ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ"

Transcript

1 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε, πνπ πάληα ήζειε λα θαίλεηαη πην πινύζηα απ' όηη είλαη. Δίλαη ε ηάμε µε ηα πεξηζζόηεξα δάλεηα θαη µε ηελ πην εθθεληξηθή δσή όζνλ αθνξά ην lifestyηe. Ο θόζµνs ηηο ηειεπηαίεο δύν δεθαεηίεο δελ ελδηαθέξζεθε πξαγµάηηθά γηα ηε ςπρή ηνπ, γη' απηό πνπ ιέµε ζπλείδεζε. Τπάξρεη έλα ζώµα αλάµεηθησλ ηάζεσλ πνπ είρε ππνηαρζεί ζηελ πιηθή ζπλείδεζε θαη είλαη πνιύ δύζθνιν λα βγεηs μαθληθά από απηό, αθόµα θαη όηαλ έξρεηαη ν νπνηνζδήπνηε µπαµπνύιαs. Θα έξζνπµε αληηµέησπνη µε δύζθνιεs θαηαζηάζεηο, όµσs πηζηεύσ όηη δελ πξέπεη λα μεράζνπµε ην θσs πνπ ππάξρεη µέζα µαο, απηό πνπ µαs δίλεη ειπίδα, θνπξάγην θαη ππνµνλή. Ννµίδσ πσο πξέπεη ην ζώµα απηό ηεο Διιάδαs λα βξεη ηε ζπλείδεζή ηνπ γηα λα αλαθαιύςεη πσο πέξα από ηελ ύιε ππάξρεη θαη ε ςπρή. Θα αιιάμνπλ ηα πξόηππα αλαγθαζηηθά, ζα αιιάμεη ε θαζεµεξηλόηεηά µαs, ζα µάζνπµε λα δνύµε µε ιηγόηεξα, ζα µάζνπµε λα ιεηηνπξγνύµε ιηγόηεξν παξνξµεηηθά θαη ε θάζε πξάμε µαο εύρνµαη λα είλαη µηα ηεξή πξάμε µέζα ζην µέιινλ. Ζ Διιάδα, πνπ ρξόληα ηώξα θαλείο δελ ηελ αγάπεζε, µαο δεηά αγάπε θαη πξέπεη λα ηεο ηε δώζνπµε. Με ςπρή θαη ζπλείδεζε. Εήζαµε ηόζα ρξόληα µε ρηιηάδεο ςέµαηα ζε θάζε επίπεδν, πξνζσπηθά, ζπλαηζζεµαηηθά, νπηηθά, ηειενπηηθά, θαζεµεξηλά θαη ην όλεηξό µαο ήηαλ µόλν πώο ζα βξνύµε µηα θαξέθια πνπ λα µαο δίλεη ιεθηά. Σν ύµπαλ δελ είλαη πνηέ άδηθν. Ο άλζξσπνο ππήξμε άδηθνο µε ην ύµπαλ. Ζ πξώηε ζπµβνπιή πνπ µνπ έδσζε ε γηαγηά µνπ όηαλ ήµνπλ παηδί ήηαλ «ό,ηη ζπείξεηs ζα ζεξίζεηο», Σώξα είλαη ε επνρή ηνπ ζεξηζµνύ γηα ηνλ θαζέλα από εµάο ζε θάζε επίπεδν. Ζ αληηγξαθή μέλσλ δεκνζηνγξαθηθώλ πξνηύπσλ, ζε κηα Διιάδα ηνπ '80 πνπ ζύκηδε πεξηζζόηεξν Μέζε Αλαηνιή παξά Γύζε, θάλεθε παξάηαηξε από ηελ αξρή. Κάπνηνη 1

2 επηρείξεζαλ έηζη λα αvηηζηαζκίζoπλ ηε ζηέξεζε θαη ηνλ θαηαλαγθαζκό πνπ θuξηαξρνύζαλ ζηα θνκκαηηθά καληξηά ηεο κεηαπνιίηεπζεο, αξρηθά ζηα πεξηνδηθά θη έπεηηα ζηελ ηειεόξαζε. ηγά ζηγά έπεηζαλ πνιινύο όηη ην κόλν πνπ ηνπο έιεηπε γηα λα είλαη επηπρηζκέλνη ήηαλ απηό πνπ δελ έιεηπε από ηνλ δηπιαλό ηνπο: θακία ηθαλνπνίεζε πνηέ, κόλν ππεξθαηαλάισζε. Ζ ζηηγκή απνθόπεθε από ηελ εκπεηξία, ην ζώκα πξνβιήζεθε ελνρηθά κε αλαπαξαζηάζεηο κίζνπο, ε ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε ήξζε θαζπζηεξεκέλα από ηελ πίζσ πόξηα, ζαλ άιιν έλα αγαζό ηεο δήζελ επκάξεηαs, ρσξίο λα έρεη πεξάζεη από ηελ θνηλσλία θαηαθεξκαηίζηεθε θαη θξεκάζηεθε ζηα πεξίπηεξα γηα λα πνπιεζεί. Από ηελ παξαγσγή γηα ηελ αλάγθε πεξάζακε ζηελ παξαγσγή ηεο αλάγθεο, κηα πνιηηηζηηθή εθδνρή ηνπ ζαηζεξηθνύ There is no alternative, ζε κηα θνηλσλία κε ηεξάζηηα παξάδνζε ζηελ εζσζηξέθεηα. Σν παξακύζη ηεο ηζρπξήο Διιάδαs ηζρπξήο κε ηε καθηόδηθε έλλνηα - εηπώζεθε ηόζεs θνξέs πνπ έγηλε κνηξαία ην θαληαζηηθό δηαθύβεπκα κηαs αξθεηά κεγάιnο κεξίδαs αλζξώπσλ, κπιέρηεθε κε ην ζθπινπνπ, ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη ηνλ εζληθηζκό θαη βνήζεζε λα θνπληώζεη ε μελνθνβία. Γηαπιάζνληαs έλα έζλνs ρακειήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζύκθσλα κε ηα δηθά ηεο κέηξα -αιιά θαη ζηειηηεύνληάs ην ηαπηόρξνλα σο απνιίηηζην- ε λέα ηζρπξή ηάμε ηνπ ιατθζηάηι νξακαηίζηεθε κηα ρώξα ηδησηηθό νξκεηήξην πεηξαηώλ ηεο ηδηνηέιεηαs θαη ζε νξηζκέλν βαζκό ην πέηπρε. Όπνηνο παξέθθιηλε, όπνηνs έβιεπε ηνλ νινθιεξσηηθό ραξαθηήξα απηήο ηεο επηβνιήο - πνπ κε ηνπο Οιπκπηαθνύs άγγημε ηελ θαζνιηθή παξάλνηα θαη αλαβαζκίζηεθε αηζζεηηθά- ραξαθηεξηδόηαλ ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε γξαθηθόο θαη ζηε ρεηξόηεξε εζσηεξηθόs ερζξόο. Ζ λεπξηθόηεηα ηνπ ιατθζηάηι επηρείξεζε λα αθαηξέζεη θάζε ίρλνο πξαγκαηηθήο δσληάληαs από ηνπο λένπs, αιιά όπσο όινη γλσξίδνπκε, θάηη ηέηνην είλαη αδύλαηνλ λα ζπκβεί. Υώξηζε ηε λενιαία ζε «θπιέο» αλαπαξάγνληαs ηνπο ρνληξνθνκκέλνπs, αξρατθνύο δηαρσξηζκνύο ηεο κνπζηθήο βηνκεxαλίαο, ηελ ίδηα επνρή πνπ πάλθεδεο, ξνθακπηιάδεs θαη θξηθηά ήηαλ όινη καδί ζηηο ζπλαπιίεο θαη ζηνλ δξόκν. Πνηέ δελ πήξαλ ρακπάξη ηη έηξερε πξαγκαηηθά νύηε ζηε κνπζηθή νύηε ζην underground, 2

3 πνπζελά. Οηθεηνπνηήζεθαλ κε ην έηζη ζέισ έλα ζσξό ζύκβνια πνπ ζήκαηλαλ θάηη, αιιά όηαλ πέξαζαλ ζηα ρέξηα ηνπο έγηλαλ απιά καζθαξηιίθηα, θαη απηό ήηαλ από κηα άπνςε απειεπζεξσηηθό, γηαηί έηζη ηα ζύκβνια -ζην ξνθ ελ ξνι γηα παξάδεηγκαέγηλαλ γηα πάξα πνιινύο πεξηηηή ππόζεζε. ήµεξα, όιν απηό ην παξαιήξεµα, ε ζπιινγηθή ελνρνπνίεζε από ηηο ίδηεs µνύξεο πνπ επί ρξόληα µαο έιεγαλ όηη όπνηνο δελ θαηαλαιώλεη δελ ππάξρεη, πξνδίδεη ηελ αγσλία ηνπο, γηαηί νη µάζθεο έρνπλ πέζεη θαη ην παξαµύζη δελ πνπιάεη πηα. Σν όηη ζπλερίδνπλ λα πεξηθέξovηαη ζηα ηειενπηηθά ζηνύληην, ιεο θαη δελ ηξέρεη ηίπνηε, απιώs επηβεβαηώλεη ην ζξάζνο ηνπο. Κ. Βήηαο, κνπζηθόο ( από ηελ εθεκεξίδα << Καζεκεξηλή >>, 2010 ) ΘΔΜΑΣΑ Α1. Να ππθλώζεηε ην παξαπάλσ άξζξν ζ έλα θείκελν ιέμεσλ. ( κνλάδεο 25 ) Α2. Ο θόζµνο ηηο ηειεπηαίεο δύν δεθαεηίεο δελ ελδηαθέξζεθε πξαγµάηηθά γηα ηε ςπρή ηνπ, γη' απηό πνπ ιέµε ζπλείδεζε. Υπάξρεη έλα ζώµα αλάµεηθησλ ηάζεσλ πνπ είρε ππνηαρζεί ζηελ πιηθή ζπλείδεζε θαη είλαη πνιύ δύζθνιν λα βγεηs μαθληθά από απηό, αθόµα θαη όηαλ έξρεηαη ν νπνηνζδήπνηε µπαµπνύιαs. Να αλαπηύμεηε κε ηε κέζνδν ησλ παξαδεηγκάησλ ηελ παξαπάλσ άπνςε ζε κία παξάγξαθν ιέμεσλ. ( κνλάδεο 10 ) 3

4 Β1. ηε δεύηεξε παξάγξαθν ( << Θα έξζνπκε αληηκέησπνη.. ζε θάζε επίπεδν >> ) λα επηζεκάλεηε α. ηνλ ηξόπν πεηζνύο αηηηνινγώληαο ηελ άπνςε ζαο. ( κνλάδεο 5) β. ηε δνκή αηηηνινγώληαο ηελ άπνςε ζαο. ( κνλάδεο 3 ) γ. ην ιόγν, πνπ ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ην α πξόζσπν εληθό θαη πιεζπληηθό ( κνλάδεο 3) Β2.Να αηηηνινγήζεηε ηελ ύπαξμε ησλ ζεκείσλ ζηίμεσο ζηηο παξαθάησ θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ. ( κνλάδεο 2 ) ηζρπξήο κε ηε καθηόδηθε έλλνηα - «θπιέο» Γ1. α. Να αληηθαηαζηήζεηε ηνπο παξαθάησ ιεθηηθνύο ηύπνπο κε ζπλώλπκνπο ηνπο ρσξίο λα αιινηώλεηε ην λόεκα ησλ γισζζηθώλ πεξηβάιινλησλ ηνπο. ( κνλάδεο 5 ) Ιδαληθέο, εθθεληξηθή, αλάκεηθησλ, επκάξεηαο, ζηειηηεύνληαο β. Να αλαθέξεηε ηη δειώλνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο. ( κνλάδεο 2 ) παξά κόλν, έηζη Γ1. Πνιινί ηζρπξίδνληαη όηη πίζσ από κία νηθνλνκηθή θξίζε θξύβεηαη ε θξίζε ήζνπο, πνιηηηζκνύ θαη γεληθά αμηώλ. ε άξζξν 300 έσο 400 ιέμεσλ - ηεο ζρνιηθήο δηαδηθηπαθήο ζαο εθεκεξίδαο λα επαιεζεύζεηε ηελ παξαπάλσ άπνςε. ( κνλάδεο 40 ) 4

5 5

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα