνικο υ τοµ εα που χρησιµοποιο υν παρ οµοιου ορου, µε την προ υπ οθεση οτι οι εν λ ογω ορισµο ι δεν θα αντιτ ιθενται προ το περιεχ οµενο τη συµφων ια -πλαισ ιου (17) οτι η Επιτροπ η συν εταξε την πρ οταση οδηγ ια, σ υµφωνα µε την ανακο ινωσ η τη τη 14η εκεµβρ ιου 1993 για την εφαρµογ η του πρωτοκ ολλου (αριθ. 14) σχετικ α µε την κοινωνικ η πολιτικ η και σ υµφωνα µε την ανακο ινωσ η τη τη 18η Σεπτεµβρ ιου 1996 για την αν απτυξη του κοινωνικο υ διαλ ογου σε κοινοτικ ο επ ιπεδο, λαµβ ανοντα υπ οψη την αντιπροσωπευτικ οτητα των υπογραφ οντων µερ ων και τη νοµιµ οτητα των ρητρ ων τη συµφων ια -πλαισ ιου (18) οτι η Επιτροπ η επεξεργ ασθηκε την πρ οταση οδηγ ια λαµβ ανοντα υπ οψη τη το αρθρο 2 παρ αγραφο 2 τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η, που προβλ επει οτι η νοµοθεσ ια στον κοινωνικ ο τοµ εα αποφε υγει την «επιβολ η διοικητικ ων, οικονοµικ ων και νοµικ ων εξαναγκασµ ων, οι οπο ιοι θα παρεµπ οδιζαν τη δηµιουργ ια και την αν απτυξη των µικροµεσα ιων επιχειρ ησεων» (19) οτι η Επιτροπ η, σ υµφωνα µε την ανακο ινωσ η τη τη 14η εκεµβρ ιου 1993 για την εφαρµογ η του πρωτοκ ολλου (αριθ. 14) σχετικ α µε την κοινωνικ η πολιτικ η, ενηµ ερωσε το Ευρωπα ικ ο Κοινοβο υλιο, αποστ ελλοντ α του το κε ιµενο τη πρ οταση οδηγ ια στο οπο ιο περιλαµβ ανεται η συµφων ια-πλα ισιο (20) οτι η Επιτροπ η ενηµ ερωσε επ ιση την Οικονοµικ η και Κοινωνικ η Επιτροπ η (21) οτι η ρ ητρα 6 παρ αγραφο 1 τη συµφων ια -πλαισ ιου προβλ επει οτι τα κρ ατη µ ελη η/και οι κοινωνικο ι ετα ιροι µπορο υν να διατηρ ησουν η να εισαγ αγουν ευνο ικ οτερε διατ αξει (22) οτι η ρ ητρα 6 παρ αγραφο 2 τη συµφων ια -πλαισ ιου προβλ επει οτι η εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια δεν µπορε ι να δικαιολογ ησει οπισθοδρ οµηση σε σχ εση µε την παρο υσα κατ ασταση σε κ αθε κρ ατο µ ελο (23) οτι ο Κοινοτικ ο Χ αρτη των θεµελιωδ ων κοινωνικ ων δικαιωµ ατων των εργαζοµ ενων αναγνωρ ιζει τη σπουδαι οτητα του αγ ωνα κατ α των διακρ ισεων σε ολε του τι µορφ ε, ιδ ιω δε εκε ινων που βασ ιζονται στο φ υλλο, το χρ ωµα, τη φυλ η, τι απ οψει και τι πεποιθ ησει (24) οτι στο αρθρο ΣΤ παρ αγραφο 2 τη συνθ ηκη για την Ευρωπα ικ η Ενωση ορ ιζει οτι «η Ενωση σ εβεται τα θεµελι ωδη δικαι ωµατα, οπω κατοχυρ ωνονται µε την ευρωπα ικ η σ υµβαση για την προστασ ια των δικαιωµ ατων του ανθρ ωπου και των θεµελιωδ ων ελευθερι ων και οπω προκ υπτουν απ ο τι κοιν ε συνταγµατικ ε παραδ οσει των κρατ ων µελ ων, ω γενικ ε αρχ ε του κοινοτικο υ δικα ιου» (25) οτι τα κρ ατη µ ελη µπορο υν να αναθ εσουν στου κοινωνικο υ ετα ιρου, επειτα απ ο κοιν ο του α ιτηµα, την εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια, µε την προ υπ οθεση οτι θα λ αβουν κ αθε απαρα ιτητο µ ετρο που θα του επιτρ επει να ε ιναι αν α π ασα στιγµ η σε θ εση να εξασφαλ ιζουν τα αποτελ εσµατα που επιβ αλλει η παρο υσα οδηγ ια (26) οτι η υλοπο ιηση τη συµφων ια -πλαισ ιου συµβ αλλει στην επ ιτευξη των στ οχων που αναφ ερονται στο αρθρο 1 τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Αρθρο 1 Η παρο υσα οδηγ ια αποσκοπε ι στην υλοπο ιηση τη συµφων ια -πλαισ ιου για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση, η οπο ια συν ηφθη στι 6 Ιουν ιου 1997 απ ο τι διεπαγγελµατικ ε οργαν ωσει γενικο υ χαρακτ ηρα (UNICE, CEEP, CES) και η οπο ια περι εχεται στο παρ αρτηµα.

3 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/11 Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θ ετουν σε ισχ υ τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει που ε ιναι απαρα ιτητε για να συµµορφωθο υν µε την παρο υσα οδηγ ια το αργ οτερο στι 20 Ιανουαρ ιου 2000 η διασφαλ ιζουν το αργ οτερο µ εχρι την ηµεροµην ια αυτ η οτι οι κοινωνικο ι ετα ιροι λαµβ ανουν τα αναγκα ια µ ετρα µ εσω συµφων ια τα κρ ατη µ ελη οφε ιλουν να λαµβ ανουν κ αθε απαρα ιτητο µ ετρο που να του επιτρ επει αν α π ασα στιγµ η να ε ιναι σε θ εση να διασφαλ ιζουν τα αποτελ εσµατα που επιβ αλλει η παρο υσα οδηγ ια. Πληροφορο υν αµ εσω σχετικ α την Επιτροπ η. Τα κρ ατη µ ελη µπορο υν, ε αν ε ιναι απαρα ιτητο, προκειµ ενου να ληφθο υν υπ οψη ιδια ιτερε δυσχ ερειε η η υλοπο ιηση µε συλλογικ η σ υµβαση, να διαθ ετουν συµπληρωµατικ ο χρονικ ο δι αστηµα εν ο ετου κατ αν ωτατο οριο. Οφε ιλουν να πληροφορο υν αµ εσω την Επιτροπ η για τα ζητ ηµατα αυτ α. Οι διατ αξει αυτ ε, οταν θεσπ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη, αναφ ερονται στην παρο υσα οδηγ ια η συνοδε υονται απ ο µια τ ετοια αναφορ α κατ α την επ ισηµη δηµοσ ιευσ η του. Οι λεπτοµ ερειε τη αναφορ α αυτ η καθορ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη. 2. Τα κρ ατη µ ελη ανακοιν ωνουν στην Επιτροπ η το κε ιµενο των ουσιαστικ ων διατ αξεων εσωτερικο υ δικα ιου που εχουν θεσπ ισει η που θεσπ ιζουν στον τοµ εα που δι επει η παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 3 Η παρο υσα οδηγ ια αρχ ιζει να ισχ υει την ηµ ερα τη δηµοσ ιευσ η τη στην Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων. Αρθρο 4 Η παρο υσα οδηγ ια απευθ υνεται στα κρ ατη µ ελη. Βρυξ ελλε, 15 εκεµβρ ιου Για το Συµβο υλιο Ο Πρ οεδρο J.-C. JUNCKER

4 L 14/12 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜ ΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Προο ιµιο Η παρο υσα συµφων ια-πλα ισιο αποτελε ι µια συµβολ η στη συνολικ η ευρωπα ικ η στρατηγικ η για την απασχ οληση. Η εργασ ια µερικ η απασχ οληση ε ιχε σηµαντικ η επ ιδραση στην απασχ οληση κατ α τα τελευτα ια χρ ονια. Για το λ ογο αυτ ο, τα συµβαλλ οµενα µ ερη τη παρο υσα συµφων ια εδωσαν προτεραι οτητα στην εν λ ογω µορφ η εργασ ια. Πρ οθεση των συµβαλλοµ ενων µερ ων ε ιναι να εξετ ασουν την αν αγκη σ υναψη παρ οµοιων συµφωνι ων και για αλλε ευ ελικτε µορφ ε εργασ ια. Αναγνωρ ιζοντα την ποικιλοµορφ ια τη κατ ασταση που ισχ υει στα κρ ατη µ ελη και αναγνωρ ιζοντα οτι η εργασ ια µερικ η απασχ οληση αποτελε ι µια µορφ η απασχ οληση σε συγκεκριµ ενου τοµε ι και δραστηρι οτητε, η παρο υσα συµφων ια θεσπ ιζει τι γενικ ε αρχ ε και ελ αχιστε προδιαγραφ ε σχετικ α µε την εργασ ια µερικ η απασχ οληση. Καταδεικν υει την ετοιµ οτητα των κοινωνικ ων ετα ιρων να θεσπ ισουν ενα γενικ ο πλα ισιο για την εξ αλειψη των διακρ ισεων ει β αρο εργαζοµ ενων µε µερικ η απασχ οληση και να υποστηρ ιξουν τη δηµιουργ ια δυνατοτ ητων εργασ ια µερικ η απασχ οληση, σε µια β αση που ε ιναι αποδεκτ η τ οσο απ ο του εργοδ οτε οσο και απ ο του εργαζ οµενου. Η παρο υσα συµφων ια αφορ α τι συνθ ηκε εργασ ια των εργαζοµ ενων µε µερικ η απασχ οληση, αναγνωρ ιζοντα οτι θ εµατα που αφορο υν την υποχρεωτικ η κοινωνικ η ασφ αλιση υπ αγονται στην αρµοδι οτητα των κρατ ων µελ ων. Στα πλα ισια τη αρχ η τη µη δι ακριση, τα συµβαλλ οµενα µ ερη τη παρο υσα συµφων ια υπ εγραψαν την ευρωπα ικ η δ ηλωση για την απασχ οληση του Ευρωπα ικο υ Συµβουλ ιου που συν ηλθε το εκ εµβριο του 1996 στο ουβλ ινο, στην οπο ια το Συµβο υλιο, µεταξ υ αλλων, επισηµα ινει την αν αγκη να καταστο υν τα συστ ηµατα κοινωνικ η ασφ αλιση πιο φιλικ α προ την απασχ οληση, «µε την αν απτυξη συστηµ ατων προστασ ια που θα µπορο υν να προσαρµοστο υν σε ν εα πρ οτυπα εργασ ια και να παρ εχουν την κατ αλληλη προστασ ια στα ατοµα που απασχολο υνται µε αυτ ε τι µορφ ε εργασ ια». Τα συµβαλλ οµενα µ ερη τη παρο υσα συµφων ια θεωρο υν οτι η δ ηλωση αυτ η πρ επει να εφαρµοστε ι στην πρ αξη. Οι CES, UNICE και CEEP ζητο υν απ ο την Επιτροπ η την υποβολ η προ το Συµβο υλιο τη παρο υσα συµφων ια -πλαισ ιου µε την οπο ια οι προδιαγραφ ε αυτ ε, µ εσω αποφ ασεω, θα καταστο υν δεσµευτικ ε για τα κρ ατη µ ελη που εχουν προσυπογρ αψει τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η, η οπο ια εχει προσαρτηθε ι στο πρωτ οκολλο (αριθ. 14) για την κοινωνικ η πολιτικ η, το οπο ιο προσαρτ αται στη συνθ ηκη για την ιδρυση τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα. Τα συµβαλλ οµενα µ ερη τη παρο υσα συµφων ια κ αλεσαν την Επιτροπ η, στην πρ οτασ η τη για την εφαρµογ η τη παρο υσα συµφων ια, να ζητ ησει απ ο τα κρ ατη µ ελη να εγκρ ινουν τι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει που απαιτο υνται για τη συµµ ορφωση µε την απ οφαση του Συµβουλ ιου εντ ο δ υο ετ ων το αργ οτερο απ ο την εκδοση τη απ οφαση η να εξασφαλ ισει ( 1 ) οτι οι κοινωνικο ι ετα ιροι λαµβ ανουν τα αναγκα ια µ ετρα, µ εσω συµφων ια, πριν απ ο το τ ελο αυτ η τη περι οδου. Τα κρ ατη µ ελη µπορο υν, εφ οσον ε ιναι αναγκα ιο, προκειµ ενου να συνεκτιµηθο υν ιδια ιτερε δυσκολ ιε η η εφαρµογ η µια συλλογικ η σ υµβαση, να διαθ ετουν ενα συµπληρωµατικ ο ετο, κατ αν ωτατο οριο, για να συµµορφωθο υν µε την παρο υσα δι αταξη. Με κ αθε επιφ υλαξη οσον αφορ α το ρ ολο των εθνικ ων δικαστηρ ιων και του ικαστηρ ιου των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων, τα συµβαλλ οµενα µ ερη τη παρο υσα συµφων ια ζητο υν οπω κ αθε θ εµα που αφορ α την ερµηνε ια τη παρο υσα συµφων ια σε ευρωπα ικ ο επ ιπεδο, σε πρ ωτη φ αση, του κοινοποιε ιται απ ο την Επιτροπ η προ γνωµοδ οτηση. Γενικ ε παρατηρ ησει 1. Εχοντα υπ οψη τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η, που προσαρτ αται στο πρωτ οκολλο (αριθ. 14) σχετικ α µε την κοινωνικ η πολιτικ η, το οπο ιο ε ιναι προσαρτηµ ενο στη συνθ ηκη για την ιδρυση τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα, και ιδ ιω το αρθρο 3 παρ αγραφο 4 και το αρθρο 4 παρ αγραφο 2, Εκτιµ ωντα : 2. οτι το αρθρο 4 παρ αγραφο 2 τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η προβλ επει οτι οι συµφων ιε που συν απτονται σε κοινοτικ ο επ ιπεδο υλοποιο υνται οταν το ζητο υν απ ο κοινο υ τα υπογρ αφοντα µ ερη, µε απ οφαση του Συµβουλ ιου που λαµβ ανεται µετ α απ ο πρ οταση τη Επιτροπ η 3. οτι, στο δε υτερο εγγραφο διαβο υλευση σχετικ α µε το ελαστικ ο ωρ αριο εργασ ια και την ασφ αλεια των εργαζοµ ενων, η Επιτροπ η ανακοιν ωνει την πρ οθεσ η τη να προτε ινει ενα νοµικ α δεσµευτικ ο κοινοτικ ο µ ετρο ( 1 ) Κατ α την εννοια του αρθρου 2 παρ αγραφο 4 τη συµφων ια για την κοινωνικ η πολιτικ η που περι εχεται στη συνθ ηκη περ ι ιδρ υσεω τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα.

5 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/13 4. οτι στα συµπερ ασµατα του Ευρωπα ικο υ Συµβουλ ιου που συν ηλθαν στο Εσσεν επισηµα ινεται η αν αγκη λ ηψη µ ετρων για την προ ωθηση τη απασχ οληση και των ισων ευκαιρι ων για ανδρε και γυνα ικε και ζητε ιται η λ ηψη µ ετρων µε στ οχο «την α υξηση τη πυκν οτητα σε απασχ οληση τη οικονοµικ η αν απτυξη, ειδικ οτερα µ εσω µια πιο ευ ελικτη οργ ανωση τη εργασ ια, που θα πρ επει να ανταποκρ ινεται τ οσο στι επιθυµ ιε των εργαζοµ ενων οσο και στι απαιτ ησει του ανταγωνισµο υ» 5. οτι τα συµβαλλ οµενα µ ερη τη παρο υσα συµφων ια αποδ ιδουν σηµασ ια στη λ ηψη µ ετρων για τη διευκ ολυνση τη πρ οσβαση ανδρ ων και γυναικ ων σε εργασ ια µερικ η απασχ οληση, προκειµ ενου να µπορ εσουν να προετοι- µαστο υν για συνταξιοδ οτηση, για την εναρµ ονιση τη επαγγελµατικ η και οικογενειακ η του ζω η και την αξιοπο ιηση των δυνατοτ ητων εκπα ιδευση και κατ αρτιση ωστε να βελτι ωσουν τι ικαν οτητε και τι ευκαιρ ιε σταδιοδρ οµησ η του, προ αµοιβα ιο οφελο των εργοδοτ ων και των εργαζοµ ενων, κατ α τρ οπο που θα συν εβαλε στην αν απτυξη τη επιχε ιρηση 6. οτι η παρο υσα συµφων ια παραπ εµπει στα κρ ατη µ ελη και του κοινωνικο υ ετα ιρου για τη θ εσπιση των επιµ ερου καν ονων εφαρµογ η αυτ ων των γενικ ων αρχ ων καθ ω και των ελ αχιστων προδιαγραφ ων και διατ αξεων, προκειµ ενου να συνεκτιµηθε ι η κατ ασταση σε κ αθε κρ ατο µ ελο 7. οτι η παρο υσα συµφων ια λαµβ ανει υπ οψη την αν αγκη να βελτιωθο υν οι απαιτ ησει τη κοινωνικ η πολιτικ η, να ενισχυθε ι η ανταγωνιστικ οτητα τη κοινοτικ η οικονοµ ια και να αποφευχθε ι η επιβολ η διοικητικ ων, οικονοµικ ων και νοµικ ων δεσµε υσεων που παρεµποδ ιζουν τη δηµιουργ ια και την αν απτυξη των µικροµεσα ιων επιχειρ ησεων 8. οτι οι κοινωνικο ι ετα ιροι ε ιναι πλ εον αρµ οδιοι να εξε υρουν λ υσει ανταποκριν οµενε στι αν αγκε των εργοδοτ ων και των εργαζοµ ενων και οτι, κατ α συν επεια, πρ επει να του δοθε ι ιδια ιτερο ρ ολο στην υλοπο ιηση και την εφαρµογ η τη παρο υσα συµφων ια, ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΗΨΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜ ΩΝΙΑ: Ρ ητρα 1: Στ οχο Στ οχο τη παρο υσα συµφων ια -πλαισ ιου ε ιναι: α) η εξ αλειψη των διακρ ισεων ει β αρο των εργαζοµ ενων µερικ η απασχ οληση και η βελτ ιωση τη ποι οτητα τη εργασ ια µε µερικ η απασχ οληση β) η προ ωθηση τη εργασ ια µε µερικ η απασχ οληση σε εθελοντικ η β αση και η συµβολ η στην ευ ελικτη οργ ανωση του χρ ονου εργασ ια, κατ α τρ οπο που θα λαµβ ανει υπ οψη τι αν αγκε των εργοδοτ ων και των εργαζοµ ενων. Ρ ητρα 2: Πεδ ιο εφαρµογ η 1. Η παρο υσα συµφων ια εφαρµ οζεται για ολου του εργαζ οµενου µε µερικ η απασχ οληση, που εχουν σ υµβαση η σχ εση εργασ ια προσδιοριζ οµενη απ ο τη νοµοθεσ ια, τι συλλογικ ε συµβ ασει η πρακτικ ε που ισχ υουν σε κ αθε κρ ατο µ ελο. 2. Τα κρ ατη µ ελη, υστερα απ ο διαβο υλευση µε του κοινωνικο υ ετα ιρου σ υµφωνα µε την εθνικ η νοµοθεσ ια, τι συλλογικ ε συµβ ασει η πρακτικ ε η/και οι κοινωνικο ι ετα ιροι στο αντ ιστοιχο επ ιπεδο, σ υµφωνα µε τι εθνικ ε εφαρµοζ οµενε εργασιακ ε σχ εσει, µπορο υν, για αντικειµενικο υ λ ογου, να εξαιρ εσουν εντελ ω η εν µ ερει απ ο τι διατ αξει τη παρο υσα συµφων ια εργαζ οµενου µε µερικ η απασχ οληση που εργ αζονται σε ευκαιριακ η β αση. Οι εξαιρ εσει αυτ ε θα πρ επει να επανεξετ αζονται περιοδικ α, προκειµ ενου να διαπιστ ωνεται αν οι αντικειµενικο ι λ ογοι που συν ετρεχαν για τη θ εσπισ η του εξακολουθο υν να υφ ιστανται. Ρ ητρα 3: Ορισµο ι Για του σκοπο υ τη παρο υσα συµφων ια, νοο υνται ω : 1. «Εργαζ οµενο µε µερικ η απασχ οληση»: ο εργαζ οµενο που οι ωρε εργασ ια του, υπολογιζ οµενε σε εβδοµαδια ια β αση η κατ α µ εσο ορο για µια περ ιοδο απασχ οληση εν ο ετου, ε ιναι λιγ οτερε απ ο τι κανονικ ε ωρε εργασ ια εν ο συγκρ ισιµου εργαζ οµενου µε πλ ηρη απασχ οληση. 2. «Συγκρ ισιµο εργαζ οµενο µε πλ ηρη απασχ οληση»: ο εργαζ οµενο µε πλ ηρη απασχ οληση που εργ αζεται στην ιδια επιχε ιρηση, εχει την ιδια µορφ η σ υµβαση η σχ εση απασχ οληση και εκτελε ι τα ιδια η παρ οµοια καθ ηκοντα, λαµβανοµ ενων υπ οψη και αλλων παραγ οντων, οπω η αρχαι οτητα και η ειδ ικευση. Οταν στην επιχε ιρηση δεν υπ αρχει συγκρ ισιµο εργαζ οµενο µε πλ ηρη απασχ οληση, η σ υγκριση πρ επει να γ ινεται µε αναφορ α στην εκ αστοτε εφαρµοστ εα συλλογικ η σ υµβαση η, οπου δεν υφ ισταται εφαρµοστ εα συλλογικ η σ υµβαση, σ υµφωνα µε τι εθνικ ε νοµοθεσ ιε, συλλογικ ε συµβ ασει η πρακτικ ε. Ρ ητρα 4: Αρχ η τη µη δι ακριση 1. Οσον αφορ α τι συνθ ηκε απασχ οληση, οι εργαζ οµενοι µε µερικ η απασχ οληση δεν πρ επει να αντιµετωπ ιζονται µε τρ οπο λιγ οτερο ευνο ικ ο απ ο,τι οι συγκρ ισιµοι εργαζ οµενοι µε πλ ηρη απασχ οληση για το λ ογο και µ ονον οτι εργ αζονται µε µερικ η απασχ οληση, εκτ ο και αν η διαφορετικ η του µεταχε ιριση δικαιολογε ιται απ ο αντικειµενικο υ λ ογου. 2. Οπου κρ ινεται αναγκα ιο, εφαρµ οζεται η αρχ η pro rata temporis.

6 L 14/14 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων Οι λεπτοµ ερειε εφαρµογ η τη παρο υσα ρ ητρα ορ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη και/ η του κοινωνικο υ ετα ιρου, λαµβανοµ ενη υπ οψη τη ευρωπα ικ η νοµοθεσ ια και των εθνικ ων νοµοθεσι ων, συλλογικ ων συµβ ασεων και πρακτικ ων. 4. Εφ οσον δικαιολογε ιται απ ο αντικειµενικο υ λ ογου, τα κρ ατη µ ελη, υστερα απ ο διαβο υλευση µε του κοινωνικο υ ετα ιρου σ υµφωνα µε τι εθνικ ε νοµοθεσ ιε, συλλογικ ε συµβ ασει και πρακτικ ε, και/ η οι κοινωνικο ι ετα ιροι µπορο υν, οπου κρ ινεται αναγκα ιο, να εξαρτο υν την πρ οσβαση σε συγκεκριµ ενε συνθ ηκε απασχ οληση απ ο την περ ιοδο προ υπηρεσ ια, το χρ ονο που εχει εργαστε ι και τα εισοδ ηµατα του εργαζ οµενου. Οι προ υποθ εσει πρ οσβαση εργαζ οµενων µε µερικ η απασχ οληση σε συγκεκριµ ενε συνθ ηκε εργασ ια πρ επει να επανεξετ αζονται περιοδικ α, λαµβανοµ ενη υπ οψη τη αρχ η τη µη δι ακριση, οπω ορ ιζεται στη ρ ητρα 4.1. Ρ ητρα 5: Ευκαιρ ιε για εργασ ια µερικ η απασχ οληση 1. Στα πλα ισια τη ρ ητρα 1 τη παρο υσα συµφων ια και τη αρχ η τη µη δι ακριση µεταξ υ εργαζοµ ενων µε µερικ η απασχ οληση και εργαζοµ ενων µε πλ ηρη απασχ οληση: α) τα κρ ατη µ ελη µπορο υν, υστερα απ ο διαβο υλευση µε του κοινωνικο υ ετα ιρου σ υµφωνα µε την εθνικ η νοµοθεσ ια η πρακτικ η, να εντοπ ιζουν, να αντιµετωπ ιζουν και, οπου ε ιναι αναγκα ιο, να εξαλε ιφουν εµπ οδια νοµικ η η διοικητικ η φ υση που µπορε ι να περιορ ισουν τι ευκαιρ ιε εργασ ια µερικ η απασχ οληση β) οι κοινωνικο ι ετα ιροι, ενεργ ωντα στα πλα ισια των αρµοδιοτ ητων του και µ εσω των διαδικασι ων που προβλ επουν οι συλλογικ ε συµβ ασει, πρ επει να εντοπ ιζουν, να αντιµετωπ ιζουν και, οπου ε ιναι αναγκα ιο, να εξαλε ιφουν εµπ οδια νοµικ η η διοικητικ η φ υση που µπορε ι να περιορ ισουν τι ευκαιρ ιε εργασ ια µερικ η απασχ οληση. 2. Η αρνηση εν ο εργαζ οµενου να µεταβε ι απ ο εργασ ια πλ ηρου απασχ οληση σε εργασ ια µε µερικ η απασχ οληση η το αντ ιθετο, δεν πρ επει απ ο µ ονη τη να συνιστ α δικαιολογ ια απ ολυση, υπ ο την επιφ υλαξη απολ υσεων, σ υµφωνα µε τι εθνικ ε νοµοθεσ ιε, συλλογικ ε συµβ ασει και πρακτικ ε, για αλλου λ ογου που µπορε ι να προκ υψουν απ ο τι λειτουργικ ε απαιτ ησει τη εν λ ογω επιχε ιρηση. 3. Στο µ ετρο του δυνατο υ, οι εργοδ οτε πρ επει να µελετο υν τα ακ ολουθα: α) αιτ ηµατα των εργαζοµ ενων για τη µετ αβασ η του απ ο εργασ ια πλ ηρου απασχ οληση σε εργασ ια µε µερικ η απασχ οληση που προσφ ερεται στα πλα ισια τη επιχε ιρηση β) αιτ ηµατα των εργαζοµ ενων για τη µετ αβασ η του απ ο εργασ ια µερικ η απασχ οληση σε εργασ ια πλ ηρου απασχ οληση η για την α υξηση του χρ ονου εργασ ια του εφ οσον υπ αρχει δυνατ οτητα γ) παροχ η εγκαιρη ενηµ ερωση για την υπαρξη θ εσεων εργασ ια µε πλ ηρη η µερικ η απασχ οληση στην επιχε ιρηση, προκειµ ενου να διευκολ υνονται οι µεταβ ασει απ ο την εργασ ια πλ ηρου απασχ οληση στην εργασ ια µε µερικ η απασχ οληση και αντ ιστροφα δ) µ ετρα για τη διευκ ολυνση τη πρ οσβαση σε εργασ ια µε µερικ η απασχ οληση σε ολα τα επ ιπεδα τη επιχε ιρηση, συµπεριλαµβανοµ ενων εξειδικευµ ενων και διοικητικ ων θ εσεων και, οπου ενδε ικνυται, διευκ ολυνση τη πρ οσβαση των εργαζοµ ενων µε µερικ η απασχ οληση σε επαγγελµατικ η κατ αρτιση, για τη βελτ ιωση των δυνατοτ ητων σταδιοδρ οµηση και επαγγελµατικ η του κινητικ οτητα ε) παροχ η κατ αλληλη ενηµ ερωση για φορε ι εκπροσ ωπηση των εργαζοµ ενων µε µερικ η απασχ οληση στην επιχε ιρηση. Ρ ητρα 6: ιατ αξει εφαρµογ η 1. Τα κρ ατη µ ελη η/και οι κοινωνικο ι ετα ιροι µπορο υν να διατηρ ησουν η να εισαγ αγουν ευνο ικ οτερε διατ αξει απ ο αυτ ε που προβλ επονται στην παρο υσα συµφων ια. 2. Η εφαρµογ η των διατ αξεων τη παρο υσα συµφων ια δεν µπορε ι να δικαιολογ ησει οπισθοδρ οµηση σε σχ εση µε το γενικ ο επ ιπεδο προστασ ια των εργαζοµ ενων στον τοµ εα που καλ υπτεται απ ο την παρο υσα συµφων ια, και το υτο υπ ο την επιφ υλαξη του δικαι ωµατο των κρατ ων µελ ων η/και των κοινωνικ ων ετα ιρων να εισ αγουν, λαµβ ανοντα υπ οψη την εξ ελιξη τη κατ ασταση, διαφορετικ ε νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε η συµβατικ ε διατ αξει, και υπ ο την επιφ υλαξη τη εφαρµογ η τη ρ ητρα 5.1, εφ οσον τηρε ιται η αρχ η τη µη δι ακριση, οπω αναφ ερεται στη ρ ητρα Η παρο υσα συµφων ια δεν θ ιγει το δικα ιωµα των κοινωνικ ων ετα ιρων να συν απτουν, στο κατ αλληλο επ ιπεδο, συµπεριλαµβανοµ ενου του ευρωπα ικο υ, συµβ ασει µε τι οπο ιε προσαρµ οζονται η/και συµπληρ ωνονται οι διατ αξει τη, κατ α τρ οπο που να συνεκτιµο υνται οι ιδια ιτερε αν αγκε των εν λ ογω κοινωνικ ων ετα ιρων. 4. Η παρο υσα συµφων ια δεν θ ιγει αλλε πιο εξειδικευµ ενε κοινοτικ ε διατ αξει και ιδια ιτερα τι κοινοτικ ε διατ αξει που αφορο υν την ιση µεταχε ιριση και τι ισε ευκαιρ ιε ανδρ ων και γυναικ ων. 5. Η πρ οληψη και η αντιµετ ωπιση των διαφορ ων και καταγγελι ων που προκ υπτουν απ ο την εφαρµογ η τη παρο υσα συµφων ια γ ινονται σ υµφωνα µε τι εθνικ ε νοµοθεσ ιε, συλλογικ ε συµβ ασει και πρακτικ ε. 6. Τα υπογρ αφοντα µ ερη επανεξετ αζουν την παρο υσα συµφων ια π εντε ετη µετ α την ηµεροµην ια τη απ οφαση του Συµβουλ ιου, αν το ζητ ησει ενα απ ο τα συµβ αλλ οµενα µ ερη τη παρο υσα οδηγ ια.

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.12.17 21:10:47 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα