Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ"

Transcript

1 Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο :26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr Πην εύθνιε ζα γίλεηαη ε αλαγλώξηζε ησλ πηπρίσλ πνπ ζα απνθηνύλ νη απόθνηηνη ησλ «Κνιιεγίσλ» ζύκθσλα κε λόκν πνπ εηνηκάδεη ην ππ. Παηδείαο πνπ νπζηαζηηθά αιιάδεη ην λόκν 3328/2005, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν ΓΟΑΣΑΠ αλαγλσξίδεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ. Τηνζεηείηαη, νπζηαζηηθά, λνκνζεζία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ 3328/2005, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη νη θάηνρνη δηπισκάησλ από παξαξηήκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ από άιια θξάηε κέιε ζηελ Διιάδα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνύλ ζηελ Διιάδα, αληηζηνίρσο, ππό ηνπο ίδηνπο όξνπο κε ηνπο θαηόρνπο ησλ ειιεληθώλ πηπρίσλ. Πξόθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ (κεηαμύ άιισλ, ζε ζρέζε κε δηπιώκαηα από παξαξηήκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Διιάδα). Με ην ρέδ ην Νόκνπ πνπ ε ππ. Παηδ είαο πξόθεηηαη πνιύ ζύληνκα λα δ εκνζηνπνηήζεη ζα θαηαξγήζεη ηελ όπνηα δ ηάηαμε απαγνξεύεη ή «δ πζθνιεύεη» ηελ άξζε ηεο απαγόξεπζεο ηεο αλαγλώξηζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από πηπρία από παξαξηήκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Διιάδ α.

2 ύκθσλα κε ηε γεληθή θαηεύζπλζε ηνπ ρεδ ίνπ Νόκνπ νη θάηνρνη πηπρίσλ από παξαξηήκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ από άιια θξάηε κέιε ζηελ Διιάδ α ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δ ηθαίσκα λα εξγάδνληαη ζηελ Διιάδ α ππό ηνπο ίδ ηνπο όξνπο κε ηνπο θαηόρνπο ειιεληθώλ πηπρίσλ. Σν ππ. Παηδ είαο αλακέλεηαη λα δεηήζεη από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ εθθξεκώλςαηηήζεσλ γηα αλαγλώξηζε επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ. Πηπρία θαη όρη βεβαηώζεηο ζα ρνξεγνύλ ηα "Κνιιέγηα Οη εθδ νζέληεο από ην ΚΔΜΔ (Κνιιέγηα) ηίηινη εθπαίδ επζεο λα είλαη νη ίδ ηνη κε εθείλνπο πνπ ζα είραλ ρνξεγεζεί εάλ ε εθπαίδ επζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί εμ νινθιήξνπ ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ ηίηινπ, νξίδεη εγθύθιηνο ηνπ ππ. Παηδ είαο,ζηεξηδόκελν ζην άξζ γ, ηνπ π.δ. 38/2010. ΚΟΛΛΔΓΗΑ: Αλαβνιή από ην ζηξαηό δίλνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο αθξηβώο κε ηνπ ίδηνπο όξνπο πνπ παίξλνπλ θαη νη θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Με λόκν πνπ ςεθίζηεθε από ηε Βνπιή αλαβάιιεηαη ε θαηάηαμε ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ησλ ζηξαηεπζίκσλ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύληαη γηα θαηάηαμε είλαη ζπνπδ αζηέο «Κνιιεγίσλ» ( Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδ επζεο ) πνπ εδ ξεύνπλ ζηελ Διιάδ α θαη ζπκπξάηηνπλ κε αλαγλσξηζκέλα αλώηεξα ή αλώηαηα εθπαηδ επηηθά ηδ ξύκαηαάιισλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ αλαβνιή θαηάηαμεο ησλ ζηξαηεπζίκσλ ησλ ζπνπδ αζηώλ ησλ «Κνιιεγίσλ» ηζρύεη όηη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, δ ειαδ ή δ ηαξθεί κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλνπλ Σν εηθνζηό όγδ νν έηνο. Σα όξηα ειηθίαο απμάλνληαη θαηά δ ύν έηε γηα όζνπο έρνπλ δ πζιεμία.. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαβνιήο θαηάηαμεο ιόγσ ζπνπδ ώλ, νη ελδ ηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ζην αξκόδ ην ζηξαηνινγηθό γξαθείν αίηεζε θαη πηζηνπνηήζεηο ή βεβαηώζεηο ηεο νηθείαο ζρνιήο, από ηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ ε εθπαηδ επηηθή βαζκίδ α, ην ηκήκα θαη ν θιάδ νο ζπνπδ ώλ, ε εκεξνκελία αξρηθήο εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο θαηά πεξίπησζε, ην δ ηαλπόκελν έηνο ή εμάκελν ζπνπδ ώλ, θαζώο θαη ε ειάρηζηεδ ηάξθεηα ηεο ελαπνκέλνπζαο θνίηεζεο θαη ηεο ηπρόλ ππνρξεσηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο ή εθπαίδ επζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδ ώλ. Αλ πξόθεηηαη γηα ζρνιή ηνπ εμσηεξηθνύ απαηηείηαη λα πξνθύπηνπλ επηπιένλ ν ηόπνο ηεο έδ ξαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, όηη απηή είλαη θξαηηθή ή αλαγλσξηζκέλε από ηηο αξκόδ ηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, όηη έρεη εληαρζεί ζην εθπαηδ επηηθό ζύζηεκα ηνπ νηθείνπ θξάηνπο, θαζώο θαη όηη ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δ ηδ αζθαιία δ ηεζλώο γλσζηή γιώζζα. Δηδ ηθόηεξα νη ζπνπδ αζηέο ησλ Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδ επζεο, εθηόο ησλ παξαπάλσ πηζηνπνηήζεσλ ή βεβαηώζεσλ ηνπ ζπλεξγαδνκέλνπ εθπαηδ επηηθνύ ηδ ξύκαηνο ηνπ εμσηεξηθνύ, ππνβάιινπλ επηπιένλ βεβαίσζε εγγξαθήο από ην νηθείν Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδ επζεο, ζεσξεκέλε από ηελ αξκόδ ηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδ είαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ση πξέπεη λα πξνζέμνπλ νη απόθνηηνη Λπθείνπ πξηλ εγγξαθνύλ ζηα "Κνιιέγηα" Οη ελδ ηαθεξόκελνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα εμαθξηβώλνπλ ηα αθόινπζα πξηλ εγγξαθνύλ ζε θάπνην «Κνιιέγην»: 1. Δάλ έρεη Άδ εηα Λεηηνπξγίαο Κέληξνπ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδ επζεο από ην Τπνπξγείν Παηδ είαο. 2. Δάλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδ ώλ πνπ πξνζθέξεη, έρνπλ πηζηνπνίεζε από Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην. 3. Δάλ νη απόθνηηνη νδ εγνύληαη ζηελ απόθηεζε Παλεπηζηεκηαθνύ πηπρίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παλεπηζηεκίνπ. Σν πκβνύιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ησλ πηπρηνύρσλ ησλ Κνιιεγίσλ-ΠΟΗΑ ΠΡΟΧΠΑ ΣΟ ΑΠΑΡΣΗΕΟΤΝ

3 πγθξνηήζεθε κε απόθαζε ηεο ππ. Παηδ είαο Αλλαο Γηακαληνπνύινπ ην πκβνύιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ησλ πηπρηνύρσλ ησλ Κνιιεγίσλ ην νπνίν ζα έρεη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδ ηόηεηα ηεο αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ γηα ηελ άζθεζε λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελνπ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδ α θαηά ηνπο όξνπο ηνπ Π.Γ. 38/2010 (ΚΑΝΔΣΔ ΚΛΗΚ ΔΓΧ ΓΗΑ ΝΑ ΓΔΗΣΔ ΣΟ. Π.Γ. 38/2010) 1. Σν πκβνύιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ιεηηνπξγεί ζε δ ύν Σκήκαηα θαη ζε Οινκέιεηα. 2. Ζ Οινκέιεηα έρεη ηηο εμήο αξκνδ ηόηεηεο : α) κειεηά ζέκαηα γεληθόηεξεο ζεκαζίαο πνπ παξαπέκπνληαη από ηα Σκήκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ή είλαη θνηλνύ ελδ ηαθέξνληνο γηα απηά, θαη β) εγθξίλεη ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ πκβνπιίνπ. 3. Σν Σκήκα Α απνθαίλεηαη επί αηηήζεσλ αλαγλσξίζεσο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ επηπέδ νπ αληηζηνίρνπ πξνο : δ )ην δ ίπισκα πνπ βεβαηώλεη επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εθπαίδ επζεο κεηαδ επηεξνβάζκηνπ επηπέδ νπ, δ ηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ θαη όρη άλσ ησλ ηεζζάξσλ εηώλ ή ηζνδ ύλακεο δ ηάξθεηαο ππό θαζεζηώο κεξηθήο παξαθνινύζεζεο, ζε παλεπηζηήκην ή ίδ ξπκα αλώηαηεο εθπαίδ επζεο ή άιιν ίδ ξπκα ηνπ απηνύ εθπαηδ επηηθνύ επηπέδ νπ, θαζώο θαη ηελ ελδ ερνκέλσο απαηηνύκελε επηπιένλ απηνύ ηνπ θύθινπ κεηαδ επηεξνβάζκησλ ζπνπδ ώλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ε) ην δ ίπισκα πνπ πηζηνπνηεί όηη ν θάηνρνο νινθιήξσζε επηηπρώο θύθιν κεηαδ επηεξνβάζκησλ ζπνπδ ώλ ειάρηζηεο δ ηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηώλ ή αληίζηνηρεο δ ηάξθεηαο ππό θαζεζηώο κεξηθήο παξαθνινύζεζεο, ζε παλεπηζηήκην ή αλώηαην εθπαηδ επηηθό ίδ ξπκα ή ζε άιιν ίδ ξπκα αλάινγνπ επηπέδ νπ, θαζώο θαη, ελδ ερνκέλσο, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ κπνξεί λα απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ ελ ιόγσ θύθιν κεηαδ επηεξνβάζκησλ ζπνπδ ώλ. Σν Σκήκα Β απνθαίλεηαη επί ησλ ινηπώλ αηηήζεσλ αλαγλσξίζεσο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, εθόζνλ ζπληξέρεη αξκνδ ηόηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ δ ηαηάγκαηνο Σν πκβνύιην απνηεινύλ νη θάησζη: ΣΜΖΜΑ Α 1) Κσλζηαληίλνο Υαξαιακπίδ εο ηνπ σθξάηε, Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Nνκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Παηδ είαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο Πξόεδ ξνο κε αλαπιεξσηή ηνλ Παξαζθεπά Βαξειά ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Ννκηθό ύκβνπιν ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Παηδ είαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 2) ηπιηαλόο Καηξαλίδ εο ηνπ Γεκεηξίνπ, Α Aληηπξόεδ ξνο, εθπξόζσπνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γηεπηζηεκνληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαγλώξηζεο ηίηισλ Αθαδ εκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεκήηξην Σζειέ ηνπ Ησάλλε, ΒΆληηπξόεδ ξν, εθπξόζσπν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γηεπηζηεκνληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαγλώξηζεο ηίηισλ Αθαδ εκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.). 3) Αζελά Πιέζζα Παπαδ άθε, ηνπ Αλδ ξέα, Πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδ είαο Γ.Β.Μ.Θ., κε αλαπιεξώηξηα ηελ Διέλε Υελνπνύινπ, ηνπ Ησάλλε. 4) Παύινο Μηραήι Δπζηξαηίνπ, ηνπ Δπάγγεινπ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δηδ ηθόο επηζηήκνλαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ νθία Γθηόθα, ηνπ σηεξίνπ, Δηδ ηθή πλεξγάηεο ζην Γξαθείν ηεο Τπνπξγνύ Παηδ είαο Γ.Β.Μ.Θ.

4 5) Εήγξα Παξαζθεπή, ηνπ Ησάλλε Πξντζηάκελε ηεο Τπεξεζίαο Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Νηθόιαν Παπαζαλαζόπνπιν, ηνπ Αζαλαζίνπ, ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ. 6) Κσλζηαληίλνο Μνπξηδαλόο, ηνπ Νηθνιάνπ, Γηεπζπληήο ηεο Γηεύζπλζεο Τπνζηήξημεο Βηνκεραληώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Παξαζθεπή Λενληή, ηνπ Θενδ ώξνπ, ππάιιεινο ηνπ Οξγαληζκνύ Βηνκεραληθήο Ηδ ηνθηεζίαο. 7) Αλαζηαζία Αξβαλίηε, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θηελίαηξνο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Κηεληαηξηθήο Μέξηκλαο, Δθαξκνγώλ θαη Πξνζηαζίαο Εώσλ, ηεο Γ/λζεο Κ.Α.Φ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε αλαπιεξώηξηα ηελ Υξπζνύια Παπαδ εκεηξίνπ, ηνπ Γεσξγίνπ, γεσπόλνο, Πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Πξντόλησλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο, ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαπνίεζεο Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνύ ειέγρνπ Πξντόλησλ Φπηηθήο Παξαγσγήο. 8) Κξόηζε Αγγειηθή ηνπ ππξίδ σλνο, Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαηπληνληζκνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μηραινπνύινπ Αγγειηθή ηνπ Γαβξηήι, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη πληνληζκνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. 9) Δπαγγειία Πξνζηληθιή ηνπ Νηθνιάνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη ΠξόNνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαζηάζην Κνθηλά, ηνπ Αιεμάλδ ξνπ,πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Γ Λνηπώλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο. 10) Αληώληνο Κνηζώλεο, ηνπ Δπγέληνπ, ππάιιεινο κε βαζκό Α, Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο Γ6, εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδ νκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, σο ηαθηηθό κέινο, γηα ηα επαγγέικαηα αξκνδ ηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Παηζηαβό, ηνπ Αλησλίνπ, Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ ρέζεσλ Σνκέα Μεηαθνξώλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδ νκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 11) Γεώξγηνο Υαιθηάο, ηνπ Γξεγνξίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδ αο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Ησάλλε Βαηόπνπιν, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδ αο. 12) Υξήζηνο ηλάλεο Αγθαδίξ, ηνπ Δξβέ, Ζιεθηξνιόγνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, εθπξόζσπνο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (TEE), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Κπξάλλε Πνληηθάθνπ, ηνπ ηαύξνπ, ηκεκαηάξρεο ηνπ ηκήκαηνο επαγγεικαηηθώλ ζεκάησλ ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (TEE). 13) Γεκήηξηνο Μπνπξάλεο, ηνπ Λάκπξνπ, Καζεγεηήο ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γεσπόλνο, εθπξόζσπνο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.), κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Αξζέλν, ηνπ Ησάλλε, Κηελίαηξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.). 14) Γεκήηξηνο Γεκόπνπινο, ηνπ Γήκνπ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδ επζεο Μεραληθώλ (ΔΔΣΔΜ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Άγγειν Μεηζάξα, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδ επζεο Μεραληθώλ (ΔΔΣΔΜ) 15) Αζαλάζηνο Παπαδ όπνπινο, ηνπ Νηθνιάνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ ππξίδ σλα Κνΐλε, ηνπ Παλαγηώηε, εθπξόζσπν ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ. 16) Δπηπρία Παπαδ νπνύινπ, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ πληεξεηώλ Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδ επζεο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Δηξήλε Καξπάζηνπ, ηνπ αθειιαξίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ πληεξεηώλ Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδ επζεο.

5 17) Θαιήο Παπαδ άθεο, ηνπ Νηθνιάνπ, Πξόεδ ξνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Φπρνιόγσλ (.Δ.Φ.), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Βαζηιηθή Μπνπθνπβάια, ηνπ Γεκεηξίνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Φπρνιόγσλ (.Δ.Φ.) 18) Σξηαληαθπιιηά Αζαλαζίνπ, ηνπ ΑλαζηαζίνY, Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γνηεθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδ έζκνπ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Διιάδ αο, (ΚΛΔ),κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Εήζε, ηνπ ππξίδ σλα, Σακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδ έζκνπ Κνηλ. Λεηηνπξγώλ Διιάδ αο, (ΚΛΔ). 19) Μαξία Παζαθηώηνπ Μπηληνύδ ε, ηνπ Αγγειή, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ (Π.Η..), κε αλαπιεξσηή ηνλ ηακάηην Πίλε, ηνπ Ησάλλε, εθπξόζσπν ηνπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ (Π.Η..). 20) Ησάλλεο Λσξέληεο, ηνπ Δκκαλνπήι,Πξόεδ ξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Δξγαζηεξηνύρσλ Οδ νληνηερληηώλ (Π.Ο.Δ.Ο.), κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαζηάζην Κισλή, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Δξγαζηεξηνύρσλ Οδ νληνηερληηώλ (Π.Ο.Δ.Ο.) 21) Παλαγηώηεο Μπνπδηθάθνο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Δπάγγειν Σξηγώλε, ηνπ Εαραξία, εθπξόζσπν ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ. 22) Κπξηαθή Κεξακηώηνπ ηνπ Μηραήι, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Δξγνζεξαπεπηώλ, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Κνπινπκπή, ηνπ Γεξάζηκνπ,εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Δξγνζεξαπεπηώλ. 23) Δπζαιία Μπνπιηαδ άθε, ηνπ Ησάλλε, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Αγνξή βόιε, ηνπ Βάτνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο. 24) Δπαλζία αθειιάξε, ηνπ Νηθνιάνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δπηζθεπηώλ Τγείαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Φπρνγηνύ Πέηεξζνλ, ηνπ ηπιηαλνύ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δπηζθεπηώλ Τγείαο. 25) Έθε Γελλαηά Μηθειάηνπ, ηνπ Νηθνιάνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πλδ έζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδ νο (ΔΠΑΔ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Λάκπξν Κνινθνύξα, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπν ηνπ πλδ έζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδ νο (ΔΠΑΔ). 26) Διέλε Σζακπάζε Εήθνπ, ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αληηπξόεδ ξνο ηνπ Γ.. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Οπηηθώλ θαη Οπηνκεηξώλ (ΠΔΟΟ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Παλαγηώηε Καηζαβό, ηνπ Αζαλαζίνπ, κέινο Γ.. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Οπηηθώλ θαη Οπηνκεηξώλ (ΠΔΟΟ). 27) Γεκήηξηνο Βαγησλάο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Πξόεδ ξνο ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ Κπξηάθν Θενδ νζηάδ ε, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Α. Αληηπξόεδ ξνο ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ. 28) Φαλή Περιηβάλε, ηνπ Μηραήι, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ Μαηεπηώλ Αζήλαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Πεξκαλζία Παλαλή, ηνπδπζηαζίνπ, Δθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ Μαηεπηώλ Αζήλαο. 29) Γεώξγηνο Γξαρηίδ εο, ηνπ Θεόδ σξνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ ηξηώλ Διιάδ νο (Δ.Ν.Δ.), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Κσλζηαληία Μπειαιή, ηνπ Βαζηιείνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ ηξηώλ Διιάδ νο (Δ.Ν.Δ.). 30) Κσλζηαληίλνο Οπιήο, ηνπ Ησάλλε, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, εθπξόζσπνο ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Σζηόγθα, ηνπ Βαζηιείνπ, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, εθπξόζσπνο ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο. 31) Γεώξγηνο Φνύληνο, ηνπ Πνιύβηνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Φπζηθώλ Ηαηξηθήο Διιάδ αο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Κπξηαθή Θενδ ώξνπ, ηνπ Ησάλλε,εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Φπζηθώλ Ηαηξηθήο BΔιιάδ αο.

6 32) Διέλε Γεκεηξαθνπνύινπ, ηνπ Αξρηκήδ ε, εθπξόζσπνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Ξελαγώλ (ΠΟΞΔΝ), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Υξπζνύια Καξαγεώξγε, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Ξελαγώλ (ΠΟΞΔΝ). ΣΜΖΜΑ Β 1) Κσλζηαληίλνο Υαξαιακπίδ εο ηνπ σθξάηε Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Παηδ είαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ σο Πξόεδ ξνο κε αλαπιεξσηή ηνλ Παξαζθεπά Βαξειά ηνπ Κσλζηαληίλνπ,Ννκηθό ύκβνπιν ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Παηδ είαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 2) Αζελά Πιέζζα Παπαδ άθε, ηνπ Αλδ ξέα Πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδ είαο Γ.Β.Μ.Θ., κε αλαπιεξώηξηα ηελ Διέλε Υελνπνύινπ, ηνπ Ησάλλε 3) Παύινο Μηραήι Δπζηξαηίνπ, ηνπ Δπάγγεινπ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δηδ ηθόο επηζηήκνλαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ νθία Γθηόθα, ηνπ σηεξίνπ,, Δηδ ηθή πλεξγάηεο ζην Γξαθείν ηεο Τπνπξγνύ Παηδ είαο Γ.Β.Μ.Θ. 4) Εήγξα Παξαζθεπή, ηνπ Ησάλλε, Πξντζηάκελε ηεο Τπεξεζίαο Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Νηθόιαν Παπαζαλαζόπνπιν, ηνπ Αζαλαζίνπ, ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ. 5) Γεώξγηνο Μηθξόο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο Δπαγγεικαηηθώλ Γηθαησκάησλ θαη Ηζνηηκηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδ επζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Πειαγία Ληνύπε, ηνπ Γεσξγίνπ, σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 6) Παξαζθεπή Λενληή, ηνπ Θενδ ώξνπ, ππάιιεινο ηνπ Οξγαληζκνύ Βηνκεραληθήο Ηδ ηνθηεζίαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Κσλζηαληίλν Μνπξηδαλό, ηνπ Νηθνιάνπ, Γηεπζπληή ηεο Γηεύζπλζεο Τπνζηήξημεο Βηνκεραληώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 7) Αλαζηαζία Αξβαλίηε, ηνπ Κσλζηαληίλνπθηελίαηξνο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Κηεληαηξηθήο Μέξηκλαο, Δθαξκνγώλ θαη Πξνζηαζίαο Εώσλ, ηεο Γ/λζεο Κ.Α.Φ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε αλαπιεξώηξηα ηελ Υξπζνύια Παπαδ εκεηξίνπ, ηνπ Γεσξγίνπ, Πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Πξντόλησλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο, ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαπνίεζεο Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνύ ειέγρνπ Πξντόλησλ Φπηηθήο Παξαγσγήο. 8) Κξόηζε Αγγειηθή ηνπ ππξίδ σλνο, Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη πληνληζκνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μηραινπνύινπ Αγγειηθή ηνπ Γαβξηήι, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη πληνληζκνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. 9) Δπαγγειία Πξνζηληθιή ηνπ Νηθνιάνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαζηάζην Κνθηλά, ηνπ Αιεμάλδ ξνπ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Γ Λνηπώλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο. 10) Αληώληνο Κνηζώλεο, ηνπ Δπγέληνπ, ππάιιεινο κε βαζκό Α, Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο Γ6, εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδ νκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, σο ηαθηηθό κέινο, γηα ηα επαγγέικαηα αξκνδ ηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Παηζηαβό, ηνπ Αλησλίνπ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ ρέζεσλ Σνκέα Μεηαθνξώλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδ νκώλ,μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 11) Γεώξγηνο Υαιθηάο, ηνπ Γξεγνξίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδ αο, κε αλαπιεξσηή ηνλ

7 Ησάλλε Βαηόπνπιν, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδ αο. 12) Γεκήηξηνο Μπνπξάλεο, ηνπ Λάκπξνπ, Καζεγεηήο ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γεσπόλνο, εθπξόζσπνο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.), κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Αξζέλν, ηνπ Ησάλλε Κηελίαηξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.). 13) Γεκήηξηνο Γεκόπνπινο, ηνπ Γήκνπ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδ επζεο Μεραληθώλ (ΔΔΣΔΜ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Άγγειν Μεηζάξα, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδ επζεο Μεραληθώλ (ΔΔΣΔΜ). 14) Δπηπρία Παπαδ νπνύινπ, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ πληεξεηώλ Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδ επζεο,κε αλαπιεξώηξηα ηελ Δηξήλε Καξπάζηνπ, ηνπ αθειιαξίνπ εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ πληεξεηώλ Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδ επζεο. 15) Σξηαληαθπιιηά Αζαλαζίνπ, ηνπ Αλαζηαζίνπ, Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γνηεθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδ έζκνπ Κνηλ. Λεηηνπξγώλ Διιάδ αο, (ΚΛΔ), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Εήζε, ηνπ ππξίδ σλα, Σακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδ έζκνπ Κνηλ. Λεηηνπξγώλ Διιάδ αο, (ΚΛΔ). 16) Ησάλλεο Λσξέληεο, ηνπ Δκκαλνπήι, Πξόεδ ξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Δξγαζηεξηνύρσλ Οδ νληνηερληηώλ (Π.Ο.Δ.Ο.), κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαζηάζην Κισλή, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Δξγαζηεξηνύρσλ Οδ νληνηερληηώλ (Π.Ο.Δ.Ο.). 17) Παλαγηώηεο Μπνπδηθάθνο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Δπάγγειν Σξηγώλε, ηνπ Εαραξία, εθπξόζσπν ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ. 18) Κπξηαθή Κεξακηώηνπ, ηνπ Μηραήι, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Δξγνζεξαπεπηώλ, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Κνπινπκπή, ηνπ Γεξάζηκνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Δξγνζεξαπεπηώλ. 19) Δπζαιία Μπνπιηαδ άθε, ηνπ Ησάλλε, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Αγνξή βόιε, ηνπ Βάτνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο. 20) Δπαλζία αθειιάξε, ηνπ Νηθνιάνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δπηζθεπηώλ Τγείαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Φπρνγηνύ Πέηεξζνλ, ηνπ ηπιηαλνύ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δπηζθεπηώλ Τγείαο. 21) Έθε Γελλαηά Μηθειάηνπ, ηνπ Νηθνιάνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πλδ έζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδ νο (ΔΠΑΔ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Λάκπξν Κνινθνύξα, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπν ηνπ πλδ έζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδ νο (ΔΠΑΔ). 22) Διέλε Σζακπάζε Εήθνπ, ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αληηπξόεδ ξνο ηνπ Γ.. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Οπηηθώλ θαη Οπηνκεηξώλ (ΠΔΟΟ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Παλαγηώηε Καηζαβό, ηνπ Αζαλαζίνπ, κέινο Γ.. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Οπηηθώλ θαη Οπηνκεηξώλ (ΠΔΟΟ). 23) Γεκήηξηνο Βαγησλάο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Πξόεδ ξνο ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ Κπξηάθν Θενδ νζηάδ ε, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Α.Αληηπξόεδ ξνο ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαδ επηηθνύ πιιόγνπ. 24) Φαλή Περιηβάλε, ηνπ Μηραήι, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ Μαηεπηώλ Αζήλαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Πεξκαλζία Παλαλή, ηνπ Δπζηαζίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ Μαηεπηώλ Αζήλαο. 25) Γεώξγηνο Γξαρηίδ εο, ηνπ Θεόδ σξνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ ηξηώλ Διιάδ νο (Δ.Ν.Δ.), κε

8 αλαπιεξώηξηα ηελ Κσλζηάληηα Μπειαιή, ηνπ Βαζηιείνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ ηξηώλ Διιάδ νο (Δ.Ν.Δ.). 26) Κσλζηαληίλνο Οπιήο, ηνπ Ησάλλε, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, εθπξόζσπνο ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Σζηόγθα, ηνπ Βαζηιείνπ, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο βοδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, εθπξόζσπνο ηεο Διιεληθήο βοδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο. 27) Διέλε Γεκεηξαθνπνύινπ, ηνπ Αξρηκήδ ε, εθπξόζσπνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Ξελαγώλ (ΠΟΞΔΝ), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Υξπζνύια Καξαγεώξγε, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Ξελαγώλ (ΠΟΞΔΝ). Χο Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ νξίζηεθε ε Μαξία Λώιε ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπαηδ επηηθόο θιάδ νπ ΠΔ05, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Διέλε Γηαλληθνπνύινπ ηνπ Παλαγηώηε, εθπαηδ επηηθό θιάδ νπ ΠΔ02, πνπ ππεξεηνύλ ζην ηκήκα Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπτπνπξγείνπ Παηδ είαο Γ.Β.Μ.Θ. Σα "Κνιιέγηα" δελ αλήθνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Σα θέληξα κεηαιπθηαθήο εθπαίδ επζεο δ ελ αλήθνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδ επζε θαη νύηε ζην κέιινλ πξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην εάλ δ ελ αιιάμεη ην ύληαγκα.γελ παξέρνπλ αθαδ εκαηθή αλαγλώξηζε, αιιά δ ίλεηαη ε δ πλαηόηεηα ζηνπο απνθνίηνπο λα αζθήζνπλ ηηο ίδ ηεο αθξηβώο επαγγεικαηηθέο δ ξαζηεξηόηεηεο κε έλαλ πηπρηνπρν ΑΔΗ. Γεκνζηεύζεθε ζηελ Δηδήζεηο Δηηθέηεο ΚΟΛΛΔΓΗΑ Μνηξάζνπ ην επηζηξνθή ζηελ αξρή

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα