Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ"

Transcript

1 (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) χκβαζε Αλάζεζεο Δπηβιέπνληεο Πξνδηαγξαθέο χληαμεο ηεο Μειέηεο Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο.υ.ο.ο.α.π. ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Π.1 ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΩΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ Π.1.1 Βαζηθέο Αξρέο ηεο ηειηθήο πξφηαζεο Π Καηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υ..Α.Α Π Καηεπζχλζεηο ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υ..Α.Α Π Καηεπζχλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υ..Α.Α. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο Π Ρπζκηζηηθφ ρέδην θαη Πξφγξακκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Οηθηζηηθνχ πγθξνηήκαηνο Βφινπ (κε εγθεθξηκέλν) Π.1.2 Πξνγξακκαηηθά κεγέζε Π Παξαδνρέο Δθηηκήζεηο Πιεζπζκηαθνχ Γπλακηθνχ Π Υσξεηηθφηεηα Τθηζηάκελνπ Οηθηζηηθνχ Τπνδνρέα Π.1.3 Μνληέιν ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Π.1.4 ρέζεηο κε επξχηεξνπο άμνλεο αλάπηπμεο Π.1.5. Κχξηεο Εψλεο Πξνζηαζίαο Π.1.6. Ρφινη νηθηζκψλ ζην νηθηζηηθφ δίθηπν Π.1.7 Αλάδξαζε πξνο ην ρσξνηαμηθφ - αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΖ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Π.2.1 Γεληθέο Αξρέο Π.2.2 Πεξηνρέο Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Π.2.3 Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΠΔΠ) Π ΠΔΠ 1 Γάζε θαη Γαζηθέο Πεξηνρέο Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

2 Π ΠΔΠ 2 Αλαδαζσηέεο Πεξηνρέο Π ΠΔΠ 3 (ΑΠ) Εψλεο Πξνζηαζίαο Ρεκάησλ Παξφρζησλ Οηθνζπζηεκάησλ Οηθνινγηθνί Γηάδξνκνη Π ΠΔΠ 4 (ΑΠ) Γεσπεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο Πεξηνρέο Π ΠΔΠ 5 (ΑΠ) Εψλεο Πξνζηαζίαο Οδηθνχ Γηθηχνπ Π ΠΔΠ 6 Αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη Μλεκεία κε έιεγρν δφκεζεο Π.2.4 Εψλεο Πεξηνξηζκνχ θαη Διέγρνπ ηεο Γφκεζεο (ΠΔΠΓ) Π ΠΔΠΓ 1: Πεξηνρή αλάπηπμεο γεσξγηθψλ ρξήζεσλ Π ΠΔΠΓ 2: Πεξηνρή αλάπηπμεο θηελνηξνθηθψλ ρξήζεσλ Π.2.5 Πεξηνρέο Δηδηθψλ Υξήζεσλ (ΠΔΥ) Π.2.6 Βαζηθά Γίθηπα Τπνδνκήο Π Οδηθφ δίθηπν Π Ύδξεπζε Άξδεπζε Π Απνρέηεπζε Απνξξίκκαηα Π Δλέξγεηα Π Σειεπηθνηλσλίεο Π.2.7 Γεληθέο Γηαηάμεηο Π.2.8 Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο Π.2.9 Μνξθνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Π.3 ΓΔΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΩΝ ΟΗΚΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΥΔΩΝ Π.3.1 Γεληθέο ρξήζεηο γεο αλά νηθηζκφ Π Γεληθέο Αξρέο Καζνξηζκνχ Υξήζεσλ Γεο Π Πεξηερφκελν Καηεγνξηψλ Υξήζεσλ Γεο Π.3.2 Όξνη δφκεζεο θαη Υσξεηηθφηεηα αλά Πνιενδνκηθή Δλφηεηα Π.3.3 Πξνγξακκαηηθά κεγέζε αλάγθεο ζε γε πνιενδνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ Π.3.4 Εψλεο θηλήηξσλ θαη ελ γέλεη πνιενδνκηθψλ κεραληζκψλ Π.3.5 Γίθηπα Αζηηθήο Τπνδνκήο Π Μεηαθνξηθή ππνδνκή νηθηζκνχ Μαθξηλίηζαο Π Λνηπή ηερληθή ππνδνκή νηθηζκψλ Π.3.6 Αζθάιεηα/πξνζηαζία νηθηζκψλ (ζεηζκνί πιεκκχξεο- ππξθαγηέο) Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΟΟΑΠ Π.4.1 Φνξέαο εθαξκνγήο ηνπ ΥΟΟΑΠ Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

3 Π.4.2 Φνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κειεηψλ θαη έξγσλ Π.4.3 Απαηηνχκελεο κειέηεο θαη έξγα Π Μειέηεο Π Έξγα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

4 ΔΗΑΓΩΓΖ 1. ηόρνη θαη πεξηερόκελν ηνπ ρεδίνπ Υωξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλωζεο Αλνηρηήο Πόιεο (ΥΟΟΑΠ) Ζ κειέηε ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαθξηλίηζαο (πξψελ Κνηλφηεηαο Μαθξηλίηζαο), ηνπ Γήκνπ Βφινπ, έρεη σο ζθνπφ λα θαζνξίζεη θαη λα πξνηείλεη γηα ζεζκνζέηεζε έλα ρσξνηαμηθφ ζρέδην ηνπηθήο ζεκαζίαο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, ην νπνίν ζα εληάζζεηαη ηφζν ζην ρσξνηαμηθφ πιαίζην ηνπ Γήκνπ Βφινπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, φζν θαη ζε απηφ ηεο Υψξαο. Ζ κειέηε ζηνρεχεη αθφκε ζηελ πξφηαζε γεληθήο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ηνπ νηθηζκνχ ηεο Μαθξηλίηζαο θαη ησλ ινηπψλ νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. Έρεη δειαδή σο αληηθείκελν ηελ ηζφξξνπε ξχζκηζε ηνπ εμσαζηηθνχ θαη ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, κε ηε ζεζκνζέηεζε πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ (δαζηθψλ θαη αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, παξαξεκάηησλ πεξηνρψλ θ.ιπ.), ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δφκεζεο (ΠΔΠΓ) κε θπξίαξρεο ρξήζεηο ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία, ησλ βαζηθψλ δηθηχσλ ππνδνκήο (νδηθφ δίθηπν, χδξεπζε, απνρέηεπζε θ.ιπ.) θαη ηνπ απαξαίηεηνπ θνηλσθεινχο θαη θνηλφρξεζηνπ εμνπιηζκνχ, ηφζν γηα ηνλ ζεκεξηλφ πιεζπζκφ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, φζν θαη γηα ηνλ κειινληηθφ πιεζπζκφ ηνπ έηνπο 2033, πνπ είλαη ν νξίδνληαο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Σν.Υ.Ο.Ο.Α.Π. γεληθά εθπνλείηαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο πιεζπζκηαθήο θαη νηθνλνκηθήο εμέιημεο ηεο πεξηνρήο, ζηελ πεξίπησζε Γεκνηηθήο Δλφηεηαο (πξψελ Γήκσλ), ηεο νπνίαο θαλέλαο νηθηζκφο δελ έρεη πιεζπζκφ πεξηζζφηεξν ησλ 2000 θαηνίθσλ θαη έρεη ηελ έλλνηα ηεο νξγάλσζήο ηνπο ζε Οηθηζηηθή Δλφηεηα - Αλνηρηή Πφιε. Σν κνληέιν ηεο Αλνηρηήο Πφιεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ ζσζηήο ηερληθήο ππνδνκήο θαη θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, δειαδή ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη ηε δεκηνπξγία εληαίσλ θνηλσληθψλ θέληξσλ, ζηνλ ππξήλα ή ζε άιιεο θαηάιιειεο ζέζεηο ηεο Οηθηζηηθήο Δλφηεηαο, έηζη ψζηε λα παξέρνληαη ππεξεζίεο ζρεδφλ ίζεο αμίαο κε ηα αζηηθά θέληξα. Ζ κειέηε ηνπ ΥΟΟΑΠ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαθξηλίηζαο ηνπ Γήκνπ Βφινπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν 2508/97 «γηα ηε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο», φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην ρσξνηαμηθφ λφκν 2742/99 θαη ην Ν. 4269/14 (ΦΔΚ 142 Α / ), κε ηίηιν «Υσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε βηψζηκε αλάπηπμε». Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ ΥΟΟΑΠ δελ πξνβαίλεη ζε ξπζκίζεηο πνιενδνκηθήο θχζεσο αιιά κεηά ηε ζεζκνζέηεζή ηνπ θαζνξίδεη δεζκεπηηθά ηνπο γεληθνχο φξνπο, ηα κεγέζε θαη ηηο ζέζεηο πνπ ζα γίλνπλ νη ξπζκίζεηο απηέο. Με ην λα θαιχπηνπλ ινηπφλ νη ξπζκίζεηο ηνπ ΥΟΟΑΠ ην ζχλνιν ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ηεο Γ.Δ., επηηπγράλεηαη ε ηαπηφρξνλε ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ εληφο θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ, κε ηξφπνλ ψζηε ε ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ έληαμεο πεξηνρψλ ζε ζρέδην ή πξνο πνιενδφκεζε δψλεο λα «εμηζνξξνπείηαη» κε ηηο απαηηνχκελεο ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο, θπξίσο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν. Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

5 2. ύκβαζε Αλάζεζεο Δπηβιέπνληεο Σελ 22ε Μαξηίνπ 2013 ππνγξάθεθε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αλάζεζεο (αξ. πξση. 2409/ ) κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Βφινπ, κε εθπξφζσπν ην Γήκαξρν Βφινπ θ. θνηηληψηε Πάλν θαη ησλ ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ κειεηψλ Γ. Γεκηξίδεο & πλεξγάηεο Δ.Δ. δ.η. «ΠΡΟΒΟΛΗΚΖ Δ.Δ.», Ράπηε Κσλζηαληίλαο, Ξεξνπράθε Γεκήηξηνπ, Καξίλα Αζαλάζηνπ θαη Ράπηε Αξηζηέαο - Υξηζηίλαο, πνπ εθπξνζσπνχληαη λφκηκα απφ ην Γεψξγην Γεκηξίδε ηνπ Νηθνιάνπ, Σνπνγξάθν Μεραληθφ, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο «.Υ.Ο.Ο.Α.Π. Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μαθξηλίηζαο (πξψελ Κνηλφηεηαο Μαθξηλίηζαο Ν. Μαγλεζίαο)». Με ην ππ αξηζκ. 2612/ έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βφινπ αλαηέζεθε ε επίβιεςε ηεο κειέηεο ζηελ θα Κπξηαθίδνπ Μαξία, Μεραληθφ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ππάιιειν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βφινπ. 3. Πξνδηαγξαθέο ύληαμεο ηεο Μειέηεο Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο νξίδνληαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ. 9572/1845/ (ΦΔΚ 209 Γ) θαη ζέκα «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο κειεηψλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Γ.Π..) θαη ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) θαη ακνηβέο κεραληθψλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ». Ζ κειέηε εθπνλείηαη ζε δχν ζηάδηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α ηαδίνπ έγηλε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο. Ζ κειεηεηηθή νκάδα δηεξεχλεζε ηηο πξννπηηθέο θαη ηάζεηο ηεο Γ.Δ. θαη δηαηχπσζε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη ζελάξηα ξχζκηζεο ηεο πεξηνρήο. Σν παξφλ Β1 ηάδην πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα απφ ηα νπνία ην πξψην Π.1 «Γνκηθφ ρέδην Υσξηθήο Οξγάλσζεο» αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνηχπνπ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο Γ.Δ. θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ζηφρσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ. ην θεθάιαην Π.2 «Οξγάλσζε ρξήζεσλ Γεο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο» παξνπζηάδνληαη νη ρσξηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη γίλεηαη θαζνξηζκφο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ρξήζεσλ γεο ζηηο πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζηηο Πεξηνρέο Διέγρνπ θαη Πεξηνξηζκνχ Γφκεζεο. ην επφκελν θεθάιαην Π.3 παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη παξέρνληαη νη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ νξηνζεηεκέλνπ νηθηζκνχ ηεο Μαθξηλίηζαο θαζψο θαη ησλ λέσλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ. Σέινο ην Π.4 πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ θαη εηδηθφηεξα ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο, έξγα, παξεκβάζεηο θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο. Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

6 4. Ηζηνξηθό ηεο κειέηεο.υ.ο.ο.α.π. ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ππνβάζξσλ, ε ζχκπξαμε ππέβαιε γξαπηά εξσηήκαηα γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηηο παξαθάησ Τπεξεζίεο: 1. Γ/λζε Γαζψλ Ν. Μαγλεζίαο 2. ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, Μνπζείν Βφινπ 3. 7ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, Γηαρξνληθφ Μνπζείν Λάξηζαο 4. Τπεξεζία Νενηέξσλ Μλεκείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ Θεζζαιίαο, 5. Δθνξία Παιαηναλζξσπνινγίαο πειαηνινγίαο Βφξεηαο Διιάδαο, 6. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Π.Δ. Μαγλεζίαο, 7. Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Μαγλεζίαο, 8. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Μαγλεζίαο, Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ 9. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Μαγλεζίαο, Σκήκα Υνξήγεζεο αδεηψλ αλάπηπμεο, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 10. Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, Π.Δ. Μαγλεζίαο 11. Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο 12. Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο 13. Γξαθείν ΔΟΣ Βφινπ, ΠΤΣ Θεζζαιίαο, 14. Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο 15. ΓΔΤΑΜΒ θαη έιαβε ηηο εμήο απαληήζεηο: 1. Ζ Γ/λζε Γαζψλ Ν. Μαγλεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα Γαζηθψλ Υαξηνγξαθήζεσλ κε ην ππ αξηζκ. 1117/ έγγξαθφ ηνπ, έθαλε γλσζηφ φηη ε Τπεξεζία έρεη εθδψζεη ηηο Απνθάζεηο θήξπμεο εθηάζεσλ σο αλαδαζσηέσλ γηα ηελ πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηάο ηεο θαη φηη κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ απφ ην αξρείν ηεο ζηελ νκάδα κειέηεο. 2. Ζ ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ κε ην ππ αξηζκ. 1569/ γλσζηνπνίεζε πσο δελ ππάξρεη θεξπγκέλνο ή γλσζηφο αξραηνινγηθφο ρψξνο ή νξαηφ κλεκείν αξκνδηφηεηάο ηεο. 3. Ζ 7ε Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ απάληεζε κε ην ππ αξηζκ. 2012/ έγγξαθφ ηεο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο θαη γίλνληαη επηζεκάλζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ αξκνδηφηεηάο ηεο. 4. Ζ Τπεξεζία Νεψηεξσλ Μλεκείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ Θεζζαιίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηζκνχ κε ην ππ αξηζκ. 1045/ ρνξήγεζε θαηάινγν κε ηα θεξπγκέλα θαη κε λεψηεξα κλεκεία. Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

7 5. Ζ Δθνξεία Παιαηναλζξσπνινγίαο, πειαηνινγίαο Βφξεηαο Διιάδαο, κε ην ππ αξηζκ. 1136/ έγγξαθφ ηεο, έθαλε γλσζηέο ηηο ζέζεηο πνιπάξηζκσλ ζπειαίσλ θαη βξαρνζθεπψλ. 6. Ζ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ κε ην ππ αξηζκ. 3813/ έγγξαθφ ηεο απάληεζε φηη δε δηαζέηεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ηελ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. 7. Ζ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ κε ην ππ αξηζκ / έγγξαθφ ηεο απεχζπλε αίηεκα γηα ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ζηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Μεηξψνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. ηε ζπλέρεηα, κε ην ππ αξηζκ. 9829/ έγγξαθφ ηεο ρνξήγεζε πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαη πίλαθα κε ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνπ δειψζεθαλ. Δπίζεο δήισζε πσο δελ ππάξρνπλ εθηάζεηο Δπνηθηζκνχ θαη Αλαδαζκνχ ζηελ πεξηνρή, νχηε γε ραξαθηεξηζκέλε σο «πςειήο παξαγσγηθφηεηαο». 8. Σν Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο θαη πνξάδσλ, κε ηα ππ αξηζκ. Φ.53/2874/ θαη 2877/ / έγγξαθά ηνπ, παξέπεκςε γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζην Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο θαη ζρεηηθψλ κε ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Σνπξηζκνχ Θεζζαιίαο αληίζηνηρα. 9. Σν Σκήκα Υνξήγεζεο Αδεηψλ, Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ πφξσλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο απάληεζε κε ην ππ αξηζκ. 2875/Φ14-0 / έγγξαθν, ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά αδεηνδφηεζεο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ επηρεηξήζεηο ζηελ ππεξεζία. 10. Ζ Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, Π.Δ. Μαγλεζίαο - πνξάδσλ δηαβίβαζε ην εξψηεκα ζηε Γ/λζε Σερληθψλ έξγσλ κε ην ππ αξηζκ. 2710/ έγγξαθφ ηεο 11. Ζ Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο κε ην ππ αξηζκ. Φ.3.1/1956/ έγγξαθφ ηεο απάληεζε φηη ην ζρνιηθφ έηνο δε ιεηηνπξγνχλ ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 12. Ζ Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Μαγλεζίαο κε ην ππ αξηζκ. Φ31.2/8091/ έγγξαθφ ηεο απάληεζε φηη δελ ππάξρνπλ ζρνιεία Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. 13. Σν γξαθείν ΔΟΣ Βφινπ, ΠΤΣ Θεζζαιίαο, δηαβίβαζε ζηηο κε πίλαθα κε ηηο Σνπξηζηηθέο Μνλάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. 14. Σν Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο έζηεηιε ζηηο κε πίλαθα κε φιεο ηηο εγγεγξακκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ έδξα ζηελ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. 15. Ζ ΓΔΤΑΜΒ παξαρψξεζε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο ιπκάησλ ηνπ νηθηζκνχ Μαθξηλίηζαο ηε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ αιιεινγξαθίαο, ν Γήκνο Βφινπ θαηέζεζε εξψηεκα κε αξ. πξση / ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ δεηψληαο ζηνηρεία γηα ηηο δηαλνκέο θαη ηηο δεκφζηεο επνηθηζηηθέο εθηάζεηο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο θαη ν ΟΠΔΚΔΠΔ, κε ην αξ. πξση / έγγξαθφ ηνπ, ρνξήγεζε ςεθηαθά γεσρσξηθά δεδνκέλα ηεο δηαλνκήο ησλ Γιαθπξψλ (Ληβάδη Υαηδειάδαξνπ), πνπ εκπίπηεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο. Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

8 Με ηελ ππ αξηζκ. 3547/218195/ (ΦΔΚ 383 ΑΑΠ/ ) απφθαζε ηεο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο εγθξίζεθε ε θίλεζε δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηεο κειέηεο «ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) ηεο Γ.Δ. (πξψελ Κνηλφηεηα) Μαθξηλίηζαο ηνπ Γήκνπ Βφινπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Μαγλεζίαο», φπσο ηα φξηα ηεο πξνζδηνξίζηεθαλ κε ην Ν. 2539/1997 (ΦΔΚ 244/Α /1997) θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ ζεσξεκέλν αξκνδίσο, ζπλεκκέλν ράξηε ζε θιίκαθα 1: Ζ παξνπζίαζε ηνπ Α ηαδίνπ ηεο κειέηεο ΥΟΟΑΠ ελψπηνλ ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ θνξέσλ έιαβε ρψξα ζηηο θαη χζηεξα απφ ηελ αλάξηεζε ηεο κειέηεο ζην δηαδίθηπν γλσκνδφηεζαλ νη αθφινπζνη θνξείο θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά: 1. Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Βφινπ κε ην ππ αξηζκ / έγγξαθν δηαηχπσζε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο φπσο ηελ αλαγθαηφηεηα πξφβιεςεο/ζρεδηαζκνχ πιάηνπο δξφκσλ, ηελ πξφβιεςε δηθηχνπ θξνπλψλ, ηε δηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ θαιιηεξγεηψλ, ηελ θαηαζθεπή έξγσλ γηα ηε απνηξνπή πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ θ.α. 2. Ζ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Θεζζαιίαο, ηκήκα Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγψλ, γλσκνδφηεζε κε ην ππ. αξηζκ. 3907/249760/ Με ην ππ.αξηζκ. ΘΔ/187/ ην ηκήκα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπαγγεικάησλ ηεο Πεξηθ. Γ/λζεο Σνπξηζκνχ Θεζζαιίαο γλσκνδφηεζε ζεηηθά επί ηνπ Α ηαδίνπ ηεο κειέηεο 4. Με ην ππ.αξηζκ. 01/2015/ πξαθηηθφ ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Μαθξηλίηζαο δηαβηβάζηεθε ε ππ. αξηζκ. 1 Απφθαζή ηνπ ζρεηηθά κε ην Α ηάδην ηεο κειέηεο. 5. Σν ηνπηθφ γξαθείν ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δηαβίβαζε ζην Γήκν Βφινπ κε ην ππ αξηζκ. 1093/ έγγξαθφ ηεο, ηηο πξνηάζεηο θαη απφςεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο Α Φάζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ πξψελ Κνηλφηεηαο Μαθξηλίηζαο. 6. Ζ Γ/λζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο, ηκήκα Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ, δηαβίβαζε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο κε ην ππ αξηζκ.1884/ έγγξαθφ ηεο Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ απφςεσλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ έγηλε αίηεκα απφ ηνπο κειεηεηέο γηα ηε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε ΓΔΤΑΜΒ κε ην ππ αξηζκ. 48/ έγγξαθν. Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο κε ηελ ππ αξηζκ. 105/2015 ηεο εηζεγήζεθε ηελ έγθξηζε ηεο Ά θάζεο ηεο Μειέηεο ΥΟΟΑΠ δηαηππψλνληαο ηαπηφρξνλα παξαηεξήζεηο θαη κε ην ππ αξηζκ. 249/ (ΑΓΑ:7ΛΟΥΩ96-ΘΟ) έγγξαθν ε 11ε Σαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βφινπ ελέθξηλε ηελ Ά Φάζε ηεο Μειέηεο ΥΟΟΑΠ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δηαηππψλνληαο επίζεο θάπνηεο παξαηεξήζεηο. ηε ζπλέρεηα ε Γ/λζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ Βφινπ εμέδσζε Απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Α ζηαδίνπ ηεο κειέηεο κε ην ππ αξηζκ. 3125/ θαη δφζεθε εληνιή γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Β1 ζηαδίνπ ηνπ ΥΟΟΑΠ θαη ζρεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

9 Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

10 Π.1 ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΩΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ Σν δνκηθφ ζρέδην ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, πνπ απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά ζην Υάξηε Π.1 (θι.1:25.000), πεξηγξάθεη ην πξφηππν νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθήο νξγάλσζεο ηεο Γ.Δ., ηε δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, ηηο πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο θαη ηηο δψλεο ρξήζεσλ γεο. Π.1.1 Βαζηθέο Αξρέο ηεο ηειηθήο πξόηαζεο Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ Δηζαγσγή, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε ηζφξξνπε ξχζκηζε ηνπ εμσαζηηθνχ θαη ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ κε ηε ζεζκνζέηεζε ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ ρξήζεσλ γεο εληφο ησλ νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, ηνπ απαξαίηεηνπ θνηλσθεινχο θαη θνηλφρξεζηνπ εμνπιηζκνχ, ηφζν γηα ην ζεκεξηλφ πιεζπζκφ ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο, φζν θαη γηα ην κειινληηθφ πιεζπζκφ ηνπ έηνπο 2033, πνπ είλαη ν νξίδνληαο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ησλ πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ πφξσλ (ΠΔΠ) ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δφκεζεο (ΠΔΠΓ) θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ δηθηχσλ ππνδνκήο (νδηθφ δίθηπν, χδξεπζε, απνρέηεπζε θ.ιπ.). Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο πξφηαζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο (φπσο απηέο ζπλνςίζηεθαλ ζηνλ Πίλαθα S.W.O.T Analysis πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Α ηάδην), αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ φκνξσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, κε ζηφρν ηνλ εληαίν ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα βξίζθνληαη ππφ εθπφλεζε νη κειέηεο Γ.Π.. Γ.Δ. Εαγνξάο (έρεη παξνπζηαζηεί ην Β1 ηάδην ηεο κειέηεο), ην.υ.ο.ο.α.π. Γ.Δ. Κάξιαο (φπνπ έρεη εγθξηζεί ην Β1 ηάδην, έρεη εθπνλεζεί ην Β2, ελψ νη φπνηεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαζπζηεξνχλ ιφγσ ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο ηεο ιίκλεο Κάξιαο) θαη ην Γ.Π.. Βφινπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Β2 ζηάδην. Απαξαίηεηε είλαη θαη ε δηεξεχλεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ απφ ηηο ππεξθείκελεο βαζκίδεο ζρεδηαζκνχ θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2742/99 (άξζξν 9), νη κειέηεο ππνθείκελσλ βαζκίδσλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ (Γ.Π../.Υ.Ο.Α.Α.Π. θ.ά.) νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ή επηινγέο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υ..Α.Α. θαη πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υ..Α.Α. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.2 ηνπ Ν.4269/14, ηα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα (Σ.Υ..), φπσο απνθαινχληαη ζην εμήο ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα θαη ηα.υ.ο.ο.α.π., ελαξκνλίδνληαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ππεξθείκελνπ ζηξαηεγηθνχ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. ηελ παξνχζα κειέηε, ιφγσ χπαξμεο πξνγελέζηεξνπ εγθεθξηκέλνπ ΠΠΥΑΑ 1, πνπ δελ αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ησλ κεηαγελέζηεξσλ, ππεξθείκελσλ πιαηζίσλ (απφ ην 2008 θαη κεηά), ζθφπηκε θξίλεηαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ ππεξθείκελσλ πιαηζίσλ. Ζ θαηαγξαθή πιαηζηψλεηαη κε 1 Ηζρχεη ην ζεζκνζεηεκέλν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην (ΦΔΚ 1484 Β /2003), ελψ ζε εμέιημε βξίζθεηαη ε αλαζεψξεζή ηνπ. Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

11 ηνλ αιιεινζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο (ρσξηθή αλαθνξά ή/θαη πξνζδηνξηζκφο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηππνινγίαο ρψξνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ αλάινγσλ πνιηηηθψλ). Έηζη, γηα ηηο πξνηάζεηο ηεο ρσξηθήο νξγάλσζεο, ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηεπζχλζεηο ησλ θάησζη ππεξθείκελσλ πιαηζίσλ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ: 1. Σν Γεληθφ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Γ.Π.Υ..Α.Α.), ζηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 128 Α/ ). 2. Σν Δηδηθφ Πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΦΔΚ 2464 Β/ ). 3. Σν Σξνπνπνηεκέλν Δηδηθφ Πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 3155 Β / ) 4. Σν Δηδηθφ Πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ151Α/ ) 5. Σν Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υ..Α.Α. Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 1484 Β/2003), θαζψο θαη ρσξηθέο αλαθνξέο ηεο ππφ εμέιημε κειέηεο Αλαζεψξεζήο ηνπ (Α1 ηάδην «Αμηνιφγεζε, Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ΠΠΥΑΑ Π. Θεζζαιίαο») Δπηπιένλ ησλ άλσζη ζεζκνζεηεκέλσλ πιαηζίσλ, πνπ έρνπλ «δεζκεπηηθφ» θαη άκεζα εθαξκφζηκν ραξαθηήξα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ζηφρσλ ηεο Πξφηαζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Βφινπ ην νπνίν δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί κέρξη ζήκεξα. Π Καηεπζύλζεηο ηνπ Γεληθνύ Πιαηζίνπ Υ..Α.Α. ην Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε εζληθφ επίπεδν, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο, παξά κφλν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. πγθεθξηκέλα γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ δηπόινπ αλάπηπμεο Λάξηζα Βόινο, κεηαμχ άιισλ, πξνσζείηαη: «Ηζρπξνπνίεζε ηνπ δίπνινπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη απμαλφκελα ζηνηρεία δηθηχσζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηδηθεχζεηο θαη ππνδνκέο, αλάδεημε ηνπ δίπνινπ ζε θέληξν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κίαο επξχηεξεο δπλακηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ζεκαληηθά αζηηθά θαη εκη-αζηηθά θέληξα ησλ λνκψλ Μαγλεζίαο θαη Λάξηζαο, ελίζρπζε ηνπ Βφινπ σο παξαδνζηαθνχ βηνκεραληθνχ θέληξνπ κε εμεηδίθεπζε ζηνπο θιάδνπο ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο θαη ηεο κεηαιινπξγίαο θαη σο θέληξνπ κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ (Πήιην, Σπνξάδεο).» 2 ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη νη ζηφρνη γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ: «αλαζπγθξφηεζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ ηζφξξνπε ζρέζε κεηαμχ πφιεο θαη ππαίζξνπ κε ηε ζηήξημε, κεηαμχ άιισλ, ησλ δπλακηθφηεξσλ κηθξψλ νηθηζκψλ». Δηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο είλαη «ε αληηκεηψπηζε ηεο δεκνγξαθηθήο απνςίισζεο κε ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ/ ππεξεζηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ απαζρφιεζεο, ε ζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήο ελδνρψξαο θαη πξνψζεζε λέσλ πνπ αληηθαζηζηνχλ ηηο θζίλνπζεο θαη εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε, ε δηαθχιαμε ησλ ηνπίσλ, ησλ δαζψλ, ησλ 2 Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ζει. 28 Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

12 πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ σο αλαπηπμηαθψλ πφξσλ, κε εμεηδίθεπζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κέηξσλ αλάινγα κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ, δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε ππνδνκέο, επηθνηλσλία θαη γλψζε, ε ελίζρπζε ησλ δπλακηθψλ νξεηλψλ νηθηζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θφκβνη δηνίθεζεο, ππεξεζηψλ θαη κεηαθνξψλ, κε ηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπο θαη ηελ αλάδεημή ηνπο ζε θέληξα ζηήξημεο ησλ νηθηζκψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο.» 3 Δπηπιένλ, γηα ηηο νξεηλέο πεξηνρέο κε αγξνηηθό ραξαθηήξα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελζάξξπλζε ησλ πνιιαπιψλ πξσηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε θαιιηέξγεηεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, κε ελίζρπζε ηεο θηελνηξνθίαο θαη έκθαζε ζηα πξντφληα πνηφηεηαο θαη ζπλδπαζκφ κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη παξαζεξηζκφ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο «πεξηνρέο πξνηεξαηόηεηαο θπζηθνύ πινύηνπ» (φπσο είλαη ε πεξηνρή ηνπ Γηθηχνπ Natura κε θσδ. GR «Όξνο Πήιην θαη παξάθηηα ζαιάζζηα δψλε»), πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ. 4 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πξνηείλεηαη ε νινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηεο νξηνζέηεζεο θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηηο θπζηθέο πεξηνρέο, κε Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο γηα ην Πεξηβάιινλ, πνπ ππάξρνπλ ήδε ζε απηέο. Λφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο κε πεξηνρέο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, επλνείηαη ε δεκηνπξγία απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο ζπλδπαζκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπηθψλ ελνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, κε θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ, ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδξνκέο θη επηζθέςεηο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο αλάδεημεο θαη πιεξνθφξεζεο. Π Καηεπζύλζεηο ηωλ Δηδηθώλ Πιαηζίωλ Υ..Α.Α. Δηδηθό Πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηηο Α.Π.Δ. (ΦΔΚ 2464 Β /2008) Ζ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο δελ αλήθεη ζηηο Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (Π.Α.Π.), νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Παξάιιεια, ην πδαηηθφ δηακέξηζκα (Θεζζαιία) ζην νπνίν αλήθεη ε πεξηνρή κειέηεο δελ εληάζζεηαη ζην εθκεηαιιεχζηκν πδαηηθφ δπλακηθφ κεγάιεο ππθλφηεηαο. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα αλάινγεο επελδχζεηο ζα αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (Ν.3851/10 γηα ηελ επηηάρπλζε αλάπηπμεο ησλ Α.Π.Δ., Ν. 3937/11 γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα, χκβαζε γηα ην Σνπίν θ.ιπ.). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9 (Παξ. 2α) ηνπ Πιαηζίνπ: «Τα Γ.Π.Σ. θαη ηα Σ.Φ.Ο.Α.Α.Π. δελ κπνξνύλ λα εηζάγνπλ πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ Α.Π.Δ. πέξαλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ». 3 Γενικό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ, ζελ Γενικό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σσεδιαζμού και Αειθόπος Ανάπηςξηρ, ζελ. 65 Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

13 Δηδηθό Πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηνλ Σνπξηζκό (ΦΔΚ 3155 Β /2013) Καηά ην Α ηάδην ηεο κειέηεο, έγηλε παξάζεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υ..Α.Α. γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 1138Β / ). Μέρξη ηελ εληνιή έλαξμεο ηνπ Β1 ηαδίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο, εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηνλ Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 3155Β / ). Ωο εθ ηνχηνπ, αλαγθαία θξίλεηαη ε εθ λένπ παξάζεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ, κέηξσλ, δξάζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ δηαηππψλνληαη ζην λέν Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ. Ζ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ή ηκήκαηα ηεο εδαθηθήο ηεο πεξηθέξεηαο, θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ : (Δ) Οξεηλέο πεξηνρέο, (Σ) Πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο, (Ε) Πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, (Ζ) Πξνζηαηεπφκελνη θαη εγθαηαιειεηκκέλνη νηθηζκνί, (Θ) Αξραηνινγηθνί ρψξνη, κλεκεία θαη ηζηνξηθνί ηφπνη, (Η) Πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα. Αλαθέξεηαη φηη νη πεξηνρέο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, δελ ζπληζηνχλ πεξηνρέο ρσξνζέηεζεο αιιά επξχηεξεο δψλεο άζθεζεο πνιηηηθήο, νη νπνίεο απνηεινχλ έλα απφ ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ρσξνζέηεζε. Γηα ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ εκπίπηεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ, εθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθέο θαηεπζχλζεηο αλάινγα κε ην ηκήκα ηεο έθηαζεο πνπ εκπίπηεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρψξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαηεπζχλζεηο γηα ηηο θαηεγνξίεο ρψξνπ, πνπ εληάζζεηαη ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο θαηαγξάθνληαη σο εμήο: (Δ) Οξεηλέο πεξηνρέο Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Γ.Δ. πνπ εθηείλνληαη ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 800 κ. Οη θαηεπζχλζεηο πνπ πξνσζνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα είλαη: Μέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε επηιεγκέλσλ πφξσλ ηνπ νξεηλνχ ρψξνπ θαη αμηνπνίεζε απηψλ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Υσξηθή νξγάλσζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο κέζσ νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ ή ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ήπηαο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηηξηαθνχ δπλακηθνχ: Δηδηθά κέηξα γηα ηνπο θαλφλεο ζρεδηαζκνχ θαη δφκεζεο, ρξήζεο πιηθψλ αιιά θαη ιεηηνπξγηθήο θαη αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ, ελαξκνληζκέλα ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ θαη αξρηηεθηνληθή. Πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο «επαλάρξεζεο» /αμηνπνίεζεο/ απνθαηάζηαζεο ησλ αλελεξγψλ αιιά θαη παιαηψλ θειπθψλ. ηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ (κεηαθνξηθψλ-ηερληθψλ): Βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη δεκηνπξγία εηδηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ζηνλ νξεηλφ ρψξν (νδνπνηία, εγγεηνβειηησηηθά, δηακνξθψζεηο θηι.) Γεκηνπξγία ηνπηθψλ αιιεινζπκπιεξνχκελσλ πνιπζεκαηηθψλ δηθηχσλ θαη δηθηχσλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ θαη κνλνπαηηψλ (επξσπατθήο, εζληθήο θαη ηνπηθήο ζεκαζίαο). Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

14 Τηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ κεησκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ρξήζε πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. ηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο: Γηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ πφξσλ. (Σ) Πεδηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Γ.Δ., πνπ δελ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία (Δ). ηηο πεξηνρέο απηέο, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ Πιαηζίνπ, δελ απαηηείηαη ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ. Ωζηφζν, αμηνπνηνχληαη νη εθάζηνηε ηνπηθνί πφξνη πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (αγξνηνπξηζκνχ, πεξηεγεηηθνχ, πεδνπνξηθνχ θηι.). Σν Δηδηθφ Πιαίζην ηνλίδεη, φηη δελ απνθιείεηαη ε ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (κεκνλσκέλε παξνπζία, νξγαλσκέλνη ππνδνρείο, ζχλζεηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα), εθφζνλ δελ έξρεηαη ζε ζαθείο αληηζέζεηο κε άιιεο ξπζκίζεηο ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ. (Ε) Πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ Πξφθεηηαη γηα ηα εθηεηακέλν ηκήκα ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Φχζεο Natura 2000, ηνπ Καηαθπγίνπ Άγξηαο Εσήο θαη ησλ Σ.Η.Φ.Κ. ηνπ Ν.3937/11 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ εκπίπηνπλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γ.Δ. Οη θαηεπζχλζεηο ηνπ Πιαηζίνπ πεξηιακβάλνπλ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, αλάδεημε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ, δεκηνπξγία δηθηχσλ κνλνπαηηψλ θαη δηαδξνκψλ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη εθπαίδεπζεο, πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ζηήξημεο αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ (ζηήξημε νινθιεξσκέλεο ή βηνινγηθήο γεσξγίαο, πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ, θ.ά.), δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηήξημεο, πξνψζεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο (Eco Managementand Audit Scheme EMAS), επίζπεπζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ζεζκνζέηεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ κε κέξηκλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ πεξηνξηζκέλσλ δσλψλ αλάπηπμεο εηδηθψλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο θαη ζέζπηζε εηδηθνχ ηέινπο ππέξ απηψλ, επί ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο πεξηνρέο, κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ. Μέρξη ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πεξηνρέο απηέο ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηνξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ηνπξηζηηθή λνκνζεζία θαη ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο ζηηο εληφο νξίσλ νηθηζκψλ πεξηνρέο ή ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ Ν. 3937/11 ζηηο εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πεξηνρέο. Οη παξαπάλσ πεξηνρέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε πξνγξάκκαηα νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, κέζσ νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

15 ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. ηελ νηθεία πξάμε έγθξηζεο ή θαζνξηζκνχ ή νξηνζέηεζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ ή δεκηνπξγίαο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη, εηδηθψο, νη ζπλέπεηεο απφ ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ησλ ηνπξηζηηθψλ αλαπηχμεσλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο θαη νη επηπηψζεηο ζην ηνπίναπφ ηηο πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο θαη λα ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ππφ ίδξπζε ππνδνρέα κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο ζηφρνπο δηαηήξεζεο, πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ. ε θάζε πεξίπησζε ν ζπληειεζηήο δφκεζεο εληφο ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαλσκέλνπ ππνδνρέα ή ηνπ ζχλζεηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο πνπ εκπίπηνπλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 0,05. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο, θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ΔΠ, νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο ππέξβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ εγθξηηηθή ηνπο πξάμε φξσλ θαη κεγεζψλ δφκεζεο. (Ζ) Πξνζηαηεπφκελνη θαη εγθαηαιειεηκκέλνη νηθηζκνί Πεξηιακβάλεηαη ν κνλαδηθφο νηθηζκφο ηεο Γ.Δ. (Μαθξηλίηζα) πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ παξαδνζηαθφο νηθηζκφο. ηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εηδηθή θαηεγνξία ρψξνπ απνηεινχλ: Ζ δεκηνπξγία κεραληζκνχ ειέγρνπ ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηεο έληαζεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζηφρν ηελ δηαθχιαμε ηεο αμίαο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πφξνπ. Ζ δηακφξθσζε απζηεξφηεξσλ θαλφλσλ γηα ηε κνξθνινγία ησλ λέσλ θηηζκάησλ, ε ελίζρπζε δξάζεσλ απνθαηάζηαζεο ησλ θειπθψλ. Γηα ηνπο εγθαηαιειεηκκέλνπο θαη θζίλνληεο νηθηζκνχο, πξνσζνχληαη πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ αλαδσνγφλεζή ηνπο. Έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο επέθηαζεο ή κε ηνπ νηθηζκνχ, θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη ε αμία θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ πφξνπ. Αλάπηπμε δξάζεσλ ηνπηθψλ ζπκθψλσλ πνηφηεηαο (πέξαλ ησλ εθάζηνηε ηζρπφλησλ θηηξηνινγηθψλ θαλνληζκψλ), πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο. (Θ) Αξραηνινγηθνί ρψξνη, κλεκεία θαη ηζηνξηθνί ηφπνη Πεξηιακβάλνληαη νη ραξαθηεξηζκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη, θαζψο θαη ηζηνξηθνί ηφπνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ Καηάινγν Μλεκείσλ Μείδνλνο εκαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Κχξηεο θαηεπζχλζεηο απνηεινχλ: Ζ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπο, εμσξατζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ν έιεγρνο ρξήζεσλ θαη εγθαηάζηαζεο δηθηχσλ ππνδνκήο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλάδεημή ηνπο. Ζ αλάδεημε, δηαηήξεζε θαη ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ κλεκείσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ κε ζηφρν ηελ ζπγθξφηεζε ηνπο ζε πνιπζεκαηηθά εζληθά δίθηπα, αιιά θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπίνπ ζε άξξεθηε ζχλδεζε κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

16 (Η) Πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα Πεξηιακβάλεηαη ν παξαδνζηαθφο νηθηζκφο ηεο Μαθξηλίηζαο, σο αμηφινγν ηνπίν ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο, ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο. Γηα ηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο επηδηψθεηαη, ε νξγάλσζή ηνπο ζε δίθηπα θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ θαη αμηνπνηνχλ ηνλ θπζηθφ πινχην ησλ πεξηνρψλ, ην ζχλνιν ησλ πνιιαπιψλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο (αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθνί ηφπνη, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, ήζε θαη έζηκα) ζε ζχλδεζε κε ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε έκθαζε ζηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ ηνπηθψλ αγαζψλ. Σν Δηδηθφ Πιαίζην θαηαγξάθεη θαη ηηο εηδηθέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ (Άξζξν 6), φπσο αλαπηχζζνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ νηθηζκνχ ηεο αιιά θαη ηεο γεσκνξθνινγηθήο πνιπκνξθίαο, δηαζέηεη ην απαξαίηεην ελδνγελέο θπζηθφ δπλακηθφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο: ν πνιηηηζκηθφο θαη ν ηνπξηζκφο ππαίζξνπ (πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζαλ ππνθαηεγνξία ηνλ αγξνηνπξηζκφ). Ωο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ρώξνπ κε εηδηθό θαζεζηώο ην Δηδηθφ Πιαίζην αλαθέξεη ηα εμήο: Α. Γάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο Δίλαη δπλαηή, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 998/79, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ε ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, ζχλζεησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, κνλάδσλ ηακαηηθήο ζεξαπείαο θαη θέληξσλ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ. Β. Αγξνηηθή γε Γηα ηελ αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο εθαξκφδεηαη ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο πνπ εθάζηνηε πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Οη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δελ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3299/04, φπσο ηζρχεη, πξνζδηνξίδνληαη σο έρνπζεο ζεκαληηθή επίπησζε ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη ζηελ απαζρφιεζε. Δθ φζνλ γηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έρνπλ ζεζκνζεηεζεί εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ηφηε ε έγθξηζε ηεο ρσξνζέηεζεο γίλεηαη χζηεξα απφ ζηάζκηζε παξαγφλησλ θφζηνπο - σθέιεηαο ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 9 ηνπ Ν. 3299/04 θαη ζπλππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο πηέζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο ρψξνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ, ην Πιαίζην θαηαγξάθεη ηνπο εμήο ρεηξηζκνχο: Τνπξηζκφο Βηνκεραλία : Ζ ζπλχπαξμε ηεο παξαδνζηαθήο βηνηερλίαο θαη κνλάδσλ ηππνπνίεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο κε ηνλ ηνπξηζκφ θξίλεηαη επηζπκεηή. Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

17 Τνπξηζκφο Αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο: ρεηηθά κε ηε ρσξνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εληφο ησλ πεξηνρψλ κε πξνηεξαηφηεηα ηνπξηζκνχ, απαηηείηαη ε ειεγρφκελε ζπγθέληξσζε αλεκνγελλεηξηψλ ρσξίο λα απνθιείεηαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ζε ζπλέξγεηα κε ην Δηδηθφ Πιαίζην γηα ηηο Α.Π.Δ.). Δηδηθό Πιαίζην Υ..Α.Α. γηα ηε Βηνκεραλία (ΦΔΚ 151 ΑΑΠΘ/2009) Κχξηα ρσξνηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο είλαη ε θεληξνβαξηθή γεσγξαθηθή ζέζε σο πξνο ηνλ ειιεληθφ ρψξν (θαη δηέιεπζε ηνπ θχξηνπ εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ άμνλα), ε εζσηεξηθή ζπλνρή, θαη ε χπαξμε κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ζε απνζηάζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά κηα ζηξαηεγηθή δηθηπψζεσλ. Ζ νηθνλνκηθή βάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πςειή παξνπζία ηεο γεσξγίαο, κέρξη πξφζθαηα εηζνδεκαηνθφξαο αιιά πιένλ πθηζηάκελεο ζεκαληηθήο πηέζεηο, θαη ε ζπγθξηηηθά πςειή παξνπζία ηεο κεηαπνίεζεο πνπ θαζηζηά ηε Θεζζαιία ηζρπξφ βηνκεραληθφ ξφιν ζε εζληθή θιίκαθα. Πέξα απφ ηελ πνζνηηθή ζεκαζία, ε ηειεπηαία δηαζέηεη θαη άιια πιενλεθηήκαηα (νξηζκέλεο κεγάιεο κνλάδεο, νξηζκέλνη νξγαλσκέλνη ππνδνρείο, εξεπλεηηθφ δπλακηθφ ζηελ Πεξηθέξεηα) αιιά ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ αδπλακίεο: πεξηνξηζκέλε έκθαζε ζε πξντφληα έληαζεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο, πεξηνξηζκέλεο ηδησηηθέο επελδχζεηο. ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ππήξμαλ πηέζεηο απνβηνκεράληζεο, αιιά θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππάξμεη αλάθακςε. Απφ ρσξηθή άπνςε, ν θχξηνο άμνλαο/δψλε αλάπηπμεο ηεο κεηαπνίεζεο ζα παξακείλεη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ δίπνινπ Λάξηζαο-Βφινπ, εληζρπφκελε θαη κε θάπνηα πεξηζψξηα γεσγξαθηθήο δηεχξπλζεο (πεξηνρή εληαηηθνπνίεζεο κε ζχιαθεο πνηνηηθήο αλαδηάξζξσζεο). Δηδηθφηεξα γηα ηε Π.Δ. Μαγλεζίαο: Ζ γεληθή πξνηεξαηφηεηα άζθεζεο ρσξηθήο πνιηηηθήο γηα ηε κεηαπνίεζε είλαη πνιχ πςειή (3), ελψ ν λνκφο παξνπζηάδεη εμεηδίθεπζε ζηα ζπκπιέγκαηα 1 θαη 3 (ζηνηρεία κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα). Κχξηεο θιαδηθέο πξνηεξαηφηεηεο, απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πιαηζίνπ, ε ελίζρπζε ησλ ζπκπιεγκάησλ 1 θαη 3 θαζψο θαη ηνπ ζπκπιέγκαηνο 2. Ζ κεηαπνίεζε ζπγθεληξψλεηαη ρσξηθά ζε έλα ηφμν απφ ην Βφιν πξνο ηα ΝΓ, κε ηζρπξά ζεκεία ην Π.. Βφινπ, ηε ΒΗ.ΠΔ. Βφινπ θαη ηνλ Αικπξφ. Ζ πξνψζεζε ηνπ δίπνινπ Λάξηζαο - Βφινπ, πνπ απνηειεί ζηξαηεγηθή πξνγξακκαηηθή επηινγή ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο επξχηεξεο δψλεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο δχν πφιεηο, ηηο ζεκεξηλέο επξχηεξεο πεξηνρέο ηνπο θαη ηνλ ελδηάκεζν, θπξίσο αγξνηηθφ ζήκεξα, ρψξν. Όζνλ αθνξά ηε βηνκεραλία, ε δψλε απηή ζα επεθηαζεί πξνο ΒΓ (Λάξηζα), ελψ νη ηάζεηο πξνο λφηηα πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ εθηφο ηεο παξάθηηαο δψλεο, κε εμαίξεζε ήδε πθηζηάκελνπο παξάθηηνπο πφινπο. Αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, αλαθέξεηαη φηη ε δηπιή εμεηδίθεπζε ηνπ Ννκνχ ζηε κεηαπνίεζε θαη ηνλ ηνπξηζκφ, κε ην δεχηεξν λα έρεη εμαηξεηηθά θαιέο πξννπηηθέο ηφζν ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είλαη ήδε αλαπηπγκέλεο φζν Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

18 θαη ζηελ παξαιηαθή δψλε απφ ην Βφιν κέρξη ηα φξηα ηνπ Ννκνχ πξνο λφηηα, επηβάιινπλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ρξήζεσλ γεο ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ Ννκνχ. Οη ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ δχν ηνκέσλ δηαθνξνπνηνχληαη, πιελ ηεο παξάθηηαο δψλεο φπνπ ε βηνκεραλία κπνξεί λα κελ έρεη γεληθή πξνηεξαηφηεηα, αιιά πξέπεη λα δηαζέηεη δηεμφδνπο ρσξνζέηεζεο κε ζαιάζζην κέησπν. Δπίζεο απαηηνχληαη ξπζκηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο ηξνθνδνζίαο ηεο απμεκέλεο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή κε δνκηθά πιηθά κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλαθψλ κνλάδσλ ζην πεξηβάιινλ. ρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή γηα ηηο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα ρακειή παξνπζία βηνκεραλίαο (φπσο ε πεξίπησζε ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο), αθνινπζείηαη πνιηηηθή ηχπνπ 1 (δηεξεχλεζε ηεο γεσγξαθηθήο βάζεο ηεο κεηαπνίεζεο κε αθεηεξία ηα ηζρπξά ζεκεία θαη δπλεηηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο ζρεηηθά κε ηε βηνκεραλία θαη ηελ έιιεηςε άιισλ αλεπηπγκέλσλ ηνκέσλ), κε ζηνηρεία ηχπνπ 9. Παξάιιεια, ζηνλ ηνκέα αγνξάο εξγαζίαο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηε βηνκεραλία, αθνινπζείηαη ήπηα πνιηηηθή ηχπνπ 1, κε αλάγθε επαγξχπλεζεο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ επαλάιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ απνβηνκεράληζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Δπίζεο, πεξαηηέξσ θαηεπζχλζεηο πνπ αθνξνχλ ή επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο: Ζ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο (ζχκθσλα κε ην δηαγξακκαηηθφ Υάξηε 1 ηνπ Πιαηζίνπ) θαίλεηαη λα εληάζζεηαη ζε «επξεία πεξηνρή ζηήξημεο» (επεξεαδφκελε απφ ηνλ πφιν αλάπηπμεο ηνπ Βφινπ). Οη πεξηνρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλαπηπγκέλε βηνκεραληθή βάζε παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα πνπ πθίζηαηαη πηέζεηο, ηδίσο φηαλ δελ ππάξρνπλ ζαθείο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο εηδίθεπζεο ή/θαη φηαλ ε επξχηεξε δψλε ηνπο πθίζηαηαη πηέζεηο θαη ζε άιινπο ηνκείο θαη εηδηθφηεξα ζηε γεσξγία. Ζ γεληθή θαηεχζπλζε πνιηηηθήο είλαη ε ζηήξημε ηεο ήπηαο θαη ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο ηνπο θαη ε απνθπγή παξεκβάζεσλ πνπ κπνξεί λα ππξνδνηήζνπλ θαηλφκελα γξήγνξεο απνβηνκεράληζεο θαη απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ελψ εηδηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο είλαη νη εμήο: Ηζρπξή ελίζρπζε απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν. Παξνρή δπλαηφηεηαο δηαηήξεζεο θαη επαλάρξεζεο αμηφινγσλ βηνκεραληθψλ θηεξίσλ, θαη αμηνπνίεζε κεγάισλ πξψελ βηνκεραληθψλ ρψξσλ γηα ηελ θάιπςε ειιείςεσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ή γηα ηε ρσξνζέηεζε άιισλ εγθαηαζηάζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο. Πξνιεπηηθά θαη δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γξάζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε νξηδφληηνπ ραξαθηήξα (ηδίσο φηαλ ππάξρνπλ πηέζεηο θαη ζηε γεσξγία) ή/θαη εηδηθνχ ραξαθηήξα (κε ζηφρεπζε ζε θαηεγνξίεο απαζρνινχκελσλ ζηε κεηαπνίεζε κε ρακειή απαζρνιεζηκφηεηα) θαη ζε πεξίπησζε ξαγδαίαο επηδείλσζεο έθηαθηνπ ραξαθηήξα νη ρσξηθέο πνιηηηθέο, ηδίσο ζε ηνπηθφ / πνιενδνκηθφ επίπεδν, πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο επηινγέο απηέο, λα απνθχγνπλ έληνλεο άκεζεο παξεκβάζεηο, θαη λα πηνζεηήζνπλ ζηαδηαθέο πξνζεγγίζεηο. Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

19 Γηα ηελ εηδηθή θαηεγνξία ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ, ην Πιαίζην νξίδεη φηη πξέπεη λα επηδησρζεί ε δηαηήξεζε ελφο ηζηνχ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ αμηνπνηνχλ ηνπηθνχο πφξνπο, ζην πιαίζην κηαο πνιηηηθήο πνιπαπαζρφιεζεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή επηβάιιεη έλα πην επέιηθην ζχζηεκα ξπζκίζεσλ γηα ηηο κνλάδεο, αιιά παξάιιεια απαηηεί νξηδφληηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή αιινίσζεο ηνπ ηνπίνπ, ζπγθξνχζεσλ κε άιιεο ρξήζεηο φπσο ν ηνπξηζκφο, αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξέπεη, επίζεο, λα πξνσζεζεί ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη λα εληζρπζεί ε αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Παξφια απηά, ιφγσ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο (παξαδνζηαθφο νηθηζκφο, πεξηνρή Natura) εθηηκάηαη φηη θάπνηαο κνξθήο βηνηερληθή αλάπηπμε ζα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη πξνζεθηηθφο θαη ελδειερήο ζρεδηαζκφο ησλ ρξήζεσλ. Π Καηεπζύλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Πιαηζίνπ Υ..Α.Α. Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (ΦΔΚ 1484 Β / ) δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζηελ Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο. Ωζηφζν, θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ δνκηθνχ ζρεδίνπ ρσξηθήο νξγάλσζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαη ελζσκαηψλνληαη νη γεληθέο επηηαγέο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ, πνπ αθνξνχλ ή επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή κειέηεο: ρεηηθά κε ηε ρωξνηαμηθή νξγάλωζε θαη δνκή ηεο Πεξηθέξεηαο, ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Γ.Δ. (Πήιην) εληάζζεηαη ζηελ Αλαηνιηθή Εψλε Αλάπηπμεο (θαη Εψλε Ζκεξεζίσλ Μεηαθηλήζεσλ), κε θχξηνπο πφινπο ηε Λάξηζα θαη ην Βφιν. χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε νξγάλωζε θαη δηάξζξωζε ηνπ νηθηζηηθνύ δηθηύνπ, ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο απνηειεί 4 νπ επηπέδνπ θέληξν, άκεζα εμαξηψκελν απφ ηελ αζηηθή πεξηνρή Βφινπ Νέαο Ησλίαο (σο θέληξν 3 νπ θαη 2 νπ επηπέδνπ) αιιά θαη απφ ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο (σο Πεξηθεξεηαθφ θέληξν 1 νπ επηπέδνπ). Αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο, θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηνρέο νηθηζηηθήο ρξήζεο, επηδηψθεηαη (θαηά ηνλ ππνθείκελν ζρεδηαζκφ): ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεληξσηηθψλ ρσξηθά πνιενδνκηθά κεραληζκψλ (επεθηάζεηο, ΒΔΠΔ, ΠΔΡΠΟ, ΠΟΑΠΓ θηι.), ζπγθέληξσζε ζπλχπαξμε βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ. Ωο πξνο ηηο ρξήζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ (β θαηνηθία), δχν είλαη νη επξχηεξεο δψλεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθήο έθηαζεο θαη αμίαο θπζηθφ απφζεκα κε ζεκαληηθνχο ηζηνξηθνχο θαη θαζηεξσκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο βνπλνχ θαη ζάιαζζαο. Ζ πεξηνρή κειέηεο εληάζζεηαη ζηελ πξψηε δψλε, πνπ απνηειείηαη απφ ην ηφμν Όιπκπνο Όζζα Μαπξνβνχλη Πήιην πνξάδεο θαη εκθαλίδεη ήδε έληνλεο ηάζεηο αλάπηπμεο θαη θαηά ζπλέπεηα πξνβιήκαηα ζχγθξνπζεο ρξήζεσλ. Κχξηεο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πιαηζίνπ γηα ηηο επξχηεξεο δψλεο απνηεινχλ: Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

20 Αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο απνζέκαηνο κε ηελ πνιενδφκεζε ησλ νηθηζκψλ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη παξαδνζηαθψλ ζπλφισλ κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ρξνληθά ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ρσξηθά ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. πληνληζκφο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν ΓΠ/ΥΟΟΑΠ κε βαζηθή αξρή ηελ επηδίσμε ηεο παξάιιειεο, φρη απαξαίηεηα ηζφξξνπεο, αιιά αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε ελφηεηαο αλάπηπμεο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ. Απηφ ζεκαίλεη θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο, δηακφξθσζε νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ θαη παξάιιεια πεξηνξηζκφ/θαηάξγεζε ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο. ε πεξηνρέο φπνπ ζπλαληψληαη έληνλεο πηέζεηο γηα αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε (θαηά ην ζρεδηαζκφ) κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ ζπγθέληξσζεο (επεθηάζεηο, ΠΔΡΠΟ, ΠΟΣΑ, ΠΟΑΠΓ) θαη παξάιιεια ηα θάζε κνξθήο θίλεηξα λα απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Όζνλ αθνξά ηηο αγξνηηθέο ρξήζεηο γεο, πξνσζείηαη: ε πξνζηαζία θαη πξνψζεζε επψλπκσλ/ηνπηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο, πνπ ζα σθειήζεη πνιιαπιά θαη ηελ εζληθή θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ηδηαίηεξα ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζηηο νξεηλέο θαη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο «βηνινγηθψλ» πξντφλησλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηελνηξνθηθψλ), θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο εθηεηακέλεο πεξηνρέο νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο (Γίθηπν Natura 2000). Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή θαηεγνξία ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ, ε Γ.Δ. Μαθξηλίηζαο εληάζζεηαη ρσξηθά ζηελ ελφηεηα Όζζαο - Μαπξνβνπλίνπ Πειίνπ, ελψ επηδηψθεηαη ε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, σο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ κνληέινπ Υσξηθήο Γνκήο πνπ επειέγε. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, ζ απηφ ην ζεκείν, πσο ην ΠΠΦΣΑΑ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, αλαζεψξεζεο θαη εμεηδίθεπζεο ψζηε λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη ζηφρνη θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο. Π Ρπζκηζηηθό ρέδην θαη Πξόγξακκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Οηθηζηηθνύ πγθξνηήκαηνο Βόινπ (κε εγθεθξηκέλν) χκθσλα κε ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Βφινπ, πνπ βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο: Ζ Κνηλφηεηα Μαθξηλίηζαο αλήθεη ζηε ρσξηθή ελφηεηα Βφινπ Νέαο Ηψληαο θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα θέληξα απηά, θαζψο «ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο Πφιεο, ην Βφιν-Νέα Ησλία, είλαη ζήκεξα θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη πέξαλ ηεο θαζεκεξηλήο Γ. ΓΔΜΗΡΗΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ.-ΡΑΠΣΖ Κ.-ΞΖΡΟΤΥΑΚΖ Γ.-ΚΑΡΗΝΑ ΑΘ.-ΡΑΠΣΖ Α.Υ

Β2 ΣΑΓΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β2 ΣΑΓΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β2 ΣΑΓΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε Αλάζεζεο Δπηβιέπνληεο...

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΥΟΟΑΠ Γ.Δ. ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΥΟΟΑΠ Γ.Δ. ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΟΛΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΔΡΗΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 2. χκβαζε Αλάζεζεο Δπηβιέπνληεο... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ

Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Πεπιθεπειακό Πλαίζιο Χωποηαξικού Σχεδιαζμού Κενηπικήρ Μακεδονίαρ Θεκαηνινγία ΑΝΑΛΤΖ 1. ηφρνη 2. Θέζε θαη ξφινο ηεο Πεξηθ. ΚΜ 3. Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ΚΜ 4. Υσξηθή νξγάλσζε ππνδνκψλ Μεηαθνξέο Δλέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Νέαο Αγρηάινπ, Π.Δ. Μαγλεζίαο Α ηάδην ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1 ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΖ Γ.Δ. ΝΔΑ ΑΓΥΗΑΛΟΤ... 5 1.1 Σαπηφηεηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δηνηθεηηθή δηάξζξσζε... 5 1.2 Δμαξηήζεηο εμππεξεηήζεηο... 6 1.3 πλδέζεηο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή...

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΑ ΕΕΕ:ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Αθήνα 16/2/2010 ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΥΩΡΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ. Λ. Πάλλα Αρτιηέκηων-Πολεοδόμος, Οργανιζμός Αθήνας ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 2021 ΥΒΑΕΟ ΝΟΜΟΤ ΡΏ Ώζήλαο/Ώηηηθήο 2021 ΕΏΝΟΤΏΡΕΟ 2012 ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ, ΒΝΒΡΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΛΕΜΏΣΕΚΔ ΏΛΛΏΓΔ ΟΡΓΏΝΕΜΟ ΡΤΘΜΕΣΕΚΟΤ ΥΒΑΕΟΤ ΚΏΕ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ ΏΘΔΝΏ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΘΖΝΑ / ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ (ΟΡΑ) ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΡΑ 2021 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ»

ΔΡΓΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΘΖΝΑ (ΟΡΑ) ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΡΑ 2021 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ» ΟΡΓΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΙ ΠΡΟΣΙ ΠΔΡΙΒΛΛΟΝΣΟ ΘΗΝ ΠΝΟΡΜΟΤ 2 151 23 ΘΖΝ ΔΡΓΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ: «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΟΡΓΝΗΜΟΤ ΘΖΝ (ΟΡ) ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΜΜΣΟ ΓΡΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ Ρ 2021 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΚΟΤ ΠΛΗΗΟΤ ΣΣΗΚΖ» ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΜΜΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο»

ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» Θέκα: Φσξηθφο Σρεδηαζκφο θαη Αμηνπνίεζε Οξπθηνχ Πινχηνπ: Σπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ ρσξηθψλ επηπέδσλ Κάξθα Λέλα 1 Αξρηηέθησλ Μερ Δ.Μ.Π. - Γξ Γεσγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1.2.3. ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΝΟΜΟ 2742/ΦΕΚ 207/Α /07.10.1999 «Υωξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη αεηθόξνο αλάπηπμε & άιιεο δηαηάμεηο» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ.

Πεξηερφκελα Κεθάιαην Ι. Κεθάιαην ΙΙ. Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 5 Δηζαγσγή... 7 Κεθάιαην Ι. Ζ ζέζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ζηνλ εζληθφ θαη επξσπατθφ ρψξν... 9 1. πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο... 9 2. ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»... 9 3. ρέδην Αλάππμεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) 24/1/2010 24/1/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (23-24/01/2010) Διέλε Θνπκνχηζνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ Βνπξατθνχ Αληψλεο Κπαξληάο Φνξέαο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 03-01-2012. Αξηζ. Πξση: 1050. Γήκν Νέζηνπ Σερληθή Τπεξεζία Πξεκεηήο Σ.Κ. 64200 - Υξπζνχπνιε Τπφςε θαο Εελά Μαξίαο. Πξνο:

Καβάια, 03-01-2012. Αξηζ. Πξση: 1050. Γήκν Νέζηνπ Σερληθή Τπεξεζία Πξεκεηήο Σ.Κ. 64200 - Υξπζνχπνιε Τπφςε θαο Εελά Μαξίαο. Πξνο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΘΑΛΑΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΣΗΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ» ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΑΡΔΣΖ ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Κξηηηθή κειέηε ησλ ζηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ - ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΒΟΛΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛYTEXNIKH ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: STUDIO ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ για τοςρ ΠΟΛΙΣΔ ΔΚΓΟΗ 1.4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 Δισαγωγή : ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο ΠΜ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο Ομάδα Γιοίκηζηρ: Ληάγθεο Νηθφιανο ηάηθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 Πεξηερόκελα Κεθάιαην Α : Οξηζκνί, Πεξηερφκελα θαη Γηαδηθαζίεο... 5 Άξζξν 1. Οξηζκφο θαη Πεξηερφκελν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο

«ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 2013 (ΠΑΑ)» ρέδην Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο LEADER Ννκνύ Καξδίηζαο ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ ζα εθαξκνζηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέηη Επικαιροποίηζης Ρσθμιζηικού Στεδίοσ Θεζζαλονίκης

Μελέηη Επικαιροποίηζης Ρσθμιζηικού Στεδίοσ Θεζζαλονίκης Μελέηη Επικαιροποίηζης Ρσθμιζηικού Στεδίοσ Θεζζαλονίκης Σο ζςγκεκπιμένο έπγο ενηάσθηκε ζηο επισειπηζιακό ππόγπαμμα Πεπιβάλλον (ΔΠΠΔΡ) με ηην απ. ππ. 167725/15.09.2003 απόθαζη Γενικού Γπαμμαηέα Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα