Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/ (Θέμα 6 ο IV)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/ (Θέμα 6 ο IV) ηε Λακία ζήκεξα εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:30 π.κ., ζην γξαθείν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, ζπλήιζαλ ηα κέιε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 2626/ πξόζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο: ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 1. ρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο. 2. Πξνζιήςεηο Σξνπνπνηήζεηο-Αλαζέζεηο δηδαθηηθώλ σξώλ ζε Δπηζηεκνληθνύο θαη Δξγαζηεξηαθνύο πλεξγάηεο γηα ην Υεηκεξηλό εμάκελν αθαδ. έηνπο Έγθξηζε Δβδνκαδηαίνπ Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο Υεηκεξηλνύ Δμακήλνπ ηνπ αθαδ. έηνπο Μεηεγγξαθέο ζπνπδαζηώλ αθαδ. έηνπο Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο αθαδ. έηνπο Πηπρηαθέο εξγαζίεο ζπνπδαζηώλ. 7. Δγθξίζεηο δαπαλώλ 8. Αηηήκαηα πνπδαζηώλ. Παπόνηερ: 1. Γξ. Αλαζηαζίνπ Κσλ/λνο, Καζεγεηήο, σο Πξόεδξνο. 2. Γξ. Λνπθόπνπινο Αζαλάζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, σο κέινο. 3. Γξ.Παπάδνγινπ Παλαγηώηεο, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ, σο κέινο. 4. Γξ. Παπαγεσξγίνπ Διπηλίθε, Καζεγήηξηα Δθαξκνγώλ σο κέινο 5. Κνζκίδεο Νεθηάξηνο, εθπξόζσπνο ζπνπδαζηώλ, σο κέινο. 6. Μπάθλεο Γεώξγηνο, εθπξόζσπνο ζπνπδαζηώλ, σο κέινο. 7. ηίθαο Αξγύξεο, εθπξόζσπνο ζπνπδαζηώλ, σο κέινο. 8. θνξδά Μαξία, εθπξόζσπνο ζπνπδαζηώλ, σο κέινο. Απόνηερ: 1. Γξ. Καξθάλεο ηαύξνο, Καζεγεηήο, σο κέινο. 2. Γξ. Ηαθσβίδεο Γεκήηξηνο, σο κέινο. 3. Γξ. Φνύξιαο Γεώξγηνο, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ, σο κέινο. 4. Γξ. Αλησλήο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ, σο κέινο. Πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί o Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο θ. αξξήο Θεκηζηνθιήο. Αθνύ δηαπηζηώλεηαη ε απαξηία ησλ κειώλ, αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε ώξα π.κ. θαη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 1

2 Θέμα 5ο Καηαηακηήπιερ εξεηάζειρ ακαδ. έηοςρ Αποσωπεί ο κ. Αναζηαζίος Κ. δηλώνονηαρ όηι αδςναηεί να ζςνεσίζει να παπαμείνει ζηο σώπο. Μεηά ηην αποσώπηζη ηος κ. Αναζηαζίος Κ. ηηρ ζςνεδπίαζηρ πποεδπεύει ο αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ ηος ημήμαηορ κ. Αθανάζιορ Λοςκόποςλορ Θέμα 6ο Πηςσιακέρ Επγαζίερ ποςδαζηών ΙV. Ανάθεζη Θεμάηων Πηςσιακών Επγαζιών Ζ Γελ. πλ. ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αηηήζεηο ησλ ζπνπδαζηώλ, κεηά θαη από δηαινγηθή ζπδήηεζε, νκόθσλα αποθαζίζει Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ζεκάησλ πηπρηαθώλ εξγαζηώλ γηα ην ρεηκεξηλό εμάκελν ζηνπο παξαθάησ ζπνπδαζηέο θαη σο εμήο: -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Σν Πξσηόθνιιν peer to peer cuckoo.μειέηε θαη Τινπνίεζε>>. πνπδαζηήο: Πνιάθεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Μηραήι, ΠΣ3 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάπηπμε Πξνζνκνησηή γηα Οκαδνπνηεκέλα Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα (Clustered Distributed Systems)-Έθδνζε 2 >>. πνπδαζηήο: Καιόγεξνο Παληειήο ηνπ Παλαγηώηε, ΠΣ1 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Δπεμεξγαζία Δηθόλσλ ζε Πεξηβάιινλ MPI >>. πνπδάζηξηα: Γηαθνπκή Παλαγηώηα ηνπ Παλαγηώηε, Ζ 2

3 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάπηπμε Τπεξεζίαο Καηαζθεπήο Χξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο Μαζεκάησλ >>. πνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Ξαλζή ηνπ Γεξάζηκνπ, ΠΣ3 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αιγόξηζκνη Δμηζνξξόπεζεο Φνξηίνπ γηα Οκαδνπνηεκέλα Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα (Clustered Distributed Systems) >>. πνπδάζηξηα: Λενληάξα Κιενλίθε ηνπ Μηραήι, ΠΣ5 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Τινπνίεζε Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο γηα ηνλ Τπνινγηζκό Αθηνπιντθώλ Γηαδξνκώλ>>. πνπδαζηήο: Μάκκαιεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεκεηξίνπ, ΠΣ6 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Μειέηε θαη Αλάπηπμε Μεραληζκώλ Αζθαιείαο ζε πζηήκαηα Κηλεηώλ Πξαθηόξσλ>>. πνπδαζηήο: πειηόπνπινο Ησάλλεο ηνπ Αλδξέα, ΠΣ1 -Θέμα Πηςσιακήρ:<<Δμνκνίσζε Βαζηθώλ Γηαδηθηπαθώλ Πξσηνθόιισλ θαη Σερλνινγηώλ>>. πνπδαζηέο: Πιέζζα Παλαγηώηα ηνπ Διεπζέξηνπ, ΠΣ3 Γήκνπ σηήξηνο, ΠΣ3 -Θέμα Πηςσιακήρ: Α) <<Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο γηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Πιεξνθόξεζε Δπηζθεπηώλ θαη Σνπξηζηώλ >> πνπδαζηήο: Σξνκπνύθεο Αζαλάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ, ΠΣ5 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γαιηάλεο σηήξηνο 3

4 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Γηθηπαθή Πύιε γηα Δθαξκνγέο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο >>. πνπδαζηέο: Δπζηαζίνπ Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ,ΠΣ9 Θενθηιόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Βαζηιείνπ,ΠΣ9 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γαιηάλεο σηήξηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Δηθνληθά Γίθηπα (VPN) γηα Δθαξκνγέο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο>>. πνπδαζηήο: Πξστόπνπινο Αληώληνο ηνπ Υξήζηνπ,ΠΣ7 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γαιηάλεο σηήξηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Δθαξκνγή Παξαθνινύζεζεο Απηνκαηνπνηεκέλσλ Υξεκαηνπηζησηηθώλ πλαιιαγώλ >>. πνπδαζηήο: Μαξίλεο Κσλζηαληίλνο-Λπθνύξγνο ηνπ Φώηε, ΠΣ7 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γαιηάλεο σηήξηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ PLUG-IN γηα Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε Δηθόλσλ κε ην Λνγηζκηθό IMAGE J >>. πνπδαζηήο: Γνκπεθίδεο Μηράιεο ηνπ Δκκαλνπήι, ΠΣ3 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Ηαθσβίδεο Γεκήηξηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<πζηήκαηα Απηόκαηεο Γηαρείξηζεο Βηβιηνγξαθηθώλ Αλαθνξώλ >>. πνπδαζηήο: Γηακαληήο Ησάλλεο ηνπ Παλαγηώηε, ΠΣ9 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Ηαθσβίδεο Γεκήηξηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάπηπμε θαη Μειέηε Δθαξκνγήο γηα Παηδηθή Ζιεθηξνληθή Δγθιεκαηηθόηεηα >>. πνπδάζηξηα: Πνληίθε Γξεγνξία ηνπ Γεσξγίνπ, ΠΣ5 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Καξαλίθαο Υαξάιακπνο 4

5 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Web Δθαξκνγήο γηα ηελ Αλαδήηεζε θαη Πξνβνιή Φπηώλ >>. πνπδαζηέο: Αλαζηαζίνπ Γεώξγηνο ηνπ Υξήζηνπ, ΠΣ5 Βεξηόπνπινο Μάξηνο ηνπ Νηθόιανπ, ΠΣ4 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Καξαλίθαο Υαξάιακπνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Web Δθαξκνγήο γηα ηελ Πξνβνιή θαη Αλαδήηεζε Πεξηερνκέλνπ Ννζνθνκεηαθήο Τπνζηήξημεο >>. πνπδαζηέο: Παπαδνιηάο Λεσλίδαο ηνπ Υξύζαλζνπ, ΠΣ4 Γαξακνύζθαο Άγγεινο ηνπ Γεξάζηκνπ, ΠΣ5 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Καξαλίθαο Υαξάιακπνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Μνληέια Αλάπηπμεο Δθαξκνγώλ γηα Έμππλν πίηη >>. πνπδαζηήο: ηέιηνπ Υξίζηνο ηνπ Αλδξέα, ΠΣ7 Κσκνδξόκνπ Κιεάλζεο ηνπ Πεξηθιή, ΠΣ7 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Γηακνίξαζεο αξρείσλ ζε πγγελέο Bluetooth>>. πνπδάζηξηα: Παππά Νεθέιε ηνπ Γεκεηξίνπ, ΠΣ2 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάπηπμε Ηζηνηόπνπ γηα Ζιεθηξνληθό Δκπόξην >>. πνπδαζηήο: Σεξηηπίδεο Βαζίιεηνο ηνπ Αλαζηαζίνπ, ΠΣ8 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Δπηζθόπεζε ηνπ IPTV >>. πνπδαζηήο: Αλησλόπνπινο Ησάλλεο ηνπ Παλαγηώηε, ΠΣ2 5

6 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Σύπνη Κίλεζεο Γεδνκέλσλ ζηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ >>. πνπδαζηήο: Κηνύζεο Αζαλάζηνο ηνπ Μελά, ΠΣ4 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αμηνιόγεζε Πξνγξακκαηηζηηθνύ Μνληέινπ γηα Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ Απηνκαηηζκνύ πηηηνύ πνπ Αλαπηύρζεθε ζηα Πιαίζηα ηνπ POBICOS >>. πνπδαζηέο: θνπινύδε Υξηζηίλα ηνπ Ησάλλε, ΠΣ3 Καπεξλάξνο Δκκαλνπήι ηνπ Ησάλλε, ΠΣ6 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Πνηόηεηα Τπεξεζίαο (Quality of Service) ζε Αζύξκαηα IP Γίθηπα >>. πνπδαζηήο: Γεσξγόπνπινο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ, ΠΣ2 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάπηπμε Ηζηνηόπνπ Ζιεθηξνληθνύ Βηβιηνπσιείνπ >>. πνπδαζηέο: Μήηζεο Δπάγγεινο ηνπ Άγγεινπ, ΠΣ7 Πεηξάθεο Ησάλλεο ηνπ Δπζηξάηηνπ, ΠΣ7 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάιπζε εκάησλ θαη Δθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή >>. πνπδαζηήο: Παξαζθεπόπνπινο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεκεηξίνπ, ΠΣ7 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: αβειώλαο Μηράιεο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<ρεδίαζε Δζληθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη νη Δθαξκνγέο ηνπ>>. πνπδαζηήο: γνύξαο Κιενκέλεο ηνπ Βαζηιείνπ, ΠΣ3 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Σζόθαλνο Αζαλάζηνο 6

7 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<ρεδίαζε Γηθηύσλ Γξνκνινγεηώλ Υξεζηκνπνηώληαο MPLs VPNs>>. πνπδαζηήο: παηηώηεο Γηνλύζηνο ηνπ Ησάλλε, ΠΣ3 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Σζόθαλνο Αζαλάζηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Μειέηε θαη Αλάιπζε ηεο Δξγαιεηνζήθεο Control System ηνπ Matlab>>. πνπδαζηήο: Αβδνύινο Γξεγόξηνο ηνπ Νηθνιάνπ, ΠΣ9 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Φνύξιαο Γεώξγηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Δθαξκνγέο Πξνγξακκαηηζκνύ ηξνρνθόξνπ Robot Pioneer 3-AT >>. πνπδαζηήο: Υηόλεο Πέηξνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ΠΣ1 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Φνύξιαο Γεώξγηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Δθαξκνγή Αιγνξίζκσλ Πινήγεζεο ζην Robot Pioneer 3-AT >>. πνπδαζηέο: πκεσλίδνπ Δηξήλε ηνπ Παλαγηώηε, ΠΣ4 Σδώξνπ Κσλζηαληία ηνπ Υξήζηνπ, ΠΣ6 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Φνύξιαο Γεώξγηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάπηπμε Βάζεο Γεδνκέλσλ κε Δθαξκνγή ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο>>. πνπδαζηέο: Καλαθίδε Εσή ηνπ Δπάγγεινπ, Ζ Παζηξνπκάο Παλαγηώηεο ηνπ Αλδξέα, ΠΣ9 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκεηξίνπ Κσλζηαληίλνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Σερληθέο ηεο Γιώζζαο Πξνγξακκαηηζκνύ Fortran γηα Δθαξκνγέο ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο >>. πνπδαζηήο: Λνπθίδεο Αιέμαλδξνο ηνπ Γεσξγίνπ, Ζ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Αβξακόπνπινο Άγγεινο & Γεκεηξίνπ Κσλζηαληίλνο 7

8 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Τπνινγηζηηθνί Μέζνδνη θαη Δθαξκνγέο ηεο Τπνινγηζηηθήο Φπζηθήο>>. πνπδάζηξηα: Λεκπηδάθε Γέζπνηλα ηνπ Γεκεηξίνπ, ΠΣ2 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Αβξακόπνπινο Άγγεινο & Μαξαγθάθεο Μηράιεο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάιπζε θαη ρεδίαζε Ζιεθηξνληθνύ Καηαζηήκαηνο ζε Πεξηβάιινλ Client-Server >>. πνπδαζηέο: Μπξηληδίθεο Υξήζηνο ηνπ Θεόδσξνπ, ΠΣ4 άξδεο Γεώξγηνο ηνπ Βαζίιεηνπ, ΠΣ4 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεληηζαξόπνπινο Υξήζηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία ζην Φεθηαθό Πεξηβάιινλ. Αλαθνξά ζηηο Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο θαη ζην Έξγν ησλ Φνξέσλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο ρεηηθήο Ννκνζεζίαο >>. πνπδαζηήο: Παπαζηαζόπνπινο Παλαγηώηεο ηνπ Γεσξγίνπ, ΠΣ6 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεληηζαξόπνπινο Υξήζηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάπηπμε Οληνινγίαο Γηεηζδπηηθνύ Πεξηβάιινληνο κε Υξήζε ηεο Γιώζζαο Owl >>. πνπδαζηέο: Κνύιε ηακαηία-μαξία ηνπ Γεσξγίνπ, ΠΣ4 Γεξκάλε Μαξία ηνπ Ησάλλε, ΠΣ4 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Κνινβνύ Ξαλζή -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Γεκηνπξγία ελόο Ζιεθηξνληθνύ νδεγνύ γηα ηελ Καηαζθεπή Γηαδηθηπαθώλ Δθαξκνγώλ (Web Applications) κε ηε Υξήζε ηνπ Open-CMS Joomla.πγθξηηηθή κειέηε ησλ Πεξηβαιιόλησλ Open-CMS >>. πνπδαζηήο: Σδνπβάξαο Υξήζηνο ηνπ Θσκά, ΠΣ2 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μάιιηνο Νηθόιανο 8

9 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Δθπαηδεπηηθήο Πνιπκεζηθήο Δθαξκνγήο γηα Μνπζεηαθνύο/Δθζεζηαθνύο Υώξνπο κε Υξήζε Γξαθηθώλ Αλαπαξαζηάζεσλ ζε 3 Γηαζηάζεηο>>. πνπδαζηέο: Πξαζζνπνύινπ Βαζηιηθή ηνπ Γεσξγίνπ, ΠΣ2 Κνιηνπάλνο Γεκήηξηνο ηνπ ηπιηαλνύ, ΠΣ5 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Νηθνινγηάλλεο Υξήζηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Πνιπκεζηθή Δθαξκνγή Δθκάζεζεο όξσλ Πιεξνθνξηθήο γηα παηδηά 6-12 εηώλ >>. πνπδάζηξηα: ηνξόθνπ Δπηπρία ηνπ πύξνπ, ΠΣ2 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Νηθνινγηάλλεο Υξήζηνο Θέμα Πηςσιακήρ: <<Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ζε Δπηρείξεζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ Πιεξνθνξηθήο-Ζ Γηαρείξηζε θαη Αιιειεπίδξαζε ησλ ρέζεσλ Πειαηώλ κε ηελ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο >>. πνπδαζηέο: Κξίηζα Γήκεηξα ηνπ Βαζηιείνπ, ΠΣ1 Σζεθνύξα Διέλε ηνπ Νηθνιάνπ, ΠΣ1 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Ράξξα Θενδώξα -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Μειέηε κεραληζκώλ Αζθαιείαο ζε WIMAX Γίθηπα >>. πνπδαζηήο: Καλάηνο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ, ΠΣ10 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: γώξα Αγγειηθή -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάιπζε Δπίδνζεο Υξνλνπξνγξακκαηηζηή ζε WINMAX Γίθηπα >>. πνπδαζηέο: Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο ηνπ Δπζπκίνπ, ΠΣ6 Κιάξνο Παλαγηώηεο ηνπ Γεκεηξίνπ, ΠΣ6 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: γώξα Αγγειηθή 9

10 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Καηαζθεπή Ηζηνηόπνπ γηα πιιέθηεο. Ο Ηζηόηνπνο ζα Τπνζηεξίδεη Παξνπζηάζεηο, Αλαδεηήζεηο, Πξνζθνξά θαη Εήηεζε ζπιιεθηηθώλ Αληηθεηκέλσλ θαη ζπιινγώλ. Δπίζεο ζα Τπνζηεξίδεη Φόξνπκ θαη Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ >>. πνπδαζηέο: Κνπβέιεο Αιέμαλδξνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ΠΣ3 Υαξίηνο Παλαγηώηεο ηνπ σθξάηε, ΠΣ6 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Σζάξαο Λεσλίδαο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<ύζηεκα Αμηνιόγεζεο Γλσζηηθώλ Αληηθεηκέλσλ θαη Γεμηνηήησλ ζε Πιαηθόξκα Ζιεθηξνληθνύ Καηαζηήκαηνο>>. πνπδαζηήο: Νηαζηώηεο Ζιίαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ΠΣ3 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Σζάξαο Λεσλίδαο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Μειέηε Γηθηύνπ Αηζζεηήξσλ κε Υξήζε Φξαγκάησλ Bragg Οπηηθήο Ίλαο>>. πνπδαζηήο: Γαξηζηώλεο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ, ΠΣ9 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Σζηγαξίδαο Γεώξγηνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Δπξπδσληθό Γίθηπν Πξόζβαζεο VDSL θαη ε Αλάπηπμε ζηνλ Διιαδηθό Υώξν>>. πνπδαζηήο: Καιαζάθεο ηέθαλνο-γεώξγηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ΠΣ3 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Υατδόγηαλλνο Υαξάιακπνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Κηλεηή Δπξπδσληθόηεηα. Μεηάβαζε από ηελ Σερλνινγία HSPA ζηελ ηερλνινγία LTE >>. πνπδάζηξηα: Μπαιίδνπ Παξαζθεπή, ηνπ Νηθνιάνπ, ΠΣ2 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Υατδόγηαλλνο Υαξάιακπνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Έμππλα πίηηα κε Υξήζε Γηθηπαθώλ Δθαξκνγώλ>>. πνπδαζηέο: Κνπηνύδεο Ηζίδσξνο ηνπ Υξήζηνπ, ΠΣ2 Γεσξγάηζεο Γεκήηξηνο ηνπ Υξήζηνπ, ΠΣ1 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Φάξξεο Αιέμαλδξνο 10

11 -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αλάπηπμε Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο γηα Δθπαίδεπζε από απόζηαζε>>. πνπδαζηέο: Γύηζεο Δπάγγεινο ηνπ Γεσξγίνπ, ΠΣ4 Γεκεηξηάδνπ Ησάλλα ηνπ Γεσξγίνπ, ΠΣ4 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Φάξξεο Αιέμαλδξνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Αζθάιεηα Αζπξκάησλ Γηθηύσλ θαη Σξόπνη Γηάζπαζήο ηεο>>. πνπδαζηέο: Κνπηνύδνο Νηθόιανο ηνπ Γεκεηξίνπ, Ζ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Φάξξεο Αιέμαλδξνο -Θέμα Πηςσιακήρ: <<Σερλνινγία Τπεξεζηώλ TRΗPLE PLAY>>. πνπδαζηέο: Νάθν Γξεγόξε ηνπ Βαζηιείνπ,Ζ Νηθόπνπινο Ζιίαο ηνπ Άγγεινπ, Ζ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Φάξξεο Αιέμαλδξνο Δπεηδή δελ ππήξρε άιιν ζέκα ιήγεη ε ζπλεδξίαζε ζήκεξα O ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ αππήρ Θεμιζηοκλήρ Αναζηαζίος Κων/νορ Λοςκόποςλορ Αθανάζιορ (από 4ο θέμα έωρ ηέλορ) Γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ απνζπάζκαηνο Λακία O Γξακκαηέαο αξξήο Θεκηζηνθιήο 11

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ

Βιογραφικό Σημείωμα. Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη. Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνου Ι. Δραγογιάννη Εκπαιδευτικοφ Τεχνολόγου Ηλεκτρονικοφ Μηχανικοφ M. Sc. Ηλεκτρονικήσ και Ραδιοηλεκτρολογίασ Email: kdragogiannis@sch.gr Ι. Π Ρ Ο Χ Π Ι Κ Δ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1 εο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Καθ. Δημήτριος Πογαρίδης Διευθυντής Τηλ - Fax: +302510462612 E-mail: dpogaridis@teikav.edu.gr http://iiwm.teikav.edu.gr/website/website/ ΣΟΤ 3 ΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Tν Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 4 εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο 18 εο Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 028/2013 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν 2011-2012) Δπηβιέπσλ: Αλαζηάζηνο Παπαηζώξεο (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοιωτικό εργαλείο διάδοσης ραδιοκυμάτων σε συχνότητες UHF.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Πξαθηηθνύ από ηε Γεκόζηα ΣΑΚΣΗΚΖ πλεδξίαζε κε Αξηζκό 11/2013 από 6/8/2013.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Πξαθηηθνύ από ηε Γεκόζηα ΣΑΚΣΗΚΖ πλεδξίαζε κε Αξηζκό 11/2013 από 6/8/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Αριθ.Απόθαζης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ

79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 79 ΑΓΣΔ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 2013 - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 1. Υαηξεηηζκόο ΓΚΣΖ 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 3 2. Έκβιεκα ρεκαηηζκνύ..... ειίδα 4 3. Ηζηνξία 79 ΑΓΣΔ.. ειίδα 5 4. Παξνρέο - Γηεπθνιύλζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα