ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ"

Transcript

1 . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα, 6 Μαρηίοσ 2010

2 ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πξνζπαζψληαο λα αλαιχζνπκε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε δηεζλή αγνξά καξκάξνπ, θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο καξκάξνπ, ζα θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ 20εηία , πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπκε ηα ζηνηρεία παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο, ηφζν ησλ ειιεληθψλ καξκάξσλ, φζν θαη εθείλσλ ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Η Διιάδα, ην 2001, δηέζεηε 261 ελεξγά ιαηνκεία καξκάξνπ, ελψ ην 2007 κφλν 192 ιαηνκεία. Η παξαγσγή νγθνκαξκάξσλ ζηαδηαθά κεηψλεηαη θαη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο δηεζλνχο αγνξάο, ε Διιάδα ζήκεξα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηξίηε πεληάδα ησλ ρσξψλ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο καξκάξσλ, έρνληαο ράζεη ηε ζέζε πνπ θαηείρε ζηελ πξψηε πεληάδα, πξν εηθνζαεηίαο. Η Κίλα κε εθηηκψκελε παξαγσγή 20 εθαη. ηφλνπο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε θαη αθνινπζνχλ ε Ιλδία, ε Ιηαιία, ε Ιζπαλία, ην Ιξάλ, ε Τνπξθία, ε Βξαδηιία, θ.ιπ. Με ζηνηρεία ηνπ πξψελ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ε παξαγσγή νγθνκαξκάξσλ ζηελ Διιάδα, ην 2007, αλήιζε ζε ηφλνπο απφ ηφλνπο ην 2001, ελψ ηελ νθηαεηία δηαθπκάλζεθε κεηαμχ ηφλσλ (2005) θαη ηφλσλ, ην Φσξνηαμηθά νη καξκαξνθφξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο είλαη θπξίσο: Σηρ Μακεδονίαρ Θπάκηρ, φπνπ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2007, ιεηηνπξγνχλ 97 ιαηνκεία ην 50% ησλ ελεξγψλ ιαηνκείσλ ηεο ρψξαο -, ηα νπνία παξάγνπλ ηφλνπο νγθνκάξκαξα, ην 77%, δειαδή, ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Δίλαη ε πεξηνρή, ε νπνία έρεη ηα κεγαιχηεξα καξκαξνθφξα θνηηάζκαηα ιεπθψλ θαη εκίιεπθσλ δνινκηηηθψλ θαη αζβεζηηηηθψλ καξκάξσλ, ηα νπνία εμάγνληαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ. Σηρ Ηπείπος, κε 21 ελεξγά ιαηνκεία - ην 11% ησλ ελεξγψλ ιαηνκείσλ ηεο ρψξαο ηα νπνία παξάγνπλ ηφλνπο, πνπ αληηζηνηρεί ζην 4,3% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Σηρ ηεπεάρ Ελλάδορ, κε 24 ελεξγά ιαηνκεία, (12,5%), ηα νπνία παξάγνπλ ηφλνπο, πνπ ζπληζηνχλ ην 6,4% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Σηρ Πελοποννήζος, κε 17 ελεξγά ιαηνκεία, (8,9%), ηα νπνία παξάγνπλ ηφλνπο, πνπ απνηεινχλ ην 2,4% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Σων νηζιών Αιγαίος και Κπήηηρ, κε 25 ελεξγά ιαηνκεία, (13%), ηα νπνία παξάγνπλ ηφλνπο, πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 6,7% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Σηρ Θεζζαλίαρ, κε 7 ελεξγά ιαηνκεία, (3,7%), ηα νπνία παξάγνπλ ηφλνπο, πνπ απνηεινχλ ην 1,5% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Δμεηάδνληαο ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαπηζηψλνπκε φηη: Η κέζε εηήζηα παξαγσγή ησλ ιαηνκείσλ ηεο θάζε πεξηνρήο αλέξρεηαη : ηην Πεπιοσή Μακεδονίαρ Θπάκηρ, ζηνπο ηφλνπο πεξίπνπ, αλά ιαηνκείν ηην Πεπιοσή Ηπείπος, ζηνπο ηφλνπο πεξίπνπ, αλά ιαηνκείν ηην Πεπιοσή ηεπεάρ Ελλάδορ, ζηνπο ηφλνπο πεξίπνπ, αλά ιαηνκείν ηην Πεπιοσή Πελοποννήζος, ζηνπο ηφλνπο πεξίπνπ, αλά ιαηνκείν ηην Πεπιοσή νηζιών Αιγαίος και Κπήηηρ, ζηνπο ηφλνπο πεξίπνπ, αλά ιαηνκείν. ηην Πεπιοσή Θεζζαλίαρ, ζηνπο ηφλνπο πεξίπνπ, αλά ιαηνκείν. Η ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή, πνπ αλήιζε ην 2007 ζε ηφλνπο, αληηζηνηρεί ζε κέζε παξαγσγή ηφλνπο αλά ιαηνκείν, ή θπβηθά κέηξα. w w w. m a r m a r o n e t. c o m 2

3 Αλ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη παξαγσγέο είλαη κεγαιχηεξεο εθείλσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ, εληνχηνηο δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ ιίγα κεγάια θαη νξγαλσκέλα ιαηνκεία, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή ππεξβαίλεη ηα θπβ. κέηξα εηεζίσο, ελψ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ ιαηνκείσλ. Σχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ αλάπηπμεο έρεη αδξαλνπνηεζεί ή έρεη εγθαηαιεηθζεί ην 25% ησλ ιαηνκείσλ, ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο Οη ιφγνη εγθαηάιεηςεο ή αδξάλεηαο πνιιψλ ιαηνκείσλ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπο λα απνθηήζνπλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ιφγσ ησλ κηθξψλ δπλαηνηήησλ παξαγσγήο θαη ηεο νξζνινγηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ πεηξσκάησλ. Όηαλ ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε θαιχθζεθε απφ εηζαγσγέο αληαγσληζηηθψλ καξκάξσλ, επιήγε ε θαηεγνξία ησλ ιαηνκείσλ απηψλ (θπξίσο εθείλσλ κε παξαγσγή καξκάξσλ κπεδ απνρξψζεσλ). H θαζνδηθή πνξεία ηεο παξαγσγήο νγθνκαξκάξσλ ζηελ Διιάδα νθείιεηαη επίζεο: Σηε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία αδεηνδνηήζεσλ λέσλ ιαηνκείσλ θαη ζηελ έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ. Σηελ έιιεηςε έξεπλαο θαη νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ καξκαξνθφξσλ θνηηαζκάησλ θαη ησλ ππνπξντφλησλ. Σηελ κηθξή απνιεςεκφηεηα ησλ καξκαξνθφξσλ θνηηαζκάησλ θαη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ αζβεζηνιηζηθψλ πεηξσκάησλ, ιφγσ ηνπ ζεηζκνγελνχο γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ηεο Διιάδνο. Σηελ αλεχξεζε θαη εμφξπμε λέσλ αληαγσληζηηθψλ θνηηαζκάησλ καξκάξνπ ζηε δηεζλή αγνξά. Σηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζηηο ηξίηεο ρψξεο θαη ζηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο εμφξπμεο ζηελ Διιάδα, ζε ζχγθξηζε κε ηα κεησκέλα θνζηνιφγηα ηξίησλ ρσξψλ. Η θαζεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ειιεληθψλ καξκάξσλ δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα ζηελ 20εηία , αληίζεηα δεκηνχξγεζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ καξκάξνπ, ιφγσ έιιεηςεο θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ πνιιψλ επηρεηξεκαηηψλ ζε φηη αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηνπο ζηφρνπο, γηα ηνπο νπνίνπο επέλδπζαλ. Οη κεγάιεο επελδχζεηο πνπ απαηηήζεθαλ θαη ε έιιεηςε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ δελ επέηξεςαλ ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, νχηε ζην ηνκέα ηεο εμφξπμεο, νχηε ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο. Η έιιεηςε επξχηεξσλ ζπλεξγαζηψλ ζην θιάδν ηνπ καξκάξνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ αμηνπνίεζεο πιενλεθηεκάησλ ζε θάζε βαζκίδα, εξόπςξηρ-επεξεπγαζίαρ- εμποπίαρ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θιάδνπ, απνηξέπνληαο ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. ηοισεία εξαγωγών Ελληνικών μαπμάπων εικοζαεηίαρ Οη εμαγσγέο ησλ ειιεληθψλ καξκάξσλ, ηε δεθαεηία , είραλ νκαιή αλνδηθή πνξεία θαη απμήζεθαλ ζε πνζφηεηα απφ ηφλνπο ζε ηφλνπο (+ 75%) θαη ζε αμία απφ 58 εθαη. επξψ ζε 112 εθ.επξψ, (+100%), φπνπ θαη ζηαζεξνπνηήζεθαλ κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο κέρξη ην 2008, πνπ έθηαζαλ ζηνπο ηφλνπο, αμίαο 124 εθαη. επξψ. Τν 2009, ε αμία ησλ εμαγσγψλ αλήιζε ζε 140 εθαη. επξψ (+ 12%), ελψ ε πνζφηεηα θαηέγξαςε κείσζε θαηά 10%, θζάλνληαο ζηνπο ηφλνπο, απφ ηφλνπο ην Αλαιπηηθφηεξα, ηελ 20εηία , νη πνζφηεηεο ησλ εμαρζέλησλ καξκάξσλ θαηά θαηεγνξία φγθνη, πιάθεο, θαηεξγαζκέλα πξντφληα δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο: Τν 1991, νη εμαγσγέο φγθσλ απνηεινχζαλ ην 14%, νη εμαγσγέο πιαθψλ ην 12% θαη νη εμαγσγέο θαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ην 74%. Τν 2000 νη εμαγσγέο φγθσλ απνηεινχζαλ ην 35%, νη εμαγσγέο πιαθψλ ην 22% θαη νη εμαγσγέο θαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ην 43%. w w w. m a r m a r o n e t. c o m 3

4 Τν 2008 νη εμαγσγέο φγθσλ ζπληζηνχζαλ ην 58%, νη εμαγσγέο πιαθψλ ην 10% θαη νη εμαγσγέο θαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ ην 32%. Γηαπηζηψλνπκε κηα ζαθή ζηξνθή ησλ εμαγσγψλ, ηελ 20εηία , κε αικαηψδε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ νγθνκαξκάξσλ απφ 14% ζε 58% θαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ησλ θαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, απφ 74% ζε 32%. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη πιάθεο είραλ αλνδηθέο δηαθπκάλζεηο απφ 12% ην 1991, έσο 22% ην 2000, γηα λα κεησζνχλ ζην 10% ην Οη εηζαγσγέο καξκάξσλ, ηελ ηξηεηία , αλήιζαλ ζε πνζνζηφ 62% ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ θαηά κέζν φξν, πνπ ζεσξείηαη κεγάιν πνζνζηφ γηα κηα καξκαξνπαξαγσγφ ρψξα, φπσο ε Διιάδα, θαη θαηαδεηθλχεη ηελ αδπλακία ηεο ρψξαο λα αμηνπνηήζεη νξζνινγηθά ηα καξκαξνθφξα θνηηάζκαηα πνπ δηαζέηεη. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΩΝΟΤΜΕ: Αικαηψδε αχμεζε παξαγσγήο καξκάξνπ απφ λέεο ρψξεο πνπ εμνξχζζνπλ κάξκαξα ζε πνιχ αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Αλαμηνπνίεηα θνηηάζκαηα ειιεληθψλ καξκάξσλ, ιφγσ ηεο γλσζηήο ειιεληθήο παζνγέλεηαο. Δηζαγσγέο καξκάξσλ γηα θάιπςε αλαγθψλ ηεο εζσηεξηθήο αγνξά, ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Έιιεηςε αληίζηνηρσλ ειιεληθψλ καξκάξσλ γηα θάιπςε ηεο αγνξάο. Υπνθαηάζηαζε ησλ καξκάξσλ κε ζπλζεηηθά πεηξψκαηα, ζηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ δελ ζπκκεηέρεη ε ειιεληθή καξκαξνβηνκεραλία. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Η Διιάδα δηαζέηεη πινχζηα θνηηάζκαηα ιεπθψλ δνινκηηηθψλ πεηξσκάησλ κνλαδηθψλ ζην θφζκν, ιεπθά έσο εκίιεπθα θξπζηαιιηθά αζβεζηνιηζηθά κάξκαξα, θαζψο θαη έγρξσκα δνινκηηηθά θαη αζβεζηηηηθά κάξκαξα. Μεγάιε δήηεζε έρνπλ ηα ιεπθά δνινκηηηθά κάξκαξα θαη ηα εκίιεπθα θξπζηαιιηθά αζβεζηνιηζηθά κάξκαξα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. ησλ πεξηνρψλ Γξάκαο, Καβάιαο, Θάζνπ. Η επηηπρία ηνπο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη δηαρξνληθή, ελψ παξαηεξείηαη απμαλφκελε δήηεζε θαη απφ λέεο ρψξεο, κε πνιχ θαιέο πξννπηηθέο γηα ην απψηεξν κέιινλ. Δπίζεο, ηα ιεπθά θαη εκίιεπθα αζβεζηνιηζηθά θξπζηαιιηθά κάξκαξα δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο, φπσο ηεο Βεξνίαο, ηεο Κνδάλεο, ηεο Πεληέιεο, ηεο Νάμνπ, ηεο Πάξνπ θ.ιπ., θαιχπηνπλ θπξίσο ηελ εζσηεξηθή αγνξά, αλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ εμαγσγηθφ βξαρίνλα, αλ γηλφηαλ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ηαμηλφκεζε. Τα έγρξσκα δνινκηηηθά θαη αζβεζηνιηζηθά κάξκαξα δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο, ιφγσ ηεο κνλαδηθφηεηαο ησλ ρξσκαηηθψλ απνθιίζεσλ, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θάζε έλα απφ απηά brand name ζηε δηεζλή αγνξά, έζησ θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο, αξθεί λα πξνσζεζνχλ ζσζηά θαη κε έμππλεο ζπλεξγαζίεο. ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ Οη πξννπηηθέο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο καξκάξσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά, είλαη πνιχ θαιέο, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ αχμεζε θαηά 12% ησλ εμαγσγψλ ζε αμία, ην 2009, πνπ ήηαλ κηα δχζθνιε ρξνληά παγθνζκίσο. Η θαηεχζπλζε είλαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ νγθνκαξκάξσλ, ιφγσ θαη ηεο κεγάιεο δήηεζεο απφ ηελ αγνξά ηεο Κίλαο θαη γεληθφηεξα ηεο Άπσ Αλαηνιήο. Απηφ επηβάιιεη ζηελ ειιεληθή καξκαξνβηνκεραλία λα αμηνπνηήζεη φια ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, πνπ είλαη ε κνλαδηθφηεηα ησλ ιεπθψλ καξκάξσλ θαη ε κεγάιε πνηθηιία ησλ ρξσκαηηζηψλ. Η νξζνινγηθή εμφξπμε, ε έξεπλα ησλ θνηηαζκάησλ, ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ ζηα ιαηνκεία θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα απνθηήζεη ην θάζε κάξκαξν ην δηαβαηήξην γηα ηηο εμαγσγέο. w w w. m a r m a r o n e t. c o m 4

5 Η ειιεληθή καξκαξνβηνκεραλία πξέπεη αθελφο λα επηθεληξσζεί ζηελ εμφξπμε νγθνκαξκάξσλ θαη αθεηέξνπ λα εμειηρζεί ζηελ επεμεξγαζία θαη λα πξνζαξκνζζεί ζηα δεδνκέλα ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Σηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πζηεξεί έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ αληαγσληζηηθψλ ρσξψλ, κε ρακειά εκεξνκίζζηα θαη εηδηθφηεξα εθείλσλ ησλ ηξίησλ ρσξψλ (Κίλα Ιλδία Τνπξθία θ.ιπ.). Έηζη, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα πσινχληαη επεμεξγαζκέλα ειιεληθά κάξκαξα ζε ηξίηεο ρψξεο, θζελφηεξα απφ φζν ηα πσινχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Φξεηάδεηαη βειηίσζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ καξκάξνπ, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ νγθνκαξκάξσλ, θαζψο θαη ησλ ππνπξντφλησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή θαη δηαθφζκεζε. Δίλαη γλσζηφ, φηη κέρξη ζήκεξα ηα πιηθά απηά απαμηψλνληαη θαη απνξξίπηνληαη. Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θνπή θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ καξκάξνπ θαη εηδηθφηεξα ε ρξήζε επνμεηδηθψλ ξεηηλψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εκπνηηζκφ ζε θελφ αέξνο (vacuum) ηφζν ησλ νγθνκαξκάξσλ, φζν θαη ησλ πιαθψλ, έρεη δεκηνπξγήζεη πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζηελ αμηνπνίεζε θαηαθεξκαηηζκέλσλ καξκάξσλ θαη πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ ειιεληθή καξκαξνβηνκεραλία. Τν θξάηνο πξέπεη λα ελζθήςεη ζηα πξνβιήκαηά καο θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ καξκάξσλ γηα εμαγσγέο, ελψ ν θιάδνο καξκάξνπ, απφ ηε κεξηά ηνπ, πξέπεη, κέζσ ησλ θνξέσλ ηνπ θαη ηεο ΟΣΜΔ, λα ελεκεξψζεη δπλακηθά ηηο επηρεηξήζεηο, ηψξα πνπ νη ζπλζήθεο βνεζνχλ, κεηά ηελ νηθηξά νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηήιζε ε ρψξα καο. Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. w w w. m a r m a r o n e t. c o m 5

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο:

Μεηά ηηο απνθάζεηο ηνπ Eurogroup θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην πγθξφηεκά καο: Ομιλία ηοσ κ. Σοθοκλή Μιταηλίδη, Προέδροσ ηοσ Μεηαβαηικού Διοικηηικού Σσμβοσλίοσ ηης Τράπεζας Κύπροσ, ζηη Γενική Σσνέλεσζη ηων μεηότων ζηις 10 Σεπηεμβρίοσ 2013 Αμηφηηκνη πξνζθεθιεκέλνη, Κπξίεο θαη θχξηνη

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα