«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»"

Transcript

1 (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ Γεληθά ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο Ννκνζεζία Γνκή κειέηεο Αλαθνξά ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ θαη ησλ Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ Γεληθφ Πιαίζην Υσξ. ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 128Α /2008) Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Δηδηθφ Πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 1138Β/2009) Δηδηθφ Πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηηο Α.Π.Δ. (ΦΔΚ 85 Α/2010) Δηδηθφ πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151 ΑΑΠ/2009) Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 1484 Β / ) Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο γηα ηελ πεξίνδν Ρπζκηζηηθφ ρέδην θαη Πξφγξακκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Οηθηζηηθνχ πγθξνηήκαηνο Βφινπ Ζ αλαγθαηφηεηα ζχληαμεο ΥΟΟΑΠ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Α.1. ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ Α.1.1. Καηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηνπ επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ Α.1.2. Ζ ζέζε θαη ν ξφινο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ζην επξχηεξν ρσξνηαμηθφ πιαίζην Α.1.3. Ο ξφινο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ζε ζρέζε κε άιια αζηηθά θέληξα ή νηθηζηηθά ζχλνια Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο / Πεξηθέξεηαο Α.1.4. πκκεηνρή ηεο Γ.Δ Μαθξηλίηζαο ζε Γίθηπα Α.2. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ Α.2.1. Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Α Πιεζπζκφο Α Ππξακίδεο ειηθηψλ - Πιεζπζκφο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ Α Αζηηθνπνίεζε Α.2.2. Μνξθσηηθφ επίπεδν Α.2.3. Δπίπεδν αλέζεσλ λνηθνθπξηψλ Α 2.4. Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο Α Οηθνλνκηθψο ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο, απαζρνινχκελνη θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άλεξγνη Α Καηεγνξηνπνίεζε επαγγεικάησλ Α.2.5 Καηεγνξηνπνίεζε θάιπςεο θαη ρξήζεσλ γεο Α 2.6 Κνηλσληθή ππνδνκή Α.2.7 Σερληθέο Τπνδνκέο Α.2.8 Ηζηνξηθά ζηνηρεία Α.2.9 Πλεπκαηηθνί θαη Πνιηηηζηηθνί Φνξείο θαη δξαζηεξηφηεηεο Α.3. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ A.3.1 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ Α Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία Α Υισξίδα Α Παλίδα Α Αμηφινγα Οηθνζπζηήκαηα - Πεξηνρέο ήδε Πξνζηαηεπφκελεο - Φπζηθά Σνπία Α Καηάζηαζε Πεξηβάιινληνο Δπηπηψζεηο απφ ηελ Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (ξχπαλζε, θνξεζκφο, θαηαλάισζε γεο, πδαηηθφ ηζνδχγην) Α.3.2 Πνιηηηζηηθφ - Ηζηνξηθφ Πεξηβάιινλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Α Γηαηεξεηένο νηθηζκφο Α Θεζκνζεηεκέλνη Αξραηνινγηθνί Υψξνη θαη πξνζηαηεπφκελα κλεκεία Α Με ζεζκνζεηεκέλα κλεκεία Α Μνπζεία Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Α Πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα Α.3.3. Υσξνηαμηθή Γηάξζξσζε Γήκνπ Υξήζεηο γεο Α Οηθηζηηθή Γνκή

2 Α Γάζε Α Πνιεκηθή αεξνπνξία Α Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Α Ννκηθφ Πιαίζην δφκεζεο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν Α.4. ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ Α.4.1. Γηνηθεηηθή Κνηλσληθή νξγάλσζε νηθηζκνχ Μαθξηλίηζαο - Γπζιεηηνπξγίεο Α.4.2. Λεηηνπξγηθή δνκή πφιεο: Πνιενδνκηθέο Δλφηεηεο, Κέληξν - Γεηηνληέο Α.4.3. Καηαγξαθή θαη αλάιπζε ππαξρνπζψλ ρξήζεσλ: ηάζεηο ζπγθξνχζεηο Τπάξρνπζεο ππθλφηεηεο, επάξθεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Α.4.4. Θεζκηθφ Πιαίζην: ρξήζεηο γεο, φξνη δφκεζεο, ηπρφλ άιιεο ξπζκίζεηο Α Οξηνζεηεκέλνο νηθηζκφο Α.4.5. Αλάιπζε θαηάζηαζεο νηθηζηηθνχ απνζέκαηνο νηθηζκψλ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Α.4.6. Πνηφηεηα θαη θπζηνγλσκία αζηηθνχ ρψξνπ νηθηζκψλ: ηππνινγία ξπκνηνκηθνχ, βαζηθνί αληηιεπηηθνί άμνλεο θαη ελφηεηεο, πνηφηεηα δεκφζηνπ ρψξνπ Α.4.7. Καηάζηαζε πνιηηηζηηθνχ, ηζηνξηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ απνζέκαηνο νηθηζκψλ Α.4.8. Καηάζηαζε θπζηθψλ ζηνηρείσλ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο νηθηζκψλ Α.4.9. Γίθηπα αζηηθήο ππνδνκήο Α.5. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΔΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ Α.5.1 Αμηνιφγεζε αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ Α Αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ πξνγξακκαηηθνχ πιαηζίνπ Α Αμηνιφγεζε ελδνγελψλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ Α.5.2 Αμηνιφγεζε Υσξνηαμηθψλ Γεδνκέλσλ Α Αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, δήηεζε πξνζθνξά Α θαη Β θαηνηθίαο Α Δθηίκεζε αλαγθψλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ γηα νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο Α Αμηνιφγεζε πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο Πξνβιήκαηα εμαληιήζεσο θπζηθψλ πφξσλ θαη θπζηθψλ (α)θαηαιιεινηήησλ Πξνζηαηεπηέα αληηθείκελα θπζηθνχ-πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο Α.5.3 Αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ Πνιενδνκηθήο δνκήο Αζηηθήο Πνηφηεηαο Εσήο Α Σπρφλ αλάγθε επέθηαζεο ηνπ νξίνπ ηνπ νηθηζκνχ ή λέσλ νηθηζηηθψλ ππνδνρέσλ Α Αλάγθε αλαζεψξεζεο ησλ θαλνληζηηθψλ φξσλ δφκεζεο Α Αλάγθε Αλάπιαζεο ηνπ νηθηζκνχ Α θνπηκφηεηα ρξήζεο θηλήηξσλ / πνιενδνκηθψλ κεραληζκψλ Α Σπρφλ αλάγθε γηα δξαζηηθφηεξε αζηηθή παξέκβαζε Α.6. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ Α.6.1 Γεληθά Α.6.2 Πξνγξακκαηηθά Μεγέζε Α.6.3 ελάξηα θαη Πξνθαηαξθηηθή Πξφηαζε Υσξηθήο Αλάπηπμεο A ελάξην Σάζεσλ (ή κε παξέκβαζεο) A Ρεαιηζηηθφ ελάξην (Ήπηαο Παξέκβαζεο) A Παξεκβαηηθφ ελάξην (Έληνλεο Παξέκβαζεο) A.6.4 Πεξηνξηζηηθνί φξνη θαη Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο A.6.5 Αμηνιφγεζε πξφηαζεο ή ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Γεληθή εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ αλά πεξίπησζε A.6.5 Πίλαθαο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ ζελαξίσλ Α.6.6 Αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

3 ΔΗΑΓΩΓΖ 1. Γεληθά 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π. Ζ κειέηε ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) ηεο πξψελ Κνηλφηεηαο θαη ηψξα Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαθξηλίηζαο, ηνπ Γήκνπ Βφινπ, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν 2508/97 "γηα ηε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο", φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην ρσξνηαμηθφ λφκν 2742/99 θαη δηαθέξεη ξηδηθά απφ απηά πνπ πξνέβιεπε ν κεηαβαηηθφο λφκνο 1337/83, γηαηί επηδηψθεη: Σελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλφινπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. Σε δηαηχπσζε ελφο ηνπηθνχ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ ζην επίπεδν ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, πνπ ζα εληάζζεηαη ζην ζεζκνζεηεκέλν ρσξνηαμηθφ πιαίζην ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Σε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, δειαδή εληφο θαη εθηφο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. Tνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε βηψζηκε (αεηθνξηθή) αλάπηπμε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή ελφηεηα. Σελ εχξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ πηέζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε πεξηνρή ζρεηηθά ηφζν κε ηηο αληνρέο ηεο φζν θαη κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο αιιά θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ ρψξνπ. Σν γεγνλφο φηη αλ θαη ε δηαδηθαζία αθνξά γλσκνδνηηθή πξφηαζε ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ Πεξηθέξεηα, ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη απφ ην Γήκν. 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο Σελ 22ε Μαξηίνπ 2013 ππνγξάθεθε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αλάζεζεο (αξ. πξση. 2409/ ) κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Βφινπ, κε εθπξφζσπν ην Γήκαξρν Βφινπ θ. θνηηληψηε Πάλν θαη ησλ ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ κειεηψλ Γ. Γεκηξίδεο & πλεξγάηεο Δ.Δ. δ.η. «ΠΡΟΒΟΛΗΚΖ Δ.Δ.», Ράπηε Κσλζηαληίλαο, Ξεξνπράθε Γεκήηξηνπ, Καξίλα Αζαλάζηνπ θαη Ράπηε Αξηζηέαο - Υξηζηίλαο, πνπ εθπξνζσπνχληαη λφκηκα απφ ην Γεψξγην Γεκηξίδε ηνπ Νηθνιάνπ, Σνπνγξάθν Μεραληθφ, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο «.Υ.Ο.Ο.Α.Π. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαθξηλίηζαο (πξψελ Κνηλφηεηαο Μαθξηλίηζαο Ν. Μαγλεζίαο)». 3

4 Με ην ππ αξηζκ. 2612/ έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βφινπ αλαηέζεθε ε επίβιεςε ηεο κειέηεο ζηελ θα. Κπξηαθίδνπ Μαξία, Μεραληθφ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΠΔ ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Ζ ζχκπξαμε ππέβαιε γξαπηά εξσηήκαηα γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηηο παξαθάησ Τπεξεζίεο: 1. Γ/λζε Γαζψλ Ν. Μαγλεζίαο 2. ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, Μνπζείν Βφινπ 3. 7 ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, Γηαρξνληθφ Μνπζείν Λάξηζαο 4. Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ Θεζζαιίαο, 5. Δθνξία Παιαηναλζξσπνινγίαο πειαηνινγίαο Βφξεηαο Διιάδαο, 6. Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, Π.Δ. Μαγλεζίαο, 7. Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Μαγλεζίαο, 8. Σκήκα Βηνκερ. Πξ/λησλ & Δπαγγεικ., Γ/λζε Αλάπηπμεο, Π.Δ. Μαγλεζίαο, 9. Σκήκα Λεηηνπξγίαο Βηνκεραληψλ, Γ/λζε Αλάπηπμεο, Π.Δ. Μαγλεζίαο, 10. Γ/λζε Δκπνξίνπ, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, Π.Δ. Μαγλεζίαο, 11. Γ/λζε Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, Π.Δ. Μαγλεζίαο, 12. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, Π.Δ. Μαγλεζίαο, 13. Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο 14. Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο 15. Γξαθείν ΔΟΣ Βφινπ, ΠΤΣ Θεζζαιίαο, 16. Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο θαη έιαβε ηηο εμήο απαληήζεηο: 1. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Ν. Μαγλεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ κε ην ππ αξηζκ. 1117/ έγγξαθφ ηνπ, απάληεζε φηη έρεη εθδψζεη Απνθάζεηο θήξπμεο εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ θαη φηη κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ απφ ην αξρείν ηεο ζηελ νκάδα κειέηεο. 2. Ζ ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ κε ην ππ.αξηζκ. 1569/ έγγξαθφ ηεο, γλσζηνπνίεζε πσο δελ ππάξρεη θεξπγκέλνο ή γλσζηφο αξραηνινγηθφο ρψξνο ή νξαηφ κλεκείν αξκνδηφηεηάο ηεο. 3. Ζ 7 ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ απάληεζε κε ην ππ αξηζκ. 2012/ έγγξαθφ ηεο φπνπ επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο θαη γίλνληαη επηζεκάλζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ αξκνδηφηεηάο ηεο. 4

5 4. Ζ Τπεξεζία Νεψηεξσλ Μλεκείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ Θεζζαιίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ κε ην ππ αξηζκ. 1045/ έγγξαθφ ηεο, ρνξήγεζε ζηελ νκάδα κειέηεο θαηάινγν κε ηα θεξπγκέλα θαη κε λεψηεξα κλεκεία. 5. Ζ Δθνξία Παιαηναλζξσπνινγίαο, πειαηνινγίαο Βφξεηαο Διιάδαο, κε ην ππ.αξηζκ. 1136/ έγγξαθφ ηεο, έθαλε γλσζηέο ηηο ζέζεηο πνιπάξηζκσλ ζπειαίσλ θαη βξαρνζθεπψλ. 6. Ζ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ κε ην ππ αξηζκ. 3813/ έγγξαθφ ηεο, απάληεζε φηη δε δηαζέηεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ηελ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. 7. Ζ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ, κε ην ππ αξηζκ / έγγξαθφ ηεο, δηαβίβαζε αίηεκα γηα ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Μεηξψνπ ηνππ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δπίζεο κε ην ππ αξηζκ. 9829/ έγγξαθν ρνξήγεζε πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εθηάζεσλ θαη πίλαθα κε ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνπ δειψζεθαλ. 8. Σν Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ, Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ, κε ηα ππ αξηζκ. Φ.53/2874/ θαη 2877/ / έγγξαθά ηνπ, παξέπεκςε ηελ νκάδα κειέηεο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζην Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο θαη κε ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Σνπξηζκνχ Θεζζαιίαο αληίζηνηρα. 9. Ζ Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, Π.Δ. Μαγλεζίαο - πνξάδσλ δηαβίβαζε ην εξψηεκα ηεο νκάδαο κειέηεο ζηελ Γ/λζε Σερληθψλ έξγσλ κε ην ππ αξηζκ. 3843/ έγγξαθφ ηεο θαη κε ην ππ αξηζκ. 2710/ Ζ Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο κε ην ππ αξηζκ. Φ.3.1/1956/ έγγξαθφ ηεο απάληεζε φηη ην ζρνιηθφ έηνο δε ιεηηνπξγνχλ ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 11. Ζ Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο κε ην ππ αξηζκ. Φ31.2/8091/ έγγξαθφ ηεο απάληεζε φηη δελ ππάξρνπλ ζρνιεία Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. 12. Σν γξαθείν ΔΟΣ Βφινπ, ΠΤΣ Θεζζαιίαο, δηαβίβαζε ζηηο κε πίλαθα κε ηηο Σνπξηζηηθέο Μνλάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. 13. Σν Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο έζηεηιε ζηηο κε πίλαθα κε φιεο ηηο εγγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ έδξα ζηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. 14. Ζ Γ/λζε Αλάπηπμεο, Σκήκα Υνξήγεζεο Αδεηψλ, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ πφξσλ απάληεζε κε ην ππ αξηζκ. 2875/Φ14-0 / έγγξαθν, ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά αδεηνδφηεζεο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ επηρεηξήζεηο ζηελ Τπεξεζία. 5

6 ηε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ αιιεινγξαθίαο, ν Γήκνο Βφινπ, κε ην ππ.αξηζκ πξση / έγγξαθφ ηνπ, δήηεζε απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηνηρεία γηα ηηο δηαλνκέο θαη ηηο δεκφζηεο επνηθηζηηθέο εθηάζεηο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. Με ην αξ. πξση / έγγξαθφ ηνπ, ν ΟΠΔΚΔΠΔ ρνξήγεζε ηα ςεθηαθά Γεσρσξηθά δεδνκέλα ησλ Γηαλνκψλ θαη Αλαδαζκψλ ηνπ Δπνηθηζηηθνχ Αξρείνπ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο κειέηεο.υ.ο.ο.α.π. νξίδνληαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ. 9572/1845/ (ΦΔΚ 209 Γ) θαη ζέκα «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο κειεηψλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Γ.Π..) θαη ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) θαη ακνηβέο κεραληθψλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ.» 1.4 Ννκνζεζία Σν Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο κειέηεο.υ.ο.ο.α.π. θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο κειέηεο απηήο έρεη ζηελ Διιάδα σο εμήο: Θεζκηθφ Πιαίζην γηα ην Υσξηθφ ρεδηαζκφ - Ν. Γ/γκα ηεο 17/7/ Οηθηζηηθφο Νφκνο 947/79 - Οηθηζηηθφο Νφκνο 1337/83 - Τπ' αξηζκ /1337/ Τπνπξγηθή Απφθαζε ε ζρεηηθή κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ θαη ηξεηο ηξνπνπνηεηηθέο (ππ' αξηζκ /2642/ , 50232/3897/ θαη 39710/4184/ Απνθάζεηο Τπνπξγνχ ΥΟΠ (Αλη. Σξίηζε)) - Νένο νηθηζηηθφο λφκνο 2508/97 (ΦΔΚ 124 Α / ) πεξί Βηψζηκεο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο - Νφκνο 2742/99 πεξί "Υσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο" (ΦΔΚ 207 Α / ). - Τπ' αξηζκ. 9572/1845/ (ΦΔΚ 209Γ/2000) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ πεξί "Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Γ.Π..) θαη ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) θαη ακνηβέο κεραληθψλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ" (ΦΔΚ 209 Γ'/ ). - Τπ αξηζκ.10788/ (ΦΔΚ 285 Γ/2004) Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί "Πνιενδνκηθψλ ηαζεξνηχπσλ θαη αλσηάησλ νξίσλ ππθλνηήησλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ γεληθψλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, ησλ ζρεδίσλ ρσξηθήο θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο "αλνηθηήο πφιεο" θαη ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ". 6

7 1.4.2 Θεζκηθφ Πιαίζην γηα ην Πεξηβάιινλ - Νφκνο 1650 (ΦΔΚ 160 Α) "Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο" Θεζκηθφ Πιαίζην γηα ην Υσξηθφ ρεδηαζκφ ζε ζρέζε κε ην Πεξηβάιινλ - Οδεγία 2001/42/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2001 ζρεηηθά µε "ηελ εθηίµεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ." - ΚΤΑ κε αξηζκ. ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ /06 (ΦΔΚ 1225 Β/ ): Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/42//ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ Γνκή κειέηεο Ζ κειέηε «.Υ.Ο.Ο.Α.Π. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαθξηλίηζαο» εθπνλείηαη ζε δχν ζηάδηα: Καηά ην Α ζηάδην γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο. Ζ κειεηεηηθή νκάδα δηεξεπλά ηηο πξννπηηθέο θαη ηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη δηαηππψλεη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη ζελάξηα ξχζκηζεο ηεο πεξηνρήο. Σν Β ζηάδην ζα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή επεμεξγαζία ηνπ.υ.ο.ο.α.π.. βαζηζκέλε ζηελ πξφηαζε πνπ ζα πξνθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. πγθεθξηκέλα ηα δχν ζηάδηα ηεο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο θεθάιαηα: Α ηάδην: Αλάιπζε Γηάγλσζε Πξννπηηθέο Α.1. Υσξνηαμηθή Θεψξεζε ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Οξίδεηαη ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο κέζα ζην ρσξηθφ πιαίζην πνπ ηελ πεξηβάιιεη, δειαδή ζην Γήκν Βφινπ, ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζην ρσξνηαμηθφ απηφ πιαίζην θαη αλαιχνληαη νη ζρέζεηο θαη νη ξφινη ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Α.2. Ζ Αλαπηπμηαθή Φπζηνγλσκία ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο 7

8 Αλαιχεηαη ε ηαπηφηεηα ηεο Γ.Δ. ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ελδνγελείο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο, ηα πνιηηηζηηθά, ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Α.3. Γεδνκέλα ηνπ Υψξνπ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο πγθεληξψλνληαη θαη αλαιχνληαη φια ηα δεδνκέλα ηνπ Υψξνπ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο θαζνξηζηηθά γηα ηε Μειέηε.Υ.Ο.Ο.Α.Π. πνπ εκθαλίδνληαη μερσξηζηά ζηα εμήο θεθάιαηα: - Φπζηθφ Πεξηβάιινλ - Πνιηηηζηηθφ Αξρηηεθηνληθφ Ηζηνξηθφ Πεξηβάιινλ - Υσξνηαμηθή Οξγάλσζε Υξήζεηο Γεο - Γεσινγηθή δηεξεχλεζε Αζθάιεηα Πξνζηαζία. Α.4. Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε Αλαιχεηαη ε πνιενδνκηθή δνκή θαη νξγάλσζε φισλ ησλ νηθηζκψλ εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο Γ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα αλαιχεηαη: - ε ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, πθηζηάκελεο ρξήζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ - ε κεηαθνξηθή ππνδνκή θαη ηα ππφινηπα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα ζε ζρέζε κε ηηο ππθλφηεηεο - ε πνηφηεηα θαη ε θπζηνγλσκία ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, νη ζπλζήθεο θαηνηθίαο θαη ηα δίθηπα αζηηθήο ππνδνκήο. Α.5. Αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ, πξνβιεκάησλ, πξννπηηθψλ πγθεληξψλνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα βαζηθά δεδνκέλα θαη πξνβιήκαηα ηφζν ηνπ θπζηθνχ φζν θαη ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Κξίλνληαη αλάγθεο επεθηάζεσλ, αλαζεσξήζεσλ θαη αλαπιάζεσλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη αλαιχνληαη ηπρφλ θίλεηξα θαη πνιενδνκηθνί κεραληζκνί γηα ηελ επίηεπμε ησλ πηζαλψλ ζηφρσλ. Α.6. Πξνθαηαξθηηθή Πξφηαζε ή Δλαιιαθηηθέο Πξνηάζεηο Αλαπηχζζεηαη ην ζελάξην ή ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα θαη θαηφπηλ αμηνινγνχληαη κε βάζε ζεηξά θξηηεξίσλ φπσο θφζηνο, θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ππνζηήξημε αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ ηεο Γ.Δ. θαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Β ηάδην: Πξφηαζε Π.1 Γνκηθφ ρέδην Υσξηθήο Οξγάλσζεο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο 8

9 Παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξνηεηλφκελεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο Γ.Δ. ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Π.2 Οξγάλσζε Υξήζεσλ Γεο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Παξνπζηάδνληαη νη ρσξηθέο ξπζκίζεηο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα: - νη Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο - νη Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο - νη Εψλεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ - ε Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ - ε ηζφξξνπε θαη αιιεινυπνζηεξηδφκελε αλάπηπμε αζηηθνχ πεξηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ - ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ρσξηθήο ζπζρέηηζεο παξαγσγηθψλ δσλψλ θαη δσλψλ θαηνηθίαο - ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε πφιεηο θαη χπαηζξν. Π.3 Γεληθή Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε θαη Ρχζκηζε ησλ Οηθηζηηθψλ θαη Πνιενδνκηθψλ Πεξηνρψλ Αλαιχνληαη νη θαηεπζχλζεηο θαη ηα πξνγξακκαηηθά κεγέζε ηεο πνιενδνκηθήο αλαβάζκηζεο πνπ πξνηείλεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο: - ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη ζπζρέηηζε ησλ ρξήζεσλ γεο - ηνλ θαζνξηζκφ απνδεθηψλ νξίσλ αλάπηπμεο - ηε βειηίσζε ηεο ηερληθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο - ηε βειηίσζε ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη κνξθήο νηθηζηηθνχ ηζηνχ θαη ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ νηθηζκψλ - ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ζηνπο νηθηζκνχο - ηελ εμαζθάιηζε φξσλ θαη ππνδνκψλ γηα πξφιεςε θαη ειαρηζηνπνίεζε ζπλεπεηψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Π.4 Πξφγξακκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ.υ.ο.ο.α.π. Αλαθέξεηαη ζηελ ίδξπζε θνξέα εθαξκνγήο ηνπ.υ.ο.ο.α.π., πξνηείλνληαη απαηηνχκελεο εηδηθφηεξεο κειέηεο, αλαγθαία έξγα θαη παξεκβάζεηο θαη αλαιχνληαη νη αλαγθαίεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ θαζψο θαη ε ρξνληθή δηαδνρή ηνπο θαη ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 2. Αλαθνξά ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 2.1 Με ηελ ππ αξηζκ / Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1484 Β / ) εγθξίζεθε ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη κε πξννπηηθή δεθαπέληε (15) εηψλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ζην επίπεδν ηεο 9

10 Πεξηθέξεηαο θαη ην νπνίν ζηνρεχεη λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηεπζπληήξην πιαίζην ζηα θαηψηεξα επίπεδα ζρεδηαζκνχ (Γ.Π..,.Υ.Ο.Ο.Α.Π., Π.Δ.Ρ.ΠΟ. θαη Ε.Ο.Δ.). Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ πξνο ηελ ππφ εθπφλεζε κειέηε.υ.ο.ο.α.π. Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. 2.2 Με ην Π.Γ / (ΦΔΚ 594 Γ /1978) ν νηθηζκφο Μαθξπλίηζαο ραξαθηεξίζηεθε σο παξαδνζηαθφο θαη θαζνξίζηεθαλ φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. 2.3 Με ην Π.Γ. 11.6/ πεξί ραξαθηεξηζκνχ σο παξαδνζηαθψλ ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο Πειίνπ θαη θαζνξηζκνχ εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο εηο απηνχο θαη εηο ηελ πεξηνρήλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ εληφο ησλ νπνίσλ αλήθνπλ απηνί (ΦΔΚ 374 Γ / ) ν νηθηζκφο εληάζζεηαη ζηελ νκάδα Η νηθηζκνί πνπ δηαηεξνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ραξαθηήξα αλέπαθν θαη ρξήδνπλ απνιχηνπ πξνζηαζίαο θαη θαζνξίδνληαη εθ λένπ φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. Σν Π.Γ. ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. Γ.85185/97 (ΦΔΚ 383 Γ /1997). 2.4 Με ηελ ππ αξηζκ. 136/ Απφθαζε Ννκάξρε (ΦΔΚ 472 Γ / ) νξηνζεηήζεθε ν νηθηζκφο Μαθξηλίηζαο θαη θαηαηάρηεθε ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: ηνπξηζηηθφο, αμηφινγνο, δπλακηθφο, ζπλεθηηθφο θαη κεζαίνο. 3. Καηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ θαη ησλ Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ 3.1 Γεληθφ Πιαίζην Υσξ. ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 128Α /2008) ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε εζληθφ επίπεδν, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο, παξά κφλν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. θνπφο ηνπ Γ.Π.Υ..Α.Α. είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε θαη αεηθφξν νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ γηα ηα επφκελα 15 ρξφληα απφ ηελ έγθξηζή ηνπ. πγθεθξηκέλα γηα ην δίπνιν αλάπηπμεο Λάξηζα Βφινο κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Ηζρπξνπνίεζε ηνπ δίπνινπ Λάξηζα-Βφινο, ην νπνίν παξνπζηάδεη απμαλφκελα ζηνηρεία δηθηχσζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηδηθεχζεηο θαη ππνδνκέο, αλάδεημε ηνπ δίπνινπ ζε θέληξν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κίαο επξχηεξεο δπλακηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ζεκαληηθά αζηηθά θαη εκη-αζηηθά θέληξα ησλ λνκψλ Μαγλεζίαο θαη Λάξηζαο, ελίζρπζε ηνπ Βφινπ σο παξαδνζηαθνχ βηνκεραληθνχ θέληξνπ κε εμεηδίθεπζε ζηνπο θιάδνπο ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο θαη ηεο κεηαιινπξγίαο θαη σο θέληξνπ κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ (Πήιην, πνξάδεο).» 1 1 Γεληθό Πιαίζην Φωξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, ζει

11 ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ «αλαζπγθξφηεζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ηζφξξνπε ζρέζε κεηαμχ πφιεο θαη ππαίζξνπ κε ηε ζηήξημε, κεηαμχ άιισλ, ησλ δπλακηθφηεξσλ κηθξψλ νηθηζκψλ». Δηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο είλαη «ε αληηκεηψπηζε ηεο δεκνγξαθηθήο απνςίισζεο κε ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ/ ππεξεζηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο, ε ζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήο ελδνρψξαο θαη πξνψζεζε λέσλ πνπ αληηθαζηζηνχλ ηηο θζίλνπζεο θαη εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε, ε δηαθχιαμε ησλ ηνπίσλ, ησλ δαζψλ, ησλ πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ σο αλαπηπμηαθψλ πφξσλ, κε εμεηδίθεπζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κέηξσλ αλάινγα κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ, δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε ππνδνκέο, επηθνηλσλία θαη γλψζε, ε ελίζρπζε ησλ δπλακηθψλ νξεηλψλ νηθηζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θφκβνη δηνίθεζεο, ππεξεζηψλ θαη κεηαθνξψλ, κε ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπο θαη ηελ αλάδεημή ηνπο ζε θέληξα ζηήξημεο ησλ νηθηζκψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο.» 2 Δπίζεο δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελζάξξπλζε ησλ πνιιαπιψλ πξσηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε θαιιηέξγεηεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, κε ελίζρπζε ηεο θηελνηξνθίαο θαη έκθαζε ζηα πξντφληα πνηφηεηαο θαη ζπλδπαζκφ κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη παξαζεξηζκφ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο «πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο θπζηθνχ πινχηνπ» φπσο είλαη ε πεξηνρή Natura 2000 SCI-19: Φνξέαο Γηαρείξηζεο Κάξιαο Μαπξνβνπλίνπ, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ. 3 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πξνηείλεηαη ε νινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηεο νξηνζέηεζεο θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηηο θπζηθέο πεξηνρέο, κε Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, πνπ ππάξρνπλ ήδε ζε απηέο. Λφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο κε πεξηνρέο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, επλνείηαη ε δεκηνπξγία απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο ζπλδπαζκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπηθψλ ελνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, κε θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ, ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδξνκέο θη επηζθέςεηο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο αλάδεημεο θαη πιεξνθφξεζεο. 3.2 Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Δηδηθφ Πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 1138Β/2009) 2 Γεληθό Πιαίζην Φωξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, ζει Γεληθό Πιαίζην Φωξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, ζει

12 ην Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηνλ Σνπξηζκφ ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο εληάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο (Σ) Οξεηλέο πεξηνρέο, (H) Πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Φχζε (NATURA) 2000 θαη ινηπέο πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο, (Θ) Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη (Η) Αξραηνινγηθνί Υψξνη θαη Μλεκεία. πγθεθξηκέλα γηα θάζε θαηεγνξία αλαθέξνληαη ηα εμήο: (Σ) Οξεηλέο πεξηνρέο Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ εθηείλνληαη ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 600 κ.. Ζ βαζηθή θαηεχζπλζε ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ζπλίζηαηαη ζηε κέξηκλα γηα πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ησλ πφξσλ, βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ζπγθξφηεζε ηνπηθψλ πνιπζεκαηηθψλ δηθηχσλ, αμηνπνίεζε ηνπ νηθηζηηθνχ πιενλάζκαηνο ησλ θζηλφλησλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηζκψλ θαη πξνβνιή ησλ πξννξηζκψλ. ην πιαίζην απηφ επηβάιιεηαη, επηπξφζζεηα ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη εηδηθά γηα θάζε θαηεγνξία ρψξνπ θαη κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ ζπλαληάηαη ζηνλ νξεηλφ ρψξν, ηα εμήο: - Ζ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ πφξσλ κε κέηξα πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ ππνβάζκηζεο ηνπο. - Λήςε εηδηθψλ κέηξσλ ελζσκάησζεο ηξίησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαγθαίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ πνπ παξνπζηάδνπλ αζπκβαηφηεηεο κε ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εηδηθφηεξα κέηξσλ αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπο (π.ρ. ζχληαμε εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο). - Γεκηνπξγία βαζηθψλ πξνηχπσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ θαηά πεξίπησζε θαλφλσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δφκεζε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο, ρξήζεο, πιηθψλ θαη κνξθψλ δφκεζεο. - Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ κεησκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθψλ. - Γεκηνπξγία εηδηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπκβαηηθψλ ππνδνκψλ (νδνπνηία, θαηαζθεπέο δεκφζησλ θηηξίσλ, εγγεηνβειηησηηθά, δηακνξθψζεηο ρψξσλ θ.ιπ.). - Γεκηνπξγία δηθηχσλ κνλνπαηηψλ θαη δηαδξνκψλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη εθπαίδεπζεο. - Πεξηνξηζκφο ηεο δφκεζεο λέσλ ππνδνκψλ θηινμελίαο, εζηίαζεο θαη ινηπψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ ππνδνκψλ εληφο νηθηζκψλ. (H) Πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Φχζε (NATURA) 2000 θαη ινηπέο πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο Πξφθεηηαη γηα ηα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο Natura θαη ινηπψλ πεξηνρψλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο, φπσο είλαη ηα ζεκαληηθά δαζηθά ζπζηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ Πιαηζίνπ πεξηιακβάλνπλ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, αλάδεημε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ, δεκηνπξγία δηθηχσλ κνλνπαηηψλ θαη δηαδξνκψλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο εθπαίδεπζεο, πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ζηήξημεο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ (νινθιεξσκέλεο/βηνινγηθήο γεσξγίαο, Π.Ο.Π., ζηήξημε παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ), δεκηνπξγία 12

13 ππνδνκψλ ζηήξημεο, πξνψζεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαη ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο θαη ζέζπηζε εηδηθνχ ηέινπο επί ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο ππέξ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ησλ πφξσλ. ε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πξέπεη λα δίδεηαη ε δένπζα βαξχηεηα ζηελ νηθνινγηθή ζπληζηψζα. (Θ) Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί Ο νηθηζκφο ηεο Μαθξηλίηζαο είλαη ραξαθηεξηζκέλνο σο παξαδνζηαθφο νηθηζκφο θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ Πιαηζίνπ αλαθέξνπλ ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ ειέγρνπ ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηεο έληαζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ησλ εμήο θξηηεξίσλ: επηθάλεηα δνκεκέλνπ ρψξνπ, ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε έδξα ή πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ζηνλ νηθηζκφ, αξηζκφο πθηζηάκελσλ θιηλψλ κε ζηφρν πάληα ηε δηαθχιαμε ηεο αμίαο ηνπ πφξνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα. Δπίζεο αλαθέξεηαη ν έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ή κε ησλ νηθηζκψλ θαηά ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ν παξαδνζηαθφο ηνπο ραξαθηήξαο, ν άκεζνο έιεγρνο ηεο δφκεζεο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαη νξίσλ νηθηζκψλ θαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ ηνπηθψλ ζπκθψλσλ πνηφηεηαο (πέξα απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε ηζρχνληεο θηηξηνινγηθνχο θαλνληζκνχο), πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε αμηφινγσλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηδηαίηεξε ηνπηθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηνπο. (Η) Αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία Πξφθεηηαη γηα ηνπο νξηνζεηεκέλνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γ.Δ. θαη γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηεο νξγάλσζήο ηνπο, εμσξατζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο δηθηχσλ ππνδνκήο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε αλάδεημή ηνπο. χκθσλα κε ην Πιαίζην νη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ επηπιένλ ζηελ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο είλαη ν Πνιηηηζκηθφο Σνπξηζκφο θαη ν Σνπξηζκφο θχζεο (νηθνηνπξηζκφο αγξνηνπξηζκφο). Αλαιπηηθφηεξα γηα θάζε θαηεγνξία αλαθέξνληαη ηα εμήο: (Γ) Πνιηηηζκηθφο Σνπξηζκφο Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ απαηηείηαη ε ηεξαξρεκέλε αλαβάζκηζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ κνπζεηαθνχ, κλεκεηαθνχ, αξραηνινγηθνχ θαη ιανγξαθηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο, ε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο (ηζηνξηθφ θέληξν νηθηζκνχ θαη κεκνλσκέλα θηίξηα), ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη νξγάλσζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ θαη ε έληαμή ηνπο ζε ηνπξηζηηθά δίθηπα, ε δεκηνπξγία κνπζείσλ θαη ζεκαηηθψλ πάξθσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ θάζε πεξηνρήο, ε ελίζρπζε δξάζεσλ ηχπνπ RI SE (κεηαμχ άιισλ πξνσζείηαη ε ζχλδεζε θαηλνηνκίαο πνιηηηζκνχ) γηα ηε δεκηνπξγία πνιπρψξσλ ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο ηζηνξηθψλ, κπζνινγηθψλ θαη άιισλ πνιηηηζηηθψλ ζελαξίσλ, ε ελίζρπζε, πξνβνιή θαη θαζηέξσζε θεζηηβάι, πνιηηηζκηθψλ ζεζκψλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ γαζηξηκαξγηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ε έληαμή ηνπ ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. 13

14 (Ε) Σνπξηζκφο θχζεο (νηθνηνπξηζκφο αγξνηνπξηζκφο) Ο ηνπξηζκφο θχζεο αλαπηχζζεηαη ζηνλ νξεηλφ ρψξν θαη ζε ελδηαθέξνπζεο πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο φπσο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Φχζε (NATURA) 2000 πνπ ππάξρνπλ ζηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. Δπηπξφζζεηα ησλ δξάζεσλ πνπ πξναλαθέξνληαη, ην Πιαίζην πξνηείλεη δξάζεηο αλάδεημεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθνχο πφξνπο (θχζε, ηνπίν), σο πφισλ αλάπηπμεο ήπηνπ ξεχκαηνο ηνπξηζκνχ θχζεο επξχηεξεο αθηηλνβνιίαο. Σέηνηεο πεξηνρέο απνηεινχλ θαηαξρήλ νη 27 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. Άιιεο πξνηάζεηο ηνπ Πιαηζίνπ είλαη ε θαζηέξσζε ηνπηθψλ δηθηχσλ, δηαδξνκψλ, κνλνπαηηψλ, πνιπζεκαηηθνχ ραξαθηήξα κε έκθαζε ζηε θπζηνιαηξηθή δηάζηαζε, ε ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Δ.Δ. θαη ε έθδνζε ραξηψλ νξεηλήο πεξηήγεζεο, ν εκπινπηηζκφο ησλ δηαδξνκψλ κε ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πίζηεο mountain bike, ηππαζία) θαη ε έληαμε ζε απηέο, φπνπ είλαη δπλαηφλ, παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ κε ππνδνκέο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, ε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δσήο, ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ παξαηήξεζεο θαη εξκελείαο ηεο θχζεο. Δηδηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πξνηείλεηαη: ε ελίζρπζε ησλ δξάζεσλ αλαθαίληζεο παξαδνζηαθψλ ή εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο, ε δηαζχλδεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο κε ηελ αγξνηνπξηζηηθή θαηαλάισζε θαη ε πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο θαζψο θαη ηνπηθά κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνηφηεηαο Δηδηθφ Πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηηο Α.Π.Δ. (ΦΔΚ 85 Α/2010) χκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΦΔΚ 2464 Β /2008), ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δελ θαζηζηά πεξηνρή πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη θάπνηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο γηα Παξαγσγή Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο. Παξφια απηά ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα παξφκνηεο επελδχζεηο ζα αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Πιαηζίνπ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (Ν.3851/10 γηα ηελ επηηάρπλζε αλάπηπμεο ησλ Α.Π.Δ., Ν. 3937/11 γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, χκβαζε γηα ην Σνπίν θ.ιπ.) ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πιαηζίνπ γηα θάζε κνξθή Α.Π.Δ. αλαθνξηθά κε ηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. Αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο χκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δελ αλήθεη ζηηο Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (ΠΑΠ) θαη επίζεο απνθιείεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο: α. Σσλ θεξπγκέλσλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ άιισλ κλεκείσλ κείδνλνο ζεκαζίαο ηεο παξ. 5 ββ) ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 3028/2002, θαζψο θαη ησλ νξηνζεηεκέλσλ αξραηνινγηθψλ δσλψλ πξνζηαζίαο Α πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 1892/1991 ή θαζνξίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/

15 β. Σσλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο πεξηνρψλ ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ έρνπλ εληαρζεί σο ηφπνη θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ζην δίθηπν ΦΤΖ 2000 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2006/613/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 259 ηεο , ζ. 1). γ. Σσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 ή θάησ ησλ θαηνίθσλ πεξηνρψλ. δ. Σσλ Π.Ο.Σ.Α. ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2545/97, ησλ Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2742/99 θαη ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ. ε. Σσλ αηχπσο δηακνξθσκέλσλ, ζην πιαίζην ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, ηνπξηζηηθψλ θαη νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. Χο αηχπσο δηακνξθσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαη νηθηζηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λννχληαη νη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 5 ηνπιάρηζηνλ δνκεκέλεο ηδηνθηεζίεο κε ρξήζε ηνπξηζηηθή ή θαηνηθία, νη νπνίεο αλά δχν βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 100 κέηξσλ, θαη ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 150 θιίλεο ηνπιάρηζηνλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο θάζε δνκεκέλε ηδηνθηεζία κε ρξήζε θαηνηθίαο ζεσξείηαη ηζνδχλακε κε 4 θιίλεο αλεμαξηήησο εκβαδνχ. Οη αλσηέξσ πεξηνρέο ζα αλαγλσξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο νηθείαο Π.Π.Δ.Α. ζη. Σσλ ηκεκάησλ ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ θαη εμνξπθηηθψλ δσλψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ επηθαλεηαθά. Μηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα Οη πεξηνρέο αμηνπνίεζεο πδαηηθνχ δπλακηθνχ εληνπίδνληαη θπξίσο ζε εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο (δαζηθέο ή ρέξζεο εθηάζεηο), φπνπ ε χπαξμε ηνπ θπζηθνχ πφξνπ (λεξφ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά πνπ επηηπγράλεηαη απφ ην ζεκείν πδξνιεςίαο κέρξη ηνλ ζηαζκφ παξαγσγήο ελέξγεηαο, εμαζθαιίδνπλ ηελ ζθνπηκφηεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ. Καηά θαλφλα, ηα ΜΤΖΔ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ζπλερή παξνρή ηνπ πδαηνξεχκαηνο θαη έηζη δελ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ηακηεπηήξσλ κε ηε θαηαζθεπή κεγάισλ θξαγκάησλ, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη ζηα κεγάια πδξνειεθηξηθά έξγα. Χο δψλεο απνθιεηζκνχ γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ Μ.ΤΖ.Δ., δειαδή δψλεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απνθιείεηαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο, νξίδνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: α. Σσλ θεξπγκέλσλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ άιισλ κλεκείσλ κείδνλνο ζεκαζίαο ηεο παξ. 5 ββ) ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 3028/2002, θαζψο θαη ησλ νξηνζεηεκέλσλ αξραηνινγηθψλ δσλψλ πξνζηαζίαο Α πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 1892/1991 ή θαζνξίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002. β. Σσλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο πεξηνρψλ ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ έρνπλ εληαρζεί σο ηφπνη θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ζην δίθηπν ΦΤΖ 2000 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2006/613/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 259 ηεο , ζ.1). γ. Σσλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ θέληξσλ ή ηκεκάησλ πφιεσλ. 15

16 δ. Σσλ ηκεκάησλ ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ θαη εμνξπθηηθψλ δσλψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ επηθαλεηαθά. Ζιηαθή ελέξγεηα Με βάζε ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο (Φσηνβνιηατθά πεδία), σο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο κπνξεί ελδεηθηηθά λα ζεσξεζνχλ νη γπκλέο θαη άγνλεο πεξηνρέο ζε ρακειφ πςφκεηξν ηεο επεηξσηηθήο θαη ηεο λεζησηηθήο ρψξαο, θαηά πξνηίκεζε αζέαηεο απφ πνιπζχρλαζηνπο ρψξνπο, θαη κε δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο κε ην Γίθηπν ή ην χζηεκα. Χο δψλεο απνθιεηζκνχ γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, δειαδή δψλεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απνθιείεηαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο, νξίδνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: α. Σα θεξπγκέλα δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηα άιια κλεκεία κείδνλνο ζεκαζίαο ηεο παξ. 5 ββ) ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 3028/2002, θαζψο θαη νη νξηνζεηεκέλεο αξραηνινγηθέο δψλεο πξνζηαζίαο Α πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 1892/1991 ή θαζνξίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002. β. Σα δάζε θαη νη γεσξγηθέο γαίεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ / 98 φπσο ηζρχνπλ. Βηνκάδα ή βηναέξην Χο πξνλνκηαθέο πεξηνρέο ρσξνζέηεζεο εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα ή βηναέξην, ζεσξνχληαη ελδεηθηηθά, νη ρψξνη πνπ επξίζθνληαη πιεζίνλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο, ΥΤΣΑ, εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, κεγάισλ θηελνηξνθηθψλ ή πηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, κνλάδσλ παξαγσγήο ραξηνπνιηνχ, κνλάδσλ παξαγσγήο ρπκψλ θαη ηνκαηνπνιηνχ, πάζεο θχζεσο γεσξγηθψλ ή θηελνηξνθηθψλ βηνκεραληψλ, δσνηξνθψλ θιπ. χκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο ράξηεο ηεο κειέηεο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ, ε Μαγλεζία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κε ρακειά πνζνζηά ζε δσηθά θαη αγξνηηθά ππνιείκκαηα ( ηφλνπο/έηνο θαη ηφλνπο/έηνο αληίζηνηρα). Γεσζεξκηθή ελέξγεηα Ζ ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ χπαξμε γεσζεξκηθνχ πεδίνπ ζην νπνίν εληνπίδεηαη απηνηειέο γεσζεξκηθφ δπλακηθφ πςειήο ελζαιπίαο. Χο δψλεο απνθιεηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, νξίδνληαη νη πεξηνρέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα εδάθηα α η ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Δ.Π., θαζψο θαη δψλε πιάηνπο 500 κέηξσλ απφ ηα φξηα ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ κε ζηνηρεία ζη, δ θαη ε. 16

17 3.2.3 Δηδηθφ πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151 ΑΑΠ/2009) χκθσλα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151 ΑΑΠ/2009), ε άζθεζε ρσξηθήο πνιηηηθήο γηα ηε κεηαπνίεζε απνηειεί γεληθή πξνηεξαηφηεηα. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία αλαθνξά ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ε Π.Δ. Μαγλεζίαο ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ πςειήο πξνηεξαηφηεηαο άζθεζεο ρσξηθήο πνιηηηθήο γηα ηε κεηαπνίεζε θαη εηδηθά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βφινπ ε νξγάλσζε ηεο βηνκεραλίαο ρξήδεη εληαηηθνπνίεζεο θαη πνηνηηθήο αλαδηάξζξσζεο. Παξφια απηά, ιφγσ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο (παξαδνζηαθφο νηθηζκφο, πεξηνρή Natura) εθηηκάηαη φηη θάπνηαο κνξθήο βηνηερληθή αλάπηπμε ζα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη πξνζεθηηθφο θαη ελδειερήο ζρεδηαζκφο ησλ ρξήζεσλ Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 1484 Β / ) ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 1484 Β / ) δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζηελ Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο, αιιά ζα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε νη γεληθέο επηηαγέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ. ε φηη αθνξά ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνηλφηεηαο, εληάζζεηαη αθελφο ζηελ ππφ δηακφξθσζε κεηξνπνιηηηθή δψλε Λάξηζαο Βφινπ θαη αθεηέξνπ ζηελ νξεηλή πεξηκεηξηθή δψλε. πγθεθξηκέλα επηζεκαίλεηαη φηη σο πξνο ηε ρξήζε ηνπξηζκφο β θαηνηθία, δχν είλαη νη επξχηεξεο δψλεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθήο έθηαζεο θαη αμίαο θπζηθφ απφζεκα κε ζεκαληηθνχο ηζηνξηθνχο θαη θαζηεξσκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο βνπλνχ θαη ζάιαζζαο. Ζ πξψηε ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε πεξηνρή κειέηεο απνηειείηαη απφ ην ηφμν ιπκπνο ζζα Μαπξνβνχλη Πήιην πνξάδεο θαη εκθαλίδεη ήδε έληνλεο ηάζεηο αλάπηπμεο θαη θαηά ζπλέπεηα πξνβιήκαηα ζχγθξνπζεο ρξήζεσλ. Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ Πιαηζίνπ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο αλαθέξνπλ: «Αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο απνζέκαηνο κε ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζκψλ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη παξαδνζηαθψλ ζπλφισλ κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ρξνληθά ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ρσξηθά ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. εκαληηθφο επίζεο θξίλεηαη ν ζπληνληζκφο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν ΓΠ/ΥΟΟΑΠ κε βαζηθή αξρή ηελ επηδίσμε ηεο παξάιιειεο, φρη απαξαίηεηα ηζφξξνπεο, αιιά αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε ελφηεηαο αλάπηπμεο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ. Απηφ ζεκαίλεη θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο, δηακφξθσζε νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ θαη παξάιιεια πεξηνξηζκφ/θαηάξγεζε ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, ρξήζε θαηά ην ζρεδηαζκφ κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ ζπγθέληξσζεο (επεθηάζεηο, ΠΔΡΠΟ, ΠΟΣΑ, ΠΟΑΠΓ) θαη παξάιιεια ηα 17

18 θάζε κνξθήο θίλεηξα λα απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο». Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν πσο ην ΠΠΥΑΑ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο κε απνηέιεζκα ηα ζηνηρεία λα κελ είλαη πξφζθαηα θαη επηθαηξνπνηεκέλα Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο γηα ηελ πεξίνδν ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηε Υσξηθή Δλφηεηα Θεζζαιίαο Ζπείξνπ ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν , δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζηελ πεξηνρή κειέηεο (Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο). Παξφια απηά νη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαιίαο ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. ην θείκελν επηζεκαίλεηαη πσο ζεζζαιηθή νηθνλνκία εκθαλίδεη ζπγθξηηηθά δηνγθσκέλν πξσηνγελή ηνκέα, δεπηεξνγελή ηνκέα φκνην κε ην κ.ν. ηεο ρψξαο, ελψ ν ηξηηνγελήο ηεο ηνκέαο βξίζθεηαη ζε ζρεηηθή πζηέξεζε. κσο ην λέν δηεζλέο θαη επξσπατθφ πεξηβάιινλ αζθεί πηέζεηο γηα ηαρείεο πξνζαξκνγέο θαη ε αλάπηπμε ζα πξέπεη λα ζέζεη θάπνηεο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο. πλνπηηθά αλαθέξνπκε: ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε δηαζχλδεζε κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αγνξά, ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ηελ αχμεζεο ηνπ βαζκνχ εμσζηξέθεηαο, ζηνλ δεπηεξνγελή ε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, ν ηερλνινγηθφο θαη νξγαλσηηθφο εθζπγρξνληζκφο, ε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ε θαηλνηνκία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη δηθηπψζεηο θαη νη ζπλεξγαζίεο, ν εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε δηακφξθσζε ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Σέινο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ θπξίαξρσλ θιάδσλ, φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ δπλακηθψλ θιάδσλ ησλ ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ηα ζχγρξνλα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα, νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην, νη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, νη ππεξεζίεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, νη ζχγρξνλεο ππεξεζίεο πγείαο. Μία άιιε απφ ηηο βαζηθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο, ζα πξέπεη λα είλαη ε κεηνπζίσζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ζε πξαγκαηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, ψζηε λα ακβιπλζνχλ ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη λα απμεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα (π.ρ. εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο, δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, θ.α.). Γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηηο κεηαθνξέο, ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ απαζρφιεζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε αιιά πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο έρνπλ νη πξνηάζεηο γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο (Πήιην, αιιά θαη ζχιαθεο ζηε δπηηθή Θεζζαιία) φπνπ ππάξρεη ηάζε «αλαγέλλεζεο». Απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηάζεηο γηα αιιαγή ζηε ρξήζε ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ 18

19 απφ παξαγσγηθφ ζε θαηαλαισηηθφ, ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θαηαγφκελσλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο ζ επίπεδν νηθηζκνχ, (β θαηνηθία θαη επνρηαθή δηακνλή ζηνλ νηθηζκφ θαηαγσγήο), θαη ην γεγνλφο φηη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ηνπ νξεηλνχ πιεζπζκνχ νξγαλσκέλε ζε θνηλφηεηεο έρεη σο θέληξν δηακνλήο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ηα πεδηλά αζηηθά θαη αγξνηηθά θέληξα Ρπζκηζηηθφ ρέδην θαη Πξφγξακκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Οηθηζηηθνχ πγθξνηήκαηνο Βφινπ χκθσλα κε ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Βφινπ, πνπ βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο, ε Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο αλήθεη ζηε ρσξηθή ελφηεηα Βφινπ Νέαο Ηψληαο θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα θέληξα απηά, θαζψο «ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο Πφιεο, ην Βφιν-Νέα Ησλία, είλαη ζήκεξα θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη πέξαλ ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζηαθήο, δηφηη ζηελ νπζία απνηεινχλ ηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο θαηνίθσλ ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο». Ζ βαζηθή θαηεχζπλζε πνπ δίλεηαη είλαη φηη «νη δπν θξίζηκνη παξάγνληεο, νη νπνίνη νθείινπλ λα ππνζηεξηρζνχλ ζζελαξά κε αληίζηνηρεο δξάζεηο, αθνξνχλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε απηήλ ηεο αλάηαμεο ησλ θαζεκεξηλψλ φξσλ δηαβίσζεο, κε ηελ ηφλσζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ/αξρηηεθηνληθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο». Δπίζεο «ε ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζπλερίδεη λα απνηειεί θπξίαξρε κνξθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή, ζπλδπαζκέλε κε ην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη κε ηελ παξαγσγή ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο». εκαληηθφο ζηφρνο είλαη θαη «ε αλάδεημε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ε πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ (δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη θεπεπηηθά πνηφηεηαο) ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ηηο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνηνηηθνχ ηνπξηζκνχ». «Ζ απνηειεζκαηηθή ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θπζηνγλσκίαο επηδηψθεηαη κε ηε ζπλδπαζκέλε πινπνίεζε εληαίσλ δηθηχσλ θαη πιεγκάησλ ηζηνξηθήο, ηνπηνινγηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη κε ηηο ζπλέξγεηεο γηα δεκηνπξγηθή θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα ηε ρσξηθή αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο, ην νπνίν δηαζέηεη ηέηνηνπ είδνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε αθζνλία.» πγθεθξηκέλα γηα ηνπο ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο φπσο απηφο ηεο Μαθξηλίηζαο: - «απαηηείηαη ε δηαηχπσζε λέσλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ππάξρνληα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζηνηρεία ζπλνδείαο ησλ θηηξηαθψλ απνζεκάησλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν ρσξηθφ ζχλνιν πξνζθέξεηαη γηα ηε ζπλδπαζκέλε αλάδεημε ηνπ εληαίνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.» - «ππνζηεξίδνληαη νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά πεξαηηέξσ δξάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ηνπο (θαιληεξίκηα, θξελαία ζπγθξνηήκαηα, κλεκεία ηεο θχζεο, πιαηείεο, θ.ιπ.)» 19

20 εκαληηθφο ζηφρνο επίζεο είλαη ε «πξνζηαζία ηνπ πδαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε δηαηήξεζε θαιήο θαηάζηαζεο ζε φια ηα πδαηηθά ζπζηήκαηα (επηθαλεηαθά, ππφγεηα, ζαιάζζηα), εηδηθά ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ιηκλνδεμακελψλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία. Σέινο, «επηδηψθεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηειεθεξίθ, απφ Άλσ Βφιν πξνο Μαθξηλίηζα, Πνξηαξηά θαη Υάληα, ην νπνίν ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ζπγθνηλσληαθφ κέζν». 4. Ζ αλαγθαηφηεηα ζχληαμεο ΥΟΟΑΠ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Οηθηζηηθνχ Νφκνπ 2508/97 εθδφζεθε ε Τ.Α. 9572/1845/2000 (ΦΔΚ 209/ ) πνπ αθνξά ζηηο "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κειεηψλ Γ.Π. θαη.υ.ο.ο.α.π.", ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα Γ.Π../.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ζπληάζζνληαη ζην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ (ηψξα Καιιηθξαηηθψλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ) θαη απνηεινχλ ζηελ νπζία ηνπηθά ρσξνηαμηθά πνπ νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο επηινγέο ηνπ Γεληθνχ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Με ηελ ππ αξηζκ / Τ.Α. εγθξίζεθε ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, πνπ ιεηηνπξγεί σο θαηεπζπληήξην πιαίζην γηα ηηο κειέηεο Γ.Π.. /.Υ.Ο.Ο.Α.Π. πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεθηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ. εκεηψλεηαη φηη απφ ην Τ.ΠΔ.Κ.Α. αλαηέζεθε ε κειέηε αλαζεψξεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ θαη έρεη ήδε θαηαηεζεί ην Α1 ηάδην ηεο κειέηεο. Δπίζεο δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 285 Γ / ε ππ αξηζκ /04 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθαλ ηα πνιενδνκηθά ζηαζεξφηππα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ νηθηζκψλ ζε θνηλσθειή θαη θνηλφρξεζην εμνπιηζκφ. Μεηά ηα παξαπάλσ ν Γήκνο Βφινπ απνθάζηζε λα εληάμεη ηε κειέηε ΥΟΟΑΠ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ζην ΔΠΑ γηα ρξεκαηνδφηεζε, λα ηελ πξνθεξχμεη θαη κε ηελ ππ αξηζκ. 640/2012 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Δπηηξνπήο απνθάζηζε ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο ηεο κειέηεο απηήο. Οη βαζηθνί ηφρνη ηεο κειέηεο ηνπ ΥΟΟΑΠ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο είλαη νη εμήο: 1. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο εηθφλαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο εληφο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ δήκνπ Βφινπ. 2. Ο θαζνξηζκφο ησλ κεγεζψλ ηεο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο ζ φιε ηελ έθηαζε ηεο Κνηλφηεηαο Μαθξηλίηζαο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη θαηαιιειφηεηεο θαζψο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ππεξθείκελα επίπεδα ζρεδηαζκνχ. Απνηέιεζκα ζα είλαη ε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ γηα επέθηαζε ησλ νξίσλ ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφζθαηεο Απνγξαθήο ηεο ΔΤΔ, ηνπ έηνπο

21 3. Ζ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηνπ νηθηζκνχ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ κέζα ζε απηφλ, πνπ απαηηνχλ παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ αλαπιάζεσλ. 4. Ο θαζνξηζκφο ησλ δσλψλ παξαγσγηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ρξήζεηο γεο), κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ, ηηο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ηηο ζρεηηθέο πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο. 5. Ζ θαηαγξαθή/αμηνιφγεζε ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηνρψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) νη νπνίεο δελ πξφθεηηαη λα πνιενδνκεζνχλ. 6. Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ γηα θνηλσληθή θαη ηερληθή ππνδνκή. Σν.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ζα θαζνξίζεη επαθξηβψο ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο κεραληζκνχο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ γηα ηελ ππνδνρή ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ησλ παξαγσγηθψλ δσλψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, παξάιιεια κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξέπεη επνκέλσο λα πεξηιάβεη: 1. ηελ εθηίκεζε ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ 2. ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε λέα πνιενδνκεκέλε γε 3. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ εθηάζεσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο πξφζζεηεο αλάγθεο παξαγσγήο, ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. 4. ηε δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 5. ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σέινο νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο κειέηεο φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε κειεηεηηθή νκάδα, είλαη νη εμήο: Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πεγψλ, ηνπ δάζνπο θαη γεληθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ. Ζ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο θαη ζπλζεθψλ δηαβίσζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο. Ζ δηαηήξεζε, πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Ζ δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Ζ εθαξκνγή πςειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, δεδνκέλνπ φηη ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή απνηειεί κέζν γηα βειηίσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ θιάδν θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ζε θνηλφρξεζην θαη θνηλσθειή εμνπιηζκφ. Πηζαλή θήξπμε θαη άιισλ δηαηεξεηέσλ θαη ηζηνξηθψλ κλεκείσλ απφ ην ζεκαληηθφ απφζεκα πνπ δηαηίζεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα. Για ηον εξωαζηικό σώπο (εκηόρ ζσεδίος πεπιοσή) 21

22 Γεληθφο ζηφρνο ζα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, ζην ρψξν εθηφο ηνπ νηθηζκνχ, νχησο ψζηε λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε παξάιιειε αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο ζηφρνο απηφο ζα επηηεπρζεί κε ηε δηεξεχλεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ επηινγή εθείλνπ πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο κεγαιχηεξεο εγγπήζεηο γηα νηθνινγηθή ηζνξξνπία, ηφζν ηεο ίδηαο ηεο πεξηνρήο, φζν θαη ηεο επξχηεξεο ζηελ νπνία εληάζζεηαη. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη είλαη: α. Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή ε ιήςε κέηξσλ απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ αμηφινγσλ νηθνζπζηεκάησλ, ε δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ππνπεξηνρήο, ησλ ζηνηρείσλ δειαδή πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηεο. β. Ζ πξνζηαζία ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ Γεδνκέλνπ φηη ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή ππάξρνπλ αλαγλσξηζκέλνη ηφπνη κε κεγάιν πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ θαη πιεζψξα θεξπγκέλσλ κλεκείσλ ζα γίλεη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ άιισλ απνκαθξπζκέλσλ ρψξσλ. Θα γίλεη πξνζπάζεηα γηα ην ζπλδπαζκφ ηεο αλάδεημεο ησλ ρψξσλ απηψλ κε ην θπζηθφ ηνπίν θαη ηελ ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπο κε φπνην ηξφπν θξηζεί πξφζθνξνο θαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πξνζηαζίαο πνπ ζα δεηεζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο Δθνξίεο Αξραηνηήησλ. γ. Ζ πξνζηαζία ησλ παξαξεκάηησλ δσλψλ θαη ηεο παξαξεκάηηαο βιάζηεζεο κε ηελ ζέζπηζε δσλψλ πξνζηαζίαο, ηθαλνχ πιάηνπο. δ. Ζ πξφηαζε ελφο ζπλνιηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο, φπνπ ν θάζε ηνκέαο (γεσξγία, θαηνηθία, ηνπξηζκφο, παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο) ζα κπνξεί λα αλαπηπρζεί αθψιπηα, ζηηο πεξηνρέο πνπ δηαηεξεί ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, ρσξίο ε αλάπηπμε ηνπ ελφο λα ππνλνκεχεη ηελ αλάπηπμε ηνπ άιινπ. δ1. Ο θαζνξηζκφο δσλψλ ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπξηζκνχ Ο θαζνξηζκφο ησλ δσλψλ αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα γίλεη κε βάζε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ππνδνκέο, ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ ρξήζεσλ. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ πξννπηηθή θαη ηε δπλαηφηεηα αληνρήο ζην ρξφλν πνπ ζεκαίλεη βηψζηκεο κνλάδεο κε πξνδηαγξαθέο ηέηνηεο πνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ρξφλνπ. δ2. Ο θαζνξηζκφο δσλψλ γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο Ζ ΓΔ Μαθξηλίηζαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη έηζη θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο ησλ αγξνηηθψλ πφξσλ (φπσο π.ρ. ηεο γεσξγηθήο γεο) κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπο. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν αζθείηαη ε παξαδνζηαθή γεσξγία, πνπ ελ γέλεη είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, δελ παξαθσιχεη ηελ αλάπηπμε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Αληίζεηα ζηηο πεξηνρέο φπνπ πηζαλψο αλαπηχζζεηαη έληνλα ε θηελνηξνθία, απηή δε ζπκβηβάδεηαη κε ρξήζεηο, φπσο ε θαηνηθία, ν ηνπξηζκφο θαη ε αλαςπρή. 22

23 ε. Ο ζπληνληζκφο ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ έξγσλ ππνδνκήο, νχησο ψζηε ε πινπνίεζή ηνπο λα ππεξεηήζεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο. Ζ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζα ιάβεη ππφςε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηε ζπλαίλεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, κε παξάιιειε αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηήξημε ηνπ ηνπξηζκνχ. 23

24 Α' ΣΑΓΗΟ: ΑΝΑΛΤΖ - ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ Α.1. ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΩΡΖΖ (ζρεηηθφο ράξηεο Α1) ηνηρεία γηα ην παξφλ θεθάιαην έρνπλ αληιεζεί απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 1484 Β / ), ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο γηα ηελ πεξίνδν θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Γξάζεο Γήκνπ Βφινπ Α.1.1. Καηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηνπ επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Μαθξηλίηζαο (ηέσο Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζα) αλήθεη ζηνλ Καιιηθξαηηθφ Γήκν Βφινπ, πνπ εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ, ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο είλαη κία απφ ηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Απνηειείηαη απφ 4 Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (Λάξηζαο, Μαγλεζίαο - πνξάδσλ, Καξδίηζαο θαη Σξηθάισλ) νη νπνίεο ππνδηαηξνχληαη ζε 8 Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο (Βφινπ, Αικπξνχ, Ρήγα Φεξαίνπ, Ννηίνπ Πειίνπ, Εαγνξάο, θηάζνπ, θνπέινπ θαη Αινλλήζνπ). Καηαιακβάλεη ην θεληξηθφ αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ επεηξσηηθνχ θνξκνχ ηεο Διιάδνο. πλνξεχεη πξνο Βνξξά κε ηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πξνο Νφην κε ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο, Γπηηθά κε ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ελψ Αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ην Αηγαίν Πέιαγνο. Απφ , ε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο αλήθεη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, κε έδξα ηε Λάξηζα. Ζ Θεζζαιία, φπσο θαη ν ππφινηπνο ειιεληθφο ρψξνο, είλαη έμσ απφ ηνπο κείδνλεο πθηζηάκελνπο άμνλεο θαη θέληξα αλάπηπμεο επξσπατθήο εκβέιεηαο, ελψ νη ζρέζεηο ηεο κε ηηο φκνξεο κεγάιεο γεσπνιηηηθέο θαη γεσνηθνλνκηθέο ελφηεηεο (Μεζφγεηνο, Βαιθάληα), δελ έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο. Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ην Π.Π.Υ..Α.Α. Θεζζαιίαο, ε Πεξηθέξεηα βξίζθεηαη ζε θεληξνβαξηθή ζέζε σο πξνο ηνλ Διιεληθφ ρψξν, δηαζρίδεηαη απφ ηνλ βαζηθφ κεηαπνιεκηθφ άμνλα αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο Αζήλαο-Θεζζαινλίθεο, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμή ηεο, θαη γεηηληάδεη κε ην λέν αλαπηπμηαθφ κέησπν πξνο Βνξξά. πγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο απνηεινχλ νη πινχζηνη θπζηθνί πφξνη πνπ αμηνπνηνχληαη ζην γεσξγηθφ ηνκέα αιιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πςειήο αμίαο. Σν αμηφινγν δνκεκέλν πεξηβάιινλ, κε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηνπξηζηηθνχο πφξνπο, ηζρπξή κεηαπνίεζε θαη δήηεζε γηα ππεξεζίεο απφ επηρεηξήζεηο είλαη θάπνηεο αθφκε απφ ηηο δπλαηφηεηεο γηα αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ζην άκεζν κέιινλ. Γεληθά απνηειεί κηα ζρεηηθά δπλακηθή πεξηθέξεηα γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, κε πνιχ ζεηηθέο πξννπηηθέο απφ άπνςε ρσξηθήο αλάπηπμεο. Έηζη ζηα πιαίζηα ησλ ζηξαηεγηθψλ 24

25 ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν επξσπατθφο θαη εζληθφο ζρεδηαζκφο γηα ηζφξξνπε αλάπηπμε, ρσξννηθνλνµηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή θαη αεηθνξία, ε Θεζζαιία αλαδεηθλχεηαη ζε Γπλαµηθφ Πεξηθεξεηαθφ Πφιν ηεο Διιάδνο µε δηαθξηηή, πνηνηηθή θαη ηερλνινγηθά θαηλνηφκν κεηαπνηεηηθή παξαγσγή ζηελ Δπξψπε αιιά θαη δηεζλψο. Παξφια απηά αξθεηέο είλαη αθφκε νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο γηα επελδχζεηο θαη απαζρφιεζε, ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, ζηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελίζρπζε ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μαγλεζίαο βξίζθεηαη ζην ΝΓ ηκήκα ηεο Θεζζαιίαο, ζπλνξεχεη πξνο βνξξά κε ηελ Π.Δ. Λάξηζαο θαη πξνο λφην κε ηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο θαη βξέρεηαη απφ ην Αηγαίν πέιαγνο θαη ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν. Πεξηιακβάλεη ηνπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο Βφινπ, Αικπξνχ, Ρήγα Φεξαίνπ, Ννηίνπ Πειίνπ, Εαγνξάο, θηάζνπ, θνπέινπ θαη Αινλλήζνπ θαη έρεη έδξα ηνλ Βφιν. χκθσλα κε ην ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο Ννκνχ Μαγλεζίαο (Γ θάζε, 2006), ε πεξηθέξεηα «δηαζέηεη ζρεηηθά πςειφ δείθηε αλάπηπμεο ν νπνίνο ηελ θαηαηάζζεη ζηε δέθαηε ζέζε ηεο εζληθήο θαη ζηελ πξψηε ζέζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηάηαμεο, έλα έληνλα δηαθνξνπνηεκέλν, πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο θαη πινχζην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηζφξξνπε παξαγσγηθή δηάξζξσζε κε ζεκαληηθή παξνπζία φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, αμηφινγεο ππνδνκέο, επλντθή γεσγξαθηθή ζέζε, ζην κέζνλ ηεο ρψξαο, κε θαιή νδηθή πξφζβαζε πξνο ηηο δχν κεγάιεο κεηξνπνιηηηθέο αγνξέο, αιιά θαη ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν, κεγάιεο ζρεηηθά βηνκεραληθέο κνλάδεο κε ζεκαληηθή παξνπζία θεθαιαηνπρηθψλ θαη ελδηάκεζσλ θιάδσλ, έκπεηξν εξγαηηθφ δπλακηθφ κε εξγαζηαθή λννηξνπία, εξγνζηαζηαθή εκπεηξία θαη ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε, ζεκαληηθνχο θαη δηαθνξνπνηεκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο, πνηθηινκνξθία ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο νπνίαο είλαη αληαγσληζηηθφ, θαη έλα αθαδεκατθφ ίδξπκα κε ζεκαληηθέο άκεζεο θαη έκκεζεο επηδξάζεηο ζηελ πεξηνρή.» Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη βαζηθνί αλαπηπμηαθνί ζηφρνη πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: νηθνλνκηθή ζχγθιηζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θνηλσληθή θαη ρσξηθή ζπλνρή θαη πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ηίζεληαη νη εμήο ζηφρνη: πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ, αμηνπνίεζε επλντθήο ρσξνηαμηθήο ζέζεο Μαγλεζίαο-Βφινπ, ελίζρπζε νξεηλψλ θαη λεζηψηηθσλ πεξηνρψλ, ελίζρπζε κεζαίσλ βαζκίδσλ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, βειηίσζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θάιπςε ειιείςεσλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ο Γήκνο Βφινπ αλαπηχζζεηαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ Καπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ Βφινπ, Αγξηάο, Αηζσλίαο, Ησιθνχ, Νέαο Ησλίαο, Πνξηαξηάο, Νέαο Αγρηάινπ, Αξηέκηδαο θαη ηεο Καπνδηζηξηαθήο Κνηλφηεηαο Μαθξηλίηζαο. πλνξεχεη ζηα βνξεηνδπηηθά κε ην Γήκν Ρήγα Φεξαίνπ, λνηηνδπηηθά κε ην Γήκν Αικπξνχ, βφξεηα θαη αλαηνιηθά κε ην Γήκν Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ, λνηηναλαηνιηθά κε ην Γήκν Νφηην Πειίνπ ελψ πξνο ην λφην βξέρεηαη 25

26 απφ ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν. Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη θαηά 55% σο πεδηλφ, 12% εκηνξεηλφ θαη 33% νξεηλφ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηεο ΔΛΣΑΣ ηνπ 2011 απαξηζκεί θαηνίθνπο θαη έρεη έδξα ην Βφιν. Σε θπζηνγλσκία ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ δηακνξθψλνπλ πνηθίια αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ κία πνιπδηάζηαηε ηαπηφηεηα θαη πνιπθεληξηθή δνκή. ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ε ζεκαληηθή παξνπζία ηεο βηνκεραλίαο, ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη ν ηζρπξφο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο. ηφρνο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ είλαη αθξηβψο ε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε απηήο ηεο πνιιαπιήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ δπλακηθψλ ζηνηρείσλ, ζηνρεχνληαο ζπγρξφλσο ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πφιε ηνπ Βφινπ, ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο νπνίαο αλήθεη ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, καδί κε ηελ επξχηεξε αζηηθή πεξηνρή ηεο, αλήθεη ζηα έμη κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη ζπγθεληξψλεη ηνλ πεξηζζφηεξν πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ (65%). Βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ θχξην αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο ρψξαο, ζρεδφλ ζηε κέζε κεηαμχ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ρσξίο λα έρεη ζρέζε εμάξηεζεο κε θακία απφ απηέο. Σν εκπνξηθφ θαη ηνπξηζηηθφ ιηκάλη ηεο πφιεο απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, φπσο θαη ην θνληηλφ αεξνδξφκηα ηεο Νέαο Αγρηάινπ. Ζ πφιε είλαη θέληξν εμππεξεηήζεσλ (εκπνξίνπ, αλαςπρήο, αζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ), αλάινγσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ηεο ξφισλ θαη ηεο πιεζπζκηαθήο δπλακηθφηεηάο ηεο, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην Π.Π.Υ..Α.Α Θεζζαιίαο θέληξν 2νπ επηπέδνπ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαβάζκηζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθνηήησλ κε ηε Λάξηζα θαη ε ζηαδηαθή δηακφξθσζε κηαο κεηξνπνιηηηθήο δψλεο ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ κε δηαθξηηνχο ξφινπο νη δχν πφιεηο. Α.1.2. Ζ ζέζε θαη ν ξφινο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ζην επξχηεξν ρσξνηαμηθφ πιαίζην Ζ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο βξίζθεηαη ζην βφξεην άθξν ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Έρεη έθηαζε ζηξ. ζηξέκκαηα θαη πιεζπζκφ 694 θαηνίθνπο (απνγξαθή Δ..Τ.Δ. 2011). Έρεη έδξα ηε Μαθξηλίηζα, ηνλ κνλαδηθφ νηθηζκφ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο πξψελ Κνηλφηεηαο Μαθξηλίηζαο. πλνξεχεη βνξεηνδπηηθά κε ηε Γ.Δ. Νέαο Ησλίαο, λνηηνδπηηθά κε ηε Γ.Δ. Βφινπ θαη Γ.Δ. Ησιθνχ, βνξεηναλαηνιηθά κε ηε Γ.Δ Κάξιαο θαη Γ.Δ. Εαγνξάο θαη λνηηναλαηνιηθά κε ηελ Γ.Δ. Πνξηαξηάο θαη Γ.Δ. Αγξηάο. Ζ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ νξεηλέο εθηάζεηο κε κεγάιεο θιίζεηο. ην βφξεην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Γ.Δ. επηθξαηνχλ νη δαζηθέο εθηάζεηο, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο εδαθνθάιπςεο ηεο θεληξηθήο θαη λφηηαο πεξηνρήο κειέηεο είλαη βνζθφηνπνη θαη θαιιηέξγεηεο ειηάο. Ζ Μαθξηλίηζα θαηέρεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βφινπ θαη ηνπ Πειίνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν, ηφζν ζην παξειζφλ κε ηελ κεγάιε ηζηνξία ηεο, κε ζεκαληηθά θεηκήιηα, ηα δηαηεξεηέα πειηνξείηηθα ζπίηηα, ηνπο ηεξνχο λανχο, ηα θαιληεξίκηα θαη ηηο θξήλεο αιιά θαη ζήκεξα κε ηνλ αλαπηπγκέλν 26

27 ηνπξηζκφ θαη ηηο πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο. Δπίζεο εδψ θαη κεξηθά ρξφληα ππάξρεη πξννπηηθή ε Μαθξηλίηζα λα απνηειέζεη έλαλ πεξηαζηηθφ νηθηζκφ ηνπ Βφινπ, έλα νξεηλφ πξνάζηην. Α.1.3. Ο ξφινο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ζε ζρέζε κε άιια αζηηθά θέληξα ή νηθηζηηθά ζχλνια Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο / Πεξηθέξεηαο Χο πξνο ην νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ζχκθσλα κε ην Π.Π.Υ..Α.Α., δηαβαζκίδεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα θέληξσλ. Οη έδξεο Ο.Σ.Α. απνηεινχλ νηθηζηηθά θέληξα 4νπ επηπέδνπ. Έηζη γηα ηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: Κέληξν 1 νπ επηπέδνπ είλαη ε Λάξηζα, Κέληξν 2 νπ επηπέδνπ είλαη ην νηθηζηηθφ δίθηπν Βφινπ Νέαο Ησλίαο, Κέληξν 4 νπ επηπέδνπ είλαη ε Μαθξηλίηζα. ηε Μαθξηλίηζα ζπγθεληξψλνληαη ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Γ.Δ., φπσο ε ηέσο Κνηλφηεηα θαη ην ηαρπδξνκείν θαζψο θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εκπνξηθήο θαη ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Πειίνπ. Γηα ηηο ινηπέο εμππεξεηήζεηο νη θάηνηθνη κεηαβαίλνπλ ζηε γεηηνληθή Πνξηαξηά ή ην Βφιν. Α.1.4. πκκεηνρή ηεο Γ.Δ Μαθξηλίηζαο ζε Γίθηπα Ζ Γ.Δ. δε ζπκκεηέρεη ζε θάπνην επξσπατθφ ή δηεζλέο πξφγξακκα ή δίθηπν πφιεσλ. πκκεηέρεη φκσο, απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1997, ζην Δζληθφ Γίθηπν Παξάδνζεο Πνιηηηζκνχ & Κνηλνηηθνχ Βίνπ «ησλ Διιήλσλ νη Κνηλφηεηεο». Πξφθεηηαη γηα κία πξσηνβνπιία ησλ 6 ειιεληθψλ ηζηνξηθψλ θνηλνηήησλ νη νπνίεο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Γηθηχνπ «ραξαθηεξίδνληαη θαη ζπλέρνληαη απφ έλα πξφηππν αμηψλ πνπ βηψλνληαη αλέθαζελ απαξάιιαθηεο ζηνλ ππξήλα ηνπο θαη εθθξάδνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Διιεληζκνχ, ηεο επξπρσξίαο ηνπ θαη ηεο πινχζηαο πνηθηινκνξθίαο ηνπ ζε κηα πλεπκαηηθή ελφηεηα πνιηηηζκνχ». Οη αμίεο απηέο είλαη ε παξάδνζε θαη ε απηνθπήο ιατθή αξρηηεθηνληθή, ν παηξψνο πνιηηηζκφο, ε ήπηα θαη ηζφξξνπε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, ε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ν θνηλνηηθφο βίνο, σο απζχπαξθηνο ηξφπνο δσήο ησλ Διιήλσλ, δηαπνηηζκέλνο βαζηά απφ ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ επηείθεηα, ηε Γεκνθξαηία θαη ηε ζπλεηζθνξά ζηα θνηλά ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ Γέλνπο. Οη Κνηλφηεηεο ηνπ Γηθηχνπ είλαη ηα Ακπειάθηα Θεζζαιίαο, ε Μαθξηλίηζα Πειίνπ, ην Νπκθαίνλ Φισξίλεο, ε Οία αληνξίλεο, ν Πάλνξκνο Σήλνπ θαη ην Πάπηγθν Εαγνξίνπ, ελψ έρεη εθθξάζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ έληαμή ηεο θαη ε πξψελ Κνηλφηεηα πξξάθνπ Καιαξξπηψλ. θνπνί ηνπ Γηθηχνπ είλαη α) ε δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη πξνβνιή ησλ παξαπάλσ πξνηχπσλ αμηψλ, β) ε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αμηψλ απηψλ θαη γ) ε επεμεξγαζία θαη ε εθαξκνγή θνηλψλ πνιηηηθψλ. 27

28 Δπίζεο ν νηθηζκφο ηεο Μαθξηλίηζαο είλαη αδειθνπνηεκέλνο κε ηελ Γαιιηθή πφιε Varaignes θαη είλαη θαιφ λα αλαζεξκαλζνχλ νη ζρέζεηο θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ηεο επνρήο. 28

29 Α.2. ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΗΟΓΝΩΜΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ Α.2.1. Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Α Πιεζπζκφο χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο ΔΤΔ ηνπ έηνπο 2011, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ηαπηίδεηαη κε ην κφληκν θαη αλέξρεηαη ζε 694 θαηνίθνπο πνπ δηακέλνπλ ζην κνλαδηθφ νηθηζκφ, ηε Μαθξηλίηζα. ηνλ πίλαθα θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο: Δπίπεδν Αλαθνξάο Μφληκνο πιεζπζκφο Πξαγκαηηθφο (De facto) πιεζπζκφο Νφκηκνο πιεζπζκφο Π.Δ. Μαγλεζίαο Γήκνο Βφινπ Γ.Δ. Μαθξηλίηζεο Σ.Κ. Μαθξηλίηζεο Μαθξηλίηζα, ε Πίλαθαο 1: Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία Μαθξηλίηζαο γηα ην 2011 Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ Τπελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ δίλεη ε ΔΛ.ΣΑΣ.: Μφληκνο πιεζπζκφο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζε θάζε πεξηθέξεηα, λνκφ, δήκν/ θνηλφηεηα, δεκνηηθφ/θνηλνηηθφ δηακέξηζκα θαη απηνηειή νηθηζκφ Πξαγκαηηθφο (De facto) πιεζπζκφο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ βξέζεθαλ παξφληα θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο, ζε θάζε πεξηθέξεηα, λνκφ, δήκν/θνηλφηεηα, δεκνηηθφ/θνηλνηηθφ δηακέξηζκα θαη απηνηειή νηθηζκφ Νφκηκνο πιεζπζκφο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ θάζε ειηθίαο θαη θχινπ, ηα νπνία θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο δήισζαλ φηη είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα αληίζηνηρα δεκνηνιφγηα θαη εθφζνλ θαηά ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο βξίζθνληαλ ζηε ρψξα θαη απνγξάθεθαλ σο παξφληα ή απνπζίαδαλ πξνζσξηλψο ζην εμσηεξηθφ. Αθνινπζνχλ πίλαθεο κε ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απνγξαθέο ησλ εηψλ θαη Γεκνηηθή Δλφηεηα / Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Οηθηζκνί Πνζνζηηαία κεηαβνιή % Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ , ,18 Μαθξηλίηζα , ,18 Πνζνζηηαία κεηαβνιή % Πίλαθαο 2: Πιεζπζκηαθή εμέιημε κφληκνπ πιεζπζκνχ Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. 29

30 χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη ν νηθηζκφο Μαθξηλίηζαο εκθαλίδεη αχμεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ, ηφζν θαηά ηε δεθαεηία (+13,18%), φζν θαη θαηά ηε δεθαεηία (+4,99%). Γεκνηηθή Δλφηεηα/Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Οηθηζκνί Πνζνζηηαία κεηαβνιή % Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ , ,94 Μαθξηλίηζα , ,94 Πνζνζηηαία κεηαβνιή % Πίλαθαο 3: Πιεζπζκηαθή εμέιημε πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη ν νηθηζκφο Μαθξηλίηζαο εκθαλίδεη αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ θαηά ηε δεθαεηία (+37,94%) θαη κείσζε θαηά ηε δεθαεηία (-22,72%) Γεκνηηθή Δλφηεηα / Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Οηθηζκνί Πνζνζηηαία κεηαβνιή % Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ , ,24 Μαθξηλίηζα , ,24 Πνζνζηηαία κεηαβνιή % Πίλαθαο 4: Πιεζπζκηαθή εμέιημε λφκηκνπ πιεζπζκνχ Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ. χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη ν νηθηζκφο Μαθξηλίηζαο εκθαλίδεη αχμεζε ηνπ λφκηκνπ πιεζπζκνχ, ηφζν θαηά ηε δεθαεηία (+2,13%), φζν θαη θαηά ηε δεθαεηία (+ 22,24%) πκπέξαζκα: Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφζθαηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 φζνλ αθνξά ζην κφληκν πιεζπζκφ παξαηεξείηαη ζηαζεξνπνίεζε θαη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ε νπνία νθείιεηαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν νηθηζκφο σο πεξηβάιινλ δηαβίσζεο (εγγχηεηα ζην Βφιν, πνηνηηθφ θπζηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ θ.ιπ.). Δμέιημε Πιεζπζκνχ ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη κηα ζεηξά απφ πίλαθεο θαη γξαθήκαηα κέζα απφ ηα νπνία παξνπζηάδεηαη ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηα ηειεπηαία ελελήληα ρξφληα ζε επίπεδν Γεκνηηθήο Δλφηεηαο (ηέσο Κνηλφηεηα) θαη νηθηζκνχ. 30

31 Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Δπίπεδν αλαθνξάο Μαθξηλίηζα Φπηφθν Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο Εξέλιξη πραγματικοφ πληθυςμοφ οικιςμοφ Μακρινίτςασ Μακρινίτςα Πίλαθαο 5 θαη Γηάγξακκα 1: Δμέιημε πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Γηαπηζηψζεηο Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: Μεηά κηα πεληεθνληαεηία ( ) κεγάιεο ζπξξίθλσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ νηθηζκνχ, σο απνηέιεζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ καξαζκνχ ιφγσ ησλ πνιέκσλ, ηνπ εκθπιίνπ θαη ηεο αζηπθηιίαο, εκθαλίδεηαη ζηαζεξή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία ( ), ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αλάθακςε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηα έξγα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ νηθηζκνχ. Ζ εκθαληδφκελε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε κεησκέλε παξνπζία ησλ αιινδαπψλ πνπ απαζρνινχληαλ ζε νηθνδνκηθέο/αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο θαη ινηπέο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. Ο λφκηκνο πιεζπζκφο (δεκφηεο) εκθαλίδεη ζηαζεξφ αλ θαη κεησκέλν ξπζκφ αχμεζεο, έλδεημε ηεο αλαζηξνθήο ηνπ ξεχκαηνο αζηπθηιίαο πνπ είρε παξαηεξεζεί κέρξη ην

32 Πξαγκαηηθφο Πιεζπζκφο Μφληκνο Πιεζπζκφο Ννηθνθπξηά (Πξαγκαηηθφο) Μέιε (Πξαγκαηηθφο) Ννηθνθπξηά (Μφληκνο) Μέιε (Μφληκνο) «ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» Πξαγκαηηθφο θαη κφληκνο πιεζπζκφο, λνηθνθπξηά θαη αξηζκφο κειψλ 2001 Πεξηθέξεηα, Ννκφο, Γήκνο ή Κνηλφηεηα, Γεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ Γηακέξηζκα θαη Οηθηζκφο ΘΔΑΛΗΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ Κ.Γ. Μαθξηλίηζεο Πίλαθαο 6: Πξαγκ. & Μφληκνο Πιεζπζκφο, Ννηθνθπξηά & Μέιε Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ Πξνθχπηεη φηη ζηνλ νηθηζκφ Μαθξηλίηζαο εκθαλίδεηαη αξηζκφο κειψλ αλά λνηθνθπξηφ 2,81, απφδεημε φηη ε πιεζπζκηαθή δνκή ηνπ νηθηζκνχ απνηειείηαη θπξίσο απφ νηθνγέλεηεο. Σέινο, ζηε Μαθξηλίηζα εκθαλίδεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο εηεξνδεκνηψλ αιιά θαη δεκνηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε άιιν Γήκν ή νηθηζκφ: Οηθηζκφο Μφληκνο Πιεζπζκφο χλνιν Οκνδεκ φηεο Δηεξνδ εκφηεο Αιινδα πνί Υσξίο ππεθνφηεηα - Αδηεπθξίληζηε ππεθνφηεηα Νφκηκνο πιεζπζκφο χλνιν Γηακέλνληεο ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα πνπ είλαη δεκφηεο Γηακέλνληεο ζε άιινπο δήκνπο ή θνηλφηεηεο Μαθξηλίηζα Γηακέλνληεο ζην εμσηεξηθφ Πίλαθαο 7: Καηαλνκή κφληκνπ & λφκηκνπ πιεζπζκνχ ζε νκνδεκφηεο, εηεξνδεκφηεο θ.ιπ. Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ Α Ππξακίδεο ειηθηψλ - Πιεζπζκφο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ Μφληκνο πιεζπζκφο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ Κνηλφηεηα, θνηλνηηθφ δηακέξηζκα, νηθηζκφο, νκάδεο ειηθηψλ Ακθνηέξσλ ησλ θχισλ Άξξελεο ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ Μαθξηλίηζα, ε Θήιεηο 32

33 Πίλαθαο 8 θαη Γηάγξακκα 2: Μφληκνο πιεζπζκφο θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ Ζ ππξακίδα ειηθηψλ δίλεη ζαθή εηθφλα ηεο επξσζηίαο ηνπ νηθηζκνχ Μαθξηλίηζαο. Δίλαη εκθαλήο ε παξνπζία παηδηψλ θαη παξαγσγηθψλ ειηθηψλ θαη ηα φρη ηδηαίηεξα απμεκέλα πνζνζηά ειηθησκέλσλ. Α Αζηηθνπνίεζε ζνλ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε γηα ηελ χπαξμε θαηλνκέλσλ αζηηθνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαδεηθλχεη φηη δελ ππάξρνπλ γεληθά ηέηνηα θαηλφκελα. Γήκνη/Κνηλφηεηεο Γεκνηηθά/Κνηλνηηθά δηακεξίζκαηα Αζηηθά θαη Αγξνηηθά Γ.Γ/Κ.Γ Οξεηλά εκηνξεηλά θαη πεδηλά Γ.Γ/Κ.Γ. Πιεζπζκφο Δπηθάλεηα (η.ρκ.) Με εζσηεξηθά χδαηα Υσξίο εζσηεξηθά χδαηα Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ αλά η.ρκ. ΚΟΗΝ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ ,903 59,903 11, Κ.Γ. Μαθξηλίηζεο ΑΓ Ο ,903 59,903 11, Μέζνο ζηαζκηθφο πςνκέηξνπ Πίλαθαο 9: Πιεζπζκφο, Δπηθάλεηα, Ππθλφηεηα, Τςφκεηξν Κνηλφηεηαο Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ

34 δήκνη / θνηλφηεηεο, δεκνηηθά / θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα, θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ χλνιν Κάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ Κάηνρνη Μάζηεξ Πηπρ. Αλσηάησλ ρνιψλ Πηπρηνχρνη ΣΔΗ (ΚΑΣΔ, ΚΑΣΔΔ) θαη Αλσηέξσλ ρνιψλ Πηπρηνχρνη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Απφθνηηνη Μέζεο εθπαίδ. Πηπρ. ΣΔΛ Πηπρ. ΣΔ Απφθ. 3ηαμίνπ Γπκλ. Απφθ. Γεκνη. Φνηηνχλ ζην Γεκνη. Δγθαηέιεηςαλ ην Γεκνηηθφ, αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε Γε γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε «ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» Α.2.2. Μνξθσηηθφ επίπεδν ηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ν Πιεζπζκφο ειηθίαο 6 εηψλ θαη άλσ θαηά θχιν θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά ειηθηαθή θαηεγνξία (απνγξαθή πιεζπζκνχ 2001): Πιεζπζκφο ειηθίαο 6 εηψλ θαη άλσ θαηά θχιν, νκάδεο ειηθηψλ θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο Δ π ί π ε δ ν ε θ π α ί δ ε π ζ ε ο ΚΟΗΝ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ Άξξελεο Θήιεηο

35 % 23 4% 2 0% 6 1% 32 5% 15 2% 18 3% Κάτοχοι διδακτο-ρικοφ τίτλου Κάτοχοι Μάςτερ Ρτυχ. Ανωτάτων Σχολϊν 35 5% 93 15% Ρτυχιοφχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) και Ανωτζρων Σχολϊν Ρτυχιοφχοι μεταδευτε-ροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Απόφοιτοι Μζςθσ εκπαίδ. Ρτυχ. ΤΕΛ % 71 11% 18 3% 10 2% Ρτυχ. ΤΕΣ Απόφ. 3ταξίου Γυμν. Απόφ. Δθμοτ. Φοιτοφν ςτο Δθμοτ. Εγκατζλειψαν το Δθμοτικό, αλλά γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ Δε γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ Πίλαθαο 10 θαη Γηάγξακκα 3: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο πιεζπζκνχ (ακθφηεξσλ ησλ θχιισλ) Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ ηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ην πνζνζηφ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη 15%, ελψ ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο είλαη 22,34%. Σν πνζνζηφ απνθνίησλ Αλσηάησλ & Αλσηέξσλ ρνιψλ είλαη 8%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο είλαη 8,33%. 35

36 Σν πνζνζηφ φζσλ δελ γλσξίδνπλ γξαθή & αλάγλσζε είλαη 5%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο είλαη 4,82%. Σα πνζνζηά ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηα ρακειά επίπεδα εθπαίδεπζεο είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξα ησλ αληηζηνίρσλ πνζνζηψλ ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ (13,05% ζηηο γπλαίθεο έλαληη 11,34% ζηνπο άλδξεο). Α.2.3. Δπίπεδν αλέζεσλ λνηθνθπξηψλ πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αλέζεσλ ησλ θαλνληθψλ θαηνηθηψλ ηεο Γ.Δ.. Κνηλφηεηεο, θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα χλνιν θαλνληθψλ θαηνηθηψλ Kνπδίλα Ζιεθηξηθφ θσο A λ έ ζ ε η ο θ α λ ν λ η θ ψ λ θ α η ν η θ η ψ λ Λνπηξφ ή ληνπο Ύδξεπζε Kεληξηθή ζέξκαλζε Aπνρσξ εηήξην Απνρέηεπζε ΚΟΗΝ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ Κ.Γ. Μαθξηλίηζεο Πίλαθαο 11: Καλνληθέο θαηνηθίεο αλάινγα κε ηηο αλέζεηο πνπ δηαζέηνπλ. Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ Α 2.4. Οηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο Α Οηθνλνκηθψο ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο, απαζρνινχκελνη θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άλεξγνη. θνηλφηεηα θαη θνηλνηηθφ δηακέξηζκα Κνηλ. Μαθξηλίηζεο χλνιν χλνιν Πξσηνγελήο Σνκέαο NACE A-B Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ ο ε λ ε ξ γ ν ί Απαζρνινχκελνη Γεπηεξνγελήο Σνκέαο NACE C-F Σξηηνγελήο Σνκέαο NACE G-Q Γε δήισζαλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Άλεξγνη χλνιν Οηθνλνκηθψο κε ελεξγνί Μαθξηλίηζα

37 24 9% 20 7% 49 18% Ρρωτογενισ Τομζασ NACE A-B Δευτερογενισ Τομζασ NACE C-F 59 21% Τριτογενισ Τομζασ NACE G-Q Δεν διλωςαν κλαδο οικονομικισ δραςτθριότ % Ανεργοι Πίλαθαο 12 θαη Γηάγξακκα 4: Οηθνλνκηθψο ελεξγφο θαη δξαζηεξηφηεηαο θαη άλεξγνη. Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ κε ελεξγφο πιεζπζκφο, απαζρνινχκελνη θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο πκπεξάζκαηα Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 νη απαζρνινχκελνη απνηεινχλ ην 92,73% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, ελψ ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηε Γ.Δ. θαηαγξάθηεθε ζε 7,27%. Οη νηθνλνκηθά κε ελεξγνί θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ θαηακεηξήζεθαλ ζε 337 άηνκα. Πξσηνγελήο Σνκέαο Οη Μαθξηληηζηψηεο, κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, αζρνινχληαλ κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. ήκεξα ν πξσηνγελήο ηνκέαο εκθαλίδεη ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ (18% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ). Ζ θχξηα αζρνιία ησλ θαηνίθσλ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε γεσξγία, κε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ειηάο θαη ηα ακπέιηα. Δπίζεο, ιφγσ ησλ βνζθνηφπσλ (8%) ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή παξνπζία θηελνηξνθίαο. Χζηφζν, ε ζηαζηκφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κηθξά θίλεηξα γηα παξαγσγηθέο επελδχζεηο νδεγνχλ ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Γεπηεξνγελήο Σνκέαο ε φηη αθνξά ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα, απηφο εκθαλίδεη ζρεηηθή αλάπηπμε (21% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ), ιφγσ ηεο απαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ ζην νηθνδνκηθφ ηνκέα (αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ αζρνινχληαη κε ειεχζεξα επαγγέικαηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, φπσο εξγνιάβνη νηθνδνκψλ, μπινπξγνί, ζηδεξνπξγνί, ηερλίηεο πέηξαο θαη καξκάξσλ θ.α.). Χζηφζν, ν καξαζκφο ηεο νηθνδνκήο απφ ην 2009 θαη εμήο αλακέλεηαη λα έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ. Σξηηνγελήο Σνκέαο 37

38 Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ παξαγσγηθφ ξφιν ζην ζχλνιν ηεο Γ.Δ. (45% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ) κε ζεκαληηθή απαζρφιεζε άκεζε θαη έκκεζε ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο αλαςπρήο. Ζ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δηαζέηεη έλα πινχζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ δπλακηθφ, κε πεξηζψξηα πεξαηηέξσ βειηίσζεο. Φπζηθά, δε ιείπνπλ νη ηδησηηθνί θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη. Α Καηεγνξηνπνίεζε επαγγεικάησλ Γήκνη / θνηλφηεηεο, δεκνηηθά / θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα, θχιν, νκάδεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ΣΑΚΟΓ - 91) χλνιν Δξγνδφηεο Δξγαδφκελνη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ Θ έ ζ ε ζ η ν ε π ά γ γ ε ι κ α Μηζζσηνί πκβνεζνχληα θαη κε ακεηβφκελα κέιε λνηθνθπξηνχ "Νένη" ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα, δαζνθνκία Οξπρεία θαη ιαηνκεία Μεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο Καηαζθεπέο Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, κνηνζπθιεηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο. Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκηζζψζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε Δθπαίδεπζε Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ή αηνκηθνχ ραξαθηήξα Νένη Γήισζαλ αζαθψο ή δε δήισζαλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα, δαζνθνκία Άξξελεο Οξπρεία θαη ιαηνκεία Μεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο Καηαζθεπέο Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, κνηνζπθιεηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα

39 Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο. Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκηζζψζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε Δθπαίδεπζε Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ή αηνκηθνχ ραξαθηήξα Νένη Γήισζαλ αζαθψο ή δε δήισζαλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα, δαζνθνκία Θήιεηο Μεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, κνηνζπθιεηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο. Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκηζζψζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε Δθπαίδεπζε Τγεία θαη θνηλσληθή κέξηκλα Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ή αηνκηθνχ ραξαθηήξα Νένη Γήισζαλ αζαθψο ή δε δήισζαλ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο

40 Πίλαθαο 13 θαη Γηάγξακκα 5: Οηθνλνκηθψο ελεξγφο πιεζπζκφο θαηά νκάδεο θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζέζε ζην επάγγεικα Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ πκπέξαζκα Απφ ηα 275 ελεξγά νηθνλνκηθψο άηνκα πνπ απνγξάθεθαλ ην 2001 ζηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, ην 17,82% αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ην 7,27% κε ηελ κεηαπνίεζε, ην 14,19% κε ηηο θαηαζθεπέο, ην 13,82% κε ην εκπφξην θαη ηελ επηζθεπή απηνθηλήησλ, κνηνζπθιεηψλ θιπ., ην 10,18% κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αλαςπρή, ην 2,91% κε ηηο κεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο, ην 3,63% κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ην 1,82% κε δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη εθκηζζψζεηο, ην 15,27% κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη νη ινηπνί κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 40

41 χλνιν εθηάζεσλ Αξφζηκε γε Μφληκεο θαιιηέξγεηεο Βνζθφηνπνη - Μεηαβαηηθέο δαζψδεηο / ζακλψδεηο εθηάζεηο Βνζθφηνπνη - πλδπαζκνί ζακλψδνπο θαη / ή πνψδνπο βιάζηεζεο Βνζθφηνπνη - Δθηάζεηο κε αξαηή ή θαζφινπ βιάζηεζε Δηεξνγελείο γεσξγηθέο πεξηνρέο Γάζε Μεηαβαηηθέο δαζψδεηοζακλψδεηο εθηάζεηο πλδπαζκνί ζακλψδνπο θαη / ή πνψδνπο βιάζηεζεο Δθηάζεηο κε αξαηή ή θαζφινπ βιάζηεζε Αζηηθή νηθνδφκεζε Βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο δψλεο Γίθηπα ζπγθνηλσληψλ Οξπρεία, ρψξνη απφξξηςεο απνξξηκκάησλ θαη εξγνηάμηα Σερλεηέο, κε γεσξγηθέο δψλεο πξαζίλνπ, ρψξνη αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ «ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» Α.2.5 Καηεγνξηνπνίεζε θάιπςεο θαη ρξήζεσλ γεο Γεσγξαθηθά Γηακεξίζκαηα θαη λνκνί, θνηλφηεηεο χλνιν εθηάζεσλ Καιιηεξγνχκελ εο εθηάζεηο θαη αγξαλαπαχζεηο Δθηάζεηο (ζε ρηιηάδεο ζηξέκκαηα) Δθηάζεηο Βνζθφηνπνη Γάζε θαιππηφκε λεο απφ λεξά Δθηάζεηο νηθηζκψλ (θηίξηα, δξφκνη, θ.ιπ.) Άιιεο εθηάζεηο Κ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ 60,0 12,1 4,8 42,9 0,0 0,3 0,0 Πνζνζηηαία θαηαλνκή % 100,0% 20,1% 8,0% 71,4% 0,0% 0,5% 0,0% Πίλαθαο 14 θαη Γηάγξακκα 6: Καηαλνκή ηεο Γ.Δ. ζε γεληθεπκέλεο θαηεγνξίεο ρξήζεο/θάιπςεο Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., 2000 ΓΔΩΡΓΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ (ζε ρηι. ζηξ.) ΓΑΖ ΖΜΗ-ΦΤΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ (ρηι. ζηξ.) ΣΔΥΝΖΣΔ ΠΔΡΗΟΥΔ (ρηι. ζηξ.) Γεσγξαθηθά Γηακεξίζκαηα θαη λνκνί, θνηλφηεηεο Κ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΖ ,6 0 4,8 0 11,4 2,8 17,6 22,4 0 0, Πνζνζηηαία θαηαλνκή % 100% 0% 1% 0% 8% 0% 19% 4,7% 29,4% 37,3% 0% 0,5% 0% 0% 0% 0% Πίλαθαο 15: Καηαλνκή ηεο Γ.Δ. ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο/θάιπςεο Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ.,

42 Γηάγξακκα 7: Καηαλνκή ηεο Γ.Δ. ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο/θάιπςεο Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., 2000 Γηάγξακκα 8: Καηαλνκή γεσξγηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γ.Δ. Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.,

43 Γηάγξακκα 9: Καηαλνκή δαζψλ θαη εκηθπζηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γ.Δ. Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., 2000 πκπεξάζκαηα Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαη ηα γξαθήκαηα πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: Μφιηο 1% (600 ζηξ.) αθνξνχλ ζε κφληκεο θαιιηέξγεηεο θαη 19% ( ζηξ.) ραξαθηεξίδνληαη σο «Δηεξνγελείο γεσξγηθέο πεξηνρέο» 8% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Γ.Δ. (4.800 ζηξ.) ραξαθηεξίδνληαη σο βνζθφηνπνη ζηξ. (4,7% ηνπ ζπλφινπ) αλαθέξνληαη σο δάζε, ελψ ζηξ. ραξαθηεξίδνληαη σο «κεηαβαηηθέο δαζψδεηο- ζακλψδεηο εθηάζεηο (17,.600 ζηξ. ή 29,4%) ή σο «πλδπαζκνί ζακλψδνπο θαη/ή πνψδνπο βιάζηεζεο» ( ζηξ. ή 37,3%). Πεξίπνπ 300 ζηξ. (ην 0,5% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο) απνηεινχλ ηελ έθηαζε ηνπ νηθηζκνχ ηεο Μαθξηλίηζαο. Α 2.6 Κνηλσληθή ππνδνκή Γηνίθεζε ην θηίξην ηεο πξψελ Κνηλφηεηαο Μαθξηλίηζαο ιεηηνπξγεί ην γξαθείν ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, ην ΚΔΠ θαη ην ΔΛΣΑ ζε δεκνηηθφ θηίξην 705 η.κ. Δπίζεο ν νηθηζκφο εμππεξεηείηαη απφ ην Αζηπλνκηθφ ηκήκα Αλαθαζηάο θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Βφινπ. Καζεκεξηλά κέλεη ζε επηθπιαθή έλα Ππξνζβεζηηθφ φρεκα ζηελ Άιιε Μεξηά θαη ζε κέξεο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο κέλεη θαη έλα φρεκα ζηελ Κνπθνπξάβα θαη επηπξφζζεηα ρξεζηκνπνηείηαη θαη εζεινληηθή νκάδα. ηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ θαηαζθεπάζζεθε κε ην πξφγξακκα Leader Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ ην νπνίν φκσο ζήκεξα είλαη θιεηζηφ. Σέινο, βνξεηφηεξα ηεο ζπλνηθίαο Παλαγία, ιίγν έμσ απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ, βξίζθεηαη ν Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο ηεο Μαθξηλίηζαο. Δθπαίδεπζε 43

44 ηελ Μαθξηλίηζα δελ ιεηηνπξγεί ζήκεξα θακία εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθφ ρνιείν, Γπκλάζην Λχθεην). ηελ Αγ. Σξηάδα ππάξρεη ην παιηφ δηψξνθν πέηξηλν θηίξην ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζε νηθφπεδν έθηαζεο η.κ. ζην νπνίν ζήκεξα, ελψ έρεη αλαθαηληζζεί ν πξψηνο φξνθνο θαη έρεη εμνπιηζζεί σο ζπλεδξηαθφο ρψξνο, δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Δπίζεο ππάξρεη θαη ην πξψελ Γεκνηηθφ ζρνιείν ζηε ζπλνηθία ηεο Κνπθνπξάβαο έθηαζεο 248 η.κ., ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Η.Ν. Αγ. Μαγδαιελήο, ην νπνίν ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί κε ηε ρξήζε απηή ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ην Τγεία - Πξφλνηα: Λεηηνπξγεί κία θνξά ην κήλα Αγξνηηθφ Ηαηξείν ζε κηθξφ ρηίζκα κέζα ζε νηθφπεδν 500 η.κ. θνληά ζηελ Πιαηεία Δπεξγεηψλ Ζξψσλ, ην νπνίν ππάγεηαη ζην Κέληξν Τγείαο ηεο Εαγνξάο. ηελ Μαθξηλίηζα δελ ιεηηνπξγεί ζήκεξα Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο θαη ΚΑΠΖ. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Τπάξρνπλ δχν αλνηρηά γήπεδα πνδνζθαίξνπ, ην ρσκάηηλν γήπεδν ηεο Αλσκαιηάο, δεμηά ηνπ δξφκνπ απφ Κνπθνπξάβα πξνο Άγην Ολνχθξην θαη Βφιν, δηαζηάζεσλ 50ρ70 κ. θαη εκβαδνχ 3,5 ζηξ. θαη ην γήπεδν Μαθξηλίηζαο ζηε ζέζε Καδαλάθη 100ρ80κ. εκβαδνχ 8 ζηξ. Δπίζεο ζηα φξηα κε ηελ Γ.Δ. Πνξηαξηάο ππάξρεη θαη ην Γηαδεκνηηθφ θιεηζηφ αζιεηηθφ θέληξν Πνξηαξηάο Μαθξηλίηζαο πνπ θαηαζθεπάζζεθε ην 2005 θαη είλαη η.κ. Σέινο ζην δξφκν απφ Κνπθνπξάβα έρεη νξηζζεί αζιεηηθφο ρψξνο ν νπνίνο ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ. Δηθφλα 1: Υσκάηηλν Γήπεδν Αλσκαιηάο Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο 44

45 Πνιηηηζηηθέο Τπνδνκέο Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο θαη Ηζηνξίαο ζην παιηφ παξαδνζηαθφ πειηνξείηηθν αξρνληηθφ Σνπάιε 440 η.κ. Πνιηηηζηηθφο θαη ζπλεδξηαθφο ρψξνο ζηνλ 1 ν φξνθν ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζηελ αίζνπζα «Διέλε Μαηζνχθα» Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε ζην πξψελ Κνηλνηηθφ θαηάζηεκα Μαθξηλίηζαο Πλεπκαηηθφ θαη Δθθιεζηαζηηθφ θέληξν Ηεξνχ Νανχ Κνηκήζεσο Θενηφθνπ ζηνλ 2 ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ κε ηηο θακάξεο κε εκπνξηθέο ρξήζεηο θαη ρξήζεηο αλαςπρήο θαη εζηίαζεο Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην παιηφ παξαδνζηαθφ πειηνξείηηθν αξρνληηθφ Βαηζαξέα-Μαπξάθε Πνιηηηζηηθφο ρψξνο Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε θαη Πηλαθνζήθε ζην ππν αλαθαίληζε αξρνληηθφ Καξαβέξγνπ Δηθφλα 2: ΚΠΔ Αξρνληηθφ Βαηζαξέα Μαπξάθε Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο Δηθφλα 3: Αξρνληηθφ Καξαβέξγνπ Δθθιεζίεο - Ξσθιήζηα Η.Ν. Αγ. Γεσξγίνπ Κνπθνπξάβαο Η.Ν. Κνίκεζεο Θενηφθνπ Η.Ν. Αγ. Ησάλλε Πξνδξφκνπ 45

46 Η.Ν. Αγ. Νηθνιάνπ Η.Ν. Αγ. Πάλησλ Η.Ν. Αγ. Μαγδαιελήο Ηεξά Μνλή Αγ. Γεξαζίκνπ Η.Ν. Αγ. Ησάλλε Θενιφγνπ Η.Ν. Αγ. Αλαξγχξσλ Η.Ν. Μεηακφξθσζεο Η.Ν. Αγ. Σξηάδαο Η.Ν. Αγ. Αλησλίνπ Η.Ν. Αγ. Αζαλαζίνπ Η.Ν. Αγ. Νηθνιάνπ Πιαηείεο Διεχζεξνη Υψξνη Κεληξηθή Πιαηεία Μαθξηλίηζαο η.κ. Πιαηεία Παξζελαγσγείνπ 600 η.κ. Πιαηεία Δπεξγεηψλ & Ζξψσλ 440 η.κ. Πιαηεία Αιψληα 80 η.κ. Πιαηεία Καθνλάο 579 η.κ. Πιαηεία Υνξεχηξαο 125 η.κ. Πιαηεία Κακάξαο 80 η.κ. Πιαηεία Αγ. Γεσξγίνπ 200 η.κ. Πιαηεία Αγ. Νηθνιάνπ 300 η.κ. Πιαηεία ηνπ Έξσηα 60 η.κ. Πιαηεία Μνπηζάξαο 315 η.κ. Παηδηθή Υαξά 450 η.κ. Κξήλεο 40 θξήλεο ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην ΤΠΠΟ σο Γηαηεξεηέα Μλεκεία κε ην ΦΔΚ 830 Β (Αλαιπηηθά ζην θεθάιαην Α ) Υψξνη ηάζκεπζεο Υψξνο ζηάζκεπζεο ζηε ζέζε Μπξάλε 1650 η.κ. Υψξνο ζηάζκεπζεο ζηελ πιαηεία γηα ειηγκνχο απηνθηλήησλ 150 η.κ. 46

47 Υψξνο ζηάζκεπζεο ζηελ Κνπθνπξάβα 390 η.κ. Υψξνο ζηάζκεπζεο ζηε ζπλνηθία Αγ. Γεσξγίνπ 300 η.κ. Δπίζεο σο ρψξνο ζηάζκεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν ππαίζξηνο ρψξνο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζέζε Μπεηιίθη θνληά ζηνλ Αγ. Αζαλάζην 1022 η.κ. Δηθφλα 4: Υψξνο ζηάζκεπζεο Μπξάλεο Πεγή: Δπηηφπηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο Δηθφλα 5: Υψξνο ζηάζκεπζεο ζηνλ Αγ. Αζαλάζην Πεγή: Δπίγεηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο 47

48 Κνηκεηήξηα Σν θνηκεηήξην ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαθξηλίηζαο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Αιψληα, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ, ζε ρψξν έθηαζεο 700 η.κ. ν νπνίνο επεθηάζεθε πξφζθαηα. Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ αθφκα ηα λεθξνηαθεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ νηθηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ 300 η.κ., ηεο Αγίαο Μαγδαιελήο 400 η.κ. θαη ην κηθξφ λεθξνηαθείν ζηνλ Αγ. Γεψξγην. Α.2.7 Σερληθέο Τπνδνκέο Μεηαθνξηθή Τπνδνκή Δθηεινχληαη επηά εκεξήζηα δξνκνιφγηα ηνπ ΚΣΔΛ απφ Βφιν πξνο Πνξηαξηά θαη Μαθξηλίηζα θαη αληίζηξνθα. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνχ σο πεξηαζηηθφο νηθηζκφο ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη αζηηθή ζπγθνηλσλία πνπ εμππεξεηεί άκεζα ηνλ νηθηζκφ απφ ηνλ πην ζχληνκν δξφκν ηεο Κνπθνπξάβαο. Οδηθφ Γίθηπν ηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ην νδηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεη ηνλ νηθηζκφ ηεο Μαθξηλίηζαο κε απηφλ ηεο Πνξηαξηάο είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο πξσηεχνλ επαξρηαθφ δίθηπν ελψ νη ππφινηπνη δξφκνη είλαη δεκνηηθνί. Ζ νδηθή ζχλδεζε ηεο Μαθξηλίηζαο κε ην Βφιν γίλεηαη είηε κέζσ ηεο Πνξηαξηάο είηε κέζσ ηεο Κνπθνπξάβαο, κε αζθαιηνζηξσκέλν δίθηπν κε αξθεηέο ζηξνθέο. Ζ πξφζβαζε ζηνλ νηθηζκφ απφ ηνλ δξφκν ηεο Κνπθνπξάβαο είλαη ηδηαίηεξα απφηνκε θαη κε πνιιέο ζηξνθέο. Δηδηθά ζην ζεκείν απφ ηνλ μελψλα Pandora κέρξη ηελ ζηξνθή ηεο Μπξάλεο ν δξφκνο είλαη ηδηαίηεξα ζηελφο θαη ρξήδεη δηαπιάηπλζεο ή δηεπζέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε ειεθηξνληθνχο ζεκαηνδφηεο. Ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ ζηελ θπθινθνξία είλαη θαη ην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ νηθηζκνχ απφ Πνξηαξηά πξηλ ην ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο Μπξάλεο εηδηθά φηαλ νρήκαηα ζηαζκεχνπλ πάλσ ζην δξφκν θαη δηαζηαπξσζνχλ δχν νρήκαηα, ή θάπνην ιεσθνξείν γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πινπνίεζε ηεο κειέηεο «Παξάθακςεο Μπξάλεο». εκαληηθφ πξφβιεκα επίζεο είλαη θαη νη κηθξνί ρψξνη ζηάζκεπζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο ηνπξίζηεο κε απνηέιεζκα ν νηθηζκφο λα κελ πξνζειθχεη ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δερζεί. Έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο, είηε κε κεγάιν ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο ζηε ζηξνθή γηα Κνπθνπξάβα, είηε κε κηθξφηεξνπο ρψξνπο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ απφ Μπξάλε πξνο Αγ. Γεξάζηκν. Σν εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ νηθηζκνχ ηεο Μαθξηλίηζαο απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ κνλνπάηηα «θαιληεξίκηα» ηα νπνία έρνπλ θεξπρζεί δηαηεξεηέα κε ηελ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/884/24289/ , (ΦΔΚ 499 Β /6-6-95) 48

49 Αμηφινγα είλαη θαη κεξηθά κνλνπάηηα ηα νπνία είλαη θαη εθηφο νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ Μαθξηλίηζαο φπσο απηφ πνπ ζπλδέεη ην Φπηφθν κε ηνλ Αγ. Βιάζην. Ύδξεπζε - Άξδεπζε Ζ Μαθξηλίηζα πδξεχεηαη απφ ηα λεξά ησλ πεγψλ ηεο πεξηνρήο ηεο θαη λεξφ ζπιιέγεηαη θαη ζηε δεμακελή Πεξηζηέξη Καξακάξε γηα λα ηξνθνδνηείηαη θαη ην πδξεπηηθφ δίθηπν. ινη νη θάηνηθνη έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαδψζνπλ κειέηε χδξεπζεο απνρέηεπζεο θαη λα παξαιάβνπλ πδξφκεηξα απφ ηελ ΓΔΤΑΜΒ εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ νξίδνληα, αιιά κέρξη ζήκεξα ε ΓΔΤΑΜΒ έρεη παξαιάβεη κφλν 80 κειέηεο. ηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δελ ππάξρνπλ δίθηπα άξδεπζεο. Απνρέηεπζε Οκβξίσλ - Αθαζάξησλ Έρεη θαηαζθεπαζζεί πξφζθαηα Γίθηπν Απνρέηεπζεο αζηηθψλ ιπκάησλ (7.6 ρικ.) πνπ θαιχπηεη ζρεδφλ ην κηζφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ. Ο αγσγφο απφ ηελ πιαηεία νδεχεη θάησ απφ ηνλ θεληξηθφ πεδφδξνκν ηεο Αγνξάο ζην Parking θαη κεηά απφ ηελ ζπλνηθία ηεο Μεηακφξθσζεο ζην δξφκν γηα Κνπθνπξάβα, εμππεξεηψληαο φια ηα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην νδηθφ απηφ δίθηπν. Σα ιχκαηα ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο εμππεξεηνχληαη κε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο. Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη πξνο ηελ πνιχ θαηνηθεκέλε πεξηνρή ηνπ Καθνπλά. χκθσλα κε ηελ ΓΔΤΑΜΒ έρεη δεζκεπζεί θνλδχιη γηα ηελ ζχλδεζε θαη άιισλ θαηνηθηψλ κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ηδηνθηήηε. Ο νηθηζκφο ηεο Μαθξηλίηζαο δελ δηαζέηεη δίθηπν απνρέηεπζεο φκβξησλ. Δπεηδή ηα ιχκαηα εμππεξεηνχληαη θαηά ζρεδφλ ην 50% απφ απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ιφγσ κηθξήο απνξξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ππάξρεη θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ησλ πεγψλ ηεο Μαθξηλίηζαο. Οη θαηεπζχλζεηο Π.Π.Υ..Α.Α. Θεζζαιίαο ζρεηηθά κε ηελ απνρέηεπζε ιπκάησλ είλαη νη εμήο: Να θαιχπηνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ Δ.Δ.Λ. θαη δίθηπα απνρέηεπζεο φινη νη νηθηζκνί (εθηφο ησλ άιισλ) πνπ εκθαλίδνπλ έληνλεο ηάζεηο αλάπηπμεο (θπξίσο ηνπξηζκνχ Β θαηνηθίαο) φπσο ε Μαθξηλίηζα. Απνξξίκκαηα Αλαθχθισζε ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δελ δηαζέηεη ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) θαη ηα ζθνππίδηα ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ην θαινθαίξη θαη δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα ην ρεηκψλα εληφο ηνπ νηθηζκνχ ζπιιέγνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζην ΥΤΣΑ Βφινπ. Ζ ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ εληφο ηνπ νηθηζκνχ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε δψα. 49

50 ηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ππήξρε ΥΑΓΑ ζηελ πεξηνρή Αιψληα, ν νπνίνο φκσο απνθαηαζηάζεθε πιήξσο ην ην ξέκα Παηνπζηά ππάξρεη ζεκείν πνπ απνξξίπηνληαη κπάδα θαη ζθνππίδηα κέρξη ζήκεξα αξθεηά πεξηνξηζκέλν. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - αζηηθψλ θαη πάζεο θχζεσο ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο επηδέρεηαη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο, ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ φγθνπ ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, κέζσ αλαθχθισζεο, ε νπνία φκσο ζήκεξα γίλεηαη ήδε γηα ραξηί, γπαιί θαη αινπκίλην. Οη θαηεπζχλζεηο Π.Π.Υ..Α.Α. Θεζζαιίαο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη νη εμήο: Γηα ηνλ Ν. Μαγλεζίαο πξνβιέπεηαη αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ΥΤΣΑ Βφινπ θαη ε νξγάλσζε δηθηχνπ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηφο ηνπ. Δλέξγεηα Οη θχξηεο ελεξγεηαθέο κνξθέο ζηε Γ.Δ. είλαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην πεηξέιαην. Ζ δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ΓΔΖ θαη δελ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ή αηνιηθά. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξνδφηεζε φζνλ αθνξά ηνλ νηθηζκφ ζεσξείηαη επαξθήο, ρσξίο λα αλαθέξνληαη πξνβιήκαηα δηαθνπψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σέινο, ν νηθηζκφο δηαζέηεη πεξηνξηζκέλν δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ θαη έρεη θαη αζχξκαην δίθηπν (wi-fi) ζηελ θεληξηθή πιαηεία. Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ Π.Π.Υ..Α.Α. Θεζζαιίαο ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα είλαη νη εμήο: Γελ απαηηνχληαη έξγα κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο πεξηνρψλ πνπ πξνγξακκαηίδεηαη ε έληαζε ηεο αζηηθήο θαη ηδηαίηεξα ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαζψο νη θεληξηθέο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηαζρίδνπλ θάζεηα ηελ Πεξηθέξεηα. Αληίζηνηρα ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ δηαζρίδεη ηελ Πεξηθέξεηα ζην αλαηνιηθφ θνκκάηη, φκσο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ην έξγν ζχλδεζεο ηεο Γπηηθήο Εψλεο Αλάπηπμεο, ίζσο ζε ζπλδπαζκφ (ζε επίπεδν ππνδνκήο) κε ηα κεγάια νδηθά έξγα ζχλδεζεο ηνπ Αλαηνιηθνχ κε ην Γπηηθφ ηκήκα. Ζ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δελ αλήθεη ζηηο Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ηφρνο γηα ην κέιινλ είλαη ε επίηεπμε ελεξγεηαθήο επάξθεηαο ηεο Γ.Δ. κε ηελ πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. 50

51 Α.2.8 Ηζηνξηθά ζηνηρεία Ζ Μαγλεζία ζηα αλαηνιηθά ηνπ ζεζζαιηθνχ θάκπνπ, θαηέρεη θαίξηα γεσγξαθηθή ζέζε ζηνλ άμνλα βνξξά λφηνπ ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ, ζπλδπάδεη δε ηα εχθνξα εδάθε ηνπ θάκπνπ, ηε ζάιαζζα θαη ην κνλαδηθφ ηνπίν ηνπ Πειίνπ, απνηειψληαο έλα ηδηαίηεξα γνεηεπηηθφ πεξηβάιινλ θαηνίθεζεο κε πξννπηηθέο επεκεξίαο. Νενιηζηθή επνρή Δπνρή ηνπ Υαιθνχ Οη πξψηεο ελδείμεηο εγθαηεζηεκέλσλ πιεζπζκψλ αλάγνληαη ζηε λενιηζηθή πεξίνδν (7.000 π.υ.). εκαληηθφηεξα λενιηζηθά επξήκαηα, ηφζν γηα ηνλ ειιαδηθφ, φζν θαη γηα ηνλ επξσπατθφ ρψξν είλαη νη νηθηζκνί έζθιν θαη Γηκήλη, 10 θαη 5 ρικ. βνξεηνδπηηθά ηνπ Βφινπ αληίζηνηρα. Σν έζθιν αλάγεηαη ζηελ 7 ε ρηιηεηία π.υ. θαη παξνπζηάδεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο, απφ ηελ Πξνθεξακηθή λενιηζηθή κέρξη θαη ηε Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνχ (3 ε ρηιηεηία π.υ.). Ο νηθηζκφο ήηαλ αξθεηά εθηεηακέλνο θαη έδσζε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πεξηφδνπ (πνιηηηζκφο ηνπ έζθινπ), θπξίσο γηαηί δηαηππψλεηαη θαζαξά ην «λενιηζηθφ ηξίπηπρν» κφληκε θαηνηθία γεσξγία θηελνηξνθία. Σν Γηκήλη δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ 5 ε ρηιηεηία π.υ. θαη θαηνηθήζεθε κέρξη ηε κπθελατθή επνρή, αξρηθά επάλσ ζε ιφθν, ελψ αξγφηεξα κεηαθέξζεθε ζηελ πεδηάδα λφηηα θαη αλαηνιηθά ηνπ ιφθνπ. ηα πινχζηα επξήκαηα πεξηιακβάλνληαη θεξακηθά αγγεία, θνθάιηλα θαη ιίζηλα εξγαιεία θαη αληηθείκελα απφ νςηδηαλφ. Οη ζέζεηο ησλ νηθηζκψλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο, δειαδή ηελ πξφζβαζε ζε πεδηλέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθηάζεηο θαη ηελ εγγχηεηα ζηε ζάιαζζα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αιηεία θαη ηε ζαιάζζηα επηθνηλσλία κε άιινπο πνιηηηζκνχο. Μπζνινγία Σν δαζνζθεπέο θαη αθαηνίθεην, ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηνπ, Πήιην απνηέιεζε ζέαηξν πνιιψλ κχζσλ ζεσξήζεθε δε ζεξηλή θαηνηθία ησλ ζεψλ ηνπ Οιχκπνπ θαη ησλ Κεληαχξσλ. Οη Κέληαπξνη ήηαλ κπζηθά πιάζκαηα, κηζνί άλζξσπνη θαη κηζνί άινγα. χκθσλα κε ην κχζν, ν Ημίσλαο, γηνο ηνπ βαζηιηά ησλ κπζηθψλ Λαπήζσλ, θαηαρξψκελνο ηε θηινμελία ηνπ Γία επηρείξεζε λα βηάζεη ηελ Ήξα. Γηα λα ηνλ ηηκσξήζεη ν ζεφο έδσζε ηε κνξθή ηεο Ήξαο ζε κία λεθέιε θαη κεηά ηελ έλσζή ηνπο έδεζε ηνλ Ημίσλα ζε ππξσκέλν ηξνρφ πνπ γχξηδε αζηακάηεηα ζηνλ αέξα. Απφ ηελ έλσζε γελλήζεθε ν Κέληαπξνο, πιάζκα απνθξνπζηηθφ πνπ θαηά ηνλ Πίλδαξν, φκνηφ ηνπ δελ ππήξρε ζηελ πιάζε. Οη Ηππνθέληαπξνη ή Κέληαπξνη είλαη παηδηά ηνπ Κεληαχξνπ θαη ησλ θνξάδσλ ηεο Μαγλεζίαο. Ήηαλ άγξηνη, κνρζεξνί θαη πνιεκνραξείο θαη είραλ ηεξάζηηα δχλακε. Οη δχν θπιέο (Κέληαπξνη θαη Λάπεζεο) παξφηη είραλ θνηλή θαηαγσγή, βξίζθνληαλ ζε αληηπαιφηεηα πνπ θνξπθψζεθε ζηε Κεληαπξνκαρία, γλσζηή απφ ηελ απνηχπσζή ηεο ζηηο κεηφπεο ηνπ Παξζελψλα θαη ηνπ Θεζείνπ, ζηε δσθφξν ηνπ λανχ ηνπ Απφιισλα ζηηο Βχζζεο, ζην δπηηθφ αέησκα ηνπ λανχ ηνπ Γία ζηελ Οιπκπία θαη ζε άιιεο απεηθνλίζεηο. Χζηφζν, ππήξραλ θαη θηιεηξεληθνί Κέληαπξνη κε πξνεμέρνπζα κνξθή ην Υείξσλα, παηδαγσγφ θαη δάζθαιν πνιιψλ εξψσλ φπσο ν Ηάζνλαο, ν Ζξαθιήο, ν Αρηιιέαο θαη ν Αζθιεπηφο, παηέξαο ηεο Ηαηξηθήο. 51

52 ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο, απφ ηνλ θάκπν κέρξη ηηο Θεξκνπχιεο εθηεηλφηαλ ε αξραία Φζία ηνπ κπζηθνχ βαζηιηά Πειέα, παηέξα ηνπ ήξσα ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ Αρηιιέα. ηνπο γάκνπο ηνπ Πειέα κε ηε Νεξείδα Θέηηδα πνπ έγηλαλ ζην Πήιην, εθηπιίρζεθαλ ηα γεγνλφηα κε ην κήινλ ηεο Έξηδαο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αξπαγή ηεο Χξαίαο Διέλεο θαη ηελ Σξσηθή εθζηξαηεία. Σέινο, ζηε Μαγλεζία δηαδξακαηίζηεθαλ νη κχζνη πνπ αθνξνχλ ζηε δσή ηνπ Ηάζνλα, γηνπ ηνπ βαζηιηά ηεο Ησιθνχ θαη ηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία. Ο Ηάζνλαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο καζεηείαο ηνπ πιάη ζην Υείξσλα, επηζηξέθνληαο ζηελ Ησιθφ, ζπλάληεζε ηε ζεά Ήξα κεηακνξθσκέλε ζε γξηά πνπ ηνλ παξαθάιεζε λα ηε βνεζήζεη λα πεξάζεη απέλαληη ην ξέκα ηνπ Αλαχξνπ (αλαηνιηθά ηνπ Βφινπ, ζηελ Άιιε Μεξηά). ηελ πξνζπάζεηα απηή ν Ηάζνλαο έραζε ην ζαλδάιη ηνπ θαη κνλνζάλδαινο πιένλ έθηαζε ζην παιάηη φπνπ βαζίιεπε ν ζείνο ηνπ Πειίαο, ζθεηεξηζηήο ηνπ ζξφλνπ. Ο Πειίαο αλέζεζε ζηνλ Ηάζνλα λα θέξεη απφ ηελ Κνιρίδα ηα ιείςαλα ηνπ Φξίμνπ θαη ην Υξπζφκαιιν Γέξαο θη έηζη μεθίλεζε ε Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απαξρή ηεο επεμεξγαζίαο ρξπζνχ ζηε Μαγλεζία. Ζ Αξγψ, ην πινίν ηνπ Ηάζνλα, ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε απφ μχιν ηνπ Πειίνπ. Μπθελατθή επνρή ηζηνξηθά ρξφληα Καηά ηελ επνρή ησλ κεγάισλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ειιεληθψλ θχισλ (12 νο π.υ. αηψλαο), εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή νη Μάγλεηεο, αξραίν ειιεληθφ θχιν, πηζαλφηαηα ζπγγεληθφ κε ηνπο Μαθεδφλεο. Οη Μάγλεηεο πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ην Μάγλε, εγγνλφ ηνπ Γεπθαιίσλα. O Ζξφδνηνο εμεγεί φηη νη Μάγλεηεο θαηέβεθαλ απφ ην Βνξξά πξνο ην Νφην θαη ζέινληαο λα βξνπλ δηέμνδν ζηε ζάιαζζα ππέηαμαλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Πειίνπ θαη έδσζαλ ην φλνκά ηνπο ζηε Υεξζφλεζν. Οη Μάγλεηεο θαηνίθεζαλ κφλν ηα παξάιηα, θπξίσο απφ ηελ ήξεκε πιεπξά ηνπ Παγαζεηηθνχ θαη ιηγφηεξν πξνο ην Αηγαίν. Οη πφιεηο ηνπο πξέπεη λα ήηαλ αξθεηά ηζρπξέο θαη κε λαπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο ζπκκεηείραλ ζηελ Σξσηθή εθζηξαηεία θαη αλαθέξνληαη εθηφο απφ ηνλ κεξν θαη απφ άιινπο αξραίνπο ζπγγξαθείο, φπσο ν Πιίληνο. Οη πφιεηο ησλ Μαγλεηψλ έρνπλ παξακείλεη ζε κεγάιν βαζκφ αηαχηηζηεο θαζψο νη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ πεξηνρή είλαη πεξηνξηζκέλεο. εκαληηθέο κπθελατθέο ζέζεηο εληνπίζηεθαλ ζην ιφθν ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ, ζηα Πεπθάθηα θαη ζηε ζεκεξηλή ζπλνηθία ηνπ Βφινπ Παιηά. Ζ ηειεπηαία ηαπηηδφηαλ ζην παξειζφλ κε ηελ Ησιθφ, ην ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ θαη πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο επνρήο, σζηφζν λέα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςε φηη ε έδξα ησλ βαζηιηάδσλ ηεο Ησιθνχ ήηαλ ζην Γηκήλη, ελψ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηε ζάιαζζα εμαζθνχληαλ απφ ην ιηκάλη ζηα Πεπθάθηα. Οη αξραηνινγηθέο έξεπλεο δελ έρνπλ θέξεη ζην θσο πνιιά νηθνδνκηθά ιείςαλα αξραίσλ νηθηζκψλ ζηα νξεηλά ηκήκαηα ηνπ Πειίνπ, επνκέλσο ζπκπεξαίλεηαη φηη ην βνπλφ θαηνηθνχηαλ κφλν πξνζσξηλά. Οη Μάγλεηεο ππνηάρηεθαλ ζηνπο Θεζζαινχο, γχξσ ζηα κέζα ηνπ 7 νπ π.υ. αηψλα. Οη ηειεπηαίνη ίδξπζαλ ζηε ζεκεξηλή ζέζε Πεπθάθηα ηηο Παγαζέο, επίλεην ησλ Φεξψλ πνπ άθκαζε θαηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν. Ζ Μαγλεζία πεξηνξίζηεθε ζηελ νξεηλή ισξίδα απφ ηηο εθβνιέο ηνπ Πελεηνχ κέρξη ην Σξίθεξη, κε αλαηνιηθφ φξην ην Αηγαίν θαη δπηηθφ ηε λνεηή γξακκή πνπ μεθηλάεη απφ ηνλ Οκφιην ησλ 52

53 Σεκπψλ, θφβεη ηελ ζζα ζηα δχν, θαηεβαίλεη ζηνλ θάκπν ηεο Αγηάο, πεξλάεη απφ ηε ιίκλε Κάξια θαη θαηαιήγεη ζηηο αξραίεο Παγαζέο. Έγηλε ρψξα πεξίνηθνο ηεο Θεζζαιίαο, δειαδή δηαηήξεζε ηελ απηνλνκία ηεο, αιιά απνκνλψζεθε, αλέπηπμε δηθή ηεο νηθνλνκία θαη δηαηήξεζε ηειεηνπξγηθά ηεο καγλεηηθήο ιαηξείαο. Οη Μάγλεηεο απνηεινχζαλ ηδηαίηεξε πνιηηηθή ελφηεηα ηνπ ζεζζαιηθνχ ρψξνπ, ην Κνηλφ ησλ Μαγλήησλ. Χζηφζν, ζπκκεηείραλ ζηε Γειθηθή Ακθηθηπνλία θαη ζηα ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα αθνινχζεζε ηελ πνξεία ηεο Θεζζαιίαο. Έηζη, θαηά ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο, ζπκκάρεζαλ κε ηνπο Πέξζεο, κεηά ηελ άξλεζε ησλ ινηπψλ ειιεληθψλ πφιεσλ γηα θνηλή άκπλα ζηα Σέκπε θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ ζχκκαρνη ηεο Αζήλαο κέρξη θαη ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν. Σν 353 π.υ. κεηά ηελ θαηάιεςε ησλ Φεξψλ απφ ην Φίιηππν Β ηεο Μαθεδνλίαο, ε Μαγλεζία έγηλε κηα κηθξή θαη αζήκαληε επαξρία ηνπ καθεδνληθνχ θξάηνπο. Σν 293 π.υ. ν Γεκήηξηνο ν Πνιηνξθεηήο έρηηζε ζην κχρν ηνπ Παγαζεηηθνχ ηε Γεκεηξηάδα, ζηελ νπνία πξνζάξηεζε ηε Μάγλεζζα, ηελ Ησιθφ, ην Οξκίλην θαη ηε επηάδα. Πνιινί Μάγλεηεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Γεκεηξηάδα, ελψ άιινη θαηέθπγαλ ζην Πήιην δεκηνπξγψληαο κηθξνχο πνηκεληθνχο νηθηζκνχο. Σν θξάηνο ηεο Γεκεηξηάδαο άθκαζε σο ζηξαηησηηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν κέρξη ην 196 π.υ., νπφηε θαη θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο. Απηνί παξαρψξεζαλ ζηνπο Θεζζαινκάγλεηεο πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή αλεμαξηεζία. Ζ πεξηνρή ππήρζε νξηζηηθά ζηνπο Ρσκαίνπο ην 168 π.υ.. Βπδαληηλά ρξφληα Φξαγθνθξαηία Αθνινπζψληαο ηελ πνξεία φιεο ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ, κεηά ην ρσξηζκφ ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ην Πήιην απνηέιεζε ηκήκα ηνπ αλαηνιηθνχ ξσκατθνχ θξάηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Βπδαληίνπ. Ζ βπδαληηλή πεξίνδνο ραξαθηεξίζηεθε απφ πιήζνο επηδξνκψλ ηφζν απφ ζηεξηά φζν θαη απφ ηε ζάιαζζα. Οη βαξβαξηθέο επηδξνκέο (Γφηζνη 396 κ.υ., Οχλλνη 539 κ.υ.) θαη νη πεηξαηέο εξήκσζαλ ηελ πεξηνρή, αληίζεηα νη ιάβνη (7 νο θαη 8 νο αηψλαο) αλακίρζεθαλ κε ηνπο ιηγνζηνχο θαηνίθνπο πνπ απφκεηλαλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηζξνή ζιαβφθσλσλ ιέμεσλ ζηε γιψζζα θαη ηα ηνπσλχκηα. Σνλ 6ν κ.υ. αηψλα ν Ηνπζηηληαλφο ελίζρπζε ηελ άκπλα ηεο πεξηνρήο αλαζηειψλνληαο ηα ηείρε ηεο Γεκεηξηάδαο, ε νπνία απφ ηνλ 5 ν αηψλα απνηειεί έδξα Δπηζθφπνπ θαη επηζθεπάδνληαο ηα ηείρε ηεο άιιεο κεγάιεο πφιεο, ησλ Φζηψηηδσλ Θεβψλ πνπ άθκαζαλ απφ ηελ Παιαηνρξηζηηαληθή επνρή κέρξη ηνλ 7 ν αηψλα, νπφηε θαη θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο. ηαδηαθά νη παξαιηαθέο πφιεηο εγθαηαιείθηεθαλ, ελψ, έπεηηα απφ ηελ παξαρψξεζε κεγάισλ εθηάζεσλ ηνπ Πειίνπ απφ ηνπο βπδαληηλνχο απηνθξάηνξεο, άξρηζαλ λα ηδξχνληαη ζηα νξεηλά κνλέο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο εμειίρζεθαλ ζε νηθηζηηθνχο ππξήλεο θαη αξγφηεξα, θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία, ζε ζεκαληηθά θεθαινρψξηα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε ράξηε ηεο επνρήο ην Πήιην εκθαλίδεηαη σο «Monastir». Σν 1204 ε Θεζζαιία ππνηάρζεθε ζηνπο Φξάγθνπο, ηνπο Βελεηνχο θαη ηνπο Γελνπάηεο, σζηφζν θαίλεηαη φηη νη παξαπάλσ ζπγθαηνίθεζαλ κε ηνπο Βπδαληηλνχο. Ο Βνληθάηηνο ν Μνκθεξαηηθφο κνίξαζε ηε Θεζζαιία ζε δηάθνξνπο ππνηειείο εγεκφλεο ηνπ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο Μειηζζηλφο ή Μαιηαζηλφο πνπ έιαβε ηελ πεξηνρή ηεο Γεκεηξηάδαο. Οη Μειηζζηλνί ίδξπζαλ ζην δηάζηεκα , δχν ζεκαληηθφηαηα κνλαζηήξηα, ηε Μνλή Παλαγίαο ηεο 53

54 Μαθξηλίηηζαο ή Μνλή ηεο Θενηφθνπ ηεο Ομείαο Δπηζθέςεσο θαη ηε Μνλή Παλαγίαο ηεο Πνξηαξέαο, γχξσ απφ ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθαλ νη νηθηζκνί ηεο Μαθξηλίηζαο θαη ηεο Πνξηαξηάο αληίζηνηρα. Οη δχν νηθηζκνί νξγαλψζεθαλ σο κηθξά αγξνηηθά ρσξηά πνπ θαιιηεξγνχζαλ ηε γε ησλ κνλαζηεξηψλ θαη ζπλαπνηεινχζαλ ηελ Άλσ Γξπαλνχβαηλα. Σνπξθνθξαηία Δπαλάζηαζε Σν 1423 κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ε Θεζζαιία πεξλάεη ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ. Ζ ηνπξθηθή θπξηαξρία επήιζε κεηά απφ ηηο ηνπξθηθέο επεθηαηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ Βαγηαδήη (1402), νπιετκάλ (1410) θαη Σνπξαράλ Μπέε (1423) θαη έγηλε ζρεδφλ εηξεληθά κεηά ηε ζπλζεθνιφγεζε ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ θαη ηελ απνδνρή ηνπ θνπξαζκέλνπ απφ ηνλ πφιεκν πιεζπζκνχ. Οη λένη θαηαθηεηέο εγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο ζηηο εχθνξεο πεξηνρέο ηνπ θάκπνπ θαη ζηα παξάιηα αδηαθνξψληαο γηα ην δχζβαην νξεηλφ φγθν. Ζ έδξα ηνπ επηζθφπνπ Γεκεηξηάδνο κεηαθέξζεθε ζηνλ Άλσ Βφιν, ελψ ην θξνχξην ηνπ Γφινπ έγηλε έδξα ηεο ηνπηθήο ηνπξθηθήο δηνίθεζεο θαη ζηξαηησηηθφ θέληξν. Ο επνηθηζκφο ηνπ Πειίνπ πξνρσξά θαζψο δεκηνπξγνχληαη λέα ρσξηά ελψ ν πιεζπζκφο εληζρχεηαη ζπλέρεηα. Δθηφο απφ ηνπο ληφπηνπο Έιιελεο, ζην αλεμάξηεην Πήιην θαηαθεχγνπλ επίζεο Έιιελεο ηεο Φζηψηηδαο, ηεο Δχβνηαο θαη ησλ θνληηλψλ λεζηψλ θαη ηεο Ζπείξνπ. Οη ηειεπηαίνη, σο άξηζηνη ηερλίηεο ηεο πέηξαο, ζπλεηζέθεξαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο κνλαδηθήο αξρηηεθηνληθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ Πειίνπ φπνπ ζπίηηα, θαιληεξίκηα, γεθχξηα, θξήλεο θαη πέηξηλεο θαηαζθεπέο ηαηξηάμαλε αξκνληθά ζην θαηαπξάζηλν πεξηβάιινλ. Ζ εθθιεζία ηελ πεξίνδν απηή αλαιακβάλεη εθηφο απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο επζχλεο θαη πλεπκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επζχλεο. Οη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζην Πήιην απνθηνχλ ηελ δηηηή δνκή ησλ θιεθηψλ θαη ησλ αξκαηνιψλ. Ζ πεξηνπζία ησλ βπδαληηλψλ κνλαζηεξηψλ δεκεχεηαη θαη ε εμνπζία πεξλά ζηνλ ίδην εμνπζηαζηή (Σηκαξηνχρν). Οη θιεηζηέο αγξνηνπνηκεληθέο θαη νηθνγελεηαξρηθέο νηθνλνκίεο ησλ κνλαζηεξηψλ ζηαδηαθά κεηαηξάπεθαλ ζε κνριφ εκπνξνβηνηερληθήο αλάπηπμεο. Σν 17ν θαη 18ν αηψλα ε θαηάζηαζε αιιάδεη. Με ζνπιηαληθά δηαηάγκαηα παξαρσξνχληαη νη πξφζνδνη ρσξηψλ ηνπ Πειίνπ ζε Σνχξθνπο κεγηζηάλεο ή επαγή ηνπξθηθά ηδξχκαηα. Ζ ρεξζφλεζνο ηνπ Πειίνπ ρσξίδεηαη ζε 5 εγθάξζηεο ισξίδεο, ηα «δηακέηηα» κε 24 «ηηκάξηα». Σν 1 ν δηακέηη ήηαλ ε Μαθξηλίηζα θαη νη ζπλνηθηζκνί ηεο, ην 2 ν ν Άλσ Βφινο, ε Πνξηαξηά, ε Εαγνξά θαη νη ζπλνηθηζκνί ηεο θαη νχησ θαζ εμήο. Σν 1615 θαηαγξάθνληαη ζηε Μαθξηλίηζα θαη ζηηο γεηηνληέο ηεο 147 γεσξγηθέο νηθνγέλεηεο, ελψ ε πεξίνδνο ηεο άλζεζεο θαη ηεο αθκήο αξρίδεη κεηά ην Ζ Μαθξηλίηζα απνηέιεζε έλα απφ ηα 15 ρσξηά ηνπ Πειίνπ πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο Βαθνχθηα, δειαδή πεξηνρέο ησλ νπνίσλ νη πξφζνδνη πξννξίδνληαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεξψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ απ απηά επαγψλ θαηαζηεκάησλ. Σν Βαθνχθην ήηαλ ηδηνθηεζία ηνπ ηέκκαηνο θαη εμαξηηφηαλ απφ ηε Βαιηληέ νπιηάλα, ε νπνία δηφξηδε ηνλ Βνεβφδα (αληηπξφζσπφ ηεο) πνπ εξρφηαλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο πξνεζηνχο, δίλνληάο ηνπο κεγάιεο ειεπζεξίεο. Δμαξηηφληαλ θαηεπζείαλ απφ ηελ Πφιε, έθηηδαλ εθθιεζίεο ειεχζεξα θαη είραλ ειαθξηά 54

55 θνξνινγία. Έηζη δίλνληαη ηα πεξηζψξηα κηαο ηδηαίηεξεο αλάπηπμεο ηεο θνηλνηηθήο δσήο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη θαη επέθηαζε ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, κέζα απφ ηα πξνλφκηα πνπ απέθηεζε (θαη ελαγψληα δηαηήξεζε) θαη ε Δθθιεζία. ζα ρσξηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα Βαθνχθηα ραξαθηεξίδνληαλ σο Υάζηα θαη άλεθαλ ζην νπιηάλν πνπ ηα δηέζεηε ζε κέιε ηεο Βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ή ζε αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ Κξάηνπο. Σα πξνλφκηά ηνπο ήηαλ ιηγφηεξα, νη θφξνη κεγαιχηεξνη, δηνηθνχληαλ απφ απεζηαικέλνπο ηνπ Παζά ηεο Λάξηζαο, ρσξίο λα έρνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηε δηνηθεηηθή ειεπζεξία ησλ Βαθνπθίσλ. Παξφια απηά, ε θνηλνηηθή δηνίθεζή ηνπο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ εθιεγκέλσλ δεκνγεξφλησλ πνπ ήηαλ Έιιελεο, εθηφο ησλ Λερσλίσλ θαη ηνπ Βφινπ. Υάζηα ήηαλ ε Πνξηαξηά, ν Άλσ Βφινο θ.ά.. Σν 1668 ν νπιηάλνο Μερκέη ν Γ, γνεηεπκέλνο απφ ηηο νκνξθηέο ηνπ Πειίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, έθαλε ηα ρσξηά ηδηνθηεζία ηεο κεηέξαο ηνπ, απαγνξεχνληαο ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ. Σν Πήιην κέρξη ην 17ν αηψλα ππάγεηαη ζην Βειεζηίλν ελψ αξγφηεξα δεκηνπξγείηαη μερσξηζηή ππνδηνίθεζε κε έδξα ηελ Αξγαιαζηή. Σα 1790 ε έδξα πεξλάεη ζηα ρέξηα ηεο Μαθξηλίηζαο πνπ ήηαλ ην κεγαιχηεξν ρσξηφ απφ ηα βαθνχθηα ζε πινχην θαη πιεζπζκφ. «Απηή ε ρψξα έρεη ηφπν πεξηζζφηεξν απφ φια ηα ρσξία ηα εηζνδήκαηά ηεο είλαη πξψην ην κεηάμη θαη ζηηάξη, θαη θξαζί, θαη κέιη εμαίξεην έρεη πνιχλ ηφπνλ αγεψξγεην δηα δψα, εηο ηνλ νπνίν έξρνληαη απφ ηελ άλσ Θεηηαιία θαη Μαθεδνλία θαη μερεηκάδνπλ ηα δψα ηνπο κέζα εηο ηελ ρψξα, δνπιεχνπλ θαη εξγφρεηξα, νη άλδξεο παπνχηδηα, κεηάθηα, δηζάθηα, ηνπξβάδεο, απφ ηα νπνία πξνκεζεχνληαη ηα πεξηζζφηεξα ρσξία», γξάθνπλ πξψηνη νη Γεκεηξηείο. Ο Ν. Μάγλεο, πνπ ηελ επηζθέθζεθε ην 1858, γξάθεη φηη ε Μαθξηλίηζα ήηαλ «ε πξψηε θσκφπνιηο, κάιινλ δε πφιηο δηα ην κέγεζνο θαη ην πξνλφκηνλ, ην νπνίνλ είρε λα είλαη -ηξφπνλ ηηλά- κεηξφπνιηο θαη πξσηεχνπζα ησλ βαθνπθίσλ». Δθηφο απφ ηηο πνιιέο εθθιεζίεο πνπ ρηίζζεθαλ ζην ρσξηφ, θπξίσο θαηά ηνλ 18ν αηψλα, αλεγείξνληαη θαη πχξγνη, εθ ησλ νπνίσλ ζήκεξα ζψδνληαη ηξεηο, θαζψο θαη πνιιά αξρνληηθά. Ο δηνηθεηηθφο ρσξηζκφο ζε Βαθνχθηα θαη Υάζηα θαηαξγείηαη ην Ζ ζρεηηθή απηνλνκία ησλ Πειηνξείηηθσλ ρσξηψλ θαηά ηνλ 17ν θαη 18ν αη. νδήγεζε ζε πλεπκαηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή αλάπηπμε. Ζ πιηθή επεκεξία πνπ πξνήιζε απφ ηελ εκπνξηθή αλάπηπμε, ηελ αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο θαη ηεο νηθνηερλίαο θαη ηε λαπηηιηαθή άλζεζε, νδήγεζε ζε λέεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ ζην Πήιην, ηδηαίηεξα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ θαη αξγφηεξα απφ πινχζηνπο Μνζρνπνιίηεο θαη Βιάρνπο, ελψ νη μεληηεκέλνη έζηειλαλ ρξήκαηα γηα ηελ αλαθαίληζε θαη ίδξπζε εθθιεζηψλ. Έηζη νη Πειηνξείηεο ήξζαλ ζε επαθή κε ηηο πξνεγκέλεο θνηλσλίεο ηεο Δπξψπεο θαη ηνλ Διιεληζκφ ηεο Γηαζπνξάο, πνπ είρε ήδε δηαπνηηζηεί απφ ην πλεχκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ. ρνιεία κε λέεο δηδαθηηθέο θαη βηβιηνζήθεο ηδξχζεθαλ θαη νη ιφγηνη επηδφζεθαλ ζε εθδνηηθφ θαη ζπγγξαθηθφ έξγν κε αίηεκα ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε. Ζ ζηαδηαθή απηή άλνδνο ηνπ Πειίνπ έδσζε ζηνπο θαηνίθνπο έλα ειεχζεξν πλεχκα πνπ ζπλδπάζηεθε κε ηνλ ειιεληθφ αγψλα γηα ειεπζεξία απφ ηνπο Σνχξθνπο. Έλζεξκνη παηξηψηεο είραλ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα θαη θπξίσο ζηελ επαλάζηαζε ηνπ Ζ Μαθξηλίηζα ήηαλ απφ ηα πξψηα ρσξηά ηεο Θεζζαιίαο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ αγψλα θαηά ησλ Σνχξθσλ. Έιαβε 55

56 κέξνο ζην θίλεκα ηνπ 1854 αιιά θαη ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ χκθσλα κε ηνλ αγσληζηή Μηιηηάδε ετδάλε, ε πξψηε κάρε ζηε Θεζζαιία ζηα πιαίζηα ηεο εμέγεξζεο, έγηλε ζηε κνλή νπξβηά (ηεο Μαθξηλίηζαο), ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ ηε κάρε ηνπ αξαθελνχ, ηνλ ίδην ρξφλν, νη καθξηληηζηψηεο πνιέκεζαλ γελλαία ηνλ Ηζθεληέξ παζά. θνηψζεθαλ 500 ηνχξθνη θαη κφλν ηξεηο αληάξηεο. ηε κάρε απηή, ζηελ νπνία δνινθνλήζεθε ν κέγαο θηιέιιελαο ξεπφξηεξ ησλ Times, Κάξνινο γι, μερψξηζαλ γηα ηνλ εξσηζκφ θαη ηελ απηαπάξλεζε ηνπο ηξεηο γπλαίθεο, ε Μαξγαξίηα Μπαζδέθε (Μαιηνχθα), ε νπίπαηλα θαη ε Παπαζαλάζαηλα Μεηξηάλα. Ζ ελζσκάησζε ζην λέν ειιεληθφ θξάηνο έγηλε ην 1881, νπφηε θαη απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δήκνπο ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο. Νεφηεξα ρξφληα εκαληηθφ γεγνλφο ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο πεξηνρήο ήηαλ ε επέθηαζε ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ έμσ απφ ην θάζηξν απφ ην 1830 θαη κεηά. Ζ εμέιημή ηνπ ζε νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο Θεζζαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαξαρψδε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηα νξεηλά κέρξη ην 1881 νδήγεζαλ ζηελ παξαθκή ησλ Πειηνξείηηθσλ θέληξσλ. Ζ Μαθξηλίηζα εθηίζεηαη ζηε δνθηκαζία ηεο παξαθκήο θαη ζηνλ θίλδπλν αθαληζκνχ κε ηελ αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνηχπνπ ηεο ρψξαο, θαζψο ην εκπφξην θαη ε βηνηερληθή αλάπηπμε ζπγθεληξψλνληαη ζην Βφιν. Ζ δηεχξπλζε ηεο αζηηθνπνίεζεο ζεκαίλεη θαη ηελ ζπξξίθλσζε ηεο ππαίζξνπ ηφζν πιεζπζκηαθά φζν θαη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά, έλα θαηλφκελν πνπ εληείλεηαη ηδηαίηεξα κεηά ηνλ παγθφζκην πφιεκν. ην Μεζνπφιεκν εκθαλίδεηαη ζην ρσξηφ θαη αθήλεη ηα ίρλε ηνπ, ζε καγαδηά θαη αξρνληηθά, ν ιατθφο δσγξάθνο Θεφθηινο Υαηδεκηραήι. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ πνιιέο αληάξηηθεο νκάδεο έβξηζθαλ θαηαθχγην ζην Πήιην πνπ απνηέιεζε βάζε ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ ΔΛΑ γηα ηνλ αγψλα ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο, αιιά ππέζηε θαη βαξηά αληίπνηλα κε ππξπνιήζεηο ρσξηψλ θ.ά.. Μεηά ην β παγθφζκην πφιεκν μεθίλεζε ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο πνπ ζπλερίδεη κέρξη ηηο κέξεο καο. Καηά ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζρεδίνπ «Καπνδίζηξηα» ε Μαθξηλίηζα παξακέλεη Κνηλφηεηα θαη εληάζζεηαη ζην δίθηπν «Σσλ Διιήλσλ νη Κνηλφηεηεο». Χζηφζν κε ην λέν ζρέδην Καιιηθξάηεο ε Μαθξηλίηζα ελζσκαηψζεθε ζην Γήκν Βφινπ. Α.2.9 Πλεπκαηηθνί θαη Πνιηηηζηηθνί Φνξείο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηε Γ.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ην νπνίν αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε θπβεξλεηηθνχο θαη κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο, κε δηεζλείο νξγαληζκνχο ή αληίζηνηρνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, ζπκκεηέρεη θαη ζηεξίδεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε επηζηεκνληθά Ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 56

57 Δπίζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζχιινγνη, ζπλεηαηξηζκνί: - χιινγνο Δπαγγεικαηηψλ Μαθξηλίηζαο - Αζιεηηθή Έλσζε Μαθξηλίηζαο - Πξννδεπηηθφο χιινγνο Μαθξηλίηζαο - Οκάδα Γπλαηθψλ Μαθξηλίηζαο 57

58 Α.3. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ A.3.1 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζεί, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηππψλνληαο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηνπ ζπλφινπ ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπίζεο ζα γίλεη εθηίκεζε ησλ αηηηψλ αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη ηα θπζηθά ζπζηήκαηα. Ζ Γ.Δ. εθηείλεηαη ζηηο δπηηθέο πιαγηέο ηνπ φξνπο Πήιην θη έρεη κέζν πςφκεηξν 600 κέηξα. Σν αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο είλαη αξθεηά έληνλν κε κέηξηεο έσο πςειέο θιίζεηο (30 ν έσο 45 ν ) θαη βαζηέο ραξαδξψζεηο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη πιήζνο κηθξψλ ξεκάησλ θαη ρεηκάξξσλ. Σν ζχλνιν ηεο πεξηνρήο κειέηεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ γεσινγηθή δνκή ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλάγιπθν θαη ηηο θιηκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, δηακνξθψλνπλ έλα αμηνζεκείσην αξηζκφ βηνηφπσλ, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε πινχζηα ρισξίδα, ζηνλ απμεκέλν ελδεκηζκφ θαη ζηε δηακφξθσζε κεγάινπ αξηζκνχ ηχπσλ βιάζηεζεο. ξνο Πήιην Σν φξνο Πήιην εθηείλεηαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο ζρεκαηίδνληαο ηε ρεξζφλεζν πνπ δηαρσξίδεη ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν απφ ην Αηγαίν πέιαγνο. Έρεη επίκεθεο ζρήκα κε θαηεχζπλζε ΒΓ πξνο ΝΑ θαη κήθνο πεξί ηα 44 ρικ.. Φειφηεξε θνξπθή ηνπ είλαη ν Πνπξηαλφο ηαπξφο (1.624 κ.) ζηα βφξεηα ηνπ βνπλνχ, εληφο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, κε επηζθέςηκε ιφγσ χπαξμεο ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη πιαγηέο ηνπ βνπλνχ θαιχπηνληαη απφ εθηεηακέλα δάζε (δξπο, έιαηα, νμηέο θαζηαληέο, πιαηάληα θ.ά.), ελψ ρακειά εληνπίδνληαη δελδξνθαιιηέξγεηεο (θπξίσο κειηέο θαη ειηέο) θαη καθθία βιάζηεζε. Ζ ρισξίδα είλαη πινχζηα ζε θνηλά είδε θαη θαξκαθεπηηθά θπηά. Ζ χπαξμε κεγάισλ ξεγκάησλ έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία αμηφινγσλ πεγψλ (70 γλσζηέο) κε ζεκαληηθφηεξεο απηέο ηεο Καιηαθνχδαο θαη ηεο Λαγσλίθαο. Γελ εληνπίδνληαη πνηάκηα ζηαζεξήο ξνήο, αιιά κεγάια ξέκαηα κε πδαηνπαξνρή θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο φπσο ηεο Λαγσλίθαο, ηνπ Βξχρσλα, ηεο Φεινχθαο θαη ηεο Καιηαθνχδαο ζηα βφξεηα ηεο Γ.Δ.. Α Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία Σν θιίκα ηεο Μαγλεζίαο παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο, γεληθά φκσο είλαη εχθξαην. Ζ πεξηνρή ηνπ Πειίνπ παξνπζηάδεη, αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο πεξηνρέο είηε θιίκα πγξφ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο δηάξθεηαο θαη πνιχ ζεξκφ θαινθαίξη, ήπηνπο ρεηκψλεο θαη πνιχ πγξέο φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο, είηε ρεξζαίν κεζνγεηαθφ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ ζεξκά θαη μεξά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκψλεο. ην αλαηνιηθφ Πήιην νη βξνρέο θαη ε νκίριε είλαη ζπλεζέζηεξεο, ελψ ζην δπηηθφ ην θιίκα είλαη πην ήπην θαη μεξφ. Σελ πεξίνδν Γεθέκβξην Μάξηην ζεκεηψλνληαη ρηνλνπηψζεηο πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ζε πςφκεηξν 500 κέηξσλ. 58

59 Θεξκνθξαζία ηε Μαθξηλίηζα ιεηηνπξγεί απφ ην 2009 κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ (Γ. Μήθνο (Lon) 22 ν 59, Γ. Πιάηνο (Lat) 39 ν 24, πςφκεηξν 796κ.). Απφ εθεί αληινχκε ζηνηρεία γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ γηα ην Δηθφλα 6: Θέζε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ νκάδα κειέηεο Με βάζε ηε κέζε ζεξκνθξαζία γηα ηελ παξαπάλσ πεξίνδν ν ςπρξφηεξνο κήλαο είλαη ν Ηαλνπάξηνο κε 1,7 C, ελψ ε πςειφηεξε κέζε ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεηαη ην κήλα Ηνχιην κε 25.7 C. Ζ πςειφηεξε κέγηζηε ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεηαη θαη πάιη ηνλ Ηνχιην (35,8 C) θαη ε ρακειφηεξε κέζε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θαηαγξάθεηαη ηνλ Ηαλνπάξην ρσξίο φκσο λα απέρεη πνιχ απφ ηηο ηηκέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ (-0,7 θαη -0,1 C αληίζηνηρα). Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία πνπ θαηαγξάθεθε γηα ην 2012 ήηαλ -7,1 C ηνλ Ηαλνπάξην. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη κέζεο κέγηζηεο, κέζεο ειάρηζηεο θαη κέζεο ζεξκνθξαζίεο. Μέζε Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέζε Μέγηζηε κεληαία Θεξκνθξαζία ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔΜ ΓΔΚ -0,7-0,1 5,6 8,8-19,8 22,1 21,3 17,1 14,4 9 3,2 1,7 2,4 7,9 11,8-23,1 25,7 24, ,9 10,8 5,6 4,1 5 10,6 15,4-26,9 29, ,7 20,1 12,8 8,3 59

60 Πίλαθαο 16 θαη Γηάγξακκα 10: Μέζεο Θεξκνθξαζίεο Μαθξηλίηζα Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο απφ ηελ νκάδα κειέηεο Δπεηδή ν ζηαζκφο ηεο Μαθξηλίηζαο είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηνο παξαζέηνπκε ζηνηρεία θαη απφ ην γεηηνληθφ ζηαζκφ ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο ζην Βφιν (Γ. Μήθνο (Lon) 22 ν 48'0" / Γ. Πιάηνο (Lat) 39 ν 13'0"/ Όςνο 14,62κ.). Σα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν Μέζε Διάρηζηε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέζε Μεληαία Θεξκνθξαζία Μέζε Μέγηζηε κεληαία Θεξκνθξαζία ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔΜ ΓΔΚ 2,8 3,4 4,8 7,7 12,1 16,3 18,6 18,5 15,7 12,1 8,2 4,5 6,6 7,6 9,9 14,1 19,5 24,5 26,8 26,1 22,2 16,9 12,1 8,2 11,1 12,3 14,3 18, , ,6 16,8 12,6 Πίλαθαο 17 θαη Γηάγξακκα 11: Μέζεο Θεξκνθξαζίεο Βφινο Πεγή: 60

61 Παξαηεξείηαη φηη νη ηηκέο γηα ην Βφιν είλαη γεληθά πςειφηεξεο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά ησλ δχν ζηαζκψλ. Άιισζηε ην θιίκα ηνπ Βφινπ επεξεάδεηαη ζαθψο πεξηζζφηεξν απφ ηε ζάιαζζα θαη είλαη πην ζεξκφ θαη πγξφ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Βξνρνπηψζεηο Απφ ην ζηαζκφ ηεο Μαθξηλίηζαο πξνθχπηεη φηη ν πην βξνρεξφο κήλαο γηα ην 2012 ήηαλ ν Φεβξνπάξηνο κε ζπλνιηθφ χςνο βξνρφπησζεο 307,2 mm θαη αθνινπζνχλ ν Γεθέκβξεο θαη ν Ννέκβξεο. Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο νη βξνρέο ήηαλ ειάρηζηεο κε κφιηο 1 εκέξα βξνρήο (0,2mm). Σν κεγαιχηεξν χςνο βξνρφπησζεο αλά εκέξα ζεκεηψζεθε ην Γεθέκβξε (193,2mm). ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔΜ ΓΔΚ Ύςνο βξνρφπησζεο (mm) 46,0 307,2 76,4 60,2-0,2 0,2 0,2 89,6 58,8 121,2 269,0 Πίλαθαο 18 θαη Γηάγξακκα 12: Όςνο βξνρνπηψζεσλ Μαθξηλίηζα Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο απφ ηελ νκάδα κειέηεο 61

62 Σα αληίζηνηρα ζηνηρεία απφ ην Μ.. Βφινπ έρνπλ σο εμήο: ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔΜ ΓΔΚ Μέζε Μεληαία Βξνρφπησζε πλνιηθέο κέξεο Βξνρήο 49,0 46,9 53,3 35,8 36,8 22,1 17,4 15,9 35,6 63,1 63,6 60,5 12,3 10,2 8,1 6,5 4,6 3,6 2 2,2 3,6 7,3 8,4 11,4 Πίλαθαο 19 θαη Γηάγξακκα 13: Όςνο Βξνρφπησζεο Βφινο Πεγή: Παξφηη θαίλνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιηκαηηθνχ ηχπνπ, δειαδή νη πγξνί ρεηκψλεο ε μεξή ζεξηλή πεξίνδνο, επηβεβαηψλεηαη ε πξνεγνχκελε παξαηήξεζε πεξί ηεο δηαθνξάο κηθξνθιίκαηνο ζηηο δχν πεξηνρέο. ηε Μαθξηλίηζα ε δηαθνξά ησλ δχν επνρψλ είλαη πην απφηνκε, σζηφζν πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε ρξνληθή δηαθνξά ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε παγθφζκηα θιηκαηηθή αιιαγή γίλεηαη νινέλα θαη πην αηζζεηή. Άλεκνη Σα ζηνηρεία γηα ηε κέζε κεληαία έληαζε αλέκσλ απφ ην ζηαζκφ Μαθξηλίηζαο δείρλνπλ φηη νη θπξίαξρνη άλεκνη ζηελ πεξηνρή γηα ζρεδφλ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη νη βφξεηνη κε κέζε ηαρχηεηα 10,9 ρικ./ψξα. Μέζε κεληαία δηεχζπλζε αλέκσλ Μέζε κεληαία Σαρχηεηα Αλέκσλ (km/h) ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΗΟΤΝ ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔΜ ΓΔΚ ΒΒΓ ΑΝΑ ΒΒΓ ΑΝΑ - Β ΝΝΑ Β Β ΒΒΓ ΒΒΓ ΑΝΑ 15,7 16,4 10,8 11,6-9,0 7,8 8,7 8,5 9,0 9,3 12,4 62

63 Πίλαθαο 20 θαη Γηάγξακκα 14: Μέζεο κεληαίεο ηαρχηεηεο αλέκσλ Μαθξηλίηζα Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο απφ ηελ νκάδα κειέηεο πσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ κε ηελ θιίκαθα Beaufort, νη κέζνη άλεκνη ηεο πεξηνρήο είλαη θπκαίλνληαη απφ 4 έσο 6 κπνθφξ, είλαη δειαδή κέηξηνη έσο ηζρπξνί. Α Υισξίδα πσο ήδε αλαθέξζεθε ε πεξηνρή κειέηεο απνηειεί κέξνο ηνπ Πειίνπ θαη επνκέλσο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλή. Χζηφζν, ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Γ.Δ. εληνπίδνληαη θαη κηθξά πεδηλά ηκήκαηα. Οη κεηαβνιέο ηνπ αλαγιχθνπ θαη νη κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο δηακνξθψλνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο ηνπίνπ: Σνπίν νξεηλψλ εθηάζεσλ, φπνπ θπξηαξρεί ε δαζηθή βιάζηεζε (ηνπηνινγηθά ραξαθηεξίδεηαη silva) Σνπίν εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ κε θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηε κίμε ρακειήο δαζηθήο βιάζηεζεο κε θξπγαλφηνπνπο θαη θαιιηέξγεηεο (saltus, ager) Αγξνηηθφ ηνπίν κε θπξίαξρεο ηηο δελδξνθαιιηέξγεηεο (δηαρσξηζκέλεο απφ άλδεξα πεξίθξαθηα ager) Αγξνηηθφ ηνπίν κε θπξίαξρεο ηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο άλεπ δηαρσξηζκψλ (πεδηλφ ager). ηηο εκηνξεηλέο πεξηνρέο ζπλαληάηαη ζακλψδεο θαη εκηζακλψδεο βιάζηεζε (βνζθφηνπνη) θαη ελαιιαγή θπζηθήο βιάζηεζεο θαη θαιιηεξγεηψλ. ζνλ αθνξά ηηο δαζηθέο εθηάζεηο απαληψληαη νη παξαθάησ δψλεο δαζηθήο βιάζηεζεο θαηά Νηάθε (1989), (Βαβίδνο θ.ά., 1996, Δξγαζηήξην Αγξνηηθνχ Υψξνπ, Α.Ν.Δ.Μ, 2002) Queretalia ilicis (Δπκεζνγεηαθή δψλε): κε ππνδψλεο Quercion ilicis θαη Oleo-ceratonion. Καηαιακβάλεη ηα ρακειφηεξα πςφκεηξα θαη πεξηιακβάλεη ζακλψλεο αεηθχιισλ πιαηπθχιισλ (maquis), θξχγαλα θ.ά., ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαιχπηεηαη απφ αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο ζηα ρακειά πςφκεηξα θαη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (ειηά) ςειφηεξα. Αδσληθά εκθαλίδνληαη ζπδελδξίεο πιαηάλνπ (Platanus orientalis). ηε δψλε απηή εκθαλίδνληαη ηα πεξηζζφηεξα 63

64 απηνθπή αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά taxa, φπσο ηα Salvia fruticosa (θαζθφκειν), Thymus spp. (ζπκάξη), Sideritis spp. (ηζάη) θ.ά.. Quercetalia pubescentis (Παξακεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο): κε ππνδψλεο Ostryo-carpinion θαη Quercion confertae. ηε δψλε απηή εκθαλίδνληαη δάζε δξπφο (Quercus frainetto) θαη θαζηαληάο (Castanea sativa). Αδσληθά εκθαλίδνληαη ζπδελδξίεο πιαηάλνπ (Platanus orientalis) θαη εμσδσληθά ζπζηάδεο νμηάο (Fagus sylvatica) ελψ κέζα ζηα δάζε ππάξρεη ζε κεγάιε αθζνλία ε άγξηα κειηφλη (Melittis melissophyllum). Fagetalia (Εψλε δαζψλ νμπάο, ειάηεο θαη παξακεζνγείσλ θσλνθφξσλ): εκθαλίδεηαη πάλσ απφ ηελ παξακεζνγεηαθή δψλε θαη θηάλεη σο ηα δελδξνφξηα. Κπξηαξρεί ε νμπά (Fagus silvatica) θαη κεκνλσκέλα άηνκα πβξηδνγελνχο ειάηεο (Abies borisii regis), ελψ ηα θαξκαθεπηηθά taxa είλαη ιηγφηεξα θαη εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηηο παξπθέο ησλ δαζψλ. Αδσληθέο δηαπιάζεηο: απνηεινχλ θπξίσο παξφρζηα βιάζηεζε θαηά κήθνο ησλ θχξησλ θαη δεπηεξεπφλησλ ξεκάησλ, ζε πγξέο - ειψδεηο ζέζεηο. Απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ ηα είδε Platanus orientalis, Salix incana, Salix alba, Populus alba, Alnus glutinosa θ.ά.. ηα νηθνζπζηήκαηα απηά δεκηνπξγνχληαη άξηζηεο ζπλζήθεο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο πιεζψξαο δψσλ (εληφκσλ, εξπεηψλ, πηελψλ θαη ζειαζηηθψλ). Σα θπξηφηεξα είδε πνπ απαληψληαη ζε φιεο ηηο θπηνθνηλσληθέο δψλεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Κνηλφ φλνκα Δπηζηεκνληθφ φλνκα Αγξάκπειε Clematis vitalba Αγξηειηά Olea europaeae Αγξηνθαζηαληά Castanea vulgaris Αγξηνθνξνκειηά Prunus pseudoarmenica Αγξηνηξηαληαθπιιηά Rosa sempervirens Άκηζρνο ή απφδηζθνο δξπο Q. sessiliflora Αξηά Quercus ilex Αζπάιαζνο Calycotoma villosa Βάηνο Rubus sp. Γαιαηζίδα Euphorbia oxyacantha Γαχξνο Carpinus betulus Γθνξηζηά Pyrus amygdaliformis Γιηζηξνθνπκαξηά Arbutus adrachnae Διάηε θεθαιιεληαθή Αbies cephalonica Διάηε πβξηδνγελήο Abies borisii regis Διηά Olea oleaster Δπζχθινηνο δξπο Quercus cerris Ηπππνθαζηαληά Aesculus hippocastanum Καξπδηά Juglans regia Καζηαληά Castanea sativa Κέδξν Juniperus oxycedrus Κηζζφο Hedera helix Κνθνξεβπζηά Pistacia terebinthus Κνπκαξηά Arbutus unedo Κνπηζνππηά Cercis siliquastrum Κξαληά Cornus max θαη C. senquinea Κξάηαηγνο Crataegus sp. Κππαξίζζη Cupressus sempervirens 64

65 Λαδαληά Μειφθεξδνο Μπξηηά Ομπά δαζηθή Οζηξπά Πoπξλάξη Παιηνχξη Παξαζαιάζζηα πεχθε Πιάηαλνο Πιαηχθπιινο δξπο Ππμάξη Ρείθη θιήζξν νξβηά πάξην θελδάκη ρίλνο Σδηηδηθηά Σξαρεία πεχθε Σξίινβνο ζθέλδακνο Σξηθχιιη δελδξψδεο Σζαπνπξληά Σζνπθλίδα Φηιχθη Φιακνπξηά Φνχζθα Φξάμνο Φξάμνο Φηέξε Υαιέπηνο πεχθε Υλνψδεο δξπο Υξπζφμπιν Φεπδαθαθία Cistus incana Juniperus foetidissimma Myrtus communis Fagus sylvatica Ostrya carpinifolia Quercus coccifera Paliurus australis Pinus maritima Platanus orientalis Quercus conferta Buxus sempervirens Erica arborea Alnus glutinosae Sorbus sp. Spartium junceum Acer sp. Pistacia lentiscus Eleagnus angustifolius Pinus brutia Acer trilobum monsrensulanum Trifolium sp. Prunus spinosa Urtica urens Phillyrea media Tillia pomentosa Colutea arborencis Fraxinus ornus Fraxinus ornus Pteridium sp. Pinus halepensis Q. pubescens Rhus cotinus Robinia pseudoacacia Πίλαθαο 21: Κπξηφηεξα ρισξηδηθά ήδε Μαγλεζίαο Πεγή: ΠΔΠ Μαγλεζίαο, θεθ. 9 εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα κέρξη ζήκεξα γλσζηά ζηνηρεία, ζην Πήιην έρνπλ θαηαγξαθεί 620 taxa, εθ ησλ νπνίσλ 12 είλαη πηεξηδφθπηα, 5 γπκλφζπεξκα θαη ηα ππφινηπα αγγεηφζπεξκα (521 δηθνηπιήδνλα θαη 82 κνλνθνηπιήδνλα), ελψ ηνπιάρηζηνλ 50 είλαη θαξκαθεπηηθά. Μεξηθά απφ απηά παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: Επιςτημονική ονομαςία Κοινή ονομαςία (Ανάςη 1976) Pteridophyta Aspleniaceae Asplenium ceterach L. Σκορπιδόχορτο, ςκορπιδάτςι, ςκοπθροτιρι, ςκορπίδι, χρυςόχορτο, αγριοςπάρτι Equisetum arvense L. Ρολυτρίχι, πολυκόντυλο, πολυκόμπι Spermatophyta Gymnospermae Cupressaceae Cupressus sempervirens L. Κυπαρίςςι Juniperus communis L. ssp. Communis Άρκευκοσ, κζδρα, αγριοκυπαρίςςι, ιμεροσ κζδροσ 65

66 Taxaceae Taxus baccata L. Angiospermae Dicotyledonae Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertner Caryophyllaceae Saponaria officinalis L. Cistaceae Cistus creticus L. Compositae Bellis perennis L. Tussilago farfara L. Cruciferae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Ericaceae Arbutus unedo L. Geraniaceae Geranium robertianum L. Guttiferae Hypericum perforatum L. Labiatae Melissa officinalis L. Melittis melissophyllum ssp. albida (Guss.) P. W. Ball Origanum vulgare L. Sideritis raeseri Boiss & Heldr. ssp. Raeseri Sideritis scardica Griseb. Teucrium chamaedrys L. ssp. chamaedrys Thymus longicaulis ssp. chaubardii (Boiss. & Heldr.) Jalas Thymus sibthorpii Benth. Lauraceae Laurus nobilis L. Leguminosae Spartium junceum L. Oleaceae Olea europaea L. Papaveraceae Chelidonium majus L. Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Platanaceae Platanus orientalis L. Ranunculaceae Κταμοσ, ιμερο ζλατο, δζνδρο του κανάτου, "μίλοσ (κατά Θεόφραςτο) και ςμίλαξ (κατά Διοςκουρίδθ)" Σκλικρο, ςκλιρα, κλικρα Γκολαρία, ςαπουνόχορτα, χαλβαδόριηα, καλοςτροφκι Λαδανιά, αλάδανοσ, αλθταριά, ιμερθ κουνουκλιά, ιμερο κιςτάρι, ακίςςαροσ Μπζλισ θ πολυετισ, αςτρουλάκθ, αςπρολοφλουδο, λιμονόχορτο, μαργαρίτα Βιχιο το ςιτόφιδο, χαμόλευκο, γλυφομάνα, βιχανι Καπςάκιο το βαλάντιο, τςουρκιάσ, τραγιά, αγριοκαρδαμοφρα, αγριοκάρδαμο Κουμαριά Γεράνιο το ροβερτιανο, γεράνιο, βρωμοςαρδζλα Σπακόχορτο, βάλςαμο, χελενοχόρταρο, βαλςαμάκι, περίκι, "άςκυρο (κατά Διοςκουρίδθ)" Μζλαινα, βαλλωτι, μελιςςόχορτο, μελιςςοβότανο, αγριομζλιςςα, κιτροβάλςαμο Μελιςςόφιλλο, άγρια μελιόνι ίγανθ Τςάι του βουνοφ Τςάι του βουνοφ Χεδρυά, τεοφκριο Θυμάρι Θυμάρι Δάφνθ, βάγια Σπάρτο, "ςπάρτιον (κατά Διοςκουρίδθ)" Ελιά Χελιδόνιο, "χελιδόνιο (κατά Διοςκουρίδθ)" Ρεντάνευρο Ρλατάνι, βλατζνι 66

67 Clematis vitalba L. Rosaceae Fragaria vesca L. Geum urbanum L. Rubus canescens DC. Rubus hirtus Waldst. & Kit. Rubus saxatils L. Salicaceae Salix alba L. Scrophulariaceae Veronica officinalis L. Urticaceae Parietaria officinalis L. Urtica dioica L. Valerianaceae Valeriana italica L. Violaceae Viola tricolor L. Monocotyledonae Liliaceae Ruscus aculeatus L. Orchidaceae Orchis spp. Αμπελίνα, κουρμίνια, χελιδρονιά Φράουλα, χαμαικζραςο Καρυοφφλι Βατομουριά, Βάτοσ, Βατςινιά Βατομουριά, Βάτοσ, Βατςινιά Βατομουριά, Βάτοσ, Βατςινιά Ιτιά, "ςκλιάροσ (κατ' Πμθρο)" Βερόνικα Ραριετάρια, ανεμοκλεϊτί, περδικάκι, ανεμόκλαδο, παρκενοφδι Τςουκνίδα Νάρδοσ, βαλεριανα, ηαμποφκοσ, μυριςτικι Ρανςζσ Οξυμερςίνθ, μερςίνθ, αγριομερςίνθ, κουρελιά Αγρια ορχιδζα, ςαλζπι Πίλαθαο 22: Φαξκαθεπηηθά taxa πνπ εκθαλίδνληαη ζην Πήιην Πεγή: «Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο ρισξίδαο ηνπ Πειίνπ», Φσηηάδεο, Γ. Α Παλίδα Ζ πνηφηεηα θαη ε πνηθηιία ηεο ρισξίδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνινγία θαη ηελ έληαζε θαη ην είδνο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, δηαηήξεζαλ ζεκαληηθά ζε αμία θαη ζε πνηθηιία ελδηαηηήκαηα παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Οη νξεηλνί φγθνη ηεο πεξηνρήο κε ηα εθηεηακέλα δάζε θαη ε ηζρπξή παξνπζία ηεο καθθίαο βιάζηεζεο ζηα ρακειφηεξα πςφκεηξα, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαβίσζεο ζε ζεκαληηθνχο πιεζπζκνχο ζπνλδπισηψλ ζειαζηηθψλ, πηελψλ, ακθίβησλ θαη εξπεηψλ. Ζ ζχλζεζε ηεο παλίδαο αθνινπζεί ηελ ηππηθή γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Πειίνπ. Ζ πεξηνρή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ νξληζνπαλίδα, εμνχ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απνηεινχζε ηκήκα ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ CORINE κε θσδηθφ Α Κνξπθέο ξνπο Πήιην θαη Α Οξεηλφ ζπγθξφηεκα Πειίνπ Μαπξνβνπλίνπ. Καηαγξάθνληαη πεξί ηα 45 εηδή πνπιηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ αξπαθηηθά (αεηνί, γεξάθηα θ.ά.), ρειηδφληα, γθηψλεδεο, ηξπγφληα θ.ά., φπσο θαηλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα: Επιςτημονική ονομαςία Κοινή ονομαςία Accipiter brevipes Σαΐνι Accipiter gentiles Διπλοςάινο Accipiter nisus Ξεφτζρι 67

68 Accipiter prevites Apus melba melba Aquila chrysaetos chrysaetos Aquila pomarina Athene noctua Bubo bubo Buteo buteo vulpinus Buteo rufinus rufinus Calandrella brachydactyla Caprimulgus europaeus Carduelis carduelis Carduelis chloris Circaetus gallicus Ciconia ciconia Columba oenas oenas Coracias garrulous Cuculus canorus Dendrocopos leucotos lilfordi Dendrocopos medius medius Dendrocopos syriacus Emberiza hortulana Erithacus rubecula Falco eleonorae Falco naumanni Falco peregrinus brookei Falco subbuteo Falco tinnunculus Ficedula semitorquata Frigilla coelebs Gyps fulvus Hiraaetus pennatus Hirundo rustica Lanius collurio collurio Lullula arborea arborea Monticola solitaries Motacilla alba Motacilla cinerea Motacilla flava Neophon percnopterus Otus scops Parus palustris Passer domesticus Pernis apivorus Phylloscopus bonelli orientalis Sitta europaea caesia Sitta neumayer neumayer Strix aluco aluco Sylvia cantillans albistriata Sylvia curruca curruca Sylvia hortensis crassirostris Πίλαθαο 23: Οξληζνπαλίδα Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Σαΐνι Σκεπαρνάσ Χρυςαθτόσ Κραυγαθτόσ Κουκουβάγια Μποφφοσ Γερακίνα Αετογερακίνα Μικρογαλιάντρα Γυδοβυηάχτρα Καρδερίνα Φλϊροσ Φιδαετόσ Λευκοπελαργόσ Φαςςοπερίςτερο Χαλκοκουροφνα Κοφκοσ Λευκονϊτθσ Μεςοτςικλθτάρα Βαλκανοτςικλθτάρα Βλάχοσ Κοκκινολαίμθσ Μαυροπετρίτθσ Κιρκινζηι Ρετρίτθσ Δενδρογζρακασ Βραχοκιρκίνεηο Δρυομυγοχάφτθσ Σπίνοσ Πρνιο Σταυραετόσ Χελιδόνι Αθτόμαχοσ Δεντροςταρικρα Γαλαηοκότςυφασ Λευκοςουςουράδα Σταχτοςουςουράδα Κιτρινοςουςουράδα Αςπρπάρθσ Γκιϊνθσ Καςτανοπαπαδίτςα Σπουργίτι Σφθκιάρθσ Βουνοφυλλοςκόποσ Δεντροτςοπανάκοσ Βραχοτςοπανάκοσ Χουχουριςτισ Κοκκινοτςιροβάκοσ Λαλοτςιροβάκοσ Δεντροτςιροβάκοσ Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ νκάδα κειέηεο 68

69 Απφ ζειαζηηθά εληνπίζηεθαλ: Επιςτημονική ονομαςία Canis lupus Sus scrofa Vulpes vulpes Lepus europeaus Martes foina Mustelle nivalis Sciurus vulgaris Meles meles Capreolus capreolus Felis silvestris Canis aureus Κοινή ονομαςία Λφκοσ Αγριογοφρουνο Αλεποφ Λαγόσ Κουνάβι Νυφίτςα Σκίουροσ Αςβόσ Ηαρκαδι Αγριόγατα Τςακάλι Πίλαθαο 24: Θειαζηηθά Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ νκάδα κειέηεο Δπίζεο δηαβηνχλ ζεκαληηθνί πιεζπζκνί Bufo viridis viridis (Πξαζηλφθξπλνο), Hyla arborea arborea (Γεληξνβάηξαρνο), Testudo hermanni hermanni (Ολπρνρειψλα) θαη άιισλ εξπεηψλ θαη ακθίβησλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ρσξηθά θαη ρξνληθά αλεμέιεγθηε άζθεζε αλαςπρήο πνπ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο πάλσ ζηνλ πιεζπζκφ νξηζκέλσλ εηδψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη κέρξη ζε νιηθή εμαθάληζή ηνπο. Α Αμηφινγα Οηθνζπζηήκαηα - Πεξηνρέο ήδε Πξνζηαηεπφκελεο - Φπζηθά Σνπία Δληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο εληνπίζηεθαλ ηκήκαηα ησλ εμήο πξνζηαηεπφκελσλ νηθνηφπσλ: Γχν (2) πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Φχζεο Natura 2000: GR (SCI) ξνο Πήιην θαη παξάθηηα ζαιάζζηα δψλε GR (SPA) ξνο Πήιην Γχν Σνπία Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο (Σ.Η.Φ.Κ.) ΑΣ Μαθξηλίηζα θαη Πνξηαξηά Πειίνπ Σν φξνο Πήιην κεηά ησλ ελ απηψ νηθηζκψλ Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο Κ853 αξαθήλνο Καιηαθνχδα Παλαγηάο Πνπξλάξη Διαηφξεκα Γίθηπν Φχζεο Natura 2000 Σν Γίθηπν Natura 2000 απνηειεί έλα Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν θπζηθψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη νηθνηφπσλ εηδψλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί ζε επξσπατθφ επίπεδν. Απνηειείηαη απφ δχν θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: ηηο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) γηα ηελ Οξληζνπαλίδα (Special Protection Areas SPA) φπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 79/409/EK θαη ηνπο Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (ΣΚ) (Sites of Community Importance SCI) φπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 69

70 ΣΚ ιακβάλνληαη ππφςε νη ηχπνη νηθνηφπσλ, ηα είδε ησλ Παξαξηεκάησλ Η θαη ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ηα θξηηήξηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ απηήο. Οη ΕΔΠ, κεηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο απφ ηα Κξάηε Μέιε, εληάζζνληαη απηφκαηα ζην Γίθηπν Natura 2000 θαη ε δηαρείξηζή ηνπο αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2, 3, 4 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ. Αληίζεηα, γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΚ πξαγκαηνπνηείηαη επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θαηά νηθνινγηθή ελφηεηα Βηνγεσγξαθηθψλ εκηλαξίσλ. Οη ΣΚ ππφθεηληαη επίζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2, 3, 4 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. Ο θαηάινγνο ησλ Σφπσλ Κνηλνηηθήο εκαζίαο φζνλ αθνξά ζηε Μεζνγεηαθή δψλε, φπνπ αλήθεη εμ νινθιήξνπ ε Διιάδα, νξηζηηθνπνηήζεθε θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ επίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηεχρνο L259, vol. 49, 21/9/06. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ΣΚ ηα Κξάηε Μέιε ππνρξενχληαη λα θεξχμνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο σο Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) (Special Areas of Conservation - SAC) ην αξγφηεξν κέζα ζε κηα εμαεηία θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο απηψλ. Οη ΔΕΓ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1, 2, 3, 4 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. GR (SPA) ξνο Πήιην Ζ πεξηνρή θαιχπηεη ηηο αλαηνιηθέο θαη βνξεηνδπηηθέο πιαγηέο ηνπ φξνπο Πήιην, ζπλνιηθήο έθηαζεο εθηαξίσλ. Ζ Γ.Δ. εκπίπηεη ζρεδφλ νιφθιεξε ζηε ΕΔΠ. Δμαηξείηαη έλα κηθξφ ηκήκα πνπ νξίδεηαη λνηηναλαηνιηθά ηνπ λνεηνχ νξίνπ πνπ αθνινπζεί ηελ επαξρηαθή νδφ Πνξηαξηάο Μαθξηλίηζαο, πεξηιακβάλνληαο ηνλ νηθηζκφ ηεο Μαθξηλίηζαο θαη ηνλ πεξηθεξεηαθφ δξφκν ησλ θνξπθψλ Κνπθνπξάβα θαη Καινγξίηζα πεξηθιείνληαο ηηο θαη ζπλερίδεη δπηηθά δηαζρίδνληαο ην ξέκα Βαζχξεκα πξνο Φπηφθν, πεξλάεη βφξεηα απφ ην Φπηφθν θαη αθνινπζεί ηνλ δξφκν γηα ηνλ νηθηζκφ Λνπηδίγθν. Απφ εθεί αθνινπζεί ηελ επαξρηαθή νδφ γηα Γιαθπξά. Ζ ΕΔΠ πεξηιακβάλεη ππθλά δάζε νμηάο, άξηζηεο δνκήο, ζηα κέηξα πςφκεηξν θαη ρακειφηεξα δάζε θαζηαληάο δξπφο θαη πιαηάλνπ, καθθία βιάζηεζε, δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (θπξίσο κειηέο) θαζψο θαη βξαρψδεηο αθηέο θη εθβνιέο κηθξψλ ξεκάησλ. ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο, φπνπ θαη ε πεξηνρή κειέηεο, ππάξρνπλ επίζεο βξαρψδεηο ραξάδξεο, θαξάγγηα θαη δηάζπαξηνη ρσκάηηλνη κηθξνί ηακηεπηήξεο, ελψ ζηνπο βνζθφηνπνπο πάλσ απφ ην Βφιν ζπλαληψληαη εθηάζεηο κε πνπξλάξηα (Quercus coccifera) θαη θέδξνπο (Juniperus oxycedrus pseudomaquis). Σα πεηξψκαηα ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο (πεξίπνπ 70%) είλαη ζρηζηφιηζνη (θπιιίηεο θαη γλεχζηνη) κε ζεξπαληίλεο ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα. Τπάξρνπλ επίζεο ηξεηο ζέζεηο κε αζβεζηφιηζνπο (πεξίπνπ 30% ηεο πεξηνρήο). Σν θιίκα είλαη κεζνγεηαθφ κε 3 4 μεξνχο κήλεο θαη ιίγεο εκέξεο παγεηνχ. Οη βφξεηεο θαη αλαηνιηθέο πεξηνρέο είλαη πην πγξέο κε χςνο εηήζηαο βξνρφπησζεο 920 mm ζην Πνπξί έλαληη 540 mm ζην Βφιν, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηε βιάζηεζε. 70

71 Ζ ρισξίδα είλαη πινχζηα ζε θνηλά είδε, αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο ζπάληα θαη ελδεκηθά. Ζ Soldanella pelia είλαη ελδεκηθφ ηνπ Πειίνπ, ελψ ην Dianthus haematocalyx ssp. Pruinosus είλαη ζηελνελδεκηθφ. Δλδεκηθά ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαιίαο είλαη ηα Veronica urticifolia, Centaurea attica ssp. drakiensis θαη Viola rausii, ζπάληα γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζεσξνχληαη ηα tremula Populus, Salix caprea θαη Carex punctata θαη ηέινο ε Viola tricolor ssp. macedonica είλαη ελδεκηθή ησλ Βαιθαλίσλ θαη δε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο. Ζ ΕΔΠ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην ζπηδαεηφ (Hieraaetus fasciatus), ην ρξπζνγέξαθν (Falco biarmicus) θαη ην δξπνκπγνράθηε (Ficedula semitorquata). πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη έλα αλαπαξαγφκελν δεπγάξη ζπηδαεηνχ, έλα αλαπαξαγφκελν δεπγάξη ρξπζνγέξαθνπ θαη ζεκαληηθφ αλαπαξαγφκελν πιεζπζκφ δξπνκπγνράθηε κε πεξηζζφηεξα απφ 10 δεπγάξηα. Ο ζπηδαεηφο θσιηάδεη ζηηο βξαρψδεηο απφθξεκλεο αθηέο ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Πειίνπ. ηελ πεξηνρή κειέηεο εληνπίδνληαη ελδηαηηήκαηα ησλ δξπνκπγνραθηψλ θαη ηνπ ρξπζνγέξαθνπ. Οη δξπνκπγνράθηεο είλαη απνδεκεηηθά πνπιηά. Φσιηάδνπλ ζε πςφκεηξν έσο 2000 κ. ζε ψξηκα δάζε νμηάο, θαζηαληάο ή θαη πιαηάλνπ ζε ρακειφηεξα πςφκεηξα. Πξνηηκά ςειά δάζε κε θιεηζηή θσκνζηέγε, ρσξίο ππφξνθν θαη κε κεγάιν αξηζκφ δξπνθνιαπηψλ πνπ παξέρνπλ θαηάιιειεο ζέζεηο θσιενπνίεζεο (Handrinos and Akriotis 1997). Δλδηαηηήκαηα εληνπίδνληαη θαη ζε ψξηκα δάζε δξπφο θαη γαχξνπ, ζε νπσξψλεο θαη ζε θήπνπο κε ψξηκα δέληξα. Φσιηάδνπλ ζε θνηιφηεηεο ησλ δέληξσλ ή ζε ηερλεηέο θσιηέο. Ζ επηθξάηεηά ηνπο ρξεζηκεχεη γηα ηελ εξσηνηξνπία, ην θψιηαζκα θαη ην ηάτζκα ησλ λενζζψλ, ελψ πεξηιακβάλεη θαη κεξηθά πξνηηκψκελα ζεκεία θειαεδίζκαηνο. Σν είδνο απεηιείηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ελδηαηηήκαηφο ηνπ θπξίσο ιφγσ ηεο θνπήο κεγάισλ ππέξγεξσλ δέληξσλ, ηηο αιιαγέο ζηηο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ επηθέξνπλ θαηαζηξνθή ησλ κεκνλσκέλσλ κεγάισλ δέληξσλ, ηηο εληαηηθέο πξαθηηθέο δαζνπνλίαο (απνςηισηηθέο πινηνκίεο, δηάλνημε ππθλνχ νδηθνχ δηθηχνπ) θαη ηηο ππξθαγηέο. Οη ειιηπείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνινγία ηνπ είδνπο απνηεινχλ έλα αθφκε πξφβιεκα, θαζψο δελ είλαη γλσζηέο νη απαηηήζεηο ηνπ θαη νη αθξηβείο παξάγνληεο πνπ ην νδεγνχλ ζε κείσζε κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά κέηξα πξνζηαζίαο Σν ρξπζνγέξαθν δηαβηεί ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο ΕΔΠ, ελψ κέξνο ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηξνθνιεςίαο ηνπ απνηεινχλ ηα πιαηψκαηα αλαηνιηθά θαη βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ Φπηψθν (Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο). Φσιηάδεη ζε απφθξεκλεο βξαρνπιαγηέο ζε πςφκεηξα απφ 50 έσο θαη πάλσ απφ 1000 θαη έρεη ηππηθφ βηφηνπν ηηο μεξέο αλνηθηέο, ινθψδεηο, ππννξεηλέο πεξηνρέο, ηηο θνηιάδεο κε πνιχ ρακειή θαη αξαηή βιάζηεζε, ιηβάδηα, βνζθφηνπνπο ή πεξηνρέο κε κε αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο. Κπλεγά ζε πεξηνρέο κε αξαηή βιάζηεζε δηάζπαξηεο απφ βξάρηα θαη απνθεχγεη ηηο δαζσκέλεο πεξηνρέο (Tucker and Heath 1994). Γελλά 3-4 απγά (ζπαληφηεξα 2) ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ κε κέζα Μαξηίνπ. Δίλαη είδνο επηδεκεηηθφ θαη πξαγκαηνπνηεί πεξηνξηζκέλεο κεηαθηλήζεηο θπξίσο ηνλ ρεηκψλα, φηαλ θαηεβαίλεη ζε ρακειφηεξα πςφκεηξα. Ζ ηξνθή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνρή, αιιά απνηειείηαη θπξίσο απφ κηθξά ή κεζαίνπ κεγέζνπο πνπιηά, εξπεηά, έληνκα θαη ζπαληφηεξα κηθξά ζειαζηηθά. Κπξηφηεξεο απεηιέο γηα ην ρξπζνγέξαθν είλαη ε ιαζξνζεξία, ε αιιαγή ηνπ θχξηνπ 71

72 ελδηαηηήκαηφο ηνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηε κεηαηξνπή άγνλσλ ή μεξηθψλ εθηάζεσλ ζε αξφζηκεο εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο, ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ, ε παξάλνκε ζπιινγή απγψλ θαη λενζζψλ θαη γεληθά ε αλζξσπνγελείο ελνριήζεηο ζηνπο ηφπνπο αλαπαξαγσγήο θαη ηέινο ηα δίθηπα κεηαθνξάο ξεχκαηνο, απεηιή πνπ ηνπηθά κπνξεί λα είλαη πνιχ πςειή. ηε ΕΔΠ πεξηέρνληαη επίζεο ζεκαληηθά ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ καπξνπειαξγφο (Ciconia nigra), βνπλνζηαρηάξα (Apus melba), ζθεθηάξεο (Pernis apivorus), θηδαεηφο (Circaetus gallicus) θαη γεξαθνηζηξνβάθνο (Sylvia nisoria). Σα ηξία ηειεπηαία εληνπίδνληαη θαη εληφο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, ζηα πιαηψκαηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ Φπηφθν. Χο πξνο ηα ινηπά είδε παλίδαο εληνπίδεηαη πιήζνο ζπάλησλ θαη ελδεκηθψλ εηδψλ αζπφλδπισλ (Lucanus cervus θ.ά.) θαη κία ζεηξά ζπάλησλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ είδε ακθηβίσλ θαη εξπεηψλ, φπσο Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβιέθαξνο), Elaphe situla (πηηφθηδν), Emys orbicularis (Βαιηνρειψλα), Lacerta trilineata cariensis (Σξαλφζαπξα ηεο Ηθαξίαο), Lacerta viridis meridionalis (Πξαζηλφζαπξα), Salamandra salamandra salamandra (αιακάλδξα), Telescopus fallax fallax (Αγηφθηδν), Testudo hermanni hermanni (Ολπρνρειψλα), Testudo marginata (Κξαζπεδσηή ρειψλα), Typhlops vermicularis (Σπθιίλνο) θ.ά.. Απφ ζειαζηηθά εληνπίδνληαη ιχθνη (Canis lupus), δαξθάδηα (Capreolus capreolus), αγξηφγαηνη (Felis silvestris morea), ιαγνί (Lepus europaeus carpathous), αγξηνγνχξνπλα (Sus scrofa), θνπλάβηα (Martes foina), αζβνί (Meles meles) θαη κεζνγεηαθέο θψθηεο (Monachus monachus) ζην ζαιάζζην ηκήκα. Ζ αλζξψπηλε παξνπζία είλαη θαλεξή ζε φιε ηελ πεξηνρή, εθηφο απφ ηα θεληξηθά νξεηλά θαη ηηο απφηνκεο βξαρψδεηο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ θαη είλαη ζπλερήο απφ ηελ αξραηφηεηα, σζηφζν έρνπλ δηαηεξεζεί νη νηθνινγηθέο ηζνξξνπίεο ηεο πεξηνρήο θαη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε βφζθεζε, ε θαιιηέξγεηα, ε πινηνκία, ε αιηεία θαη ε νηθνδφκεζε έρνπλ ελζσκαησζεί πιήξσο. Τπάξρνπλ γξαθηθά ρσξηά πνπ δηαηεξνχλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, θπξίσο πξνο ηα λφηηα ηεο ΕΔΠ φπνπ ε πξφζβαζε είλαη πην εχθνιε, θαιιηέξγεηεο θαη ζρεηηθά ππθλφ νδηθφ δίθηπν. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απνηεινχλ νη δελδξψλεο (κειηέο, θαξπδηέο, θεξαζηέο θ.ά.) θπξίσο λφηηα θαη αλαηνιηθά, ελψ εληνπίδνληαη επίζεο ειαηψλεο θαη ακπειψλεο. Δμαηηίαο ηνπ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο νη θαιιηέξγεηεο αθνινπζνχλ παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη κφλν βνεζεηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζχγρξνλα κέζα. Δθηφο απφ ηε γεσξγηθή παξαγσγή, πινπηνπαξαγσγηθφο ηνκέαο είλαη ν ηνπξηζκφο, πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ήπηεο κνξθέο θαη ζεβαζκφ πξνο ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Μεγαιχηεξε απεηιή γηα ηα νηθνζπζηήκαηα είλαη ε επέθηαζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο αλεμέιεγθηεο αλάπηπμεο πνπ επηβάιινπλ φιν θαη πην ηζρπξέο πηέζεηο. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πξέπεη λα αθνινπζεί νηθνηνπξηζηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ε δηάλνημε δξφκσλ λα πεξηνξίδεηαη ζηηο απαξαίηεηεο ραξάμεηο θαη λα γίλεηαη κε πξνζερηηθφ ζρεδηαζκφ. Οη θαιιηέξγεηεο αθνινπζνχλ ζπλήζσο βηνινγηθέο κεζφδνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν, αιιά ε εηζαγσγή μέλσλ πνηθηιηψλ (θπξίσο κειηέο), επηξξεπψλ ζε αζζέλεηεο έρεη νδεγήζεη ζε απμεκέλε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ξχπαλζε ησλ πδάησλ. Γεληθά, απαηηείηαη ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο κε 72

73 έκθαζε ζηελ νηθνινγηθή ζπληζηψζα, αιιά θαη ζηελ παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ σο κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο. GR (SCI) ξνο Πήιην θαη παξάθηηα ζαιάζζηα δψλε Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξαπάλσ ΕΔΠ (GR ). Τπάξρεη κία κηθξή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ θάιπςε θαζψο είλαη ειαθξψο κηθξφηεξε (31112,16 εθηάξηα). ηελ πεξηνρή κειέηεο, ν ΣΚ θαιχπηεη ην βνξεηναλαηνιηθφ κηζφ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη γηα ηε ΕΔΠ. Σνπίν Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνχ Κάιινπο ΑΣ Μαθξηλίηζα θαη Πνξηαξηά Πειίνπ χκθσλα κε ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ειιεληθή θχζε Filotis ηνπ Δ.Μ.Π., ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ Μαθξηλίηζα θαη ηεο γεηηνληθήο Πνξηαξηάο (Γ.Δ. Πνξηαξηάο) έρεη πξνηαζεί γηα ραξαθηεξηζκφ σο Σ.Η.Φ.Κ.. Πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθή έθηαζε 924,6 εθηαξίσλ, ζηηο πιαγηέο ηνπ Πειίνπ κε ζέα ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ θαη ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν. Καη νη δχν νηθηζκνί είλαη θεξπγκέλνη παξαδνζηαθνί (Π.Γ / , ΦΔΚ 594 Γ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη απνηεινχλ παξαδείγκαηα ελαξκφληζεο ηνπ αλζξσπνγελνχο κε ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σα ζπίηηα είλαη ζπλήζσο κεγάια αξρνληηθά, ζεζζαινκαθεδνληθνχ ξπζκνχ κε ζθεπή απφ πέηξηλεο πιάθεο θαη θήπνπο νπσξνθφξσλ. Οη πιαηείεο είλαη γξαθηθέο κε θξήλεο θαη πιαηάληα (γηα ηα θεξπγκέλα δηαηεξεηέα κλεκεία θαη ηελ πνιενδνκηθή θπζηνγλσκία ηνπ νηθηζκνχ Μαθξηλίηζαο βιέπε θεθ. Α.3.2 θαη Α.4 αληίζηνηρα). Ζ πεξηνρή άλζηζε ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ράξε ζηε βηνηερλία θαη ην εκπφξην. Μεηά απφ κία πεξίνδν παξαθκήο ζήκεξα παξνπζηάδεη λέα ηνπξηζηηθή άλζηζε πνπ γίλεηαη κε ήπην ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο πνπ ζπλδπάδεη θπζηνιαηξηθφ, ηζηνξηθφ θαη ιανγξαθηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ πεξηνρή δελ απεηιείηαη νπζηαζηηθά, αθνχ νη θάηνηθνη έρνπλ θαηαιάβεη πσο πξνζηαηεχνληαο ηνλ ηφπν ηνπο ηνλ εδξαηψλνπλ σο πνηνηηθφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Σν φξνο Πήιην κεηά ησλ ελ απηψ νηθηζκψλ χκθσλα κε ηελ ΤΑ ΤΠΠΔ/Α/Φ31/24512/1858/ (ΦΔΚ 652 Β / ) ην φξνο Πήιην κε ηνπο νηθηζκνχο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ηφπνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο γηα ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ, ηελ αθάληαζηε πνηθηιία ρξσκαηηθψλ ελαιιαγψλ θαη ηνλ έμνρν ζπλδπαζκφ ππθλήο βιάζηεζεο θαη ζέαο πξνο ηε ζάιαζζα. Δπηπξνζζέησο, ραξαθηεξίδνληαη νη νηθηζκνί ηνπ Πειίνπ σο ηφπνη πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο θαζ φηη φπσο έρνπλ δηαηεξεζεί αλαιινίσηνη απφ ηελ επνρή ηεο Σνπξθνθξαηίαο κε ην κεγάιν αξηζκφ αξρνληηθψλ, παξαδνζηαθψλ νηθηψλ, γξαθηθφηαησλ πιαηεηψλ θαη δξνκίζθσλ ζπλζέηνπλ κνλαδηθή εηθφλα θαη ελζπκίδνπλ ην πινχζην ζε ηζηνξία παξειζφλ. 73

74 Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο Σν ΚΑΕ ηδξχζεθε ζηε ζέζε αξαθήλνο Καιηαθνχδα Λνπκπάξδα κε ηελ ΤΑ /2884/ (ΦΔΚ 599 Β /6-7-79) θαη ηα φξηά ηνπ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ ππ αξηζκ. 1931/ (ΦΔΚ 995 Β / ) απφθαζε Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Ζ ζεκεξηλή έθηαζε πεξηιακβάλεη ηηο ζέζεηο αξαθήλνο Καιηαθνχδα Παλαγηάο Πνπξλάξη Διαηφξεκα θαη θαηαιακβάλεη ζηξέκκαηα. Δληφο ηνπ ΚΑΕ απαγνξεχεηαη επ αφξηζηνλ ε ζήξα θάζε ζεξάκαηνο θαη θάζε είδνπο άγξηαο παλίδαο, ε ζχιιεςε θάζε είδνπο άγξηαο παλίδαο γηα κε εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ε θαηαζηξνθή θάζε είδνπο δψλεο κε θπηηθή βιάζηεζε, ε θαηαζηξνθή ησλ δσληαλψλ θπηνθξαθηψλ, ε ακκνιεςία, ε απνζηξάγγηζε θαη ε απνμήξαλζε εισδψλ εθηάζεσλ, ε ξχπαλζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ε έληαμε έθηαζεο ζε πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε έξγσλ ή εξγαζηψλ αλαδαζκνχ, αιηεπηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθελψζεσλ, ιαηνκείσλ, κεηαιιείσλ θαη δηάλνημεο ζπληήξεζεο δξφκσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ππνβιεζεί κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηχπνπ Α θαη έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Α Καηάζηαζε Πεξηβάιινληνο Δπηπηψζεηο απφ ηελ Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (ξχπαλζε, θνξεζκφο, θαηαλάισζε γεο, πδαηηθφ ηζνδχγην) ε γεληθέο γξακκέο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ράξε ζηε έγθαηξε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο σο πξνο ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Ζ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε βηνκεραληθψλ-βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε νξζνινγηθή νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ν ήπηνο, κε καδηθνχ ραξαθηήξα ηνπξηζκφο ζπλεηέιεζαλ ζηελ ηθαλνπνηεηηθή δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξφια απηά νη θχξηεο αλζξσπνγελείο πηέζεηο θαη απεηιέο πνπ πξννησλίδνληαη είλαη νη εμήο: Οη ππξθαγηέο θαη νη εκπξεζκνί πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηδίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Έξγα δηάλνημεο δαζηθψλ νδψλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ πινηνκηθψλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηνπ θηελνηξνθηθνχ θεθαιαίνπ ηεο πεξηνρήο (πξφζβαζε βνζθνηφπσλ). Σν παξάλνκν θπλήγη εηδψλ παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή Ζ ξίςε ζθνππηδηψλ θαη κπάδσλ ζηα ξέκαηα ηεο πεξηνρήο Ζ παξάλνκε δφκεζε. Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ ησλ δαζψλ θαη ε έιιεηςε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ησλ εθηάζεσλ Natura Ζ έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν ζα πξνβιέπεη ζε βάζνο ρξφλνπ έξγα θαη παξεκβάζεηο, ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλεο πνπ ζα νδεγνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θηελνηξνθία θαη ζπλαξηψληαη αθελφο κε ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ θαη αθεηέξνπ κε ηηο νζκέο πνπ απνθέξνπλ νη κνλάδεο απηέο. 74

75 Παξφιν πνπ δελ έρνπλ αλαθεξζεί επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία βηνηερληθψλ κνλάδσλ, φπσο ηπξνθνκεία θαη ειαηνηξηβεία, θξίλεηαη ζθφπηκνο ν έιεγρνο ηνπο, θπξίσο γηα ηα θαηάινηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηεξγαζίεο θαζψο ππάξρεη πεξίπησζε επηβάξπλζεο ησλ ηδηαίηεξα επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο. Α.3.2 Πνιηηηζηηθφ - Ηζηνξηθφ Πεξηβάιινλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο εληνπίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ηα αμηφινγα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ. Απηφ απνηειεί αλαγθαηφηεηα φρη κφλν γηα λα αμηνπνηεζνχλ σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο αιιά γηαηί, πάλσ απ φια, απνηεινχλ πνιχηηκε θιεξνλνκηά, απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο εηθφλαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Α Γηαηεξεηένο νηθηζκφο Σκήκα ηνπ νηθηζκνχ ραξαθηεξίζηεθε σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν κε ηελ ΤΑ 10977/ (ΦΔΚ 352/Β/ ). Οιφθιεξνο ν νηθηζκφο θεξχρζεθε δηαηεξεηένο κε ην Π.Γ / πεξί «Υαξαθηεξηζκνχ σο Παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηηλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο ησλ νηθνπέδσλ απηψλ» (ΦΔΚ 594 Γ/ ). Αξγφηεξα νη πεξηνξηζκνί ζηε δφκεζε εμεηδηθεχηεθαλ (κε ην Π.Γ. 11.6/ ηνπ ΦΔΚ 374 Γ/ θαη κε ην Π.Γ. Γ 85185/97 ηνπ ΦΔΚ 383 Γ/ ) θαζψο ζηνλ νηθηζκφ ζψδνληαη αμηφινγα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα, εθθιεζίεο, ζπίηηα, θνηλνηηθέο βξχζεο θαη θαιληεξίκηα. (αλαιπηηθά ζηνηρεία ζην θεθάιαην Α.4.4) Α Θεζκνζεηεκέλνη Αξραηνινγηθνί Υψξνη θαη πξνζηαηεπφκελα κλεκεία Α. Αξραηνινγηθνί Υψξνη Κεξπγκέλνη Απφ ηελ έξεπλα ησλ κειεηεηψλ ζηα ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ πξψελ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη ηελ απάληεζε ηεο Δθνξείαο Παιαηναλζξσπνινγίαο πειαηνινγίαο Βφξεηαο Διιάδαο εληνπίζηεθαλ νη εμήο θεξπγκέλνη (κε ην ΦΔΚ Β/ ) αξραηνινγηθνί ρψξνη: πήιαην «Μνλαρηθφ Άληξν» («Κψζηαο»). Βξίζθεηαη ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ αξαθελνχ, ΒΑ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Βφινπ. Έρεη ιηζσκαηηθφ δηάθνζκν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηελήξγεζε ζχληνκε αλαζθαθηθή έξεπλα ν Γ. Θενράξεο θαηά ην έηνο

76 πήιαην «Σχκπαλν» («αξαθίλν»). Βξίζθεηαη ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ αξαθήλνπ, ΒΑ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Βφινπ, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην «Μνλαρηθφ Άληξν». Δίλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ (κέγηζην κήθνο πεξίπνπ 11κ.) θαη αλαπηχζζεηαη ζε δχν επίπεδα. Δξεπλήζεθε θαη απηφ απφ ηνλ Γ. Θενράξε. πήιαην ζηε ζέζε «Διαθνθθιήζη Ληφζηηαλεο» πήιαηα ζηε ζέζε «Κνπθνπξάβα» πήιαηα ζηελ πεξηνρή «Ξεξηάο-Λέζηηαλε-Κνθθηλφπεηξα» Με θεξπγκέλα είλαη ηα παξαθάησ: Βξαρνζθεπέο Υακνξίγαλε1 θαη 2. Καξζηηθά έγθνηια κηθξψλ ζρεηηθά δηαζηάζεσλ δηαλνηγκέλα ζε κάξκαξα Μέζνπ Σξηαδηθνχ Άλσ Ηνπξαζηθνχ. Βξίζθνληαη ζην θαξάγγη ηνπ Καιηαθνχδα, ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1 ρικ. Βνξείσο ηεο Μαθξηλίηζαο. ην έλα έρνπλ εληνπηζηεί βξαρνγξαθίεο. Βξαρνζθεπή «Αξθνπδφηξππα». Έρνπλ εληνπηζηεί βξαρνγξαθίεο θνληά ζηελ είζνδφ ηεο. Βξαρνζθεπή «Γηδνζπειηά». πήιαην «Αιαθνθιήζη». πήιαην κεγάισλ δηαζηάζεσλ πνπ βξίζθεηαη ζε έλα κηθξφ θη ζηελφ θαξάγγη βφξεηα απφ ην Φπηφθν. Έρεη βάζνο πεξίπνπ 25 κ. χκπιεγκα ζπειαίσλ θαη βξαρνζθεπψλ Κνπθνπξάβαο Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη, δεδνκέλνπ φηη ηα ζπήιαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αξραία κλεκεία πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ Ν. 3028/2002, ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ απφ νπνηαδήπνηε ρσξνζέηεζε νηθνδνκηθήο ή άιιεο επηβιαβνχο ρξήζεο. Αθφκε, ιφγσ ηεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηνπ είδνπο ησλ πεηξσκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαη άιια κε εληνπηζκέλα ζπήιαηα, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ νπνίσλ πξνγξακκαηίδεηαη κειινληηθή επηθαλεηαθή έξεπλα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο Μειέηεο, ζην νπνίν ζα πξνζδηνξίδνληαη νη αθξηβείο ρξήζεηο γεο, λα απνζηαιεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα γλσκνδφηεζε. χκθσλα κε ηελ ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη θιαζηθψλ αξραηνηήησλ δελ ππάξρνπλ αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ή νξαηά κλεκεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. Παξφια απηά ζηελ απάληεζή ηεο ζεκεηψλεηαη πσο ε πεξηνρή δελ έρεη εξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά θαη, θαζψο είλαη ηδηαίηεξα εθηεηακέλε, δχζβαηε θαη θαιχπηεηαη θαηά ηφπνπο απφ ππθλή βιάζηεζε, δελ απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο κε γλσζηψλ θαη κε νξαηψλ αξραηνηήησλ. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πσο ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηελ πεξηνρή κειέηεο, ζηηο λφηηεο παξπθέο ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, απνθαιχθζεθαλ ζεκαληηθέο αξραηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ Βφινπ. πγθεθξηκέλα, εληνπίζηεθε εθηεηακέλν λεθξνηαθείν κε δηαρξνληθή ρξήζε απφ ηε Μπθελατθή πεξίνδν έσο θαη ηα ξσκατθά ρξφληα, θαζψο θαη νηθηζκφο ηεο Νενιηζηθήο πεξηφδνπ. Έλα απφ ηα κλεκεία απηά, ν Θνισηφο Μπθελατθφο ηάθνο ζηε ζέζε «Καδαλάθη», είλαη δηαηεξεηέν κλεκείν θαη βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλάδεημεο. Γηα ηελ ππφινηπε πεξηνρή ε Τπεξεζία ρνξεγεί άδεηεο νηθνδνκηθψλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ κε έιεγρν εθζθαθήο ζεκειίσλ. 76

77 Β. Βπδαληηλέο Αξραηφηεηεο Απφ ηελ Απάληεζε πνπ έιαβε ε νκάδα κειέηεο απφ ηελ 7 ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ (ππ αξηζκ. 2012/ έγγξαθν) εληνπίζηεθαλ νη εμήο θεξπγκέλεο βπδαληηλέο αξραηφηεηεο: Ναφο Αγίνπ Γεσξγίνπ Κνπθνπξάβαο Μαθξηλίηζαο (ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ32/ΚΖΡ/49692/1679/ , ΦΔΚ 1048 Β / ) Πχξγνο θνηεηληψηε ζηελ Κνπθνπξάβα Μαθξηλίηζαο (ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ32/13473/248/ , ΦΔΚ 1029 Β / ) Ναφο Αγίνπ Ησάλλε Πξνδξφκνπ Μαθξηλίηζαο (ΤΑ 9448/ , ΦΔΚ 172 Β / ) Ναφο Κνηκήζεσο Θενηφθνπ Μαθξηλίηζαο (ΤΑ 9448/ , ΦΔΚ 172 Β / ) Παξεθθιήζην Αγίνπ Νηθνιάνπ δίπια ζην λαφ ηεο Θενηφθνπ Μαθξηλίηζαο (ΤΑ 9448/ , ΦΔΚ 172 Β / ) Παξεθθιήζην Αγίαο Μαγδαιελήο δίπια ζην λαφ ηεο Θενηφθνπ Μαθξηλίηζαο (ΤΑ 9448/ , ΦΔΚ 172 Β / ) Παξεθθιήζην Αγίσλ Πάλησλ δίπια ζην λαφ ηεο Θενηφθνπ Μαθξηλίηζαο (ΤΑ 9448/ , ΦΔΚ 172 Β / ) Δηθφλα 7: Η.Ν.Αγ. Ησάλλε Πξνδξφκνπ ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία Πεγή: Δπίγεηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο 77

78 Γ. Νεψηεξα Κεξπγκέλα Μλεκεία Απφ ηελ Απάληεζε πνπ έιαβε ε νκάδα κειέηεο απφ ηελ Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ (αξ. πξση. 1045/ ) θαηαγξάθεθαλ ηα εμήο ραξαθηεξηζκέλα ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία: Ζ θνηλνηηθή θξήλε ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Μαθξηλίηζαο (ΤΑ 10997/ , ΦΔΚ 352 Β / θαη ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/925/15864/ , ΦΔΚ 219 Β / ) Σν αξρνληηθφ Σνπάιε ζηα λφηηα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο Μαθξηλίηζαο, δίπια ζηνλ Η.Ν. Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξα (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/1726/27609/ , ΦΔΚ 440 Β / ). Σν αξρνληηθφ Γ. θαη Η. Γνπξγηψηε θαη Κ. Μπελαθνπνχινπ βνξεηνδπηηθά ηνπ Η.Ν. Αγίαο Μαγδαιελήο ζηελ Κνπθνπξάβα (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/2712/43971/ , ΦΔΚ 600 Β / ). Σν αξρνληηθφ Καξαβέξγνπ λνηηνδπηηθά ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ζηε ζπλνηθία Παδάξη (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/2162/31954/ , ΦΔΚ 768 Β / ). Ζ νηθία Σζνχθα ζηε ζπλνηθία Παδάξη, δίπια ζην αξρνληηθφ Σνπάιε (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/2876/45575/ , ΦΔΚ 905 Β / ). Σν αξρνληηθφ Βαηζαξέα ζηε ζπλνηθία Παδάξη (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/2877/45571/ , ΦΔΚ 936 Β / ). Ζ νηθία Ξαλζά ζηε ζπλνηθία Παλαγηάο, ζην θαιληεξίκη ηεο πιαηείαο (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/861/14378/ , ΦΔΚ 234 Β /8-5-87). Σν αξρνληηθφ Βιαριή ζηε ζπλνηθία Μεηακφξθσζεο, λφηηα ηεο εθθιεζίαο (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/88/1593/ , ΦΔΚ 383 Β / ). Σν θηήξην ηδηνθηεζίαο Δπαλζίαο Υαηδεθψζηα ζηα βφξεηα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, πίζσ απφ ην αξρνληηθφ Αμεινχ ηηζηιηάλνπ (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/2698/43943/ , ΦΔΚ 757 Β / ). Σν αξρνληηθφ Σζηκπνχθε ζηε ζπλνηθία Μπξάλε Μαθξηλίηζαο, ζηα βφξεηα ηεο πιαηείαο ζηάζκεπζεο (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/2503/61133/ , ΦΔΚ 900 Β / ). Σν αξρνληηθφ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δηαηεξεηέν θαη απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε ηελ ΟΗΚ 10438/438/ (ΦΔΚ 166 Γ /1-3-88). Ζ νηθία Αηκηιίαο Υαηδεαλαγλψζηνπ ζηα ΒΓ ηνπ νηθηζκνχ (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/47566/2881/ , ΦΔΚ 183 Β / ). Με ην ΠΓ (ΦΔΚ 951 Γ / ) εγθξίζεθε ε κεηαθνξά ζπληειεζηή δφκεζεο γηα εκβαδφ 147,50 η.κ. απφ ηζφγεην. Σν αξρνληηθφ Αμεινχ ηηζηιηάλνπ ζηα βφξεηα ηνπ Η.Ν. Αγίνπ Ησάλλε, ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Μαθξηλίηζαο (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/3479/4165/ , ΦΔΚ 96 Β / ). Σν αξρνληηθφ Ξεξαδάθε αξηζηεξά απφ ην θαιληεξίκη πξνο ηελ θεληξηθή πιαηεία θαη ην αξρνληηθφ Μνπζιή δίπια ζην αξρνληηθφ Βαηζαξέα (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/1315/40607/ , ΦΔΚ 636 Β / ). 78

79 Σν θηήξην πξψελ ηδηνθηεζίαο Αλδξνλίθεο Μαπξάθε Βαηζαξέα ζηελ θεληξηθή πιαηεία Μαθξηλίηζαο, βνξεηνδπηηθά ηνπ Η.Ν. Αγίνπ Ησάλλε. Απνηειεί ελδηαθέξνλ θηίζκα ησλ αξρψλ ηνπ 20 νπ αηψλα (1910) θαη ζεκείν αλαθνξάο ζηελ πεξηνρή αθνχ ζην ηζφγεην ζηεγαδφηαλ θαθελείν κε ηελ επσλπκία «Ο Θεφθηινο». Δπίζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππάξρεη ηνηρνγξαθία, έξγν ηνπ Θεφθηινπ, αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θηεξίνπ πνπ πξνζηαηεχεηαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ ηνηρνγξαθία έρεη δηαζηάζεηο 3.15 Υ 2.50 κ., θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ αλαηνιηθνχ ηπθινχ ηνίρνπ ηεο αίζνπζαο θαη έρεη σο ζέκα ηνλ ήξσα Καηζαληψλε. (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/1437/24973/ , ΦΔΚ 497 Β /6-6-95). Σν αξρνληηθφ Μαχξνπ ζηε Μεηακφξθσζε Μαθξηλίηζαο (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/2171/39894/ , ΦΔΚ 745 Β / ). Ζ νηθία Κνπτθνχκε ζηα λφηηα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο πιάη ζην δξφκν πξνο Άγην Ολνχθξην, ζηε ζπλνηθία Μεηακφξθσζεο καδί κε ην παξάζπηηφ ηεο θαη ηα εξείπηα παξαθείκελνπ βπξζνδεςείνπ (ΤΑ ΓΗΝΔΑΚ/Β/1038/45257/1420/ , ΦΔΚ 1289 Β / ). Σν ππξγφζπηην Κσλζηαληηλίδε ζηα λφηηα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, κε ηα ζπλνδεπηηθά βνεζεηηθά θηίζκαηα ζηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ (ΤΑ ΓΝΑΚ/48056/1222/ , ΦΔΚ 836 Β / ). Σν δηψξνθν θηήξην θεξνκέλεο ηδηνθηεζίαο «Παξαζθεπήο Μαξγαξίηνπ θαη ΗΑ Ο.Δ.» (δηαθξηηηθφο ηίηινο «Αξρνληηθφ Μαξγαξίηε») ζηε ζπλνηθία Μεηακφξθσζε, αλαηνιηθά ηνπ λανχ (ΤΑ ΓΝΑΚ/111702/3107/ , ΦΔΚ 74 Β / ). Ζ νηθία «Μαληάλε» ζηελ Κνπθνπξάβα Μαθξηλίηζαο πξηλ ηελ πιαηεία ηεο Υνξεχηξαο, πιάη ζηελ θξήλε Μαληάλε (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/2408/42880/ , ΦΔΚ 1862 Β /1999). Ζ νηθία Παπαδεκεηξίνπ ζηελ Κνπθνπξάβα Μαθξηλίηζαο, ζην θαιληεξίκη πξνο ηνλ Η.Ν. Αγίαο Μαγδαιελήο (ΤΑ ΓΝΑΚ/113861/3185/ , ΦΔΚ 59 ΑΑΠ/2007) Σν θέιπθνο νηθίαο Υξηζηίλαο Νηθνινχδε & Αηθαηεξίλεο Παηζνπξάθνπ καδί κε ην Παξάζπηην, ηελ αξρηθή πεξίθξαμε θαη ηα ηδηαίηεξα ηππνινγηθά ζηνηρεία ζην εζσηεξηθφ ηεο, ζηε ζπλνηθία Κνπθνπξάβα Μαθξηλίηζαο (ΤΑ ΓΝΑΚ/47825/1216/ , ΦΔΚ 336 ΑΑΠ/ ). Ο θεληξηθφο δξφκνο απφ ηελ πιαηεία Μπξάλεο κέρξη ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Μαθξηλίηζαο (ΤΑ 10977/ , ΦΔΚ 352 Β / ). Σα θαιληεξίκηα ηεο Μαθξηλίηζαο κε νιφθιεξν ην ιηζφζηξσην πιέγκα ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ (ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/884/24289/ , ΦΔΚ 499 Β /6-6-95). Οη 40 θξήλεο ηεο Μαθξηλίηζαο: Υνξεχηξαο ζηελ Κνπθνπξάβα, Μαληάλε θαη Κνπξέα ζην θεληξηθφ θαιληεξίκη ηεο Κνπθνπξάβαο, Κακάξα ζηε ζέζε Κακάξα Κνπθνπξάβαο, Πξνθήηε Ζιία ζηελ νκψλπκε ζέζε θνληά ζηελ εθθιεζία, Αιψληα ζηε ζέζε Αιψληα ζηε βφξεηα άθξε ηνπ νηθηζκνχ, Πεγαδάθη ζηε ζέζε Πεγαδάθη, Ρνδηάο θαη Καηλνχξγηα ζηα βφξεηα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, Σαξάηζα πιάη ζην θαιληεξίκη βφξεηα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, Ίζησκα Καθφκνηξνπ βφξεηα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ζηελ νκψλπκε ζέζε ζην κνλνπάηη πξνο Φπηφθν, Καζηαληά ιίγν πάλσ απφ ηελ θεληξηθή πιαηεία, Μνπηζηαξά ηελ πιαηεία Μνπηζηαξά βφξεηα ηεο Μπξάλεο ιίγν πξηλ ηελ Η.Μ. 79

80 Αγίνπ Γεξάζηκνπ, Καθφλα ζηελ πιαηεία ηεο νκψλπκεο ζπλνηθίαο πίζσ απφ ηνλ Η.Ν. Αγίνπ Ησάλλε Θενιφγνπ, Κξίαηζε ζην βφξεην θαη πςειφηεξν ζεκείν ηεο Καθφλαο, Σζνχθα ζηελ νδφ Γ. Σζηκπνχθε ζηελ Καθφλα, Αδάκ θαη Κνξνκειά ζηελ Καθφλα, Σζφλε ζηελ νκψλπκε ζέζε, Πιαηείαο ηνπ Έξσηα ζε απνκαθξπζκέλε ζέζε ηεο ζπλνηθίαο αξαθελνχ δπηηθά ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, Κνπινξίδνπ θαη Αγίνπ Αλησλίνπ ζηε ζπλνηθία αξαθελνχ, Βξπζνχιη απέλαληη απφ ην αξρνληηθφ Βαηζαξέα ζηελ θεληξηθή ζπλνηθία, Αγίαο Σξηάδαο θαη Γηαξεληή ζηε ζπλνηθία Αγία Σξηάδα δπηηθά ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, Μαξέλα θαη Μπαηά ζην δξφκν πξνο Μπξάλε αλαηνιηθά ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, Πέηζε λφηηα ηνπ αξρνληηθνχ Ξεξαδάθε, Σζνχθα θαη Βεξψηα ζηε ζπλνηθία Μεηακφξθσζεο λφηηα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, Πνιχδνπ ζηα λφηηα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, Παηνχζηα ζην θαιληεξίκη ηεο θεληξηθήο πιαηείαο πξνο Άγην Αζαλάζην, Παηζηαληά, Καξαθίηε, Αγίνπ Αζαλάζηνπ, Γεσξγαληδά θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηε ζπλνηθία Αγίνπ Αζαλάζηνπ, Καξακήηζηνπ θαη Μακήο ζηε ζπλνηθία Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη Αζβέζηα δεμηά ηνπ θαιληεξηκηνχ πξνο Κνπθνπξάβα ζηε ζπλνηθία Αγίνπ Γεσξγίνπ, θαζψο θαη ν άκεζνο πεξηβάιινληαο ρψξνο ηνπο (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/2623/44507/ , ΦΔΚ 830 Β /1995) Ζ ηνμσηή γέθπξα ζην Λνηδίγθν ζην ξέκα Ξεξηάο (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/26882/1689/ , ΦΔΚ 629 Β / ). Σν γεθχξη ηεο Λεζηάλεο ζην ξέκα Ξεξηάο θαη αθηίλα 100 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/1432/25198/ , ΦΔΚ 497 Β /6-6-95). Σν γεθχξη ηεο Καξπάο ζηε ζέζε Καξπά ζην Διαηφξεκα θαη αθηίλα 100 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ (ΤΑ ΓΗΛΑΠ/Γ/1777/29950/ , ΦΔΚ 593 Β /1995). Σα παξαπάλσ κλεκεία θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπο πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/02 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». Σα κλεκεία νξηνζεηνχληαη ζηα φξη ησλ ηδηνθηεζηψλ ησλ νηθνπέδσλ ηνπο, ε δε πξνζηαζία ηνπο θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε θαη εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγσλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. 80

81 Δηθφλα 8: Αξρνληηθφ Αμεινχ ηηζηιηάλνπ Πεγή: Δπίγεηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο Δηθφλα 9: Κνηλνηηθή θξήλε ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Μαθξηλίηζαο Πεγή: Δπίγεηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο 81

82 Δηθφλα 10: Σνμσηή γέθπξα Ξεξηά ζηε ζέζε Λνπδίληθν Πεγή: Δπίγεηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο Απφ ηελ έξεπλα ησλ κειεηεηψλ ζηα ειεθηξνληθά αξρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη ηνπ πξψελ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. εληνπίζηεθαλ επηπιένλ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο νη εμήο θεξπγκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη κλεκεία: Ζ ιηζφζηξσηε δηαδξνκή Μαθξηλίηζαο Κνπθνπξάβαο Σν δηαηεξεηέν θηίξην ηδηνθηεζίαο Νηθ. Υηαλησηάθε Σα ζπήιαηα ζηηο ζέζεηο αξαθελφο, Κνπθνπξάβα, Ξεξηά Λέζηηαλε Κνθθηλφπεηξα θαη Διαθνθθιήζη Λφζηηαλεο ρεηηθά κε ηνπο παξαπάλσ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο είλαη θαηαγεγξακκέλεο νη εμήο θεξχμεηο: 1. Με ηελ ππ αξίζκ /1655/ απφθαζε Τπ. ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 365 Γ /8-5-02) ραξαθηεξίζηεθαλ σο δηαηεξεηέεο 17 ιηζφζηξσηεο δηαδξνκέο ηνπ φξνπο Πειίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε δηαδξνκή Μαθξηλίηζαο Κνπθνπξάβαο θαη θαζνξίζηεθαλ εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί απνθαηάζηαζήο ηνπο. Χο ιηζφζηξσηε δηαδξνκή νξίζηεθε ην ζχλνιν ησλ ιηζφζηξσησλ κνλνπαηηψλ, είηε δηαηξέρνπλ παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο είηε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ, κε αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηηο επ απηψλ επξηζθφκελεο βξχζεο (γηα δηαβάηεο ή δψα), ηα γεθχξηα ή ηερληθά έξγα ζηήξημεο ησλ δηαδξνκψλ, ηνπο ηνίρνπο αληηζηήξημεο, ηα πιαηψκαηα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ εληαίν νξγαληθφ ή αηζζεηηθφ ζχλνιν κε ηηο δηαδξνκέο. 2. Με ηελ ππ αξίζκ. ΟΗΚ 22524/1521/ απφθαζε Τπ. ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 329 Γ /4-5-88) ραξαθηεξίζηεθε σο δηαηεξεηέν ην θηίξην επί ηεο νδνχ Σνπάιε 7 ζηε Μαθξηλίηζα Πειίνπ, θεξφκελν σο ηδηνθηεζία Νηθνιάνπ Υαλησηάθε θαη θαζνξίζηεθαλ εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. 82

83 3. Με ηελ ππ αξίζκ / απφθαζε Τπ. Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ 527 Β / ) «Πεξί ραξαθηεξηζκνχ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ» ραξαθηεξίζηεθαλ ην ζπήιαην ζηε ζέζε αξαθελφ, ηα ζπήιαηα ζηε ζέζε Κνπθνπξάβα, ηα ζπήιαηα ζηελ πεξηνρή Ξεξηά Λέζηηαλε Κνθθηλφπεηξα θαη ην ζπήιαην ζηε ζέζε Διαθνθθιήζη Λφζηηαλεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαζέηνληαη ζπγθεληξσκέλνη φινη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα κλεκεία καδί κε ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο. 83

84 Αξηζκφο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Αξηζκφο ΦΔΚ Σίηινο ΦΔΚ ΤΑ 9448/ ΦΔΚ 172/Β/ Πεξί θεξχμεσο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. ΤΑ 10977/ ΦΔΚ 352/Β/ Πεξί ραξαθηεξηζκνχ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ θιπ. ΤΑ 21220/ ΦΔΚ 527/Β/ Πεξί ραξαθηεξηζκνχ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ. ΤΑ ΤΠΠΔ/Α/Φ31/24512/1858/ ΠΓ ΠΓ ΤΑ ΤΠΠΔ/ΑΡΥ/Β1/Φ32/65697/1583/ ΤΑ ΤΠΠΔ/ΓΗΛΑΠ/Γ/3361/11618/ ΤΑ ΤΠΠΔ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2986/64831/ ΤΑ ΤΠΠΔ/ΓΗΛΑΠ/Γ/925/15864/ ΤΑ ΤΠΠΔ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1726/27609/ ΤΑ ΤΠΠΔ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2712/43971/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2162/31954/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2876/45575/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2877/45571/ ΦΔΚ 652/Β/ ΦΔΚ 594/Γ/ ΦΔΚ 374/Γ/ ΦΔΚ 768/Β/ ΦΔΚ 143/Β/ ΦΔΚ 896/Β/ ΦΔΚ 219/Β/ ΦΔΚ 440/Β/ ΦΔΚ 600/Β/ ΦΔΚ 768/Β/ ΦΔΚ 905/Β/ ΦΔΚ 936/Β/ Πεξί ραξαθηεξηζκνχ ηνπ φξνπο Πειίνπ κεηά ησλ ελ απηψ νηθηζκψλ σο ηφπνπ ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο. Πεξί ραξαθηεξηζκνχ σο Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ ηηλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο ησλ νηθφπεδσλ απηψλ. Πεξί ραξαθηεξηζκνχ σο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνρήο Πειίνπ θαη θαζνξηζκνχ εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο εηο απηνχο θαη εηο ηελ πεξηνρήλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ εληφο ησλ νπνίσλ αλήθνπλ νχηνη. Κήξπμε σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ Πχξγνπ θνηεηληψηε ζηε Μαθξηλίηζα Πειίνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο έξγνπ ηέρλεο ηνπ ζπηηηνχ ηδηνθηεζίαο Ησάλλε Λ. Πνιπκέξνπ ζηελ Κνπθνπξάβα Πειίνπ. Απνραξαθηεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο Ησάλλε Α. Πνιπκέξνπ ζηελ Κνπθνπξάβα Πειίνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο έξγνπ ηέρλεο θαη ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ θνηλνηηθήο θξήλεο, ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Μαθξπλίηζαο Πειίνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο έξγνπ ηέρλεο θαη ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ αξρνληηθνχ Σνπάιε (Λανγξαθηθφ Μνπζείν) Μαθξπλίηζα Πειίνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο έξγνπ ηέρλεο θαη σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ αξρνληηθνχ ηδηνθηεζίαο Γ. θαη Η. Γνπξγηψηε θαη Κ. Μπελαθνπνχινπ ζηελ Κνπθνπξάβα Πειίνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο έξγνπ ηέρλεο θαη σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ αξρνληηθνχ Καξαβέξγνπ ζηε Μαθξπλίηζα Πειίνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ, ηεο νηθίαο "Σζνχθα", ηδηνθηεζίαο Γήκεηξαο Παπαγηάλλε, ζηε Μαθξπλίηζα Πειίνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο έξγνπ ηέρλεο θαη σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ αξρνληηθνχ "Βαηζαξέα", ηδηνθηεζίαο Αλδξνλίθεο Μαπξάθε, ζηε ζπλνηθία Παδάξη ηεο Μαθξπλίηζαο Πειίνπ. 84

85 ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/861/14318/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/88/1593/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2698/43945/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/26882/1689/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/47566/2881/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ32/13473/248/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/3479/4165/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1315/40607/ ΦΔΚ 234/Β/ ΦΔΚ 383/Β/ ΦΔΚ 757/Β/ ΦΔΚ 629/Β/ ΦΔΚ 183/Β/ ΦΔΚ 1029/Β/ ΦΔΚ 96/Β/ ΦΔΚ 636/Β/ Υαξαθηεξηζκφο σο έξγνπ ηέρλεο ηεο νηθίαο "Ξαλζά" ζηε Μαθξπλίηζα Πειίνπ, ηδηνθηεζίαο Γαξπθαιηάο θαη Γεκεηξίνπ Μπίιιηνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ αξρνληηθνχ "Βιαριή" ηδηνθηεζίαο Γηάλλε Φάηζε, ζηε Μαθξπλίηζα Πειίνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο έξγνπ ηέρλεο ηνπ Αξρνληηθνχ Υαηδεθψζηα ζηελ Μαθξηλίηζα, Πειίνπ, ηδηνθηεζίαο Δ.Υαηδεθψζηα. Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηεο ηνμσηήο γέθπξαο ζηε ζέζε Λνδηλθν ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Μαθξηλίηζαο Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ νηθίαο ηδηνθηεζίαο Αηκηιίαο Υαηδεαλαγλψζηνπ, ζηε Μαθξηλίηζα Πειίνπ Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ Πχξγνπ θνηεηληψηε ζηελ Κνπθνπξάβα Ν.Μαγλεζίαο Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ αξρνληηθνχ Αμεινχ - ηηζηιηάλνπ ζηε Μαθξπλίηζα Πειίνπ Υαξαθηεξηζκφο σο έξγσλ ηέρλεο 2 αξρνληηθψλ ζηε Μαθξηλίηζα Πειίνπ α) Αξρνληηθφ Ξεξαδάθε, ηδ. ΔΟΣ, β) Αξρνληηθφ Μνπζιή ηδ. ΔΟΣ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2503/61133/ ΦΔΚ 900/Β/ Υαξαθηεξηζκφο σο έξγνπ ηέρλεο ηνπ αξρνληηθνχ Σζηκπνχθε ζηε Μαθξηλίηζα Πειίνπ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/884/24289/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1437/24973/ ΦΔΚ 499/Β/ ΦΔΚ 497/Β/ Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθψλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ησλ "Καιληεξηκηψλ" ηεο Μαθξπλίηζαο. Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ θηηξίνπ ζηε Μαθξπλίηζα Ννκνχ Μαγλεζίαο, πξψελ ηδηνθηεζίαο Αλδξνλίθεο Μαπξάθε-Βαηζαξέα. ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1432/25198/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1777/29950/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2623/44507/ ΦΔΚ 497/Β/ ΦΔΚ 593/Β/ ΦΔΚ 830/Β/ Υαξαθηεξηζκφο ηνπ γεθπξηνχ ηεο "Λεζηηαλήο" ζηε Μαθξπλίηζαο Πειίνπ σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν Μλεκείν θαη νξηζκφο δψλεο πξνζηαζίαο 100 κ. πεξηκεηξηθά. Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ γεθπξηνχ ηεο Καξπάο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα Μαθξπλίηζαο κε ηνλπεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθψλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ησλ ζαξάληα (40) θξελψλ ηεο Μαθξπλίηζαο Πειίνπ, φπσο νξίδνληαη ζην ζπλεκκέλν θαηάινγν, κε ηνλ άκεζα πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο. 85

86 ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2171/39894/ ΦΔΚ 745/Β/ Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηνπ αξρνληηθνχ Μαχξνπζηε Μαθξπλίηζα ηδ. Θξαζχβνπινπ Μαχξνπ. ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Β1/Φ32/ΚΖΡ/49692/1679/ ΦΔΚ 1048/Β/ Υαξαθηεξηζκφο ηνπ Ηεξνχ Νανχ Αγίνπ Γεσξγίνπ Κνπθνπξάβαο ηεο Κνηλφηεηαο Μαθξπλίηζαο Ν. Μαγλεζίαο, σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείνπ. ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2408/42880/ ΦΔΚ 1862/Β/ Υαξαθηεξηζκφο σο ηζηνξηθνχ δηαηεξεηένπ κλεκείσλ ηεο νηθίαο "Μαληάλε" ζηελ Κνπθνπξάβα Πειίνπ. ΤΑ ΤΠΔΥΧΓΔ/48555/1655/ ΦΔΚ 365/Γ/ Υαξαθηεξηζκφο σο δηαηεξεηέσλ δέθα επηά (17) ιηζφζηξσησλ δηαδξνκψλ ηνπ φξνπο Πειίνπ (Ν. Μαγλεζίαο) θαη θαζνξηζκφο εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκφο απνθαηάζηαζεο απηψλ. ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΗΝΔΑΚ/1038/45257/1420/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΝΑΚ/48056/1222/ ΤΑ ΤΠΠΟ/ΓΝΑΚ/111702/3107/ YA ΤΠΠΟ/ΓΝΑΚ/113861/3185/ YA ΤΠΠΟ/ΓΝΑΚ/47825/1216/ ΦΔΚ 1289/Β/ ΦΔΚ 836/Β/ ΦΔΚ 74/Β/ ΦΔΚ 59/AAΠ/ ΦΔΚ336/ΑΑΠ/ Υαξαθηεξηζκφο σο κλεκείνπ ηεο νηθίαο «Κνπτθνχκε», ηδηνθηεζίαο Π. Κχξθα θαη Γ. Μειεηίνπ Ο.Δ., πνπ βξίζθεηαη ζηε Μαθξπλίηζα Πειίνπ. Υαξαθηεξηζκφο σο κλεκείνπ ηνπ «Ππξγφζπηηνπ Κσλζηαληηλίδε» (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βνεζεηηθψλ θηηζκάησλ) πνπ βξίζθεηαη ζηε Μαθξπλίηζα Πειίνπ θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο ηαχξνπ, Λνξέηηαο, Κσλζηαληίλνπ θαη Αγγειηθήο Κσλζηαληηλίδε. Υαξαθηεξηζκφο σο κλεκείνπ ηνπ δησξφθνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ ραξαθηεξηζκέλνπ σο παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ Μαθξηλίηζαο Πειίνπ (Ν. Μαγλεζίαο), θεξνκέλεο ηδηνθηεζίαο «Παξαζθεπήο Μαξγαξίηνπ θαη ΗΑ Ο. Δ.» (δηαθξηηηθφο ηίηινο «Αξρνληηθφ Μαξγαξίηε») Υαξαθηεξηζκφο σο κλεκείνπ ηεο νηθίαο «Παπαδεκεηξίνπ», θεξνκέλεο ηδηνθηεζίαο Μεξφπεο Γηακάθνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κνπθνπξάβα Μαθξηλίηζαο, Ννκνχ Μαγλεζίαο Υαξαθηεξηζκφο σο κλεκείνπ ηνπ θειχθνπο ηεο νηθίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξάζπηηνπ, ηεο αξρηθήο πεξίθξαμεο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ηππνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθίαο, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπλνηθία «Κνπθνπξάβα» ηεο Κνηλφηεηαο Μαθξπλίηζαο, Ν. Μαγλεζίαο, θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο Νηθνινχδε Υξηζηίλαο θαη Παηζνπξάθνπ Αηθαηεξίλεο. Πίλαθαο 25: Κεξπγκέλνη Αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη Μλεκεία Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ νκάδα κειέηεο 86

87 Α Με ζεζκνζεηεκέλα κλεκεία Ζ 7ε Δθνξία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ επηζεκαίλεη ζην έγγξαθφ ηεο φηη εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θεξπγκέλσλ κλεκείσλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη φινη νη λανί πνπ ρξνλνινγνχληαη έσο θαη ην 1830, αλεμάξηεηα αλ είλαη ή φρη θεξπγκέλνη σο αξραία κλεκεία, δηφηη πξνζηαηεχνληαη απηνδηθαίσο απφ ην Ν. 3028/02. Απφ ηελ έξεπλα ηεο νκάδαο κειέηεο ζε άιιεο πεγέο εληνπηζηήθαλ επίζεο ηα παξαθάησ αμηφινγα κλεκεία: -Σα ιηζφθηηζηα ηνμσηά γεθχξηα ζην Αιεβίδη θαη ζηελ Καθνλά -Σν γεθχξη ηεο Παησζηάο ζην Βαζχξεκα -Ο Η.Ν. Αγίνπ Αζαλαζίνπ ηνπ Ο Η.Ν. Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξνο ηνπ Ο Η.Ν. Αγίαο Σξηάδαο πνπ ην 1836 δηαθνζκήζεθε απφ ην ιατθφ δσγξάθν Παγψλε -Σν κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεξαζίκνπ ηνπ Ο επηβιεηηθφο λαφο ηεο Αγίαο Μαγδαιελήο ηνπ 1802 ζηελ Κνπθνπξάβα -Οη ληξηζηέιεο (πδξνηξηβεία) πνπ ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα θαη ηα εξεηπσκέλα πηα βπξζνδεςεία ζην Μέγα Ρέκα, ζηελ αξρή ηνπ πνηακνχ Κξαπζίδσλα, πνπ άθκαζαλ ην 19ν αηψλα θαη ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη ην 2ν παγθφζκην πφιεκν. ια ηα παξαπάλσ κλεκεία, ζεζκνζεηεκέλα ή κε, πεξηιακβάλνληαη ζην ράξηε Α

88 Δηθφλα 11: Η.Ν. Μεηακφξσζεο ηνπ σηήξνο Πεγή: Δπίγεηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο Δηθφλα 12: Η.Ν.Αγ. Αζαλάζηνο Πεγή: Δπίγεηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο Απφ ηε γεληθή ηζηνξία ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαθξηλίηζαο πνπ παξαζέζακε αιιά θαη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, γίλεηαη θαλεξφ πσο ππάξρνπλ αξθεηνί ρψξνη/κλεκεία ηδηαίηεξνπ ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ιίζηεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δίλαη επνκέλσο επηηαθηηθή ε ζεζκνζέηεζε φισλ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο ψζηε λα ηεζεί ην πιαίζην δηαθχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλαδηθφ θπζηθφ ηνπίν. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ΥΟΟΑΠ ζα γίλεη πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ αμηφινγσλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γ.Δ. θαη ηελ έληαμή ηνπο ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην κνλαδηθφ θπζηθφ ηνπίν, κε φπνην ηξφπν θξηζεί πξφζθνξνο θαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πξνζηαζίαο πνπ ζα δεηεζεί απφ ηηο αληίζηνηρεο Δθνξίεο Αξραηνηήησλ. Α Μνπζεία Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο 88

89 ηε Μαθξηλίηζα ιεηηνπξγεί ην Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο θαη Ηζηνξίαο Πειίνπ. Σν Μνπζείν ζηεγάδεηαη ζην Αξρνληηθφ Σφπαιε, ην νπνίν ζχκθσλα κε ην ιηζαλάγιπθν ππέξζπξν ηεο εηζφδνπ ηνπ είλαη ρηηζκέλν ην Ζ ιανγξαθηθή ζπιινγή πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 1500 αληηθείκελα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κηα ζεηξά ηνηρνγξαθηψλ ιατθήο δσγξαθηθήο απφ Αξρνληηθά ηνπ Πειίνπ ηνπ 18 νπ θαη 19 νπ αηψλα, κηα πινχζηα ζπιινγή παιηψλ θσηνγξαθηψλ ησλ αξρψλ ηνπ 20 νπ αηψλα, ράιθηλα, μχιηλα θαη θεξακηθά ζθεχε νηθηαθήο ρξήζεο, εμνπιηζκφ απφζηαμεο ηζίπνπξνπ, εηθφλεο, ραιθνγξαθίεο θαη κηθξναληηθείκελα εθθιεζηαζηηθήο ηέρλεο, παξαδνζηαθέο θνξεζηέο ηνπ Πειίνπ, ηζηνξηθά θεηκήιηα ηεο Μαθξηλίηζαο φπσο ην ιάβαξν ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1878, εμνπιηζκφ θισζηηθήο θαη πθαληηθήο ηέρλεο, κάιιηλα πθαληά, «θηιίκηα» θ.ά.. Σν 1998 ελέηαμε ζηε ζπιινγή ηνπ κηα ζεηξά πηλάθσλ ιατθήο δσγξαθηθήο ηνπ Βνιηψηε ζαιαζζνγξάθνπ Ν. Υξηζηφπνπινπ, πξνζθνξά ηνπ EOT πξνο ην Μνπζείν. Σν Αξρνληηθφ Σφπαιε είλαη θεξπγκέλν ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν (ΤΑ ΤΠΠΔ/ΓΗΛΑΠ/Γ/1726/27609/ , ΦΔΚ 440/Β/ ). Απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο θιαζζηθήο Πειηνξείηηθεο Αξρηηεθηνληθήο. Δίλαη ηξηψξνθν, κε θάηνςε ζρήκαηνο Γ, ιηζφθηηζην, εθηφο απφ ην λφηην ηκήκα ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ηζαηκά. Φέξεη μχιηλε, ηεηξάθιηλε ζηέγε κε ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο ηεο πεξηνρήο, ε νπνία πξνεμέρεη πεξηκεηξηθά πξνθπιάζζνληαο ηνπο επαίζζεηνπο ιαζπφθηηζηνπο ηνίρνπο. Σα θνπθψκαηα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ, μχιηλα θαη έρνπλ ζηδεξηέο. Σα παξάζπξα πιεζαίλνπλ ζηνπο επάλσ νξφθνπο. ην ηζφγεην ππήξραλ ρψξνη απνζεθεπηηθνί θαη βνεζεηηθνί, ζηνλ πξψην φξνθν ππήξραλ ηα δσκάηηα ηεο ρεηκεξηλήο δηακνλήο θαη ζην δεχηεξν ηα δσκάηηα ηεο θαινθαηξηλήο δηακνλήο. Έρεη έληνλα θξνπξηαθφ ραξαθηήξα κε πνιεκφηξππεο θαη ακπληηθφ ππξγίζθν ζηε ζηέγε, ζσξαθηζκέλε είζνδν κε βαξηέο πξνζηαηεπηηθέο ακπάξεο θαη κπζηηθέο θξχπηεο. Άιια αμηφινγα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, φπσο ςεπηνπαξάζπξα πάλσ απφ ηα παξάζπξα ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ θαη μχιηλεο νξνθέο, ζψδνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Σν 1932 ε νηθνγέλεηα Σνπάιε δψξηζε ην αξρνληηθφ ζηελ Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ιανγξαθηθνχ κνπζείνπ. Ζ πξψηε επηζθεπή ηνπ έγηλε ην 1957 θαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηε 1δεθαεηία ηνπ 60. Μεξηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζηεξέσζεο ηνπ θηεξίνπ έγηλαλ ην Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο δηαηεξεηέν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ έγηλε ην 1985 θαη ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνηήζεθε νινθιεξσκέλε απνθαηάζηαζε απφ ηελ 5ε Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ. Α Πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα Απφ ην 1991 θαη θάζε θαινθαίξη απφ 15 Ηνπιίνπ έσο θαη 30 επηεκβξίνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Κνηλφηεηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε ηελ επσλπκία Μαθξηλίηζα (θαη ην αληίζηνηρν έηνο) κε εθζέζεηο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίαο, γιππηηθήο, κε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, κε ζπλαπιίεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο θαη ειιεληθνχ ηξαγνπδηνχ θαη κε θνξπθαία εθδήισζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 89

90 ιανγξαθηθνχ εζίκνπ "Μάεδεο". Σν κνλαδηθφ ιανγξαθηθφ ρνξεπηηθφ, κηκεηηθφ έζηκν ησλ "Μάεδσλ", κε ξίδεο ζηελ δηνλπζηαθή ιαηξεία, αλαθέξεηαη ζηελ αλαγέλλεζε ηεο θχζεο, ηεο δσήο θαη αλαβηψλεη ην θαινθαίξη απφ λένπο ηνπ ρσξηνχ. Δπίζεο ζεκαληηθή εηήζηα εθδήισζε ηεο πεξηνρήο είλαη θαη ε αλαβίσζε ηεο κάρεο ηνπ ρσξηνχ φπσο θαη ε απνθξηάηηθε εθδήισζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή, πέηαγκα θαη δηαγσληζκφ αεξφζηαηνπ θαη ην άλακκα ηνπ «Αθάλνπ». Αθφκε, θάζε ρξφλν γηα δεθαπέληε εκέξεο ηνλ Ηνχιην δηνξγαλψλεηαη θεζηηβάι θιάνπηνπ (ζεκηλάξηα θαη ζπλαπιίεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ θιάνπηνπ) θαη ην Γεθαπεληαχγνπζην ην παξαδνζηαθφ Παλεγχξη ηεο Παλαγίαο. Σέινο ζηελ Μαθξηλίηζα δηνξγαλψλνληαη θαη ζπλαληήζεηο Αλαξξίρεζεο. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Μαθξηλίηζαο αξρίδεη ηε δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ νη θάηνηθνη ηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, λα πξνβάιινπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπο. Οη αλεζπρίεο ηνπο βξίζθνπλ δηέμνδν κέζα απφ ηνλ «Πξννδεπηηθφ χιινγν Μαθξηλίηζαο», κε ηελ αλαβίσζε ηνπ ιανγξαθηθνχ εζίκνπ «Μάεδεο» θαη κε ην ζηήζηκν ηνπ Μνπζείνπ Λατθήο Σέρλεο θαη Ηζηνξίαο Πειίνπ. Ζ ζπνπδαία πνιηηηζηηθή απηή παξέκβαζε νδήγεζε ηελ Κνηλφηεηα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζηελ δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ θαη ε θήκε ηνπο απιψζεθε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ηνλ μεπέξαζε. Σν θαινθαίξη ηνπ 2013, ην δηάζηεκα Ηνπιίνπ έιαβε ρψξα ην 1 ν Jazz Φεζηηβάι ηεο Μαθξηλίηζαο. Σν πξφγξακκα ηνπ θεζηηβάι πεξηειάκβαλε εθηφο απφ ζπλαπιίεο, θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο, κνπζηθά παηδηθά εξγαζηήξηα θαη ζεκηλάξηα κνπζηθήο. Οη εθδειψζεηο ζηεγάζηεθαλ ζην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζην ζεαηξάθη Παξζελαγσγείνπ θάησ απφ ηελ θεληξηθή πιαηεία. Σν θεζηηβάι δηνξγαλψζεθε απφ ην «χιινγν Φίισλ Μνπζηθήο Βφινπ». Α.3.3. Υσξνηαμηθή Γηάξζξσζε Γήκνπ Υξήζεηο γεο (ρεηηθφο Υάξηεο Α.3.3) Σα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθή έθηαζε ζηξ. εθ ησλ νπνίσλ ηα 609,5 ζηξ. πεξίπνπ απνηεινχλ ηνλ νηθηζκφ ηεο Μαθξηλίηζαο θαη ηα ππφινηπα 59293,5 ζηξ. είλαη εθηφο ζρεδίνπ. Αλαιπηηθφηεξα νη ρξήζεηο γεο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο έρνπλ σο εμήο: Α Οηθηζηηθή Γνκή Τπάξρνπζα νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ε δπλακηθή ηεο Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Μαθξηλίηζαο πεξηιακβάλεη κφλν έλα νξηνζεηεκέλν νηθηζκφ, ηελ Μαθξηλίηζα, κε κφληκν πιεζπζκφ 694 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Δίλαη θεξπγκέλνο δηαηεξεηένο νηθηζκφο (Π.Γ / ΦΔΚ 594 Γ/1978 θαη Π.Γ. 11.6/ Γ/ θαη ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Π.Γ. Γ /97 ΦΔΚ 383 Γ/1997) θαη δνκείηαη ζχκθσλα 90

91 κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηαγκάησλ. πσο θαίλεηαη απφ ην ηζηνξηθφ ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ζχκθσλα κε ηηο 9 απνγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 1920 κέρξη ην 2001, ν νηθηζκφο παξνπζηάδεη κελ ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ ζηελ πξψηε απνγξαθή ην 1920, σζηφζν κεηαπνιεκηθά εκθαλίδεη θζίλνπζα πνξεία κέρξη ην 1971 (πεξίνδνο ηεο κεγάιεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο), ζεκεηψλεη ζρεηηθή αλάθακςε γηα ηα επφκελα 30 ρξφληα θαη παξνπζηάδεη μαλά πιεζπζκηαθή πηψζε ζηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ Οικιςμοί Μακρινίτςα, θ Πίλαθαο 26: Απνγξαθέο πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Σν πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γηα ηνλ νηθηζκφ, ε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ε αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ε γεληθφηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επηθξαηεί ζηηο πεξηνρέο ηνπ Πειίνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ εθηελνχο δφκεζεο εθηφο ζρεδίνπ θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ρξψκαηνο ηνπ νηθηζκνχ. Πεξηνξηζκέλε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε εκθαλίδεηαη ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή αλάκεζα ζηηο ειαηνθαιιηέξγεηεο ηεο Γ.Δ. ζηηο πεξηνρέο Λνπδίληθν, Λνπκπάξδα, Γθηψλε θαη Άγηνο Σαμηάξρεο. Οη πεξηνρέο απηέο δελ έρνπλ απνγξαθεί ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ζαλ νηθηζκνί. Δπίζεο, ηα θηίζκαηα πνπ είλαη θαηνηθίεο θαη απνζήθεο γηα ηα αγξνηηθά εξγαιεία θαη πξντφληα, δελ έρνπλ πχθλσζε ηέηνηα ψζηε λα κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηε δπλαηφηεηα νξηνζέηεζεο λένπ νηθηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 91

92 Δηθφλα 13: Πεξηνρή Διαηνθαιιηέξγηαο - Αγ. Σαμηάξρεο Πεγή: Δπίγεηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο Δηθφλα 14: Πεξηνρή Διαηνθαιιηέξγηαο - Λνπδίληθν Πεγή: Δπίγεηα έξεπλα νκάδαο κειέηεο Α Γάζε Ζ ζχκπξαμε ησλ κειεηεηψλ έρεη απεπζχλεη έγγξαθν ζηε Γ/λζε Γαζψλ Ν. Μαγλεζίαο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ ηα εμήο: 1. Πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ 2. Αλαδαζσηέεο πεξηνρέο (Απνθάζεηο θαη Υάξηεο) 3. Καηαθχγηα ζεξακάησλ θαη άγξηαο δσήο 4. Εψλεο απαγφξεπζεο ζήξαο 5. Υάξηεο ρξήζεσλ γεο θαη φηη άιιν ζηνηρείν δηαζέηνπλ θαη ζα είλαη ρξήζηκν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. ηα φξηα ηεο Γ.Δ. πεξηιακβάλεηαη ην θνηλνηηθφ Γάζνο Μαθξηλίηζαο πνπ βξίζθεηαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ θαη εθηείλεηαη απφ πςφκεηξν 590 κ. (θνίηε Ξεξηά) έσο ηελ ςειφηεξε θνξπθή ηνπ Πειίνπ, ηνλ Πνπξηαλφ ζηαπξφ (πςφκεηξν 1610 κ.). θαη ην Γάζνο Λέζηαλεο πνπ βξίζθεηαη ζηα βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ. ρεηηθά κε ην Γάζνο ηεο Μαθξηλίηζαο ε δαζηθή νμηά θαηαιακβάλεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ δάζνπο ελψ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια: δξχο, άξηα, θαζηαληά, πιάηαλνο αλαηνιηθφο, θξάμνο φξλνο, νζηξπά θαξπηλφθπιινο, γαχξνο αλαηνιηθφο, άξθεπζνο, ππμάξη, ειάηε, ππνθαζηαληά θηι. Ζ ρνξηνιηβαδηθή ρισξίδα είλαη ειάρηζηε ζηε δαζνζθεπή έθηαζε θαη πινχζηα ζηηο γπκλέο ζέζεηο απφ είδε αγξσζησδψλ, ζπλζέησλ θαη ςπραλζψλ. Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο απηνχ μεθίλεζε 1965 θαη απφ ηφηε εθπνλνχληαη ζπζηεκαηηθά Γηαρεηξηζηηθέο κειέηεο θάζε 4 ή 5 ρξφληα. Σα 92

93 παξαγφκελα δαζηθά πξντφληα είλαη θπξίσο θαπζφμπια θαη μπιάλζξαθεο νμηάο, ηερληθή μπιεία νμηάο ζε κηθξή πνζφηεηα θαη θπηφρσκα, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ αλζνθνκία. Ζ πινηφκεζε γίλεηαη απφ ηδηψηεο, χζηεξα απφ ηε δεκνπξάηεζε απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ πξνο πινηνκία ηκεκάησλ. Οη παξαπάλσ ηδηψηεο ιεηηνπξγνχλ κε δηθφ ηνπο εξγαηηθφ δπλακηθφ, κέζα παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο θαζψο δελ ππάξρεη δαζηθφο ζπλεηαηξηζκφο πνπ λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο. ηηο πινηνκνχκελεο ζπζηάδεο ε βνζθή απαγνξεχεηαη ελψ γηα ηα γίδηα απαγνξεχεηαη ε βνζθή ζ νιφθιεξν ην δάζνο νμηάο γηα αφξηζην ρξφλν. Παξφια απηά, ε απαγφξεπζε δελ απνηειεί πξφβιεκα γηα ηνπο θηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο αθελφο γηαηί ε θνηλφηεηα δηαζέηεη άιιεο βνζθήζηκεο εθηάζεηο θαη αθεηέξνπ γηαηί ην θηελνηξνθηθφ θεθάιαην έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα (βιέπε παξαθάησ) Σα ηειεπηαία 40 ρξφληα έρνπλ εθδνζεί αξθεηέο απνθάζεηο κε ηελ θήξπμε εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέεο. Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο θεξχμεηο: Α/Α Αξ. Απφθαζεο ΦΔΚ / Γήκνο ή Κνηλφηεηα Θέζε Έθηαζε (ζηξ.) Ηδηνθηεζία Αηηία Κ.Α. 360/Γ/ Μαθξπλίηζαο αξαθελφο Γεκφζην αηζζεηηθφ δάζνο / /Γ/ Μαθξπλίηζαο Μεζηαθφ Ίζησκα Κνηλνηηθή εθρέξζσζε / /Γ/ Μαθξπλίηζαο αξαθελφο Γεκφζην άξζε αλαδάζσζεο γηαηί παξαρσξήζεθε ζηνλ Άγην Ολνχθξην γηα λεθξνηαθείν 4 431/ /Γ/ Μαθξπλίηζαο Λαηνκείν Παλαγίηζαο Γηαθαηερφκελν εθρέξζσζε / /Γ/ Μαθξπλίηζαο αξαθελφο Γεκφζην ππξθαγηά / Μαθξπλίηζαο Γθηψλ Φπηφθνπ Γεκφζην ππξθαγηά / /Γ/ Μαθξπλίηζαο Λαηνκείν Παλαγίηζαο Γηαθαηερφκελν παξάλνκε απνςίισζε / Μαθξπλίηζαο ηειετθα Γεκφζην ππξθαγηά 37118/ / / /Γ/ Μαθξπλίηζαο Πξνθ. Ζιίαο Κνηλνηηθή ππξθαγηά / /Γ/ Μαθξπλίηζαο Παινχθηα Κνηλνηηθή εθρέξζσζε / /Γ/ Μαθξπλίηζαο Βιαρνθάιπβεο Κνηλνηηθή εθρέξζσζε / /Γ/ Μαθξπλίηζαο Πξνθ. Ζιίαο Κνηλνηηθή εθρέξζσζε / /Γ/ Μαθξπλίηζαο Λνχηζα Κνηλνηηθή ππξθαγηά / /Γ/ Μαθξπλίηζαο Λνπδίληθν Κνηλνηηθή εθρέξζσζε / /Γ/ Μαθξπλίηζαο Η.Μ. νπξβηάο Μνλαζηεξηαθή ππξθαγηά /169374/ /Γ/ Μαθξπλίηζαο Παλαγηάο Πνπξλάξη Καιηαθνχδαο Γεκφζην ππξθαγηά Πίλαθαο 27: Αλαδαζσηέεο εθηάζεηο Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Ννκνηέιεηα Δπίζεο έρνπλ θεξπρζεί αλαδαζσηέεο δχν αθφκε εθηάζεηο κε απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Μαγλεζίαο, ρσξίο φκσο λα έρνπλ εθδνζεί ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. Πξφθεηηαη γηα ηε δεκφζηα δαζηθή έθηαζε εκβαδνχ 5,5 ζηξεκκάησλ, ζηε ζέζε «ηειέτθα» (Αξηζκ.Πξση. 1733/ ) θαη ηε δεκφζηα Γαζηθή έθηαζε 3,7 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε Γθηψλ Φπηφθνπ. 93

94 εκεηψλεηαη πσο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ζηηο αλαδαζσηέεο εθηάζεηο δελ επηηξέπεηαη ε βφζθεζε. ιεο νη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο εκθαλίδνληαη ζην ράξηε Α.3.1. Α Πνιεκηθή αεξνπνξία ηελ θνξπθή Πνπξηαλφο ηαπξφο, εθαπηφκελεο εμσηεξηθά κε ηα φξηα ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, ζηε Γ.Δ. Εαγνξάο, βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ ξαληάξ ηεο 9 εο Μνίξαο ηαζκνχ Διέγρνπ θαη Πξνεηδνπνίεζεο ηεο Πνιεκηθήο αεξνπνξίαο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο 9 εο ΜΔΠ ηδξχζεθαλ ην 1955 θαη ππάγνληαη ζην Αξρεγείν Σαθηηθήο Αεξνπνξίαο, δηαζέηνπλ δε ην λέν ζχζηεκα απεηθφληζεο MASE (Multi Aegis Site Emulator) πξνζαξκνζκέλεο πιήξσο ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Ζ πξφζβαζε ζηε ζηξαηησηηθή πεξηνρή απαγνξεχεηαη. Α Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Πξσηνγελήο ηνκέαο πσο είδακε θαη ζην θεθάιαην Α.2.5, ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαηέρεη κηθξφ αιιά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο (18% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ) θαη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα ησλ θαηνίθσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ ηνκέα. ζνλ αθνξά ζηε γεσξγία, νη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ακπειηψλ αιιά θαη κε ηε δελδξνθνκία θαιιηεξγψληαο ειηέο, κειηέο, αριαδηέο, θεξαζηέο θαη θαζηαληέο. Δμαηηίαο ηνπ νξεηλνχ αλάγιπθνπ ηεο Γ.Δ. είλαη αξθεηά αλαπηπγκέλε θαη ε θηελνηξνθία. Γεσξγία χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ έηνπο 2008 απφ ηελ ΔΤΔ γηα ηε γεσξγηθή παξαγσγή ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δειψζεθαλ ζηξέκκαηα γεσξγηθψλ εθηάζεσλ απφ ηα νπνία ηα 7458 ζηξ. αθνξνχλ ζε δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ηα 742 ζηξ. ζε αξνηξαίεο γαίεο θαη ηα ππφινηπα 70 ζηξ. ζε ακπειινθαιιηέξγεηεο γηα νηλνπαξαγσγή (30 ηφλνη κνχζηνπ). Ζ πνζφηεηα ειαηνιάδνπ πνπ παξήρζε ην αλήιζε ζε 900 ηφλνπο ελψ νη βξψζηκεο ειηέο ήηαλ 390 ηφλνη. πλνιηθά δειψζεθαλ 7028 ζηξ. ειαηφδεληξσλ, 158 ζηξ. κειηέο πνπ παξήγαγαλ 50 ηφλνπο κήια, 250 ζηξ. ακπγδαιηψλ θαη 22 ζηξ. κε ήκεξεο θαζηαληέο. Δπίζεο παξήρζεζαλ 300 ηφλνη θαπζφμπια. Χο πξνο ηηο αξνηξαίεο γαίεο, θαηαγξάθεθαλ 340 ζηξ. γηα θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηεο (ζηηάξη, θξηζάξη, θαζφιηα θαη παηάηεο), 270 ζηξ. ζε αγξαλάπαπζε θαη 132 ζηξ. θεπεπηηθψλ θαη ζεξκνθεπίσλ, φπνπ παξήρζεζαλ 78 ηφλνη ηνκάηεο, 28 ηφλνη θαζνιάθηα, απφ 15 ηφλνπο θξεκκχδηα μεξά, θνινθπζάθηα θαη κειηηδάλεο, 9 ηφλνη καξνχιηα, απφ 2 ηφλνη ζπαλάθη θαη αξαθάο θαη 1,5 ηφλνη πξάζα. ηελ πεξηνρή κειέηεο ιεηηνπξγεί έλα ειαηνηξηβείν ζην λφηην φξην ηεο Γ.Δ. ζηελ πεξηνρή Γαιηαγξηά. Κηελνηξνθία 94

95 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ γηα ηελ θηελνηξνθηθή παξαγσγή ηνπ έηνπο 2008 ζηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, πξνθχπηεη φηη ζεκαληηθφηεξεο θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο απνηεινχλ ε αηγνπξνβαηνηξνθία θαη ε νξληζνηξνθία ρσξηθήο εθηξνθήο. πγθεθξηκέλα δειψζεθαλ 1143 θνπαδηάξηθα πξφβαηα, 1054 αίγεο θαη 1800 φξληζεο. Τπάξρεη κηθξή αλάπηπμε ηεο κειηζζνθνκίαο (120 κέιηζζεο ζε θπςέιεο) θαη ηεο ηππνηξνθίαο (35 ίππνη). Σα ζεκαληηθφηεξα θηελνηξνθηθά πξντφληα είλαη ην γάια, ην θξέαο θαη ηα απγά. χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή παξήρζεζαλ 84 ηφλνη πξφβεηνπ, 80 ηφλνη θαηζηθίζηνπ γάιαθηνο θαη 3 ηφλνη ηπξί. Δπίζεο παξήρζεζαλ απγά θαη 1200 θηιά κέιη. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχεηαη ε θξεαηνπαξαγσγή γηα ην Δίδνο Κηελνηξνθηθνχ Πξντφληνο Βάξνο ζε θηιά Αξληά θάησ ηνπ έηνπο 4376 Καηζίθηα θάησ ηνπ έηνπο 6200 Υνηξίδηα κέρξη 20 θηιά θαζαξφ βάξνο 1600 Βηηνχιηα θαη αίγεο 600 Κνπλέιηα 1200 Πνπιεξηθά (εθηφο απφ ζηξνπζνθακήινπο) 3100 Πίλαθαο 28: Κξεαηνπαξαγσγή γηα ην 2008 Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ππάξρνπλ θνηλνηηθά ζεξηλά βνζθνηφπηα πνπ κέρξη ην 2010 λνηθηάδνληαλ γηα βφζθεζε αηγψλ, ζε εηεξνδεκφηεο θηελνηξφθνπο, απφ ην Σξίθεξη, ηελ Μαθξπξάρε θαη ηελ Αξγαιαζηή, ηα ηειεπηαία ρξφληα φκσο δελ ππήξμε ηέηνην ελδηαθέξνλ. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Φπζηνγλσκία ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο ζηφρνπο αλάπηπμεο αλαδεηήζεθαλ ζην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Θεζζαιίαο, φπνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο: Ζ Πεξηθέξεηα έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζην γεσξγηθφ ηνκέα (πφξνη, ηερλνγλσζία) θαη πςειήο αμίαο θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άιιε, θχξην πξφβιεκα απνηειεί ε αλεπαξθήο πξνζαξκνγή ζηελ αγνξά παξφιν πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ζηελ παξαγσγηθή βάζε είλαη πςειή. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ πηνζεηεί ην πιαίζην απνηεινχλ ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε γεσξγία, ε πξνζαξκνγή ζηελ αγνξά θαη ε πνιπιεηηνπξγηθφηεηα, ε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αιιαγή ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο κε νπζηαζηηθά ζηνηρεία αεηθνξίαο (νινθιήξσζε αληηξξππαληηθήο ππνδνκήο, νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ, γεληθεπκέλε εηζαγσγή κεζφδσλ πξφιεςεο θαη ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ) Πξνηείλεηαη λα νξγαλσζεί ν ρψξνο ηεο πεξηθέξεηαο ζε δψλεο κία εθ ησλ νπνίσλ ζα είλαη εληαηηθήο γεσξγίαο, ζην Θεζζαιηθφ θάκπν θαη κε νξηζκέλεο επεθηάζεηο πξνο πεξηνρέο κεγαιχηεξνπ πςφκεηξνπ κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο αληαγσληζηηθψλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ λένπ ηχπνπ (ΠΟΠ, βηνινγηθή γεσξγία). Παξάιιεια ε φιε δψλε ζα 95

96 ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ζρεηηθά ππθλφ δίθηπν αγξνηηθψλ θέληξσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Δπίζεο πξνηείλεηαη νξεηλή πεξηκεηξηθή δψλε ζηα Γ, Β θαη Α βαζηζκέλε ζε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πνιπιεηηνπξγηθφηεηα αγξνηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη νξηζκέλα πξντφληα κε πιενλεθηήκαηα ζηελ αγνξά) θαη ζε λέεο (ήπηεο, θαηά ηεθκήξην) κνξθέο ηνπξηζκνχ. Ζ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα (ζε κε εληαηηθή κνξθή) ζεσξείηαη ζπκβαηή κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, εθηφο απφ ηηο πεξηνρέο φπνπ πξνβιέπεηαη έληνλε νηθηζηηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ΠΟΑΠΓ πξνηείλεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο αλάγθεο θαζνξηζκνχ δσλψλ φπνπ ε θηελνηξνθία ζα αζθείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα καδί κε άιιεο ζπκβαηέο ρξήζεηο. Σν παξαπάλσ πξνηείλεηαη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ δεκηνπξγία πηινηηθψλ θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζεζκνζέηεζε θηλήηξσλ/πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα απνβιέπνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε/κεηεγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ ζηηο εθάζηνηε πεξηνρέο θαη θπξίσο ηε κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ πνπ πξνθαινχλ ζχγθξνπζε ρξήζεσλ. πλεπψο, γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, είλαη θαηαξρήλ θαηάιιειεο πεξηνρέο φπνπ ήδε ππάξρεη θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ πξνβιέπεηαη αλάπηπμε άιισλ αζχκβαησλ ρξήζεσλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεληξσηηθψλ ρσξηθά πνιενδνκηθψλ κεραληζκψλ (Δπεθηάζεηο ρεδίσλ, ΒΔΠΔ, ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ θιπ.), θαη ν πεξηνξηζκφο- θαηάξγεζε ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ ζεζζαιηθνχ θάκπνπ. ηελ ίδηα ινγηθή πξνηείλεηαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ πξνβιήκαηνο κε ζηαδηαθή θαζηέξσζε κέηξσλ πνπ ζα θαζηζηνχλ αζχκθνξε ηελ θαηνρή ηεο γεσξγηθήο γεο Α πξνηεξαηφηεηαο απφ κε θαη' επάγγεικα αγξφηεο θαη ε δεκηνπξγία «ηξάπεδαο αγξνηηθήο γεο» πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη εθηάζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο. πληζηάηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ην πδαηηθφ έιιεηκκα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Παξάιιεια κε ηα κεγάιεο θιίκαθαο έξγα, ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ θαη άιια κηθξφηεξα, άκεζεο απφδνζεο, φπσο θξάγκαηα (κηθξά θαη κεζαία), ιηκλνδεμακελέο θαη ινηπά έξγα κε ζηφρν ηελ ζπγθξάηεζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ πδάησλ. Δηδηθφηεξα έξγα ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο κε ηελ κνξθή δηεπζέηεζεο ρεηκάξξσλ θπηνθνκηθψλ έξγσλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ παξάιιεια ηηο νξεηλέο πεξηνρέο (κε έληνλεο θιίζεηο) απφ θαηλφκελα θαηνιηζζήζεσλ θαη απφπιπζεο ηνπ εδάθνπο, θαη ηηο αληίζηνηρεο πεδηλέο απφ πιεκκχξεο. Ο γεσξγηθφο ηνκέαο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηεο πξνψζεζεο ηεο «ζπκβαζηαθήο γεσξγίαο» κε πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη γεληθά κέζσ ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ ελδηαθέξνληνο απ' ηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο. 96

97 Ζ πξνζηαζία θαη ε πξνψζεζε ησλ επσλχκσλ/ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, πνπ ζα σθειήζεη πνιιαπιά θαη ηελ εζληθή αιιά θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηδηαίηεξα ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηηο νξεηλέο θαη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο, είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο. Δπηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ απνηξνπήο ηεο αιιαγήο ρξήζεο ζηηο ηδηνθηεζίεο/κηθξνπεξηνρέο φπνπ παξάγνληαη ηα παξαπάλσ πξντφληα θαη απαηηείηαη ε θηεκαηνγξάθεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Πξνηείλεηαη ε ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο «Βηνινγηθψλ» πξντφλησλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηελνηξνθηθψλ), θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο εθηεηακέλεο πεξηνρέο νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο είλαη νη πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura ηηο πεξηνρέο απηέο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε θαζηέξσζε κεζφδσλ ζπκβαηψλ/θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Γεπηεξνγελήο ηνκέαο χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ην 21% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. απαζρνιείηαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο δεπηεξνγελνχο ηνκέα αθνξνχζε ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Χζηφζν θαηαγξάθεηαη θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνπ αζρνιείηαη ζε ηερληθά εξγαζηήξηα θνζκεκαηνπνηίαο θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο. Απφ ην κεηξψν επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην 2008 θαηαγξάθεθαλ 3 επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαλ κε ηηο θαηαζθεπέο θηηξίσλ θαη 3 κε εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη απφ κία επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηνχηαλ ζηνπο θιάδνπο δαζνθνκίαο θαη πινηνκίαο, βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, παξαγσγήο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, παξαγσγήο κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ πξντφλησλ θαη ζπιινγήο επεμεξγαζίαο δηάζεζεο απνβιήησλ θαη αλάθηεζεο πιηθψλ. ην κεηξψν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Μαγλεζίαο είλαη θαηαγεγξακκέλεο νη εμήο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη φιεο ζπγθεληξσκέλεο ζηε Μαθξηλίηζα: 1 επηρείξεζε εξγαζηψλ εθζθαθψλ θαη κεηαθίλεζεο γαηψλ 1 επηρείξεζε θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ απφ πιαζηηθφ, χθαζκα, μχιν, φζηξαθα, κε πνιχηηκεο πέηξεο, θνηλά κέηαιια θαη άιια πιηθά 1 επηρείξεζε θαηαζθεπήο δηαθνζκεηηθψλ πηλαθηδίσλ, πηλαθίσλ, αγγείσλ θ.ιπ. κε δηαθφζκεζε απφ πνξζειάλε 1 επηρείξεζε θαηαζθεπήο πήιηλσλ αγγείσλ γεληθά, ρσξίο δηαθφζκεζε 2 επηρεηξήζεηο εξγαζηψλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 3 επηρεηξήζεηο εξγαζηψλ δηακφξθσζεο ή αλέγεξζεο θηίζκαηνο ή άιινπ είδνπο θαηαζθεπψλ Απφ ηελ ίδηα πεγή πξνθχπηεη φηη έρνπλ αλαπηπρζεί θαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα δειαδή κε ηελ αλαπηπγκέλε γεσξγία θαη θηελνηξνθία θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη: 1 Αξηνπνηείν 1 επηρείξεζε πινηνκίαο αθαηέξγαζηεο μπιείαο 97

98 Σέινο, κε ην ππ αξίζκ. 2876/Φ 14-0/ έγγξαθφ ηεο ε Γ/λζε Αλάπηπμεο ησλ Π.Δ. Μαγλεζίαο & Π.Δ. πνξάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα Υνξήγεζεο Αδεηψλ Αλάπηπμεο, Δλέξγεηαο & Φπζηθψλ Πφξσλ καο γλσζηνπνίεζε φηη έρνπλ ππνβιεζεί δηθαηνινγεηηθά αδεηνδφηεζεο γηα 3 επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξηνπνηίαο θαη 2 θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ. Σν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην αλαθέξεηαη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα κε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο: Ζ πεξηθέξεηα δηαζέηεη αξθεηά ηζρπξή κεηαπνίεζε, κηθξή βέβαηα πνζνζηηαία θαη κε ζρεηηθά παξαδνζηαθή θιαδηθή δηάξζξσζε. Πξφζθαηα φκσο, εθδειψλεηαη λέν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε κεηαπνίεζε. Ζ πνιηηηθή ζ' φηη αθνξά ηελ ρσξηθή νξγάλσζε ηνπ ηνκέα ηεο Βηνκεραλίαο Βηνηερλίαο πξέπεη λα θαηαηείλεη ζηελ εμπγίαλζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ζηελ απνηξνπή ηεο δηάζπαξηεο ρσξνζέηεζεο ησλ κνλάδσλ θαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαπνίεζεο ζε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο νξγαλσκέλεο πεξηνρέο. Δμαίξεζε κπνξεί λα ππάξμεη γηα ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηνπηθή αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζήο ηνπο θαη' αληηζηνηρία. Γηα ηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο, πνπ έρεη ηδηαίηεξα ηζρπξή βηνκεραληθή παξάδνζε ππάξρεη αλάγθε θαζνξηζκνχ λέαο ΒΔΠΔ, ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βφινπ γηα ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ νρινπζψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, θάηη πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ηνκέα θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Ζ ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο κεηαπνίεζεο απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηνπ Π.Π.Υ..Α.Α. Θεζζαιίαο Σξηηνγελήο Σνκέαο Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. (45%) αζρνινχληαη ζηνλ Σξηηνγελή Σνκέα (Σνπξηζκφο, Τπεξεζίεο, Δκπφξην θ.ιπ.) θαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην κεηξψν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Μαγλεζίαο είλαη απνθιεηζηηθά ζπγθεληξσκέλεο ζηνλ νηθηζκφ ηεο Μαθξηλίηζαο. 98

99 Επωνυμί