Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ"

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή Καηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηνπ επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαπηπμηαθή Φπζηνγλσκία ηεο Πεξηθέξεηαο Σνκείο αλάπηπμεο Τπνδνκέο ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο Οηθηζηηθφ δίθηπν θαη ηάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μαγλεζίαο ηξαηεγηθή θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Βφινπ Γεληθνί ζηφρνη θαη θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο Υσξηθέο ελφηεηεο θαη πιεζπζκηαθά κεγέζε Πνιηηηθή γεο Άμνλεο θαη πφινη αλάπηπμεο Εψλεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο Εψλεο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Εψλεο ρσξνζέηεζεο ιεηηνπξγηψλ θαηνηθίαο Μεηαθνξηθά δίθηπα θαη ινηπά δίθηπα ππνδνκήο Θέζε θαη ξφινο ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ ζην νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μαγλεζίαο ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ Πιεζπζκηαθή εμέιημε - δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Πιεζπζκφο: εμέιημε ηάζεηο (ζρεηηθνί πίλαθεο α, β, ) Ννηθνθπξηά (ζρεηηθφο πίλαθαο ) Ππξακίδα ειηθηψλ (ζρεηηθνί πίλαθεο , ) Γεκνγξαθηθνί δείθηεο Δπίπεδν εθπαίδεπζεο (ζρεηηθφο πίλαθαο ) χλνςε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο Οηθνλνκηθά ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο θαη απαζρφιεζε (ζρεηηθφο πίλαθαο ) Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο θαηά ηνκέα (ζρεηηθφο πίλαθαο ) Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο θαηά νκάδεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζρεηηθφο πίλαθαο ) χλνςε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Πίλαθεο α έσο ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Φπζηθφ πεξηβάιινλ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Γεσκνξθνινγία εδαθνινγηθά ζηνηρεία Σεθηνληθή - εηζκηθή δξαζηεξηφηεηα Τδαηηθνί πφξνη Κιηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη Υισξίδα παλίδα Πξνζηαηεπφκελα νηθνζπζηήκαηα ηνπία Καηάζηαζε πεξηβάιινληνο Πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Ηζηνξηθφ πιαίζην Αξραηνινγηθνί ρψξνη κλεκεία Πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά εθδειψζεηο Υσξνηαμηθή νξγάλσζε Γήκνπ - ρξήζεηο γεο Τθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν (ζρεηηθφο πίλαθαο )

2 3.3.2 Αγξνηηθέο ρξήζεηο Γεσξγία Κηελνηξνθία Γάζε Αιηεία Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Σξέρνπζα νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ηάζεηο Γεσινγηθή δηεξεχλεζε ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ Γεσινγία επξχηεξεο πεξηνρήο Γεσινγία πεξηνρήο ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ Πίλαθεο ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Λεηηνπξγηθή δνκή, πιεζπζκφο θνξεζκνχ, ππάξρνπζεο ππθλφηεηεο, ρξήζεηο γεο, επάξθεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Λεηηνπξγηθή δνκή πφιεο Υξήζεηο γεο Γεληθή Πεξηγξαθή Δθπαίδεπζε Τγεία Πξφλνηα Αζιεηηζκφο Πνιηηηζηηθέο Λεηηνπξγίεο Κνηλφρξεζηνη Υψξνη Ληαληθφ Δκπφξην Σνπξηζκφο Αλαςπρή Δηδηθέο Δμππεξεηήζεηο - Ηδηαίηεξεο Υξήζεηο χγθξηζε Θεζκνζεηεκέλσλ θαη Τθηζηάκελσλ Υξήζεσλ Θεζκηθφ πιαίζην αλάπηπμεο νηθηζκψλ Νέα Αγρίαινο Άγηνο Γεψξγηνο Βειαληδηά Κξηζαξηά Μάξαζνο Γεκεηξηάδα Ατδίλην Μηθξνζήβεο Πνηφηεηα θαη θπζηνγλσκία αζηηθνχ πεξηβάιινληνο Καηάζηαζε νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο (ζρεηηθνί πίλαθεο , , α, β, , , ) Πνιηηηζηηθφ, αξρηηεθηνληθφ, ηζηνξηθφ απφζεκα Φπζηθά ζηνηρεία αζηηθνχ πεξηβάιινληνο Γίθηπα αζηηθήο ππνδνκήο Ληκεληθέο ππνδνκέο Αεξνπνξηθέο ππνδνκέο ηδεξνδξνκηθέο ππνδνκέο Δλεξγεηαθφ δίθηπν Σειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν Ύδξεπζε Άξδεπζε Απνρέηεπζε νκβξίσλ αθαζάξησλ Απνξξίκκαηα Ππξαζθάιεηα ππξνπξνζηαζία Πξνγξακκαηηδφκελα έξγα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Αγρηάινπ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ, ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΧΝ Αμηνιφγεζε αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ Αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ ρσξνηαμηθνχ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα Αμηνιφγεζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνιενδνκηθήο δνκήο αζηηθήο πνηφηεηαο δσήο ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ Γεληθά Παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ ελάξηα εμέιημεο πιεζπζκνχ πξνγξακκαηηθά κεγέζε ελάξηα εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ Δπηινγή πξνγξακκαηηθψλ κεγεζψλ νηθηζηηθήο επέθηαζεο Πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε

3 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ κειέηε «Αλαζεψξεζε θαη Δπέθηαζε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Αγρηάινπ (πξψελ Γήκνπ Νέαο Αγρηάινπ Ν. Μαγλεζίαο)» εθπνλείηαη κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Βφινπ, ζχκθσλα κε ην κε αξ.πξση / ζπκθσλεηηθφ αλάζεζεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο πνπ ππνγξάθεθε κεηαμχ ηεο ζχκπξαμεο ησλ αλαδφρσλ ηεο κειέηεο «ΓΑΗΑ Α.Δ. ΜΔΛΔΣΧΝ Γ. ΜΑΜΟΤΝΖ & ΗΑ DELCO ΔΠΔ Ν. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΗΓΖ & ΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΟΡΝΖΛΗΑ ΚΑΛΚΟΠΟΤΛΟΤ» θαη ηνπ Γεκάξρνπ Βφινπ θ. Πάλνπ θνηηληψηε. Δπηβιέπνληαο κεραληθφο ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ην κε αξ.πξση. 5684/ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο/Σκήκα Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ νξίζηεθε ν θ. Πνιπκελίδεο Ησάλλεο, Αγξνλφκνο & Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, Πξντζηάκελνο ηνπ σο άλσ Σκήκαηνο. Σν Α ηάδην ηεο κειέηεο ηνπ Γ.Π.. δηαξθεί 5 κήλεο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 11 ε Γεθεκβξίνπ 2012, ηελ εκεξνκελία, δειαδή, έγθξηζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην αξ.3 ηνπ σο άλσ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ κειέηε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο Ζπείξνπ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) (ππνέξγν κε θσδηθφ ΟΠ ). Ζ κειέηε εθπνλείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ αξ. 9572/1845/ (ΦΔΚ 209Γ / ) απ. Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μειεηψλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Γ.Π..) θαη ρεδίσλ Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) θαη ακνηβέο κεραληθψλ γηα ηελ εθπφλεζε απηψλ». Δπίζεο, εθαξκφδεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηελ ππ. αξ /2004 απ. Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. (ΦΔΚ 285Γ / ) κε ζέκα «Έγθξηζε πνιενδνκηθψλ ζηαζεξφηππσλ (standards) θαη αλψηαηα φξηα ππθλνηήησλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ γεληθψλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, ησλ ζρεδίσλ ρσξηθήο θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηήο πφιεο θαη ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ». Σέινο, αθνινπζεί ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Γ.Τ., φπσο δηαηππψζεθαλ κέζα απφ ηε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηνπο αλαδφρνπο. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππφβαζξα ησλ ραξηψλ θιίκαθαο 1: ςεθηνπνηεκέλεο εηθφλεο ραξηνγξαθηθνχ πιηθνχ, πξνέιεπζεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ (Γ.Τ..) θαη θιίκαθαο 1: Γηα ηνπο ράξηεο θιίκαθαο 1:5.000 ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππφβαζξα αεξνθσηνγξαθίεο πεξηφδνπ θαη ςεθηνπνηεκέλεο εηθφλεο ραξηνγξαθηθνχ πιηθνχ (Γ.Τ..) θιίκαθαο 1: Όια ηα ππφβαζξα έρνπλ ππνζηεί θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη κεηαηξνπή ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ 87. Σα ππφβαζξα ηεο Γ.Τ.. έρνπλ ελεκεξσζεί κε ζηνηρεία πξσηνγελνχο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί απφ επηηφπηεο επηζθέςεηο, απηνςίεο θαη έξεπλεο πεδίνπ απφ ηα κέιε ηεο Οκάδαο Μειέηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε ππεξεζίεο. Σα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο (Γ.Δ.) Ν. Αγρηάινπ θαη ηα ινηπά δηνηθεηηθά φξηα έρνπλ παξαδνζεί ζε ςεθηαθή κνξθή ςεθηαθά απφ ηε Γ.Τ. θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) θαη ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 3

4 Σν παξφλ ηεχρνο απνηειεί ηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ Α ζηαδίνπ ηεο κειέηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, ηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ. Σέινο, ε παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξφηαζεο ρσξηθήο νξγάλσζεο νιφθιεξεο ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ηεο Γ.Δ. κε βάζε ηα πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη ηηο αξρέο πνπ επηιέγνληαη. ηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηνπ Α ηαδίνπ ηεο κειέηεο, αηζζαλφκαζηε ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπκε ην Γήκαξρν Βφινπ θ. Πάλν θνηηληψηε, ηνλ Αληηδήκαξρν Πνιενδνκίαο θαη Πνηφηεηα Εσήο θ. Νηθφιαν Μφζρν, ην Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο θ. πχξν Σζηξαλησλάθε, ηνλ επηβιέπνληα ηεο κειέηεο θ. Γηάλλε Πνιπκελίδε, ηηο ππαιιήινπο ηεο Γ.Τ. θ. Καηεξίλα Κνζκίδνπ θαη θ. Μαξία Κπξηαθίδνπ, θαζψο θαη ηνλ θ. Αλέζηε Κισλή, ππάιιειν ζην Γξαθείν Λεμηαξρείνπ ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη ηε δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε πνπ καο παξείραλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο θάζεο ηεο κειέηεο. 4

5 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Αγρηάινπ ηνπ Γήκνπ Βφινπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο (απηνδηνίθεζε θαη απνθεληξσκέλε δηνίθεζε) ηεο ρψξαο («Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Ν.3852/ ΦΔΚ 87Α / ). Πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψελ Γήκν Νέαο Αγρηάινπ πνπ είρε ζπζηαζεί βάζεη ηνπ Ν. 2539/1997 (ΦΔΚ 244Α /1997) ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο) θαη ν νπνίνο έρεη πιένλ εληαρζεί ζην Γήκν Βφινπ (καδί κε ηνπο πξψελ Γήκνπ Αγξηάο, Αηζσλίαο, Ησιθνχ, Νέαο Ησλίαο, Πνξηαξηάο θαη Αξηέκηδαο, θαη ηελ Κνηλφηεηα Μαθξπλίηζαο). Ζ Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο ΔΛΣΑΣ ηνπ 2011, έμη νηθηζκνχο. Αλαιπηηθά, αλά Γεκνηηθή θαη Σνπηθή Κνηλφηεηα, νη νηθηζκνί παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο: Γεκνηηθή Κνηλφηεηα (Γ.Κ.) Νέαο Αγρηάινπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο Νέα Αγρίαινο, Γεκεηξηάδα, Μεγάιε Βειαληδηά, Άγηνο Γεψξγηνο Κπλεγψλ, Μάξαζνο θαη Κξηζαξηά. Σνπηθή Κνηλφηεηα (Σ.Κ.) Ατδηλίνπ, κε έλαλ νηθηζκφ, ην Ατδίλην Σνπηθή Κνηλφηεηα (Σ.Κ.) Μηθξνζεβψλ, κε έλαλ νηθηζκφ, ηηο Μηθξνζήβεο. Δπηπιένλ, αο ζεκεησζεί φηη εληφο ησλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. εκπίπηεη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Υξπζήο Αθηήο Παλαγίαο, ην ππφινηπν θαη κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Σ.Κ. έζθινπ ηεο Γ.Δ. Αηζσλίαο. Σν ηκήκα απηφ ηνπ νηθηζκνχ δελ ην κειεηάκε ζην παξφλ Γ.Π.., θαζψο κειεηάηαη απφ ην ππφ εθπφλεζε Γ.Π.. Οηθηζηηθνχ πγθξνηήκαηνο Βφινπ. Γηνηθεηηθά, ε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ εληάζζεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, σο δεπηεξνβάζκηνο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα (Π.Δ.) Μαγλεζίαο, ε νπνία απνηειεί ηνλ πξψελ Ννκφ Μαγλεζίαο πιελ ησλ λήζσλ ησλ πνξάδσλ («Καιιηθξάηεηνη» Γήκνη θνπέινπ, θηάζνπ θαη Αινλλήζνπ), νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηελ Π.Δ. πνξάδσλ (Ν.3870/2010 ΦΔΚ 138Α / ). Γεσγξαθηθά, ε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα, δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ, πνπ δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαζψο δηαρσξίδνληαη απφ ζηελή έθηαζε ηεο Γ.Δ. Αηζσλίαο (πεξηνρή Υξπζήο Αθηήο Παλαγηάο). Σν δπηηθφ ηκήκα ζπλνξεχεη βφξεηα κε ηε Γ.Δ. Φεξψλ ηνπ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ, βφξεηα θαη αλαηνιηθά κε ηε Γ.Δ. Αηζσλίαο ηνπ Γήκνπ Βφινπ, λφηηα κε ηε Γ.Δ. Αικπξνχ ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ θαη αλαηνιηθά «βξέρεηαη» απφ ηνλ Παγαζεηηθφ Κφιπν. Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ζπλνξεχεη βφξεηα θαη δπηηθά κε ηε Γ.Δ. Αηζσλίαο ηνπ Γήκνπ Βφινπ, αλαηνιηθά κε ηε Γ.Δ. Βφινπ ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ θαη λφηηα «βξέρεηαη» επίζεο, απφ ηνλ Παγαζεηηθφ Κφιπν. Απφ θπζηθνγεσγξαθηθή άπνςε, ε πεξηνρή κειέηεο απνηειεί κηα πεδηλή, παξαζαιάζζηα πεξηνρή, ζην βνξεηνδπηηθφ κπρφ ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ. ηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ δηαθξίλνληαη επηκέξνπο ρσξηθέο ελφηεηεο, έηζη ζηα λφηηα θπξηαξρεί πιήξσο ην επίπεδν ηνπίν κε ην γεσκεηξηθφ κσζατθφ ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη εληαηηθά, βνξεηνδπηηθά ην ηνπίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ήπηεο αλαδηπιψζεηο ηνπ εδάθνπο πνπ θαιχπηνληαη απφ θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο δηαθφπηνληαη απφ έληνλνπο, θπζηθνχο ζρεκαηηζκνχο ξεκάησλ, ελψ ζηα βφξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά ν εκηνξεηλφο φγθνο θπξηαξρείηαη απφ θπζηθή βιάζηεζε κε ηε κνξθή αείθπιισλ- 5

6 πιαηχθπιισλ. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί θαη ε εθηελήο αθηνγξακκή πνπ ελψ ζην λφηην ηκήκα είλαη επζχγξακκε, ζην αλαηνιηθφ ζρεκαηίδεη κηθξέο πηπρψζεηο κε θπζηθνχο θνιπίζθνπο κε ινθψδεηο ρεξζνλήζνπο θαη ακκψδεηο παξαιίεο κηθξνχ κήθνπο. Ζ θεληξνβαξηθή ζέζε ηεο Γ.Δ. ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο, αιιά θαη ηαπηφρξνλα ε απφζηαζή ηεο απφ ην ηνπξηζηηθφ θέληξν ηεο Μαγλεζίαο, ην Πήιην, ε πεδηλή γεσκνξθνινγία θαη ην κεζνγεηαθφ θιίκα, ε εμεηδηθεπκέλε γεσξγηθή παξάδνζε (ακπεινθαιιηέξγεηα), ε θαιή πξνζβαζηκφηεηα, θαζψο δηαζρίδεηαη απφ ζεκαληηθνχο απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο νδηθνχο άμνλεο, ε γεηηλίαζε κε ην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Βφινπ-Ν. Ησλίαο (κηθξή ρξνλναπφζηαζε θαη δπλαηφηεηα εκεξήζηαο κεηαθίλεζεο) θαη ε ιεηηνπξγία σο ππνδνρέαο πξψηεο, αιιά θαη παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο απνηεινχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ Γ.Δ. εληάζζεηαη ιεηηνπξγηθά θαη εμαξηάηαη απφ ην επξχηεξν Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα (ή αζηηθή πεξηνρή) Βφινπ Νέαο Ησλίαο. Γηα απηφλ ην ιφγν, έρεη εληαρζεί θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνγξάκκαηνο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Βφινπ (ΡΒ). Ζ νηθνλνκία ηεο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία), ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη κεγάιν ηκήκα ηνπ δεπηεξνγελνχο (κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ) θαη ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο είλαη, επίζεο, ζεκαληηθά αλεπηπγκέλνο, θαζψο εμππεξεηεί επηπιένλ ην κεγάιν πιεζπζκηαθφ κέγεζνο (κφληκνη θάηνηθνη θαη παξαζεξηζηέο) θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο (πνπ αλαπηχζζνληαη ιφγσ ηνπ παξάθηηνπ ραξαθηήξα), αιιά ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ηε ζπγθξηηηθά έληνλε παξνπζία δεκφζησλ ππεξεζηψλ (πνπ ζε κεγάιν βαζκφ αθνξνχλ ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα). 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο Ζ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ δηαζέηεη κφλν ηνπηθήο εκβέιεηαο εμππεξεηήζεηο: Σέζζεξα Νεπηαγσγεία, δχν ζηε Νέα Αγρίαιν, έλα ζην Ατδίλην θαη έλα ζηηο Μηθξνζήβεο. Σξία Γεκνηηθά ρνιεία, δχν ζηε Νέα Αγρίαιν θαη έλα ζην Ατδίλην. Γπκλάζην θαη Λχθεην ζηε Νέα Αγρίαιν. Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν, ην νπνίν ππάγεηαη ζην Κέληξν Τγείαο Αικπξνχ, ζηε Νέα Αγρίαιν. Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ ζηε Νέα Αγρίαιν. Παηδηθφ ηαζκφ ζηε Νέα Αγρίαιν. Αζηπλνκηθφ Σκήκα ζηε Νέα Αγρίαιν. Καηάζηεκα ΔΛΣΑ ζηε Νέα Αγρίαιν. Αλαθνξηθά κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο αλψηεξνπ επηπέδνπ πνπ δελ δηαζέηεη, εμππεξεηείηαη θπξίσο απφ ην Βφιν, αιιά θαη απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Αικπξνχ, πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ππεξηνπηθφ θέληξν θαη παιηά έδξα ηεο Δπαξρίαο Αικπξνχ, ζηελ νπνία ππάγνληαλ νη Μηθξνζήβεο θαη ην Ατδίλη. Αλαιπηηθά, αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή κειέηεο: Δηξελνδηθείν Αικπξνχ. Πξσηνδηθείν Βφινπ. Τπνζεθνθπιαθείν Αικπξνχ. 6

7 Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Β ΓΟΤ) Βφινπ. Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Βφινπ θαη επηθνπξηθά Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Αικπξνχ. Ννζνθνκείν Βφινπ. Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο κε έδξα ην Βφιν. Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο κε έδξα ην Βφιν. Καηάζηεκα Ο.Σ.Δ. ζην Βφιν θαη ηνλ Αικπξφ. Κεληξηθφ θαηάζηεκα Γ.Δ.Ζ. ζην Βφιν θαη ππνθαηάζηεκα Γ.Δ.Ζ. ζηνλ Αικπξφ. Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο-Απνρέηεπζεο Μείδνλνο Βφινπ, κε έδξα ην Βφιν. Γαζαξρείν Βφινπ (Νέα Αγρίαινο) θαη Αικπξνχ (Μηθξνζήβεο θαη Ατδίλην). ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ κε έδξα ην Βφιν. 7ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ κε έδξα ηε Λάξηζα. Τπεξεζία Νεψηεξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Θεζζαιίαο, κε έδξα ην Βφιν. Ηεξή Μεηξφπνιε Γεκεηξηάδνο θαη Αικπξνχ / Αξρηεξαηηθή Πεξηθέξεηα Νέαο Αγρηάινπ, κε έδξα ην Βφιν. ε φ,ηη αθνξά θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ε Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ ππάγεηαη ζε: Γήκνο Βφινπ / Γηεχζπλζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο / Σκήκα Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο / Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ / Σκήκα Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο / Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Θεζζαιίαο. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο / Γηεχζπλζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ. 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή Ζ ζχλδεζε ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή γίλεηαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ Οδηθνχ δηθηχνπ. εκαληηθφο νδηθφο άμνλαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη ε Δ.Ο. 30 «Βφινπ Καξδίηζαο» κε ραξαθηήξα ελδνδεκνηηθφ θαη δηαδεκνηηθφ, θαη ελδνπεξηθεξεηαθφ θαη δηαπεξηθεξεηαθφ, πξνζδίδνληαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο θνκβηθή ζέζε. Γηαζρίδεη θαηά κήθνο νιφθιεξε ηε Γ.Δ., εμππεξεηψληαο ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο ηεο θαη ηε ζπλδέεη κε ηελ επξχηεξε αζηηθή πεξηνρή Βφινπ, κε ηελ ΠΑΘΔ θαη κε ηελ Π.Δ. Λάξηζαο (πεξηνρή Φαξζάισλ) θαη ηελ Π.Δ. Καξδίηζαο. Γπηηθά, δηαζρίδεη ην επεηξσηηθφ θνκκάηη ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ ΠΑΘΔ, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ αληζφπεδν θφκβν ησλ Μηθξνζεβψλ θαη ζπλερίδεη αλαηνιηθά πξνο ηνλ νηθηζκφ ηεο Ν. Αγρηάινπ απφ ηνλ νπνίν θαη δηέξρεηαη. ηε ζπλέρεηα, ζε έλα ηκήκα ηεο θηλείηαη παξάιιεια κε ηελ αθηή, ελψ έπεηηα νδεγείηαη βφξεηα ησλ ππφινηπσλ νηθηζκψλ ηεο Γ.Δ. πξνο ηελ πεξηνρή Βφινπ. Ζ Νέα Δζληθή Οδφο 1 (Π.Α.Θ.Δ.) 1 δηαζρίδεη κε δηεχζπλζε Β-Ν ην δπηηθφ ηκήκα ηεο Γ.Δ. ελψ έρεη έμνδν ζηελ πεξηνρή κειέηεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κέζσ ηνπ αληζφπεδνπ θφκβνπ ησλ Μηθξνζεβψλ. Σφζν ε Δ.Ο.30 φζν θαη ε Π.Α.Θ.Δ. εμππεξεηνχλ ηελ ππφινηπε Διιάδα, εθηφο ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ 1 Πξφθεηηαη γηα άμνλα κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο αθνχ αλήθεη ζην πξσηεχνλ Δζληθφ Γίθηπν θαη απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα Βνξξά Νφηνπ ηεο ρψξαο. 7

8 πξφζβαζε ζην αεξνδξφκην ηεο Νέαο Αγρηάινπ, θαζψο θαη ζην Βφιν θαη ην ιηκάλη ηνπ, σο πξνο ην κεηαθνξηθφ θνξηίν απφ ηελ Αζήλα θαη ηε Νφηηα Διιάδα. Χο πξνο ηηο ζηδεξνδξνκηθέο θαη αθηνπιντθέο κεηαθνξέο ε πεξηνρή κειέηεο εμππεξεηείηαη απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ θαη ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ αληίζηνηρα. Οη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηα αεξνδξφκηα Θεζζαινλίθεο («Μαθεδνλία») θαη Αζήλαο («Δ. Βεληδέινο») θαη ζπκπιεξσκαηηθά κφλν απφ ην αεξνδξφκην ηεο Ν. Αγρηάινπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε, εληφο ηνπ Γήκνπ Αικπξνχ. 1.4 Καηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηνπ επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ Σν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Π.Π.Υ..Α.Α.) ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (Τ.Α / , ΦΔΚ 1484Β / ) απνηειεί ην εγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Με απηφ θαηαγξάθεηαη θαη αμηνινγείηαη ε ζέζε θαη ν ξφινο ηεο Πεξηθέξεηαο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ ρψξνπ ηεο. Δπίζεο, πξνζδηνξίδνληαη κε πξννπηηθή 15εηίαο νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο. ήκεξα, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠΥΑΑ (ζηάδην δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ηνπ Α1 ζηαδίνπ), ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ παξνχζα κειέηε (εθεμήο λέν ΠΠΥΑΑ). Δπηπιένλ, ε πεξηνρή κειέηεο εκπίπηεη εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνγξάκκαηνο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Οηθηζηηθνχ πγθξνηήκαηνο Βφινπ (ΡΒ), ζχκθσλα κε ηελ 20764/ Τ.Α. (ΦΔΚ 496Γ / ). Σν ΡΒ πξνζδηνξίδεη ην ξφιν ηεο πεξηνρήο, ηφζν ζηνλ Δπξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν, φζν θαη ζηνλ εζληθφ ρψξν θαη εηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Λάξηζαο. Οξίδνληαη νη κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εζληθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο. ήκεξα έρεη νινθιεξσζεί θαη εγθξηζεί ε κειέηε, αθνινπζψληαο φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ζπληάρζεθε ην ζρέδην Π.Γ. απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη εθθξεκεί ε ζεζκνζέηεζή ηνπ. εκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη βάζεη ηεο πξφηαζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηα Ρ ησλ κηθξψλ πφιεσλ (δειαδή εθηφο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο) δελ ζα ζεζκνζεηεζνχλ θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζηα λέα ΠΠΥΑ. χκθσλα κε ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη θαηεπζχλζεηο ηνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο, παξφιν πνπ δελ πξφθεηηαη γηα εγθεθξηκέλν θείκελν. Σέινο, ζην ππάξρνλ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ εληάζζνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ΠΔΡΠΟ γηα ην Ννκφ Μαγλεζίαο (ΤΑ 26644/4171/ , ΦΔΚ 1038Γ / ). χκθσλα κε απηέο, ζηελ παξάθηηα δψλε ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, αλαηνιηθά ηνπ νκψλπκνπ νηθηζκνχ, νξηνζεηείηαη ε δψλε Α σο θαηαξρήλ θαηάιιειε γηα αλάπηπμε α θαη β θαηνηθίαο κέζσ ΠΔΡΠΟ θαη ηνλ θαζνξηζκφ έθηαζεο 870 ζηξεκκάησλ, σο ην κέγηζην εκβαδφλ πνιενδνκνχκελεο έθηαζεο ΠΔΡΠΟ ζηελ ελ ιφγσ δψλε. 8

9 Παξαηίζεληαη παξαθάησ ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, αθελφο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, βάζεη ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΠΠΥΑΑ, εκπινπηηζκέλνπ κε ηελ ππφ εμέιημε αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζή ηνπ, αθεηέξνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ, πάληα κε εζηίαζε ζηελ πεξηνρή κειέηεο (Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ) Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο θεληξηθήο Διιάδαο. Αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ην Αηγαίν Πέιαγνο, φπνπ θαη ζρεκαηίδεηαη ν πεξίθιεηζηνο Παγαζεηηθφο Κφιπνο. Βφξεηα ζπλνξεχεη κε ηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, απφ ηηο νπνίεο ρσξίδεηαη κε κηα ζεηξά ςειψλ νξεηλψλ φγθσλ (Όιπκπνο, Σίηαξνο, Κακβνχληα, Υάζηα θαη Αληηράζηα). Γπηηθά θαη λνηηνδπηηθά, ε λφηηα Πίλδνο ηε ρσξίδεη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ελψ λφηηα ην νξνπέδην Γνκνθνχ θαη ε νξνζεηξά ηεο Όζξπνο δηακνξθψλνπλ ην φξην κε ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο. Αλαθνξηθά κε ηε γεσκνξθνινγία, ν Θεζζαιηθφο ρψξνο δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο ελφηεηεο: ην νξεηλφ ηκήκα (θαηαιακβάλεη ην 67% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο), ην πεδηλφ ηκήκα (33%), ε ζαιάζζηα παξάθηηα δψλε θαη ηα λεζηά ησλ Βφξεησλ πνξάδσλ. Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο δηαηεξεί ηελ ηξίηε ζέζε ζε πιεζπζκηαθφ κέγεζνο, κεηά ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζπγθεληξψλνληαο ην 6,77% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη είλαη ε πέκπηε ζε έθηαζε (10,60% ηνπ ζπλφινπ) Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Απνηειείηαη απφ πέληε Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Σξηθάισλ θαη πνξάδσλ). Υαξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή κέζε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ (52,1 θάηνηθνη / ηεη. ρικ.). Αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, παξαηεξείηαη ε θπξηαξρία ησλ πεδηλψλ δσλψλ, θαζψο έλα πνζνζηφ 77% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζε απηέο Αλαπηπμηαθή Φπζηνγλσκία ηεο Πεξηθέξεηαο Σνκείο αλάπηπμεο ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ζηελ Πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ην ΠΠΥΑΑ, έρνπλ επηζεκαλζεί ηα παξαθάησ, αλαιπηηθά γηα θάζε ηνκέα παξαγσγήο: ηνλ πξσηνγελή ηνκέα έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε γεσξγηθή γε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο έρεη ραξαθηεξηζηεί ν Θεζζαιηθφο θάκπνο θαη ε πξνέθηαζή ηνπ αλαηνιηθά, ε πεδηλή πεξηνρή Βειεζηίλνπ, Ν. Αγρηάινπ, Βξάρνπ, Αικπξνχ θαη νχξπεο. Ζ αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πφξνπ απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα εζληθήο ζεκαζίαο. Έηζη, επηβάιιεηαη: Ζ αλάπηπμε ησλ άιισλ ρξήζεσλ λα γίλεηαη θαηά ηξφπν νξγαλσκέλν, κε παξάιιειν πεξηνξηζκφ/θαηάξγεζε ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. Ζ επηινγή ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα θξηζεί απαξαίηεην λα αιιάμνπλ ρξήζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θάζε πεξηνρήο. Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα δεηείηαη ε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Μαγλεζίαο (ΔΥΧΠ-ΠΔΜ), αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ ή ηεο κνλάδαο. 2 Βάζεη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΠΠΥΑΑ. 9

10 Ζ εθαξκνγή κεζφδσλ θαη ε πινπνίεζε έξγσλ πεξηβαιινληηθήο εμπγίαλζεο ησλ πεδηλψλ εδαθψλ (π.ρ. πξνγξάκκαηα απνληηξνξχπαλζεο). Ζ πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ην πδαηηθφ έιιεηκκα θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνσζεζνχλ έξγα κηθξήο θιίκαθαο θαη άκεζεο απφδνζεο (π.ρ. θξάγκαηα, ιηκλνδεμακελέο) κε ζηφρν ηε ζπγθξάηεζε επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ. Ζ ιήςε κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο ζπαηάιεο ηνπ λεξνχ θαηά ηελ άξδεπζε θαη ε θάιπςε κε ζπιινγηθά δίθηπα φιεο ηεο γεσξγηθήο γεο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Πξνηεξαηφηεηα έρνπλ νη πεξηνρέο, φπνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε ζπιινγηθά αξδεπηηθά δίθηπα ή αξδεχνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηδησηηθά έξγα. Ζ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Ζ πξνζηαζία θαη πξνψζεζε επψλπκσλ / ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ε ιήςε κέηξσλ απνηξνπήο ηεο αιιαγήο ρξήζεο ζηηο ηδηνθηεζίεο / κηθξνπεξηνρέο, φπνπ παξάγνληαη ηα παξαπάλσ πξντφληα. Απαηηείηαη ε θηεκαηνγξάθεζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ε ζχληαμε ακπεινπξγηθνχ θηεκαηνινγίνπ ζε πεξηνρέο φπνπ παξάγνληαη θξαζηά ΟΠΑΠ/ΟΠΔ (φπσο ε πεξηνρή ηεο Νέαο Αγρηάινπ). Ζ πξνζαξκνγή ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζηνπο θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηεο πξνψζεζεο ηεο «ζπκβαζηαθήο» γεσξγίαο κε πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο. ηνλ θιάδν ηεο εμφξπμεο, επηβάιιεηαη λα πεξηνξηζηεί ε εμφξπμε αδξαλψλ πιηθψλ εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ αλά Π.Δ., ιαηνκηθψλ δσλψλ. Δπνκέλσο, ηα λφκηκα ιαηνκεία εθηφο δσλψλ πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ κεηά ηελ νξηζηηθή ιήμε ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ καξκαξνθφξσλ θνηηαζκάησλ κε απζηεξή ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο σο πξνο ηνλ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. εκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα απνηειεί θαη ν θιάδνο ηεο θηελνηξνθίαο. Ζ κε εληαηηθή θηελνηξνθία ζεσξείηαη, θαηαξρήλ, ζπκβαηή ρξήζε ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο, εθηφο απφ ηηο πεξηνρέο φπνπ πξνβιέπεηαη έληνλε νηθηζηηθήηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Χζηφζν, είλαη αλαγθαίνο ν θαζνξηζκφο δσλψλ (επξχηεξεο πεξηνρέο αλαδήηεζεο ΠΟΑΠΓ θηελνηξνθίαο), φπνπ ζα αζθνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο, καδί κε άιιεο ζπκβαηέο ρξήζεηο θαη ζηηο νπνίεο ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ κνλάδεο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο πξνθαιεί ζχγθξνπζε ρξήζεσλ. Καηαξρήλ, θαηάιιειεο είλαη νη πεξηνρέο φπνπ ήδε ππάξρεη θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ πξνβιέπεηαη αλάπηπμε αζχκβαησλ ρξήζεσλ. Ζ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ εζηαπιηζκέλεο θηελνηξνθίαο ζε γεσξγηθή γε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο δελ ζεσξείηαη αζχκβαηε, αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ε ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ΠΠΥΑΑ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε ην λέν ΠΠΥΑΑ, ε θαηεχζπλζε γηα ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ ΠΟΑΠΓ πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί. Αλαθνξηθά κε ην δεπηεξνγελή ηνκέα, βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ε απνηξνπή ηεο δηάζπαξηεο ρσξνζέηεζεο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο νξγαλσκέλεο πεξηνρέο, κε εμαίξεζε ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπηθή αγξνηηθή παξαγσγή. Γηα απηφ πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη ππάξρνληεο ππνδνρείο (π.ρ. πνιενδφκεζε, έξγα ππνδνκήο) θαη λα εμεπξεζνχλ λένη είηε κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ζπγθεληξψζεηο είηε κε βάζε ην κνληέιν ρσξηθήο νξγάλσζεο. χκθσλα κε ην ΠΠΥΑΑ, ε Π.Δ. Μαγλεζίαο έρεη ηδηαίηεξα ηζρπξή 10

11 βηνκεραληθή παξάδνζε θαη ππάξρεη αλάγθε θαζνξηζκνχ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ, σζηφζν ε πεξηνρή ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ Αικπξνχ, ζεκεηψλεη ζπγθέληξσζε παξαπιήζησλ κνλάδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα, δηαζέηεη ηζρπξά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα εληφο ηεο Π.Δ. Σέινο, ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη εηδηθά ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ, δχν είλαη νη δψλεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθνχο ηζηνξηθνχο θαη θαζηεξσκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο βνπλνχ θαη ζάιαζζαο, ην ηφμν Όιπκπνο Όζζα Μαπξνβνχλη Πήιην πνξάδεο (αλαηνιηθά ηεο Πεξηθέξεηαο) θαη ε πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα Μεηέσξα, ηνλ Κφδηαθα, ηηο πεξηνρέο ησλ ιηκλψλ Πιαζηήξα θαη κφθνβνπ θ.ιπ. (δπηηθά ηεο πεξηθέξεηαο). Ζ πεξηνρή κειέηεο δελ αλήθεη ζε θακία απφ ηηο δχν δψλεο. Χζηφζν, βάζεη ηνπ λένπ ΠΠΥΑΑ, πξνηείλεηαη ε αλαηνιηθή δψλε λα δηεπξπλζεί, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηα δπηηθά παξάιηα ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ, ηα νπνία επηπιένλ πξνηείλεηαη λα εληαρζνχλ ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ πεξηνρψλ κε έληνλεο ηάζεηο αλάπηπμεο θαη πξνβιήκαηα ζχγθξνπζεο ρξήζεσλ. Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο απνηεινχλ ε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο απνζέκαηνο κέζσ πνιενδφκεζεο, ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ ζπγθέληξσζεο (ΠΔΡΠΟ, ΠΟΣΑ, ΠΟΑΠΓ) θαζψο θαη θηλήηξσλ κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Τπνδνκέο ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο Αλαθνξηθά κε ην νδηθφ δίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο απηφ θαηεγνξηνπνηείηαη ζε δχν επίπεδα, ην ππεξηνπηθφ 3 θαη ην ηνπηθφ 4. ην ππεξηνπηθφ επίπεδν αλήθεη ν απηνθηλεηφδξνκνο ηεο ΠΑΘΔ, ν νπνίνο θαη απνηειεί βαζηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Δίλαη ν θχξηνο Δζληθφο Άμνλαο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, πνπ δηέξρεηαη απφ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζπλδέεη ηελ Πεξηθέξεηα κε ηνπο θχξηνπο πφινπο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο ηεο Υψξαο (Αζήλα Θεζζαινλίθε). Γηα ηελ ΠΑΘΔ απαηηείηαη ε νινθιήξσζή ηεο ζην ηκήκα ησλ Σεκπψλ. Γηα ην ηκήκα ηνπ άμνλα πνπ δηέξρεηαη απφ ην Θεζζαιηθφ θάκπν εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα εμειηρζεί ζην ηζρπξφηεξν ππνζχλνιφ ηεο ΠΑΘΔ, κεηά απφ απηά ησλ δχν κεηξνπφιεσλ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην λέν ΠΠΥΑΑ ε πξφβιεςε απηή είλαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμε θαη θαίλεηαη φηη δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νξαηφ κέιινλ. Δλ δπλάκεη δεπηεξεχνληεο δηαπεξηθεξεηαθνί άμνλεο αλάπηπμεο είλαη ε νδφο Λάξηζαο Κνδάλεο θαη ν νδηθφο άμνλαο Δ65. ε ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ν άμνλαο Λάξηζαο Βφινπ ζα εμειηρζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο δίπνινπ αλάπηπμεο δηαπεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, κε ηζρπξή ζπγθέληξσζε αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ζχλζεηε εζσηεξηθή νξγάλσζε ε νπνία ηείλεη λα απνθηήζεη ραξαθηεξηζηηθά κεηξνπνιηηηθήο δψλεο. Γηα ην λέν ΠΠΥΑΑ, ε πξφγλσζε απηή δελ επαιεζεχηεθε, θαζψο ε αμηνπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Δθηφο απφ ηνλ απηνθηλεηφδξνκν ηεο ΠΑΘΔ (ππεξηνπηθφ επίπεδν), ην νδηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη θαη άμνλεο πνπ αλήθνπλ ζην ηνπηθφ επίπεδν. ε ζρέζε κε ην ηνπηθφ επίπεδν επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νδψλ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ε παξάθακςε ησλ αλψηεξσλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ. 3 Οη θιάδνη πνπ ζπλδένπλ ηελ Πεξηθέξεηα κε ηα κεγάια θέληξα αλάπηπμεο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, ηηο φκνξεο Πεξηθέξεηεο θαη ηα 4 λνκαξρηαθά θέληξα κεηαμχ ηνπο. 4 Οη θιάδνη πνπ εμππεξεηνχλ ηηο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ. 11

12 Γηα ηηο αεξνπνξηθέο ππνδνκέο, ηνλίδεηαη ε ζεκαζία δεκηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ αεξνδξνκίνπ ζηε Νέα Αγρίαιν πνπ ζα κπνξεί κε επάξθεηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ. εκεηψλεηαη πσο ηα έξγα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηθαλνπνηεηηθά. ρεηηθά κε ηα ιηκάληα θαη ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο σο θφκβνπ δηθηχσλ, σζηφζν, ν ξφινο ηνπ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. ηε Γ.Δ. πνπ κειεηάκε, ζε ζρέζεηο κε ηηο ππνδνκέο αλάπηπμεο, ην ΠΠΥΑΑ πξνηείλεη λα ιεθζεί ππφςε ε δπλαηφηεηα παξάιιειεο εμππεξέηεζεο ζθαθψλ αλαςπρήο θαη αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, ζηα παξάιηα ηεο Πεξηθέξεηαο θη ηδηαίηεξα εθφζνλ πξνβιέπνληαη ρξήζεηο ηνπξηζκνχ θαη β θαηνηθίαο. Αλαθνξηθά κε ηα πδξεπηηθά θαη αξδεπηηθά δίθηπα, απαηηνχληαη κηθξά, άκεζεο απφδνζεο έξγα πνπ εμαζθαιίδνπλ επάξθεηα, βειηηψλνπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξάηεζε ησλ εδαθψλ θαη ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. Ζ αχμεζε ησλ απνζεκάησλ ζα έρεη απνηέιεζκα κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζή ηνπο. Γηα απηφ πξνηείλεηαη: Δθζπγρξνληζκφο θαη επέθηαζε ησλ ζπιινγηθψλ δηθηχσλ άξδεπζεο. ηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο αλεμέιεγθηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνθνξέσλ. Γεκηνπξγία εληαίνπ θνξέα δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. Θεζκνζέηεζε κέηξσλ θαη θηλήηξσλ, ψζηε ην ζχλνιν ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ λα αξδεχνληαη κέζσ ζπιινγηθψλ δηθηχσλ. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηα δίθηπα απνρέηεπζεο, πξνηείλεηαη λα θαιχπηνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ δίθηπν απνρέηεπζεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.) νη παξαιηαθνί νηθηζκνί θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα εθείλνη ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ θαζψο θαη φζνη εκθαλίδνπλ έληνλεο ηάζεηο αλάπηπμεο (ηνπξηζκνχ β θαηνηθίαο) θαζψο θαη νη πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο ξππνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ (βηνκεραλία εζηαπιηζκέλε θηελνηξνθία). ην ζεκείν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ ππνβάζκηζε θαη ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ, ε νπνία θαη απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δθηφο απφ ηα κέηξα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Θεζζαιίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρσξνρξνληθψλ κεηαβνιψλ ηνπο θαη ηελ πξφβιεςε ησλ ηεο κειινληηθήο ηνπο εμέιημεο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκφο / πινπνίεζε εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο θαη δεπηεξνβάζκηαο ζε φζεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο Οηθηζηηθό δίθηπν θαη ηάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο Ο ρψξνο ηεο Πεξηθέξεηαο νξγαλψλεηαη ζε ηέζζεξηο δψλεο: (α) ηελ ππφ δηακφξθσζε κεηξνπνιηηηθή δψλε Λάξηζαο Βφινπ θαη ηε δψλε Καξδίηζαο-Σξηθάισλ- Λάξηζαο, (β) ηε δψλε εληαηηθήο γεσξγίαο, (γ) ηελ νξεηλή πεξηκεηξηθή δψλε θαη (δ) ηε δψλε ησλ λεζηψλ. Ζ πεξηνρή κειέηεο εληάζζεηαη ζηε δψλε εληαηηθήο γεσξγίαο, ε νπνία θαηαιακβάλεη ην Θεζζαιηθφ θάκπν κε πξνεθηάζεηο ζε πεξηνρέο κεγαιχηεξνπ πςνκέηξνπ, έρεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ λένπ ηχπνπ (ΠΟΠ, βηνινγηθή γεσξγία) θαη ζα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ζρεηηθά ππθλφ δίθηπν αγξνηηθψλ θέληξσλ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Βάζεη ηνπ λένπ ΠΠΥΑΑ δελ επηηεχρζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο σο πξνο ηηο λέεο αληαγσληζηηθέο κνξθέο 12

13 γεσξγίαο, ελψ θαη ηα αγξνηηθά θέληξα δελ έρνπλ εληζρπζεί, αληίζεηα πθίζηαληαη πίεζε, δεκνγξαθηθή θαη νηθνλνκηθή. Δπίζεο, ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, δηαθξίλνληαη θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο ρψξνπ, έηζη ππάξρεη ν παξάθηηνο/λεζησηηθφο ρψξνο θαη ν νξεηλφο ρψξνο. Ζ πεξηνρή κειέηεο εκπίπηεη ζηνλ παξάθηην/λεζησηηθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα παξάιηα ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ, κία απφ ηηο πέληε θχξηεο ρσξηθέο ελφηεηεο, ε νπνία παξνπζηάδεη πνιχκνξθν ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη ζπλδπάδεη ηνλ «θιεηζηφ» θφιπν ηνπ Παγαζεηηθνχ πνπ είλαη πεξηβαιινληηθά επαίζζεηνο, απφ ηελ άιιε θηινμελεί κηα κεγάιε πφιε κε βηνκεραληθή αλάπηπμε πνπ πξφθεηηαη λα εληαηηθνπνηεζεί, αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ αλαςπρήο. Ζ ελφηεηα ησλ παξάιησλ ηνπ Παγαζεηηθνχ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ππνελφηεηεο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά: (α) ηα παξάιηα ηνπ Πειίνπ, (β) ηε δψλε απφ ην Π.. Βφινπ κέρξη ηνλ Αικπξφ θαη (γ) ηα δπηηθά παξάιηα ζηελ είζνδν ηνπ Κφιπνπ. Ζ πεξηνρή κειέηεο εληάζζεηαη ζηε δεχηεξε ππνελφηεηα, ε νπνία απνηειεί ην ζαιάζζην κέησπν ηεο πξνβιεπφκελεο δψλεο αλάπηπμεο αζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, κε αληίζηνηρν ραξαθηήξα θαη γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο. Δπηπιένλ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε: Οη θαηεπζχλζεηο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ αθηψλ. Ζ ηδηνκνξθία ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ. Σν ππάξρνλ ή εθπνλνχκελν ζεζκηθφ πιαίζην θαη κειέηεο (πεξηνρέο πξνζηαζίαο, ΕΟΔ, εηδηθά δηαηάγκαηα θ.η.ι.). Οη επηινγέο ηνπ ΠΠΥΑΑ (π.ρ. πεξηβάιινλ, γεσξγηθή γε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, νηθηζηηθφ δίθηπν, ρσξηθή δνκή). Σν πξφηππν ρσξηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ην νπνίν βάζεη λένπ ΠΠΥΑΑ παξακέλεη επίθαηξν, δηαξζξψλεηαη σο εμήο: Κχξηνο άμνλαο αλάπηπμεο (ππάξρσλ) Λάξηζαο-Βφινπ, επεθηεηλφκελνο πξνο Βνξξά θαη Νφην. Κχξηνο άμνλαο αλάπηπμεο (λένο) Καξδίηζαο Σξηθάισλ, επεθηεηλφκελνο πξνο Βνξξά (Καιακπάθα Δγλαηία Οδφο) θαη Νφην (Λακία). Γχν Εψλεο Αλάπηπμεο κε Αληίζηνηρεο Εψλεο Ζκεξήζησλ Μεηαθηλήζεσλ, ηελ αλαηνιηθή, κε θχξηνπο πφινπο ηε Λάξηζα θαη ην Βφιν θαη δεπηεξεχνληεο πφινπο ηνλ Σχξλαβν, ην Βειεζηίλν θαη ηνπο Αικπξφ-Δπμεηλνχπνιε θαη ηε δπηηθή κε θχξηνπο πφινπο ηελ Καξδίηζα θαη ηα Σξίθαια θαη δεπηεξεχνληεο ην Μνπδάθη, ηνπο νθάδεο, ηελ Πχιε θαη ηελ Καιακπάθα, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν αλακέλεηαη λα αλαιάβνπλ ν Παιακάο θαη ε Φαξθαδψλα. Έληεθα αλαπηπμηαθέο ελφηεηεο, κε θέληξα ηνπο νηθηζκνχο 3 νπ επηπέδνπ, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηηο δχν Εψλεο Αλάπηπμεο. Κέληξα παξνρήο εμππεξεηήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο 3 νπ επηπέδνπ, ηνλ Σχξλαβν θαη ην Βειεζηίλν, εμαξηεκέλα απφ Λάξηζα θαη Βφιν αληίζηνηρα (ζηελ αλαηνιηθή δψλε), θαη ηνλ Παιακά θαη ηε Φαξθαδψλα, εμαξηεκέλα απφ Καξδίηζα θαη Σξίθαια αληίζηνηρα (ζηε δπηηθή δψλε). Με ηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη δνκή ηεο Πεξηθέξεηαο επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, ψζηε ε κεηαθίλεζε ηνπ πιενλάδνληνο αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη θαηά θχξην ιφγν εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Γεδνκέλεο ηεο έιμεο πνπ αζθνχλ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, πξνηείλεηαη ε ζσζηή νξγάλσζε ησλ ππφινηπσλ νηθηζκψλ ψζηε λα απνηειέζνπλ πφινπο έιμεο ηνπ πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ηεξαξρεκέλνο ζρεδηαζκφο απφ ηα αλψηεξα 13

14 επίπεδα ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ. Σα ηέζζεξα κεγάια θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο, Λάξηζα, Βφινο, Σξίθαια, Καξδίηζα, ζπλδπάδνληαη αλά δχν, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πφινη αλάπηπμεο κέζα ζε αληίζηνηρεο αλαπηπμηαθέο δψλεο, νη νπνίεο θαη πεξηβάιινληα απφ ηηο Εψλεο Ζκεξεζίσλ Μεηαθηλήζεσλ. Έηζη, θαηά ην ζρεδηαζκφ, ζε επίπεδν ΓΠ/ΥΟΟΑΠ δίδνληαη νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: Ζ ηεξάξρεζε θαη νξγάλσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ (ξφινη, εμαξηήζεηο, αλαπηπμηαθέο ελφηεηεο θ.η.ι.). Ο θαζνξηζκφο πξνγξακκαηηθψλ πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεληξσηηθψλ ρσξηθά πνιενδνκηθψλ κεραληζκψλ (ΒΔΠΔ, ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ θ.ιπ.) κε παξάιιειν πεξηνξηζκφ- θαηάξγεζε ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, κε επηδίσμε ηε ζπγθέληξσζε-ζπλχπαξμε ησλ ρξήζεσλ θαη βαζηθφ ζηφρν ηε δηαθχιαμε ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ. Ο αθξηβήο θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο ζηηο πεξηνρέο ησλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ 3νπ επηπέδνπ θαη άλσ, θαηά κήθνο ησλ αμφλσλ αλάπηπμεο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ησλ Εσλψλ Ζκεξήζησλ Μεηαθηλήζεσλ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μαγλεζίαο Ζ Π.Δ. Μαγλεζίαο απνηειεί κηα απφ ηηο ηέζζεξηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη εληνπίδεηαη ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο. Νφηηα ζπλνξεχεη κε ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο θαη αλαηνιηθά «βξέρεηαη» απφ ην Αηγαίν Πέιανο. Πεξηιακβάλεη γεσγξαθηθά ηνπο Γήκνπο Βφινπ, Ρήγα Φεξαίνπ, Εαγνξάο Μνπξεζίνπ, Αικπξνχ, Ννηίνπ Πειίνπ, θαζψο θαη ηα λεζηά ησλ Βφξεησλ πνξάδσλ, Αιφλλεζν, θηάζν θαη θφπειν. Έδξα ηεο Π.Δ. είλαη ν Βφινο, κε ξφιν πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο Π.Δ., αιιά θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, δηαζέηνληαο ιηκάλη, Παλεπηζηήκην θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ, πεδία ηα νπνία κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε εκβέιεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα βειηησζνχλ νη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο θαη ν αζηηθφο εμνπιηζκφο, ελψ θαη ζε ζρέζε κε ην Παλεπηζηήκην ζα πξέπεη ν ξφινο ηνπ λα κεγεζπλζεί ηφζν σο πφινο εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο, φζν θαη σο θέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. εκαληηθή επθαηξία, αιιά θαη αλάγθε γηα ηελ Πεξηθέξεηα, απνηειεί ε αλάπηπμε ηνπ Βφινπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Λάξηζα, έρνληαο σο ζηφρν ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε κηαο κεηξνπνιηηηθήο δψλεο ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ δηαθξηηά θαη νη δχν πφιεηο. ηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο νη 35 απφ ηηο 81 Σνπηθέο Κνηλφηεηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο νξεηλέο, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 43,2%, έλαληη ησλ 27 Σ.Κ. πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ Δ..Τ.Δ. (2001) σο πεδηλέο, πνζνζηφ 33,3%. χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο ήηαλ θάηνηθνη, ελψ ην 2011 ν κφληκνο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε άηνκα. Αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο ην πςειφηεξν πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ ζεκεηψλεηαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, πνζνζηφ ίζν κε 51,25% ην 2001, ελψ αθνινπζεί ν δεπηεξνγελήο (20,83%) θαη ν πξσηνγελήο (15,61%). Όζνλ αθνξά ζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί, 5 Γεληθέο Καηεπζχλζεηο Πεξηνρψλ Δηδηθά Ρπζκηδφκελεο Πνιενδφκεζεο (ΠΔΡΠΟ) θαη ζπγθεθξηκέλα «Έγθξηζε γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ εηδηθά ξπζκηδφκελεο πνιενδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ΠΔΡΠΟ) ηδηνθηεηψλ γεο ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο 5 χκθσλα κε ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. [ GR]. 14

15 θαη εθηφο νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923, θαζψο θαη νηθηζκψλ κέρξη θαηνίθνπο ζην Ν. Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 1038Γ / )». Με βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε Τ.Α. νξίδνληαη νη θαηαξρήλ θαηάιιειεο πεξηνρέο γηα ΠΔΡΠΟ, ην κέγηζην εκβαδφλ ησλ εθηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ σο ΠΔΡΠΟ θαη λα πνιενδνκεζνχλ, ην ρξνλνδηάγξακκα (κε ρξνληθφ νξίδνληα 10εηίαο) θαη γεληθέο θαηεπζχλζεηο. 1.5 ηξαηεγηθή θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Βφινπ Γεληθνί ζηφρνη θαη θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο χκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, ηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ, ηαπηίδνληαη κε ηε «Εψλε Ζκεξήζησλ Μεηαθηλήζεσλ» απφ θαη πξνο ην αζηηθφ θέληξν Βφινπ, φπσο απηή νξίζηεθε κε ην ΠΠΥΑΑ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. ηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΡΒ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ θαη ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ Βφινπ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλή ρψξν, ε ηφλσζε θαη αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο, ε ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θπζηνγλσκίαο, ε αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ, θαη ε επίηεπμε ρσξηθήο ζπλνρήο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο πφιεο-ππαίζξνπ. Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ: Σν ιηκάλη. Σν πνιηηηθφ αεξνδξφκην Ν. Αγρηάινπ. Απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θαζφζνλ είλαη ην κνλαδηθφ αεξνδξφκην ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο, εχθνια πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ Δ75. Ζ πξννπηηθή νδηθήο ζχλδεζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ κε ηνλ Βφιν απφ ηελ πιεπξά ηεο Νέαο Αγρηάινπ, ε ζχλδεζε ηεο Δ65 κε ηνλ Αικπξφ, ε ζηδεξνδξνκηθή θαη νδηθή ζχλδεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ Βειεζηίλνπ θαη ηνλ πξναζηηαθφ ζηδεξφδξνκν Βφινπ-Λάξηζαο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο νδηθήο ζχλδεζεο Αεξνδξνκίνπ ΠΑΘΔ ζα ζπκβάινπλ ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ αεξνδξνκίνπ. Μεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ λένπ αεξνζηαζκνχ πξέπεη λα επηδησρζεί ε αλάπιαζε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ. Σν Παλεπηζηήκην θαη ε έξεπλα-ηερλνινγία. Οη θπζηθνί θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη. Ζ πεξηνρή ηνπ ΡΒ ζπγθεληξψλεη κεγάιεο έθηαζεο θαη επξσπατθήο ζεκαζίαο θπζηθνχο θαη ηζηνξηθνχο-πνιηηηζηηθνχο πφξνπο. Ζ ππνζηήξημε ηνπ ζπγθξηηηθνχ απηνχ πιενλεθηήκαηνο απαηηεί ζχλζεηεο δξάζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη πξνβνιή ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ, δηακέζνπ ελζσκάησζήο ηνπο ζε εληαία δίθηπα θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα πξνσζνχληαη αλαπηπμηαθά νη αληίζηνηρεο πεξηνρέο θαη λα αλαδεηθλχεηαη ε ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θάζε ζπλερφκελνπ ρσξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Ζ ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζπλερίδεη λα απνηειεί θπξίαξρε κνξθή θαη κάιηζηα, κε ηξφπν πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ πεξηνρψλ παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη απηψλ κε ηνπξηζηηθή εμεηδίθεπζε, ιφγσ ηνπ εηδηθνχ, κε καδηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ηνπξηζκνχ. ηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Αγρηάινπ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 15

16 «θιαζζηθνχ ηνπξηζκνχ», νη νπνίεο δελ ζίγνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ θαη ρσξνζεηνχληαη αλάκεζα ζηνπο δχν βαζηθνχο θφκβνπο, ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ θαη αεξνδξφκην ηεο Ν. Αγρηάινπ, ελψ, ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο πξνηείλεηαη ε πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ζπλεδξηαθφο, ζξεζθεπηηθφο, αζιεηηθφο, αξραηνινγηθφο πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο, αγξνηνπξηζκφο, γαζηξνλνκηθφο, ζεκαηηθφο, ζαιάζζηνο. Οη αζιεηηθέο ππνδνκέο. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο. ηφρν απνηειεί ε αμηνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ παξαγσγή επψλπκσλ πνηνηηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ε αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ε πξνψζεζε κνξθψλ αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο. Κχξην κέζν απνηειεί ε αμηνπνίεζε ηεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ (δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη θεπεπηηθά πνηφηεηαο), ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ηηο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έρεη ηζρπξή παξάδνζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρ..Β, ε νπνία απφ ην Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηε Βηνκεραλία ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή κε πνιχ πςειή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ άζθεζε ρσξηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα. Γηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά θιάδσλ κεηαπνίεζεο κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη πξννπηηθέο ζπλέξγηαο κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ρσξηθή αλάπηπμή ηεο δηαηεξείηαη ζηνπο ζεκεξηλνχο πφινπο θαη άμνλεο, κε άζθεζε πνιηηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ (1) ηε δεκηνπξγία λένπ επηρεηξεκαηηθνχ βηνκεραληθνχ πφινπ ζηνλ Αικπξφ, (2) ηνλ απνθιεηζκφ λέσλ ρσξνζεηήζεσλ ζηελ παξάθηηα δψλε, πέξαλ ησλ δχν ήδε πθηζηάκελσλ πφισλ, δειαδή απηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο ΑΓΔΣ ζηελ Αγξηά θαη εθείλνπ ζην Σζηγθέιη Αικπξνχ. ηελ αλσηέξσ εμαίξεζε ππνρξεσηηθήο κεηεγθαηάζηαζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο πγξψλ θαπζίκσλ ηεο ΔΛΗΝΟΗΛ ζηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπο εθηφο Παγαζεηηθνχ θφιπνπ ψζηε λα δηαθπιαρζεί ην επαίζζεην νηθνζχζηεκα απηνχ θαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο πξνηείλεηαη ε νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θαη εηδηθφηεξα ηνπ εχζξαπζηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ, ην νπνίν πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί σο «ηδηαηηέξσο επαίζζεην» θαη λα νξηνζεηεζνχλ απζηεξέο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο, ε πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ, ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε, ηελ ππνβάζκηζε, ηελ εξεκνπνίεζε, ηε δηάρπηε ξχπαλζε, ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ βηνκεραληθψλ εθπνκπψλ θαη ηεο αέξηαο ξχπαλζεο, ε απνηειεζκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη ιπκάησλ, ε εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε ηελ αλάιεςε δξάζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ, εηδηθά γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ησλ επαίζζεησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Γηα ηελ αλάδεημε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ, απαηηείηαη κεηαμχ άιισλ ε αλάζρεζε ηεο νηθηζηηθήο εμάπισζεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε ηδηαίηεξε έληαζε θπξίσο ζην νηθηζηηθφ ζχλνιν ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο ηνπ Βφινπ, αιιά θαη ζηα νηθηζηηθά ζχλνια ηνπ Αικπξνχ, ηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη ηνπ Βειεζηίλνπ. Απηή ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο 16

17 ησλ αληίζηνηρσλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηνπο σο ηφπσλ θαηνηθίαο, αλαςπρήο θαη επελδχζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, πξνσζνχληαη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζθνξά πνιενδνκεκέλεο γεο, ζηε βάζε ηεθκεξίσζεο ησλ αληίζηνηρσλ νηθηζηηθψλ αλαγθψλ, θαη ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, ζχκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΠΥΑΑ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ αγξνηηθνχ ραξαθηήξα ή πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηηο πηέζεηο ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη απφ ηελ απξνγξακκάηηζηε εμάπισζε ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο. Σέινο, γηα ηελ επίηεπμε ρσξηθήο ζπλνρήο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο πφιεο-ππαίζξνπ απαηηείηαη ε πξνψζεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ζπζηεκάησλ πφιεσλ ζε πςειφηεξν επίπεδν (Βφινο, Λάξηζα, Σξίθαια, Καξδίηζα), κε ηελ αξσγή ησλ κηθξφηεξσλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ (φπσο ηνπ Αικπξνχ θαη ηνπ Βειεζηίλνπ, ζηελ πεξηνρή ΡΒ). Τπνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζχλδεζεο κε ηνπο παξαπάλσ «πφινπο» ησλ κηθξφηεξσλ νηθηζκψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζε έλα ηεξαξρεκέλν νηθηζηηθφ δίθηπν, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε λέα, επηζπκεηή κνξθή εηαηξηθήο ζρέζεο πφιεο-ππαίζξνπ θαη ηελ ηζφξξνπε ρσξηθή νξγάλσζε θαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο επέθηαζεο ησλ αζηηθψλ ρξήζεσλ εηο βάξνο ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ πεξηνρψλ θπζηθνχ ηνπίνπ (δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο, πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο), ζε ελαξκφληζε θαη κε ην αξ. 10, εδ. 3 ηνπ ΓΠΥΑΑ. Σν πξνσζνχκελν πξφηππν ρσξηθήο ζπλνρήο πξνηείλεη ηνλ «εκπινπηηζκφ» ησλ δεπηεξεπφλησλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ, δειαδή, ηνπ Αικπξνχ, ηνπ Βειεζηίλνπ θαη ηεο Νέαο Αγρηάινπ κε ιεηηνπξγίεο πεξηθεξεηαθήο αθηηλνβνιίαο, κε ηηο νπνίεο νινθιεξψλεηαη ν πξψηνο βαζκφο απνθέληξσζεο. Σνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ινηπψλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ κε ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγηθέο ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο ζε ππεξεζίεο, θαζψο θαη κε ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ζπιινγήο απνξξηκκάησλ θ.ιπ., πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε πνηφηεηα δσήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πξφζζεηνπ πιεζπζκνχ παξαιακβάλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ή ζηηο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο ηνπ Π.. Βφινπ, θαζψο θαη ζε λέεο πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο ζηνλ νηθηζκφ Βειεζηίλνπ θαη ζην Γήκν Αικπξνχ. Σκήκα ηνπ πξφζζεηνπ πιεζπζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα εγθαηαζηαζεί ζηηο παξαιηαθέο δψλεο ησλ Γ.Δ. Αγξηάο, Αξηέκηδαο, Νέαο Αγρηάινπ θαη Αηζσλίαο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο ρσξηθήο ζπλνρήο ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ε θαιή θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ, κε ηαπηφρξνλε πξνψζεζε θαη νινθιήξσζε πξφηππσλ θαη νηθνινγηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ Υσξηθέο ελφηεηεο θαη πιεζπζκηαθά κεγέζε ηελ πεξηνρή ηνπ ΡΒ νξγαλψλνληαη ηξεηο ρσξηθέο ελφηεηεο (Υ.Δ.), ε ρσξηθή ελφηεηα Βφινπ, Βειεζηίλνπ θαη Αικπξνχ. Ζ πεξηνρή κειέηεο εληάζζεηαη ζηε Υ.Δ. Βφινπ-Ν. Ησλίαο. Οη δπν θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε απηήο ηεο Υ.Δ. αθνξνχλ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ φξσλ θαζεκεξηλήο δηαβίσζήο ηνπ κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ / αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ νηθηζκψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ρσξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ ην 2021 πξνβιέπεηαη ζε θαηνίθνπο, έλαληη ησλ θαηνίθσλ ην Σν πνζνζηφ ηεο Δλφηεηαο Βφινπ αλακέλεηαη λα κεησζεί (απφ 81% ζε 77,5%), σο έλδεημε ηεο ηφλσζεο ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο. 17

18 1.5.3 Πνιηηηθή γεο Ζ πνιηηηθή γεο αζθείηαη πξνσζεί ρσξηθά ζπγθεληξσηηθνχο πνιενδνκηθνχο κεραληζκνχο, φπσο επεθηάζεηο ζρεδίσλ, πνιενδφκεζε ΒΔΠΔ ΠΟΑΠΓ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεζκνζέηεζε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ζηαδηαθφ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. Καηά πξνηεξαηφηεηα πξνσζνχληαη κέηξα θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο θαη ησλ δαζψλ, ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη γεληθφηεξα ησλ πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ. Σν ζχλνιν ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ ζπλεπάγνληαη δφκεζε ζπγθεληξψλεηαη θαηά πξνηίκεζε ζηηο πεξηνρέο ησλ «πφισλ» θαη ησλ «δσλψλ» αλάπηπμεο αλά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο (Α θαη Β θαηνηθία, ππεξεζίεο/ εκπφξην, ηνπξηζκφο, βηνκεραλία/ βηνηερλία θ.α.). Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ επέθηαζε ησλ ρξήζεσλ Α θαη Β θαηνηθίαο, ηεξείηαη ε αξρή ηεο ζπλεθηηθήο πφιεο, κε ηελ έλλνηα φηη πξηλ απφ θάζε πξφηαζε νηθηζηηθήο επέθηαζεο ζα ειέγρεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ ζεζκνζεηεκέλσλ ππνδνρέσλ θαη ζα αηηηνινγείηαη κε επάξθεηα ε αλαγθαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ. Πξνσζείηαη πνιηηηθή ζπγθέληξσζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο. Δηδηθφηεξα, ε ρσξνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ππνδνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζα γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζεκεξηλνχο θαη ηνπο κειινληηθνχο νδηθνχο θφκβνπο, ελψ πξνηείλεηαη ε ζεζκνζέηεζε κέηξσλ, κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ησλ θαηλνκέλσλ αηζζεηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο απφ ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο ζηηο δψλεο θαηά κήθνο ησλ παξαπάλσ νδψλ ηνπ βαζηθνχ ππεξαζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, νη νπνίεο είλαη θαη νη πιένλ πξνβιεκαηηθέο. χκθσλα κε ην ΡΒ, επηδηψθεηαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε ζπλχπαξμε ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο, κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζή ηνπο, αιιά θαη ηελ απνηξνπή ηεο γεηηλίαζεο ρξήζεσλ γεο πνπ είλαη ακνηβαία νρινχζεο. Δπηβάιιεηαη φξην θαηάηκεζεο θαη αξηηφηεηαο ίζν κε 8 ζηξέκκαηα γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πιελ θαηνηθίαο, γηα ηελ νπνία ζεζπίδεηαη φξην αξηηφηεηαο ίζν κε 4 ζηξέκκαηα, κεηαβαηηθά θαη κέρξη ηε ζεζκνζέηεζε ιεπηνκεξνχο ζρεδηαζκνχ, βάζεη κειεηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ επίπεδνπ (ΓΠ / ΥΟΟΑΠ) κεηαμχ άιισλ ζηηο παξαθάησ δψλεο: ε δψλε ε νπνία νξηνζεηείηαη 200 κ. βφξεηα απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην εγθεθξηκέλν Γ.Π.. ηνπ 1986 νδηθή παξάθακςε Νέαο Αγρηάινπ. ε δψλε εχξνπο 200 κ. θαηά κήθνο νιφθιεξνπ ηνπ παξάθηηνπ κεηψπνπ, απφ ηα φξηα ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Γήκνπ Αικπξνχ, ζηα λφηηα, κέρξη ηα φξηα ηεο παξαπάλσ δψλεο πεξηκεηξηθά ηνπ νηθηζκνχ ηεο Νέαο Αγρηάινπ, ζηα βφξεηα Άμνλεο θαη πφινη αλάπηπμεο. ηελ πεξηνρή ηνπ Ρ..Β. νη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο νξγαλψλνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο νδηθνχο άμνλεο θαη εηδηθφηεξα κε ηνπο άμνλεο πνπ ζπλδένπλ ηνπο ηξεηο ζεκαληηθφηεξνπο νηθηζηηθνχο πφινπο θαη ζε ζρέζε κε ην ζαιάζζην κέησπν. Γηαθξίλνληαη ηέζζεξηο αλαπηπμηαθέο δψλεο: (1) εθαηέξσζελ ηεο εζληθήο νδνχ Βφινπ Λάξηζαο κε ηελ παξάιιειε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, (2) θαηά κήθνο ηεο νδνχ Βφινπ Νέαο Αγρηάινπ Μηθξνζεβψλ, (3) θαηά κήθνο ηεο νδνχ Αικπξνχ Βειεζηίλνπ θαη (4) θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ (κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δψλε κε ρψξνπο 18

19 ππνδνρήο δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηνρέο πξνζηαζίαο θαη αλαςπρήο) θαη ηξεηο «αζηηθνχο» πφινπο αλάπηπμεο, ην Βφιν, ην Βειεζηίλν θαη ηνλ Αικπξφ. Οη ρσξηθέο πνιηηηθέο πεξηιακβάλνπλ, γηα ηνλ άμνλα 2, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη ρσξνζέηεζε ππνδνρέα ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ θαη γηα ηνλ άμνλα 4, ηε ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ απφ ην Σζηγθέιη Αικπξνχ κέρξη ηνλ παξαιηαθφ νηθηζκφ Μαιάθη ησλ Άλσ Λερσλίσλ. Δπηπιένλ, πξνσζείηαη ε πξνγξακκαηηδφκελε κεηεγθαηάζηαζε ησλ ρεξζαίσλ θαη ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ εηαηξείαο πεηξειαηνεηδψλ απφ ηε Υξπζή Αθηή Παλαγηάο, πξνο ην βηνκεραληθφ πφιν ζηνλ Αικπξφ θαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζαιάζζησλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ κηθξψλ απνζηάζεσλ εληφο ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ, κε αθεηεξία ην επηβαηηθφ ιηκάλη ηνπ Βφινπ. Σέινο, ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ δεκηνπξγνχληαη ζπλερείο θαηά ην δπλαηφλ πεδφδξνκνη θαη πνδειαηνδξφκνη Εψλεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αλάδεημε ηεο άξξεθηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη ζηε θπζηθή θαη πνιηηηζκηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ρψξνπ απνηειεί θαηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη ελέξγεηεο θαη δξάζεηο νη νπνίεο ζα εμεηδηθεπζνχλ απφ ηα ππνθείκελα επίπεδα ζρεδηαζκνχ. Απηέο ζα ζηνρεχνπλ: ζηελ αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ βάζνπο ηνπ θάζε ρψξνπ, κε ηελ πξνβνιή ησλ καξηπξηψλ ηνπ παξειζφληνο ζε νιφθιεξε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πξνβνιή ησλ δηαρξνληθψλ ηζηνξηθψλ θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ην απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ λα δηαδξακαηίδεη βαξχλνληα ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο γηα ηνπο θαηνίθνπο θάζε ελφηεηαο ρψξνπ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ ηφπνπ θαη ζηελ πξνζηαζία θαη πξνβνιή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο γεληθά, θαη εηδηθφηεξα ηνπ Πειίνπ, ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ, ησλ νηθφηνπσλ θαη ησλ άιισλ πεξηνρψλ πξνηεξαηφηεηαο. ηε ρσξηθή ελφηεηα Βφινπ πξνσζείηαη, σο πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ άιισλ, ε πξνζηαζία θαη ε ζπλδπαζκέλε αλάδεημε ηνπ πιέγκαηνο ησλ κλεκείσλ απφ ην Κάζηξν Μηθξνζεβψλ σο ηε Νέα Αγρίαιν, δειαδή ν ρψξνο ηεο αξραίαο Ππξάζνπ θαη ησλ Φζησηίδσλ Θεβψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιηκαληνχ ηνπο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά θαηάινηπα απφ ηε Νενιηζηθή σο ηε Νεψηεξε πεξίνδν, κε ζηφρν λα θαηαζηνχλ πφινη ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο Εψλεο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ γεσξγηθή γε ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ, πέξαλ ηνπ παξαγσγηθνχ ηεο ραξαθηήξα, ιεηηνπξγεί ξπζκηζηηθά θαη σο νηθνινγηθφο πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο θαη ραξαθηεξίδεηαη ζπλνιηθά, αλεμάξηεηα απφ ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ, σο «Γεσξγηθή Γε Πξψηεο Πξνηεξαηφηεηαο». Μέρξη ηε λέα νξηνζέηεζε ησλ γαηψλ πςειήο παξαγσγηθήο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ε γεσξγηθή γε, ηδίσο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη γίλεη αγξνηηθφο αλαδαζκφο ή έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δεκφζηεο ππνδνκέο (απνζηξαγγηζηηθά, αξδεπηηθά έξγα, πεξηνρέο ΣΟΔΒ θ.ιπ.). Γίλεηαη θαηεχζπλζε πξνο ηα ππνθείκελα επίπεδα ζρεδηαζκνχ (ΓΠ/ΥΟΟΑΠ) λα επεμεξγαζζνχλ εηδηθνχο φξνπο αλά δψλε γηα ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ σο θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, γηα φιεο ηηο ρξήζεηο πιελ απηψλ πνπ 19

20 ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, ζε ζπζρεηηζκφ κε ην κέγεζνο ηνπ θιήξνπ θαη ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ. πληζηάηαη ε ζέζπηζε αληηθηλήηξσλ πνπ ζα θαζηζηνχλ αζχκθνξε ηελ θαηνρή γεσξγηθήο γεο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο απφ κε θαη' επάγγεικα αγξφηεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία «ηξάπεδαο αγξνηηθήο γεο», γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εθηάζεσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο. Απαηηείηαη λα πινπνηεζνχλ ζηηο ζήκεξα αξδεπφκελεο πεξηνρέο ππφγεηα ζπιινγηθά δίθηπα πνηίζκαηνο, κε κεζφδνπο ηχπνπ «ζηάγδελ», κε ζηφρν ηελ νηθνλνκία λεξνχ, ψζηε ν ηνκέαο λα ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. ηηο λέεο εθηάζεηο, ζηηο νπνίεο επεθηείλνληαη ηα αξδεπηηθά δίθηπα, ηα αλσηέξσ κέηξα ινγίδνληαη ππνρξεσηηθά. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη ε κε εληαηηθή θαη κε εζηαπιηζκέλε θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνσζείηαη ε παξαγσγή ηνπηθψλ γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο (π.ρ. νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Πειίνπ θαη ηεο Όζξπνο, ακπεινθαιιηέξγεηεο ηεο Νέαο Αγρηάινπ), ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπξηζκνχ ήπησλ κνξθψλ. Οη θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ εμεηδηθεχνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο κε ηελ πξφηαζε γηα δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο απφ ην αληίζηνηρν Γ.Π. αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ «θιαζζηθνχ ηχπνπ», νη νπνίεο δελ ζίγνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη γεληθά ζηελ πεξηνρή ηνπ ΡΒ πξνσζείηαη ρσξηθφ πξφηππν ήπηαο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κε αληίζηνηρεο κηθξήο θιίκαθαο ππνδνκέο, δελ απαηηείηαη πξνζθπγή ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ΠΟΣΑ. Ζ κεηαπνίεζε αζθείηαη θαηά θχξην ιφγν κέζα ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ Π.. Βφινπ Νέαο Ησλίαο θαη δπηηθά απηνχ, ζηε ΒΗ.ΠΔ Βφινπ, θαζψο θαη ζηε δψλε Αικπξνχ Πιαηάλνπ, κεηαμχ ΠΑΘΔ θαη φξκνπ νχξπεο. Πνιχ κηθξή βηνκεραληθή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα εληνπίδεηαη θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ άμνλα Νέα Αγρίαινο- Μηθξνζήβεο- Αικπξφο, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην εξγνζηάζην ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηεο Νέαο Αγρηάινπ («Γήκεηξα»). Ζ πνιηηηθή γηα ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηνπ ηνκέα έρεη ζηφρν ηελ εμπγίαλζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, κέζα θαη έμσ απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ, ηε ζπγθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο, ηελ απνζάξξπλζε ηεο δηάζπαξηεο εθηφο ζρεδίνπ ρσξνζέηεζεο ησλ κνλάδσλ. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ ζηε Νέα Αγρίαιν, ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγνζηαζίνπ «ΓΖΜΖΣΡΑ», έθηαζεο 300 ζηξ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ιαηνκείσλ αλαπηχζζεηαη εληφο εγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ιαηφκεπζεο, κε έκθαζε ζε ζπλερή πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ, εμπγίαλζε ησλ πεξηνρψλ ιαηφκεζεο, κεηαηξνπή θαηά ην δπλαηφλ ησλ εμαληιεκέλσλ ιαηνκείσλ ζε δψλεο «θπζηθνχ» ηνπίνπ Εψλεο ρσξνζέηεζεο ιεηηνπξγηψλ θαηνηθίαο ηελ νηθηζηηθή ππνελφηεηα Νέαο Αγρηάινπ ε νηθηζηηθή αλάπηπμε νξγαλψλεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ θαη ζηελ παξαιηαθή δψλε Αγ. Γεψξγηνο Μεγάιε Βειαληδηά Μάξαζνο, έσο θαη ηνλ σξφ, γηα Α θαη Β θαηνηθία, κε πνιενδφκεζε. Γελ απαηηείηαη, γεληθά, πξνζθπγή ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ΠΔΡΠΟ, δεδνκέλνπ φηη νη πξνβιεπφκελεο πεξηνξηζκέλεο νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο νξγαλψλνληαη κε ηελ πνιενδφκεζε πεξηνρψλ Α θαη Β θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε ηνπο Ν.1337/1983 θαη 2508/

21 1.5.8 Μεηαθνξηθά δίθηπα θαη ινηπά δίθηπα ππνδνκήο Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο δεκφζησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ, ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ θαη' αληηζηνηρία πξνο ηελ ππαξθηή θαη ηελ πξνβιεπφκελε κεηαθνξηθή δήηεζε θαη εθπφλεζε θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ ζην ζπλεθηηθφ ηκήκα ηνπ Π.. θαη ζηνπο δπλακηθνχο νηθηζκνχο, κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεηαθηλήζεσλ, ηελ απειεπζέξσζε νδηθνχ ρψξνπ απφ ηε ρξήζε ησλ νρεκάησλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ ζην πξάζηλν, ζηνλ πεδφ θαη ζην πνδήιαην. Πξνηείλεηαη ν έιεγρνο ησλ πξνζβάζεσλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ ζηελ εζληθή νδφ «Βφινο Νέα Αγρίαινο Μηθξνζήβεο» θαη ζηελ (πξνγξακκαηηδφκελε) παξάθακςε ηεο Ν. Αγρηάινπ θαη ζηελ νδφ απφ ηνλ αληζφπεδν θφκβν Μηθξνζεβψλ πξνο Φάξζαια Καξδίηζα Σξίθαια. Πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία κηθξψλ θαη κεζαίσλ ζηαζκψλ ζηάζκεπζεο Η.Υ., κε θαηάιιειε ρσξνζέηεζε ζε ζρέζε κε ηνπο θνξκνχο αλάπηπμεο ΜΜΜ θαη ηνπο ζηαζκνχο ηνπο, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο παξφδηαο ζηάζκεπζεο. Ο ηνπηθφο ζηαζκφο ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ηεο Νέαο Αγρηάινπ πξέπεη λα κεηαθηλεζεί ζε ιεηηνπξγηθφηεξε ζέζε απφ ηε ζεκεξηλή, θνληά ή πάλσ ζηνπο άμνλεο ηνπ θχξηνπ αζηηθνχ δηθηχνπ, ζηελ είζνδν/ έμνδν ηνπ νηθηζκνχ. Πξνβιέπεηαη ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηεο λέαο ΒΔΠΔ θαη ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Αικπξνχ, κε ηελ νπνία ζα εμππεξεηείηαη θαη ην αεξνδξφκην ηεο Ν. Αγρηάινπ. Ζ ιεηηνπξγηθφηεξε ιχζε εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζεκεξηλήο γξακκήο απφ Βειεζηίλν πξνο Αεξηλφ θαη ηε δεκηνπξγία λέαο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο απφ ην Αεξηλφ κέρξη ην αεξνδξφκην, ηνλ Αικπξφ, ηε λέα ΒΔΠΔ θαη ην ιηκάλη Αικπξνχ. Καηά κήθνο ηεο γξακκήο, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ ζην Αεξηλφ, ζην αεξνδξφκην θαη ζηνλ Αικπξφ. Γηαηεξνχληαη ηα αιηεπηηθά θαηαθχγηα ηεο πεξηνρήο ΡΒ (ζην Βφιν θαη ζηε Νέα Αγρίαιν) θαη πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία δηθηχνπ ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο κηθξψλ απνζηάζεσλ, απφ ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ πξνο ηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ. Δίλαη αλαγθαία ε ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ΠΑΘΔ θαη ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Σέινο, πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο θαη κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζηε Γ.Κ. Νέαο Αγρηάινπ πνπ ζα εμππεξεηεί θαη ηελ παξαιηαθή δψλε, ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ρξήζεηο κφληκεο θαη παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο. 1.6 Θέζε θαη ξφινο ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ ζην νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μαγλεζίαο. Ζ δηάξζξσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ην ΠΠΥΑΑ, βαζίδεηαη ζην κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ΤΥΟΠ-84. Σα νηθηζηηθά θέληξα θαηαηάζζνληαη ζε πέληε βαζκίδεο. Ζ Νέα Αγρίαινο αλήθεη ζην 4 ν επίπεδν θαη νη ππφινηπνη νηθηζκνί ηεο Γ.Δ. ζην 5 ν. Δμαξηψληαη άκεζα θαη έκκεζα απφ 21

22 ην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Βφινπ, σο ΟΣΑ 2 νπ επηπέδνπ, ην νπνίν θπξηαξρεί ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο, θαζψο ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη απφ ηε Λάξηζα γηα εμππεξεηήζεηο αλψηεξνπ επηπέδνπ (δηνίθεζεο, πγείαο, ππεξεζίεο εκπνξίνπ θαη αγξνηηθήο παξαγσγήο). Χζηφζν, βάζεη ηνπ λένπ ΠΠΥΑΑ, ε ηεξάξρεζε ησλ νηθηζκψλ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί πξνζαξκνδφκελε ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΠΥΑΑ θαη ηα δεδνκέλα ηεο λέαο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) θαη επνκέλσο λα θαηαηαγνχλ ζε επηά επίπεδα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε φινη νη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο κειέηεο εληάζζνληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν (7 ν ινηπνί νηθηζκνί). Ζ πνιηηηθή ηνπ ΠΠΥΑΑ γηα ην νηθηζηηθφ δίθηπν επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ επηιεγκέλσλ νηθηζηηθψλ θέληξσλ απφ φια ηα επίπεδα, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θάιπςεο αλαγθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζέζε ηνπο, κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, αλαδεηθλχνληαο ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηνπο. Οη νηθηζκνί ηεο Πεξηθέξεηαο εληάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ζεκαζία θαη βαξχηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο. Ζ Νέα Αγρίαινο, αλήθεη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη νηθηζκνχο κε ζεκαληηθφ/δηαθεθξηκέλν ξφιν ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ. πγθεθξηκέλα, απνηειεί νηθηζκφ πνπ δηαζέηεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη έρεη δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη ηδηαίηεξν ξφιν, θαζψο αλήθεη ζηα παξαζεξηζηηθά θέληξα ηνπ Παγαζεηηθνχ, ελψ κπνξεί λα αλαιάβεη ηδηαίηεξν ξφιν σο θεληξηθφο νηθηζκφο ζε πεξηνρή παξαγσγήο ηνπηθψλ πξντφλησλ (ακπειννηληθά), θαζψο αλήθεη ζηε Εψλε Δληαηηθήο Γεσξγίαο. Σαπηφρξνλα, απνηειεί θαη θέληξν πξψελ ΟΣΑ (θέληξν ηνπηθήο δηνίθεζεο). Παξάιιεια, ε Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ είλαη ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ ΡΒ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Υσξηθήο Δλφηεηαο Βφινπ-Ν. Ησλίαο, κε θέληξν ην Π.. Βφινπ-Ν. Ησλίαο. Οη νηθηζκνί απηήο ηεο ελφηεηαο έρνπλ θπξίσο αζηηθφ πιεζπζκφ πνπ απαζρνιείηαη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Παξά ην φηη νη κηθξφηεξνη νηθηζκνί δηαζέηνπλ απηνηειψο ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο ηνπ επηπέδνπ θαηάηαμεο ηνπο, ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά σο πξνάζηηα ηνπ Π.. Βφινπ Ν. Ησλίαο. Δπίζεο, βξίζθεηαη ζηελ Παξάθηηα Εψλε Αζηηθψλ Λεηηνπξγηψλ βάζεη ΠΠΥΑΑ. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε θαη εμέιημε (π.ρ. ζεκαληηθφ πιεζπζκηαθφ κέγεζνο 3 ε ζέζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ΡΒ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξά ηηο πηέζεηο), ιεηηνπξγεί σο ζεκαληηθφο πεξηαζηηαθφο νηθηζηηθφο ππνδνρέαο (α θαη β θαηνηθίαο). 22

23 2 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ 2.1 Πιεζπζκηαθή εμέιημε - δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Ζ πιεζπζκηαθή αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο γίλεηαη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ, 6 αιιά θαη ην κφληκν 7 πιεζπζκφ. Χζηφζν, γίλεηαη θαη κηα αλαθνξά ζην λφκηκν 8 πιεζπζκφ. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, βαζηζηήθακε θπξίσο ζηα δεδνκέλα ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, φπνπ είρακε ζηνηρεία γηα απηφλ, δηφηη ε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη πξνβιεκαηηθή. 9 Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πιεζπζκηαθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ. γηα ηα έηε απνγξαθψλ 1971, 1981, 1991 θαη 2001 θαη ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην Πιεζπζκφο: εμέιημε ηάζεηο (ζρεηηθνί πίλαθεο α, β, ) Δμεηάδνληαο ην κφληκν πιεζπζκφ (πίλαθαο α), ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Αγρηάινπ έρεη θαηνίθνπο, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζην 3,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μαγλεζίαο θαη ζην 4,7% ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ θαη ε εμέιημή ηνπο θαζνξίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ νκψλπκν νηθηζκφ, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ην 75% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. Δίλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθά Γ.Δ. ζην Γήκν Βφινπ θαη ε ηέηαξηε ζηελ Π.Δ. Ζ ίδηα θαηάηαμε ηζρχεη θαη γηα ηνπο νκψλπκνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην κφληκν πιεζπζκφ, ε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 12,6%. Ζ ζεηηθή κεηαβνιή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο δεθαεηίαο (13,6%, αχμεζε ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ην ζπλνιηθή αχμεζε ζην Γήκν Βφινπ), θαζψο ηελ επφκελε δεθαεηία δελ ππήξμε νπζηαζηηθά κεηαβνιή ζηνλ πιεζπζκφ (κείσζε θαηά 0,8%). Μαθξνζθνπηθά θαη ζπγθξηηηθά κε ηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο, ε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ ζεκείσζε ππεξηεηξαπιάζηα αχμεζε (12,6% έλαληη 2,9%) θαηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα , ελψ θαηά ηε δεθαεηία παξνπζίαζαλ θαη νη δχν παξαπιήζηα αξλεηηθή κεηαβνιή. Παξφκνην ζπκπέξαζκα θαίλεηαη θαηαξρήλ λα πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζχγθξηζε κε ην Γήκν Βφινπ (12,6% έλαληη 8,7%). Χζηφζν, ν ηειεπηαίνο παξνπζίαζε ζεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο θαη θαηά ηηο δχν δεθαεηίεο, έζησ θαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν θαηά ηε δεχηεξε, εκθαλίδνληαο ηάζεηο αλζεθηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαο ηηο Γ.Δ. πνπ ηνλ απαξηίδνπλ (πίλαθαο ), δηαπηζηψλεηαη πσο ε πιεζπζκηαθή κεηαβνιή ησλ πέληε απφ ηηο ελλέα Γ.Δ. έρεη ζεηηθφ πξφζεκν, ζε αληίζεζε 6 Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο: ην ζχλνιν ησλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία παξφλησλ πξνζψπσλ ζε κηα πεξηθέξεηα (π.ρ. δήκνο, νηθηζκφο) θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο, είηε δηακέλνπλ κφληκα ζε απηή ηελ πεξηθέξεηα είηε βξέζεθαλ λα δηακέλνπλ ηπραία ή πξνζσξηλά. 7 Μφληκνο πιεζπζκφο: ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ κηαο πεξηθέξεηαο (π.ρ. δήκνο, νηθηζκφο) θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο, πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζε απηή. 8 Νφκηκνο πιεζπζκφο: ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα δεκνηνιφγηα κηαο πεξηθέξεηαο (π.ρ. δήκνο, νηθηζκφο) θαη εθφζνλ θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο απνγξάθεθαλ σο παξφληεο ή απνπζίαδαλ πξνζσξηλά ζην εμσηεξηθφ. 9 Β. Κνηδακάλεο, Βφινο, 2009, ζει

24 κε ηε Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ θαη άιισλ ηξηψλ (Πνξηαξηάο, Αξηέκηδαο θαη Αγξηάο), γεγνλφο πνπ εξκελεχεη θαη ηελ θάκςε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ ζην Γήκν. Με βάζε ην πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, ε πεξηνρή κειέηεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ Βφινπ παξνπζίαζε ηε ρακειφηεξε κεηαβνιή, κφιηο 0,8%. Δμεηάδνληαο ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε ησλ νηθηζκψλ, δηαπηζηψλνληαη δχν γεληθέο ηάζεηο: ε κία αθνξά ζε νηθηζκνχο ηεο Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ πνπ είλαη παξάθηηνη θαη ε άιιε αθνξά ζε επεηξσηηθνχο νηθηζκνχο (Ατδίλη θαη Μηθξνζήβεο). Ζ πξψηε νκάδα είλαη πεξηζζφηεξν δπλακηθή, θαζψο αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαηά 21% ην δηάζηεκα , παξνπζηάδνληαο ζεηηθφ πξφζεκν θαη ηηο δχν δεθαεηίεο (έζησ θαη νξηαθά θαηά ηε δεχηεξε). Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Γεκεηξηάδα θαη ν Άγηνο Γεψξγηνο. Ζ νηθηζηηθή πεξηνρή ζην ΒΑ άθξν (Αγ. Γεψξγηνο, Βειαληδηά, Μάξαζνο θαη Κξηζαξηά), σο εληαίν ζχλνιν κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη ε πην δπλακηθή ζε ζρέζε κε ηα πιεζπζκηαθά κεγέζε (ζεκείσζε αχμεζε 34% θαηά ηελ πεξίνδν ). Σν νηθηζηηθφ θέληξν ηεο Νέαο Αγρηάινπ ζπλνιηθά έρεη κεγεζπλζεί (αχμεζε θαηά 15% πεξίπνπ), απμάλνληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ Βφινπ (απφ 3,35% ζε 3,55%). Απφ ηελ άιιε, ε δεχηεξε νκάδα θζίλεη πιεζπζκηαθά κε έληνλν ξπζκφ. Σν Ατδίλη έραζε πεξίπνπ ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θαη νη Μηθξνζήβεο πεξίπνπ ην 40% θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν. Χζηφζν, κεηαμχ ηνπο δηαθαίλεηαη κηα δηαθνξεηηθή ηάζε, θαζψο ν ξπζκφο κείσζεο ηνπ πξψηνπ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, ελψ εθείλνο ηνπ δεχηεξνπ παξακέλεη ζηαζεξά πςειφο. Απηφ ίζσο λα θαλεξψλεη ηάζε ζπγθξάηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ατδηλίνπ, αιιά πηζαλψο λα ζπκβαίλεη γηαηί ν πιεζπζκφο έρεη ζπκπηεζηεί πνιχ (έρεη θηάζεη ζε έλα κέγεζνο ηεο ηάμεο ησλ 300 θαηνίθσλ). Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ απνγξαθή ηνπ 2001 θαηαγξάθεθε σο νηθηζκφο ην Καζηξάθη. Χζηφζν, δελ πξφθεηηαη γηα νηθηζηηθή ζέζε αιιά γηα κηα ζέζε ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ αλάιπζε ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ (πίλαθαο β), ε πιεζπζκηαθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο δηαθνξνπνηείηαη θαη εκθαλίδεηαη αληηθαηηθή θαη παξαπιαλεηηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Ατδηλίνπ, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ νπνίνπ ην 2001 αλεξρφηαλ ζε 498 θαηνίθνπο ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 1991 θαηά 26%, ελψ ν κφληκνο ζε 327, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 2,75%. Δίλαη πηζαλφ ζε απηφ λα δηαδξακαηίδεη ξφιν ν αξηζκφο ησλ θξαηνχκελσλ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο. Χζηφζν, είλαη δπλαηφλ λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη νη γεληθέο ηάζεηο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ (π.ρ. δπλακηθφηεηα βνξεηναλαηνιηθήο νηθηζηηθήο ελφηεηαο, δηαθνξνπνίεζε παξάθηησλ θαη επεηξσηηθψλ ππνδνρέσλ) ηζρχνπλ ζε γεληθέο γξακκέο. ηηο απνγξαθέο ησλ εηψλ 1991 θαη 2001, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζε απφιπηα κεγέζε, ζπλνιηθά (Γ.Δ.) θαη επηκέξνπο (νηθηζκνί), είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κφληκνπ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο π.ρ. Γεκεηξηάδα). Απηφ νθείιεηαη ζε κεηαθίλεζε ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο θαηά ηελ «απνγξαθή» γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (π.ρ. εγγχηεηα ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο-ηφπνπ θαηαγσγήο, έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, δηαηήξεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη παξακνλή ηκήκαηνο ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο ζε απηφλ). Αληίζεηα, ζηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ην θαηλφκελν απηφ δελ παξαηεξείηαη, θαζψο ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ζπγθιίλεη κε ηνλ κφληκν ιφγσ εθαξκνγήο δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηθψλ αξρψλ, δηάξθεηαο ηεο απνγξαθήο θαη δηαθνξεηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. 24

25 Δμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ λφκηκνπ πιεζπζκνχ, ε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ είρε θαηαγεγξακκέλα άηνκα ζηα δεκνηνιφγηά ηεο ην 2001 θαη άηνκα ην Πξνθχπηεη, δειαδή, κείσζε θαηά 6,8%, πνιχ κεγαιχηεξε ηεο κείσζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ (0,8%). Δθηηκάηαη φηη ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία έιαβε ρψξα ηζρπξή ηάζε εμφδνπ αηφκσλ λέαο ειηθίαο, ε νπνία ζε κεγάιν βαζκφ αληηζηαζκίζηεθε απφ ηελ εγθαηάζηαζε αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο (π.ρ. ζπληαμηνχρνη) θαη κεηαλαζηψλ κε ζθνπφ ηελ εξγαζία Ννηθνθπξηά (ζρεηηθφο πίλαθαο ) Μειεηψληαο ηελ εμέιημε ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηα λνηθνθπξηά θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία παιαηφηεξσλ απνγξαθψλ (εηψλ 1991 θαη 2001), δηφηη αθφκε δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί ηα λεφηεξα ηνπ 2011, δηαπηζηψλεηαη αξλεηηθή κεηαβνιή ζην δείθηε κέιε/λνηθνθπξηφ γηα ηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ (10% πεξίπνπ). Απηή ε κείσζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ Γήκνπ Βφινπ (7,5% πεξίπνπ). Αληίζεηα, ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ κειψλ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο απμήζεθαλ (25,3% θαη 12,2%, αληίζηνηρα), κε ξπζκφ κεγαιχηεξν ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο (πεξίπνπ 16% θαη 7% αληίζηνηρα). Δθηηκάηαη φηη ε κεηαβνιή απηή νθείιεηαη, εθηφο ηεο γεληθήο ηάζεο, ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ζρεκαηηζκνχ κηθξφηεξσλ νηθνγελεηψλ, αθελφο ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαηνίθσλ πνπ ζπγθξνηνχλ κηθξά λνηθνθπξηά (2 άηνκα), είηε νηθνλνκηθά ελεξγψλ (έξρνληαη κε ζθνπφ ηελ εξγαζία) είηε αλελεξγψλ (ζπληαμηνχρνη, ζηνπο παξάθηηνπο θπξίσο νηθηζκνχο), αθεηέξνπ ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο (επεηξσηηθνχο νηθηζκνχο) απφ ηνπο λεφηεξνπο αλζξψπνπο κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν. Δζσηεξηθά ζηε Γ.Δ., παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δηακέλνπλ ζηε Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ (πεξίπνπ 30%) ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ (18%) θαηά ηελ ίδηα δεθαεηία. Έηζη, κεηψλεηαη θαη ν δείθηεο κέιε/λνηθνθπξηφ θαηά 9%, πεξηζζφηεξν απφ ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηεο Π.Δ. (7%). ην Ατδίλη ζεκεηψλεηαη αλάινγε πηψζε ηνπ δείθηε (11%), εμαηηίαο θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ κειψλ ησλ λνηθνθπξηψλ. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ νηθηζκνχ, φπσο εμεγήζεθε παξαπάλσ, νθείιεηαη ζε ηδηαίηεξνπο ιφγνπο. ηε Σ.Κ. Μηθξνζεβψλ, φπνπ ζεκεηψζεθε πςειφο δείθηεο ζηα κέιε/λνηθνθπξηφ ην 1991 (3,64), παξνπζηάδεηαη ην 2001 ζεκαληηθή κείσζή ηεο ηάμεο ηνπ 22%, αληίζηνηρε ηεο κεηαβνιήο πνπ ζεκείσζε ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπο, θαη κε δεδνκέλε ηελ πεξηνξηζκέλε κείσζε ζηα λνηθνθπξηά, ζπκπεξαίλεηαη πσο ζεκεηψζεθε κεγάιε θπγή κειψλ ησλ λνηθνθπξηψλ, θπξίσο ησλ αλζξψπσλ λεφηεξεο ειηθίαο Ππξακίδα ειηθηψλ (ζρεηηθνί πίλαθεο , ) Γηα ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ (πίλαθαο ) ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα ησλ απνγξαθψλ ησλ εηψλ 1991 θαη 2001, θαζψο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα αθφκε λεφηεξα ζηνηρεία. Δμεηάδνληαο ηε κεηαβνιή ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ κεηαμχ απηψλ ησλ εηψλ, δηαπηζηψλεηαη κείσζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 0-14 εηψλ, ηφζν ζε επίπεδν Π.Δ, φζν θαη ζε επίπεδν Γ.Δ. αιιά θαη Σ.Κ. Χζηφζν, παξαηεξείηαη πην ζπγθξαηεκέλε ζηε Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ (πεξίπνπ 7%), αιιά δξακαηηθή ζηηο άιιεο δχν Σ.Κ. (άλσ ηνπ 30%) Ατδηλίνπ θαη Μηθξνζεβψλ. Απφ ηελ άιιε, ε ειηαθή νκάδα άλσ ησλ 65 εηψλ κεγεζχλεηαη πνιχ ζε νιφθιεξε ηε Γ.Δ. 25

26 πγθεθξηκέλα, ζηε Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ, απμήζεθε θαηά 57% (απφ 635 ζε 997), κε απνηέιεζκα ην 2001 λα απνηειεί ην 15,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο. Έηζη, επηβεβαηψλεηαη ε πξναλαθεξζείζα παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηελ εηζξνή λέσλ θαηνίθσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο (κε νηθνλνκηθά ελεξγψλ). ην Ατδίλη ήηαλ, επίζεο, πνιχ πςειφο ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ αηφκσλ απηήο ηεο νκάδαο (53,9%). ηηο Μηθξνζήβεο ε αχμεζε ήηαλ ππνδηπιάζηα (21%), σζηφζν πεξηιάκβαλε ήδε ην 20% ησλ θαηνίθσλ. Αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθά ελεξγέο νκάδεο ειηθηψλ, εθείλε ησλ εηψλ είλαη πνιππιεζέζηεξε ζηε Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ κε ηάζεηο κείσζεο, θαη εμηζνξξφπεζεο κε ηηο νκάδεο θαη 30-44, νη νπνίεο απμάλνπλ αξθεηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο. ηνλ νηθηζκφ ηνπ Ατδηλίνπ παξαηεξείηαη ην ηδηαίηεξν θαηλφκελν ε νκάδα εηψλ λα είλαη φρη κφλν ζηαζεξά ε πνιππιεζέζηεξε αιιά θαη λα θαηαιακβάλεη πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (πάλσ απφ 30%) θαη κε ζεηηθφ ξπζκφ κεηαβνιήο. Απηφ εξκελεχεηαη πηζαλψο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αγξνηηθνχ σθξνληζηηθνχ Καηαζηήκαηνο Αλειίθσλ δίπια ζηνλ νηθηζκφ, νη θξαηνχκελνη ηνπ νπνίνπ απνγξάθνληαη εθεί. ηνλ νηθηζκφ ησλ Μηθξνζεβψλ θαηαγξάθεθε ζπξξίθλσζε θαη ησλ δχν λεφηεξσλ νκάδσλ ειηθηψλ (0-14 θαη εηψλ), ελψ ε νκάδα εηψλ είλαη ε πνιππιεζέζηεξε. Γηάγξακκα : Ππξακίδα ειηθηώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ., απνγξαθή Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ θχισλ (Πίλαθαο ), παξαηεξείηαη φηη θαηά ηελ απνγξαθή ηεο Δ..Τ.Δ. ηνπ έηνπο 2001 ζηε Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ νη άληξεο ππεξηεξνχλ ζεκαληηθά, κε πνζνζηφ 52,3%, έλαληη ησλ γπλαηθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πνζνζηφ 47,7%. Δίλαη πεξηζζφηεξνη ζε φιεο ηηο νκάδεο ειηθηψλ, εθηφο απφ ηελ νκάδα άλσ ησλ 65 εηψλ. Πξφθεηηαη γηα θνηλφ γλψξηζκα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Αληίζεηα, ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο, νη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ ειαθξψο (50,6%, έλαληη ηνπ 49,4% ησλ αληξψλ) ζην ζχλνιν θαη ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο άλσ ησλ 30 εηψλ. πκπεξαζκαηηθά δηαπηζηψλεηαη ε αξλεηηθή δεκνγξαθηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. πξξηθλψλεηαη ε βάζε θαη δηεπξχλεηαη ε θνξπθή ηεο πνπ πιένλ ππεξθεξάδεη 26

27 ηε βάζε. Ζ γεληθή κεηαβνιή είλαη παξφκνηα θαη ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο, ε νπνία φκσο έρεη επλντθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. κηθξφηεξε αχμεζε ζην δείθηε γήξαλζεο, κηθξφηεξν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο άλσ ησλ 65 εηψλ ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαη ξπζκφ κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο θάησ ησλ 14 εηψλ) Γεκνγξαθηθνί δείθηεο Γηα κηα πην ζαθή θαη επνπηηθή εηθφλα ηεο δνκήο, ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ππνινγίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ζπγθξηηηθά νη δείθηεο γήξαλζεο, 10 λεαληθφηεηαο 11 θαη εμάξηεζεο 12. Ο δείθηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ ην 2001 ήηαλ 1,10, απμεκέλνο θαηά 70% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 1991 πνπ ήηαλ 0,64. Ζ δηαθνξά απηή ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε δείρλεη κείσζε ζην ξπζκφ θπζηθήο αλαλέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηε δεθαεηία εθείλε. Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη ζχγθιηζε ηνπ δείθηε ηεο Γ.Δ. κε εθείλνλ γηα ηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο (απφ 0,72 ζε 1,11). Αλαιπηηθφηεξα, ζηε Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ είλαη θνληά ζηε κνλάδα (1,02), ελψ ζηηο δχν Σ.Κ. ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξνο (2,16 ζηελ Σ.Κ. Ατδηλίνπ θαη 1,46 ζηελ Σ.Κ. Μηθξνζεβψλ). Όζνλ αθνξά ζην δείθηε λεαληθφηεηαο, παξαηεξείηαη κείσζε ζηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, φπσο θαη ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη ζηε ρψξα γεληθφηεξα. Σα πνζνζηά κεηαβνιήο είλαη παξφκνηα ζηε Γ.Δ. (0,19 ην 1991 θαη 0,15 ην 2001) θαη ηελ Π.Δ. (0,20 ην 1991 θαη 0,15 ην 2001), φκσο, ζηελ πξψηε ζπγθξηηηθά κε ηε δεχηεξε είλαη κηθξφηεξνο, δειαδή ν πιεζπζκφο είλαη ιηγφηεξν «λένο». Ο δείθηεο εμάξηεζεο ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ ην 2001 αλέξρεηαη ζε 1,37 θαη βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε ζέζε απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο (1,51). Έρεη ηελ ηξίηε θαιχηεξε επίδνζε (κεηά ηηο Γ.Δ. Πνξηαξηάο θαη Μαθξπλίηζαο) ζηελ Π.Δ. 13 Χζηφζν, ε ηάζε ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ηφζν ζηελ Π.Δ. φζν θαη ζηε ρψξα είλαη ε βειηίσζε ηνπ δείθηε. Γεληθά, ζεσξείηαη φηη νη επηβαξπκέλνη δείθηεο εμάξηεζεο, γήξαλζεο θαη λεαληθφηεηαο επεξεάδνπλ κεζν-καθξνπξφζεζκα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, θαζψο πεξηνρέο κε πςειέο ηηκέο ζηνπο παξαπάλσ δείθηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ θζίλνληα ειηθηαθά πιεζπζκφ θαη ρακειή παξαγσγηθφηεηα Δπίπεδν εθπαίδεπζεο (ζρεηηθφο πίλαθαο ) Ζ δεκνγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε απνηππψλεηαη θαη ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην νπνίν θαη παξνπζηάδεηαη πςειφηεξν ζηνπο νηθηζκνχο ηεο Γ.Κ. Νέαο Αγρηάινπ ζε ζρέζε κε ην Ατδίλη θαη ηηο Μηθξνζήβεο. ηνπο δχν επεηξσηηθνχο νηθηζκνχο, πάλσ απφ 60% ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ άλσ ησλ έμη εηψλ έρεη ην πνιχ γλψζεηο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 10 Ο δείθηεο γήξαλζεο είλαη ν ιφγνο ησλ αηφκσλ 65 θαη άλσ πξνο ηα άηνκα ειηθίαο 0-14 εηψλ. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν πην «γεξαζκέλνο» είλαη ν πιεζπζκφο. 11 Ο δείθηεο λεαληθφηεηαο είλαη ν ιφγνο ησλ αηφκσλ 0-14 εηψλ πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν πην «λένο» είλαη ν πιεζπζκφο. 12 Ο δείθηεο εμάξηεζεο είλαη ν ιφγνο ηνπ αζξνίζκαηνο αηφκσλ ειηθίαο 0-14 εηψλ θαη 65 εηψλ θαη άλσ (δειαδή ησλ κε παξαγσγηθψλ ειηθηψλ), πξνο ηα άηνκα ειηθίαο (παξαγσγηθέο). Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν πην κεγάιε είλαη ε εμάξηεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κε παξαγσγηθψλ αηφκσλ απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ειηθία. 13 «ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο Μαγλεζίαο», Βφινο, Φεβξνπάξηνο 2005, ζ

28 (51% πεξίπνπ είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηε Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ), ελψ κφιηο 3% πεξίπνπ είλαη θάηνρνη πηπρίσλ αλψηαησλ ζρνιψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ (ζηε Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ ην πνζνζηφ απηφ είλαη δηπιάζην). Δμεηάδνληαο καθξνζθνπηθά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε Γ.Κ. Νέαο Αγρηάινπ είρε παξφκνην επίπεδν εθπαίδεπζεο κε εθείλν ηεο Π.Δ. θαηά ην Οη απνθιίζεηο εκθαλίδνληαη εληνλφηεξεο ζηα δχν άθξα (θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ θαη φζνη εγθαηέιεηςαλ ην δεκνηηθφ), ελψ ππάξρνπλ αλαινγηθά πεξηζζφηεξνη πηπρηνχρνη αλψηεξσλ θαη κεηαδεπηεξνβάζκησλ ζρνιψλ ζε ζρέζε κε ηελ Π.Δ., φπνπ θαηαγξάθνληαη πεξηζζφηεξνη πηπρηνχρνη αλψηαησλ ζρνιψλ, ιφγσ ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ Βφινπ. Όκσο, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο Γ.Δ ηεο Π.Δ., ε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ έρεη αξθεηά θαιφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, κε ζεηηθή εμέιημε, θαζψο θαηείρε δηαρξνληθά (1991 θαη 2001) ην πέκπην πςειφηεξν πνζνζηφ απνθνίησλ κέζεο εθπαίδεπζεο θαη άλσ ζηελ Π.Δ. (26,5% θαη 37,7%) κεηά ηηο Γ.Δ. Βφινπ, Ησιθνχ, Μαθξπλίηζαο θαη Πνξηαξηάο χλνςε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πκπεξαζκαηηθά, ε εζσηεξηθή ρσξηθή θαη γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε αληαλαθιάηαη θαη ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: απφ ηε κία νη παξάθηηνη (Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ) θαη απφ ηελ άιιε νη επεηξσηηθνί νηθηζκνί (Ατδίλη θαη Μηθξνζήβεο). Ο πξψηνη, ζπγθξηηηθά κε ηνπο δεχηεξνπο, εκθαλίδνπλ αχμεζε κφληκνπ πιεζπζκνχ, πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο, επλντθφηεξε ειηθηαθή δηάξζξσζε (κε κεγαιχηεξε βάζε θαη ζηελφηεξε θνξπθή) θαη θαιχηεξνπο δεκνγξαθηθνχο δείθηεο (π.ρ. κέιε/λνηθνθπξηφ, γήξαλζεο). Γηαθνξνπνηήζεηο δηαπηζηψλνληαη θαη εζσηεξηθά ζηελ πξψηε νκάδα, θαζψο ε Γεκεηξηάδα θζίλεη, ε Νέα Αγρίαινο θαίλεηαη λα είλαη ζηάζηκε κε πηζαλέο κειινληηθέο απμεηηθέο ηάζεηο θαη ε ΒΑ ελφηεηα (Αγ. Γεψξγηνο, Βειαληδηά, Μάξαζνο, Κξηζαξηά) εληζρχεηαη. πλνιηθά γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Αγρηάινπ, ν κφληκνο πιεζπζκφο, απφ καθξνζθνπηθή άπνςε θαη κέζα ζε έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ πιαίζην ( ), απμήζεθε. Γεληθά, ην Π. Βφινπ Ν.Ησλίαο θαη ε άκεζε πεξηνρή επηξξνήο εκθαλίδεη πιεζπζκηαθή δπλακηθή. Έηζη, ην γεγνλφο φηη βξίζθεηαη θνληά ρσξνρξνληθά ζην Π.. Βφινπ Νέαο Ησλίαο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζεηηθά. Χζηφζν, ε πεξηνρή κειέηεο εκθαλίδεηαη ιηγφηεξν δπλακηθή ζε ζρέζε κε άιιεο Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Δπίζεο, εζηηάδνληαο ζηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, δηαπηζηψλεηαη φηη ν δπλακηζκφο νθείιεηαη ζηελ πξνζέιθπζε κε νηθνλνκηθά ελεξγψλ αηφκσλ, θαζψο θαη κεηαλαζηψλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, κε ζθνπφ ηελ εξγαζία αιιά ίζσο φρη ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηνλ ηφπν. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη δπζκελήο κεηαβνιή ησλ πνηνηηθψλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. χκθσλα κε ηελ ππξακίδα ειηθηψλ γηα ηε Γ.Δ. (2001), παξαηεξείηαη δηφγθσζε ζηε κέζε, κε κεγαιχηεξε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία εηψλ. Ζ βάζε ηεο ππξακίδαο δελ εκθαλίδεη αξθεηά πιάηνο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη δελ ππήξραλ πνιιέο λέεο γελλήζεηο θαη φηη ζήκεξα δε ζα αληηθαζίζηαληαη θπζηθά νη αλαπαξαγσγηθέο ειηθίεο. Αληίζεηα, ην πάλσ κέξνο ηεο ππξακίδαο ήηαλ ιίγν πην εθηεηακέλν απφ απηφ ηεο βάζεο γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη αθελφο αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαη κείσζε ηεο θπζηθήο ζλεζηκφηεηαο, αθεηέξνπ φηη ππήξραλ 14 ν.π., ζ

29 ηάζεηο γήξαλζεο. Οη δείθηεο γήξαλζεο θαη λεαληθφηεηαο κεηαβάιινληαη αξλεηηθά (ν πξψηνο απμήζεθε ζεκαληηθά). πγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο, ζηελ νπνία θπξηαξρεί ην Π.. Βφινπ Νέαο Ησλίαο, ε Γ.Δ. παξνπζηάδεη πην «εκηαζηηθά» ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ρακειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο, πεξηζζφηεξα κέιε αλά λνηθνθπξηφ), κε ηάζεηο, φκσο, ζχγθιηζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθηφο απφ ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ, ηα ππφινηπα ζηνηρεία, άξα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα, βαζίδνληαη ζε μεπεξαζκέλα δεδνκέλα, θαζψο δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί επίζεκα φια ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ Χζηφζν, εθηηκάηαη πσο ε γεληθή ηάζε δελ ζα έρεη δηαθνξνπνηεζεί θαη ε απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ηεο Γ.Δ. ζα έρεη νμπλζεί. 2.2 Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ παξάγξαθν απηήλ αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ησλ απνγξαθψλ ησλ εηψλ 1991 θαη 2001, θαη εμεηάδνληαη ηα πνηνηηθά θαη ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο Οηθνλνκηθά ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο θαη απαζρφιεζε (ζρεηηθφο πίλαθαο ) Σν 1991 ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ αηφκσλ ζηε Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ αλεξρφηαλ ζην 40% ηνπ ζπλφινπ, πνζνζηφ ηεο ίδηαο ηάμεο κε ηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο, αιιά ρακειφ ζπγθξηηηθά κε άιιεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, παξφκνην ήηαλ ην πνζνζηφ θαη ζηηο επηκέξνπο Κνηλφηεηεο. Χζηφζν, ην 2001 ε εηθφλα άιιαμε ζεκαληηθά. ηε Γ.Κ. Νέαο Αγρηάινπ απμήζεθε ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ θαηνίθσλ θαηά 36% θαη αλεξρφηαλ πιένλ ζην 45% ηνπ ζπλφινπ. Αλάινγε ήηαλ θαη ε κεηαβνιή ζηελ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ (αχμεζε 30% θαη ην 2001 αλέξρεηαη ζε 44% ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ θαη κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ). Αληίζεηα, ζηηο άιιεο Σ.Κ. παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξφ (αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1% ζηελ Σ.Κ. Ατδηλίνπ θαη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 4% ζην Σ.Κ. Μηθξνζεβψλ). Ζ εμέιημε απηή ζπκβαδίδεη θαη κε εθείλε ηεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ (π.ρ. δηφγθσζε ηεο κέζεο ηεο ππξακίδαο ειηθηψλ, αχμεζε ειηθηαθψλ νκάδσλ εηψλ). Πηζαλψο απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί κε ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ εξγαζία ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, θαζψο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 απηφ ην θαηλφκελν παξαηεξήζεθε έληνλν ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Μέζα ζε απηή ηε δεθαεηία ε απαζρφιεζε απμήζεθε θαη ζηηο ηξεηο Κνηλφηεηεο θαη ε αλεξγία κεηψζεθε ζηηο δχν (Σ.Κ. Ατδηλίνπ θαη Μηθξνζεβψλ) απφ απηέο, ζε αληίζεζε κε ηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο, φπνπ ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο ηεο ηάμεο 54%. ηηο Σ.Κ. απμήζεθε αξθεηά ε αλεξγία ησλ λέσλ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί, θαζψο νη πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ήηαλ ρακειήο ειθηηθφηεηαο γηα απηνχο, αθνχ αθνξνχζαλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 29

30 2.2.2 Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο θαηά ηνκέα (ζρεηηθφο πίλαθαο ) ηε Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ, ην 1991 απαζρνινχληαλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ην 43,7% ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ αηφκσλ, ελψ ζηνλ πξσηνγελή πνπ θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε κφλν ην 23,5%. Ζ εηθφλα απηή θαζνξίδεηαη απφ ηε Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ πνπ είλαη ε πνιππιεζέζηεξε θαη πην εθηεηακέλε. Ζ Σ.Κ. Ατδηλίνπ παξνπζηάδεη παξφκνηα εηθφλα, κε πεξηζζφηεξν εληζρπκέλν, σζηφζν, ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη πεξηνξηζκέλν ην δεπηεξνγελή. Αληίζεηα, ζηελ Σ.Κ. Μηθξνζεβψλ ν πξσηνγελήο ηνκέαο είλαη θπξίαξρνο (44%) θαη βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε, θαη ν δεπηεξνγελήο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνο (8,5%). Οη λένη θαη νη κε δπλάκελνη λα θαηαηαγνχλ θαηά θιάδν ζηε Γ.Δ. αλέξρνληαη ζην 12,5%, πνζνζηφ παξαπιήζην εθείλνπ ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο (13%). Ζ δηάξζξσζε ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο είλαη δηαθνξεηηθή, ζπγθξηηηθά κε ηε Γ.Δ., σο πξνο ην δεπηεξνγελή ηνκέα πνπ βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε θαη απαζρνιεί πεξίπνπ ην 1/4 ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ θαηνίθσλ ηεο. Χζηφζν, ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 παξαηεξνχληαη λέεο ηάζεηο. χκθσλα θαη κε φζα αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαηαγξάθεθε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Απηή εληνπίδεηαη ζηε Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ (αχμεζε πάλσ απφ 80%) θαη ζηελ Σ.Κ. Μηθξνζεβψλ. ηελ Σ.Κ. Ατδηλίνπ παξαηεξείηαη ην παξάδνμν θαηλφκελν ηεο αχμεζεο ηεο βαξχηεηαο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, κε απνηέιεζκα ην 55% ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ λα απαζρνινχληαλ ζε απηφλ, πξνθαλψο ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σθξνληζηηθνχ Καηαζηήκαηνο. Οη λένη θαη νη κε δπλάκελνη λα θαηαηαγνχλ θαηά θιάδν ζηελ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ κεηψζεθαλ ζην 8% πεξίπνπ, πνζνζηφ κηθξφηεξν εθείλνπ ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο πνπ θπκαηλφηαλ ζην ίδην επίπεδν. Αληίζεηα, ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο παξαηεξείηαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα απαζρνινχληαλ πάλσ απφ ην 50% ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ αηφκσλ. Ζ κεηαβνιή απηή γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο θαηά νκάδεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζρεηηθφο πίλαθαο ) Ζ εμεηδίθεπζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηηο νκάδεο θιάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο ηξεηο ηνκείο παξαγσγήο δίλεη κηα αλαιπηηθφηεξε εηθφλα γηα ηε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 (εθθξεκεί αθφκε ε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο), ζρεδφλ φινη νη νηθνλνκηθά ελεξγνί θάηνηθνη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα απαζρνινχληαη ζηνλ θιάδν ηεο «γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, ζήξαο θαη δαζνθνκίαο». Μφιηο 0,46% απαζρνινχληαη ζηελ αιηεία θαη 0,42% ζηα ιαηνκεία, φινη ζηε Γ.Κ. Ν. Αγρηάινπ. Οη απαζρνινχκελνη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα παξαγσγήο ζε επίπεδν Γ.Δ. εξγάδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νκάδα ησλ «κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ» (53%) θαη αθνινχζσο ζηελ νκάδα ησλ «θαηαζθεπψλ» (44%). ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα δηαπηζηψλεηαη φηη πην δπλακηθέο είλαη νη νκάδεο «δεκφζηα δηνίθεζε άκπλα» θαη «εκπφξην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ». Αθνινπζνχλ νη νκάδεο «εθπαίδεπζε» θαη «ηνπξηζκφο εζηίαζε», κε πάλσ απφ 100 εξγαδφκελνπο ε θάζε κία. Γεληθά, ν ηνκέαο απηφο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ 30

31 ιεηηνπξγνχζαλ ηφηε, ζηηο νπνίεο εθηηκάηαη φηη απαζρνινχληαλ πάλσ απφ ην 1/3 ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ εηθφλα, αλαινγηθά, είλαη ίδηα θαη ζηηο ηξεηο Κνηλφηεηεο. ε επίπεδν Π.Δ., ε δηάξζξσζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην δεπηεξνγελή, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ θαη άιισλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, θαη θπξίσο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ Π.. Βφινπ Ν.Ησλίαο. Έηζη, ζηελ νκάδα «κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο» απαζρνινχληαη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη. ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ε νκάδα θιάδσλ «εκπφξην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ» έρεη ηε κεγαιχηεξε απαζρφιεζε κε δηαθνξά. Αθνινπζεί ε νκάδα «δεκφζηα δηνίθεζε-άκπλα» κε ζαθψο κηθξφηεξε βαξχηεηα, θαη ζηελ ηξίηε ζέζε ε νκάδα «εθπαίδεπζε», δεδνκέλεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γεληθά, ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη πην αλεπηπγκέλνο χλνςε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Ζ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ παξνπζηάδεη κία ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο παξαγσγήο, κε ζεκαληηθά αλεπηπγκέλεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηδηαίηεξε δπλακηθή ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη εληζρπκέλν δεπηεξνγελή ηνκέα, ν νπνίνο ζηεξίδεη κε ηε κεηαπνηεηηθή βηνηερλία ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Σν νηθνλνκηθφ πξνθίι ηεο θαηά ηε δεθαεηία ήηαλ ηδηαίηεξα επλντθφ. Απμήζεθε ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο, κεηψζεθε ε αλεξγία, αλαπηχρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, θπξίσο φκσο ζηνλ πξσηνγελή, αληηζηξέθνληαο ηε ζπλεζηζκέλε ηάζε αχμεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, αθφκε θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ πνξεία απηή ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο, φπνπ απμήζεθε ε αλεξγία, απνδπλακψζεθε ν πξσηνγελήο θαη ν δεπηεξνγελήο πξνο φθεινο ηνπ ηξηηνγελνχο. Δθηηκάηαη φηη παξαπάλσ εηθφλα ζα έρεη ηξνπνπνηεζεί ζήκεξα, κεηά ηελ πάξνδν 12 εηψλ θαη κε δεδνκέλεο ηφζν ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο (π.ρ. θιείζηκν επηρεηξήζεσλ, δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο), φζν θαη ηηο ηάζεηο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ήδε απφ ην 2007, πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, άξρηζε ε άλνδνο ηεο αλεξγίαο ζηε Θεζζαιία, έλδεημε δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ. Όκσο, ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, απηή απμάλεηαη κε κηθξφηεξν ξπζκφ απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα, δηφηη ε γεσξγηθή παξάδνζε θαη εμεηδίθεπζε ηεο Θεζζαιίαο επέηξεςε ηελ επηζηξνθή ζηε γεσξγία ελφο κέξνπο ηνπ εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ. 15 Έηζη, είλαη πηζαλφ ε πεξηνρή κειέηεο λα έρεη πιεγεί ιηγφηεξν, σο πεξηνρή κε αγξνηηθφ ραξαθηήξα θαη κε δεδνκέλν φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο απνξξφθεζεο ελφο κέξνπο ησλ πηέζεσλ ζηελ απαζρφιεζε. 2.3 Πίλαθεο α έσο Νέν ΠΠΥΑ, ζ

32 3 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 3.1 Φπζηθφ πεξηβάιινλ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Γεσκνξθνινγία εδαθνινγηθά ζηνηρεία 16 Ζ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ εληνπίδεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ (βι. Δηθφλα ), πνπ είλαη θιεηζηή θαη ζρεηηθά αβαζήο ζάιαζζα θαη ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζηελ θχξηα Διιεληθή ρεξζφλεζν θαη ηελ ρεξζφλεζν ηνπ Πειίνπ. Απνηειείηαη απφ δχν γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη απφ κηα ζηελή ισξίδα γεο, πνπ αλήθεη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αηζσλίαο. Δηθόλα : Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ ζηνλ Παγαζεηηθό Κόιπν. Αλαθνξηθά κε ηα γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, ζεκεηψλεηαη φηη ε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ αλήθεη ζην εληαίν θαη αλεμάξηεην ηεθηνληθφ βχζηζκα ηεο ιεθάλεο Αικπξνχ Παγαζεηηθνχ, ην νπνίν θαιχπηεηαη αλαηνιηθά απφ ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, 16 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε γεσκνξθνινγία θαη ηα εδαθνινγηθά ζηνηρεία ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ βι. ηελ «Πξνθαηαξθηηθή κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο», ε νπνία εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 32

33 ελψ πξνο ηα δπηηθά ζρεκαηίδεη ηελ εκηνξεηλή δψλε ηεο πεξηνρήο κειέηεο (πςφκεηξν κ.) θαη ηελ ρακεινχ αλάγιπθνπ ρεξζαία πεξηνρή, κε πςφκεηξα κέρξη 200 κ. Σε γεσκνξθνινγηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο ζπκπιεξψλνπλ νη έληνλεο πηπρψζεηο (κηζγάγγεηεο) πνπ ζπλαληψληαη ζην ινθψδεο αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο θαη παξνρεηεχνπλ ηε ιεθάλε απνξξνήο Αικπξνχ Πειίνπ, θαζψο θαη ε παξαιηαθή δψλε. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πεξηνρή κειέηεο δηαθξίλνληαη ε βνξεηνδπηηθή ινθψδεο γεσκνξθνινγηθή ελφηεηα, πνπ απνηειείηαη απφ ζρεκαηηζκνχο ηνπ ππνβάζξνπ, ηα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα «Μηθξνζεβψλ» θαη «Πνξθπξίσλα», ε λφηηα επίπεδε ελφηεηα πνπ απνηειεί ην πξνζρσζηγελέο-ηδεκαηνγελέο πεδίν θαη νη θψλνη θνξεκάησλ θαη ηα πιεπξηθά θνξήκαηα (απνζέζεηο θεξηψλ πιηθψλ) πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ απφηνκεο κεηαβνιήο ηεο θιίζεο ηεο θνίηεο ξέκαηνο ή πνηακνχ θαη ηεο ειάηησζεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ λεξνχ. Ζ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλή θαηά 70% θαη ινθψδεο θαηά 30%, ελψ αλαθνξηθά κε ηηο θιίζεηο ηεο (βι. Δηθφλα ), ε πεξηνρή εκθαλίδεη πεδηλέο εθηάζεηο (0-2 ν ) ζην 40% πεξίπνπ ηεο έθηαζήο ηεο, ειαθξψο θαη έληνλα θεθιηκέλν αλάγιπθν (2-15 ν ) ζε πνζνζηφ 52% πεξίπνπ, ελψ ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ (8%) εκθαλίδνληαη θιίζεηο ηεο ηάμεο ν17 (απφηνκν έσο εμαηξεηηθά απφηνκν έδαθνο). Δηθόλα : Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη εκθαλείο νη πην απόηνκεο θιίζεηο ζηα βόξεηα θαη δπηηθά ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ θαη νη πεδηλέο εθηάζεηο ζην θεληξηθό θαη παξαζαιάζζην ηκήκα ηεο Σεθηνληθή - εηζκηθή δξαζηεξηόηεηα Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ είλαη έληνλα ηεθηνληζκέλε, παξνπζηάδεη πινχζηα λενηεθηνληθή δξάζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζεηζκηθφηεηα. 17 Καηάηαμε θαηά Demek,

34 εκαληηθφηεξνη ζεηζκνί ηεο πεξηνρήο, πνπ πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο, απνηεινχλ απηφο ησλ Λερσλίσλ (1955), ηνπ Βειεζηίλνπ (1957) θαη ηεο Νέαο Αγρηάινπ Αικπξνχ (1980). Σα ελεξγά ξήγκαηα πνπ δηαηξέρνπλ ηελ πεξηνρή είλαη απηά ησλ Φαξζάισλ, ηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη ην ξήγκα ηνπ Αλαηνιηθνχ Πειίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ην ζεκαληηθφηεξν είλαη ξήγκα ηεο Νέαο Αγρηάινπ πνπ έρεη κήθνο 50 ρικ, εθηείλεηαη απφ ηελ Αλαηνιή πξνο ηε Γχζε, απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πειίνπ (Μαιάθη Καιά Νεξά), δηαζρίδεη ππνζαιάζζηα ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, δηέξρεηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Νέα Αγρίαιν θαη Μηθξνζήβεο θαη πξνεθηείλεηαη αθφκα δπηηθφηεξα έσο ηα Φάξζαια (βι. Δηθφλα ). Δηθόλα : Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγνύ ηεθηνληθήο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο ζηελ εηθόλα θαίλεηαη θαη ην ξήγκα Νέαο Αγρηάινπ πνπ δηέξρεηαη από ηελ πεξηνρή κειέηεο. Ο ζαιάζζηνο ράξηεο (βαζπκεηξηθφο) ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ δείρλεη φηη ε θαηεχζπλζε ηεο ξεμηγελνχο δψλεο είλαη παξάιιειε κε ηελ αθηνγξακκή κεηαμχ Νέαο Αγρηάινπ θαη Αθξσηεξίνπ Αγθηζηξίνπ. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα ξεμηγελή δψλε πνπ απνηειείηαη απφ αξθεηά ξήγκαηα Α Γ πνπ ζπλδένληαη ζε βάζνο 5 10 ρικ. Γηαπεξλάεη κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα (ζρηζηφιηζνπο, γλεχζηνπο, κάξκαξα) θαη αζβεζηφιηζνπο θαη θιχζρε. ρεηηθά κε ηε ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ην λέν ράξηε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ΔΑΚ 2000 θαη ηηο ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ, ε πεξηνρή κειέηεο ρσξνζεηείηαη εληφο ηεο Εψλεο ΗΗ, ζηελ νπνία ε ζεηζκηθή επηηάρπλζε Α=α*g ηνπ εδάθνπο έρεη ζπληειεζηή επηηάρπλζεο α=0,24. 34

35 Τδαηηθνί πόξνη Ζ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ αλήθεη ζην Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Θεζζαιίαο (Ν.1739/ ), ην νπνίν ζπκπίπηεη ζρεδφλ κε ην αληίζηνηρν γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα θαη ζπγθεθξηκέλα εληνπίδεηαη εληφο νξίσλ ηεο ιεθάλεο Ρεκάησλ Αικπξνχ Πειίνπ (ΦΔΚ1383Β /2010). Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ Τ.Γ. Θεζζαιίαο είλαη ηεη.ρικ θαη πεξηιακβάλεη πιεζπζκφ ίζν κε πεξίπνπ θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηεο Δ..Τ.Δ. ηνπ Δηθόλα Σα 14 Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο θαη ζε κεγέζπλζε ην Τδαηηθό Γηακέξηζκα Θεζζαιίαο θαη ε ιεθάλε Ρεκάησλ Αικπξνύ - Πειίνπ (κε έληνλν πξάζηλν ρξώκα). Αλαθνξηθά κε ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζεκεηψλεηαη ε άκεζε γεηηλίαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε ηνλ Παγαζεηηθφ Κφιπν ε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ «βξέρεηαη» απφ απηφλ αιιά θαη ην πιήζνο ξεκάησλ πνπ ηελ δηαηξέρνπλ θαη έρνπλ ηειηθφ απνδέθηε ηνλ Παγαζεηηθφ Κφιπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ξέκαηα Λαραλφξεκα θαη Υνιφξεκα εκθαλίδνληαη σο ηα θπξίαξρα επηθαλεηαθά πδαηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία πιαηζηψλνληαη, σζηφζν, απφ ξέκαηα επνρηαθήο ξνήο (κηζγάγγεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο ινθψδεηο εθηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο). ρεηηθά κε ηνλ Παγαζεηηθφ Κφιπν, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί θιεηζηή ζάιαζζα θαη γεηηληάδεη κε ηνλ Δπβντθφ Κφιπν θαη ην Αηγαίν Πέιαγνο, ελψ ην άλνηγκά ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηα 4 ρικ. Λφγσ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, αιιά θαη ηεο 18 Γηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, ΦΔΚ 201Α /

36 άκεζεο γεηηλίαζήο ηνπ κε ην αζηηθφ θέληξν ηνπ Βφινπ θαη κε πιήζνο παξάθηησλ νηθηζκψλ, ν Παγαζεηηθφο Κφιπνο θνξηίδεηαη ζπλερψο απφ αζηηθά θαη βηνκεραληθά πγξά απφβιεηα θαη απνηειεί απνδέθηεο ηεο ξχπαλζεο θάζε άιινπ είδνπο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (γεσξγία, θηελνηξνθία, ηνπξηζκφο θ.α.). Ζ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηνπ έρεη ήδε απνηειέζεη αληηθείκελν κειεηψλ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ ππνδνκψλ (ΔΔΛ θ.ιπ.), θαζψο θαη πηνζέηεζε πξαθηηθψλ θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ (έιεγρνο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο θ.ιπ.) κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ. Δηθόλα : Σν Τδαηηθό Γηακέξηζκα Θεζζαιίαο θαη ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 36

37 Κιηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη Σν θιίκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Αγρηάινπ είλαη κεζνγεηαθφ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πγξνχο ήπηνπο ρεηκψλεο θαη κεγάια ζεξκά μεξά θαινθαίξηα. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία απφ 16 ν C έσο 17 ν C. Οη ζεξκφηεξνη κήλεο θαίλεηαη λα είλαη ν Ηνχιηνο θαη ν Αχγνπζηνο θαη νη πην ςπρξνί ν Ηαλνπάξηνο, ν Φεβξνπάξηνο θαη ν Γεθέκβξηνο. Οη παγεηνί είλαη ζπρλνί θαη εκθαλίδνληαη θαηά ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ Απξηιίνπ, ελψ νη εκέξεο παγεηνχ θπκαίλνληαη απφ 9 έσο 36. Οη ρηνλνπηψζεηο παξαηεξνχληαη ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην. Αθφκε, νη ηηκέο ηεο εηήζηαο βξνρφπησζεο θπκαίλνληαη ζηα 430 mm ζχκθσλα κε βξνρνκεηξηθφ ζηαζκφ ζηελ πεξηνρή ηνπ σηεξίνπ (βφξεηα ηεο Γ.Δ. Αγρηάινπ, γηα ηελ πεξίνδν ), ελψ εθηηκψληαη ζηα 500 mm, ζχκθσλα κε ην βξνρνκεηξηθφ ζηαζκφ ηεο Ν. Αγρηάινπ. Ζ πεξίνδνο απφ ηνλ Οθηψβξην έσο ηνλ Ηαλνπάξην θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο βξνρνπηψζεηο. Μέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία αέξα Μέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ςπρξφηεξνπ κήλα Μέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζεξκφηεξνπ κήλα Δηήζηα βξνρφπησζε Απφιπηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία αέξα Απφιπηα ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αέξα Βηνθιηκαηηθφο φξνθνο 16,2 ν C 2,8 ν C 31 ν C 500 mm 46,2 ν C -9,8 ν C Ζκίμεξνο κε ςπρξνχο ρεηκψλεο. Πίλαθαο : Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο (EMY). Γηάγξακκα : Ζ δηαθύκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δ.Μ.Τ. γηα ην Βόιν. 37

38 Απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ηεο Ν. Αγρηάινπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ 111 Π.Μ. (πςφκεηξν 15 κ., θ = 22 ν 48 θαη ι = 39 ν 15 ) πξνθχπηεη φηη ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη 16,2 ν C, κε κέζε ηνλ Ηαλνπάξην 6,4 ν C θαη ηνλ Ηνχιην 26,7 ν C. Ζ κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θαηαγξάθεηαη επίζεο ηνλ Ηαλνπάξην (2,6 ν C), ελψ ε κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία θαηαγξάθεηαη ηνλ Ηνχιην (31,1 ν C), κε κηθξή δηαθνξά απφ ηνλ Αχγνπζην (31,0 ν C). ΜΖΝΔ ΜΔΖ ΜΖΝΗΑΗΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ( ν C) ΜΔΖ ΜΔΓΗΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ( ν C) ΜΔΖ ΔΛΑΥΗΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ( ν C) ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 6,4 10,7 2,6 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 7,6 12,5 3,2 ΜΑΡΣΗΟ 9,9 14,2 4,5 ΑΠΡΗΛΗΟ 14,2 19,0 7,6 ΜΑΗΟ 19,4 24,4 12,0 ΗΟΤΝΗΟ 24,4 28,6 15,9 ΗΟΤΛΗΟ 26,7 31,1 18,3 ΑΤΓΟΤΣΟ 26,1 31,0 18,5 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 22,1 26,8 15,8 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 16,9 21,7 11,9 ΝΟΔΜΒΡΗΟ 12,2 17,4 8,5 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 8,0 12,8 4,4 ΔΣΖΗΟ Μ.Ο. 16,2 20,9 10,3 Πίλαθαο : Ζ κέζε κεληαία, κέγηζηε θαη ειάρηζηε γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ηεο Ν. Αγρηάινπ. Γηάγξακκα : Ζ κεληαία θαηαλνκή ηεο βξνρόπησζεο, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δ.Μ.Τ. γηα ην Βόιν. 38

39 Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα (αθνινπζεί ζηελ επφκελε ζειίδα), νη κήλεο κε ηηο πεξηζζφηεξεο βξνρνπηψζεηο είλαη νη Γεθέκβξηνο, Οθηψβξηνο, Ννέκβξηνο θαη Μάξηηνο, ελψ θαηά ηνπο κήλεο ηνπ Ηνπλίνπ, Ηνπιίνπ θαη Απγνχζηνπ παξνπζηάδεηαη έλα ειάρηζην επίπεδν βξνρνπηψζεσλ. Απφ ηηο 365 κέξεο ηνπ έηνπο ζεκεηψλνληαη βξνρνπηψζεηο ηηο 104 θαη αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε κεληαία θαηαλνκή ηνπο, ηφηε πξνθχπηεη φηη νη πην έληνλεο βξνρνπηψζεηο ζεκεηψλνληαη θπξίσο ηνλ Οθηψβξην. Ζ κέζε ζρεηηθή πγξαζία είλαη 67% θαη θπκαίλεηαη απφ 52% ηνλ Ηνχιην σο 77% ηνλ Ηαλνπάξην. Όηαλ πλένπλ ζηελ πεξηνρή βφξεηνη, βνξεηναλαηνιηθνί θαη βνξεηνδπηηθνί άλεκνη ην ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε πξνθαινχλ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, αιιά γεληθά κηθξφ πνζνζηφ ησλ εηήζησλ αλέκσλ ππεξβαίλεη ηα 3 Beaufort. Οη ρηνλνπηψζεηο πεξηνξίδνληαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο Γ.Δ. θαη είλαη ειάρηζηεο πεξηνξίδνληαη θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην θαη Μάξηην. πλνιηθά πεξίπνπ 19 κέξεο ην ρξφλν εκθαλίδεηαη παγεηφο θαη θπξίσο θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην, Γεθέκβξην θαη Μάξηην. Ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε είλαη ε ραιαδφπησζε, ε νπνία αλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο, είλαη θαηά ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ επηεκβξίνπ ζπλήζσο, κε εμαίξεζε θαη ην κήλα Ννέκβξην. ΜΖΝΔ ΜΔΑ ΜΖΝΗΑΗΑ ΤΦΖ ΒΡΟΥΖ (mm) ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΡΧΝ ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ (%) ΖΜΔΡΔ ΠΑΓΔΣΟΤ ΖΜΔΡΔ ΥΑΛΑΕΗΟΤ ΖΜΔΡΔ ΥΗΟΝΗΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 47,8 12,0 77 6,9 1,8 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 49,0 12,8 75 5,0 1,5 ΜΑΡΣΗΟ 51,7 12,1 75 3,0 0,7 ΑΠΡΗΛΗΟ 37,4 9,4 70 0,1 0,1 ΜΑΗΟ 38,2 7,5 65 0,2 ΗΟΤΝΗΟ 21,2 5,8 56 0,1 ΗΟΤΛΗΟ 17,0 3,8 52 0,1 ΑΤΓΟΤΣΟ 17,8 2,4 53 0,1 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 34,6 6,3 62 0,1 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 62,7 9,5 69 ΝΟΔΜΒΡΗΟ 61,3 10,2 75 0,6 0,1 0,1 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 63,3 12,3 76 3,1 0,9 ΔΣΟ 502,0 104, ,7 0,8 5,0 Πίλαθαο : Ζ κέζε κεληαία, κέγηζηε θαη ειάρηζηε γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ηεο Ν. Αγρηάινπ. Απφ ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ πνπ πξνεγήζεθαλ, πξνθχπηεη ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα (βι. Γηάγξακκα πνπ παξαηίζεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα), απφ ην νπνίν ζπκπεξαίλεηαη φηη ε μεξνζεξκηθή πεξίνδνο δηαξθεί πεξίπνπ ηέζζεξηο κήλεο, ηελ πεξίνδν απφ επηέκβξην σο Μάην. 39

40 Γηάγξακκα : Οκβξνζεξκηθό δηάγξακκα, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ Ν. Αγρηάινπ Υισξίδα παλίδα Οη θιηκαηηθνί παξάγνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλζξσπνγελείο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δηακνξθψλνπλ ηε βιάζηεζε θάζε πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή κειέηεο είλαη θπξίσο παξάθηηα θαη φζνλ αθνξά ζηε βιάζηεζε, απαληάηαη ε Δπκεζνγεηαθή Παξαιηαθή Λνθψδεο θαη Τπννξεηλή Γηάπιαζε, ε νπνία αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ησλ αθηψλ θαη ζηηο ινθψδεηο εθηάζεηο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. Σα γνληκφηεξα εδάθε ησλ πεδηλψλ εθηάζεσλ έρνπλ απνδνζεί ζηε γεσξγία, ζπλεπψο, εκθαλίδνπλ κηθξφ πνζνζηφ θπηνθάιπςεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ελψζεηο θξπγάλσλ. ηελ πεξηνρή κειέηεο έρνπλ θαηαγξαθεί ηα αθφινπζα είδε πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα (αθνινπζεί ζηελ επφκελε ζειίδα), ελψ ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή ηνπ δπηηθνχ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θπξίσο ηα είδε πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα (αθνινπζεί ζηελ επφκελε ζειίδα). Ζ παλίδα ζηελ πεξηνρή κειέηεο δελ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Μαγλεζίαο ζπλαληάηαη ζην Πήιην, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηεξάζηηα πνηθηιία απφ νηθφηνπνπο. Ζ Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ θπξηαξρείηαη απφ γεσξγηθέο εθηάζεηο, δειαδή, ηερλεηά νηθνζπζηήκαηα θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, ζπγθεληξψλνληαο παλίδα πνπ ηξέθεηαη κε ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ θαη κε ηελ εληνκνπαλίδα ηνπο. ηα νηθνζπζηήκαηα απηά, ρσξίο λα έρεη γίλεη θάπνηα επίζεκε θαηαγξαθή κέρξη ζήκεξα, ζπλήζσο ζπλαληψληαη αιεπνχδεο, λπθίηζεο, θνπλάβηα, ιαγνί, ζθίνπξνη θαη αζβνί, ελψ φζνλ αθνξά ζηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο, ζπλήζσο ζπλαληψληαη ν πεηξίηεο, ην θηξθηλέδη, ν ιεπθνπειαξγφο, ε δεθανθηνχξα, ε κπεθάηζα, ν 40

41 θφηζπθαο, ε θειαεδφηζηρια, ε θάζζα, ε θαξδεξίλα, ν θνχθνο, ε θνπθνπβάγηα, ν γθηψλεο, ν ζπίλνο, ν θιψξνο, ε ζνπζνπξάδα θαη ν ηζαιαπεηεηλφο. Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζηα εξπεηνπαλίδα: ρειψλεο, ζαχξεο θαη θίδηα (νρηέο θαη δελδξνγαιηέο). ηα παξαξεκάηηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο θηινμελνχληαη θαη ακθίβηα, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ δηάθνξα είδε θξχλσλ θαη βαηξαρηψλ, ελψ ε εξπεηνπαλίδα ηνπο απνηειείηαη θπξίσο απφ λεξνρειψλεο, λεξφθηδα θαη πξάζηλεο ζαχξεο. Απφ ηα παξαπάλσ είδε παλίδαο, ν ζθίνπξνο, ε λπθίηζα θαη ηνπ θνπλάβη είλαη πξνζηαηεπηέα ζχκθσλα κε ην π.δ. 67/1979. Πίλαθαο : Σα είδε πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Δπκεζνγεηαθή Παξαιηαθή Λνθώδεο θαη Τπννξεηλή Γηάπιαζε. Πίλαθαο : Σα είδε πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή ηνπ δπηηθνύ Παγαζεηηθνύ Κόιπνπ. 41

42 Πξνζηαηεπόκελα νηθνζπζηήκαηα ηνπία Φπζηθέο πεξηνρέο κε νηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ ρψξα καο θαη ηίζεληαη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο απφ ην Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ σο πξνζηαηεπφκελεο γίλεηαη, είηε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία, είηε κε βάζε Γηεζλείο ή Δπξσπατθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζπλζήθεο κε αιιεινεπηθάιπςε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνπ εζληθνχ θαη ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ επηπέδσλ πξνζηαζίαο. Ζ πξνζηαζία ησλ πςειήο νηθνινγηθήο αμίαο βηνηφπσλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ εμειίρζεθε απφ απφιπηε κε απνθιεηζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηα πξψηα ρξφληα ζε πεξηζζφηεξν επέιηθηε ζηε ζπλέρεηα κε ελζσκάησζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ζχλδεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπο κε ηελ αεηθνξηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. ηελ πεξηνρή κειέηεο ζπλαληάηαη ηκήκα ηνπ κφληκνπ θαηαθπγίνπ άγξηαο δσήο ζηηο ζέζεηο Υνιφξεκα Κνπξί, Γ.Δ. Αικπξνχ, Π.Δ. Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 850Β /2001), εληφο ηνπ νπνίνπ «απαγνξεύεηαη ε ζήξα θάζε ζεξάκαηνο θαη θάζε είδνπο άγξηαο παλίδαο γηα κε εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο, ε θαηαζηξνθή θάζε είδνπο δώλεο κε θπζηθή βιάζηεζε, ε θαηαζηξνθή ησλ δσληαλώλ θπηνθξαθηώλ, ε ακκνιεςία, ε απνζηξάγγηζε θαη ε απνμήξαλζε εισδώλ εθηάζεσλ, ε ξύπαλζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη ε έληαμε έθηαζεο θαηαθπγίνπ άγξηαο δσήο ζε πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό.» Δπίζεο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο (λφηηα θαη εθαπηνκεληθά ηνπ νξίνπ ηεο Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ) ζπλαληάηαη ην ξέκα Υνιφξεκα, ην νπνίν αλήθεη ζηνπο εληνπηζκέλνπο βηφηνπνπο ηεο ρψξαο, πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα έλα ηνπιάρηζηνλ απεηινχκελν είδνο ρισξίδαο ή παλίδαο θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο βηφηνπνπο «Corine». 19 ρεηηθά κε ηνπ πγξνηφπνπο, ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπο δηέπεηαη απφ ην Π.Γ. 51 (ΦΔΚ 54Α / ) πεξί «Καζνξηζκνχ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ». Οη πγξφηνπνη πξνζηαηεχνληαη επίζεο απφ ην Ν. 1650/1986 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ θαιχπηεη φιν ην εχξνο ησλ πεξηβαιινληηθά θξίζηκσλ δεηεκάησλ, ην Ν. 3199/2003 γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ηνπο Ν.1751/1988, Ν.1950/1991 θαη Ν.Γ. 191/74 πνπ θπξψλνπλ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε «RAMSAR» πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ, ην Ν.3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θ.α. ηελ πεξηνρή κειέηεο, νη εθβνιέο ησλ ξεκάησλ Υνιφξεκα θαη Λαραλφξεκα, εληάζζνληαη ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ (ΔΚΒΤ) σο θαηαθιπδφκελα έιε κε ζεξακαηηθή αμία, πνπ απεηινχληαη απφ ην θπλήγη, ηε ξήςε ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.α. Όζνλ αθνξά ζην ηνπίν, αλ θαη δελ ππάξρνπλ ραξαθηεξηζκέλα ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, εληνχηνηο, ρξήδεη πξνζηαζίαο ην αγξνηηθφ 19 Σν Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «Corine» «πληνληζκφο Πιεξνθνξηψλ γηα ην Πεξηβάιινλ» (Co-ordination of Information on the Environment) ζεζπίζηεθε ην 1985 κε ζηφρν λα ζεκάλεη ηελ νηθνινγηθή αμία ελφο επξένο δηθηχνπ νηθνηφπσλ ζηελ επξσπατθή επηθξάηεηα θαη λα ππνδείμεη ηελ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ηνπο θαη ηελ απνθπγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηελ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ηνπο. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη επηθαιχθζεθε ζεζκηθά απφ ηελ Οδεγία 92/43/ΔΔ θαη ην Γίθηπν «NATURA 2000». Ζ ζρεηηθή ιίζηα πνπ θαηαξηίζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπεξηιακβάλεη 430 ηφπνπο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ζπλνιηθά απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ νπνίσλ είλαη παξάθηηνη. 42

43 ηνπίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πινχζην αξραηνινγηθφ απφζεκα ηεο πεξηνρήο, νη ραξαδξψζεηο ξεκαηηέο κε ηνπο έληνλνπο καηαλδξηζκνχο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη δπηηθφηεξα ηεο ΠΑΘΔ, εληφο ηεο Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ θαη ηέινο, ην παξαζαιάζζην κέησπν, ην νπνίν απνηειεί απνδέθηε θάζε κνξθήο ξχπαλζεο, ελψ ρξεηάδεηαη λα παξακείλεη ηνπιάρηζηνλ θαζαξφ, αθνχ ηαπηφρξνλα απεηιείηαη θαη απφ άιινπο θηλδχλνπο π.ρ. δηάβξσζε Καηάζηαζε πεξηβάιινληνο Ζ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ είλαη γεληθά αξθεηά θαιή: παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο, είηε είλαη ζεκεηαθέο, είηε είλαη δηάρπηεο, ελψ ππνγξακκίδεηαη φηη ζεκαληηθέο πεγέο ξχπαλζεο εληνπίδνληαη γεσγξαθηθά εθηφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, αιιά φπσο είλαη γλσζηφ, ε ξχπαλζε δελ πεξηνξίδεηαη απφ δηνηθεηηθά ζχλνξα. Οη ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ξχπαλζεο παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο: Ζ απνπζία Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζηε Νέα Αγρίαιν απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα πηζαλή ξχπαλζε κε νξγαληθά θνξηία απφ ηνπο πθηζηάκελνπο βφζξνπο ηνπ νηθηζκνχ, θαζψο θαη απφ πηζαλνχο αζπλείδεηνπο πνπ αδεηάδνπλ ηα βπηηνθφξα κε ηα ιχκαηα ζε ξεκαηηέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίνη βέβαηα είλαη ππεχζπλνη γηα πνιχ κηθξφηεξα ξππαληηθά θνξηία, ζε ζρέζε κε απηά ηεο Ν. Αγρηάινπ. Σν πξφβιεκα δηνγθψλεηαη θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν κε ηελ παξνπζία ηνπξηζηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρείσλ εληφο ηεο Ν. Αγρηάινπ. Οη δηάζπαξηεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο καληξηά, νη νπνίεο είλαη κηθξήο δπλακηθφηεηαο ζπκβάιινπλ επίζεο κε νξγαληθή ξχπαλζε ζηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο. Οη εγθαηαζηάζεηο πεηξειαηνεηδψλ ζηνλ Αγ. Γεψξγην απνηεινχλ δπλεηηθή πεγή ξχπαλζεο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ελδερφκελα αηπρήκαηα. Έλα ειαηνηξηβείν θαη έλα νηλνπνηείν εληφο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηεο Γ.Δ. Ν. Αγρηάινπ απνηεινχλ δπλεηηθέο πεγέο ξχπαλζεο, αλ δελ επεμεξγάδνληαη ζσζηά θαη κε ππεπζπλφηεηα ηα πγξά ηνπο απφβιεηα. εκαληηθφ παξάγνληα δηάρπηεο ξχπαλζεο απνηεινχλ νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη αιφγηζηα ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα, κε ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα απηφ ηεο ληηξνξχπαλζεο, ε νπνία νδεγεί ζε θαηλφκελα επηξνθηζκνχ ησλ πδάηηλσλ απνδεθηψλ, αλάπηπμε κηθξνθπθψλ θαη δεκηνπξγία αλνμηθψλ ζπλζεθψλ, ππφ ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ελ δσή ηεο ηρζπνπαλίδαο. Αλαθνξηθά κε ηελ απνληηξνπνίεζε ησλ εδαθψλ ηνπ Θεζζαιηθνχ πεδίνπ, βάζεη λνκνζεζίαο (βι ) πξνηείλνληαη κέηξα φπσο ε βηνινγηθή γεσξγία, ε δηαηήξεζε εθηαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ γελεηηθή δηάβξσζε, ε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε θπηνθξαθηψλ, ε αλαθαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ ζε επηθιηλείο εθηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα αγξαλάπαπζε, ζπλδπαζκφο ακεηςηζπνξάο θαη κείσζεο ιηπαληηθψλ κνλάδσλ, δηαδνρηθή θαιιηέξγεηα ςπραλζψλ ζε επηθιηλείο εθηάζεηο θ.α. 43

44 Ζ ρξήζε θαη ε ζπαηάιε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, θαζψο ζηελ πεξηνρή κειέηεο έρνπλ θαηαγξαθεί πάξα πνιιέο ηδησηηθέο αξδεπηηθέο γεσηξήζεηο θαη έλα κφλν πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο αξδεπηηθφ δίθηπν. Ζ αιφγηζηε άληιεζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ γηα αξδεπηηθή ρξήζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πεηξψκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο, νδεγεί ζε θαηλφκελα πθαικχξηλζεο, ηα νπνία αλ δελ αληηκεησπηζζνχλ επηηπρψο, ζα πξνθαιέζνπλ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εδαθψλ θαη ηειηθά ζηελ εξεκνπνίεζή ηνπο. Δπξχηεξεο γεσγξαθηθά πεγέο ξχπαλζεο απνηεινχλ ην αεξνδξφκην ηεο Ν. Αγρηάινπ, ην νπνίν δηνηθεηηθά ππάγεηαη ζην Γήκν Αικπξνχ, είηε κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, είηε κε ηε ξχπαλζε ησλ λεξψλ, θαζψο κε θάζε βξνρφπησζε, ε ζθφλε, ηα κηθξνζσκαηίδηα θαη νη αέξηνη ξχπνη θαηαθάζνληαη ζην έδαθνο ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ ηνπ ζηνλ Παγαζεηηθφ Κφιπν. Ο Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Νέαο Αγρηάινπ, πνπ βξίζθεηαη ζηα λφηηα φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απνηειεί πεγή ξχπσλ, πνπ ζπλδένληαη κε εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (ΝΟ Υ ), φδνλ (Ο 3 ), πδξνγνλαλζξάθσλ (ΖC S ), νμεηδίσλ ηνπ ζεηνπ (SO Υ ), θαη νμεηδίσλ ηνπ άλζξαθα (CO Υ ), πνπ επηβαξχλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζειθχεη λέεο κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο απηφλ. Δπίζεο, ην ιηκάλη ηνπ Βφινπ απνηειεί ζεκαληηθή πεγή αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ εθπνκπή αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ΡΜ 10 θαη ΡΜ 2,5, ηα νπνία επηθάζνληαη ζηνπο πλεχκνλεο πξνθαιψληαο κφληκε βιάβε. ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζεο ζπκβάιιεη ε πφιε ηνπ Βφινπ, είηε κε ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, είηε κε ηελ εθπνκπή ξχπσλ απφ ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ, ε ΠΑΘΔ πνπ δηέξρεηαη απφ ηε Γ.Δ. θαη θπξίσο ε Δ.Ο. Βφινπ Καξδίηζαο, ε νπνία δέρεηαη ζεκαληηθφ θφξην θαη απφ βαξέα νρήκαηα. Μάιηζηα, νπνηαδήπνηε κειινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Βφινπ, ζα ελδπλακψζεη αληίζηνηρα θαη ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο, απμάλνληαο ηνπο ξχπνπο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Σέινο, ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζεο ζπκβάιινπλ θαη νη δχν ΒΗΠΔ Βφινπ θαη Αικπξνχ. ηηο αθηέο ηεο Γ.Δ. ε ξχπαλζε πξνέξρεηαη θαη απφ αζηηθά ιχκαηα, αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ηηο αθηνπιντθέο ζπλδέζεηο απφ ην ζχλνιν ησλ ρεξζαίσλ πεξηνρψλ πνπ «βξέρνληαη» απφ ηα λεξά ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ, αθνχ αλάινγα κε ηα ξεχκαηα ησλ λεξψλ, ε ξχπαλζε κεηαθέξεηαη. Μάιηζηα, ππνγξακκίδεηαη φηη ν Παγαζεηηθφο Κφιπνο, καδί κε ην αξσληθφ, είλαη νη πην κνιπζκέλεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε δηεζλή έξεπλα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δζληθνχ Κέληξνπ Οηθνινγηθήο Αλάιπζεο θαη χλζεζεο (NCEAS) γηα ηα επίπεδα ηεο κφιπλζεο ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο. Σαπηφρξνλα, ε εληαηηθή αιίεπζε νδεγεί ζε εμαθάληζε εηδψλ ςαξηψλ πνπ πιήηηνληαη θαη απφ ηα ξππαληηθά θνξηία. Ηδηαίηεξα γηα ην Υνιφξεκα, πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ρείκαξξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κε ζεκαληηθή νηθνινγηθή αμία, ππνγξακκίδεηαη φηη επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε ξίςε απνξξηκκάησλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ Αικπξνχ. εκεηαθή, αιιά ζεκαληηθή, είλαη θαη ε ξχπαλζε πνπ πξνθαινχλ ζην πεξηβάιινλ νη ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο εθηφο απφ ηελ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ πδάησλ θ.α., εζηηάδνληαη ζηελ αηζζεηηθή αιινίσζε 44

45 θαη ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ, ζηελ αιινίσζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο θαη ηελ εξήκσζε εδαθψλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ, ινηπφλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απνθαηάζηαζε ησλ εθηάζεσλ απηψλ κε ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ πάξθσλ, ππαίζξησλ ζεάηξσλ θ.ιπ. ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ απνθπγή ηεο πεξαηηέξσ πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο, ζεζπίζηεθε ην «Πξφγξακκα δξάζεο γηα ην ζεζζαιηθφ πεδίν, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο εππξφζβιεηε δψλε απφ ηελ ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο» (ππ αξ /2905 ΚΤΑ, ΦΔΚ 1422Β / ), πνπ θαζνξίδεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία ηζρχνπλ γηα φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Θεζζαιίαο. Αθνινχζεζε ε απφθαζε γηα Δθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 3.5 «Μείσζε ηεο Νηηξνξχπαλζεο Γεσξγηθήο Πξνέιεπζεο» ηνπ Άμνλα 3 «Γεσξγνπεξηβαιινληηθά Μέηξα» ηνπ Δγγξάθνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΠΑΑ) Καλνληζκφο (Δ.Κ) 1257/1999 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΠΔ) Σκήκα Δγγπήζεσλ (ΦΔΚ 1248Β /2005), ε νπνία, γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, έρεη σο πεδίν εθαξκνγήο ηηο πεξηνρέο πνπ πξνβιέπεη ε πξναλαθεξζείζα ππ αξ /2905 ΚΤΑ. Κχξηνη ζηφρνη ηνπ κέηξνπ είλαη πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, ε πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ απφ εμάληιεζε, ε απνθαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ, ε βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο ησλ εδαθψλ θαη ε πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ηε δηάβξσζε. Αθφκε, ζην πιαίζην ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο γηα ηα λεξά θνιχκβεζεο, ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. νινθιήξσζε Μεηξψν Σαπηνηήησλ ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηψλ, ε αλαγλψξηζε ησλ πεγψλ ξχπαλζεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηπηψζεσλ. ηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίζηεθαλ ηξεηο αθηέο θνιχκβεζεο (Νέα Αγρίαινο 1, Νέα Αγρίαινο 2 θαη Άγηνο Γεψξγηνο Κπλεγψλ), κε εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο λεξά, νη νπνίεο, σζηφζν, ζεσξνχληαη δπλεηηθά εππξφζβιεηεο απφ ηε ληηξνξχπαλζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ζεζζαιηθνχ πεδίνπ πεξηνρέο, αιιά θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ ζηνπο γεηηνληθνχο νηθηζκνχο ή ησλ εθβνιψλ ζε απηέο αγσγψλ νκβξίσλ ή αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ηδξχζεθε ην Δζληθφ Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο ηεο Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο (ΔΓΠΑΡ), ζε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, νη κεηξήζεηο ηνπ νπνίνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεληξψζεηο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (ΝΟ x ), αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ΡΜ 10, φδνληνο (O 3 ), κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO), βελδνιίνπ (C 6 H 6 ) θαη δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO 2 ), ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ ζεζπηζηεί λφκνη, πνπ θαζνξίδνπλ ηα αληίζηνηρα γηα θάζε ξχπν «θαηψθιηα», ηηο νξηαθέο, δειαδή, ηηκέο ζπγθέληξσζεο ξχπσλ γηα ηελ απνθπγή δπζκελψλ ζηελ πγεία επηπηψζεσλ. Ο θνληηλφηεξνο ζηαζκφο ζηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ είλαη απηφο ηνπ Βφινπ, νη ελδείμεηο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφιπηα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, σζηφζν, ε άκεζε γεηηλίαζε ηεο πεξηνρήο κε ην αζηηθφ θέληξν ηνπ Βφινπ απνηειεί θξηηήξην πνηνηηθήο θαη φρη πνζνηηθήο πεξηγξαθήο ηεο αηκνζθαηξηθήο θαηάζηαζεο ηεο 45

46 πεξηνρήο κειέηεο. ε γεληθέο γξακκέο ε Γ.Δ. δελ παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο, ελψ αλαθνξηθά κε ηνπο νηθηζκνχο, απηνί ηεο Νέαο Αγρηάινπ, Βειαληδηάο θαη Μάξαζνπ, έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ιφγσ ηνπνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ (ζηα βφξεηα ηνπο εθηείλνληαη ινθψδεηο εθηάζεηο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ αλέκσλ (βι ) θαη ρσξίο λα εμεηάδνληαη σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, ηηο κεηαθηλήζεηο θ.α., λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ξχπσλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο. ε θάζε πεξίπησζε, ε πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηηο εππξφζβιεηεο δψλεο ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο, ελψ ε θαθή πνηφηεηα ησλ λεξψλ ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ θαη ηα θαηλφκελα επηξνθηζκνχ πνπ έρεη παξνπζηάζεη, θαζηζηνχλ ηελ πεξηνρή επαίζζεηε σο πξνο ηε ξχπαλζε ησλ εδαθψλ ηεο θαη θαη επέθηαζε ησλ πδαηηθψλ ηεο πφξσλ. Ζ κειέηε ησλ θξίζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, θαζψο θαη ε ελζσκάησζε πξαθηηθψλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη βηψζηκε δηαρείξηζή ηνπ, απνηεινχλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. ηελ πεξηνρή κειέηεο αμηνζεκείσηε πεξηβαιινληηθή παξάκεηξνο απνηειεί ν Παγαζεηηθφο Κφιπνο πνπ απνηειεί επαίζζεην νηθνζχζηεκα θαη ρξήδεη άκεζσλ θαη απζηεξψλ πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη θπξηφηεξνη κεραληζκνί πξφθιεζεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ζεσξνχληαη ε αλεμέιεγθηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο, ε ξχπαλζε απφ ηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νριήζεηο θαη ε ερνξχπαλζε απφ ηελ ΠΑΘΔ, ε δηαζπνξά ηδηαίηεξσλ ρξήζεσλ/εηδηθψλ εμππεξεηήζεσλ θαη ε απζαίξεηε δφκεζε, πνπ εληνπίδεηαη γχξσ απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Νέαο Αγρηάινπ, θπξίσο ζηα αλαηνιηθά ηεο. Αθφκε, νη πγξφηνπνη είλαη θπζηθνί βηφηνπνη πνπ θηινμελνχλ πιεζψξα ελδηαηηεκάησλ θαη κηθξνπεξηβάιινλησλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ελψ νη θπξηφηεξνη κεραληζκνί πξφθιεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο ππνβάζκηζεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε ξχπαλζε απφ πγξά απφβιεηα νηθηζκψλ θαη ζηεξεά απνξξίκκαηα, ηελ επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηελ απζαίξεηε δφκεζε, ηηο αλεμέιεγθηεο ακκνιεςίεο θ.α. Ζ πξνζηαζία ησλ εθηάζεσλ απηψλ θξίλεηαη, επίζεο, απαξαίηεηε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Οη πξνηάζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ρξήζεσλ γεο ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ επηβάιιεηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξαπάλσ νηθνζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ, κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αεηθφξν δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 3.2 Πνιηηηζηηθφ, ηζηνξηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Ηζηνξηθφ πιαίζην Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο θαηνηθήζεθε απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα γεγνλφο πνπ απνδεηθλχνπλ αλαζθαθέο ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο. ηελ πεξηνρή κειέηεο άθκαζαλ ηα παιαηφηεξα ρξφληα δχν πφιεηο, ε Πχξαζνο θαη νη ρξηζηηαληθέο Φζηψηηδεο Θήβεο. Σα αξραία επξήκαηα απνδεηθλχνπλ ηε ζπλερή αλζξψπηλε παξνπζία απφ ηα λενιηζηθά ρξφληα κέρξη θαη ζήκεξα. 46

47 Ζ Πχξαζνο ζηα θιαζηθά θαη κεηαγελέζηεξα ρξφληα, ζεσξείηαη σο ην επίλεην ησλ ειιεληζηηθψλ Φζηψηηδσλ Θεβψλ (νη νπνίεο εληνπίδνληαη θνληά ζηνλ νηθηζκφ Μηθξνζήβεο ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ). Καηά ηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο βξέζεθαλ απνκεηλάξηα κεγάισλ νηθηψλ, ιείςαλα ηνηρνπνηίαο, θεξακηθά ζθεχε απφ ηελ θιαζηθή, ηελ γεσκεηξηθή έσο θαη ηε λενιηζηθή επνρή. Ζ Πχξαζνο θαηαζηξάθεθε ην 217 π.υ. απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Μαθεδφλα Βαζηιηά Φηιίππνπ ηνπ Δ, καδί κε ηηο γεηηνληθέο Φζηψηηδεο Θήβεο. ηνλ ίδην ρψξν, σζηφζν, αλαπηχρζεθε έλαο λένο νηθηζκφο κε ην φλνκα ησλ Φζηψηηδσλ Θεβψλ. ηα ρξφληα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ην φλνκα γίλεηαη Θήβεο ην νπνίν, φκσο γηα λα δηαρσξίδεηαη απφ ηηο Θήβεο ηεο Βνησηίαο, άιιαμε ζε Θεζζαιηθέο ή Υξηζηηαληθέο Θήβεο. Ζ λέα πφιε, πνπ γξήγνξα αλαπηχρζεθε ζε ζεκαληηθφ ρξηζηηαληθφ θέληξν, ππξπνιήζεθε θαη θαηαζηξάθεθε ζηα κηζά ηνπ 7 νπ αηψλα, θαηά ηελ επνρή ησλ ζιαβηθψλ κεηαθηλήζεσλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο πεξηνρήο, ζεσξνχληαη νη πνιιέο βαζηιηθέο πνπ αλέδεημε ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε θαη νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ρξνλνινγηθά ζηνλ 5 ν θαη 6 ν αηψλα κ.υ. Δλδεηθηηθά ησλ θαηαζθεπψλ απνηεινχλ ηα ςεθηδσηά δάπεδα, ε απνθάιπςε ηκήκαηνο ηνπ αξραίνπ ηείρνπο, κήθνπο κ. πεξίπνπ, πνπ ππνινγίδεηαη φηη πξνζηάηεπε έθηαζε 250 ζηξεκκάησλ θαη απνηειεί δείγκα ηνπ κεγέζνπο ηνπ νηθηζκνχ, αιιά θαη ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ θαηά ηελ αξραηφηεηα, ελψ ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηε Νέα Αγρίαιν νη αξραηνινγηθέο έξεπλεο απνθάιπςαλ ην αξραίν ζέαηξν ησλ Φζηψηηδσλ Θεβψλ, ζέζεσλ πεξίπνπ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη φηη ζεκειηψζεθε ζηα ειιεληζηηθά ρξφληα θαη ιεηηνχξγεζε κέρξη ηελ χζηεξε ξσκατθή επνρή. Σε γέλλεζε ηεο ζεκεξηλήο Νέαο Αγρηάινπ ζεκαηνδφηεζε ε θαηαζηξνθή ηεο Παιηάο Αγρηάινπ, ζηα παξάιηα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο απφ ηνπο Βνχιγαξνπο (1906) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλζειιεληθψλ δησγκψλ, πνπ είραλ πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή απηή θαη νη νπνίεο εθδειψζεθαλ κε ηελ θαηαζηξνθή Διιεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θνξπθψζεθαλ κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο Αγρηάινπ. Οη θάηνηθνί ηεο, πνπ ζηελ αξρή εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αζήλα, απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ ηνλ λέν ηφπν δηακνλήο ηνπο ζηε ζεκεξηλή Νέα Αγρίαιν, ε ηνπνζεζία ηεο νπνίαο είρε αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηελ Παιηά Αγρίαιν. Ζ θαηαζθεπή ηνπ λένπ νηθηζκνχ μεθίλεζε ην 1907, κεηά ηελ αγνξά ηεο ηδησηηθήο έθηαζεο φπνπ ππήξραλ ήδε θάηνηθνη, νη ιεγφκελνη θνιιήγνη θαη παξαθεληέδεο ηνπ Καξακπαζίνπ θαη ησλ Μηθξνζεβψλ απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, ηελ νπνία νη θάηνηθνη εμφθιεζαλ κέζσ ηνπ Γεσξγηθνχ Θεζζαιηθνχ Σακείνπ. ην λέν νηθηζκφ θαηαζθεπάζηεθαλ 690 ιηζφθηηζηα δηψξνθα θαη κνλψξνθα ζπίηηα, θαζψο θαη ν Ναφο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζε αλάκλεζε ηνπ Νανχ ηεο παιαηάο παηξίδαο, ελψ ε δηαλνκή ηεο γεο έγηλε κε ηα εμήο θξηηήξηα: α) ζηνπο γεσξγνχο κε θιήξν 80 ζηξέκκαηα δηψξνθν ζπίηη κε νηθφπεδν κηζνχ ζηξέκκαηνο β) ζε επαγγεικαηίεο κε 10 ζηξέκκαηα κνλψξνθν ζπίηη κε νηθφπεδν κηζνχ ζηξέκκαηνο θαη γ) ζηνπο θαιιηεξγεηέο κε 40 ζηξέκκαηα θιήξν δηψξνθν ζπίηη κε νηθφπεδν κηζνχ ζηξέκκαηνο. Οη θάηνηθνη ηεο Νέαο Αγρηάινπ, φκσο, αληηκεηψπηζαλ πνιιέο αζζέλεηεο (εινλνζία θ.α.) θαη πνιινί απφ απηνχο αλαδήηεζαλ λένπο ηφπνπο γηα εγθαηάζηαζε. Όζνη έκεηλαλ έθαλαλ πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αζζέλεηεο, κε ηε ζπκβνιή κάιηζηα ηεο θπβέξλεζεο. Έηζη, έγηλαλ εξγαζίεο γηα εμεχξεζε πδξαγσγείνπ κε πφζηκν λεξφ (αλνίρηεθε ην παιηφ πδξαγσγείν ηεο αξραίαο πφιεο Ππξάζνπ, ηνπνζεηήζεθαλ 47

48 ζσιήλεο θαη θαηαζθεπάζηεθε λέα δεμακελή ζην βφξεην θαη ςειφηεξν κέξνο ηνπ νηθηζκνχ) θαη έγηλε θαη ε πξψηε κειέηε απνμήξαλζεο ησλ ειψλ. Οη θάηνηθνη ηεο Νέαο Αγρηάινπ ζπκκεηείραλ ζηνπο πνιέκνπο ηνπ 1912 σο ην 1922 θαη ηνπ 1940, ελψ δπλακηθή ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε. Ζ Νέα Αγρίαινο θαηαζηξάθεθε μαλά ην 1943 απφ ηνπο Ηηαινχο, ελψ πξηλ αθφκε νινθιεξσζεί ε αλνηθνδφκεζή ηεο, ζεκεηψλεηαη λέα θαηαζηξνθή απφ ην ζεηζκφ ηνπ 1954, φπνπ ηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα θξίζεθαλ θαηεδαθηζηέα ή αθαηνίθεηα. Έηζη, ε θπζηνγλσκία ηνπ νηθηζκνχ, φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα, δηακνξθψζεθε κεηά ην 1955, φπνπ ζεκεηψζεθαλ γξήγνξνη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο Αξραηνινγηθνί ρψξνη κλεκεία 20 Ζ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ δηαζέηεη ηδηαίηεξα αμηφινγνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ. χκθσλα κε πξφζθαηε αιιεινγξαθία πνπ αληαιιάρζεθε κε ηηο αληίζηνηρεο Δθνξείεο Αξραηνηήησλ, καο θνηλνπνηήζεθαλ νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα κλεκεία πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ην κε αξ.πξση.14/ έγγξαθν ηεο 7 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, ζηελ πεξηνρή κειέηεο εκπίπηνπλ ηα εμήο κλεκεία θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη: Αξραηφηεηεο Αξραηνινγηθνχ Υψξνπ Φζησηίδσλ Θεβψλ Νέαο Αγρηάινπ Ζ Bαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ (βαζηιηθή Α ), ηξίθιηηε κε λάξζεθα, αίζξην θαη πξνζθηίζκαηα, ηνπ β κηζνχ ηνπ 5 νπ αηψλα. Βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά ηεο ζεκεξηλήο αγνξάο δίπια ζηελ Δζληθή Οδφ. Ζ αλαζθαθή άξρηζε ην 1924 θαη ηειείσζε ην Ζ ηξίθιηηε βαζηιηθή κε λάξζεθα, αίζξην θαη πξφζθηηζκα. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ αίζξηνπ θαη ησλ εθαηέξσζελ πξνζθηηζκάησλ, βαπηηζηεξίσλ θαη ζθεπνθπιαθίνπ. Σα δάπεδα είλαη ζηξσκέλα κε καξκάξηλεο θαη ζρηζηφιηζεο πιάθεο θαη ςεθηδσηφ κε κεγάιεο ςεθίδεο. πκπιεξσκαηηθέο αλαζθαθέο ( ) απνθάιπςαλ ηνλ πεξίβνιν θαη πξφζθηηζκα βφξεηα, αλαηνιηθά θαη λφηηα. Απφ ςεθηδσηή επηγξαθή ζην δάπεδν ηνπ αχιεηνπ δίζθνπ ηνπ βαπηηζηεξίνπ «ΑΓΗΔ ΓΖΜΖΣΡΗΑΗ», ε βαζηιηθή ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Δπηζεκαίλεηαη ν πινπζηφηαηνο γιππηφο αξρηηεθηνληθφο δηάθνζκνο, ραξαθηεξηδφκελνο απφ πςειή πνηφηεηα. ηνλ ίδην ρψξν ππάξρνπλ επίζεο βαπηηζηήξη ηνπ 2 νπ κηζνχ ηνπ 5 νπ αηψλα, ππφθαπζην ηνπ 5 νπ αηψλα βνξεηνδπηηθά ηεο βαζηιηθήο Α, ηδησηηθή έπαπιε ηνπ 5 νπ αηψλα βνξεηνδπηηθά ηνπ ππφθαπζηνπ, πιαθφζηξσηε ιεσθφξνο κε θηνλνζηνηρίεο θαη θαηαζηήκαηα αλαηνιηθά ηεο βαζηιηθήο Α, θνηκεηήξην κε νηθνγελεηαθνχο θαη κεκνλσκέλνπο ηάθνπο βνξεηναλαηνιηθά ηεο βαζηιηθήο, ππφθαπζην βφξεηα ηεο βαζηιηθήο, 20 Τπνγξακκίδεηαη φηη κέρξη θαη ιίγν πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ Α ηαδίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε αξκφδηα Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ δελ έρεη απαληήζεη ζε πνιχκελν αίηεκά καο γηα παξνρή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη παξ φιεο ηηο ηειεθσληθέο νριήζεηο καο γηα ππελζχκηζε ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη αλαδεηήζεθαλ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη θπξίσο απφ ην δηαδίθηπν. 48

49 πζηεξνξσκατθφ κε ρξήζε ζηα παιαηνρξηζηηαληθά ρξφληα, παιαίζηξα θαη γπκλάζην, βφξεηα ηνπ ππφθαπζηνπ. Ζ Bαζηιηθή ηνπ επηζθφπνπ Διπηδίνπ (βαζηιηθή Β ), ηξίθιηηε κε λάξζεθα, αίζξην θαη πξνζθηίζκαηα, ηνπ α κηζνχ ηνπ 6 νπ κ.υ. αηψλα. Βξίζθεηαη δίπια ζηελ Δζληθή Οδφ πξνο Βφιν θάησ απφ ηελ αθξφπνιε θαη πάλσ απφ ην ιηκαλάθη. Σξίθιηηε βαζηιηθή κε λάξζεθα, αίζξην θαη πξνζθηίζκαηα. Αλαζθάθηεθε ηελ πεξίνδν , ελψ ζπκπιεξσκαηηθέο αλαζθαθέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Σν Ηεξφ Βήκα έρεη δηαζσζεί ζε θαιή θαηάζηαζε, κε ζχλζξνλν ζε ζρήκα «Π», ην εγθαίλην ζε ζρήκα ζηαπξνχ θαη ν ζηπινβάηεο ηνπ θξάγκαηνο κε ηκήκαηα ζσξαθίσλ θαη θηφλσλ. Ζ αξρηθή θάζε ηνπ κλεκείνπ ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 5 νπ αηψλα κ.υ., θαίλεηαη φκσο φηη έρνπλ γίλεη επηζθεπέο, φπσο καξηπξεί ε επηγξαθή πνπ βξέζεθε ζην αίζξην θαη αλαθέξεη σο δσξεηή ην δηάθνλν ηέθαλν. ηελ ίδηα επηγξαθή αλαθέξεηαη θαη ην φλνκα ηνπ Δπηζθφπνπ Διπηδίνπ (1 ν κηζφ ηνπ 6 νπ αηψλα κ.υ.) απφ ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη θαη ε βαζηιηθή. πγθξφηεκα βαζηιηθψλ ηνπ Αξρηεξέσο Πέηξνπ (βαζηιηθή Γ ). Πξφθεηηαη γηα ηξεηο επάιιειεο βαζηιηθέο. Σν ζπγθξφηεκα κε φια ηα πξνζθηίζκαηα θαηαιακβάλεη ρψξν η.κ. Νφηηα ηνπ αίζξηνπ αλαζθάθεθε βαπηηζηήξην θαη βφξεηα ηεο βαζηιηθήο αλαζθάθεθε ινπηξφ πνπ αλήθε πηζαλφηαηα ζην ζπγθξφηεκα. Βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ αγνξά δίπια ζηελ Δζληθή νδφ πξνο Αικπξφ θαη θαηαιακβάλεη νιφθιεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν. Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν θαη πινπζηφηεξν απφ φια ηα κλεκεία πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί ζηε Νέα Αγρίαιν. Βξίζθεηαη θνληά ζην λφηην ηκήκα ηνπ ηείρνπο. Αλαζθάθηεθε πεξηνδηθά απφ ην απφ ηνλ Γ. σηεξίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηξεηο επάιιειεο βαζηιηθέο. Ζ πξψηε ρξνλνινγείηαη ζηα κέζα ή ζην 2 ν κηζφ ηνπ 4 νπ αηψλα κ.υ., ε δεχηεξε ζηα κέζα ή ζην 2 ν κηζφ ηνπ 5 νπ αηψλα κ.υ. θαη ε ηξίηε ζηελ επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνχ ηνπ Α (532 κ.υ.). Οη ηξεηο επάιιειεο βαζηιηθέο, καδί κε ηα πξνζθηίζκαηα, θαηαιακβάλνπλ ρψξν η.κ. θη έρνπλ θηηζηεί πάλσ ζε Μπθελατθά θαη πζηεξνξσκατθά εξείπηα. Πινπζηφηαηνο είλαη ν δηάθνζκνο ηνπ κλεκείνπ ζε καξκάξηλα αξρηηεθηνληθά θαη δηαθνζκεηηθά κέιε, εληνίρηα, ςεθηδσηά θαη ηνηρνγξαθίεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα δάπεδα ηεο πξψηεο θαη ηξίηεο βαζηιηθήο γηα ηελ πςειή ηνπο πνηφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ηνπ ζεκαηνινγίνπ. Απφ ην φλνκα ηνπ Αξρηεξέσο Πέηξνπ, πνπ αλαγξάθηεθε ζε αλαθαηληζηηθή επηγξαθή ηνπ λφηηνπ θιίηνπο ηεο ηειεπηαίαο βαζηιηθήο, ραξαθηεξίζηεθε φιν ην ζπγθξφηεκα «Βαζηιηθή ηνπ Αξρηεξέσο Πέηξνπ». Σξίθιηηνο ηδηφηππνο λαΐζθνο ζε ηδησηηθφ νηθφπεδν επί ηεο νδνχ Γηακαληνπνχινπ, ην νπνίν απνηειεί θεξπγκέλν αξραίν κλεκείν κε ηελ ππ αξ. ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/Φ32/62818/ 1939/ Τ.Α. Υξεζίκεπε πηζαλφλ γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο ησλ ιίγσλ αθφκε ρξηζηηαλψλ ησλ Φζησηίδσλ Θεβψλ. Κνηκεηεξηαθή βαζηιηθή (βαζηιηθή Γ ), ε νπνία βξίζθεηαη έμσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο θαη πξφθεηηαη γηα ηξίθιηηε κε λάξζεθα, αίζξην θαη πξνζθηίζκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ηεηξάγσλα δηακεξίζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη δχν καθξέο πιεπξέο ηνπ κλεκείνπ ζηα δχν άθξα ηνπ λάξζεθα, θαζψο θαη νη ππφγεηνη θακαξνζθέπαζηνη ηάθνη. Αλαζθάθηεθε ην πκπιεξσκαηηθέο αλαζθαθέο έγηλαλ ην 1972 απνθαιχπηνληαο ηελ κλεκεηαθή θξήλε ζην αίζξην, ηε 49

50 ζέζε ηνπ άκβσλα θαη άιια πξνζθηίζκαηα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ςεθηδσηά δάπεδα κε δηάθνζκν γεσκεηξηθψλ ζρεδίσλ, δψσλ, πνπιηψλ θ.α. Ζ Βαζηιηθή Δ βξίζθεηαη έμσ απφ ηα ηείρε θαη ρξνλνινγείηαη ζηνλ 5 ν -6 ν αηψλα. Κηίξην παιαηνρξηζηηαληθήο επνρήο, πηζαλφλ βαζηιηθή ζηε βνξεηναλαηνιηθή θακπή ηνπ ηείρνπο κε ςεθηδσηά δάπεδα. Ζ Βαζηιηθή Σ βξίζθεηαη δίπια ζην αζηπλνκηθφ Σκήκα ηεο Νέαο Αγρηάινπ. Καηά ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα ην 1978 θαη 1981 απνθαιχθζεθε ε έλαηε θαηά ζεηξά βαζηιηθή ζην θέληξν ηεο πφιεο. Απφ ηε βαζηιηθή απηή αλαζθάθηεθαλ ηκήκα ηεο αςίδαο θαη ησλ θιηηψλ, ηα δάπεδα ησλ νπνίσλ είλαη ζηξσκέλα κε ςεθηδσηά δάπεδα θαη καξκαξνζεηήκαηα. Υξνλνινγείηαη πηζαλφηαηα ζηα κέζα ηνπ 5 νπ αηψλα. Ζ Βαζηιηθή ηνπ Μαξηπξίνπ βξίζθεηαη ζηε νδφ ηαπξίδε πξνο ηνπο Λαραλφθεπνπο ζηα λφηηα ηεο Νέαο Αγρηάινπ. Αλαζθάθηεθε θαηά ηα έηε 1978, 1979 θαη 1971 θαη είλαη έμσ απφ ηα ηείρε ηεο αξραίαο πφιεο. Σξίθιηηε βαζηιηθή κε λάξζεθα, θηηζκέλε πάλσ ζηα εξείπηα αξραηνηέξσλ θηηξίσλ, πηζαλφλ ηνπ 4 νπ αηψλα π.υ. ην Ηεξφ ηεο βαζηιηθήο δηαζψζεθε ε θηηζηή βάζε ηεο Αγίαο Σξάπεδαο, ην θηβσηηφζρεκν εγθαίλην θαη ηκήκα ηνπ ζχλζξνλνπ. Υαξαθηεξηζηηθνί είλαη νη νθηαπιεπξνη θηνλίζθνη ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Πξεζβπηεξίνπ. Σν βφξεην θιίηνο θαη ν λάξζεθαο είλαη ζηξσκέλνη κε ςεθηζσηά, κε πινχζηα ζεκαηνγξαθία ζην δηάθνζκν. Απφ επηγξαθή ζε ζσξάθην ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Πξεζβπηεξίνπ ΤΠΔΡ ΔΤΥΖ ΜΑΡΣΤΡΗΟΤ νλνκάζηεθε ε βαζηιηθή ηνπ Μαξηπξίνπ. Δπηγξαθή ηεο θέληεζεο ηνπ ςεθηδσηνχ κπξνζηά απφ ηε βαζίιεην πχιε ρξνλνινγεί ηε βαζηιηθή ζηα 431 κ.υ. Σν 1983, λφηηα ηνπ αίζξηνπ ηεο Βαζηιηθήο ηνπ Αξρηεξέσο Πέηξνπ, αλαθαιχθζεθε ην Βαπηηζηήξην πνπ απφ ην ζρέδην θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζεσξείηαη κνλαδηθφ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Σν θσηηζηήξην αλαηνιηθά είλαη ηεηξάγσλν θαη πεξηβάιιεη ππεξπςσκέλν θπθιηθφ ζηπινβάηε ζηνλ νπνίν παηνχζαο νθηψ θίνλεο. ην θέληξν νθηάγσλε θνιπκβήζξα. Δληππσζηαθά καξκαξνζεηήκαηα ζην πάησκα. Δπηγξαθή ζην θαηψθιη ηεο δπηηθήο εππιίδαο ηνπ θπθιηθνχ ζηπινβάηε αλαθέξεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο ή δσξεηήο ηεο ζηξψζεο απηήο ήηαλ ν Πνιπρξφληνο «Τπεξ Δπρήο». Γπηηθά ηνπ θσηηζηεξίνπ ππάξρεη ηξίθιηηνο «εμψηεξνο» νίθνο. κεγάιε πηζαλφηεηα ην βαπηηζηήξην ζεσξείηαη ζχγρξνλν ηεο πξψηεο βαζηιηθήο ηνπ Αξρηεξέσο Πέηξνπ. Σν ιεγφκελν Δπηζθνπηθφ Μέγαξν βξίζθεηαη ζηα 100 κ. ζπηηθά ηεο βαζηιηθήο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Αλαθαιχθζεθε ζηα 1937, 1939 θαη 1954 απφ ηνλ Γ. σηεξίνπ, ην 1972 ήξζαλ ζην θσο απφ ηνλ Π. Λαδαξίδε θαη άιια ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ. Ήηαλ δηψξνθν θαη είρε ζεκαληηθφ γιππηφ δηάθνζκν. Αλήθεη ζηνπο πζηεξνξσκατθνχο ρξφλνπο, ζπληεξήζεθε φκσο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο ηνλ 7 ν αηψλα κ.υ. πγθξφηεκα δεκφζησλ θηηξίσλ, ε απνθάιπςε ηνπ νπνίνπ άξρηζε ην 1956 απφ ηνλ Γ. σηεξίνπ θαη ζπλερίζηεθε απφ ηνλ Π. Λαδαξίδε ζηα ρξφληα θαη Δπηζεκάλζεθαλ 8 νηθνδνκηθέο θάζεηο. Πξφθεηηαη γηα δεκφζην ζπγθξφηεκα αγνξάο ή λνζνθνκείνπ ή θάπνηνπ άιινπ πξννξηζκνχ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιινχο αηψλεο. Μέζα ζην ρψξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ινπηξηθφ θηίξην κε ςεθηδσηφ δάπεδν ζε κηα αίζνπζα πνπ κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί ζην 2 ν π.υ. αηψλα. Απφ ηκήκαηα ηνπ ηείρνπο ηεο αξραίαο πφιεο ησλ Φζησηίδσλ Θεβψλ πχξγνπο, πχιεο πνπ βξέζεθαλ 50

51 ή επηζεκάλζεθαλ ζπνξαδηθά έγηλε δπλαηή ε ζρεδηαζηηθή απνηχπσζε θαη ν θαζνξηζκφο ηεο πνξείαο θαη ηεο έθηαζήο ηνπ. Σν ηείρνο δηαθξίλεηαη ζε ρεξζαίν θαη ζαιάζζην. πεξηέβαιε ηελ Αθξφπνιε ηεο Οκεξηθήο Ππξάζνπ, ην ιηκάλη θαη κεγάιε έθηαζε ηεο αξραίαο πφιεο. Αιιά ε πφιε εθηεηλφηαλ θη έμσ απφ ηνλ πεξίγπξν νρχξσζεο. Σκήκαηα ηεο αξραίαο θαη ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο νρχξσζεο ηεο πφιεο απνθαιχθζεθαλ θπξίσο ζε ζσζηηθέο αλαζθαθέο νηθνπέδσλ. Σν ηείρνο, ην νπνίν είρε κήθνο πεξίπνπ δχν ρηιηφκεηξα, πεξηέβαιε ηελ πφιε απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα θαη εληζρπφηαλ απφ ηεηξάγσλνπο πχξγνπο. Δθηφο ησλ αλσηέξσ, έρνπλ εληνπηζηεί θαη αλαζθαθεί άιιεο δχν βαζηιηθέο, ψζηε ν αξηζκφο ηνπο έσο ζήκεξα αλέξρεηαη ζε δέθα. εκαληηθά, επίζεο, θηίζκαηα απνθαιχθζεθαλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ ηεο 7 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή ησλ Λαραλφθεπσλ: Γεκφζην θηίξην παιαηνρξηζηηαληθήο επνρήο, πνπ κάιινλ ζρεηηδφηαλ κε ην ιηκάλη θαη ηεηξάγσλνο πχξγνο απνθαιχθζεθαλ ζε ηδησηηθφ νηθφπεδν επί ηεο νδνχ Μαιηέδνπ, ζηε ζέζε «Λαραλφθεπνη» ε άιιν νηθφπεδν απνθαιχθζεθαλ πεξαηηέξσ θηίξηα πνπ κάιινλ αλήθνπλ ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιηκαληνχ ησλ Φζησηίδσλ Θεβψλ. Παξαζαιάζζην θηίξην κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη δεκνζίνπ ραξαθηήξα αλαζθάθεθε ελ κέξεη ην 1991 ζηνλ αγξφ θιεξνλφκσλ Κσλ/λνπ Κίλε. ε δηάθνξα ζεκεία έρεη επηζεκαλζεί θαη απνθαιπθζεί ην ηείρνο ηνπ ιηκαληνχ ηεο αξραίαο πφιεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδφ Καζλέηε θαη ζε νηθφπεδν επί ηεο νδνχ Μαιηέδνπ. Λνπηξφ επνρήο ξσκαηνθξαηίαο, κε επηζθεπέο σο ηνπο κέζνπο παιαηνρξηζηηαληθνχο αηψλεο, απνθαιχθζεθε πεξί ηα 100 κ. λνηηναλαηνιηθά ηεο βαζηιηθήο Μαξηπξίνπ, θνληά ζηελ παξαιία ηεο Νέαο Αγρηάινπ. Δξείπηα δεχηεξνπ ινπηξηθνχ θηίζκαηνο απνθαιχθζεθαλ θαηά ηε ζσζηηθή αλαζθαθηθή έξεπλα ζε ηδησηηθφ νηθφπεδν. Πνιπηειήο παξαζαιάζζηα έπαπιε απνθαιχθζεθε ζε απφζηαζε πεξίπνπ 13 κ. δπηηθά ηνπ ηείρνπο ηνπ ιηκαληνχ ζε ηδησηηθά νηθφπεδα. Σέινο, ζε αξθεηά ηδησηηθά νηθφπεδα εληνπίζηεθε θαη αλαζθάθεθε κέξνο ηνπ παιαηνρξηζηηαληθνχ λεθξνηαθείνπ ηεο πφιεο. Οη αξραηφηεηεο ηεο Νέαο Αγρηάινπ είλαη ήδε θεξπγκέλεο κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα (ΦΔΚ 68/Α / ). ηελ παξαπάλσ θήξπμε ππάγνληαη θαη νη αξραηφηεηεο πνπ απνθαιχθζεθαλ ζηα νηθφπεδα ππ αξ , , 824, 1096, 1097, θαη θαη ζηα νηθφπεδα ππ αξ. 348 θαη 350 θαη θεξχρζεθαλ σο δηαηεξεηέεο αληίζηνηρα κε ην Π.Γ (ΦΔΚ 138Α / ) θαη ην Π.Γ (ΦΔΚ 34Α / ). Ζ πεξηνρή ηνπ ιφθνπ ηεο Ππξάζνπ, «ε πεξηιακβαλνκέλε εληφο ηνπ αξραίνπ ηείρνπο, ήηνη απφ ηνπ ιφθνπ ηεο Ππξάζνπ κέρξη ηεο νδνχ Βφινπ- Αικπξνχ θαη ηεο παξά ηα αξραία νδνχ ηεο θσκνπφιεσο» είρε θεξπρζεί σο αξραηνινγηθφο ρψξνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 5351/1932, αξ. 52 «Πεξί Αξραηνηήησλ», κε ηελ ππ αξ /3171/ Τ.Α. (ΦΔΚ 139Β / ). Ζ 7 ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, εμάιινπ, έρεη πξνβεί θαη ζηελ θήξπμε κεκνλσκέλσλ κλεκείσλ, φπσο ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ζην νηθνδνκηθφ 51

52 ηεηξάγσλν πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Παπάγνπ, Παηξ. Βαζηιείνπ, 30 εο Ηνπιίνπ θαη Αγ. Γεσξγίνπ (Βαζηιηθή Θ ) κε ηελ ππ αξ. ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/Φ32/11511/216/ Τ.Α. (ΦΔΚ 140Β / ) θαη ησλ αξρηηεθηνληθψλ ιεηςάλσλ (ηκήκα ηείρνπο, πχξγνπ θαη λαΐζθνπ) ζε ηδησηηθφ νηθφπεδν επί ηεο νδνχ Γηακαληνπνχινπ 5 κε ηελ ππ αξ. ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/38218/ 840/ Τ.Α. (ΦΔΚ 502Β / ). Αξραηφηεηεο ζηνλ Άγην Γεψξγην Κπλεγψλ ηε ζέζε Άγηνο Γεψξγηνο Κπλεγψλ ζε εθζθαθέο γηα αλέγεξζε νηθνδνκψλ βξέζεθαλ ιείςαλα ινπηξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (ΑΓ 52 (1997), Υξνληθά Β2 ζει. 547) θαη θηηξίνπ, ίζσο ειαηνηξηβείνπ (ΑΓ 49 (1994), Υξνληθά Β1 ζει. 359) παιαηνρξηζηηαληθήο πεξηφδνπ. Αξραηφηεηεο ζηνλ Κφκβν Μηθξνζεβψλ Αξραηφηεηεο εληνπίζηεθαλ θαη αλαζθάθεθαλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ θφκβνπ Μηθξνζεβψλ ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ Θεζζαινλίθεο. Σα επξήκαηα θξίζεθαλ κε δηαηεξεηέα θαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ Νένπ Κφκβνπ ζηελ πεξηνρή Μηθξνζεβψλ ζπλερίζηεθαλ, ελψ θεξακηθφο θιίβαλνο παιαηνρξηζηηαληθήο επνρήο κεηαθέξζεθε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Νέαο Αγρηάινπ. χκθσλα, ηέινο κε ην κε αξ.πξση. 16/ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Θεζζαιίαο, ζηελ πεξηνρή κειέηεο εκπίπηνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζκέλα σο λεφηεξα κλεκεία: Σν Γεκνηηθφ ρνιείν Νέαο Αγρηάινπ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Διιεληθήο Αεξνπνξίαο Παπάγνπ Παπαδνπνχινπ ζηε Νέα Αγρίαιν θαη ραξαθηεξίζηεθε κε ηελ Τ.Α. ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/14855/893/ (ΦΔΚ 357Β / ) σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. Σν θηίξην αλεγέξζε ην 1910 κε δσξεά ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο πγγξνχ. Δίλαη ηζφγεην κε εκηππφγεην πνπ θαηαιακβάλεη κφλν ην ηκήκα ηεο λφηηαο θεξαίαο ηνπ. Ζ θάηνςή ηνπ έρεη ζρήκα πεπιαηπζκέλνπ «Ζ» θαη πεξηιακβάλεη έλα θεληξηθφ δηακπεξή πξνζάιακν θαη απφ δχν αίζνπζεο δεμηά θαη αξηζηεξά. Σν 1940 ρξεζηκνπνηήζεθε σο λνζνθνκείν θαη ζηηο θάεθε απφ ηα Ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα. Ζ Παιαηά Γεμακελή Νέαο Αγρηάινπ, πνπ βξίζθεηαη ζηα πξψηα πςψκαηα ζηα δπηηθά φξηα ηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη ραξαθηεξίζηεθε κε ηελ Τ.Α. ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/3489/46624/ (ΦΔΚ 887Β / ) σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν. Κηίζηεθε ην 1909, πνπ ζπκπίπηεη κε ην έηνο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ηεο αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Δίλαη απφ ηα παιαηφηεξα θηίζκαηα ηνπ νηθηζκνχ, νξζνγψληαο θάηνςεο, πνπ ιφγσ θιίζεο ε πίζσ πιεπξά είλαη κπαδσκέλε. Σα παξαπάλσ κλεκεία, φπσο θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπο, πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». Ζ ΗΓ Δθνξεία πξντζηνξηθψλ θαη θιαζηθψλ αξραηνηήησλ δελ απάληεζε αθφκα ζηηο αηηήζεηο καο γηα παξνρή ζηνηρείσλ, σζηφζν, ζχκθσλα κε ζηνηρεία, απφ ηελ 52

53 ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ νη αξραηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ εληφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη νη παξαθάησ: ην χςσκα «Κάζηξν» θνληά ζηηο Μηθξνζήβεο ζψδνληαη ηείρε θαη εξείπηα ηεο αξραίαο πφιεο ησλ Θεβψλ θαη ε πεξηνρή κέρξη ηνλ δξφκν πξνο ηνλ Αικπξφ ραξαθηεξίζηεθε σο αξραηνινγηθφο ρψξνο κε ηελ ΤΑ 9448/ (ΦΔΚ 172Β / ). Ο πξντζηνξηθφο νηθηζκφο κέζεο λενιηζηθήο πεξηφδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Καιχκκαηα» ζηε ρ.ζ ηεο επαξρηαθήο νδνχ πξνο Φάξζαια, δπηηθά ηεο Δζληθήο Οδνχ θαη αθνξά ζε έθηαζε πεξίπνπ 448 ζηξεκκάησλ θεξχρηεθε σο αξραηνινγηθφο ρψξν κε ηελ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/37211/2399/ (ΦΔΚ 1922Β / ), φπσο δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΚ 2256Β / , ην νπνίν δηνξζψζεθε εθ λένπ κε ην ΦΔΚ 277Β / , θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην ΦΔΚ 684Β / Αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα νηθηζκψλ ηεο Σειηθήο Νενιηζηθήο-Πξψηκεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ Θεζζαινλίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρ.ζ Με ηελ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΓΑ/ΑΡΥ/Α1/Φ43/71885 /4529/ (ΦΔΚ 1545Β / ) θεξχρζεθε σο αξραηνινγηθφο ρψξνο ε πεξηνρή, εληφο ηεο νπνίαο βξέζεθαλ κεγάινο αξηζκφο πήιηλσλ θαη ιίζηλσλ θαηαζθεπψλ νηθνηερληθψλ, ηξνθνπαξαζθεπαζηηθψλ θαη απνζεθεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη δηαθφξσλ θηλεηψλ επξεκάησλ. Με ηελ ίδηα ΤΑ, θεξχρζεθαλ σο αξραηνινγηθφο ρψξνο νη κπθελατθέο εγθαηαζηάζεηο, κε ίρλε ηεηρίζκαηνο, ζηελ πεξηνρή αλαηνιηθά ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ Θεζζαινλίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρ.ζ Οη ζέζεηο απηέο απνηεινχλ εληαίν αξραηνινγηθφ ρψξν ζπλνιηθήο έθηαζεο ζηξεκκάησλ. Με ηελ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΓΑΠΚ/ΑΡΥ/Α1/Φ13/24516/1726/ (ΦΔΚ 907Β / ) θαζνξίζηεθε Εψλε Α Απνιχηνπ Πξνζηαζίαο εληφο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Φζησηίδσλ Θεβψλ. ηε Εψλε Α, ζπλνιηθήο έθηαζεο ζηξεκκάησλ, πεξηιακβάλνληαη ε ηεηρηζκέλε αθξφπνιε κε ίρλε λενιηζηθνχ νηθηζκνχ, ην ηείρνο ηεο Αξραίαο πφιεο, θηίξηα πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο ειιεληζηηθνχο έσο θαη ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο (Ναφο Αζθιεπηνχ, Ναφο Πνιηάδαο Αζελάο, Αξραίν Θέαηξν, Αξραία ηνά θ.α.) θαη ηα Κνηκεηήξηα θπξίσο ειιεληζηηθψλ θαη ξσκατθψλ ρξφλσλ. Απφ ηε Εψλε Α εμαηξείηαη ε πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο. Δληφο ηεο Εψλεο Α ηζρχνπλ απζηεξά θαζνξηζκέλεο ρξήζεηο γεο. πγθεθξηκέλα, απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αιινίσζε ηνπ εδάθνπο, ε δφκεζε θαζψο θαη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή (π.ρ. απνζήθεο, ζεξκνθήπηα, δεμακελέο, πνηκληνζηάζηα, αληιηνζηάζηα θ.ιπ.) γηα ηα νπνία απαηηείηαη ή δελ απαηηείηαη άδεηα ηεο αξκφδηαο πνιενδνκηθήο αξρήο. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ιαηνκηθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη δηάλνημε λέσλ νδψλ, επηηξεπφκελεο κφλν ηεο ζπληήξεζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε δηαπιάηπλζε ή αζθαιηφζηξσζε ησλ πθηζηάκελσλ νδψλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο αξκφδηαο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ. Γηαηεξείηαη ε πθηζηάκελε ρξήζε γεο κε αλνηρηέο αβαζείο θαιιηέξγεηεο, ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ θαη ηα απιά επηθαλεηαθά έξγα. Όζνλ αθνξά ζηα λνκίκσο πθηζηάκελα θηίζκαηα, επηηξέπεηαη κφλν ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή γηα ιφγνπο ρξήζεο θαη πγηεηλήο, απαγνξεπκέλεο νπνηαζδήπνηε επέθηαζεο (θαζ χςνο ή θαη 53

54 έθηαζε). Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπνληαη κφλν εθφζνλ έρνπλ ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ, ηεο ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Μλεκείσλ Θεζζαιίαο θαη ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο ππεξεζίαο δχλαηαη λα δηεμάγεη αλαζθαθηθή έξεπλα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα εμαξηάηαη η νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ αηηνχκελνπ έξγνπ. Σα ηπρφλ απζαίξεηα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ δελ λνκηκνπνηνχληαη ζε θακία πεξίπησζε θαη ππνρξεσηηθά θαηεδαθίδνληαη. Δθηφο ηεο Εψλεο Α, νξηνζεηείηαη θαη Εψλε Β πξνζηαζίαο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Φζησηίδσλ Θεβψλ έθηαζεο ζηξεκκάησλ, ε νπνία είλαη δνκήζηκε ππφ εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο θαη ζηελ νπνία ηζρχνπλ εηδηθέο ρξήζεηο γεο. Οη εηδηθέο απηέο ξπζκίζεηο ζα θαζνξηζηνχλ κεηαγελέζηεξα. Απφ ηε Εψλε Β εμαηξείηαη ε πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο Πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά εθδειψζεηο ηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ είλαη έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο παξάδνζεο. Μεγάιεο ηνπηθέο ενξηέο είλαη απηή ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ, θαηά ηελ νπνία ν αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο γηνξηάδεη θαη νξγαλψλεη εθδήισζε, κε παξαδνζηαθφ θέξαζκα ην ινπθνχκη, ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα, ηελ 1 ε Φεβξνπαξίνπ, θαηά ηελ νπνία γηνξηάδνπλ νη ακπεινπξγνί θαη ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, ζηηο 27 Ηνπιίνπ, φπνπ ν ενξηαζκφο γίλεηαη ζην εθθιεζάθη ιίγν έμσ απφ ην ρσξηφ, φπνπ παιηά νη θάηνηθνη πήγαηλαλ κε ηα πφδηα. Οη γπλαίθεο γηνξηάδνπλ, επίζεο, ηα Σξίκεξα, ηελ Σεηάξηε κεηά ηελ Καζαξή Γεπηέξα, παιηφ ζξαθηψηηθν έζηκν. Δπίζεο, ηεο Αλαιήςεσο, ν Δζπεξηλφο ηειείηαη κε ιακπξφηεηα ζην κηθξφ εθθιεζάθη, θάησ ζηελ παξαιία, ην νπνίν ο θαηαζθεπάζηεθε ην 1955, φκνην κε ηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ηεο παιηάο Αγρηάινπ. Αθφκε, ε Γηνξηή Κξαζηνχ Νέαο Αγρηάινπ, ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα, νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηεο εξαζηηερληθήο ζεαηξηθήο νκάδαο Νέαο Αγρηάινπ, ην Υνξσδηαθφ Φεζηηβάι Νέαο Αγρηάινπ, ν Δνξηαζκφο Οινθαπηψκαηνο Νέαο Αγρηάινπ, πνπ πεξηέρεη εθδειψζεηο κλήκεο γηα ηελ επέηεην ηνπ Οινθαπηψκαηνο ηεο Αγρηάινπ απφ ηνπο Βνχιγαξνπο, ην Φεζηηβάι Παξαδνζηαθψλ Υνξεπηηθψλ πγθξνηεκάησλ είλαη εθδειψζεηο πνπ δηαηεξνχλ ηνλ εζηκνηππηθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. πνπδαίν ξφιν γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή δηαδξακαηίδνπλ θαη νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ζχιινγνη ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, κε ζεκαληηθφηεξν ηνλ Αγξνηηθφ Παξαγσγηθφ πλεηαηξηζκφ Γήκεηξα, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1918 θαη έθηνηε ιεηηνπξγεί ζπλερψο. Γηαζέηεη αγξνθηήκαηα, κεραλήκαηα (αισληζηηθή κεραλή, ειαηνπξγείν, αρπξνδεηηθή, ζπνξείο γηα βακβάθη, θαζαξηζηήξηα ζηηαξηνχ, ζεξηδναισληζηηθέο κεραλέο, αιεπξφκπιν, θνξηεγφ απηνθίλεην, ηξαθηέξ θ.ιπ.), ειαηνηξηβείν, ειεθηξνθίλεην αιεπξφκπιν, νηλνπνηείν ρσξεηηθφηεηαο 600 ηφλσλ, εκθηαισηήξην δπλακηθφηεηαο θηαιψλ ηελ ψξα, δχν ειεθηξνθίλεηα ζπγθξνηήκαηα απνθινηψζεσο ακπγδάισλ θαη εγθαηάζηαζε βηνηερλίαο ζξαχζεσο θαη δηαινγήο ακπγδάισλ θαη θάβα πςειήο αηζζεηηθήο θαη εξγνλνκίαο γηα ηελ παιαίσζε ησλ θξαζηψλ θαη ηελ μελάγεζε ησλ επηζθεπηψλ. Σέινο, ν ζπλεηαηξηζκφο εληάζζεηαη ζε πζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζε φινπο ηνπο νηλνπνηήζηκνπο ακπειψλεο 54

55 ησλ παξαγσγψλ-κειψλ, κε πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξoηχπσλ AGRO 2-1 θαη AGRO 2-2 ηνπ ΟΠΔΓΔΠ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ISO) θαη ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ (HACCP). Σα πξντφληα, ηέινο, πνπ ζπλζέηνπλ ηα παξαγσγηθφ πξνθίι ηεο πεξηνρήο είλαη ην ιάδη θαη ε ειηά, ην νχδν πνπ παξάγεηαη παξαδνζηαθά θαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα, ην ηζίπνπξν, δηάθνξα θξνχηα πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε γηα ηηο καξκειάδεο θαη ηα γιπθά θνπηαιηνχ πνπ παξαζθεπάδνπλ νη γπλαίθεο ηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη απεπζχλνληαη ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηελ μέλε αγνξά. Σέινο, άιινη ζχιινγνη πνπ δηαηεξνχλ ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο είλαη ν χιινγνο Γπλαηθψλ, ν Οξεηβαηηθφο χιινγνο, ν Φηινπξφνδνο χιινγνο, ν χιινγνο Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ, ν χιινγνο Ομπσηψλ Νέαο Αγρηάινπ, ν Πνιηηηζηηθφο Αζιεηηθφο χιινγνο «Ζ Νέα Αγρίαινο», ε Έλσζε Δπαγγεικαηηψλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, θαζψο θαη νη πνδνζθαηξηθνί ζχιινγνη «Ο ΠΤΡΑΟ» κε έηνο ίδξπζεο ην 1952 θαη ν «Αζιεηηθφο χιινγνο Νέαο Αγρηάινπ ΦΘΗΧΣΗΓΔ ΘΖΒΔ-ΑΓΥΗΑΛΟ» κε έηνο ίδξπζεο ην Υσξνηαμηθή νξγάλσζε Γήκνπ - ρξήζεηο γεο Τθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν (ζρεηηθφο πίλαθαο ). Ζ Γ.Δ Νέαο Αγρηάινπ θαηαιακβάλεη έθηαζε ζηξεκκάησλ (ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο Δ..Τ.Δ. ηνπ 1991), ε νπνία απνηειεί πνζνζηφ 3,05% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο. Ζ πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ Δ..Τ.Δ. (1991) σο πεδηλή. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλνκή εδαθψλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ. ηνπ 1991, θπξίαξρε ρξήζε είλαη ε γεσξγηθή γε, ε νπνία θαιχπηεη ην 66,09%. Πεξηιακβάλεη ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη ηηο αγξαλαπαχζεηο. Αθνινπζνχλ νη βνζθφηνπνη κε πνζνζηφ 29,19%, απφ ηνπο νπνίνπο πνζνζηφ 11,30% είλαη ηδησηηθνί θαη πνζνζηφ 17,89% είλαη δεκφζηνη. Σέινο, νη εθηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί σο νηθηζκνί θαιχπηνπλ πνζνζηφ ίζν κε 3,73%. Γαζνζθεπείο εθηάζεηο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί θαζφινπ ζηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, ελψ νη αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 0,99% εθηάζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ λεξά Αλαιπηηθά νη ρξήζεηο γηα ηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέαο Αγρηάινπ θαη ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Ατδηλίνπ θαη Μηθξνζεβψλ έρνπλ σο εμήο: Ζ Γ.Κ. Νέαο Αγρηάινπ θαηαιακβάλεη έθηαζε ζηξ., πνπ αληηζηνηρεί ζην 59,41% ηνπ ζπλφινπ ηεο έθηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. ην ζχλνιν ηεο έθηαζήο ηεο ε γεσξγηθή γε θαηαιακβάλεη επηθάλεηα ζηξ. (69,04%), νη βνζθφηνπνη θαηαιακβάλνπλ επηθάλεηα ζηξ. (26,36%), ελψ νη νηθηζκνί ζηξ. (4,39%) θαη νη εθηάζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ λεξά 100 ζηξ. (0,21%). Ζ Σ.Κ. Ατδηλίνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε ζηξ., πνπ αληηζηνηρεί ζην 15,75% ηνπ ζπλφινπ ηεο έθηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. ην ζχλνιν ησλ εθηάζεψλ ηνπ ε 55

56 γεσξγηθή γε θαηαιακβάλεη επηθάλεηα ζηξ. (98,43%), νη βνζθφηνπνη θαηαιακβάλνπλ επηθάλεηα 100 ζηξ. (0,79%), ελψ νη νηθηζκνί 100 ζηξ. (0,79%). Ζ Σ.Κ. Μηθξνζεβψλ θαηαιακβάλεη έθηαζε ζηξ., πνπ αληηζηνηρεί ζην 24,83% ηνπ ζπλφινπ ηεο έθηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. ην ζχλνιν ηεο έθηαζήο ηεο ε γεσξγηθή γε θαηαιακβάλεη επηθάλεηα ζηξ. (38.50%), νη βνζθφηνπνη θαηαιακβάλνπλ επηθάλεηα ζηξ. (54,00%), ελψ νη νηθηζκνί 800 ζηξ. (4,00%) θαη νη εθηάζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ λεξά 700 ζηξ. (3,50%). Οη ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο είλαη αγξνηηθέο νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαιχπηνπλ ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ελψ ηκήκα απηψλ λνηηνδπηηθά ηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη ζπγθεθξηκέλα λφηηα θαη βφξεηα ηεο Δ.Ο. 30, απνηεινχλ αξδεπφκελεο εθηάζεηο. Αθφκε, ζηα βφξεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζηηο ινθψδεηο πεξηνρέο, εληνπίδνληαη εθηάζεηο ζακλψδνπο θαη ζθιεξφθπιιεο βιάζηεζεο. ε φιε ηελ επηθξάηεηά ηεο ζπλαληψληαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, αγξνηηθέο απνζήθεο, καληξηά θαη ζεξκνθήπηα. Μεγάιε ζπγθέληξσζε ρξήζεσλ επίζεο, παξαηεξείηαη ζηε δπηηθή είζνδν ηεο Νέαο Αγρηάινπ, φπνπ ζπλαληψληαη πξαηήξηα θαπζίκσλ, βηνηερληθέο κνλάδεο, αγξνηηθέο απνζήθεο, καληξηά θαη δηάζπαξηεο θαηνηθίεο. Δπίζεο, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Αγρηάινπ, εληνπίδνληαη δηάθνξεο άιιεο ρξήζεηο π.ρ. θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ιαηνκεία, ην Αγξνηηθφ σθξνληζηηθφ Καηάζηεκα Αλειίθσλ Καζζαβέηεηαο θαη ην Νέν Καηάζηεκα Κξάηεζεο Καζζαβέηεηαο, θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ «Γήκεηξα» θαη ηδησηηθφ απνζηαθηήξην. Γηάγξακκα Πνζνζηηαία θαηαλνκή εθηάζεσλ θαηά ρξήζε γεο ζην Γήκν Κνπθαιίσλ (πεγή: ΔΤΔ απνγξαθή 1991) Ζ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ ζεσξείηαη πεδηλή ρσξίο κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο, ελψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηα βφξεηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζπλαληψληαη νη ινθψδεηο εθηάζεηο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε πεξηνρή κειέηεο απνηειείηαη απφ δχν ρσξηθέο ελφηεηεο πνπ νξηνζεηνχληαη απφ κηα ισξίδα γεο, ε νπνία αλήθεη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αηζσλίαο. ην δπηηθφ ηκήκα ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε, εληνπίδεηαη ν παξαιηαθφο νηθηζκφο ηεο Νέαο 56

57 Αγρηάινπ, ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο, ελψ ζηε ρσξηθή ελφηεηα απηή βξίζθνληαη νη πεδηλέο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο. Ζ αλαηνιηθή ρσξηθή ελφηεηα, απφ ηελ άιιε, ρσξίδεηαη ζε δχν δψλεο, ηηο παξαιηαθέο, φπνπ θαη ζπλαληψληαη νη νηθηζκνί θαη ηηο ινθψδεηο ζηα βφξεηα, πνπ θαηαιακβάλνπλ ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο ελφηεηαο απηήο. Αλαθνξηθά κε ηνπο νηθηζκνχο ζηε δπηηθή ρσξηθή ελφηεηα βξίζθνληαη ην Ατδίλην, νη Μηθξνζήβεο, ε Γεκεηξηάδα θαη ε Νέα Αγρίαινο, ελψ ζηελ αλαηνιηθή ε Υξπζή αθηή Παλαγηάο, ε Μεγάιε Βειαληδηά, ν Άγηνο Γεψξγηνο Κπλεγφο, ν Μάξαζνο θαη ε Κξηζαξηά. Ζ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ ζπλδέεηαη κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή κε ηελ ΠΑΘΔ, θαζψο θαη κε θιάδνπο ηνπ πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο εζληθνχ δηθηχνπ, κε ζεκαληηθφηεξν ηνλ άμνλα ηεο Δ.Ο. 30, πνπ δηαζρίδεη ηελ πεξηνρή κειέηεο κε θαηεχζπλζε αλαηνιηθά - δπηηθά θαη ζπλδέεη ηνλ Βφιν κε ηα Φάξζαια θαη ηελ Καξδίηζα, θαζψο θαη ηηο δπν ρσξηθέο ελφηεηεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Δπίζεο, δεκνηηθέο θαη αγξνηηθέο νδνί εμαζθαιίδνπλ ηε ζχλδεζε φζσλ νηθηζκψλ δελ εμππεξεηνχληαη άκεζα απφ ηελ Δ.Ο. 30. Σέινο, δπζπξφζηηνη νηθηζκνί δελ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, σζηφζν, θξίλνληαη ρξήζηκεο νη βειηηψζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Δηδηθφηεξα, νη βνξεηναλαηνιηθνί νηθηζκνί ηεο Γ.Δ. ζπλδένληαη κε ηελ Δ.Ο. κε ηδηαίηεξα επηθίλδπλνπο ηζφπεδνπο θφκβνπο, δελ ππάξρεη ζήκαλζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο (δελ ππάξρεη θαλ ην φλνκα ηνπ νηθηζκνχ) θαη ε πξφζβαζε ζηηο παξαιίεο, ζηνπο γξαθηθνχο θνιπίζθνπο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζηελέο νδνχο, κε έληνλεο θιίζεηο, ζπρλά ηζηκεληνζηξσκέλεο, νη νπνίεο παξέρνπλ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ειηγκψλ Αγξνηηθέο ρξήζεηο Γεσξγία Κηελνηξνθία 21 Οη θάηνηθνη ζηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ πεξηνρή αζρνιήζεθαλ κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία θαη νξγάλσζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο ηδξχνληαο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Οη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ιφγσ ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ, αιιά θαη ηνπ πινχζηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθέο. Απφ ην ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ζηα ζηξ. θαιιηεξγνχληαη ζηηεξά, ζηα ζηξ. δηάθνξεο πνηηζηηθέο θαιιηέξγεηεο (βακβάθη, θαιακπφθη, κεδηθή θ.α.), ζηα ζηξ. λσπά ιαραληθά, ελψ ηα 370 ζηξ. αθνξνχλ ζε δελδξνθαιιηέξγεηεο θξνχησλ (ξνδάθηλα, αριάδηα, θεξάζηα), ηα ζηξ. ζε δελδξνθαιιηέξγεηεο θαξπψλ (ακχγδαια, θαξχδηα, θηζηίθηα θ.α.), ηα ζηξ. απνηεινχλ ειαηψλεο, ηα ζηξ. ακπειψλεο, ελψ ηέινο, ζε 530 αγξνηεκάρηα κε ζπλνιηθή έθηαζε ζηξ. έρνπλ εληαρζεί θαη πηζηνπνηεζεί σο πξνο ηηο βηνθαιιηέξγεηεο κε δηάθνξα είδε. Οη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, ηέινο, δελ είλαη ραξαθηεξηζκέλεο σο γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ παξαγσγή ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα ε αξραία Πχξαζνο, ήηαλ γλσζηή γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ. Έηζη, ζήκεξα ε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, νθείιεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηά ηεο ζηελ παξαγσγή 21 χκθσλα κε ην κε αξ. πξση. Γ.Α.Ο.Κ. 30/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Φ. & Ε. Παξαγσγήο, ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. 57

58 ηζίπνπξνπ θαη νίλνπ, ελψ σο πξντφληα Πξνζηαηεπκέλεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) αλαθέξνληαη φινη νη νίλνη νη νπνίνη θέξνπλ ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Οίλνη ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Αγρίαινο». Ο ζπλεηαηξηζκφο, φκσο, ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή, εκθηαιψλεη κηθξή πνζφηεηα θαη δηαζέηεη ζηαθχιηα ή κνχζην ζε άιινπο νηλνπαξαγσγνχο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο θαη πηελνηξνθίαο, ζηελ πεξηνρή κειέηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 51 θηελνηξνθηθέο κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο νη 50 είλαη αηγνπξνβαηνηξνθηθέο κε πεξίπνπ πξφβαηα θαη θαηζίθεο, ελψ ππάξρεη θαη κηα κνλάδα κε βννεηδή (80 δψα) Γάζε ηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί δαζηθέο εθηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ Χζηφζν, ζηηο ινθψδεηο εθηάζεηο ηεο έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηνρέο κε ζακλψδε θαη ζθιεξφθπιιε βιάζηεζε, θαζψο θαη ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο Αιηεία Απαγνξεχεηαη γεληθψο ε αιηεία κε νπνηνδήπνηε αιηεπηηθφ ζθάθνο ζε αθηίλα κ. απφ ηηο πεξηνρέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πεηξειαηνεηδψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαπζίκσλ ζηξαηνχ (ππ.αξ.11ε. Κ.Λ. Βφινπ (ΦΔΚ 315Β / ). 22 ηε Γ.Δ. Αγρηάινπ ππάξρνπλ πέληε κφληκα αιηεπηηθά ζθάθε θαη δχν κε πέληε ζθάθε γηα ηε δηαθίλεζε ησλ αιηεπκάησλ, νη πνζφηεηεο ησλ νπνίσλ πνηθίινπλ απφ 2-15 θηιά αλά εκέξα θαη γηα έλα ζχλνιν εκεξψλ εξγαζίαο πνπ θπκαίλεηαη απφ 60 έσο 180 εκέξεο θαηά έηνο 23. Τπάξρνπλ φκσο πνιινί εξαζηηέρλεο αιηείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή θαη ειιηκελίδνληαη ζην αιηεπηηθφ θαηαθχγην, αιιά θαη ζηνπο θφιπνπο ηεο παξαιηαθήο δψλεο αλάκεζα ζηνλ Αγ. Γεψξγην θαη ζηελ Κξηζαξηά Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Δθηφο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ παξνπζηάδεη έλα δπλακηθφ ηνκέα κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο εμφξπμεο, ζηελ πεξηνρή κειέηεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ ιαηνκεία καξκάξνπ θαη αδξαλψλ πιηθψλ. ήκεξα είλαη αλελεξγά θαη δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί εθηφο απφ ην ιαηνκείν αδξαλψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ άμνλα ΠΑΘΔ (ζχκθσλα κε ην κε αξ.πξση. 19 Φ14-0/ ηνπ Σκήκαηνο Υνξήγεζεο Αδεηψλ Αλάπηπμεο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη Π.Δ. πνξάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο). Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε βηνκεραληψλ/βηνηερληψλ ζηε Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ίδην σο άλσ έγγξαθν, ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη 22 Ληκεληθφ ψκα-διιεληθή Αθηνθπιαθή/Γηεχζπλζε Διέγρνπ Αιηείαο ( 23 χκθσλα κε ην κε αξ.πξση. Γ.Α.Ο.Κ. 30/ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Φ. & Ε. Παξαγσγήο, ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. 58

59 μεξαληήξηα βακβαθφζπνξνπ, ειαηνηξηβεία, ακπγδαινζπαζηήξεο, κνλάδεο παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο ηζίπνπξνπ θαη θξαζηνχ, απνζηαθηήξηα, κνλάδεο επεμεξγαζίαο μεξψλ θαξπψλ, ςπγεία ζπληήξεζεο θξνχησλ, βηνηερλίεο επίπισλ, έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, αινπκηλίνπ, ηξέηινξ κπαγαδηέξσλ, δεμακελέο πεηξειαίνπ, κεραλνπξγεία θ.α. Αθφκε, ζην παξάθηην κέησπν, «εγθισβηζκέλε» απφ ηνλ νηθηζκφ Αγίνπ Γεσξγίνπ ιεηηνπξγεί εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο πγξψλ θαπζίκσλ ( m 3 /έηνο). Πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε πνπ ππάγεηαη ζηελ Οδεγία γηα ηα αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο (Οδεγία SEVESO), ε νπνία έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή λνκνζεζία (ΚΤΑ 12044/613/ ΦΔΚ 376Β / θαη ΦΔΚ 2259Β / ). Σα απφβιεηά ηεο θαηαιήγνπλ, θαηφπηλ επεμεξγαζίαο, ζηε ζάιαζζα Σξέρνπζα νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ηάζεηο. Ζ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ βξίζθεηαη ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη ζε κηθξή ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε απφ ην αζηηθφ θέληξν ηνπ Βφινπ. Απνηειεί ζεκαληηθφ νηθηζηηθφ ζχλνιν γηα ηε γεσγξαθηθή ελφηεηα κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή δσή, αθνχ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ (πξντφληα ΠΟΠ), ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη παξαζεξηζηηθφο πξννξηζκφο. Ο πιεζπζκφο παξνπζίαζε κεγάιεο απμεηηθέο ηάζεηο απφ ην 1991 κέρξη ην 2001, ελψ ηε δεθαεηία δηαηήξεζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ. Ζ αχμεζε απηή παξαηεξήζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηνλ νηθηζκφ ηεο Νέαο Αγρηάινπ, ελψ ζεηηθά σο πξνο ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ζπλέβαιαλ νη πεξηζζφηεξνη παξαιηαθνί νηθηζκνί. Ζ πφιε ηεο Νέαο Αγρηάινπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο ηνπ Παγαζεηηθνχ Κφιπνπ θαη εληνπίδεηαη ζηε βφξεηα αθηή ηνπ. ηε Νέα Αγρίαιν παξαηεξνχληαη, ζήκεξα, ιίγα αδφκεηα νηθφπεδα, κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ζηα δπηηθά ηεο (Σνκέαο Η), ε Πξάμε Δθαξκνγήο ηεο νπνίαο δελ έρεη κεηαγξαθεί αθφκε ζην Τπνζεθνθπιαθείν. Σνπηθά ξπκνηνκηθά ζρέδηα (3473/193199/ Απφθαζε Γ.Γ. ΑΓΘ-ηΔ θαη 4563/ Απφθαζε Γ.Γ. ΑΓΘ-ηΔ) γηα ην ραξαθηεξηζκφ ρψξσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εγθξίζεθαλ ζηε ζέζε «Κξάγθν» (πξψελ ΥΑΓΑ) Νέαο Αγρηάινπ θαη ζηε ζέζε «Καηλνχξην» (δπηηθά ηνπ νηθηζκνχ) αληίζηνηρα. ήκεξα, εληνπίδεηαη εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε ζηα αλαηνιηθά βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ, ζε πεξηνρή κε ζρεηηθά έληνλν κνξθνινγηθφ αλάγιπθν, ηφζν ζηα βφξεηα ηεο Δ.Ο. Βφινπ Καξδίηζαο, φζν θαη ζηα λφηηα, ζην παξαιηαθφ κέησπν (ζηελ πεξηνρή «ηνχπη»). Ζ πεξηνρή απηή είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε: έρεη θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ, πξνζδίδεη ζέα, ελψ αληίζεηα ζηα δπηηθά λνηηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ, ε χπαξμε ησλ θνηκεηεξίσλ, ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη ρξήζεηο βηνηερλίαο, βηνκεραλίαο, ρνλδξεκπνξίνπ θ.ιπ., θπξίσο γξακκηθά ζηνλ θεληξηθφ νδηθφ άμνλα, θαη νη αγξνηηθέο απνζήθεο, αιιά θαη ην έληνλν αλάγιπθν ζηα βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ, δελ ελζαξξχλνπλ ηελ νηθηζηηθή ηνπ αλάπηπμε ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. ηα αλαηνιηθά ηεο Νέαο Αγρηάινπ εθηείλνληαη νη παξαιηαθνί νηθηζκνί Μάξαζνο, Κξηζαξηά, Μεγάιε Βειαληδηά θαη Άγηνο Γεψξγηνο, ελψ πξνο ηα λφηηά ηεο εληνπίδεηαη ν παξαιηαθφο νηθηζκφο ηεο Γεκεηξηάδαο. Οη νηθηζκνί απηνί δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ην λέν ΠΠΥΑΑ, ζ

60 θαη εκθαλίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απφηνκεο αζηηθνπνίεζεο παξαιηαθψλ πεξηνρψλ (έληαμε ζην ζρέδην πφιεο πθηζηάκελσλ θαηνηθηψλ, απνπζία αξρηθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θ.α.). ηνπο νηθηζκνχο απηνχο ζήκεξα θαηνηθνχλ κφληκα πξψελ θάηνηθνη ηνπ Βφινπ, Βνξεηνεπξσπαίνη έρνπλ αλνηθνδνκήζεη ή αγνξάζεη θαηνηθίεο θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θαηνηθηψλ έρνπλ παξαζεξηζηηθφ ραξαθηήξα. Με εμαίξεζε ηε Γεκεηξηάδα, ε νπνία δελ παξνπζηάδεη έληνλε νηθηζηηθή αλάπηπμε (εκθαλίδεηαη φκσο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε κεηαμχ Ν. Αγρηάινπ θαη Γεκεηξηάδαο), νη ππφινηπνη νηθηζκνί ραξαθηεξίδνληαη απφ ην έληνλν κνξθνινγηθφ αλάγιπθν, ηελ έιιεηςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ αληηζηαζκίδεηαη απφ ην παξαιηαθφ κέησπν, ηελ αζαθή ξπκνηνκία, σο ζπλέπεηα ησλ έληνλσλ θιίζεσλ, παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε δφκεζε θαη δξνπλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ην κέιινλ νη ηάζεηο αλνηθνδφκεζεο ζα εκθαληζηνχλ ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ θαη ηεο Δ.Ο. Βφινπ Καξδίηζαο, ελψ κεκνλσκέλεο θαηνηθίεο ζα αλνηθνδνκεζνχλ θαη βφξεηα ηεο ελ ιφγσ νδνχ. 3.4 Γεσινγηθή δηεξεχλεζε ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ Γεσινγία επξχηεξεο πεξηνρήο Ζ πεξηνρή κειέηεο ηνπνζεηείηαη γεσηεθηνληθά ζην ρψξν ηεο Πειαγνληθήο δψλεο. ηελ δψλε απηή απνδφζεθε ε έλλνηα ηνπ πβψκαηνο πνπ ρψξηδε ηελ αχιαθα ηεο Αικσπίαο ζηα αλαηνιηθά απφ ηελ αχιαθα ηεο Πίλδνπ ζηα δπηηθά. Ζ ππνζαιάζζηα ξάρε ηεο Πειαγνληθήο πηζηεχνληαλ φηη δηαθφπηνληαλ απφ δχν δηαχινπο (βπζίζκαηα), ζηηο πεξηνρέο Κνδάλεο θαη Κεληξηθήο Δχβνηαο, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ επηθνηλσλνχζαλ νη δχν αχιαθεο. ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνδστθνχ ε ηδεκαηνγέλεζε ζηελ Πειαγνληθή ήηαλ αλζξαθηθή, θαζαξά λεξηηηθή κε εμαίξεζε ηηο δχν παξαπάλσ πεξηνρέο φπνπ εκθαλίδνληαη πειαγηθά ηδήκαηα καδί κε νθεηνιηζηθέο κάδεο θαη γηα απηφλ ην ιφγν, ζεσξήζεθαλ δίαπινη (βι. Δηθφλα ). Ζ Πειαγνληθή δψλε κε δηεχζπλζε ΒΒΓ ΝΝΑ εθηείλεηαη απφ ηε εξβία πξνο ηνπο Διιεληθνχο νξεηλνχο φγθνπο ηνπ Βφξα (Κατκαθηζαιάλ κ.), ηνπ Βέξλνπ (Βίηζη κ.), ηνπ Βεξκίνπ, ησλ Πηεξίσλ, ηνπ Οιχκπνπ, ηνπ Πειίνπ θαη ηεο Βφξεηαο Δχβνηαο, ζηε ζπλέρεηα θάκπηεηαη πξνο ηηο πνξάδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα λεζηά θηάζνο, θφπεινο, θχξνο. Πηζαλή πξνέθηαζε ηεο Πειαγνληθήο ζην Αηγαίν είλαη ηα λεζηά Οηλνχζεο (Βφξεηα ηεο Υίνπ) απφ φπνπ ε δψλε πεξλάεη ζηε Βφξεηα Μηθξά Αζία. Οη ζχγρξνλεο απφςεηο ζεσξνχλ ηελ Πειαγνληθή έλα κεγάιν επεηξσηηθφ ηέκαρνο, ηκήκα ηεο Κηκκεξηθήο επείξνπ πνπ απνζπάζζεθε απφ ηελ Gondwana θαη εθαηέξσζελ ηνπ νπνίνπ αλαπηχρζεθαλ δχν σθεάληεο πεξηνρέο ηεο Παιαην Σεζχνο (δψλε Αμηνχ) θαη Νέν Σεζχνο (Τπνπειαγνληθή Πίλδνπ) απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ κε επψζεζε νη νθεηφιηζνη (Μνπληξάθεο,1983). Οη δχν πεξηνρέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ σο δίαπινη είλαη απιά δπν πεξηνρέο φπνπ δηαηεξνχληαη νη κάδεο ησλ νθεηνιίζσλ θαη ησλ ζπλνδψλ ηδεκάησλ πνπ πξνήιζαλ κε επψζεζε απφ ηνπο δπν σθεάληνπο ρψξνπο. 60

61 3.4.2 Γεσινγία πεξηνρήο ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Νέαο Αγρηάινπ ζχκθσλα κε ηνπο γεσινγηθνχο ράξηεο ηνπ Η.Γ.Μ.Δ. θχιια Βφινο, Βειεζηίλν, Αικπξφο θαη Αλάβξα, θιίκαθαο 1:50.000, απνηειείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο ζρεκαηηζκνχο, απφ ηνπο λεφηεξνπο πξνο ηνπο παιηφηεξνπο: Δηθόλα : Γεσηεθηνληθό ζρήκα ησλ Διιελίδσλ δσλώλ. Rh: Μάδα ηεο Ρνδόπεο, Sm:εξβνκαθεδνληθή κάδα, CR: Πεξηξνδνπηθή δώλε, (Pe: Εώλε Παηνλίαο, Pa: Εώλε Πάηθνπ, Al: Εώλε Αικσπίαο) = Εώλε Αμηνύ, Pl: Πειαγνληθή δώλε, Ac: Αηηηθν-Κπθιαδηθή δώλε, Sp: Τπνπειαγνληθή δώλε, Pk: Εώλε Παξλαζζνύ-Γθηώλαο, P: Εώλε Πίλδνπ, G: Εώλε Γαβξόβνπ- Σξίπνιεο, I: Ηόληνο δώλε, Px: Εώλε Παμώλ ή Πξναπνύιηα, Au: Δλόηεηα «Σαιέα όξε - πιαθώδεηο αζβεζηόιηζνη» πηζαλόλ ηεο Ηνλίνπ δώλεο. (Καηά Mountrakis et al. 1983). Σεηαξηνγελέο Οιφθαηλν Αιινπβηαθέο απνζέζεηο (al.): αλνηθηφηεθξα κέρξη θαζηαλφηεθξα πνηακνιηκλαία πιηθά απφ ηιχ, άξγηιν, άκκν θαη ειάρηζηα αδξνκεξή πιηθά, πνπ απνηέζεθαλ ζηε ιεθάλε ηεο ιίκλεο Βντβείδαο (Κάξιαο), πξνζρψζεηο πεδηλψλ πεξηνρψλ, αλνηρηψλ πξνο ηε ζάιαζζα θαη κηθξψλ εζσηεξηθψλ ιεθαλψλ απφ άξγηιν, άκκν θαη θξνθαινιαηχπεο, πξνζρψζεηο ρεηκάξξσλ, πιηθά ρεηκαξξσδψλ αλαβαζκίδσλ θαη πιηθά εινπβηαθνχ καλδχα. 61

62 Κψλνη θνξεκάησλ θαη πιεπξηθά θνξήκαηα (H.sc,cs): απφ αζχλδεηεο ιαηχπεο πνηθίινπ κεγέζνπο θαη ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο, κε ιεπηνκεξέο πιηθφ αλάκεζα ηνπο. Σεηαξηνγελέο Πιεηζηφθαηλν Ζθαηζηεηαθά πεηξψκαηα (Vol): θπξίσο βαζαιηηθέο ιάβεο, ξεπζηηθήο θηζζεξψδνπο πθήο, ζπλήζσο κε αθαλφληζηε δηάηαμε θπζαιίδσλ, κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηβίλε, ρξψκαηνο θαζηαλνχ κέρξη ζθνχξνπ θφθθηλνπ. Πξνήιζαλ απφ ηε δξάζε ησλ εθαηζηείσλ Μηθξνζεβψλ θαη ηνπ Πνξθπξίσλα ζηηο αξρέο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ. Νενγελέο Πφληην (;) Πιεηφθαηλν Καη. Πιεηζηφθαηλν Πνηακνιηκλαίεο θαη ρεξζαίεο απνζέζεηο (Ms-Pl-Pt, Pl Pt): απφ εξπζξή άξγηιν, πειφ θαη αξγηινακκψδε πιηθά κηθξήο ζπλεθηηθφηεηαο, κε δηαζηξψζεηο θξνθαινιαηππνπαγψλ ή αδξνκεξέζηεξα ζηνηρεία, πνηθίιεο ιηζνινγηθήο ζχζηαζεο, ρσξίο πξνζαλαηνιηζκφ θαη θξνθαινιαηππνπαγή κε ζηνηρεία κεγέζνπο, θαηά ζέζεηο, κέρξη 10 εθαη. θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη 1 κ. ιίγν πξνζαλαηνιηζκέλα, κε αξγηινακκψδεο ζπλδεηηθφ πιηθφ. Μεηαθιπζρηθφ Σεθηνληθφ Κάιπκκα Πεξηδνηίηεο θαη γάββξνη (π,ζ): πεηξψκαηα αδξνθξπζηαιιηθά, κε ζπκπαγή αθαλφληζηε πθή, ρξψκαηνο πξαζηλφηεθξνπ κέρξη πξαζηλφκαπξνπ, ηνπηθά ξνδηλγηηησκέλα. Πειαγσληθή Εψλε Μέζν ψλην (;) Μαηζηξίρηην Παιαηφθαηλν (;) Φιχζρεο (fg): απνηειείηαη απφ κέζν-ρνλδξφθνθθνπο ςακκίηεο, κε θχξηα νξπθηά: ραιαδία θαη αζηξίνπο θαη επνπζηψδε ζεξηθίηε θαη αζβεζηίηε, πειίηεο θαη ελζηξψζεηο θιαζηηθψλ αζβεζηνιίζσλ (k). Αζβεζηφιηζνη επηθιπζηγελείο (K6-8.K): κέζν παρπζηξσκαηψδεηο θαη θαηά ζέζεηο άζηξσηνη, ηεθξνί, θξπζηαιιηθνί, ηνπηθά δνινκηηηθνί, ρσξίο απνιηζψκαηα. Πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά κεηαπίπηνπλ ζε κάξκαξα. Αλψηεξν Άιβην (;) Κελνκάλην Αζβεζηηηηθνί ζρηζηφιηζνη, πειίηεο (Κ5-6): θαζηαλνπξάζηλνπ ρξψκαηνο, ςακκίηεο θαηά ζέζεηο αζβεζηηηηθνί, αζβεζηφιηζνη πξαζηλσπνί θαη θνθθηλσπνί ιεπηνζηξσκαηψδεηο, ιαηππνπαγή θπξίσο θφθθηλα απνηεινχκελα απφ ιαηχπεο θεξαηνιηζηθέο, αζβεζηνιηζηθέο θαη ζρηζηνιηζηθέο θαη θεξαηφιηζνη. Καηά ζέζεηο παξεκβάιινληαη θξπζηαιιηθνί αζβεζηφιηζνη (Κ5-6k). Τπεξβαζηθά πεηξψκαηα: ζεξπεληηλίηεο, πεξηδνηίηεο θαη δνπλίηεο, ππνθείκελνη ησλ αλσθξεηηδηθψλ ζρεκαηηζκψλ. ηελ πεξηνρή ηεο Δξέηξηαο απαληνχλ ζε απηέο ζεκαληηθά θνηηάζκαηα ρξσκίηε. Καηά ζέζεηο δηαπηζηψζεθε ε παξνπζία ξνδηλγίηε. Οη κάδεο απηέο αλήθνπλ ζην πξναλσθξεηηδηθφ ηεθηνληθφ θάιπκκα πνπ απαληά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Πξναλσθξεηηδηθφ Σεθηνληθφ Κάιπκκα Ζσειιεληθφ ηεθηνληθφ Κάιπκκα 62

63 ρηζηφιηζνη ακθηβνιηηηθνί επηδνηηθνί ρισξηηηθνί (ab.sch): ππνπξάζηλνη κέρξη πξαζηλφηεθξνη, κε ηζηφ θνθθνιεπηδνβιαζηηθφ θαη πθή ειαθξά ζρηζηψδε, παξάιιεια πξνζαλαηνιηζκέλε. Γλεχζηνη-ζρηζηνγλεχζηνη (gn,sch): έρνπλ άζηξσην έσο παρπζηξσκαηψδε ραξαθηήξα, είλαη νθζαικψδεηο, κε κέγεζνο νθζαικψλ κέρξη θαη 10 εθ, ρξψκαηνο ππνπξάζηλνπ κέρξη ππφιεπθνπ, κε ραιαδηαθέο θιέβεο. Καηά θαλφλα κεηαπίπηνπλ πξνο ηα πάλσ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ζρηζηφιηζνπο. Ηνπξαζηθφ ρηζηφιηζνη: θπξίσο ρισξηηηθνί, ζεξηθηηηθνί θαη επηδνηηηηθνί, έληνλα πηπρσκέλνη, ππνθείκελνη ησλ ππεξβαζηθψλ καδψλ ηεο πεξηνρήο Δξέηξηαο, κε ελζηξψζεηο θξπζηαιιηθψλ αζβεζηφιηζσλ, ζηπνιηλψλ ζηπνιηλνκαξκάξσλ θαη θπαλφηεθξσλ καξκάξσλ (mr). Αλαιπηηθά, νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πάλσ ζηνπο νπνίνπο εδξάδνληαη νη νηθηζκνί ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ είλαη νη παξαθάησ: Ο νηθηζκφο ηεο Νέαο Αγρηάινπ είλαη θηηζκέλνο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θπξίσο πάλσ ζε Σεηαξηνγελή θαη Νενγελή Ηδήκαηα. Πξφθεηηαη γηα αιινχβηα θαη πνηακνιηκλαίεο θαη ρεξζαίεο απνζέζεηο αληίζηνηρα. Σκήκα ηεο βφξεηαο πεξηνρήο ηνπ νηθηζκνχ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην θξπζηαιινζρηζηψδεο ππφβαζξν ησλ ζρηζηνιίζσλ θαη καξκάξσλ. Ο νηθηζκφο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηνπνζεηείηαη θπξίσο πάλσ ζην θξπζηαιινζρηζηψδεο ππφβαζξν, γλεπζίσλ ζρηζηνγλεπζίσλ θαη καξκάξσλ. Σν ΒΓ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ είλαη θηηζκέλν πάλσ ζε αιινπβηαθέο απνζέζεηο. Δηθόλα : Γεσινγηθόο ράξηεο Γήκνπ Νέαο Αγρηάινπ (ράξηεο Η.Γ.Μ.Δ. θύιια Βόινο, Βειεζηίλν, Αλάβξα, Αικπξόο θιίκαθαο 1:50.000) κε ηα όξηα ησλ νηθηζκώλ κε καύξν πεξίγξακκα. Ο νηθηζκφο ηεο Βειαληδηάο είλαη θηηζκέλνο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θπξίσο πάλσ ζε αιινχβηνπο ζρεκαηηζκνχο. Σν ΒΑ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ 63

64 ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα, ελψ ην ΝΑ πάλσ ζην θξπζηαιινζρηζηψδεο ππφβαζξν ησλ γλεπζίσλ ζρηζηνγλεπζίσλ θαη καξκάξσλ. Ο νηθηζκφο ηεο Γεκεηξηάδαο είλαη θηηζκέλνο ζην λφηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο εμνινθιήξνπ πάλσ ζε Σεηαξηνγελή ηδήκαηα. Ο νηθηζκφο ηεο Κξηζαξηάο εληνπίδεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, θπξίσο πάλσ ζην θξπζηαιινζρηζηψδεο ππφβαζξν ησλ ζρηζηνιίζσλ, καξκάξσλ θαη γλεπζίσλ ζρηζηνγλεπζίσλ. Σκήκα ηνπ θέληξνπ ηνπ νηθηζκνχ είλαη θηηζκέλν πάλσ ζε αιινπβηαθέο απνζέζεηο. Ο νηθηζκφο ηνπ Μάξαζνπ είλαη θηηζκέλνο ζηα αλαηνιηθά ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ζρεδφλ εμνινθιήξνπ πάλσ ζε ζρηζηφιηζνπο θαη κάξκαξα. Μηθξά ηκήκαηα ηνπ βφξεηνπ νηθηζκνχ είλαη πάλσ ζε γλεχζηνπο ζρηζηνγλεχζηνπο. Ο νηθηζκφο ηνπ Ατδίληνπ είλαη θηηζκέλνο ζην λφηην ηκήκα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, ζρεδφλ εμνινθιήξνπ πάλσ ζε αιινπβηαθέο απνζέζεηο, ελψ έλα κηθξφ θνκκάηη ζηα βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ είλαη πάλσ ζε Νενγελή ηδήκαηα πνηακνρεξζαίσλ ζρεκαηηζκψλ. Ο νηθηζκφο ησλ Μηθξνζεβψλ είλαη πξνο ηα δπηηθά ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο εμνινθιήξνπ πάλσ ζε λενγελή ηδήκαηα πνηακνρεξζαίσλ απνζέζεσλ. Σν ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Υξπζήο Αθηήο Παλαγηάο (ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ βξίζθεηαη ζηελ Γ.Δ. Αηζσλίαο), πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, είλαη θηηζκέλν πάλσ ζε αιινπβηαθέο απνζέζεηο. 3.5 Πίλαθεο 64

65 4 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 4.1 Λεηηνπξγηθή δνκή, πιεζπζκφο θνξεζκνχ, ππάξρνπζεο ππθλφηεηεο, ρξήζεηο γεο, επάξθεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Λεηηνπξγηθή δνκή πφιεο Ζ Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ απνηειείηαη απφ ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέαο Αγρηάινπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο Νέαο Αγρηάινπ, Γεκεηξηάδαο, Μεγάιεο Βειαληδηάο, Μάξαζνπ, Αγίνπ Γεσξγίνπ Κπλεγνχ θαη Κξηζαξηάο θαη ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Ατδηλίνπ θαη Μηθξνζεβψλ, κε ηνπο νκψλπκνπ νηθηζκνχο. πζηάζεθε κε ην Ν. 3852/2010 («Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», ΦΔΚ 87Α / ) θαη καδί κε ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Βφινπ, Νέαο Ησλίαο, Αγξηάο, Αηζσλίαο, Αξηέκηδαο, Ησιθνχ θαη Πνξηαξηάο θαη ηελ Κνηλφηεηα Μαθξπλίηζαο απνηεινχλ ην Γήκν Βφινπ. Ζ Νέα Αγρίαινο απέθηεζε ην πξψην ηεο ξπκνηνκηθφ ζρέδην κε δηαλνκή ηνπ Θεζζαιηθνχ Σακείνπ, ελψ ε πξψηε πνιενδνκηθή κειέηε ηνπ νηθηζκνχ εγθξίζεθε ην Ζ Νέα Αγρίαινο είλαη δνκεκέλε ζχκθσλα κε ην ηππνδάκεην πνιενδνκηθφ ζχζηεκα: παξάιιεινη θαη θάζεηνη πξνο ηελ αθηνγξακκή άμνλεο δεκηνπξγνχλ έλαλ θάλαβν κε νξζνγσληθά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ίζνπ εκβαδνχ. ηε Νέα Αγρίαιν δηαθξίλνληαη νη επηκέξνπο γεηηνληέο: α. «Βάιηνο», πνπ νξηνζεηείηαη πεξίπνπ απφ ηηο νδνχο Ακπξά κέρξη Δπινγεκέλνπ θαη 30 ε Ηνπιίνπ, β. «Γψδεθα», πνπ απνηειεί ην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ κέρξη ηελ νδφ ειεπζεξίαο, γ. ηνχπη, ην βνξεηναλαηνιηθφ, δειαδή, ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ, δ. ε βνξεηνδπηηθή γεηηνληά θαη ε. ε Αγνξά, πνπ είλαη ην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ, ε πεξηνρή γχξσ απφ ηελ νδφ ηεο Διιεληθήο Αεξνπνξίαο. ήκεξα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά νη παξαπάλσ νλνκαζίεο, εθηφο ίζσο απφ ηελ «Αγνξά» θαη ηε «Γψδεθα». Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο πφιεο απνηεινχλ νη αξραηνινγηθνί ρψξνη ηνπ, πνπ εθηείλνληαη ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ απφ ηε ζάιαζζα. Οη φξνη δφκεζεο ηνπ νηθηζκνχ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε επέθηαζεο (π.δ ΦΔΚ 347Γ / ) θαη πνιενδνκηθή κειέηε αλαζεψξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ (9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε ΦΔΚ 116Γ /1989). Σέινο, ν ραξαθηήξαο ηνπ νηθηζκνχ, εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, δηακνξθψλεηαη θαη απφ ηα πνιενδνκηθά κεγέζε, ην ζπληειεζηή δφκεζεο, δειαδή, πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,7 έσο 1,60, ην ζρεηηθά κηθξφ ιφγν χςνπο θηηξίσλ/πιάηε δξφκσλ, ηα πνζνζηά θάιπςεο θ.α. Οη νηθηζκνί Γεκεηξηάδα, Άγηνο Γεψξγηνο Μεγάιε Βειαληδηά, Κξηζαξηά θαη Μάξαζνο, παξνπζηάδνπλ παξφκνηα πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά: έιιεηςε θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ, απνπζία πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ή κε εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, θαθή θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ νη δξφκνη κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηδησηηθνχο θαη φρη κε άμνλεο πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ πηζαλνχο θφξηνπο αηρκήο (θαηά ηελ παξαζεξηζηηθή πεξίνδν θ.ιπ.), ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαίλνληαη θαηαθεξκαηηζκέλα θαη 65

66 απνπζηάδνπλ ηα θνηλσθειή δίθηπα. Καηά ζπλέπεηα, νη νηθηζκνί απηνί απαηηνχλ πνιενδνκηθή νξγάλσζε, ψζηε λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο κηθξνηδηνθηεζίαο, λα πξνβιεθζνχλ θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη θαη δίθηπα θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απαηηήζεηο γηα ηνπξηζηηθέο δψλεο, ζηα πιαίζηα ελφο βηψζηκνπ ζρεδηαζκνχ, πνπ ζα πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη ζα βνεζήζεη ζηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Ο νηθηζκφο Μηθξνζήβεο, απφ ηελ άιιε, πξνυθηζηάκελνο ηνπ 1923, δηαζέηεη ηηο βαζηθέο ππνδνκέο εθθιεζία, πιαηεία, ζρνιείν, γήπεδν πνδνζθαίξνπ φπσο θαη ην Ατδίλην, πξνζθπγηθφο νηθηζκφο πνπ δεκηνπξγήζεθε ην Ο νηθηζκφο ησλ Μηθξνζεβψλ αθνινπζεί έλα αθηηλσηφ ζρέδην πφιεο σο πξνο ηελ Δ.Ο. 30, πνπ απνηειεί ην λφηην φξην ηνπ, ελψ απηφο ηνπ Ατδηλίνπ αθνινπζεί ην ηππνδάκεην πνιενδνκηθφ ζρέδην. Καη ζηνπο δπν νηθηζκνχο εληνπίδνληαη αδφκεηα νηθφπεδα, ελψ ειιείςεηο ζεκεηψλνληαη σο πξνο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (δίθηπν πεδφδξνκσλ, ζχλδεζε θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρξήζεσλ θ.α.) Υξήζεηο γεο Γεληθή Πεξηγξαθή Ζ θπξίαξρε ρξήζε ζηνπο νηθηζκνχο ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ είλαη απηή ηεο θαηνηθίαο, ε νπνία ζπλαληάηαη είηε ζηα ηκήκαηα κε εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή εληφο νξίσλ Απφθαζεο Ννκάξρε, είηε εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ, εθεί φπνπ παξαηεξνχληαη ηάζεηο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο (βι ). ε φινπο ηνπο νηθηζκνχο απαληψληαη ηζφγεηεο θαη δηψξνθεο θαηνηθίεο, ελψ ηξηψξνθεο θαηνηθίεο ζπλαληψληαη ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζηε Νέα Αγρίαιν. Λφγσ ηεο ελαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε αγξνηνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο ζπλαληψληαη απνζήθεο, ηδησηηθέο ή ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ. Οη ρξήζεηο εθπαίδεπζεο (λεπηαγσγείν, δεκνηηθφ ζρνιείν, γπκλάζην θαη ιχθεην), αζιεηηζκνχ θαη δηνίθεζεο δελ απαληψληαη ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο: φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη νηθηζκνί πιελ ηεο Νέαο Αγρηάινπ, ησλ ΜΗθξνζεβψλ θαη ηνπ Ατδηλίνπ, δέρζεθαλ απφηνκεο ηάζεηο αζηηθνπνίεζεο, κε επνρηαθφ/παξαζεξηζηηθφ κάιηζηα ραξαθηήξα. Οη νηθηζκνί απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ. ηε Νέα Αγρίαιν, πνπ απνηειεί θέληξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζπγθεληξψλνληαη ρξήζεηο φπσο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο, ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο, εθπαίδεπζεο, πγείαο πξφλνηαο, εκπνξίνπ θαη αλαςπρήο, ελψ εθεί ζπγθεληξψλνληαη θαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε νηθηζκφ θαηαγξάθεθαλ ηα παξαθάησ: Ο νηθηζκφο ηνπ Ατδηλίνπ εθηείλεηαη εθαηέξσζελ ηνπ Σξηηεχνληνο Δζληθνχ Γηθηχνπ θαη ζηα λφηηα νξηνζεηείηαη απφ ξέκα. Αδφκεηεο εθηάζεηο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ, ελψ αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο, σο ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νηθηζκνχ αλαθέξεηαη φηη ζπκπεξηιακβάλεη ηκήκα ηνπ Αγξνηηθνχ σθξνληζηηθνχ Καηαζηήκαηνο Αλειίθσλ Καζζαβέηεηαο (θαηνηθίεο ππαιιήισλ θ.ιπ.). Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηνπ νηθηζκνχ έρνπλ νξζνγσληθφ ζρήκα θαη παξνπζηάδνπλ αλνκνηνκνξθία σο πξνο ην 66

67 κέγεζνο. Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ νηθηζκνχ, θαζψο θαη ε παξαιιειία ησλ αμφλσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρξήζεσλ, πνπ εθηφο απφ ην γήπεδν πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ, νη ππφινηπεο ζπγθεληξψλνληαη ζε ηξία γεηηνληθά νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Οη νδηθνί άμνλεο πνπ πεξηθιείνπλ απηά ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, θαζψο θαη νξηδφληηνο άμνλαο (κε θαηεχζπλζε αλαηνιήο δχζεο) ζηα βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ, ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζπιιεθηήξηεο νδνί. Σα λεθξνηαθεία, ηέινο, ηνπ νηθηζκνχ βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 250 κ. Ο νηθηζκφο ησλ Μηθξνζεβψλ εθάπηεηαη βφξεηα ζηελ Δ.Ο. 30. Αδφκεηεο εθηάζεηο εκθαλίδνληαη ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ, ελψ νη θνηλφρξεζηεο θαη θνηλσθειείο ρξήζεηο έρνπλ θεληξνβαξηθή ζέζε, εθηφο ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ, πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηεο Δ.Ο.30. Ο αγξνηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ νηθηζκνχ απνηππψλεηαη ζηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο (νξληζψλεο) θα ζηηο αγξνηηθέο απνζήθεο πνπ βξίζθνληαη εληφο νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ. Χο ζπιιεθηήξηεο ιεηηνπξγνχλ νη δχν παξάιιεινη άμνλεο ζηα βφξεηα, πνπ ζπλδένπλ ηελ Δ.Ο. 30 κε ηηο θνηλφρξεζηεο θαη θνηλσθειείο ρξήζεηο. Όζνλ αθνξά ζηε Νέα Αγρίαιν, θπξίαξρε ρξήζε είλαη απηή ηεο θαηνηθίαο, ε νπνία ζπλαληάηαη ζε φιε ηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ νηθηζκνχ. Απαληψληαη ηζφγεηεο, δηψξνθεο θαη ηξηψξνθεο θαηνηθίεο ζην ηζφγεην πνιιψλ εθ ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαξκαθεία θαη επηρεηξήζεηο αλαςπρήο (ηαβέξλεο, εζηηαηφξηα, θαθέ). Δμέρνπζα ζέζε ζηνλ αζηηθφ ηζηφ έρεη ην λφηην ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, ηα κλεκεία θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη νη θνηλσθειείο ρξήζεηο, αιιά θαη ε δψλε κε ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Δπίζεο, εθηφο νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ, ζην λφηην παξαιηαθφ κέησπν εκθαλίδεηαη κηα δψλε πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, ε νπνία σζηφζν δελ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο (δίθηπα πεδφδξνκσλ, πνδειαηφδξνκσλ θ.ιπ.), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ρσξίο Η.Υ. νρήκαηα, ελψ δελ ππάξρεη νχηε παξαιηαθφο δξφκνο. Αδφκεηεο εθηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζηα δπηηθά ηνπ νηθηζκνχ, φπνπ δελ έρεη κεηαγξαθεί ε πξάμε εθαξκνγήο ζην ππνζεθνθπιαθείν, αιιά θαη ζε πεξηνξηζκέλα νηθφπεδα ζηα βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ. Σα λεθξνηαθεία βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 250 κ. Σέινο, ν νηθηζκφο ηεο Νέαο Αγρηάινπ ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ αλαδεηρζεί θαηάιιεια θαη ζε απηφ ζπκβάιιεη αξλεηηθά θαη ε Δ.Ο. Βφινπ Καξδίηζαο, ε νπνία δηέξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε πνιινχο απφ απηνχο θαη απνθφπηεη ηνλ νηθηζκφ απφ ην παξαιηαθφ κέησπν. Οη παξαιηαθνί νηθηζκνί ηεο Γ.Δ. Αγρηάινπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη, εθηφο απφ ηελ Κξηζαξηά, δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην, ην νπνίν σζηφζν, δελ έρεη εθαξκνζηεί ή έρεη εθαξκνζηεί ηκεκαηηθά. Ζ επηθξαηνχζα ρξήζε είλαη απηή ηεο θαηνηθίαο, ελψ ε ζεκεξηλή κνξθή ησλ νηθηζκψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απνπζία θέληξνπ αλαθνξάο ηνπ νηθηζκνχ. Αδφκεηεο πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο, ελψ ηέινο, δελ δηαζέηνπλ λεθξνηαθεία. 67

68 Δθπαίδεπζε ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ ιεηηνπξγνχλ φιεο νη βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο εθηφο απφ ηελ ηξηηνβάζκηα. ηε Νέα Αγρίαιν ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηα δεκνηηθά ζρνιεία «Βαξλάιεην» θαη «Δπγέλεην» κε εκβαδά νηθνπέδσλ η.κ. θαη η.κ. αληίζηνηρα, ελψ ζηνλ πξναχιην ρψξν ζπλαληψληαη έλα ηζφγεην θιεηζηφ γπκλαζηήξην θαη έλα γήπεδν κπάζθεη. Δπίζεο, ζηνλ νηθηζκφ ιεηηνπξγνχλ ην 1 ν Νεπηαγσγείν Νέαο Αγρηάινπ, ζε νηθφπεδν δεκνηηθήο ηδηνθηεζίαο, βφξεηα ησλ θεληξηθψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, εκβαδνχ 350 η.κ. θαη ην 2 ν Νεπηαγσγείν Νέαο Αγρηάινπ, πνπ εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηεο νδνχ Ακπξά, ζε ηδησηηθφ νηθφπεδν. Σέινο, ζηνλ νηθηζκφ ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, γπκλάζην θαη ιχθεην, ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηεο νδνχ Ακπξά, εκβαδνχ η.κ. Αθφκε, ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Ατδηλίνπ ιεηηνπξγεί λεπηαγσγείν ζην Ο.Σ.15, εκβαδνχ 500 η.κ., ελψ εθεί βξίζθεηαη θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν ζήκεξα δελ ιεηηνπξγεί. Σέινο, ζηνλ νηθηζκφ Μηθξνζεβψλ ιεηηνπξγεί λεπηαγσγείν, ελψ ην δεκνηηθφ ζρνιείν, πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν εκβαδνχ η.κ., δελ ιεηηνπξγεί. ηνλ πξναχιην ρψξν ησλ ζρνιείσλ ππάξρεη κηθξφ γήπεδν πνδνζθαίξνπ Τγεία Πξόλνηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Ατδηλίνπ, ζην Ο.Σ 14 κε ζεζκνζεηεκέλε ρξήζε πιαηείαο, βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ, φπνπ θαη ζηεγάδεηαη ην Αγξνηηθφ Ηαηξείν ηνπ νηθηζκνχ. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηνλ νηθηζκφ ησλ Μηθξνζεβψλ. ηα αγξνηηθά ηαηξεία ζηα νπνία γίλνληαη εμεηάζεηο, εμππεξεηνχληαη νη θάηνηθνη γηα ηα ειαθξηά πεξηζηαηηθά, ελψ γηα ζνβαξφηεξα πεξηζηαηηθά δηαθνκίδνληαη ζην πνιπηαηξείν ηεο Νέαο Αγρηάινπ θαη ζην Αρηιινπνχιεην Γεληθφ Κξαηηθφ Ννζνθνκείν ηνπ Βφινπ. Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο πξφλνηαο, δελ ππάξρνπλ βξεθνλεπηαθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί θαη ΚΑΠΖ (Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ). Αλαθνξηθά, ηέινο, κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο, ζηε Νέα Αγρίαιν, ιεηηνπξγνχλ παηδηθφο ζηαζκφο, Κέληξν Ζκεξήζηαο θξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ, θαζψο θαη ην Γεκνηηθφ Πνιπηαηξείν Νέαο Αγρηάινπ Αζιεηηζκόο ηε Ν. Αγρίαιν εληνπίδεηαη αζιεηηθφο ρψξνο (ππαίζξην γήπεδν κπάζθεη) δίπια ζην αιηεπηηθφ θαηαθχγην. Δπίζεο, ζην λφηην παξαιηαθφ κέησπν, ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή, εληνπίδεηαη ππξήλαο αζιεηηζκνχ κε ην γήπεδν πνδνζθαίξνπ θαη γήπεδα ηέληο. ηε ζέζε ηνπ απνθαηεζηεκέλνπ Υ.Α.Γ.Α. έρεη ιεηηνπξγήζεη ζθνπεπηήξην, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν Κπλεγεηηθφο χιινγνο Ν. Αγρηάινπ. 68

69 Αλαθνξηθά κε ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηα δπηηθά ηνπ Ατδηλίνπ ππάξρεη έλα γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε ρφξην θαη ηζφγεηα απνδπηήξηα. Ο νηθηζκφο ησλ Μηθξνζεβψλ δηαζέηεη γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε ρφξην, θσηηζκφ θαη ηζφγεηα απνδπηήξηα. ρεηηθά κε ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εληφο ζρεδίνπ νηθηζκνχ βξίζθεηαη έλα γήπεδν κπάζθεη αλαηνιηθά ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ, ελψ εθηφο ζρεδίνπ νηθηζκνχ ζηε λφηηα παξαιηαθή δψλε ππάξρνπλ γήπεδα πνδνζθαίξνπ θαη ηέληο. Γήπεδα κπάζθεη θαη πνδνζθαίξνπ, ηέινο, δηαζέηεη θαη ν νηθηζκφο ηεο Κξηζαξηάο Πνιηηηζηηθέο Λεηηνπξγίεο ηνλ νηθηζκφ ηεο Νέαο Αγρηάινπ εληνπίδνληαη δχν ρψξνη εθδειψζεσλ, ε δεκνηηθή βηβιηνζήθε, νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ «Φηινπξφνδνο» θαη δχν ππαίζξηνη ρψξνη εθδειψζεσλ (πνιηηηζηηθνχ θαη αζιεηηθνχ θέληξνπ), πνπ βξίζθνληαη εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ, ζηε λφηηα παξαιηαθή δψλε ηεο Νέαο Αγρηάινπ. Δπίζεο, ζηε Νέα Αγρίαιν εληνπίδνληαη νη Ηεξνί Νανί Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη Αγίνπ Ραθαήι. ηνλ νηθηζκφ ηνπ Ατδηλίνπ εληνπίδεηαη, ζην ππ αξ. 13 Ο.Σ ηεο δηαλνκήο ζπλνηθηζκνχ, ν Ηεξφο Ναφο ηνπ Αγίνπ Υαξάιακπνπ. ηνλ νηθηζκφ ησλ Μηθξνζεβψλ βξίζθεηαη ν Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Γεσξγίνπ, πνπ γεηηληάδεη κε ηελ πιαηεία, ην πάξθν θαη ην λεπηαγσγείν, δεκηνπξγψληαο έλα ηνπηθφ θέληξν γηα ηνλ νηθηζκφ. Αθφκε, ζηε Βειαληδηά βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ «Αγία Κπξηαθή», ζην Μάξαζν βξίζθεηαη ν Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο, ζηελ Κξηζαξηά ν Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Απνζηφινπ θαη ζηνλ Άγην Γεψξγην, ν νκψλπκνο Ηεξφο Ναφο Κνηλόρξεζηνη Υώξνη Ζ Νέα Αγρίαινο δηαζέηεη αξθεηνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πάξθα, πιαηείεο, ρψξνη πξαζίλνπ), νη νπνίνη ζπγθεληξψλνληαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ θαη κάιηζηα, ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη θνληά ζηελ παξαιηαθή δψλε (αιηεπηηθφ θαηαθχγην). Ο ρψξνο πιαηείαο ηνπ Ατδηλίνπ βξίζθεηαη ζην Ο.Σ.14, πνπ καδί κε ηνλ Ηεξφ Ναφ, ην λεπηαγσγείν θαη ηελ έδξα ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ, απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ. ηνλ ρψξν ηεο πιαηείαο ππάξρεη έλα θαθελείν, ε έδξα ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ θαη κηα παηδηθή ραξά. Ο νηθηζκφο ησλ Μηθξνζεβψλ δηαζέηεη πιαηεία κε ζηληξηβάλη θαη κλεκείν εξψσλ, έλα πάξθν κε παηδηθή ραξά, θαζψο θαη έλα ρψξν πξαζίλνπ. Σέινο, ζηε Βειαληδηά εληνπίδνληαη δχν παηδηθέο ραξέο, ε κηα δίπια ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ε άιιε δίπια ζηνλ πνιηηηζηηθφ 69

70 ζχιινγν ηεο πεξηνρήο, ελψ ζηελ Κξηζαξηά κηα παηδηθή ραξά, ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηνλ ρψξν αζιεηηζκνχ. Ζ νπνηαδήπνηε έιιεηςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο (κε πιεζπζκφ < θαηνίθσλ) αληηζηαζκίδεηαη σο αίζζεζε θαη κφλν απφ ηελ χπαξμε ησλ παξαιηαθψλ κεηψπσλ, θπξίσο βέβαηα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο Ληαληθό Δκπόξην Σνπξηζκόο Αλαςπρή ηε Νέα Αγρίαιν, ιεηηνπξγνχλ πνιιά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ, αιιά θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ησλ επνρηαθψλ θαηνίθσλ, ελψ επίζεο, νη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, θαζψο θαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα νινθιεξψλνπλ ηνλ ηνπξηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ. ηνλ νηθηζκφ ηνπ Ατδηλίνπ εληνπίδνληαη εγθαηαζηάζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, έλα ζνχπεξ κάξθεη, έλα θαξκαθείν θαη έλα θαθελείν, νη νπνίεο βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηνλ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ. ηηο Μηθξνζήβεο ιεηηνπξγεί έλα παληνπσιείν θαη αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο αλαςπρήο, ν νηθηζκφο δηαζέηεη θαθελείν αιιά θαη ηαβέξλεο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ άμνλα ηεο Δ.Ο.30. Σέινο, ζηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ιεηηνπξγνχλ ρψξνη αλαςπρήο θαη εκπνξίνπ, ρσξίο σζηφζν, λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ νηθηζκψλ, φπσο κηα ςεζηαξηά, έλα αλαςπθηήξην θαη έλα κίλη κάξθεη ζηνλ Άγην Γεψξγην θαη κία ηαβέξλα ζηελ Κξηζαξηά, ελψ ηέινο, ε Γεκεηξηάδα δηαζέηεη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. χκθσλα κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Δ.Ο.Σ., ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά πέληε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηε Ν. Αγρίαιν θαη πέληε ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ζηε Ν. Αγρίαιν, ζηε Υξπζή Αθηή, ζηε Γεκεηξηάδα θαη ζηελ Κξηζαξηά Δηδηθέο Δμππεξεηήζεηο - Ηδηαίηεξεο Υξήζεηο ηνλ νηθηζκφ ηνπ Ατδηλίνπ ηα θνηκεηήξηα βξίζθνληαη λφηηα θαη δπηηθά ηνπ νηθηζκνχ θαη ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ απηφλ, κε ζπλέπεηα λα είλαη αλαγθαία ε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιν ζεκείν ή ε εθπφλεζε εηδηθήο πδξνγεσηερληθήο κειέηεο γηα ηε κείσζε ηεο απφζηαζεο ησλ 250 κέηξσλ πνπ απαηηείηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Δπίζεο, ν νηθηζκφο δηαζέηεη έλα ζπλεξγείν απηνθηλήησλ θαη απνζήθεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. ηνλ νηθηζκφ ησλ Μηθξνζεβψλ ηα θνηκεηήξηα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζηα αλαηνιηθά, κε ζπλέπεηα λα είλαη αλαγθαία ε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιν ζεκείν. Ο νηθηζκφο δηαζέηεη πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, κάληξα απηνθηλήησλ ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ, εγθαηαζηάζεηο ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ θαη απνζήθεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη αξθεηνχο νξληζψλεο. ηνλ νηθηζκφ ηεο Νέαο Αγρηάινπ, ζπλαληψληαη απνζηαθηήξηα, δεκνηηθφ ακαμνζηάζην, εγθαηαζηάζεηο ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ θαη απνζήθεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο, επίζεο θαη μπινπξγείν, ζηδεξνπξγεία, πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ βαθείν θαη ζπλεξγείν απηνθηλήησλ. Σα θνηκεηήξηα, επίζεο, βξίζθνληαη ζηα δπηηθά ηνπ νηθηζκνχ. 70

71 Οη ππφινηπνη νηθηζκνί ηεο Γ.Δ. Νέαο Αγρηάινπ δελ δηαζέηνπλ θνηκεηήξηα. Αμηνζεκείσηε, σζηφζν, ηδηαίηεξε ρξήζε είλαη απηή ησλ εγθαηαζηάζεσλ πεηξειαηνεηδψλ (Οδεγία Seveso), πνπ εληνπίδεηαη ζηα λφηηα ηνπ νξίνπ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ύγθξηζε Θεζκνζεηεκέλσλ θαη Τθηζηάκελσλ Υξήζεσλ Απφ ηελ επηηφπηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε φιε ηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε πθηζηάκελε ρξήζε δηαθέξεη απφ ηε ζεζκνζεηεκέλε. πγθεθξηκέλα ζηνπο νηθηζκνχο Αγ. Γεσξγίνπ Βειαληδηάο νη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη νη εμήο: - Σν Ο.Σ. 32 έρεη ζεζκνζεηεζεί σο ρψξνο ιεηηνπξγίαο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ζε ηκήκα ηνπ Ο.Σ. ππάξρνπλ θαηνηθίεο. - Σκήκα ηνπ Ο.Σ. 28 έρεη ζεζκνζεηεζεί σο ρψξνο ακηγνχο θαηνηθίαο, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρεη παηδηθή ραξά θαη αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο. - Σν Ο.Σ. 33 έρεη ζεζκνζεηεζεί σο ρψξνο παηδηθνχ ζηαζκνχ, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρνπλ θαηνηθίεο. - Σν Ο.Σ. 35 έρεη ζεζκνζεηεζεί σο ρψξνο πιαηείαο, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ζε ηκήκα ηνπ Ο.Σ. ππάξρνπλ θαηνηθίεο. - Σν Ο.Σ. 65 είλαη ζεζκνζεηεκέλν σο ρψξνο αζηηθνχ πξαζίλνπ, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρεη ρψξνο πνιηηηζκνχ. Γηα ηνλ νηθηζκφ ηνπ Ατδηλίνπ νη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη νη εμήο: - ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν δίπια ζηνλ Ηεξφ Ναφ (ζηα δπηηθά ηνπ) ππάξρεη ζηελ παξνχζα θάζε ρψξνο ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ελψ ζηε ζέζε απηή έρεη ζεζκνζεηεζεί ρψξνο γηα ηελ αλέγεξζε Κνηλνηηθνχ Καηαζηήκαηνο. - Ο ζεζκνζεηεκέλνο ρψξνο ηεο πιαηείαο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρψξνο αλαςπρήο θαη ρψξνο πξαζίλνπ. Γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Γεκεηξηάδαο νη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη νη εμήο: - Σν Ο.Σ.10 έρεη ζεζκνζεηεζεί σο πεξηνρή ιηαληθνχ εκπνξίνπ κε θαηαζηήκαηα, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρνπλ ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ρψξνη αλαςπρήο. Γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Νέαο Αγρηάινπ νη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη νη εμήο: - Σν Ο.Σ. 189α έρεη ζεζκνζεηεζεί σο ρψξνο πξαζίλνπ, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρεη ρψξνο αζιεηηζκνχ. - Σν Ο.Σ. 187 έρεη ζεζκνζεηεζεί σο ρψξνο πνιηηηζκνχ, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ζε ηκήκα ηνπ ππάξρνπλ θαηνηθίεο θαη ηκήκα ηνπ εκπίπηεη εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. - Σν Ο.Σ. 188 έρεη ζεζκνζεηεζεί σο ρψξνο γεληθήο θαηνηθίαο θαη σο ρψξνο αζηηθνχ πξαζίλνπ, ελψ εκπίπηεη εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. - Βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ, πιεζίνλ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, έρεη ζεζκνζεηεζεί ρψξνο γεληθήο θαηνηθίαο, ελψ ζηελ παξνχζα θάζε ππάξρεη αζηηθφ πξάζηλν. 71

72 4.2 Θεζκηθφ πιαίζην αλάπηπμεο νηθηζκψλ Νέα Αγρίαινο Ο νηθηζκφο ηεο Νέαο Αγρηάινπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα (1906). Αξρηθά απνηεινχζε ηκήκα ηνπ Γήκνπ Αικπξνχ. Αλαγλσξίζηεθε σο μερσξηζηή θνηλφηεηα ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο (ν Ννκφο Μαγλεζίαο ζπζηάζεθε ην 1942 ΦΔΚ 169Α /1942) κε ην Β.Γ (ΦΔΚ 262Α / ) σο νηθηζκφο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 300 θαηνίθσλ θαη ν νπνίνο δηέζεηε ζρνιείν. Απφ ην 1945 εληάρζεθε ζηελ Δπαξρία Βφινπ (ΦΔΚ 174Α / ). Αλαγλσξίζηεθε ζε Γήκν κε ην ππ αξ. 224/ Π.Γ. (ΦΔΚ 133Α / ). Αξγφηεξα, κε ην Ν. 2539/1997 (πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο) ζπλελψζεθε κε ηηο θνηλφηεηεο ηνπ Ατδηλίνπ θαη Μηθξνζεβψλ, απνηειψληαο ηνλ «Καπνδηζηξηαθφ» Γήκν Νέαο Αγρηάινπ, ελψ κε ην Ν. 3852/2010 (πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) ν Γήκνο πξνζαξηήζεθε, πιένλ σο Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Αγρηάινπ, ζηνλ εληαίν Γήκν Βφινπ. Σν πξψην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ πξνέξρεηαη απφ Γηαλνκή ηνπ Θεζζαιηθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ 26. Σν 1947 εγθξίζεθε ην πνιενδνκηθφ ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ (Β.Γ , ΦΔΚ 300Α / ) 27. Οη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ζηελ πεξηνρή απηή θαζνξίζηεθαλ κε ην Β.Γ (ΦΔΚ 197Γ / ) θαη ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ ΣΤ56730/ Απφθαζε Ννκάξρε (ΦΔΚ 286Γ / ). Σν ξπκνηνκηθφ ζρέδην επεθηάζεθε ζε κηθξή πεξηνρή βφξεηα βάζεη ηεο 25993/ Απφθαζεο Ννκάξρε (ΦΔΚ 286Γ / ). Μεγάιε επέθηαζε ηνπ νηθηζκνχ έγηλε ζηελ πεξηνρή ησλ Λαραλφθεπσλ, ζηα λφηηά ηνπ, ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο νπνίαο εγθξίζεθε κε ηηο ΣΤ73113/ (ΦΔΚ 409Γ / ) θαη ΣΤ1284/ (ΦΔΚ 88Γ / ) Απνθάζεηο Ννκάξρε Μαγλεζίαο. ην πιαίζην ηεο Δπηρείξεζεο Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΔΠΑ) θαη κε βάζε ην Ν.1337/1983, εγθξίζεθε ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηνπ νηθηζκνχ κε ηε κε αξ /730/ Τ.Α. (ΦΔΚ 373Γ / ). Πεξηιάκβαλε πξνηάζεηο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο γηα πιεζπζκηαθφ κέγεζνο θαηνίθσλ κε: Σε δεκηνπξγία δχν πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ (Η1 θαη Η2) κε κηθηή ππθλφηεηα 133 θαη./ζα θαη 128 θαη./ζα, αληίζηνηρα, θαη κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο 1,15 θαη 1,05, αληίζηνηρα. Σελ επέθηαζε ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 300 ζηξ. Σελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (δεκνηηθφ ζρνιείν, λεπηαγσγεία, πεξηθεξεηαθφ ηαηξείν, ΚΑΠΖ, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζρνιή Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ θαη κεηαθνξά ηνπ λεθξνηαθείνπ θαη ησλ ΚΣΔΛ). 25 Δπηπιένλ ζηνηρεία γηα ηνπο φξνπο δφκεζεο ησλ νηθηζκψλ (εθηηκήζεηο κέζσλ ζπληειεζηψλ δφκεζεο θ.η.ι.) εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην ράξηε «Α.4.2: Θεζκηθφ πιαίζην δφκεζεο», θι. 1: Σα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο ησλ νηθηζκψλ αληιήζεθαλ απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο ( εκεξνκελία αλάθηεζεο ). 26 Ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1907 κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Θεζζαιία, κέζσ ηεο απφδνζεο εθηάζεσλ πξψελ ηζηθιηθηψλ πνπ είραλ κεηαηξαπεί ζε θξαηηθά θηήκαηα. 27 Γελ θαηέζηε δπλαηή ε αλεχξεζε ησλ ζρεδίσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην ελ ιφγσ Β.Γ., επνκέλσο δελ είλαη γλσζηέο νη ξπζκίζεηο ηνπ. 72

73 Σε ρσξνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ρξήζεσλ γεο: θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο πφιεο, ηνπηθφ θέληξν γεηηνληάο ζε θάζε Π.Δ., ηνπξηζκφ-αλαςπρή ζε φιε ηελ παξαιηαθή δψλε, βηνηερλία-βηνκεραλία-ρνλδξεκπφξην ζε πεξηνρή δπηηθά εθηφο νηθηζκνχ. Σελ αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κε έκθαζε ζηε βπδαληηλή πφιε, θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ αξραίνπ ιηκαληνχ θαη νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζε δχν θάζεηο (νινθιήξσζε αλαζθαθψλ αλαζηήισζε κλεκείσλ δεκηνπξγία αξραηνινγηθψλ πάξθσλ θαη ελνπνίεζή ηνπο κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθηζκνχ. Σνλ θαζνξηζκφ Εσλψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Θεζκηθψλ Κηλήηξσλ σο εμήο: - Εψλε Κνηλσληθνχ πληειεζηή (ΕΚ) ζε πεξηνρή επέθηαζεο. - Εψλε Δηδηθψλ Κηλήηξσλ (ΕΔΚ) ζηα ηνπηθά γεηηνληάο - Εψλε Δλεξγνχ Πνιενδνκίαο (ΕΔΠ) ζε πεξηνρέο βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ. - Εψλε Καλνληζηηθψλ Όξσλ δφκεζεο (ΕΚΟ) ζε πεξηνρέο επεθηάζεσλ. Σνλ θαζνξηζκφ Αλαπηπμηαθψλ Εσλψλ σο εμήο: - Εψλεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηα θέληξα γεηηνληψλ. - Εψλεο βηνκεραληθνχ-βηνηερληθνχ πάξθνπ θαη ρνλδξεκπνξίνπ. - Εψλεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο, λφηηα θαη αλαηνιηθά. - Εψλεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ ιηκαληνχ. - Εψλε πξνγξακκάησλ θαηνηθίαο κε αλάπιαζε ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ. Σελ νξγάλσζε θαη ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ κε ηηο εμήο βαζηθέο παξεκβάζεηο: - λέα ράξαμε ηεο εζληθήο νδνχ Βφινπ-Αζελψλ πνπ ζα παξαθάκπηεη ηνλ νηθηζκφ θαη απφδνζε ηνπ ππάξρνληνο ηκήκαηνο ζην ηνπηθφ δίθηπν σο αξηεξία, - δεκηνπξγία πιέγκαηνο πεδνδξφκσλ, θχξηα ζε ζρέζε κε ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, - δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πιέγκαηνο πεδνδξφκσλ θαη ηεο παξαιηαθήο δψλεο θαη - δεκηνπξγία δηθηχνπ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Σελ εμαζθάιηζε απαξαίηεησλ έξγσλ θαη κειεηψλ δηθηχσλ ππνδνκήο: (χδξεπζε, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, ελεξγεηαθφ θαη ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα) θαη δηθηχσλ θαη ρψξσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. Σε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ αθηψλ, ηνπ ππνβαζκηζκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο ζην βηφηνπν λφηηα ηνπ νηθηζκνχ θαη ζηελ εθβνιή ηνπ θαλαιηνχ ζηε ζάιαζζα, ηεο γεσξγηθήο γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, ησλ ρψξσλ ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ πξφηαζε εθπφλεζεο εηδηθήο κειέηεο αλαβάζκηζεο γηα ην ιηκαλάθη ηεο Ν. Αγρηάινπ. ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ Γ.Π.. εγθξίζεθε πνιενδνκηθή κειέηε επέθηαζεο (Π.Γ ΦΔΚ 347Γ / ) θαη πνιενδνκηθή κειέηε αλαζεψξεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ (9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε, ΦΔΚ 116Γ /1989). 73

74 πλνιηθά, κε βάζε ην πξναλαθεξφκελν ζεζκηθφ πιαίζην έρνπλ πξνθχςεη έμη βαζηθνί ηνκείο φξσλ δφκεζεο: Η (πεξηνρή επέθηαζεο), ΗΗ, ΗΗα, ΗΗβ, ΗΗγ (ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ παιηνχ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ) θαη ΗΗΗ28 (πεξηνρή Λαραλφθεπσλ. Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: Γεληθνί όξνη δόκεζεο Α. Όξηα νηθηζκνχ Σν φξην ηνπ νηθηζκνχ θαζνξίζηεθε απφ ην Π.Γ (ΦΔΚ 347Γ / ) «Έγθξηζε πνιενδνκηθήο κειέηεο ηνπ νηθηζκνχ Νέαο Αγρηάινπ ηνπ Ννκνχ Μαγλεζίαο». Β. Υξήζεηο: α. ηνπο νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο ηνπ Σνκέα Η, βάζεη ηνπ απφ Π.Γ. (ΦΔΚ 347Γ / ), ηζρχεη ε ρξήζε ηεο γεληθήο θαηνηθίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ.81/1980 (ΦΔΚ 27Α / ). β. ηνπο νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο ησλ Σνκέσλ ΗΗ, ΗΗα, ΗΗβ, ΗΗγ, βάζεη ηεο 9ΔΠΑ/ Απφθαζεο Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ /1989), ηζρχεη ε ρξήζε ηεο γεληθήο θαηνηθίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 81/1980 (ΦΔΚ 27Α / ) θαη εηδηθφηεξα: θαηνηθία θαη μελψλεο δπλακηθνχ κηθξφηεξνπ ησλ 20 θιηλψλ, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, γξαθεία δηνίθεζεο, εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο, ηαβέξλεο, μελνδνρεία θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ θ.ιπ.), πνιηηηζηηθά θηίξηα, θηίξηα εθπαίδεπζεο, ζξεζθεπηηθνί ρψξνη, θηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο (πγεηνλνκηθά θέληξα, παηδηθνί ζηαζκνί, νίθνη επγεξίαο), θηίξηα πεξίζαιςεο (λνζνθνκεία, θιηληθέο), επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, θηίξηα θαη γήπεδα ζηάζκεπζεο, πξαηήξηα βελδίλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, παηδηθέο ραξέο. Δπίζεο, επηηξέπεηαη θαη θάζε ζηνηρείν ρξήζεο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ ρξήζεσλ (θαηνηθία θχιαθα, θπιάθην, βνεζεηηθά θηίζκαηα θ.ιπ.). γ. ηνπο νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο ηνπ Σνκέα ΗΗΗ δελ έρνπλ νξηζηεί επηηξεπφκελεο ρξήζεηο. Γ. Γεληθνί φξνη δφκεζεο: i. Αξηηόηεηα νηθνπέδσλ. Σνκέαο Η ηνλ ηνκέα Η, ζχκθσλα κε ην απφ Π.Γ. (ΦΔΚ 347Γ / ): α. Άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζεσξνχληαη ηα νηθφπεδα πνπ έρνπλ ειάρηζην εκβαδφλ 300 η.κ. θαη ειάρηζην πξφζσπν 14 κ. β. Καηά παξέθθιηζε άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζεσξνχληαη ηα νηθφπεδα πνπ έρνπλ: ειάρηζηνλ εκβαδφλ 100 η.κ. θαη ειάρηζην πξφζσπν 8 κ. θαηά ηελ (εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ Π.Γ.), ζχκθσλα κε ηελ ππ αξ. 4542/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 1024Γ /1994). Σα νηθφπεδα ζεσξνχληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα εθφζνλ ζην νηθνδνκήζηκν ηκήκα ηνπο εγγξάθεηαη θάηνςε θηηξίνπ κε ειάρηζηε επηθάλεηα 50 η.κ. θαη ειάρηζηε πιεπξά 5 κ. Σνκείο ΗΗ, ΗΗα, ΗΗβ 28 Ζ αξίζκεζε ΗΗΗ δελ αλαθέξεηαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ησλ Λαραλφθεπσλ, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε γηα ιφγνπο εληαίαο αληηκεηψπηζεο θαη ζεψξεζεο. 74

75 ηνπο ηνκείο ΗΗ, ΗΗα, ΗΗβ, ζχκθσλα κε ηελ 9ΔΠΑ/ Απφθαζεο Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ / ): α. Άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζεσξνχληαη ηα νηθφπεδα πνπ έρνπλ ειάρηζην εκβαδφλ 300 η.κ. θαη ειάρηζην πξφζσπν 12 κ. β. Καηά παξέθθιηζε άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζεσξνχληαη ηα νηθφπεδα πνπ πξνυθίζηαληαη ηεο θαη έρνπλ ειάρηζηνλ εκβαδφλ 240 η.κ. θαη ειάρηζην πξφζσπν 10 κ. Σνκείο ΗΗγ ηνλ ηνκέα ΗΗγ, ζχκθσλα κε ηηο ππ αξ. 761/ (ΦΔΚ 380Γ / ) & ππ αξ. 1419/ (ΦΔΚ 357Γ /2005) Απνθάζεηο Ννκάξρε Μαγλεζίαο, άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζεσξνχληαη ηα νηθφπεδα κε εκβαδφλ ίζν κε απηφ πνπ νξίδεη ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην. Σνκείο ΗΗΗ ηνλ ηνκέα ΗΗΗ, ζχκθσλα κε ηηο ππ αξ. ΣΤ73113/ (ΦΔΚ 409Γ / θαη ππ αξ. ΣΤ1284/ (ΦΔΚ 88Γ / ) Απνθάζεηο Ννκάξρε Μαγλεζίαο: α. Άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζεσξνχληαη ηα νηθφπεδα πνπ έρνπλ ειάρηζην εκβαδφλ 600 η.κ., ειάρηζην πξφζσπν 18 κ. θαη ειάρηζην βάζνο 28 κ. β. Καηά παξέθθιηζε άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ζεσξνχληαη ηα νηθφπεδα πνπ έρνπλ ειάρηζηνλ εκβαδφλ 400 η.κ., ειάρηζην πξφζσπν 15 κ. θαη ειάρηζην βάζνο 25 κ. θαηά ηελ (εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο Απφθαζεο). ii. Γόκεζε. Ο Γ νξίδεηαη αλά ηνκέα φξσλ δφκεζεο σο εμήο: ηνλ Σνκέα Η, ζχκθσλα κε ην απφ Π.Γ. (ΦΔΚ 347Γ / ), ν.γ. νξίδεηαη ζε 0,80. ηε ΕΚ νξίδεηαη απμεκέλνο ζ.δ. 1,50. Καη εμαίξεζε νξίδεηαη.γ. ίζνο κε 1,2 γηα νηθφπεδα εκβαδνχ κηθξφηεξνπ ησλ 150 η.κ. εθφζνλ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα νξφθσλ δελ ππεξβαίλεη ηα 120 η.κ. Ζ εμαίξεζε απηή έρεη εθαξκνγή κφλν ζε νηθφπεδα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ θαηάηκεζε κέρξη ηηο αθνχ αθαηξεζεί ην εκβαδφλ ηεο εηζθνξάο ζε γε ζχκθσλα κε ην Ν.1337/83. ηνλ ηνκέα ΗΗ, ζχκθσλα κε ηελ 9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ / ), νξίδεηαη ζε 1,60. ηνλ ηνκέα ΗΗα, ζχκθσλα κε ηελ 9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ / ), νξίδεηαη ζε 0,70. ηνλ ηνκέα ΗΗβ, ζχκθσλα κε ηελ 9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ / ), νξίδεηαη ζε 1,40. ηνλ ηνκέα ΗΗγ, ζχκθσλα κε ηελ 761/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο, (ΦΔΚ 380Γ / ), νξίδεηαη ζε 0,80. ηνλ ηνκέαο ΗΗΗ, ζχκθσλα κε ηηο ππ αξ. ΣΤ73113/ (ΦΔΚ 409Γ / ) θαη ηελ ππ αξ. ΣΤ1284/ (ΦΔΚ 88Γ / ) Απνθάζεηο Ννκάξρε Μαγλεζίαο, νξίδεηαη ζε 1,00. iii. Κάιπςε. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ νηθνπέδσλ, αλά ηνκέα φξσλ δφκεζεο, νξίδεηαη ζε: ηνλ Σνκέα Η, ζχκθσλα κε ην απφ Π.Γ. (ΦΔΚ 347Γ / ), 60%. ηε ΕΚ νξίδεηαη κέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο 70%. 75

76 ηνλ Σνκέα ΗΗ, ζχκθσλα κε ηελ 9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ / ), 70%. ηνλ Σνκέα ΗΗα, ζχκθσλα κε ηελ 9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ / ), 70%. ηνλ Σνκέα ΗΗβ ζχκθσλα κε ηελ 9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ / ), 70%. ηνλ Σνκέα ΗΗγ ζχκθσλα κε ηελ 761/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο, (ΦΔΚ 380Γ / ), 80%. ηνλ Σνκέα ΗΗΗ, ζχκθσλα κε ηηο ππ αξ. ΣΤ73113/ (ΦΔΚ 409Γ / ) θαη ηελ ππ αξ. ΣΤ1284/ (ΦΔΚ 88Γ / ) Απνθάζεηο Ννκάξρε Μαγλεζίαο, 40%. iv. Ύςνο θηηξίσλ. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ησλ θηηξίσλ νξίδεηαη, αλά ηνκέα σο εμήο: ηνλ Σνκέα Η, ζχκθσλα κε ην απφ Π.Γ. (ΦΔΚ 347Γ / ), 8 κ. ηε ΕΚ νξίδεηαη κέγηζην χςνο 10 κ. ηνλ Σνκέα ΗΗ, ζχκθσλα κε ηελ 9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ / ), 10,50 κ. θαη επηπιένλ 1,50 κ. ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ζηέγεο. ηνλ Σνκέα ΗΗα, ζχκθσλα κε ηελ 9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ / ), 5,00 κ. θαη επηπιένλ 1,50 κ. ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ζηέγεο. ηνλ Σνκέα ΗΗβ, ζχκθσλα κε ηελ 9ΔΠΑ/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο (ΦΔΚ 116Γ / ), 7,50 κ. θαη επηπιένλ 1,50 κ. ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ζηέγεο. ηνλ Σνκέα ΗΗγ, ζχκθσλα κε ηελ 761/ Απφθαζε Ννκάξρε Μαγλεζίαο, (ΦΔΚ 380Γ / ), 5,50 κ. θαη επηπιένλ 1,50 κ. ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ζηέγεο. ηνλ Σνκέα ΗΗΗ (ζχκθσλα κε ηηο ππ αξ. ΣΤ73113/ (ΦΔΚ 409Γ / ) θαη ηελ ππ αξ. ΣΤ1284/ (ΦΔΚ 88Γ / ) Απνθάζεηο Ννκάξρε Μαγλεζίαο, 11,50 κ. θαη κέγηζην επηηξεπφκελν αξηζκφ νξφθσλ 3. Πξάμεηο Δθαξκνγήο: ηελ πεξηνρή ηεο επέθηαζεο (Σνκείο Η θαη ΗΗΗ) έρνπλ νινθιεξσζεί θαη θπξσζεί νη πξάμεηο εθαξκνγήο (θπξίσο ηελ πεξίνδν ). Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξηνρή ζηα βνξεηναλαηνιηθά, βφξεηα ηεο νδνχ Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, εθηφο απφ ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο φπνπ εγθξίζεθε κεκνλσκέλε πξάμε εθαξκνγήο. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη ε πνιπεηήο θαζπζηέξεζε κεηαγξαθήο ηεο πξάμεο εθαξκνγήο ηεο πεξηνρήο «Γπηηθά ηεο νδνχ Ακπξά» ζην Τπνζεθνθπιαθείν. Σξν&pi