ii. Η αναβάθµιση του υφιστάµενου τερµατικού σταθµού της Ρεβυθούσας. iii. Μία νέα υποδοµή αποθήκευσης αερίου (Τερµατικός ΥΦΑ ή υπόγεια αποθήκη). 2. Η ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ii. Η αναβάθµιση του υφιστάµενου τερµατικού σταθµού της Ρεβυθούσας. iii. Μία νέα υποδοµή αποθήκευσης αερίου (Τερµατικός ΥΦΑ ή υπόγεια αποθήκη). 2. Η ε"

Transcript

1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ Α. Σύντοµο ιστορικό Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του Κανονισµού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 (L 295) σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συµβουλίου (εφεξής ο «Κανονισµός»), η ΡΑΕ ως Αρµόδια Αρχή καταρτίζει σχέδιο προληπτικής δράσης, σκοπός του οποίου είναι ο σχεδιασµός των δράσεων µε την καλύτερη σχέση κόστους και οφέλους για την άµβλυνση των επιπτώσεων στον εφοδιασµό της Χώρας µε φυσικό αέριο, όπως αυτές αποτιµήθηκαν κατά την εκτίµηση επικινδυνότητας που εκπονήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού. Το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού, όπως προβλέπεται στην πρόταση τροποποίησης και συµπλήρωσης των διατάξεων του ν. 4001/2011, που τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση, σκοπεύει στη χρηµατοδότηση εν µέρει ή στο σύνολο τους των δράσεων που προκρίθηκαν σύµφωνα µε το σχέδιο προληπτικής δράσης. Βάσει των ως άνω προτεινόµενων διατάξεων και µε βάση τα συµπεράσµατα του σχεδίου προληπτικής δράσης, το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού καταβάλλεται από όλους τους Χρήστες στο ιαχειριστή του ΕΣΦΑ µε σκοπό : i. Την αποζηµίωση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε δυνατότητα λειτουργίας µε εφεδρικό/εναλλακτικό καύσιµο. ii. Την αποζηµίωση από τον ιαχειριστή του ΕΣΦΑ Προµηθευτών για αποδεδειγµένη διαχείριση ζήτησης, κατά τη διάρκεια κρίσεων, από Μεγάλους Πελάτες που εξυπηρετούν. iii. Τη χρηµατοδότηση εν µέρει ή στο σύνολο τους άλλων δράσεων που κρίθηκαν αποτελεσµατικές κατά την ανάλυση κόστους οφέλους και αποτελούν µέρος της στρατηγικής του σχεδίου προληπτικής δράσης. Β. Σχέδιο Προληπτικής ράσης συµπεράσµατα και στρατηγικές Η κατάρτιση του σχεδίου προληπτικής δράσης είχε ως βάση εκκίνησης τα συµπεράσµατα της µελέτης εκτίµησης επικινδυνότητας. Χρησιµοποιώντας την ίδια µεθοδολογία, αποτιµήθηκε η αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε το κόστος εναλλακτικών ενεργειών για την άµβλυνση των κινδύνων που είχαν εντοπιστεί κατά την εκτίµηση επικινδυνότητας. Οι δράσεις που εξετάστηκαν σχεδιάστηκαν γύρω από τους ακόλουθους τρεις άξονες: (α) ιαχείριση ζήτησης, (β) έκτακτη προµήθεια φυσικού αερίου και (γ) νέες υποδοµές, µε έµφαση σε υποδοµές αποθήκευσης. Στη συνέχεια εκτιµήθηκε η σχέση κόστους οφέλους της κάθε δράσης µε βάση το συνολικό κόστος που εκτιµήθηκε για κάθε δράση. Το κόστος που λήφθηκε υπόψη στο πλαίσιο της ανάλυσης κάθε δράσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους: (α) Κόστος επένδυσης, (β) Κόστος λειτουργίας, και γ) Πρόσθετο κόστος εναλλακτικού καυσίµου ή κόστος εναλλακτικού καυσίµου που αποφεύχθηκε (κατά περίπτωση). Η ανάλυση οδήγησε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 1. Οι δράσεις µε την καλύτερη σχέση κόστους οφέλους παρατίθενται ακολούθως : i. Η διαχείριση ζήτησης και οι δράσεις για πρόσθετο αέριο

2 ii. Η αναβάθµιση του υφιστάµενου τερµατικού σταθµού της Ρεβυθούσας. iii. Μία νέα υποδοµή αποθήκευσης αερίου (Τερµατικός ΥΦΑ ή υπόγεια αποθήκη). 2. Η επιβολή τήρησης εναλλακτικού καυσίµου από όλες τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσικό αέριο κρίθηκε λιγότερο αποτελεσµατική, και µε ελάχιστη συνεισφορά στην ασφάλεια τροφοδοσίας βιοµηχανικών και προστατευόµενων πελατών. 3. Ωστόσο η συνεισφορά των υφιστάµενων µονάδων µε δυνατότητα λειτουργίας µε εναλλακτικό καύσιµο κρίνεται αποδοτική, συµφέρουσα, και ιδίως µέχρι την υλοποίηση των στρατηγικών που αναπτύχθηκαν, αναγκαία. 4. Κρίνεται ωφέλιµη και αποδοτική η χάραξη στρατηγικών µε βάση τις δράσεις που προκρίθηκαν. Η χρηµατοδότηση των δράσεων µπορεί εν µέρει ή εξ ολοκλήρου να χρηµατοδοτηθεί από τέλος ασφάλειας εφοδιασµού. Με βάση τα ανωτέρω, καταρτίσθηκαν οι ακόλουθες δύο στρατηγικές: Βραχυπρόθεσµη στρατηγική (έως δύο έτη): Απαρτίζεται από τις δράσεις που έχουν θεσµικό/ρυθµιστικό χαρακτήρα και µπορούν να υλοποιηθούν σε χρονικό ορίζοντα διετίας µε τους ακόλουθους στόχους: 1. Τη µείωση του χρόνου προµήθειας ΥΦΑ σε ενδεχόµενη έκτακτη ανάγκη σε περιόδους υψηλής ζήτησης. 2. Τη σύναψη συµφωνιών για πρόσθετο αέριο. 3. Την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης ζήτησης ως µέτρο αγοράς. 4. Τη θέσπιση ρυθµίσεων για τη βελτίωση της διαθεσιµότητας µονάδων για λειτουργία µε εναλλακτικό καύσιµο. Μεσοπρόθεσµη στρατηγική (τρία έως έξι έτη): Απαρτίζεται από τις δράσεις που περιλαµβάνουν την υλοποίηση έργων υποδοµής που κρίθηκαν απαραίτητα για την ασφάλεια εφοδιασµού και την ικανοποίηση του κανόνα Ν-1 σε µεσοπρόθεσµη βάση (µετά το 2016): 1. Υλοποίηση αναβάθµισης της Ρεβυθούσας. 2. Υλοποίηση έργου υποδοµής που αναβαθµίζει τη δυναµικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ. Το έργο υποδοµής µπορεί να λάβει µία από τις ακόλουθες µορφές: i. Νέος τερµατικός σταθµός εισαγωγής ΥΦΑ. ii. Υπόγεια αποθήκη. iii. Νέα διασύνδεση µε νέα πηγή φυσικού αερίου ή διαφοροποιηµένη αγορά. Στην ενότητα 6 του σχεδίου προληπτικής δράσης υπολογίστηκε ότι η πλήρης εφαρµογή των στρατηγικών µπορεί να αποδώσει όφελος της τάξεως των 500 εκ. κατά τα επόµενα τριάντα έτη µόνο από το αποφευχθέν πρόσθετο κόστος χρήσης ντίζελ, δηλαδή το καύσιµο που εκτιµήθηκε ότι θα χρειαστεί να καταναλώσουν σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια κρίσεων, εφόσον δεν υλοποιηθούν οι προκριθείσες στρατηγικές. Γ. Εκτίµηση κόστους των δράσεων Οι ακόλουθες τρεις δράσεις κρίνεται αναγκαίο να χρηµατοδοτηθούν από το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού, στο πλαίσιο εφαρµογής της βραχυπρόθεσµης στρατηγικής του σχεδίου προληπτικής δράσης: 1. H θέσπιση ρυθµίσεων για τη βελτίωση της διαθεσιµότητας µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής για λειτουργία µε εναλλακτικό καύσιµο

3 2. H εφαρµογή µέτρων διαχείρισης ζήτησης από την αγορά. 3. Η εφαρµογή µέτρων για την εξασφάλιση πρόσθετων ποσοτήτων ΥΦΑ σε ενδεχόµενη έκτακτη ανάγκη σε περιόδους υψηλής ζήτησης Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η κοστολόγηση της κάθε δράσης, προκειµένου να προσδιοριστεί το απαιτούµενο ανώτατο ύψος του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού που ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ τηρεί σύµφωνα µε την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 73 του ν. 4001/2011. Γ1. ιαθεσιµότητα µονάδων παραγωγής Η/Ε για χρήση εναλλακτικού καυσίµου Η πρώτη δράση, ήτοι η αποζηµίωση των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε δυνατότητα χρήσης εναλλακτικού καυσίιµου προτείνεται να χρηµατοδοτήσει τα ακόλουθα τρία στοιχεία κόστους: (α) το κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίµου (εφεξής «το κόστος αποζηµίωσης των παγίων») (β) Το κεφαλαιουχικό τήρησης των αποθεµάτων πετρελαίου και (γ) Τη διαφορά κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη διενέργεια τακτικών δοκιµών (εφεξής «το κόστος δοκιµών»). Σύµφωνα µε εκτίµηση της ΡΑΕ το συνολικό αντάλλαγµα που απαιτείται για τη χρηµατοδότηση των τριών στοιχείων κόστους ανέρχεται σε 4,2 εκ. ετησίως για τη διαθεσιµότητα των πέντε µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν τη δυνατότητα τήρησης και χρήσης εναλλακτικού καυσίµου, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ανά στοιχείο κόστους παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν. i) Το κόστος των παγίων για τη χρήση εναλλακτικού καυσίµου αποζηµιώνεται µε βάση το κόστος αντικατάστασης του σχετικού πάγιου εξοπλισµού ( εξαµενές, αντλιοστάσια, γραµµές µεταφοράς καυσίµου, πυρόσβεση, εξοπλισµός αεριοστροβίλου) σε πρότυπη µονάδα συνδυασµένου κύκλου ισχύος 400 MW, προϋπολογισµού 250 εκ.. Η επιλογή χρήσης πρότυπης εγκατάστασης για την εκτίµηση του κόστους των παγίων γίνεται µε σκοπό την απλούστευση των παραδοχών και τη διασφάλιση ίσης µεταχείρισης των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν τη δυνατότητα και υποχρέωση τήρησης και χρήσης αποθέµατος εναλλακτικού καυσίµου (πετρέλαιο). Τα πάγια αποτιµώνται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισµού της πρότυπης µονάδας, ήτοι σε 5 εκ.. Λαµβάνεται υπόψη ετήσια απόδοση προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ίση µε ποσοστό 8% επί του αρχικώς επενδεδυµένου κεφαλαίου για διάστηµα εικοσιπέντε ετών. Το ύψος του σκέλους του ανταλλάγµατος που θα αφορά στην ετήσια αποζηµίωση για την πάγια επένδυση προκύπτει ίσο µε 2,3 εκ. για τους πέντε σταθµούς του Πίνακα 1, συνολικής ισχύος 1972 MWe, ήτοι µε µοναδιαία αποζηµίωση ίση µε 1170 /MWe. ii) Το κεφαλαιουχικό κόστος τήρησης των αποθεµάτων πετρελαίου υπολογίζεται µε βάση απόδοση προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων που ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του κόστους αγοράς του καυσίµου, λαµβάνοντας υπόψη 100% υπολειµµατική αξία στο τέλος περιόδου εικοσιπέντε ετών. Η απόδοση αυτή επιτυγχάνεται εφόσον αποδίδεται στη µονάδα ετησίως ποσοστό 6,3% επί του κόστους αγοράς του καυσίµου. Για τιµή προµήθειας καυσίµου προ ΦΠΑ ίση µε 1030 /klt, η µοναδιαία τιµή του ανταλλάγµατος ανέρχεται σε 65 /klt ετησίως. Για την εκτίµηση του συνολικού ύψους του ανταλλάγµατος υπολογίζεται η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα που θα πρέπει να τηρείται στο σταθµό, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα αδιάλειπτης πενθήµερης λειτουργίας σε πλήρη φόρτιση. Το φυσικό απόθεµα που θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµο στο σταθµό εξαρτάται από την δυνατότητα έγκαιρης τροφοδοσίας του σταθµού µε βυτιοφόρα οχήµαπα ή πετρελαιοφόρα πλοία. Καταρχήν κρίνεται σκόπιµο το ελάχιστο τηρούµενο απόθεµα υγρού καυσίµου να επαρκεί για τουλάχιστον 24 ώρες - 3 -

4 πλήρους φόρτισης κάθε µονάδας παραγωγής. Η ελάχιστη ποσότητα (πέραν αυτής που απαιτείται για λειτουργία 24 ωρών) θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση και αναλόγως σχετικής τεκµηρίωσης της δυνατότητας συνεχούς τροφοδότησης της µονάδας µε βυτιοφόρα οχήµατα ή πλοία. Για τις µονάδες παραγωγής που δεν παρέχουν την ανωτέρω τεκµηρίωση το τηρούµενο απόθεµα θα λαµβάνεται όσο αυτό που απαιτείται για πενθήµερη πλήρη φόρτιση της µονάδας παραγωγής. Σύµφωνα µε την ανωτέρω θεώρηση και τη γεωγραφική θέση των πέντε µονάδων που έχουν δυνατότητα τήρησης εναλλακτικού καυσίµου, στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται εκτίµηση του αναγκαίου αποθέµατος που πρέπει να τηρείται ανά µονάδα παραγωγής. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Εκτιµώµενο ελάχιστο απόθεµα πετρελαίου ανά µονάδα παραγωγής Μονάδα παραγωγής Η/Ε Ισχύς (ΜWe) Αναγκαίο Απόθεµα Κοµοτηνή ηµέρες 9500 klt Λαύριο IV 550 2,5 ηµέρες 5500 klt Ενεργειακή Θεσσ/κης ηµέρα 1500 klt Ενεργειακή Θίσβης ηµέρες 8000 klt Ήρων Θερµοηλεκτρική ηµέρα 900 klt Με βάση την ανωτέρω ανάλυση και τις παραδοχές στις οποίες βασίστηκε, προκύπτει ετήσιο αντάλλαγµα ύψους 1,65 εκ. για τη διατήρηση αποθέµατος ντίζελ από τις ανωτέρω µονάδες. iii) Το κόστος δοκιµών υπολογίζεται για συχνότητα µίας δοκιµής ανά τρίµηνο, µε λειτουργία της µονάδας στο τεχνικά ελάχιστο φορτίο, ενδεχοµένως και χαµηλότερα του τεχνικά ελάχιστου φορτίου, εφόσον η δοκιµή λαµβάνει χώρα κατά τη διαδικασία κράτησης της µονάδας, και για διάρκεια που δεν υπερβαίνει τη µισή ώρα. Το εκτιµώµενο ύψος του ανταλλάγµατος που θα καλύπτει το πρόσθετο κόστος των δοκιµών για τους πέντε σταθµούς εκτιµάται ότι θα ανέρχεται στο ύψος των 0,25 εκ. ετησίως. Ερώτηση 1 Ο υπολογισµός του ανταλλάγµατος, µε βάση τις ανωτέρω παραδοχές, σχεδιάστηκε ώστε να παρέχεται επαρκές κίνητρο στις υφιστάµενες µονάδες να διατηρήσουν σε λειτουργία τον εξοπλισµό που ήδη διαθέτουν. Η χρήση πρότυπης µονάδας κατά τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος επιτρέπει τη χρήση απλούστερων παραδοχών και τη διασφάλιση ίσης µεταχείρισης των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα η απόδοση ύψους 8% προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων επιλέγεται ως ελάχιστη απόδοση για την αποζηµίωση υποχρέωσης η οποία, επί του παρόντος τουλάχιστον, δεν µπορεί να ανακτηθεί από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ερώτηση: Συµφωνείτε µε τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό του ανταλλάγµατος; Υπάρχει κάποιο άλλο δεδοµένο που κρίνετε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη από τη ΡΑΕ κατά τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του σταθερού κόστους που απορρέει από την υποχρέωση διατήρησης εναλλακτικού καυσίµου (ντίζελ) από τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας; Σε περίπτωση διαφωνίας µε κάποια από τις χρησιµοποιηθείσες παραµέτρους παρακαλούµε για τη σχετική τεκµηρίωση

5 Γ2. Εφαρµογή µέτρων διαχείρισης ζήτησης Η δεύτερη δράση, ήτοι η εφαρµογή µέτρων διαχείρισης ζήτησης από την αγορά σχεδιάζεται να υλοποιηθεί µέσω µηχανισµού αποζηµίωσης Προµηθευτών για αποδεδειγµένη διαχείριση ζήτησης που θα λαµβάνει χώρα από Μεγάλους Πελάτες που εξυπηρετούν οι Προµηθευτές. Για την εκτίµηση των αναγκών χρηµατοδότησης του µηχανισµού διαχείρισης ζήτησης είναι σκόπιµο να προσδιοριστούν τα ακόλουθα δύο µεγέθη: (α) η ανώτατη µοναδιαία τιµή της αποζηµίωσης που δύναται να καταβληθεί σε Προµηθευτές και (β) η µέγιστη ποσότητα για την οποία δύναται να καταβληθεί αποζηµίωση. Το πρώτο µέγεθος, προσεγγίστηκε θεωρώντας τυπικό προφίλ εικοσιτετράωρης λειτουργίας πρότυπης µονάδας συνδυασµένου κύκλου ισχύος 400 MW. Η παραδοχή αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι περίπου τα τρία-τέταρτα της ζήτησης από Μεγάλους Πελάτες κατά τις ηµέρες αιχµής χειµερινού µήνα προέρχεται από τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για τυπικό προφίλ εικοσιτετράωρης λειτουργίας της µονάδας υπολογίζεται ότι περίπου το 30% της ηµερήσιας ζήτησης, (περίπου 4200 MWh) θα µπορούσε να µην παραληφθεί εφόσον η µονάδα προβεί σε κράτηση για διάστηµα οκτώ ωρών κατά τις νυκτερινές ώρες (ή και άλλες ώρες χαµηλού φορτίου Συστήµατος). Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές εκτιµάται ότι αντάλλαγµα ύψους 10 /MWh για την ποσότητα που δεν παραλαµβάνεται, επαρκεί για πλήρη αποζηµίωση του κόστους κράτησης και επανεκκίνησης τυπικού σταθµού συνδυασµένου κύκλου. Ερώτηση 2 Το αντάλλαγµα ύψους 10 /ΜWh σχεδιάζεται ως το εκτιµώµενο ανώτατο όριο αποζηµίωσης που δύναται να καταβάλλεται εκ των υστέρων από τον ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, µετά τη λήξη της κρίσης, υπό προϋποθέσεις που θα ρυθµιστούν στις σχετικές συµβάσεις που προβλέπονται στην πρόταση τροποποίησης του άρθρου 73 του ν. 4001/2011 (και ειδικότερα στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού και στον Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ). Έµφαση δίνεται στην ηλεκτροπαραγωγή λόγω της µεγάλης συµµετοχής της στη διαµόρφωση της τελικής ζήτησης, ωστόσο η συµµετοχή της βιοµηχανίας είναι ιδιαιτέρως σηµαντική και επιθυµητή. Προκειµένου να πετύχει ο µηχανισµός διαχείρισης ζήτησης ενδείκνυται κάποιου είδους «µόχλευση» από την πλευρά των Προµηθευτών ώστε και µε δική τους (πρόσθετη) συµµετοχή να προσελκύσουν και µερίδα βιοµηχανικών πελατών. Επειδή όλα τα ανωτέρω σχεδιάζονται ως µηχανισµός αγοράς, το προσφερόµενο αντάλλαγµα από Προµηθευτές σε Μεγάλους Πελάτες τους δεν θα υπόκειται σε ρύθµιση αλλά θα συµφωνείται µεταξύ των δύο µερών λαµβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση συνθήκες στις επιµέρους αγορές. Στόχος είναι η αποζηµίωση που θα καταβάλλεται σε Προµηθευτές να δράσει πολλαπλασιαστικά, δηµιουργώντας συνθήκες για αποτελεσµατική διαχείριση ζήτησης µε οφέλη για όλους τους συµµετέχοντες. Ερώτηση: Λαµβάνοντας υπόψη τους οικονοµικούς περιορισµούς που τίθενται από την οικονοµική συγκυρία, θεωρείτε ότι το προτεινόµενο ανώτατο όριο αποζηµιώσεων είναι αρκετά ελκυστικό για την υλοποίηση αποτελεσµατικού µηχανισµού αγοράς για διαχείριση ζήτησης της τάξεως του 20% της συνολικής ζήτησης από Μεγάλους Πελάτες εν µέσω κρίσεων; Για την εκτίµηση της µέγιστης ποσότητας για την οποία δύναται να καταβληθεί αποζηµίωση χρησιµοποιήθηκαν οι αναλύσεις του σχεδίου προληπτικής δράσης. Στο ακόλουθο γράφηµα αποτυπώνεται η εκτίµηση του συνολικού ποσού αποζηµίωσης για κάθε ένα από τα σενάρια κρίσης που εξετάστηκαν στο σχέδιο προληπτικής δράσης. Υπό τη θεώρηση ότι επιτυγχάνεται διαχείριση ζήτησης Μεγάλων Πελατών σε επίπεδο του 20% της συνολικής ζήτησης Μεγάλων Πελατών και ότι - 5 -

6 καταβάλλεται σε όλους τους Προµηθευτές η ανώτατη τιµή αποζηµίωσης από τον ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, το συνολικό κόστος ενεργοποίησης διαχείρισης ζήτησης µπορεί να ανέλθει κατά µέγιστο σε 6,7 εκ.. Κόστος ενεργοποίησης διαχείρισης ζήτησης µε αποζηµίωση 10 /MWh Εκατοµµύρια b 5b b 13 Αριθµός σεναρίου Ερώτηση 3 Ο υπολογισµός του ανταλλάγµατος, µε βάση τις ανωτέρω παραδοχές, σχεδιάστηκε µε σκοπό την παροχή επαρκούς κινήτρου ώστε να συναφθούν µεταξύ Προµηθευτών και Μεγάλων Πελατών συµβάσεις διαχείρισης ζήτησης. Πρόκειται ουσιαστικά για µηχανισµό ανακύκλωσης του τέλους ασφάλειας εφοδιασµού από Πελάτες που είναι χαµηλά στη σειρά διακοπής, προς αυτούς οι οποίοι είναι ψηλά στη σειρά διακοπής, και οι οποίοι λόγω του µεγέθους τους διαθέτουν ή µπορούν να αναπτύξουν δυνατότητες διαχείρισης της ζήτησής τους µετά από προειδοποίηση 24 ή 48 ωρών από τους Προµηθευτές τους για µείωση της ζήτησής τους. Ερώτηση: Συµφωνείτε µε τη λογική του ανωτέρω µηχανισµού και µε τον υπολογισµό της ανώτατης αποζηµίωσης Προµηθευτών φυσικού αερίου; Γ3. Εφαρµογή µέτρων για την εξασφάλιση πρόσθετων ποσοτήτων ΥΦΑ Η τρίτη δράση αφορά στην εξασφάλιση πρόσθετων ποσοτήτων ΥΦΑ από Προµηθευτές φυσικού αερίου και παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο φυσικό αέριο για αντιµετώπιση κρίσεων εφοδιασµού σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Η εν λόγω δράση προτείνεται να υλοποιηθεί µε τη θέσπιση υποχρέωσης, η οποία θα αφορά στην προµήθεια ΥΦΑ από Προµηθευτές και παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας εντός δέκα ηµερών από την κήρυξη οποιουδήποτε επιπέδου κρίσης λόγω µείωσης ή διακοπής της τροφοδοσίας από µία εκ των δύο πηγών τροφοδοσίας της Χώρας µέσω αγωγών. Το κόστος το οποίο θα επωµιστούν οι υπόχρεοι µέσω της ανωτέρω υποχρέωσης λόγω ενδεχόµενης υψηλής τιµής προµήθειας ΥΦΑ δε θα µπορούσε να αναληφθεί από το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού, καθότι κάτι τέτοιο αφενός θα οδηγούσε σε πολύ - 6 -

7 υψηλή τιµή του τέλους και αφετέρου θα ακύρωνε την περαιτέρω συµµετοχή της αγοράς για την αντιµετώπιση της κρίσης (για παράδειγµα µε την προσέλκυση εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της ζήτησης). Αντιθέτως ενδεχόµενο κόστος το οποίο θα επωµιστούν οι υπόχρεοι λόγω της ανωτέρω υποχρέωσης, το οποίο θα οφείλεται στην περιορισµένη αποθηκευτική δυναµικότητα του τερµατικού σταθµού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (βασική πηγή του κόστους θεωρούνται ενδεχόµενες σταλίες πλοίων), κρίνεται ότι θα µπορούσε να αναληφθεί από το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού. Ως αρχική προσέγγιση το κόστος αυτό υπολογίζεται µε βάση εκτιµώµενο ηµερήσιο κόστος µίσθωσης πλοίου της τάξεως των , και ιδιοκατανάλωση ΥΦΑ αξίας 10% επί του ηµερήσιου κόστους µίσθωσης. Υπό το δυσµενέστερο σενάριο κρίσης, διάρκειας 30 ηµερών, η συνολική αποζηµίωση θα µπορούσε να ανέλθει στο ύψος των 3,1 εκ.. Ερώτηση 4 Μέσω της παρούσας δράσης σχεδιάζεται η µερική αποζηµίωση της τήρησης αποθέµατος ΥΦΑ εν πλω κατά τη διάρκεια κρίσεων εφοδιασµού. Η λύση αυτή επελέγη έναντι της εναλλακτικής υποψήφιας λύσης διατήρησης πλοίου ΥΦΑ σε αγκυροβόλιο ( ράση µε τίτλο : FSU) η οποία, λαµβάνοντας υπόψη και τα σχόλια από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση του σχεδίου προληπτικής δράσης, έχει απορριφθεί προς το παρόν, ως λύση δαπανηρή. Η θέσπιση υποχρέωσης για έγκαιρη παράδοση, παρέχει χαµηλότερο βαθµό σιγουριάς, λόγω µη διασφάλισης της µόνιµης φυσικής παρουσίας φορτίου ΥΦΑ, αλλά επιφέρει σαφώς χαµηλότερη επιβάρυνση στο τέλος ασφάλειας εφοδιασµού (αφού το κόστος προκαλείται κατά τη διάρκεια της κρίσης και όχι εκ των προτέρων). Η υποχρέωση τήρησης αποθέµατος σχεδιάζεται για τους Προµηθευτές που εξυπηρετούν Προστατευόµενους Πελάτες, προκειµένου να εκπληρώνουν το κριτήριο εφοδιασµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Κανονισµού, ενώ υφίσταται, ήδη για παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν υποχρέωση τήρησης αποθέµατος αερίου σε εγκατάσταση αποθήκευσης. Ερώτηση: Συµφωνείτε µε την προσέγγιση της υποχρέωσης για εξασφάλιση πρόσθετων ποσοτήτων ΥΦΑ εντός 10 ηµερών µετά την κήρυξη κρίσης έναντι της διατήρησης πλοίου σε αγκυροβόλιο (FSU); Υπάρχει κάποιο άλλο σκεπτικό πάνω στο οποίο θα µπορούσε να στηριχθεί η καταβολή αποζηµίωσης για έγκαιρη προµήθεια ΥΦΑ; Για οποιοδήποτε νέο στοιχείο ή παράµετρο υποβάλλεται, παρακαλούνται οι συµµετέχοντες να υποβάλλουν και τη σχετική τεκµηρίωση.. Εκτίµηση Μέγιστου Ύψους Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού Ο λογαριασµός ασφάλειας εφοδιασµού πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των τακτικών καθώς και των έκτακτων υποχρεώσεων του ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, κατά την εκδήλωση κρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κανονισµού, µετά την εφαρµογή της βραχυπρόθεσµης στρατηγικής του σχεδίου προληπτικής δράσης. 1. Μέχρι την υλοποίηση νέας υποδοµής που αναφέρεται στην ενότητα Β, οι τακτικές υποχρεώσεις περιορίζονται στην κάλυψη του ετήσιου ανταλλάγµατος προς τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε δυνατότητα τήρησης εναλλακτικού καυσίµου. Η υποχρέωση αυτή υπολογίστηκε σε 4,2 εκ., σύµφωνα µε τις παραδοχές που παρουσιάστηκαν στην ενότητα Γ. 2. Για την εκτίµηση των έκτακτων υποχρεώσεων λαµβάνεται υπόψη το πιο απαισιόδοξο σενάριο σύµφωνα µε την εκτίµηση επικινδυνότητας. Οι έκτακτες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν δύο σκέλη. i. Το σκέλος που αφορά στην αποζηµίωση των Προµηθευτών για διαχείριση ζήτησης από Μεγάλους Πελάτες τους. Το ανώτατο ύψος των αποζηµιώσεων λόγω διαχείρισης ζήτησης υπολογίστηκε ίσο µε 6,7 εκ

8 ii. Το σκέλος που αφορά στην αποζηµίωση Προµηθευτών ή παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για διατήρηση αποθέµατος ΥΦΑ εν πλω. Το ανώτατο όριο των αποζηµιώσεων λόγω διατήρησης αποθέµατος ΥΦΑ εν πλω υπολογίστηκε ίσο µε 3,1 εκ.. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω το ύψος του λογαριασµού, το οποίο θα ήταν επαρκές για να καλύψει τις πάγιες υποχρεώσεις του ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, καθώς και το δυσµενέστερο αναµενόµενο σενάριο κρίσης εφοδιασµού ανέρχεται σε 14 εκ.. Ε. Ετήσια αναπροσαρµογή του τέλους ασφάλειας εφοδιασµού Ο λογαριασµός ασφάλειας εφοδιασµού πρέπει να είναι ισοσκελισµένος, και για το σκοπό αυτό είναι επιθυµητό το τέλος το οποίο τον τροφοδοτεί να προσαρµόζεται µε διαφανή τρόπο στις πραγµατοποιούµενες εκροές του λογαριασµού. Για το σκοπό αυτό ορίζεται συντελεστής αναπροσαρµογής του τέλους C, ο οποίος υπολογίζεται από το ιαχειριστή του ΕΣΦΑ κάθε έτος, στις 30 Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο : C = 1 ΤΥΛ 14 όπου ΤΥΛ είναι το τρέχον ύψος λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού σε εκ. στις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους. ΣΤ. Μέσο µοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασµού και επιµερισµός σε καταναλωτές φυσικού αερίου Κρίνεται σκόπιµο το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού να επιτρέψει, εντός 12 µηνών, τη συγκέντρωση στο λογαριασµό ασφάλειας εφοδιασµού, ποσού ικανού για την κάλυψη των υποχρεώσεων του ιαχειριστή του ΕΣΦΑ, όπως αναλύθηκαν στην ενότητα. Από τον επιµερισµό του ανώτατου ύψους του λογαριασµού στην κατανάλωση του έτους 2012 ( GWh ) προκύπτει µέσο µοναδιαίο τέλος ύψους 0,298 /ΜWh. Παρότι η θέσπιση ενιαίου τέλους για όλες τις κατηγορίες πελατών φυσικού αερίου είναι δυνατή, κρίνεται σκόπιµο το τέλος να επιµεριστεί ανά κατηγορία καταναλωτή φυσικού αερίου µε τρόπο που να αντανακλά το βαθµό προστασίας για την άµβλυνση των επιπτώσεων σε κάθε κατηγορία καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιµο η επιβάρυνση να µην διαφοροποιείται ουσιωδώς ως ποσοστό της τελικής προµήθειας φυσικού αερίου της κάθε κατηγορίας καταναλωτών φυσικού αερίου. και να µην επιβαρύνει την τελική τιµή πέραν ποσοστού 1%. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το προτεινόµενο µοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασµού ανά κατηγορία καταναλωτών: i) C x 0,23 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. ii) C x 0,60 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από Προστατευόµενους Καταναλωτές. iii) C x 0,28 /MWh για όλες τις υπόλοιπες καταναλώσεις ΦΑ. Στο ιάγραµµα 1 που ακολουθεί απεικονίζεται η συµµετοχή των τριών κατηγοριών καταναλωτών στη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου, καθώς και στη συγκρότηση του λογαριασµού τέλους ασφάλειας εφοδιασµού. Στο εν λόγω αποτυπώνεται η αυξηµένη συµµετοχή των καταναλωτών, που απολαµβάνουν αυξηµένη προστασία από το σύνολο των σχεδιαζόµενων ρυθµίσεων, στη συγκρότηση του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού

9 ιάγραµµα 1 Συµµετοχή συνολική ζήτηση-ταε των τριών κατηγοριών 100% 80% 60% 40% Λοιποί Η/Π Προστατευόµενοι 20% 0% Ζήτηση Φ.Α. Λογαριασµός Ασφάλειας Εφοδιασµού Ερώτηση 5 Ερώτηση: Η ανωτέρω διάρθρωση του τέλους ασφάλειας εφοδιασµού επιµερίζει δίκαια τα βάρη της χρηµατοδότησής των δράσεων που θα ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασµού των καταναλωτών φυσικού αερίου, σε σχέση µε τα οφέλη για την κάθε κατηγορία καταναλωτών; Εάν όχι θα θέλατε να υποβάλλετε πρόταση για τη βελτίωσή της, συνοδευόµενη από σύντοµη ποσοτική τεκµηρίωση; Η πρόταση για θέσπιση τέλους ασφάλειας εφοδιασµού διαµορφώνεται ως ακολούθως: 1) Καθορισµός ανώτατου ύψους του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού που τηρεί ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ σύµφωνα µε το ν.4001/2011 (όπως δύναται να τροποποιηθεί µε τη νέα πρόταση διατάξεων για το άρθρο 73 του ν. 4001) που ανέρχεται σε 14 εκ.. Το ύψος του λογαριασµού αναθεωρείται ανά διετία, κατόπιν αναθεώρησης του σχεδίου προληπτικής δράσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού 994/ ) Καθορισµός αλγορίθµου ετήσιας αναπροσαρµογής του τέλους που διασφαλίζει ισοσκελισµένο Λογαριασµό ασφάλειας εφοδιασµού, µέσω συντελεστή αναπροσαρµογής του τέλους, C, ο οποίος υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο : C = 1 ΤΥΛ (1) 14 όπου ΤΥΛ είναι το τρέχον ύψος λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού σε εκ.. Με την παρούσα ορίζεται ο συντελεστής C ίσος µε 1. Ο ιαχειριστής του ΕΣΦΑ ανακοινώνει στις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους την ισχύουσα τιµή του C. Σε ενδεχόµενο που ο συντελεστής αναπροσαρµογής C λαµβάνει αρνητική τιµή µετά την εφαρµογή του τύπου (1), ο συντελεστής C ορίζεται ίσος µε µηδέν. 3) Θέσπιση µοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασµού ανά κατηγορία κατανάλωσης που ανέρχεται στις ακόλουθες τιµές: - 9 -

10 i) C x 0,23 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. ii) C x 0,60 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από Προστατευόµενους Καταναλωτές. iii) C x 0,28 /MWh για όλες τις υπόλοιπες καταναλώσεις ΦΑ Σύνοψη - Ερώτηση 6 Το ανωτέρω σκεπτικό επιδιώκει την ικανοποίηση των ακόλουθων στόχων: 1. Την αποζηµίωση των µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν δυνατότητα τήρησης και χρήσης εναλλακτικού καυσίµου αν και όταν αυτό απαιτηθεί, για κόστη τα οποία, επί του παρόντος δεν µπορούν να ανακτηθούν από άλλη πηγή. 2. Τη σταδιακή ανάπτυξη δυνατότητας διαχείρισης ζήτησης επιπέδου 20% επί της συνολικής ζήτησης από Μεγάλους Πελάτες µέσω αποζηµιώσεων για τη µη παραλαβή ποσοτήτων αερίου που ανέρχονται σε περίπου 660 GWh ανά έτος. 3. Την κατά το δυνατόν πιο δίκαιη κατανοµή της επιβάρυνσης στις τρεις κατηγορίες καταναλωτών (οι καταναλωτές που βρίσκονται πιο χαµηλά στη λίστα διακοπής καταβάλλουν υψηλότερο τέλος). 4. Την αυτόµατη και διαφανή αναπροσαρµογή του τέλους, µέσω της οποίας µετά από αρχική περίοδο συγκέντρωσης περίπου του 50% του λογαριασµού, το τέλος µειώνεται αισθητά, όπως παρουσιάζεται στο ιάγραµµα 2 που ακολουθεί όπου απεικονίζεται η αναµενόµενη εξέλιξη του συντελεστή C, και του περιεχοµένου του λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού εφόσον δεν εµφανιστεί κάποια κρίση. Ερώτηση: Συµφωνείτε µε τους ανωτέρω στόχους και το πώς επιτυγχάνονται µέσω των σχεδιαζόµενων ρυθµίσεων καθώς και µε τον τρόπο χρηµατοδότησής τους από το τέλος ασφάλειας εφοδιασµού; Εάν όχι θα θέλατε να υποβάλλετε πρόταση για τη βελτίωσή τους;

11 ιάγραµµα 2 Εξέλιξη λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού και συντελεστή αναπροσαρµογής C χωρίς την εµφάνιση κρίσεων % % Ύψος λογαριασµού ασφάλειας εφοδιασµού ( x 10^6) % 60% 40% C(%) 2 20% % Μήνες Ύψος λογαριασµού Συντελεστής C(%)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 10.07.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ Συμπεράσματα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας από τη δημόσια διαβούλευση για το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού και τις αναγκαίες εφαρμοστικές διατάξεις για θέματα ασφάλειας εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

/13

/13 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2012 και Τροποποίησή του για το Έτος 2011 Μάιος 2011 Σελ.1/13 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραµµα συντάσσεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Κανονισµού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασµού µε αέριο και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ Η εταιρεία μας «ΔΕΠΑ Α.Ε.» εκτιμά ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντικατοπτρίζει με συνάφεια τις προβλέψεις τόσο του ΕΚ 994/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 27 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 422/2014 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορ τίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάρτιση Κανονισμού περί καθορισμού μεθοδολογίας υπολογισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ζ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31275 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2935 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 282/2016 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) (20-5-2002) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός 1. Εντός του Ιουνίου η ΡΑΕ καταθέτει στον Υπουργό Ανάπτυξης το σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους: Ενεργειακή Απόδοση

Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους: Ενεργειακή Απόδοση Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους: Ενεργειακή Απόδοση Αναθεώρηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση στον Κανονισμό για τη Διακυβέρνηση Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ Αναφορικά με την τροποποίηση της υφιστάμενης «Μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011», Αξιολόγηση Απαντήσεων 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ.Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3175/2003 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4450,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4450, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4450, 30.6.2014 Ν. 89(Ι)/2014 89(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΟΜΟ TOY 2001 Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως εξής: 1. «Τα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΗ Α. Γενικές Παρατηρήσεις 1. Δεν προκύπτει, από το εν λόγω σχέδιο, η υποχρεωτική εμπλοκή του ΑΔΜΗΕ στην όλη διαδικασία ούτε και, από όσο γνωρίζουμε, η εμπλοκή του

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2536 23 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. απόφασης 344/2014 Καθορισµός ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου λογαρια σµού ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Αθανασιάδης Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικός Σύνδεσµος Εµπόρων & Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Αθανασιάδης Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικός Σύνδεσµος Εµπόρων & Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Ελληνικός Σύνδεσµος Εµπόρων & Προµηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Υπόψη: Δρ. Ν. Βασιλάκου / Προέδρου Αθήνα, 29.09.2014 Θέµα: «Θέσεις ΕΣΕΠΗΕ στη Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ Ι ΤΟΥ ΕΚ715/2009 Εν πρώτοις, η εταιρία μας ΔΕΠΑ Α.Ε. εκτιμά την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ΠΡΟΣ την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Υπόψη : Προέδρου, Δρ. Ν. Βασιλάκου elecodes-system@rae.gr Μαρούσι, 16 Μαΐου 2014 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα