Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΩΡΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΤΣΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική Ασκήσεις ΑΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 2016

2 Copyright 2016 Το παρόν τεύχος των σημειώσεων «Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική» διανέμεται αποκλειστικά και μόνο στους σπουδαστές του ΙΕΣΟΕΛ. Η έντυπη, ηλεκτρονική και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, δημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του υλικού δεν επιτρέπεται. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

3 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Η βιομηχανία ιατρικών μηχανημάτων «ΒΙΑΜΗΧ Α.Ε.» παράγει τα προϊόντα της κατόπιν παραγγελίας των πελατών της και κοστολογεί αυτά με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής, προσδιορίζοντας το έμμεσο κόστος παραγωγής (γενικά βιομηχανικά έξοδα) κάθε παραγγελίας με βάση τις ώρες λειτουργίας των μηχανών παραγωγής (μηχανοώρες). Στις έλαβε από διαγνωστικό κέντρο εντολή κατασκευής αξονικού τομογράφου, ο οποίος αποπερατώθηκε και παραδόθηκε στις Από τα κοστολογικά στοιχεία της ανωτέρω παραγγελίας προκύπτουν: αρχικό κόστος ,00 κόστος μετατροπής ,00 κόστος παραγωγής ,00 Για την τρέχουσα χρήση οι ετήσιες προϋπολογισμένες μηχανοώρες ανέρχονται σε και τα ετήσια γενικά βιομηχανικά έξοδα προϋπολογίστηκαν σε ,00. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία προσδιορίσατε τις μηχανοώρες που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του αξονικού τομογράφου. ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 1 Κόστος παραγωγής ,00 Μείον Αρχικό κόστος ,00 Καταλογισθέντα Γ Β Ε ,00 Ετήσια προϋπολογισμένα Γ Β Ε ,00 Ετήσιες προϋπολογισμένες μηχανοώρες Συντελεστής επιβαρύνσεως: Επομένως: Ετήσια προϋπολογισμένα Γ Β Ε = ,00 = 25,00 Ετήσιες προϋπολογισμένες μηχανοώρες Απαιτηθείσες μηχανοώρες: Καταλογισθέντα Γ Β Ε = ,00 = 960,00 Συντελεστής επιβαρύνσεως 25,00 1

4 ΑΣΚΗΣΗ 2 Βιομηχανική επιχείρηση η οποία παράγει τα προϊόντα της κατά παραγγελία των πελατών της, χρησιμοποιεί το σύστημα της κοστολόγησης κατά προϊόν (εξατομικευμένη κοστολόγηση) και καταλογίζει τα Γ.Β.Ε. στα προϊόντα της εφαρμόζοντας προκαθορισμένο δείκτη 150% επί του κόστους των αμέσων υλικών αυτών. Στη χρήση 2005 έλαβαν χώρα τα ακόλουθα γεγονότα: 1. Αγοράσθηκαν άμεσα υλικά για την χρησιμοποίησή τους στην παραγωγή, αξίας , Έγιναν πληρωμές στη Δ.Ε.Η. συνολικού ποσού ,00 εκ του οποίου 8.800,00 αφορούν σε ρεύμα κινήσεως και 1.470,00 αφορούν σε ηλεκτροφωτισμό των γραφείων της διοίκησης. 3. Καταβλήθηκαν αμοιβές και έξοδα προσωπικού ύψους ,00 (70% για άμεση εργασία, 10% για έμμεση εργασία και 20% για αμοιβές προσωπικού διοίκησης και διάθεσης). 4. Καταβλήθηκαν προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. ποσού 1.030,00 (70% για άμεση εργασία, 10% για έμμεση εργασία και 20% για αμοιβές προσωπικού διοίκησης και διάθεσης). 5. Έγιναν αποσβέσεις επί των πάγιων στοιχείων συνολικού ποσού ,00. Από αυτές ,00 αφορούν σε αποσβέσεις βιομηχανοστασίου, 5.880,00 αφορούν σε αποσβέσεις μηχανημάτων και 2.930,00 αφορούν σε αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού. 6. Το ύψος των λοιπών δαπανών παραγωγής ανήλθε στο ποσό των ,00. Στο ποσό αυτό περιλήφθηκε και δαπάνη από 1.760,00 για την αποκατάσταση ζημίας σε μηχάνημα της παραγωγής, που προκλήθηκε από πλημμύρα. 7. Πραγματοποιήθηκαν έξοδα διοίκησης και διάθεσης συνολικού ποσού , Κατά την εξόφληση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, από προθεσμιακό διακανονισμό αγορών αμέσων υλικών, προέκυψαν χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους 2.350, Οι πωλήσεις προϊόντων της χρήσεως ανήλθαν σε ,00. Στην απογραφή ενάρξεως της χρήσεως (απογραφή της ) περιλαμβάνονται: Άμεσα υλικά ,00 Παραγωγή σε εξέλιξη ,00 Έτοιμα προϊόντα ,00 Στην απογραφή λήξεως της χρήσεως ( ) περιλαμβάνονται: Άμεσα υλικά 5.560,00 Παραγωγή σε εξέλιξη ,00 Έτοιμα προϊόντα ,00 Να προσδιορισθεί το κόστος παραγωγής και με την υπόθεση ότι η επιχείρηση επιρρίπτει τη διαφορά μεταξύ πραγματικών και καταλογισθέντων Γ.Β.Ε. στο κόστος των πωληθέντων, να προσδιορισθεί το μικτό κέρδος που προέκυψε από την πώληση των προϊόντων της. 2

5 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 2 ΠΡΑΓΜΑΤ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γ.Β.Ε ΠΩΛ/ΝΤΩΝ Άμεσα υλικά Απογραφή ενάρξεως ,00 Αγορές αμέσων υλικών ,00 Απογραφή λήξεως (5.560,00) ,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,00 Καταλογισθέντα Γ. Β. Ε. (1) ,00 Καταλ-μένο κόστος παραγωγής ,00 Παραγωγή σε εξέλιξη 31/12/ , ,00 Καταλ-μένο βιομηχανικό κόστος ,00 Παραγωγή σε εξέλιξη 31/12/ ,00 (23.480,00) Καταλ-μένο κόστος παραχθέντων ,00 Έτοιμα προϊόντα 31/12/ , ,00 Έτοιμα προϊόντα 31/12/ ,00 (64.560,00) Καταλ-μένο κόστος πωληθέντων , ,00 Λοιπά γεγονότα χρήσεως Παροχές Δ.Ε.Η , ,00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,00 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 1.030,00 Αποσβέσεις παγίων , ,00 Λοιπές δαπάνες παραγωγής , ,00 Έξοδα διοίκησης και διάθεσης ,00 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 2.350,00 Πραγματικά Γ. Β. Ε ,00 Μείον Καταλογισθέντα Γ. Β. Ε. (1) ,00 Υπερκαταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 (8.080,00) Κόστος πωληθέντων ,00 Πωλήσεις χρήσεως , ,00 ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ,00) (1) [11.740, , ,00] = ,00 Χ 150% = ,00 3

6 ΑΣΚΗΣΗ 3 Η βιομηχανία μηχανολογικών κατασκευών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.» παράγει εξατομικευμένα προϊόντα κατά παραγγελία των πελατών της σύμφωνα με τις εντολές αυτών και ως εκ τούτου για τη κοστολόγηση των προϊόντων της εφαρμόζει το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής (κοστολόγηση κατά προϊόν). Η εταιρεία για την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής των προϊόντων της χρησιμοποιεί συντελεστή επιβαρύνσεως ο οποίος προκύπτει με βάση τις εργατοώρες. Στη χρήση 2005 η εν λόγω βιομηχανία κατασκεύασε δέκα μηχανήματα με βάση τις εντολές παραγωγής με αριθμούς Στις εντολές αυτές, μεταξύ των άλλων στοιχείων, αναφέρονται και οι εργατοώρες άμεσης εργασίας που απαιτήθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων, το αρχικό κόστος που πραγματοποιήθηκε καθώς και τα καταλογισθέντα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ως κατωτέρω: ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΤΟ- ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΑΛ/ΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ Γ.Β.Ε , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σύνολο , ,00 Για τον καταλογισμό των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων προϋπολογίσθηκαν Γ.Β.Ε. συνολικού ποσού ,00 και χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος συντελεστής επιβαρύνσεως για όλες τις Εντολές Παραγωγής. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας κατά την ανέρχονται ως κατωτέρω: Αποσβέσεις βιομηχανοστασίου ,00 Αποσβέσεις μηχανημάτων ,00 Αποσβέσεις επίπλων ,00 Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 8.800,00 Αποσβέσεις τόκων κατασκευαστικής περιόδου 5.870,00 Άμεσα εργατικά ,00 Έμμεσα εργατικά ,00 Μισθοί διοικητικού προσωπικού ,00 Αποζημιώσεις προσωπικού παραγωγής ,00 Αποζημιώσεις διοικητικού προσωπικού 7.340,00 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών 8.800,00 Επεξεργαστικά τρίτων ,00 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού ,00 Ηλεκτρική ενέργεια παραγωγής ,00 Ασφάλιστρα πυρός (βιομηχανοστασίου και μηχανημάτων) 7.340,00 Ασφάλιστρα πιστώσεων 4.770,00 Σε μεταφορά ,00 4

7 Από μεταφορά ,00 Φόρος ακίνητης περιουσίας 4.400,00 Λοιπές δαπάνες διοικήσεως ,00 Τόκοι και συναφή έξοδα ,00 Σύνολο ,00 Αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω ζητείται να προσδιορίσετε: α) τις προϋπολογισθείσες εργατοώρες βάσει των οποίων προέκυψε ο συντελεστής επιβαρύνσεως, β) τη διαφορά μεταξύ των καταλογισθέντων και πραγματικών Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων, γ) το κόστος μετατροπής που πραγματοποιήθηκε κατά την παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων και δ) την αξία των αμέσων υλικών που αναλώθηκαν. ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 3 (α) Ερώτημα Καταλογισθέντα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ,00 Πραγματοποιηθείσες εργατοώρες Συντελεστής επιβαρύνσεως 14,80 Προϋπολογισθέντα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ,00 Συντελεστής επιβαρύνσεως 14,80 Προϋπολογισθείσες εργατοώρες

8 (β) Ερώτημα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ.Β.Ε. Αποσβέσεις βιομηχανοστασίου , ,00 Αποσβέσεις μηχανημάτων , ,00 Αποσβέσεις επίπλων ,00 Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστ ,00 Αποσβέσεις τόκων κατασκευαστικής περιόδου 5.870,00 Άμεσα εργατικά ,00 Έμμεσα εργατικά , ,00 Μισθοί διοικητικού προσωπικού ,00 Αποζημιώσεις προσωπικού παραγωγής ,00 Αποζημιώσεις διοικητικού προσωπικού 7.340,00 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών 8.800, ,00 Επεξεργαστικά τρίτων , ,00 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού , ,00 Ηλεκτρική ενέργεια παραγωγής , ,00 Ασφάλιστρα πυρός (βιομηχ/σίου και μηχανημάτων) 7.340, ,00 Ασφάλιστρα πιστώσεων 4.770,00 Φόρος ακίνητης περιουσίας 4.400,00 Λοιπές δαπάνες διοικήσεως ,00 Τόκοι και συναφή έξοδα ,00 Σύνολο , ,00 Συνεπώς: Καταλογισθέντα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ,00 Πραγματικά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ,00 Υπερκαταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 (γ) Ερώτημα Άμεσα εργατικά ,00 Πλέον Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ,00 Κόστος μετατροπής ,00 (δ) Ερώτημα Αρχικό κόστος ,00 Μείον Άμεσα εργατικά ,00 Άμεσα υλικά ,00 6

9 ΑΣΚΗΣΗ 4 Η βιομηχανία ελαιουργικών μηχανημάτων «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.» παράγει τα προϊόντα της μετά από παραγγελίες των πελατών της και κοστολογεί αυτά με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής, προσδιορίζοντας το έμμεσο κόστος παραγωγής (Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα) κάθε παραγγελίας με βάση τις ώρες της άμεσης εργασίας. Στις έλαβε από ελαιουργική επιχείρηση εντολή κατασκευής δύο διαχωριστήρων. Ο ένας διαχωριστήρας περατώθηκε και παραδόθηκε την ενώ ο δεύτερος διαχωριστήρας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Από τα κοστολογικά στοιχεία των ανωτέρω παραγγελιών προκύπτουν τα εξής: ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ Α ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ Β Αρχικό κόστος , ,00 Κόστος μετατροπής , ,00 Κόστος παραγωγής , ,00 Για την τρέχουσα χρήση οι ετήσιες προϋπολογισμένες ώρες άμεσης εργασίας ανέρχονται σε και τα ετήσια γενικά βιομηχανικά έξοδα προϋπολογίσθηκαν σε ,00. Με βάση τα ανωτέρω προσδιορίσατε: α) την αξία των αμέσων υλικών, της άμεσης εργασίας και των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων, β) πόσες ώρες άμεσης εργασίας απαιτήθηκαν για την κατασκευή του διαχωριστήρα Α και πόσες για τον διαχωριστήρα Β και γ) ποία η εικόνα του λογαριασμού «Παραγωγή σε εξέλιξη» την και πώς αναλύεται, αφού λάβετε υπόψη σας ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχουν άλλες παραγγελίες σε εξέλιξη. 7

10 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 4 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ Α Β Κόστος παραγωγής , ,00 Μείον: Αρχικό κόστος , ,00 Γ. Β. Ε , ,00 Κόστος μετατροπής , ,00 Μείον: Γ. Β. Ε , ,00 Άμεση εργασία 8.720, ,00 Αρχικό κόστος , ,00 Μείον: Άμεση εργασία 8.720, ,00 ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ , ,00 Προϋπολογισθέντα Γ. Β. Ε ,00 Προϋπολογισθείσες ώρες ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ 25,00 Γ. Β. Ε , ,00 Συντελεστής επιβαρύνσεως 25,00 25,00 ΩΡΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επειδή η επιχείρηση κοστολογεί τα προϊόντα της με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής και επειδή ο διαχωριστήρας Β' δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την , το κόστος του από ,00 θα απεικονίζεται στο λογαριασμό «Παραγωγή σε εξέλιξη». Συνεπώς: Άμεσα υλικά ,00 Άμεση εργασία 7.500,00 Γ. Β. Ε ,00 Σύνολο ,00 8

11 ΑΣΚΗΣΗ 5 Η ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα «ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗΣ Α.Ε.» στη χρήση ξεκίνησε και αποπεράτωσε την κατασκευή τριών οχηματαγωγών πλοίων, των οποίων τα κόστη αναλύονται ως εξής: Κόστη ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΑΣΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Άμεσα υλικά , , ,00 Άμεσα εργατικά , , ,00 Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε , , ,00 Συνολικό κόστος , , ,00 Πραγματικές εργατοώρες Τα άμεσα υλικά και τα άμεσα εργατικά καταλογίστηκαν με βάση δελτία εξαγωγής (αναλώσεων) υλικών και τα δελτία χρόνου των εργαζομένων εργατοτεχνιτών. Απολογιστικά το πραγματικό κόστος κατασκευής των τριών οχηματαγωγών πλοίων ανήλθε στο ποσό των ,00. Από την ανάλυση των οργανικών εξόδων προκύπτει ότι τα πραγματικά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα υπερέβησαν τα προϋπολογισθέντα κατά ,00. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και με δεδομένο ότι στην εν λόγω χρήση το εργατοτεχνικό προσωπικό του ναυπηγείου δεν μεταβλήθηκε, προσδιορίσατε κατά πόσες εργατοώρες υποαπασχολήθηκε ή απασχολήθηκε υπερωριακά το προσωπικό αυτό στη χρήση

12 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 5 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΑΣΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Άμεσα υλικά , , , ,00 Άμεσα εργατικά , , , ,00 Καταλογισθέντα Γ. Β. Ε , , , ,00 Συνολικό κόστος , , , ,00 Πραγματικό κόστος ,00 Διαφορά ,00 Επειδή τα άμεσα υλικά και τα άμεσα εργατικά αποτελούν πραγματικά κόστη, η διαφορά αφορά σε υπερκαταλογισθέντα Γ.Β.Ε. Συνεπώς: Καταλογισθέντα Γ. Β. Ε ,00 Μείον: Υπερκαταλογισθέντα Γ. Β. Ε ,00 Πραγματικά Γ. Β. Ε ,00 Μείον η επί πλέον διαφορά ,00 Προϋπολογισθέντα Γ. Β. Ε ,00 Πραγματικές εργατοώρες Συντελεστής επιβαρύνσεως: Καταλογισθέντα Γ. Β. Ε ,00 Πραγματικές εργατοώρες Προϋπολογισθείσες εργατοώρες: Προϋπολογισθέντα Γ. Β. Ε ,00 Συντελεστής επιβαρύνσεως 600,00 600, Υπερωριακή απασχόληση ώρες ( ) 10

13 ΑΣΚΗΣΗ 6 Η βιομηχανία μηχανών εξελάσεως αλουμινίου «ΒΙΟΜΗΧΑΛ Α.Β.Ε.» παράγει τα προϊόντα της κατόπιν παραγγελίας των πελατών της και κοστολογεί αυτά με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής, προσδιορίζοντας το έμμεσο κόστος παραγωγής (γενικά βιομηχανικά έξοδα) κάθε προϊόντος με βάση τις μηχανοώρες που απαιτούνται για την παραγωγή του. Στις έλαβε από τη βιοτεχνία αλουμινοκατασκευών «ΒΙΑΛ Ε.Π.Ε.» εντολή κατασκευής μηχανής επεξεργασίας αλουμινίου, η οποία αποπερατώθηκε και παραδόθηκε στις Από τα κοστολογικά στοιχεία της ανωτέρω παραγγελίας προκύπτουν: Αρχικό κόστος ,00 Κόστος μετατροπής ,00 Κόστος παραγωγής ,00 Μηχανοώρες παραγωγής 800 Για την τρέχουσα χρήση οι ετήσιες προϋπολογισμένες μηχανοώρες ανέρχονται σε Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία προσδιορίσατε τα προϋπολογισθέντα γενικά βιομηχανικά έξοδα της χρήσεως

14 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 6 Αρχικό κόστος ,00 Κόστος μετατροπής ,00 Σύνολο ,00 Μείον Κόστος παραγωγής ,00 Κόστος άμεσης εργασίας ,00 Συνεπώς: Κόστος μετατροπής ,00 Μείον Κόστος άμεσης εργασίας ,00 Γενικά βιομηχανικά έξοδα ,00 Απαιτηθείσες μηχανοώρες 800 Συντελεστής επιβαρύνσεως: Γενικά βιομηχανικά έξοδα ,00 = Απαιτηθείσες μηχανοώρες 800 Ετήσιες προϋπολογισμένες μηχανοώρες = 31,25 Επομένως: Ετήσιες προϋπολογισμένες μηχανοώρες Συντελεστής επιβαρύνσεως 31,25 Ετήσια προϋπολογισμένα Γ.Β.Ε ,00 12

15 ΑΣΚΗΣΗ 7 Η βιομηχανία ιατρικών μηχανημάτων «ΒΙΟΪΑΣΗ Α.Β.Ε.» παράγει τα προϊόντα της κατόπιν παραγγελίας των πελατών της και κοστολογεί αυτά με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής, προσδιορίζοντας το έμμεσο κόστος παραγωγής (γενικά βιομηχανικά έξοδα) κάθε προϊόντος με βάση τις πραγματικές εργατοώρες που απαιτούνται για την παραγωγή του. Στη χρήση 2005 η βιομηχανία άρχισε και ολοκλήρωσε την κατασκευή αξονικού τομογράφου, μαγνητικού τομογράφου και υπερηχογράφου κατόπιν παραγγελίας διαγνωστικού κέντρου. Τα μηχανήματα αυτά ήσαν και τα μοναδικά προϊόντα της βιομηχανίας στη χρήση Για τα παραχθέντα μηχανήματα έχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες: ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟ- ΓΡΑΦΟΣ Αξία πώλησης , , ,00 Περιθώριο κέρδους επί της αξίας πώλησης 20,00% 20,00% 20,00% Συντελεστής αρχικού κόστους επί του κόστους 85,00% 87,50% 81,25% παραγωγής Συντελεστής κόστους μετατροπής επί του 45,00% 37,50% 56,25% κόστους παραγωγής Ωρομίσθιο άμεσης εργασίας 30,00 30,00 30,00 Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία προσδιορίσατε τα προϋπολογισθέντα γενικά βιομηχανικά έξοδα της χρήσεως 2005, αφού ληφθεί υπόψη ότι οι πραγματικές ώρες άμεσης εργασίας υπερέβησαν τις προϋπολογισθείσες κατά εργατοώρες. 13

16 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 7 Αξονικός τομογράφος Μαγνητικός τομογράφος Υπερηχογράφος Αξία πώλησης , , ,00 Περιθώριο Μ. Κ. (επί πωλήσεων) 20% 20% 20% Μικτό κέρδος , , ,00 Κόστος πωληθέντος , , ,00 Συντελεστής αρχικού κόστους επί κόστους 85% 87,50% 81,25% παραγωγής (πωληθέντων) Αρχικό κόστος , , ,00 Συντελεστής κόστους μετατροπής επί κόστους 45% 37,50% 56,25% παραγωγής Κόστος μετατροπής , , ,00 Αρχικό κόστος , , ,00 Κόστος μετατροπής , , , , , ,00 Μείον: Κόστος παραγωγής , , ,00 Άμεση εργασία , , ,00 Ωρομίσθιο 30,00 30,00 30,00 Πραγματικές ώρες Υπέρβαση ωρών Προϋπολογισθείσες εργατοώρες Κόστος παραγωγής , , ,00 Μείον: Αρχικό κόστος , , ,00 Γ.Β.Ε , , ,00 Πραγματικές ώρες Συντελεστής καταλογισμού 15,00 15,00 15,00 Προϋπολογισθείσες εργατοώρες Συντελεστής καταλογισμού 15,00 Προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 14

17 ΑΣΚΗΣΗ 8 Η βιομηχανία βιομηχανικών μηχανών «ΒΙΟΤΟΡΝ» Α.Β.Ε. παράγει τα προϊόντα της κατόπιν παραγγελίας των πελατών της και κοστολογεί αυτά με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής. Το κόστος κάθε εξατομικευμένου έργου (μηχάνημα), κατά πάγια τακτική της επιχειρήσεως, προσδιορίζεται κατά την αποπεράτωση της παραγωγής του με τις πιο κάτω αρχές: Το κόστος των πρώτων υλών προσδιορίζεται με βάση τα δελτία εξαγωγής αυτών. Πάγια τακτική της επιχείρησης είναι να μην διαθέτει αποθέματα πρώτων υλών και συνεπώς οι αναλώσεις κάθε χρήσεως συμπίπτουν με τις αντίστοιχες αγορές. Επειδή οι αγορές των πρώτων υλών γίνονται πάντα μετρητοίς, η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει από τους προμηθευτές της έκπτωση 5% επί της αξίας των αγορών κάθε χρήσεως. Η έκπτωση αυτή παγίως λογιστικοποιείται στη χρήση κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι αγορές των πρώτων υλών. Το κόστος μετατροπής σε κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας παραμένει ποσοστιαία σταθερό, έναντι του συνολικού κόστους που απορροφήθηκε μέχρι τη συγκεκριμένη φάση. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα τα οποία αποτελούν το 40% του κόστους μετατροπής, καταλογίζονται σε ποσοστό 160% επί των αναλώσεων των πρώτων υλών. Στο τέλος της χρήσεως, όλες οι αποκλίσεις μεταξύ των καταλογισθέντων και πραγματικών στοιχείων κόστους μεταφέρονται στο κόστος των πωληθέντων. Στη χρήση 2005 παράχθηκαν μηχανές με βάση τις Εντολές Παραγωγής με αριθμούς Το συνολικό κόστος μετατροπής των πιο πάνω εντολών παραγωγής ανέρχεται σε ,00. Η εντολή παραγωγής με αριθμό 432 ήταν η μόνη εντολή με Παραγωγή σε Εξέλιξη, με κόστος παραγωγής από την 31 Δεκεμβρίου ,00. Η παραγωγή του μηχανήματος της εντολής με αριθμό 441, με κόστος αναλώσεων πρώτων υλών μέχρι την 31 Δεκεμβρίου ,00, παραμένει σε εξέλιξη. Με βάση τα παραπάνω προσδιορίσατε το τελικό μικτό αποτέλεσμα από την πώληση των προϊόντων, αφού λάβετε υπόψη σας ότι στη χρήση 2005: οι πωλήσεις των προϊόντων ανήλθαν σε ,00 το πραγματικό κόστος της άμεσης εργασίας ανήλθε σε ,00 τα πραγματικά Γ.Β.Ε. ανήλθαν σε ,00 15

18 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 8 Γ. Β. Ε. εντολών Συνολικό κόστος μετατροπής ,00 Αναλογία Γ.Β.Ε. επί του κόστους μετατροπής 40% ,00 Πρώτες ύλες εντολών Γ. Β. Ε. εντολών ,00 Συντελεστής καταλογισμού 1,60 = ,00 Άμεση εργασία εντολών Κόστος μετατροπής ,00 Μείον: Γ. Β. Ε , ,00 Κόστος παραγωγής εντολών Κόστος μετατροπής ,00 Πλέον Πρώτες ύλες , ,00 Συντελεστής κόστους μετατροπής επί κόστους παραγωγής Συνολικό κόστος μετατροπής ,00 = 80% Κόστος παραγωγής εντολών ,00 Εντολή Νο 432 Παραγωγή σε εξέλιξη ,00 Κόστος μετατροπής της Παραγωγή σε εξέλιξη ,00 Συντελεστής κόστους μετατρ. επί κόστους παραγωγ. 80% ,00 Γ. Β. Ε. της Κόστος μετατροπής ,00 Αναλογία Γ.Β.Ε. επί του κόστους μετατροπής 40% ,00 Πρώτες ύλες της Γ. Β. Ε ,00 Συντελεστής καταλογισμού 1,60 = ,00 Άμεση εργασία της Κόστος μετατροπής ,00 Μείον: Γ. Β. Ε , ,00 16

19 Αγορές πρώτων υλών χρήσεως 2005 Σύνολο αναλώσεων ,00 Μείον: Αναλώσεις εντολής Νο ,00 Αναλώσεις - αγορές χρήσεως ,00 Για να προσδιορισθεί το μικτό αποτέλεσμα θα πρέπει προηγουμένως να προσδιορισθεί το κόστος των πωληθέντων προϊόντων. Το κόστος των πωληθέντων προϊόντων συμπίπτει με το κόστος των ετοίμων παραχθέντων προϊόντων. Το κόστος των παραχθέντων ετοίμων προϊόντων αποτελείται από το κόστος παραγωγής των εντολών , αφού η εντολή 441 στις παραμένει στην παραγωγή σε εξέλιξη. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προσδιορισθεί το κόστος της παραγωγής (σε εξέλιξη) της εντολής 441 στις Κόστος παραγωγής (σε εξέλιξη) εντολή Νο 441 Πρώτες ύλες ,00 Γ. Β. Ε. Πρώτες ύλες ,00 Συντελεστής καταλογισμού Γ.Β.Ε 160% ,00 Κόστος μετατροπής Γ. Β. Ε ,00 Αναλογία Γ.Β.Ε. επί του κόστους μετατροπής 0,40 = ,00 Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη στις Πρώτες ύλες ,00 Πλέον: Κόστος μετατροπής , ,00 Κόστος πωληθέντων ετοίμων Κόστος παραγωγής εντολών ,00 Μείον: Παραγωγή σε εξέλιξη (εντολή Νο 441) , ,00 Άμεση εργασία χρήσεως 2005 Άμεση εργασία εντολών ,00 Μείον: Άμεση εργασία εντολής , ,00 Γ. Β. Ε. χρήσεως 2005 Γ Β Ε εντολών ,00 Μείον: Γ Β Ε εντολής , ,00 17

20 Καταλογισθείσα άμεση εργασία χρήσεως ,00 Μείον: Πραγματική άμεση εργασία χρήσεως ,00 Υπερκαταλογισμός άμεσης εργασίας ,00 Καταλογισθέντα Γ Β Ε ,00 Μείον: Πραγματικά Γ Β Ε ,00 Υπερκαταλογισμός Γ Β Ε ,00 Έκπτωση πρώτων υλών Αγορές χρήσεως ,00 Ποσοστό εκπτώσεως 5% ,00 Κόστος πωληθέντων ,00 Μείον Υπερκαταλογισμοί άμεσης εργασίας ,00 Γ Β Ε ,00 Έκπτωση επί των πρώτων υλών , ,00 Τελικό κόστος πωληθέντων ,00 Πωλήσεις ,00 Μικτό κέρδος ,00 18

21 ΑΣΚΗΣΗ 9 Δίδονται οι πιο κάτω πληροφορίες του τμήματος παραγωγής της εταιρείας ΑΡΚΟ Ε.Π.Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Υπόλοιπα 1/3/2005 Υπόλοιπα 31/3/2005 Άμεσα Υλικά , ,00 Παραγωγή σε Εξέλιξη , ,00 Έτοιμα Προϊόντα , ,00 Πρόσθετες πληροφορίες για το μήνα Μάρτιο 2005: Αγορές Άμεσων Υλικών ,00 Άμεση Εργασία ,00 Ωρομίσθιο Άμεσης Εργασίας 7,50 Ευρώ Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ανά ώρα άμεσης εργασίας 10,00 Ευρώ Να βρεθούν για το μήνα Μάρτιο: Το Πρώτο (Αρχικό) Κόστος, το Κόστος Μετατροπής, και το Κόστος Πωληθέντων. ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 9 Άμεσα υλικά Υπόλοιπο 1/3/ ,00 Αγορές Μαρτίου ,00 Ύλες προς διάθεση ,00 Υπόλοιπο 31/3/2005 (30.000,00) ,00 Άμεση εργασία ,00 Αρχικό κόστος ,00 Γ.Β.Ε. Άμεση εργασία ,00 Ωρομίσθιο 7,50 Ώρες Συντελεστής 10, ,00 Κόστος μετατροπής Άμεση εργασία ,00 Γ Β Ε , ,00 Κόστος πωληθέντων Άμεσα υλικά ,00 Κόστος μετατροπής ,00 Κόστος παραγωγής ,00 Παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης ,00 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης (12.000,00) 6.000,00 Έτοιμα έναρξης ,00 Έτοιμα λήξης (72.000,00) (18.000,00) Κόστος πωληθέντων ,00 19

22 ΑΣΚΗΣΗ 10 Η ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα «ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗΣ Α.Ε.» παράγει τα προϊόντα της κατόπιν παραγγελίας των πελατών της και κοστολογεί αυτά με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής. Στη χρήση 1/1 31/12/2005 ξεκίνησε και αποπεράτωσε την κατασκευή τριών σκαφών αναψυχής και μόνον. Για το κόστος παραγωγής της χρήσεως 2005 έχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες: α) Το κόστος κατασκευής των τριών σκαφών ανήλθε συνολικά στο ποσό των ,00 το οποίο προσδιορίστηκε από τα εξής στοιχεία: αα) αναλώσεις πρώτων υλών με βάση τα δελτία εξαγωγής των υλικών, ββ) άμεση εργασία με βάση τις πραγματικές ώρες που αναφέρονται στα δελτία χρόνου των εργατοτεχνιτών, και γγ) Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα που καταλογίστηκαν με συντελεστή βασισμένο στις ώρες της άμεσης εργασίας (εργατοώρες). β) Το εργατοτεχνικό προσωπικό του ναυπηγείου, το οποίο δεν αυξομειώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005, απασχολήθηκε υπερωριακά κατά εργατοώρες. Λόγω της υπερωριακής αυτής απασχόλησης καταλογίσθηκαν Γ.Β.Ε. περισσότερα από τα προϋπολογισθέντα κατά ,00. γ) Για τον προσδιορισμό του συντελεστή καταλογισμού προϋπολογίσθηκαν Γ.Β.Ε. ποσού ,00. δ) το ωρομίσθιο της άμεσης εργασίας σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως ανερχόταν σε 80,00. Ζητείται να προσδιορίσετε το κόστος των πρώτων υλών, που αναλώθηκαν για την κατασκευή των τριών σκαφών. ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 10 Υπερκαταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Υπερωριακή απασχόληση = 60,00 Συνεπώς συντελεστής καταλογισμού 60,00 ανά εργατοώρα Προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Υπερκαταλογισθέντα ,00 Καταλογισθέντα ,00 Συντελεστής καταλογισμού 60,00 Συνεπώς: Πραγματικές εργατοώρες ( ,00 : 60,00 = ) Ωρομίσθιο 80,00 Άμεσα εργατικά ,00 Κόστος κατασκευής ,00 Μείον Άμεσα εργατικά ,00 Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε , ,00 Αναλώσεις πρώτων υλών ,00 20

23 ΑΣΚΗΣΗ 11 Η Βιομηχανική επιχείρηση ΒΙΟΜΗΧ Α.Β.Ε. παράγει τα προϊόντα της κατόπιν παραγγελίας των πελατών της και κοστολογεί αυτά με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής. Το κόστος κάθε εξατομικευμένου έργου (μηχάνημα), κατά πάγια τακτική της επιχειρήσεως, προσδιορίζεται με τις πιο κάτω αρχές: Το κόστος των άμεσων υλικών (πρώτων υλών) προσδιορίζεται με βάση τα δελτία εξαγωγής αυτών. Το κόστος της άμεσης εργασίας προσδιορίζεται με βάση τις πραγματικές εργατοώρες που αναλίσκονται για την παραγωγή κάθε προϊόντος. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα καταλογίζονται, κατά πάγια τακτική, με συντελεστή που προσδιορίζεται για κάθε κοστολογική περίοδο (διαχειριστική χρήση), ο οποίος εφαρμόζεται στις πραγματοποιηθείσες εργατοώρες. Στη χρήση 2005 παράχθηκαν μηχανές με βάση τις Εντολές Παραγωγής με αριθμούς Η εντολή παραγωγής με αριθμό 734 ήταν η μόνη εντολή με Παραγωγή σε Εξέλιξη, με κόστος παραγωγής από την 31 Δεκεμβρίου Το κόστος αυτό αναλύεται στα πιο κάτω στοιχεία: Άμεσα υλικά ,00 Άμεση εργασία ,00 Γ. Β. Ε , ,00 Η παραγωγή του μηχανήματος της εντολής με αριθμό 772, για το οποίο μέχρι την αναλώθηκαν εργατοώρες, παραμένει σε εξέλιξη. Στις ο λογαριασμός κόστους παραγωγής είχε την παρακάτω εικόνα: ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Άμεσα υλικά ,00 Έτοιμα προϊόντα ,00 Άμεση εργασία ,00 Γ. Β. Ε ,00 Με δεδομένα ότι στη χρήση 2005: το εργατοτεχνικό (ημερομίσθιο) προσωπικό δεν παρουσίασε καμία μεταβολή πραγματοποιήθηκαν εργατοώρες περισσότερες από τις προϋπολογισθείσες κατά 25%, λόγω υπερωριακής απασχόλησης και η αμοιβή της εργατοώρας ανήλθε σε 25,00 προσδιορίσατε: α) τα στοιχεία του κόστους παραγωγής (άμεσα υλικά, άμεση εργασία και Γ.Β.Ε.) της Εντολής Παραγωγής με αριθμό 772 και β) τα προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε. για τη χρήση

24 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 11 Σύνολο άμεσης εργασίας ,00 Μείον Άμεση εργασία εντολής Νο ,00 Άμεση εργασία χρήσεως ,00 Αμοιβή εργατοώρας 25,00 Συνολικές πραγματικές εργατοώρες ,00 Συντελεστής υπερωριακής απασχόλησης 1,25 Προϋπολογισθείσες εργατοώρες ,00 Σύνολο Γ.Β.Ε ,00 Μείον Γ.Β.Ε. εντολής Νο ,00 Γ.Β.Ε. χρήσεως ,00 Πραγματικές εργατοώρες χρήσεως ,00 Συντελεστής καταλογισμού ( ανά εργατοώρα) 12,00 Συντελεστής καταλογισμού ( ανά εργατοώρα) 12,00 Προϋπολογισθείσες εργατοώρες ,00 Προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Συνολικό κόστος παραγωγής ,00 Μείον Κόστος ετοίμων προϊόντων ,00 Κόστος παραγωγής εντολής Νο ,00 Πραγματικές εργατοώρες εντολής Νο ,00 Αμοιβή εργατοώρας 25,00 Άμεση εργασία εντολής Νο ,00 Πραγματικές εργατοώρες εντολής Νο ,00 Συντελεστής καταλογισμού 12,00 Γ.Β.Ε. εντολής Νο ,00 Κόστος παραγωγής εντολής Νο ,00 Μείον Άμεση εργασία εντολής Νο ,00 Γ.Β.Ε. εντολής Νο , ,00 Άμεσα υλικά εντολής Νο ,00 22

25 ΑΣΚΗΣΗ 12 Η Βιομηχανική επιχείρηση ΒΙΟΤΕΛ Α.Β.Ε. παράγει τα προϊόντα της κατόπιν παραγγελίας των πελατών της και κοστολογεί αυτά με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής. Το κόστος κάθε εξατομικευμένου έργου (μηχάνημα), κατά πάγια τακτική της επιχειρήσεως, προσδιορίζεται με τις πιο κάτω αρχές: Το κόστος των άμεσων υλικών (πρώτων υλών) προσδιορίζεται με βάση τα δελτία εξαγωγής αυτών. Το κόστος της άμεσης εργασίας προσδιορίζεται με βάση τις πραγματικές εργατοώρες που αναλίσκονται για την παραγωγή κάθε προϊόντος. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα καταλογίζονται, κατά πάγια τακτική, με συντελεστή που προσδιορίζεται για κάθε κοστολογική περίοδο (διαχειριστική χρήση), ο οποίος εφαρμόζεται στις πραγματοποιηθείσες εργατοώρες. Στη χρήση 2005 από τα Φύλλα Κόστους των παραχθέντων προϊόντων προκύπτουν οι πιο κάτω πληροφορίες: Το Αρχικό κόστος ισούται με το Κόστος μετατροπής Τα Γ.Β.Ε. ανέρχονται σε ποσοστό 30% του κόστους μετατροπής Τα άμεσα υλικά ανέρχονται σε ,00. Το ωρομίσθιο για την άμεση εργασία ανέρχεται σε 70,00 και οι πραγματικές εργατοώρες υπερέβησαν τις προϋπολογισθείσες κατά 25%. Με βάση τις πληροφορίες αυτές προσδιορίσατε τα προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε. 23

26 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 12 Αρχικό κόστος = Κόστος μετατροπής Άμεσα υλικά + Άμεση εργασία = Άμεση εργασία + Γ.Β.Ε. Άμεσα υλικά = Γ.Β.Ε. Άμεσα υλικά = ,00 Συνεπώς: Γ.Β.Ε. = ,00 και Κόστος μετατροπής = ,00 0,30 = ,00 Μείον: Γ.Β.Ε ,00 Άμεση εργασία ,00 Ωρομίσθιο 70,00 Ώρες πραγματικές ,25 Ώρες προϋπολογισθείσες Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Ώρες πραγματικές = Συντελεστής επιβαρύνσεως = 30,00 Προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε. Ώρες προϋπολογισθείσες = Συντελεστής επιβαρύνσεως = 30, ,00 24

27 ΑΣΚΗΣΗ 13 Η ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα «ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ Α.Β.Ε.» παράγει τα προϊόντα της κατόπιν παραγγελίας των πελατών της και κοστολογεί αυτά με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής. Στη χρήση 2005 ξεκίνησε και αποπεράτωσε την κατασκευή τριών αλιευτικών σκαφών και μόνον. Τα σκάφη αυτά παραδόθηκαν στους πελάτες μέσα στη χρήση και η αξία πώλησής τους, προ φόρου προστιθέμενης αξίας, ανήλθε συνολικά στο ποσό των ,00. Από τα Δελτία Παραγωγής της χρήσεως 2005 έχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες: α) Οι αναλώσεις πρώτων υλών, με βάση τα δελτία εξαγωγής των υλικών, ανήλθαν στο ποσό των ,00. β) Τα άμεσα εργατικά, με βάση τις πραγματικές ώρες που αναφέρονται στα δελτία χρόνου των εργατοτεχνιτών, ανήλθαν στο ποσό των ,00. γ) Οι πραγματικές ώρες που απασχολήθηκε το εργατοτεχνικό προσωπικό του ναυπηγείου, το οποίο δεν αυξομειώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005, υπολείπονται από τις προϋπολογισθείσες εργατοώρες κατά 25%. δ) το ωρομίσθιο της άμεσης εργασίας σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως ανερχόταν σε 80,00. ε) Τα Γ.Β.Ε. που καταλογίσθηκαν στο κόστος παραγωγής προσδιορίστηκαν με συντελεστή επιβαρύνσεως 40,00 ανά εργατοώρα. Από τα λογιστικά βιβλία της επιχειρήσεως προκύπτει ότι τα Γ.Β.Ε. της χρήσεως υπερέβησαν τα προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε. κατά 5%. Με βάση τα ανωτέρω, ζητείται να προσδιορίσετε το κόστος παραγωγής των σκαφών αυτών και το μικτό αποτέλεσμα που προέκυψε από την πώληση τους, αφού λάβετε υπόψη ότι τόσο στην αρχή της χρήσεως, όσο και στο τέλος αυτής, δεν υπήρχαν αποθέματα ετοίμων και ημιτελών σκαφών. 25

28 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 13 Άμεσα υλικά ,00 Άμεση εργασία ,00 Πραγματικές εργατοώρες Άμεση εργασία ,00 Ωρομίσθιο 80,00 = Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε. Πραγματικές εργατοώρες Συντελεστής επιβαρύνσεως 40, ,00 Κόστος παραγωγής καταλογισμένο ,00 Προϋπολογισθείσες εργατοώρες Πραγματικές εργατοώρες , Προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε. Προϋπολογισθείσες εργατοώρες Συντελεστής επιβαρύνσεως 40, ,00 Πραγματικά Γ.Β.Ε. Προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 1, ,00 Υποκαταλογισθέντα Γ.Β.Ε. Πραγματικά Γ.Β.Ε ,00 Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε , ,00 Κόστος Παραγωγής καταλογισμένο ,00 Κόστος Παραγωγής πραγματικό ,00 Αξία πωλήσεων ,00 Μείον Κόστος παραγωγής πραγματικό ,00 Μικτά κέρδη ,00 26

29 ΑΣΚΗΣΗ 14 Η βιομηχανία μηχανολογικών κατασκευών «ΑΥΤΟΚΑΤ Α.Β.Ε.» παράγει εξατομικευμένα προϊόντα κατά παραγγελία των πελατών της σύμφωνα με τις εντολές αυτών και ως εκ τούτου για τη κοστολόγηση των προϊόντων της εφαρμόζει το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής (κοστολόγηση κατά προϊόν). Η εταιρεία για την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής των προϊόντων της χρησιμοποιεί συντελεστή επιβαρύνσεως ο οποίος προκύπτει με βάση τις εργατοώρες. Για τη χρήση 2007, η Οικονομική Διεύθυνση προϋπολόγισε ότι τα έξοδα λειτουργίας της βιομηχανίας θα ανέλθουν στο ποσό των ,00. Αυτά αναλύονται ως κατωτέρω: Αποσβέσεις βιομηχανοστασίου ,00 Αποσβέσεις κτιρίου διοικήσεως ,00 Αποσβέσεις μηχανημάτων παραγωγής ,00 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ,00 Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως ,00 Αποσβέσεις τόκων κατασκευαστικής περιόδου ,00 Αποσβέσεις συναλλαγματικών διαφορών δανείων για αγορά μηχανημάτων παραγωγής ,00 Ημερομίσθια και έξοδα προσωπικού παραγωγής ,00 Μισθοί και έξοδα εργοδηγών παραγωγής ,00 Αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές Διευθυντού παραγωγής ,00 Μισθοί και έξοδα διοικητικού προσωπικού ,00 Αποζημιώσεις προσωπικού παραγωγής ,00 Αποζημιώσεις εργοδηγών παραγωγής ,00 Αποζημιώσεις διοικητικού προσωπικού ,00 Αποζημιώσεις ατυχημάτων προσωπικού παραγωγής ,00 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών ,00 Αναλώσεις ειδών συσκευασίας ,00 Επεξεργαστικά τρίτων ,00 Έξοδα συντηρήσεως μηχανολογικού εξοπλισμού ,00 Έξοδα επισκευών μηχανολογικού εξοπλισμού ,00 Ηλεκτρική ενέργεια παραγωγής ,00 Μεταφορικά έξοδα πρώτων υλών ,00 Μεταφορικά έξοδα ετοίμων προϊόντων ,00 Ενοίκια αποθήκης πρώτων υλών ,00 Ενοίκια αποθήκης ετοίμων προϊόντων ,00 Ασφάλιστρα πυρός (βιομηχανοστασίου και μηχανημάτων) ,00 Ασφάλιστρα πιστώσεων ,00 Φόρος ακίνητης περιουσίας 4.000,00 Λοιπές δαπάνες διοικήσεως ,00 Τόκοι τραπεζικών χορηγήσεων για εισαγωγές πρώτων υλών ,00 Σύνολο ,00 Επίσης, το τμήμα προσωπικού προϋπολόγισε ότι από θα πραγματοποιηθούν εργατοώρες. Αφού λάβετε υπόψη τους πιο πάνω προϋπολογισμούς, ζητείται να προσδιορίσετε το συντελεστή καταλογισμού των Γ.Β.Ε. που θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την κοστολογική περίοδο

30 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Αποσβέσεις βιομηχανοστασίου ,00 Αποσβέσεις μηχανημάτων παραγωγής ,00 Μισθοί και έξοδα εργοδηγών παραγωγής ,00 Αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές Διευθυντού παραγωγής ,00 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών ,00 Επεξεργαστικά τρίτων ,00 Έξοδα συντηρήσεως μηχανολογικού εξοπλισμού ,00 Ηλεκτρική ενέργεια παραγωγής ,00 Ενοίκια αποθήκης πρώτων υλών ,00 Ασφάλιστρα πυρός (βιομηχανοστασίου και μηχανημάτων) ,00 Σύνολο ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,00 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ,00 28

31 ΑΣΚΗΣΗ 15 Η βιομηχανική επιχείρηση ΒΙΟΛΟΣ Α.Β.Ε. παράγει τα προϊόντα της έπειτα από παραγγελίες των πελατών της και ως εκ τούτου εφαρμόζει την εξατομικευμένη κοστολόγηση. Κατά το μήνα Απρίλιο της τρέχουσας χρήσεως παράχθηκαν προϊόντα με βάση τις Εντολές Παραγωγής Από τα Δελτία Παραγωγής (ή Φύλλα κόστους έργου), τα οποία εκδόθηκαν κατά την αποπεράτωση του κάθε προϊόντος, έχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες: ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ.Β.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Σύνολο , , , ,00 Για τον καταλογισμό των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων, η επιχείρηση σε όλες τις Εντολές Παραγωγής χρησιμοποίησε τον ίδιο συντελεστή καταλογισμού, τον οποίο εφαρμόζει πάγια. Η Εντολή Παραγωγής ήταν η μόνη εντολή με Παραγωγή σε Εξέλιξη αρχής, η οποία μέχρι τις 31 Μαρτίου εμφάνιζε συνολικό κόστος ,00 ευρώ. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται ανάλωση άμεσων υλικών ποσού 6.000,00 ευρώ. Η Εντολή Παραγωγής στις 30 Απριλίου παραμένει σε εξέλιξη. Τα άμεσα εργατικά καταλογίστηκαν με βάση τις πραγματικές ώρες εργασίας των εργατοτεχνιτών, οι οποίες προκύπτουν από τα αντίστοιχα δελτία χρόνου. Το ωρομίσθιο της άμεσης εργασίας για όλη τη διάρκεια της χρήσεως ανέρχεται σε 25,00 ευρώ. Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες προσδιορίσατε τις πραγματικές ώρες εργασίας που απασχολήθηκαν οι εργατοτεχνίτες κατά τον μήνα Απρίλιο. 29

32 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 15 ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΣΑ Γ.Β.Ε. ΥΛΙΚΑ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,75 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Σύνολο , ,00 0,75 Συνεπώς: Συντελεστής καταλογισμού: 75% επί των αμέσων υλικών Εντολή παραγωγής /03/200Χ Συνολικό κόστος ,00 Άμεσα υλικά 6.000,00 75% Γ.Β.Ε ,00 και Άμεση εργασία 1.500,00 (12.000, , ,00) Συνολική άμεση εργασία ,00 Μείον Άμεση εργασία μέχρι 31/3/ ,00 Άμεση εργασία Απριλίου ,00 Ωρομίσθιο 25,00 Πραγματικές ώρες Απριλίου

33 ΑΣΚΗΣΗ 16 Η Βιομηχανία βιομηχανικών μηχανημάτων «ΒΙΟΜΗΧ Α.Β.Ε.» παράγει τα προϊόντα της κατόπιν παραγγελίας των πελατών της και κοστολογεί αυτά με το σύστημα της εξατομικευμένης παραγωγής. Το κόστος κάθε εξατομικευμένου έργου (μηχάνημα), κατά πάγια τακτική της επιχειρήσεως, προσδιορίζεται με τις πιο κάτω αρχές: Το κόστος των άμεσων υλικών (πρώτων υλών) προσδιορίζεται με βάση τα δελτία εξαγωγής αυτών. Το κόστος της άμεσης εργασίας προσδιορίζεται με βάση τις πραγματικές εργατοώρες που απαιτούνται για την παραγωγή κάθε προϊόντος. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα καταλογίζονται, κατά πάγια τακτική, με συντελεστή που προσδιορίζεται για κάθε κοστολογική περίοδο (διαχειριστική χρήση), ο οποίος εφαρμόζεται στις πραγματοποιηθείσες εργατοώρες. Για τη χρήση 2006 είχε προϋπολογισθεί ότι: α) Το εργατοτεχνικό προσωπικό της βιομηχανίας θα απασχοληθεί συνολικά ώρες. Κατά πάγια τακτική της βιομηχανίας, το 25% του συνολικού χρόνου της απασχόλησης του προσωπικού διατίθεται για τη συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεών της και το υπόλοιπο 75% διατίθεται για την παραγωγή των προϊόντων. β) Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα θα ανέλθουν στο ποσό των ,00 Από τα Φύλλα Κόστους των παραχθέντων προϊόντων προκύπτουν οι πιο κάτω πληροφορίες: Αναλώθηκαν άμεσα υλικά ποσού ,00. Για την παραγωγή των προϊόντων διατέθηκαν πραγματικές ώρες άμεσης εργασίας. Το ωρομίσθιο για την άμεση εργασία μαζί με την εργοδοτική εισφορά ανήλθε για όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό σε 225,00. Με βάση τα ανωτέρω προσδιορίσατε το καταλογισμένο κόστος παραγωγής των προϊόντων. 31

34 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 16 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισθέντα ετήσια Γ.Β.Ε ,00 Αμοιβή εργασίας για την συντήρηση Συνολικές ώρες % 600 Αμοιβή και εισφορές ωρομισθίου 225, ,00 Σύνολο προϋπολογισθέντων Γ.Β.Ε ,00 Προϋπολογισθείσες ώρες παραγωγής Συνολικές ώρες % Συνεπώς Συντελεστής καταλογισμού , = 200,00 ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ ,00 ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πραγματικές ώρες παραγωγής Αμοιβή και εισφορές ωρομισθίου 225, ,00 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Γ.Β.Ε. Πραγματικές ώρες παραγωγής Συντελεστής καταλογισμού 200, ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ,00 32

35 ΑΣΚΗΣΗ 17 Η Βιομηχανία «ΒΙΟΘΕΡΜ Α.Β.Ε.» παράγει τα προϊόντα της έπειτα από παραγγελίες των πελατών της και ως εκ τούτου εφαρμόζει την εξατομικευμένη κοστολόγηση. Στη χρήση 2007 παρήχθησαν προϊόντα με βάση τις Εντολές Παραγωγής με αριθμούς , τα οποία ολοκληρώθηκαν μέχρι την Από το Δελτία Παραγωγής (ή Φύλλα κόστους έργων), τα οποία εκδόθηκαν κατά την αποπεράτωση των πιο πάνω προϊόντων, έχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες: Κόστος παραγωγής (καταλογισμένο) ,00 Το κόστος των άμεσων υλικών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ,00, προσδιορίστηκε με βάση τα δελτία εξαγωγής (αναλώσεων) υλικών. Το κόστος των άμεσων εργατικών καταλογίστηκε με βάση τις πραγματικές ώρες εργασίας των εργατοτεχνιτών, οι οποίες προκύπτουν από τα αντίστοιχα δελτία χρόνου. Το κόστος αυτό ανήλθε στο ποσοστό 62,5% του κόστους μετατροπής. Το κόστος της άμεσης εργασίας (ωρομίσθιο και εργοδοτικές εισφορές) για το σύνολο του εργατοτεχνικού προσωπικού της βιομηχανίας, για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε 80,00 κατά εργατοώρα. Τα Γ.Β.Ε. που καταλογίσθηκαν στα παραχθέντα προϊόντα, προσδιορίστηκαν με βάση τις πραγματικές εργατοώρες που αναλώθηκαν και με σταθερό, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, προϋπολογισμένο συντελεστή καταλογισμού. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και με δεδομένο ότι: α) για τη χρήση 2007 οι προϋπολογισθείσες εργατοώρες ανέρχονται σε και β) τα πραγματικά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα της χρήσεως 2007 υπερέβησαν τα προϋπολογισθέντα κατά ,00, προσδιορίσατε εάν στη χρήση 2007 προέκυψε υπερκαταλογισμός ή υποκαταλογισμός Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων και κατά πόσο; 33

36 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 17 Κόστος παραγωγής ,00 Μείον Κόστος άμεσων υλικών ,00 Κόστος μετατροπής ,00 62,5% ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ,00 Κόστος μετατροπής ,00 Μείον Άμεση εργασία ,00 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Γ.Β.Ε ,00 Άμεση εργασία ,00 Κόστος άμεσης εργασίας κατά εργατοώρα 80,00 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Πραγματικές εργατοώρες ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 48,00 Προϋπολογισθείσες εργατοώρες Συντελεστής καταλογισμού 48,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Γ.Β.Ε ,00 Προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Διαφορά με πραγματικά Γ.Β.Ε ,00 Πραγματικά Γ.Β.Ε ,00 Μείον Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 ΥΠΟΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Γ.Β.Ε ,00 34

37 ΑΣΚΗΣΗ 18 Η Βιομηχανία «ΒΙΟΝΕΞ Α.Β.Ε.» παράγει τα προϊόντα της έπειτα από παραγγελίες των πελατών της και ως εκ τούτου εφαρμόζει την εξατομικευμένη κοστολόγηση. Στη χρήση 2007 παρήχθησαν προϊόντα με βάση τις Εντολές Παραγωγής με αριθμούς , τα οποία ολοκληρώθηκαν μέχρι την Από το Δελτία Παραγωγής (ή Φύλλα κόστους έργων), τα οποία εκδόθηκαν κατά την αποπεράτωση των πιο πάνω προϊόντων, έχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες: Καταλογισμένο κόστος παραγωγής ,00 Καταλογισμένο κόστος μετατροπής ,00 Το κόστος των άμεσων υλικών προσδιορίστηκε με βάση τα δελτία εξαγωγής (αναλώσεων) υλικών. Το κόστος των άμεσων εργατικών καταλογίστηκε με βάση τις πραγματικές ώρες εργασίας των εργατοτεχνιτών, οι οποίες προκύπτουν από τα αντίστοιχα δελτία χρόνου. Το κόστος της άμεσης εργασίας (ωρομίσθιο και εργοδοτικές εισφορές) για το σύνολο του εργατοτεχνικού προσωπικού της βιομηχανίας, για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε 80 κατά εργατοώρα. Τα Γ.Β.Ε. που καταλογίσθηκαν στα παραχθέντα προϊόντα, προσδιορίστηκαν με βάση τις πραγματικές εργατοώρες που αναλώθηκαν και με σταθερό, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, προϋπολογισμένο συντελεστή καταλογισμού (επιβαρύνσεως). Από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας προκύπτει ότι: Το πραγματικό κόστος παραγωγής ανήλθε σε ,00 Τα πραγματικά Γ.Β.Ε. ανήλθαν σε ,00 Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία και με δεδομένο ότι τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της χρήσεως δεν υπήρχαν αποθέματα παραγωγής σε εξέλιξη, προσδιορίσατε τον προϋπολογισμένο συντελεστή καταλογισμού (επιβαρύνσεως). 35

38 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 18 Πραγματικό κόστος παράγωγης ,00 Μείον Πραγματικά Γ.Β.Ε ,00 Αρχικό κόστος ,00 Καταλογισμένο κόστος παράγωγης ,00 Μείον Αρχικό κόστος ,00 Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Καταλογισμένο κόστος μετατροπής ,00 Μείον Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Άμεση εργασία ,00 Κόστος εργατοώρας 80,00 Πραγματικές εργατοώρες Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Πραγματικές εργατοώρες Συντελεστής καταλογισμού 50,00 36

39 ΑΣΚΗΣΗ 19 Η Βιομηχανία «ΒΙΟΚΟΞ Α.Β.Ε.» παράγει τα προϊόντα της έπειτα από παραγγελίες των πελατών της και ως εκ τούτου εφαρμόζει την εξατομικευμένη κοστολόγηση, κατά την οποία το έμμεσο κόστος παραγωγής (Γ.Β.Ε.) καταλογίζεται με βάση τις πραγματικές ώρες λειτουργίας των μηχανών και με σταθερό, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, προϋπολογισμένο συντελεστή καταλογισμού (επιβαρύνσεως). Για τη χρήση 2008 έχουμε τα πιο κάτω δεδομένα: 1. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει εκτιμήσει ότι για την παραγωγή των προϊόντων θα αναλωθούν ώρες λειτουργίας των μηχανών της και θα πραγματοποιήσει έμμεσο κόστος παραγωγής συνολικού ποσού , Από το βιβλίο αποθήκης προκύπτει ότι η αξία των αποθεμάτων έναρξης και λήξης αναλύεται ως κατωτέρω: Πρώτες ύλες , ,00 Ημιτελή προϊόντα , ,00 Έτοιμα προϊόντα , ,00 3. Από το Ημερολόγιο της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής προκύπτει ότι μεταξύ των άλλων πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω συναλλαγές: α) Αγορές πρώτων υλών ,00 β) Από τις πρώτες ύλες που αναλώθηκαν, ποσοστό 20% αφορούν σε ύλες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στα έτοιμα προϊόντα. γ) Μισθοδοσία του προσωπικού ως κατωτέρω αμοιβές και εισφορές προσωπικού παραγωγής ,00 αμοιβές και εισφορές εργοδηγών ,00 αμοιβές και εισφορές διοικητικού προσωπικού ,00 αμοιβές και εισφορές πωλητών ,00 δ) Προμήθειες πωλητών επί των πωλήσεων ,00 ε) Στο κόστος των πωληθέντων μεταφέρθηκαν υπερκαταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 στ) Πωλήσεις προϊόντων ,00 ζ) Μικτά κέρδη από πώληση των προϊόντων ,00 Με βάση τα ανωτέρω, να προσδιορίσετε τις πραγματικές ώρες λειτουργίας των μηχανών της βιομηχανίας στη χρήση

40 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ 19 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Αποθέματα έναρξης ,00 Αγορές χρήσεως , ,00 Αποθέματα λήξεως (26.000,00) Αναλώσεις χρήσεως ,00 80% Ανάλωση άμεσων υλικών ,00 Πωλήσεις ,00 Μικτά κέρδη ( ,00) Κόστος πωληθέντων ,00 Υπερκαταλογισμοί 3.000, ,00 Προμήθειες ,00 Κόστος παραγωγής πωληθέντων ,00 Έτοιμα λήξεως ,00 Έτοιμα έναρξης (30.000,00) Κόστος παραχθέντων ετοίμων ,00 Ημιτελή λήξεως ,00 Ημιτελή έναρξης (10.000,00) Κόστος παραγωγής ,00 Μείον Άμεσα υλικά ( ,00) Άμεση εργασία ( ,00) ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Γ.Β.Ε ,00 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Προϋπολογισθείσες μηχανοώρες ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΩΡΕΣ Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε ,00 Συντελεστής καταλογισμού 4,25 = 4,25 =

41 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Η βιομηχανία «ΣΙΚ Α.Β.Ε.» έχει αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή σε πρώτη φάση υφάσματος από νήμα βαμβακερό και την παραγωγή ανδρικών υποκαμίσων σε δεύτερη φάση. Από το ισοζύγιο της και από το βιβλίο αποθήκης προκύπτουν τα εξής: (α) Αναλώσεις υλών δαπάνες παραγωγής έσοδα από υποπροϊόντα Ανάλωση νήματος Κιλά ,00 Αναλώσεις βοηθητικών υλών ραφείου ,00 Αναλώσεις υλικών συσκευασίας υποκαμίσων ,00 Εργατικά ,00 Κινητήρια δύναμη ,00 Λοιπά βιομηχανικά έξοδα ,00 Αποσβέσεις κτιριακών εγκαταστάσεων πλεκτηρίου ,00 Αποσβέσεις κτιριακών εγκαταστάσεων ραφείου ,00 Αποσβέσεις πλεκτομηχανών ,00 Αποσβέσεις ψαλιδιών και ραπτομηχανών ,00 Επεξεργαστικά υφάσματος (λεύκανση, βαφή, σιδέρωμα) ,00 Έσοδα από υποπροϊόντα και υπολείμματα ( ,00) Σύνολο ,00 (β) Παραγωγή υφάσματος κιλά. Από το ύφασμα που παράχθηκε, κιλά πωλήθηκαν σε τρίτους και το υπόλοιπο αναλώθηκε για την παραγωγή υποκαμίσων. (γ) Κατά την επεξεργασία του αναλωθέντος υφάσματος, κιλά καταστράφηκαν από υπαιτιότητα του επεξεργαστή, ο οποίος και αποζημίωσε την εταιρεία. Το ποσό της αποζημιώσεως απεικονίσθηκε σε πίστωση του λογαριασμού εσόδων «Ασφαλιστική αποζημίωση καταστραφέντων αποθεμάτων». (δ) Παραγωγή υποκαμίσων Έτοιμα Υποκάμισα Small Τεμ Υποκάμισα Medium» Υποκάμισα Large» Υποκάμισα Extra large» Ημιτελή Υποκάμισα Small Τεμ Υποκάμισα Medium» Υποκάμισα Large» Υποκάμισα Extra large» Ελαττωματικά Υποκάμισα Small Τεμ Υποκάμισα Medium» Υποκάμισα Large» Υποκάμισα Extra large»

42 (ε) Αποθέματα ενάρξεως ημιτελών Υποκάμισα Small Τεμ ,00 Υποκάμισα Medium» ,00 Υποκάμισα Large» ,00 Υποκάμισα Extra large» ,00 Σύνολο ,00 (στ) Δεν υπήρχε απόθεμα υφάσματος κατά την έναρξη και λήξη της χρήσεως. (ζ) Για τον προσδιορισμό του κόστους του παραχθέντος υφάσματος η εταιρεία εφαρμόζει παγίως τα εξής: Τεχνικές προδιαγραφές: Για 1 κιλό ύφασμα απαιτείται 1,150 κιλά νήματος. Η παραγωγή υφάσματος απορροφά: το 8% του κόστους μετατροπής (εργατικά, και γενικά βιομηχανικά έξοδα). το 100% των επεξεργαστικών (λεύκανση, βαφή, φινίρισμα). Το κόστος παραγωγής του υφάσματος δεν ωφελείται από τα έσοδα των υποπροϊόντων υπολειμμάτων. Η προϋπολογιζόμενη φύρα ανέρχεται σε 24%. (η) Για την κοστολόγηση των παραγόμενων υποκαμίσων (ετοίμων προϊόντων) η επιχείρηση εφαρμόζει παγίως τα εξής: Τεχνικές προδιαγραφές: Προϊόντα Μέγεθος Ύφασμα Συντελεστής Κιλά / Τεμάχ. Δυσχέρειας Υποκάμισo Small 0,225 0,90 Υποκάμισo Medium 0,240 1,00 Υποκάμισo Large 0,260 1,10 Υποκάμισo Extra large 0,275 1,20 Η κατανομή των αναλώσεων των πρώτων υλών μεταξύ ετοίμων και ημιτελών προϊόντων γίνεται με βάση την παραχθείσα ποσότητα αυτών. Οι συντελεστές δυσχέρειας εφαρμόζονται μόνο για την κατανομή των βοηθητικών υλών και των δαπανών παραγωγής. Για τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων εφαρμόζεται η μέθοδος FIFO. Τα ημιτελή απορροφούν το 85% των βοηθητικών και αναλωσίμων υλών και των δαπανών παραγωγής και δεν επιβαρύνονται με υλικά συσκευασίας. Τα υλικά συσκευασίας επιμερίζονται με βάση το πλήθος των παραχθέντων ετοίμων προϊόντων. Προϋπολογιζόμενη φύρα παραγωγής 16%. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων ωφελείται από τα έσοδα των υποπροϊόντων υπολειμμάτων. Τα ελαττωματικά διατίθενται με ιδιαίτερη συσκευασία σε πλανόδιους πωλητές με τις πιο κάτω τιμές κατά τεμάχιο: Υποκάμισo Small 9,00 Υποκάμισo Medium 9,00 Υποκάμισo Large 12,00 Υποκάμισo Extra large 12,00 Να προσδιορισθεί το κόστος παραγωγής των παραχθέντων υποκαμίσων (ετοίμων, ημιτελών και ελαττωματικών). 40

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας.

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας. Άσκηση 1 Η εικόνα των αποθεμάτων αρχής σε και τέλους σε της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2003 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1/1/03 31/1/03 Αμεσα Υλικά 360.000 300.000 Παραγωγή σε εξέλιξη 180.000 120.000 Έτοιμα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Άσκηση 2.1 Τα παρακάτω δεδομένα έχουν ληφθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting 3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Κατά Παραγγελία και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 2 Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1) (1) ΣΚΟΠΟΣ : Η γνώση του κόστους συμβάλλει στην λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων για: Σωστή Διοικητική Πολιτική Σωστή Τιμολογιακή Πολιτική Καλύτερη οργάνωση Καλύτερος Σχεδιασμός Καλύτερος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 2 3 Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ The Functions of Management Σχεδιασμός Planning Υλοποίηση Acting Έλεγχος Controlling

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting 8. Πρότυπη Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Στοιχεία Πρότυπης Κοστολόγησης Η πρότυπη κοστολόγηση (standard costing) είναι μία ακόμα βασική τεχνική κοστολόγησης πέραν της πλήρους απορροφητικής και της οριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η λογιστική κόστους αποτελεί ένα κύκλωμα της λογιστικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με την κοστολόγηση, δηλαδή με την τιμολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Η λογιστική κόστους βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 2 Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard Costing) Χαρακτηριστικά σημεία 1. Προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Επιχείρηση παραγωγής ρούχων είχε τις 31/12 συγκεκριμένης κοστολογικής περιόδου απόθεμα υφάσματος 400

4. Επιχείρηση παραγωγής ρούχων είχε τις 31/12 συγκεκριμένης κοστολογικής περιόδου απόθεμα υφάσματος 400 1. Επιχείρηση παραγωγής ρούχων είχε τις 31/12 συγκεκριμένης κοστολογικής περιόδου απόθεμα υφάσματος 400 kg αξίας 3 /kg. Στη συνέχεια έκανε τις παρακάτω αγορές και αναλώσεις: 15/1 αγορά 300 kg αξίας 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ &ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ του 4 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Internet: www.dap-papei.gr Τα στοιχεία του κόστους είναι :Τα άμεσα υλικά (Α.Υ), η άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Οικονομική μονάδα θεωρείται το σύνολο των οποιωνδήποτε συνδυασμών των συντελεστών παραγωγής, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο 2/1) Συντελεστής και βάση καταλογισμού

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 1. Δίδεται καρτέλα πρότυπου κόστους:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Ασκήσεις επανάληψης Άσκηση Συντελεστή Καταλογισμού (1) Μια επιχείρηση παραγωγής μεταλλικών ανταλλακτικών εξατομικευμένης παραγωγής καταλογίζει

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 273 274 275 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 7 Υπαγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ ΑΕ πούλησε εμπορεύματα κόστους 25.830 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε πελάτη της στον οποίο χορήγησε πίστωση. Το μικτό κέρδος από τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανέρχεται στο 20% των πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 9 Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2007 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση.

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση. Πλήρης και Αναλογική / Άµεση Κοστολόγηση Εφαρµογή Έστω ότι έχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες για µία επιχείρηση: Άµεσα Υλικά 1.000 Η παραγωγή και πώληση ανέρχεται σε 1.000 µονάδες Άµεση Εργασία 2.000 και

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 Ομάδα 6: Έξοδα και Ζημιές 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

Διαβάστε περισσότερα

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11 1. Κόστος και Κοστολόγηση 1.1 Κόστος Σελ. 1 1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστους Σελ. 1 1.1.2 Ιστορικό κόστος Σελ. 1 1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστους Σελ. 2 1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται με τα ΓΒΕ του τμήματος ή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Οδυσσέας Παυλάτος Διδάκτωρ Λογιστικής Βασικές αρχές κοστολόγησης Cost accounting principles 2 Κοστολόγηση Βασικές έννοιες Κοστολόγηση ή Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή Κόστους

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή Κόστους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες και όρους και τον χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα