ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 2 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (FACULTATIVE REINSURANCE) ΣΥΜΒΑΣΗ (TREATY) ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (PROPORTIONAL REINSURANCE) Ειδικότερα για την Quota Share Ειδικότερα για την Surplus Reinsurance: ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE) ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ( EXCESS of LOSS ) Ειδικότερα για την Excess of Loss ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΥΝΟΛΟΥ ΖΗΜΙΩΝ (AGGREGATE EXCESS of LOSS) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ (CATASTROPHE EXCESS of LOSS) ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ EXCESS of LOSS ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ STOP LOSS Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΙΑ ΟΧΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ για τον ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ... 30

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ Τα δύο εµπλεκόµενα µέρη στην αντασφάλιση είναι όπως παρακάτω: Ο ασφαλιστής ο οποίος παραχωρεί προς αντασφάλιση τον κίνδυνο, (εκχωρητής cedant ) Ο αντασφαλιστής στον οποίο εκχωρείται κοµµάτι του κινδύνου 1 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ Με τον όρο συνασφάλιση ορίζουµε την διαδικασία σύµφωνα προς την οποία ο ασφαλισµένος συνάπτει ταυτόχρονα συµβόλαια µε πέραν του ενός ασφαλιστές (διάγραµµα 1) ιάγραµµα 1: Συνασφάλιση Α (ασφαλισµένος) Συνασφαλιστές Χ Υ Ζ Εάν συµβεί µία ζηµιά ο ασφαλισµένος θα καλυφθεί ταυτόχρονα από τον Χ, Υ, Ζ. Κάθε ασφαλιστής είναι υπεύθυνος µόνο για το τµήµα της ζηµιάς που του αναλογεί (βάσει συµβολαίου). Η αντασφάλιση περιγράφεται από το παρακάτω διάγραµµα: ιάγραµµα 2: Αντaσφάλιση Α (ασφαλισµένος) Χ (ασφαλιστής) Ψ (αντασφαλιστής) Ζ (αναδροµική εκχώρηση) 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

3 Ο ασφαλισµένος, Α (insured), έχει απευθείας συµβόλαιο µε τον ασφαλιστή Χ. Όταν συµβεί η ζηµιά ο Α καλύπτεται από τον Χ (direct writer). Ο Χ θα ζητήσει κάλυψη τµήµατος του κινδύνου από τον Ψ (reinsurer), (βάσει της µεταξύ τους υπογεγραµµένης συµφωνίας), ο οποίος µε την σειρά του θα ζητήσει να καλυφθεί από τον Ζ (retrocessionaire), (εφόσον έχει αναδροµικά εκχωρήσει τµήµα του κινδύνου). 3 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

4 2 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2.1 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (FACULTATIVE REINSURANCE) Όταν κάθε ένας κίνδυνος για τον οποίο χρειάζεται αντασφάλιση προτείνεται ξεχωριστά στον αντασφαλιστή ο κίνδυνος λέγεται ότι προσφέρεται προαιρετικά. εν υπάρχει κάποια υποχρέωση ούτε από την πλευρά αυτού που εκχωρεί τον κίνδυνο να προσφέρει την συγκεκριµένη εργασία, ούτε από τον αντασφαλιστή να τον αποδεχτεί. Κάθε περίπτωση δηλαδή τέτοιου είδους αντασφάλισης συνίσταται από τους δικούς της όρους και συνθήκες τους οποίους ο αντασφαλιστής θεωρώντας ότι µπορούν να εφαρµοστούν για τον εξεταζόµενο κίνδυνο είναι ελεύθερος να τους παραθέσει. Μειονεκτήµατα: α) Είναι χρονοβόρα και απαιτεί κόστος. β) εν υπάρχει βεβαιότητα ότι η αναγκαία κάλυψη θα µπορεί να είναι διαθέσιµη όταν χρειάζεται. γ) Ακόµα και όταν η κάλυψη διατίθεται το κόστος και οι όροι σύµβασης µπορεί να είναι µη αποδεκτοί. δ) Ο ασφαλιστής µπορεί να µην είναι σε θέση να αναλάβει έναν µεγάλο κίνδυνο µέχρις ότου βρει αντασφαλιστή. Γεγονός, που εµποδίζει τον ασφαλιστή να αποδέχεται αυτόµατα την προσφερόµενη δουλειά και σαν συνέπεια ελαττώνει την θέση του στην αγορά. 4 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

5 2.2 ΣΥΜΒΑΣΗ (TREATY) Είναι µια συµφωνία µεταξύ αυτού που εκχωρεί τµήµα του κινδύνου και αυτού που τον αναλαµβάνει, βάσει της οποίας ο εκχωρητής συµφωνεί να διαθέτει συγκεκριµένες εργασίες στον αντασφαλιστή, και ο αντασφαλιστής υποχρεούται να τις αποδεχθεί. Γενικά µία σύµβαση θα πρέπει να περιλαµβάνει: 1. Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί. 2. Τις περιοχές στις οποίες περιορίζεται 3. Κατηγορία καλυπτοµένων εργασιών. 4. Εξαιρέσεις (από την κάλυψη) 5. Ιδία κράτηση (retention) από την εταιρία που εκχωρεί τον κίνδυνο 6. Την κάλυψη που αυτόµατα παρέχεται από τον αντασφαλιστή 7. Συµφωνία πληρωµής των ασφαλίστρων. 8. Παραχωρούµενες προµήθειες. 9. Υπερπροµήθειες (εάν υπάρχουν) και µέθοδος υπολογισµού αυτών. 10. Συµφωνία πληρωµής της ζηµιάς, συµπεριλαµβανοµένων και ειδικών συµφωνιών για µεγάλες ζηµιές. 11. Απόδοση και διευθέτηση λογαριασµών. 12. Νοµισµατική ρήτρα (εάν πλέον του ενός νοµίσµατα λαµβάνουν χώρα). 13. Πρόσβαση του αντασφαλιστή στην πλήρη ανάλυση του κινδύνου. 14. Λήξη σύµβασης (περίοδος αναγγελίας, κ.λ.π.) 15. Ρήτρα διαιτησίας σε περίπτωση που προκύψουν διαφωνίες. 5 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

6 2.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (PROPORTIONAL REINSURANCE) Σύµφωνα προς την αναλογική αντασφάλιση, ο αντασφαλιστής καλύπτει µια συµφωνηµένη αναλογία για κάθε κίνδυνο. Η συγκεκριµένη αναλογία είναι δυνατόν να εφαρµόζεται σε κάθε κίνδυνο που αναγράφεται στην σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή έχουµε την λεγόµενη Αντασφάλιση κατ Αναλογία (Quota Share). Εναλλακτικά, κάτω από την σύµβαση, το ποσοστό της αναλογίας µπορεί να διαφέρει ανάµεσα σε κάθε κίνδυνο και σε αυτή την περίπτωση έχουµε την Πλεονάζουσα Αντασφάλιση (Surplus Reinsurance). Η αναλογική αντασφάλιση εφαρµόζεται από τον ασφαλιστή (Direct Writer) σαν µέσο προκειµένου να αναλάβει κίνδυνο µεγαλύτερο από αυτόν που αναλαµβάνει συνήθως. Το γεγονός αυτό ωστόσο δεν τον προστατεύει από κατ εξαίρεση µεγάλες ζηµιές (30% µιας τεράστιας ζηµιάς, αποτελεί ένα τεράστιο κόστος). Οι γενικές αρχές µιας αναλογικής αντασφάλισης είναι: α) Ο αντασφαλιστής καλύπτει αναλογικά ένα τµήµα του κινδύνου ο οποίος καλύπτεται βάσει του συµβολαίου που εκδίδεται από τον ασφαλιστή. β) Στον αντασφαλιστή αποδίδεται (από τον Direct Writer) η ίδια αναλογία ασφαλίστρου από αυτό το οποίο λαµβάνεται από τον ασφαλισµένο. γ) Ο αντασφαλιστής αποδίδει στον ασφαλιστή, για κάθε ποσό ζηµιάς που πληρώνει, το αντίστοιχο ποσοστό του ποσού της ζηµιάς Ειδικότερα για την Quota Share Clean - Cut Treaties (Αυστηρά Καθορισµένες Συµβάσεις): Αρκετές Quota Share συµβάσεις λήγουν ή καθορίζεται να λήγουν στο τέλος της οικονοµικής χρήσης, αντί να ισχύουν καθ όλο το έτος της σύµβασης και έως ότου εκπνεύσουν όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν κάτω από την σύµβαση. Σε µία τέτοια περίπτωση, ο αντασφαλιστής θα πληρώσει στον ασφαλιστή εφάπαξ ποσό επαρκές 6 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

7 για να καλύψει το εκτιµούµενο κόστος των ζηµιών που εκκρεµούν. Ο αντασφαλιστής επίσης για την υπολειπόµενη περίοδο για την οποία οφείλεται να καλυφθεί ο κίνδυνος επιστρέφει το (σε αυτήν την περίοδο) αναλογούν τµήµα του ασφαλίστρου (µη δεδουλευµένο). Πολύ συχνά τα χρήµατα αυτά επιστρέφονται πίσω κατά την Quota Share σύµβαση µε τον αντασφαλιστή, προκειµένου να διασφαλίζεται η συνέχεια κάλυψης των υπολειπόµενων αυτών κινδύνων. Μία τέτοια µεταφορά (transfer) του κινδύνου από µία underwriting period (ασφαλιστική περίοδο) σε άλλη αναφέρεται σαν Μεταφορά Χαρτοφυλακίου. Σκοπός και Περιορισµοί της Quota Share: Η Quota Share χρησιµοποιείται ευρέως από τους ασφαλιστές προκειµένου: α) Να διαχέουν τον κίνδυνο β) Να αυξάνουν το χαρτοφυλάκιο κινδύνου γ) Να προωθούν εργασίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Μειονεκτήµατα: α) Εκχώρηση ίδιας αναλογίας σε οποιοδήποτε κίνδυνο χωρίς διάκριση. β) Εκχώρηση ίδιας αναλογίας σε κάθε κίνδυνο ανεξαρτήτως µεγέθους. Παράδειγµα: Ασφαλιστική Εταιρία Α συνάπτει Quota Share σύµβαση µε την Αντασφαλιστική Εταιρία Β. Βάσει της σύµβασης, αντασφαλίζεται ένα 60% του ποσού που ανακύπτει από την επέλευση του κινδύνου. Συγκεκριµένος κίνδυνος καλύπτεται για ποσό 75,000. Ο ασφαλισµένος πληρώνει ασφάλιστρο 750. Σε µεταγενέστερο χρόνο το συµβόλαιο γεννά ζηµιά ύψους: α) 100, ή β) 5,000 ή γ) 100, Πώς κατανέµεται ο κίνδυνος στην συγκεκριµένη ασφάλιση; 2. Τι ποσό πρέπει να πληρωθεί από τις Α, Β αντίστοιχα σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις (α) (γ); 7 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

8 Απάντηση: (1) Η Α κρατά το 40% του κινδύνου και του ασφαλίστρου. ηλαδή ποσά αντίστοιχα ίσα προς 30,000 και 300. Η Β αναλαµβάνει το 60% του κινδύνου και του ασφαλίστρου. ηλαδή ποσά αντίστοιχα ίσα προς 45,000 και 450. (2): Ο κίνδυνος, και εποµένως κάθε ποσό ζηµιάς, επιµερίζεται 40% - 60% Σαν αποτέλεσµα, το συνολικό ποσό ζηµιάς αποπληρώνεται από τις Α και Β όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, (ποσά σε ): Περίπτωση Ποσό Πληρωµής Α Ποσό Πληρωµής Β Συνολικό Ποσό 40% * Ποσό Ζηµιάς 60% * Ποσό Ζηµιάς πληρωµής Α & Β (α) (β) 2,000 3,000 5,000 (γ) 30,000 45,000 75,000 Παρατήρηση: Στην περίπτωση (γ) το ποσό περιορίζεται στο ασφαλισµένο κεφάλαιο. Ωστόσο, εάν υπάρχουν επιπλέον νοµικά κόστη, τότε αυτά θα πρέπει να κατανεµηθούν αντίστοιχα στην βάση του 40% - 60% Ειδικότερα για την Surplus Reinsurance: Καθορισµός του εκχωρούµενου ποσοστού αναλογίας Προκειµένου να καθαρίσουµε την αναλογία βάσει της οποίας εκχωρείται ο κίνδυνος, χρειάζεται να έχουµε µια ικανοποιητική αριθµητική µέτρηση του µεγέθους του κινδύνου. Έστω για παράδειγµα ότι το µέγεθος του κινδύνου ορίζεται βάσει του ασφαλισµένου κεφαλαίου. Η σύµβαση καθορίζει πλαίσιο µέσα στο οποίο ο Direct Writer µπορεί να επιλέξει, για κάθε κίνδυνο, το ποσό που επιθυµεί να κρατήσει (το ποσό της ιδίας κράτησης) και αυτό που εκχωρεί στον αντασφαλιστή. Η αναλογία του κινδύνου που εκχωρείται στον αντασφαλιστή χρησιµοποιείται στην συνέχεια (όπως στην Quota Share) για την κατανοµή του ασφαλίστρου και των ζηµιών που απορρέουν από αυτόν τον κίνδυνο. 8 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

9 Στην σύµβαση εποµένως θα πρέπει να καθορίζονται : 1. Το µέγιστο ποσό ιδίας κράτησης από πλευράς του ασφαλιστή (έστω R) και 2. Η µέγιστη δυνατή κάλυψη από πλευράς του αντασφαλιστή. Η µέγιστη διαθέσιµη κάλυψη από πλευράς του αντασφαλιστή αποτυπώνεται στην σύµβαση σαν πολλαπλάσιο του R. Το πολλαπλάσιο αυτό είναι γνωστό ως επίπεδο κάλυψης (lines of cover). Έστω L αυτό το πολλαπλάσιο. Το µέγιστο µέγεθος κινδύνου που δύναται να εγγράψει και να θέσει στην σύµβαση ο ασφαλιστής θα είναι (1+L)* R. Με δεδοµένο ότι κάθε κίνδυνος φθάνει στο µέγιστο µέγεθός του, ο ασφαλιστής θα επιλέξει την κράτησης που επιθυµεί να κρατήσει (έστω r όπου r<=r). Συνεπώς η κάλυψη του αντασφαλιστή θα βασίζεται στο r. Εάν το ασφαλισµένο κεφάλαιο του κινδύνου ισούται προς S, το υπόλοιπο κοµµάτι της κάλυψης (S r) θα εκχωρηθεί στον αντασφαλιστή. ηλαδή θα χρειαστεί συνολικό επίπεδο κάλυψης ίσο προς (S-r) / r κάθε τµήµα του οποίου θα ισούται προς r. ηλαδή ίσο προς το ποσό ιδίας κράτησης του ασφαλιστή. Έστω k τα τµήµατα του επιπέδου κάλυψης, k < = L,(το k δεν είναι υποχρεωτικά κάποιος ακέραιος αριθµός, κλάσµα του τµήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπληρώσει τον διατιθέµενο κίνδυνο στα όρια του L). Το ασφάλιστρο καθώς και οι ζηµιές που απορρέουν από αυτόν τον κίνδυνο θα κατανεµηθούν µεταξύ ασφαλιστή και αντασφαλιστή σε αναλογία 1:k. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται όπως παρακάτω: 9 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

10 Όρια Σύµβασης Ποσά χρησιµοποιούµενα από τον ασφαλιστή L lines of R R r k lines of r R r R Συνολικός κίνδυνος (1+L)*R r (1+k)*r Αναλογία Ασφαλιστή : Αντασφαλιστή 1 : L 1:k Συνεπώς εάν η σύµβαση καθορίζει R = 2 million, L = 5 τµήµατα στο επίπεδο κάλυψης, Ο µέγιστος κίνδυνος που µπορεί να εγγραφεί και να διατεθεί στην σύµβαση θα είναι: (1+5) * 2 million = 12 million Εάν ο κίνδυνος είναι µεγέθους 6 million ο ασφαλιστής έχει τις παρακάτω επιλογές: 1. Να έχει ως ιδία κράτηση το µέγιστο επιτρεπόµενο όριο 2 million και να θέσει το υπόλοιπο σε δύο τµήµατα του επιπέδου (κάθε ένα ίσο προς 2 million) 2. Να χρησιµοποιήσει τον µέγιστο αριθµό τµηµάτων κάλυψης (5) κάθε ένα ίσο προς 1 million, κρατώντας µόνο το 1 million στον λογαριασµό του. 3. ΝΑ υιοθετήσει κάθε ενδιάµεση προσέγγιση µεταξύ των δύο αυτών ορίων. Προκειµένου να προλάβει τον ασφαλιστή στο να εκχωρήσει ένα µεγάλο τµήµα του κινδύνου ο αντασφαλιστής συχνά επιβάλλει µία minimum ιδία κράτηση καθώς και ένα µέγιστο πολλαπλάσιο R. Αυτό σηµαίνει ότι το σύνολο των κινδύνων που εγγράφονται από τον ασφαλιστή και που είναι σε µέγεθος µικρότερο του καθορισµένου minimum καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον ασφαλιστή. Το επίπεδο συνεπώς που ορίζεται η minimum τιµή είναι 10 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

11 σηµαντικό για τον ασφαλιστή προκειµένου να φθάσει το αναγκαίο επίπεδο για την προστασία του λογαριασµού του. Αναµενόµενη Μέγιστη Ζηµιά (Expected Maximum Loss) Για συγκεκριµένες κατηγορίες ασφάλισης το ασφαλισµένο κεφάλαιο δεν αποτελεί σωστό µέγεθος µέτρησης του κινδύνου. Κίνδυνοι για παράδειγµα που αφορούν στις µεγάλες ιδιοκτησίες για την ασφάλιση των οποίων θεωρούµε ότι διαιρούνται σε ξεχωριστά οικήµατα (όπως οι µονάδες ενός εργοστασίου) και κάθε ένα από αυτά καλύπτεται µε υψηλό ποσό για τον κίνδυνο. Εάν για παράδειγµα ο κίνδυνος αυτός είναι η φωτιά είναι µάλλον απίθανο µια πυρκαγιά να καταστρέψει ολοσχερώς όλα τα οικήµατα. Για ανάλογες περιπτώσεις αντί για το ασφαλισµένο κεφάλαιο εκτιµούµε την αναµενόµενη µέγιστη ζηµιά η οποία µπορεί να οριστεί ως η εκτίµηση του µεγέθους της πλέον σοβαρής ζηµιάς από µοναδικό συµβάν που δικαιολογηµένα µπορεί να αντιµετωπιστεί στον οποιονδήποτε ασφαλίσιµο κίνδυνο. Είναι δυνατόν για παράδειγµα ασφάλιση για φωτιά να καλύπτει συγκρότηµα 6 πανοµοιότυπων κτισµάτων αξίας το καθένα 1,000,000 τα οποία βρίσκονται σε απόσταση το ένα από το άλλο µε τρόπο ώστε µόνον στην περίπτωση πυρκαγιάς να αναµένεται η ολοσχερής καταστροφή ενός µόνον οικήµατος. Το συνολικό ασφαλισµένο κεφάλαιο ισούται προς 6,000,000 αλλά η αναµενόµενη µέγιστη ζηµιά προς 1,000,000. ιευκρινίζεται ότι η αναµενόµενη µέγιστη ζηµιά χρησιµοποιείται ως µέγεθος ποσοτικοποίησης του κινδύνου προκειµένου να εκτιµηθεί η σωστή αναλογία ιδίας κράτησης / εκχώρησης του κινδύνου µεταξύ ασφαλιστή και αντασφαλιστή. εν οριοθετεί το ποσό που δύναται να πληρωθεί στην περίπτωση της ζηµιάς. 11 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

12 Επιλογή του Επιπέδου Ιδίας Κράτησης Για το ποσό της ιδίας κράτησης, ο ασφαλιστής θα λάβει υπόψη του µια σειρά παράγοντες που δρουν είτε ανασταλτικά είτε θετικά στην επέλευση του κινδύνου. Παράδειγµα: Έστω ότι αντασφαλιστική σύµβαση για ασφάλιση πυρός υπόκειται στους παρακάτω όρους: Μέγιστη Ιδία Κράτηση: 1,000,000, Τµήµατα Επιπέδου Κάλυψης: 5 Μέγιστος Κίνδυνος που δύναται να εγγραφεί και να διατεθεί στην σύµβαση (1+5) * 1 = 6,000,000. Έστω ότι ο ασφαλιστής αναλαµβάνει κίνδυνο ποσού 12,000,000 µε Μέγιστη Αναµενόµενη Ζηµιά 3,000,000. Ο ασφαλιστής είναι δυνατόν να επιλέξει να κρατήσει 1,000,000 (βασισµένος στην Μέγιστη Αναµενόµενη Ζηµιά) και να εκχωρήσει 2 τµήµατα 1,000,000 το καθένα. ηλαδή η αναλογία ασφαλίστρων / ποσού ζηµιών θα ισούται προς 1: Στην περίπτωση ζηµιάς 600,000 (χαµηλότερη από ΜΑΖ) το ποσό θα κατανεµηθεί έτσι ώστε ο αντασφαλιστής να αποδώσει στον ασφαλιστή 400,000 (δηλ. τα 2/3 της ζηµιάς). 2. Στην περίπτωση ζηµιάς 4,500,000 το ποσό θα κατανεµηθεί έτσι ώστε ο αντασφαλιστής να αποδώσει στον ασφαλιστή 3,000,000. Σύµβαση Πλεονάσµατος εύτερου Επιπέδου (Second Surplus Treaty) Στην περίπτωση πολύ µεγάλων κινδύνων είναι δυνατόν να χρειαστεί πλέον της µιας αντασφάλιση σε άλλον αντασφαλιστή προκειµένου να χορηγηθεί αυτόµατα το τµήµα του κινδύνου που υπερβαίνει το όριο του πρώτου επιπέδου αντασφάλισης (First Surplus Treaty). Αντίστοιχα σε εξαιρετικά µεγάλους κινδύνους είναι δυνατόν να αναζητηθεί τρίτο, τέταρτο επίπεδο κ.λ.π.. 12 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

13 Για τους κινδύνους στους οποίους περιλαµβάνονται δύο συµβάσεις η Second Surplus ενεργεί ταυτόχρονα µε την First Surplus. Το µέγεθος του τµήµατος της συνολικής κάλυψης κάτω από κάθε σύµβαση θα είναι το ίδιο βασισµένο στην ιδία κράτηση του ασφαλιστή. Η διαδικασία αυτή µπορεί να περιγραφεί όπως παρακάτω: Όρια Σύµβασης Ποσά χρησιµοποιούµενα από τον ασφαλιστή Second Surplus { L 2 lines of R First Surplus { L 1 lines of R } k 2 lines of R } L 1 lines of R Retention R Όπως παρατηρούµε η συνήθης πρακτική συνίσταται στην εξάντληση του ποσού βάσει της First Surplus πριν περάσουµε στην Second Surplus. Στην περίπτωση ζηµιάς, το κόστος θα κατανεµηθεί µεταξύ ασφαλιστή First Surplus αντασφαλιστή, Second Surplus αντασφαλιστή ανάλογα του αριθµού των τµηµάτων του συνολικού επιπέδου κάλυψης (στο παραπάνω παράδειγµα: 1:L 1 :k 2 ). Σκοπός της Surplus Το συγκεκριµένο είδος αντασφάλισης χρησιµοποιείται για εκείνη την κατηγορία των κινδύνων το µέγεθος των οποίων υπόκειται σε µεγάλη διασπορά (από εκείνη που είναι δυνατόν να εκτιµηθεί αρχικά). Σαν αποτέλεσµα είναι κατάλληλη για κατηγορίες κινδύνων σε χώρους που συνδέονται µε υψηλή κυριότητα (π.χ. Ναυτιλία, Αεροπορία). εν είναι 13 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

14 κατάλληλη για καλύψεις σε ατοµικό επίπεδο διότι σε αυτές, τόσο το ποσό της κάλυψης όσο και αυτό των ασφαλίστρων είναι χαµηλό συγκριτικά µε τους πόρους του ασφαλιστή. Το συγκεκριµένο είδος αντασφάλισης καθιστά ικανό τον ασφαλιστή να καλυτερεύσει σηµαντικά την εµπειρία τους τις κατηγορίες των µεγάλων κινδύνων προκειµένου να κρατά κινδύνους που επιφέρουν ζηµιές µικρής διασποράς και να εκχωρεί εκείνους που επιφέρουν ζηµιές µεγάλης διασποράς Είναι συνεπώς προτιµητέα από την Quota Share χωρίς όµως να συνυπολογίζεται ο υψηλότερος βαθµός δυσκολίας στην διαχείριση (από εκείνον της Quota Share ) καθώς θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή πρόσβαση και καταγραφή στο ποσό κάθε κινδύνου που εκχωρείται. Παράδειγµα 1 Ασφαλιστική Εταιρία Α έχει Surplus σύµβαση µε αντασφαλιστική εταιρία Β, σύµφωνα προς την οποία: η µέγιστη κράτηση από την Α ισούται προς 100,000 ασφαλισµένο κεφάλαιο και ο αριθµός των τµηµάτων της συνολικής κάλυψης ισούται προς 10. Στην επέλευση κάποιου κινδύνου, η Α κρατά 50,000 του ασφαλισµένου κεφαλαίου. Το συνολικό ασφαλισµένο κεφάλαιο για τον κίνδυνο ισούται προς 400,000 και ο ασφαλισµένος πληρώνει ασφάλιστρο ίσο προς 2, Πως κατανέµεται ο κίνδυνος µεταξύ Α και Β σ αυτή την περίπτωση; 2. Τι ποσό πρέπει να πληρώσουν οι Α και Β αντίστοιχα για ζηµιά α) 50, β) 5,000, γ) 240,000 ; 1) Ο ασφαλιστής κρατά 50,000. Συνεπώς στην σύµβαση ορίζεται ποσό ίσο προς 400,000 µείον 50,000 = 350,000. ηλαδή ο Β αναλαµβάνει 7 τµήµατα πλέον της ιδίας κράτησης. Άρα: Ο κίνδυνος κατανέµεται µε βάση την αναλογία 1:7 Ο Α έχει ιδία κράτηση ποσό ίσο προς 50,000 και εισπράττει ασφάλιστρο ίσο προς 250. Ο Β αναλαµβάνει ποσό ίσο προς 350,000 και εισπράττει ασφάλιστρο ίσο προς 1, ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

15 Οι αποδιδόµενες, από τον Α και τον Β αντίστοιχα, αποζηµιώσεις περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ποσά σε : Ποσό Ζηµιάς Αποδοτέα Αποζηµίωση Αποδοτέα Αποζηµίωση από τον Α από τον Β , , ,000 30, ,000 Παράδειγµα 2 Ας υποθέσουµε ότι η εκτίµηση του κινδύνου στο παράδειγµα 1 βασίζεται στην Μέγιστη Αναµενόµενη Ζηµιά καθώς επίσης στο Ασφαλισµένο Κεφάλαιο. Έστω ότι ο κίνδυνος έχει ΜΑΖ ίση προς 120,000 και Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ίσο προς 400,000. Στην σύµβαση θα ενσωµατωθεί η ΜΑΖ ως ιδία κράτηση έστω ίση προς 20,000. Ο ασφαλιστής επιθυµεί να κρατήσει 10,000. Πως κατανέµεται ο κίνδυνος µεταξύ Α και Β σ αυτή την περίπτωση; Απάντηση: Παρατηρούµε ότι το τµήµα του επιπέδου της συνολικής κάλυψης ισούται τώρα προς 10,000. Ο Α εάν θέλει µπορεί να επιλέξει έως 10 φορές το ποσό αυτό στην σύµβαση, το οποίο όµως είναι χαµηλότερο από την ΜΑΖ του κινδύνου. Ο Α δηλαδή είναι σε θέση να αποδεχθεί αυτόµατα µόνον τα 11/12 του κινδύνου. Συνεπώς ο Α ή θα πρέπει να αναζητήσει και άλλη σύµβαση (εφόσον ήδη υπάρχει µία), ή θα πρέπει να προβεί σε προαιρετική αντασφάλιση. Σε καµµία περίπτωση πάντως δεν µπορεί να κρατήσει το επιπλέον ποσό των 10,000 διότι κάτω από την Surplus σύµβαση έχει βεβαιώσει ως ιδία κράτηση το ποσό των 10,000 ΜΑΖ. Σηµειώνεται ότι τα όρια κάλυψης της σύµβασης δεν θέτουν κάποιο πρόβληµα σχετικά µε το ασφαλισµένο κεφάλαιο. Συνεπώς η ΜΑΖ κατανέµεται ως: Α 10,000 και Β 100,000 (10 φορές το ποσό των 10,000). Σε εκκρεµότητα: 10, ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

16 Έστω δεύτερος αντασφαλιστής Β αναλαµβάνει το ποσό που εκκρεµεί. Τότε: Η ΜΑΖ των 120,000, το ασφαλισµένο κεφάλαιο των 400,000 τα ασφάλιστρα και οι ζηµιές που προκύπτουν µεταξύ των Α, Β και Β κατανέµονται όπως: 1:10:1. 16 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

17 3 ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE) Η αναλογική αντασφάλιση µπορεί να εφαρµοστεί προκειµένου να επιτευχθεί η διασπορά του κινδύνου και η κατ αναλογία ελάττωση του µεγέθους του κινδύνου που κρατείται από τον ασφαλιστή. Ωστόσο, δεν είναι η πλέον ικανοποιητική για περιπτώσεις πολύ µεγάλων κινδύνων, αφήνοντας σαν συνέπεια ακάλυπτο τον ασφαλιστή στην περίπτωση επέλευσης αυτών. Τέτοιοι κίνδυνοι για παράδειγµα είναι εκείνοι που εµπεριέχουν την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης. Σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρµόζεται η µη αναλογική αντασφάλιση η οποία διακρίνεται σε: 3.1 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ( EXCESS of LOSS ) Βάσει αυτής ο αντασφαλιστής συµφωνεί στην αποζηµίωση του ποσού της ζηµιάς που υπερβαίνει κάποιο συγκεκριµένο επίπεδο κόστους. Ο αντασφαλιστής είναι δυνατόν να καλύψει ολόκληρο το υπερβάλλον ποσό ή µέχρι κάποιο καθορισµένο ανώτατο όριο. Στην τελευταία περίπτωση, ο ασφαλιστής θα πρέπει να αγοράσει διάφορα επίπεδα κάλυψης από διαφορετικούς αντασφαλιστές ούτως ώστε να εξασφαλιστεί επαρκώς στην περίπτωση επέλευσης της ζηµιάς. Παράδειγµα: Ασφαλιστική εταιρία Α, έχει καλυφθεί για ζηµιές έως 500,000 βάσει των παρακάτω συµβάσεων: 1 η Σύµβαση (αντασφαλίστρια Β): 100,000 πέραν των 100,000. ηλαδή: Υπερβάλλον: 100,000, Ανώτατο Όριο 200,000 2 η Σύµβαση (αντασφαλίστρια Β ): 300,000 πέραν των 200,000. ηλαδή: Υπερβάλλον: 300,000, Ανώτατο Όριο 500, UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

18 Πως αντιµετωπίζονται τα παρακάτω κόστη ζηµιών; α) 80,000, β) 180,000, γ) 280,000, δ) 580,000; Απάντηση: α) Το συνολικό κόστος καλύπτεται από την Α. β) Η Α καλύπτει 100,000 και η Β το υπερβάλλον. γ) Η Α καλύπτει 100,000, η Β 100,000 και η Β το υπερβάλλον. γ) Η Α καλύπτει 100,000, η Β 100,000 και η Β 300,000. Το υπερβάλλον οφείλει να το καλύψει η Α Ειδικότερα για την Excess of Loss Προκειµένου να καλυφθεί η αντασφαλίστρια από την αύξηση του ποσού της ζηµιάς λόγω πληθωρισµού απαιτεί την σύνδεση του ανώτατου ποσού της ιδίας κράτησης της ασφαλίστριας εταιρίας µε κάποιο δείκτη, συνήθως τον πληθωρισµό. Απαιτεί δηλαδή το ποσό της ιδίας κράτησης να αυξάνεται ετησίως βάσει γενικά αναγνωρισµένου δείκτη. ιαφορετικά, η αντασφαλίστρια υπόκειται στον κίνδυνο το συνολικό κόστος λόγω πληθωρισµού να προστεθεί στις ζηµιές που έχουν ήδη κόστος πέραν της ιδίας κράτησης και σε συνδυασµό και µε άλλες πιθανές ζηµιές, που έχουν και αυτές αυξηµένο κόστος λόγω πληθωρισµού, να φθάσει στο ανώτατο ποσό κάλυψης που ορίζεται στην σύµβαση. Το ανώτατο όριο κάλυψης µπορεί µε όµοιο τρόπο να συνδέεται µε τον αντίστοιχο δείκτη. Συνήθως η ασφαλίστρια εταιρία καλείται να πληρώσει επιπλέον ασφάλιστρο ως αποζηµίωση στην αντασφαλίστρια για τον προστιθέµενο κίνδυνο εάν το ποσό της ιδίας κράτησης δεν συνδέεται µε κάποιο δείκτη. Είναι βέβαια δυνατόν κάποιο από τα ποσά που ορίζονται στην σύµβαση να συνδέεται µε κάποιον δείκτη και κάποιο να παραµένει σταθερό. 18 UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

19 Όταν στην σύµβαση αναγράφονται δείκτες, στην περίπτωση κάποιου συµβάντος µια τυπική διαδικασία που ακολουθείται στην πράξη προκειµένου να κατανεµηθεί η ζηµιά µεταξύ της ασφαλίστριας και της αντασφαλίστριας εταιρίας είναι η παρακάτω: α) αποπληθωρίζουµε όλα τα ποσά φέρνοντάς τα στα αντίστοιχα επίπεδα κατά την σύναψη της σύµβασης. β) κατανέµουµε τα αποπληθωρισµένα ποσά µεταξύ ασφαλίστριας και αντασφαλίστριας. γ) εφαρµόζουµε την αύξηση του πληθωρισµού στα κατανεµηθέντα ποσά φέρνοντάς στα στην ηµεροµηνία της πληρωµής. Παράδειγµα: Έστω αντασφαλιστικές συµβάσεις: Κράτηση της ασφαλίστριας εταιρίας Α Ανώτατο ποσό κάλυψης 1 η Σύµβαση Β 100,000 (συνδεδεµένα µε δείκτη) 200,000 (συνδεδεµένα µε δείκτη) 2 η Σύµβαση Β 200,000 (συνδεδεµένα µε δείκτη) 500,000 (σταθερό) Ο δείκτης κατά την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης ισούται προς 100. Έστω ότι η ζηµιά κλείνει από την ασφαλίστρια σε δύο στάδια όπως παρακάτω: 55,000 µε δείκτη 110 και επιπλέον 345,000 µε δείκτη 115. Αποπληθωρίζοντας τις πληρωµές έχουµε την παρακάτω κατανοµή της ζηµιάς: Πραγµατικό Ποσό είκτης Αρχικό Ποσό Επιµερισµός Α Β Β 55, ,000 50, , ,000 50, , ,000 Εφαρµόζοντας τον πληθωρισµό στα παραπάνω ποσά έχουµε: Πληρωµή Α: 50,000 * ,000 * 1.15 = 112,500 Πληρωµή Β: 0 * ,000 * 1.15 = 115, UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

20 Πληρωµή Β : 0 * ,000 * 1.15 = 172,500 Συνολική Πληρωµή: 400,000 Σηµείωση: Σε πολλές περιπτώσεις η ασφαλίστρια επιθυµεί στην ίδια σύµβαση να αντασφαλίσει κάθε κίνδυνο, για το σύνολο των καλύψεων που αναγράφονται στην σύµβαση ή να καλύψει αθροιστικά σύνολο ζηµιών αιτία κοινού κινδύνου όπως οι προερχόµενες από µεγάλη φυσική καταστροφή. Σε τέτοια περίπτωση η Excess of Loss είναι γνωστή ως Risk Excess of Loss Ζηµιές που καλύπτονται σε τέτοια συνθήκη θέτουν σε αντιστοιχία κάθε µία ζηµιά µε τον κίνδυνο που την προκαλεί. Η αντασφαλίστρια κατά την σύναψη τέτοιων συνθηκών έχει δικαίωµα να θέσει ανώτατο όριο στο συνολικό αντασφαλιζόµενο ποσό εσωκλείοντας ρήτρα όπως: Η κάλυψη περιορίζεται στο επίπεδο των 100,000 που υπερβαίνει τα 100,000 και συνολικά στο επίπεδο των 1,000,000. Εναλλακτικά έχει το δικαίωµα να περιορίσει τον αριθµό των κινδύνων που επιθυµεί η ασφαλίστρια εταιρία. 3.2 ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΥΝΟΛΟΥ ΖΗΜΙΩΝ (AGGREGATE EXCESS of LOSS) Είναι δυνατόν, να λάβουν χώρα γεγονότα εξαιτίας των οποίων να προκληθούν ταυτόχρονα διάφοροι ασφαλίσιµοι κίνδυνοι ( µεγάλης έκτασης πυρκαγιά, έκρηξη, πολλαπλή σύγκρουση) οι οποίοι µπορεί να οδηγήσουν σε µία συνάθροιση ζηµιών για την ασφαλίστρια. Και ενώ το κόστος κάθε µίας είναι σε επίπεδα που η ασφαλίστρια είναι σε θέση να αντιµετωπίσει, το απαιτούµενο ποσό για να καλυφθεί το κόστος αυτών συνολικά απαιτεί ιδιαίτερα υψηλή εκταµίευση από αυτήν. Συνεπώς, η ασφαλίστρια χρειάζεται έναν διαφορετικό τύπο αντασφαλιστικής κάλυψης κάτω από την οποία όλες οι ζηµιές οι προερχόµενες από µοναδικό γεγονός λαµβάνονται ως σύνολο, µε στόχο πλέον την κάλυψη του συνόλου (κάτω από αυτήν την σύµβαση). 20 UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

21 Η ουσιαστική διαφορά µεταξύ της Risk Excess of Loss και της Aggregate Excess of Loss αντασφαλιστικής σύµβασης βρίσκεται στον ορισµό που αποδίδεται στο γεγονός. Σύµφωνα προς την Aggregate Excess of Loss η ζηµιά περιλαµβάνει όλες εκείνες τις επιµέρους ζηµιές οι οποίες προκαλούνται από µοναδικό γεγονός συνήθως ξαφνικό και φανερά αναγνωρίσιµο. (στις περιπτώσεις όπου η χρονική διάρκεια του γεγονότος το καθιστά λιγότερο εύκολο στο να αναγνωριστεί χρειάζεται προσεκτική διατύπωση στον ορισµό αυτού κατά την σύναψη της σύµβασης). Όπως και στην Risk Excess of Loss στην σύµβαση είναι δυνατόν να τεθεί ανώτατο ποσό κάλυψης από την αντασφαλίστρια. Είναι επίσης δυνατόν να τεθεί ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε ένα έτος από όλα τα γεγονότα, συνήθως περιορίζοντας τον αριθµό των ζηµιών που είναι δυνατόν να λάβουν χώρα. 3.3 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ (CATASTROPHE EXCESS of LOSS) Στην πλέον ακραία περίπτωση ένα γεγονός µπορεί να είναι καταστροφικό προκαλώντας εκατοντάδες ακόµα και χιλιάδες απώλειες αιτία διαφορετικών ασφαλίσιµων κινδύνων. Τέτοια γεγονότα αποτελούν συνήθως τα ακραία φυσικά φαινόµενα όπως ο σεισµός, η πληµµύρα, η ανεµοθύελλα, η παγωνιά. Αποτελούν επίσης καταστάσεις προκαλούµενες από ανθρώπινο παράγοντα όπως η ελαττωµατική παραγωγή φαρµάκων, η µόλυνση από τοξικά απόβλητα. Τα τελευταία έχουν παρόµοιο αν όχι ακόµα µεγαλύτερο ενδεχόµενο κόστος. 3.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ Η βασική διαφορά µεταξύ της Catastrophe Excess of Loss και της Aggregate Excess of Loss έγκειται στο σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο του συνολικού ποσού κάλυψης κάτω από 21 UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

22 την Catastrophe Excess of Loss. Το γεγονός επίσης που προκαλεί τον καταστροφικό κίνδυνο πρέπει να ορισθεί πολύ προσεκτικά καθώς δεν ενεργεί πάντα στιγµιαία και µπορεί να εξαπλώνεται σε ευρεία γεωγραφική περιοχή. Μια ισχυρή ανεµοθύελλα για παράδειγµα µπορεί να διαρκεί για αρκετές ηµέρες. Μπορεί ακόµα να µετριαστεί η έντασή της προκαλώντας επιπλέον κύµατα καταστροφής. Για τον λόγο αυτό, η αντασφαλίστρια συνήθως περιορίζει τις ζηµιές τις προκαλούµενες από ανεµοθύελλα στο σύνολο εκείνων που προκαλούνται στον συνεχή χρόνο των 72 ωρών. Ενώ τις ζηµιές που προκαλούνται από παγωνιά, τις περιορίζει αντίστοιχα στον συνεχή χρόνο των 96 ωρών. Κάθε τέτοια περίοδος αποκαλείται Ρήτρα Χρονικής Περιόδου (Hours Clause). Όταν τέτοιου είδους καταστάσεις συµβαίνουν επί µακρόν, η ασφαλίστρια εταιρία µπορεί να επιλέξει την µέγιστη δυνατή περίοδο κάλυψης. Όταν τέτοια γεγονότα παίρνουν µεγάλη έκταση η ασφαλίστρια εταιρία δύναται να αντασφαλιστεί για πέραν της µίας καταστροφική ζηµιάς κάτω από την σύµβαση, µολονότι οι επιλεγόµενες χρονικές περίοδοι πρέπει να ξεχωρίζουν σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα τα οποία ορίζονται στην σύµβαση. Για παράδειγµα τον Ιανουάριο του 1990 όταν ανεµοθύελλα έπληξε την Αγγλία και την Βόρεια Ευρώπη, πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανέφεραν δύο ζηµιές, εξαιτίας της χρονικής περιόδου και της έκτασης όπου το φυσικό αυτό φαινόµενο έλαβε χώρα. Υπάρχει ωστόσο αυστηρά καθορισµένο όριο στον αριθµό των καταστροφικών ζηµιών που δύνανται να λάβουν χώρα κάτω από µία σύµβαση Catastrophe Excess of Loss. Συχνά, µόνον δύο τέτοια γεγονότα επιτρέπονται. 3.5 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ Για συγκεκριµένη κατηγορία καλύψεων, µία ζηµιά είναι δυνατόν να λήξει την προσφερόµενη κάλυψη την οποία εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση επιθυµεί δύναται να ανανεώσει καταβάλλοντας στην αντασφαλίστρια εταιρία επιπλέον ασφάλιστρο. 22 UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

23 Κατά τον ίδιο τρόπο, η ανατασφαλίστρια µπορεί να θέσει όριο στον αριθµό των ζηµιών (ή των ανανεώσεων) που δύνανται να λάβουν χώρα από την ασφαλίστρια σε µια Excess of Loss σύµβαση, ακόµα κι εάν χρησιµοποιούν τµήµα της συνολικής αξίας της κάλυψης που αρχικά είχε αποδοθεί. Ωστόσο, για κάποιες κατηγορίες κινδύνων, η αντασφαλίστρια µπορεί να θεωρηθεί αρκετά γενναιόδωρη. Για ένα πρώτο επίπεδο κάλυψης, η αντασφαλίστρια συνήθως προσφέρει απεριόριστο αριθµό ανανεώσεων (µε η χωρίς επιπλέον κόστος). Η εµπειρία τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι ο αριθµός των επιτρεπόµενων ανανεώσεων έχει σηµαντικά ελαττωθεί. Σαν αποτέλεσµα για τις Risk Excess of Loss καλύψεις συναντούµε συνήθως δύο µε τρεις επιτρεπόµενες ανανεώσεις µε πρόβλεψη έως δύο επαναλήψεις της ιδίας κάλυψης κάθε φορά στο ίδιο ποσό του αρχικού ασφαλίστρου. Για υψηλότερα επίπεδα κάλυψης (συµπεριλαµβανοµένης και της Aggregate Excess of Loss) η αντασφαλίστρια αναµένεται να αναλαµβάνει σχετικά µικρό αριθµό ζηµιών σε κάθε περίπτωση και να συναινεί σε αυστηρά περιορισµένο αριθµό ανανεώσεων µε επιπλέον ασφάλιστρο κατόπιν επελεύσεως της ζηµιάς στην ασφαλίστρια. Για την Catastrophic Excess of Loss, οι ανανεώσεις είναι περιορισµένες. Συχνά µόνον µία ζηµιά καλύπτεται ή κατά το µέγιστο δύο µε τρεις. Ανανέωση της κάλυψης µετά την πρώτη ζηµιά χρειάζεται πάντα πληρωµή επιπλέον ασφαλίστρου ακόµη και όταν µόνον τµήµα της αρχικά παρεχόµενης κάλυψης έχει εκπνεύσει από την πρώτη ζηµιά. Ο υπολογισµός του επιπλέον ασφαλίστρου διαφέρει σηµαντικά σε κάθε περίπτωση εξαιτίας της διαφορετικής φύσης του κινδύνου και της παρεχόµενης κάλυψης. Η ανανέωση είναι δυνατόν να υπολογιστεί αναλογικά σύµφωνα προς το κοµµάτι της κάλυψης που εκπνέει και της περιόδου της κάλυψης που αποµένει. Έστω για παράδειγµα µια σύµβαση Catastrophic Excess of Loss δίδει κάλυψη Excess of Loss για 40,000,000 µε Excess of Loss 10,000,000. Μία πληρωµή 10,000,000 λαµβάνει χώρα 23 UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business)... 9 7 Παραδείγµατα... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business)... 9 7 Παραδείγµατα... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 Risk premium (yearly renewable term) reinsurance... 2 2 Risk premium with financing commission... 5 3 Risk premium with profit sharing... 6 4 Άλλες αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 89(Ι)/2013 89(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας Κεφάλαιο 5 Οι δείκτες διασποράς 1 Ένα παράδειγµα εργασίας Ένας καθηγητής µαθηµατικών έδωσε σε δύο τµήµατα µιας τάξης του σχολείου του το ίδιο τεστ. Η επίδοση των µαθητών του κάθε τµήµατος (όπως µετρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Στέρεες βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα! H Generali, με το πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Προς Από Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΖΩΗΣ Ηµεροµηνία ευτέρα 18 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ INTERAMERICAN «CAPITAL» Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο, Γ. Μαυρέλη, C. Mousinho,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013 Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013 Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε όσους συνεργάτες μας, πέτυχαν

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία.

Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση ων προϊόντων και υπο-προϊόντων προϊόντων Ορισμοί Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Εάν τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014 Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-214 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Ιανουάριος 215 Οικονομικές Μελέτες 68 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Ιουνίου 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2012-30/06/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα 7 Ιουνίου 2008 Και 1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008 1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 2012 / 4 ΕΚΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ του Philip Pilkington και Warren Mosler Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει µια

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα