Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»"

Transcript

1 i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Της θνηηήτριας Χαρίση Αθηνάς. ΘΕΜΑ «Η διαμόρθωζη ενός μονηέλοσ διοίκηζης ζ' έναν καινοηόμο θεζμό εκπαίδεσζης ενηλίκων (Σ.Δ.Ε. Ιωαννίνων) μέζα από μια πολιηιζμική οπηική: Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» Επιβλέπωμ καθ.: Κωμσταμτίμος Σιάκαρης. Ιωάμμιμα επηέκβξηνο 2011

2 ii

3 iii i Πίνακας περιεχομένων 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ Πεξηνρή Δλδηαθέξνληνο Θεζκηθφ Πιαίζην Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ ΓΔ Ζ Πνξεία Γεκηνπξγίαο ησλ ΓΔ κέρξη ην Σν Δλδηαθέξνλ κνπ γηα ην Πεδίν ηεο Έξεπλαο θνπφο θαη ηφρνη ηεο Μειέηεο Ζ εκαληηθφηεηα ηεο Έξεπλαο ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Αλαζθφπεζε ρεηηθήο Βηβιηνγξαθίαο Γηνίθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε Οπκαληζηηθή ρνιή Λεηηνπξγηθέο Πξνζεγγίζεηο...20 Πξφηππν ησλ πζηεκάησλ...20 Πξφηππν ηεο Υαιαξήο πλνρήο/οξγαλσκέλεο Αλαξρίαο...21 πλεξγαηηθφ Πξφηππν Δξκελεπηηθέο Πξνζεγγίζεηο...21 Δξκελεπηηθφ Πξφηππν...22 Πξφηππν ηεο Κνπιηνχξαο...22 Πνιηηηθφ Πξφηππν Δλαιιαθηηθέο Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο Δζλνγξαθία ησλ Οξγαληζκψλ Αλαζθφπεζε Δζλνγξαθηθψλ Δξεπλψλ ζε Δθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα Ζ πδήηεζε πίζσ απφ ηελ Έξεπλα Δζλνγξαθηθέο Έξεπλεο ζε Δθπαηδεπηηθά Πεξηβάιινληα...28

4 ii iv 2.3 ρεηηθέο Έλλνηεο-Έλλνηεο Κιεηδηά Οξγαληζκφο/ Σα ρνιεία σο Οξγαληζκνί χζηεκα/ Σα ρνιεία σο χζηεκα Γηνίθεζε ζηελ Δθπαίδεπζε Οη Λεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Κνπιηνχξα Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Άηνκν θαη Οκάδα Ζ Έλλνηα ηεο Αιιειεπίδξαζεο (Interaction) Δκπεηξηθή εθπαίδεπζε ηνραζκφο Αλαζηνραζκφο - Οξγαληζκφο πνπ Mαζαίλεη ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Μέζνδνο: Μηα Δζλνγξαθηθνχ Σχπνπ Πξνζέγγηζε Μεζνδνινγηθέο Δπηξξνέο θαη Σερληθέο πιινγήο ηνηρείσλ πκκεηνρηθή Παξαηήξεζε Δζλνγξαθηθνχ ηχπνπ πλεληεχμεηο Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ Αλαζηνραζηηθέο εκεηψζεηο Σν δείγκα/ δεηγκαηνιεςία Παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηνπ ΓΔ Ησαλλίλσλ Ζ ηαπηφηεηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία Με ηα Μάηηα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΓΔ ΣΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ H επθαηξία, ε πξφθιεζε, ην ζηνίρεκα Ζ «Γηαθνξεηηθφηεηα» Γηαθνξεηηθή παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε... 90

5 iii v Οη Παηδαγσγηθέο πλεδξηάζεηο είλαη πλαληήζεηο Οη Δθπαηδεπφκελνη είλαη Δλήιηθεο Απαιιαγή απφ Τπνρξεψζεηο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Ζ «Φηινζνθία ηνπ Φψξνπ» «Αλνηρηφηεηα» Γπλακηθέο Γηεξγαζίεο Ζ Αμηνιφγεζε σο Αλαηξνθνδφηεζε Οη Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο ζε Ρπζκηζηηθφ Ρφιν Οκάδα πκκεηνρή - πλνρή πλεξγαηηθφηεηα Ο Ρφινο ησλ Παηδαγσγηθψλ πλεδξηάζεσλ Ο Ρφινο ηεο Φζνξάο, ηεο Κνχξαζεο, ηεο Δμνηθείσζεο ςεηο ηεο Γηνίθεζεο Ο Ρφινο ηεο Γηεπζχληξηαο Ο Ρφινο ηεο Γξακκαηέσο Απφ ηελ Οπηηθή Δθείλνπ πνπ Έρεη «ηελ Δπζχλε ηνπ Φψξνπ» «Ήηαλ πνιχ νηθεία ε ζρέζε» «Ήζεια ε νκάδα λα είλαη ελσκέλε» «Γελ είρακε λα ιχζνπκε ζπγθξνχζεηο» «Μηα άιιε επθαηξία» «Θεσξψ φηη πάληα κπνξείο λα πξνρσξάο ηα πξάγκαηα ιίγν» «Τν βιέπσ πεξηζζφηεξν κε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ δνπιεχεη έλαο νξγαληζκφο» «Τνλ θχξην ζρεδηαζκφ ηνλ έρσ εγψ, αιιά παξεκβαίλνπλ φκσο» «Οη ζπλεδξηάζεηο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη απηφ βγήθε απφ ηελ εκπεηξία» «Δγψ κάιινλ κπεξδεχσ ηε δηνίθεζε κέζα ζε φιν ην άιιν» «Αλ έρεηο έλαλ θαιφ γξακκαηέα ζ έλα ζρνιεηφ απηφο ζα ζε πάεη κπξνζηά» «Η γξακκαηέαο ήηαλ έλα ελεξγφ κέινο ηεο νκάδαο» «Αηζζάλνκαη φηη φινη νη άλζξσπνη κέζα ζην ζρνιείν επέλδπζαλ ζε θάηη»...181

6 iv vi 5.8 Υαξαθηεξηζηηθέο Καζεκεξηλέο Πξαθηηθέο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Κνηλά Πιαίζηα Αλαθνξάο Δπέιηθην Πιαίζην-Γεχηεξε Δπθαηξία γηα ινπο Έλα Γηνηθεηηθφ Μνληέιν κε ξνπο Έξεπλαο Γξάζεο Ρπζκηζηηθφο ν Ρφινο ησλ Παηδαγσγηθψλ πλαληήζεσλ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΣΑΔΗ Παξαξηήκαηα Παξάξηεκα Η Οδεγφο πλεληεχμεσλ Παξάξηεκα ΗΗ χκβνια Απνζπαζκάησλ Βηβιηνγξαθία

7 vii v Δπραξηζηίεο Ζ παξνχζα έξεπλα δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ησλ πιεξνθνξεηψλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Σνπο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ λα κνηξαζηνχλ καδί κνπ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη απφςεηο θαη ηα επαγγεικαηηθά ηνπο βηψκαηα. Διπίδσ ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα είλαη αληάμην ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ κνπ έδεημαλ. Άθξσο δηεπθνιπληηθή ζηε δηεμαγσγή ηεο επηηφπηαο έξεπλαο ππήξμε ε «αλνηρηφηεηα» ηφζν ηεο δηεπζχληξηαο ηνπ ΓΔ Ησαλλίλσλ θαηά ηα ζρνι. έηε θαη φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ λα θαηαγξάθσ σο εξεπλήηξηα-παξαηεξεηήο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο. Δπραξηζηψ, επίζεο, ηνλ θεληξηθφ θνξέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, δειαδή ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.), πνπ κνπ ελέθξηλε ηελ άδεηα γηα ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θχξην Κσλζηαληίλν ηάθαξε, γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαζνδήγεζε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαζψο θαη γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Καζνξηζηηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηεο θπξίαο Luciana Benincasa, θαζ φιε ηελ πνξεία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Ζ επηζηεκνληθή ηεο πξνζέγγηζε θαη νη θαίξηεο παξαηεξήζεηο ηεο εκπινχηηδαλ ζπλερψο ην «δηάινγφ» κνπ κε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ, κεηαηξέπνληαο ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ ππήξρε απφ ηελ πιεπξά κνπ ζε έλα πην επνηθνδνκεηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ.

8 viii

9 1. ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 Η Πεξηνρή Δλδηαθέξνληνο Οη επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο κε ηηο δηαξθείο αιιαγέο (CEC, 2000, CEC, 2001), «ηελ ακθηζβήηεζε ησλ πάλησλ, αθφκε θαη ησλ βαζηθψλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο, δηάδνζεο θαη κεηαθνξάο ηεο γλψζεο» (Gibbons et al. ζην Γξαβάλε θαη Μαξκαξηλφο, 2008: 30) έζεζαλ ζε πξνηεξαηφηεηα κηα θνηλνηηθή πνιηηηθή δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηεο 20 εο Γεθεκβξίνπ 1996 γηα κηα ζηξαηεγηθή δηα βίνπ κάζεζεο: Ζ δηα βίνπ κάζεζε είλαη ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πξνθιήζεηο φπσο ε πνηθηιία ηεο δήηεζεο γηα βαζηθέο ζπνπδέο θαη γηα δηαξθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, νη αιιαγέο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εκθάληζε λέσλ ηχπσλ απαζρφιεζεο, ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ηα λέα ζρήκαηα επαγγεικαηηθήο καζεηείαο, ηελ απμεκέλε ειαζηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο θαη ηελ αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. (CEC, 97/C7/02: 237) Ζ θνηλνηηθή πνιηηηθή γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηάζε λα επεθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε. ην πιαίζην απηφ, ζηελ Δπξψπε, νη πξνηεξαηφηεηεο γηα αλάιεςε δξάζεο απνζθνπνχλ ζηελ «πξνζσπηθή νινθιήξσζε», ηελ «ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ», «ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη απαζρνιεζηκφηεηα» θαη κε βάζε απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζρεδηάζηεθαλ νη ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ Διιάδα (Γξαβάλε θαη Μαξκαξηλφο, 2008: 27). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Βεξγίδε (ζην Γξαβάλε θαη Μαξκαξηλφο, 2008): ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε απνηειεί κία πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ηππηθήο, κε-ηππηθήο θαη άηππεο) φισλ ησλ επηπέδσλ, ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζπλερέο, ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. (2008: 27) πγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα, ηα πξνγξάκκαηα, πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηνχληαη, εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο «ζπκπιεξσκαηηθήο θαηάξηηζεο», «επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο», «θνηλσληθήο έληαμεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ απνθιεηζκνχ», ηεο «θνηλσληθν-πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο», ηεο «νινθιεξσκέλεο ηνπηθήο αλάπηπμεο» (Γξαβάλε θαη Μαξκαξηλφο, 2008: 29).

10 2 Σν πξφγξακκα ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (απφ εδψ θαη ζην εμήο, ΓΔ) πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά σο πεηξακαηηθφ πξφγξακκα ζηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε, «Γηδαζθαιία θαη κάζεζε: πξνο ηελ θνηλσλία ηεο κάζεζεο», ην Ννέκβξην ηνπ 1995 (Βεθξήο, 2003: 17). Κεληξηθφο ζηφρνο, λα κεησζνχλ νη αληζφηεηεο θαη λα πξνσζεζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή «κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γλψζεο σο θνηλσληθνχ αγαζνχ πνπ κεηαθξάδεηαη ζε θχξνο, επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε θαη απηνεθηίκεζε». 1 Σν ΓΔ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ή ππεξβεί ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε θαη δηέξξεπζαλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξηλ νινθιεξψζνπλ ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Σαπηφρξνλα, εμαζθαιίδεη ηελ επαλαζχλδεζή ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε παξέρνληαο ηίηιν ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην Γπκλαζίνπ. Σν εγρείξεκα ησλ ΓΔ απνηειεί αλακθηζβήηεηα κία πξνζπάζεηα γηα ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα μεθχγνπλ απφ ζπλήζεηεο εηψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε αμηφινγσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κνξθψλ κε ηππηθήο θαη άηππεο κνξθήο κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηθέο αξρέο ηνπ ζεζκνχ είλαη λα πξνζεγγίδεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην ζχλνιφ ηνπο, θαη λα βνεζά ζηελ αλάθηεζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο αμηνπνηψληαο ηα ελδηαθέξνληα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, λα ηνπο καζαίλεη πψο λα καζαίλνπλ, πψο λα αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, θξηηηθήο ζθέςεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ, πψο λα δηακνξθψλνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο σο ελεξγνί πνιίηεο θαη κέιε ηεο θνηλσλίαο. Σα.Γ.Δ απεπζχλνληαη ζε λένπο πνπ αλαδεηνχλ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ελζσκάησζε Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο έρνπλ ιίγεο κφλν βαζηθέο γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπο απφ ην ζρνιείν είλαη ζπρλά αξλεηηθή. Υσξίο θακία πξννπηηθή βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο θαηάζηαζεο, θηλδπλεχνπλ λα γίλνπλ κφληκα πεξηζσξηνπνηεκέλνη θαη απνθιεηζκέλνη απφ ηελ θνηλσλία. (EC, 1999 ζην Αλάγλνπ θαη Βεξγίδεο, 2008: 12) Γηα λα επηηχρεη ηα παξαπάλσ εθαξκφδεη έλα αλνηρηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζπλδπάδεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, ην επέιηθην καζεζηαθφ ζρήκα, ηε δεκηνπξγηθή δηάζεζε θαη ηελ νπζηαζηηθή παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκςπρψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ. Παξάιιεια αμηνπνηεί ηηο εκπεηξίεο απφ πνιινχο 1 φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Τ.Α άξζξν 7 ηνπ ΦΔΚ 1003/

11 3 θνηλσληθνχο ρψξνπο, φπσο εζεινληηθήο-θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ρψξνπο ζπλάληεζεο αλζξψπσλ θαη πνιηηηζκψλ. 2 Ζ 3εηήο πξνεηνηκαζία απφ ην 1997 πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ ηα ΓΔ έσο ην 2000 θαη ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΓΔ Πεξηζηεξίνπ ( ) απνηεινχλ ηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ, θαηά ηελ νπνία ηέζεθαλ ππφ δνθηκή θαη έηζη βειηηψζεθαλ ή αλαδηακνξθψζεθαλ αξθεηέο επηινγέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, πνπ ζπληάρζεθαλ αξρηθά, γηα λα θαιχςνπλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαλ (Βεξγίδεο, Δπζηξάηνγινπ θαη Νηθνινπνχινπ, 2007). Απνδείρζεθε, φκσο, φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν σο βνεζεηηθφ πιηθφ καδί κε άιια αληίζηνηρα βνεζήκαηα θαη πηνζεηείηαη πιένλ ε ινγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνηφκνπ απηνχ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη ζε κηα παηδαγσγηθή ζεσξία πνπ δηαθέξεη απφ ηελ ηζρχνπζα ζην ειιεληθφ ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη έρεη ηε βάζε ηεο ζηε ζεσξία ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη ηεο κεζφδνπ project. Δδψ ε έκθαζε κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ κεηάδνζε έηνηκεο γλψζεο ζε κηα «δηαδηθαζία δηεξεπλεηηθήο αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο» γηα ηελ νπνία κίιεζε θαη ν John Dewey. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο κε θξηηηθφ ηξφπν, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έλαλ επηθνηλσληαθφ δηάινγν πνπ δνκείηαη ζχκθσλα κε ην γλσζηηθφ επίπεδν, ηα βηψκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο (Υαηδεζαββίδεο, 2007, Πεγηάθε 2006: ). ηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πξνσζείηαη ε κέζνδνο project ή αιιηψο ζρέδην εξγαζίαο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε «ζχλδεζε εκπεηξηψλ θαη γλψζεο, έξεπλα, επίιπζε πξνβιεκάησλ» (Πεγηάθε, 2006: 384). Ζ ζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζεεπαηζζεηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο (επηκνξθψζεηο, απνινγηζηηθά ζπλέδξηα ζην ηέινο ηνπ ζρνι. έηνπο), πνπ ελεπιάθεζαλ κε ελζνπζηαζκφ θαη αθνζίσζε ζηελ μερσξηζηή απηή πξνζπάζεηα, νδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ελφο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηά ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Πεγηάθε (2006: ) «[ν] ζρεδηαζκφο 2 χκθσλα κε ηελ Τ.Α. 2373/2003 άξζξα 3 θαη 7 ΦΔΚ 1003/ θαη ηελ Τ.Α. 260/ άξζξν 2 θαη 4 ΦΔΚ Β 34/ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΓΔ.

12 4 ησλ ΓΔ ζηελ Διιάδα πξνέβιεςε ζεσξεηηθή, παηδαγσγηθή θαη πξαθηηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ κέζα απφ δχν βαζηθέο νκάδεο, κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη ζηφρνπο θαζεκηά». Οη νκάδεο απηέο είλαη ε «Τξηκειήο επηηξνπή παξαθνινχζεζεο» απφ ππαιιήινπο ηνπο θεληξηθνχ θνξέα πνπ παξαθνινπζνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ θαη ε «Δπηζηεκνληθή νκάδα ζηήξημεο» απφ παλεπηζηεκηαθνχο δηδάζθνληεο κε ζηφρν ηελ παηδαγσγηθή ζηήξημε θαη ηελ νξγάλσζε πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γηα φζνπο ελεπιάθεζαλ ζην πξφγξακκα ε πξφθιεζε ήηαλ κεγάιε. Υξεηάζηεθε λα παιέςνπλ κε ζηεξεφηππα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, λα πεηξακαηηζηνχλ κε ζεσξεηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, ψζηε λα πξαγκαησζεί ην φξακα γηα κηα πξσηνπνξηαθή αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (Βεξγίδεο, Δπζηξάηνγινπ θαη Νηθνινπνχινπ, 2007). ε κηα ρψξα φπνπ θαηά παξάδνζε θπξηαξρεί ην ζπγθεληξσηηθφ ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηα ΓΔ απνηεινχλ κηα θαηλνηφκα πξνζπάζεηα, φπνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ε εζσηεξηθή πξσηνβνπιία θαη ην δίθηπν ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ εζσηεξηθή πξσηνβνπιία θαη νη εμσηεξηθέο ζπλαιιαγέο παξαπέκπνπλ, ζχκθσλα κε ηελ Archer ζε κηα ζρεηηθή απηνλνκία (ζην Blackledge θαη Hunt, 2004: 520). Έηζη, ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαίλεηαη λα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο.

13 5 1.2 Θεζκηθό Πιαίζην Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ ΓΔ Σα ΓΔ ζεζκνζεηήζεθαλ ζηελ Διιάδα κε ην Ν.2525/1997 άξζξν 5 ΦΔΚ Α 188/ θαη εληάζζνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο: 1. ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θαηάξηηζεο 3, θαιχπηνληαο αδπλακίεο θαη αλεπάξθεηεο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Γξαβάλε θαη Μαξκαξηλφο, 2008: 29). 2. ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (EC, 1995 ζην Αλάγλνπ θαη Βεξγίδεο, 2008: 12), ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έληαμε ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ-ζηφρσλ ζηνλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ (Γξαβάλε θαη Μαξκαξηλφο, 2008: 29). 3. ηεο θνηλσληθν-πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή (Γξαβάλε θαη Μαξκαξηλφο, 2008: 29). Δηδηθφηεξα, ε κέρξη ζήκεξα νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΓΔ ζηεξίρηεθε αξρηθά ζηελ Τ.Α. 2373/2003 4, πνπ ίζρπζε κέρξη θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 κέρξη θαη ζήκεξα ζηελ Τ.Α. 260/ Καη νη δχν Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ζπκθσλνχλ σο πξνο ην ζθνπφ, ηνπο ζηφρνπο, ηηο βαζηθέο αξρέο-βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζκνχ, ηε δηάξθεηα θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηελ νξγάλσζε θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηελ επηινγή ηνπ, ηελ εγγξαθή, θνίηεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηε ζπλεξγαζία ησλ ΓΔ κε θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ηε γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε ησλ ζρνιείσλ, ηε δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο ζε θάζε ΓΔ θαη ηα ππεξεζηαθά βηβιία θαη έληππα. Γηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ πξφζθαηε Τπνπξγηθή Απφθαζε φζνλ αθνξά ζηε πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε ηνπ ζρνιείνπ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο α) θαηαξγείηαη ν ξφινο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεχζπλνπ (επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ ζρνιείνπ) θαη β) αιιάδεη ν ξφινο ηνπ πκβνχινπ Φπρνιφγνπ θαη ηνπ πκβνχινπ ηαδηνδξνκίαο, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη σο σξνκίζζηνη θαη εληάζζνληαη 3 θαηνρπξψλεηαη ζεζκηθά εθφζνλ ν ηίηινο ησλ ΓΔ είλαη ηζφηηκνο κε ην απνιπηήξην Γπκλαζίνπ (κεηά απφ δχν 9κελα ζπνπδψλ). 4 Βι. ΦΔΚ 1003/ Βι. ΦΔΚ Β 34/

14 6 ζην σξνιφγην πξφγξακκα κε δηδαθηηθφ έξγν θαη ζπγθεθξηκέλεο ψξεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο. Γηαθνξνπνίεζε παξαηεξείηαη, επίζεο, θαη ζηε ζπρλφηεηα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, πνπ νξίδεηαη ζε κία ζπλεδξίαζε ην κήλα. Δπηπιένλ, κε ηε λέα Τπνπξγηθή Απφθαζε, γίλνληαη θάπνηεο πξνζζήθεο, νη νπνίεο αθνξνχλ α) ζηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Σκεκάησλ ΓΔ εθηφο έδξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ ή φκνξνπ λνκνχ 6 θαη β) εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζηα ΓΔ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Δλειίθσλ, γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ «Πιάησλ», γηα ηελ άληιεζε επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ην Κέληξν Μειεηψλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο «Αξηζηνηέιεο» 7. πγθεθξηκέλα: θνπφο ησλ ΓΔ είλαη ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε πιεξέζηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη νη ζηφρνη ησλ ΓΔ είλαη: α. Ζ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ. β. Ζ επαλαζχλδεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. γ) Ζ απφθηεζε ζχγρξνλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ θνηλσληθή-νηθνλνκηθή έληαμε θαη αλέιημε. δ) Ζ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. ε) Ζ ζπκβνιή ζηελ έληαμή ηνπο ή ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. (Τ.Α. 260/ : 3, Άξζξν 2) πζηαηηθή αξρή ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη φηη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα πνπ δηέξξεπζαλ απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ζπληζηά θνηλσληθή ππφζεζε, γηαηί ζπλαξηάηαη «κε επξχηεξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα. Καηά ζπλέπεηα ρξεηάδεηαη έλα ζρνιείν πνπ ζα αληηκεησπίδεη ηε κάζεζε σο κηα ζχλζεηε θνηλσληθή δηεξγαζία θαη φρη in vacuum». Έηζη, «[o] εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα απνθηήζεη δεμηφηεηεο ηέηνηεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα νξγαλψλεη ν ίδηνο ηελ πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή» (Βεθξήο, 2003: 24). 6 Βι. ζρεηηθά ην άξζξν 1.3. ηεο Τ.Α. 260/ , πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Β 34/ Βι. ζρεηηθά ην άξζξν 13 ηεο Τ.Α. 260/ , πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Β 34/

15 7 Σα ΓΔ σο δνκέο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ πνπ έρεη πξφζθαηα κεηνλνκαζηεί ζε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο 8 θαη Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.). Παξέρνπλ, κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε 2 θχθισλ (δχν 9κελα) ζπνπδψλ, ηίηιν ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην Γπκλαζίνπ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο Bourdieu θαη Passeron: φζνη μεθηλνχλ απφ ηελ ηειεπηαία βαζκίδα ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη είλαη πηζαλφ λα έρνπλ απνηχρεη ζην ηππηθφ ζχζηεκα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ εμππλάδαο ηνπο, έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο. (ζην Γξαβάλε θαη Μαξκαξηλφο, 2008: 29) Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ΓΔ είλαη: 1. Ζ πξνηεξαηφηεηα θνίηεζεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο απφ εηψλ. 2. Σα θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αλεξγία, ε αλάγθε θνηλσληθήο επαλέληαμεο (πξψελ θπιαθηζκέλνη, πξψελ ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, κέιε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, γπλαίθεο κε αλήιηθα ηέθλα, πνιχηεθλνη θ.α.), ε ππναπαζρφιεζε θαη ε επηζπκία βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 3. Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη δέζκεπζε ηνπ ππνςεθίνπ λα παξαθνινπζήζεη έλα εληαηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην ησλ βαζηθψλ αξρψλ, ε ηαπηφηεηα ησλ ΓΔ 9 ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: 1. Τηνζεηνχληαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ αλνηθηά θαη επέιηθηα πνπ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 2. ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πηνζεηείηαη ε αξρή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ν ζεκεξηλφο εγγξάκκαηνο πνιίηεο νθείιεη λα είλαη εγγξάκκαηνο ζε αληηθείκελα/επηζηεκνληθνχο ρψξνπο πέξαλ ηεο γξαθήο, αλάγλσζεο θαη ησλ απιψλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ. Σα Γλσζηηθά Αληηθείκελα απνηεινχλ ν Γισζζηθφο, ν Αξηζκεηηθφο, ν 8 Βι. άξζξν 33 ηνπ Ν. 3699/2008, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Α 199/ χκθσλα κε ηελ Τ.Α. 2373/2003 άξζξα 3 θαη 7 ΦΔΚ 1003/ θαη ηελ Τ.Α. 260/ άξζξν 2 θαη 4 ΦΔΚ Β 34/ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΓΔ.

16 8 Πιεξνθνξηθφο, ν Πεξηβαιινληηθφο, ν Δπηζηεκνληθφο, ν Κνηλσληθφο Γξακκαηηζκφο, ε Πνιηηηζκηθή-Αηζζεηηθή Αγσγή. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη, αθφκε, δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη γλψζε θαη ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία (ρψξνη εξγαζίαο, θνηλσληθήο ζπλάζξνηζεο, θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θ.ι.π.), ψζηε λα εληζρχεηαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ε πνηνηηθή δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. 3. Αμηνπνηνχληαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο εζηηαζκέλεο ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο, ψζηε λα ηηο ζπκπιεξψλνπλ θαη λα ηηο εκπινπηίδνπλ κε λέεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αμηνπνηνχλ ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη επέιηθηα εθπαηδεπηηθά κέζα, ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ θάζε εθπαηδεπφκελν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ. 4. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζχλζεησλ θαη πνιππνίθηισλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πξνζιακβάλεηαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη επηκνξθσκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, «πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδεη, λα παξαθνινπζεί θαη λα πινπνηεί ηηο δξάζεηο ησλ ΓΔ, ππνζηεξίδνληάο ηα ηφζν ζε δηνηθεηηθφ φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν» (Δπζηξάηνγινπ θαη Νηθνινπνχινπ, 2008: 8). 5. Δπηδηψθνληαη ζπλεξγαζίεο κε ζρεηηθνχο θνηλσληθνχο θνξείο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη ηα ζρνιεία. χκθσλα κε ηηο Τ.Α. γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΓΔ, απηά δηνηθνχληαη απφ ην Γ/ληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ην χιινγν Γηδαζθφλησλ. Έηζη: Ο Γηεπζπληήο 10 είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΓΓΓΒΜ (Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο), ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη άιινπο θνξείο, γηα ηελ 10 Σφμφωνα με το άρκρο 4.1 τθσ Υ.Α. 2373/2003, που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 1003/ και το άρκρο 5.Β.1. τθσ Υ.Α. 260/ , που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ Β 34/

17 9 πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη γηα δεηήκαηα δηνίθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θαιήο εθπξνζψπεζεο. χκθσλα κε ηε Υαηδεζενράξνπο 11, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηνλ πνιπζχλζεην ξφιν ηνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη γλψζεηο γηα ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο νκάδσλ, αλίρλεπζεο αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Υξεηάδεηαη λα δηαζέηεη νξγαλσηηθέο, ζπληνληζηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, λα κπνξεί δειαδή λα ηεξαξρεί, λα ζπληνλίδεη, λα πξνγξακκαηίδεη, λα δηαρεηξίδεηαη θξίζεηο, λα παίξλεη απνθάζεηο, αιιά θαη λα ελζαξξχλεη, λα ππνζηεξίδεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ζεζκφ, λα εκςπρψλεη (Υαηδεζενράξνπο, 2008: 25). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 12 είλαη ελεξγά ζπκκεηνρηθφο. Σν έξγν ηνπ δελ είλαη απιά δηδαθηηθφ, αιιά δηαγηγλψζθεη ηηο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, δηακνξθψλεη πξνηάζεηο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο, ζπληνλίδεη ελεξγεηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο δηεξγαζίεο κάζεζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπκβνχινπο -εάλ ππάξρνπλ- αμηνινγεί, εξεπλά θαη αλαδεηεί ηξφπνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζρεδηάδεη θαη παξάγεη δηδαθηηθφ πιηθφ ή πξνζαξκφδεη θαη αμηνπνηεί ην ππάξρνλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επηκφξθσζή ηνπ ζε βαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηε θηινζνθία, ηελ παηδαγσγηθή κεζνδνινγία (π.ρ. ελαξθηήξηα ζπλάληεζε, ζρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, δηεμαγσγή ζρεδίσλ δξάζεο, δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, αμηνιφγεζε) ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπο ηξφπνπο αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ επηκφξθσζε απηή είλαη δπλαηή κέζα απφ πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο πνπ πινπνηνχληαη θαη πξνζθέξνληαη απφ ηελ ΓΓΓΒΜ θαη ην ΗΓΔΚΔ ζε φζνπο ζηειερψλνπλ ηηο δνκέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 11 Ζ Παλαγηψηα Υαηδεζενράξνπο είλαη Φηιφινγνο, Γξ Κνηλσληθήο Λανγξαθίαο θαη δηεηέιεζε δ/ληξηα ζην ΓΔ Αραξλψλ. 12 χκθσλα κε ην άξζξν 8.3 ηεο Τ.Α. 2373/2003, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1003/ θαη ην άξζξν 6.1. ηεο Τ.Α. 260/ , πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Β 34/

18 10 Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ 13 απνηειείηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ χκβνπιν ηαδηνδξνκίαο θαη ηνλ χκβνπιν Φπρνιφγν θαη έξγν ηνπ είλαη απνθάζεηο θαη εγθξίζεηο ζρεηηθέο κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ην σξνιφγην πξφγξακκα, ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Οη απνθάζεηο ηνπ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα αληηζηξαηεχνληαη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ΓΔ, ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη δεζκεχνπλ φζνπο κεηνςεθνχλ, ελψ ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ- Γηεπζπληή. Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΔ απνηειεί ε Γξακκαηεηαθή ηνπο εμππεξέηεζε 14 απφ έλαλ δηνηθεηηθφ ππάιιειν πνπ αλαιακβάλεη ηηο βαζηθφηεξεο γξαθεηνθξαηηθήο θχζεσο εξγαζίεο. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη νξγαλσηηθέο, ζπληνληζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, εκπεηξία θαη γλψζεηο γηα ηε θπζηνγλσκία θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζεζκνχ θαη ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ψζηε λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηελ νκάδα θαη λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζθνπψλ. ε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο νξίδνληαη σο «πκβνπιεπηηθά φξγαλα ησλ ΓΔ» 15 έλαο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο πνπ ζηελ πνξεία αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν Δθπαίδεπζεο (επηηειεί ηνλ ίδην ξφιν ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο), ν χκβνπινο ηαδηνδξνκίαο θαη ν χκβνπινο Φπρνιφγνο. Έξγν ηνπο είλαη ε επηζηεκνληθή ζηήξημε ηνπ ζρνιείνπ, ε παηδαγσγηθή ζηήξημε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε εθπαηδεπνκέλσλ ηφζν γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην (χκβ. Φπρνιφγνο) φζν θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ψζηε λα εηζαρζνχλ ή λα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (χκβ. ηαδηνδξνκίαο). Δπίζεο ζπλδξάκνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ζπλαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΓΔ. 13 χκθσλα κε ην άξζξν 4.2 ηεο Τ.Α. 2373/2003, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1003/ θαη ην άξζξν 5.Β.2. ηεο Τ.Α. 260/ , πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Β 34/ χκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο Τ.Α. 2373/2003, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1003/ θαη ην άξζξν 10 ηεο Τ.Α. 260/ , πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Β 34/ χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Τ.Α. 2373/2003, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1003/ θαη ην άξζξν 6.4 ηεο Τ.Α. 260/ , πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Β 34/

19 11 Λφγσ ηνπ θαηλνηνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ ελήιηθνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε αμηνιφγεζή ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ. 16 Υσξίο λα απνθιείνληαη νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ, θξίλνληαη απαξαίηεηεο θαη πξνηηκνχληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο κέζσ: α) θαθέισλ πιηθνχ β) ζρεδίσλ δξάζεο γ) ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ δ) απηναμηνινγήζεσλ ή αμηνινγήζεσλ απφ ζπλεθπαηδεπνκέλνπο. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο είλαη πεξηγξαθηθή σο πξνο ηελ αληαπόθξηζε 17 ηνπο κε αληίζηνηρνπο δείθηεο ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ πξσηνβνπιία, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη σο πξνο ην ελδηαθέξνλ 18 ηνπο γηα κάζεζε. Ζ αξηζκεηηθή αληηζηνίρηζε ηεο επίδνζεο ζε θάζε Γξακκαηηζκφ θαη ν γεληθφο κέζνο φξνο αλαγξάθνληαη ζην κεηξψν θαη ηελ θαξηέια ηνπ καζεηή θαη ρνξεγνχληαη ζηνλ απφθνηην, φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην (π.ρ. γηα ηηο αλάγθεο πξνθεξχμεσλ δηαγσληζκψλ δεκνζίνπ). Μεηά ην πέξαο ηεο 18κελεο επηηπρνχο θνίηεζήο ηνπο νη εθπαηδεπφκελνη θξίλνληαη άμηνη ηίηινπ ζπνπδψλ ηζφηηκνπ ηνπ απνιπηεξίνπ γπκλαζίνπ. Αιιηψο ηνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ επαξθψο κπνξνχλ (κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ) λα παξαηείλνπλ ηε θνίηεζή ηνπο θαηά έλα επηπιένλ εμάκελν ψζηε λα βειηησζνχλ ζηα ζεκεία πνπ θξίζεθαλ αλεπαξθείο. 16 χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Τ.Α. 2373/2003, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1003/ θαη ην άξζξν 8 ηεο Τ.Α. 260/ , πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ Β 34/ χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο Τ.Α. 2373/2003, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1003/ θαη ην άξζξν 8 ηεο Τ.Α. 260/ ζην ΦΔΚ Β 34/ , νη ραξαθηεξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ είλαη: άξηζηα, πνιχ θαιά, θαιά, επαξθψο θαη αλεπαξθψο σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ειάρηζην, κέηξην, ηθαλνπνηεηηθφ, κεγάιν, πνιχ κεγάιν σο πξνο ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε κάζεζε θαη γεληθφηεξα γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο (πξσηνβνπιία, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ζπλεξγαηηθφηεηα) πνπ αλαπηχζζεη ζην ΓΔ. Δθζέζεηο πξνφδνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπληάζζνληαη δχν θνξέο ην ελλεάκελν. 18 φ.π.

20 Η Πνξεία Γεκηνπξγίαο ησλ ΓΔ κέρξη ην 2009 Με ην Ν. 2525/97, ε Διιάδα έρνληαο πηνζεηήζεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζεζκνζεηεί ην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο σο «εηδηθφ ηαρχξπζκν πξφγξακκα δεκνηηθήο ή γπκλαζηαθήο εθπαηδεχζεσο» θαη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2000 αξρίδνπλ νη πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο (πξνζιήςεηο εθπαηδεπηψλ, επηινγή εθπαηδεπνκέλσλ, επηκνξθψζεηο, ππνδνκέο θ.α.), ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη πηινηηθά ην πξψην ΓΔ ζηελ Διιάδα. Σν επηέκβξην ηνπ 2000 ηδξχεηαη ην ΓΔ Πεξηζηεξίνπ, ην πξψην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Ζ επηινγή ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο δελ είλαη ηπραία: «ηα πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ θαη αλεξγίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, Νίθαηαο θαη Πεξηζηεξίνπ είλαη ζεκαληηθά πςειά ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο» (Βεθξήο, 2003: 21). Τπφ ηε ζεηηθή αληίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, αιιά θαη θάπνηεο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γχξσ απφ ηελ πξψηε απηή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ πξνρψξεζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2001 ζηελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ζε 4 λέεο πφιεηο, Νεάπνιε Θεζζαινλίθεο, Σπιηζφ Κξήηεο, Πάηξα θαη Αραξλέο Αηηηθήο, δίλνληαο λέα ψζεζε θαη δπλακηθή ζην ζεζκφ κέζα απφ ηε ινγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (Βεθξήο, 2003: 24). Ζ ρξνληθή πεξίνδνο απφ ην 2000 έσο ην 2003 απνηειεί ηελ πεηξακαηηθή θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ ΓΔ, κε ηε ιήμε ηεο νπνίαο σξηκάδεη ην πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζεζπίδεηαη επίζεκα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 2373/2003. Σν ζρνι. έηνο ηδξχνληαη ηα ΓΔ Αγξηλίνπ, Ηεξάπεηξαο, Κνξπδαιινχ, Πχξγνπ, Αιεμαλδξνχπνιεο, Γηαλληηζψλ, Γξάκαο, Θεζζαινλίθεο, Καιιηζέαο, Κνκνηελήο, Λάξηζαο, Μπηηιήλεο θαζψο θαη ην ΓΔ Ησαλλίλσλ. Σν 2004 ηδξχζεθαλ άιια 14 ΓΔ εθ ησλ νπνίσλ 1 ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, 11 ην 2005 εθ ησλ νπνίσλ 1 ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα θαη 5 ην 2006 εθ ησλ νπνίσλ 1 ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007 είραλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχζαλ ζπλνιηθά 48 ζρνιεία θαη απφ απηά ηα 3 κέζα ζε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, ελψ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 56 ζρνιεία ζε έδξεο Ννκψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 6 ζε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα θαη 56 ηκήκαηα εθηφο έδξαο (ζηνηρεία απφ ΓΓΓΒΜ/ ΗΓΔΚΔ) ζε κεγάιεο πφιεηο ησλ Ννκψλ. Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2006 φια ηα ΓΔ πιένλ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Υσξίδνληαη, δε, ζε θάζεηο αλάινγα κε ηα εγθεθξηκέλα Σερληθά Γειηία Έξγνπ (Σ.Γ.Δ.) απφ ηελ Δηδηθή Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (απφ ην 2009 θαη κεηά απφ ην Δ..Π.Α.)

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα: «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα»

Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα: «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα» ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΓΑΚΑΛΔΗΟ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ «ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΑΣΑΝΟ» Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα: «Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηε ζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.: «πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο»

Π.Μ.: «πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π.Μ.: «πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα»

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νζα Διοίκηση για το Νζο Σχολείο 1. Σκοπός Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθσλζηαληίλνπ Άλλαο ηνπ Νηθνιάνπ

Παπαθσλζηαληίλνπ Άλλαο ηνπ Νηθνιάνπ ΑΝΧΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.) Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ (Δ.Π.ΠΑΗ.Κ.) ΠΩ ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΟΗ ΔΝΖΛΗΚΔ: Ζ ΘΔΩΡΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΕΟΤΑ ΜΑΘΖΖ Πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα