ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Comunicación - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εἰσαγωγή Σύμβολα Πρῶτοι διάλογοι 1. Μάθημα πρῶτον Τὰ γράμματα - Alfabeto: nombre, clasificación y pronunciación de las letras, diptongos y combinaciones consonánticas. Mayúsculas y minúsculas - Signos de puntuación y ortografía: espíritus y acentos 2. Μάθημα δεύτερον Τί ἐστι; - Identificar objetos - Nombre de las letras - Interrogativos τί, πῶς - Verbo ἐστίν 3. Μάθημα τρίτον Τίς ἐστι; - Referencia a seres vivos y objetos: identificación entre varios - Diferenciar cualidad humana y divina; hombre y mujer - Nominativo sing.: artículo y sustantivos masculinos en ος, ης, ας, ων, neutros en ον, μα ος, femeninos en α, η, ώ - Sujeto y atributo; omisión del artículo en el predicado nominal - Correlación οὐ... ἀλλά - Interrogativo ποῖος, ποία, ποῖον cuál? - Compuestos ἀγγελιαφόρος, θανατηφόρος - Personajes mitológicos e históricos: identidad o esfera de acción

2 ΔΙΑΛΟΓΟΣ 4. Μάθημα τέταρτον Τί ποιεῖ; - Describir acciones de los seres vivos - Responder positiva y negativamente - Desinencias 3ª pers. sing. presente de indicativo de voz activa y media ει, εῖ, ᾷ, εται, ᾶται - Conjunciones καί, ἀλλά, οὔτε - Adverbios οὐδαμῶς, ναί. Negación οὐ, οὐκ, οὐχ - Animales - Verbos de movimiento y articulación de sonido-locución 5. Μάθημα πέμπτον Τίς εἶ; - Información personal: nombre, profesión u ocupación - Saludo formal de despedida καλῶς σοι γένοιτο - Pronombre personal 1ª, 2ª sing. ἐγώ, σύ -Verbo εἰμί: 1ª y 2ª sing. Presente Indicativo. - Vocativo (nombres propios) sing. masculinos 2ª y 1ª decl., 3ª en εύς, ων, ης, femeninos α, η ώ - Adverbio de interrogación Ἆρα 6. Μάθημα ἕκτον Χαῖρε - Encuentro y primer contacto: saludos y presentación - Ιmperativos χαῖρε, χαίρετε - 1ª y 2ª sing. y pl. pres. indicativo de χαίρω, εἰμί - Participio predicado referido al sujeto: presente activo de γνωρίζω (nominativo masc. y fem., sing. y pl.) - Pronombre personal: nominativo, acusativo y dativo 1ª y 2ª sing. y pl. - Dativo posesivo en expresión ὄνομά μοι - Neutro pl. μα (ὀνόματα) - Crasis κἀγώ

3 7. Μάθημα ἕβδομον Ὁ οἶκος - Presentar a otras personas e informar del parentesco - Genitivo sing. de fem. α, η, masc. ος, εύς, masc. y fem. ηρ - Genitivo del pronombre personal de 1ª y 2ª sing. (formas enclíticas) - Genitivo sing. del interrogativo τίς - Verbo εἰμί: 3ª pl. Pres. Indicat., 3ª sing. Imperf. - Interjección ἰδοῦ - Interrogativo pl. masc. / fem. τίνες - La familia - Dioses del árbol genealógico de Jápeto y Cronos. 8. Μάθημα ὄγδοον Ποῖός ἐστιν ὁ πατήρ σου; - Describir a personas - Ofrecer ayuda: expresión τί ἐστιν; - Transmitir información de otro - Αcusativo sing. masc. ος, εύς, fems. α, η, masc. y fems. ηρ - 1ª sing. verbo contracto ἀναζητῶ - Adjetivos primera y segunda clase - Genitivo sing. de αὐτός (función de posesivo) - Completivas de indicativo introducidas por ὅτι con verbo λέγει (estilo indirecto) - Interrogativo ποῖος, ποία, ποῖον cómo? - Adjetivos calificativos: aspecto físico y carácter 9. Μάθημα ἕνατον Τί ποιεῖς; - Expresar gustos y preferencias - 2ª sing. verbo ποιῶ - Artículo: caso dativo

4 ΔΙΑΛΟΓΟΣ Infinitivo (voz activa y media): sustantivado (sujeto y complemento circunstancial) y sin artículo (complemento directo) - Partículas μέν, δέ, γάρ - Acciones diarias y aficiones personales 10. Μάθημα δέκατον Βούλομαι γενέσθαι - Hablar de planes de futuro - Expresar agrado o estima por una cosa u ocupación - Acusativo sing. fem. en ις y neutros pl. - Interrogativo διὰ τί y conjunción διότι - Nominativo predicado referido al sujeto - Expresiones βούλομαι γενέσθαι, εἰς τὸ μέλλον, ἀρέσκει μοι - Profesiones 11. Μάθημα ἑνδέκατον Ἡ ἡλικία - Preguntar e informar sobre la edad nuestra o de otro - Sumar y restar hasta Acusativo plural fem. α, η, masc. ος y neutros ον - ὁρῶ: 1ª y 2ª sing. pres. Indicat. act. - Acusativo de relación: expresión νέος τὴν ἡλικίαν - Acusativo de duración con cardinal y participio perf. de γίγνομαι: expresión δέκα ἔτη γεγονώς - Genitivo pl. del interrogativo πόσος: expresión πόσων ἐτῶν εἶ - Adverbios de tiempo πρῶτον, ἔπειτα, ὕστερον - Números: cardinales y ordinales - Las edades del hombre 12. Μάθημα δωδέκατον Ποῦ ἐστι; - Llamar a alguien - Preguntar por un lugar y ubicar personas u objetos

5 - Formas de cortesía (agradecer, excusarse) - 3ª sing. verbo πάρειμι - Interrogativo ποῦ - Genitivo sing. de neutros de 2ª decl. en ον y 3ª decl. en ος, fem. de 1ª decl. en α mixta, 2ª decl. en ος y 3ª decl. en ις. - Dativo sing. fem. α pura y mixta, η, ις, ος, masc. y neutr. 2ª decl., y neutros 3ª decl. en ος - Complemento circunstancial de lugar: preposiciones ἐν, ἐπί, ὑπό, πρός + dativo sing., ὑπέρ + genitivo sing. - Αccidentes geográficos y elementos de la naturaleza 13. Μάθημα τρισκαιδέκατον Τὸ μάθημα - Dar órdenes en la escuela: pedir acciones y objetos - Expresar agrado o dificultad en el aprendizaje - Acusativos sing. masc. de temas 1ª decl. ης, 3ª χάραξ, neutros 2ª decl. ον, 3ª μα y adjetivo μέλαν - Imperativos ἐλθέ, φέρε, ἀνάγνωθι, γράψον, εἰπέ, ἀνάστηθι, δός, κάθισον, ἄνοιξον, κλεῖσον, σίγα - Acusativo sing. de αὐτός, ἐκεῖνος - Vocativo ὦ παῖ - Infinitivo complemento directo con verbo μανθάνω y sujeto con verbo ἐστί y atributo neutro - Complemento directo del infinitivo sujeto - Infinitivo determinativo en expresión ὥρα ἐστί... - Ciencias y disciplinas artísticas. Denominación de quienes las practican - Adverbios δεῦρο, εὔγε - Objetos de uso escolar 14. Μάθημα τεσσαρακαιδέκατον Τὸ γένος - Información personal: origen, linaje y nacionalidad - Preposición ἐκ, ἐξ + genitivo de procedencia sin artículo

6 ΔΙΑΛΟΓΟΣ - Acusativo de relación γένος - Genitivo sing. interrogativos τίς, ποῖος - Interrogativo ποδαπός - Ciudades, regiones e islas de Grecia - Gentilicios 15. Μάθημα πεντεκαιδέκατον H γλῶσσα - Informar sobre las lenguas que hablamos, conocemos o aprendemos - Dativo intrumental adverbial (modo o lengua en que se habla): ἑλληνιστί etc. - Derivados verbales con sufijo -ίζω - Lenguas antiguas - Adverbios πολύ, μάλιστα, adjetivo ῥᾴδιος, verbos σημαίνει, λαλῶ 16. Μάθημα ἑκκαιδέκατον Ἡ πόλις - Convenciones y fórmulas sociales: saludar e interesarse por otros - Ubicación de personas - 1ª, 2ª, 3ª sing. Imperf. Indicat. verbo εἰμί - 1ª sing. Pret. Perfecto Indicat. verbo ὁρῶ - Complementos circunstanciales de tiempo: duración (expresión en genitivo πολλοῦ χρόνου), tiempo transcurrido (expresión en acusativo τοσοῦτον χρόνον) - Nominativo pl. de neutros en μα - Dativo sing. fem. en α, η, ος, masc. en ος, neutr. en ον y sustantivos 3ª decl. λιμήν, τεῖχος, ἀκρόπολις - Adverbios de lugar ἐκεῖ, οἶκοι, Ἀθήνησι - Expresión πῶς ἔχει τὰ πράγματα; - Edificios y partes de la ciudad - Monumentos de la acrópolis - Adverbios κακῶς, καλῶς; sustantivos ὁ πόλεμος, ἡ εἰρήνη; verbo γίγνεται

7 17. Μάθημα ἑπτακαιδέκατον Αἱ Ἀθῆναι - Referencias espaciales: lugar o ciudad de dónde, a dónde, por dónde - Interrogativos πόθεν, ποῖ, πῇ - εἰς + acusativo, διά + genitivo, ἐκ + genitivo, ἐπί + dativo - Repaso acusativo y genitivo sing. fem. de temas en α, η, ος, masc. en ος, neutros en ον; acusat. y genit. de πόλις, τεῖχος, λιμήν - Αdverbios οἴκαδε, οἴκοθεν, ἐκεῖσε, ἐκεῖθεν, Ἀθήναζε, Ἀθήνηθεν, ἐνταῦθα - Formas verbales: subjuntivo 1ª pl. εἶμι, oἶδα, participio ἄγουσα, imperativo βάδιζε, futuro ὄψει - Pronombre αὕτη - Αdjetivo εὐθεῖα - Espacios y monumentos de Atenas Μάθημα ὀκτωκαιδέκατον Ἡ ἀγορά - Pedir precio de lo que se quiere comprar - Señalar objetos. Valorar su precio - Describir personas según su vestimenta - Expresar sorpresa - Demostrativos ὅδε y oὕτος (nominativo mas., fem. neutr. sing. y pl., acusativo masc. fem. neutr. sing. y pl.), ἐκεῖνος - Comparativo y superlativo (nom. sing./ pl.): terminaciones τέρος, τάτος - 2ª término comparación introducido por conj. ἤ - Genitivo de precio. Interrogativo πόσου - Desinencia 2ª sing. verbo contracto ( έω) πωλῶ - Acusativo sing. 3ª decl. temas en ύς, ίς, ών, ος - Ropa de vestir, complementos y armas - Atributos de los dioses olímpicos - Colores - Monedas comunes áticas y de otras ciudades

8 ΔΙΑΛΟΓΟΣ 19. Μάθημα ἐννεακαιδέκατον Πῶς ἔχεις; - Fórmulas sociales: interesarse por el estado de nuestro interlocutor - Compartir sentimientos: alegría, tristeza, enfado, temor, sosiego - Presente indicativo del verbo ἔχω - Participio de presente activo y medio: acusativo sing. masc. y fem. verbos ω, έω, άω, έομαι, άομαι - Valor intransitivo de ἔχω con adverbios εὖ, (λίαν) καλῶς ο κακῶς, μετρίως - Participio aposición al sujeto y predicado referido al complemento - Verbos que espresan estados de ánimo 20. Μάθημα εἰκοστόν Ὁ χρόνος - Referencias temporales: hablando de acciones del pasado y futuro inmediato (regresar de un sitio, precisando cuándo y en qué momento del día) - Expresar agradecimiento a los dioses - Proponer a alguien una actividad en común o rechazarla - Verbos ἀναστρέφω 1ª, 2ª, 3ª sing. y 2ª pl. aoristo Indicat. v. Activa y 1ª, 2ª, 3ª sing. y 1ª pl. fut. Indicat. v. Activa; εἰμί 1ª, 2ª, 3ª sing. y 2ª pl. aoristo Indicat. v. Activa; perfectos ἑόρακα, ἑοράκαμεν; contracto καλοῦμεν - Interrogativo πότε - Preposiciones con valor temporal: πρός + acusativo, πρό + genitivo, μετά + acusativo; ἐπί + acusativo (expresión καλῶ τινα ἐπὶ συμπόσιον) - Adverbios: χθές, σήμερον, αὔριον - Partes del día y de la noche - Divinidades relacionadas con el transcurso del tiempo 21. Μάθημα εἰκοστὸν πρῶτον Γενεθλιάζω - Indicar el lugar o la casa de la que venimos

9 - Invitar a una celebración ο banquete, indicar cuándo y dónde se celebrará, aceptar o declinar invitación, felicitar aniversario - Genitivo y Dativo masc. de temas en ης, ας, εύς, masc. y fem. en ηρ - Repaso genitivo y dativo masc. de temas en ος, fem. en α, η - Preposiciονes παρά + genitivo y dativo - Expresión ἀδύνατον (ἐστίν). Formas verbales δύναμαι, δύναται - Celebraciones y cumpleaños: ἑορτή, (συν)ἑορτάζω, συμπόσιον, γενεθλιάζω, γενέθλιος ἡμέρα 22. Μάθημα εἰκοστὸν δεύτερον Αἱ πέντε αἰσθήσεις - Expresar y describir cualidades de los objetos: calor, rigidez, tipo de cocción, olor, limpieza, sabor - Dativo instrumental (sentidos) -Verbos deponentes ὀσφραίνομαι, γεύομαι, ἅπτομαι, διαλέγομαι, ἀποκρίνομαι - 1ª sing. verbos atemáticos δίδωμι, τίθημι - Infinitivo de presente activo y medio de verbos en ω, ομαι, άω, άομαι, έω, έομαι - 1ª pl. Pres. Indicat. Activa de verbos en ω, ομαι, y contractos άω, έω - Abstractos en ις: nominativo sing. y pl. - Expresiones κατὰ φύσιν, κατὰ θέσιν, φύσει, νόμῳ - Cinco sentidos - Partes de la cara 23. Μάθημα εἰκοστὸν τρίτον Βρώματα - Mandar a alguien al mercado a comprar - Expresar obligación - Imperativo ὕπαγε - Infinitivo complemento de ἔχω

10 ΔΙΑΛΟΓΟΣ - Completiva de infinitivo con impersonal δεῖ - Expresión ὥρα ἐστί + genitivo - Alimentos - Comidas del día 24. Μάθημα εἰκοστὸν τέταρτον Χορτοφάγος εἰμί Invitar a alguien a comer juntos: aceptar o declinar invitación - Expresar preferencias sobre alimentos - Pedir lo que se desea tomar en una taberna - Omisión de la cópula en oración con predicado ὥρα - Preposiciones: μετά + genitivo sing. y pl., κατά + acusativo sing., σύν + dativo y en composición (συνδειπνῶ, συναριστῶ, συνακρατίζομαι) - Expresiones περὶ δευτέρας τραπέζης, δέομαί σου - ἄνευ, ἤ - Pres. singular Indicat. voz Activa verbos contractos άω, έω - Pronombre personal 1ª p. sing. formas enclíticas y acentuadas - Menú 25. Μάθημα εἰκοστὸν πέμπτον Ἀλγῶ τὴν κεφαλήν - Expresar dolor o malestar físico - Recomendar ingerir comida o bebida como remedio - Desear mejoría a alguien enfermo - Describir acciones matutinas - Acusativo de relación con verbo ἀλγῶ - Imperativos 2ª sing. de πίνω, ἐσθίω. - Negación μή en expresión de prohibición. - Completivas infinitivo con verbo εὔχομαι - Nominativo, Acusativo pl. de fem. 1ª en α pura y mixta y en η, masc. 2ª decl. en ος, 3ª decl. en oclusiva, nasal, ντ, υ, neutros 2ª decl. en ον, 3ª decl. en μα, ος. - Irregulares, χεῖρ, ἧπαρ, γόνυ - ἔξω, ἔνδον

11 - Dativo instrumental sing. y pl. (partes del cuerpo) - Expresiones καθ ἡμέραν, μετὰ ταῦτα - Partes del cuerpo 26. Μάθημα εἰκοστὸν ἕκτον Ἀθλήματα - Describir el tiempo que hace - Invitar a alguien a alguna actividad lúdica o deportiva: aceptar o justificar la negativa - Adverbio μάλα - Preposición εἰς en composición - Sufijo agente της - Voz pasiva 3ª sing. /pl. - Subjuntivo aoristo 1ª pl. - El tiempo atmosférico - Deportes y juegos atléticos 27. Μάθημα εἰκοστὸν ἕβδομον Ζῳδιακὸς κύκλος - Preguntar y responder sobre la fecha de nacimiento y el correspondiente signo del zodíaco - Dativo locativo de tiempo - Genitivo circunstancial de tiempo - Gen. sing. de participios ἀρχόμενος, μεσῶν, φθίνων - Aor. pas. ἐγεννήθην, ἐγεννήθης, ἐγεννήθημεν - Épocas del año, calendario ático y fiestas de Atenas - Signos del zodíaco Παράρτημα Ι Μεταγραφαί Παράρτημα ΙΙ Εἰκόνες

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro TRBJO PRÁCTICO 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-oristo-Futuro 1- Completar el cuadro de desinencias verbales: 1 2 3 1 2 3 esinencias primarias esinencias

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

PARTICIPIO DE PRESENTE

PARTICIPIO DE PRESENTE EL PARTICIPIO MORFOLOGÍA PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης, -ου λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης,

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo GRIEGO FICHA DE REPASO Νº 1 - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo - El vocativo suele ir precedido de la interjección ὦ : ὦ θέα

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ΔΙΑΛΟΓΟΣ PRÁCTICAS DE GRIEGO ANTIGUO SANTIAGO CARBONELL PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA curso 2015-2016 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...p. 3 2. OBJETIVOS GENERALES...p. 3 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS...p.

Διαβάστε περισσότερα

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso académico y el primer trimestre del segundo. A partir del

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1115 16 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Niveles Inicial II Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ΔΙΑΛΟΓΟΣ PRÁCTICAS DE GRIEGO ANTIGUO SANTIAGO CARBONELL PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA curso 2016-2017 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...p. 3 2. OBJETIVOS GENERALES...p. 3 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS...p.

Διαβάστε περισσότερα

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I

SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I SERVICIO DE IDIOMAS PROGRAMACIÓN GRIEGO MODERNO Nivel Inicial I Coordinadora: Alicia Morales Ortiz Departamento de Filología Clásica Profesora: Carmen Martínez Campillo INTRODUCCIÓN El de la Universidad

Διαβάστε περισσότερα

DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII

DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII NIVEL BÁSICO IDIOMA GRIEGO DOCUMENTO DE APOYO A LA EJEMPLIFICACIÓN 1. FUNCIONES 1.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO,

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

(Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase).

(Τὸ puede ser nominativo o acusativo, aquí es nominativo, por tanto Τὸ λέγειν es el sujeto de la frase). SINTAXIS DEL INFINITIVO Es un sustantivo verbal, porque tiene características propias del sustantivo y del verbo. Como sustantivo puede desempeñar las funciones propias de un sustantivo (sujeto, atributo,

Διαβάστε περισσότερα

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias

DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias DECLINACIÓN ATEMÁTICA (TERCERA DECLINACIÓN) Desinencias M y F N M y F N N ς /alargamiento cero ες α V ς /alargamiento cero ες α A ν / α cero ας α G ος ων D ι σι (ν) Clasificación de los temas: - Temas

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES.

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. TEMA 4: 1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. a) Morfología nominal: 1ª declinación (masculinos) y 2ª (neutros). Adjetivos

Διαβάστε περισσότερα

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2 UNIDAD 2 2.A. Declinar: 1) ὁ βίος 2) ἡ νῆσος ὁ βίος [ la vida ] ἡ νῆσος [ la isla ] SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL Nom. ὁ βίος οἱ βίοι Nom. ἡ νῆσος αἱ νῆσοι Voc. βίε βίοι Voc. νῆσε νῆσοι Acus. τὸν βίον

Διαβάστε περισσότερα

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos 7 Lección 1 1.1 Sustantivos en -ο. En griego los sustantivos se reparten en tres grupos (declinaciones); sustantivos que terminan en -ο, los que terminan en -α, y sustantivos sin terminación definida.

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. 6 Tema de gramática Los adjetivos. La primera clase de adjetivos 1.- El adjetivo. Forma y función. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. a) En primer lugar, es una clase

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

APÉNDICES GRAMATICALES

APÉNDICES GRAMATICALES APÉNDICES GRAMATICALES 1 I.- FONOLOGÍA I.1.- VOCALES. ***Alargamientos. Consisten en la transformación de una vocal breve en una larga. Pueden ser de dos tipos básicos: 1.- Morfológico: Alargamiento no

Διαβάστε περισσότερα

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva 20 Tema de gramática Las formas no personales del verbo (el participio) 1. Morfología (cómo se forman) Cada uno de los temas verbales griegos tiene su participio, en voz activa y en voz medio-pasiva (con

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO 18 Tema de gramática Las formas no personales del verbo: El infinitivo Las formas no personales, como su nombre indica,

Διαβάστε περισσότερα

DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII

DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII NIVEL BÁSICO IDIOMA GRIEGO DOCUMENTO DE EJEMPLIFICACIÓN 1. FUNCIONES 1.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO,

Διαβάστε περισσότερα

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III).

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). TEMA 11: RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). a) Morfología nominal: Recapitulación. b) Morfología verbal: Los modos subjuntivo, optativo e imperativo.

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva.

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. TEMA 6: LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. b) Morfología verbal: El infinitivo. c) Sintaxis: Oraciones

Διαβάστε περισσότερα

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36.

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36. CONTENIDO PREFACIO BIBLIOGRAFÍA USADA POR EL EDITOR NOTA PARA LOS ESTUDIANTES DE FLET PARTE 1, GRIEGO I LECCIÓN 1 1. La importancia del idioma griego 2. La importancia de aprender el alfabeto griego 3.

Διαβάστε περισσότερα

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación.

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación. El adjetivo griego. El adjetivo es, junto con el sustantivo y el artículo, una categoría de palabras que se declina. Ahora bien, el adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

NOMINATIVO. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. Κῦρος βασιλεύς ἦν.

NOMINATIVO. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. Κῦρος βασιλεύς ἦν. SINTAXIS DE LOS CASOS Dentro de cada caso, conviene analizar tres apartados diferentes. En primer lugar, menester es recordar las desinencias que expresan cada caso (aspectos morfológicos). Seguidamente,

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS.

LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS. TEMA 7: LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en líquida y nasal (y ντ-). Adjetivos. Interrogativos

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2012-2013 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES DE LOS CASOS

FUNCIONES DE LOS CASOS FUNCIONES DE LOS CASOS NOMINATIVO El nominativo tiene dos funciones principales: la gramatical y la denominativa. En su función gramatical básicamente designa al sujeto de un verbo en forma personal, tanto

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I).

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). TEMA 9: COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). a) Morfología nominal: Comparativos y superlativos. b) Morfología verbal: El tema de aoristo (sigmático y temático). c)

Διαβάστε περισσότερα

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen

Introducción al. Griego Bíblico. Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen Introducción al Griego Bíblico Anita Henriques Nelson Morales Daniel S. Steffen La misión de Editorial Vida es ser la compañía líder en satisfacer las necesidades de las personas, con recursos cuyo contenido

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes:

TEMA DE AORISTO. Estos grupos son los siguientes: TEMA DE AORISTO. El tema de aoristo indica el valor aspectual de acción puntual o indefinida (propiamente la palabra aoristo siginifica indefinido, sin delimitar ; cf.: horizonte ). A esta acción puntual

Διαβάστε περισσότερα

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως)

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως) Unidad Nº 4 Uso básico de los casos El griego expresa una serie de relaciones gramaticales a través del agregado de morfemas (unidad mínima portadora de significado) al tema de las palabras. Una de esas

Διαβάστε περισσότερα

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc)

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc) 17 Tema de gramática Los pronombres (1) Aunque etimológicamente la palabra pronombre significa sustituto del nombre, en muchos casos el pronombre puede actuar también como adjetivo, acompañando al nombre.

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc.

TEMA DE PRESENTE. *βάλ-y-ω > βάλλω, *θιλέ-y-ω > θιλέω, *πρακ-y-ω > πράηηω, etc. ὀθλι-ζκ-άν-ω, etc. TEMA DE PRESENTE. El tema de presente se considera el tema básico u originario del verbo griego. Aunque realmente esto no es exacto, pues aunque el resto de temas en muchas ocasiones, cuando se consideran

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

Lengua griega: Morfología nominal y verbal básica 1. MORFOLOGÍA NOMINAL. Acusativo τήν τόν τό. Genitivo τῆς τοῦ. Nominativo αἱ οἱ τά

Lengua griega: Morfología nominal y verbal básica 1. MORFOLOGÍA NOMINAL. Acusativo τήν τόν τό. Genitivo τῆς τοῦ. Nominativo αἱ οἱ τά 1. MORFOLOGÍA NOMINAL LOS ARTÍCULOS GRIEGOS Femenino Masculino Neutro Nominativo ἡ ὁ τό Acusativo τήν τόν τό Genitivo τῆς τοῦ Dativo τῇ τῷ Nominativo αἱ οἱ τά Acusativo τάς τούς τά Genitivo τῶν Dativo

Διαβάστε περισσότερα

oblicuo; oración subordinada sustantiva de participio(cd), concertado del sujeto. 11. ἀποδείξω 1 Καλλίμαχον 2 παρὰ τὰς συνθήκας 3

oblicuo; oración subordinada sustantiva de participio(cd), concertado del sujeto. 11. ἀποδείξω 1 Καλλίμαχον 2 παρὰ τὰς συνθήκας 3 (1) SINTAXIS 2º BACH DPTO DE GRIEGO IES SANTA EUGENIA 1 καὶ τινες ἐτόλμων 1 λέγειν ὡς 2 νοῦς 3 εἴη ὁ διακοσμήσας 4 πανθ ὄσα 5 κατ οὐρανόν 2 πολλὰ καὶ φύσει 1 καὶ ἐπιστήμῃ δεῖ τὸν εὖ στρατηγήσοντα ἔχειν

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Pedir un formulario Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Pedir la fecha de expedición de un documento Cuál es el lugar de expedición

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III 1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS Programa de griego III LICENCIATURA: Letras Clásicas CICLO LECTIVO: 2014-1 ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lengua

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

CUADERNILLO DE EJERCICIOS

CUADERNILLO DE EJERCICIOS GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2010-2011 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2010-2011 Página 1 1 Tema de gramática El alfabeto griego. Espíritus y acentos. Principales signos

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2010-2011 MODELO INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) )

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) Por J. W. Roberts, Ph. D. Associate Professor of Bible Abilene Christian College The Extension Department Abilene Christian College

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA.

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. TEMA 8: LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en silbante (-σ-), en vocal suave (ι, υ) y en diptonto (-ευ-). Adjetivos.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) Curso 2007-2008 3 MATERIA: GRIEGO II INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN Organización de la prueba:

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II).

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). TEMA 10: VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). a) Morfología nominal: Formas irregulares y menos frecuentes. b) Morfología verbal: El tema de futuro. c) Sintaxis:

Διαβάστε περισσότερα

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo.

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. 14 Lección 2 2.1 El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. A diferencia del español que conoce sólo una forma para la segunda persona (ama tú, amad

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta UNIDAD 2 Los mitos. Heracles E Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO EL ARTÍCULO Nom. ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά Acus. τόν τήν τό τούς τάς τά Gen. τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν Dat. τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO Esta declinación se divide

Διαβάστε περισσότερα

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural.

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Pronombres-Adjetivos Pronombres personales Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Primera persona: Nominativo ἐγώ: yo ἡμεῖς: nosotros

Διαβάστε περισσότερα

DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII

DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII NIVEL INTERMEDIO IDIOMA GRIEGO DOCUMENTO DE APOYO A LA EJEMPLIFICACIÓN 1. FUNCI0NES 1.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DEL

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

EL ALFABETO EL ALFABETO

EL ALFABETO EL ALFABETO d delta δέλτα δ Δ e breve e epsilón ἔ ψιλόν ε Ε ds z desta ζῆτα ζ Ζ e larga e eta ἦτα η Η za,ce,ci,zo,zu th zeta θῆτα θ Θ i iota ίῶτα ι Ι c,k cappa κάππα κ Κ l lambda λάμβδα λ Λ m my μῦ μ Μ ga,gue.gui.go.gu

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas. πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν

El culto y las fiestas. πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

La guerra de Troya. ἀνθρώπων ἐπίεζε βαρυστέρνου πλάτος αἴης, κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα σύνθετο γαῖαν, ῥιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοῖο,

La guerra de Troya. ἀνθρώπων ἐπίεζε βαρυστέρνου πλάτος αἴης, κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα σύνθετο γαῖαν, ῥιπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοῖο, UNIDAD 1 La guerra de Troya Ánfora de arcilla de Miconos, de la primera mitad del VII a. C., en que se representa el caballo de madera y escenas de la Guerra de Troya. Museo de Miconos. Ἦν ὅτε μυρία φῦλα

Διαβάστε περισσότερα

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 4 Tema de gramática Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 1.- La conjugación: conceptos generales a) Los accidentes gramaticales Las formas verbales se dividen en formas personales

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Griego

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Griego Buenos deseos : Matrimonio Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Felicitaciones

Διαβάστε περισσότερα

DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII

DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII DOCUMENTOS DE APOYO AL CURRÍCULO DE EEOOII NIVEL INTERMEDIO IDIOMA GRIEGO DOCUMENTO DE EJEMPLIFICACIÓN 1. FUNCIONES 1.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO,

Διαβάστε περισσότερα

RECUPERACIÓN GRIEGO I

RECUPERACIÓN GRIEGO I PRÁCTICA DE DECLINACIÓN: 1. Declina los siguientes sustantivos. TEMA EN ALFA TEMA EN O (DECLINACIÓN TEMÁTICA) RECUPERACIÓN GRIEGO I δίιη ηπ ξνιηςήπ νῦ θάκαςςα ηπ δοόμνπ νσ ζῷνλ -νσ ξόκεμνπ νσ MEMORANDA.

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2013-2014 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Francisco Castillo Pina GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA

Francisco Castillo Pina GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA I PREÁMBULO. Esta obra que tienes ante los ojos, querido lector, querida lectora, en realidad no es más que otro manual para dar los primeros

Διαβάστε περισσότερα

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A

PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A PRIMERO DE BACHILLERATO L E N G U A G R I E G A UNIDAD 1 LA ESCRITURA DEL GRIEGO CLÁSICO NOTAS PREVIAS 1. El griego empleaba para escribir unas letras que en su mayor parte eran distintas de las nuestras.

Διαβάστε περισσότερα

CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª. Mas. Fem

CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª. Mas. Fem CUADRO RESUMEN DE LAS TERMINACIONES DE LAS TRES DECLINACIONES GRIEGAS SINGULAR 1ª 2ª 3ª Fem Mas Mas/ Fem Neutro s Mas/Fem Neutro s pura en η impura pura en η No m η ς ης ος ον Voc η ς ης ς ον Acu ν ην

Διαβάστε περισσότερα

1. Infancia de Ciro: su desparpajo. (Jenofonte, Ciropedia ΙΙI 3 1-3)

1. Infancia de Ciro: su desparpajo. (Jenofonte, Ciropedia ΙΙI 3 1-3) 1. Infancia de Ciro: su desparpajo. (Jenofonte, Ciropedia ΙΙI 3 1-3) 1 Κῦρος γὰρ μέχρι μὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλέον ταύτῃ τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύθη, καὶ πάντων τῶν ἡλίκων διαφέρων ἐφαίνετο καὶ εἰς τὸ ταχὺ

Διαβάστε περισσότερα

Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media:

Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media: MORFOLOGÍA EL SUBJUNTIVO Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media: Activa -χ -ν-μελ -ειπ -ε-ςε -ει -νσρι Media -ν-μαι -ν-μεθα

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

La conjugación. Un verbo, para ser tal, necesita tener cinco accidentes gramaticales:

La conjugación. Un verbo, para ser tal, necesita tener cinco accidentes gramaticales: La conjugación Las formas verbales se dividen en formas personales y formas no personales. Las primeras presentan el accidente gramatical persona (1ª, 2ª o 3ª persona), y las segundas (infinitivos y participios)

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles

UNIDAD. Los mitos. Heracles UNIDAD 2 Los mitos. Heracles Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα

PREFACIO PRESENTACIÓN Políglota Complutense, Guía para el estudio del Hebreo bíblico Guía para el estudio del Griego del NT

PREFACIO PRESENTACIÓN Políglota Complutense, Guía para el estudio del Hebreo bíblico Guía para el estudio del Griego del NT GUÍA PARA EL ESTUDIO DEL GRIEGO DEL NUEVO TESTAMENTO PREFACIO Fomentar la Palabra de Dios es la tarea fundamental de las Sociedades Bíblicas. Traducir, producir y distribuir, así como promover el conocimiento

Διαβάστε περισσότερα

Voc.: igual al Nom. o Tema puro

Voc.: igual al Nom. o Tema puro III. Tercera declinación Esquema general de la tercera declinación: A) Temas en consonante: Labial (β, π, φ) En oclusiva Velar (γ, κ, χ) Dental (δ, τ, θ) En nasal (-ν) En -ντ En líquida ρ: - Sin síncopa

Διαβάστε περισσότερα

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento BRUNO CORSANI en colaboración con CARLO BUZZETTI GIROLAMA DE LUCA GIORGIO MASSI Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento PRESENTACIÓN GABRIEL PÉREZ RODRÍGUEZ Traducción Castellana de GABRIEL

Διαβάστε περισσότερα

ciudad griega La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible

ciudad griega La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible UNIDAD 10 La ciudad griega Ἡ πόλις κοινωνία τίς ἐστι τῶν ὁμοίων, ἕνεκεν δὲ ζωῆς τῆς ἐνδεχομένης ἀρίστης. La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible a novela es el último

Διαβάστε περισσότερα

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Se usa para pedir ayuda

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Se usa para pedir ayuda - Básicos Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Se usa para pedir ayuda Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) Para preguntar si una persona habla inglés Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me

Διαβάστε περισσότερα

La primera declinación

La primera declinación 3 Tema de gramática La primera declinación 1.- La primera declinación y sus variantes En griego existen, según hemos visto, tres modelos de declinación. Eso quiere decir que van a existir tres conjuntos

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

SINTAXIS DE LOS CASOS. Παρύσατις, ἡ τοῦ Κύρου μήτηρ, καλή ἐστίν Parisatis, la madre de Ciro, es bella.

SINTAXIS DE LOS CASOS. Παρύσατις, ἡ τοῦ Κύρου μήτηρ, καλή ἐστίν Parisatis, la madre de Ciro, es bella. 1 NOMINATIVO Es el caso de: 1.- El sujeto gramatical, sus aposiciones y el atributo. Παρύσατις, ἡ τοῦ Κύρου μήτηρ, καλή ἐστίν Parisatis, la madre de Ciro, es bella. 2.- El predicativo referido al sujeto.

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

[1] καὶ ἦν μὲν δείλη 1 2. , οἱ δ ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφαγόντας 3 πορεύεσθαι 4. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες 5

[1] καὶ ἦν μὲν δείλη 1 2. , οἱ δ ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφαγόντας 3 πορεύεσθαι 4. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες 5 2. [1] καὶ ἦν μὲν δείλη 1 2, οἱ δ ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφαγόντας 3 πορεύεσθαι 4. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες 5 παραδιδόασιν 6 αὐτοῖς, καὶ συντίθενται 7 τὴν μὲν νύκτα 8, ἢν 9 λάβωσι 10 τὸ ἄκρον, τὸ χωρίον φυλάττειν

Διαβάστε περισσότερα