Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ"

Transcript

1 Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο :26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr Πην εύθνιε ζα γίλεηαη ε αλαγλώξηζε ησλ πηπρίσλ πνπ ζα απνθηνύλ νη απόθνηηνη ησλ «Κνιιεγίσλ» ζύκθσλα κε λόκν πνπ εηνηκάδεη ην ππ. Παηδείαο πνπ νπζηαζηηθά αιιάδεη ην λόκν 3328/2005, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν ΓΟΑΣΑΠ αλαγλσξίδεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ. Τηνζεηείηαη, νπζηαζηηθά, λνκνζεζία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ 3328/2005, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη νη θάηνρνη δηπισκάησλ από παξαξηήκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ από άιια θξάηε κέιε ζηελ Διιάδα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνύλ ζηελ Διιάδα, αληηζηνίρσο, ππό ηνπο ίδηνπο όξνπο κε ηνπο θαηόρνπο ησλ ειιεληθώλ πηπρίσλ. Πξόθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΓΔΚ (κεηαμύ άιισλ, ζε ζρέζε κε δηπιώκαηα από παξαξηήκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Διιάδα). Με ην ρέδ ην Νόκνπ πνπ ε ππ. Παηδ είαο πξόθεηηαη πνιύ ζύληνκα λα δ εκνζηνπνηήζεη ζα θαηαξγήζεη ηελ όπνηα δ ηάηαμε απαγνξεύεη ή «δ πζθνιεύεη» ηελ άξζε ηεο απαγόξεπζεο ηεο αλαγλώξηζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από πηπρία από παξαξηήκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ Διιάδ α.

2 ύκθσλα κε ηε γεληθή θαηεύζπλζε ηνπ ρεδ ίνπ Νόκνπ νη θάηνρνη πηπρίσλ από παξαξηήκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ από άιια θξάηε κέιε ζηελ Διιάδ α ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δ ηθαίσκα λα εξγάδνληαη ζηελ Διιάδ α ππό ηνπο ίδ ηνπο όξνπο κε ηνπο θαηόρνπο ειιεληθώλ πηπρίσλ. Σν ππ. Παηδ είαο αλακέλεηαη λα δεηήζεη από ηνλ ΓΟΑΣΑΠ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ εθθξεκώλςαηηήζεσλ γηα αλαγλώξηζε επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ. Πηπρία θαη όρη βεβαηώζεηο ζα ρνξεγνύλ ηα "Κνιιέγηα Οη εθδ νζέληεο από ην ΚΔΜΔ (Κνιιέγηα) ηίηινη εθπαίδ επζεο λα είλαη νη ίδ ηνη κε εθείλνπο πνπ ζα είραλ ρνξεγεζεί εάλ ε εθπαίδ επζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί εμ νινθιήξνπ ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπ ηίηινπ, νξίδεη εγθύθιηνο ηνπ ππ. Παηδ είαο,ζηεξηδόκελν ζην άξζ γ, ηνπ π.δ. 38/2010. ΚΟΛΛΔΓΗΑ: Αλαβνιή από ην ζηξαηό δίλνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο αθξηβώο κε ηνπ ίδηνπο όξνπο πνπ παίξλνπλ θαη νη θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Με λόκν πνπ ςεθίζηεθε από ηε Βνπιή αλαβάιιεηαη ε θαηάηαμε ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ησλ ζηξαηεπζίκσλ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύληαη γηα θαηάηαμε είλαη ζπνπδ αζηέο «Κνιιεγίσλ» ( Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδ επζεο ) πνπ εδ ξεύνπλ ζηελ Διιάδ α θαη ζπκπξάηηνπλ κε αλαγλσξηζκέλα αλώηεξα ή αλώηαηα εθπαηδ επηηθά ηδ ξύκαηαάιισλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ αλαβνιή θαηάηαμεο ησλ ζηξαηεπζίκσλ ησλ ζπνπδ αζηώλ ησλ «Κνιιεγίσλ» ηζρύεη όηη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, δ ειαδ ή δ ηαξθεί κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλνπλ Σν εηθνζηό όγδ νν έηνο. Σα όξηα ειηθίαο απμάλνληαη θαηά δ ύν έηε γηα όζνπο έρνπλ δ πζιεμία.. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαβνιήο θαηάηαμεο ιόγσ ζπνπδ ώλ, νη ελδ ηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ζην αξκόδ ην ζηξαηνινγηθό γξαθείν αίηεζε θαη πηζηνπνηήζεηο ή βεβαηώζεηο ηεο νηθείαο ζρνιήο, από ηηο νπνίεο πξνθύπηνπλ ε εθπαηδ επηηθή βαζκίδ α, ην ηκήκα θαη ν θιάδ νο ζπνπδ ώλ, ε εκεξνκελία αξρηθήο εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο θαηά πεξίπησζε, ην δ ηαλπόκελν έηνο ή εμάκελν ζπνπδ ώλ, θαζώο θαη ε ειάρηζηεδ ηάξθεηα ηεο ελαπνκέλνπζαο θνίηεζεο θαη ηεο ηπρόλ ππνρξεσηηθήο πξαθηηθήο άζθεζεο ή εθπαίδ επζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδ ώλ. Αλ πξόθεηηαη γηα ζρνιή ηνπ εμσηεξηθνύ απαηηείηαη λα πξνθύπηνπλ επηπιένλ ν ηόπνο ηεο έδ ξαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, όηη απηή είλαη θξαηηθή ή αλαγλσξηζκέλε από ηηο αξκόδ ηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, όηη έρεη εληαρζεί ζην εθπαηδ επηηθό ζύζηεκα ηνπ νηθείνπ θξάηνπο, θαζώο θαη όηη ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δ ηδ αζθαιία δ ηεζλώο γλσζηή γιώζζα. Δηδ ηθόηεξα νη ζπνπδ αζηέο ησλ Κέληξσλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδ επζεο, εθηόο ησλ παξαπάλσ πηζηνπνηήζεσλ ή βεβαηώζεσλ ηνπ ζπλεξγαδνκέλνπ εθπαηδ επηηθνύ ηδ ξύκαηνο ηνπ εμσηεξηθνύ, ππνβάιινπλ επηπιένλ βεβαίσζε εγγξαθήο από ην νηθείν Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδ επζεο, ζεσξεκέλε από ηελ αξκόδ ηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδ είαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ση πξέπεη λα πξνζέμνπλ νη απόθνηηνη Λπθείνπ πξηλ εγγξαθνύλ ζηα "Κνιιέγηα" Οη ελδ ηαθεξόκελνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα εμαθξηβώλνπλ ηα αθόινπζα πξηλ εγγξαθνύλ ζε θάπνην «Κνιιέγην»: 1. Δάλ έρεη Άδ εηα Λεηηνπξγίαο Κέληξνπ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδ επζεο από ην Τπνπξγείν Παηδ είαο. 2. Δάλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδ ώλ πνπ πξνζθέξεη, έρνπλ πηζηνπνίεζε από Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην. 3. Δάλ νη απόθνηηνη νδ εγνύληαη ζηελ απόθηεζε Παλεπηζηεκηαθνύ πηπρίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παλεπηζηεκίνπ. Σν πκβνύιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ησλ πηπρηνύρσλ ησλ Κνιιεγίσλ-ΠΟΗΑ ΠΡΟΧΠΑ ΣΟ ΑΠΑΡΣΗΕΟΤΝ

3 πγθξνηήζεθε κε απόθαζε ηεο ππ. Παηδ είαο Αλλαο Γηακαληνπνύινπ ην πκβνύιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ησλ πηπρηνύρσλ ησλ Κνιιεγίσλ ην νπνίν ζα έρεη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδ ηόηεηα ηεο αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ γηα ηελ άζθεζε λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελνπ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδ α θαηά ηνπο όξνπο ηνπ Π.Γ. 38/2010 (ΚΑΝΔΣΔ ΚΛΗΚ ΔΓΧ ΓΗΑ ΝΑ ΓΔΗΣΔ ΣΟ. Π.Γ. 38/2010) 1. Σν πκβνύιην Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ιεηηνπξγεί ζε δ ύν Σκήκαηα θαη ζε Οινκέιεηα. 2. Ζ Οινκέιεηα έρεη ηηο εμήο αξκνδ ηόηεηεο : α) κειεηά ζέκαηα γεληθόηεξεο ζεκαζίαο πνπ παξαπέκπνληαη από ηα Σκήκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ή είλαη θνηλνύ ελδ ηαθέξνληνο γηα απηά, θαη β) εγθξίλεη ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ πκβνπιίνπ. 3. Σν Σκήκα Α απνθαίλεηαη επί αηηήζεσλ αλαγλσξίζεσο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ επηπέδ νπ αληηζηνίρνπ πξνο : δ )ην δ ίπισκα πνπ βεβαηώλεη επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εθπαίδ επζεο κεηαδ επηεξνβάζκηνπ επηπέδ νπ, δ ηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ θαη όρη άλσ ησλ ηεζζάξσλ εηώλ ή ηζνδ ύλακεο δ ηάξθεηαο ππό θαζεζηώο κεξηθήο παξαθνινύζεζεο, ζε παλεπηζηήκην ή ίδ ξπκα αλώηαηεο εθπαίδ επζεο ή άιιν ίδ ξπκα ηνπ απηνύ εθπαηδ επηηθνύ επηπέδ νπ, θαζώο θαη ηελ ελδ ερνκέλσο απαηηνύκελε επηπιένλ απηνύ ηνπ θύθινπ κεηαδ επηεξνβάζκησλ ζπνπδ ώλ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ε) ην δ ίπισκα πνπ πηζηνπνηεί όηη ν θάηνρνο νινθιήξσζε επηηπρώο θύθιν κεηαδ επηεξνβάζκησλ ζπνπδ ώλ ειάρηζηεο δ ηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηώλ ή αληίζηνηρεο δ ηάξθεηαο ππό θαζεζηώο κεξηθήο παξαθνινύζεζεο, ζε παλεπηζηήκην ή αλώηαην εθπαηδ επηηθό ίδ ξπκα ή ζε άιιν ίδ ξπκα αλάινγνπ επηπέδ νπ, θαζώο θαη, ελδ ερνκέλσο, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ κπνξεί λα απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ ελ ιόγσ θύθιν κεηαδ επηεξνβάζκησλ ζπνπδ ώλ. Σν Σκήκα Β απνθαίλεηαη επί ησλ ινηπώλ αηηήζεσλ αλαγλσξίζεσο επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ, εθόζνλ ζπληξέρεη αξκνδ ηόηεηα ηνπ πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ δ ηαηάγκαηνο Σν πκβνύιην απνηεινύλ νη θάησζη: ΣΜΖΜΑ Α 1) Κσλζηαληίλνο Υαξαιακπίδ εο ηνπ σθξάηε, Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Nνκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Παηδ είαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο Πξόεδ ξνο κε αλαπιεξσηή ηνλ Παξαζθεπά Βαξειά ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Ννκηθό ύκβνπιν ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Παηδ είαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 2) ηπιηαλόο Καηξαλίδ εο ηνπ Γεκεηξίνπ, Α Aληηπξόεδ ξνο, εθπξόζσπνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γηεπηζηεκνληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαγλώξηζεο ηίηισλ Αθαδ εκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεκήηξην Σζειέ ηνπ Ησάλλε, ΒΆληηπξόεδ ξν, εθπξόζσπν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γηεπηζηεκνληθνύ Οξγαληζκνύ Αλαγλώξηζεο ηίηισλ Αθαδ εκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.). 3) Αζελά Πιέζζα Παπαδ άθε, ηνπ Αλδ ξέα, Πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδ είαο Γ.Β.Μ.Θ., κε αλαπιεξώηξηα ηελ Διέλε Υελνπνύινπ, ηνπ Ησάλλε. 4) Παύινο Μηραήι Δπζηξαηίνπ, ηνπ Δπάγγεινπ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δηδ ηθόο επηζηήκνλαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ νθία Γθηόθα, ηνπ σηεξίνπ, Δηδ ηθή πλεξγάηεο ζην Γξαθείν ηεο Τπνπξγνύ Παηδ είαο Γ.Β.Μ.Θ.

4 5) Εήγξα Παξαζθεπή, ηνπ Ησάλλε Πξντζηάκελε ηεο Τπεξεζίαο Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Νηθόιαν Παπαζαλαζόπνπιν, ηνπ Αζαλαζίνπ, ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ. 6) Κσλζηαληίλνο Μνπξηδαλόο, ηνπ Νηθνιάνπ, Γηεπζπληήο ηεο Γηεύζπλζεο Τπνζηήξημεο Βηνκεραληώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Παξαζθεπή Λενληή, ηνπ Θενδ ώξνπ, ππάιιεινο ηνπ Οξγαληζκνύ Βηνκεραληθήο Ηδ ηνθηεζίαο. 7) Αλαζηαζία Αξβαλίηε, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θηελίαηξνο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Κηεληαηξηθήο Μέξηκλαο, Δθαξκνγώλ θαη Πξνζηαζίαο Εώσλ, ηεο Γ/λζεο Κ.Α.Φ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε αλαπιεξώηξηα ηελ Υξπζνύια Παπαδ εκεηξίνπ, ηνπ Γεσξγίνπ, γεσπόλνο, Πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Πξντόλησλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο, ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαπνίεζεο Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνύ ειέγρνπ Πξντόλησλ Φπηηθήο Παξαγσγήο. 8) Κξόηζε Αγγειηθή ηνπ ππξίδ σλνο, Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαηπληνληζκνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μηραινπνύινπ Αγγειηθή ηνπ Γαβξηήι, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη πληνληζκνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. 9) Δπαγγειία Πξνζηληθιή ηνπ Νηθνιάνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη ΠξόNνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαζηάζην Κνθηλά, ηνπ Αιεμάλδ ξνπ,πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Γ Λνηπώλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο. 10) Αληώληνο Κνηζώλεο, ηνπ Δπγέληνπ, ππάιιεινο κε βαζκό Α, Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο Γ6, εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδ νκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, σο ηαθηηθό κέινο, γηα ηα επαγγέικαηα αξκνδ ηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Παηζηαβό, ηνπ Αλησλίνπ, Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ ρέζεσλ Σνκέα Μεηαθνξώλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδ νκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 11) Γεώξγηνο Υαιθηάο, ηνπ Γξεγνξίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδ αο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Ησάλλε Βαηόπνπιν, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπν ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδ αο. 12) Υξήζηνο ηλάλεο Αγθαδίξ, ηνπ Δξβέ, Ζιεθηξνιόγνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, εθπξόζσπνο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (TEE), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Κπξάλλε Πνληηθάθνπ, ηνπ ηαύξνπ, ηκεκαηάξρεο ηνπ ηκήκαηνο επαγγεικαηηθώλ ζεκάησλ ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (TEE). 13) Γεκήηξηνο Μπνπξάλεο, ηνπ Λάκπξνπ, Καζεγεηήο ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γεσπόλνο, εθπξόζσπνο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.), κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Αξζέλν, ηνπ Ησάλλε, Κηελίαηξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.). 14) Γεκήηξηνο Γεκόπνπινο, ηνπ Γήκνπ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδ επζεο Μεραληθώλ (ΔΔΣΔΜ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Άγγειν Μεηζάξα, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδ επζεο Μεραληθώλ (ΔΔΣΔΜ) 15) Αζαλάζηνο Παπαδ όπνπινο, ηνπ Νηθνιάνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ ππξίδ σλα Κνΐλε, ηνπ Παλαγηώηε, εθπξόζσπν ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ. 16) Δπηπρία Παπαδ νπνύινπ, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ πληεξεηώλ Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδ επζεο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Δηξήλε Καξπάζηνπ, ηνπ αθειιαξίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ πληεξεηώλ Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδ επζεο.

5 17) Θαιήο Παπαδ άθεο, ηνπ Νηθνιάνπ, Πξόεδ ξνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Φπρνιόγσλ (.Δ.Φ.), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Βαζηιηθή Μπνπθνπβάια, ηνπ Γεκεηξίνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Φπρνιόγσλ (.Δ.Φ.) 18) Σξηαληαθπιιηά Αζαλαζίνπ, ηνπ ΑλαζηαζίνY, Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γνηεθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδ έζκνπ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Διιάδ αο, (ΚΛΔ),κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Εήζε, ηνπ ππξίδ σλα, Σακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδ έζκνπ Κνηλ. Λεηηνπξγώλ Διιάδ αο, (ΚΛΔ). 19) Μαξία Παζαθηώηνπ Μπηληνύδ ε, ηνπ Αγγειή, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ (Π.Η..), κε αλαπιεξσηή ηνλ ηακάηην Πίλε, ηνπ Ησάλλε, εθπξόζσπν ηνπ Παλειιήληνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ (Π.Η..). 20) Ησάλλεο Λσξέληεο, ηνπ Δκκαλνπήι,Πξόεδ ξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Δξγαζηεξηνύρσλ Οδ νληνηερληηώλ (Π.Ο.Δ.Ο.), κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαζηάζην Κισλή, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Δξγαζηεξηνύρσλ Οδ νληνηερληηώλ (Π.Ο.Δ.Ο.) 21) Παλαγηώηεο Μπνπδηθάθνο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Δπάγγειν Σξηγώλε, ηνπ Εαραξία, εθπξόζσπν ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ. 22) Κπξηαθή Κεξακηώηνπ ηνπ Μηραήι, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Δξγνζεξαπεπηώλ, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Κνπινπκπή, ηνπ Γεξάζηκνπ,εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Δξγνζεξαπεπηώλ. 23) Δπζαιία Μπνπιηαδ άθε, ηνπ Ησάλλε, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Αγνξή βόιε, ηνπ Βάτνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο. 24) Δπαλζία αθειιάξε, ηνπ Νηθνιάνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δπηζθεπηώλ Τγείαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Φπρνγηνύ Πέηεξζνλ, ηνπ ηπιηαλνύ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δπηζθεπηώλ Τγείαο. 25) Έθε Γελλαηά Μηθειάηνπ, ηνπ Νηθνιάνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πλδ έζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδ νο (ΔΠΑΔ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Λάκπξν Κνινθνύξα, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπν ηνπ πλδ έζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδ νο (ΔΠΑΔ). 26) Διέλε Σζακπάζε Εήθνπ, ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αληηπξόεδ ξνο ηνπ Γ.. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Οπηηθώλ θαη Οπηνκεηξώλ (ΠΔΟΟ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Παλαγηώηε Καηζαβό, ηνπ Αζαλαζίνπ, κέινο Γ.. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Οπηηθώλ θαη Οπηνκεηξώλ (ΠΔΟΟ). 27) Γεκήηξηνο Βαγησλάο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Πξόεδ ξνο ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ Κπξηάθν Θενδ νζηάδ ε, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Α. Αληηπξόεδ ξνο ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ. 28) Φαλή Περιηβάλε, ηνπ Μηραήι, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ Μαηεπηώλ Αζήλαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Πεξκαλζία Παλαλή, ηνπδπζηαζίνπ, Δθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ Μαηεπηώλ Αζήλαο. 29) Γεώξγηνο Γξαρηίδ εο, ηνπ Θεόδ σξνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ ηξηώλ Διιάδ νο (Δ.Ν.Δ.), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Κσλζηαληία Μπειαιή, ηνπ Βαζηιείνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ ηξηώλ Διιάδ νο (Δ.Ν.Δ.). 30) Κσλζηαληίλνο Οπιήο, ηνπ Ησάλλε, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, εθπξόζσπνο ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Σζηόγθα, ηνπ Βαζηιείνπ, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, εθπξόζσπνο ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο. 31) Γεώξγηνο Φνύληνο, ηνπ Πνιύβηνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Φπζηθώλ Ηαηξηθήο Διιάδ αο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Κπξηαθή Θενδ ώξνπ, ηνπ Ησάλλε,εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Φπζηθώλ Ηαηξηθήο BΔιιάδ αο.

6 32) Διέλε Γεκεηξαθνπνύινπ, ηνπ Αξρηκήδ ε, εθπξόζσπνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Ξελαγώλ (ΠΟΞΔΝ), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Υξπζνύια Καξαγεώξγε, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Ξελαγώλ (ΠΟΞΔΝ). ΣΜΖΜΑ Β 1) Κσλζηαληίλνο Υαξαιακπίδ εο ηνπ σθξάηε Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Παηδ είαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ σο Πξόεδ ξνο κε αλαπιεξσηή ηνλ Παξαζθεπά Βαξειά ηνπ Κσλζηαληίλνπ,Ννκηθό ύκβνπιν ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν Παηδ είαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 2) Αζελά Πιέζζα Παπαδ άθε, ηνπ Αλδ ξέα Πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδ είαο Γ.Β.Μ.Θ., κε αλαπιεξώηξηα ηελ Διέλε Υελνπνύινπ, ηνπ Ησάλλε 3) Παύινο Μηραήι Δπζηξαηίνπ, ηνπ Δπάγγεινπ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δηδ ηθόο επηζηήκνλαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ νθία Γθηόθα, ηνπ σηεξίνπ,, Δηδ ηθή πλεξγάηεο ζην Γξαθείν ηεο Τπνπξγνύ Παηδ είαο Γ.Β.Μ.Θ. 4) Εήγξα Παξαζθεπή, ηνπ Ησάλλε, Πξντζηάκελε ηεο Τπεξεζίαο Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Νηθόιαν Παπαζαλαζόπνπιν, ηνπ Αζαλαζίνπ, ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο Αλαγλσξίζεσο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ. 5) Γεώξγηνο Μηθξόο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο Δπαγγεικαηηθώλ Γηθαησκάησλ θαη Ηζνηηκηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδ επζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Πειαγία Ληνύπε, ηνπ Γεσξγίνπ, σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 6) Παξαζθεπή Λενληή, ηνπ Θενδ ώξνπ, ππάιιεινο ηνπ Οξγαληζκνύ Βηνκεραληθήο Ηδ ηνθηεζίαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Κσλζηαληίλν Μνπξηδαλό, ηνπ Νηθνιάνπ, Γηεπζπληή ηεο Γηεύζπλζεο Τπνζηήξημεο Βηνκεραληώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 7) Αλαζηαζία Αξβαλίηε, ηνπ Κσλζηαληίλνπθηελίαηξνο, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Κηεληαηξηθήο Μέξηκλαο, Δθαξκνγώλ θαη Πξνζηαζίαο Εώσλ, ηεο Γ/λζεο Κ.Α.Φ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε αλαπιεξώηξηα ηελ Υξπζνύια Παπαδ εκεηξίνπ, ηνπ Γεσξγίνπ, Πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Πξντόλησλ Φπηηθήο Πξνέιεπζεο, ηεο Γηεύζπλζεο Μεηαπνίεζεο Σππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνύ ειέγρνπ Πξντόλησλ Φπηηθήο Παξαγσγήο. 8) Κξόηζε Αγγειηθή ηνπ ππξίδ σλνο, Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη πληνληζκνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μηραινπνύινπ Αγγειηθή ηνπ Γαβξηήι, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Σνπξηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη πληνληζκνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ. 9) Δπαγγειία Πξνζηληθιή ηνπ Νηθνιάνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαζηάζην Κνθηλά, ηνπ Αιεμάλδ ξνπ Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Γ Λνηπώλ Δπαγγεικάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγύεο. 10) Αληώληνο Κνηζώλεο, ηνπ Δπγέληνπ, ππάιιεινο κε βαζκό Α, Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο Γ6, εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδ νκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, σο ηαθηηθό κέινο, γηα ηα επαγγέικαηα αξκνδ ηόηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Παηζηαβό, ηνπ Αλησλίνπ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ ρέζεσλ Σνκέα Μεηαθνξώλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδ νκώλ,μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ. 11) Γεώξγηνο Υαιθηάο, ηνπ Γξεγνξίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδ αο, κε αλαπιεξσηή ηνλ

7 Ησάλλε Βαηόπνπιν, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδ αο. 12) Γεκήηξηνο Μπνπξάλεο, ηνπ Λάκπξνπ, Καζεγεηήο ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γεσπόλνο, εθπξόζσπνο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.), κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Αξζέλν, ηνπ Ησάλλε Κηελίαηξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, εθπξόζσπνο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδ αο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.). 13) Γεκήηξηνο Γεκόπνπινο, ηνπ Γήκνπ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδ επζεο Μεραληθώλ (ΔΔΣΔΜ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Άγγειν Μεηζάξα, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδ επζεο Μεραληθώλ (ΔΔΣΔΜ). 14) Δπηπρία Παπαδ νπνύινπ, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ πληεξεηώλ Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδ επζεο,κε αλαπιεξώηξηα ηελ Δηξήλε Καξπάζηνπ, ηνπ αθειιαξίνπ εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ πληεξεηώλ Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδ επζεο. 15) Σξηαληαθπιιηά Αζαλαζίνπ, ηνπ Αλαζηαζίνπ, Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γνηεθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδ έζκνπ Κνηλ. Λεηηνπξγώλ Διιάδ αο, (ΚΛΔ), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Εήζε, ηνπ ππξίδ σλα, Σακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδ έζκνπ Κνηλ. Λεηηνπξγώλ Διιάδ αο, (ΚΛΔ). 16) Ησάλλεο Λσξέληεο, ηνπ Δκκαλνπήι, Πξόεδ ξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Δξγαζηεξηνύρσλ Οδ νληνηερληηώλ (Π.Ο.Δ.Ο.), κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαζηάζην Κισλή, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Δξγαζηεξηνύρσλ Οδ νληνηερληηώλ (Π.Ο.Δ.Ο.). 17) Παλαγηώηεο Μπνπδηθάθνο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ, κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Δπάγγειν Σξηγώλε, ηνπ Εαραξία, εθπξόζσπν ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Φπζηθνζεξαπεπηώλ. 18) Κπξηαθή Κεξακηώηνπ, ηνπ Μηραήι, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Δξγνζεξαπεπηώλ, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Κνπινπκπή, ηνπ Γεξάζηκνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Δξγνζεξαπεπηώλ. 19) Δπζαιία Μπνπιηαδ άθε, ηνπ Ησάλλε, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Αγνξή βόιε, ηνπ Βάτνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο. 20) Δπαλζία αθειιάξε, ηνπ Νηθνιάνπ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δπηζθεπηώλ Τγείαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Μαξία Φπρνγηνύ Πέηεξζνλ, ηνπ ηπιηαλνύ, εθπξόζσπνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δπηζθεπηώλ Τγείαο. 21) Έθε Γελλαηά Μηθειάηνπ, ηνπ Νηθνιάνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πλδ έζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδ νο (ΔΠΑΔ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Λάκπξν Κνινθνύξα, ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπξόζσπν ηνπ πλδ έζκνπ Δπαγγεικαηηώλ Αηζζεηηθώλ Διιάδ νο (ΔΠΑΔ). 22) Διέλε Σζακπάζε Εήθνπ, ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αληηπξόεδ ξνο ηνπ Γ.. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Οπηηθώλ θαη Οπηνκεηξώλ (ΠΔΟΟ), κε αλαπιεξσηή ηνλ Παλαγηώηε Καηζαβό, ηνπ Αζαλαζίνπ, κέινο Γ.. ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Οπηηθώλ θαη Οπηνκεηξώλ (ΠΔΟΟ). 23) Γεκήηξηνο Βαγησλάο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Πξόεδ ξνο ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ Κπξηάθν Θενδ νζηάδ ε, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Α.Αληηπξόεδ ξνο ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαδ επηηθνύ πιιόγνπ. 24) Φαλή Περιηβάλε, ηνπ Μηραήι, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ Μαηεπηώλ Αζήλαο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Πεξκαλζία Παλαλή, ηνπ Δπζηαζίνπ, εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ Μαηεπηώλ Αζήλαο. 25) Γεώξγηνο Γξαρηίδ εο, ηνπ Θεόδ σξνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ ηξηώλ Διιάδ νο (Δ.Ν.Δ.), κε

8 αλαπιεξώηξηα ηελ Κσλζηάληηα Μπειαιή, ηνπ Βαζηιείνπ, εθπξόζσπνο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηώλ ηξηώλ Διιάδ νο (Δ.Ν.Δ.). 26) Κσλζηαληίλνο Οπιήο, ηνπ Ησάλλε, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, εθπξόζσπνο ηεο Διιεληθήο Οδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Γεώξγην Σζηόγθα, ηνπ Βαζηιείνπ, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο βοδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο, εθπξόζσπνο ηεο Διιεληθήο βοδ νληηαηξηθήο Οκνζπνλδ ίαο. 27) Διέλε Γεκεηξαθνπνύινπ, ηνπ Αξρηκήδ ε, εθπξόζσπνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Ξελαγώλ (ΠΟΞΔΝ), κε αλαπιεξώηξηα ηελ Υξπζνύια Καξαγεώξγε, ηνπ Κσλζηαληίλνπ, εθπξόζσπνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδ ίαο Ξελαγώλ (ΠΟΞΔΝ). Χο Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ νξίζηεθε ε Μαξία Λώιε ηνπ Γεκεηξίνπ, εθπαηδ επηηθόο θιάδ νπ ΠΔ05, κε αλαπιεξώηξηα ηελ Διέλε Γηαλληθνπνύινπ ηνπ Παλαγηώηε, εθπαηδ επηηθό θιάδ νπ ΠΔ02, πνπ ππεξεηνύλ ζην ηκήκα Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπτπνπξγείνπ Παηδ είαο Γ.Β.Μ.Θ. Σα "Κνιιέγηα" δελ αλήθνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Σα θέληξα κεηαιπθηαθήο εθπαίδ επζεο δ ελ αλήθνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδ επζε θαη νύηε ζην κέιινλ πξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην εάλ δ ελ αιιάμεη ην ύληαγκα.γελ παξέρνπλ αθαδ εκαηθή αλαγλώξηζε, αιιά δ ίλεηαη ε δ πλαηόηεηα ζηνπο απνθνίηνπο λα αζθήζνπλ ηηο ίδ ηεο αθξηβώο επαγγεικαηηθέο δ ξαζηεξηόηεηεο κε έλαλ πηπρηνπρν ΑΔΗ. Γεκνζηεύζεθε ζηελ Δηδήζεηο Δηηθέηεο ΚΟΛΛΔΓΗΑ Μνηξάζνπ ην επηζηξνθή ζηελ αξρή

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα