ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business) Παραδείγµατα... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business)... 9 7 Παραδείγµατα... 10"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ Risk premium (yearly renewable term) reinsurance Risk premium with financing commission Risk premium with profit sharing Άλλες αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης Μη αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης Αντασφάλιση Καταστροφικών Κινδύνων Αντασφάλιση Υπερβάλλουσας Ζηµίας Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business) Παραδείγµατα Νέα ασφαλιστική επιχείρηση προϊόντων unit linked µε περιορισµένες πηγές κεφαλαίου Μεγάλη ασφαλιστική επιχείρηση Ζωής διεξάγουσα κυρίως κερδοφόρες εργασίες Ασφαλιστική εταιρία Ζωής που επιχειρεί είσοδο στην αγορά των Νοσοκοµειακών καλύψεων Ασφαλιστική εταιρία Ζωής µε µεγάλο χαρτοφυλάκιο σε ατοµικές και οµαδικές ασφαλίσεις Καθορισµός του επιπέδου Ιδίας Κράτησης Αντασφάλιση ατόµων που υπόκεινται σε µεγαλύτερη πιθανότητα θνησιµότητας / ανικανότητας ιαχείριση... 15

2 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 Risk premium (yearly renewable term) reinsurance 1 Γνωρίζουµε γενικά ότι στις ασφαλίσεις προσώπων το απόθεµα σχηµατίζεται όπως παρακάτω: S*(V 0 + P) *(1+i) = q 0 * S +p 0 * S*V 1 = q 0 *S *(1-V 1 ) + S*V 1 Όταν η επιχείρηση αντασφαλίζει ποσό του ασφαλισµένου κεφαλαίου, R, χρησιµοποιώντας την µέθοδο risk premium, τότε το ποσό που αντασφαλίζεται κάθε χρόνο ισούται συνήθως προς: R * (1 V t ), t = 0,1,2,...,n-1. Συνεπώς εάν ο θάνατος συµβεί στο πρώτο έτος της ασφάλισης, και δεδοµένου ότι το απόθεµα κατά το έτος σύναψης της ασφάλισης V 0 ισούται προς το µηδέν, η αντασφαλιστική εταιρία πληρώνει ποσό R στην ασφαλιστική επιχείρηση, το οποίο ελαττώνεται σε περίπτωση θανάτου στα επόµενα έτη. Η ασφαλιστική επιχείρηση καθορίζει το ασφάλιστρο που πληρώνει στην αντασφαλίστρια κάθε χρόνο, εφαρµόζοντας το ποσοστό του ασφαλίστρου κινδύνου που προτείνεται από τον αντασφαλιστή στο ποσό που αντασφαλίζει στον συγκεκριµένο χρόνο. Το προτεινόµενο ποσοστό ανανεώνεται σε ετήσια βάση βαίνοντας αυξανόµενο µε την ηλικία του ασφαλισµένου. Έχουµε δηλαδή ένα αυξανόµενο ποσοστό ασφαλίστρου το οποίο εφαρµόζεται σε ένα µειούµενο αντασφαλισθέν ποσό, µε αποτέλεσµα το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην αντασφαλίστρια να µεταβάλλεται κάθε χρόνο. Η αντασφαλιστική επιχείρηση καθορίζει το ποσοστό του ασφαλίστρου κινδύνου βάσει της εκτίµησης που έχει κάνει στην θνησιµότητα για το κοµµάτι των εργασιών που πρόκειται να αντασφαλίσει και στην συνέχεια προσθέτει τα έξοδα και τα περιθώρια κέρδους. Μπορεί κατόπιν να επιλέξει να παρουσιάσει τα ποσοστά αυτά µε διάφορους τρόπους: 1 Μέθοδος Αντασφάλισης (συνήθως ετησίως ανανεούµενη) βάσει της οποίας η ασφαλιστική επιχείρηση εκχωρεί συγκεκριµένο στοιχείο κινδύνου όπως η θνησιµότητα ή η νοσηρότητα. 2 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

3 Για παράδειγµα, µπορεί να βασίσει αυτά τα ποσοστά στην τελική θνησιµότητα, επιλέγοντας έκπτωση 50% στον πρώτο χρόνο. Εναλλακτικά µπορεί να παρουσιάσει τα ποσοστά του ασφαλίστρου κινδύνου βάσει επιλεγµένων πινάκων µε περίοδο επιλογής 2 ή περισσότερα έτη. Ο αντασφαλιστής µπορεί είτε να ενσωµατώσει τα έξοδα και τα περιθώρια κέρδους του στο ποσοστό του ασφαλίστρου κινδύνου είτε να ζητήσει εφάπαξ ποσό κατά την σύναψη της σύµβασης (δικαίωµα συµβολαίου) είτε να απαιτήσει ταυτόχρονα και τα δύο αυτά µεγέθη. Επίσης εγγυάται ότι τα ποσοστά αυτά δεν θα αλλάξουν κατά την διάρκεια της σύµβασης. Τα αντασφάλιστρα πληρώνονται ετησίως και ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής των ασφαλίστρων από πλευράς του ασφαλισµένου. Σε µηνιαία βάση πληρώνονται για ορισµένα συµβόλαια unit linked. Για τα ασφαλιστικά προϊόντα εκτός των unit linked δύο είναι οι βασικές µέθοδοι που καθορίζουν το αντασφαλισθέν ποσό κάθε χρόνο: Η µέθοδος µειούµενης ιδίας κράτησης (the reducing retention method RRM) Η µέθοδος σταθερής ιδίας κράτησης (the constant retention method CRM) Έστω S το ασφαλισµένο κεφάλαιο του συµβολαίου από το οποίο τµήµα ίσο προς R αντασφαλίζεται. Τότε, σύµφωνα προς κάθε µία µέθοδο το αντασφαλισθέν ποσό καθορίζεται ως εξής: RRM CRM Ασφαλισµένο Κεφάλαιο Κινδύνου S S*V t S S*V t Αντασφαλισθέν Ποσό R R*V t R S*V t if > 0 Ασφαλισµένο Κεφάλαιο S R, if R S*V (S R) * ( 1- V Κινδύνου Ιδίας Κράτησης t ) t > 0 S*(1- V t ) if R S*V t <= 0 Σύµφωνα προς τον παραπάνω πίνακα: (σε ) 3 Risk premium (yearly renewable term) reinsurancetp PT

4 Xρησιµοποιώντας την RRM το ποσό του ασφαλισµένου κεφαλαίου κινδύνου που αποτελεί την ιδία κράτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης έχει αρχική τιµή ίση προς S R και µειώνεται καθ όλη την διάρκεια ισχύος του συµβολαίου βάσει των σχηµατιζόµενων αποθεµάτων ποσού ίσου προς S R. Xρησιµοποιώντας την CRM το ποσό του ασφαλισµένου κεφαλαίου κινδύνου που αποτελεί την ιδία κράτηση της ασφαλιστικής επιχείρησης παραµένει σταθερό ίσο προς S R έως ότου µηδενιστεί το αντασφαλισθέν ποσό και λήξει η αντασφαλιστική σύµβαση. Στην συνέχεια ελαττώνεται βάσει των σχηµατιζόµενων αποθεµάτων ποσού ίσου προς S. Η τελευταία µέθοδος είναι πιο δύσκολη την διαχείριση ιδιαίτερα εάν υπάρχουν ελλείµµατα ή περιορισµένη περίοδος πληρωµών, ή ακόµα όταν ο ασφαλισµένος υπόκειται σε γοργά αυξανόµενο επιπλέον κίνδυνο. Η ασφαλιστική επιχείρηση, η εκχωρούσα τον κίνδυνο, µπορεί να αφαιρεί το αναλογούν στα αντασφάλιστρα ποσό αποθέµατος. Η αφαίρεση αυτή είναι συνήθως στο επίπεδο του 50% του αντασφαλίστρου στην διάρκεια του έτους. Το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας υπόκειται στο µικτό (πριν δηλαδή λάβει χώρα η αντασφάλιση) ποσό αποθεµάτων µε τις ίδιες µέγιστες αθροιστικά µειώσεις όπως αυτές περιγράφηκαν στους αρχικούς όρους της σύµβασης. Συνεπώς, µια επιχείρηση που αντασφαλίζει µεγάλο κοµµάτι των εργασιών της δεν δύναται να ελαττώσει το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας µε ολόκληρο το αποδοτέο ποσό των εκχωρούµενων εργασιών της. Η RRM µέθοδος µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τις ασφαλιστικές εργασίες Νοσοκοµειακών καλύψεων. Στην περίπτωση αυτή το ασφαλισµένο κεφάλαιο κινδύνου που 4 Risk premium (yearly renewable term) reinsurancetp PT

5 αντασφαλίζεται είτε παραµένει σταθερό ποσό της παροχής είτε µεταβάλλεται σε περίπτωση για παράδειγµα που συνδέεται µε κάποιο δείκτη. Το ασφάλιστρο του κινδύνου λαµβάνει υπόψη την πιθανότητα να εµφανισθεί ζηµιά στην εξεταζόµενη χρήση και το αναµενόµενο ποσό παροχής που πρέπει να πληρωθεί κάτω από την συγκεκριµένη ζηµιά. 2 Risk premium with financing commission 2 Η αντασφάλιση σύµφωνα προς την µέθοδο risk premium µπορεί να συνδεθεί µε οικονοµική συµφωνία βάσει της οποίας ο αντασφαλιστής απαλλάσσει την ασφαλιστική επιχείρηση από τµήµα της Νέας Παραγωγής. Μια συµφωνία που προβλέπει για κάποιο δάνειο από την αντασφαλιστική εταιρία δεν θα βοηθούσε καθώς τα δάνεια αποτελούν πλέον στοιχείο υποχρεώσεων γι αυτήν. Για τον λόγο αυτό, το δάνειο εµφανίζεται ως προµήθεια από την αντασφαλίστρια και σχετίζεται άµεσα µε τον όγκο των αντασφαλιστικών εργασιών. Το ποσό αυτό των προµηθειών εξοφλείται σε µια σειρά ετών µέσω των αντασφαλίστρων (για τον καθορισµό των αποπληρωµών ο αντασφαλιστής λαµβάνει υπόψη του και την ακυρωσιµότητα του χαρτοφυλακίου). Το σύνολο των διαδικασιών για την σύσταση ενός λογαριασµού δανείου συνήθως ονοµάζεται λογαριασµός ελλείµµατος. Ένας τέτοιος λογαριασµός συστήνεται κάθε µήνα για την νέα παραγωγή που αντασφαλίζεται, µε αρχικό ποσό το ποσό της προµήθειας που πληρώνεται (ή του δανείου που χορηγείται από την αντασφαλίστρια). 2 Ασφάλιστρο κινδύνου µε,χρηµατοδοτούµενη προµήθεια 5 Risk premium with financing commissiontp PT

6 3 Risk premium with profit sharing3 Η αντασφάλιση σύµφωνα προς την µέθοδο risk premium µπορεί να συνδεθεί µε οικονοµική συµφωνία βάσει της οποίας η ασφαλιστική επιχείρηση λαµβάνει πίσω τµήµα από τα κέρδη που επιτυγχάνonται από τις επενδύσεις της αντασφαλίστριας. Μία τέτοια συµφωνία µπορεί να δεσµεύει για έναν ελάχιστο εν ισχύ αριθµό εκχωρήσεων. Το κέρδος στην συνέχεια καθορίζεται ως εξής: Αποθέµατα υπολογισµένα στην αρχή της περιόδου (απόθεµα κινδύνου εν ισχύ (unexpired risk reserve)) + πληρωθέντα αντασφάλιστρα σύνολο πληρωθεισών και εκκρεµών αποζηµιώσεων σύνολο εξόδων αντασφαλιστή και περιθωρίων κέρδους αποθέµατα υπολογισµένα στην λήξη της περιόδου Η ασφαλιστική επιχείρηση παίρνει ποσοστό επί του παραπάνω ποσού. 4 Άλλες αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές πάνω στις παραπάνω περιγραφόµενες βασικές αναλογικές µεθόδους. Μία τέτοια παραλλαγή αποτελεί η περίπτωση όπου η αντασφαλιστική επιχείρηση προχωρά σε κατάθεση ποσού (deposit back) στην ασφαλίστρια βάσει των αρχικών όρων της σύµβασης. Η αντασφαλίστρια δηλαδή καταθέτει µαζί µε την εταιρία που εκχωρεί τον κίνδυνο τα κεφάλαια που καλύπτουν το απόθεµα. Σαν αποτέλεσµα η εταιρία που εκχωρεί τον κίνδυνο είναι σε θέση να µειώσει το κόστος της Νέας Παραγωγής διατηρώντας τα σχηµατιζόµενα αποθέµατα πριν αφαιρεθεί από αυτά το ποσό της αντασφάλισης. Το παρακάτω παράδειγµα περιγράφει πως µια τέτοια µέθοδος λαµβάνει χώρα: 3 Ασφάλιστρο κινδύνου µε συµµετοχή στα κέρδη 6 Risk premium with profit sharing

7 Έστω επιχείρηση Α αντασφαλίζει ένα συµβόλαιο µε την επιχείρηση Β. Τι θα συνέβαινε στον πρώτο χρόνο εάν η Α δεν προχωρούσε σε αντασφάλιση; Έστω P το µικτό ασφάλιστρο µείον τα πραγµατικά έξοδα της Α (το ποσό αυτό µπορεί να είναι και αρνητικό), V το µικτό απόθεµα του συµβολαίου που πρέπει να σχηµατίσει η Α. Η Α υφίσταται κόστος νέας παραγωγής ίσο προς V P. Στην πράξη η Α αντασφαλίζει ποσοστό k του συµβολαίου µε την Β µε αποτέλεσµα το κόστος της Νέας Παραγωγής της Α να µειώνεται κατά k * (V P) και η Β να έχει κόστος Νέας Παραγωγής ίσο προς k * (V P) (θεωρώντας ότι ακολουθεί τον ίδιο τρόπο αποθεµάτων µε την Α). Η Β συνεπώς έχει υποχρέωση ποσού ίσου προς k* V για το οποίο κρατά αντίστοιχο ποσό κεφαλαίου. Κάτω από µια deposit back συµφωνία η Β θα καταθέσει κεφάλαιο ίσο προς k * V µε την Α. Η Α δηλαδή έχει αυξήσει την περιουσία της κατά ποσό ίσο προς k * V αλλά οφείλει να θέσει ισόποση υποχρέωση. Το κόστος της Νέας Παραγωγής της Α ισούται προς: (1-k)*(V P) + k * V - k * V = (1- k)*(v P) (δηλαδή δεν αλλάζει) ενώ το απόθεµα που κρατά είναι ίσο προς: k* V + (1 k) * V = V (το µικτό απόθεµα του συµβολαίου που πρέπει να σχηµατίσει η Α) Σηµειώνεται ότι η αντασφαλίστρια θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις αποδόσεις κεφαλαίου στις καταθέσεις που έχει κάνει προκειµένου να καθορίσει τους όρους της σύµβασης. 7 Άλλες αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης

8 5 Μη αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης Οι αντασφαλιστικές µέθοδοι που έχουµε περιγράψει είναι γνωστές ως αναλογικές µέθοδοι. Κάτω από αυτές η αντασφαλίστρια γνωρίζει εκ των προτέρων, πριν δηλαδή συµβεί η ζηµιά, την υποχρέωσή της. Πέραν αυτών υπάρχουν επίσης µέθοδοι, γνωστοί ως µη αναλογικές µέθοδοι που εφαρµόζονται όταν η αντασφαλιστική επιχείρηση δεν γνωρίζει το µέγεθος της υποχρέωσής της παρά µόνον όταν έχει συµβεί η ζηµιά. 5.1 Αντασφάλιση Καταστροφικών Κινδύνων Στόχος της αντασφάλισης καταστροφικών κινδύνων είναι να ελαττώσει την ενδεχόµενη ζηµιά (στην ασφαλιστική επιχείρηση) από ένα σύνολο κινδύνων, όπως: Έστω ότι ασφαλιστική εταιρία ζωής ασφαλίζει τα διοικητικά στελέχη µιας επιχείρησης Στην περίπτωση ενός αεροπορικού ατυχήµατος η εταιρία θα επιβαρυνθεί µε πολύ µεγάλο κόστος ακόµα και εάν έχει αντασφαλίσει το συγκεκριµένο συµβόλαιο. Έστω ότι ασφαλιστική εταιρία έχει οµαδικό συµβόλαιο για τους υπαλλήλους µιας µεγάλης χηµικής βιοµηχανίας. Στην περίπτωση χηµικής έκρηξης η εταιρία θα επιβαρυνθεί µε πολύ µεγάλο κόστος ακόµα και εάν έχει αντασφαλίσει το συγκεκριµένο συµβόλαιο. Καταστροφικό κίνδυνο δηλαδή θεωρούµε, σύµφωνα προς τα παραπάνω, κάθε κίνδυνο που προκαλεί ζηµιές για ένα σύνολο προσώπων από περιστατικά όπως: σεισµός, χηµική έκρηξη, αεροπορικό ατύχηµα. Εξαιρούνται συνήθως οι κίνδυνοι που οφείλονται σε πόλεµο, επιδηµίες και πυρηνικά. Εφαρµογή της Μεθόδου Η αντασφαλιστική επιχείρηση συµφωνεί να καταβάλλει κάποιο ποσό στην περίπτωση επέλευσης καταστροφικού κινδύνου, (όπως αυτός ορίζεται στην σύµβαση). εν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος ορισµός για το τι συνιστά µια καταστροφή, αλλά τυπικά περιλαµβάνει περιπτώσεις κάποιου ελάχιστου αριθµού ατόµων (έστω 5), οι οποίοι πεθαίνουν εξαιτίας συγκεκριµένου περιστατικού σε συγκεκριµένο χρόνο (π.χ. σε 48 ώρες). 8 Μη αναλογικές µέθοδοι αντασφάλισης

9 Στην σύµβαση προσδιορίζεται το ποσό που θα καταβάλλει η αντασφαλιστική επιχείρηση στην περίπτωση επέλευσης του κινδύνου Συνήθως το ποσό αυτό είναι το υπερβάλλον του ποσού της ιδίας κράτησης. Η υποχρέωση της αντασφαλιστικής επιχείρησης συνίσταται στο υπερβάλλον ποσό που συνήθως περιορίζεται σε κάποιο ανώτατο όριο. Πέραν αυτού του ορίου επιβαρύνεται η ασφαλιστική επιχείρηση. 5.2 Αντασφάλιση Υπερβάλλουσας Ζηµίας Με την συγκεκριµένη σύµβαση η αντασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να καλύψει το υπερβάλλον ποσό της ιδίας κράτησης όπως αυτό καθορίζεται στο συµβόλαιο. Αυτό το είδος της κάλυψης δεν εφαρµόζεται συνήθως όταν το ποσό της ζηµιάς είναι εκ των προτέρων γνωστό στην περίπτωση επέλευσης του κινδύνου. Εφαρµόζεται συνήθως σε ασφαλιστικές εργασίες υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποχρέωση της αντασφαλίστριας αρχίζει όταν η ασφαλιστική επιχείρηση έχει πληρώσει για καθορισµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. για 2 χρόνια). Απαλλάσσεται δηλαδή η ασφαλιστική επιχείρηση από ζηµιές που πληρώνονται επί µακρόν. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business) Η µέθοδος αντασφάλισης που εφαρµόζεται για οµαδικές ασφαλίσεις εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την σχέση µεταξύ του επιπέδου του ποσού της κάλυψης της εξεταζόµενης οµάδας και της ιδίας κράτησης της ασφαλιστικής επιχείρησης. Πολλές φορές η επιχείρηση καθορίζει διαφορετικό ποσό ιδίας κράτησης για οµάδες εργαζοµένων και για ατοµικές ασφαλίσεις προσώπων. Είναι δυνατόν δηλαδή για το ίδιο πρόσωπο το ποσό της ιδίας κράτησης να είναι διαφορετικό σε ατοµικό συµβόλαιο ζωής από το αντίστοιχο σε οµαδικό συµβόλαιο. Ακόµα κι όταν το ποσό της κάλυψης των µελών του οµαδικού συµβολαίου είναι υψηλότερο από το ποσό της ιδίας κράτησης η επιχείρηση µπορεί να συνάψει αντασφαλιστική σύµβαση µε ικανοποιητικούς γι αυτήν όρους. Το είδος της αντασφάλισης είναι στην βάση της quota share ή της surplus.για παράδειγµα κάτω από την quota share µπορεί να αντασφαλίσει το 60% του ποσού της κάλυψης κάθε µέλους της οµάδας. 9 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business)

10 Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να εγγράψει κίνδυνο που, σε περίπτωση επέλευσής του, η ζηµιά θα υπερβεί το ανώτατο εκείνο όριο κάλυψης που είναι σε θέση να αναλάβει, προχωρώντας σε αντασφάλιση τµήµατος ή ακόµα και ολόκληρου αυτού του ποσού. Επίσης κάτω από την surplus µπορεί να αντασφαλίσει οποιοδήποτε ποσό πέραν των 20,000 για κάλυψη ζωής ή 2,000 ετησίως για νοσοκοµειακή κάλυψη. Για οµαδικές ασφαλίσεις ζωής εφαρµόζεται συνήθως η surplus ενώ στις νοσοκοµειακές καλύψεις η quota share. 7 Παραδείγµατα Τα παρακάτω παραδείγµατα απαντούν ερωτήσεις που συχνά συναντούνται στην πράξη όπως: Ποιοι παράγοντες συντελούν στο να δηµιουργηθεί η ανάγκη µια ασφαλιστική επιχείρηση να προβεί σε αντασφαλιστικές εργασίες; Βάσει των αναγκών της ασφαλιστικής επιχείρησης ποιο είδος σύµβασης µπορεί να θεωρηθεί ως το πλέον κατάλληλο; Ποιο διάστηµα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως το πλέον κατάλληλο για να κυµανθεί το επίπεδο της ιδίας κράτησης και το µέγιστο ποσό της αντασφαλιστικής κάλυψης; 7.1 Νέα ασφαλιστική επιχείρηση προϊόντων unit linked µε περιορισµένες πηγές κεφαλαίου Στην συγκεκριµένη επιχείρηση, το ποσό της ιδίας κράτησης θα πρέπει να είναι χαµηλό προκειµένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος του θανάτου σε µικρό χαρτοφυλάκιο. Η µέθοδος αντασφάλισης που θα εφαρµοστεί θα πρέπει να συντελεί στην µείωση του κόστους της νέας παραγωγής. Η επιχείρηση θέλει να σχηµατίσει το ποσό των εσόδων από το ποσό των ασφαλίστρων από ιδία κράτηση το συντοµότερο δυνατόν και συνεπώς θα επιλέξει την αντασφάλιση βάσει της µεθόδου risk premium. Θα πρέπει επίσης να συνάψει οικονοµική σύµβαση χορηγούµενης προµήθειας που θα την βοηθήσει να ελαττώσει το κόστος της νέας παραγωγής. Η αντασφάλιση µπορεί να είναι σε βάση quota share ή µε σχετικά χαµηλό ποσό ιδίας κράτησης σε βάση surplus. Θα µπορούσε επίσης να αντασφαλιστεί για καταστροφικό κίνδυνο. 10 Παραδείγµατα

11 7.2 Μεγάλη ασφαλιστική επιχείρηση Ζωής διεξάγουσα κυρίως κερδοφόρες εργασίες Μια τέτοια επιχείρηση έχει συνήθως σηµαντικό ποσό ελεύθερης (από υποχρεώσεις) περιουσίας. Μπορεί συνεπώς να απορροφήσει ικανό κοµµάτι του κινδύνου από θνησιµότητα και να χρηµατοδοτήσει το κόστος της Νέας Παραγωγής. Θα προτιµά λοιπόν υψηλό ποσό ιδίας κράτησης προκειµένου να µην παραχωρεί υψηλό ποσό κέρδους στον αντασφαλιστή. Επιλέγει την αντασφάλιση βάσει της µεθόδου risk premium χωρίς να συνάψει οικονοµική σύµβαση χορηγούµενης προµήθειας Θα µπορούσε επίσης να αντασφαλιστεί για καταστροφικό κίνδυνο. 7.3 Ασφαλιστική εταιρία Ζωής που επιχειρεί είσοδο στην αγορά των Νοσοκοµειακών καλύψεων Μια τέτοια επιχείρηση επειδή ανοίγει εργασίες σε καινούργια αγορά επιθυµεί να συµβουλευτεί την τεχνογνωσία και την εµπειρία της αντασφαλίστριας σε θέµατα όπως ο σχεδιασµός και η τιµολόγηση τέτοιων προϊόντων. Θα επιλέξει συνεπώς ένα χαµηλό ποσό ιδίας κράτησης και να αντασφαλιστεί βάσει της quota share, προκειµένου να αποκτήσει εµπειρία χωρίς την ανάληψη µεγάλου κινδύνου. Ως προς το είδος της εφαρµοζόµενης µεθόδου αντασφάλισης αυτή θα είναι µε κάλυψη excess of loss εκτός αν το ποσό της ιδίας κράτησης είναι χαµηλό. Εάν επίσης επιθυµεί να εφαρµόσει surplus, η σύµβαση µπορεί να συναφθεί βάσει της risk premium. Θα µπορούσε επίσης να αντασφαλιστεί για καταστροφικό κίνδυνο εάν τέτοια κάλυψη είναι διαθέσιµη για νοσοκοµειακές καλύψεις. 7.4 Ασφαλιστική εταιρία Ζωής µε µεγάλο χαρτοφυλάκιο σε ατοµικές και οµαδικές ασφαλίσεις Ο µεγάλος κίνδυνος για µια τέτοια επιχείρηση είναι οι διαφορετικές διακυµάνσεις στην εµπειρία από θνησιµότητα και νοσηρότητα. Η επιχείρηση υπόκειται επίσης σε καταστροφικό κίνδυνο. Θα επιλέξει συνεπώς την αναλογική µέθοδο αντασφάλισης σε επίπεδο συµβολαίου (surplus) σε ικανοποιητικά υψηλό επίπεδο κάλυψης για οµαδικές ασφαλιστικές εργασίες. Βέβαια θα µπορούσε να 11 Παραδείγµατα

12 επιλέξει να αντασφαλιστεί και µε quota share. Θα µπορούσε επίσης να αντασφαλιστεί για καταστροφικό κίνδυνο. Για τις ασφαλιστικές εργασίες που σχετίζονται µε νοσοκοµειακές καλύψεις µπορεί να υιοθετήσει την quota share µέθοδο ή ίσως και την excess of loss. 8 Καθορισµός του επιπέδου Ιδίας Κράτησης εδοµένου ότι η ασφαλιστική επιχείρηση θα συνάψει σύµβαση αναλογικής αντασφάλισης, θα πρέπει να καθορίσει τα όρια της ιδίας κράτησης που σκοπεύει να υιοθετήσει. Με την υπόθεση ενός απλού µοντέλου κάποια βασικά στατιστικά µεγέθη που µπορεί να χρησιµοποιήσει είναι τα παρακάτω: Έστω Ν άτοµα που υπόκεινται σε θνησιµότητα q και σε ασφαλισµένο κεφάλαιο κινδύνου S. Το ετήσιο αναµενόµενο κόστος λόγω θνησιµότητας ισούται προς: N*q*S. Η ιασπορά του παραπάνω κόστους (θεωρώντας ανεξάρτητες µεταβλητές) ισούται προς: N*[q*S 2 (q*s) 2 ] = N*q*p*S 2. Ο συντελεστής της διασποράς (δηλαδή ο λόγος της τυπικής απόκλισης προς την µέση τιµή) ισούται προς: p q * N. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο συντελεστής διασποράς ελαττώνεται µε την αύξηση της θνησιµότητας q, και αυτή η θεωρητική µείωση στην διασπορά υπονοεί, ίσως, την υιοθέτηση υψηλότερων ορίων ιδίας κράτησης για τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα καθώς και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στην πράξη βέβαια, και για τα συγκεκριµένα άτοµα, κάποιες εταιρίες υιοθετούν κάπως χαµηλότερο όριο ιδίας κράτησης, αντανακλώντας έτσι µια αύξηση στην διασπορά του κόστους θνησιµότητάς τους. Προκειµένου να καθοριστεί το σχέδιο βάσει του οποίου η ασφαλιστική επιχείρηση υιοθετεί τα όρια ιδίας κράτησης θα πρέπει καταρχήν να εκτιµήσει την κατανοµή του κόστους θνησιµότητας στο χαρτοφυλάκιο εφαρµόζοντας διαδοχικά διάφορα ποσά ιδίας κράτησης. Βάσει αυτών θα πρέπει στην 12 Καθορισµός του επιπέδου Ιδίας Κράτησης

13 συνέχεια να εκτιµήσει την πιθανότητα για διάφορα επίπεδα απόκλισης του ενδεχόµενου κόστους θνησιµότητας από το αναµενόµενο. Μία προσέγγιση θα είναι να θέσει ένα τέτοιο όριο ιδίας κράτησης ούτως ώστε η πιθανότητα του να αδυνατεί η επιχείρηση να σχηµατίσει περιθώριο φερεγγυότητας να είναι µικρότερη συγκεκριµένου ποσοστού. Γενικά θα λέγαµε ότι η επιχείρηση θα υιοθετήσει ένα στοχαστικό µοντέλο για την αναµενόµενη θνησιµότητα. Στην συνέχεια θα µοντελοποιήσει τις ασφαλιστικές εργασίες, προβάλλοντας τις αναµενόµενες ζηµιές και την αξία της περιουσίας και των υποχρεώσεων. Προσοµοιώνοντας τα µεγέθη των επόµενων οικονοµικών χρήσεων µπορεί στη συνέχεια να καθορίσει ένα επίπεδο ιδίας κράτησης έτσι ώστε η πιθανότητα να είναι σε θέση να σχηµατίσει το περιθώριο φερεγγυότητάς της να είναι πολύ υψηλή (π.χ. 99.5%). Μια άλλη προσέγγιση είναι µέσω διερεύνησης της επίδρασης στα αποτελέσµατα της επιχείρησης των συντελεστών διαφόρων παροχών που είναι δυνατόν να προβλέπονται από την ασφαλιστική επιχείρηση λόγω π.χ. διατηρησιµότητας συµβολαίου. Καθορίζονται δηλαδή τα µέγιστα ποσά ιδίας κράτησης έτσι ώστε η πιθανότητα διακύµανσης αυτών των συντελεστών (εξαιτίας των διακυµάνσεων του κόστους της θνησιµότητας), οι οποίοι εκφραζόµενοι ως ποσοστό υπερβαίνουν έστω το 1% 0 του ασφαλισµένου κεφαλαίου να διατηρείται σε σχετικά χαµηλό επίπεδο. Άλλη προσέγγιση είναι να θεωρηθεί το σύνολο a) Του κόστους χρηµατοδότησης ενός ικανού αποθέµατος που θα καλύπτει τις διακυµάνσεις του κόστους της θνησιµότητας και b) Του κόστους αντασφαλιστικής σύµβασης. Ο αντασφαλιστής συνήθως εσωκλείει τα έξοδα και το περιθώριο κέρδους στους όρους της σύµβασης και η ασφαλιστική επιχείρηση επισυνάπτει τα έξοδα διαχείρησης. Με αύξηση των ορίων ιδίας κράτησης το (1) αυξάνεται ενώ το (2) µειώνεται. Η ασφαλιστική επιχείρηση είναι δυνατόν να υιοθετεί το όριο ιδίας κράτησης που ελαχιστοποιεί το άθροισµα των (1) και (2). 13 Καθορισµός του επιπέδου Ιδίας Κράτησης

14 9 Αντασφάλιση ατόµων που υπόκεινται σε µεγαλύτερη πιθανότητα θνησιµότητας / ανικανότητας Έστω ασφαλισµένος που υπόκειται σε αυξανόµενο κίνδυνο, ούτως ώστε η πιθανότητα θνησιµότητας αυτού να εκφράζεται ως: q = (1+α)*q, όπου q η πιθανότητα θνησιµότητας και α ο βαθµός κατά τον οποίο θεωρούµε ότι αυξάνει η θνησιµότητα. Η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αποφασίσει να χρεώσει επασφάλιστρο υπολογιζόµενο ως ποσοστό επί τοις χιλίοις στο ασφαλισµένο κεφάλαιο. ηλαδή ίσο προς: 1 * [1000*( π π ) +c], 1 k όπου π και π τα ασφάλιστρα κινδύνου βάσει αντίστοιχα της κανονικής και της πλέον αυξηµένης θνησιµότητας, και k, c οι επιβαρύνσεις τακτικών και ενδεχοµένων εξόδων. Εάν χρησιµοποιείται η αντασφαλιστική µέθοδος βάσει του ασφαλίστρου του κινδύνου η ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει στον αντασφαλιστή: το κανονικό ποσό του ασφαλίστρου του κινδύνου και το αντίστοιχο ποσό του επασφαλίστρου ή το κυµαινόµενο ασφάλιστρο κινδύνου που υπολογίζεται µε βάση το αυξηµένο ποσοστό θνησιµότητας Για τους ανάπηρους θεωρείται ότι υπόκεινται σε αυξηµένη θνησιµότητα, µ = µ + α και το ασφάλιστρο υπολογίζεται µε την αξία της ράντας όπως αυτή υπολογίζεται θεωρώντας αντίστοιχα ένα σχετικά υψηλό επιτόκιο. Ειδικότερα: ' a x:n = n t 0 exp{ 0 ( µ x + s + α + δ ) ds} dt = ( a+δ ) a x: n και ' A x:n = 1- δ* a ' x:n 14 Αντασφάλιση ατόµων που υπόκεινται σε µεγαλύτερη πιθανότητα θνησιµότητας / ανικανότητας

15 10 ιαχείριση Η σύµβαση µεταξύ της ασφαλιστικής και της αντασφαλιστικής επιχείρησης µπορεί να είναι της µορφής: a) Facultative / facultative b) Facultative / obligatory c) Obligatory / obligatory Σύµφωνα προς την πρώτη η ασφαλιστική επιχείρηση είναι ελεύθερη να επιλέξει το είδος της αντασφάλισης και την αντασφαλιστική επιχείρηση Αντίστοιχα η αντασφαλιστική επιχείρηση είναι ελεύθερη να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση της σύµβασης. Σύµφωνα προς την δεύτερη υπάρχουν περιορισµοί όπως ότι η ασφαλιστική επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιλέξει συγκεκριµένη αντασφαλιστική επιχείρηση όταν όµως προβεί σε τέτοια επιλογή η αντασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να αποδεχθεί, µέσα βέβαια σε κάποια πλαίσια, την πρόταση της σύµβασης. Η τρίτη µορφή είναι γνωστή ως αυτόµατη σύµβαση. Η έκταση κάτω από την οποία η αντασφαλιστική επιχείρηση είναι δυνατόν να παρέχει αυτόµατη αντασφαλιστική κάλυψη, εξαρτάται από το επίπεδο της εµπιστοσύνης που έχει στην ικανότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης να αποτιµά σωστά τους κινδύνους που αναλαµβάνει. Για παράδειγµα κάτω από µια αυτόµατη σύµβαση όπου η ασφαλιστική επιχείρηση έχει µέγιστο ποσό ιδίας κράτησης 100,000 ανά άτοµο, η αντασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να προσφέρει έως 3 φορές το ποσό της ιδίας κράτησης. Μια αντασφαλιστική σύµβαση οφείλει να καθορίζει: Τον τύπο της σύµβασης (υποχρεωτική ή προεραιτική) Την έκταση της παρεχόµενης αυτόµατης ανανέωσης Την βάση και τους όρους στους οποίους υπόκειται Την λογιστική διαδικασία καθώς και τον τρόπο διαχείρησης Την διαιδκασία που ακολουθείται σε περίπτωση διαφωνίας των δύο µερών. 15 ιαχείριση

16 Στην σύµβαση πρέπει επίσης να διευκρινίζεται εάν είναι δυνατή η όχι η αναθεώρησή της στην περίπτωση που επιτρέπεται η ασφαλιστική επιχείρηση να ελλατώσει τις υπάρχουσες αντασφαλιστικές καλύψεις όταν αυξάνει το όριο ιδίας κράτησης. 16 ιαχείριση

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/2016 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 1. Σε ένα χαρτοφυλάκιο managed care προϊόντων, το 2015 συνέβησαν οι εξής ζημιές: Ζημιές ( ) 1.500 10.000 40.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 2 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 2 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 ΣΥΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 2 ΕΙ Η ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 2.1 ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ (FACULTATIVE REINSURANCE)...4 2.2 ΣΥΜΒΑΣΗ (TREATY)...5 2.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 5/7/2016 Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών Τα θέματα 1 και 2 σχετίζονται με το παρακάτω τρίγωνο σωρευτικών πληρωθεισών ζημιών Παράμετρος Bondy = 0,7

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Σελίδα 1 από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟΥ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.µ. 12 µ.) Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ. Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ. Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος Ορισμοί Αντασφάλιση είναι η συναλλαγή όπου το ένα μέρος, ο Αντασφαλιστής, με αντάλλαγμα ασφάλιστρο συμφωνεί να αποζημιώσει το άλλο μέρος, τον Πρωτασφαλιστή, για μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. π.μ.) . Το πλήθος των αποζημιώσεων N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: 1. Μια ισόβια ασφάλιση, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ύψους 1, πληρωτέο τη χρονική στιγμή του θανάτου του (x), περιλαμβάνει πρόσθετη κάλυψη (rider),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( μ. μ.μ.) . (6 βαθμοί) Μια ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΦΥΛΟ ΑΜΕΣΕΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΦΥΛΟ ΑΜΕΣΕΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΦΥΛΟ ΑΜΕΣΕΣ & ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Συμβάσεις που συνάπτονται μετά την 21/12/2012 ή η τελευταία δήλωση βούλησης ενός από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ Βασικές Πρόνοιες / Όροι / Προϋποθέσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ Βασικές Πρόνοιες / Όροι / Προϋποθέσεις ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ Βασικές Πρόνοιες / Όροι / Προϋποθέσεις ικαίωμα ένταξης στο ομαδικό σχέδιο ασφάλισης έχουν όλα τα μέλη του Τμήματος Αφυπηρετησάντων, είτε εργοδοτούνται είτε όχι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Η έρευνα Η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 8: Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (09:00 :00) . Για

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

UNIT LINKED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GENERALI JUNIOR PRINCIPLE ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι ALLIANZ ALL KID ALICO SCORE INVEST

UNIT LINKED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GENERALI JUNIOR PRINCIPLE ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι ALLIANZ ALL KID ALICO SCORE INVEST UNIT LINKED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GENERALI ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ALLIANZ ALICO JUNIOR PRINCIPLE ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ Ι ALL KID SCORE INVEST UL ΕΠΕΝ ΥΣΗ Είδος προγράµµατος Unit Linked Unit Linked Τρόπος καταβολής Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΕΙ ΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile)...6 1.1. Ασφαλιστικές Εταιρίες... 6 1.2. Ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Περιγράψετε σε συντοµία τα ωφελήµατα που µπορούν να προσφερθούν σε ένα συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 2. Ποιό ή ποιά ασφαλιστικά σχέδια Ζωής θα συµβουλεύατε

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο Ευέλικτης Εθνικής Σύνταξης (ΕΜΚΕΕΣ). Το Κεφάλαιο που διατηρεί η

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business. Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business. Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Interamerican Sales Division Group & Corporate Business Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Περιεχόμενα Interamerican Profile Παροχές του προγράμματος Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 ΣΕΠΔΕΜ ΣΥΓΑΠΕΖ 3 ο Εργαστήριο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Αθήνα 29-30/11/ 2016 Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 Κωνσταντίνος Τσολακίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ 15 Ιουλίου 2016 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: Απόγευμα: X Θεματική ενότητα: () 1. Α. Με επιτόκιο i=3,5% και πίνακα θνησιμότητας με q 108 =1, υπολογίστε το A και το (), χρησιμοποιώντας την υπόθεση της ομοιόμορφης κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Personal Freedom Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Εξασφάλιση σταθερού και εγγυημένου μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 2 Personal Freedom Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Κίνδυνοι κατά Ζωής & Υγείας και η διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Αποσαφήνισης Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης

Σημεία Αποσαφήνισης Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αύξηση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας; Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αύξηση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας; Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ Ατοµική ασφάλιση υγείας Οµαδικές ασφαλίσεις Οµαδικά

Διαβάστε περισσότερα