ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business) Παραδείγµατα... 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business)... 9 7 Παραδείγµατα... 10"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ Risk premium (yearly renewable term) reinsurance Risk premium with financing commission Risk premium with profit sharing Άλλες αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης Μη αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης Αντασφάλιση Καταστροφικών Κινδύνων Αντασφάλιση Υπερβάλλουσας Ζηµίας Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business) Παραδείγµατα Νέα ασφαλιστική επιχείρηση προϊόντων unit linked µε περιορισµένες πηγές κεφαλαίου Μεγάλη ασφαλιστική επιχείρηση Ζωής διεξάγουσα κυρίως κερδοφόρες εργασίες Ασφαλιστική εταιρία Ζωής που επιχειρεί είσοδο στην αγορά των Νοσοκοµειακών καλύψεων Ασφαλιστική εταιρία Ζωής µε µεγάλο χαρτοφυλάκιο σε ατοµικές και οµαδικές ασφαλίσεις Καθορισµός του επιπέδου Ιδίας Κράτησης Αντασφάλιση ατόµων που υπόκεινται σε µεγαλύτερη πιθανότητα θνησιµότητας / ανικανότητας ιαχείριση... 15

2 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 Risk premium (yearly renewable term) reinsurance 1 Γνωρίζουµε γενικά ότι στις ασφαλίσεις προσώπων το απόθεµα σχηµατίζεται όπως παρακάτω: S*(V 0 + P) *(1+i) = q 0 * S +p 0 * S*V 1 = q 0 *S *(1-V 1 ) + S*V 1 Όταν η επιχείρηση αντασφαλίζει ποσό του ασφαλισµένου κεφαλαίου, R, χρησιµοποιώντας την µέθοδο risk premium, τότε το ποσό που αντασφαλίζεται κάθε χρόνο ισούται συνήθως προς: R * (1 V t ), t = 0,1,2,...,n-1. Συνεπώς εάν ο θάνατος συµβεί στο πρώτο έτος της ασφάλισης, και δεδοµένου ότι το απόθεµα κατά το έτος σύναψης της ασφάλισης V 0 ισούται προς το µηδέν, η αντασφαλιστική εταιρία πληρώνει ποσό R στην ασφαλιστική επιχείρηση, το οποίο ελαττώνεται σε περίπτωση θανάτου στα επόµενα έτη. Η ασφαλιστική επιχείρηση καθορίζει το ασφάλιστρο που πληρώνει στην αντασφαλίστρια κάθε χρόνο, εφαρµόζοντας το ποσοστό του ασφαλίστρου κινδύνου που προτείνεται από τον αντασφαλιστή στο ποσό που αντασφαλίζει στον συγκεκριµένο χρόνο. Το προτεινόµενο ποσοστό ανανεώνεται σε ετήσια βάση βαίνοντας αυξανόµενο µε την ηλικία του ασφαλισµένου. Έχουµε δηλαδή ένα αυξανόµενο ποσοστό ασφαλίστρου το οποίο εφαρµόζεται σε ένα µειούµενο αντασφαλισθέν ποσό, µε αποτέλεσµα το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην αντασφαλίστρια να µεταβάλλεται κάθε χρόνο. Η αντασφαλιστική επιχείρηση καθορίζει το ποσοστό του ασφαλίστρου κινδύνου βάσει της εκτίµησης που έχει κάνει στην θνησιµότητα για το κοµµάτι των εργασιών που πρόκειται να αντασφαλίσει και στην συνέχεια προσθέτει τα έξοδα και τα περιθώρια κέρδους. Μπορεί κατόπιν να επιλέξει να παρουσιάσει τα ποσοστά αυτά µε διάφορους τρόπους: 1 Μέθοδος Αντασφάλισης (συνήθως ετησίως ανανεούµενη) βάσει της οποίας η ασφαλιστική επιχείρηση εκχωρεί συγκεκριµένο στοιχείο κινδύνου όπως η θνησιµότητα ή η νοσηρότητα. 2 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

3 Για παράδειγµα, µπορεί να βασίσει αυτά τα ποσοστά στην τελική θνησιµότητα, επιλέγοντας έκπτωση 50% στον πρώτο χρόνο. Εναλλακτικά µπορεί να παρουσιάσει τα ποσοστά του ασφαλίστρου κινδύνου βάσει επιλεγµένων πινάκων µε περίοδο επιλογής 2 ή περισσότερα έτη. Ο αντασφαλιστής µπορεί είτε να ενσωµατώσει τα έξοδα και τα περιθώρια κέρδους του στο ποσοστό του ασφαλίστρου κινδύνου είτε να ζητήσει εφάπαξ ποσό κατά την σύναψη της σύµβασης (δικαίωµα συµβολαίου) είτε να απαιτήσει ταυτόχρονα και τα δύο αυτά µεγέθη. Επίσης εγγυάται ότι τα ποσοστά αυτά δεν θα αλλάξουν κατά την διάρκεια της σύµβασης. Τα αντασφάλιστρα πληρώνονται ετησίως και ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής των ασφαλίστρων από πλευράς του ασφαλισµένου. Σε µηνιαία βάση πληρώνονται για ορισµένα συµβόλαια unit linked. Για τα ασφαλιστικά προϊόντα εκτός των unit linked δύο είναι οι βασικές µέθοδοι που καθορίζουν το αντασφαλισθέν ποσό κάθε χρόνο: Η µέθοδος µειούµενης ιδίας κράτησης (the reducing retention method RRM) Η µέθοδος σταθερής ιδίας κράτησης (the constant retention method CRM) Έστω S το ασφαλισµένο κεφάλαιο του συµβολαίου από το οποίο τµήµα ίσο προς R αντασφαλίζεται. Τότε, σύµφωνα προς κάθε µία µέθοδο το αντασφαλισθέν ποσό καθορίζεται ως εξής: RRM CRM Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Κινδύνου S S*V t S S*V t Αντασφαλισθέν Ποσό R R*V t R S*V t if > 0 Ασφαλισµένο Κεφάλαιο S R, if R S*V (S R) * ( 1- V Κινδύνου Ιδίας Κράτησης t ) t > 0 S*(1- V t ) if R S*V t <= 0 Σύµφωνα προς τον παραπάνω πίνακα: (σε ) 3 Risk premium (yearly renewable term) reinsurancetp PT

4 Xρησιµοποιώντας την RRM το ποσό του ασφαλισµένου κεφαλαίου κινδύνου που αποτελεί την ιδία κράτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης έχει αρχική τιµή ίση προς S R και µειώνεται καθ όλη την διάρκεια ισχύος του συµβολαίου βάσει των σχηµατιζόµενων αποθεµάτων ποσού ίσου προς S R. Xρησιµοποιώντας την CRM το ποσό του ασφαλισµένου κεφαλαίου κινδύνου που αποτελεί την ιδία κράτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης παραµένει σταθερό ίσο προς S R έως ότου µηδενιστεί το αντασφαλισθέν ποσό και λήξει η αντασφαλιστική σύµβαση. Στην συνέχεια ελαττώνεται βάσει των σχηµατιζόµενων αποθεµάτων ποσού ίσου προς S. Η τελευταία µέθοδος είναι πιο δύσκολη την διαχείριση ιδιαίτερα εάν υπάρχουν ελλείµµατα ή περιορισµένη περίοδος πληρωµών, ή ακόµα όταν ο ασφαλισµένος υπόκειται σε γοργά αυξανόµενο επιπλέον κίνδυνο. Η ασφαλιστική επιχείρηση, η εκχωρούσα τον κίνδυνο, µπορεί να αφαιρεί το αναλογούν στα αντασφάλιστρα ποσό αποθέµατος. Η αφαίρεση αυτή είναι συνήθως στο επίπεδο του 50% του αντασφαλίστρου στην διάρκεια του έτους. Το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας υπόκειται στο µικτό (πριν δηλαδή λάβει χώρα η αντασφάλιση) ποσό αποθεµάτων µε τις ίδιες µέγιστες αθροιστικά µειώσεις όπως αυτές περιγράφηκαν στους αρχικούς όρους της σύµβασης. Συνεπώς, µια επιχείρηση που αντασφαλίζει µεγάλο κοµµάτι των εργασιών της δεν δύναται να ελαττώσει το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας µε ολόκληρο το αποδοτέο ποσό των εκχωρούµενων εργασιών της. Η RRM µέθοδος µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τις ασφαλιστικές εργασίες Νοσοκοµειακών καλύψεων. Στην περίπτωση αυτή το ασφαλισµένο κεφάλαιο κινδύνου που 4 Risk premium (yearly renewable term) reinsurancetp PT

5 αντασφαλίζεται είτε παραµένει σταθερό ποσό της παροχής είτε µεταβάλλεται σε περίπτωση για παράδειγµα που συνδέεται µε κάποιο δείκτη. Το ασφάλιστρο του κινδύνου λαµβάνει υπόψη την πιθανότητα να εµφανισθεί ζηµιά στην εξεταζόµενη χρήση και το αναµενόµενο ποσό παροχής που πρέπει να πληρωθεί κάτω από την συγκεκριµένη ζηµιά. 2 Risk premium with financing commission 2 Η αντασφάλιση σύµφωνα προς την µέθοδο risk premium µπορεί να συνδεθεί µε οικονοµική συµφωνία βάσει της οποίας ο αντασφαλιστής απαλλάσσει την ασφαλιστική επιχείρηση από τµήµα της Νέας Παραγωγής. Μια συµφωνία που προβλέπει για κάποιο δάνειο από την αντασφαλιστική εταιρία δεν θα βοηθούσε καθώς τα δάνεια αποτελούν πλέον στοιχείο υποχρεώσεων γι αυτήν. Για τον λόγο αυτό, το δάνειο εµφανίζεται ως προµήθεια από την αντασφαλίστρια και σχετίζεται άµεσα µε τον όγκο των αντασφαλιστικών εργασιών. Το ποσό αυτό των προµηθειών εξοφλείται σε µια σειρά ετών µέσω των αντασφαλίστρων (για τον καθορισµό των αποπληρωµών ο αντασφαλιστής λαµβάνει υπόψη του και την ακυρωσιµότητα του χαρτοφυλακίου). Το σύνολο των διαδικασιών για την σύσταση ενός λογαριασµού δανείου συνήθως ονοµάζεται λογαριασµός ελλείµµατος. Ένας τέτοιος λογαριασµός συστήνεται κάθε µήνα για την νέα παραγωγή που αντασφαλίζεται, µε αρχικό ποσό το ποσό της προµήθειας που πληρώνεται (ή του δανείου που χορηγείται από την αντασφαλίστρια). 2 Ασφάλιστρο κινδύνου µε,χρηµατοδοτούµενη προµήθεια 5 Risk premium with financing commissiontp PT

6 3 Risk premium with profit sharing3 Η αντασφάλιση σύµφωνα προς την µέθοδο risk premium µπορεί να συνδεθεί µε οικονοµική συµφωνία βάσει της οποίας η ασφαλιστική επιχείρηση λαµβάνει πίσω τµήµα από τα κέρδη που επιτυγχάνonται από τις επενδύσεις της αντασφαλίστριας. Μία τέτοια συµφωνία µπορεί να δεσµεύει για έναν ελάχιστο εν ισχύ αριθµό εκχωρήσεων. Το κέρδος στην συνέχεια καθορίζεται ως εξής: Αποθέµατα υπολογισµένα στην αρχή της περιόδου (απόθεµα κινδύνου εν ισχύ (unexpired risk reserve)) + πληρωθέντα αντασφάλιστρα σύνολο πληρωθεισών και εκκρεµών αποζηµιώσεων σύνολο εξόδων αντασφαλιστή και περιθωρίων κέρδους αποθέµατα υπολογισµένα στην λήξη της περιόδου Η ασφαλιστική επιχείρηση παίρνει ποσοστό επί του παραπάνω ποσού. 4 Άλλες αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές πάνω στις παραπάνω περιγραφόµενες βασικές αναλογικές µεθόδους. Μία τέτοια παραλλαγή αποτελεί η περίπτωση όπου η αντασφαλιστική επιχείρηση προχωρά σε κατάθεση ποσού (deposit back) στην ασφαλίστρια βάσει των αρχικών όρων της σύµβασης. Η αντασφαλίστρια δηλαδή καταθέτει µαζί µε την εταιρία που εκχωρεί τον κίνδυνο τα κεφάλαια που καλύπτουν το απόθεµα. Σαν αποτέλεσµα η εταιρία που εκχωρεί τον κίνδυνο είναι σε θέση να µειώσει το κόστος της Νέας Παραγωγής διατηρώντας τα σχηµατιζόµενα αποθέµατα πριν αφαιρεθεί από αυτά το ποσό της αντασφάλισης. Το παρακάτω παράδειγµα περιγράφει πως µια τέτοια µέθοδος λαµβάνει χώρα: 3 Ασφάλιστρο κινδύνου µε συµµετοχή στα κέρδη 6 Risk premium with profit sharing

7 Έστω επιχείρηση Α αντασφαλίζει ένα συµβόλαιο µε την επιχείρηση Β. Τι θα συνέβαινε στον πρώτο χρόνο εάν η Α δεν προχωρούσε σε αντασφάλιση; Έστω P το µικτό ασφάλιστρο µείον τα πραγµατικά έξοδα της Α (το ποσό αυτό µπορεί να είναι και αρνητικό), V το µικτό απόθεµα του συµβολαίου που πρέπει να σχηµατίσει η Α. Η Α υφίσταται κόστος νέας παραγωγής ίσο προς V P. Στην πράξη η Α αντασφαλίζει ποσοστό k του συµβολαίου µε την Β µε αποτέλεσµα το κόστος της Νέας Παραγωγής της Α να µειώνεται κατά k * (V P) και η Β να έχει κόστος Νέας Παραγωγής ίσο προς k * (V P) (θεωρώντας ότι ακολουθεί τον ίδιο τρόπο αποθεµάτων µε την Α). Η Β συνεπώς έχει υποχρέωση ποσού ίσου προς k* V για το οποίο κρατά αντίστοιχο ποσό κεφαλαίου. Κάτω από µια deposit back συµφωνία η Β θα καταθέσει κεφάλαιο ίσο προς k * V µε την Α. Η Α δηλαδή έχει αυξήσει την περιουσία της κατά ποσό ίσο προς k * V αλλά οφείλει να θέσει ισόποση υποχρέωση. Το κόστος της Νέας Παραγωγής της Α ισούται προς: (1-k)*(V P) + k * V - k * V = (1- k)*(v P) (δηλαδή δεν αλλάζει) ενώ το απόθεµα που κρατά είναι ίσο προς: k* V + (1 k) * V = V (το µικτό απόθεµα του συµβολαίου που πρέπει να σχηµατίσει η Α) Σηµειώνεται ότι η αντασφαλίστρια θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις αποδόσεις κεφαλαίου στις καταθέσεις που έχει κάνει προκειµένου να καθορίσει τους όρους της σύµβασης. 7 Άλλες αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης

8 5 Μη αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης Οι αντασφαλιστικές µέθοδοι που έχουµε περιγράψει είναι γνωστές ως αναλογικές µέθοδοι. Κάτω από αυτές η αντασφαλίστρια γνωρίζει εκ των προτέρων, πριν δηλαδή συµβεί η ζηµιά, την υποχρέωσή της. Πέραν αυτών υπάρχουν επίσης µέθοδοι, γνωστοί ως µη αναλογικές µέθοδοι που εφαρµόζονται όταν η αντασφαλιστική επιχείρηση δεν γνωρίζει το µέγεθος της υποχρέωσής της παρά µόνον όταν έχει συµβεί η ζηµιά. 5.1 Αντασφάλιση Καταστροφικών Κινδύνων Στόχος της αντασφάλισης καταστροφικών κινδύνων είναι να ελαττώσει την ενδεχόµενη ζηµιά (στην ασφαλιστική επιχείρηση) από ένα σύνολο κινδύνων, όπως: Έστω ότι ασφαλιστική εταιρία ζωής ασφαλίζει τα διοικητικά στελέχη µιας επιχείρησης Στην περίπτωση ενός αεροπορικού ατυχήµατος η εταιρία θα επιβαρυνθεί µε πολύ µεγάλο κόστος ακόµα και εάν έχει αντασφαλίσει το συγκεκριµένο συµβόλαιο. Έστω ότι ασφαλιστική εταιρία έχει οµαδικό συµβόλαιο για τους υπαλλήλους µιας µεγάλης χηµικής βιοµηχανίας. Στην περίπτωση χηµικής έκρηξης η εταιρία θα επιβαρυνθεί µε πολύ µεγάλο κόστος ακόµα και εάν έχει αντασφαλίσει το συγκεκριµένο συµβόλαιο. Καταστροφικό κίνδυνο δηλαδή θεωρούµε, σύµφωνα προς τα παραπάνω, κάθε κίνδυνο που προκαλεί ζηµιές για ένα σύνολο προσώπων από περιστατικά όπως: σεισµός, χηµική έκρηξη, αεροπορικό ατύχηµα. Εξαιρούνται συνήθως οι κίνδυνοι που οφείλονται σε πόλεµο, επιδηµίες και πυρηνικά. Εφαρµογή της Μεθόδου Η αντασφαλιστική επιχείρηση συµφωνεί να καταβάλλει κάποιο ποσό στην περίπτωση επέλευσης καταστροφικού κινδύνου, (όπως αυτός ορίζεται στην σύµβαση). εν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος ορισµός για το τι συνιστά µια καταστροφή, αλλά τυπικά περιλαµβάνει περιπτώσεις κάποιου ελάχιστου αριθµού ατόµων (έστω 5), οι οποίοι πεθαίνουν εξαιτίας συγκεκριµένου περιστατικού σε συγκεκριµένο χρόνο (π.χ. σε 48 ώρες). 8 Μη αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης

9 Στην σύµβαση προσδιορίζεται το ποσό που θα καταβάλλει η αντασφαλιστική επιχείρηση στην περίπτωση επέλευσης του κινδύνου Συνήθως το ποσό αυτό είναι το υπερβάλλον του ποσού της ιδίας κράτησης. Η υποχρέωση της αντασφαλιστικής επιχείρησης συνίσταται στο υπερβάλλον ποσό που συνήθως περιορίζεται σε κάποιο ανώτατο όριο. Πέραν αυτού του ορίου επιβαρύνεται η ασφαλιστική επιχείρηση. 5.2 Αντασφάλιση Υπερβάλλουσας Ζηµίας Με την συγκεκριµένη σύµβαση η αντασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να καλύψει το υπερβάλλον ποσό της ιδίας κράτησης όπως αυτό καθορίζεται στο συµβόλαιο. Αυτό το είδος της κάλυψης δεν εφαρµόζεται συνήθως όταν το ποσό της ζηµιάς είναι εκ των προτέρων γνωστό στην περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Εφαρµόζεται συνήθως σε ασφαλιστικές εργασίες υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποχρέωση της αντασφαλίστριας αρχίζει όταν η ασφαλιστική επιχείρηση έχει πληρώσει για καθορισµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. για 2 χρόνια). Απαλλάσσεται δηλαδή η ασφαλιστική επιχείρηση από ζηµιές που πληρώνονται επί µακρόν. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business) Η µέθοδος αντασφάλισης που εφαρµόζεται για οµαδικές ασφαλίσεις εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την σχέση µεταξύ του επιπέδου του ποσού της κάλυψης της εξεταζόµενης οµάδας και της ιδίας κράτησης της ασφαλιστικής επιχείρησης. Πολλές φορές η επιχείρηση καθορίζει διαφορετικό ποσό ιδίας κράτησης για οµάδες εργαζοµένων και για ατοµικές ασφαλίσεις προσώπων. Είναι δυνατόν δηλαδή για το ίδιο πρόσωπο το ποσό της ιδίας κράτησης να είναι διαφορετικό σε ατοµικό συµβόλαιο ζωής από το αντίστοιχο σε οµαδικό συµβόλαιο. Ακόµα κι όταν το ποσό της κάλυψης των µελών του οµαδικού συµβολαίου είναι υψηλότερο από το ποσό της ιδίας κράτησης η επιχείρηση µπορεί να συνάψει αντασφαλιστική σύµβαση µε ικανοποιητικούς γι αυτήν όρους. Το είδος της αντασφάλισης είναι στην βάση της quota share ή της surplus.για παράδειγµα κάτω από την quota share µπορεί να αντασφαλίσει το 60% του ποσού της κάλυψης κάθε µέλους της οµάδας. 9 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business)

10 Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να εγγράψει κίνδυνο που, σε περίπτωση επέλευσής του, η ζηµιά θα υπερβεί το ανώτατο εκείνο όριο κάλυψης που είναι σε θέση να αναλάβει, προχωρώντας σε αντασφάλιση τµήµατος ή ακόµα και ολόκληρου αυτού του ποσού. Επίσης κάτω από την surplus µπορεί να αντασφαλίσει οποιοδήποτε ποσό πέραν των 20,000 για κάλυψη ζωής ή 2,000 ετησίως για νοσοκοµειακή κάλυψη. Για οµαδικές ασφαλίσεις ζωής εφαρµόζεται συνήθως η surplus ενώ στις νοσοκοµειακές καλύψεις η quota share. 7 Παραδείγµατα Τα παρακάτω παραδείγµατα απαντούν ερωτήσεις που συχνά συναντούνται στην πράξη όπως: Ποιοι παράγοντες συντελούν στο να δηµιουργηθεί η ανάγκη µια ασφαλιστική επιχείρηση να προβεί σε αντασφαλιστικές εργασίες; Βάσει των αναγκών της ασφαλιστικής επιχείρησης ποιο είδος σύµβασης µπορεί να θεωρηθεί ως το πλέον κατάλληλο; Ποιο διάστηµα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως το πλέον κατάλληλο για να κυµανθεί το επίπεδο της ιδίας κράτησης και το µέγιστο ποσό της αντασφαλιστικής κάλυψης; 7.1 Νέα ασφαλιστική επιχείρηση προϊόντων unit linked µε περιορισµένες πηγές κεφαλαίου Στην συγκεκριµένη επιχείρηση, το ποσό της ιδίας κράτησης θα πρέπει να είναι χαµηλό προκειµένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος του θανάτου σε µικρό χαρτοφυλάκιο. Η µέθοδος αντασφάλισης που θα εφαρµοστεί θα πρέπει να συντελεί στην µείωση του κόστους της νέας παραγωγής. Η επιχείρηση θέλει να σχηµατίσει το ποσό των εσόδων από το ποσό των ασφαλίστρων από ιδία κράτηση το συντοµότερο δυνατόν και συνεπώς θα επιλέξει την αντασφάλιση βάσει της µεθόδου risk premium. Θα πρέπει επίσης να συνάψει οικονοµική σύµβαση χορηγούµενης προµήθειας που θα την βοηθήσει να ελαττώσει το κόστος της νέας παραγωγής. Η αντασφάλιση µπορεί να είναι σε βάση quota share ή µε σχετικά χαµηλό ποσό ιδίας κράτησης σε βάση surplus. Θα µπορούσε επίσης να αντασφαλιστεί για καταστροφικό κίνδυνο. 10 Παραδείγµατα

11 7.2 Μεγάλη ασφαλιστική επιχείρηση Ζωής διεξάγουσα κυρίως κερδοφόρες εργασίες Μια τέτοια επιχείρηση έχει συνήθως σηµαντικό ποσό ελεύθερης (από υποχρεώσεις) περιουσίας. Μπορεί συνεπώς να απορροφήσει ικανό κοµµάτι του κινδύνου από θνησιµότητα και να χρηµατοδοτήσει το κόστος της Νέας Παραγωγής. Θα προτιµά λοιπόν υψηλό ποσό ιδίας κράτησης προκειµένου να µην παραχωρεί υψηλό ποσό κέρδους στον αντασφαλιστή. Επιλέγει την αντασφάλιση βάσει της µεθόδου risk premium χωρίς να συνάψει οικονοµική σύµβαση χορηγούµενης προµήθειας Θα µπορούσε επίσης να αντασφαλιστεί για καταστροφικό κίνδυνο. 7.3 Ασφαλιστική εταιρία Ζωής που επιχειρεί είσοδο στην αγορά των Νοσοκοµειακών καλύψεων Μια τέτοια επιχείρηση επειδή ανοίγει εργασίες σε καινούργια αγορά επιθυµεί να συµβουλευτεί την τεχνογνωσία και την εµπειρία της αντασφαλίστριας σε θέµατα όπως ο σχεδιασµός και η τιµολόγηση τέτοιων προϊόντων. Θα επιλέξει συνεπώς ένα χαµηλό ποσό ιδίας κράτησης και να αντασφαλιστεί βάσει της quota share, προκειµένου να αποκτήσει εµπειρία χωρίς την ανάληψη µεγάλου κινδύνου. Ως προς το είδος της εφαρµοζόµενης µεθόδου αντασφάλισης αυτή θα είναι µε κάλυψη excess of loss εκτός αν το ποσό της ιδίας κράτησης είναι χαµηλό. Εάν επίσης επιθυµεί να εφαρµόσει surplus, η σύµβαση µπορεί να συναφθεί βάσει της risk premium. Θα µπορούσε επίσης να αντασφαλιστεί για καταστροφικό κίνδυνο εάν τέτοια κάλυψη είναι διαθέσιµη για νοσοκοµειακές καλύψεις. 7.4 Ασφαλιστική εταιρία Ζωής µε µεγάλο χαρτοφυλάκιο σε ατοµικές και οµαδικές ασφαλίσεις Ο µεγάλος κίνδυνος για µια τέτοια επιχείρηση είναι οι διαφορετικές διακυµάνσεις στην εµπειρία από θνησιµότητα και νοσηρότητα. Η επιχείρηση υπόκειται επίσης σε καταστροφικό κίνδυνο. Θα επιλέξει συνεπώς την αναλογική µέθοδο αντασφάλισης σε επίπεδο συµβολαίου (surplus) σε ικανοποιητικά υψηλό επίπεδο κάλυψης για οµαδικές ασφαλιστικές εργασίες. Βέβαια θα µπορούσε να 11 Παραδείγµατα

12 επιλέξει να αντασφαλιστεί και µε quota share. Θα µπορούσε επίσης να αντασφαλιστεί για καταστροφικό κίνδυνο. Για τις ασφαλιστικές εργασίες που σχετίζονται µε νοσοκοµειακές καλύψεις µπορεί να υιοθετήσει την quota share µέθοδο ή ίσως και την excess of loss. 8 Καθορισµός του επιπέδου Ιδίας Κράτησης εδοµένου ότι η ασφαλιστική επιχείρηση θα συνάψει σύµβαση αναλογικής αντασφάλισης, θα πρέπει να καθορίσει τα όρια της ιδίας κράτησης που σκοπεύει να υιοθετήσει. Με την υπόθεση ενός απλού µοντέλου κάποια βασικά στατιστικά µεγέθη που µπορεί να χρησιµοποιήσει είναι τα παρακάτω: Έστω Ν άτοµα που υπόκεινται σε θνησιµότητα q και σε ασφαλισµένο κεφάλαιο κινδύνου S. Το ετήσιο αναµενόµενο κόστος λόγω θνησιµότητας ισούται προς: N*q*S. Η ιασπορά του παραπάνω κόστους (θεωρώντας ανεξάρτητες µεταβλητές) ισούται προς: N*[q*S 2 (q*s) 2 ] = N*q*p*S 2. Ο συντελεστής της διασποράς (δηλαδή ο λόγος της τυπικής απόκλισης προς την µέση τιµή) ισούται προς: p q * N. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο συντελεστής διασποράς ελαττώνεται µε την αύξηση της θνησιµότητας q, και αυτή η θεωρητική µείωση στην διασπορά υπονοεί, ίσως, την υιοθέτηση υψηλότερων ορίων ιδίας κράτησης για τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα καθώς και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στην πράξη βέβαια, και για τα συγκεκριµένα άτοµα, κάποιες εταιρίες υιοθετούν κάπως χαµηλότερο όριο ιδίας κράτησης, αντανακλώντας έτσι µια αύξηση στην διασπορά του κόστους θνησιµότητάς τους. Προκειµένου να καθοριστεί το σχέδιο βάσει του οποίου η ασφαλιστική επιχείρηση υιοθετεί τα όρια ιδίας κράτησης θα πρέπει καταρχήν να εκτιµήσει την κατανοµή του κόστους θνησιµότητας στο χαρτοφυλάκιο εφαρµόζοντας διαδοχικά διάφορα ποσά ιδίας κράτησης. Βάσει αυτών θα πρέπει στην 12 Καθορισµός του επιπέδου Ιδίας Κράτησης

13 συνέχεια να εκτιµήσει την πιθανότητα για διάφορα επίπεδα απόκλισης του ενδεχόµενου κόστους θνησιµότητας από το αναµενόµενο. Μία προσέγγιση θα είναι να θέσει ένα τέτοιο όριο ιδίας κράτησης ούτως ώστε η πιθανότητα του να αδυνατεί η επιχείρηση να σχηµατίσει περιθώριο φερεγγυότητας να είναι µικρότερη συγκεκριµένου ποσοστού. Γενικά θα λέγαµε ότι η επιχείρηση θα υιοθετήσει ένα στοχαστικό µοντέλο για την αναµενόµενη θνησιµότητα. Στην συνέχεια θα µοντελοποιήσει τις ασφαλιστικές εργασίες, προβάλλοντας τις αναµενόµενες ζηµιές και την αξία της περιουσίας και των υποχρεώσεων. Προσοµοιώνοντας τα µεγέθη των επόµενων οικονοµικών χρήσεων µπορεί στη συνέχεια να καθορίσει ένα επίπεδο ιδίας κράτησης έτσι ώστε η πιθανότητα να είναι σε θέση να σχηµατίσει το περιθώριο φερεγγυότητάς της να είναι πολύ υψηλή (π.χ. 99.5%). Μια άλλη προσέγγιση είναι µέσω διερεύνησης της επίδρασης στα αποτελέσµατα της επιχείρησης των συντελεστών διαφόρων παροχών που είναι δυνατόν να προβλέπονται από την ασφαλιστική επιχείρηση λόγω π.χ. διατηρησιµότητας συµβολαίου. Καθορίζονται δηλαδή τα µέγιστα ποσά ιδίας κράτησης έτσι ώστε η πιθανότητα διακύµανσης αυτών των συντελεστών (εξαιτίας των διακυµάνσεων του κόστους της θνησιµότητας), οι οποίοι εκφραζόµενοι ως ποσοστό υπερβαίνουν έστω το 1% 0 του ασφαλισµένου κεφαλαίου να διατηρείται σε σχετικά χαµηλό επίπεδο. Άλλη προσέγγιση είναι να θεωρηθεί το σύνολο a) Του κόστους χρηµατοδότησης ενός ικανού αποθέµατος που θα καλύπτει τις διακυµάνσεις του κόστους της θνησιµότητας και b) Του κόστους αντασφαλιστικής σύµβασης. Ο αντασφαλιστής συνήθως εσωκλείει τα έξοδα και το περιθώριο κέρδους στους όρους της σύµβασης και η ασφαλιστική επιχείρηση επισυνάπτει τα έξοδα διαχείρησης. Με αύξηση των ορίων ιδίας κράτησης το (1) αυξάνεται ενώ το (2) µειώνεται. Η ασφαλιστική επιχείρηση είναι δυνατόν να υιοθετεί το όριο ιδίας κράτησης που ελαχιστοποιεί το άθροισµα των (1) και (2). 13 Καθορισµός του επιπέδου Ιδίας Κράτησης

14 9 Αντασφάλιση ατόµων που υπόκεινται σε µεγαλύτερη πιθανότητα θνησιµότητας / ανικανότητας Έστω ασφαλισµένος που υπόκειται σε αυξανόµενο κίνδυνο, ούτως ώστε η πιθανότητα θνησιµότητας αυτού να εκφράζεται ως: q = (1+α)*q, όπου q η πιθανότητα θνησιµότητας και α ο βαθµός κατά τον οποίο θεωρούµε ότι αυξάνει η θνησιµότητα. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αποφασίσει να χρεώσει επασφάλιστρο υπολογιζόµενο ως ποσοστό επί τοις χιλίοις στο ασφαλισµένο κεφάλαιο. ηλαδή ίσο προς: 1 * [1000*( π π ) +c], 1 k όπου π και π τα ασφάλιστρα κινδύνου βάσει αντίστοιχα της κανονικής και της πλέον αυξηµένης θνησιµότητας, και k, c οι επιβαρύνσεις τακτικών και ενδεχοµένων εξόδων. Εάν χρησιµοποιείται η αντασφαλιστική µέθοδος βάσει του ασφαλίστρου του κινδύνου η ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει στον αντασφαλιστή: το κανονικό ποσό του ασφαλίστρου του κινδύνου και το αντίστοιχο ποσό του επασφαλίστρου ή το κυµαινόµενο ασφάλιστρο κινδύνου που υπολογίζεται µε βάση το αυξηµένο ποσοστό θνησιµότητας Για τους ανάπηρους θεωρείται ότι υπόκεινται σε αυξηµένη θνησιµότητα, µ = µ + α και το ασφάλιστρο υπολογίζεται µε την αξία της ράντας όπως αυτή υπολογίζεται θεωρώντας αντίστοιχα ένα σχετικά υψηλό επιτόκιο. Ειδικότερα: ' a x:n = n t 0 exp{ 0 ( µ x + s + α + δ ) ds} dt = ( a+δ ) a x: n και ' A x:n = 1- δ* a ' x:n 14 Αντασφάλιση ατόµων που υπόκεινται σε µεγαλύτερη πιθανότητα θνησιµότητας / ανικανότητας

15 10 ιαχείριση Η σύµβαση µεταξύ της ασφαλιστικής και της αντασφαλιστικής επιχείρησης µπορεί να είναι της µορφής: a) Facultative / facultative b) Facultative / obligatory c) Obligatory / obligatory Σύµφωνα προς την πρώτη η ασφαλιστική επιχείρηση είναι ελεύθερη να επιλέξει το είδος της αντασφάλισης και την αντασφαλιστική επιχείρηση Αντίστοιχα η αντασφαλιστική επιχείρηση είναι ελεύθερη να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση της σύµβασης. Σύµφωνα προς την δεύτερη υπάρχουν περιορισµοί όπως ότι η ασφαλιστική επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιλέξει συγκεκριµένη αντασφαλιστική επιχείρηση όταν όµως προβεί σε τέτοια επιλογή η αντασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να αποδεχθεί, µέσα βέβαια σε κάποια πλαίσια, την πρόταση της σύµβασης. Η τρίτη µορφή είναι γνωστή ως αυτόµατη σύµβαση. Η έκταση κάτω από την οποία η αντασφαλιστική επιχείρηση είναι δυνατόν να παρέχει αυτόµατη αντασφαλιστική κάλυψη, εξαρτάται από το επίπεδο της εµπιστοσύνης που έχει στην ικανότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης να αποτιµά σωστά τους κινδύνους που αναλαµβάνει. Για παράδειγµα κάτω από µια αυτόµατη σύµβαση όπου η ασφαλιστική επιχείρηση έχει µέγιστο ποσό ιδίας κράτησης 100,000 ανά άτοµο, η αντασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να προσφέρει έως 3 φορές το ποσό της ιδίας κράτησης. Μια αντασφαλιστική σύµβαση οφείλει να καθορίζει: Τον τύπο της σύµβασης (υποχρεωτική ή προεραιτική) Την έκταση της παρεχόµενης αυτόµατης ανανέωσης Την βάση και τους όρους στους οποίους υπόκειται Την λογιστική διαδικασία καθώς και τον τρόπο διαχείρησης Την διαιδκασία που ακολουθείται σε περίπτωση διαφωνίας των δύο µερών. 15 ιαχείριση

16 Στην σύµβαση πρέπει επίσης να διευκρινίζεται εάν είναι δυνατή η όχι η αναθεώρησή της στην περίπτωση που επιτρέπεται η ασφαλιστική επιχείρηση να ελλατώσει τις υπάρχουσες αντασφαλιστικές καλύψεις όταν αυξάνει το όριο ιδίας κράτησης. 16 ιαχείριση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 2 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 2 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 2 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 2.1 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (FACULTATIVE REINSURANCE)...4 2.2 ΣΥΜΒΑΣΗ (TREATY)...5 2.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ Ατοµική ασφάλιση υγείας Οµαδικές ασφαλίσεις Οµαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Κίνδυνοι κατά Ζωής & Υγείας και η διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ιαν. 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ιαν. 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ιαν. 2015 ΚΠ.20150101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΠ20150101 1 ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ... 3 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 3 2.1 Συστήματα Συνεργασίας Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο > Προτού Ασφαλιστείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 5 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής

Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής Αναλογιστικά Μαθηµατικά Ασφαλίσεων Ζωής Αλέξανδρος Α. Ζυµπίδης Λέκτορας Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Αναλογιστής τ. Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 ii Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή... 3 Α. Κριτήρια καταλληλότητας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών... 3 Αξιολόγηση του Δικτύου... 4 Υποχρεώσεις και όροι συνεργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άσκηση 1 Η τράπεζα Α αγόρασε την 31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 89(Ι)/2013 89(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα