ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 2 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (FACULTATIVE REINSURANCE) ΣΥΜΒΑΣΗ (TREATY) ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (PROPORTIONAL REINSURANCE) Ειδικότερα για την Quota Share Ειδικότερα για την Surplus Reinsurance: ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE) ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ( EXCESS of LOSS ) Ειδικότερα για την Excess of Loss ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΥΝΟΛΟΥ ΖΗΜΙΩΝ (AGGREGATE EXCESS of LOSS) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ (CATASTROPHE EXCESS of LOSS) ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ EXCESS of LOSS ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ STOP LOSS Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΙΑ ΟΧΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ για τον ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ... 30

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ Τα δύο εµπλεκόµενα µέρη στην αντασφάλιση είναι όπως παρακάτω: Ο ασφαλιστής ο οποίος παραχωρεί προς αντασφάλιση τον κίνδυνο, (εκχωρητής cedant ) Ο αντασφαλιστής στον οποίο εκχωρείται κοµµάτι του κινδύνου 1 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ Με τον όρο συνασφάλιση ορίζουµε την διαδικασία σύµφωνα προς την οποία ο ασφαλισµένος συνάπτει ταυτόχρονα συµβόλαια µε πέραν του ενός ασφαλιστές (διάγραµµα 1) ιάγραµµα 1: Συνασφάλιση Α (ασφαλισµένος) Συνασφαλιστές Χ Υ Ζ Εάν συµβεί µία ζηµιά ο ασφαλισµένος θα καλυφθεί ταυτόχρονα από τον Χ, Υ, Ζ. Κάθε ασφαλιστής είναι υπεύθυνος µόνο για το τµήµα της ζηµιάς που του αναλογεί (βάσει συµβολαίου). Η αντασφάλιση περιγράφεται από το παρακάτω διάγραµµα: ιάγραµµα 2: Αντaσφάλιση Α (ασφαλισµένος) Χ (ασφαλιστής) Ψ (αντασφαλιστής) Ζ (αναδροµική εκχώρηση) 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

3 Ο ασφαλισµένος, Α (insured), έχει απευθείας συµβόλαιο µε τον ασφαλιστή Χ. Όταν συµβεί η ζηµιά ο Α καλύπτεται από τον Χ (direct writer). Ο Χ θα ζητήσει κάλυψη τµήµατος του κινδύνου από τον Ψ (reinsurer), (βάσει της µεταξύ τους υπογεγραµµένης συµφωνίας), ο οποίος µε την σειρά του θα ζητήσει να καλυφθεί από τον Ζ (retrocessionaire), (εφόσον έχει αναδροµικά εκχωρήσει τµήµα του κινδύνου). 3 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

4 2 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2.1 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (FACULTATIVE REINSURANCE) Όταν κάθε ένας κίνδυνος για τον οποίο χρειάζεται αντασφάλιση προτείνεται ξεχωριστά στον αντασφαλιστή ο κίνδυνος λέγεται ότι προσφέρεται προαιρετικά. εν υπάρχει κάποια υποχρέωση ούτε από την πλευρά αυτού που εκχωρεί τον κίνδυνο να προσφέρει την συγκεκριµένη εργασία, ούτε από τον αντασφαλιστή να τον αποδεχτεί. Κάθε περίπτωση δηλαδή τέτοιου είδους αντασφάλισης συνίσταται από τους δικούς της όρους και συνθήκες τους οποίους ο αντασφαλιστής θεωρώντας ότι µπορούν να εφαρµοστούν για τον εξεταζόµενο κίνδυνο είναι ελεύθερος να τους παραθέσει. Μειονεκτήµατα: α) Είναι χρονοβόρα και απαιτεί κόστος. β) εν υπάρχει βεβαιότητα ότι η αναγκαία κάλυψη θα µπορεί να είναι διαθέσιµη όταν χρειάζεται. γ) Ακόµα και όταν η κάλυψη διατίθεται το κόστος και οι όροι σύµβασης µπορεί να είναι µη αποδεκτοί. δ) Ο ασφαλιστής µπορεί να µην είναι σε θέση να αναλάβει έναν µεγάλο κίνδυνο µέχρις ότου βρει αντασφαλιστή. Γεγονός, που εµποδίζει τον ασφαλιστή να αποδέχεται αυτόµατα την προσφερόµενη δουλειά και σαν συνέπεια ελαττώνει την θέση του στην αγορά. 4 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

5 2.2 ΣΥΜΒΑΣΗ (TREATY) Είναι µια συµφωνία µεταξύ αυτού που εκχωρεί τµήµα του κινδύνου και αυτού που τον αναλαµβάνει, βάσει της οποίας ο εκχωρητής συµφωνεί να διαθέτει συγκεκριµένες εργασίες στον αντασφαλιστή, και ο αντασφαλιστής υποχρεούται να τις αποδεχθεί. Γενικά µία σύµβαση θα πρέπει να περιλαµβάνει: 1. Το χρονικό διάστηµα που διαρκεί. 2. Τις περιοχές στις οποίες περιορίζεται 3. Κατηγορία καλυπτοµένων εργασιών. 4. Εξαιρέσεις (από την κάλυψη) 5. Ιδία κράτηση (retention) από την εταιρία που εκχωρεί τον κίνδυνο 6. Την κάλυψη που αυτόµατα παρέχεται από τον αντασφαλιστή 7. Συµφωνία πληρωµής των ασφαλίστρων. 8. Παραχωρούµενες προµήθειες. 9. Υπερπροµήθειες (εάν υπάρχουν) και µέθοδος υπολογισµού αυτών. 10. Συµφωνία πληρωµής της ζηµιάς, συµπεριλαµβανοµένων και ειδικών συµφωνιών για µεγάλες ζηµιές. 11. Απόδοση και διευθέτηση λογαριασµών. 12. Νοµισµατική ρήτρα (εάν πλέον του ενός νοµίσµατα λαµβάνουν χώρα). 13. Πρόσβαση του αντασφαλιστή στην πλήρη ανάλυση του κινδύνου. 14. Λήξη σύµβασης (περίοδος αναγγελίας, κ.λ.π.) 15. Ρήτρα διαιτησίας σε περίπτωση που προκύψουν διαφωνίες. 5 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

6 2.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (PROPORTIONAL REINSURANCE) Σύµφωνα προς την αναλογική αντασφάλιση, ο αντασφαλιστής καλύπτει µια συµφωνηµένη αναλογία για κάθε κίνδυνο. Η συγκεκριµένη αναλογία είναι δυνατόν να εφαρµόζεται σε κάθε κίνδυνο που αναγράφεται στην σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή έχουµε την λεγόµενη Αντασφάλιση κατ Αναλογία (Quota Share). Εναλλακτικά, κάτω από την σύµβαση, το ποσοστό της αναλογίας µπορεί να διαφέρει ανάµεσα σε κάθε κίνδυνο και σε αυτή την περίπτωση έχουµε την Πλεονάζουσα Αντασφάλιση (Surplus Reinsurance). Η αναλογική αντασφάλιση εφαρµόζεται από τον ασφαλιστή (Direct Writer) σαν µέσο προκειµένου να αναλάβει κίνδυνο µεγαλύτερο από αυτόν που αναλαµβάνει συνήθως. Το γεγονός αυτό ωστόσο δεν τον προστατεύει από κατ εξαίρεση µεγάλες ζηµιές (30% µιας τεράστιας ζηµιάς, αποτελεί ένα τεράστιο κόστος). Οι γενικές αρχές µιας αναλογικής αντασφάλισης είναι: α) Ο αντασφαλιστής καλύπτει αναλογικά ένα τµήµα του κινδύνου ο οποίος καλύπτεται βάσει του συµβολαίου που εκδίδεται από τον ασφαλιστή. β) Στον αντασφαλιστή αποδίδεται (από τον Direct Writer) η ίδια αναλογία ασφαλίστρου από αυτό το οποίο λαµβάνεται από τον ασφαλισµένο. γ) Ο αντασφαλιστής αποδίδει στον ασφαλιστή, για κάθε ποσό ζηµιάς που πληρώνει, το αντίστοιχο ποσοστό του ποσού της ζηµιάς Ειδικότερα για την Quota Share Clean - Cut Treaties (Αυστηρά Καθορισµένες Συµβάσεις): Αρκετές Quota Share συµβάσεις λήγουν ή καθορίζεται να λήγουν στο τέλος της οικονοµικής χρήσης, αντί να ισχύουν καθ όλο το έτος της σύµβασης και έως ότου εκπνεύσουν όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν κάτω από την σύµβαση. Σε µία τέτοια περίπτωση, ο αντασφαλιστής θα πληρώσει στον ασφαλιστή εφάπαξ ποσό επαρκές 6 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

7 για να καλύψει το εκτιµούµενο κόστος των ζηµιών που εκκρεµούν. Ο αντασφαλιστής επίσης για την υπολειπόµενη περίοδο για την οποία οφείλεται να καλυφθεί ο κίνδυνος επιστρέφει το (σε αυτήν την περίοδο) αναλογούν τµήµα του ασφαλίστρου (µη δεδουλευµένο). Πολύ συχνά τα χρήµατα αυτά επιστρέφονται πίσω κατά την Quota Share σύµβαση µε τον αντασφαλιστή, προκειµένου να διασφαλίζεται η συνέχεια κάλυψης των υπολειπόµενων αυτών κινδύνων. Μία τέτοια µεταφορά (transfer) του κινδύνου από µία underwriting period (ασφαλιστική περίοδο) σε άλλη αναφέρεται σαν Μεταφορά Χαρτοφυλακίου. Σκοπός και Περιορισµοί της Quota Share: Η Quota Share χρησιµοποιείται ευρέως από τους ασφαλιστές προκειµένου: α) Να διαχέουν τον κίνδυνο β) Να αυξάνουν το χαρτοφυλάκιο κινδύνου γ) Να προωθούν εργασίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Μειονεκτήµατα: α) Εκχώρηση ίδιας αναλογίας σε οποιοδήποτε κίνδυνο χωρίς διάκριση. β) Εκχώρηση ίδιας αναλογίας σε κάθε κίνδυνο ανεξαρτήτως µεγέθους. Παράδειγµα: Ασφαλιστική Εταιρία Α συνάπτει Quota Share σύµβαση µε την Αντασφαλιστική Εταιρία Β. Βάσει της σύµβασης, αντασφαλίζεται ένα 60% του ποσού που ανακύπτει από την επέλευση του κινδύνου. Συγκεκριµένος κίνδυνος καλύπτεται για ποσό 75,000. Ο ασφαλισµένος πληρώνει ασφάλιστρο 750. Σε µεταγενέστερο χρόνο το συµβόλαιο γεννά ζηµιά ύψους: α) 100, ή β) 5,000 ή γ) 100, Πώς κατανέµεται ο κίνδυνος στην συγκεκριµένη ασφάλιση; 2. Τι ποσό πρέπει να πληρωθεί από τις Α, Β αντίστοιχα σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις (α) (γ); 7 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

8 Απάντηση: (1) Η Α κρατά το 40% του κινδύνου και του ασφαλίστρου. ηλαδή ποσά αντίστοιχα ίσα προς 30,000 και 300. Η Β αναλαµβάνει το 60% του κινδύνου και του ασφαλίστρου. ηλαδή ποσά αντίστοιχα ίσα προς 45,000 και 450. (2): Ο κίνδυνος, και εποµένως κάθε ποσό ζηµιάς, επιµερίζεται 40% - 60% Σαν αποτέλεσµα, το συνολικό ποσό ζηµιάς αποπληρώνεται από τις Α και Β όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, (ποσά σε ): Περίπτωση Ποσό Πληρωµής Α Ποσό Πληρωµής Β Συνολικό Ποσό 40% * Ποσό Ζηµιάς 60% * Ποσό Ζηµιάς πληρωµής Α & Β (α) (β) 2,000 3,000 5,000 (γ) 30,000 45,000 75,000 Παρατήρηση: Στην περίπτωση (γ) το ποσό περιορίζεται στο ασφαλισµένο κεφάλαιο. Ωστόσο, εάν υπάρχουν επιπλέον νοµικά κόστη, τότε αυτά θα πρέπει να κατανεµηθούν αντίστοιχα στην βάση του 40% - 60% Ειδικότερα για την Surplus Reinsurance: Καθορισµός του εκχωρούµενου ποσοστού αναλογίας Προκειµένου να καθαρίσουµε την αναλογία βάσει της οποίας εκχωρείται ο κίνδυνος, χρειάζεται να έχουµε µια ικανοποιητική αριθµητική µέτρηση του µεγέθους του κινδύνου. Έστω για παράδειγµα ότι το µέγεθος του κινδύνου ορίζεται βάσει του ασφαλισµένου κεφαλαίου. Η σύµβαση καθορίζει πλαίσιο µέσα στο οποίο ο Direct Writer µπορεί να επιλέξει, για κάθε κίνδυνο, το ποσό που επιθυµεί να κρατήσει (το ποσό της ιδίας κράτησης) και αυτό που εκχωρεί στον αντασφαλιστή. Η αναλογία του κινδύνου που εκχωρείται στον αντασφαλιστή χρησιµοποιείται στην συνέχεια (όπως στην Quota Share) για την κατανοµή του ασφαλίστρου και των ζηµιών που απορρέουν από αυτόν τον κίνδυνο. 8 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

9 Στην σύµβαση εποµένως θα πρέπει να καθορίζονται : 1. Το µέγιστο ποσό ιδίας κράτησης από πλευράς του ασφαλιστή (έστω R) και 2. Η µέγιστη δυνατή κάλυψη από πλευράς του αντασφαλιστή. Η µέγιστη διαθέσιµη κάλυψη από πλευράς του αντασφαλιστή αποτυπώνεται στην σύµβαση σαν πολλαπλάσιο του R. Το πολλαπλάσιο αυτό είναι γνωστό ως επίπεδο κάλυψης (lines of cover). Έστω L αυτό το πολλαπλάσιο. Το µέγιστο µέγεθος κινδύνου που δύναται να εγγράψει και να θέσει στην σύµβαση ο ασφαλιστής θα είναι (1+L)* R. Με δεδοµένο ότι κάθε κίνδυνος φθάνει στο µέγιστο µέγεθός του, ο ασφαλιστής θα επιλέξει την κράτησης που επιθυµεί να κρατήσει (έστω r όπου r<=r). Συνεπώς η κάλυψη του αντασφαλιστή θα βασίζεται στο r. Εάν το ασφαλισµένο κεφάλαιο του κινδύνου ισούται προς S, το υπόλοιπο κοµµάτι της κάλυψης (S r) θα εκχωρηθεί στον αντασφαλιστή. ηλαδή θα χρειαστεί συνολικό επίπεδο κάλυψης ίσο προς (S-r) / r κάθε τµήµα του οποίου θα ισούται προς r. ηλαδή ίσο προς το ποσό ιδίας κράτησης του ασφαλιστή. Έστω k τα τµήµατα του επιπέδου κάλυψης, k < = L,(το k δεν είναι υποχρεωτικά κάποιος ακέραιος αριθµός, κλάσµα του τµήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπληρώσει τον διατιθέµενο κίνδυνο στα όρια του L). Το ασφάλιστρο καθώς και οι ζηµιές που απορρέουν από αυτόν τον κίνδυνο θα κατανεµηθούν µεταξύ ασφαλιστή και αντασφαλιστή σε αναλογία 1:k. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται όπως παρακάτω: 9 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

10 Όρια Σύµβασης Ποσά χρησιµοποιούµενα από τον ασφαλιστή L lines of R R r k lines of r R r R Συνολικός κίνδυνος (1+L)*R r (1+k)*r Αναλογία Ασφαλιστή : Αντασφαλιστή 1 : L 1:k Συνεπώς εάν η σύµβαση καθορίζει R = 2 million, L = 5 τµήµατα στο επίπεδο κάλυψης, Ο µέγιστος κίνδυνος που µπορεί να εγγραφεί και να διατεθεί στην σύµβαση θα είναι: (1+5) * 2 million = 12 million Εάν ο κίνδυνος είναι µεγέθους 6 million ο ασφαλιστής έχει τις παρακάτω επιλογές: 1. Να έχει ως ιδία κράτηση το µέγιστο επιτρεπόµενο όριο 2 million και να θέσει το υπόλοιπο σε δύο τµήµατα του επιπέδου (κάθε ένα ίσο προς 2 million) 2. Να χρησιµοποιήσει τον µέγιστο αριθµό τµηµάτων κάλυψης (5) κάθε ένα ίσο προς 1 million, κρατώντας µόνο το 1 million στον λογαριασµό του. 3. ΝΑ υιοθετήσει κάθε ενδιάµεση προσέγγιση µεταξύ των δύο αυτών ορίων. Προκειµένου να προλάβει τον ασφαλιστή στο να εκχωρήσει ένα µεγάλο τµήµα του κινδύνου ο αντασφαλιστής συχνά επιβάλλει µία minimum ιδία κράτηση καθώς και ένα µέγιστο πολλαπλάσιο R. Αυτό σηµαίνει ότι το σύνολο των κινδύνων που εγγράφονται από τον ασφαλιστή και που είναι σε µέγεθος µικρότερο του καθορισµένου minimum καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον ασφαλιστή. Το επίπεδο συνεπώς που ορίζεται η minimum τιµή είναι 10 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

11 σηµαντικό για τον ασφαλιστή προκειµένου να φθάσει το αναγκαίο επίπεδο για την προστασία του λογαριασµού του. Αναµενόµενη Μέγιστη Ζηµιά (Expected Maximum Loss) Για συγκεκριµένες κατηγορίες ασφάλισης το ασφαλισµένο κεφάλαιο δεν αποτελεί σωστό µέγεθος µέτρησης του κινδύνου. Κίνδυνοι για παράδειγµα που αφορούν στις µεγάλες ιδιοκτησίες για την ασφάλιση των οποίων θεωρούµε ότι διαιρούνται σε ξεχωριστά οικήµατα (όπως οι µονάδες ενός εργοστασίου) και κάθε ένα από αυτά καλύπτεται µε υψηλό ποσό για τον κίνδυνο. Εάν για παράδειγµα ο κίνδυνος αυτός είναι η φωτιά είναι µάλλον απίθανο µια πυρκαγιά να καταστρέψει ολοσχερώς όλα τα οικήµατα. Για ανάλογες περιπτώσεις αντί για το ασφαλισµένο κεφάλαιο εκτιµούµε την αναµενόµενη µέγιστη ζηµιά η οποία µπορεί να οριστεί ως η εκτίµηση του µεγέθους της πλέον σοβαρής ζηµιάς από µοναδικό συµβάν που δικαιολογηµένα µπορεί να αντιµετωπιστεί στον οποιονδήποτε ασφαλίσιµο κίνδυνο. Είναι δυνατόν για παράδειγµα ασφάλιση για φωτιά να καλύπτει συγκρότηµα 6 πανοµοιότυπων κτισµάτων αξίας το καθένα 1,000,000 τα οποία βρίσκονται σε απόσταση το ένα από το άλλο µε τρόπο ώστε µόνον στην περίπτωση πυρκαγιάς να αναµένεται η ολοσχερής καταστροφή ενός µόνον οικήµατος. Το συνολικό ασφαλισµένο κεφάλαιο ισούται προς 6,000,000 αλλά η αναµενόµενη µέγιστη ζηµιά προς 1,000,000. ιευκρινίζεται ότι η αναµενόµενη µέγιστη ζηµιά χρησιµοποιείται ως µέγεθος ποσοτικοποίησης του κινδύνου προκειµένου να εκτιµηθεί η σωστή αναλογία ιδίας κράτησης / εκχώρησης του κινδύνου µεταξύ ασφαλιστή και αντασφαλιστή. εν οριοθετεί το ποσό που δύναται να πληρωθεί στην περίπτωση της ζηµιάς. 11 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

12 Επιλογή του Επιπέδου Ιδίας Κράτησης Για το ποσό της ιδίας κράτησης, ο ασφαλιστής θα λάβει υπόψη του µια σειρά παράγοντες που δρουν είτε ανασταλτικά είτε θετικά στην επέλευση του κινδύνου. Παράδειγµα: Έστω ότι αντασφαλιστική σύµβαση για ασφάλιση πυρός υπόκειται στους παρακάτω όρους: Μέγιστη Ιδία Κράτηση: 1,000,000, Τµήµατα Επιπέδου Κάλυψης: 5 Μέγιστος Κίνδυνος που δύναται να εγγραφεί και να διατεθεί στην σύµβαση (1+5) * 1 = 6,000,000. Έστω ότι ο ασφαλιστής αναλαµβάνει κίνδυνο ποσού 12,000,000 µε Μέγιστη Αναµενόµενη Ζηµιά 3,000,000. Ο ασφαλιστής είναι δυνατόν να επιλέξει να κρατήσει 1,000,000 (βασισµένος στην Μέγιστη Αναµενόµενη Ζηµιά) και να εκχωρήσει 2 τµήµατα 1,000,000 το καθένα. ηλαδή η αναλογία ασφαλίστρων / ποσού ζηµιών θα ισούται προς 1: Στην περίπτωση ζηµιάς 600,000 (χαµηλότερη από ΜΑΖ) το ποσό θα κατανεµηθεί έτσι ώστε ο αντασφαλιστής να αποδώσει στον ασφαλιστή 400,000 (δηλ. τα 2/3 της ζηµιάς). 2. Στην περίπτωση ζηµιάς 4,500,000 το ποσό θα κατανεµηθεί έτσι ώστε ο αντασφαλιστής να αποδώσει στον ασφαλιστή 3,000,000. Σύµβαση Πλεονάσµατος εύτερου Επιπέδου (Second Surplus Treaty) Στην περίπτωση πολύ µεγάλων κινδύνων είναι δυνατόν να χρειαστεί πλέον της µιας αντασφάλιση σε άλλον αντασφαλιστή προκειµένου να χορηγηθεί αυτόµατα το τµήµα του κινδύνου που υπερβαίνει το όριο του πρώτου επιπέδου αντασφάλισης (First Surplus Treaty). Αντίστοιχα σε εξαιρετικά µεγάλους κινδύνους είναι δυνατόν να αναζητηθεί τρίτο, τέταρτο επίπεδο κ.λ.π.. 12 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

13 Για τους κινδύνους στους οποίους περιλαµβάνονται δύο συµβάσεις η Second Surplus ενεργεί ταυτόχρονα µε την First Surplus. Το µέγεθος του τµήµατος της συνολικής κάλυψης κάτω από κάθε σύµβαση θα είναι το ίδιο βασισµένο στην ιδία κράτηση του ασφαλιστή. Η διαδικασία αυτή µπορεί να περιγραφεί όπως παρακάτω: Όρια Σύµβασης Ποσά χρησιµοποιούµενα από τον ασφαλιστή Second Surplus { L 2 lines of R First Surplus { L 1 lines of R } k 2 lines of R } L 1 lines of R Retention R Όπως παρατηρούµε η συνήθης πρακτική συνίσταται στην εξάντληση του ποσού βάσει της First Surplus πριν περάσουµε στην Second Surplus. Στην περίπτωση ζηµιάς, το κόστος θα κατανεµηθεί µεταξύ ασφαλιστή First Surplus αντασφαλιστή, Second Surplus αντασφαλιστή ανάλογα του αριθµού των τµηµάτων του συνολικού επιπέδου κάλυψης (στο παραπάνω παράδειγµα: 1:L 1 :k 2 ). Σκοπός της Surplus Το συγκεκριµένο είδος αντασφάλισης χρησιµοποιείται για εκείνη την κατηγορία των κινδύνων το µέγεθος των οποίων υπόκειται σε µεγάλη διασπορά (από εκείνη που είναι δυνατόν να εκτιµηθεί αρχικά). Σαν αποτέλεσµα είναι κατάλληλη για κατηγορίες κινδύνων σε χώρους που συνδέονται µε υψηλή κυριότητα (π.χ. Ναυτιλία, Αεροπορία). εν είναι 13 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

14 κατάλληλη για καλύψεις σε ατοµικό επίπεδο διότι σε αυτές, τόσο το ποσό της κάλυψης όσο και αυτό των ασφαλίστρων είναι χαµηλό συγκριτικά µε τους πόρους του ασφαλιστή. Το συγκεκριµένο είδος αντασφάλισης καθιστά ικανό τον ασφαλιστή να καλυτερεύσει σηµαντικά την εµπειρία τους τις κατηγορίες των µεγάλων κινδύνων προκειµένου να κρατά κινδύνους που επιφέρουν ζηµιές µικρής διασποράς και να εκχωρεί εκείνους που επιφέρουν ζηµιές µεγάλης διασποράς Είναι συνεπώς προτιµητέα από την Quota Share χωρίς όµως να συνυπολογίζεται ο υψηλότερος βαθµός δυσκολίας στην διαχείριση (από εκείνον της Quota Share ) καθώς θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή πρόσβαση και καταγραφή στο ποσό κάθε κινδύνου που εκχωρείται. Παράδειγµα 1 Ασφαλιστική Εταιρία Α έχει Surplus σύµβαση µε αντασφαλιστική εταιρία Β, σύµφωνα προς την οποία: η µέγιστη κράτηση από την Α ισούται προς 100,000 ασφαλισµένο κεφάλαιο και ο αριθµός των τµηµάτων της συνολικής κάλυψης ισούται προς 10. Στην επέλευση κάποιου κινδύνου, η Α κρατά 50,000 του ασφαλισµένου κεφαλαίου. Το συνολικό ασφαλισµένο κεφάλαιο για τον κίνδυνο ισούται προς 400,000 και ο ασφαλισµένος πληρώνει ασφάλιστρο ίσο προς 2, Πως κατανέµεται ο κίνδυνος µεταξύ Α και Β σ αυτή την περίπτωση; 2. Τι ποσό πρέπει να πληρώσουν οι Α και Β αντίστοιχα για ζηµιά α) 50, β) 5,000, γ) 240,000 ; 1) Ο ασφαλιστής κρατά 50,000. Συνεπώς στην σύµβαση ορίζεται ποσό ίσο προς 400,000 µείον 50,000 = 350,000. ηλαδή ο Β αναλαµβάνει 7 τµήµατα πλέον της ιδίας κράτησης. Άρα: Ο κίνδυνος κατανέµεται µε βάση την αναλογία 1:7 Ο Α έχει ιδία κράτηση ποσό ίσο προς 50,000 και εισπράττει ασφάλιστρο ίσο προς 250. Ο Β αναλαµβάνει ποσό ίσο προς 350,000 και εισπράττει ασφάλιστρο ίσο προς 1, ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

15 Οι αποδιδόµενες, από τον Α και τον Β αντίστοιχα, αποζηµιώσεις περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ποσά σε : Ποσό Ζηµιάς Αποδοτέα Αποζηµίωση Αποδοτέα Αποζηµίωση από τον Α από τον Β , , ,000 30, ,000 Παράδειγµα 2 Ας υποθέσουµε ότι η εκτίµηση του κινδύνου στο παράδειγµα 1 βασίζεται στην Μέγιστη Αναµενόµενη Ζηµιά καθώς επίσης στο Ασφαλισµένο Κεφάλαιο. Έστω ότι ο κίνδυνος έχει ΜΑΖ ίση προς 120,000 και Ασφαλισµένο Κεφάλαιο ίσο προς 400,000. Στην σύµβαση θα ενσωµατωθεί η ΜΑΖ ως ιδία κράτηση έστω ίση προς 20,000. Ο ασφαλιστής επιθυµεί να κρατήσει 10,000. Πως κατανέµεται ο κίνδυνος µεταξύ Α και Β σ αυτή την περίπτωση; Απάντηση: Παρατηρούµε ότι το τµήµα του επιπέδου της συνολικής κάλυψης ισούται τώρα προς 10,000. Ο Α εάν θέλει µπορεί να επιλέξει έως 10 φορές το ποσό αυτό στην σύµβαση, το οποίο όµως είναι χαµηλότερο από την ΜΑΖ του κινδύνου. Ο Α δηλαδή είναι σε θέση να αποδεχθεί αυτόµατα µόνον τα 11/12 του κινδύνου. Συνεπώς ο Α ή θα πρέπει να αναζητήσει και άλλη σύµβαση (εφόσον ήδη υπάρχει µία), ή θα πρέπει να προβεί σε προαιρετική αντασφάλιση. Σε καµµία περίπτωση πάντως δεν µπορεί να κρατήσει το επιπλέον ποσό των 10,000 διότι κάτω από την Surplus σύµβαση έχει βεβαιώσει ως ιδία κράτηση το ποσό των 10,000 ΜΑΖ. Σηµειώνεται ότι τα όρια κάλυψης της σύµβασης δεν θέτουν κάποιο πρόβληµα σχετικά µε το ασφαλισµένο κεφάλαιο. Συνεπώς η ΜΑΖ κατανέµεται ως: Α 10,000 και Β 100,000 (10 φορές το ποσό των 10,000). Σε εκκρεµότητα: 10, ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

16 Έστω δεύτερος αντασφαλιστής Β αναλαµβάνει το ποσό που εκκρεµεί. Τότε: Η ΜΑΖ των 120,000, το ασφαλισµένο κεφάλαιο των 400,000 τα ασφάλιστρα και οι ζηµιές που προκύπτουν µεταξύ των Α, Β και Β κατανέµονται όπως: 1:10:1. 16 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

17 3 ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE) Η αναλογική αντασφάλιση µπορεί να εφαρµοστεί προκειµένου να επιτευχθεί η διασπορά του κινδύνου και η κατ αναλογία ελάττωση του µεγέθους του κινδύνου που κρατείται από τον ασφαλιστή. Ωστόσο, δεν είναι η πλέον ικανοποιητική για περιπτώσεις πολύ µεγάλων κινδύνων, αφήνοντας σαν συνέπεια ακάλυπτο τον ασφαλιστή στην περίπτωση επέλευσης αυτών. Τέτοιοι κίνδυνοι για παράδειγµα είναι εκείνοι που εµπεριέχουν την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης. Σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρµόζεται η µη αναλογική αντασφάλιση η οποία διακρίνεται σε: 3.1 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ( EXCESS of LOSS ) Βάσει αυτής ο αντασφαλιστής συµφωνεί στην αποζηµίωση του ποσού της ζηµιάς που υπερβαίνει κάποιο συγκεκριµένο επίπεδο κόστους. Ο αντασφαλιστής είναι δυνατόν να καλύψει ολόκληρο το υπερβάλλον ποσό ή µέχρι κάποιο καθορισµένο ανώτατο όριο. Στην τελευταία περίπτωση, ο ασφαλιστής θα πρέπει να αγοράσει διάφορα επίπεδα κάλυψης από διαφορετικούς αντασφαλιστές ούτως ώστε να εξασφαλιστεί επαρκώς στην περίπτωση επέλευσης της ζηµιάς. Παράδειγµα: Ασφαλιστική εταιρία Α, έχει καλυφθεί για ζηµιές έως 500,000 βάσει των παρακάτω συµβάσεων: 1 η Σύµβαση (αντασφαλίστρια Β): 100,000 πέραν των 100,000. ηλαδή: Υπερβάλλον: 100,000, Ανώτατο Όριο 200,000 2 η Σύµβαση (αντασφαλίστρια Β ): 300,000 πέραν των 200,000. ηλαδή: Υπερβάλλον: 300,000, Ανώτατο Όριο 500, UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

18 Πως αντιµετωπίζονται τα παρακάτω κόστη ζηµιών; α) 80,000, β) 180,000, γ) 280,000, δ) 580,000; Απάντηση: α) Το συνολικό κόστος καλύπτεται από την Α. β) Η Α καλύπτει 100,000 και η Β το υπερβάλλον. γ) Η Α καλύπτει 100,000, η Β 100,000 και η Β το υπερβάλλον. γ) Η Α καλύπτει 100,000, η Β 100,000 και η Β 300,000. Το υπερβάλλον οφείλει να το καλύψει η Α Ειδικότερα για την Excess of Loss Προκειµένου να καλυφθεί η αντασφαλίστρια από την αύξηση του ποσού της ζηµιάς λόγω πληθωρισµού απαιτεί την σύνδεση του ανώτατου ποσού της ιδίας κράτησης της ασφαλίστριας εταιρίας µε κάποιο δείκτη, συνήθως τον πληθωρισµό. Απαιτεί δηλαδή το ποσό της ιδίας κράτησης να αυξάνεται ετησίως βάσει γενικά αναγνωρισµένου δείκτη. ιαφορετικά, η αντασφαλίστρια υπόκειται στον κίνδυνο το συνολικό κόστος λόγω πληθωρισµού να προστεθεί στις ζηµιές που έχουν ήδη κόστος πέραν της ιδίας κράτησης και σε συνδυασµό και µε άλλες πιθανές ζηµιές, που έχουν και αυτές αυξηµένο κόστος λόγω πληθωρισµού, να φθάσει στο ανώτατο ποσό κάλυψης που ορίζεται στην σύµβαση. Το ανώτατο όριο κάλυψης µπορεί µε όµοιο τρόπο να συνδέεται µε τον αντίστοιχο δείκτη. Συνήθως η ασφαλίστρια εταιρία καλείται να πληρώσει επιπλέον ασφάλιστρο ως αποζηµίωση στην αντασφαλίστρια για τον προστιθέµενο κίνδυνο εάν το ποσό της ιδίας κράτησης δεν συνδέεται µε κάποιο δείκτη. Είναι βέβαια δυνατόν κάποιο από τα ποσά που ορίζονται στην σύµβαση να συνδέεται µε κάποιον δείκτη και κάποιο να παραµένει σταθερό. 18 UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

19 Όταν στην σύµβαση αναγράφονται δείκτες, στην περίπτωση κάποιου συµβάντος µια τυπική διαδικασία που ακολουθείται στην πράξη προκειµένου να κατανεµηθεί η ζηµιά µεταξύ της ασφαλίστριας και της αντασφαλίστριας εταιρίας είναι η παρακάτω: α) αποπληθωρίζουµε όλα τα ποσά φέρνοντάς τα στα αντίστοιχα επίπεδα κατά την σύναψη της σύµβασης. β) κατανέµουµε τα αποπληθωρισµένα ποσά µεταξύ ασφαλίστριας και αντασφαλίστριας. γ) εφαρµόζουµε την αύξηση του πληθωρισµού στα κατανεµηθέντα ποσά φέρνοντάς στα στην ηµεροµηνία της πληρωµής. Παράδειγµα: Έστω αντασφαλιστικές συµβάσεις: Κράτηση της ασφαλίστριας εταιρίας Α Ανώτατο ποσό κάλυψης 1 η Σύµβαση Β 100,000 (συνδεδεµένα µε δείκτη) 200,000 (συνδεδεµένα µε δείκτη) 2 η Σύµβαση Β 200,000 (συνδεδεµένα µε δείκτη) 500,000 (σταθερό) Ο δείκτης κατά την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης ισούται προς 100. Έστω ότι η ζηµιά κλείνει από την ασφαλίστρια σε δύο στάδια όπως παρακάτω: 55,000 µε δείκτη 110 και επιπλέον 345,000 µε δείκτη 115. Αποπληθωρίζοντας τις πληρωµές έχουµε την παρακάτω κατανοµή της ζηµιάς: Πραγµατικό Ποσό είκτης Αρχικό Ποσό Επιµερισµός Α Β Β 55, ,000 50, , ,000 50, , ,000 Εφαρµόζοντας τον πληθωρισµό στα παραπάνω ποσά έχουµε: Πληρωµή Α: 50,000 * ,000 * 1.15 = 112,500 Πληρωµή Β: 0 * ,000 * 1.15 = 115, UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

20 Πληρωµή Β : 0 * ,000 * 1.15 = 172,500 Συνολική Πληρωµή: 400,000 Σηµείωση: Σε πολλές περιπτώσεις η ασφαλίστρια επιθυµεί στην ίδια σύµβαση να αντασφαλίσει κάθε κίνδυνο, για το σύνολο των καλύψεων που αναγράφονται στην σύµβαση ή να καλύψει αθροιστικά σύνολο ζηµιών αιτία κοινού κινδύνου όπως οι προερχόµενες από µεγάλη φυσική καταστροφή. Σε τέτοια περίπτωση η Excess of Loss είναι γνωστή ως Risk Excess of Loss Ζηµιές που καλύπτονται σε τέτοια συνθήκη θέτουν σε αντιστοιχία κάθε µία ζηµιά µε τον κίνδυνο που την προκαλεί. Η αντασφαλίστρια κατά την σύναψη τέτοιων συνθηκών έχει δικαίωµα να θέσει ανώτατο όριο στο συνολικό αντασφαλιζόµενο ποσό εσωκλείοντας ρήτρα όπως: Η κάλυψη περιορίζεται στο επίπεδο των 100,000 που υπερβαίνει τα 100,000 και συνολικά στο επίπεδο των 1,000,000. Εναλλακτικά έχει το δικαίωµα να περιορίσει τον αριθµό των κινδύνων που επιθυµεί η ασφαλίστρια εταιρία. 3.2 ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΥΝΟΛΟΥ ΖΗΜΙΩΝ (AGGREGATE EXCESS of LOSS) Είναι δυνατόν, να λάβουν χώρα γεγονότα εξαιτίας των οποίων να προκληθούν ταυτόχρονα διάφοροι ασφαλίσιµοι κίνδυνοι ( µεγάλης έκτασης πυρκαγιά, έκρηξη, πολλαπλή σύγκρουση) οι οποίοι µπορεί να οδηγήσουν σε µία συνάθροιση ζηµιών για την ασφαλίστρια. Και ενώ το κόστος κάθε µίας είναι σε επίπεδα που η ασφαλίστρια είναι σε θέση να αντιµετωπίσει, το απαιτούµενο ποσό για να καλυφθεί το κόστος αυτών συνολικά απαιτεί ιδιαίτερα υψηλή εκταµίευση από αυτήν. Συνεπώς, η ασφαλίστρια χρειάζεται έναν διαφορετικό τύπο αντασφαλιστικής κάλυψης κάτω από την οποία όλες οι ζηµιές οι προερχόµενες από µοναδικό γεγονός λαµβάνονται ως σύνολο, µε στόχο πλέον την κάλυψη του συνόλου (κάτω από αυτήν την σύµβαση). 20 UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

21 Η ουσιαστική διαφορά µεταξύ της Risk Excess of Loss και της Aggregate Excess of Loss αντασφαλιστικής σύµβασης βρίσκεται στον ορισµό που αποδίδεται στο γεγονός. Σύµφωνα προς την Aggregate Excess of Loss η ζηµιά περιλαµβάνει όλες εκείνες τις επιµέρους ζηµιές οι οποίες προκαλούνται από µοναδικό γεγονός συνήθως ξαφνικό και φανερά αναγνωρίσιµο. (στις περιπτώσεις όπου η χρονική διάρκεια του γεγονότος το καθιστά λιγότερο εύκολο στο να αναγνωριστεί χρειάζεται προσεκτική διατύπωση στον ορισµό αυτού κατά την σύναψη της σύµβασης). Όπως και στην Risk Excess of Loss στην σύµβαση είναι δυνατόν να τεθεί ανώτατο ποσό κάλυψης από την αντασφαλίστρια. Είναι επίσης δυνατόν να τεθεί ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε ένα έτος από όλα τα γεγονότα, συνήθως περιορίζοντας τον αριθµό των ζηµιών που είναι δυνατόν να λάβουν χώρα. 3.3 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ (CATASTROPHE EXCESS of LOSS) Στην πλέον ακραία περίπτωση ένα γεγονός µπορεί να είναι καταστροφικό προκαλώντας εκατοντάδες ακόµα και χιλιάδες απώλειες αιτία διαφορετικών ασφαλίσιµων κινδύνων. Τέτοια γεγονότα αποτελούν συνήθως τα ακραία φυσικά φαινόµενα όπως ο σεισµός, η πληµµύρα, η ανεµοθύελλα, η παγωνιά. Αποτελούν επίσης καταστάσεις προκαλούµενες από ανθρώπινο παράγοντα όπως η ελαττωµατική παραγωγή φαρµάκων, η µόλυνση από τοξικά απόβλητα. Τα τελευταία έχουν παρόµοιο αν όχι ακόµα µεγαλύτερο ενδεχόµενο κόστος. 3.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ Η βασική διαφορά µεταξύ της Catastrophe Excess of Loss και της Aggregate Excess of Loss έγκειται στο σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο του συνολικού ποσού κάλυψης κάτω από 21 UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

22 την Catastrophe Excess of Loss. Το γεγονός επίσης που προκαλεί τον καταστροφικό κίνδυνο πρέπει να ορισθεί πολύ προσεκτικά καθώς δεν ενεργεί πάντα στιγµιαία και µπορεί να εξαπλώνεται σε ευρεία γεωγραφική περιοχή. Μια ισχυρή ανεµοθύελλα για παράδειγµα µπορεί να διαρκεί για αρκετές ηµέρες. Μπορεί ακόµα να µετριαστεί η έντασή της προκαλώντας επιπλέον κύµατα καταστροφής. Για τον λόγο αυτό, η αντασφαλίστρια συνήθως περιορίζει τις ζηµιές τις προκαλούµενες από ανεµοθύελλα στο σύνολο εκείνων που προκαλούνται στον συνεχή χρόνο των 72 ωρών. Ενώ τις ζηµιές που προκαλούνται από παγωνιά, τις περιορίζει αντίστοιχα στον συνεχή χρόνο των 96 ωρών. Κάθε τέτοια περίοδος αποκαλείται Ρήτρα Χρονικής Περιόδου (Hours Clause). Όταν τέτοιου είδους καταστάσεις συµβαίνουν επί µακρόν, η ασφαλίστρια εταιρία µπορεί να επιλέξει την µέγιστη δυνατή περίοδο κάλυψης. Όταν τέτοια γεγονότα παίρνουν µεγάλη έκταση η ασφαλίστρια εταιρία δύναται να αντασφαλιστεί για πέραν της µίας καταστροφική ζηµιάς κάτω από την σύµβαση, µολονότι οι επιλεγόµενες χρονικές περίοδοι πρέπει να ξεχωρίζουν σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα τα οποία ορίζονται στην σύµβαση. Για παράδειγµα τον Ιανουάριο του 1990 όταν ανεµοθύελλα έπληξε την Αγγλία και την Βόρεια Ευρώπη, πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανέφεραν δύο ζηµιές, εξαιτίας της χρονικής περιόδου και της έκτασης όπου το φυσικό αυτό φαινόµενο έλαβε χώρα. Υπάρχει ωστόσο αυστηρά καθορισµένο όριο στον αριθµό των καταστροφικών ζηµιών που δύνανται να λάβουν χώρα κάτω από µία σύµβαση Catastrophe Excess of Loss. Συχνά, µόνον δύο τέτοια γεγονότα επιτρέπονται. 3.5 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ Για συγκεκριµένη κατηγορία καλύψεων, µία ζηµιά είναι δυνατόν να λήξει την προσφερόµενη κάλυψη την οποία εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση επιθυµεί δύναται να ανανεώσει καταβάλλοντας στην αντασφαλίστρια εταιρία επιπλέον ασφάλιστρο. 22 UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

23 Κατά τον ίδιο τρόπο, η ανατασφαλίστρια µπορεί να θέσει όριο στον αριθµό των ζηµιών (ή των ανανεώσεων) που δύνανται να λάβουν χώρα από την ασφαλίστρια σε µια Excess of Loss σύµβαση, ακόµα κι εάν χρησιµοποιούν τµήµα της συνολικής αξίας της κάλυψης που αρχικά είχε αποδοθεί. Ωστόσο, για κάποιες κατηγορίες κινδύνων, η αντασφαλίστρια µπορεί να θεωρηθεί αρκετά γενναιόδωρη. Για ένα πρώτο επίπεδο κάλυψης, η αντασφαλίστρια συνήθως προσφέρει απεριόριστο αριθµό ανανεώσεων (µε η χωρίς επιπλέον κόστος). Η εµπειρία τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι ο αριθµός των επιτρεπόµενων ανανεώσεων έχει σηµαντικά ελαττωθεί. Σαν αποτέλεσµα για τις Risk Excess of Loss καλύψεις συναντούµε συνήθως δύο µε τρεις επιτρεπόµενες ανανεώσεις µε πρόβλεψη έως δύο επαναλήψεις της ιδίας κάλυψης κάθε φορά στο ίδιο ποσό του αρχικού ασφαλίστρου. Για υψηλότερα επίπεδα κάλυψης (συµπεριλαµβανοµένης και της Aggregate Excess of Loss) η αντασφαλίστρια αναµένεται να αναλαµβάνει σχετικά µικρό αριθµό ζηµιών σε κάθε περίπτωση και να συναινεί σε αυστηρά περιορισµένο αριθµό ανανεώσεων µε επιπλέον ασφάλιστρο κατόπιν επελεύσεως της ζηµιάς στην ασφαλίστρια. Για την Catastrophic Excess of Loss, οι ανανεώσεις είναι περιορισµένες. Συχνά µόνον µία ζηµιά καλύπτεται ή κατά το µέγιστο δύο µε τρεις. Ανανέωση της κάλυψης µετά την πρώτη ζηµιά χρειάζεται πάντα πληρωµή επιπλέον ασφαλίστρου ακόµη και όταν µόνον τµήµα της αρχικά παρεχόµενης κάλυψης έχει εκπνεύσει από την πρώτη ζηµιά. Ο υπολογισµός του επιπλέον ασφαλίστρου διαφέρει σηµαντικά σε κάθε περίπτωση εξαιτίας της διαφορετικής φύσης του κινδύνου και της παρεχόµενης κάλυψης. Η ανανέωση είναι δυνατόν να υπολογιστεί αναλογικά σύµφωνα προς το κοµµάτι της κάλυψης που εκπνέει και της περιόδου της κάλυψης που αποµένει. Έστω για παράδειγµα µια σύµβαση Catastrophic Excess of Loss δίδει κάλυψη Excess of Loss για 40,000,000 µε Excess of Loss 10,000,000. Μία πληρωµή 10,000,000 λαµβάνει χώρα 23 UΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (NON PROPORTIONAL REINSURANCE)

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ. Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ. Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος Ορισμοί Αντασφάλιση είναι η συναλλαγή όπου το ένα μέρος, ο Αντασφαλιστής, με αντάλλαγμα ασφάλιστρο συμφωνεί να αποζημιώσει το άλλο μέρος, τον Πρωτασφαλιστή, για μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business)... 9 7 Παραδείγµατα... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business)... 9 7 Παραδείγµατα... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 Risk premium (yearly renewable term) reinsurance... 2 2 Risk premium with financing commission... 5 3 Risk premium with profit sharing... 6 4 Άλλες αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/206 Πρωί: Απόγευμα: X Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας Ερώτημα (0 μονάδες) i) Έχουμε ένα συμβόλαιο σοβαρών ασθενειών με 2-έτη διάρκεια, με τις εξής πληροφορίες: ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/2016 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 1. Σε ένα χαρτοφυλάκιο managed care προϊόντων, το 2015 συνέβησαν οι εξής ζημιές: Ζημιές ( ) 1.500 10.000 40.000

Διαβάστε περισσότερα

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται :

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται : 1. Προκειμένου να είναι επαρκής, στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού, η εκτίμηση για το ύψος της ελάχιστης ελεύθερης περιουσίας που πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 5/7/2016 Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών Τα θέματα 1 και 2 σχετίζονται με το παρακάτω τρίγωνο σωρευτικών πληρωθεισών ζημιών Παράμετρος Bondy = 0,7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 010 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. 11 π.μ.) 1. Το πλήθος των αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Ερωτήσεις Απαντήσεις Προηγούμενων Εξεταστικών Περιόδων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. π.μ.) . Το πλήθος των αποζημιώσεων N

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Επικουρικό Κεφάλαιο ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Αθήνα, 28.07.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Κανονισµός Πωλήσεων 2012

Εγκύκλιος αριθ Κανονισµός Πωλήσεων 2012 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012 ιεύθυνση Μεσιτών & Πρακτόρων Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1231 Κανονισµός Πωλήσεων 2012 Σας ευχαριστούµε θερµά για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στην Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( μ. μ.μ.) . (6 βαθμοί) Μια ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση για Ασφάλιση. Πλήρη κάλυψη.

4.1 Ζήτηση για Ασφάλιση. Πλήρη κάλυψη. 4. Ζήτηση για Ασφάλιση. Πλήρη κάλυψη. Η αγορά ασφαλιστικών συµφωνιών είναι µία ιδιαίτερη περίπτωση αγοράς δικαιωµάτων. Αντικείµενο της αγοράς αυτής είναι να δώσει την ευκαιρία µεταβίβασης εισοδήµατος από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 5 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 6 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ταυτότητα Ο.Α.Ε.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ταυτότητα Ο.Α.Ε.Π. 1 Ταυτότητα Ο.Α.Ε.Π. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το Νόμο 1796/1988 (ΦΕΚ 152 A /11-7-88). Είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με την εγγυοδοσία του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.µ. 12 µ.) Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΦΥΛΟ ΑΜΕΣΕΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΦΥΛΟ ΑΜΕΣΕΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΦΥΛΟ ΑΜΕΣΕΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Συμβάσεις που συνάπτονται μετά την 21/12/2012 ή η τελευταία δήλωση βούλησης ενός από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2005 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 51 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 46 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 ΣΕΠΔΕΜ ΣΥΓΑΠΕΖ 3 ο Εργαστήριο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Αθήνα 29-30/11/ 2016 Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 Κωνσταντίνος Τσολακίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών EIOPA-BoS-14/173 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 89(Ι)/2013 89(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7: ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7: ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2004 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 55 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 48 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Περιεχόμενα Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 4 Α1) Κλάδος Αυτοκινήτων... 4 Α2) Κλάδος Περιουσίας... 4 Α3) Κλάδος Μεταφορών... 4 Α4) Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης... 5 A5) Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. ιακρίνετε µεταξύ «Συµβατικής Αντασφάλισης» και «Προαιρετικής Αντασφάλισης». 2. Αναφέρετε και επεξηγήστε τις λειτουργίες της ασφάλισης. 3. Αναφέρετε και περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εργασιών για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης

Περιγραφή εργασιών για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης 620_ Οι λογιστικές επιπτώσεις για τους εργοδότες των διαφορετικών συστημάτων Κάτω από το σύστημα του 1 ου πυλώνα, οι εργοδότες καταβάλλουν τις υποχρεωτικές εισφορές που τους αναλογούν και που προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας Κεφάλαιο 5 Οι δείκτες διασποράς 1 Ένα παράδειγµα εργασίας Ένας καθηγητής µαθηµατικών έδωσε σε δύο τµήµατα µιας τάξης του σχολείου του το ίδιο τεστ. Η επίδοση των µαθητών του κάθε τµήµατος (όπως µετρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Κάθε έργο αποτελεί ένα οικονομικό μηχανισμό, ο οποίος αναλώνει, αλλά και παράγει χρήμα. Οι εμπλεκόμενοι στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1-01-2012 ΈΩΣ 30-06-2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ SMART PENSION 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-201 ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 23 Νοεµβρίου 2004 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυψη Πολεμικών Κινδύνων

Κάλυψη Πολεμικών Κινδύνων ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Καθηγητής: Κος Δ. Χριστοδούλου Φοιτητής: Στέφανος Μιχαηλίδης Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Για το ασφαλές μέλλον των παιδιών σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Junior Principle Στέρεες βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα! H Generali, με το πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ACTIVA INSURANCE A.A.E ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12830/05/Β/86/010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-30.06.2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30.06.2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα