روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود"

Transcript

1 آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت

2 روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات 3- برای تعیین اعتبار و پایایی تحقیقات

3 جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرند مثل جامعه فرهنگیان ایران و... تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد

4 1- محدود : یعنی جامعه مقادیر از تعداد محدود و ثابتی تشکیل شده و پایان پذیر باشد 2- نا محدود : یعنی جامعه از یک ردیف بی انتهایی از مقادیر تشکیل شده باشد

5 نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد 1- پارامتر )parameter( : شاخص هایی که از طریق سرشماری ( اندازه گیری تمامی عناصر جامعه آماری ) بدست می آیند 2- آماره ( statistic )sample : شاخص هایی که از طریق نمونه گیری ( اندازه گیری بخشی از جامعه ) بدست می آیند

6 محاسبه مقادیر و شاخص های جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن بعبارتی توصیف کل جامعه از طریق محاسبه پارامترها محقق ابتدا آماره ها را محاسبه و سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری آنها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد

7 متغیر مستقل به علت احتمالی یا فرضی متغیر وابسته متغیر مستقل یا متغیر درونداد و به عبارتی محرک گفته می شود متغیر وابسته به متغیری که به تبع تغییر متغیر مستقل مقدارش کم و زیاد می شود متغیر وابسته متغیر پاسخ و یا برونداد اطالق می شود

8 Nominal scale Ordinal(Rank) scale Interval scale Ratio scale 1- مقیاس اسمی 2- مقیاس ترتیبی 3- مقیاس فاصله ای 4- مقیاس نسبی

9 صرفا برای طبقه بندی اشیاء اشخاص و یا خصوصیات استفاده میشود. سهام شرکت سیمانی سهام شرکت خودرویی... اگر بین اسامی ایجاد شده یا طبقات یک نوع رابطه هم وجود داشته باشد یعنی قابل مرتب سازی باشند از مقیاس ترتیبی استفاده می نمایند. سهام شرکتهای کوچک سهام شرکتهای متوسط سهام شرکتهای بزرگ

10 فاصله بین اعداد یا طبقات یکسان باشد. نقطه صفر اختیاری و قراردادی است. دما بر حسب سانتیگراد 40 درجه سانتیگراد به اندازه 10 درجه سانتیگراد باالتر از 30 درجه سانتیگراد است مقیاسی است که عالوه بر داشتن همه خصوصیات مقیاس فاصله ای دارای نقطه صفر واقعی نیز هست مثل قیمت سهام گرم 200 گرم دو برابر 100 گرم است و از آن 100 گرم نیز سنگینتر است

11 هدف این فصل آشناسازی دانشجویان با پارامترهای مرکزی و پراکندگی در جوامع کوچک ( 20 N ) می باشد اعدادی هستند که به منظور بیان کمی توزیع اندازه ها از آن استفاده می شود. این شاخص ها توصیف کننده مجموعه داده ها می باشند به هر معیار عددی که معرف مرکز مجموعه داده ها باشد پارامتر مرکزی اطالق می شود یعنی همان مقدار نماینده ای که مشاهدات در اطراف آن توزیع شده اند

12 1- میانگین شامل میانگین حسابی میانگین هندسی میانگین هارمونیک -2 مد ( نما ) -4 میانه )Median(

13 این میانگین از تقسیم مجموع مشاهدات بر تعداد آنها بدست می آید X n i 1 x N n i 1 X i N X i فرمول میانگین حسابی جامعه فرمول میانگین حسابی نمونه

14 اگر هر یک از مشاهدات دارای تکرار باشند در این صورت تعداد تکرارها بعنوان وزن مشاهدات تلقی شده و آنها را با نشان می دهند نحوه دیگر نمایش w W i N X i wi که در آن R1 و R2 و... نرخهای بازدهی پرتفولیوهای 1 و 2 و... و w1 و w2 نیز وزن پرتفولیوها در کل سبد می باشند. w1+ w2 + + wn = 1

15 محاسبه اندازه های نسبی همانند نسبت ها در صدها شاخص ها و نرخ های رشد استفاده می شود 1 G ( X... ) 1 X 2 X N N از میانگین هندسی برای محاسبه نرخهای بازدهی مرکب در دوره های مختلف استفاده می شود. اگر نرخهای بازدهی یکسان باشد میانگین هندسی با حسابی یکسان خواهد بود

16 مثال محاسبه میانگین هندسی یک سرمایه گذاری در سال اول دارای بازده مثبت %50 و در سال دوم دارای نرخ رشد منفی %50 بوده است. نرخ رشد مرکب این سرمایه گذاری به چه میزان بوده است

17 از این نوع برای محاسبه میانگین مشاهداتی استفاده می شود که از مقیاس های ترکیبی همانند «کیلو در ساعت» یا «دور در ثانیه» برخوردار هستند این میانگین برای چند اندازه یا مقدار برابر است با عکس میانگین حسابی معکوس آن اندازه ها H 1 x 1 1 x 2 N... 1 x N N i1 N 1 x i

18 مقادیر یکسانی )به ریال( خریداری باشد. N بار سهام که در آن Xi قیمت سهام می H N i1 N 1 xi مثال: سرمایه گذاری اقدام به خریداری یک میلیون تومان سهام شرکت الف به قیمت 20 تومان در انتهای ماه اول و خریداری یک میلیون تومان همان سهام به قیمت 25 تومان در انتهای ماه دوم می نماید. متوسط قیمت خرید شخص چقدر است

19 مثال: سرمایه گذاری اقدام به خریداری یک میلیون تومان سهام شرکت الف به قیمت 20 تومان در انتهای ماه اول و خریداری یک میلیون تومان همان سهام به قیمت 25 تومان در انتهای ماه دوم می نماید. متوسط قیمت خرید شخص چقدر است قیمت میانگین خرید مستقل از حجم خرید است.

20 4 محاسبه نمایید 3 2 مثال: میانگین حسابی هندسی و هارمونیک را برای سه داده و

21 مثال: سبد سرمایه گذاری آقای خاوری در ابتدای سال عبارت بوده است از 4 تومان پول نقد 6 میلیون اوراق مشارکت و 10 میلیون تومان سهام شرکتها. میلیون %12 %7 در صورتیکه بازدهی پرتفولیوها در طی سال به ترتیب برابر %5 باشد بازدهی کلی سبد در انتهای سال را محاسبه کنید بوده و و

22 سبد سرمایه گذاری آقای خاوری در ابتدای سال عبارت بوده است از 4 پول نقد 6 میلیون اوراق مشارکت و 10 میلیون تومان سهام شرکتها. میلیون تومان %12 %7 در صورتیکه بازدهی پرتفولیوها در طی سال به ترتیب برابر %5 باشد بازدهی کلی سبد در انتهای سال را محاسبه کنید بوده و و

23 به مقداری گفته می شود که در میان سایر مقادیر توزیع بیشترین تکرار را داشته باشد مد را با Mo نشان می دهند یک مجموعه داده ممکن است بیش از یک مد داشته باشند )تعداد تکرار مساوی دو داده با بیشترین تکرار( یا اصال مد نداشته باشند )عدم تکرار(. 2,4,5,5,7,8,8,8,10,12 مد= 8

24 Median در هر مجموعه از مقادیر پس مرتب سازی داده ها به ترتیب صعودی یا نزولی داده وسط میانه نام دارد اگر تعداد مشاهدات فرد باشد داده وسط >== میانه: 7 14,11,7,5,2 اگر تعداد داده ها زوج باشد میانه برابر است با میانگین دو داده وسط >== میانه: =9/5 2 / )9+10( 20,9,10,3

25 داده ها کمتر از چهارک سوم هستند. داده ها کمتر از دهک ششم هستند. داده ها کمتر از صدک پنجاهم هستند. %75 %60 %50 12/6 70 برای داده هایی با 17 مشاهده صدک ام در مشاهده رخ می دهد. )1 + 17( * 70/100 =12/6

26 شاخص هایی هستند که متوسط میزان دوری و نزدیکی داده های توزیع را نسبت به میانگین شان نشان می دهند 1- کمک به توصیف واقعی تر یک سری از داده ها 2- کمک به قابلیت مقایسه دو یا چند سری از داده ها

27 دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار انحراف متوسط از میانگین ضریب پراکندگی

28 R Range ساده ترین شاخص پراکندگی است و با کم کردن کوچکترین مشاهده از بزرگترین آنها در یک سری توزیع بدست می آید در مجموعه داده زیر دامنه تغییرات را محاسبه نمایید. MAX X i MIN X i 22% 12%, -5% 15% پاسخ 22% - (-5%) = 27%

29 Mean Absolute Deviation این شاخص از تقسیم مجموع قدر مطلق انحرافات تک تک مشاهدات از میانگین شان بر تعداد مشاهدات بدست می آید X i X MAD محاسن : در نظر گرفتن تغییرات کل داده ها معایب : 1- نشان ندادن تأثیر انحرافات بزرگ N 2- بی بهره بودن از بعضی از خواص مطلوب میانگین حسابی

30 در مجموعه داده زیر انحراف متوسط از میانگین را محاسبه نمایید. 22% 12%, -5% 15% پاسخ: Mean = ( ) / 4 = 11 % MAD = ( ) / 4 = 32/4 = 8%

31 در این شاخص پراکندگی بر خالف شاخص انحراف متوسط از میانگین بجای قدر مطلق از مجذور )توان 2( انحرافات استفاده می شود واریانس جمعیت ( X i ) 2 x X N 2

32 این شاخص به منظور برطرف کردن عیوب شاخص های قبلی است یعنی همان نشان ندادن تأثیر انحراف بزرگ توسط MAD و افزایش دادن تأثیر این انحراف توسط σ2 X 2 X انحراف معیار جمعیت X ( X i N x ) 2

33 در مجموعه داده زیر انحراف معیار را محاسبه نمایید. 22% 12%, -5% 15% پاسخ: (µ)= 11 %

34 b جمع شوند واریانس جدید تغییر نمی 2 b ضرب شوند واریانس جدید b برابر 1- اگر تمام مشاهدات با عدد ثابت کند 2- اگر تمام مشاهدات به عدد ثابت افزایش می یابد

35

36 این رابطه حداقل درصد مشاهداتی را مشخص می کند که در K میانگین قرار می گیرند. نقطه قوت آن این است که برای هر مشاهده ای صادق است. انحراف معیار از

37 ضریب پراکندگی یکی از معیارهای پراکندگی نسبی است که با فرمول زیر بیان می شود برای مقایسه دو جامعه در مواردی که : 1- مقیاس ها یکسان نیستند 2- مقیاس یکسان ولی تفاوت زیادی در بزرگی مشاهدات وجود دارد 3- واریانسهای جوامع یکسان ولی میانگین هایشان متفاوت است CV X X

38 آنچه که ضریب پراکندگی محاسبه می کند عبارت است از ریسک به ازاء هر واحد بازده: دارایی ب دارای انحراف معیار و بازده باالتری است. پایین تر باشد مطلوبتر است. هر چه میزان ضریب پراکندگی

39 بازده اضافی به ازاء هر واحد از ریسک CV( ریسک را به ازاء هر واحد بازده محاسبه می کند(. پس هر چه نسبت شارپه باالتر باشد بهتر است. مثال: بازده متوسط سبد برابر %17 می باشد انحراف معیار برابر با %9 ریسک نیز برابر %5 است. نسبت شارپه را محاسبه کنید و نرخ بدون

40 یعنی جدول مرتب و خالصه شده از داده ها و مشاهدات که تکرار وقوع هر داده ها در آن مشخص شده است ) R 1- مرتب کردن داده ها و محاسبه دامنه تغییرات ( 2- مشخص کردن تعداد طبقات ( K ) 3- محاسبه نمودن فاصله طبقات ( I ) 4- سازماندهی طبقات

41 فاصله طبقات از تقسیم مقدار ( R دامنه تغییرات ) بر مقدار محاسبه شده برای تعداد طبقات ( K ) به شکل زیر بدست می آید I R K

42 چنانچه در جدول طبقه بندی داده ها بجای فراوانی مطلق Fi ا ز فراوانی نسبی fi استفاده شود به آن توزیع فراوانی نسبی گویند فراوانی مطلق آن طبقه = فراوانی نسبی هر طبقه تعداد کل مشاهدات )فراوانی ها( f i F N i به کمک این فراوانی می توان در صد تراکم داده ها را در هر طبقه مشخص نمود بعبارتی از fi جهت یافتن محل تمرکز داده ها استفاده می شود

43 اگر در جدول طبقه داده ها بجای فراوانی های مطلق و نسبی از فراوانی تجمعی استفاده شود به جدول بدست آمده توزیع فراوانی تجمعی گویند فراوانی تجمعی هر طبقه عبارتست از مجموع فراوانی های مطلق از اولین طبقه تا طبقه مورد نظر که آن را با FCi نشان می دهند F Fci i i1

44 این فراوانی از تقسیم فراوانی تجمعی هر طبقه بر تعداد مشاهدات بدست می آید fc Fc i i N این فراوانی بیانگر در صد داده ها و مشاهدات واقع شده بین حد پایین اولین طبقه تا حد باالی طبقه مورد نظر است

45 Histogram

46 Frequency Polygon

47 میانگین که به روش های مستقیم و غیرمستقیم قابل محاسبه است مد که نشان دهنده بیشترین تکرار می باشد میانه که مشخص کننده داده وسط است چندکها شامل چارکها دهکها و صدکها

48 در هنگام مقایسه دو یا چند جامعه در صورت مساوی بودن پارامترهای مرکزی و پراکندگی این پارامترها با بهره گیری از ضریب چولگی کارساز خواهند بود. آنچه ضریب چولگی نشان میدهد این است که توزیع مورد بررسی تا چه حد فاقد تقارن است. -1 متقارن ( نرمال ) : مد = میانه = میانگین 2- چوله به راست : 3- چوله به چپ : مد < میانه < میانگین مد > میانه > میانگین

49 متقارن ( نرمال ) : مد = میانه = میانگین ضریب چولگی = 0

50 مد < میانه < میانگین ضریب چولگی مثبت

51 مد > میانه > میانگین ضریب چولگی مثبت

52 1- صفر : در صورت متقارن بودن توزیع جامعه 2- مثبت : در صورت چوله به راست بودن توزیع جامعه 3- منفی : در صورت چوله به چپ بودن توزیع جامعه اگر دم توزیع جامعه به سمت راست باشد توزیع را چوله به راست و در صورت عکس آن را چوله به چپ می نامند

53

54 SK 0 / 1 ج امعه تقریب ا نرم ال تفاوت اندک با توزیع نرمال 0 / 1 SK 0 / 5 SK 0 / 5 تفاوت فاحش با توزیع نرمال

55 این پارامترها برای مقایسه توزیع جوامع مورد نظر با توزیع جامعه نرمال به لحاظ کشیدگی ( کوتاهی و بلندی توزیع ) مورد استفاده قرار می گیرد

56 کشیدگی توزیع نرمال برابر عدد 3 است. انحراف کشیدگی )کشیدگی اضافی( را با E نشان می دهند و برابر کشیدگی منهای 3 است. انحراف کشیدگی برای توزیع نرمال برابر صفر است. انحراف کشیدگی بیشتر از -1 مساوی توزیع نرمال ( E=0 ) 2- بلندتر از توزیع نرمال ( 0<E ) 3- کوتاه تر از توزیع نرمال ( 0>E ) 1 بزرگ محسوب می شود.

57

58 احتمال یعنی شانس وقوع یک پیشامد خاص و احتمال وقوع یک پیشامد برابر است با نسبت دفعاتی که پیشامد خاصی در تکرارهای زیاد رخ می دهد - احتمال ذهنی متغیر و وابسته به نظر اشخاص است) Subjective ( - احتمال عینی ثابت و مقدار آن از قبل مشخص است و به عقاید اشخاص بستگی ندارد) Empirical (

59 مجموعه پیامدهای ممکن یک آزمایش را فضای نمونه آن آزمایش می گویند. فضای نمونه را با S نشان می دهند محدود - یعنی این که فضای نمونه تعداد کمی عضو داشته باشد نامحدود - یعنی اینکه فضای نمونه آزمایش ( تعداد اعضاء آن ) نامتناهی است

60 به هر یک از زیر مجموعه های فضای نمونه یک پیشامد گفته می شود پیشامدهای هم شانس یعنی این که تمام پیشامدهای دارای شانس وقوع برابر باشند احتمال وقوع پیشامدی مثل A برابر می شود با تعدادهای عضو های پیشامد A به تعداد عضوهای فضای نمونه دوبه دو ناسازگار: هر دو با هم نمی توانند رخ دهند P( A ) n( A ) n( S )

61 دوبه دو ناسازگار: هر دو با هم نمی توانند رخ دهند پیشامدهای وابسته: دانستن نتیجه یک پیشامد در مورد پیشامد دیگر داده ای به دست می دهد. رشد تورم و رکود یا رونق اقتصاد پیشامدهای مستقل: وقوع یک پیشامد اثری بر وقوع دیگری ندارد. شیر یا خط آمد سکه.

62 1 0 P( A) 1 برای مجموعه ای از پیشامدهای دوبه دو ناسازگار: 2 P( S) 1

63 در این نمودار به منظور نشان دادن پیشامد ها کل فضای نمونه در قالب مستطیلی ارائه شده و هر پیشامدی قسمتی از این مستطیل را به خود اختصاص می دهد S A

64 دو پیشامد را در صورتی «نا سازگار» گویند که امکان وقوع همزمان نداشته باشند یعنی با وقوع یکی دیگری امکان وقوع نداشته باشد مثل شیر و خط S A B

65 دو پیشامدی را گویند که وقوع یکی مانع وقوع دیگری نیست بعبارتی این دو پیشامد دارای حداقل یک عضو مشترک هستند. محل تالقی دو پیشامد نقطه مشترک آنهاست )جائیکه دو بار هاشور خورده است( S A B

66 اجتماع دو پیشامدی مثل A و B مجموعه تمام عضوهایی است که در A یا در B یا هم در A و هم در B قرار دارند اجتماع دو پیشامد A و B را با AU B نشان می دهند. ( A یا B( حد اقل یکی از دو پیشامد مزبور رخ داده است S A B

67 اشتراک دو پیشامدی مثل A و B را با A B نشان می دهند. وقوع A B یعنی این که هر دو پیشامد A و B رخ داده است S A B

68 A C متمم پیشامدی مثل A که با نشان داده می شود مجموعه تمام عضوهایی است که در فضای نمونه است ولی در خود پیشامد A نیست وقوع متمم به معنی عدم وقوع پیشامد A می باشد S A A C

69 ) ( 1 ) ( ), ( 1 ) ( 1 ) ( ) ( 1 ) ( A A A S A A C C C C P A P A P P P A P S P

70 P( A B) P( A) P( B) P( A B) برای دوپیشامد ناسازگار P( A B) P( A) P( B)

71 در پیشامد شرطی یا مشروط احتمال وقوع یک پیشامد به شرط وقوع پیشامد دیگر بررسی می شود P( A / B ) P( A P( B B ) ) وقوع A به B مربوط بوده B قبال رخ داده P( B ) شروط :

72 لامتحا هبساحم یارب ار برض نوناق ناوت یم یطرش لامتحا زا هدافتسا اب دومن نایب ریز حرشب اهدماشیپ کارتشا ) / ( ) ( ) ( A B P A P B A P ) / ( ) ( ) ( B A P B P B A P

73 دو پیشامد را «مستقل» می گوییم در صورتی که وقوع یا عدم وقوع یکی در وقوع و یا عدم وقوع دیگری هیچ تأثیری نداشته باشد چون A و B هیچ تأثیری بر روی هم ندارند برای محاسبه احتمال اشتراک آنها بشکل زیر عمل می شود : P( A B ) P( A) P( B )

74 شرط ناسازگار بودن دو پیشامد A B P( A B) 0 شرط مستقل بودن دو پیشامد P( A B ) P( A) P( B )

75 احتمال اینکه هر دو پیشامد رخ بدهند احتمال مشترک دو پیشامد نام دارد. احتمال افزایش نرخ بهره %40 است. احتمال رکود اقتصادی در صورت افزایش نرخ بهره %70 است. احتمال اینکه هم نرخ بهره افزایش یابد و هم رکود اقتصادی رخ دهد چیست P(I) = 40%, P(R I) = 70% P(R Π I) = P(R I) x P(I) = 0.7 x 0.4 = 28%

76 P(A) = P(AIB) + P(AI B C ) = P(AΠB) * P(B) + P(AΠ B C ) * P(B C ) P(A) = P(AI S 1 ) x P(S 1 ) + P(AIS 2 ) x P(S 2 ) P(AI S n ) x P(S n )

77 با داشتن: P نرخ سود) (افزایش = P(I) = 0.4 P افزایش نرخ سود) (عدم = P(I C ) = = 0.6 P نرخ سود رکود) (افزایش = P(R I) = 0.70 P افزایش نرخ سود رکود) (عدم = P(RI C) = 0.10 احتمال رکود )نامشروط( را محاسبه کنید P(R) = P(R I) x P(I) + P(RI C) x P(I C ) = 0.70 x x 0.60 = 0.34

78

79 محاسبه امید ریاضی با توجه به قاعده کلی احتمال:

80 این قضیه پژوهشگران را در تجدید نظر احتماالت در صورت دسترسی به اطالعات جدید کمک می کند P( A / B ) P( A ) P( B P( B ) / A )

81

82 این قواعد عبارتند از : 1- قاعده ضرب 2- جایگشت )ترتیب( 3- ترکیب از این قواعد در وضعیت هایی استفاده می شود که فهرست نمودن تمام حاالت ممکن آزمایش مقدور نمی باشد لذا فقط به ذکر تعداد حاالت ممکن و مختلف اکتفا می شود

83 طرق ممکن انجام عمل در آزمایشی که مرحله اول آن به n1 طریق و... مرحله K ام آن به nk طریق انجام میگیرد عبارت خواهد بود از : n 1 n... 2 n K

84 یعنی تعداد طرقی که می توان r شی را از بین n شی انتخ اب ن مو د بطوریکه و ترتیب قرار گرفتن اشیاء نیز مهم باشد 1- تعداد کل جایگشت های N شی متمایز 2- تعداد کل جایگشت های N شی نامتمایز 3- تعداد جایگشت های r شی انتخابی از بین N شی متمایز

85 n!=n (n-1) (n-1)!=(n-1)(n-2) در صورت ردیفی بودن بشکل 2- در صورت دایره ای بودن n n!! n!... n 1 2 k! شروط تای آنها از یک نوعn2 n1 تای آنها از نوع دیگر و... n 1 n... 2 n k n 1- از n شی -2

86 مثال: از میان 10 سهم می خواهیم 5 سهم را خرید 3 سهم را نگهداری و دو سهم را فروش مشخص کنیم. به چند طریق این کار ممکن است

87 r و n هر دو متمایز -1 شروط : n r < n -2 P n r ( n r )

88 1- توجه به تعداد اشیاء و حجم انتخابی از بین آنها 2- توجه به ردیفی یا دایره ای بودن اشیاء 3- توجه به متمایز یا نامتمایز بودن اشیاء

89 مثال:شما دارای 5 سهم هستید و می خواهید سه تا از آنها را یکی یکی بفروشید. ترتیب فروش سهمها مهم است. به چند طریق می توانید این کار را انجام دهید

90 تعداد طرق انتخاب r شی متمایز از بین n شی بشرطی که ترتیب قرار گرفتن اشیاء باعث افزایش تعداد طرق نگردد ( n r ) ( n n r )

91 مثال: شما دارای 5 سهم هستید و می خواهید سه تا از آنها را بفروشید. این کار را می توانید انجام دهید به چند طریق

92 تابعی است که روی فضای نمونه تعریف می شود و هر یک از مقادیر آن متناظر با یک یا چند عضو از اعضای فضای نمونه است 1- متغیر تصادفی گسسته با تعداد مقادیر متناهی یا شمارش پذیر -2 متغیر تصادفی پیوسته با تعداد مقادیر ممکن نامتناهی و غیر قابل شمارش

93 امید ریاضی متغیر تصادفی X که E(X) نشان داده می شود همان میانگین موزون است که احتماالت در آن نقش ضرایب ( وزن ها ) را ایفاء می کنند معیار عددی است که نوع و شدت رابطه خطی بین دو متغیر تصادفی را نشان می دهد و عبارتست از امید ریاضی تغییرات دو متغیر بر حسب میانگین شان. از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت تغییر می کند در نتیجه تفسیر آن راحت نیست

94 1- رابطه مستقیم : حرکت هم جهت متغیرها )کوواریانس مثبت( 2- رابطه معکوس : حرکت بصورت خالف جهت هم )کوواریانس منفی( 3- عدم وجود رابطه : عدم تأثیر متغیرها بر هم )کوواریانس صفر( COV ( X, Y ) E( X )( Y ) X Y

95 اگر x و y مستقل باشند کواریانشان حتما صفر است ولی عکس قضیه همیشه صادق نیست

96 همبستگی در واقع استاندارد سازی کواواریانس است -1 مقادیر آن از می کند. 1+ )هبستگی کامال مثبت( تا )همبستگی کامال منفی( تغییر برای نشان دادن آن برای جمعیت از ρ استفاده می شود. برای نشان دادن آن برای نمونه از r استفاده می شود.

97 مثال: کوواریانس میان دو دارایی برابر با 0/0046 است. انحراف معیار یک دارایی برابر با 0/0623 و دیگری برابر با 0/0991 است. همبستگی میان این دو دارایی چقدر است

98

99

100 امید ریاضی پرتفولیو میانگین موزون است که وزن هر سبد در آن نقش ضرایب ( وزن ها ) را ایفاء می کنند واریانس و انحراف معیار پرتفولیو

101

102 ویژگیها: -1 تکرار آزمایش ( n بار ) 2- هر آزمایشی فقط دو پیامد دارد 3- ثابت بودن p و q در هر آزمایش 4- مستقل بودن آزمایش ها از همدیگر P( X x ) x 0,1,2,..., n n x p x q nx

103 تعداد آزمایش ها = n تعداد موفقیت های مورد نظر = x احتمال موفقیت در هر آزمایش = p احتمال شکست در هر آزمایش = q 1- E(X) = np 2- V(X) = npq n و p و q پارامترهای توزیع دو جمله ای هستند

104 رفص یواسم نیعم هطقن کی رد هتسویپ عباوت رد لامتحا نازیم هک نیا رطاخب دوش یم نییعت هلصاف کی بلاق رد هشیمه لامتحا عباوت هنوگ نیا رد اذل تسا دنک یمن ءافیا یشقن اه عیزوت نیا رد یواسم تملاع سپ ) ( ) ( ) ( ) ( b X a P b x a P b X a P b X a P

105 توزیع احتمال گسسته و پیوسته یک توزیع احتمال احتمال تمام پیشامدهای یک متغیر تصادفی را به دست می دهد. توزیع گسسته توزیع پیوسته دارای تعداد محدودی پیشامد است. دارای تعداد نامحدودی پیشامد است. تعداد روزهایی که هفته بعد باران خواهد بارید یک متغیر تصادفی گسسته است که می تواند مقادیر } { را داشته باشد. مقدار بارانی که هفته بعد خواهد بارید یک متغیر تصادفی پیوسته است.

106 توابع احتمال یک تابع احتمال) function P(x) )probability مقداری را به دست می دهد که یک متغیر تصادفی گسسته با دادن x به آن به دست می دهد. برای مثال p(x) = x /15 for X = {1,2,3.4,5} p(3) = 20% دو ویژگی مهم هر تابع توزیع احتمال عبارتند از:

107 یک تابع چگالی احتمال) function f(x) )probability density برای محاسبه احتمال اینکه یک متغیر تصادفی پیوسته مقداری را در میان دو نقطه اخذ کند به کار می رود )مشابه تابع احتمال(. یک تابع توزیع تجمعی) function F(x) )cumulative distribution برای محاسبه احتمال اینکه یک متغیر تصادفی کمتر یا مساوی یک مقدار خاص باشد به کار می رود.

108 تابع توزیع احتمال زیر را در نظر بگیرید داریم: و:

109

110 بازدهی سهام یک شرکت x در بازده ) ( قرار دارد و دارای تابع توزیع تجمعی زیر می باشد. احتمال اینکه بازدهی سهام مثبت و کمتر از 15 باشد چقدر است 20 F( x) x 50

111 توزیع یکنواخت یک توزیع یکنواخت گسسته دارای تعداد محدودی پیشامد است که همه آنها همشانس می باشند.

112 توزیع یکنواخت پیوسته احتمال به طور یکسان روی کل بازه توزیع شده است. مثال: متغیر تصادفی به طور پیوسته روی بازه تا 10 توزیع شده است. 2 احتمال وقوع هر تک نقطه صفر است. همچنین برای توزیع تجمعی آن داریم:

113 113 توزیع شده است. X بین 4 احتمال اینکه X به طور یکنواخت بین 2 و 12 و 8 باشد را محاسبه نمایید.

114 114 توزیع نرمال این توزیع با دانستن میانگین و واریانس کامال توصیف می شود. این توزیع حول میانگین متقارن است )چولگی= 0 ( کشیدگی آن برابر با 3 است ترکیبهای خطی )جمع و تفریق( توایع توزیع نرمال نیز نرمال می باشند. با دور شدن از میانگین احتمال وقوع کاهش می یابد اما دمها تا بی نهایت ادامه پیدا می کند. = مد میانه میانگین =

115 115 فاصله اطمینان: توزیع نرمال فاصله اطمینان interval( :)confidence بازه ای از مقادیر حول پیشامد مد نظر است که انتظار داریم پیشامد ما در درصد مشخصی از مواقع رخ دهد.

116 116 توزیع نرمال استاندارد یک توزیع نرمال که استاندارد شده است دارای میانگین صفر و انحراف معیار برابر با یک می باشد برای استاندارد کردن یک متغیر تصادفی مقدار Z را محاسبه می کنیم. برای محاسبه تقسیم کنید. Z میانگین را از مشاهده کم کنید و حاصل را بر انحراف معیار

117 117 محاسبه احتمال با استفاده از توزیع استاندارد نرمال سود سهام مجموعه بزرگی از شرکتها دارای توزیع نرمال است و دارای میانگین 4 و انحراف معیار 1/5 می باشد. احتمال اینکه سود سهام شرکتی که به طور تصادفی انتخاب می شود کمتر از 3/7 باشد چقدر است. به اندازه انحراف معیار کمتر از میانگین 4 میباشد 0/2 3/7

118 118 محاسبه احتمال با استفاده از توزیع نرمال استاندارد در اینجا هدف ما یافتن مساحت زیر نمودار که در سمت چپ مقدار Z 0/2- است می باشد. برابر با

119 119

120 120 محاسبه احتمال با استفاده از توزیع استاندارد نرمال

121 121 مثال فرض کنید که سود یک سهام ) EPS (به طور نرمال با میانگین $6 و انحراف معیار $2 توزیع شده است. احتمال اینکه سود $9.7 یا بیشتر باشد چقدر است در اینجا هدف ما محاسبه مقدار زیر است: P(EPS>9.7)

122 122 مقدار z را محاسبه می کنیم: z مقدار مربوطه را P(EPS<9.7) است یعنی 1.85 انحراف معیار باالی EPS میانگین. از جدول می خوانیم =(1.85)F که این عدد در واقع و مطلوب ما P(EPS>9.7) می باشد پس داریم: P(EPS>9.7)= = که همان %3.2 است

123 123 توزیع لگاریتم نرمال )Lognormal( e^x در صورتیکه تابع توزیع x نرمال باشد الگنرمال این توزیع خواهد. لگاریتم طبیعی )Ln) توابع الگنرمال توزیع نرمال دارند. لگاریتم نرمال همواره مثبت است و برای بررسی قیمتهای سهام استفاده می شود.

124 124 بهره مرکب پیوسته و گسسته در حالت عادی مراد از نرخ بهره نرخ بهره گسسته است که به صورت ماهانه شش ماهه... ترکیب می شود. در صورتیکه هدف محاسبه نرخ بهره پیوسته باشد از توابع لگاریتم طبیعی استفاده می شود. مثال نرخ بهره % 10 کنیم: مرکب شش ماهه ماهانه و پیوسته را محاسبه می

125 125 شبیه سازی مونت کارلو از این شبیه سازی برای تخمین توزیع مشتقات یا مقادیر خالص ارزش فعلی استفاده می شود. توزیع متغیرهای تصادفی ورودی را انتخاب کنید )نرخ بهره قیمت سهام(.1 با استفاده از توابع ایجاد مقادیر رندوم کامپیوتر این مقادیر را ایجاد کنید خالص ارزش فعلی را با استفاده از این متغیر ها محاسبه کنید و گامهای 2 را هزاران بار تکرار کنید.4 5. میانگین و واریانس را محاسبه کنید.

126 نمونه گیری و تخمین آماری 126

127 127 نمونه گیری محققان درصدد تعیین پارامترهای جامعه هستند این امر در اغلب مواقع یا ممکن نیست یا زمانبر و هزینه بر است. برای استنباط پارامترهای موردنظر به نمونه هایی از جامعه آماری اکتفا می کنند و مقدار آماره ( sample )statistic را محاسبه می کنند. مقادیر محاسبه شده برای نمونه )آماره ها( از نمونه ای به نمونه دیگر متغیرند. توزیع آماره distribution( )sampling تابع احتمالی است که از نمونه گیری مکرر و محاسبه مکرر آماره ها حاصل می شود. خطای نمونه گیری: عبارت است از تفاوت میان مقدار آماره و مقدار واقعی پارامتر برای جامعه آماری )یعنی )

128 128 نمونه گیری گروهی Sampling( )Stratified random جامعه به گروههای متجانس تقسیم و هر گروه از افرادی تشکیل می شود که دارای ویژگیهای مشابه هستد. )آتی حق تقدم سهام...(.1 تعداد نمونه را نسبت به هر گروه کنید )معموال متناسب با اندازه زیر گروه( انتخاب.2 3. نمونه گیری خوشه ای Sampling( )Cluster در اینجا واحد نمونه گیری تعریف می شود و بعد به نمونه گیری می پردازیم. مثال باال را در مورد بازارهای سهام کل دنیا داشته باشیم می توانیم واحد نمونه را بازار سهام هر کشور در نظر بگیریم و بعد چند بازار سهام کشوری را انتخاب کنیم..4

129 129 داده های سری زمانی یا برش مقطعی داده های سری زمانی 36 مقادیر یک داده در طی زمان. گذشته )36 داده( قیمت سهام شرکت ایران خودرو در ماه داده های برش مقطعی مقادیر یک داده در یک زمان مشخص. بازدهی شرکتهای خودرو سازی در ماه گذشته )10 شرکت خودرو سازی = 10 داده(

130 130 قضیه حد مرکزی n 2 برای هر جامعه آماریی با میانگین μ و واریانس هر چه اندازه نمونه تصادفی افزایش یابد توزیع میانگین نمونه ها به یک توزیع نرمال با میانگین μ 2 و واریانس نزدیکتر می شود. این قضیه به ما این توانایی را می دهد که با توجه به توزیع نرمال بتوانیم بر اساس میانگین نمونه فاصله اطمینان برای میانگین جامعه آماری ایجاد کنیم. این امر در صورتیکه اندازه نمونه به حد کافی بزرگ باشد) n>=30 ( مستقل از توزیع جامعه آماری است. در صورتیکه اندازه نمونه به حد کافی بزرگ باشد) n>=30 ( توزیع میانگین نمونه ها تقریبا نرمال خواهد بود.

131 131 خطای استاندارد میانگین نمونه )standard error of the sample mean( خطای استاندارد میانگین نمونه عبارت است از انحراف معیار توزیع میانگین نمونه ها. )نمونه گیری به تعداد زیادی تکرار می شود در هر نمونه گیری مقداری برای میانگین محاسبه می شود نمودار این میانگین ها رسم شود توزیع نرمال خواهند داشت انحراف معیار این توزیع نرمال خطای استاندارد میانگین است(. جامعه آماری معلوم باشد: σ اگر جامعه آماری معلوم )رایج(: نباشد σ اگر

132 132 خطای استاندارد میانگین نمونه میانگین P/E برای نمونه ای از 41 شرکت برابر 19 است و انحراف معیار جامعه آماری نیز برابر با 6/6 می باشد. خطای استاندارد میانگین نمونه چیست تفسیر: برای نمونه هایی با اندازه 41=n توزیع میانگین نمونه ها دارای میانگین 19 خواهد بود و انحراف معیار این توزیع برابر 1/03 است.

133 133 تخمین نقطه ای و فاصله اطمینان مثال: میانگین P/E برای نمونه ای از 41 شرکت برابر 19 است و خطای استاندارد میانگین نمونه برابر با 1/03 است و توزیع آن نرمال است. تخمین نقطه ای میانگین برابر 19 است فاصله اطمینان %90 عبارت است از فاصله اطمینان %90 عبارت است از 19 / 1.65*(1.03) 17.3 X / 1.96*(1.03) 17 X 21

134 134 ایجاد فاصله اطمینان فاصله اطمینان برای یک متغیر تصادفی نرمال عبارت است از انحراف معیار * عامل پایایی +/- میانگین عامل پایایی factor( )reliability بستگی به توزیع دارد. 2 برای یک توزیع نرمال با میانگین 3 %90 داریم: و انحراف میعار برای فاصله اطمینان (2) to (2) = -0.3 to 6.3

135 135 توزیع t استیودنت و درجه آزادی ویژگیهای توزیع t استیودنت متقارن است قله آن پایینتر از توزیع نرمال و دمهای آن ضخیمتر از توزیع نرمال هستند بوسیله یک پارامتر تعریف میشود: freedom( )degree of در آن df=n-1 درجه آزادی که با افزایش df توزیع t به توزیع نرمال نزدیکتر می شود.

136 136 توزیع t شکل زیر توزیع t را با درجه آزادیهای مختلف نشان می دهد. هر چه درجه آزادی کمتر باشد احتمال پیشامدهای پرت بیشتر می شود. )دمها ضخیمتر می شوند(

137 137 جدول t

138 138 نمودار توزیع t با درجه آزادی های مختلف

139 139 توزیع جامعه نرمال نرمال غیرنرمال نمونه واریانس معلوم نامعلوم معلوم عامل پایایی نمونه کوچک )n<30) آماره آماره z نمونه بزرگ )n>30) z آماره t* آماره t ناممکن z آماره غیرنرمال نامعلوم ناممکن آماره *t * آماره z در این موارد قابل استفاده است اما استفاده از آماره t محافظه کارانه تر می باشد. واریانس معلوم: آماره z واریانس نامعلوم: آماره t مگر اینکه نمونه کوچک و توزیع غیر نرمال باشد

140 140 تشکیل فاصله اطمینان برای میانگین جامعه برای توزیع نرمال با واریانس معلوم برای توزیع نرمال با واریانس نامعلوم عامل پایایی به اندازه نمونه بستگی دارد )جدول(

141 141 مثال:توزیع نرمال واریانس نامعلوم میانگین نمونه 19 است. انحراف معیار نمونه برابر 6/6 است و 41=n برای میانگین جامعه یک فاصله اطمینان %90 تشکیل دهید. است. )reliability factor( از جدول t مقدار عامل پایایی را می خوانیم.

142 142 مسائل مربوط به اندازه نمونه مشاهده کردیم که اندازه بزرگتر نمونه ها موجب بهبود تخمین و کاهش فاصله اطمینان می شود اما هزینه جزء عواملی است که باید در نظر گرفته شود. به دست آوردن اطالعات بیشتر در اغلب موارد نیازمند هزینه بیشتر است و سود و ضرر باید باهم دیده شوند. در بعضی مواقع بزرگتر کردن اندازه نمونه منجر به این می شود که اعضایی از جامعه آماری های دیگر )با پارامترهای دیگر( وارد نمونه شما شوند که این می تواند حتی منجر به کاهش دقت تخمین شما شود.

143 143 آزمون فرض آماری گامهای آزمون فرضیه را بیان کنید )رابطه ای که مورد آزمون قرار خواهد گرفت( یک آماره statistic( )test انتخاب کنید )level of significance( سطح معنی داری را مشخص کنید قاعده تصمیم گیری rule( )decision را برای فرضیه مطرح کنید نمونه گیری انجام دهید و آماره را محاسبه کنید در مورد فرض تصمیم گیری کنید بر اساس نتایج تصمیم گیری نمایید

144 144 فرض صفر و فرض مقابل Hypotheses( )Null & Alternative ) H 0 فرض صفر) فرضیه که تست خواهد شد آزمایشگر می خواهد آنرا رد کند.1.2 همیشه دارای عالمت = است.3 ) H a فرض مقابل) آنچه آزمایشگر می خواهد به آن نتیجه برسد آنچه که در صورت رد فرض صفر استنتاج می شود..1.2

145 145 آماره آزمون = آماره آزمون آماره آزمون مقدار پارامتر جامعه آماری تحت آزمون صفر - خطای استاندارد آماره نمونه آماره نمونه از داده های نمونه محاسبه می شود با مقادیر بحرانی مربوط به فرض صفر قیاس می شود.1.2 در صورتیکه آماره آزمون از مقادیر بحرانی تجاوز کند بحرانی باشد( محقق فرض صفر را رد می کند )خارج محدوده مقادیر

146 146 آزمون دو دنباله test( )two tailed از این آزمون زمانی استفاده می شود که بررسی شود پارامتر یک جامعه آماری متفاوت از مقدار مشخصی است

147 147 آزمون یک دنباله test( )one tailed از این آزمون زمانی استفاده می شود که بررسی شود پارامتر یک جامعه آماری باالتر یا پایینتر از مقدار مشخصی است

148 148 خطای نوع یک و نوع دو خطای نوع 1 رد کردن H 0 وقتی که در واقع درست است 1 سطح معنی داری. همان احتمال خطای نوع است خطای نوع 2 رد نکردن H 0 وقتی که در واقع غلط است توان آزمون Test( )Power of ))احتمال خطای نوع )2 )1 عبارت است از

149 149 مقدار p مقدار p کوچکترین سطح معنی داری است که در آن فرض صفر قابل رد شدن است. %2/13 0/0213 برای مثال در صورتیکه مقدار p باشد یا برابر می توانیم فرض صفر را در سطح معنی داری %5 می توانیم فرض صفر را در سطح معنی داری %3 رد کنیم رد کنیم نمی توانیم فرض صفر را در سطح معنی داری %1 رد کنیم

150 150 آماره آزمونهای مختلف آزمون میانگین یک جامعه آماری نرمال وقتی که واریانس جامعه آماری نامعلوم است از آماره t استفاده می شود

151 151 آزمون میانگین یک جامعه آماری نرمال وقتی که واریانس جامعه آماری معلوم است از آماره z استفاده می شود

152 مقادیر بحرانی Z 152

153 153 مثال آزمون فرض آماری این فرضیه را که میانگین بازدهی یک صندوق برابر با %1 در هر ماه است )آزمون دو دنباله( با سطح معنی داری %5 را آزمایش کنید. اطالعات داده شده: میانگین نمونه: %1/5 اندازه نمونه: 45 % انحراف معیار: 1/4 واریانس جامعه آماری معلوم است توزیع جامعه آماری غیر نرمال است

154 154 گفتیم که در صورتیکه واریانس جامعه آماری معلوم باشد و اندازه نمونه بزرگ باشد از آماره z استفاده می کنیم +1/96 مقادیر بحرانی برای آزمون دو دنباله با سطح معنی داری %5-1/96 عبارتند از و قاعده تصمیم گیری rule( :)Decision اگر آماره آزمون بیرون محدوده مقادیر بحرانی باشد فرض صفر را رد می کنیم محاسبه آماره آزمون از آنجا که آماره z خارج از محدوده مقادیر بحرانی قرار دارد فرض صفر را رد می کنیم. پس میانگین بازده = %1 در سطح معنی داری %5

155 155

156 156 محققین معتقدند که میانگین بازدهی های یک صندوق بیش از %1 در ماه است. اندازه نمونه 25 است و میانگین آن %1/5 و انحراف معیار آن برابر با %1/4 است. جامعه آماری نرمال است. فرضیه را در سطح معنی داری %5 آزمایش نمایید. از آنجا که آماره آزمون برابر 1/7857 است فرض صفر را رد می کنیم است و این مقدار بیش از مقدار بحرانی 1/711

157 157 آماره آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری Means( )Difference in آزمون اینکه میانگین دو جامعه آماری نرمال با هم برابر هستند. مستقل از هم هستند. نمونه ها وقتی واریانس دو جامعه نامعلومند اما فرض میشود برابر باشند وقتی واریانس ها نامعلومند اما فرض میشود نابرابر باشند

158 158 آماره آزمون مقایسه زوجها Comparison( )Mean Differences- Paired آزمون اینکه میانگین دو جامعه آماری نرمال با هم برابر هستند. در واقع با تشکیل زوجهایی شبیه به هم و مقایسه این زوجها به آزمون می پردازیم. پس نمونه های وابسته هستند.

159 159 آماره آزمون واریانس 2 آزمون اینکه واریانس یک جامعه آماری با توزیع نرمال برابر با مقدار است 0 از آماره آزمون کای-دو square( )Chi استفاده می شود دو دنباله است )می تواند یک دنباله هم تعریف شود(. در صورتیکه خارج محدوده مقادیر بحرانی بود فرض صفر را رد کنید.

160 160 آماره آزمون واریانس آزمون اینکه واریانس دو جامعه آماری نرمال با هم برابر هستند یا نه با استفاده از آزمون F صورت می گیرد. واریانس بزرگتر را در صورت کسر قرار میدهیم و در نتیجه مقادیر بحرانی باال را صرفا بررسی می کنیم. با اینکه یک آزمون دو دنباله است.

161 161 آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک آزمونهای پارامتریک بر مبنای فرضیاتی در مورد توزیع جامعه آماری و پارامترهای جامعه آماری است )آزمون t و z و F( آزمونهای ناپارامتریک فرضی در مورد توزیع جامعه ندارند و مواردی به غیر از مقادیر پارامتر ها را بررسی می کنند. ( correlation runs tests, rank )tests

162 ارزش زمانی پول و کاربردها 162

163 163 ارزش زمانی پول و کاربردهای آن (Time Value of Money Discounted Cash Flow Applications)

164 164 دلیل وجود ارزش زمانی برای پول وجود بهره در اقتصاد موجب می شود که پول ارزش زمانی داشته باشد یعنی یک واحد پولی که امروز دریافت می شود بیش از یک واحد پولی که در آینده دریافت خواهد شد ارزش داشته باشد. اگر نرخ بهره ساالنه 10 درصد باشد 1000 واحد پولی امروز یک سال بعد 1100 واحد 2 سال بعد 1210 واحد و 5 سال بعد 1610 واحد می ارزد ) 1 + %10 ( = ) 1 + %10(2 = ) 1 + %10(3 = ) 1 + %10(4 = ) 1 + %10(5 = 1610

165 165 نام دیگر نرخ بهره ( rates )Interest نرخ تنزیل) rates )discount است از دیدگاه دیگر نرخ بهره به عنوان هزینه فرصت مصرف فعلی نیز می توان یاد کرد چونکه مصرف در آینده می تواند %i باالتر باشد. نرخ بهره مورد نیاز ( rate )Required (nominal) interest در مورد یک سرمای گذاری به عوامل متعددی همچون نرخ تورم انتظاری صرف ریسک نکول) premium )default risk صرف ریسک نقد شوندگی maturity risk و صرف ریسک سررسید) )liquidity premium( )premium بستگی دارد.

166 166 نرخ بازده موثر ساالنه نرخ بازده موثر ساالنه Rate( )Effective Annual محاسبه است بوسیله رابطه زیر قابل فرض کنید نرخ بهره اسمی ساالنه %12 باشد که در هر سال دو بار بهره به آن تعلق می گیرد)یعنی هر 6 ماه یک بار(. نرخ بهره موثر ساالنه را محاسبه کنید i=12/2=6 m=2 EAR= =12.36%

167 167 فرض کنید نرخ بهره اسمی ساالنه %12 باشد که در هر سال چهار بار بهره به آن تعلق می گیرد)یعنی هر 3 ماه یک بار(. نرخ بهره موثر ساالنه را محاسبه کنید i = 12/4 = 3 m = 4 EAR = = 12.55% مساله را در حالت بهره مرکب ماهانه حل کنید. i=12/12=1 m=12 EAR = =12.68%

168 168 ارزش آتی مبلغ فعلی FV PV ( 1 i) n در رابطه فوق ارزش آینده : )ارزش آتی( F ارزش فعلی : )ارزش حال( P : نرخ بهره و i : تعداد دوره زمانی می باشد. n

169 169 اگر امروز 200 ریال با نرخ بهره 10 درصد سرمایه گذاری شود پس از جمع اصل و سود سرمایه گذاری چقدر می شود 2 سال 200 (1.1) (1.1) = 242 N = 2; I/Y = 10; PV = 200; PMT = 0; CPT FV =

170 170 ارزش فعلی یک مبلغ اگر رابطه قبلی را بر اساس P بنویسیم رابطه زیر به دست می آید که می توان با استفاده از آن ارزش فعلی یک قسط را محاسبه نمود. PV FV ( 1 i) n

171 171 اگر 3 سال دیگر به شما ریال بدهند با نرخ بهره 12 درصد ارزش فعلی این پول چقدر است PV (1 12%)

172 172 اگر 3 سال دیگر به ریال پول نیاز داشته باشید با نرخ بهره 12 درصد امروز چقدر باید سرمایه گذاری کنید تا پس از 3 سال به پول مورد نظر خود برسید PV (1 12%)

173 173 با نرخ بهره 10 درصد چند سال طول می کشد تا ریال شود ریال تبدیل به برای حل این مسئله باید در رابطه زیر اعداد مختلف را بجای به جواب مورد نظر برسید. nقرار دهید تا F n p( 1 i) n 3

174 با چه نرخ بهره ای پس از 3 می شود سال ریال تبدیل به ریال برای حل این مسئله باید در رابطه زیر اعداد مختلف را بجای به جواب مورد نظر برسید. iقرار دهید تا (1 i) 3 i 10%

175 175 یک حساب سرمایه گذاری تومانی که به صورت فصلی بهره مرکب دارد بعد از دو سال ارزشی برابر با تومان پیدا می کند. نرخ بهره موثر و اسمی را محاسبه کنید Effective annual: N = 2, PMT = 0, PV = -100,000, FV = 123,528, CPT I/Y = (%) OR (123,528/100,000) 1/2-1 = Stated annual: N = 8, PMT = 0, PV = -100,000, FV = 123,528, CPT I/Y = x 4 = % OR = (123,528/100,000) 1/8 1 = x 4 =

176 176 سالواره) annuity ( سالواره عبارت است از تعدادی پرداخت با اندازه مساوی. برای مثال دریافت تومان در انتهای سال برای 8 سال آتی. همانند اقساط با مبلغ یکسان پرداختی. برای محاسبه ارزش آتی چند قسط مساوی از رابطه زیر عامل مرابحه اقساط مساوی را محاسبه نموده و در مبلغ یک قسط ضرب می کنند: FV / A (1 i) i n 1

177 177 ارزش آتی سه قسط $200 را در انتهای سه سال محاسبه کنید. 200 x x = 662 N = 3; I/Y = 10; PMT = -200; CPT FV =

178 مثال 10 : ارزش آتی 4 چقدر می شود قسط مساوی ریالی با نرخ بهره درصد F n (1 10%) 1 / A 10% /4 =

179 179 سالواره دائمی )Perpetuity( در صورتیکه پرداختها به تعداد خیلی زیاد و نامتناهی باشند سالواره دائمی نامیده می شود. PV A/ i یک سهام ممتاز برای سالهای آتی در هر سال 8 تومان پرداخت خواهد کرد. نرخ بهره مورد نیاز %10 است. ارزش این سهام چقدر است

180 180 ارزش فعلی و ارزش آتی چند قسط نامساوی )جریانهای نقدینه متغیر( برای محاسبه ارزش فعلی و یا ارزش آتی چند قسط نامساوی از همان روابط مورد استفاده در قسمت ارزش فعلی و ارزش آتی یک قسط استفاده می شود. $200 $600 در انتهای سه سال آتی به ترتیب سه پرداختی $300 ارزش فعلی و آتی این پرداختها را محاسبه نمایید. داریم. و

181 181 ارزش فعلی 200 / / / 1.1 = $ = PV N = 1; I/Y = 10; FV = 300; CPT PV = $ N = 2; I/Y = 10; FV = 600; CPT PV = $ N = 3; I/Y = 10; FV = 200; CPT PV = $150.26

182 182 ارزش آتی 300 (1.1) (1.1) = $1,223 N = 2; I/Y = 10; PV = -300; CPT FV = $363 N = 1; I/Y = 10; PV = -600; CPT FV = $ $ 1,223 $

183 183 در صورتیکه وجوه دریافتی یک شخص در پایان سال اول 5000 ریال سال دوم 8500 ریال سال سوم 7000 ریال و سال چهارم ریال باشد ارزش فعلی آنها با نرخ بهره 10 درصد چقدر می شود برای حل این مسئله باید ارزش فعلی هرکدام از اعداد را بدست آوریم و سپس اعداد بدست آمده را با هم جمع کنیم. P F ( 1 i) 5000 P (1 10%) n P (1 10%) P (1 10%) 7000 P (1 10%) = 25025

184 184 می توان تمام موارد فوق را بصورت زیر بطور یکجا محاسبه کرد: 5000 P (1 10%) 8500 (1 10%) 7000 (1 10%) (1 10%)

185 185 ارزش فعلی )ارزش حال( چند قسط مساوی برای محاسبه ارزش فعلی چند قسط مساوی از رابطه زیر عامل تنزیل اقساط مساوی را محاسبه نموده و در مبلغ یک قسط ضرب می کنند: P / A 1 1 (1 i) i n

186 ارزش فعلی 4 شود قسط مساوی ریالی با نرخ بهره درصد چقدر می P / A 1 1 (1 10%) 10% /3 = 79247

187 187 ارزش آتی سرمایه گذاری ساالنه 100 واحد پولی از آخر سال اول به مدت فرض نرخ بهره %8 چه مقدار می باشد 5 سال با F / A) n و = 5 i =%8( 100 =F نرخ %8 ارزش آتی 5 محاسبه زیر بصورت را با ریالی یک قسط کنید: F / A (1 8%) 8%

188 188 خالص ارزش فعلی ( )NPV در این روش برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری»ارزش فعلی خالص جریانات نقدی«محاسبه و بر اساس آن تصمیم گیری انجام می شود. اگر خالص ارزش فعلی جریانات نقدی یک طرح مثبت باشد طرح پذیرفته می شود ولی اگر خالص ارزش فعلی جریانات نقدی یک طرح عدد منفی باشد طرح پذیرفته نخواهد شد. در مواردی که خالص ارزش فعلی جریانات نقدی یک طرح صفر شود شرکت در پذیرش یا عدم پذیرش آن مختار است.

189 189 با استفاده از نرخ تنزیل %9 محاسبه میکنیم. خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری زیر را End of Year Project X -$ Discounted Cash Flow -$ NPV=$22.93

190 190 در مواردی که شرکت در نظر دارد از بین چند طرح پیشنهادی یکی آنها را انتخاب کند باید طرحی انتخاب شود که NPV آن مثبت و NPV سایر طرحها بزرگتر باشد. از از بهترین از یکی روشهای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری روش NPV می باشد.

191 191 نمودار NPV بر حسب نرخ تنززیلهای متفاوت

192 192 )Internal Rate of Return (IRR)( ب( نرخ بازده داخلی یا درونی نرخ بازده داخلی یا نرخ بازده درونی عبارت است از نرخی که اگر با آن NPV طرح محاسبه شود NPVبرابر صفر گردد. در صورتیکه ماشین حساب مالی به همراه نداشته باشید برای محاسبه IRR بایستی از سعی و خطا استفاده کنید.

193 193 نرخ بازده داخلی End of Year Project X CFs -$ =0.00=NPV Discounted Cash Flow at 19.4% -$ از آنجا که در نزخ تنزیل %19/4 خالص ارزش فعلی برابر صفر شده است پس نرخ بازده داخلی برابر با صفر است.

194 194 شرط پذیرش یک طرح با استفاده از روش نرخ بازده داخلی این است که نرخ بازده داخلی طرح از نرخ هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد. چنانچه نرخ بازده داخلی طرح از نرخ هزینه سرمایه شرکت کمتر باشد طرح نباید پذیرفته شود و در صورتیکه نرخ بازده داخلی طرح با نرخ هزینه سرمایه شرکت برابر باشد شرکت در پذیرش یا عدم پذیرش طرح مختار است.

195 195 مشکالت روش IRR در صورتیکه جریانهای نقدی بیش از یک بار تغییر عالمت بدهند)از منفی به مثبت و بعد دوباره منفی( در این صورت ممکن است بیش از یک IRR وجود داشته باشد جریانهای نقدینگی )سرمایه گذاریها( را بر اساس NPV نمود اما بر اساس IRR نمی توان این کار را انجام داد. می توان رتبه بندی

196 196 شرکتی واحد پولی برای خرید یک ماشین سرمایه گذاری کرده است. ارزش اسقاط این ماشین بعد از 4 سال عمر مفید آن صفر می باشد. خالص جریان نقدینه و سود حاصل از ماشین در جدول زیر آمده است: سال جریان نقدینه سود

197 197 الف( نرخ بازده درونی این طرح را محاسبه کنید (1 i) (1 i) (1 i) (1 i) i %

198 198 ب( خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری را با فرض هزینه سرمایه %14 کنید. محاسبه NPV (1 14%) (1 14%) (1 14%) (1 14%)

199 199 بازده دوره نگهداری ( (HPR) )Holding Period Return این بازده همانطور که از اسم آن پیداست درصد افزایش در ثروت را در طول دوره مد نظر محاسبه می کند. آنچه در اینجا اهمیت ندارد طول دوره است. سهامی که 6 ماه پیش به قیمت $9 خریده شده بود االن $10/2 بازده دوره چه میزان بوده است ارزش دارد / 9-1 = 1.20 / 9 = 13.33%

200 200 سهامی که سال قبل به قیمت $29 خریداری شده است پرداخت کرده است و االن قیمتش 30/50 دالر است. ( ) / 29-1 = 9.66% $1/3 سود سهام

201 201 نرخ بازده موزون زمانی Returns( )Time-Weighted در اینجا نرخ بازده دوره نگهداری های مختلف محاسبه می شود. نرخهای بازده موزون زمانی ساالنه نرخای موثر ساالنه هستند. است طول متفاوتی داشته باشند. دوره ها ممکن 1+HPR 1

202 202 نرخ بازده موزون پولی) Returns )Money-Weighted نرخهای بازده موزون پولی همانند IRR هستند. طول دوره ها بایستی مساوی باشد. از کوتاهترین دوره ای که در آن جریان نقدینگی رخ نداده است استفاده کنید.

203 203 در یک حساب سپرده گذاری $1000 در زمان 0=t سرمایه گذاری می کنیم. در 1=t ارزش حساب عبارت است از $1200 )%20+( و $800 به حساب اضافه می کنیم)ارزش حساب به $2000 می رسد(. در زمان 2=t ارزش حساب برابر $2200 شده است) %10 +( و در اینجا کل پول را برداشت می کنیم. نرخ بازده موزون پولی و زمانی را محاسبه نمایید. TWR = [(1.2)(1.1 )] 1/2-1 = 14.89% MWR = % نرخ بازده پولی به بازده دوره دوم وزن بیشتری می دهد.

204 204 BOY, HPY, EA Y, MMY

205 205 Yield Example: 90-day T -bill priced at $980

206 206 نمونه سواالت

207 207 با استفاده از مقادیر جدول زیر برای نرخهای بازده سهام شرکت الف جدول توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی را تشکیل دهید.

208 208

209 209

210 210 تحلیلگری نسبتهای قیمت به درآمد) P/E ( چند شرکت را به شاخص S&P 500 جمع آوری و این شرکتها را از بیشترین P/E به کمترین P/E مرتب کرده است. او به هر گروه یک شماره اختصاص داده است: بعنوان مثال گروه دارای کمترین نسبت P/E شماره 1 گروه بعدی شماره 2 و الی آخر. نوع مقیاس اندازه گیری مورد استفاده این تحلیلگر کدام است ترتیبی) ordinal ( فاصله ای) interval ( اسمی) nominal ( )ratio( نسبتی

211 211 این تحلیلگر از مقیاس ترتیبی استفاده کرده است که شامل دسته بندی داده ها بر اساس خصوصیاتی چون نسبت P/E شرکتها می باشد.

212 212 راننده ای مسیر تهران قم را با سرعت 80 کیلومتر در ساعت می رود و همین مسیر را با سرعت 100 کیلومتر در ساعت برمی گردد. متوسط سرعت راننده را محاسبه کنید.

213 213 راننده ای مسیر تهران قم را با سرعت 80 کیلومتر در ساعت می رود و همین مسیر را با سرعت 100 کیلومتر در ساعت برمی گردد. متوسط سرعت راننده را محاسبه کنید

214 214 جدول زیر را برای بازدهی سهام الف در نظر بگیرید میانیگین هندسی بازده ها را محاسبه نمایید میانه و مد را مشخص کنید.

215 و میانگین حسابی میانه: مرتب کردن داده ها: - 2 و 5 و 11 و 11 و 22 مد: 11

216 216 جدول زیر را برای بازدهی سهام الف در نظر بگیرید دامنه تغییرات انحراف متوسط از میانگین را محاسبه کنید واریانس و انحراف معیار را با این فرض حساب کنید که توزیع فوق جمعیت باشد )محاسبه پارامتر( واریانس و انحراف معیار را با این فرض حساب کنید که توزیع فوق نمونه باشد )محاسبه آماره(

217 217 دامنه تغییرات انحراف متوسط از میانگین

218 218 واریانس و انحراف معیار جمعیت واریانس و انحراف معیار نمونه

219 219 اگر توزیعی عدم تقارن مثبت نشان دهد به احتمال زیاد میانگین در کجا قرار دارد سمت چپ میانه و مد سمت چپ میانه و سمت راست مد سمت راست میانه و سمت چپ مد سمت راست میانه و مد

220 220 سمت راست میانه و مد توزیع دارای عدم تقارن مثبت انحراف زیادی به سمت راست دارد و در نتیجه تعداد زیادی از مشاهدات در قسمت چپ آن واقع می شوند. در توزیع بازده ها این به معنای زیانهای کوچک مکرر و چند سود کالن است. نتیجه آن می شود که این سودهای کالن میانگین را به سمت راست می کشند در حالیکه مد با حجم زیادی از مشاهدات در سمت چپ باقی می ماند. میانه بین میانگین و مد واقع می شود.

221 221 با استفاده از نابرابری چ بی شف و بدون توجه به شکل توزیع حداقل مشاهدات یک جمعیت 500 تایی که باید بین دو انحراف معیار قرار بگیرند چقدر است 75% 89% 99% 70%

222 222 نابرابری چبی شف در مورد هر توزیعی صرف نظر از شکل آن صدق می کند و اظهار می کند که تعداد مشاهدات واقع شده در k انحراف معیار برابر است با 1. 1/k 2 در این مورد = 2 k 0.75 = 1/4 1 یا 75% است.

223 223

224 224 امید ریاضی انداختن یک تاس را محاسبه کنید

225 225 امید ریاضی انداختن یک تاس را محاسبه کنید

226 226 جدول توزیع احتماالت EPS شرکت الف در زیر آمده است. EPS )امید ریاضی( واریانس و انحراف معیار آنرا محاسبه کنید. انتظاری

227 227

228 228 در جدول ذیل که قبال دیدید ارزش موردانتظار سبد و واریانس سبد را محاسبه کنید. با این فرض که 400 تومان در سبد A و 600 تومان در سبد B سرمایه گذاری شده است.

229 229

230 230

231 231 7 مدیر صندوق بازنشستگی مشخص کرده است که طی 5 سال گذشته 85% از سهم های موجود در سبد سهام سود پرداخت کرده اند و 40% از آنها اعالم تجزیه سهام کرده اند. در صورتی که 95% از سهم ها سود پرداخت می کردند و/یا اعالم تجزیه سهام می کردند احتمال توام سهامی که هم سود پرداخت می کند و هم اعالم تجزیه سهام می کند چقدر است

232 232 7 مدیر صندوق بازنشستگی مشخص کرده است که طی 5 سال گذشته 85% از سهم های موجود در سبد سهام سود پرداخت کرده اند و 40% از آنها اعالم تجزیه سهام کرده اند. در صورتی که 95% از سهم ها سود پرداخت می کردند و/یا اعالم تجزیه سهام می کردند احتمال توام سهامی که هم سود پرداخت می کند و هم اعالم تجزیه سهام می کند چقدر است احتمال وقوع حداقل یکی از دو رویداد برابر است با مجموع احتماالت هر یک از رویدادها منهای احتمال توام دو رویداد: P(A or B) = P(A) + P(B) P(AB) 95% = 85% + 40% P(AB) P(AB) = 30%

233 233 با شماره پالک ایران 11 چند خودرو را می توان شماره گذاری کرد شماره گذاری به این ترتیب است که دو عدد یک حرف الفبای فارسی و سپس سه عدد دیگر استفاده می شود. 32 اعداد از یک تا 9 هستند و حروف نیز عدد هستند.

234 234 با شماره پالک ایران 11 چند خودرو را می توان شماره گذاری کرد شماره گذاری به این ترتیب است که دو عدد یک حرف الفبای فارسی و سپس سه عدد دیگر استفاده می شود. 32 اعداد از یک تا 9 هستند و حروف نیز عدد هستند. 9*9*9*32*9*9=

235 235 با شماره پالک ایران 11 چند خودرو را می توان شماره گذاری کرد ارقام تکراری مجاز نمی باشند. شماره گذاری به این ترتیب است که دو عدد یک حرف الفبای فارسی و سپس سه عدد دیگر استفاده می شود. 32 اعداد از یک تا 9 هستند و حروف نیز عدد هستند.

236 236 با شماره پالک ایران 11 چند خودرو را می توان شماره گذاری کرد ارقام تکراری مجاز نمی باشند. شماره گذاری به این ترتیب است که دو عدد یک حرف الفبای فارسی و سپس سه عدد دیگر استفاده می شود. 32 اعداد از یک تا 9 هستند و حروف نیز عدد هستند. 9*8*32*7*6*5=483840

237 237 ضریب همبستگی بازدهی سهام الف و ب برابر با 0/5 است. کوواریانس این دو سهام برابر با 0/0043 است و انحراف معیار بازده سهام ب برابر با %26 است. واریانس سهام الف را محاسبه کنید.

238 238 ضریب همبستگی بازدهی سهام الف و ب برابر با 0/5 است. کوواریانس این دو سهام برابر با 0/0043 است و انحراف معیار بازده سهام ب برابر با %26 است. واریانس سهام الف را محاسبه کنید.

239 239 ضریب همبستگی بازدهی سهام الف و ب برابر با 0/5 است. کوواریانس این دو سهام برابر با 0/0043 است و انحراف معیار بازده سهام ب برابر با %26 است. واریانس سهام الف را محاسبه کنید.

240 240 در یک شرکت خیلی بزرگ تعداد کارمندان مرد دو برابر تعداد کارمندان زن است. در صورتیکه یک نمونه چهارنفری از کارمندان انتخاب شوند احتمال اینکه هر چهار نفر زن باشند چقدر است

241 241 در یک شرکت خیلی بزرگ تعداد کارمندان مرد دو برابر تعداد کارمندان زن است. در صورتیکه یک نمونه چهارنفری از کارمندان انتخاب شوند احتمال اینکه هر چهار نفر زن باشند چقدر است P(male) = 2/3 P(female) = 1/3 (0.333)^4 =

242 242 برای دو دارایی A و B شرایط زیر را داریم: E( ) = 0.10, E( ) = 0.10, R A R A R B R B Var( ) = 0.18, Var( ) = 0.36 همچنین ضریب همبستگی دو دارایی برابر 0/6 است. واریانس پورتفولیویی که به طور مساوی در دو دارایی سرمایه گذاری شده باشد چقدر است A) B) C)

243 243 برای دو دارایی A و B شرایط زیر را داریم: E( ) = 0.10, E( ) = 0.10, R A R A R B R B Var( ) = 0.18, Var( ) = 0.36 همچنین ضریب همبستگی دو دارایی برابر 0/6 است. واریانس پورتفولیویی که به طور مساوی در دو دارایی سرمایه گذاری شده باشد چقدر است

244 244 سبدی در چهار سال مختلف بازدهی های زیر را ایجاد کرده است. ضریب پراکندگی بازدهی های این پرتفولیو را محاسبه کنید.

245 245 سبدی در چهار سال مختلف بازدهی های زیر را ایجاد کرده است. ضریب پراکندگی بازدهی های این پرتفولیو را محاسبه کنید.

246 246 از هر 100 نفری که وارد فروشگاه می شوند 75 تهران یک روز در هر 25 روز باران می بارد. نفر خرید انجام می دهند. در احتمال اینکه فردی در روز غیر بارانی از فروشگاه خرید کند چقدر است

247 247 از هر 100 نفری که وارد فروشگاه می شوند 75 تهران یک روز در هر 25 روز باران می بارد. نفر خرید انجام می دهند. در احتمال اینکه فردی در روز غیر بارانی از فروشگاه خرید کند چقدر است احتمال خرید و احتمال روز غیر بارانی پیشامدها مستقل از همند. پس از ضرب استفاده می شود. 75/100 * 24/25 = 0.72

248 248 جعبه ای داریم که پر از مهره های سفید و سیاه است. احتمال اینکه 6 مهره از آن خارج کنیم و دو تای آنها سفید باشند چقدر است د رصورتیکه احتمال خروج مهره سفید در هر دفعه 0/4 می باشد.

249 249 جعبه ای داریم که پر از مهره های سفید و سیاه است. احتمال اینکه 6 مهره از آن خارج کنیم و دقیقا دو تای آنها سفید باشند چقدر است درصورتیکه احتمال خروج مهره سفید در هر دفعه 0/4 می باشد.

250 250 منابع: CFA 2011 Curriculum آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11(

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( سرفصل دروس: مفاهیم و تعاریف نمونه گیری و توزیع های نمونه ای برآورد کردن)نقطه ای فاصله ای( آزمون فرضیه آنالیز واریانس مدلهای خطی رگرسیون آزمون استقالل و جداول

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Econometrics.blog.ir

Econometrics.blog.ir وب سایت آموزش نرم افزارهای اقتصادسنجی به نام خدا معادالت همزمان Economerics.blog.ir نام دانشجو: مریم گودرزی مدل های تک معادله ای مدلهایی هستند که دارای یک متغیر درونزا) Y ( و یک یا چند متغیر توضیحی) X

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا به نام خدا پردازش سیگنالهای دیجیتال نیمسال اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم ۹۵/۰8/2۹ مدرس: دکتر پرورش نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری خالصۀ موضوع درس یا سیستم های مینیمم فاز تجزیه ی تابع سیستم به یک سیستم مینیمم

Διαβάστε περισσότερα

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

مود لصف یسدنه یاه لیدبت فصل دوم 2 تبدیلهای هندسی 1 درس او ل تبدیل های هندسی در بسیاری از مناظر زندگی روزمره نظیر طراحی پارچه نقش فرش کاشی کاری گچ بری و... شکل های مختلف طبق الگویی خاص تکرار می شوند. در این فصل وضعیت های مختلفی

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

تمرین صفحه 91 تمرین صفحه 95 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها

تمرین صفحه 91 تمرین صفحه 95 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها 90 حل تمرین ها تمرین صفحه 91 کدام روش جمع آوری داده ها برای موارد زیر مناسب است یک دلیل برای انتخاب خود ذکر کنید. 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها پاسخ: پرسش نامه:

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره بيست و پنجم / زمستان 7931 سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران تاریخ دریافت: 39/2/8 تاریخ پذیرش: 39/6/77 1 محمود

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک مقطع مخروطی: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک صفحه میتواند دایره بیضی سهمی هذلولی یا نقطه خط و دو خط متقاطع باشد. دایره: مکان هندسی نقاطی است که فاصلهی

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

واژههای کلیدی: ناپارآمتریک شبکه عصبی. غالمرضا زمردیان 2- استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

واژههای کلیدی: ناپارآمتریک شبکه عصبی. غالمرضا زمردیان 2- استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره بيست و چهارم / پائيز 4731 مقایسه توان تبیین مدل های ناپارآمتریک و مدل های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn.

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn. خواص هندسی فصل ششم سطوح بخش اول - استاتیک... P6.4 0 kn 5 k 9. P6.5 n. 600 l. P6.. P6. 5 m PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd Page 8 0/6/09 :50:46 M user-s7 . P6.4. P6.... P6. 5 m. P6.5 n. 0 kn 5 k PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd

Διαβάστε περισσότερα

نخستین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران(

نخستین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران( بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران( سید 2* 1 اسماء رئیسی مهدی صالحی )* نویسنده مخاطب: mehra.188mr@gmail.com ) چكیده هدف این تحقیق بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور(

بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر جذب مشتری بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور( ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 2 شماره 4 زمستان 395 صفحات -29 227 بررسی اثر تبلیغات رسانه ای بر بانک ها )مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان نیشابور( و تورج صادقی

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی 1 2 پیچیدگی زمانی Complexity) (Time مثال : 1 تابع زیر جمع عناصر یک آرایه را در زبان C محاسبه می کند. در این برنامه اندازه ورودی همان n یا تعداد عناصر آرایه است و عمل

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ISSN: 2476-5066 فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری www.uctjournals.com دوره 3 شماره 3 پاییز 396 صفحات -08 2 بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

Διαβάστε περισσότερα

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد دردینامیک علت حرکت یا سکون جسم تحت تاثیر نیروهای وارد بر آن بررسی میشود. تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد مانند اصطکاک یا

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد.

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. تبدیل ها ن گاشت : D با یک و تنها یک عضو از مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. Rست که در آن هر عضو مجموعه تبد ی ل : نگاشتی یک به یک از صفحه به روی خودش است یعنی در تبدیل هیچ دو

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جبر بول هدف های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که :

فصل سوم جبر بول هدف های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که : فصل سوم جبر بول هدف کلی: شناخت جبر بول و اتحادهای اساسی آن توابع بولی به شکل مجموع حاصل ضرب ها و حاصل ضرب جمع ها پیاده سازی توابع منطقی توسط دروازه های منطقی پایه و نقشة کارنو هدف های رفتاری: در پایان

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران مجله مهندسي مالي و مديريت پرتفوي شماره چهارم / پائيز 9898 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران تاريخ دريافت: 98/5/11 تاريخ پذيرش:

Διαβάστε περισσότερα

تجزیهی بندرز مقدمه کشور هستند. بدین سبب این محدودیتهای مشترک را محدودیتهای پیچیده

تجزیهی بندرز مقدمه کشور هستند. بدین سبب این محدودیتهای مشترک را محدودیتهای پیچیده تجزیهی بندرز مقدمه بسیاری از مسایلی که از نطر عملی از اهمیت برخوردارند را میتوان بهصورت ترکیبی از چند مساله کوچک در نظر گرفت. در واقع بسیاری از سیستمهای دنیای واقعی دارای ساختارهایی غیر متمرکز هستند. به

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون(

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( چکیده در این مقاله یک روش ساده با استفاده از اندازه گیری ناهمگام برای تعیین مکان خطا در خطوط انتقال چند-ترمینالی

Διαβάστε περισσότερα

ویژگی های بازار رقابت کامل

ویژگی های بازار رقابت کامل اقتصاد خرد 2 ویژگی های بازار رقابت کامل 1 -یکسان بودن وهمگن بودن کاالهای تمام فروشندگان در بازار 2 -زیاد بودن تعداد فروشندگان وخریداران به نحوی که هیچکدام روی قیمت تاثیر گذار نیستند 3 -نبود محدودیتهای

Διαβάστε περισσότερα

مبانی برنامه نویسی با #C

مبانی برنامه نویسی با #C مبانی برنامه نویسی با #C 0 Welcome to C# Beginning Programming with the Visual Studio 2013 Environment Writing Your First Program Using Namespaces Creating a Graphical Application 1 Working with Variables,

Διαβάστε περισσότερα

1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان

1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان تمرین های سری سری یک درس ماشین 2 )رضاییان( 1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان 31 اهم در نظر گرفت این مولد برای تغذیه بار مقاومتی به مقدار 0.65

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα