Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των τεχνικ ων προτ υπων και προδιαγραφ ων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Εχοντα υπ οψη: τη συνθ ηκη για την ιδρυση τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα, και ιδ ιω τα αρθρα 100 Α και 213, την πρ οταση τη Επιτροπ η ( 1 ), τη γν ωµη τη Οικονοµικ η και Κοινωνικ η Επιτροπ η ( 2 ), Αποφασ ιζοντα µε τη διαδικασ ια του αρθρου 189 Β τη συνθ ηκη ( 3 ), Εκτιµ ωντα : (1) οτι, για την καλ η λειτουργ ια τη εσωτερικ η αγορ α, κρ ινεται σκ οπιµο να διασφαλιστε ι, µ εσω τη τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ ( 4 ), η µ εγιστη δυνατ η διαφ ανεια στι µελλοντικ ε εθνικ ε νοµοθεσ ιε που θα εφαρµ οζονται στι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων (2) οτι µεγ αλη ποικιλ ια υπηρεσι ων µε την εννοια των αρθρων 59 και 60 τη συνθ ηκη θα ωφεληθε ι απ ο τι ευκαιρ ιε που δηµιουργε ι η κοινων ια των πληροφορι ων να παρ εχονται οι εν λ ογω υπηρεσ ιε εξ αποστ ασεω, µε ηλεκτρονικ α µ εσα και κατ οπιν προσωπικ η επιλογ η εν ο αποδ εκτη των υπηρεσι ων αυτ ων (3) οτι ο ενια ιο χ ωρο δ ιχω εσωτερικ α σ υνορα που αποτελε ι την εσωτερικ η αγορ α επιτρ επει στου φορε ι που παρ εχουν τι υπηρεσ ιε αυτ ε να αναπτ υξουν τι διασυνοριακ ε δραστηρι οτητ ε του, ετσι ωστε να βελτιωθε ι η ανταγωνιστικ οτητ α του, παρ εχοντα ετσι στου πολ ιτε ν εε δυνατ οτητε επικοινων ια και πρ οσβαση στι πληροφορ ιε χωρ ι σ υνορα και στου καταναλωτ ε ν εε µορφ ε πρ οσβαση σε αγαθ α η υπηρεσ ιε (4) οτι η επ εκταση του πεδ ιου εφαρµογ η τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ δεν µπορε ι να εµποδ ισει τα κρ ατη µ ελη να λ αβουν υπ οψη τι δι αφορε κοινωνικ ε, κοινωνιακ ε και πολιτισµικ ε επιπτ ωσει τι συµφυε ι µε την ελευση τη κοινων ια των πληροφορι ων οτι, ειδικ οτερα, η χρ ηση των διαδικαστικ ων καν ονων τη παρο υσα οδηγ ια οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων δεν µπορε ι να θ ιγει τα µ ετρα πολιτιστικ η πολιτικ η, στον οπτικοακουστικ ο ιδ ιω τοµ εα, που ενδ εχεται να λ αβουν τα κρ ατη µ ελη σ υµφωνα µε το κοινοτικ ο δ ικαιο, λαµβ ανοντα υπ οψη τη γλωσσικ η ( 1 )ΕΕ C 307 τη , σ. 11 και ΕΕ C 65 τη , σ. 12. ( 2 )ΕΕ C 158 τη , σ. 1. ( 3 )Γν ωµη του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου τη 16η Μαι ου 1997 (ΕΕ C 167 τη , σ. 238), κοιν η θ εση του Συµβουλ ιου τη 26η Ιανουαρ ιου 1998 (ΕΕ C 62 τη , σ. 48) και απ οφαση του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου τη 14η Μαι ου 1998 (ΕΕ L 167 τη ). Απ οφαση του Συµβουλ ιου τη 29η Ιουν ιου ( 4 )ΕΕ L 204 τη , σ. 37. του πολυµορφ ια, τι εθνικ ε και περιφερειακ ε του ιδιοµορφ ιε και τι πολιτισµικ ε του κληρονοµι ε οτι ηαν απτυξη τη κοινων ια των πληροφορι ων θα πρ επει οπωσδ ηποτε να εξασφαλ ιζει, εν π αση περιπτ ωσει, την ορθ η πρ οσβαση των ευρωπα ιων πολιτ ων στην ευρωπα ικ η πολιτιστικ η κληρονοµι α την παρεχ οµενη εντ ο ψηφιακο υ περιβ αλλοντο (5) οτι σκοπ ο τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ δεν ε ιναι να εφαρµοσθε ι επ ι εθνικ ων διατ αξεων που αφορο υν τα θεµελι ωδη δικαι ωµατα, οπω οι συνταγµατικο ι καν ονε περ ι ελευθερ ια του εκφρ αζεσθαι και πιο συγκεκριµ ενα οι περ ι ελευθερ ια του τ υπου ο υτε επ ιση ενδε ικνυται η εφαρ- µογ η τη στο κοιν ο ποινικ ο δ ικαιο οτι δεν εφαρµ οζεται, εξ αλλου, στι συµφων ιε ιδιωτικο υ δικα ιου µεταξ υ πιστωτικ ων ιδρυµ ατων, και δη στι συµφων ιε σχετικ α µετηνεκτ ελεση πληρωµ ων µεταξ υ πιστωτικ ων ιδρυµ ατων (6) οτι το Ευρωπα ικ ο Συµβο υλιο υπογρ αµµισε την αναγκαι οτητα να δηµιουργηθε ι ενα σαφ ε και σταθερ ο νοµικ ο πλα ισιο στο επ ιπεδο τη Κοιν οτητα που θα επιτρ επει την αν απτυξη τη κοινων ια των πληροφορι ων οτι το κοινοτικ ο δ ικαιο, και ιδια ιτερα οι καν ονε τη εσωτερικ η αγορ α, συµπεριλαµβανοµ ενων των αρχ ων τη συνθ ηκη και του παρ αγωγου δικα ιου, αποτελο υν ηδη ενα βασικ ο νοµικ ο πλα ισιο για την αν απτυξη των υπηρεσι ων αυτ ων (7) οτιοιυπ αρχουσε εθνικ ε νοµοθεσ ιε που ισχ υουν για τι σηµεριν ε υπηρεσ ιε θα πρ επει να µπορ εσουν να προσαρµοστο υν στι ν εε υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων, ε ιτε για να διασφαλιστε ι η καλ υτερη προστασ ια του γενικο υ συµφ εροντο ε ιτε, αντ ιθετα, για να απλοποιηθο υν οι νοµοθεσ ιε αυτ ε σε περ ιπτωση που η εφαρµογ η του ε ιναι υπερβολικ α δυσαν αλογη µε του επιδιωκ οµενου στ οχου (8) οτι, χωρ ι συντονισµ ο σε κοινοτικ ο επ ιπεδο, θα µπορο υσαν να δηµιουργηθο υν απ ο τη νοµοθετικ η αυτ η διαδικασ ια, την προβλεπ οµενη σε εθνικ ο επ ιπεδο, εµπ οδια στην ελε υθερη κυκλοφορ ια των υπηρεσι ων και στην ελευθερ ια εγκατ ασταση, µε αποτ ελεσµα την ανακατ ατµηση τη εσωτερικ η αγορ α, ενα υπερβολικ ο ογκο κανονιστικ ων ρυθµ ισεων και νοµοθετικ ε ανακολουθ ιε (9) οτι χρει αζεται µια συντονισµ ενη προσ εγγιση σε κοινοτικ ο επ ιπεδο κατ α την αντιµετ ωπιση θεµ ατων που απτονται δραστηριοτ ητων µε κατ εξοχ ην διεθνε ι

2 EL L 217/19 προεκτ ασει, οπω οι ν εε υπηρεσ ιε µε σκοπ ο την πραγµατικ η και αποτελεσµατικ η προστασ ια των στ οχων γενικο υ συµφ εροντο που παρεµβα ινουν στην αν απτυξη τη κοινων ια των πληροφορι ων (10) οτι υπ αρχει ηδη εναρµ ονιση σε κοινοτικ ο επ ιπεδο, η ενδεχοµ ενω καθεστ ω αµοιβα ια αναγν ωριση, για τι τηλεπικοινωνιακ ε υπηρεσ ιε, και οτι η υπ αρχουσα κοινοτικ η νοµοθεσ ια προβλ επει προσαρµογ ε στην τεχνολογικ η εξ ελιξη και τι ν εε υπηρεσ ιε που προσφ ερονται και οτι συνεπ ω οι περισσ οτερε εθνικ ε κανονιστικ ε ρυθµ ισει που αφορο υν τι τηλεπικοινωνιακ ε υπηρεσ ιε δεν θα χρει αζεται να κοινοποιο υνται δυν αµει τη παρο υσα οδηγ ια, αφο υ θα εµπ ιπτουν στι εξαιρ εσει που προβλ επονται στο αρθρο 10 παρ αγραφο 1, η στο αρθρο 1 σηµε ιο 5 τη οδηγ ια 98/34/ ΕΚ οτι, ωστ οσο, οι δι αφορε εθνικ ε κανονιστικ ε διατ αξει που αφορο υν ειδικ ω ζητ ηµατα µη εµπ ιπτοντα στο πεδ ιο κοινοτικ ων νοµοθετικ ων πρ αξεων ενδ εχεται να εχουν επιπτ ωσει στην ελε υθερη κυκλοφορ ια των υπηρεσι ων τη κοινων ια των πληροφορι ων και οτι,γιατολ ογο αυτ ο, πρ επει να κοινοποιο υνται (11) οτι για αλλου, προ το παρ ον λιγ οτερο γνωστο υ τοµε ι τη κοινων ια των πληροφορι ων, θα ηταν ωστ οσο πρ οωρο να συντονιστο υν οι εθνικ ε νοµοθεσ ιε µε εκτεταµ ενη η εξαντλητικ η εναρµ ονιση του ουσιαστικο υ δικα ιου σε κοινοτικ ο επ ιπεδο, δεδοµ ενου οτι οι µορφ ε και η φ υση των ν εων υπηρεσι ων δεν ε ιναι επαρκ ω γνωστ ε, οτι δεν υπ αρχουν ακ οµη στο στ αδιο αυτ ο, σε εθνικ ο επ ιπεδο, συγκεκριµ ενε νοµοθετικ ε δραστηρι οτητε σε αυτ ον τον τοµ εα και οτι η αναγκαι οτητα και το περιεχ οµενο µια τ ετοια εναρµ ονιση σε σχ εση µε την εσωτερικ η αγορ α δεν µπορο υν να καθοριστο υν προ το παρ ον αυτο υ οτι η πε ιρα απ ο την εφαρµογ η τη οδηγ ια αυτ η και οι διαδικασ ιε που προβλ επονται σε αυτ ην ε ιναι προσαρµοσµ ενε στα σχ εδια καν ονων σχετικ ων µε τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων οτι η διαδικασ ια που προβλ επει ακολουθε ιται πλ εον παγ ιω απ ο τι εθνικ ε αρχ ε (14) οτι, εξ αλλου, σ υµφωνα µε το αρθρο 7Ατη συνθ ηκη, η εσωτερικ η αγορ α περιλαµβ ανει ενα χ ωρο δ ιχω εσωτερικ α σ υνορα µ εσα στον οπο ιο εξασφαλ ιζεται η ελε υθερη κυκλοφορ ια των εµπορευµ ατων, των προσ ωπων, των υπηρεσι ων και των κεφαλα ιων και οτι η οδηγ ια 98/34/ΕΚ δεν προβλ επει παρ α µια διαδικασ ια διοικητικ η συνεργασ ια χωρ ι εναρµ ονιση των ουσιαστικ ων διατ αξεων (15) οτι, συνεπ ω, η τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ εν οψει τη εφαρµογ η τη στα σχ εδια κανονιστικ ων ρυθµ ισεων σχετικ ων µε τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων ε ιναι η καταλληλ οτερη προσ εγγιση για την αποτελεσµατικ η αντιµετ ωπιση των αναγκ ων διαφ ανεια στην εσωτερικ η αγορ α σε ο,τι αφορ α το νοµικ ο πλα ισιο των εν λ ογω υπηρεσι ων (16) οτι θα πρ επει να γ ινεται η κοινοπο ιηση εκε ινων ιδ ιω των καν ονων που ε ιναι πιθαν ο να εξελιχθο υν στο µ ελλον οτι οι υπηρεσ ιε που, δεδοµ ενη τη ποικιλ ια και τη µελλοντικ η του εξ ελιξη, ε ιναι πιο πιθαν ο να χρειαστο υν η ναπαρ αγουν ν εου καν ονε και κανονιστικ ε ρυθµ ισει ε ιναι οι υπηρεσ ιε που παρ εχονται εξ αποστ ασεω, µε ηλεκτρονικ α µ εσα, και κατ οπιν προσωπικ η επιλογ η εν ο αποδ εκτη των υπηρεσι ων (υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων) οτι συνεπ ω θα πρ επει να προβλεφθε ι η γνωστοπο ιηση των σχεδ ιων καν ονων και κανονιστικ ων ρυθµ ισεων που αναφ ερονται στι υπηρεσ ιε αυτ ε (12) οτι ε ιναι συνεπ ω απαρα ιτητο να προστατευθε ι η καλ η λειτουργ ια τη εσωτερικ η αγορ α και να προληφθο υν οι κ ινδυνοι ανακατ ατµηση µε τον καθορισµ ο µια διαδικασ ια πληροφ ορηση, διαβο υλευση και διοικητικ η συνεργασ ια οσον αφορ α ν εα σχ εδια κανονιστικ ων ρυθµ ισεων οτι µια τ ετοια διαδικασ ια θα συµβ αλει ιδ ιω στη διασφ αλιση τη αποτελεσµατικ η εφαρ- µογ η τη συνθ ηκη, και ειδικ οτερα των αρθρων 52 και 59, η ενδεχοµ ενω στο να επισηµανθε ι η αν αγκη διασφ αλιση εν ο γενικο υ συµφ εροντο σε κοινοτικ ο επ ιπεδο οτι, εξ αλλου, η καλ υτερη εφαρµογ η τη συνθ ηκη που θα απορρ εει απ ο µιατ ετοια διαδικασ ια πληροφ ορηση θα εχει ω συν επεια τη µε ιωση των αναγκ ων για κοινοτικ ε ρυθµ ισει στο απολ υτω απαρα ιτητο και αναλογικ ο εξ απ οψεω εσωτερικ η αγορ α και προστασ ια στ οχων γενικο υ συµφ εροντο οτι, τ ελο, αυτ η η διαδικασ ια πληροφ ορηση θα επιτρ εψει την καλ υτερη αξιοπο ιηση των πλεονεκτηµ ατων τη εσωτερικ η αγορ α απ ο τι επιχειρ ησει (13) οτι η οδηγ ια 98/34/ΕΚ εχει του ιδιου στ οχου και οτι η διαδικασ ια αυτ η ε ιναι αποτελεσµατικ η και η πλ εον ολοκληρωµ ενη σε σχ εση µε του στ οχου (17) οτι, ω εκ το υτου θα πρ επει να ανακοιν ωνονται οι ειδικο ι καν ονε που αφορο υν την πρ οσβαση στι υπηρεσ ιε οι οπο ιε µπορο υν να παρασχεθο υν σ υµφωνα µε τι λεπτοµ ερειε που ορ ιζονται παραπ ανω, καθ ω και την ασκησ η του, ακ οµη και αν οι καν ονε αυτο ι περιλαµβ ανονται σε νοµοθεσ ια µε γενικ οτερο στ οχο οτι, π αντω, οι γενικ ε κανονιστικ ε ρυθµ ισει που δεν καθορ ιζουν ιδια ιτερε διατ αξει για τι υπηρεσ ιε αυτ ε δεν χρει αζεται να γνωστοποιο υνται (18) οτι ω καν ονε σχετικ α µε την πρ οσβαση στι υπηρεσ ιε και την ασκησ η του νοο υνται οι καν ονε που καθορ ιζουν απαιτ ησει για τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων, οπω απαιτ ησει σχετικ α µε του φορε ι, τι υπηρεσ ιε και του αποδ εκτε των υπηρεσι ων που συνδ εονται µε οικονοµικ η δραστηρι οτητα η οπο ια µπορε ι να παρασχεθε ι µε ηλεκτρονικ α µ εσα, εξ αποστ ασεω και κατ οπιν συγκεκριµ ενη επιλογ η του αποδ εκτη οτι ετσι, για παρ αδειγµα, καλ υπτονται οι καν ονε σχετικ α µε την εγκατ ασταση των φορ εων που παρ εχουν τι υπηρεσ ιε αυτ ε, και ειδικ οτερα οι καν ονε σχετικ α µε το καθεστ ω εγκριση η εκδοση αδει ων οτι θεωρε ιται δι αταξη που αφορ α ειδικ α τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων οποιαδ η-

3 L 217/20 EL ποτε δι αταξη αναφ ερεται σε αυτ ε ακ οµη και αν περιλαµβ ανεται σε κανονιστικ η ρ υθµιση γενικο υ χαρακτ ηρα οτι, αντιθ ετω, δεν καλ υπτονται οι καν ονε που αφορο υν αµεσα και ατοµικ α κ αποιου συγκεκριµ ενου αποδ εκτε ( οπω φερ ειπε ιν οι δι αφορε αδειε στον τοµ εα των τηλεπικοινωνιακ ων υπηρεσι ων) (19) οτι, δυν αµει του αρθρου 60 τη συνθ ηκη οπω ερµηνε υεται απ ο τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου, ω υπηρεσ ια νοε ιται η υπηρεσ ια η παρεχοµ ενη συν ηθω εναντι αµοιβ η οτι το χαρακτηριστικ ο αυτ ο δεν απαντ α στι δραστηρι οτητε που ασκε ι το κρ ατο δ ιχω οικονοµικ η αντιπαροχ η στα πλα ισια των καθηκ οντων του και δη στον κοινωνικ ο, στον πολιτιστικ ο, στον εκπαιδευτικ ο και στο δικαστικ ο τοµ εα οτι, ω εκ το υτου, οι εθνικο ι καν ονε που αφορο υν αυτ ε τι δραστηρι οτητε δεν καλ υπτονται απ ο τον ορισµ ο τον προβλεπ οµενο στο αρθρο 60 τη συνθ ηκη, και αρα δεν εµπ ιπτουν στο πεδ ιο εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια (20) οτι η παρο υσα οδηγ ια δεν θ ιγει το πεδ ιο εφαρµογ η τη οδηγ ια 89/552/ΕΚ του Συµβουλ ιου, τη 3η Οκτωβρ ιου 1989, µε στ οχο το συντονισµ ο ορισµ ενων νοµοθετικ ων, κανονιστικ ων και διοικητικ ων διατ αξεων των κρατ ων µελ ων σχετικ α µετην ασκηση δραστηρι οτητα ραδιοτηλεοπτικ ων µεταδ οσεων ( 1 ), οπω τροποποιε ιται απ ο την οδηγ ια 97/36/ΕΚ του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου και του Συµβουλ ιου ( 2 ) η απ ο τι ενδεχ οµενε µελλοντικ ε τροποποι ησει αυτ η τη οδηγ ια (21) οτι εν π αση περιπτ ωσει δεν καλ υπτονται απ ο την παρο υσα οδηγ ια τα σχ εδια εθνικ ων διατ αξεων µε στ οχο τη µεταφορ α του περιεχοµ ενου των κοινοτικ ων οδηγι ων που ισχ υουν η που θα εκδοθο υν εφ οσον ηδη αποτελο υν αντικε ιµενο ειδικ η εξ εταση οτι, λ ογω του γεγον οτο αυτο υ, δεν εµπ ιπτουν στο πεδ ιο εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια ο υτε οι εθνικ ε κανονιστικ ε ρυθµ ισει για τη µεταφορ α τη οδηγ ια 89/552/ΕΚ, οπω τροποποιε ιται µε την οδηγ ια 97/36/ΕΚ, η µε τι ενδεχ οµενε µελλοντικ ε τροποποι ησει τη οδηγ ια αυτ η, ο υτε οι εθνικ ε νοµοθετικ ε ρυθµ ισει οι οπο ιε ε ιτε µεταφ ερουν την οδηγ ια 97/13/ΕΚ του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου και του Συµβουλ ιου, τη 10η Απριλ ιου 1997, περ ι κοινο υ πλαισ ιου για τι γενικ ε και ατοµικ ε αδειε στον τοµ εα των τηλεπικοινωνιακ ων υπηρεσι ων ( 3 ) η που εκδ ιδονται εν συνεχε ια στο πλα ισιο τη οδηγ ια αυτ η (22) οτι ε ιναι επ ιση σηµαντικ ο να προβλ επονται εξαιρετικ ε περιπτ ωσει οπου οι εθνικ ε κανονιστικ ε ρυθµ ισει οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων θα µπορο υσαν να εκδοθο υν ανευ χρονοτριβ η οτι η δυνατ οτητα αυτ η θαπρ επει να παρ εχεται µ ονο για επιτακτικο υ λ ογου που προκ υπτουν απ ο κατ ασταση σοβαρ η και απρ οβλεπτη, η οπο ια δεν ηταν προηγουµ ενω γνωστ η και η οπο ια δεν οφε ιλεται σε εν εργεια των αρχ ων του ενδιαφερ οµενου κρ ατου µ ελου, και αυτ ο για να µην αµφισβητηθε ι η σκοπιµ ο- ( 1 )ΕΕ L 298 τη , σ. 23. ( 2 )ΕΕ L 202 τη , σ. 1. ( 3 )ΕΕ L 117 τη , σ. 15. τητα τη εκ των προτ ερων συνενν οηση και διοικητικ η συνεργασ ια που αποτελο υν αναπ οσπαστα στοιχε ια τη παρο υσα, οδηγ ια (23) οτι τα κρ ατη µ ελη θα πρ επει να αναβ αλουν κατ α δ ωδεκα µ ηνε και σε περ ιπτωση κοιν η θ εση του Συµβουλ ιου κατ α δεκαοκτ ω µ ηνε την εκδοση τυχ ον σχεδ ιων καν ονων οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε αυτ ε µ ονον εφ οσον τα εν λ ογω σχ εδια απτονται τοµ εων που καλ υπτονται απ ο πρ οταση οδηγ ια, κανονισµο υ ηαπ οφαση η οπο ια ηδη εχει υποβληθε ι στο Συµβο υλιο απ ο την Επιτροπ η οτι η Επιτροπ η δ υναται να αντιτ αξει στο ενδιαφερ οµενο κρ ατο µ ελο την υποχρεωτικ η αυτ η µεταβολ η µ ονον ε αν το σχ εδιο εθνικο υ καν ονα προβλ επει διατ αξει που δεν συµµορφ ωνονται προ το περιεχ οµενο τη πρ οταση που εχει υποβ αλει (24) οτι ο ορισµ ο του πλαισ ιου πληροφ ορηση και διαβο υλευση σε κοινοτικ ο επ ιπεδο, οπω καθορ ιζεται απ ο την παρο υσα οδηγ ια, αποτελε ι απαρα ιτητη προ υπ οθεση για συνεπ η και αποτελεσµατικ η συµµετοχ η τη Κοιν οτητα στην αντιµετ ωπιση θεµ ατων σχετικ ων µε τι κανονιστικ ε πλευρ ε των υπηρεσι ων τη κοινων ια των πληροφορι ων σε διεθν ε επ ιπεδο (25) οτι, στα πλα ισια τη λειτουργ ια τη οδηγ ια 98/34/ ΕΚ, ε ιναι σκ οπιµο να συν ελθει η επιτροπ η η προβλεπ ο- µενη στο αρθρο 5 µε ειδικ ο σκοπ ο να εξετ ασει τα ζητ η- µατα που απτονται των υπηρεσι ων τη κοινων ια των πληροφορι ων (26) οτι, υπ ο το πρ ισµα αυτ ο υπενθυµ ιζεται πω οταν, δυν α- µει αλλη κοινοτικ η νοµοθετικ η πρ αξη, ενα εθνικ ο µ ετρο πρ επει να κοινοποιηθε ι και ω σχ εδιο, το ενδιαφερ οµενο κρ ατο µ ελο µπορε ι να προβε ι σε µια ενια ια κοινοπο ιηση δυν αµει αυτ η τη αλλη νοµοθετικ η πρ αξη, δηλ ωνοντα οτι η κοινοπο ιηση συνιστ α ωσα υτω κοινοπο ιηση και για του σκοπο υ τη παρο υσα οδηγ ια (27) οτι η Επιτροπ η θαερευν α σε τακτ α χρονικ α διαστ η- µατα τι εξελ ιξει στην αγορ α ν εων υπηρεσι ων στον τοµ εα τη κοινων ια των πληροφορι ων, ιδ ιω δε στο πλα ισιο τη σ υγκλιση µεταξ υ τηλεπικοινωνι ων, τεχνολογ ια των πληροφορι ων και µ εσων ενηµ ερωση, και, ενδεχοµ ενω, θα αναλαµβ ανει πρωτοβουλ ιε για την ταχε ια προσαρµογ η των καν ονων, προκειµ ενου να ενθαρρυνθε ι η αν απτυξη ν εων υπηρεσι ων στην Ευρ ωπη, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Αρθρο 1 Η οδηγ ια 98/34/ΕΚ τροποποιε ιται ω εξ η : 1. Ο τ ιτλο αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «Οδηγ ια του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου και του Συµβουλ ιου για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των τεχνικ ων προτ υπων και προδιαγραφ ων και των καν ονων σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων».

4 EL L 217/21 2. Το αρθρο 1 τροποποιε ιται ω εξ η : α) Παρεµβ αλλεται το ακ ολουθο σηµε ιο 2: «2. υπηρεσ ια : οποιαδ ηποτε υπηρεσ ια τη κοινων ια των πληροφορι ων, ητοι κ αθε υπηρεσ ια που συν ηθω παρ εχεται εναντι αµοιβ η, µε ηλεκτρονικ α µ εσα εξ αποστ ασεω και κατ οπιν προσωπικ η επιλογ η εν ο αποδ εκτη υπηρεσι ων. Για του σκοπο υ του παρ οντο ορισµο υ, νοε ιται µε τον ορο: εξ αποστ ασεω : υπηρεσ ια που παρ εχεται χωρ ι τα συµβαλλ οµενα µ ερη να ε ιναι ταυτ οχρονα παρ οντα, µε ηλεκτρονικ α µ εσα : υπηρεσ ια που παρ εχεται στην αφετηρ ια τη και γ ινεται αποδεκτ η στον προορισµ ο τη µ εσω εξοπλισµ ων ηλεκτρονικ η επεξεργασ ια (συµπεριλαµβανο- µ ενη τη ψηφιακ η συµπ ιεση ) η αποθ ηκευση δεδοµ ενων και η οπο ια παρ εχεται, διαβιβ αζεται και λαµβ ανεται εξ ολοκλ ηρου µ εσω τηλεφωνικ η γραµµ η, ραδιοφωνικ η µετ αδοση, οπτικ η ινα η µε αλλα ηλεκτροµαγνητικ α µ εσα, κατ οπιν συγκεκριµ ενη παραγγελ ια εν ο αποδ εκτη υπηρεσι ων : υπηρεσ ια που παρ εχεται µε µετ αδοση δεδοµ ενων κατ οπιν συγκεκριµ ενη παραγγελ ια. Στο παρ αρτηµα V περι εχεται ενδεικτικ ο κατ αλογο των υπηρεσι ων που δεν καλ υπτονται απ ο αυτ ον τον ορισµ ο. Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται: στι υπηρεσ ιε ραδιοφωνικ ων µεταδ οσεων, στι υπηρεσ ιε ραδιοτηλεοπτικ ων µεταδ οσεων περ ι των οπο ιων το αρθρο 1 στοιχε ιο α) τη οδηγ ια 89/552/ΕΟΚ (*). (*) ΕΕ L 298 τη , σ. 23 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την οδηγ ια 97/36/ΕΚ (ΕΕ L 202 τη , σ. 1).» β) τα σηµε ια 2 και 3 καθ ιστανται αντιστο ιχω σηµε ια 3 και 4 γ) παρεµβ αλλεται το ακ ολουθο σηµε ιο 5: «5. καν ονα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε : απα ιτηση γενικ η φ υσεω σχετικ α µε την πρ οσβαση στι δραστηρι οτητε των υπηρεσι ων που περιγρ αφονται στο σηµε ιο 2 και στην ασκησ η του, ειδικ οτερα διατ αξει για του παρ εχοντε υπηρεσ ιε, τι υπηρεσ ιε και τον αποδ εκτη των υπηρεσι ων, εξαιρουµ ενων των καν ονων που δεν αναφ ερονται ειδικ α στι υπηρεσ ιε που ορ ιζονται στο ιδιο σηµε ιο. Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται στου καν ονε που απτονται ζητηµ ατων εµπιπτ οντων στι κοινοτικ ε κανονιστικ ε ρυθµ ισει του τοµ εα των τηλεπικοινωνιακ ων υπηρεσι ων, οπω αυτ ε ορ ιζονται στην οδηγ ια 90/387/ΕΟΚ (*). Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται στου καν ονε που απτονται ζητηµ ατων εµπιπτ οντων στι κοινοτικ ε κανονιστικ ε διατ αξει του τοµ εα των χρηµατοπιστωτικ ων υπηρεσι ων, σ υµφωνα µε την ενδεικτικ η απαρ ιθµηση των εν λ ογω υπηρεσι ων στο παρ αρτηµα VI τη παρο υσα οδηγ ια. Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται στου καν ονε που εκδ ιδονται απ ο η για οργανωµ ενε αγορ ε κατ α την εννοια τη οδηγ ια 93/22/ΕΟΚ, αλλε αγορ ε η οργανισµο υ που προσφ ερουν συµψηφιστικ ε η εκκαθαριστικ ε υπηρεσ ιε προ τι αγορ ε αυτ ε, εξαιρουµ ενου του αρθρου 8 παρ αγραφο 3. Για του σκοπο υ του παρ οντο ορισµο υ: ενα καν ονα θεωρε ιται οτι αφορ α ειδικ α τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων οταν, αν ληφθε ι υπ οψη η αιτιολογ ια και το κε ιµεν ο του, εχει συγκεκριµ ενο σκοπ ο και αντικε ιµενο, ε ιτε εξ ολοκλ ηρου ε ιτε σε επ ι µ ερου διατ αξει, να ρυθµ ισει µε σαφ η και ε υστοχο τρ οπο τι υπηρεσ ιε αυτ ε, ενα καν ονα δεν θεωρε ιται οτι αφορ α ειδικ α τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων οταν αφορ α τι υπηρεσ ιε αυτ ε µ ονον κατ α συνεκδοχ η η κατ α σ υµπτωση. (*) ΕΕ L 192 τη , σ. 1 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την οδηγ ια 97/51/ΕΚ (ΕΕ L 295 τη , σ. 23).» δ) τα σηµε ια 4 ω 8 γ ινονται αντιστο ιχω σηµε ια 6 εω 10 ε) το σηµε ιο 9 γ ινεται σηµε ιο 11 ω εξ η : «11. τεχνικ ο καν ονα : τεχνικ η προδιαγραφ η η αλλη απα ιτηση η καν ονα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, συµπεριλαµβανοµ ενων των οικε ιων διοικητικ ων διατ αξεων των οπο ιων η τ ηρηση ε ιναι υποχρεωτικ η de jure η de facto, για την εµπορ ια, την παροχ η υπηρεσι ων, την εγκατ ασταση εν ο φορ εα παροχ η υπηρεσι ων η τη χρ ηση σε κρ ατο µ ελο η σε σηµαντικ ο τµ ηµα του κρ ατου αυτο υ, οπω επ ιση, µε την επιφ υλαξη των οριζοµ ενων στο αρθρο 10, οι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει των κρατ ων µελ ων που απαγορε υουν την κατασκευ η, εισαγωγ η, εµπορ ια η χρ ηση εν ο προ ι οντο και την παροχ η ηχρ ηση µια υπηρεσ ια η την εγκατ ασταση για την παροχ η των υπηρεσι ων αυτ ων. Τεχνικο ι καν ονε de facto ε ιναι ιδ ιω : οι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε η διοικητικ ε διατ αξει εν ο κρ ατου µ ελου οι οπο ιε παραπ εµπουν ε ιτε σε τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει ε ιτε σε καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, ε ιτε σε επαγγελµατικο υ κ ωδικε η κ ωδικε ορθ η πρακτικ η που µε τη σειρ α του παραπ εµπουν σε τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει η καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, η τ ηρηση των οπο ιων αποτελε ι τεκµ ηριο συµβατ οτητα προ τι προδιαγραφ ε που καθορ ιζονται απ ο τι εν λ ογω νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε η διοικητικ ε διατ αξει,

5 L 217/22 EL οι εκο υσιε συµφων ιε στι οπο ιε η δηµ οσια αρχ η ε ιναι συµβαλλ οµενο µ ερο και οι οπο ιε αποσκοπο υν στην τ ηρηση, προ το δηµ οσιο συµφ ερον, των τεχνικ ων προδιαγραφ ων η αλλων απαιτ ησεων η καν ονων σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε. Εξαιρο υνται οι συγγραφ ε υποχρε ωσεων των δηµοσ ιων συµβ ασεων, οι τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει η οι καν ονε περ ι υπηρεσι ων, που συνδ εονται µε φορολογικ α η οικονοµικ α µ ετρα και επηρε αζουν την καταν αλωση προ ι οντων η υπηρεσι ων ενθαρρ υνοντα την τ ηρηση των τεχνικ ων αυτ ων προδιαγραφ ων η αλλων απαιτ ησεων η καν ονων σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε εξαιρο υνται οι τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει η οι καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε που εχουν σχ εσηµεταεθνικ α συστ ηµατα κοινωνικ η ασφ αλιση. Συµπεριλαµβ ανονται οι τεχνικο ι καν ονε που θ ετουν οι ορισθε ισε απ ο τακρ ατη µ ελη υπηρεσ ιε και ευρ ισκονται σε κατ αλογο καταρτιζ ο- µενο απ ο την Επιτροπ η πριν τι 5 Αυγο υστου 1999, στα πλα ισια τη επιτροπ η του αρθρου 5. Η τροποπο ιηση του καταλ ογου γ ινεται µε την ιδια διαδικασ ια.» στ) Το σηµε ιο 10 γ ινεται σηµε ιο 12, του οπο ιου το πρ ωτο εδ αφιο αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «12. σχ εδιο τεχνικο υ καν ονα : το κε ιµενο µια τεχνικ η προδιαγραφ η η αλλη απα ιτηση η εν ο καν ονα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, συµπεριλαµβανοµ ενων των διοικητικ ων διατ αξεων, που εκπονε ιται προκειµ ενου η τεχνικ η αυτ η προδιαγαφ η η απα ιτηση η καν ονα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε να καθιερωθε ι αµ εσω η εντ ελει ω τεχνικ ο καν ονα, και το οπο ιο, δεδοµ ενου οτι βρ ισκεται σε προπαρασκευαστικ ο στ αδιο, µπορε ι να υποστε ι ουσιαστικ ε τροποποι ησει.» 3. Το αρθρο 6 τροποποιε ιται ω εξ η : α) στην παρ αγραφο 1, προστ ιθεται το ακ ολουθο εδ αφιο: «Η επιτροπ η συν ερχεται µε ειδικ η σ υνθεση για να εξετ ασει τα ζητ ηµατα τα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων.» β) προστ ιθεται η ακ ολουθη παρ αγραφο : «8. Προκειµ ενου περ ι των καν ονων οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε, η Επιτροπ η και η επιτροπ η µπορο υν να συµβουλε υονται φυσικ α η νοµικ α πρ οσωπα απ ο τη βιοµηχαν ια η τα πανεπιστ ηµια και, ει δυνατ ον, αντιπροσωπευτικ α οργανα, που ε ιναι σε θ εση να παρ εχουν ειδικ ε γν ωµε σχετικ α µε του κοινωνικο υ και κοινωνιακο υ στ οχου και συν επειε κ αθε σχεδ ιου καν ονα οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε, και µπορο υν να λαµβ ανουν υπ οψη τι συµβουλ ε του, κ αθε φορ α που εχει διατυπωθε ι σχετικ ο α ιτηµα.» 4. Στο αρθρο 8 παρ αγραφο 1, το εκτο εδ αφιο αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «Οταν πρ οκειται για τι τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει η του καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, που αναφ ερει το αρθρο 1 σηµε ιο 11 δε υτερο εδ αφιο τρ ιτη περ ιπτωση, οι παρατηρ ησει η αιτιολογηµ ενε γν ωµε τη Επιτροπ η η των κρατ ων µελ ων µπορο υν να αφορο υν µ ονο τι πτυχ ε του µ ετρου οι οπο ιε ενδεχοµ ενω αποτελο υν εµπ οδιο για τι συναλλαγ ε η προκειµ ενου για του καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, την ελε υθερη κυκλοφορ ια των υπηρεσι ων η την ελευθερ ια εγκατ ασταση των φορ εων παροχ η υπηρεσι ων και οχι τη φορολογικ η η οικονοµικ η του πτυχ η.» 5. Το αρθρο 9 τροποποιε ιται ω εξ η : α) οι παρ αγραφοι 2 και 3 αντικαθ ιστανται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «2. Τα κρ ατη µ ελη αναβ αλλουν: κατ α τ εσσερι µ ηνε την εγκριση εν ο σχεδ ιου τεχνικο υ καν ονα υπ ο µορφ η εκο υσια συµφων ια κατ α την εννοια του αρθρου 1 σηµε ιο 11 δε υτερο εδ αφιο, δε υτερη περ ιπτωση, µε την επιφ υλαξη των παραγρ αφων 3, 4 και 5, κατ α εξι µ ηνε την εγκριση οιουδ ηποτε αλλου σχεδ ιου τεχνικο υ καν ονα (εξαιρουµ ενων των σχεδ ιων οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε ), απ ο την ηµεροµην ια παραλαβ η απ ο την Επιτροπ η τη γνωστοπο ιηση που αναφ ερεται στο αρθρο 8 παρ αγραφο 1, εφ οσον η Επιτροπ η η ενα αλλο κρ ατο µ ελο διατυπ ωσει, εντ ο τρι ων µην ων απ ο την ηµερο- µην ια αυτ η, αιτιολογηµ ενη γν ωµη σ υµφωνα µε την οπο ια το προτειν οµενο µ ετρο παρουσι αζει πτυχ ε που µπορο υν ενδεχοµ ενω να δηµιουργ ησουν εµπ οδια στην ελε υθερη κυκλοφορ ια των εµπορευµ ατων στα πλα ισια τη εσωτερικ η αγορ α, µε την επιφ υλαξη των παραγρ αφων 4 και 5, κατ α τ εσσερι µ ηνε την εγκριση εν ο σχεδ ιου καν ονα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, απ ο την ηµεροµην ια παραλαβ η απ ο την Επιτροπ η τη γνωστοπο ιηση που αναφ ερεται στο αρθρο 8 παρ αγραφο 1, εφ οσον η Επιτροπ η η ενα αλλο κρ ατο µ ελο διατυπ ωσει, εντ ο τρι ων µην ων απ ο την ηµερο- µην ια αυτ η, αιτιολογηµ ενη γν ωµη σ υµφωνα µε την οπο ια το προτειν οµενο µ ετρο παρουσι αζει πτυχ ε που µπορο υν ενδεχοµ ενω να δηµιουργ ησουν εµπ οδια στην ελε υθερη κυκλοφορ ια των υπηρεσι ων η στην ελε υθερη εγκατ ασταση των φορ εων παροχ η υπηρεσι ων στα πλα ισια τη εσωτερικ η αγορ α. Προκειµ ενου περ ι των σχεδ ιων καν ονων οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε, οι αιτιολογηµ ενε γν ωµε τη Επιτροπ η η των κρατ ων µελ ων δεν µπορο υν να θ ιγουν µ ετρα πολιτιστικ η πολιτικ η, στον οπτικοακουστικ ο ιδ ιω τοµ εα, τα οπο ια ενδ εχεται να εκδ ωσουν τα κρ ατη µ ελη, σ υµφωνα µε το κοινοτικ ο δ ικαιο, λαµβ ανοντα υπ οψη τη γλωσσικ η του πολυµορφ ια, τι εθνικ ε και περιφερειακ ε ιδιοµορφ ιε, καθ ω και την οικε ια πολιτιστικ η κληρονοµι α.

6 EL L 217/23 Το οικε ιο κρ ατο µ ελο αναφ ερει στην Επιτροπ η την συν εχεια που προτ ιθεται να δ ωσει στι αιτιολογηµ ενε γν ωµε. Η Επιτροπ η σχολι αζει την αντ ιδραση αυτ η. Προκειµ ενου περ ι των καν ονων οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε, το οικε ιο κρ ατο µ ελο αναφ ερει, ενδεχο- µ ενω, του λ ογου για του οπο ιου δεν µπορο υν να ληφθο υν υπ οψη οι αιτιολογηµ ενε γν ωµε. 3. Τα κρ ατη µ ελη αναβ αλλουν την εγκριση εν ο σχεδ ιου τεχνικο υ καν ονα, µε εξα ιρεση τα σχ εδια τα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, κατ α δ ωδεκα µ ηνε απ ο την ηµεροµην ια παραλαβ η απ ο την Επιτροπ η τη ανακο ινωση που αναφ ερεται στο αρθρο 8 παρ αγραφο 1, ε αν, εντ ο των τρι ων µην ων που ακολουθο υν την ηµεροµην ια αυτ η, η Επιτροπ η γνωστοποι ησει την πρ οθεσ η τη να προτε ινει η ναεκδ ωσει οδηγ ια, κανονισµ ο ηαπ οφαση για το θ εµα αυτ ο σ υµφωνα µε το αρθρο 189 τη συνθ ηκη.» β) η παρ αγραφο 7 αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «7. Οι παρ αγραφοι 1 εω 5 δεν εφαρµ οζονται οταν ενα κρ ατο µ ελο : για επε ιγοντε λ ογου που σχετ ιζονται µε σοβαρ η και απρ οβλεπτη κατ ασταση που αφορ α την προστασ ια τη υγε ια προσ ωπων και ζ ωων, την προστασ ια των φυτ ων η την ασφ αλεια και, για του καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, µε τη δηµ οσια τ αξη και δη µε την προστασ ια των ανηλ ικων, πρ επει να εκπον ησει σε ιδια ιτερα σ υντοµη προθεσµ ια τεχνικο υ καν ονε για να του εγκρ ινει και να του θ εσει σε εφαρµογ η αµ εσω, χωρ ι να ε ιναι δυνατ ε διαβουλε υσει η για επε ιγοντε λ ογου που σχετ ιζονται µε σοβαρ η κατ ασταση που αφορ α την προστασ ια τη ασφ αλεια και τη ακεραι οτητα του χρηµατοπιστωτικο υ συστ ηµατο, και δη την προστασ ια των καταθετ ων, των επενδυτ ων και των ασφαλισµ ενων, οφε ιλει να εγκρ ινει και να θ εσει αµ εσω σε εφαρ- µογ η καν ονε σχετικο υ µε τι χρηµατοπιστωτικ ε υπηρεσ ιε. Το κρ ατο µ ελο αναφ ερει στην ανακο ινωση που προβλ επει το αρθρο 8 του λ ογου που δικαιολογο υν το επε ιγον των εν λ ογω µ ετρων. Η Επιτροπ η εκφρ αζει την αποψ η τη για την ανακο ινωση αυτ η το συντοµ οτερο δυνατ ο. Λαµβ ανει τα κατ αλληλα µ ετρα σε περ ιπτωση καταχρηστικ η προσφυγ η στη διαδικασ ια αυτ η. Το Ευρωπα ικ ο Κοινοβο υλιο ενηµερ ωνεται σχετικ α απ ο την Επιτροπ η.» 6. Το αρθρο 10 τροποποιε ιται ω εξ η : α) στην παρ αγραφο 1, η πρ ωτη και δε υτερη περ ιπτωση αντικαθ ιστανται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «συµµορφ ωνονται προ τι κοινοτικ ε πρ αξει αναγκαστικο υ χαρακτ ηρα που εχουν ω αποτ ελεσµα την εκδοση τεχνικ ων προδιαγραφ ων η καν ονων σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, τηρο υν τι δεσµε υσει που απορρ εουν απ ο διεθν η συµφων ια και εχουν ω αποτ ελεσµα την εκδοση κοιν ων τεχνικ ων προδιαγραφ ων η καν ονων σχετικ α µε τι κοιν ε υπηρεσ ιε στην Κοιν οτητα.» β) στο σηµε ιο 1, η εκτη περ ιπτωση αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «τροποποιο υν απλ ω εναν τεχνικ ο καν ονα κατ α την εννοια του αρθρου 1 σηµε ιο 11, κατ οπιν σχετικο υ αιτ ηµατο τη Επιτροπ η, προκειµ ενου να αρθε ι ενα εµπ οδιο στι συναλλαγ ε η προκει- µ ενου για του καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, την ελε υθερη κυκλοφορ ια των υπηρεσι ων η την ελευθερ ια εγκατ ασταση των φορ εων παροχ η υπηρεσι ων.» γ) οι παρ αγραφοι 3 και 4 αντικαθ ιστανται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «3. Το αρθρο 9 παρ αγραφοι 3 εω 6, δεν εφαρµ οζεται στι εκο υσιε συµφων ιε του αρθρου 1 σηµε ιο 11 δε υτερο εδ αφιο δε υτερη περ ιπτωση. 4. Το αρθρο 9 δεν εφαρµ οζεται στι τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει η στου καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε που αναφ ερονται στο αρθρο 1 σηµε ιο 11 δε υτερο εδ αφιο τρ ιτη περ ιπτωση.» 7. Προστ ιθενται τα παραρτ ηµατα V και VI που παρατ ιθενται στο παρ αρτηµα τη παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θ ετουν σε ισχ υ, το αργ οτερο εω τι 5 Αυγο υστου 1999 (*), τι αναγκα ιε νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει για να συµµορφωθο υν µε την παρο υσα οδηγ ια. Πληροφορο υν αµ εσω την Επιτροπ η σχετικ α. Οι διατ αξει αυτ ε, οταν θεσπ ιζονται απ ο τακρ ατη µ ελη, αναφ ερονται στην παρο υσα οδηγ ια η συνοδε υονται απ ο παρ οµοια αναφορ α κατ α την επ ισηµη δηµοσ ιευσ η του. Οι λεπτοµερε ι διατ αξει για την αναφορ α αυτ η καθορ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη. 2. Τα κρ ατη µ ελη γνωστοποιο υν στην Επιτροπ η το κε ιµενο των ουσιαστικ ων διατ αξεων εσωτερικο υ δικα ιου τι οπο ιε θεσπ ιζουν στον τοµ εα που δι επεται απ ο την παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 3 Το αργ οτερο δ υο ετη απ ο την ηµεροµην ια του αρθρου 2 παρ αγραφο 1 πρ ωτο εδ αφιο, η Επιτροπ η υποβ αλλει στο Ευρωπα ικ ο Κοινοβο υλιο και στο Συµβο υλιο απολογισµ ο τη εφαρµογ η τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ, εχοντα υπ οψη, ιδ ιω, τι εξελ ιξει στην τεχνολογ ια και την αγορ α υπηρεσι ων κατ α το αρθρο 1 σηµε ιο 2. Τρ ια ετη το αργ οτερο απ ο την ηµεροµην ια του αρθρου 2 παρ αγραφο 1 πρ ωτο εδ αφιο, η Επιτροπ η υποβ αλλει τυχ ον προτ ασει στο Ευρωπα ικ ο Κοινοβο υλιο και στο Συµβο υλιο για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια. Προ το υτο η Επιτροπ η συνεκτιµ α τυχ ον παρατηρ ησει τι οπο ιε τη γνωστοποιο υν τα κρ ατη µ ελη.

7 L 217/24 EL Αρθρο 4 Η παρο υσα οδηγ ια τ ιθεται σε ισχ υ την ηµ ερα τη δηµοσ ιευσ η τη στην Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων. Αρθρο 5 Η παρο υσα οδηγ ια απευθ υνεται στα κρ ατη µ ελη. Βρυξ ελλε, 20 Ιουλ ιου Για το Ευρωπα ικ ο Κοινοβο υλιο Ο Πρ οεδρο J. M. GIL-ROBLES Για το Συµβο υλιο Ο Πρ οεδρο W. MOLTERER

8 EL L 217/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Ενδεικτικ ο κατ αλογο υπηρεσι ων που δεν καλ υπτονται απ ο το αρθρο 1 σηµε ιο 2 δε υτερο εδ αφιο 1. Υπηρεσ ιε που δεν παρ εχονται εξ αποστ ασεω Υπηρεσ ιε που παρ εχονται παρουσ ια του παρ εχοντο και του αποδ εκτη, ακ οµη και οταν προ υποθ ετουν τη χρησιµοπο ιηση ηλεκτρονικ ων συσκευ ων: α) εξετ ασει η θεραπε ια σε ιατρε ιο µε χρησιµοπο ιηση ηλεκτρονικο υ εξοπλισµο υ αλλ α παρουσ ια του ασθενο υ β) αναδ ιφηση ηλεκτρονικο υ καταλ ογου µ εσα σε κατ αστηµα παρουσ ια του πελ ατη γ) κρ ατηση αεροπορικο υ εισιτηρ ιου µ εσω δικτ υου υπολογιστ ων σε γραφε ιο ταξιδ ιων παρουσ ια του πελ ατη δ) δι αθεση ηλεκτρονικ ων παιχνιδι ων σε χ ωρο αναψυχ η παρουσ ια του χρ ηστη. 2. Υπηρεσ ιε που δεν παρ εχονται µε ηλεκτρονικ α µ εσα Υπηρεσ ιε που εχουν υλικ ο περιεχ οµενο, εστω και αν παρ εχονται µ εσω ηλεκτρονικ ων συσκευ ων: α) αυτ οµατη εκδοση τ ιτλων (χαρτονοµισµ ατων, σιδηροδροµικ ων εισιτηρ ιων) β) πρ οσβαση στα οδικ α δ ικτυα, στου χ ωρου στ αθµευση κ.λπ., µε αντ ιτιµο ακ οµη και αν στην ε ισοδο η/και στην εξοδο παρεµβα ινουν ηλεκτρονικ ε συσκευ ε για να ελ εγξουν την πρ οσβαση η/και να εξασφαλ ισουν την ορθ η πληρωµ η. Υπηρεσ ιε off-line : διανοµ η CD-ROM η λογισµικο υ σε δισκ ετε Υπηρεσ ιε που δεν παρ εχονται µ εσω ηλεκτρονικ ων συστηµ ατων απογραφ η και επεξεργασ ια δεδοµ ενων: α) υπηρεσ ιε φωνητικ η τηλεφων ια β) υπηρεσ ιε φαξ/τ ελεξ γ) υπηρεσ ιε που παρ εχονται µ εσω φωνητικ η τηλεφων ια η φαξ δ) ιατρικ ε υπηρεσ ιε µ εσω τηλεφ ωνου/φαξ ε) νοµικ ε υπηρεσ ιε µ εσω τηλεφ ωνου/φαξ στ) αµεση εµπορ ια µ εσω τηλεφ ωνου/φαξ. 3. Υπηρεσ ιε που δεν παρ εχονται κατ οπιν προσωπικ η επιλογ η αποδ εκτου υπηρεσι ων Υπηρεσ ιε που παρ εχονται µε τη διαβ ιβαση δεδοµ ενων χωρ ι συγκεκριµ ενη παραγγελ ια και προορ ιζονται για ταυτ οχρονη παραλαβ η απ ο απερι οριστο αριθµ ο αποδεκτ ων (µετ αδοση απ ο ενα σηµε ιο σε πολλ α σηµε ια ): α) υπηρεσ ιε ραδιοτηλεοπτικ η µετ αδοση (συµπεριλαµβανοµ ενων των β ιντεο σχεδ ον αλ α καρτ ), κατ αρθρο 1 στοιχε ιο α) τη οδηγ ια 89/552/ΕΟΚ β) υπηρεσ ιε ραδιοφωνικ ων µεταδ οσεων γ) (οπτικοακουστικ η) τηλεκειµενογραφ ια (Teletext).

9 L 217/26 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ενδεικτικ ο κατ αλογο χρηµατοπιστωτικ ων υπηρεσι ων περ ι των οπο ιων το αρθρο 1 σηµε ιο 5 τρ ιτο εδ αφιο Επενδυτικ ε υπηρεσ ιε Συναλλαγ ε ασφ αλιση και αντασφ αλιση Τραπεζικ ε υπηρεσ ιε Συναλλαγ ε που εχουν σχ εση µε συνταξιοδοτικ α ταµε ια Υπηρεσ ιε που αφορο υν συναλλαγ ε επ ι προθεσµ ια η προαιρ εσει. Αυτ ε οι υπηρεσ ιε περιλαµβ ανουν ιδ ιω : α) τι επενδυτικ ε υπηρεσ ιε που αναφ ερονται στο παρ αρτηµα τη οδηγ ια 93/22/ΕΟΚ ( 1 ), τι υπηρεσ ιε οργανισµ ων συλλογικ ων επενδ υσεων β) τι υπηρεσ ιε που εξαρτ ωνται απ ο δραστηρι οτητε υπ ερ των οπο ιων ισχ υει αµοιβα ια αναγν ωριση και οι οπο ιε αναφ ερονται στο παρ αρτηµα τη οδηγ ια 89/646/ΕΟΚ ( 2 ) γ) τι συναλλαγ ε που εξαρτ ωνται απ ο δραστηρι οτητε ασφ αλιση και αντασφ αλιση, και οι οπο ιε αναφ ερονται: στο αρθρο 1 τη οδηγ ια 73/239/ΕΟΚ ( 3 ), στο παρ αρτηµα τη οδηγ ια 79/267/ΕΟΚ ( 4 ), στην οδηγ ια 64/225/ΕΟΚ ( 5 ), στι οδηγ ιε 92/49/ΕΟΚ ( 6 ) και 92/96/ΕΟΚ ( 7 ). ( 1 ) ΕΕ L 141 τη , σ. 27. ( 2 ) ΕΕ L 386 τη , σ. 1 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε τελευτα ια απ ο την οδηγ ια 92/30/ΕΟΚ (ΕΕ L 110 τη , σ. 52). ( 3 ) ΕΕ L 228 τη , σ. 3 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε τελευτα ια απ ο την οδηγ ια 92/49/ΕΟΚ (ΕΕ L 228 τη , σ. 1). ( 4 ) ΕΕ L 63 τη , σ. 1 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε τελευτα ια απ ο την οδηγ ια 90/619/ΕΟΚ (ΕΕ L 330 τη , σ. 50). ( 5 ) ΕΕ 56 τη , σ. 878/64 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την πρ αξη προσχ ωρηση του ( 6 ) ΕΕ L 228 τη , σ. 1. ( 7 ) ΕΕ L 360 τη , σ. 1.»

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. 1987, σ. 11).»

11. 3. 1987, σ. 11).» L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

C 104 τη ). 1997, σ. 40).

C 104 τη ). 1997, σ. 40). 1. 8. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 215/65 Ο ΗΓΙΑ 98/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 17η Ιουλ ιου 1998 για τροποπο ιηση τη οδηγ ια 93/75/ΕΟΚ για τι ελ αχιστε προδιαγραφ ε που απαιτο

Διαβάστε περισσότερα

[ S Θ εµα Γ: Ενα σ υστηµα F σωµατιδ ιων, το καθ ενα µε µ αζα HG (I KJ!!LLLM! F ), κινο υνται π ανω σε µια κυκλικ η στεφ ανη ακτ ινας N. Η γωνιακ η θ ε

[ S Θ εµα Γ: Ενα σ υστηµα F σωµατιδ ιων, το καθ ενα µε µ αζα HG (I KJ!!LLLM! F ), κινο υνται π ανω σε µια κυκλικ η στεφ ανη ακτ ινας N. Η γωνιακ η θ ε 3 ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI Περι οδου Σεπτεµ ρ ιου 6 Σεπτεµ ρ ιου 008 Απαντ ηστε στα προ λ ηµατα που ακολουθο υν µε σαφ ηνεια, ακρ ι εια και απλ οτητα. Ολα τα προ

Διαβάστε περισσότερα

EL L 184/41 Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν τι αναγκα ιε νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει για να συµµορφωθο υν µε την παρο υσ

EL L 184/41 Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θεσπ ιζουν τι αναγκα ιε νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει για να συµµορφωθο υν µε την παρο υσ L 184/40 EL Ο ΗΓΙΑ 98/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 19η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 95/21/ΕΚ του Συµβουλ ιου για την επιβολ η, σχετικ α µε την ναυσιπλοι α που συνεπ αγεται χρ ηση κοινοτικ ων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI 27 Ιουν ιου 2008 Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε στα 3 Θ εµατα µε σαφ ηνεια απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται ιδιαιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Σεπτεµ ρ ιου 200 Να απαντ ησετε στα 4 απ ο τα ακ ολουθα προ λ ηµατα. Θ εµα 1 Το γεγον ος βρ ισκεται εντ ος του µελλοντικο

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΑ Α (25 µον αδες) ΘΕΜΑ Β (25 µον αδες) η µοναδικ ΘΕΜΑ Γ (25 µον αδες) κοιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 6 Σεπτεµ ρ ιου 2005 Τµ ηµα Π Ιω αννου & Θ Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 4 Θ εµατα µε σαφ ηνεια και απλ οτητα Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις

Διαβάστε περισσότερα

& N. Εστω µια ακολουθ ια απ ο οµ οκεντρους πολ υ λεπτο υς σφαιρικο υς φλοιο υς µε αντ ιστοιχες ακτ ινες "M " 6 "ONP Q Q Q RS"MTU και µ αζες " Q Q Q RV

& N. Εστω µια ακολουθ ια απ ο οµ οκεντρους πολ υ λεπτο υς σφαιρικο υς φλοιο υς µε αντ ιστοιχες ακτ ινες M  6 ONP Q Q Q RSMTU και µ αζες  Q Q Q RV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι 2 Σεπτεµ ρρ ιου 200 Τµ ηµα Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου Απαντ ηστε και στα 10 ισοδ υναµα ερωτ ηµατα. Οι ολοκληρωµ ενες απαντ ησεις εκτιµ ωνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 217 της 05/08/1998

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 217 της 05/08/1998 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 217 της 05/08/1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/ΕΚ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ε 007Π01 3 ζιία η: 9,: ΑΔΑ: 4ΙΦΖΦ-2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 Ε 007Π01 3 ζιία η: 9,: ΑΔΑ: 4ΙΦΖΦ-2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ! ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

V eff. (r) r = L z. Veff( )=λ 2 /2

V eff. (r) r = L z. Veff( )=λ 2 /2 j H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η Ι Φε ρου αριος 2005 Τµ ηµα Π. Ιω αννου & Θ. Αποστολ ατου ΘΕΜΑ 1 (25 µον αδες) Σωµατ ιδιο µοναδια ιας µ αζας κινε ιται σ υµφωνα µε το δυναµικ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο οτε ενα συναρτησοειδ εσ καθ ισταται στ ασιµο

Κεφ αλαιο οτε ενα συναρτησοειδ εσ καθ ισταται στ ασιµο Κεφ αλαιο 2 Λογισµ ος των Μετα ολ ων Σε π εντε λεπτ α θα πε ιτε οτι ολα ηταν τ οσο απ ιστευτα απλ α Sherlock Holes 2.1 Π οτε ενα συναρτησοειδ ες καθ ισταται στ ασιµο Στο προηγο υµενο κεφ αλαιο διατυπ ωσαµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος Κεφ αλαιο 6 Στροφ ες Ειδικ η Θεωρ ια της Σχετικ οτητας Στο εξ ης ο χ ωρος και ο χρ ονος ως ανεξ αρτητες εννοιες ε ιναι καταδικασµ ενοι να σ ησουν, καταντ ωντας απλ ες σκι ες, και µ ονο ενα ε ιδος συν ενωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου Ν. 14(l)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4161 Πέμπτη, 24 Απριλίου 2008 105 Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ ο τησ περιε- οµενο

Κεφ αλαιο Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ ο τησ περιε- οµενο Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagange 3. Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ ο της περιεχ οµενο Ε ιδαµε στο πρ ωτο Κεφ αλαιο οτι ο δυναµικ ος ν οµος του Νε υτωνα ε ιναι ισοδ υναµος µε την απα ιτηση η δρ αση, ως το ολοκλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 3. Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα. 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων

Κεφ αλαιο 3. Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα. 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων Κεφ αλαιο 3 Αν αλυση µετρ ησεων και αποτελ εσµατα 3.1 Μ εθοδος αν αλυσης δεδοµ ενων Για τον προσδιορισµ ο των ενεργ ων διατοµ ων απ ο τις µετρ ησεις στη Στουτγ αρδη αναλ υθηκαν τα φ ασµατα εκε ινα, τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4161, 24/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4161, 24/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 152, 20.6.2003, σ.16.

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο

Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο Π ΑΡΑΡΤΗ Μ Α I Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο 1. Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «εξ αποστάσεοχ» Υπηρεσίες που παρέχονται παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

12:00 12:05 12:00 12:03

12:00 12:05 12:00 12:03 Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Ιο υνιος 4 Θ εµα : (α) Γρ αψτε υπ ο µορφ η π ινακα το µετασχηµατισµ ο oretz που συνδ εει τις χωροχρονικ ες συντεταγµ ενες δ υο συστηµ ατων που κινο υνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο Απ ο τη δυναµικ η στη στατικ

Κεφ αλαιο Απ ο τη δυναµικ η στη στατικ Κεφ αλαιο 4 Απ ο την Αρχ η του D Alembert στην Αρχ η της Ισοδυναµ ιας Αν στο µν ηµα σας χαρ αξουν κ ατι τ ετοιο, τ οτε τα π ατε περ ιφηµα. Richard Feynman Σχ ηµα 4.1: Το σχ εδιο αυτ ο ε ιναι χαραγµ ενο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικ οσ προσδιορισµ οσ τησ θεµελει ωδουσ ταλ αντωσησ µι ασ αλυσ ιδασ

Προσεγγιστικ οσ προσδιορισµ οσ τησ θεµελει ωδουσ ταλ αντωσησ µι ασ αλυσ ιδασ Το πηλ ικο Rayleigh O Rayleigh το 187 τη εποχ η που ερευνο υσε τις ιδι οτητες των ηχητικ ων κυµ ατων ανεκ αλυψε µ ια ιδι οτητα των χαρακτηριστικ ων συχνοτ ητων και ταλαντ ωσεων που εχει ιδια ιτερη σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2013) 932 final. ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2013) 932 final. ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2013 COM(2013) 932 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

7.2 Κ ινηση φορτισµ ενου σωµατιδ ιου σε οµογεν εσ ηλεκτρικ ο και µαγνητικ ο πεδ ιο

7.2 Κ ινηση φορτισµ ενου σωµατιδ ιου σε οµογεν εσ ηλεκτρικ ο και µαγνητικ ο πεδ ιο Κεφ αλαιο 7 Παραδε ιγµατα Λαγκρανζιαν ων Συναρτ ησεων Σκο υπες σκουπ ακια ρουφηχτ ηρια φτερ α τιναχτ ηρια ξεσκον οπανα κουρελ οπανα κλ οουν θ ορυ οι και τρ οποι ακρο ατες, µαστ ιγιο π εφτουν οι κιν ησεις

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ. Χρ ηστος Παπαχρ ηστου Επι λ επουσα καθηγ ητρια: Φωτειν η-νι ο η Παυλ ιδου

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ. Χρ ηστος Παπαχρ ηστου Επι λ επουσα καθηγ ητρια: Φωτειν η-νι ο η Παυλ ιδου ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ Χρ ηστος Παπαχρ ηστου Επι λ επουσα καθηγ ητρια: Φωτειν η-νι ο η Παυλ ιδου Αριστοτ ελειο Πανεπιστ ηµιο Θεσσαλον ικης Τµ ηµα Ηλεκτρολ ογων Μηχανικ ων

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

που δεν περιγρ αφεται οµως οπως προηγουµ ενως ως ενα απλ ο ηµ ιτονο, αλλ α ως ενα αθροισµα ηµιτονοειδ ων ορων. Παρ αδειγµα: Εστω:

που δεν περιγρ αφεται οµως οπως προηγουµ ενως ως ενα απλ ο ηµ ιτονο, αλλ α ως ενα αθροισµα ηµιτονοειδ ων ορων. Παρ αδειγµα: Εστω: Αθροισµα ηµιτονοειδ ων ορων Η σχ εση "! # &%"' δηλ ωνει οτι οταν προσθ ετουµε ηµιτονοειδ η σ ηµατα που σχετ ιζονται αρµονικ α, δηλ. που περι εχουν συχν οτητες οι οπο ιες ε ιναι ακ εραια πολλαπλ ασια µιας

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

GA 370 GA 340 GB 025 GB 030 0,5 % GC 060

GA 370 GA 340 GB 025 GB 030 0,5 % GC 060 L 165/20 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων 10. 6. 98 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 18η Μαι ου 1998 για την προσαρµογ η σ υµφωνα µε το αρθρο 42 παρ αγραφο 3 των παραρτηµ ατων II και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3736, 11/7/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3736, 11/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

THN

THN ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

[ ` + = [ + + q τροχι ας ε ιναι: \ / : : 98< D "!$# ) + 3.W/X 1G &% ' & 98 + &Z W /0 98< \> /0 98< [ & 98 W + / : : 98 + \ / : : 98 / : : 98 $]^ ε αφο

[ ` + = [ + + q τροχι ας ε ιναι: \ / : : 98< D !$# ) + 3.W/X 1G &% ' & 98 + &Z W /0 98< \> /0 98< [ & 98 W + / : : 98 + \ / : : 98 / : : 98 $]^ ε αφο Κεντρικ α πεδ ια στα οπο ια ολες οι φραγ ενες τροχι ες ε ιναι και περιοδικ ες παραλλαγ η της απ οδειξης του Arnod σ. 3) Καθ ως ενα σωατ ιδιο οναδια ιας αζας κινε ιται σε ενα κεντρικ ο δυναικ ο η γων ια

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατικ ες διατ αξεις και µετρ ησεις

Πειραµατικ ες διατ αξεις και µετρ ησεις Κεφ αλαιο 2 Πειραµατικ ες διατ αξεις και µετρ ησεις 2.1 Παρασκευ η και αν αλυση στ οχων Στο κεφ αλαιο αυτ οπεριγρ αφεται η διαδικασ ια που ακολουθ ηθηκε για την παρασκευ η και αν αλυση των στ οχων των

Διαβάστε περισσότερα

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31.

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ ΕΣ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ΣΥΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας

Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας Ενημερωτικό φυλλάδιο πυρασφάλειας Η ασφάλειά σας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτό το φυλλάδιο παρέχει συμβουλές για το πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τον κίνδυνο φωτιάς και περιλαμβάνει οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» *** * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΕΦ8Χ-ΦΟ9. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» *** * * t ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργε ίο ιοικητικ ής Μεταρρ ύθµισης και Ηλεκτρονικ ής ιακυβέρνησης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρ ύθµιση 2007-2013» 22 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 29. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/41 Ο ΗΓΙΑ 1999/30/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Απριλ ου 1999 σχετικ µε τι οριακ τιµ διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σύσταση για Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009) 570 τελικό 2009/0158 (CNB) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

THN

THN ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ ΡΙΑ Κ ΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π L 318/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 27. 11. 98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 23η Νοεµβρ ου 1998 σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. Α) Το ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ. Θεσσαλονίκη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. Α) Το ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ. Θεσσαλονίκη ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Α.Σ.Θ. Α) Το ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΣΠΙΡΤΖΗ Θεσσαλονίκη 14.7.2017 Στις 6-7-2017 ο Υπουργός Μεταφορών κ. Σπίρτζης παρουσίασε σε φορείς της Θεσσαλονίκης Νοµοσχέδιο µε τον τίτλο «Νέο ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

LAFARGE BETON A.B.E.E

LAFARGE BETON A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Γ.Ε.Μ Η.: 000236501000 19,3 χ λµ Λ εω φ. Μ αρ κο πο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα