Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ"

Transcript

1 Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ 1921, ην πνίεκα «Ο Γεκάξαηνο» απνηειεί θνξπθαίν δείγκα ηεο ηδηφηππεο θαβαθηθήο εηξσλείαο θαη, θαηά θνηλή παξαδνρή, έλα απφ ηα θαβαθηθά αξηζηνπξγήκαηα. 1 Ζ δεθαεπηάρξνλε δηαδξνκή ηνπ, ψζπνπ λα δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο δείρλεη, κε ζρεηηθή αζθάιεηα, φηη απαζρφιεζε πνιχ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ. Σν πνίεκα ζπληζηά ην ςπρνινγηθφ πνξηξέην ηνπ Γεκαξάηνπ, ν νπνίνο βαζίιεπζε ζηελ πάξηε απφ ην 510 έσο ην 491 π.υ. θαη ζπλαξηζκείηαη ζηνπο δηάζεκνπο απηφκνινπο ηεο Ηζηνξίαο. Θπκίδσ φηη ν Γεκάξαηνο εμέπεζε ηνπ ζξφλνπ έπεηηα απφ ζπλσκνζία ηνπ ζπκβαζηιηά ηνπ Κιενκέλε ηνπ Α θαη ηνπ δηαδφρνπ ηνπ ζην ζξφλν Λεσηπρίδε, νη νπνίνη δσξνδφθεζαλ ην Μαληείν ησλ Γειθψλ γηα λα θαηεγνξήζνπλ ηνλ Γεκάξαην φηη δελ ήηαλ γλήζηνο βαζηιηθφο απφγνλνο. Ο Γεκάξαηνο απνθάζηζε λα απνηξαβερηεί θαη λα ηδησηεχζεη, αιιά, φηαλ ν Λεσηπρίδεο ηνλ πξφζβαιε δεκνζίσο, θαηέθπγε ζηελ απιή ηνπ βαζηιηά Γαξείνπ θαη έπεηηα ηνπ Ξέξμε, κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε ηνπ ζξφλνπ ηεο πάξηεο θαη ηελ ηηκσξία ησλ ζπλσκνηψλ. 2 Ζ παξνπζίαζε απηνχ ηνπ πνξηξέηνπ γίλεηαη ελ είδεη ξεηνξηθνχ γπκλάζκαηνο απφ ηα πην ζεκαληηθά είδε ηεο ζνθηζηηθήο ην νπνίν πξνηείλεη ν χξνο λενπιαησληθφο θηιφζνθνο Πνξθχξηνο ζε έλαλ καζεηή ηνπ γηα άζθεζε. Σν ξεηνξηθφ γχκλαζκα ηνπ αλψλπκνπ λεαξνχ ζνθηζηή ζπληίζεηαη πξηλ απφ ην 305 κ.υ., ρξνληά ζαλάηνπ ηνπ 1 «Σέιεην δείγκα ηεο θαβαθηθήο εηξσλείαο, εηξσλείαο εληειψο δηθήο ηνπ, πνπ δελ κνηάδεη κε ηελ εηξσλεία θαλελφο άιινπ» ζεσξεί ν Βξηζηκηηδάθεο ην πνίεκα απηφ «πνπ ηελ αμία ηνπ θαη νη ερζξνί αθφκε ηνπ Καβάθε, αθφκε θαη νη πην πείζκνλεο, αλαγλσξίδνπλ θαη ην θαηαινγίδνπλ κέζα ζηα αξηζηνπξγήκαηά ηνπ». Γ. Βξηζηκηηδάθεο, Σν έξγν ηνπ Κ. Π. Καβάθε, Πξφινγνο θαη Φηινινγηθή Δπηκέιεηα Γ. Π. αββίδε, Αζήλα, «Ίθαξνο», William Smith, LL.P. (ed.), Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, vol. I, Boston, Little Brown and Company, 1870, Βι. θαη: Ζξνδφηνπ, Ηζηνξίαη, 7, Παπζαλίαο, ΗΗΗ, 4. 1

2 Πνξθπξίνπ. Σν ζέκα ηνπ πνηήκαηνο κεηαθέξεη ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο νθηψ αηψλεο πξηλ, ζηηο αξρέο ηνπ 480 π.υ. Αζθαιψο, ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ηνπ πνηήκαηνο είλαη απφξξνηα ηεο βαζηάο θαη δηαρξνληθήο ζπλάθεηαο ηεο θαβαθηθήο ζθέςεο κε ηε δεχηεξε ζνθηζηηθή, ε νπνία έρεη κειεηεζεί ζπζηεκαηηθά. 3 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε αλαζεσξεηηθή δχλακε ηεο δεχηεξεο ζνθηζηηθήο απνηειεί ίζσο ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν ζηα ρέξηα ελφο θαηεμνρήλ εηξσληθνχ πνηεηή ψζηε, παίξλνληαο απφζηαζε απφ κηα ηζηνξηθή εηπκεγνξία, φρη κφλν λα πξνηείλεη έλαλ ζχγρξνλν ηξφπν αλάγλσζεο ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη λα δείμεη ηε ζρεηηθφηεηα ηεο (ηζηνξηθήο) αιήζεηαο. 4 Δπηιέγνληαο ηε κνξθή ελφο ξεηνξηθνχ γπκλάζκαηνο ηνπ 3 νπ κ.υ. αηψλα, κε ζέκα πξνεξρφκελν απφ ηνλ 5 ν π.υ. αηψλα, ν Καβάθεο εμαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε απφζηαζε, πξνυπφζεζε ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, πνπ απαηηεί ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο ηδίσο ζε δεηήκαηα εζηθήο απνθαηάζηαζεο. 5 Γεκηνπξγνχληαη έηζη δηαθνξεηηθά ρξνληθά επίπεδα θαη ε ππφξξεηε ππφζεζε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ πξνζιάκβαλαλ ηελ απηνκνιία ηνπ Γεκαξάηνπ κεηά 800 ρξφληα κπνξεί λα είλαη ίδηνο θαη ρξφληα αξγφηεξα, δειαδή θαη ην 1904 πνπ γξάθεηαη ην πνίεκα ή ην 1921 πνπ πξσηνδεκνζηεχεηαη θαη θαηά ηνλ νπνηνλδήπνηε ρξφλν ηεο αλάγλσζήο ηνπ ζην κέιινλ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα αληηηάμεη φηη ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο απνηειεί αλαγθαία πνηφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ βηνγξάθνπ θαη φρη ηνπ ξήηνξα ν νπνίνο ζέιεη πεξηζζφηεξν λα μαθληάζεη πξαγκαηεπφκελνο πξσηφηππα έλα γλσζηφ ζέκα παξά λα βξεη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. Ωζηφζν, ε επηινγή ελφο αθεγεκαηηθνχ πξνζσπείνπ κε ζχλζεηε ηαπηφηεηα, κε ζεηεία ζηε ξεηνξηθή αιιά κε πξνζαλαηνιηζκφ θπξίσο ζηε θηινζνθία, άξα κηα ηαπηφηεηα θηηαγκέλε 3 Γηάλλεο Γάιιαο, Ο Καβάθεο θαη ε δεύηεξε νθηζηηθή, Αζήλα, «ηηγκή», Γηα ηε ζνθηζηηθή θίλεζε βι. G. B. Kerferd, Ζ νθηζηηθή Κίλεζε, κηθξ. Παλαγηψηεο Φαλαξάο, Αζήλα, Ηλζηηηνχην ηνπ βηβιίνπ-α. Καξδακίηζα, ²1999 (α έθδ. ζηα αγγιηθά: 1981). Γηα ηε δεχηεξε ζνθηζηηθή, βι. Μελέιανο Υξηζηφπνπινο, Ζ Γεύηεξε νθηζηηθή, Αζήλα, Παπαδήκαο, Θπκίδσ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ Καβάθε γηα ηελ αιήζεηα, ην ςεχδνο, ηε κεξηθή ηζρχ αμησκαηηθψλ θξίζεσλ θ.ν.θ., πνπ, δηαηππσκέλνη αθνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ζηα Πεδά ηνπ ή ζηα εκεηώκαηα Πνηεηηθήο θαη Ζζηθήο. (Βι. θαη Γάιιαο, φ. π., ). 5 πσο παξαηεξεί ν Γ. Π. αββίδεο, «ηε ρξνληθή απηή απφζηαζε ν Καβάθεο ζηα πνηήκαηα ηεο σξηκφηεηάο ηνπ, ηελ ρξεζηκνπνηεί ζπρλά, σο κέζν αληηθεηκεληθφηεξεο πξννπηηθήο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ σο ζάιακν απνπηέζεσο, αλ ζέιεηε, απφ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ παξειζφληνο, θαη σο πξνεηνηκαζία ηνπ εθάζηνηε ζεκεξηλνχ αλαγλψζηε γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πνηήκαηνο ζε ζχγρξνλα, αλάινγα δεδνκέλα» (Μηθξά θαβαθηθά, Α, Αζήλα, Δξκήο, 1985, 343). 2

3 ζηα αλζξψπηλα κέηξα (εθφζνλ, φπσο ειπίδσ λα θαλεί, ε πιάζηηγγα γέξλεη πξνο ην κέξνο ηεο θηινζνθίαο), πνπ ζεκαίλεη επηδεθηηθή ζηελ αλαζεψξεζε θαη αλνηθηή ζε λέεο εξκελείεο, δείρλεη φηη ν ζηφρνο είλαη ε επαλεμέηαζε ελφο δεδνκέλνπ ιφγνπ θαη απνθαιχπηεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ εμαηξεηηθή δεμηνηερλία ηνπ Καβάθε ζηελ θαηαζθεπή πξνζσπείσλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ πνηήκαηνο, πνπ απνηππψλεη ηελ πεξίπινθε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ Γεκαξάηνπ παξακνλέο ηεο κάρεο ησλ Θεξκνππιψλ θαη ηεο λαπκαρίαο ηεο αιακίλαο, αθνινπζεί πηζηά ηξία απφ ηα ηέζζεξα κέξε ηεο ξεηνξηθήο δνκήο: «πξννίκηνλ» (ζη. 1-4), «δηήγεζηο» (=ππφζεζε/αλάπηπμε) (5-25) θαη «πίζηηο» (=απφδεημε) (26-34). 6 Απηφ πνπ ιείπεη, δειαδή, είλαη ν «επίινγνο», ελδερνκέλσο επεηδή πξφθεηηαη γηα πξνζρέδην θαη φρη γηα ηειηθή ξεηνξηθή κνξθή. Σηο ςπρνινγηθέο κεηαπηψζεηο ηνπ πξσηαγσληζηή πεξηέγξαςε πξψηνο αλαιπηηθά ν Μ. πηέξνο ζην θαβαθηθφ αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ Κύθινο, ήδε ην Ννέκβξην ηνπ 1931, παξαηεξψληαο φηη «θαλέλαο Έιιελαο ζπγγξαθέαο ηνπ πεδνχ ή ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ δελ έρεη ζαλ ηνλ Καβάθε ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηα θξίζηκα ζηάδηα ελφο ςπρνινγηθνχ δξάκαηνο». 7 Σε δηθνξνχκελε θχζε ησλ αηζζεκάησλ ηνπ ήξσα, απηφ ην «ζάζηηζκα» κεηαμχ «ραξάο» θαη «δπζηπρίαο», έρεη πεξηγξάςεη κε εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν ν Η. Α. αξεγηάλλεο, ήδε απφ ην 1947, ζε κειέηε ηνπ γηα ην δξάκα ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε. 8 Έθηνηε, φιεο νη εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πνηήκαηνο νπζηαζηηθά αλαπαξάγνπλ ηελ πξφηαζε ηνπ αξεγηάλλε. 9 Άιισζηε, ε καξηπξία ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή, ζχκθσλα κε ηνλ Λερσλίηε, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πξνδνζίαο ηνπ 6 George Α. Kennedy, Ηζηνξία ηεο Κιαζηθήο Ρεηνξηθήο, Αξραίαο, Διιεληθήο θαη Ρωκαϊθήο, κηθξ. Νίθνο Νηθνινχδεο, επίβιεςε Ησάλλεο Αλαζηαζίνπ, Αζήλα, εθδ. Παπαδήκα, ²2001, θαη George Kennedy, The Art of Persuasion in Greece, Princeton University Press, 1963, Μ. πηέξνο, «Παξαηεξήζεηο πάλσ ζην θαβαθηθφ έξγν», Φσηνζηαηηθή αλαηχπσζε ηνπ αθηεξψκαηνο, Έθδνζε Δηαηξείαο Διιεληθνχ Λνγνηερληθνχ θαη Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ, Αζήλα 1983, Η. Α. αξεγηάλλε, ρόιηα ζηνλ Καβάθε, Πξφινγνο Γ. εθέξε, Δηζαγσγή Εήζηκνπ Λνξεληδάηνπ, Αζήλα, Ίθαξνο, 1964, 68, Ο αξεγηάλλεο ζεσξεί φηη ηα πνηήκαηα «Ζ αηξαπεία» (1910) θαη «Ο Γεκάξαηνο» (1921), ηα νπνία αθνξνχλ ην ζέκα ηεο πξνδνζίαο, γελλήζεθαλ «γηα λα θσηηζηεί ε έθθξαζε πεπνίζεζή ηνπ ηνπ πνηήκαηνο «Che fecce il gran rifiuto» (1900), θαη επηζεκαίλεη φηη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην πνίεκα «Ο Γεκάξαηνο» είλαη φηη ην δξάκα ηνπ ήξσα πεγάδεη «φρη απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, αιιά απφ ηηο πεξηζηάζεηο, πνπ ηνλ ζπξψρλνπλ ζε κηα ζέζε, φπνπ πνηέ εθείλνο κφλνο ηνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πάγεη». Απφ εδψ εμάιινπ πξνθχπηεη θαη ε έληνλε ηξαγηθφηεηα ηεο πεξίπησζήο ηνπ. 9 Βι. φληα Ηιίλζθαγηα, Κ. Π. Καβάθεο. Οη δξόκνη πξνο ην ξεαιηζκό ζηελ πνίεζε ηνπ 20νύ αηώλα. Αζήλα, Κέδξνο, 1983, , φπνπ, επηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έληερλε ξεηνξηθή ηνπ πνηήκαηνο θαη επηηνλίδεηαη ε αηληγκαηηθή ηνπ θχζε. 3

4 Γεκαξάηνπ δελ άθεζε εμαξρήο πεξηζψξην γηα παξεξκελείεο: «Σν πνίεκα δεηθλχεη φηη ν Γεκάξαηνο δελ είλαη πξνδφηεο. Βαζεηά ζηε ζπλείδεζή ηνπ ραίξεη φηαλ καλζάλεη φηη νη Έιιελεο ληθνχλ», δηεπθξηλίδεη ν Καβάθεο. 10 Γηα «ζθνηεηλή ςπρνινγία [ηνπ Γεκαξάηνπ], ζηνπο ηειεπηαίνπο ελλέα ζηίρνπο» θάλεη ιφγν ν Σίκνο Μαιάλνο, επηζεκαίλνληαο πσο «ε ζθνηεηλάδα απηή ίζσο λα είλαη, σο έλα ζεκείν, ζειεηή, αθνχ θαηά βάζνο, ζθνηεηλφ θαη ζπγθερπκέλν ήηαλ θη απηφ πνπ αηζζαλφηαλ εθείλελ ηε ζηηγκή ν Γεκάξαηνο». 11 Ζ παξαπάλσ παξαηήξεζε πεξί ζθνηεηλφηεηαο, απηφ ην «ηφζν πξσηφηππν flou πνπ ραξαθηεξίδεη» ην πνίεκα, ζχκθσλα κε ηελ επαίζζεηε επηζήκαλζε ηνπ Βξηζηκηηδάθε, 12 είλαη απφξξνηα ηεο θαβαθηθήο εηξσλείαο, ζκηιεκέλεο κε ηα πην ιεπηεπηίιεπηα εξγαιεία ηεο ξεηνξηθήο, φπσο ειπίδσ λα θαλεί παξαθάησ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα δηραζκφ ηνπ πξσηαγσληζηή αλάκεζα ζηα πξαγκαηηθά ηνπ αηζζήκαηα θαη ζ απηά πνπ ζα πεξίκελε θαλείο απφ έλαλ πξνζβεβιεκέλν άλζξσπν θαη, ζπγρξφλσο, απαμησκέλν βαζηιηά. ηφρνο ηεο αλαθνίλσζήο κνπ είλαη λα δείμσ κε πνηνλ ηξφπν ε θαβαθηθή πνηεηηθή ηεο σξηκφηεηαο ελέρεη ζηα ζπζηαηηθά ηεο κηα αζθαιή εξκελεπηηθή πξφηαζε. Δθθηλψληαο απφ έλα ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν ζηνηρείν ηεο πνηεηηθήο απηήο, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αθεγεκαηηθνχ πξνζσπείνπ, ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ πψο ε επηινγή ηνπ ζέηεη εμαξρήο ηνπο φξνπο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε ξεηνξηθή ηνπ. Γεμηνηέρλεο ζηελ θαηαζθεπή πξνζσπείσλ, αθεγεκαηηθψλ θαη δξακαηηθψλ, ν Καβάθεο έρεη λα παξνπζηάζεη ηδηαίηεξα πινχζηα θαη επξεκαηηθή πηλαθνζήθε αθεγεηψλ, νη νπνίνη, επψλπκνη ή αλψλπκνη, άιινηε ζηνραζηηθνί ή ακθίζπκνη, άιινηε παξαπιαλεηηθνί ή κε πξνδηαγεγξακκέλε ηζηνξηθή ηαπηφηεηα, παίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ εξκελεία ησλ πνηεκάησλ. 13 Ζ ηαπηφηεηα ησλ αθεγεηψλ απηψλ ζπληζηά έλαλ αζθαιή εξκελεπηηθφ νδνδείθηε ζην νιηζζεξφ έδαθνο ηεο θαβαθηθήο αλζξσπνγεσγξαθίαο. Σν εξψηεκα ην νπνίν ζέηεη θαη ζην νπνίν επηρεηξεί λα δψζεη κηα πξψηε απάληεζε ε παξνχζα αλαθνίλσζε είλαη γηαηί ν Καβάθεο επηιέγεη έλαλ καζεηή ηνπ Πνξθπξίνπ γηα λα ζρνιηάζεη ηε 10 Γ. Λερσλίηε, Καβαθηθά απηνζρόιηα, Με Δηζαγσγηθφ εκείσκα ηνπ Σίκνπ Μαιάλνπ, Αζήλα, Γ. Υάξβευ & ία, 1977, 41 (α : 1942). 11 Σίκνπ Μαιάλνπ, Ο Καβάθεο, Αζήλα, Γίθξνο, ρ.ρ. (ηξίηε έθδνζε ζπκπιεξσκέλε θαη νξηζηηθή), Βξηζηκηηδάθεο, φ.π., Γηα ηα θαβαθηθά πξνζσπεία βι. Kαηεξίλα Κσζηίνπ, «Ο Οξνθέξλεο, νη Λαθεδαηκφληνη θαη ν ακθίζπκνο αθεγεηήο», Ο ιόγνο ηεο παξνπζίαο, Αζήλα, νθφιεο, 2005, ζ θαη ηεο ίδηαο «Ο Μπξηίαο, ν Αηκηιηαλφο θαη ν ζηνραζηηθφο ζρνιηαζηήο», Κνλδπινθόξνο 4 (2005)

5 ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ Γεκαξάηνπ θαη φρη, π.ρ. έλαλ αλαγλψζηε ηνπ Ζξνδφηνπ ή έλαλ ζχγρξνλφ ηνπ βηνγξάθν ή ηζηνξηθφ; Παξαθάησ, ζα εμεηάζνπκε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ βαζηθνχ αθεγεκαηηθνχ πξνζσπείνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα, ηνπ λένπ ζνθηζηή, έηζη φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία, ηελ ηζηνξηθή ηνπ θαηαγσγή θαη ην ηδηφιεθηφ ηνπ. Πξνθαηαξθηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έλαλ ρξφλν πξηλ ζπιιάβεη θαη ζπλζέζεη ηελ πξψηε κνξθή ηνπ πνηήκαηνο πνπ καο απαζρνιεί, ν Καβάθεο γξάθεη ζηα αγγιηθά έλα ζεκαληηθφ θείκελν πνηεηηθήο, έλα ζεσξεηηθφ θείκελν πεξί ζπκβνιήο ζηελ πνηεηηθή ζχλζεζε ηεο «εηθαζίαο» (δειαδή ηεο θαληαζίαο ζε αληίζεζε πξνο ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία) κε ηίηιν «Philosophical scrutiny», πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο πνιιψλ πνηεκάησλ ηνπ, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ην ππφ εμέηαζε: «Guess work is not to be avoided by any means in a whole-sale manner; but of course it must be used cautiously. Guess work indeed when intelligently directed loses much of its riskiness, if the user transforms it into a hypothetical experience. This is easier in the description of a battle, of a state of society, of a scenery. By the imagination (and by the help of incidents experienced and remotely or nearly connected) the user can transport himself into the midst of the circumstances and can thus create an experience. The same remark holds good though it presents more difficulty in matters of feeling.»i should remark that all philosophers necessarily work largely on guess work guess work illustrated and elaborated by careful thought and weighing of causes and effects, and by inference, I mean knowledge of other experience.»moreover the poet in writing of states of mind can also have the sort of experience furnished by his knowledge of himself and has therefore very reliable gauging of what he would feel were he placed in the imagined conditions». 14 ην πξννίκην ηνπ πνηήκαηνο, έλαο αλψλπκνο αθεγεηήο, ηαθηηθφο αθξναηήο σο θαίλεηαη ησλ καζεκάησλ ηνπ Πνξθπξίνπ, καο πιεξνθνξεί πψο έλαο λένο ζνθηζηήο «εμέθξαζε» ζε κηα πξψηε γξαθή («ζθνπεχνληαο κεηά ξεηνξηθψο λα ην αλαπηχμεη») ην ζέκα, «ν Υαξαθηήξ ηνπ Γεκαξάηνπ», πνπ ηνπ έδσζε λα πξαγκαηεπζεί σο άζθεζε ξεηνξηθήο ν Πνξθχξηνο ζε κηα πξνθνξηθή ζπλνκηιία καδί ηνπ. Ο ιφγνο είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνο θαη «πιεξνθνξηαθφο». Ζ παξέλζεηε πξφηαζε ζηνλ ζηίρν 4 («ζθνπεχνληαο, κεηά, ξεηνξηθψο λα ην αλαπηχμεη») αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 14 «Philosophical scrutiny», K. Π. Καβάθε, Σα πεδά (1882;-1931), Φηινινγηθή επηκέιεηα Μηράιεο Πηεξήο, Αζήλα, Ίθαξνο, 2003,

6 ζπλέζεηαλ νη καζεηέο ξεηνξηθήο ηνπο ιφγνπο ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζην πξψην θαη ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο ζχλζεζεο ηνπ γπκλάζκαηνο: πξψηα «εὕξεζηο» θαη κεηά «ηάμηο» θαη «ιέμηο», δειαδή πξψηα αλαδήηεζε ηεο βαζηθήο ζέζεο πνπ ζα ππνζηεξίμεη ν ξήηνξαο ζην ιφγν ηνπ θαη αλάπηπμε κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ησλ επηρεηξεκάησλ θαη γισζζηθή δηαηχπσζή ηνπο. 15 ρνιηάδνληαο ηνλ παξέλζεην ζηίρν («ζθνπεχνληαο κεηά ξεηνξηθψο λα ην αλαπηχμεη») ν Γ. Βξηζηκηηδάθεο ηνλ ραξαθηεξίδεη «ηέιεην δείγκα ηεο θαβαθηθήο εηξσλείαο», φπνπ «ζαλ λα πξνθαιή εηξσληθά ν πνηεηήο, άιινπο, λα αλαπηχμνπλ απηφ ην πνίεκα κε ηε ξεηνξηθή ηνπο, λα πάξνπλ απηφ ην ζέκα θαη λα ην εθκεηαιιεπηνχλ, λα ην απιψζνπλ, λα ην εθηείλνπλ ζην ηέινο απινχζηαηα κε ηεο πξφζζεηεο γξακκέο πνπ ζα ηνπ βάινπλ [ ]. Αθαηξέζεηε έλα θφκκα απφ ηνλ Γεκάξαην», παξαηεξεί, «πξνζζέζαηε κίαλ ηειείαλ, παχεη λα είλαη αξηζηνχξγεκα». 16 Αζθαιψο, ε παξαηήξεζε ηνπ Βξηζηκηηδάθε δελ απνθιείεη θαη κηα άιιε ιεηηνπξγία ηνπ ηέηαξηνπ ζηίρνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ Πνξθπξίνπ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν παξέλζεηνο ζηίρνο κεηαηνπίδεη ην θέληξν βάξνπο απφ ηελ πεηζψ ζηελ αλζξσπνγλσζία, ππνβαζκίδνληαο ηελ «επηδεηθηηθή» δηάζηαζε ηνπ γπκλάζκαηνο. Ηδίσο κε ηελ επηβαιιφκελε απφ ηε ζηίμε παχζε, πνπ απνκνλψλεη θαη άξα πξνβάιιεη ηε ιέμε «κεηά», ηα πξσηεία δίλνληαη εκθαηηθά ζηελ εχξεζε ηνπ δεηνχκελνπ, ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηέπεηα. Δλδερνκέλσο, ε ηαπηφηεηα ηνπ Πνξθπξίνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ παξαπάλσ ζηφρν: παξά ηελ θαιιηέπεηα θαη ηε ξεηνξηθή δεηλφηεηα ησλ ζπγγξακκάησλ ηνπ, ν Πνξθχξηνο, καζεηήο ηνπ Λνγγίλνπ αξρηθά, έκαζε γξακκαηηθή θαη ξεηνξηθή, γηα λα ηηο εγθαηαιείςεη ράξηλ ηεο θηινζνθίαο πνπ δηδάρζεθε ζηε Ρψκε απφ ηνλ Πισηίλν. 17 Ζ ηδηαίηεξε θαη καθξφρξνλε ζρέζε ηνπ Καβάθε κε ηνλ Πνξθχξην πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ηνλ απαζρφιεζε απφ πνιχ λσξίο, αθνχ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1892, δειαδή πέληε ρξφληα πξηλ απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ δνθηκίνπ ηνπ «Ὀιίγαη ζειίδεο πεξὶ ηῶλ ζνθηζηῶλ» 18 έγξαςε πνίεκα κε ηίηιν «Πνξθχξηνο», ην νπνίν δελ ζψδεηαη, αιιά καξηπξεί 15 ηε ξεηνξηθή νξνινγία ηα κέξε ηεο ξεηνξηθήο είλαη πέληε: εύξεζηο (ζεκαίλεη λα βξεη ν ξήηνξαο ηε βαζηθή ζέζε πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεξίμεη ζην ιφγν ηνπ), ηάμηο (ε ζεηξά ησλ επηκέξνπο επηρεηξεκάησλ), ιέμηο (ε γισζζηθή δηαηχπσζε), κλήκε (ε απνκλεκφλεπζε ηνπ ιφγνπ) θαη ππόθξηζηο (ε πξνθνξηθή θαη δίρσο ρεηξφγξαθν απαγγειία ηνπ. Βι. George Kennedy, The Art of Persuasion in Greece, φ. π., Βξηζηκηηδάθεο, φ.π., Δπλάπηνο, Βίνη ζνθηζηώλ θαη ξεηόξωλ ΗΗΗ-IV 2 = 1T.Smith. 18 Γάιιαο, φ.π.,

7 ην πξψηκν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνλ ζνθηζηή. 19 Δίλαη πξνθαλέο φηη ν Καβάθεο γλψξηδε ην θείκελν «Βίνο Πνξθπξίνπ» ηνπ Δπλαπίνπ, αθνχ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ βξίζθεηαη ην βηβιίν Βίνη Φηινζόθωλ θαὶ νθηζηῶλ, ζηελ έθδνζε Boissonade ηνπ 1878, 20 ελψ κλεία απηνχ ηνπ έξγνπ απφ ηνλ πνηεηή γίλεηαη ην 1896 ζην δνθίκηφ ηνπ «Ἕιιελεο ιφγηνη ἐλ Ρσκατθαῖο νỉθίαηο», θαζψο θαη ζε έλα ζρφιηφ ηνπ γηα ηνλ Γίββσλα. 21 πσο πνιχ ζσζηά παξαηεξεί ε Diana Haas, «ε πιεπξά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Πνξθπξίνπ πνπ ήιθπε ηνλ Καβάθε, παξακέλεη ζέκα εηθαζίαο». Οη ιφγνη ηνπο νπνίνπο ε κειεηήηξηα αλαθέξεη σο πηζαλνχο πφινπο έιμεο ηνπ Καβάθε πξνο ηνλ Γεκάξαην ζπλάδνπλ κε ηελ πλεπκαηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ Καβάθε: ε ελδηάκεζε ζέζε ηνπ Πνξθπξίνπ αλάκεζα ζηνλ νξζνινγηζκφ ηνπ Πισηίλνπ θαη ηνπο πεηξαζκνχο ησλ θαηλνχξγησλ ηάζεσλ ησλ δηαδφρσλ ηνπ πξνο ηε ζενπξγία ν ξφινο ηνπ ελάληηα ζηνλ Υξηζηηαληζκφ ή, αληίζεηα, ε θνηλή κε ηνπο Υξηζηηαλνχο ξνπή ηνπ πξνο ηνλ κπζηηθηζκφ θαη ηνλ αζθεηηζκφ. πσο εχινγα επηζεκαίλεη ε ίδηα, ε έληαμε ηνπ πνηήκαηνο ζην ζεκαηηθφ θεθάιαην «Αỉ ἀξραὶ ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ» απνηειεί έλδεημε φηη ην ζέκα κάιινλ αθνξνχζε ηε ζρέζε κεηαμχ Νενπιαησληζκνχ θαη Υξηζηηαληζκνχ. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη, ελψ ν Καβάθεο ζε ζεκείσκά ηνπ ην 1906 έγξαθε φηη απηφ ην πνίεκα «would disgrace me now», παξάιιεια, γξάθεη ην πνίεκα πνπ καο απαζρνιεί, φπνπ θάλεη μαλά ηελ εκθάληζή ηνπ ν Πνξθχξηνο, κέζα ζε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ πιαίζην. 22 Αθνινπζψληαο ηα ίρλε ηεο θαβαθηθήο δηαδξνκήο ζηελ πεξηνρή ηεο δεχηεξεο ζνθηζηηθήο, κπνξεί θαλείο λα πηζαλνινγήζεη φηη ππάξρεη έλαο ιφγνο πνπ ελδερνκέλσο λα θσηίδεη ηελ επηινγή ελφο καζεηή ηνπ Πνξθπξίνπ εθ κέξνπο ηνπ Καβάθε σο αθεγεκαηηθνχ πξνζσπείνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πνίεκα. Ο Πνξθχξηνο, σο ξεηνξνδηδάζθαινο είρε αζρνιεζεί, αλάκεζα ζε άιια, κε ηνλ ηξφπν ππεξάζπηζεο ελφο θαηεγνξνπκέλνπ. Απφ ηα επάξηζκα απνζπάζκαηα πνπ ζψδνληαη απφ ηα πεξί ξεηνξηθήο έξγα ηνπ Πνξθπξίνπ 23 ζα ζηαζψ ζε έλα απφζπαζκα απφ ην έξγν ηνπ «πλαγσγὴ ηῶλ 19 Diana Haas, «Αη Αξραί ηνπ Υξηζηηαληζκνχ»: έλα ζεκαηηθφ θεθάιαην ηνπ Καβάθε», Χάξηεο, αθηέξσκα ζηνλ Κ. Π. Kαβάθε, 5-6 (Απξίιηνο 1983), Haas, φ.π., 594. Βι. θαη Ζ βηβιηνζήθε Κ. Π. Καβάθε, θαηαγξαθή θαη επηκέιεηα Μηραήια Καξακπίλε- Ηαηξνχ, Αξρείν Καβάθε, Δξκήο 2003, Haas, φ.π., Haas, φ.π. 594, Ο πνιπγξαθφηαηνο Πνξθχξηνο έγξαςε, αλάκεζα ζε άιια, ηξία βηβιία πεξί ξεηνξηθήο, απφ ηα νπνία ζψδνληαη ειάρηζηα απνζπάζκαηα (Βι. Andrew Smith (ed.), Porphyrii philosophi fragmenta, Stutgardiae & Lipsiae: Teubner 1993, ): α) «Δηο ηελ Μηλνπθηαλνχ Σέρλελ» (νύδα ε.ι. Πνξθχξηνο, Ν, 178, 29=2Σ Smith. Γηα ηνλ ξεηνξνδηδάζθαιν Μηλνπθηαλφ βι. 7

8 ξεηνξηθῶλ δεηεκάησλ», ηo νπνίν ζπλνςίδεη ηε ζηάζε ηνπ Πνξθπξίνπ ζε ζέκαηα ελνρήο θαη κπνξεί λα ζρεηηζηεί κε ηε ζηάζε ηνπ Καβάθε απέλαληη ζηνλ Γεκάξαην. «Σξία εἰζὶλ ηὰ γεληθψηαηα δεηήκαηα» γξάθεη ν Πνξθχξηνο «εἰ ἔζηηλ, ηί ἐζηηλ, ὁπνῖóλ ηη ἐζηηλ. Καὶ ηὸ κὲλ εἰ ἔζηηλ ἐλ ηῷ ζηνραζκῶ, ηὸ δὲ ηί ἐζηηλ ἐλ ηῶ ὅξῳ, ηὸ δὲ ὁπνῖφλ ηη ἐζηηλ ἐλ ηαῖο ἄιιαηο». 24 Ζ νξγάλσζε ηεο ζεσξίαο «ηῶλ ζηάζεσλ» ζην παξαπάλσ ηξηαδηθφ ζρήκα είλαη βέβαηα παξαδνζηαθή, αιιά, ν Πνξθχξηνο, δηαθνξνπνηψληαο ηε ζηάζε ηνπ απφ ηνλ ξεηνξνδηδάζθαιν Μηλνπθηαλφ ηνπ νπνίνπ ην έξγν έρεη ζρνιηάζεη, ξίρλεη ην βάξνο ζηελ «πνηφηεηα» ηεο πξάμεο. 25 «Σξία είλαη ηα πην γεληθά ζέκαηα» γξάθεη ν Πνξθχξηνο. «Αλ ζπλέβε [ην έγθιεκα], ηη [έγθιεκα] ζπλέβε θαη πνηα ηδηαίηεξε πνηφηεηα είρε απηφ πνπ ζπλέβε», δειαδή ζε ηη είδνπο ζπλζήθεο ζπλέβε ην έγθιεκα θηι. «Καη ην κελ πξψην, δειαδή ην αλ ζπλέβε, ην πξαγκαηεχεηαη ν «ζηνραζκὸο», ην δε δεχηεξν, δειαδή ην ηη ζπλέβε, ην πξαγκαηεχεηαη ν «ὅξνο», ελψ ην ηξίην, δειαδή ην ζε πνηεο ζπλζήθεο ζπλέβε ην έγθιεκα, πνηα είλαη ε ηδηαίηεξε πνηφηεηά ηνπ, ην αληηκεησπίδνπλ νη ππφινηπεο ζηάζεηο». Ο «ζηνραζκὸο» θαη ν «ὅξνο» απνηεινχλ ηερληθνχο φξνπο γηα δχν ζηάζεηο. Ζ πξψηε απνζθνπεί ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ γεγνλφηνο γηα ην νπνίν θαηεγνξείηαη ν θαηεγνξνχκελνο θαη ε δεχηεξε ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ, κέζα ζην πιαίζην κηαο δεδνκέλεο λνκηθήο νξηνζέηεζεο ησλ εγθιεκάησλ, ηνπ ηχπνπ εγθιήκαηνο πνπ φλησο δηέπξαμε εθείλνο. Δλψ ινηπφλ κε ηνλ «ζηνραζκὸλ» ν ξήηνξαο ζα αξλεζεί νπνηαδήπνηε αλάκεημε fak/ifa/zpe/downloads/1996/113pdf/113066pdf θαη γηα πην ζχληνκα ) β) «Πεξὶ ηῶλ ζηάζεσλ ηέρλε», απφ φπνπ ζψδεηαη ην απφζπαζκα «ηνῦ γὰξ ιφγνπ ςπρὴλ δνθνῦληνο ἔρεηλ θαὶ ζῶκα, ἡ κὲλ ηῶλ λνεκάησλ εὕξεζηο δηθαίσο ἂλ ςπρὴ ηνῦ ιφγνπ λνκίδνηην, ἡ δὲ ἑξκελεία ζῶκα» (416 F. Smith=πξηαλ. Τπφκλ. Δηο Δξκνγ. Πεξί ζηάζεωλ ΗΗ, 14 Rabe) βι. θαη ππνζ. 24 γ) «πλαγσγὴ ηῶλ ξεηνξηθῶλ δεηεκάησλ» απφ φπνπ πξνέξρεηαη ην απφζπαζκα κε ην νπνίν αζρνινχκαζηε δηεμνδηθά ζην θείκελν (βι. θαη ππνζ. 22). ην άξζξν ηνπ «Prophyry s Rhetoric», ππφ δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ C.Q., ν Malcolm Heath εμεηάδεη ηε ζπκβνιή ηνπ Πνξθπξίνπ ζηε ξεηνξηθή θαη ζρνιηάδεη ηα απνζπάζκαηα πνπ ζψδνληαη απφ ηα ξεηνξηθά έξγα ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε, ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε θαη ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο πνπ άζθεζε ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ζνθηζηέο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα καο παξνπζηάδεη ε άπνςε ηνπ κειεηεηή φηη ν Πνξθχξηνο σο θηιφζνθνο αζρνιήζεθε κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη σο «ππνδνκή» κε ηε ζεσξία ησλ ζηάζεσλ (Google, «Porphyry s Rhetoric», ζ. 13). 24 F 5 (417 F. Smith), anon. Par fol. 137r. 25 Γηα ην ζέκα ησλ «ζηάζεσλ» βι. πχξνο Ράγθνο, «Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ζηάζεσλ ζηελ αξραία ξεηνξηθή θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ Πιαησληθή-Αξηζηνηειηθή δηαιεθηηθή», Αξραηνγλωζία, η. 12 ( ) 57. Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ ζπλάδειθν θ. πχξν Ράγθν γηα ηε βηβιηνγξαθηθή ηνπ ζπλδξνκή θαη ηηο δηαθσηηζηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ Πνξθχξην θαη ηε ζεσξία ησλ «ζηάζεσλ». Δπραξηζηψ επίζεο πνιχ ηνλ Υξήζην Παπάδνγινπ γηα ηηο θαβαθηθέο πεξηπιαλήζεηο καο. 8

9 ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ζηηο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο θαηεγνξείηαη, κε ηνλ «ὅξνλ» ζα απνδερηεί κελ ηελ αλάκεημε ηνπ πειάηε ηνπ, αιιά ζα πξνζπαζήζεη λα απνδείμεη φηη εθείλνο πξέπεη λα θαηεγνξεζεί γηα έλα άιιν έγθιεκα θαη φρη γηα απηφ γηα ην νπνίν θαηεγνξείηαη. Με ηε θξάζε «ἐλ ηαῖο ἄιιαηο» ν Πνξθχξηνο ελλνεί ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο «ζηάζεσλ», φπνπ ν ζπλήγνξνο απνδέρεηαη ηελ θαηεγνξία, φπσο έρεη δηαηππσζεί απφ ην επίζεκν θαηεγνξεηήξην θαη πξνζπαζεί λα αζσψζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν βξίζθνληαο θάζε είδνπο ειαθξπληηθά. ζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ Γεκαξάηνπ, ν «ζηνραζκὸο» θαη ν «ὅξνο» δελ απνηεινχλ ζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίπησζή ηνπ: ν Γεκάξαηνο έρεη φλησο βξεζεί ζηελ απιή ηνπ Πέξζε βαζηιηά θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη ακθηβνιία φηη ε πξάμε ηνπ απηή ζπληζηά πξνδνζία, αθνχ ε απηνκφιεζε ζην ρψξν ηνπ ερζξνχ απνηειεί εζληθή πξνδνζία. Ζ εηπκεγνξία ηεο Ηζηνξίαο, αλ θαη αλαγλσξίδνληαο φηη ήηαλ πιεγσκέλνο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αληηπάισλ ηνπ, έρεη ηειεζίδηθα θαηαδηθάζεη ηνλ Γεκάξαην σο απηφκνιν. Δπνκέλσο, κφλν ηελ ηξίηε πεξίπησζε («ὁπνῖφλ ηη ἐζηηλ») κπνξεί λα αθνινπζήζεη έλαο πξαγκαηηθφο ή θαληαζηηθφο ππεξαζπηζηήο ηνπ θαη ε πεξίπησζε απηή δηαλνίγεη ην πεδίν φισλ ησλ άιισλ ζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ζπλήγνξνο πξνζπαζεί λα βξεη ειαθξπληηθά. Ο λένο ζνθηζηήο πνπ καζεηεχεη ζηνλ Πνξθχξην πξέπεη λα βξεη πνηα «ζηάζηλ» λα αθνινπζήζεη. Σν ξεηνξηθφ δήηεκα πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, ν Υαξαθηήξ ηνπ Γεκαξάηνπ, είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λα ακθηζβεηήζεη νχηε ηα γεγνλφηα νχηε ηελ εηπκεγνξία ηεο Ηζηνξίαο πνπ έρεη πξνζάςεη ζηνλ Γεκάξαην ην έγθιεκα ηεο πξνδνζίαο. Ο λένο ζνθηζηήο νθείιεη λα ζθεθηεί πνιχ πξηλ απνθαζίζεη πψο αθξηβψο ζα ρεηξηζηεί ην ζέκα ηνπ, αλ ζέιεη ν ιφγνο ηνπ λα είλαη, ζε έλα δεχηεξν ζηάδην, επηηπρήο θαη πεηζηηθφο. Δλδερνκέλσο, ην άιιν ζσδφκελν απφζπαζκα, πνπ παξαηίζεηαη ζηελ ππνζεκείσζε 21, ελδπλακψλεη ηελ άπνςε φηη ν καζεηήο ηνπ Πνξθπξίνπ ιεηηνπξγεί θπξίσο σο ζπλήγνξνο ηνπ Γεκαξάηνπ. ην απφζπαζκα απηφ είλαη θαλεξφ φηη ν Πνξθχξηνο ζεσξεί φηη ε επηινγή ηεο βαζηθήο ππεξαζπηζηηθήο γξακκήο ζε έλαλ δηθαληθφ ιφγν, ηεο βαζηθήο πξφηαζεο (πξνηξνπήο ή απνθπγήο) ζε έλαλ ζπκβνπιεπηηθφ ιφγν θαη ηεο θπξίαξρεο ζέζεο ζε έλαλ επηδεηθηηθφ ιφγν εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο. ηαλ γξάθεη «ηνῦ γὰξ ιφγνπ ςπρὴλ δνθνῦληνο ἔρεηλ θαὶ ζῶκα, ἡ κὲλ ηῶλ λνεκάησλ εὕξεζηο δηθαίσο ἂλ ςπρὴ ηνῦ ιφγνπ λνκίδνηην, ἡ δὲ ἑξκελεία ζῶκα», 26 ν ιφγνο παξνπζηάδεηαη, κε ηε γλσζηή κεηαθνξά, ζαλ F Smith=πξηαλ. Τπφκλ. Δηο Δξκνγ. Πεξί ηάζεωλ ΗΗ, 14 Rabe. 9

10 έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο πνπ δηαζέηεη ςπρή θαη ζψκα. Καη ην κελ ζψκα ηνπ ιφγνπ είλαη ε ιεθηηθή εθθνξά ησλ λνεκάησλ, ελψ ε ςπρή ηνπ είλαη ηα ίδηα ηα λνήκαηα θαη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπο απφ ηνλ ιέγνληα («ηῶλ λνεκάησλ εὕξεζηο»). Σν παξάζεκα παξαδίδεηαη απηνιεμεί απφ ηνλ πξηαλφ ζην πιαίζην κηαο ζπδήηεζεο γηα ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ηαμηλφκεζε («δηαίξεζηλ») ησλ ζηάζεσλ, πνπ είλαη πάληα δεδνκέλε θαη ίδηα, απφ ηελ κηα κεξηά, θαη ηελ «εὕξεζηλ», απφ ηελ άιιε, δειαδή ηελ επηινγή ηεο βαζηθήο άπνςεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεξηρηεί ζε θάζε δεδνκέλε πεξίζηαζε, ε νπνία δελ επηδέρεηαη θαλφλεο αθνχ δηαθνξνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο. Ο πξηαλφο ζέιεη λα ηνλίζεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε «εὕξεζηο ησλ λνεκάησλ», πνπ δελ επηδέρεηαη ζεσξεηηθνπνίεζε, θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ Πνξθχξην σο απζεληία γηα ηελ άπνςε φηη ε ςπρή ηνπ ιφγνπ (ην πην ζεκαληηθφ ηνπ θνκκάηη) είλαη ε «εὕξεζηο». Ο Καβάθεο πηζαλφηαηα γλψξηδε ηελ χπαξμε ησλ έξγσλ «Δηο ηελ Μηλνπθηαλνχ ηέρλελ» θαη «Πεξὶ ηῶλ ζηάζεσλ ηέρλε», 27 εθφζνλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνλ Πνξθχξην, άξα θαη ε ζπλαλαζηξνθή κε ην έξγν ηνπ ρξνλνινγείηαη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, απφ ην 1892 θαη εθφζνλ είλαη γλσζηφ φηη ζπκβνπιεπφηαλ ην ιεμηθφ ηνπ νπίδα. 28 Δίλαη πνιχ πηζαλφ ν Καβάθεο λα είρε ππφςε ηνπ ηε ζρέζε ηνπ Πνξθπξίνπ κε ηε ξεηνξηθή, απφ ηελ ελλεάηνκε έθδνζε ηνπ Chr. Walz, Rhetores Graeci, ή θαη ηε λεφηεξε έθδνζε απφ ηνλ L. Spengel (Λεηςία ), δειαδή πνιχ πξηλ λα εθδψζεη ν Hugo Rabe ζην Rheinisches Museum ηα απνζπάζκαηα απφ ηα ηξία βηβιία ηνπ Πνξθπξίνπ (βι. ππνζ. 24). 29 Να είλαη άξαγε ζχκπησζε φηη ε ρξνληά ζπγγξαθήο ηνπ πνηήκαηνο «Πνξθχξηνο» (1892) ζπκπίπηεη κε ηελ έθδνζε απφ ηνλ Rabe ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ Τπνκλήκαηνο ηνπ πξηαλνχ εηο ην Πεξί Ἰδεῶλ ηνπ Δξκνγέλνπο; 30 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, είηε απνηεινχλ απνδείμεηο είηε απιψο ελδείμεηο, λνκίδσ φηη φρη κφλν λνκηκνπνηνχλ ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε εμαξρήο αιιά θαη ζηνηρεηνζεηνχλ κηα πξψηε απάληεζε: ε επηινγή απφ ηνλ πνηεηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά πξνζδηνξηζκέλνπ, αθεγεκαηηθνχ πξνζσπείνπ 27 Βι. παξαπάλσ, ππνζ ρεηηθά κε ην πξψην απφζπαζκα πνπ παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά παξαπάλσ, ν Heath παξαηεξεί φηη «απηφ ην απφζπαζκα πξνέξρεηαη απφ ηε πλαγωγή ηῶλ Ρεηνξηθῶλ Εεηεκάηωλ, αιιά είλαη πξνθαλέο φηη παξφκνηα πξνζέγγηζε πηνζεηήζεθε, φζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο ζεσξίαο ησλ ζηάζεσλ, θαηά ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ Μηλνπθηαλνχ». (Heath, φ.π., 16). 29 Ζ. Rabe, Aus Rhetoren Handschriften: 3. Die quellen des Doxapatres in den Homilien zu Aphthonius, R. M. 62 (1907), , ζην 561 n H. Rabe, Syriani In Hermogenem commentaria, Σeubner Leipzig Ο δεχηεξνο ηφκνο εθδίδεηαη ην 1893 θαη πεξηιακβάλεη ηε κλεία ηνπ απνζπάζκαηνο απφ ην «Πεξὶ ζηάζεσλ ηέρλε», πνπ ζρνιηάδεηαη παξαπάλσ. 10

11 εγγξάθεηαη εμαξρήο ζε έλα πιαίζην αλα-ζεψξεζεο (κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ) ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Γεκαξάηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ εηπκεγνξία ηεο Ηζηνξίαο ή ίζσο εμαηηίαο ηεο. Γελ ζα κε εμέπιεηηε αλ απφ ην ινηπφ έξγν ηνπ Πνξθπξίνπ ζηνηρεηνζεηείηαη θάπνην ηδενινγηθφ ή άιιν πιαίζην ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Γεκαξάηνπ. Αιιά απηφ ην ζέκα απαηηεί ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Πνξθπξίνπ, θάηη πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη έμσ απφ ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθά ηε ξεηνξηθή ηνπ αθεγεκαηηθνχ πξνζσπείνπ θαη ηε ζηηρνπξγία ηνπ πνηήκαηνο, ζηνηρεία θαζνξηζηηθά γηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Ήδε ζηελ πξψηε ζηξνθηθή ελφηεηα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, έρνπλ ηεζεί νη πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο ηεο δηαηξηβήο: α) ε αλαδήηεζε ηεο πξαγκαηηθήο θχζεο ηνπ Υαξαθηήξα ηνπ Γεκαξάηνπ ζα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηελ εηπκεγνξία ηεο Ηζηνξίαο θαη β) ην θείκελν πνπ αθνινπζεί απηνιεμεί, εληφο εηζαγσγηθψλ, απνηειεί, δήζελ, έλα «πξφρεηξν» θείκελν πνπ αλαδεηεί θαη άξα θαηαγξάθεη ηελ νπζία θαη λαη κελ δελ ελδηαθέξεηαη λα γνεηεχζεη, αθνχ δελ έρεη αθφκε «αλαπηπρζεί ξεηνξηθψο», σζηφζν ήδε ην πξνζρέδηφ ηνπ, δειαδή «ἡ εὕξεζηο ηῆο ζηάζεσο» πνπ ζα αθνινπζεζεί, απνζθνπεί ζην λα πείζεη ηνλ αθξναηή φηη ν θαηεγνξνχκελνο είλαη φλησο αζψνο. Ζ δεχηεξε ζηξνθηθή ελφηεηα (ζη. 5-8) καο κεηαθέξεη ζηελ παξακνλή ηεο κάρεο ζηηο Θεξκνπχιεο θαη ηεο λαπκαρίαο ζηε αιακίλα θαη πεξηγξάθεη κε ηξφπν ζρεδφλ απνζηαζηνπνηεκέλν ηελ θαηάζηαζε ηνπ Γεκαξάηνπ, ν νπνίνο, πεξλψληαο απφ ηελ απιή ηνπ Γαξείνπ ζηελ απιή ηνπ Ξέξμε, πιεζηάδεη ην ζηφρν ηνπ, δειαδή ηε δηθαίσζή ηνπ. Ο ηξφπνο ηεο δηθαίσζήο ηνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη αθφκε επαθξηβψο. Ζ θξάζε «επηηέινπο», πνπ δείρλεη αδεκνλία θαη άξα, αλ φρη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ λένπ ζνθηζηή, νπσζδήπνηε ηε ζπκπάζεηά ηνπ, ππνλνκεχεη ηελ αξρηθή απνζηαζηνπνίεζε αθνχ ιεηηνπξγεί σο έλδεημε φηη ν ζνθηζηήο ζα απνηνικήζεη κηα εθ ησλ έλδνλ ςπρνινγηθή απνηίκεζε ηνπ Γεκαξάηνπ, έλα είδνο «πλεπκαηηθήο βηνγξαθίαο» (intellectual biography), 31 θαη φρη κηα ςπρξή θαηαγξαθή ησλ πξάμεψλ ηνπ ή θαη απνζηαζηνπνηεκέλε βηνγξαθία ηνπ. ηελ επφκελε ζηξνθηθή ελφηεηα (ζη. 9-16) ν αθεγεηήο αθνινπζψληαο πξνθαλψο ηνλ Ζξφδνην θάλεη αλαδξνκή ζηελ πνξεία ηνπ Γεκαξάηνπ θαη εμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ έθεξαλ ηνλ παξηηάηε βαζηιηά ζηελ απιή ηνπ Ξέξμε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα γεγνλφηα αθήλεη λα δηαθαλεί ε ζπκπάζεηα ηνπ λένπ ζνθηζηή πξνο ηνλ Γεκάξαην, θαζψο ε παξνπζίαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αληηπάισλ ηνπ γίλεηαη κε πνιχ 31 Tim Kaposy, «On Intellectual Biography», Politics and Culture [ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ], 2, 6 Οctober

12 αξλεηηθφ ηξφπν. Ήδε ν ζηίρνο 9 («Μεγάιε αδηθία ηνλ έγηλε.») αθαξηαία ιφγσ ηεο ζπληνκίαο ηνπ θαη αδηακθηζβήηεηα ιφγσ ηεο θαηεγνξεκαηηθφηεηάο ηνπ (ηδίσο ράξε ζηελ ελαξθηήξηα ιέμε «κεγάιε»), θαη ηεο ηζρπξήο ζηίμεο, θαηαζέηεη ην κέγεζνο ηεο αδηθίαο πνπ ππέζηε ν Γεκάξαηνο. Οη δχν επφκελνη ζηίρνη επεμεγνχλ ηελ αδηθία (ζη : «Ή η α λ ηνπ Αξίζησλνο ν πηφο. Αλαίζρπληα / εδσξνδφθεζαλ νη ερζξνί ηνπ ην καληείνλ.»). Δδψ ε ζηηρνπξγία θαη ε ηππνγξαθηθή δηάηαμε επηζηξαηεχνληαη γηα λα επηηνληζζεί ε αηζρξφηεηα ησλ αληηπάισλ θαη ζπγρξφλσο ε αθεξαηφηεηα ηνπ Γεκαξάηνπ. Ζ πξφηαζε «Ή η α λ ηνπ Αξίζησλνο ν πηφο» ζηνλ ζηίρν 10 ζέηεη ππεξάλσ ππνςίαο ηελ γλεζηφηεηα ηεο θαηαγσγήο ηνπ Γεκαξάηνπ, φρη κφλνλ ιφγσ αξαηνγξάθεζεο ηνπ ξήκαηνο, αιιά θαη ιφγσ ηεο ηζρπξήο ζηίμεο κέζα ζηνλ ζηίρν. Ο εχγισηηνο θαη δηφινπ απαξαίηεηνο κεηξηθά δηαζθειηζκφο πνπ αθνινπζεί (Αλαίζρπληα / εδσξνδφθεζαλ), κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ζηηο δχν παξαπάλσ ιέμεηο πνπ ρσξίδεη θαη ηδίσο ζην επίξξεκα «αλαίζρπληα», αζσψλεη δξαζηηθά ηνλ Γεκάξαην, αθνχ ηνλ παξνπζηάδεη σο ζχκα πιεθηάλεο θαη κάιηζηα κέζσ κηαο φρη κφλνλ αηζρξήο αιιά θαη βέβειεο πξάμεο, ηεο δσξνδνθίαο ηνπ καληείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή κε ην θχξνο ηνπ ζηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνξίαο. ηνπο ινηπνχο ζηίρνπο ηεο ζηξνθηθήο ελφηεηαο αμίδεη λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη ξεηά ή ππφξξεηα πξνθχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Γεκαξάηνπ: αγσληζηηθφηεηα (ζη. 13: «φηαλ πηα ππέθπςε»: ε ιέμε «πηα» δείρλεη φηη αληηζηάζεθε πξηλ ππνθχςεη), απνθαζηζηηθφηεηα, παηξησηηζκφ θαη ζσθξνζχλε, πνπ ηνλ νδεγνχλ ζηελ παξαίηεζε θαη ηελ θαξηεξηθφηεηα (ζη : «θαη ην απεθάζηζε / λα δήζεη κ εγθαξηέξεζηλ σο ηδηψηεο,»). 32 Αληίζεηα, νη ερζξνί ηνπ εκθαλίδνληαη αδίζηαθηνη κε ζηφρν φρη απιψο λα ηνπ πάξνπλ ηε βαζηιεία αιιά λα ηνλ ζπληξίςνπλ (ζη. 12, 15, 16: «θαη δελ ηνπο έθζαζε πνπ ηνλ εζηέξεζαλ ηελ βαζηιεία,»/ [ ] / έπξεπ εκπξφο θαη ζηνλ ιαφ λα ηνλ πξνζβάινπλ, / έπξεπε δεκνζία λα ηνλ ηαπεηλψζνπλ ζηελ γηνξηή.»). Ζ επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο «έπξεπε» ζηνπο ζηίρνπο 15 θαη 16 ηνλίδεη ηε ζθιεξφηεηα θαη ηελ αηζρξφηεηα ησλ ερζξψλ ηνπ νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην εμφλησζεο, ην νπνίν «έπξεπε» λα εθαξκφζνπλ αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχκαηνο. Ζ επφκελε ζηξνθηθή ελφηεηα (ζη ) κεηαθέξεη ηνλ αλαγλψζηε μαλά ζην πεξζηθφ παξφλ ηνπ Γεκαξάηνπ. Ζ πξψηε θξάζε πνπ εθηείλεηαη ζε έλαλ ζηίρν (ζη. 17: «ζελ ηνλ Ξέξμε κε πνιχλ δήινλ ππεξεηεί.») αλαπαξάγεη έλα αληηθεηκεληθφ ηζηνξηθφ γεγνλφο: ηελ απηνκφιεζε ηνπ Γεκαξάηνπ ζηελ πεξζηθή απιή ε έκθαζε δίλεηαη θπξίσο 32 Σελ ηδηφηεηα απηή, φπσο γλσξίδνπκε απφ άιια πνηήκαηα, ν Καβάθεο αλαδεηθλχεη ηδηαίηεξα (π.ρ. βι. «Ο βαζηιεχο Γεκήηξηνο»). 12

13 ζηα επεξεαζκέλα απφ ηα κειινληηθά ζρέδηα εθδίθεζεο ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ο ζπκπεξαζκαηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εηζάγεηαη ε πξφηαζε («φζελ») παξνπζηάδεη ηελ ελέξγεηα ηεο απηνκφιεζεο ηνπ έθπησηνπ θαη ζπληξηκκέλνπ παξηηάηε σο θπζηθφ επαθφινπζν ησλ φζσλ είραλ πξνεγεζεί. Ο δίθαηνο ζπκφο θιηκαθψλεηαη θαζψο ην ζρέδην ηεο παιηλφξζσζήο ηνπ γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλν. Οη έληνλνη δηαζθειηζκνί ζηνπο ζηίρνπο («πψο ζα ηνλ δηψμεη» / ακέζσο») θαη («εμεπηειίζεη / εθείλνλ») απνηππψλνπλ ηελ έληαζε ηεο ζθέςεο ηνπ Γεκάξαηνπ, ε νπνία πεξηζηξέθεηαη ζηελ ηηκσξία ηνπ ελφρνπ. Ζ ζπλαθφινπζε αιιαγή ηνπ ξπζκνχ ζηα εκηζηίρηα πνπ δηακνξθψλεη εθαηέξσζελ ν δηαζθειηζκφο εζηηάδεη εκθαηηθά ζηνλ ζηφρν ηνπ («ηνλ ξαδηνχξγν Λεσηπρίδε») θαη απνηππψλεη ηελ εζσηεξηθή ηαξαρή. Αθφκε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν αλψλπκνο λένο ζνθηζηήο πεξηγξάθεη ηελ επηζπκία ηνπ Γεκαξάηνπ λα μαλαγπξίζεη ζηελ πάξηε, λα αλαιάβεη ηνλ ζξφλν θαη λα ηηκσξήζεη ηνλ έλνρν θαλεξψλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ηνπ πξσηαγσληζηή. Ωζηφζν, ε απνθαηάζηαζε ηνπ νκαινχ ηακβηθνχ ξπζκνχ θαη ε απνζηαζηνπνηεκέλε πεξηγξαθή ηνπ παξφληνο ηνπ Γεκαξάηνπ, ζηελ επφκελε ζηξνθηθή ελφηεηα, ηελ ζπληνκφηεξε ηνπ πνηήκαηνο (ζη ), απνκαθξχλεη νπνηαδήπνηε ππφλνηα κεξνιεςίαο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζηελ έθηε θαη ηειεπηαία ζηξνθηθή ελφηεηα ε έληαζε ππθλψλεη θαη ε θαβαθηθή εηξσλεία βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ζηηγκέο ηεο. Ήδε ε εζσηεξηθή αληίθαζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ζηίρνπο 26 θαη 27 (ζη : «Πνιιέο θξνληίδεο, πνιιή ζθέςηο θαη γηα ηνχην / είλ έηζη αληαξέο ηνπ Γεκαξάηνπ νη κέξεο») πξνεηδνπνηεί ηνλ αλαγλψζηε γηα ην εζσηεξηθφ δξάκα ηνπ έθπησηνπ βαζηιηά. Έλαο άλζξσπνο κε «πνιιέο θξνληίδεο» θαη «πνιιήλ ζθέςηλ» γηα θάηη πνπ ζηαζεξά επηδηψθεη δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξλά «αληαξέο κέξεο», επνκέλσο, νη θξνληίδεο ηνπ θαη ε ζθέςε ηνπ αθνξνχλ θάηη πνπ δελ επηζπκεί πξαγκαηηθά. Ζ ήδε ππνλνκεπκέλε θχζε ησλ «πνιιψλ θξνληίδσλ» θαη ηεο «πνιιήο ζθέςεσο» θαζίζηαηαη χπνπηε απφ ηελ επαλάιεςε ζηνλ ζηίρν 28 απηνχζηνπ ηνπ ζηίρνπ 26 θαη ηελ δηαπίζησζε ζηνλ ζηίρν 29 πσο ζηελ αλία έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε δπζζπκία (ζη : «πνιιέο θξνληίδεο, πνιιή ζθέςηο θαη γηα ηνχην / θακηά ζηηγκή ραξάο δελ έρεη ν Γεκάξαηνο»). Δπηπιένλ, ν ζηξσηφο ηακβηθφο ξπζκφο ζ απηνχο ηνπο δχν ζηίρνπο δεκηνπξγεί εηξσληθή αληίζεζε αλάκεζα ζηελ «εξεκία» ηνπ αθεγεηή θαη ηελ ηδηαίηεξα ηαξαγκέλε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξσηαγσληζηή. Πξφθεηηαη γηα έλα θνκβηθφ ζεκείν ηνπ πνηήκαηνο φπνπ ν ξπζκφο, ζχληνλνο θαη ελαξκνληζκέλνο πξνο ην ππφξξεην λφεκα, απνηππψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ λεαξνχ αθεγεηή πνπ έρνληαο πεηχρεη λα απνδψζεη ηνλ δηραζκφ ηνπ Γεκαξάηνπ, έρεη θέξεη ζε 13

14 πέξαο ηελ άζθεζε πνπ ηνπ αλαηέζεθε. Γηαηί απηφ πξνέρεη ηε ζπλείδεζε ηνπ καζεηή ηνπ Πνξθπξίνπ θαη φρη ε πξν πνιιψλ αηψλσλ ηαξαρή ηνπ Γεκαξάηνπ. Δμάιινπ, ε εξεκία ηνπ αθεγεηή βξίζθεηαη ζε εηξσληθή αληίζεζε κε ηελ ηαξαρή ηνπ ήξσά ηνπ θαη ν ξπζκφο αθνινπζεί, θαζψο είλαη αξκνληθά ζπληαηξηαζκέλνο κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αθεγεηή θαη αληηζεηηθά αλαθφινπζνο κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ Γεκαξάηνπ. Οη ζηίρνη 30, 33 θαη 34 (ζη. 30, 33-34: «γηαηί ραξά δελ είλ απηφ πνπ αηζζάλεηαη / [ ] / φηαλ ηα πξάγκαηα ηνλ δείρλνπλ θαλεξά / πνπ νη Έιιελεο ζα βγνχλε ληθεηαί.») έξρνληαη λα απαληήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ δήζελ έιιεηςε ραξάο: ηα πξάγκαηα δείρλνπλ θαλεξά πσο νη Έιιελεο ζα ληθήζνπλ. Απηή φκσο ε εμήγεζε αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε θξηηήξην φρη ηνλ Υαξαθηήξα ηνπ, αιιά ηελ πξνζδνθψκελε κε βάζε ην ξφιν ηνπ ζηάζε ηνπ: ν Γεκάξαηνο, σο απηφκνινο, νθείιεη λα κε ληψζεη ραξά. Οη ζηίρνη 31 θαη 32 πνπ παξεκβάιινληαη ζε παξέλζεζε απνθαιχπηνπλ, δήζελ θξχβνληαο, ηα πξαγκαηηθά αηζζήκαηά ηνπ, θνξπθψλνληαο ηε δξακαηηθή έληαζε ηνπ πνηήκαηνο (ζη : «(δελ είλαη δελ ην παξαδέρεηαη / πψο λα ην πεη ραξά; εθνξπθψζ ε δπζηπρία ηνπ)». Ζ αζζκαηηθή δνκή πνπ πεηπραίλεηαη κε ηε ιηηή ξεκαηηθή ζχληαμε θαη ηελ ηζρπξή ζηίμε (κε ηηο δχν άλσ ηειείεο θαη ην εξσηεκαηηθφ ζηε κέζε ηνπ ζηίρνπ) αζθαιψο απνηππψλνπλ ηελ ηαξαρή ηνπ πξσηαγσληζηή. Αιιά ην πην δξαζηηθφ ηέρλαζκα είλαη ε ζνθή θιηκάθσζε ηνπ λνήκαηνο ζ απηνχο ηνπο ζηίρνπο, έηζη φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ αξλεηηθψλ ηχπσλ ησλ δχν ξεκάησλ «δελ είλαη», «δελ ην παξαδέρεηαη»: ην πέξαζκα απφ ηελ πεηζκαηηθή άξλεζε κε ηελ επαλάιεςε ελφο ξήκαηνο αληηθεηκεληθήο εγθπξφηεηαο («ραξά δελ είλαη», «δελ είλαη») ζηελ ππνθεηκεληθή θαη άξα απνδπλακσκέλε ηζρχ ηνπ ξήκαηνο «παξαδέρεηαη», αλαηξέπεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Γεκάξαηνπ, αθνχ παξσζεί ηνλ αλαγλψζηε λα δηαβάζεη αλάκεζα ζηηο γξακκέο «[είλαη ραξά αιιά] δελ ην παξαδέρεηαη». ηνλ επφκελν ζηίρν, ε εμαθνινπζεηηθά ηαξαγκέλε απνξεκαηηθή δηαηχπσζε «πψο λα ην πεη ραξά;» θαη ε γηα ηξίηε θνξά επαλάιεςε θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, θαηίζρπζε ηεο ιέμεο «ραξά» έρνπλ ππνλνκεχζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε δήισζε πνπ αθνινπζεί («εθνξπθψζ ε δπζηπρία ηνπ»), ε νπνία ερεί δξακαηηθά δείρλνληαο ην δηραζκφ ηνπ πξσηαγσληζηή αλάκεζα ζην ξφιν πνπ ηνπ επεθχιαμε ε θαηαθνξά ησλ πξαγκάησλ θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ «Υαξαθηήξα». Δμάιινπ, ε έγλνηα ηνπ Γεκαξάηνπ δελ είλαη, ελ ηέιεη, πψο λα ληψζεη ή λα κελ ληψζεη ραξά αιιά «πψο λα ην πεη ραξά απηφ πνπ αηζζάλεηαη», πψο λα ην «παξαδερζεί» φηη ληψζεη ραξά, έηζη παγηδεπκέλνο πνπ βξίζθεηαη ζην δφθαλν ηεο κνίξαο. Ο πιάγηνο ιφγνο, επηπιένλ, απνθαιχπηεη ηελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αθεγεκαηηθνχ πξνζσπείνπ ζην δξάκα ηνπ πξσηαγσληζηή. Ζ αλαγσγή ηνπ Γεκαξάηνπ απφ πξνδφηε ζε ηξαγηθφ ήξσα νινθιεξψλεηαη ζηελ δξακαηηθή έμνδν ηνπ πνηήκαηνο. 14

15 Υάξε ζηελ έμνρε θαβαθηθή πνηεηηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα αθεγεκαηηθφ πξνζσπείν κε ηαπηφηεηα ζχλζεηε, ν Γεκάξαηνο αζσψλεηαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο πνίεζεο, αιιά θαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλαγλψζηε, φπσο θαη ηνπ αλζξψπνπ ηνπ 3 νπ κ.υ. αηψλα, ελψ ην νκψλπκν θαβαθηθφ πνίεκα αλαδεηθλχεηαη ζε έλα έμνρα θαη κε απφιπηε ζπλέπεηα ζπγθξνηεκέλν δείγκα ηεο πνιχηξνπεο θαβαθηθήο εηξσλείαο. 15

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξκελεπηηθό εκηλάξην 07-10-09

Δξκελεπηηθό εκηλάξην 07-10-09 1 Δξκελεπηηθό εκηλάξην 07-10-09 Απηνθηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Κ. Καβάθε 1. Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηήκαηνο -Σν πξώην ζθαιί 1.1 Δηζαγσγηθά: Αθνξκή γξαθήο ηνπ πνηήκαηνο Σν πξώην ζθαιί Κυνζηανηίνορ Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Θαλάζεο Γεσξγάο Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Denn das Fragen ist die Frommigkeit des Denkens (Γηαηί ην εξσηάλ είλαη ε επιάβεηα ηεο Νφεζεο) Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο

Διαβάστε περισσότερα