Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu"

Transcript

1 L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ λµατο σε κρ το µ λο δι φορο εκε νου στο οπο ο αποκτ θηκε ο επαγγελµατικ τ τλο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω τα ρθρα 49 και 57 παρ γραφο 1 και παρ γραφο 2 πρ το και τρ το εδ φιο, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη τη Οικονοµικ και Επιτροπ ( 2 ), Αποφασ ζοντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 189 Β τη συνθ κη ( 3 ), Εκτιµ ντα : (1) τι, δυν µει του ρθρου 7 Α τη συνθ κη, η εσωτερικ αγορ περιλαµβ νει να χ ρο χωρ εσωτερικ σ νορα και τι, σ µφωνα µε το ρθρο 3 στοιχε ο γ) τη συνθ κη, η εξ λειψη, µεταξ των κρατ ν µελ ν, των εµποδ ων στην ελε θερη κυκλοφορ α των προσ πων και των υπηρεσι ν αποτελε ναν απ του στ χου τη Κοιν τητα τι για του υπηκ ου των κρατ ν µελ ν συνεπ γεται ειδικ τερα τη δυνατ τητα σκηση ανεξ ρτητη µµισθη επαγγελµατικ δραστηρι τητα σε κρ το µ λο διαφορετικ απ εκε νο που χουν αποκτ σει τα επαγγελµατικ του προσ ντα (2) τι να δικηγ ρο µε πλ ρω αναγνωρισµ νη αυτ την ιδι τητ του σε να κρ το µ λο δικαιο ται εφεξ να ζητ την αναγν ριση του διπλ µατ του, προκειµ νου να εγκατασταθε σε λλο κρ το µ λο για να ασκ σει το επ γγελµα του δικηγ ρου υπ τον επαγγελµατικ τ τλο αυτο του κρ του µ λου, σ µφωνα µε την οδηγ α 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 21η εκεµβρ ου 1988, σχετικ µε να γενικ σ στηµα αναγν ριση των διπλωµ των τριτοβ θµια εκπα δευση που πιστοποιο ν επαγγελµατικ εκπα δευση ελ χιστη δι ρκεια τρι ν ετ ν ( 4 ) τι η εν λ γω οδηγ α στ χο χει την πλ ρη επαγγελµατικ νταξη του δικηγ ρου στο κρ το µ λο υποδοχ και δεν αποβλ πει ο τε στο να τροποποι σει του επαγγελµατικο καν νε που εφαρµ ζονται στο κρ το αυτ ο τε να απαλλ ξει το δικηγ ρο απ την εφαρµογ του (3) τι ναι µεν ορισµ νοι δικηγ ροι µπορο ν να ενταχθο ν ταχ ω στο επ γγελµα στο κρ το µ λο υποδοχ, ιδ ω επιτυγχ νοντα στη δοκιµασ α επ ρκεια πω προβλ πεται απ την οδηγ α 89/48/ΕΟΚ, ( 1 ) ΕΕ C 128 τη , σ. 6και ΕΕ C 355 τη , σ. 19. ( 2 ) ΕΕ C 256 τη , σ. 14. ( 3 ) Γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 19η Ιουν ου 1996 (ΕΕ C 198 τη , σ. 85). Κοιν θ ση του Συµβουλ ου τη 24η Ιουλ ου 1997 (ΕΕ C 297 τη , σ. 6). Απ φαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 19η Νοεµβρ ου Απ φαση του Συµβουλ ου τη 15η εκεµβρ ου ( 4 ) ΕΕ L19τη , σ. 16. λλοι µω δικηγ ροι µε πλ ρω αναγνωρισµ νη ιδι τητα πρ πει να µπορο ν να ενταχθο ν µετ απ ορισµ νο χρονικ δι στηµα επαγγελµατικ σκηση στο κρ το µ λο υποδοχ υπ τον επαγγελµατικ τ τλο καταγωγ να συνεχ σουν τη δραστηρι τητ του υπ τον επαγγελµατικ τ τλο καταγωγ (4) τι το χρονικ αυτ δι στηµα πρ πει να επιτρ πει στον δικηγ ρο να ενταχθε στο επ γγελµα στο κρ το µ λο υποδοχ, αφο εξακριβωθε τι χει επαγγελµατικ πε ρα στο εν λ γω κρ το µ λο (5) τι για το θ µα αυτ δικαιολογε ται δρ ση σε κοινοτικ επ πεδο, χι µ νο επειδ σε σχ ση µε το γενικ σ στηµα αναγν ριση προσφ ρει στου δικηγ ρου µια ευκολ τερη λ ση που του επιτρ πει την νταξη στο επ γγελµα στο κρ το µ λο υποδοχ αλλ και επειδ, παρ χοντα στου δικηγ ρου τη δυνατ τητα να ασκο ν σε µ νιµη β ση το επ γγελµα στο κρ το µ λο υποδοχ υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ, ανταποκρ νεται στι αν γκε των χρηστ ν του δικα ου οι οπο οι, λ γω του συνεχ αυξαν µενου αριθµο των υποθ σεων που απορρ ουν κυρ ω απ την εωτερικ αγορ, αναζητο ν νοµικ συµβουλ κατ τι διασυνοριακ συναλλαγ στι οπο ε συχν εµπλ κονται το διεθν, το κοινοτικ και τα εθνικ δ καια (6) τι δρ ση σε κοινοτικ επ πεδο δικαιολογε ται και απ το γεγον τι µ νον ορισµ να κρ τη µ λη επιτρ πουν δη στο δαφ του την σκηση δικηγορικ ν δραστηριοτ των, υπ λλη µορφ πλην τη παροχ υπηρεσι ν, απ δικηγ ρου που ρχονται απ λλα κρ τη µ λη και ασκο ν το επ γγελµα β σει του επαγγελµατικο του τ τλου καταγωγ τι, εντο τοι, η δυνατ τητα αυτ, στα κρ τη µ λη που υπ ρχει, υπ κειται σε πολ διαφορετικ προϋποθ σει σον αφορ, για παρ δειγµα, το πεδ ο δραστηρι τητα και την υποχρ ωση εγγραφ στα µητρ α των αρµοδ ων αρχ ν τι οι διαφορετικ αυτ καταστ σει εκφρ ζονται µε ανισ τητε και στρεβλ σει του ανταγωνισµο µεταξ των δικηγ ρων των κρατ ν µελ ν και αποτελο ν εµπ διο για την ελε θερη κυκλοφορ α τι µ νο µια οδηγ α που θεσπ ζει του ρου σκηση του επαγγ λµατο, υπ λλη µορφ πλην τη παροχ υπηρεσι ν, απ δικηγ ρου υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ ε ναι ικαν να επιλ σει τα προβλ µατα αυτ και να προσφ ρει σε λα τα κρ τη µ λη τι διε δυνατ τητε για του δικηγ ρου και του χρ στε του δικα ου

2 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/37 (7) τι η παρο σα οδηγ α, σ µφωνα µε του σκοπο τη, αποφε γει να ρυθµ σει αµιγ εσωτερικ καταστ σει και δεν θ γει του εθνικο επαγγελµατικο καν νε παρ µ νο στο µ τρο που ε ναι απαρα τητο για να επιτ χει πραγµατικ τον στ χο τη τι, ιδ ω, δεν θ γει του εθνικο καν νε που δι πουν την πρ σβαση στο επ γγελµα του δικηγ ρου και την σκησ του υπ τον επαγγελµατικ τ τλο του κρ του µ λου υποδοχ (8) τι οι δικηγ ροι που εµπ πτουν στι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α θα πρ πει να υποχρεο νται να εγγρ φονται στα µητρ α τη αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ, στε η τελευτα α να µπορε να βεβαι νεται τι τηρο ν του επαγγελµατικο και δεοντολογικο καν νε του κρ του µ λου υποδοχ τι το αποτ λεσµα τη εγγραφ αυτ σον αφορ τι δικαστικ περιφ ρειε, του βαθµο και του τ που δικαιοδοσ α των δικαστηρ ων εν πιον των οπο ων οι δικηγ ροι δικαιο νται να ασκο ν το επ γγελµα, καθορ ζεται απ τη νοµοθεσ α που δι πει του δικηγ ρου του κρ του µ λου υποδοχ (9) τι οι δικηγ ροι που δεν χουν ενταχθε στο επ γγελµα στο κρ το µ λο υποδοχ ε ναι υποχρεωµ νοι να εργ ζονται σ αυτ το κρ το υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ, στε να εξασφαλ ζεται η σωστ ενηµ ρωση των καταναλωτ ν και να υπ ρχει δυνατ τητα δι κριση µεταξ των εν λ γω δικηγ ρων και των δικηγ ρων του κρ του µ λου υποδοχ που ασκο ν δραστηρι τητε υπ τον επαγγελµατικ τ τλο του κρ του αυτο ( 1 ) ΕΕ L 78 τη , σ. 17 οδηγ α πω τροποποι θηκε τελευτα α απ την πρ ξη προσχ ρηση του ( 2 ) Συλλογ ΕΚ 1988, σ (10) τι θα πρ πει να επιτρ πεται στου δικηγ ρου που εµπ πτουν στι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α να παρ χουν νοµικ συµβουλ, ιδ ω σε θ µατα δικα ου του κρ του µ λου καταγωγ, του κοινοτικο και διεθνο δικα ου, καθ και του δικα ου του κρ του µ λου υποδοχ τι αυτ επιτρεπ ταν δη για την παροχ υπηρεσι ν απ την οδηγ α 77/249/ ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 22α Μαρτ ου 1977, περ διευκολ νσεω τη πραγµατικ ασκ σεω τη ελε θερη παροχ υπηρεσι ν απ δικηγ ρου ( 1 ) τι θα πρ πει, ωστ σο, να προβλεφθε, πω στην οδηγ α 77/249/ΕΟΚ, η δυνατ τητα να µη συµπεριληφθο ν στι δραστηρι τητε των δικηγ ρων που εργ ζονται υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ στο Ηνωµ νο Βασ λειο και την Ιρλανδ α ορισµ νε πρ ξει στον τοµ α των ακιν των και των κληρονοµι ν τι η παρο σα οδηγ α ουδ λω θ γει τι διατ ξει των κρατ ν µελ ν σ µφωνα µε τι οπο ε ορισµ νε δραστητι τητε περιορ ζονται αποκλειστικ για επαγγ λµατα δι φορα του δικηγ ρου τι θα πρ πει επ ση να προβλεφθε, πω στην οδηγ α 77/249/ ΕΟΚ, η δυνατ τητα του κρ του µ λου υποδοχ να απαιτε απ τον δικηγ ρο που εργ ζεται υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ, να ενεργε κατ πιν συµφων α µε τοπικ δικηγ ρο για την εκπροσ πηση υπερ σπιση εν πελ τη εν πιον των δικαστηρ ων τι η υποχρ ωση να ενεργε κατ πιν συµφων α εφαρµ ζεται σ µφωνα µε την ερµηνε α που δωσε σχετικ το δικαστ ριο των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, ιδ ω µε την απ φασ του τη 25η εβρουαρ ου 1988 στην υπ θεση 427/85 (Επιτροπ κατ Γερµαν α ) ( 2 ) (11) τι για να εξασφαλιστε η καλ λειτουργ α τη δικαιοσ νη θα πρ πει τα κρ τη µ λη να χουν τη δυνατ τητα να επιφυλ σσουν, µε ειδικο καν νε, την πρ σβαση στα αν τατα δικαστ ρι του µ νον σε ειδικευµ νου δικηγ ρου, χωρ ωστ σο να εµποδ ζουν την νταξη των δικηγ ρων των κρατ ν µελ ν που πληρο ν τι ζητο µενε προϋποθ σει (12) τι ο δικηγ ρο που εγγρ φεται υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ στο κρ το µ λο υποδοχ πρ πει να παραµε νει εγγεγραµµ νο στα µητρ α τη αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ, προκειµ νου να διατηρ σει την ιδι τητα του δικηγ ρου και να ευεργετηθε απ τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α τι, για το λ γο αυτ, ε ναι απαρα τητη η στεν συνεργασ α µεταξ των αρµοδ ων αρχ ν, ιδ ω στο πλα σιο ενδεχοµ νων πειθαρχικ ν διαδικασι ν (13) τι οι δικηγ ροι που εµπ πτουν στι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α δικαιο νται, ανεξαρτ τω τη ιδι τητ του ω µµισθων ανεξ ρτητων δικηγ ρων στο κρ το µ λο καταγωγ, να ασκο ν το επ γγελµα ω µµισθοι στο κρ το µ λο υποδοχ εφ σον το συγκεκριµ νο κρ το µ λο παρ χει αυτ τη δυνατ τητα στου ηµεδαπο δικηγ ρου (14) τι η παρο σα οδηγ α επιτρ πει στου δικηγ ρου να ασκο ν το επ γγελµ του σε λλο κρ το µ λο υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ, µεταξ λλων λ γων και για να του διευκολ νει να αποκτο ν τον επαγγελµατικ τ τλο αυτο του κρ του µ λου υποδοχ τι, δυν µει των ρθρων 48 και 52 τη συνθ κη ΕΟΚ, πω χουν ερµηνευθε απ το ικαστ ριο, το κρ το µ λο υποδοχ ε ναι π ντοτε υποχρεωµ νο να λαµβ νει υπ ψη του την επαγγελµατικ πε ρα που χει αποκτηθε στην επικρ τει του τι µετ απ τριετ πραγµατικ και τακτικ δραστηρι τητα στο κρ το µ λο υποδοχ και σε θ µατα δικα ου του εν λ γω κρ του µ λου, συµπεριλαµβανοµ νου του κοινοτικο δικα ου, ε ναι ε λογο να τεκµα ρεται τι οι δικηγ ροι αυτο χουν αποκτ σει τα προσ ντα που απαιτο νται για την πλ ρη νταξ τη στο δικηγορικ επ γγελµα του κρ του µ λου υποδοχ τι, στο τ λο αυτ τη περι δου, ο δικηγ ρο πρ πει να ε ναι σε θ ση να αποκτ σει τον επαγγελµατικ τ τλο αυτο του κρ του εφ σον µπορε, µε την επιφ λαξη σχετικο ελ γχου, να αποδε ξει επαγγελµατικ επ ρκεια στο κρ το µ λο υποδοχ τι ε ν η τουλ χιστον τριετ πραγµατικ και τακτικ δραστηρι τητα περιλαµβ νει µικρ τερη δι ρκεια σκηση στον τοµ α του δικα ου του κρ του µ λου υποδοχ, η αρµ δια αρχ πρ πει να λαµβ νει επ ση υπ ψη κ θε λλη γν ση στον τοµ α αυτο του δικα ου την οπο α µπορε να ελ γξει κατ τη δι ρκεια συν ντευξη τι ε ν δεν αποδεικν εται η πλ ρωση αυτ ν των προϋποθ σεων, η απ φαση τη αρµ δια αρχ του εν λ γω κρ του να µη

3 L 77/38 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των χορηγ σει τον επαγγελµατικ τ τλο αυτο του κρ του σ µφωνα µε τι λεπτοµ ρειε διευκ λυνση που συνδ ονται µε αυτ τι προϋποθ σει πρ πει να ε ναι αιτιολογηµ νη και υποκε µενη σε προσφυγ εν πιον των δικαστηρ ων δυν µει του εσωτερικο δικα ου (15) τι οι οικονοµικ και επαγγελµατικ εξελ ξει στην Κοιν τητα δε χνουν τι η δυνατ τητα συλλογικ σκηση, συµπεριλαµβανοµ νη και τη υπ µορφ ν εν σεω, του δικηγορικο επαγγ λµατο καθ σταται πραγµατικ τητα τι η σκηση του επαγγ λµατο υπ συλλογικ µορφ στο κρ το µ λο καταγωγ δεν θα πρ πει να αποτελε πρ σχηµα για την παρεµβολ εµποδ ων και κωλυµ των στην εγκατ σταση των δικηγ ρων που ε ναι µ λη τη οµ δα αυτ στο κρ το µ λο υποδοχ τι, ωστ σο, πρ πει να επιτρ πεται στα κρ τη µ λη να λαµβ νουν τα κατ λληλα µ τρα για να επιτ χουν τον θεµιτ στ χο εξασφ λιση τη ανεξαρτησ α του επαγγ λµατο τι θα πρ πει να προβλεφθο ν ορισµ νε εγγυ σει σε λα τα κρ τη µ λη που επιτρ πουν την σκηση του επαγγ λµατο υπ συλλογικ µορφ, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ρθρο 1 Αντικε µενο, πεδ ο εφαρµογ και ορισµο 1. Η παρο σα οδηγ α χει ω στ χο να διευκολ νει την επ µον µου β σεω σκηση του επαγγ λµατο του δικηγ ρου µε την ιδι τητα του ελε θερου επαγγελµατ α του εµµ σθου σε λλο κρ το µ λο, δι φορο εκε νου στο οπο ο αποκτ θηκαν τα επαγγελµατικ προσ ντα. 2. Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α νοε ται ω : α) δικηγ ρο, κ θε πρ σωπο, υπ κοο εν κρ του µ λου, που δικαιο ται να ασκε τι επαγγελµατικ του δραστηρι τητε υπ ναν απ του ακ λουθου επαγγελµατικο τ τλου : Β λγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt αν α: Advokat Γερµαν α: Rechtsanwalt Ελλ δα: ικηγ ρο Ισπαν α: Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu Γαλλ α: Avocat Ιρλανδ α: Barrister/Solicitor Ιταλ α: Avvocato Λουξεµβο ργο: Avocat Κ τω Χ ρε : Advocaat Αυστρ α: Rechtsanwalt Πορτογαλ α: Advogado ινλανδ α: Asianajaja/Advokat Σουηδ α: Ηνωµ νο Βασ λειο: Advokat Advocate/Barrister/Solicitor β) κρ το µ λο καταγωγ, το κρ το µ λο στο οπο ο ο δικηγ ρο απ κτησε το δικα ωµα να φ ρει ναν απ του επαγγελµατικο τ τλου που αναφ ρονται στο στοιχε ο α), προτο ασκ σει το επ γγελµα του δικηγ ρου σε λλο κρ το µ λο γ) κρ το µ λο υποδοχ, το κρ το µ λο στο οπο ο ο δικηγ ρο ασκε επ γγελµα σ µφωνα µε τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α δ) επαγγελµατικ τ τλο καταγωγ, ο επαγγελµατικ τ τλο του κρ του µ λου στο οπο ο ο δικηγ ρο απ κτησε το δικα ωµα να φ ρει τον τ τλο αυτ ν πριν ασκ σει το επ γγελµα του δικηγ ρου στο κρ το µ λο υποδοχ ε) οµ δα, κ θε νωση προσ πων, µε χωρ νοµικ προσωπικ τητα, που χει συσταθε σ µφωνα µε τη νοµοθεσ α εν κρ του µ λου, στο πλα σιο τη οπο α οι δικηγ ροι ασκο ν τι επαγγελµατικ του δραστηρι τητε συλλογικ και υπ κοιν επωνυµ α στ) σχετικ επαγγελµατικ τ τλο σχετικ επ γγελµα, κ θε επαγγελµατικ τ τλο επ γγελµα που υπ κειται στην αρµ δια αρχ, στα µητρ α τη οπο α εγγρ φεται ο δικηγ ρο σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 3, και αρµ δια αρχ, η εν λ γω αρχ. 3. Η παρο σα οδηγ α εφαρµ ζεται τ σο στου δικηγ ρου που ασκο ν το επ γγελµα ω ελε θεροι επαγγελµατ ε, σο και στου δικηγ ρου που ασκο ν το επ γγελµα ω µµισθοι στο κρ το µ λο καταγωγ και, υπ την επιφ λαξη του ρθρου 8, στο κρ το µ λο υποδοχ. 4. Η σκηση του επαγγ λµατο του δικηγ ρου, κατ την ννοια τη παρο σα οδηγ α, δεν αναφ ρεται στην παροχ υπηρεσι ν που αποτελο ν αντικε µενο τη οδηγ α 77/249/ ΕΟΚ. ρθρο 2 ικα ωµα σκηση του επαγγ λµατο υπ τον επαγγελµατικ τ τλο καταγωγ Κ θε δικηγ ρο χει το δικα ωµα να ασκε µον µω, σε κ θε λλο κρ το µ λο και υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ, τι δραστηρι τητε του δικηγ ρου πω καθορ ζονται στο ρθρο 5. Η νταξη στο επ γγελµα του δικηγ ρου του κρ του µ λου καταγωγ υπ κειται στι διατ ξει του ρθρου 10. ρθρο 3 Εγγραφ στα µητρ α τη αρµ δια αρχ 1. Ο δικηγ ρο που επιθυµε να ασκ σει επ γγελµα σε λλο κρ το µ λο απ εκε νο στο οπο ο απ κτησε τον επαγγελµατικ του τ τλο ε ναι υποχρεωµ νο να εγγαφε στα µητρ α τη αρµ δια αρχ του εν λ γω κρ του µ λου.

4 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/39 2. Η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ προβα νει σε εγγραφ του δικηγ ρου κατ πιν προσκοµ σεω του πιστοποιητικο εγγραφ του στα µητρ α τη αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ. Μπορε να απαιτ σει να µην χουν παρ λθει περισσ τεροι απ τρει µ νε απ την ηµεροµην α κδοση του πιστοποιητικο απ την αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ. Ενηµερ νει για την εγγραφ την αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ. 3. Για την εφαρµογ τη παραγρ φου 1: στο Ηνωµ νο Βασ λειο και την Ιρλανδ α, οι δικηγ ροι που εργ ζονται υπ επαγγελµατικ τ τλο διαφορετικ απ εκε νου του Ηνωµ νου Βασιλε ου και τη Ιρλανδ α, εγγρ φονται στα µητρ α ε τε τη αρχ που ε ναι αρµ δια για το επ γγελµα του «barrister» του «advocate» ε τε τη αρχ που ε ναι αρµ δια για το επ γγελµα του «solicitor», στο Ηνωµ νο Βασ λειο, αρµ δια αρχ για ναν «barrister» τη Ιρλανδ α ε ναι εκε νη του επαγγ λµατο του «barrister» του «advocate» και, για ναν «solicitor» τη Ιρλανδ α, εκε νη του επαγγ λµατο του «solicitor», στην Ιρλανδ α, αρµ δια αρχ για ναν «barrister» ναν «advocate» του Ηνωµ νου Βασιλε ου ε ναι εκε νη του επαγγ λµατο του «barrister» και, για ναν «solicitor» του Ηνωµ νου Βασιλε ου, εκε νη του επαγγ λµατο του «solicitor». 4. ταν η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ δηµοσιε ει τα ον µατα των δικηγ ρων που ε ναι εγγεγραµ- µ νοι στα µητρ α τη, δηµοσιε ει και τα ον µατα των δικηγ ρων που ε ναι εγγεγραµµ νοι δυν µει τη παρο σα οδηγ α. ρθρο 4 σκηση επαγγ λµατο υπ τον επαγγελµατικ τ τλο καταγωγ 1. Ο δικηγ ρο που ασκε επ γγελµα στο κρ το µ λο υποδοχ υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ ε ναι υποχρωµ νο να το ασκε υπ τον τ τλο αυτ, ο οπο ο πρ πει να ε ναι διατυπωµ νο στη γλ σσα σε µ α απ τι επ σηµε γλ σσε του κρ του µ λου καταγωγ, αλλ κατ τρ πο σαφ και µη επιτρ ποντα σ γχυση µε τον επαγγελµατικ τ τλο του κρ του µ λου υποδοχ. 2. Για την εφαρµογ τη παραγρ φου 1, το κρ το µ λο υποδοχ δ ναται να απαιτ σει απ τον δικηγ ρο που εργ ζεται υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ, να αναφ ρει την επωνυµ α τη επαγγελµατικ οργ νωση του κρ του µ λου καταγωγ στην οπο α αν κει την ονοµασ α του δικαστηρ ου στο οπο ο επιτρ πεται να παρ σταται κατ εφαρµογ τη νοµοθεσ α του κρ του µ λου καταγωγ. Το κρ το µ λο υποδοχ µπορε επ ση να ζητ σει απ τον δικηγ ρο που εργ ζεται υπ τον επαγγελ- µατικ του τ τλο καταγωγ να αναφ ρει την εγγραφ του στα µητρ α τη αρµ δια αρχ του εν λ γω κρ του µ λου. ρθρο 5 Τοµ α δραστηρι τητα 1. Υπ την επιφ λαξη των παραγρ φων 2 και 3, ο δικηγ ρο που ασκε επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ ασκε τι διε δραστηρι τητε µε τον δικηγ ρο που ασκε επ γγελµα υπ τον ενδεδειγµ νο επαγγελµατικ τ τλο του κρ του µ λου υποδοχ και µπορε, ειδικ τερα, να παρ χει νοµικ συµβουλ σε θ µατα δικα ου του κρ του µ λου καταγωγ, του κοινοτικο και του διεθνο δικα ου, καθ και του δικα ου του κρ του µ λου υποδοχ. Σε κ θε περ πτωση, ο εν λ γω δικηγ ρο τηρε του διαδικαστικο καν νε που ισχ ουν στα εθνικ δικαστ ρια. 2. Τα κρ τη µ λη, που στην επικρ τει του επιτρ πουν σε συγκεκριµ νη κατηγορ α δικηγ ρων να συντ σσουν γγραφα β σει των οπο ων παρ χεται η εξουσ α διαχε ριση τη περιουσ α αποβι σαντο, τα οπο α αναφ ρονται στην κτ ση µεταβ βαση εµπραγµ των δικαιωµ των επ ακιν των, και των οπο ων η σ νταξη σε λλα κρ τη µ λη ανατ θεται αποκλειστικ σε επαγγ λµατα διαφορετικ απ εκε να του δικηγ ρου, δ νανται να αποκλε σουν απ τι δραστηρι τητε αυτ του δικηγ ρου που ασκο ν επ γγελµα υπ επαγγελµατικ τ τλο καταγωγ κτηθ ντα σε κ ποιο απ τα εν λ γω κρ τη µ λη. 3. Για την σκηση των δραστηριοτ των εκπροσ πηση και υπερ σπιση εν πελ τη εν πιον δικαστηρ ου και στο µ τρο που το δ καιο του κρ του µ λου υποδοχ επιφυλ σσει τι δραστηρι τητε αυτ στου δικηγ ρου που ασκο ν επ γγελµα υπ επαγγελµατικ τ τλο του κρ του αυτο, το τελευτα ο µπορε να επιβ λει στου δικηγ ρου που εργ ζονται υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ να ενεργο ν κατ πιν συµφων α ε τε µε ναν δικηγ ρο που ασκε τη δραστηρι τητ του εν πιον του δικαστηρ ου που επελ φθη τη υποθ σεω και ο οπο ο θα ε ναι υπε θυνο, ε ν χρειαστε, ναντι του δικαστηρ ου αυτο, ε τε µε ναν «avoué» που ασκε τη δραστηρι τητ του εν πιον του εν λ γω δικαστηρ ου. Ωστ σο, προ εξασφ λιση τη καλ λειτουργ α τη δικαιοσ νη, τα κρ τη µ λη µπορο ν να θεσπ ζουν ειδικο καν νε πρ σβαση στα αν τατα δικαστ ρια, πω η χρησιµοπο ηση ειδικευµ νων δικηγ ρων. ρθρο 6 Ισχ οντε επαγγελµατικο και δεοντολογικο καν νε 1. Ανεξ ρτητα απ του επαγγελµατικο και δεοντολογικο καν νε στου οπο ου υπ κειται στο κρ το µ λο καταγωγ του, ο δικηγ ρο που ασκε επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ υπ κειται στου διου επαγγελµατικο και δεοντολογικο καν νε πω οι δικηγ ροι που ασκο ν επ γγελµα υπ τον σχετικ επαγγελµατικ τ τλο του κρ του µ λου υποδοχ, για λε τι δραστηρι τητε που ασκε στην επικρ τεια του κρ του αυτο. 2. Πρ πει να εξασφαλ ζεται η κατ λληλη εκπροσ πηση των δικηγ ρων που ασκο ν επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ, στα επαγγελµατικ σωµατε α

5 L 77/40 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των του κρ του µ λου υποδοχ. Η εκπροσ πηση αυτ περιλαµβ νει τουλ χιστον το δικα ωµα ψ φου κατ τι εκλογ για την αν δειξη των οργ νων του. 3. Το κρ το µ λο υποδοχ δ ναται να υποχρε σει τον δικηγ ρο που ασκε επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ ε τε να συν ψει ασφ λεια επαγγελµατικ ευθ νη ε τε να εγγραφε σε ταµε ο επαγγελµατικ ν εγγυ σεων, σ µφωνα µε του καν νε του οπο ου το κρ το αυτ ορ ζει για τι επαγγελµατικ δραστηρι τητε που ασκο νται στο δαφ του. Εντο τοι, ο δικηγ ρο που ασκε επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ απαλλ σσεται απ την υποχρ ωση αυτ σε περ πτωση που αποδε ξει τι καλ πτεται απ ασφ λεια εγγ ηση που χει συσταθε σ µφωνα µε του καν νε του κρ του µ λου καταγωγ εφ σον η εν λ γω ασφ λεια εγγ ηση ε ναι ισοδ ναµη τ σο ω προ του ρου σο και ω προ την κταση τη κ λυψη. ταν η ισοδυναµ α ε ναι µ νο µερικ, η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ δ ναται να απαιτ σει τη σ ναψη συµπληρωµατικ ασφ λεια εγγ ηση για να καλυφθο ν σα στοιχε α δεν καλ πτονται απ την ασφ λεια την εγγ ηση που χει συναφθε σ µφωνα µε του καν νε του κρ του µ λου καταγωγ. ρθρο 7 Πειθαρχικ διαδικασ ε 1. Σε περ πτωση µη συµµ ρφωση του δικηγ ρου, που ασκε επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ, προ τι ισχ ουσε στο κρ το µ λο υποδοχ υποχρε σει, εφαρµ ζονται οι δικονοµικο καν νε, οι κυρ σει και οι προσφυγ που προβλ πονται στο κρ το µ λο υποδοχ. 2. Πριν κινηθε πειθαρχικ διαδικασ α κατ του δικηγ ρου που ασκε επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ τ τλο καταγωγ, η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ ενηµερ νει σχετικ, το συντοµ τερο δυνατ, την αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ, παρ χοντ τη λε τι χρ σιµε πληροφορ ε. Το πρ το εδ φιο εφαρµ ζεται mutatis mutandis κατ την κ νηση πειθαρχικ διαδικασ α απ την αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ, η οπο α ενηµερ νει σχετικ την αρµ δια αρχ του κρ του µ λου των κρατ ν µελ ν υποδοχ. 3. Χωρ να θ γονται οι εξουσ ε τη αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ ω προ την λ ψη αποφ σεων, η εν λ γω αρχ συνεργ ζεται καθ λη τη δι ρκεια τη πειθαρχικ διαδικασ α µε την αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ. Ειδικ τερα, το κρ το µ λο υποδοχ λαµβ νει τα απαιτο µενα µ τρα στε η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ να µπορ σει να διατυπ σει τα επιχειρ µατ τη εν πιον τη αρµ δια για την εκδ καση τη προσφυγ αρχ. 4. Η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ αποφασ ζει για τη συν χεια που πρ πει να δοθε, κατ εφαρ- µογ των ιδ ων αυτο ουσιαστικ ν και δικονοµικ ν καν νων, στην απ φαση η οπο α χει ληφθε απ την αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ κατ του δικηγ ρου που ασκε επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ. 5. Χωρ να αποτελε αναγκα α προϋπ θεση για την απ φαση τη αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ, η προσωριν οριστικ αφα ρεση τη δεια ασκ σεω επαγγ λµατο απ την αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ συνεπ γεται αυτ µατα για τον ενδιαφερ µενο δικηγ ρο την προσωριν οριστικ απαγ ρευση ασκ σεω του επαγγ λµατο υπ τον επαγγελµατικ τ τλο καταγωγ στο κρ το µ λο υποδοχ. ρθρο 8 σκηση του επαγγ λµατο µε την ιδι τητα του εµµ σθου Ο δικηγ ρο που ε ναι εγγεγραµµ νο στο κρ το µ λο υποδοχ υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ µπορε να εργ ζεται υπ την ιδι τητα του µµισθου δικηγ ρου σε λλο δικηγ ρο, νωση εταιρε α δικηγ ρων, δηµ σια ιδιωτικ επιχε ρηση, εφ σον το κρ το µ λο υποδοχ το επιτρ πει στου δικηγ ρου που ε ναι εγγεγραµµ νοι υπ τον επαγγελµατικ τ τλο αυτο του κρ του µ λου. ρθρο 9 Αιτιολογ α και προσφυγ Οι αποφ σει απ ρριψη αν κληση τη εγγραφ που αναφ ρεται στο ρθρο 3, καθ και οι αποφ σει επιβολ πειθαρχικ ν κυρ σεων, πρ πει να αιτιολογο νται. Κατ των αποφ σεων αυτ ν µπορε να ασκηθε προσφυγ εν πιον των δικαστηρ ων β σει του εσωτερικο δικα ου. ρθρο 10 Εξοµο ωση µε δικηγ ρο του κρ του µ λου υποδοχ 1. Ο δικηγ ρο που ασκε επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ και αποδεικν ει τριετ τουλ χιστον πραγµατικ και τακτικ επαγγελµατικ δραστηρι τητα στο κρ το µ λο υποδοχ και στον τοµ α του δικα ου του εν λ γω κρ του µ λου, συµπεριλαµβανοµ νου του κοινοτικο δικα ου, απαλλ σσεται απ του ρου που προβλ πονται απ το ρθρο 4 παρ γραφο 1 στοιχε ο β) τη οδηγ α 89/48/ΕΟΚ για την πρ σβαση στο επ γγελµα του δικηγ ρου στο κρ το µ λο υποδοχ. Με τον ρο «πραγµατικ και τακτικ επαγγελµατικ δραστηρι τητα» νοε ται η πραγµατικ σκηση τη δραστηρι τητα χωρ λλη διακοπ, εκτ απ εκε νε που απορρ ουν απ την καθηµεριν ζω.

6 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/41 Εναπ κειται στον ενδιαφερ µενο δικηγ ρο να αποδε ξει στην αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ τι επ µια τριετ α τουλ χιστον σκησε πραγµατικ και τακτικ αυτ τη δραστηρι τητα στον τοµ α του δικα ου του κρ του µ λου υποδοχ. Προ το το: α) ο δικηγ ρο υποβ λλει στην αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ κ θε χρ σιµο στοιχε ο και γγραφο, ιδ ω σχετικ µε τον αριθµ και τη φ ση των φακ λλων που χει χειριστε β) η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ µπορε να ελ γξει τον πραγµατικ και τακτικ χαρακτ ρα τη ασκηθε σα δραστηρι τητα και να καλ σει, εν αν γκη, τον δικηγ ρο να υποβ λει προφορικ γραπτ πρ σθετε εξηγ σει διευκριν σει σχετικ µε τα στοιχε α και γγραφα που αναφ ρονται στο στοιχε ο α). Η απ φαση τη αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ να µην χορηγ σει την απαλλαγ ε ν δεν αποδεικν εται η πλ ρωση των απαιτ σεων που ορ ζονται στο πρ το εδ φιο, πρ πει να ε ναι αιτιολογηµ νη και υποκε µενη σε προσφυγ εν πιον των δικαστηρ ων δυν µει του εσωτερικο δικα ου. 2. Ο δικηγ ρο που ασκε επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ σε κρ το µ λο υποδοχ µπορε, αν π σα στιγµ, να ζητ σει την αναγν ριση του διπλ µατ του σ µφωνα µε την οδηγ α 89/48/ΕΟΚ, προκειµ νου να χει πρ σβαση στο επ γγελµα του δικηγ ρου του κρ του µ λου υποδοχ και να το ασκε υπ τον επαγγελµατικ τ τλο που αντιστοιχε στο επ γγελµα αυτ στο εν λ γω κρ το µ λο. 3. Ο δικηγ ρο που ασκε επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ και ο οπο ο αποδεικν ει τριετ τουλ χιστον πραγµατικ και τακτικ επεγγελµατικ δραστηρι τητα στο κρ το µ λο υποδοχ, αλλ µικρ τερη δι ρκεια σκηση στον τοµ α του δικα ου του συγκεκριµ νου κρ του µ λου, µπορε να λ βει απ την αρµ δια αρχ του εν λ γω κρ του δεια πρ σβαση στο επ γγελµα του δικηγ ρου του κρ του µ λου υποδοχ και σκηση του επαγγ λµατο υπ τον επαγγελµατικ τ τλο που αντιστοιχε σε αυτ το επ γγελµα σε αυτ το κρ το µ λο, χωρ να πληρο του ρου του ρθρου 4 παρ γραφο 1 στοιχε ο β) τη οδηγ α 89/48/ΕΟΚ, εφ σον πληρο νται οι προϋποθ σει και οι ροι που ακολουθο ν: α) η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ λαµβ νει υπ ψη τη την πραγµατικ και τακτικ δραστηρι τητα κατ την ανωτ ρω περ οδο, καθ και κ θε γν ση και επαγγελµατικ πε ρα στον τοµ α του δικα ου του κρ του µ λου υποδοχ και κ θε συµµετοχ σε µαθ µατα σεµιν ρια που αφορο ν το δ καιο του κρ του µ λου υποδοχ, συµπεριλαµβανοµ νων των επαγγελµατικ ν και δεοντολογικ ν καν νων β) ο δικηγ ρο παρ χει στην αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ κ θε χρ σιµη πληροφορ α και γγραφο, ιδ ω σχετικ µε του φακ λλου που χει χειριστε. Η αξιολ γηση τη πραγµατικ και τακτικ δραστηρι τητα του δικηγ ρου στο κρ το µ λο υποδοχ, πω και η αξιολ γηση τη ικαν τητ του να συνεχ σει την εκε ασκηθε σα δραστηρι τητα, γ νεται στο πλα σιο συν ντευξη µε την αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ, αντικε µενο τη οπο α ε ναι η εξακρ βωση του πραγµατικο και τακτικο χαρακτ ρα τη ασκηθε σα δραστηρι τητα. Η απ φαση τη αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ να µην χορηγ σει την δεια ε ν δεν αποδεικν εται η πλ ρωση των απαιτ σεων που ορ ζονται στο πρ το εδ φιο, πρ πει να ε ναι αιτιολογηµ νη και υποκε µενη σε προσφυγ εν πιον των δικαστηρ ων δυν µει του εσωτερικο δικα ου. 4. Η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ µπορε, µε αιτιολογηµ νη απ φαση υποκε µενη σε προσφυγ εν πιον των δικαστηρ ων β σει του εσωτερικο δικα ου, να αρνηθε την εφαρµογ των διατ ξεων του παρ ντο ρθρου στον δικηγ ρο, ε ν κρ νει τι προσβ λλεται η δηµ σια τ ξη λ γω, ιδ ω, πειθαρχικ ν δι ξεων, καταγγελι ν λλων οιασδ ποτε φ σεω γεγον των. 5. Οι εκπρ σωποι τη αρµ δια αρχ στου οπο ου ανατ θεται η εξ ταση τη αιτ σεω, εξασφαλ ζουν το απ ρρητο των πληροφορι ν που χουν στη δι θεσ του. 6. Ο δικηγ ρο που εισ ρχεται στο επ γγελµα στο κρ το µ λο υποδοχ σ µφωνα µε τι προϋποθ σει που προβλ πονται στι παραγρ φου 1, 2 και 3 χει δικα ωµα να χρησιµοποιε, παρ λληλα µε τον επαγγελµατικ τ τλο που αντιστοιχε στο επ γγελµα του δικηγ ρου στο κρ το µ λο υποδοχ, τον επαγγελµατικ τ τλο καταγωγ διατυπωµ νο στην επ σηµη σε µ α απ τι επ σηµε γλ σσε του κρ του µ λου καταγωγ. ρθρο 11 Συλλογικ σκηση του επαγγ λµατο ταν στο κρ το µ λο υποδοχ επιτρ πεται η συλλογικ σκηση του επαγγ λµατο στου δικηγ ρου που εργ ζονται υπ τον σχετικ επαγγελµατικ τ τλο, οι ακ λουθε διατ ξει ισχ ουν για του δικηγ ρου που επιθυµο ν να εργασθο ν υπ αυτ ν τον τ τλο που εγγρ φονται στα µητρ α τη αρµ δια αρχ : 1. Ένα περισσ τεροι δικηγ ροι που ασκο ν το επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ τ τλο καταγωγ σε κρ το µ λο υποδοχ και που ε ναι µ λη τη δια οµ δα στο κρ το µ λο καταγωγ, µπορο ν να ασκο ν τι επαγγελµατικ του δραστηρι τητε στο πλα σιο εν υποκαταστ µατο πρακτορε ου τη οµ δα του στο κρ το µ λο υποδοχ. Ωστ σο, ταν οι θεµελι δει καν νε που δι πουν τη λειτουργ α τη οµ δα αυτ στο κρ το µ λο καταγωγ δεν συµβιβ ζονται µε του θεµελι δει καν νε που απορρ ουν απ τι νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει του κρ του µ λου υποδοχ, αυτ οι τελευτα ε διατ ξει εφαρµ ζονται εφ σον η τ ρησ του δικαιολογε ται απ το γενικ συµφ ρον τη προστασ α των πελατ ν και των τρ των.

7 L 77/42 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Κ θε κρ το µ λο παρ χει σε δ ο περισσ τερου δικηγ ρου, που προ ρχονται απ την δια οµ δα κατ γονται απ το διο κρ το µ λο και ασκο ν επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ στο δαφ του, τη δυνατ τητα να υιοθετ σουν µια συλλογικ µορφ σκηση του επαγγ λµατο. Ε ν το κρ το µ λο υποδοχ επιτρ πει διαφορετικ συλλογικ µορφ σκηση του επαγγ λµατο στου δικηγ ρου του, οι διε συλλογικ µορφ πρ πει να ε ναι προσιτ και στου προαναφερ µενου δικηγ ρου. Οι ροι σ µφωνα µε του οπο ου οι δικηγ ροι αυτο ασκο ν τι δραστηρι τητ του συλλογικ στο κρ το µ λο υποδοχ δι πονται απ τι νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει του εν λ γω κρ του µ λου. 3. Το κρ το µ λο υποδοχ λαµβ νει τα µ τρα που απαιτο νται για να καταστε δυνατ και η συλλογικ σκηση του επαγγ λµατο : α) µεταξ πολλ ν δικηγ ρων που ασκο ν επ γγελµα υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ και προ ρχονται απ διαφορετικ κρ τη µ λη β) µεταξ εν περισσοτ ρων δικηγ ρων που αναφ ρονται στο στοιχε ο α) και εν περισσοτ ρων δικηγ ρων του κρ του µ λου υποδοχ. Οι λεπτοµ ρειε σ µφωνα µε τι οπο ε οι δικηγ ροι αυτο ασκο ν τι δραστηρι τητ του συλλογικ στο κρ το µ λο υποδοχ δι πονται απ τι νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει του εν λ γω κρ του µ λου. 4. Ο δικηγ ρο που επιθυµε να εργασθε υπ τον επαγγελ- µατικ του τ τλο καταγωγ ενηµερ νει την αρµ δια αρχ του κρ του µ λου υποδοχ για το γεγον τι ε ναι µ λο οµ δα στο κρ το µ λο καταγωγ του και παρ χει λε τι χρ σιµε πληροφορ ε σχετικ µε την οµ δα αυτ. 5. Κατ παρ κκλιση των σηµε ων 1 ω 4, το κρ το µ λο υποδοχ, στο µ τρο που απαγορε ει στου δικηγ ρου υπ τον σχετικ επαγγελµατικ τ τλο του κρ του µ λου υποδοχ την σκηση του δικηγορικο επαγγ λ- µατο στο πλα σιο οµ δα συµπεριλαµβ νουσα τοµα ξ να προ το επ γγελµα, δ ναται να αρνηθε σε ναν δικηγ ρο εγγεγραµµ νο υπ τον επαγγελαµατικ του τ τλο καταγωγ να εργασθε στο δαφ του υπ την ιδι τητα του µ λου τη οµ δα αυτ. Η οµ δα θεωρε ται τι συµπεριλαµβ νει τοµα ξ να προ το επ γγελµα ταν: το κεφ λαι τη κατ χεται εν λω εν µ ρει, η επωνυµ α υπ την οπο α ασκε τη δραστηρι τητ τη χρησιµοποιε ται, η εξουσ α λ ψη αποφ σεων ασκε ται, εκ των πραγ- µ των εκ του δικα ου, απ τοµα µη χοντα την ιδι τητα του δικηγ ρου κατ την ννοια του ρθρου 1 παρ γραφο 2. ταν οι θεµελι δει καν νε που δι πουν µια τ τοια οµ δα δικηγ ρων στο κρ το µ λο καταγωγ ε ναι ασ µβατοι ε τε µε του ισχ οντε καν νε στο κρ το µ λο υποδοχ ε τε µε τι δατ ξει του πρ του εδαφ ου, τ τε το κρ το µ λο υποδοχ µπορε, χωρ του περιορισµο που προβλ πονται στο σηµε ο 1, να εναντιωθε στο νοιγµα υποκαταστ µατο πρακτορε ου στο δαφ του. ρθρο 12 Επωνυµ α τη οµ δα Ανεξαρτ τω των ρων υπ του οπο ου ασκο ν το επ γγελµα οι δικηγ ροι που εργ ζονται στο κρ το µ λο υποδοχ υπ τον επαγγελµατικ του τ τλο καταγωγ, δ νανται να αναφ ρουν την επωνυµ α τη οµ δα στην οπο α αν κουν στο κρ το µ λο καταγωγ. Το κρ το µ λο υποδοχ µπορε να απαιτ σει να αναφ ρεται, εκτ απ την επωνυµ α που αναφ ρεται στο πρ το εδ φιο, και η νοµικ µορφ τη οµ δα στο κρ το µ λο καταγωγ /και τα ον µατα των µελ ν τη οµ δα που ασκο ν το επ γγελµα στο κρ το µ λο υποδοχ. ρθρο 13 Συνεργασ α µεταξ των αρµοδ ων αρχ ν του κρ του µ λου υποδοχ και καταγωγ και απ ρρητο Για να διευκολυνθε η εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α και να αποφευχθο ν τυχ ν καταστρατηγ σει των διατ ξε ν τη µε µοναδικ σκοπ τη µη εφαρµογ των καν νων που ισχ ουν στο κρ το µ λο υποδοχ, η αρµ δια αρχ του εν λ γω κρ του και η αρµ δια αρχ του κρ του µ λου καταγωγ συνεργ ζονται στεν µεταξ του και παρ χουν η µ α στην λλη αµοιβα α συνδροµ. Οι αρχ αυτ τηρο ν το απ ρρητο των πληροφορι ν που ανταλλ σσουν. ρθρο 14 Ορισµ των αρµοδ ων αρχ ν Τα κρ τη µ λη ορ ζουν, το αργ τερο ω τι 14 Μαρτ ου 2000, τι αρµ διε αρχ που εξουσιοδοτο νται να δ χονται τι αιτ σει και να λαµβ νουν τι αποφ σει που αναφ ρονται στην παρο σα οδηγ α. Πληροφορο ν σχετικ τα λλα κρ τη µ λη και την Επιτροπ. ρθρο 15 κθεση τη Επιτροπ κα τη το αργ τερο απ την ναρξη ισχ ο τη παρο σα οδηγ α, η Επιτροπ θα υποβ λει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και στο Συµβο λιο κθεση σχετικ µε την πορε α τη εφαρµογ τη οδηγ α. Αφο προβε σε λε τι αναγκα ε διαβουλε σει, θα παρουσι σει, µε αυτ την ευκαιρ α, τα συµπερ σµατ τη και τι τυχ ν τροποποι σει οι οπο ε θα µπορο σαν να επ λθουν στο ισχ ον σ στηµα. ρθρο 16 Μεταφορ στο εθνικ δ καιο 1. Τα κρ τη µ λη θεσπ ζουν τι αναγκα ε νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει για να συµµορφωθο ν προ την παρο σα οδηγ α το αργ τερο µ χρι τι 14 Μαρτ ου Ενηµερ νουν αµ σω την Επιτροπ σχετικ. Οι διατ ξει αυτ, ταν θεσπ ζονται απ τα κρ τη µ λη, αναφ ρονται στην παρο σα οδηγ α συνοδε ονται απ την αναφορ αυτ κατ την επ σηµη δηµοσ ευσ του. Οι

8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/43 λεπτοµερε διατ ξει τη αναφορ αυτ εκδ δονται απ τα κρ τη µ λη. 2. Τα κρ τη µ λη ανακοιν νουν στην Επιτροπ το κε - µενο των ουσιωδ ν διατ ξεων εσωτερικο δικα ου τι οπο ε θεσπ ζουν στον τοµ α που δι πεται απ την παρο σα οδηγ α. ρθρο 18 Αποδ κτε Η παρο σα οδηγ α απευθ νεται στα κρ τη µ λη. Βρυξ λλε, 16 εβρουαρ ου ρθρο 17 Η παρο σα οδηγ α αρχ ζει να ισχ ει την ηµ ρα τη δηµοσ ευσ τη στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο Ο Πρ εδρο J. M. GIL ROBLES Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο J. CUNNINGHAM

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Τρίπολη, 29 Οκτωβρίου 2015 Έργο «ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» Γιατί έγινε; «Το Πανεπιστη μιο Πελοποννη σου, ο πως και κα θε ι δρυμα

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Τρίπολη,

13PROC Τρίπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ ρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κ δικας: 22100 Τρ πολη Πληροφορίες: Φιλοπούλου Μαρι ννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4..1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 31/3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ αµοιβαίας αναγνω ρισης σχετικά µε την αξιολ γηση πιστ τητας µεταξυ Κοιν τητας και των Ηνωµε νων Πολιτειω ν της Αµερικη ς της Ευρωπαϊκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις

ΔΕΟ 43. Βιομηχανική. Οργά νωση, Αγορά. Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ. Ευρωπαϊκές. Επιχειρή σεις 2013-2014 ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις ΔΕΟ 43 Βιομηχανική Οργά νωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρή σεις Κατ'επιλογή ν της ΔΕΟ42 Θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας

Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας Δημήτριος Γ. Γούλας Διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος Ειδικός επιστήμονας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. dgoulas@gmail.com Η

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91)

της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91) 2000L0076 EL 28.12.2000 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 2000/76/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης εκεµβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.4.98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των L 125/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 850/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 για τη διατη

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» Το Προ γραμμα Μεταπτυχιακω ν Σπουδω ν (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Στη Γ θεµατική εν τητα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεµατική αυτή χωρίζεται σε δ ο εν τητες µε τα ακ λουθα κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΥΙΖΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΥΙΖΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΥΙΖΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδοι και Ειδικότητες

Κλάδοι και Ειδικότητες Κλάδοι και Ειδικότητες Περιεχόμενα Ενότητας Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο 1 Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 Κλάδος Ηλεκτρολογίας Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής Κλάδος Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας Κλάδος Ένδυσης

Διαβάστε περισσότερα