«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske"

Transcript

1 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, την οδηγ α 89/398/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 3η Μα ου 1989, για την προσ γγιση των νοµοθεσι ν των κρατ ν µελ ν σχετικ µε τα τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικ διατροφ ( 1 ), πω τροποποι θηκε απ την οδηγ α 96/ 84/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου και του Συµβουλ ου ( 2 ), και ιδ ω το ρθρο 4 παρ γραφο 1, Μετ απ διαβο λευση µε την επιστηµονικ επιτροπ τροφ µων, Εκτιµ ντα : (1) τι τα τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο αποσκοπο ν σε κ λυψη ιδια τερων διατροφικ ν αναγκ ν ατ µων που π σχουν απ ειδικ ασθ νειε παρουσι ζουν ειδικ διαταραχ παθολογικ καταστ σει που υποσιτ ζονται εξαιτ α αυτ ν τι για το λ γο αυτ ν τα υπ ψη προϊ ντα πρ πει να χρησιµοποιο νται µε ιατρικ επ βλεψη και µε τη βο θεια λλων αρµοδ ων του τοµ α τη υγε α (2) τι τα προϊ ντα αυτ ε ναι πολλ και η σ νθεσ του ε ναι δυνατ ν να ποικ λλει σηµαντικ αν λογα µε την εκ στοτε ν σο, διαταραχ παθολογικ κατ σταση των ασθεν ν για του οπο ου προορ ζονται, την ηλικ α του και τον τ πο περ θαλψη, µε το ε ν τα τρ φιµα προορ ζονται να χρησιµοποιηθο ν ω µ νη πηγ διατροφ χι, και ενδεχοµ νω σε συν ρτηση µε λλου παρ γοντε (3) τι, λ γω τη µεγ λη ποικιλ α τ τοιων τροφ µων και τη ταχε α εξ λιξη των επιστηµονικ ν γν σεων στι οπο ε βασ ζεται η παραγωγ του, δεν ε ναι σκ πιµο να θεσπιστο ν λεπτοµερε καν νε για τη σ νθεσ του (4) τι µπορο ν ωστ σο να προβλεφθο ν ορισµ νοι βασικο καν νε σχετικ µε την περιεκτικ τητα σε βιταµ νε και αν ργανα συστατικ προϊ ντων που θεωρε ται τι χουν πλ ρη θρεπτικ αξ α για την κ λυψη των ειδικ ν διατροφικ ν αναγκ ν των ατ µων για τα οπο α προορ ζονται τι αν λογοι καν νε για τρ φιµα που δεν χουν πλ ρη θρεπτικ αξ α µπορο ν να προβλεφθο ν ω προ τη µ γιστη περιεκτικ τητα σε τ τοια συστατικ, κατ περ πτωση (5) τι η παρο σα οδηγ α αντικατοπτρ ζει τι τρ χουσε γν σει γ ρω απ τα οικε α προϊ ντα τι τυχ ν τροποποι σει για την εισαγωγ καινοτοµ α µε β ση την επιστηµονικ και τεχνικ πρ οδο θα κριθο ν σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 13 τη οδηγ α 89/398/ΕΟΚ (6) τι σ µφωνα µε το ρθρο 4 παρ γραφο 2 τη οδηγ α 89/398/ΕΟΚ, οι διατ ξει που δι πουν τι ουσ ε µε ειδικο διατροφικο σκοπο που προορ ζονται να χρησιµοποιηθο ν στην παραγωγ τροφ µων για ειδικο ιατρικο σκοπο πρ πει να θεσπιστο ν µε ειδικ οδηγ α τη Επιτροπ (7) τι, σ µφωνα µε το ρθρο 7 τη οδηγ α 89/398/ΕΟΚ, τα προϊ ντα που εµπ πτουν στην εν λ γω οδηγ α υπ κεινται στου γενικο καν νε τη οδηγ α 79/ 112/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 18η εκεµβρ ου 1978, για την προσ γγιση των νοµοθεσι ν των κρατ ν µελ ν σχετικ µε την επισ µανση, την παρουσ αση και τη διαφ µιση των τροφ µων ( 3 ), πω τροποποι- θηκε τελευτα α απ την οδηγ α 1999/10/ΕΚ τη Επιτροπ ( 4 ) τι η παρο σα οδηγ α θεσπ ζει και επεκτε νει τι προσθ κε και εξαιρ σει των ω νω γενικ ν καν νων, που ενδε κνυται (8) τι, ειδικ τερα, λ γω τη φ σεω και του προορισµο διαιτητικ ν τροφ µων για ειδικο ιατρικο σκοπο, κρ νεται απαρα τητο να παρ χονται πληροφορ ε σχετικ µε την ενεργειακ αξ α και τα κυρι τερα θρεπτικ στοιχε α αυτ ν (9) τι, λ γω του ειδικο χαρακτ ρα των διαιτητικ ν τροφ µων που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο, πρ σθετα µ σα πρ πει να τεθο ν στη δι θεση των αρµ διων φορ ων για την αποτελεσµατικ παρακολο θηση των υπ ψη προϊ ντων (10) τι, σ µφωνα µε την αρχ τη αναλογικ τητα, προκει- µ νου να επιτευχθε ο βασικ στ χο τη προσ γγιση των νοµοθεσι ν των κρατ ν µελ ν σχετικ µε τα τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικ διατροφ, ε ναι αναγκα ο και ενδεδειγµ νο να θεσπιστο ν καν νε για τα τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο τι η παρο σα οδηγ α περιορ ζεται στα απαιτο µενα για την επ τευξη των στ χων που επιδι κονται σ µφωνα µε το ρθρο 3 Β τρ το εδ φιο τη συνθ κη (11) τι τα µ τρα που προβλ πονται στην παρο σα οδηγ α ε ναι σ µφωνα µε τη γν µη τη µ νιµη επιτροπ τροφ µων, ( 1 ) ΕΕ L186τη , σ. 27. ( 3 ) ΕΕ L33τη , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L48τη , σ. 20. ( 4 ) ΕΕ L69τη , σ. 22.

2 L 91/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ρθρο 1 1. Η παρο σα οδηγ α αποτελε ειδικ οδηγ α κατ την ννοια του ρθρου 4 παρ γραφο 1 τη οδηγ α 89/398/ ΕΟΚ και καθορ ζει τι απαιτ σει σχετικ µε τη σ νθεση και την επισ µανση διαιτητικ ν τροφ µων που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο, πω ορ ζονται στην παρ γραφο 2 και παρουσι ζονται σαν τ τοια προϊ ντα. 2. Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α νοο νται ω : α) «βρ φη»: παιδι ηλικ α κ τω των δ δεκα µην ν β) «διαιτητικ τρ φιµα για ειδικο ιατρικο σκοπο»: κατηγορ α τροφ µων ειδικ επεξεργασ α σ νθεση προοριζοµ νων για ειδικ διατροφ τα οπο α χρησιµοποιο νται για τη διαιτητικ αγωγ ασθεν ν υπ ιατρικ επ βλεψη. Τα τρ φιµα αυτ προορ ζονται για την αποκλειστικ µερικ διατροφ ασθεν ν των οπο ων η ικαν τητα λ ψη, π ψη, απορρ φηση, µεταβολισµο απ κκριση συν θων ειδ ν διατροφ ορισµ νων θρεπτικ ν στοιχε ων µεταβολιτ ν αυτ ν χει περιοριστε, υποβαθµιστε διαταραχθε, των οπο ων η κατ σταση τη υγε α συνεπ γεται ιδια τερε διατροφικ αν γκε οι οπο ε δεν ε ναι δυνατ ν να καλυφθο ν µε απλ τροποπο ηση του συν θου διαιτολογ ου µε τη χορ γηση λλων τροφ µων ειδικ ν διατροφικ ν χρ σεων, µε συνδυασµ των δ ο. 3. Τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο κατατ σσονται στι ακ λουθε τρει κατηγορ ε : α) τρ φιµα πλ ρη απ θρεπτικ απ ψεω µε κανονικ ω προ τα θρεπτικ στοιχε α σ νθεση, τα οπο α, ταν χρησιµοποο νται σ µφωνα µε τι οδηγ ε του παραγωγο, µπορο ν να αποτελ σουν την αποκλειστικ πηγ διατροφ των ατ µων για τα οπο α προορ ζονται β) τρ φιµα πλ ρη απ θρεπτικ απ ψεω µε σ νθεση σε θρεπτικ στοιχε α προσαρµοσµ νη σε συγκεκριµ νη ασθ νεια, διαταραχ παθολογικ κατ σταση, τα οπο α ταν χρησιµοποιο νται σ µφωνα µε τι οδηγ ε του παραγωγο, µπορο ν να αποτελ σουν την αποκλειστικ πηγ διατροφ των ατ µων για τα οπο α προορ ζονται γ) τρ φιµα πλ ρη απ θρεπτικ απ ψεω µε σ νθεση κανονικ προσαρµοσµ νη σε συγκεκριµ νη ασθ νεια, διαταραχ η παθολογικ κατ σταση, τα οπο α δεν µπορο ν να χρησιµοποιο νται ω αποκλειστικ πηγ διατροφ. Τα τρ φιµα που αναφ ρονται στα στοιχε α β) και γ) µπορο ν επ ση να χρησιµοποιο νται για µερικ αντικατ σταση για συµπλ ρωση του διαιτολογ ου του ασθενο. ρθρο 2 Τα κρ τη µ λη µεριµνο ν στε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο να διατ θενται στην αγορ τη Κοιν τητα µ νον εφ σον συµµορφ νονται προ τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α. ρθρο 3 Η σ νθεση των τροφ µων που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο βασ ζεται σε ορθ ιατρικ και διατροφικ αρχ. Η χρ ση του σ µφωνα µε τι οδηγ ε του παραγωγο ε ναι ασφαλ, ωφ λιµη και αποτελεσµατικ σε,τι αφορ την κ λυψη των ειδικ ν διατροφικ ν αναγκ ν των ατ µων για τα οπο α προορ ζονται, πω προκ πτει απ επιστηµονικ δεδοµ να γενικ αποδοχ. Τα προϊ ντα αυτ ανταποκρ νονται ω προ τη σ νθεσ του στα κριτ ρια του παραρτ µατο. ρθρο 4 1. Η ονοµασ α µε την οπο α διατ θενται προ π ληση τα διαιτητικ προϊ ντα για ιατρικο σκοπο χει ω εξ : στην ισπανικ : «Alimento dietético para usos médicos especiales», στη δανικ : «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål», στη γερµανικ : «Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)», στην ελληνικ : «ιαιτητικ τρ φιµα για ειδικο ιατρικο σκοπο», στην αγγλικ : «Food(s) for Special Medical Purposes», στη γαλλικ : «Aliment(s) diététique(s) destiné(s) à des fins médicales spéciales», στην ιταλικ : «Alimento dietetico destinato a fini medici speciali», στην ολλανδικ : «Dieetvoeding voor medisch gebruik», στην πορτογαλικ : «Produto dietético de uso clínico», στη φινλανδικ : «Kliininen ravintonalmiste/kliinisiä ravintonalmisteita», στη σουηδικ : «Livsmedel för speciella medicinska ändamål». 2. Επιπλ ον των ενδε ξεων που προβλ πονται στο ρθρο 3 τη οδηγ α 79/112/ΕΟΚ, αναγρ φονται στη συσκευασ α και οι ακ λουθε υποχρεωτικ πληροφορ ε : α) η διαθ σιµη ενεργειακ αξ α εκφρασµ νη σε kj και kcal και η περιεκτικ τητα σε πρωτε νε υδατ νθρακε και λ πη, εκφρασµ νη αριθµητικ, αν 100g 100ml προϊ ντο πω πωλε ται και κατ περ πτωση αν 100g 100ml προϊ ντο τοιµου προ χρ ση σ µφωνα µε τι οδηγ ε του παραγωγο οι διε πληροφορ ε µπορο ν επιπλ ον να παρ χονται αν ορισµ νη ποσ τητα µερ δα αναγραφ µενη στη συσκευασ α αν µερ δα, υπ τον ρο τι αναγρ φεται και ο αριθµ µερ δων αν συσκευασ α

3 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/31 β) η µ ση ποσ τητα κ θε αν ργανη ουσ α και βιταµ νη του παραρτ µατο που περι χεται στο προϊ ν, εκφρασµ νη αριθµητικ, αν 100g 100ml προϊ ντο πω πωλε ται και κατ περ πτωση αν 100g 100ml προϊ ντο τοιµου προ χρ ση σ µφωνα µε τι οδηγ ε του παραγωγο οι διε πληροφορ ε µπορο ν επιπλ ον να παρ χονται αν ορισµ νη ποσ τητα µερ δα αναγραφ - µενη στη συσκευασ α αν µερ δα, υπ τον ρο τι αναγρ φεται και ο αριθµ µερ δων αν συσκευασ α γ) επιλεκτικ, η περιεκτικ τητα σε πρωτε νε, υδατ νθρακε και λ πη /και λλε θρεπτικ λε και συστατικ αυτ ν, η αναγραφ των οπο ων κρ νεται αναγκα α γαι την ενδεικνυ µενη χρ ση του προϊ ντο, εκφρασµ νη αριθµητικ, αν 100g 100ml προϊ ντο πω πωλε ται και κατ περ πτωση αν 100g 100ml προϊ ντο τοι- µου προ χρ ση σ µφωνα µε τι οδηγ ε του παραγωγο οι διε πληροφορ ε µπορο ν επιπλ ον να παρ χονται αν ορισµ νη ποσ τητα µερ δα αναγραφ µενη στη συσκευασ α αν µερ δα, υπ τον ρο τι αναγρ φεται και ο αριθµ µερ δων αν συσκευασ α δ) πληροφορ ε σχετικ µε την ωσµοµοριακ τητα κατ β ρο κατ γκο (osmolality, osmolarity) του προϊ ντο, κατ περ πτωση ε) πληροφορ ε για την προ λευση και τη φ ση των πρωτεϊν ν /και των προϊ ντων υδρ λυση πρωτεϊν ν που περι χονται στο προϊ ν. 3. Στη συσκευασ α αναγρ φονται επ ση οι ακ λουθε υποχρεωτικ πληροφορ ε, των οπο ων προηγε ται η νδειξη «Προσοχ» κ τι αν λογο: α) τι το προϊ ν πρ πει να χρησιµοποιε ται υπ ιατρικ επ βλεψη β) τι το προϊ ν ενδε κνυται/δεν ενδε κνυται ω αποκλειστικ πηγ διατροφ γ) τι το προϊ ν προορ ζεται για συγκεκριµ νη ηλικιακ οµ δα, κατ περ πτωση δ) τι, κατ περ πτωση, το προϊ ν εν χει κ νδυνο για την υγε α ταν καταναλ νεται απ τοµα που δεν παρουσι ζουν ασθ νειε, διαταραχ παθολογικ καταστ σει για τι οπο ε αυτ προορ ζεται. 4. Στη συσκευασ α αναγρ φονται επ ση : α) η νδειξη «Για τη διαιτητικ αγωγ...», που το κεν συµπληρ νεται µε τι ασθ νειε, διαταραχ παθολογικ καταστ σει για τι οπο ε προορ ζεται το προϊ ν β) κατ περ πτωση, νδειξη σχετικ µε τι κατ λληλε προφυλ ξει και αντενδε ξει γ) περιγραφ των ιδιοτ των /και χαρακτηριστικ ν που καθιστο ν το προϊ ν ωφ λιµο, σε συσχετικ κυρ ω αν λογα µε την περ πτωση µε την α ξηση, µε ωση, αφα ρεση λλη µεταβολ των θρεπτικ ν συστατικ ν, και αιτιολ γηση τη χρ ση του προϊ ντο δ) κατ περ πτωση, προειδοπο ηση σ µφωνα µε την οπο α το προϊ ν δεν προορ ζεται για παρεντερικ χρ ση. 5. Στη συσκευασ α αναγρ φονται οδηγ ε για τη σωστ παρασκευ, χρ ση και αποθ κευση του προϊ ντο µετ το νοιγµα κατ περ πτωση. ρθρο 5 1. Για να διευκολ νει η επ σηµη παρακολο θηση των τροφ µων που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο, ταν να προϊ ν διατ θεται στην αγορ, ο παραγωγ ο εισαγωγ α ε ν το προϊ ν παρ γεται σε τρ τη χ ρα, ενη- µερ νει τι αρµ διε αρχ των κρατ ν µελ ν που διακινε ται το προϊ ν αποστ λλοντα υπ δειγµα τη ετικ τα που επικολλ ται στη συσκευασ α. Τα κρ τη µ λη δ νανται να µην επιβ λλουν αυτ ν την υποχρ ωση ε ν µπορο ν να αποδε ξουν τι δεν απαιτε ται γνωστοπο ηση για την αποτελεσµατικ παρακολο θηση των υπ ψη προϊ ντων στην επικρ τει του. 2. Κατ την ννοια των διατ ξεων του παρ ντο ρθρου, αρµ διε αρχ ε ναι εκε νε των οπο ων γ νεται µνε α στο ρθρο 9 παρ γραφο 4 τη οδηγ α 89/398/ΕΟΚ. ρθρο 6 Τα κρ τη µ λη θ τουν σε ισχ τι αναγκα ε νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει για να συµµορφωθο ν µε την παρο σα οδηγ α το αργ τερο ω τι 30 Απριλ ου Πληροφορο ν αµ σω την Επιτροπ σχετικ. Οι εν λ γω νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει εφαρµ ζονται µε τρ πο στε: να επιτρ πεται απ την 1η Μα ου 2000 η εµπορ α προϊ ντων που συµµορφ νονται προ τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α, να απαγορε εται απ την 1η Νοεµβρ ου 2001 η εµπορ α προϊ ντων που δεν συµµορφ νονται προ τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α. ταν τα κρ τη µ λη θεσπ ζουν τι εν λ γω διατ ξει, οι τελευτα ε αυτ περι χουν παραποµπ στην παρο σα οδηγ α συνοδε ονται απ παρ µοια παραποµπ κατ την επ σηµη δηµοσ ευσ του. Ο τρ πο τη παραποµπ καθορ ζεται απ τα κρ τη µ λη. ρθρο 7 Η παρο σα οδηγ α αρχ ζει να ισχ ει την εικοστ ηµ ρα απ τη δηµοσ ευσ τη στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των.

4 L 91/32 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ρθρο 8 Η παρο σα οδηγ α απευθ νεται στα κρ τη µ λη. Βρυξ λλε, 25 Μαρτ ου Για την Επιτροπ Martin BANGEMANN Μ λο τη Επιτροπ

5 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟ ΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Οι προδιαγραφ αναφ ρονται στα τοιµα προ χρ ση προϊ ντα τα οπο α διατ θενται στο εµπ ριο υπ τη µορφ αυτ ανασυντ θενται σ µφωνα µε τι οδηγ ε του παρασκευαστ. 1. Τα προϊ ντα του ρθρου 1 παρ γραφο 3 στοιχε ο α) που προορ ζονται ειδικ για βρ φη περι χουν τι βιταµ νε και τι αν ργανε ουσ ε του π νακα Τα προϊ ντα του ρθρου 1 παρ γραφο 3 στοιχε ο β) που προορ ζονται ειδικ για βρ φη περι χουν τι βιταµ νε και τι αν ργανε ουσ ε του π νακα 1 µε την επιφ λαξη τυχ ν µεταβολ ν που θα κριθο ν αναγκα ε για να περισσ τερα απ τα θρεπτικ αυτ συστατικ λ γω τη χρ ση για την οπο α προορ ζεται το προϊ ν. 3. Για τα προϊ ντα του ρθρου 1 παρ γραφο 3 στοιχε ο γ) που προορ ζονται ειδικ για βρ φη ισχ ουν οι µ γιστε τιµ βιταµιν ν και αν ργανων ουσι ν του π νακα 1 µε την επιφ λαξη τυχ ν µεταβολ ν που θα κριθο ν αναγκα ε για να περισσ τερα απ τα θρεπτικ αυτ συστατικ λ γω τη χρ ση για την οπο α προορ ζεται το προϊ ν. 4. Εφ σον δεν αντ κειται προ τι απαιτ σει τη χρ ση για την οπο α προορ ζονται, τα τρ φιµα για ειδικο ιατρικο σκοπο τα αποκλειστικ προοριζ µενα για βρ φη ανταποκρ νονται στι διατ ξει τη οδηγ α 91/321/ΕΟΚ και των µετ πειτα τροποποι σεων αυτ τι σχετικ µε λλα θρεπτικ συστατικ, οι οπο ε εφαρµ ζονται στα παρασκευ σµατα για βρ φη και στα παρασκευ σµατα δε τερη βρεφικ ηλικ α, κατ περ πτωση. 5. Προϊ ντα του ρθρου 1 παρ γραφο 3 στοιχε ο α) λλα πλην εκε νων που προορ ζονται αποκλειστικ για βρ φη περι χουν τι βιταµ νε και τι αν ργανε ουσ ε του π νακα Προϊ ντα του ρθρου 1 παρ γραφο 3 στοιχε ο β) λλα πλην εκε νων που προορ ζονται αποκλειστικ για βρ φη περι χουν τι βιταµ νε και τι αν ργανε ουσ ε του π νακα 2, µε την επιφ λαξη τυχ ν µεταβολ ν που θα κριθο ν αναγκα ε για να περισσ τερα απ τα θρεπτικ αυτ συστατικ λ γω τη χρ ση για την οπο α προορ ζεται το προϊ ν. 7. Για προϊ ντα του ρθρου 1 παρ γραφο 3 στοιχε ο γ) λλα πλην εκε νων που προορ ζονται αποκλειστικ για βρ φη ισχ ουν οι µ γιστε τιµ βιταµιν ν και αν ργανων ουσι ν του π νακα 2, µε την επιφ λαξη τυχ ν µεταβολ ν που θα κριθο ν αναγκα ε για να περισσ τερα απ τα θρεπτικ αυτ συστατικ λ γω τη χρ ση για την οπο α προορ ζεται το εκ στοτε προϊ ν. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Περιεκτικ τητα σε βιταµ νε, αν ργανε ουσ ε και ιχνοστοιχε α που περι χονται σε πλ ρη απ θρεπτικ απ ψεω τρ φιµα προοριζ µενα για βρ φη Βιταµ νε : Βιταµ νη A (µg RE) Βιταµ νη D (µg) 0,25 0, Βιταµ νη K (µg) Βιταµ νη C (mg) 1, Θειαµ νη (mg) 0,01 0,075 0,04 0,3 Ριβοφλαβ νη (mg) 0,014 0,1 0,06 0,45 Βιταµ νη B 6 (mg) 0,009 0,075 0,035 0,3

6 L 91/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Νιακ νη (mg NE) 0,2 0,75 0,8 3 ολικ οξ (µg) Βιταµ νη B 12 (µg) 0,025 0,12 0,1 0,5 Παντοθενικ οξ (mg) 0,07 0,5 0,3 2 Βιοτ νη (µg) 0,4 5 1,5 20 Βιταµ νη Ε (mg Εα-T) 0,5/g πολυακ ρεστων λιπαρ ν οξ ων εκφραζ - µενων ω λινελαϊκ οξ, αλλ σε καµ α περ πτωση λιγ τερο απ 0,1 mg αν 100 διαθ σιµα kj 0,75 0,5/g πολυακ ρεστων λιπαρ ν οξ ων εκφραζ - µενων ω λινελαϊκ οξ, αλλ σε καµ α περ πτωση λιγ τερο απ 0,5 mg αν 100 διαθ σιµα kcal 3 Αν ργανε ουσ ε : Ν τριο (mg) Χλ ριο (mg) Κ λιο (mg) Ασβ στιο (mg) ωσφ ρο (mg)( 1 ) Μαγν σιο (mg) 1,2 3, Σ δηρο (mg) 0,12 0,5 0,5 2 Ψευδ ργυρο (mg) 0,12 0,6 0,5 2,4 Χαλκ (µg) 4, Ι διο (µg) 1,2 8, Σελ νιο (µg) 0,25 0,7 1 3 Μαγγ νιο (mg) 0,012 0,05 0,05 0,2 Χρ µιο (µg) 2,5 10 Μολυβδα νιο (µg) 2,5 10 θ ριο (mg) 0,05 0,2 ( 1 ) Η αναλογ α ασβ στιο/φωσφ ρο πρ πει να κυµα νεται µεταξ 1,2 και 2,0.

7 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/35 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Περιεκτικ τητα σε βιταµ νε, αν ργανε ουσ ε και ιχνοστοιχε α που περι χονται σε πλ ρη απ θρεπτικ απ ψεω τρ φιµα προοριζ µενα για βρ φη Βιταµ νε : Βιταµ νη A (µg RE) 8, Βιταµ νη D (µg) 0,12 0,65/0,75 ( 1 ) 0,5 2,5/3 ( 1 ) Βιταµ νη K (µg) 0,85 5 3,5 20 Βιταµ νη C (mg) 0,54 5,25 2,25 22 Θειαµ νη (mg) 0,015 0,12 0,06 0,5 Ριβοφλαβ νη (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Βιταµ νη B 6 (mg) 0,02 0,12 0,08 0,5 Νιακ νη (mg NE) 0,22 0,75 0,9 3 ολικ οξ (µg) 2,5 12, Βιταµ νη B 12 (µg) 0,017 0,17 0,07 0,7 Παντοθενικ οξ (mg) 0,035 0,35 0,15 1,5 Βιοτ νη (µg) 0,18 1,8 0,75 7,5 Βιταµ νη Ε (mg Εα-T) 0,5/g πολυακ ρεστων λιπαρ ν οξ ων εκφραζ - µενων ω λινελαϊκ οξ, αλλ σε καµ α περ πτωση λιγ τερο απ 0,1 mg αν 100 διαθ σιµα kj 0,75 0,5/g πολυακ ρεστων λιπαρ ν οξ ων εκφραζ - µενων ω λινελαϊκ οξ, αλλ σε καµ α περ πτωση λιγ τερο απ 0,5 mg αν 100 διαθ σιµα kcal 3 ( 1 ) Για προϊ ντα που προορ ζονται για παιδι ηλικ α εν ω δ κα ετ ν. Αν ργανε ουσ ε : Ν τριο (mg) 7, Χλ ριο (mg) 7, Κ λιο (mg) Ασβ στιο (mg) 8,4/12 ( 1 ) 42/60 ( 1 ) 35/50 ( 1 ) 175/250 ( 1 ) ωσφ ρο (mg) 7, Μαγν σιο (mg) 1,8 6 7,5 25 Σ δηρο (mg) 0,12 0,5 0,5 2,0 Ψευδ ργυρο (mg) 0,12 0,36 0,5 1,5 Χαλκ (µg) Ι διο (µg) 1,55 8,4 6,5 35

8 L 91/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Σελ νιο (µg) 0,6 2,5 2,5 10 Μαγγ νιο (mg) 0,012 0,12 0,05 0,5 Χρ µιο (µg) 0,3 3,6 1,25 15 Μολυβδα νιο (µg) 0,72 4,3 3,5 18 θ ριο (mg) 0,05 0,2 ( 1 ) Για προϊ ντα που προορ ζονται για παιδι ηλικ α εν ω δ κα ετ ν.

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 1 Ελληνικ Σα ευχαριστο µε που επιλέξατε µια συσκευή τη γκ µα KRUPS. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικ για την επεξεργασία τροφών. k k1 k2 l

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα