Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων. Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων. Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο"

Transcript

1 Ρφπανςη Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη Τροφίμων Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ. Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο Ν. Νηθόιεο

2 Ρύπαλζε επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαη ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα

3 Απνξξίκαηα θαύζε απνξξηκάησλ Ρύπαλζε αηκόζθαηξαο εδάθνπο πδξνθόξνπ νξίδνληα

4 Θαιάζζηα ξύπαλζε

5 Σξόπνη ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πεγέο πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο

6 Περιβάλλον ΡΤΠΟΗ Σξόθηκα

7 Ο ρόλοσ του Γ.Χ.Κ.

8 Δραςτηριότητεσ αντικείμενα του Εργαςτηρίου τησ Δ/νςησ Περιβάλλοντοσ Επιμόλυνςη τροφίμων Ζλεγχοσ εμφιαλωμζνων νερών Χημικά όπλα Άγνωςτα δείγματα, κυρίωσ από καταγγελίεσ περιβαλλοντικοφσ ρυπαντζσ (βαρζα μζταλλα) Περιβαλλοντικόσ ζλεγχοσ γεωργικοφσ ρυπαντζσ (μυκοτοξίνεσ) άλλησ φφςησ ουςίεσ (π.χ. μελαμίνη από πιθανή νοθεία) Τελωνειακόσ ζλεγχοσ και ζλεγχοσ Αγοράσ Πόςιμων νερών (δικτφων, γεωτρήςεων κλπ) Επιφανειακών υδάτων (ποτάμια, λίμνεσ) Αποβλήτων βιομηχανίασ, λυμάτων. Θαλάςςια ρφπανςη, κυρίωσ από πετρελαιοειδή

9 Τι μετράμε ςτα απόβλητα; Κυρίωσ Βαρζα Μζταλλα. Μόλυβδοσ Κάδμιο Υδράργυροσ Χρώμιο (ολικό και εξαςθενζσ) Χαλκόσ, Σίδηροσ, Νικζλιο, Αργίλιο κλπ Άλλεσ παραμζτρουσ (COD, BOD, φαινόλεσ, απορρυπαντικά, πετρελαιοειδή κλπ)

10 Ζνα παράδειγμα ρφπανςησ με βαρζα μζταλλα: Ο υδράργυροσ

11 Βιομεγζθυνςη υδραργφρου

12 Μεταφορά επικίνδυνου οργανικοφ ρφπου από περιβαλλοντική μόλυνςη ςτα τρόφιμα. παράδειγμα: Διοξίνεσ Οη δηνμίλεο εηζέξρνληαη ζηε δηαηξνθηθή αιπζίδα θπξίσο σο αεξόθεξηνη ξύπνη (θπξίσο από ηελ θαύζε απνξξηκκάησλ θαη ηε ρεκηθή βηνκεραλία). Έηζη, ην έδαθνο είλαη ν θπζηθόο απνδέθηεο ησλ δηνμηλώλ. Πέξαλ από ηε κεηαθνξά ησλ δηνμηλώλ κέζσ ηνπ αέξα, ηα εδάθε κπνξνύλ λα κνιπλζνύλ από ηε ιπκαηνιάζπε θαη από δηαξξνέο θαη δηαβξώζεηο ήδε ξππαζκέλσλ πεξηνρώλ. Σν ξππαζκέλν ρώκα, ζαλ ιεπηή ζθόλε θαηαθάζεηαη ζηα ρόξηα, πξνζιακβάλεηαη από ηα δώα (βννεηδή, αίγεο, αξληά, ρνίξνη, θνηόπνπια) θαηά ηε βνζθή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα βξίζθεηαη ζην θξέαο θαη άιια πξντόληα (απγά, γάια) πνπ δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε.

13 πλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο ηξνθίκσλ ζηε κέζε εκεξήζηα πξόζιεςε δηνμηλώλ θαη PCB Ο Δπξσπατθόο Καλνληζκόο 1881/2006 θαζνξίδεη ηα αλώηεξα επηηξεπηά όξηα ησλ δηνμηλώλ θαη ησλ παξόκνησλ πξνο ηηο δηνμίλεο PCB ζε δηάθνξα ηξόθηκα (θξέαηα, γάια, απγά, έιαηα) ζηελ πεξηνρή 1 έσο 10 pg TEQ/g ιίπνπο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ

14 Γεωργικοί ρυπαντζσ: μυκοτοξίνεσ παράδειγμα: αφλατοξίνεσ Ξεξνί θαξπνί (αξάπηθα θπζηίθηα, θαξπνί κε θέιπθνο θιπ) Γεκεηξηαθά, κεηαπνηεκέλα ηξόθηκα από δεκεηξηαθά Αξαβόζηηνο Καξπθεύκαηα (πηπέξη, κνζρνθάξπδν, ηζίιη θιπ) (Καλ. ΔΔ 1881/2006, B1+B2+G1+G2 < 4-15 κg/kg) Εσνηξνθέο

15 πλνπηηθά, ν κεραληζκόο ηεο ηνμηθήο δξάζεο ησλ αθιαηνμηλώλ έρεη σο εμήο: Οη αθιαηνμίλεο ζηνλ νξγαληζκό κε ηελ επίδξαζε ησλ ελδύκσλ ηεο νκάδαο ηνπ θπηνρξώκαηνο P450 κεηαβνιίδνληαη ζην ήπαξ πξνο δηάθνξα πξντόληα κεηαμύ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη θαη κηα επνμεηδηθή έλσζε. Ο κεηαβνιίηεο απηόο ζρεκαηίδεη έλσζε πξνζζήθεο (adduct) κε ηε γνπαλίλε (G) ηνπ DNA θαη ηνπ RNA, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε απνπνπξίλσζε θαη ζξαύζε ηεο αιπζίδαο ησλ λνπθιετληθώλ νμέσλ κε απνηέιεζκα λα δηαθνπεί ε ζύλζεζε απαξαίηεησλ πξσηετλώλ θαη DNA ζε ηζηνύο δσηηθώλ νξγάλσλ, όπσο ζην ήπαξ, ζηα έληεξα θαη ζηνλ κπειό ησλ νζηώλ.

16 Νοθεία τροφίμων Διατροφικό ςκάνδαλο παράδειγμα: Μελαμίνη Ζ κειακίλε είλαη ρξήζηκε ρεκηθή νπζία κε πνιπάξηζκεο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο θαη ε παξαγσγή ηεο ζηελ Κίλα ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα ήηαλ εμαηξεηηθά αικαηώδεο ιόγσ ηεο ρξήζεο ηεο θαη σο ιίπαζκα. Οη κεγάιεο θαη θηελέο πνζόηεηεο κειακίλεο είραλ σο απνηέιεζκα λα πξνζηίζεηαη εδώ θαη πνιιά ρξόληα ζε δσνηξνθέο θαη ζε δηάθνξα ηξόθηκα (π.ρ. γάια) γηα λα απμήζεη ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε άζωτο, ην νπνίν θαηλνκεληθά εθιακβάλεηαη σο πξσηετλνύρν άδσην κε ηηο απιέο θαη ηαρείεο δνθηκαζίεο, όπσο ε κέζνδνο Kjeldahl, πνπ δελ πξνζθέξνπλ θακία πιεξνθνξία σο πξνο ην από πξνέξρεηαη ην κεηξνύκελν ην άδσην. ηελ νπζία ε πξνζζήθε κειακίλεο είλαη παξαπιαλεηηθή, απνηειεί θαζαξή λνζεία θαη δελ πξνζθέξεη ζξεπηηθή δηαηξνθή. Τνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2008, κεηά ην ηέινο ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ, απνθαιύθζεθε ζηελ Κίλα ην ζθάλδαιν γηα ην κνιπζκέλν κε κειακίλε παηδηθό γάια (γηα ηελ αθξίβεηα: ζθόλε γάιαθηνο γηα βξεθηθέο ηξνθέο). Τν ζθάλδαιν ελεπιάθεζαλ πνιιέο κεγάιεο εηαηξείεο ηξνθίκσλ ηεο Κίλαο θαη απνθαιύθζεθε κεηά από ηα πνιιά θξνύζκαηα αζζελεηώλ ζε κηθξά παηδηά. Πνιιά από απηά πέζαλαλ από βιάβεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ (λεθξηθή αλεπάξθεηα), θπξίσο κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνύ πέηξαο ζηα λεθξά (λεθξνιηζίαζε). Η ζρεκαηηδόκελε "πέηξα" ζηελ νπζία είλαη θξπζηαιιηθά ζπζζσκαηώκαηα θπαλνπξηθήο κειακίλεο. Από επίζεκα ζηνηρεία ησλ αξρώλ απνδείρζεθε όηη ην 20% ησλ θηλέδηθσλ εηαηξεηώλ παξαγσγήο δηαηξνθηθώλ πξντόλησλ, γηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύζαλ σο πξώηε ύιε γάια, δηέζεηαλ πξντόληα πνπ ήδε πεξηείραλ κειακίλε. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε όηη γαιαθηνθνκηθά πξντόληα πνπ παξάγνληαη ή πξνέξρνληαη από ηελ Κίλα ζα πξέπεη λα ππόθεηληαη ζε εξγαζηεξηαθό έιεγρν γηα ηελ παξνπζία κειακίλεο. Πξντόληα κε επίπεδα μελαμίνης πάνω από 2,5 mg/kg ζα πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη ακέζσο (Καλ ΔΔ 594/2012)

17 'Εναρ απλόρ ςπολογιζμόρ νόθεςζηρ γάλακηορ με μελαμίνη Η πεξηεθηηθόηεηα ηεο κειακίλεο ζε άδσην είλαη 67%. Οη πξσηεΐλεο ηνπ γάιαθηνο πεξηέρνπλ (θαηά κέζν όξν) 16% άδσην. Τν θαλνληθό αγειαδηλό γάια πεξηέρεη 3,2% πξσηεΐλεο. Τν γάια λνζεύεηαη εύθνια κε λεξό. Η λόζεπζε ηνπ γάιαθηνο κε λεξό γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νιηθνύ αδώηνπ κε κία από ηηο απιέο θιαζηθέο κεζόδνπο, όπσο ε κέζνδνο Kjeldahl. Δπνκέλσο, ε λνζεία απηή κπνξεί λα θαιπθζεί κε πξνζζήθε κειακίλεο πνπ ζα αλεβάζεη ην άδσην ηνπ λνζεπκέλνπ γάιαθηνο ζηα θαλνληθά επίπεδα. Παπάδειγμα: 50 g αγειαδηλνύ γάιαθηνο πεξηέρνπλ 50 x (3,2/100) = 1,6 g πξσηετλώλ ή 1,6 x (16/100) = 0,256 g αδώηνπ. 'Ιδηα πνζόηεηα αδώηνπ πεξηέρεηαη ζε 0,256 / (67/100) = 0,38 g κειακίλεο. Δπνκέλσο, εάλ 1 kg γάιαθηνο λνζεπηεί κε 50 g ύδαηνο, ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζε άδσην ζα εκθαληζηεί (θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό θαηά Kjeldahl) θαλνληθή, εάλ ζην κίγκα πξνζηεζνύλ 0,38 g κειακίλεο.

18 Επιμόλυνςη λόγω παραγωγικήσ διαδικαςίασ παράδειγμα: ακρυλαμίδιο

19 Τοξικόηηηα ηος ακπςλαμιδίος ζηον άνθπωπο: Γηα ηνλ άλζξσπν, ην αθξπιακίδην ζεσξείηαη πιθανόρ (probable) θαξθηλνγόλνο παξάγνληαο θαη θαηεγνξηνπνηείηαη ζηελ Οκάδα 2A ηεο IARC (International Agency for Research on Cancer), ιόγσ αλεπαξθώλ δεδνκέλσλ γηα λα θαηαηαγεί ζηελ Οκάδα 1 (παξάγνληαο θαξθηλνγόλνο γηα ηνλ άλζξσπν). Ωζηόζν, ηα δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ θαξθηλνγέλεζε ζηα δώα, ην θαηαηάζζνπλ ζε θαηεγνξία αλώηεξε ηεο Οκάδαο 2Β (δπλαηόο - possible θαξθηλνγόλνο παξάγνληαο γηα ηνλ άλζξσπν). Πξόζιεςε κεγάισλ πνζνηήησλ αθξπιακηδίνπ επηθέξεη άκεζα λεπξνηνμηθά θαη νξκνλνινγηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα, ζε αληίζεζε κε ό,ηη ηζρύεη γηα ηελ πηζαλή θαξθηλνγόλν δξάζε ηνπ Πεπιεκηικόηηηα διαθόπων ηποθών ζε ακπςλαμίδιο (μg/kg) Ακύγδαια (ςεκέλα) 260 Πξντόληα αξηνπνηίαο (ςσκί, θέηθ, θνπινύξηα) Μπύξεο Γεκεηξηαθά (πξσηλνύ) Μπηζθόηα - θξαθεξάθηα Σνθνιάηα (ζθόλε) Καθέο (ζθόλε) Φξπγαληέο Τζηπο θαιακπνθηνύ, θξίζπηο Πξντόληα ηρζύσλ Κξέαο θαη πξντόληα από θνηόπνπια Φπζηίθηα κε θέιπθνο 140 Βξαζκέλεο παηάηεο 48 Παηάηεο ηζηπο, θξίζπηο Παηάηεο ηεγαληηέο Γηάθνξα ζλαθο (όρη παηάηαο) Ηιηόζπνξνη ςεκέλνη 66

20 Διαχείριςη βιομηχανικών λυμάτων Βιολογικοί καθαριςμοί λυμάτων Διαχείριςη αςτικών απορριμμάτων Ανακφκλωςη ιδιαίτερα των πιο επιβαρυντικών ρφπων (πλαςτικά, μπαταρίεσ κλπ) Χρήςη νζων τεχνολογιών φιλικών προσ το περιβάλλον (πχ. υβριδικά αυτοκίνητα) Ορθολογική διαχείριςη πόρων (νεροφ, καυςίμων κλπ) Ατομική ευθφνη για την προςταςία του περιβάλλοντοσ περιβαλλοντική ςυνείδηςη.

21 Οξζέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο Πεξηνξηζκόο κπθνηνμηλώλ Πεξηνξηζκέλε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο Οξζή δηαρείξηζε βηνκεραληθώλ θαη αζηηθώλ απνβιήησλ καθξηά από θαιιηέξγεηεο θαη κνλάδεο εθηξνθήο δώσλ Αιιαγέο ζηηο κεζόδνπο παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ. πζηεκαηηθνί εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα