Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των τεχνικ ων προτ υπων και προδιαγραφ ων ΤΟ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Εχοντα υπ οψη: τη συνθ ηκη για την ιδρυση τη Ευρωπα ικ η Κοιν οτητα, και ιδ ιω τα αρθρα 100 Α και 213, την πρ οταση τη Επιτροπ η ( 1 ), τη γν ωµη τη Οικονοµικ η και Κοινωνικ η Επιτροπ η ( 2 ), Αποφασ ιζοντα µε τη διαδικασ ια του αρθρου 189 Β τη συνθ ηκη ( 3 ), Εκτιµ ωντα : (1) οτι, για την καλ η λειτουργ ια τη εσωτερικ η αγορ α, κρ ινεται σκ οπιµο να διασφαλιστε ι, µ εσω τη τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ ( 4 ), η µ εγιστη δυνατ η διαφ ανεια στι µελλοντικ ε εθνικ ε νοµοθεσ ιε που θα εφαρµ οζονται στι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων (2) οτι µεγ αλη ποικιλ ια υπηρεσι ων µε την εννοια των αρθρων 59 και 60 τη συνθ ηκη θα ωφεληθε ι απ ο τι ευκαιρ ιε που δηµιουργε ι η κοινων ια των πληροφορι ων να παρ εχονται οι εν λ ογω υπηρεσ ιε εξ αποστ ασεω, µε ηλεκτρονικ α µ εσα και κατ οπιν προσωπικ η επιλογ η εν ο αποδ εκτη των υπηρεσι ων αυτ ων (3) οτι ο ενια ιο χ ωρο δ ιχω εσωτερικ α σ υνορα που αποτελε ι την εσωτερικ η αγορ α επιτρ επει στου φορε ι που παρ εχουν τι υπηρεσ ιε αυτ ε να αναπτ υξουν τι διασυνοριακ ε δραστηρι οτητ ε του, ετσι ωστε να βελτιωθε ι η ανταγωνιστικ οτητ α του, παρ εχοντα ετσι στου πολ ιτε ν εε δυνατ οτητε επικοινων ια και πρ οσβαση στι πληροφορ ιε χωρ ι σ υνορα και στου καταναλωτ ε ν εε µορφ ε πρ οσβαση σε αγαθ α η υπηρεσ ιε (4) οτι η επ εκταση του πεδ ιου εφαρµογ η τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ δεν µπορε ι να εµποδ ισει τα κρ ατη µ ελη να λ αβουν υπ οψη τι δι αφορε κοινωνικ ε, κοινωνιακ ε και πολιτισµικ ε επιπτ ωσει τι συµφυε ι µε την ελευση τη κοινων ια των πληροφορι ων οτι, ειδικ οτερα, η χρ ηση των διαδικαστικ ων καν ονων τη παρο υσα οδηγ ια οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων δεν µπορε ι να θ ιγει τα µ ετρα πολιτιστικ η πολιτικ η, στον οπτικοακουστικ ο ιδ ιω τοµ εα, που ενδ εχεται να λ αβουν τα κρ ατη µ ελη σ υµφωνα µε το κοινοτικ ο δ ικαιο, λαµβ ανοντα υπ οψη τη γλωσσικ η ( 1 )ΕΕ C 307 τη , σ. 11 και ΕΕ C 65 τη , σ. 12. ( 2 )ΕΕ C 158 τη , σ. 1. ( 3 )Γν ωµη του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου τη 16η Μαι ου 1997 (ΕΕ C 167 τη , σ. 238), κοιν η θ εση του Συµβουλ ιου τη 26η Ιανουαρ ιου 1998 (ΕΕ C 62 τη , σ. 48) και απ οφαση του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου τη 14η Μαι ου 1998 (ΕΕ L 167 τη ). Απ οφαση του Συµβουλ ιου τη 29η Ιουν ιου ( 4 )ΕΕ L 204 τη , σ. 37. του πολυµορφ ια, τι εθνικ ε και περιφερειακ ε του ιδιοµορφ ιε και τι πολιτισµικ ε του κληρονοµι ε οτι ηαν απτυξη τη κοινων ια των πληροφορι ων θα πρ επει οπωσδ ηποτε να εξασφαλ ιζει, εν π αση περιπτ ωσει, την ορθ η πρ οσβαση των ευρωπα ιων πολιτ ων στην ευρωπα ικ η πολιτιστικ η κληρονοµι α την παρεχ οµενη εντ ο ψηφιακο υ περιβ αλλοντο (5) οτι σκοπ ο τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ δεν ε ιναι να εφαρµοσθε ι επ ι εθνικ ων διατ αξεων που αφορο υν τα θεµελι ωδη δικαι ωµατα, οπω οι συνταγµατικο ι καν ονε περ ι ελευθερ ια του εκφρ αζεσθαι και πιο συγκεκριµ ενα οι περ ι ελευθερ ια του τ υπου ο υτε επ ιση ενδε ικνυται η εφαρ- µογ η τη στο κοιν ο ποινικ ο δ ικαιο οτι δεν εφαρµ οζεται, εξ αλλου, στι συµφων ιε ιδιωτικο υ δικα ιου µεταξ υ πιστωτικ ων ιδρυµ ατων, και δη στι συµφων ιε σχετικ α µετηνεκτ ελεση πληρωµ ων µεταξ υ πιστωτικ ων ιδρυµ ατων (6) οτι το Ευρωπα ικ ο Συµβο υλιο υπογρ αµµισε την αναγκαι οτητα να δηµιουργηθε ι ενα σαφ ε και σταθερ ο νοµικ ο πλα ισιο στο επ ιπεδο τη Κοιν οτητα που θα επιτρ επει την αν απτυξη τη κοινων ια των πληροφορι ων οτι το κοινοτικ ο δ ικαιο, και ιδια ιτερα οι καν ονε τη εσωτερικ η αγορ α, συµπεριλαµβανοµ ενων των αρχ ων τη συνθ ηκη και του παρ αγωγου δικα ιου, αποτελο υν ηδη ενα βασικ ο νοµικ ο πλα ισιο για την αν απτυξη των υπηρεσι ων αυτ ων (7) οτιοιυπ αρχουσε εθνικ ε νοµοθεσ ιε που ισχ υουν για τι σηµεριν ε υπηρεσ ιε θα πρ επει να µπορ εσουν να προσαρµοστο υν στι ν εε υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων, ε ιτε για να διασφαλιστε ι η καλ υτερη προστασ ια του γενικο υ συµφ εροντο ε ιτε, αντ ιθετα, για να απλοποιηθο υν οι νοµοθεσ ιε αυτ ε σε περ ιπτωση που η εφαρµογ η του ε ιναι υπερβολικ α δυσαν αλογη µε του επιδιωκ οµενου στ οχου (8) οτι, χωρ ι συντονισµ ο σε κοινοτικ ο επ ιπεδο, θα µπορο υσαν να δηµιουργηθο υν απ ο τη νοµοθετικ η αυτ η διαδικασ ια, την προβλεπ οµενη σε εθνικ ο επ ιπεδο, εµπ οδια στην ελε υθερη κυκλοφορ ια των υπηρεσι ων και στην ελευθερ ια εγκατ ασταση, µε αποτ ελεσµα την ανακατ ατµηση τη εσωτερικ η αγορ α, ενα υπερβολικ ο ογκο κανονιστικ ων ρυθµ ισεων και νοµοθετικ ε ανακολουθ ιε (9) οτι χρει αζεται µια συντονισµ ενη προσ εγγιση σε κοινοτικ ο επ ιπεδο κατ α την αντιµετ ωπιση θεµ ατων που απτονται δραστηριοτ ητων µε κατ εξοχ ην διεθνε ι

2 EL L 217/19 προεκτ ασει, οπω οι ν εε υπηρεσ ιε µε σκοπ ο την πραγµατικ η και αποτελεσµατικ η προστασ ια των στ οχων γενικο υ συµφ εροντο που παρεµβα ινουν στην αν απτυξη τη κοινων ια των πληροφορι ων (10) οτι υπ αρχει ηδη εναρµ ονιση σε κοινοτικ ο επ ιπεδο, η ενδεχοµ ενω καθεστ ω αµοιβα ια αναγν ωριση, για τι τηλεπικοινωνιακ ε υπηρεσ ιε, και οτι η υπ αρχουσα κοινοτικ η νοµοθεσ ια προβλ επει προσαρµογ ε στην τεχνολογικ η εξ ελιξη και τι ν εε υπηρεσ ιε που προσφ ερονται και οτι συνεπ ω οι περισσ οτερε εθνικ ε κανονιστικ ε ρυθµ ισει που αφορο υν τι τηλεπικοινωνιακ ε υπηρεσ ιε δεν θα χρει αζεται να κοινοποιο υνται δυν αµει τη παρο υσα οδηγ ια, αφο υ θα εµπ ιπτουν στι εξαιρ εσει που προβλ επονται στο αρθρο 10 παρ αγραφο 1, η στο αρθρο 1 σηµε ιο 5 τη οδηγ ια 98/34/ ΕΚ οτι, ωστ οσο, οι δι αφορε εθνικ ε κανονιστικ ε διατ αξει που αφορο υν ειδικ ω ζητ ηµατα µη εµπ ιπτοντα στο πεδ ιο κοινοτικ ων νοµοθετικ ων πρ αξεων ενδ εχεται να εχουν επιπτ ωσει στην ελε υθερη κυκλοφορ ια των υπηρεσι ων τη κοινων ια των πληροφορι ων και οτι,γιατολ ογο αυτ ο, πρ επει να κοινοποιο υνται (11) οτι για αλλου, προ το παρ ον λιγ οτερο γνωστο υ τοµε ι τη κοινων ια των πληροφορι ων, θα ηταν ωστ οσο πρ οωρο να συντονιστο υν οι εθνικ ε νοµοθεσ ιε µε εκτεταµ ενη η εξαντλητικ η εναρµ ονιση του ουσιαστικο υ δικα ιου σε κοινοτικ ο επ ιπεδο, δεδοµ ενου οτι οι µορφ ε και η φ υση των ν εων υπηρεσι ων δεν ε ιναι επαρκ ω γνωστ ε, οτι δεν υπ αρχουν ακ οµη στο στ αδιο αυτ ο, σε εθνικ ο επ ιπεδο, συγκεκριµ ενε νοµοθετικ ε δραστηρι οτητε σε αυτ ον τον τοµ εα και οτι η αναγκαι οτητα και το περιεχ οµενο µια τ ετοια εναρµ ονιση σε σχ εση µε την εσωτερικ η αγορ α δεν µπορο υν να καθοριστο υν προ το παρ ον αυτο υ οτι η πε ιρα απ ο την εφαρµογ η τη οδηγ ια αυτ η και οι διαδικασ ιε που προβλ επονται σε αυτ ην ε ιναι προσαρµοσµ ενε στα σχ εδια καν ονων σχετικ ων µε τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων οτι η διαδικασ ια που προβλ επει ακολουθε ιται πλ εον παγ ιω απ ο τι εθνικ ε αρχ ε (14) οτι, εξ αλλου, σ υµφωνα µε το αρθρο 7Ατη συνθ ηκη, η εσωτερικ η αγορ α περιλαµβ ανει ενα χ ωρο δ ιχω εσωτερικ α σ υνορα µ εσα στον οπο ιο εξασφαλ ιζεται η ελε υθερη κυκλοφορ ια των εµπορευµ ατων, των προσ ωπων, των υπηρεσι ων και των κεφαλα ιων και οτι η οδηγ ια 98/34/ΕΚ δεν προβλ επει παρ α µια διαδικασ ια διοικητικ η συνεργασ ια χωρ ι εναρµ ονιση των ουσιαστικ ων διατ αξεων (15) οτι, συνεπ ω, η τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ εν οψει τη εφαρµογ η τη στα σχ εδια κανονιστικ ων ρυθµ ισεων σχετικ ων µε τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων ε ιναι η καταλληλ οτερη προσ εγγιση για την αποτελεσµατικ η αντιµετ ωπιση των αναγκ ων διαφ ανεια στην εσωτερικ η αγορ α σε ο,τι αφορ α το νοµικ ο πλα ισιο των εν λ ογω υπηρεσι ων (16) οτι θα πρ επει να γ ινεται η κοινοπο ιηση εκε ινων ιδ ιω των καν ονων που ε ιναι πιθαν ο να εξελιχθο υν στο µ ελλον οτι οι υπηρεσ ιε που, δεδοµ ενη τη ποικιλ ια και τη µελλοντικ η του εξ ελιξη, ε ιναι πιο πιθαν ο να χρειαστο υν η ναπαρ αγουν ν εου καν ονε και κανονιστικ ε ρυθµ ισει ε ιναι οι υπηρεσ ιε που παρ εχονται εξ αποστ ασεω, µε ηλεκτρονικ α µ εσα, και κατ οπιν προσωπικ η επιλογ η εν ο αποδ εκτη των υπηρεσι ων (υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων) οτι συνεπ ω θα πρ επει να προβλεφθε ι η γνωστοπο ιηση των σχεδ ιων καν ονων και κανονιστικ ων ρυθµ ισεων που αναφ ερονται στι υπηρεσ ιε αυτ ε (12) οτι ε ιναι συνεπ ω απαρα ιτητο να προστατευθε ι η καλ η λειτουργ ια τη εσωτερικ η αγορ α και να προληφθο υν οι κ ινδυνοι ανακατ ατµηση µε τον καθορισµ ο µια διαδικασ ια πληροφ ορηση, διαβο υλευση και διοικητικ η συνεργασ ια οσον αφορ α ν εα σχ εδια κανονιστικ ων ρυθµ ισεων οτι µια τ ετοια διαδικασ ια θα συµβ αλει ιδ ιω στη διασφ αλιση τη αποτελεσµατικ η εφαρ- µογ η τη συνθ ηκη, και ειδικ οτερα των αρθρων 52 και 59, η ενδεχοµ ενω στο να επισηµανθε ι η αν αγκη διασφ αλιση εν ο γενικο υ συµφ εροντο σε κοινοτικ ο επ ιπεδο οτι, εξ αλλου, η καλ υτερη εφαρµογ η τη συνθ ηκη που θα απορρ εει απ ο µιατ ετοια διαδικασ ια πληροφ ορηση θα εχει ω συν επεια τη µε ιωση των αναγκ ων για κοινοτικ ε ρυθµ ισει στο απολ υτω απαρα ιτητο και αναλογικ ο εξ απ οψεω εσωτερικ η αγορ α και προστασ ια στ οχων γενικο υ συµφ εροντο οτι, τ ελο, αυτ η η διαδικασ ια πληροφ ορηση θα επιτρ εψει την καλ υτερη αξιοπο ιηση των πλεονεκτηµ ατων τη εσωτερικ η αγορ α απ ο τι επιχειρ ησει (13) οτι η οδηγ ια 98/34/ΕΚ εχει του ιδιου στ οχου και οτι η διαδικασ ια αυτ η ε ιναι αποτελεσµατικ η και η πλ εον ολοκληρωµ ενη σε σχ εση µε του στ οχου (17) οτι, ω εκ το υτου θα πρ επει να ανακοιν ωνονται οι ειδικο ι καν ονε που αφορο υν την πρ οσβαση στι υπηρεσ ιε οι οπο ιε µπορο υν να παρασχεθο υν σ υµφωνα µε τι λεπτοµ ερειε που ορ ιζονται παραπ ανω, καθ ω και την ασκησ η του, ακ οµη και αν οι καν ονε αυτο ι περιλαµβ ανονται σε νοµοθεσ ια µε γενικ οτερο στ οχο οτι, π αντω, οι γενικ ε κανονιστικ ε ρυθµ ισει που δεν καθορ ιζουν ιδια ιτερε διατ αξει για τι υπηρεσ ιε αυτ ε δεν χρει αζεται να γνωστοποιο υνται (18) οτι ω καν ονε σχετικ α µε την πρ οσβαση στι υπηρεσ ιε και την ασκησ η του νοο υνται οι καν ονε που καθορ ιζουν απαιτ ησει για τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων, οπω απαιτ ησει σχετικ α µε του φορε ι, τι υπηρεσ ιε και του αποδ εκτε των υπηρεσι ων που συνδ εονται µε οικονοµικ η δραστηρι οτητα η οπο ια µπορε ι να παρασχεθε ι µε ηλεκτρονικ α µ εσα, εξ αποστ ασεω και κατ οπιν συγκεκριµ ενη επιλογ η του αποδ εκτη οτι ετσι, για παρ αδειγµα, καλ υπτονται οι καν ονε σχετικ α µε την εγκατ ασταση των φορ εων που παρ εχουν τι υπηρεσ ιε αυτ ε, και ειδικ οτερα οι καν ονε σχετικ α µε το καθεστ ω εγκριση η εκδοση αδει ων οτι θεωρε ιται δι αταξη που αφορ α ειδικ α τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων οποιαδ η-

3 L 217/20 EL ποτε δι αταξη αναφ ερεται σε αυτ ε ακ οµη και αν περιλαµβ ανεται σε κανονιστικ η ρ υθµιση γενικο υ χαρακτ ηρα οτι, αντιθ ετω, δεν καλ υπτονται οι καν ονε που αφορο υν αµεσα και ατοµικ α κ αποιου συγκεκριµ ενου αποδ εκτε ( οπω φερ ειπε ιν οι δι αφορε αδειε στον τοµ εα των τηλεπικοινωνιακ ων υπηρεσι ων) (19) οτι, δυν αµει του αρθρου 60 τη συνθ ηκη οπω ερµηνε υεται απ ο τη νοµολογ ια του ικαστηρ ιου, ω υπηρεσ ια νοε ιται η υπηρεσ ια η παρεχοµ ενη συν ηθω εναντι αµοιβ η οτι το χαρακτηριστικ ο αυτ ο δεν απαντ α στι δραστηρι οτητε που ασκε ι το κρ ατο δ ιχω οικονοµικ η αντιπαροχ η στα πλα ισια των καθηκ οντων του και δη στον κοινωνικ ο, στον πολιτιστικ ο, στον εκπαιδευτικ ο και στο δικαστικ ο τοµ εα οτι, ω εκ το υτου, οι εθνικο ι καν ονε που αφορο υν αυτ ε τι δραστηρι οτητε δεν καλ υπτονται απ ο τον ορισµ ο τον προβλεπ οµενο στο αρθρο 60 τη συνθ ηκη, και αρα δεν εµπ ιπτουν στο πεδ ιο εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια (20) οτι η παρο υσα οδηγ ια δεν θ ιγει το πεδ ιο εφαρµογ η τη οδηγ ια 89/552/ΕΚ του Συµβουλ ιου, τη 3η Οκτωβρ ιου 1989, µε στ οχο το συντονισµ ο ορισµ ενων νοµοθετικ ων, κανονιστικ ων και διοικητικ ων διατ αξεων των κρατ ων µελ ων σχετικ α µετην ασκηση δραστηρι οτητα ραδιοτηλεοπτικ ων µεταδ οσεων ( 1 ), οπω τροποποιε ιται απ ο την οδηγ ια 97/36/ΕΚ του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου και του Συµβουλ ιου ( 2 ) η απ ο τι ενδεχ οµενε µελλοντικ ε τροποποι ησει αυτ η τη οδηγ ια (21) οτι εν π αση περιπτ ωσει δεν καλ υπτονται απ ο την παρο υσα οδηγ ια τα σχ εδια εθνικ ων διατ αξεων µε στ οχο τη µεταφορ α του περιεχοµ ενου των κοινοτικ ων οδηγι ων που ισχ υουν η που θα εκδοθο υν εφ οσον ηδη αποτελο υν αντικε ιµενο ειδικ η εξ εταση οτι, λ ογω του γεγον οτο αυτο υ, δεν εµπ ιπτουν στο πεδ ιο εφαρµογ η τη παρο υσα οδηγ ια ο υτε οι εθνικ ε κανονιστικ ε ρυθµ ισει για τη µεταφορ α τη οδηγ ια 89/552/ΕΚ, οπω τροποποιε ιται µε την οδηγ ια 97/36/ΕΚ, η µε τι ενδεχ οµενε µελλοντικ ε τροποποι ησει τη οδηγ ια αυτ η, ο υτε οι εθνικ ε νοµοθετικ ε ρυθµ ισει οι οπο ιε ε ιτε µεταφ ερουν την οδηγ ια 97/13/ΕΚ του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου και του Συµβουλ ιου, τη 10η Απριλ ιου 1997, περ ι κοινο υ πλαισ ιου για τι γενικ ε και ατοµικ ε αδειε στον τοµ εα των τηλεπικοινωνιακ ων υπηρεσι ων ( 3 ) η που εκδ ιδονται εν συνεχε ια στο πλα ισιο τη οδηγ ια αυτ η (22) οτι ε ιναι επ ιση σηµαντικ ο να προβλ επονται εξαιρετικ ε περιπτ ωσει οπου οι εθνικ ε κανονιστικ ε ρυθµ ισει οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων θα µπορο υσαν να εκδοθο υν ανευ χρονοτριβ η οτι η δυνατ οτητα αυτ η θαπρ επει να παρ εχεται µ ονο για επιτακτικο υ λ ογου που προκ υπτουν απ ο κατ ασταση σοβαρ η και απρ οβλεπτη, η οπο ια δεν ηταν προηγουµ ενω γνωστ η και η οπο ια δεν οφε ιλεται σε εν εργεια των αρχ ων του ενδιαφερ οµενου κρ ατου µ ελου, και αυτ ο για να µην αµφισβητηθε ι η σκοπιµ ο- ( 1 )ΕΕ L 298 τη , σ. 23. ( 2 )ΕΕ L 202 τη , σ. 1. ( 3 )ΕΕ L 117 τη , σ. 15. τητα τη εκ των προτ ερων συνενν οηση και διοικητικ η συνεργασ ια που αποτελο υν αναπ οσπαστα στοιχε ια τη παρο υσα, οδηγ ια (23) οτι τα κρ ατη µ ελη θα πρ επει να αναβ αλουν κατ α δ ωδεκα µ ηνε και σε περ ιπτωση κοιν η θ εση του Συµβουλ ιου κατ α δεκαοκτ ω µ ηνε την εκδοση τυχ ον σχεδ ιων καν ονων οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε αυτ ε µ ονον εφ οσον τα εν λ ογω σχ εδια απτονται τοµ εων που καλ υπτονται απ ο πρ οταση οδηγ ια, κανονισµο υ ηαπ οφαση η οπο ια ηδη εχει υποβληθε ι στο Συµβο υλιο απ ο την Επιτροπ η οτι η Επιτροπ η δ υναται να αντιτ αξει στο ενδιαφερ οµενο κρ ατο µ ελο την υποχρεωτικ η αυτ η µεταβολ η µ ονον ε αν το σχ εδιο εθνικο υ καν ονα προβλ επει διατ αξει που δεν συµµορφ ωνονται προ το περιεχ οµενο τη πρ οταση που εχει υποβ αλει (24) οτι ο ορισµ ο του πλαισ ιου πληροφ ορηση και διαβο υλευση σε κοινοτικ ο επ ιπεδο, οπω καθορ ιζεται απ ο την παρο υσα οδηγ ια, αποτελε ι απαρα ιτητη προ υπ οθεση για συνεπ η και αποτελεσµατικ η συµµετοχ η τη Κοιν οτητα στην αντιµετ ωπιση θεµ ατων σχετικ ων µε τι κανονιστικ ε πλευρ ε των υπηρεσι ων τη κοινων ια των πληροφορι ων σε διεθν ε επ ιπεδο (25) οτι, στα πλα ισια τη λειτουργ ια τη οδηγ ια 98/34/ ΕΚ, ε ιναι σκ οπιµο να συν ελθει η επιτροπ η η προβλεπ ο- µενη στο αρθρο 5 µε ειδικ ο σκοπ ο να εξετ ασει τα ζητ η- µατα που απτονται των υπηρεσι ων τη κοινων ια των πληροφορι ων (26) οτι, υπ ο το πρ ισµα αυτ ο υπενθυµ ιζεται πω οταν, δυν α- µει αλλη κοινοτικ η νοµοθετικ η πρ αξη, ενα εθνικ ο µ ετρο πρ επει να κοινοποιηθε ι και ω σχ εδιο, το ενδιαφερ οµενο κρ ατο µ ελο µπορε ι να προβε ι σε µια ενια ια κοινοπο ιηση δυν αµει αυτ η τη αλλη νοµοθετικ η πρ αξη, δηλ ωνοντα οτι η κοινοπο ιηση συνιστ α ωσα υτω κοινοπο ιηση και για του σκοπο υ τη παρο υσα οδηγ ια (27) οτι η Επιτροπ η θαερευν α σε τακτ α χρονικ α διαστ η- µατα τι εξελ ιξει στην αγορ α ν εων υπηρεσι ων στον τοµ εα τη κοινων ια των πληροφορι ων, ιδ ιω δε στο πλα ισιο τη σ υγκλιση µεταξ υ τηλεπικοινωνι ων, τεχνολογ ια των πληροφορι ων και µ εσων ενηµ ερωση, και, ενδεχοµ ενω, θα αναλαµβ ανει πρωτοβουλ ιε για την ταχε ια προσαρµογ η των καν ονων, προκειµ ενου να ενθαρρυνθε ι η αν απτυξη ν εων υπηρεσι ων στην Ευρ ωπη, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Αρθρο 1 Η οδηγ ια 98/34/ΕΚ τροποποιε ιται ω εξ η : 1. Ο τ ιτλο αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «Οδηγ ια του Ευρωπα ικο υ Κοινοβουλ ιου και του Συµβουλ ιου για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των τεχνικ ων προτ υπων και προδιαγραφ ων και των καν ονων σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων».

4 EL L 217/21 2. Το αρθρο 1 τροποποιε ιται ω εξ η : α) Παρεµβ αλλεται το ακ ολουθο σηµε ιο 2: «2. υπηρεσ ια : οποιαδ ηποτε υπηρεσ ια τη κοινων ια των πληροφορι ων, ητοι κ αθε υπηρεσ ια που συν ηθω παρ εχεται εναντι αµοιβ η, µε ηλεκτρονικ α µ εσα εξ αποστ ασεω και κατ οπιν προσωπικ η επιλογ η εν ο αποδ εκτη υπηρεσι ων. Για του σκοπο υ του παρ οντο ορισµο υ, νοε ιται µε τον ορο: εξ αποστ ασεω : υπηρεσ ια που παρ εχεται χωρ ι τα συµβαλλ οµενα µ ερη να ε ιναι ταυτ οχρονα παρ οντα, µε ηλεκτρονικ α µ εσα : υπηρεσ ια που παρ εχεται στην αφετηρ ια τη και γ ινεται αποδεκτ η στον προορισµ ο τη µ εσω εξοπλισµ ων ηλεκτρονικ η επεξεργασ ια (συµπεριλαµβανο- µ ενη τη ψηφιακ η συµπ ιεση ) η αποθ ηκευση δεδοµ ενων και η οπο ια παρ εχεται, διαβιβ αζεται και λαµβ ανεται εξ ολοκλ ηρου µ εσω τηλεφωνικ η γραµµ η, ραδιοφωνικ η µετ αδοση, οπτικ η ινα η µε αλλα ηλεκτροµαγνητικ α µ εσα, κατ οπιν συγκεκριµ ενη παραγγελ ια εν ο αποδ εκτη υπηρεσι ων : υπηρεσ ια που παρ εχεται µε µετ αδοση δεδοµ ενων κατ οπιν συγκεκριµ ενη παραγγελ ια. Στο παρ αρτηµα V περι εχεται ενδεικτικ ο κατ αλογο των υπηρεσι ων που δεν καλ υπτονται απ ο αυτ ον τον ορισµ ο. Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται: στι υπηρεσ ιε ραδιοφωνικ ων µεταδ οσεων, στι υπηρεσ ιε ραδιοτηλεοπτικ ων µεταδ οσεων περ ι των οπο ιων το αρθρο 1 στοιχε ιο α) τη οδηγ ια 89/552/ΕΟΚ (*). (*) ΕΕ L 298 τη , σ. 23 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την οδηγ ια 97/36/ΕΚ (ΕΕ L 202 τη , σ. 1).» β) τα σηµε ια 2 και 3 καθ ιστανται αντιστο ιχω σηµε ια 3 και 4 γ) παρεµβ αλλεται το ακ ολουθο σηµε ιο 5: «5. καν ονα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε : απα ιτηση γενικ η φ υσεω σχετικ α µε την πρ οσβαση στι δραστηρι οτητε των υπηρεσι ων που περιγρ αφονται στο σηµε ιο 2 και στην ασκησ η του, ειδικ οτερα διατ αξει για του παρ εχοντε υπηρεσ ιε, τι υπηρεσ ιε και τον αποδ εκτη των υπηρεσι ων, εξαιρουµ ενων των καν ονων που δεν αναφ ερονται ειδικ α στι υπηρεσ ιε που ορ ιζονται στο ιδιο σηµε ιο. Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται στου καν ονε που απτονται ζητηµ ατων εµπιπτ οντων στι κοινοτικ ε κανονιστικ ε ρυθµ ισει του τοµ εα των τηλεπικοινωνιακ ων υπηρεσι ων, οπω αυτ ε ορ ιζονται στην οδηγ ια 90/387/ΕΟΚ (*). Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται στου καν ονε που απτονται ζητηµ ατων εµπιπτ οντων στι κοινοτικ ε κανονιστικ ε διατ αξει του τοµ εα των χρηµατοπιστωτικ ων υπηρεσι ων, σ υµφωνα µε την ενδεικτικ η απαρ ιθµηση των εν λ ογω υπηρεσι ων στο παρ αρτηµα VI τη παρο υσα οδηγ ια. Η παρο υσα οδηγ ια δεν εφαρµ οζεται στου καν ονε που εκδ ιδονται απ ο η για οργανωµ ενε αγορ ε κατ α την εννοια τη οδηγ ια 93/22/ΕΟΚ, αλλε αγορ ε η οργανισµο υ που προσφ ερουν συµψηφιστικ ε η εκκαθαριστικ ε υπηρεσ ιε προ τι αγορ ε αυτ ε, εξαιρουµ ενου του αρθρου 8 παρ αγραφο 3. Για του σκοπο υ του παρ οντο ορισµο υ: ενα καν ονα θεωρε ιται οτι αφορ α ειδικ α τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων οταν, αν ληφθε ι υπ οψη η αιτιολογ ια και το κε ιµεν ο του, εχει συγκεκριµ ενο σκοπ ο και αντικε ιµενο, ε ιτε εξ ολοκλ ηρου ε ιτε σε επ ι µ ερου διατ αξει, να ρυθµ ισει µε σαφ η και ε υστοχο τρ οπο τι υπηρεσ ιε αυτ ε, ενα καν ονα δεν θεωρε ιται οτι αφορ α ειδικ α τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων οταν αφορ α τι υπηρεσ ιε αυτ ε µ ονον κατ α συνεκδοχ η η κατ α σ υµπτωση. (*) ΕΕ L 192 τη , σ. 1 οδηγ ια οπω τροποποι ηθηκε απ ο την οδηγ ια 97/51/ΕΚ (ΕΕ L 295 τη , σ. 23).» δ) τα σηµε ια 4 ω 8 γ ινονται αντιστο ιχω σηµε ια 6 εω 10 ε) το σηµε ιο 9 γ ινεται σηµε ιο 11 ω εξ η : «11. τεχνικ ο καν ονα : τεχνικ η προδιαγραφ η η αλλη απα ιτηση η καν ονα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, συµπεριλαµβανοµ ενων των οικε ιων διοικητικ ων διατ αξεων των οπο ιων η τ ηρηση ε ιναι υποχρεωτικ η de jure η de facto, για την εµπορ ια, την παροχ η υπηρεσι ων, την εγκατ ασταση εν ο φορ εα παροχ η υπηρεσι ων η τη χρ ηση σε κρ ατο µ ελο η σε σηµαντικ ο τµ ηµα του κρ ατου αυτο υ, οπω επ ιση, µε την επιφ υλαξη των οριζοµ ενων στο αρθρο 10, οι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει των κρατ ων µελ ων που απαγορε υουν την κατασκευ η, εισαγωγ η, εµπορ ια η χρ ηση εν ο προ ι οντο και την παροχ η ηχρ ηση µια υπηρεσ ια η την εγκατ ασταση για την παροχ η των υπηρεσι ων αυτ ων. Τεχνικο ι καν ονε de facto ε ιναι ιδ ιω : οι νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε η διοικητικ ε διατ αξει εν ο κρ ατου µ ελου οι οπο ιε παραπ εµπουν ε ιτε σε τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει ε ιτε σε καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, ε ιτε σε επαγγελµατικο υ κ ωδικε η κ ωδικε ορθ η πρακτικ η που µε τη σειρ α του παραπ εµπουν σε τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει η καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, η τ ηρηση των οπο ιων αποτελε ι τεκµ ηριο συµβατ οτητα προ τι προδιαγραφ ε που καθορ ιζονται απ ο τι εν λ ογω νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε η διοικητικ ε διατ αξει,

5 L 217/22 EL οι εκο υσιε συµφων ιε στι οπο ιε η δηµ οσια αρχ η ε ιναι συµβαλλ οµενο µ ερο και οι οπο ιε αποσκοπο υν στην τ ηρηση, προ το δηµ οσιο συµφ ερον, των τεχνικ ων προδιαγραφ ων η αλλων απαιτ ησεων η καν ονων σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε. Εξαιρο υνται οι συγγραφ ε υποχρε ωσεων των δηµοσ ιων συµβ ασεων, οι τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει η οι καν ονε περ ι υπηρεσι ων, που συνδ εονται µε φορολογικ α η οικονοµικ α µ ετρα και επηρε αζουν την καταν αλωση προ ι οντων η υπηρεσι ων ενθαρρ υνοντα την τ ηρηση των τεχνικ ων αυτ ων προδιαγραφ ων η αλλων απαιτ ησεων η καν ονων σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε εξαιρο υνται οι τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει η οι καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε που εχουν σχ εσηµεταεθνικ α συστ ηµατα κοινωνικ η ασφ αλιση. Συµπεριλαµβ ανονται οι τεχνικο ι καν ονε που θ ετουν οι ορισθε ισε απ ο τακρ ατη µ ελη υπηρεσ ιε και ευρ ισκονται σε κατ αλογο καταρτιζ ο- µενο απ ο την Επιτροπ η πριν τι 5 Αυγο υστου 1999, στα πλα ισια τη επιτροπ η του αρθρου 5. Η τροποπο ιηση του καταλ ογου γ ινεται µε την ιδια διαδικασ ια.» στ) Το σηµε ιο 10 γ ινεται σηµε ιο 12, του οπο ιου το πρ ωτο εδ αφιο αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «12. σχ εδιο τεχνικο υ καν ονα : το κε ιµενο µια τεχνικ η προδιαγραφ η η αλλη απα ιτηση η εν ο καν ονα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, συµπεριλαµβανοµ ενων των διοικητικ ων διατ αξεων, που εκπονε ιται προκειµ ενου η τεχνικ η αυτ η προδιαγαφ η η απα ιτηση η καν ονα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε να καθιερωθε ι αµ εσω η εντ ελει ω τεχνικ ο καν ονα, και το οπο ιο, δεδοµ ενου οτι βρ ισκεται σε προπαρασκευαστικ ο στ αδιο, µπορε ι να υποστε ι ουσιαστικ ε τροποποι ησει.» 3. Το αρθρο 6 τροποποιε ιται ω εξ η : α) στην παρ αγραφο 1, προστ ιθεται το ακ ολουθο εδ αφιο: «Η επιτροπ η συν ερχεται µε ειδικ η σ υνθεση για να εξετ ασει τα ζητ ηµατα τα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε τη κοινων ια των πληροφορι ων.» β) προστ ιθεται η ακ ολουθη παρ αγραφο : «8. Προκειµ ενου περ ι των καν ονων οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε, η Επιτροπ η και η επιτροπ η µπορο υν να συµβουλε υονται φυσικ α η νοµικ α πρ οσωπα απ ο τη βιοµηχαν ια η τα πανεπιστ ηµια και, ει δυνατ ον, αντιπροσωπευτικ α οργανα, που ε ιναι σε θ εση να παρ εχουν ειδικ ε γν ωµε σχετικ α µε του κοινωνικο υ και κοινωνιακο υ στ οχου και συν επειε κ αθε σχεδ ιου καν ονα οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε, και µπορο υν να λαµβ ανουν υπ οψη τι συµβουλ ε του, κ αθε φορ α που εχει διατυπωθε ι σχετικ ο α ιτηµα.» 4. Στο αρθρο 8 παρ αγραφο 1, το εκτο εδ αφιο αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «Οταν πρ οκειται για τι τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει η του καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, που αναφ ερει το αρθρο 1 σηµε ιο 11 δε υτερο εδ αφιο τρ ιτη περ ιπτωση, οι παρατηρ ησει η αιτιολογηµ ενε γν ωµε τη Επιτροπ η η των κρατ ων µελ ων µπορο υν να αφορο υν µ ονο τι πτυχ ε του µ ετρου οι οπο ιε ενδεχοµ ενω αποτελο υν εµπ οδιο για τι συναλλαγ ε η προκειµ ενου για του καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, την ελε υθερη κυκλοφορ ια των υπηρεσι ων η την ελευθερ ια εγκατ ασταση των φορ εων παροχ η υπηρεσι ων και οχι τη φορολογικ η η οικονοµικ η του πτυχ η.» 5. Το αρθρο 9 τροποποιε ιται ω εξ η : α) οι παρ αγραφοι 2 και 3 αντικαθ ιστανται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «2. Τα κρ ατη µ ελη αναβ αλλουν: κατ α τ εσσερι µ ηνε την εγκριση εν ο σχεδ ιου τεχνικο υ καν ονα υπ ο µορφ η εκο υσια συµφων ια κατ α την εννοια του αρθρου 1 σηµε ιο 11 δε υτερο εδ αφιο, δε υτερη περ ιπτωση, µε την επιφ υλαξη των παραγρ αφων 3, 4 και 5, κατ α εξι µ ηνε την εγκριση οιουδ ηποτε αλλου σχεδ ιου τεχνικο υ καν ονα (εξαιρουµ ενων των σχεδ ιων οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε ), απ ο την ηµεροµην ια παραλαβ η απ ο την Επιτροπ η τη γνωστοπο ιηση που αναφ ερεται στο αρθρο 8 παρ αγραφο 1, εφ οσον η Επιτροπ η η ενα αλλο κρ ατο µ ελο διατυπ ωσει, εντ ο τρι ων µην ων απ ο την ηµερο- µην ια αυτ η, αιτιολογηµ ενη γν ωµη σ υµφωνα µε την οπο ια το προτειν οµενο µ ετρο παρουσι αζει πτυχ ε που µπορο υν ενδεχοµ ενω να δηµιουργ ησουν εµπ οδια στην ελε υθερη κυκλοφορ ια των εµπορευµ ατων στα πλα ισια τη εσωτερικ η αγορ α, µε την επιφ υλαξη των παραγρ αφων 4 και 5, κατ α τ εσσερι µ ηνε την εγκριση εν ο σχεδ ιου καν ονα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, απ ο την ηµεροµην ια παραλαβ η απ ο την Επιτροπ η τη γνωστοπο ιηση που αναφ ερεται στο αρθρο 8 παρ αγραφο 1, εφ οσον η Επιτροπ η η ενα αλλο κρ ατο µ ελο διατυπ ωσει, εντ ο τρι ων µην ων απ ο την ηµερο- µην ια αυτ η, αιτιολογηµ ενη γν ωµη σ υµφωνα µε την οπο ια το προτειν οµενο µ ετρο παρουσι αζει πτυχ ε που µπορο υν ενδεχοµ ενω να δηµιουργ ησουν εµπ οδια στην ελε υθερη κυκλοφορ ια των υπηρεσι ων η στην ελε υθερη εγκατ ασταση των φορ εων παροχ η υπηρεσι ων στα πλα ισια τη εσωτερικ η αγορ α. Προκειµ ενου περ ι των σχεδ ιων καν ονων οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε, οι αιτιολογηµ ενε γν ωµε τη Επιτροπ η η των κρατ ων µελ ων δεν µπορο υν να θ ιγουν µ ετρα πολιτιστικ η πολιτικ η, στον οπτικοακουστικ ο ιδ ιω τοµ εα, τα οπο ια ενδ εχεται να εκδ ωσουν τα κρ ατη µ ελη, σ υµφωνα µε το κοινοτικ ο δ ικαιο, λαµβ ανοντα υπ οψη τη γλωσσικ η του πολυµορφ ια, τι εθνικ ε και περιφερειακ ε ιδιοµορφ ιε, καθ ω και την οικε ια πολιτιστικ η κληρονοµι α.

6 EL L 217/23 Το οικε ιο κρ ατο µ ελο αναφ ερει στην Επιτροπ η την συν εχεια που προτ ιθεται να δ ωσει στι αιτιολογηµ ενε γν ωµε. Η Επιτροπ η σχολι αζει την αντ ιδραση αυτ η. Προκειµ ενου περ ι των καν ονων οσον αφορ α τι υπηρεσ ιε, το οικε ιο κρ ατο µ ελο αναφ ερει, ενδεχο- µ ενω, του λ ογου για του οπο ιου δεν µπορο υν να ληφθο υν υπ οψη οι αιτιολογηµ ενε γν ωµε. 3. Τα κρ ατη µ ελη αναβ αλλουν την εγκριση εν ο σχεδ ιου τεχνικο υ καν ονα, µε εξα ιρεση τα σχ εδια τα σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, κατ α δ ωδεκα µ ηνε απ ο την ηµεροµην ια παραλαβ η απ ο την Επιτροπ η τη ανακο ινωση που αναφ ερεται στο αρθρο 8 παρ αγραφο 1, ε αν, εντ ο των τρι ων µην ων που ακολουθο υν την ηµεροµην ια αυτ η, η Επιτροπ η γνωστοποι ησει την πρ οθεσ η τη να προτε ινει η ναεκδ ωσει οδηγ ια, κανονισµ ο ηαπ οφαση για το θ εµα αυτ ο σ υµφωνα µε το αρθρο 189 τη συνθ ηκη.» β) η παρ αγραφο 7 αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «7. Οι παρ αγραφοι 1 εω 5 δεν εφαρµ οζονται οταν ενα κρ ατο µ ελο : για επε ιγοντε λ ογου που σχετ ιζονται µε σοβαρ η και απρ οβλεπτη κατ ασταση που αφορ α την προστασ ια τη υγε ια προσ ωπων και ζ ωων, την προστασ ια των φυτ ων η την ασφ αλεια και, για του καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, µε τη δηµ οσια τ αξη και δη µε την προστασ ια των ανηλ ικων, πρ επει να εκπον ησει σε ιδια ιτερα σ υντοµη προθεσµ ια τεχνικο υ καν ονε για να του εγκρ ινει και να του θ εσει σε εφαρµογ η αµ εσω, χωρ ι να ε ιναι δυνατ ε διαβουλε υσει η για επε ιγοντε λ ογου που σχετ ιζονται µε σοβαρ η κατ ασταση που αφορ α την προστασ ια τη ασφ αλεια και τη ακεραι οτητα του χρηµατοπιστωτικο υ συστ ηµατο, και δη την προστασ ια των καταθετ ων, των επενδυτ ων και των ασφαλισµ ενων, οφε ιλει να εγκρ ινει και να θ εσει αµ εσω σε εφαρ- µογ η καν ονε σχετικο υ µε τι χρηµατοπιστωτικ ε υπηρεσ ιε. Το κρ ατο µ ελο αναφ ερει στην ανακο ινωση που προβλ επει το αρθρο 8 του λ ογου που δικαιολογο υν το επε ιγον των εν λ ογω µ ετρων. Η Επιτροπ η εκφρ αζει την αποψ η τη για την ανακο ινωση αυτ η το συντοµ οτερο δυνατ ο. Λαµβ ανει τα κατ αλληλα µ ετρα σε περ ιπτωση καταχρηστικ η προσφυγ η στη διαδικασ ια αυτ η. Το Ευρωπα ικ ο Κοινοβο υλιο ενηµερ ωνεται σχετικ α απ ο την Επιτροπ η.» 6. Το αρθρο 10 τροποποιε ιται ω εξ η : α) στην παρ αγραφο 1, η πρ ωτη και δε υτερη περ ιπτωση αντικαθ ιστανται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «συµµορφ ωνονται προ τι κοινοτικ ε πρ αξει αναγκαστικο υ χαρακτ ηρα που εχουν ω αποτ ελεσµα την εκδοση τεχνικ ων προδιαγραφ ων η καν ονων σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, τηρο υν τι δεσµε υσει που απορρ εουν απ ο διεθν η συµφων ια και εχουν ω αποτ ελεσµα την εκδοση κοιν ων τεχνικ ων προδιαγραφ ων η καν ονων σχετικ α µε τι κοιν ε υπηρεσ ιε στην Κοιν οτητα.» β) στο σηµε ιο 1, η εκτη περ ιπτωση αντικαθ ισταται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «τροποποιο υν απλ ω εναν τεχνικ ο καν ονα κατ α την εννοια του αρθρου 1 σηµε ιο 11, κατ οπιν σχετικο υ αιτ ηµατο τη Επιτροπ η, προκειµ ενου να αρθε ι ενα εµπ οδιο στι συναλλαγ ε η προκει- µ ενου για του καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε, την ελε υθερη κυκλοφορ ια των υπηρεσι ων η την ελευθερ ια εγκατ ασταση των φορ εων παροχ η υπηρεσι ων.» γ) οι παρ αγραφοι 3 και 4 αντικαθ ιστανται απ ο το ακ ολουθο κε ιµενο: «3. Το αρθρο 9 παρ αγραφοι 3 εω 6, δεν εφαρµ οζεται στι εκο υσιε συµφων ιε του αρθρου 1 σηµε ιο 11 δε υτερο εδ αφιο δε υτερη περ ιπτωση. 4. Το αρθρο 9 δεν εφαρµ οζεται στι τεχνικ ε προδιαγραφ ε η αλλε απαιτ ησει η στου καν ονε σχετικ α µε τι υπηρεσ ιε που αναφ ερονται στο αρθρο 1 σηµε ιο 11 δε υτερο εδ αφιο τρ ιτη περ ιπτωση.» 7. Προστ ιθενται τα παραρτ ηµατα V και VI που παρατ ιθενται στο παρ αρτηµα τη παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 2 1. Τα κρ ατη µ ελη θ ετουν σε ισχ υ, το αργ οτερο εω τι 5 Αυγο υστου 1999 (*), τι αναγκα ιε νοµοθετικ ε, κανονιστικ ε και διοικητικ ε διατ αξει για να συµµορφωθο υν µε την παρο υσα οδηγ ια. Πληροφορο υν αµ εσω την Επιτροπ η σχετικ α. Οι διατ αξει αυτ ε, οταν θεσπ ιζονται απ ο τακρ ατη µ ελη, αναφ ερονται στην παρο υσα οδηγ ια η συνοδε υονται απ ο παρ οµοια αναφορ α κατ α την επ ισηµη δηµοσ ιευσ η του. Οι λεπτοµερε ι διατ αξει για την αναφορ α αυτ η καθορ ιζονται απ ο τα κρ ατη µ ελη. 2. Τα κρ ατη µ ελη γνωστοποιο υν στην Επιτροπ η το κε ιµενο των ουσιαστικ ων διατ αξεων εσωτερικο υ δικα ιου τι οπο ιε θεσπ ιζουν στον τοµ εα που δι επεται απ ο την παρο υσα οδηγ ια. Αρθρο 3 Το αργ οτερο δ υο ετη απ ο την ηµεροµην ια του αρθρου 2 παρ αγραφο 1 πρ ωτο εδ αφιο, η Επιτροπ η υποβ αλλει στο Ευρωπα ικ ο Κοινοβο υλιο και στο Συµβο υλιο απολογισµ ο τη εφαρµογ η τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ, εχοντα υπ οψη, ιδ ιω, τι εξελ ιξει στην τεχνολογ ια και την αγορ α υπηρεσι ων κατ α το αρθρο 1 σηµε ιο 2. Τρ ια ετη το αργ οτερο απ ο την ηµεροµην ια του αρθρου 2 παρ αγραφο 1 πρ ωτο εδ αφιο, η Επιτροπ η υποβ αλλει τυχ ον προτ ασει στο Ευρωπα ικ ο Κοινοβο υλιο και στο Συµβο υλιο για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια. Προ το υτο η Επιτροπ η συνεκτιµ α τυχ ον παρατηρ ησει τι οπο ιε τη γνωστοποιο υν τα κρ ατη µ ελη.

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

Albert Einstein. Lagrange

Albert Einstein. Lagrange Κεφ αλαιο 3 Συν αρτηση Lagrange Αυτ ο που πραγµατικ α µε ενδιαφ ερει ε ιναι το αν ο Θε ος ε ιχε τη δυνατ οτητα επιλογ ης κατ α τη δηµιουργ ια του κ οσµου Albert Einstein 3.1 Η Λαγκρανζιαν η και το φυσικ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM).

Προτ υπου (Minimal Supersymmetric Standard Model, MSSM). υνατ οτητα αν ιχνευσης σωµατιδ ιων Higgs και Φυσικ ης π εραν του Καθιερωµ ενου Προτ υπου στον LHC και µελ ετες επ ι του ανιχνευτ η ακτινο ολ ιας µετ α ασης του πειρ αµατος ATLAS CERN-THESIS-22-5 11/2/22

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα

Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Κεφ αλαιο 5 Σ υνοψη και τελικ α συµπερ ασµατα Στα πλα ισια της παρο υσας διατρι ης µετρ ηθηκαν οι ενεργ ες διατοµ ες αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης στα τρ ια απ οτατ εσσερα σταθερ α ισ οτοπα του Sr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο

Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Εθνικ ο Μετσ ο ιο Πολυτεχνε ιο Σχολ η Εφαρµοσµ ενων Μαθηµατικ ων και Φυσικ ων Επιστηµ ων Μετρ ησεις ενεργ ων διατοµ ων πυρηνικ ων αντιδρ ασεων πρωτονικ ης σ υλληψης των ισοτ οπων του Στροντ ιου µε σηµασ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.12.17 21:10:47 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα