Corpus dei papiri bilingui dell Eneide di Virgilio. Parte prima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Corpus dei papiri bilingui dell Eneide di Virgilio. Parte prima"

Transcript

1 a Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato di ricerca in Civiltà e tradizione greca e romana XXII ciclo Corpus dei papiri bilingui dell Eneide di Virgilio. Parte prima Tesi dottorale di Marco Fressura Tutori prof. Vittorio Ferraro prof. Paolo Radiciotti Coordinatore prof. Vittorio Ferraro Anno accademico

2

3 Premessa ἀκατέργαϲτόν µου εἶδοϲαν οἱ ὀφθαλµοί ϲου LXX Ps. 138, 16 In questa prima parte del Corpus dei papiri bilingui dell Eneide di Virgilio sono inclusi otto testimoni, di norma riconducibili a codici papiracei o pergamenacei: PBerol inv , Berlino, Ägyptisches Museum; PFuad 5, Alessandria d Egitto, Bibliotheca Alexandrina; PSI 756, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana; PRyl PCair PMed 1, Manchester, John Rylands University Library + Alessandria d Egitto, Bibliotheca Alexandrina + Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore; POxy 1099, Cambridge, University Library; POxy 3553, Oxford, Sackler Library; PVindob L 24, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek; PVindob L 62, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek. La scelta di riservare una pars altera a PColt 1 (New York, Morgan Library) e a Milano, Biblioteca Ambrosiana L 120 sup. (d ora in poi Ambr.) si impone soprattutto a causa dell ingente mole di testo complessivamente conservata nei due manoscritti, che richiedono ancora tempi non brevi per un esame e un analisi dettagliata 1. Riferire sulle più generali caratteristiche dei glossari virgiliani o riflettere sulla loro importanza e significato storico-culturale argomento del resto ben noto alla critica 2 non è scopo di questa dissertazione, che, piuttosto, vuole rendere disponibili i primi risultati del lavoro di accurata revisione di tutti i manoscritti bilingui dell Eneide, che ho finora rigorosamente condotto sui reperti originali. La necessità di una tale riconsiderazione mi è parsa emergere, già alcuni anni fa, dallo studio su PRyl 478 portato a termine in occasione della compilazione della mia tesi di laurea; a causa della 1 Un totale di 1100 righe sono conservate dagli otto papiri considerati qui; assommano a 1264 le righe di PColt 1 (1025) più Ambr. (239). 2 Soprattutto utili, anche per la ricca bibliografia citata, Rochette 1997a, pp (sp. pp ), , Id. 1997b, pp , Radiciotti 1997, pp ; una sintesi in Bianconi 2004, pp [1]

4 lettura evidentemente poco felice che ne diede C.H. Roberts 3, il papiro presentava difficoltà tali da costringermi ad abbandonare il proposito iniziale di un approfondito esame linguistico della traduzione greca e del suo rapporto col modello latino, per tentare invece, coll ausilio di una riproduzione fotografica, un saggio di revisione che conducesse almeno all individuazione e discussione preliminare dei luoghi critici, ben sapendo che, senza un autopsia, soltanto pochi fra i molti dubbi avrebbero potuto essere sciolti. Il confronto sistematico del testo di PRyl 478 con quello degli altri papiri bilingui dell Eneide, poi, che avrebbe dovuto costituire una forma di verifica verosimilmente sicura in quanto interna al genere, si rivelò tuttavia meno affidabile del previsto e alimentò il sospetto che i frammenti mancuniani non rappresentassero un caso isolato d imperfetta interpretazione e pubblicazione fatto salvo il carattere naturalmente provvisorio di qualsiasi edizione papirologica, ma condividessero cogli altri testimoni di glossari virgiliani una medesima infermità. Così, tre anni or sono, inaugurai l opera di revisione dei primi sette papiri (ai quali si è aggiunto PVindob L 62, da me identificato), che avrebbe dovuto portare e si spera porterà colla futura integrazione degli ultimi due a un corpus completo, in grado di sostituire, finalmente, quella sezione iniziale del Corpus papyrorum Latinarum di R. Cavenaile, che si presenta ormai lacunosa e inservibile 4. Scartato dapprincipio un ordinamento secondo la successione testuale dei luoghi virgiliani conservati, che, fra l altro, avrebbe implicitamente distolto l attenzione dalle peculiarità del singolo manufatto 5, i testimoni sono stati qui disposti secondo le tipologie grafiche da essi rappresentate, criterio che ha permesso anche di tracciare, seppure a grandi linee, un iter cronolo- 3 Roberts CPL esce in quattro fascicoli fra il 1956 e il 1958, senza successivi aggiornamenti; omette perciò PBerol inv , POxy 3553, PVindob L 62, pubblicati per la prima volta, rispettivamente, in Maehler 1979, Cockle 1983, Fressura 2009b. 5 Per disporre con questo criterio papiri che presentano in parallelo la stessa porzione dell Eneide sarebbero state necessarie scelte arbitrarie o l individuazione di ulteriori criteri distintivi per stabilire una priorità; inoltre, un ordinamento basato sul testo contenuto avrebbe presupposto che si fosse trovata risposta alla domanda: quale testo? Privilegiando il modello latino come punto di riferimento assoluto si sarebbe diminuita l importanza delle traduzioni, che costituiscono la particolarità di questi manoscritti; d altronde, non è parso opportuno conferire centralità neppure alle traduzioni stesse, che non rimandano a una medesima uulgata, ma costituiscono compilazioni diverse l una dall altra e non possono perciò servire, poste in successione testuale secondo il dettato virgiliano, alla ricostruzione di un testo unitario originariamente continuo. [2]

5 gico dal IV al VI secolo. I primi due papiri (PBerol inv , PFuad 5) sono caratterizzati da scritture corsive documentarie e organizzazione della pagina in quattro colonne (latina-greca, latina-greca); nello stesso modo è impaginato anche il terzo (PSI 756), che si distingue per le scritture posate ma informali, di livello non ancora librario. Si mostra invece librario, sotto ogni aspetto, l allestimento dei manoscritti seguenti, che presentano due colonne per pagina e scritture più pregiate dal punto di vista calligrafico. Il quarto (PRyl PCair PMed 1), fra i glossari virgiliani, costituisce il solo caso noto di accostamento di una minuscola primitiva latina a una maiuscola greca assimilabile alla maiuscola biblica; i testimoni quinto, sesto e settimo (POxy 1099, POxy 3553, PVindob L 24) 6, pergamenacei, per la parte latina offrono realizzazioni qualitativamente non mediocri dell onciale BR, affiancate, nelle colonne greche, da maiuscole bibliche vere e proprie. L ottavo papiro (PVindob L 62) è caratterizzato da scritture inclinate, minuscola quella latina, maiuscola ogivale quella greca. Alla stessa tipologia grafica appartengono anche i due testimoni esclusi da questa prima parte del corpus, PColt 1 e Ambr., che da tutti i precedenti, verosimilmente allestiti in Egitto dove furono rinvenuti, si distinguono per la probabile origine siropalestinese. A ciascuno dei papiri considerati è dedicata trattazione specifica contenuta in una singola scheda, nella quale sono innanzitutto indicati: luoghi virgiliani testimoniati; provenienza ovvero luogo di ritrovamento, accertato o presunto; luogo di attuale conservazione; materiale (papiro, pergamena); dimensioni; datazione; numero assegnato nei principali repertori tematici (BKT = Berliner Klassikertexte; CLA = Codices Latini Antiquiores; CPL = Corpus papyrorum Latinarum; LDAB = Leuven Database of Ancient Books, MP 3 = Mertens-Pack 3 = Catalogue des papyrus littéraires grecs et latins, riferimenti bibliografici (prima edizione e successive, menzioni significative nella letteratura critica, riproduzioni fotografiche a stampa o in archivi informatici). Si danno di seguito, in esteso: una descrizione dello stato materiale del papiro, accompagnata, quando possibile, dalla ricostruzione dei connotati del manoscritto integro dal quale esso proviene; una descrizione paleografica, che si completa, tramite individuazione di confronti, con una proposta di datazione; notizie su aspetti notevoli dell opera dello scriba e di eventuali altre mani presenti sul papiro; una panoramica delle principali caratteristiche del testo latino e greco che, in alcuni casi, conducono a ve- 6 Con qualche incertezza per PVindob L 24. [3]

6 rosimili ipotesi sulle modalità di composizione del glossario e sulla collocazione del frammento all interno del codice originario; informazioni sulle circostanze dell autopsia e sugli strumenti ausiliari adoperati per la lettura. Nel presentare il testo dei papiri ho cercato di rendere tipograficamente le caratteristiche degli esemplari nel modo più fedele possibile; non faccio uso delle lettere maiuscole a meno che non attribuisca loro uno specifico valore distintivo, sempre reso esplicito; e non appongo segni (accenti, spiriti o di altro genere) che non siano effettivamente riscontrabili sul manoscritto. A sinistra delle righe colloco la numerazione delle righe stesse e la corrispondenza coi versi virgiliani; tra parentesi tonde eventuali numerazioni parziali di singoli frammenti, tra parentesi quadre numeri di righe interamente restituite, delle quali ho ritenuto opportuno postulare l esistenza. Per la ricostruzione delle parti latine mancanti seguo soprattutto Geymonat 2008 e ne adotto anche il sistema di sigle nell indicare i manoscritti virgiliani in apparato e commento 7. Non essendo possibile dar conto di varianti, deviazioni dalla norma ortografica, errori di copia e omissioni, le parole latine restituite in assenza di tracce sono proposte exempli gratia, soprattutto per fornire un contesto alla traduzione 8. Per quanto riguarda le ricostruzioni delle parti greche, mi sono attenuto al metodo comparativo che, a partire dalle intuizioni di M. Norsa, è stato perfezionato da H. Maehler e seguito poi da W.E.H. Cockle e J. Kramer 9 ; il procedimento prevede il confronto del testo del papiro considerato con quello degli altri glossari virgiliani 10, coi glossari bilingui antichi di tradizione papiracea (GB I-II) e con quelli di tradizione medievale (CGL) 11. In apparato, segnalo le letture dei precedenti 7 Quando necessario, ho usato per confronto Mynors Mi è nota l esistenza della nuova edizione dell Eneide in Conte 2009, apparsa tuttavia troppo di recente perché potessi giovarmene in questa parte del mio studio. 8 Ho fiducia che il lettore, consapevole della differenza di valore ecdotico fra lezioni effettivamente presenti sul manoscritto e lezioni ricostruite, non resterà ingannato. 9 Rispettivamente Norsa 1928, Maeher 1979, Cockle 1983, Kramer 1990, Id. 1996a. 10 Per gli otto papiri inclusi in questa prima parte i riferimenti si intendono interni al corpus; per PColt 1 seguo l edizione in Casson-Hettich 1950, per Ambr. quella in Kramer 1996a. Di quest ultimo testimone, una nuova trascrizione è in Scappaticcio 2009c; a causa della troppo recente uscita, l ho potuta tener presente solo per il riscontro di alcuni luoghi critici. 11 In rapporto a ciò, per brevità, mi riferirò sempre, di seguito, a pap. = papiri bilingui dell Eneide e gloss. = testi contenuti in GB I-II e CGL. Per i fondamenti del metodo vd. soprattutto Gaebel 1970, pp , Maehler 1979, pp , Rochette 1989, Id. 1990, pp , Kramer [4]

7 editori solo quando si distinguano nettamente dalle mie; salvo in rari casi, diverse interpretazioni delle tracce per identiche lezioni non sono riportate. In commento, condotto riga per riga, discuto le mie proposte d interpretazione e ricostruzione, evidenziando sempre i dati emersi dal confronto fra pap. e gloss. Il segno ~, posto fra lemma e glossa, dev essere letto corrisponde a 12. Pongo fra parentesi quadre numeri di righe di papiri dove parole interamente o parzialmente ricostruite non forniscono un termine di paragone sicuro; fra parentesi tonde, riferimenti alle righe secondo la numerazione dei precedenti editori, quando differisca dalla mia. Ho concluso l opera colla compilazione di un indice alfabetico dei lemmi latini, affiancati dalla rispettiva traduzione. Più attestazioni di uno stesso lemma sono riportate secondo l ordine di apparizione nei papiri. Seguono i riferimenti bibliografici. 12 Cf. Körte 1913, p [5]

8 [6]

9 1. PBerol inv A-B = PCongrXV 3 (= Π 1 ) Aen. I , , , , , , , , , , , , , , , 528,?, , , 627, 628, , , ; II 50-53, 60-62, 71-73, 84-86, ,? Prov.: Fayyum, Egitto 13 Berlino, Ägyptisches Museum Papiro A1+2+3: 32,5 27 cm 14 A1: 7,2 11 cm A2: 5,4 4,6 cm A3: 23, 7 27 cm B1: 10,6-13,2 19,4 cm B2: 8 10,4 cm B3: 3,3 3,8 cm B4: 4,4 4,8 cm B5: 3,8 5,6 cm B6: 8,6 7,7 cm B7: 6,2 6 cm IV 2 BKT IX 39 CLA Add. I 1813 LDAB 4149 MP Ed.: Maehler 1979 Bibliogr.: Maehler 1975, p. 13 (n 8); Maehler 1978, pp ; Seider 1978, pp (n 65); Tjäder 1980, p. 84; Petrucci 1982, pp ; Breveglieri 1983, pp. 9 n. 13, 45; Gigante 1986, pp ; Mertens 1987, p. 202; Petrucci 1987, p. 964; Rochette 1989, pp ; Rochette 1990, passim; Pecere 1991, p. 59; Kramer 1996b, p. 38 n. 54; Radiciotti 1996, pp ; Rochette 1996b, p. 72; Radiciotti 13 Il papiro fa parte di un acquisto di materiali provenienti dal Fayyum, cf. Maehler 1979, p. 20, CLA Add. I 1813; nulla di più emerge dagl inventari dell Ägyptisches Museum di Berlino. Maehler, ibid., p. 18, colloca ipoteticamente il manoscritto nell Arsinoite. 14 A1+2+3 secondo la disposizione dei frammenti nella cornice al momento dell autopsia. 15 Di seguito non farò riferimento a Maehler 1975 e Id. 1978, interamente ripresi e ampliati in Id [7]

10 1997, p. 124; Rochette 1997a, pp. 189 n. 86, 193 n. 101, 304 n. 218, ; Degni in Cavallo-Crisci-Messeri-Pintaudi 1998, p. 167; Rochette 1999, pp. 328, ; Buzi 2005, pp. 61, (n 49); Schiano 2005, p. 214 n. 25; Fressura 2007, passim; Cugusi 2008, p. 525 n. 252; Fressura 2009a, passim; Fressura 2009b, passim; Scappaticcio 2009a, p. 120 Riprod.: Maehler 1975, p. 23; Maehler 1978, p. 99; Seider 1978, tav. XXXVII; Maehler 1979, tav. III; CLA Add. I, tav. Ib; BKT IX tavv Compongono Π 1 dieci frammenti di codice papiraceo, conservati in due cornici (A, B). I frr. A1+2+3 costituiscono insieme la gran parte di un bifoglio 16 ; i frr. da B1 a B7 appartengono ad altrettanti fogli separati del manoscritto. Tutti i frammenti, dai più piccoli ai più consistenti, presentano margini lesi e superfici danneggiate da abrasioni, dilavamento e fori, anche dovuti all azione di insetti carticoli, specialmente per i frr. B2-7. Evidente una kollesis in A3, che, rispetto al lato, s individua presso l estremità destra del frammento e si estende in discesa verso l esterno, con una sovrapposizione di 2,7 cm; del kollema seguente restano 2,5 cm fino al taglio originario del foglio 17. Ogni pagina del codice conteneva due colonne latine colle rispettive colonne greche affiancate, per un totale di quattro colonne di scrittura (L1-G1; L2-G2). Misurata sui diversi frammenti, l ampiezza delle colonne risulta irregolare, ma è possibile indicare per quelle latine un valore medio di 3-3,5 cm 18, di poco maggiore per le colonne greche, che oscillano fra 3 e 4,5 cm 19. Nonostante queste variazioni, sembra che le misure delle colonne latine e greche fossero stabilite a priori per ciascuna pagina 20 ; si ri- 16 A1 è a sua volta composto da tre frustuli contigui ma staccati; di questi, nelle fotografie a infrarosso del papiro conservate presso l Ägyptisches Museum di Berlino ed eseguite prima che la sistemazione dei frammenti divenisse definitiva (precedono certamente l opera di Maehler 1979), uno figura separato come B8, un altro è del tutto assente. 17 Se i kollemata del rotolo resecato per la preparazione dei bifogli erano oblunghi, un ulteriore kollesis poteva trovarsi nella parte lacunosa fra A1 e A3, a cm da quella ancora visibile; altrimenti, i kollemata dovevano essere più ampi di 30 cm, considerata la larghezza ricostruibile per il bifoglio integro di A Eccezionali il valore minimo di 2,4 cm ipotizzabile per la colonna latina superstite di B7 e quello massimo di 4,3 cm ipotizzabile per quella di B4. 19 Per la stima delle colonne greche si considerano solo i valori delle G1, che, diversamente dalle G2, hanno un ben definito margine destro. 20 Diversamente, è probabile che in Π 3 la posizione del margine sinistro delle colonne greche fosse stabilito a colonne latine già scritte, in funzione della più lunga [8]

11 scontrano infatti casi di righe latine lunghe che, oltrepassando il margine sinistro assegnato alla colonna greca, spingono verso destra la riga greca corrispondente, cosicché la prima glossa è posta accanto all ultimo lemma senza spazio interposto, come ad es. a r. 47. Lo stesso luogo dimostra che, nelle G1, righe troppo estese per rientrare nella larghezza della propria colonna continuavano insinuandosi nell interlinea fra due righe della vicina L2 21 ; s intuisce così che, su ciascuna pagina, L1 e L2 erano scritte prima di G1 e G2 22. Coi dati desumibili da A1+2+3 e B1, è possibile misurare uno spazio scrittorio complessivo, considerata la lunghezza non costante delle righe nelle G2, di 12,5 25 cm circa; delle sei pagine sulle quali una stima è ancora possibile, quattro contengono 29 righe di scrittura, le altre due rispettivamente 28 e 30. Il margine interno di un foglio integro doveva misurare intorno a 1,5 cm al recto e in media 2 cm al verso, dov era tuttavia variabile e la scrittura giungeva talora a lambire il punto di piegatura del bifoglio. Stesso valore medio di 2 cm vale per il margine esterno recto, al verso 2-2,5 cm o poco più 23. Resta in A3 parte del margine superiore per 1,5 cm, che suppongo più ampio di almeno 1 cm; il margine inferiore è perduto, ma è plausibile che misurasse almeno quanto il margine superiore. Per i fogli integri di A1+2+3 si può ricostruire la dimensione reale di 16,2 30 cm ciascuno 24. Il disegno seguente, proporzionato alle misure finora indicate, rappresenta il bifoglio di A1+2+3 ed è realizzato ipotizzando un margine superiore di 2,5 cm e uno inferiore ampio almeno altrettanto. riga di ciascuna di queste. Seider 1978, p. 158, rileva in Π 1, rispetto ai simili Π 2 e Π 3, «die geringste Sorgfalt in der Schrift und in der Anordnung des Textes». 21 Cf. Maehler 1979, p. 20, Seider 1978, p Questo comportamento dello scriba di Π 1 è sistematico; nella stessa situazione, invece, gli scribi di Π 2 e Π 3 non invadono L2, ma vanno a capo. 22 Ibid. 23 A un estremità di A3 (destra rispetto al lato ) resta una porzione di margine esterno certamente integro, esteso fino al taglio originario del foglio. 24 Risulta confermata la stima di 16,5 30 cm data da Maehler 1979, p. 20, e riportata in CLA Add. I 1813 e BKT IX 39; per il formato vd. Turner 1977, p. 18 ( gruppo 6 ). [9]

12 Rispetto alla posizione dei frammenti nella cornice al momento della mia autopsia, sempre in riferimento al lato, ho spostato A1 di 3,1 cm verso l alto e A2 di 0,4 cm in basso e a sinistra 25. La scrittura latina è una corsiva nuova 26 ; di base maiuscola è la scrittura greca, anch essa corsiva. Tali scritture, eseguite con rapidità e competenza da una stessa mano (m) 27 che opera in inchiostro nero, mostrano notevole somiglianza nell aspetto generale, come di norma nell ambito della koiné 25 Ho comunicato l opportunità di questi spostamenti a Fabian Reiter, responsabile della raccolta berlinese. 26 Radiciotti 1997, p. 124; di scrittura corsiva, documentaria ovvero usuale, parlano Maehler 1979, p. 20, Seider 1978, p. 158, Petrucci 1982, pp , Rochette 1999, p. 328 (per il latino e il greco), e CLA Add. I 1813, Breveglieri 1983, p. 9 n. 13 (per il solo latino); per la scrittura latina, imprecisa la definizione di «semionciale» data da Buzi 2005, p Cf. Maehler 1979, p. 20, BKT IX 39. [10]

13 documentaria grecolatina 28. In A1+2+3 e B1 le lettere latine e greche variano in altezza e larghezza da 3 a 5 mm; evidenti in fine di riga prolungamenti ornamentali dei tratti orizzontali, con terminazione talora uncinata, orientata verso il basso in a/α, ε, verso l alto in e, t, ϲ. Si riscontrano inoltre, nel latino, lettere ingrandite, per lo più in righe corte e in qualsiasi posizione (rr. 19, 76, 158, 161, 163). In B2-7 la scrittura, di aspetto più minuto e vergata con punta più sottile 29, tende in ogni caso a non superare 3 mm di larghezza; non c è tuttavia ragione di supporre un cambio di mano. Hanno i- dentico tracciato a/α, e/ε, h/η, i/ι, o/ο, p/ρ, u/υ; n condivide con ν la forma maiuscola (N) 30, ma si trova talora in forma minuscola e, in tal caso, è molto simile a π. Normale in questo contesto grafico la frequente infrazione dello schema bilineare in alto e in basso 31 ; le aste verticali montanti non sono ornate. Sopra linea sono spesso posti u/υ 32, specialmente dopo q e nel dittongo ου. Entrambe le scritture presentano un ampio sistema di legature, che possono ricorrere in forme simili nel latino e nel greco (ad es. ei/ει; et/εϲ in fine di riga; ti/δι). In A1+2+3 e B1 la sequenza -que è sempre abbreviata -q 33, ma, da B2 in poi, essa appare in forma estesa, salvo il caso di r. 326 (B6 ); καί è sempre abbreviato ϗ, ma, senza apparente ragione, non a r. 350 (forse anche a r. 297). Rare altre abbreviazioni: solo a rr. 19, 94, si trova ν reso con un tratto orizzontale sopra la vocale precedente, in entrambi i casi in fine di riga e in condizioni di spazio carente; solo a rr. 88, 157, è a- doperato il segno per il dittongo αι 34 (come in καί), altrove scritto per esteso. Assente lo iota muto. Non si riscontrano righe in ekthesis, eccetto per la parte greca di r. 176, che non si spiega; i casi di r. 104 (parte greca) e r. 270 (parte latina) sono impropri, poiché determinati da aggiunte a margine (vd. anche più avanti). Persuasivi i confronti proposti in BKT IX 39, ovvero PLond 447 ( d.c.) 35 e PGen 45 (344 d.c.) 36 per la scrittura latina; e 28 Su questo argomento vd. Cavallo Cf. Maehler 1979, p Cf. CLA Add. I Il comportamento dello scriba non è sempre regolare: si trovano, seppure di rado, lettere normalmente montanti che restano confinate nello spazio bilineare e, viceversa, lettere basse che salgono inaspettatamente. 32 Cf. CLA Add. I Ibid. 34 Allen 1899, p. 5 + tav. I = Oikonomides 1974, pp. 137, 173; Gardthausen 1913, p Seider 1972, pp (n 52) + tav. XXVIII. 36 Ibid., pp (n 49) + tav. XXVI. [11]

14 PLond 2574 (27 settembre 359 d.c.) 37. A questi può essere aggiunto Π 2 (meno pertinente invece Π 3 ); utili, inoltre, gli exempla offerti per entrambe le scritture da PSI 110 (IV-V sec.) 38 ; per la scrittura latina da POxy 3660 (seconda mano in particolare: IV-V sec.) 39 ; per la scrittura greca PSI 1565 e 1567 (entrambi IV ex. ) 40. Con ciò, ritengo si possa datare Π 1 alla seconda metà del IV sec. 41 ; non dubito, inoltre, che il manoscritto sia stato allestito in Egitto 42, probabilmente nell ignota località del suo ritrovamento. Non si rilevano sul papiro mani diverse da quella di m, che, dove le ritiene opportune, esegue correzioni tramite depennatura o aggiunta di testo (rr. 68, 104, 270; forse anche r. 224), probabilmente in scribendo. Molto fedele risulta la copia dall antigrafo latino; sono quasi certamente dovuti allo scriba r. 65 alloquitur per adloquitur; r. 218 fr]eṃit per fremet; r. 223 g]eṇit[u]s per genitum; r. 234 tẹṇẹnt per tenet; r. 269 a fret[a per at freta (vd. apparato e commento). Anche l ortografia è eccezionalmente esatta 43 : pressoché esente da irregolarità il latino (incerto ei per i a r. 192; probabile f per ph a r. 279) 44 ; nel greco si trovano solo quattro casi di scambio ι ~ ει (rr. 47, 71, 76, 253) 45 e un probabile ϲϲ in luogo di θ (r. 20); si registra inoltre grafia dissimilata in r. 8 ενπηϲϲουϲι e ancora in r. 20 iṇ plentur, ενπληϲϲονται. Fra gli scribi dei glossari virgiliani considerati, m è il solo, insieme alla mano di Π 2, a non adoperare indiscriminatamente ny efelcistico in qualsiasi posizione; egli infatti, tenendo presente la colonna greca, lo appone quando necessario per evitare iato, anche colla riga successiva, omettendolo altrimenti 46. Riguardo all uso di ν o γ nasale davanti a occlusiva velare, i frammenti non 37 Bell , p tav. LXVII. 38 Lodi 1912, CLA III 288, con riproduzione. 39 Cockle 1984, p tav. VII o 40 Rispettivamente Messeri 2008 e Bastianini Datazioni proposte: Maehler 1979, p. 18, CLA Add. I 1813, Radiciotti 1997, p. 124, IV 2 ; Seider 1978, p. 158, Petrucci 1982, pp , IV-V sec.; Tjäder 1980, p. 84, Rochette 1999, p. 328, V sec. 42 Cf. CLA Add. I Ibid. 44 Diversamente da CLA Add. I 1813, non considererei r. 229 [hau]t quale deviazione dalla norma ortografica; vd. commento. 45 Ι casi di rr. 76, 253, sono rappresentati dalla forma αινιαϲ per Αἰνείαϲ, ipotizzabile anche per r Il criterio sembra in linea di massima rispettato. Appaiono sicuri i casi di rr. 5, 8, 11, 14, 216, probabili quelli di rr. 248, 313, 338; considerato tuttavia r. 352 φαϲιν seguito da r. 353 πλε ι ϲ τ ακιϲ, in tutte le circostanze dubbie ho segnalato la possibile presenza di un anomalo ny efelcistico nel testo ricostruito, integrando ν. [12]

15 conservano alcun luogo certo che illustri il comportamento di m 47. Assenti in Π 1 accenti e altri segni; molto dubbio è un segno di lunga posto a r. 282 sull interiezione latina o, che, qualora effettivo, resterebbe un caso isolato. Fra rr è inserito un tratto orizzontale d inchiostro simile a un segno di paragraphos 48, che potrebbe marcare separazione fra l ultimo lemma di v. 254 e il primo del verso successivo, come avviene regolarmente in Π 4 ; nell intero Π 1, tuttavia, non sono presenti fatti analoghi e l interpretazione della supposta paragraphos potrebbe certamente essere diversa. Con ingegnosa argomentazione, Maehler ha sostenuto che m debba essere identificato col compilatore del glossario. Egli osserva infatti che, rispetto alle colonne latine, nelle colonne greche la penna appare intinta nell inchiostro con maggiore frequenza, suggerendo così una maggiore lentezza di m nello scrivere le parti greche rispetto a quelle latine; questo perché, mentre i lemmi erano semplicemente copiati da un antigrafo (una normale edizione dell Eneide), le glosse dovevano essere elaborate ex nouo, probabilmente tramite la consultazione di altri glossari di contenuto generico o tematico, che imponeva di effettuare pause nella scrittura 49. Il ragionamento di Maehler, risolutivo qualora applicabile allo stato di tutti i frammenti, ha validità certa solo per A3 e perde così di efficacia. Sono peraltro convinto che effettivamente scriba e compilatore del glossario in Π 1 debbano essere identificati e, sebbene i frammenti non sembrino offrire elementi utili per trarre definitiva conferma, credo che rr (B3 ) forniscano un indizio non trascurabile a favore di questa possibilità. 269 a<t> fret[a 270 sicania [e 271 sedes[que Il caso di sicania [e sporgente oltre il margine sinistro della colonna latina si potrebbe definire di ekthesis impropria o secondaria, in quanto non originaria, ma determinata da un aggiunta (cf. r. 104). Il preciso allineamento della porzione ania [e (la prima a è leggermente ingrandita) colle lettere iniziali di rr. 269, 271, e la diversa intensità dell inchiostro suggeriscono infatti che sic sia stato accostato, senza dubbio da m, ad ania [e già scritto 50. È probabile che m, durante l estrapolazione dei lemmi dall antigrafo, a causa 47 Rr. 122, 216 sono di lettura incerta; a rr. 1, 277 il testo è parzialmente caduto. 48 Cf. Seider 1978, pp. 158, Maehler 1979, pp ; vd. anche Rochette 1997a, p. 193 n Cf. ibid., p. 34. [13]

16 della scriptio continua abbia prima selezionato sic come presunto avverbio, ponendolo in fine di r ; accortosi poi della svista, avrebbe rimediato ricostituendo l esatto sicaniae nel modo descritto. Ammessa questa interpretazione, negata una riprova dalla parte greca mancante, r. 270 mostrerebbe un errore di lemmatizzazione che solo il compilatore avrebbe potuto commettere; e che, una volta individuato e corretto nel manoscritto autografo, in una copia successiva sarebbe stato probabimente dissimulato con un ripristino del normale allineamento a sinistra del lemma sicaniae 52. Π 1 presenta un testo dell Eneide completo e continuo, senza aggiunte o alterazioni dell ordo uerborum; l omissione di alcune parole a rr , è accidentale. In A1+2+3 e B1 ogni riga contiene per lo più uno o, in presenza di congiunzioni e preposizioni, due lemmi latini; da B2 in poi, diventano più frequenti i casi di righe con due lemmi anche lunghi, che possono talora aumentare fino a tre 53. In tal modo, un verso virgiliano può risultare scomposto su un numero di righe che varia da tre a sette, pur mantenendosi sulla media di cinque. Salvo che a r. 294 (sempreché correttamente ricostruita), lemmi provenienti da versi differenti non sono mai collocati sulla stessa riga; inoltre, non si riscontra l uso di espedienti grafici per evidenziare il passaggio da un verso all altro, non più immediatamente riconoscibile a causa della scomposizione del testo originario (dubbio, come si è detto, il segno di paragraphos a rr ). In due casi, a un solo lemma latino corrispondono due glosse greche alternative (rr. 22, 199) 54. Considerato il criterio di organizzazione del testo e le sue oscillazioni, Maehler ha operato un tentativo di collocare i frammenti nel codice integro, 51 Un altro caso di errore dovuto a scriptio continua è a r. 44, dove κ(αι) δ[η] traduce etiam, fraindentimento del virgiliano et iam (vd. commento). 52 L eventualità, discussa in commento, che sicaniae fosse seguito sulla stessa riga da saltem, caduto, non costituisce difficoltà; i frammenti mostrano che, in presenza di righe latine lunghe, il margine sinistro della rispettiva colonna è sempre rispettato, essendo invece ammissibile, in mancanza di sufficiente spazio per contenere il testo, oltrepassare il margine sinistro della colonna greca. L ekthesis di r. 270, dunque, che non ha evidentemente alcun valore distintivo, non può essersi determinata neppure per necessità di ricavare maggiore spazio per la riga latina. 53 Costituisce caso isolato r. 284, che contiene 4 lemmi. La maggiore frequenza di righe latine lunghe si registra in coincidenza con una lieve diminuzione di modulo della scrittura e coll uso di uno strumento più appuntito da parte di m (vd. sopra), che, probabilmente, aveva ritenuto necessario sfruttare meglio lo spazio offerto dalla pagina. 54 R. 174, secondo l opinabile ricostruzione di Maehler, costituirebbe un terzo caso. [14]

17 ricostruendo i fascicoli I-III (quaternioni) e IV (quinione) 55. Eseguiti per mio conto i calcoli, confermo i suoi risultati per A1-3, B1-5; colloco diversamente B6-7, a parere di Maehler provenienti rispettivamente da ff. 31 e Il fascicolo I è perduto; II-IV sono rappresentati nel disegno Maehler 1979, pp , dove stabilisce inoltre che, ipotizzata un impaginazione costante oltre il fascicolo IV, l intera Eneide bilingue doveva essere contenuta in un codice di 240 fogli. Sull opportunità di tale calcolo mi trovo in disaccordo; quanto resta oggi dei glossari virgiliani, infatti, non autorizza a supporre l esistenza di una traduzione completa né di tutti i libri dell Eneide né degli stessi libri e- ventualmente scelti. I lemmi in Π 7, testimone della sequenza di versi più avanzati dal punto di vista narrativo, appartengono a Aen. V e costituiscono una selezione, proprio come avviene in Π 5 (Aen. IV-V) e PColt 1 (Aen. IV); salvo il caso particolare di Π 3, gli altri pap. mostrano che probabilmente solo i primi tre libri del poema erano tradotti per intero. 56 Eccetto ovviamente per quanto precede f. 11, ho moltiplicato il numero dei versi perduti fra ciascuna coppia di frammenti consecutivi per il numero medio di righe nelle quali ciascun verso è diviso negli stessi due frammenti considerati; ho diviso il risultato per 29 fino a B2 incluso, per 30 di seguito, supposto che nelle rispettive sezioni il manoscritto contenesse in media tali quantità di righe per colonna; ho ottenuto così il numero di colonne mancanti, che, diviso per 4, dà l equivalente in fogli perduti del codice fra un frammento e l altro. 57 Diversamente da quanto ipotizzabile per Π 6 e Π 8, non risulta che in Π 1 un eventuale titolo o incipit a f. 1 r occupasse spazio rilevante. [15]

18 Il testo presentato di seguito si basa sull autopsia avvenuta nel settembre 2008 presso l Ägyptisches Museum di Berlino 58, dove, per una migliore lettura del testo, ho potuto usufruire anche di una serie completa di fotografie a infrarosso del papiro, già adoperate da Maehler 59. Come già detto, i frammenti sono conservati fra lastre di vetro in due cornici. Per la ricostruzione del testo latino e per la redazione dell apparato critico ho seguito Geymonat 2008, ma non ho tralasciato di effettuare gli opportuni riscontri su Mynors 1972; trascurabili il testo fornito da BKT IX 39 e la trascrizione parziale di Seider 1978 di ff. 11 v, 14 r, entrambi aderenti a Maehler Nel presentare il contenuto dei frammenti pertinenti ai due bifogli del fascicolo II, essendo possibile grazie alle condizioni degli stessi, ho scelto di fornire una ricostruzione completa, che risulta talora d inusuale ampiezza. Tutte le integrazioni di lemmi situati al di fuori di quanto effettivamente conservato sono evidenziate in rosso e, beninteso, devono essere considerate exempli gratia; così pure, a maggior ragione, l ipotesi di ricostruzione da me formulata per f. 13, perduto. Sigle in apparato: M. = Maehler 1979; Gig. = Gigante 1986, p. 34; Myn. = Mynors 1972; Geym. = Geymonat Ringrazio Fabian Reiter per avermi permesso di esaminare il papiro e avermi fornito ogni aiuto possibile. 59 A rr. 135, 234 le fotografie evidenziano due lievi danni subiti dal papiro successivamente alla sua riproduzione. 60 Nonostante in BKT IX, p. XVIII, si dichiari che ogni testo contenuto nel volume «has been dated, described and transcribed anew», è evidente che questo non è stato fatto per il n 39 = Π 1 ; il testo offerto, infatti, è identico a quello di Maehler 1979 e ne replica persino gli errori tipografici (rr. 199 ϲ τ οµατω, 263 [ω µαιϲ, 286 for [tnua]), aggiungendone ulteriori (fra gli altri rr. 210 saeden]s per seden]s, 288 metro per mero, 348 proscuitur per prosequitur). Anche Seider 1978, sebbene comparso prima di Maehler 1979, ne riporta fedelmente le letture (anche di luoghi critici), traendole dal testo concesso in anticipo da Maehler stesso (Seider 1978, p. 158). [16]

19 A3 ( ), coll. 3-4/5-6 f. 11 r Μ. L1-G1 L2-G [24a] [24b] [24c] [24d] I [et ui]s cera κ (αι) τ α ε [. κατα [nudant] γυµ[νουϲι ν [pars ] µε ρ ο [ϲ [in fru]sṭra ειϲ κο[παια secant τεµνουϲ[ι] ueribusq(ue) κ(αι) τ ο ι ϲ οβελιϲκοιϲ tr ementia τ α τ ρεµοντα figunt ενπηϲϲουϲι litore τω αιγιαλω aena τα χαλκια locant εδραζουϲιν alii αλλοι flammasq(ue) ταϲ φλογαϲ ministrant υπηρετουϲι tum uictu τοτ ε τ η τ ρ οφη reuocant ανακ α λουντ αι uires ταϲ δυναµειϲ fusiq(ue) κ(αι) κεχυ µ ενοι per herbam ανα την βοτ[α]ν η(ν) iṇ plentur ενπληϲϲονται ueteris παλαιου bacchi οινου βακ[χου pinguisq(ue) κ (αι)[ [f]e [rina]e [ [postquam [extempta [fames [epulis [24e] [24f] [24g] [41a] [41b] [41c] [41d] [41e] [41f] [41g] [41h] mensaeque ] remotae ] amissos ] lon]g [o ] socios [ ] serm on[e ] re q [ui]r uṇ [t ] sp[emq(ue)] ε λπιδοϲ m[e]t [um]q (ue) κ(αι) φοβου inter [µ]ε [τα]ξ [υ] dubii [..].[.].[ seu uiu [ere] η τ [οι] ζην cre d aṇ [t.(.)]..[.(.)]. εια ν siue ητοι extrem[a.].[ pat i πα ϲ [χειν] nec iam [ exaudire [ [uo]c aṭ oṣ [ praẹ cip u e [ [pius aeneas ] nunc acris ] oronti ] nunc amyci ] casum ] gemit ] et crudelia ] secum ] 1 ε [γκατα, ε [νκατα ϲ [πλαγχνα, ε [γκατα M. 4 fru]s ta M. frustra FMRbcdev, Asper p. 537, 13, Anth. Lat. (De Ecclesia 101), frusta F 1 γr 2 ω, Gramm., Rufin. 56, 22, Don. Ter. Andr. 607, Porph. Hor. c. 4, 2, 50, epod. 16, 35, Aug. contra Faustum XXII 25 8 l. ἐµπ- 17 uires MγR, uiris F 19 βοτ[α]ν pap. 20 impl- M. inpl- Μγ, impl- cett. mss., edd. fort. pro ενπληθονται, i.e. ἐµπλήθονται 22 Βακ[χίου Gig. 23 λ [ιπαρ- dub. M. [24a-d] e.g. restitui [24e-g] e.g. restitui 25 e.g. µακρα 26 τουϲ εταιρουϲ 27 τη ο µιλια 31 [.].[...]. M., [µ]ε [ταξ]υ dub. in commentario 32 [ ]ι M., [αµφιβολο]ι dub. in comm. 34 e.g. ν]ο µ [ι]ϲ εια ν, πι]ϲ τ [ευ]ϲ εια ν..].[..]ειαν M., [νο]µ [ιϲ]ει α ν dub. in comm. 38 e.g. ουδε 41 e.g. εξαιρετωϲ [41a-h] e.g. restitui [17]

20 A3 ( ), coll. 1-2/3-4 f. 11 v Μ. L1-G1 L2-G2 [41i] [41l] [41m] [41n] [57a] [57b] [57c] [57d] [57e] [57f] [57g] [57h] [57i] [fata [lyci [fortemq(ue) [gyan [fortemq(ue) κ(αι)..(.)]ρ [ ] [cloanthum κ]λ ο [αν]θ ον [et iam] κ(αι) δ[η] τ ελοϲ ην finis er aṭ [τ]ε λ ο ϲ ην cum i[u]p pịter οτε [ ο ζ]ευϲ aethere sum mo υ ψηλω αιθερει despiciens κ α θ ο ρ ω ν mare τ η ν θαλαϲϲαν ueliuolum τ η ν αρµενοπετη terrasq (ue) κ (αι) τ α ϲ γ α ϲ [i]a centis [βεβ]λη µεναϲ [li]tọ r a q (ue) [κ(αι) ]τ ουϲ αιγιαλο υϲ [et latos ]κ(αι) πλατειϲ [populos ]δηµουϲ [sic ουτω]ϲ [uertice ]τ η κ ορ[υ]φη [caeli ] [constitit ] [et libyae [defixit [lumina [regnis [atq(ue) illum [talis [iactantem [82a] [82b] [82c] [82d] pectore] τω ϲτηθ[ει] cura]s φρ[οντιδαϲ] tristio]r ϲτυ[γ]ν [οτερα] et la]c rimis κ(αι) δακ [ρυ-] ocul os τουϲ οφθαλµουϲ suffusa υποκεχυµενη nitentis τουϲ λαµπον [τ]αϲ alloquitur προ ϲλαλει uenus η αφρο διτη o qui res ω οϲτιϲ τα πραγµατα hominumq(ue) [[κ(αι)]] των ανθρωπων τε deumq(ue) κ(αι) των θεων aeternis αιωνιαιϲ regis ειθυνειϲ impe riis επιταγαιϲ e t f uḷ mine κ(αι) κεραυνω terres πτοειϲ qụịḍ meus τι ο εµοϲ aen e as αινιαϲ in te ειϲ ϲε committere αµαρτη ϲαι tantum τοϲ[ουτ]ο ν quid tro]es τι οι τρω[ε]ϲ potuer]e εδυνηθ[ηϲαν] quibu]s [οιϲ] tot ] funera ] passis ] cunctus ] [41i-n] e.g. restitui 42 fort. ιϲχυ]ρ [ον], ανδ]ρ [ειον] ιϲχ]υ ρ [ον M. 44 etiam pro et iam uertitur 46 οτ. Μ., utrum οτε an οτι legendum incertus 47 l. αἰθέρι εν αιθερει Μ. 52 [..]λυµεναϲ M., [βεβ]ληµεναϲ negans 57 εν] τ η κ ορ[υ]φη M. [57a-i] e.g. restitui 61 δακ [ρυοιϲ], δακ [ρυϲι ν ] δα κ [ρυϲι] M. 65 adloquitur mss. 68 κ(αι) deleuit, τε s.l. scripsit m 71 l. ἰθύνειϲ 81 εδυναντ [ο M. 82 ].[ M. [82a-d] e.g. restitui [18]

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare... Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo

Διαβάστε περισσότερα

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr !Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr Stato di tensione F A = F / A F Traione pura stato di tensione monoassiale F M A M Traione e torsione stato di tensione piano = F /

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA

ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari Anno 2006-2007 2007 LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA LA DOMANDA DI MONETA Teoria Macro Micro Th.Quantitativa Th.. Keynesiana => Keynes, Tobin Th. Friedman

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές From law to practice-praxis Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γνωρίζετε τι προβλέπει η Οδηγία 2002/14; Sa che cosa

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ...

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ... SBarbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici Esercizi svolti di Antenne - Anno 004 04-1) Esercizio n 1 del 9/1/004 Si abbia un sistema di quattro dipoli hertziani inclinati, disposti uniformemente

Διαβάστε περισσότερα

Immigrazione Studiare

Immigrazione Studiare - Università Vorrei iscrivermi all'università. Dire che vuoi iscriverti Vorrei iscrivermi a un corso. Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario di laurea triennale di laurea magistrale di dottorato

Διαβάστε περισσότερα

Moto armonico: T : periodo, ω = pulsazione A: ampiezza, φ : fase

Moto armonico: T : periodo, ω = pulsazione A: ampiezza, φ : fase Moo armonico: equazione del moo: d x ( ) = x ( ) soluzione: x ( ) = A s in ( + φ ) =π/ Τ T : periodo, = pulsazione A: ampiezza, φ : fase sposameno: x ( ) = X s in ( ) velocià: dx() v () = = X cos( ) accelerazione:

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 12 η ενότητα: Giorno e notte estate. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 12 η ενότητα: Giorno e notte estate. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 12 η ενότητα: Giorno e notte estate. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 6 η ενότητα: Riflessione lessicale allenamento e sport Μήλιος Βασίλειος Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 5: Παραδείγματα με επαγγελματική ορολογία, αγγελίες και ασκήσεις Κασάπη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Κύριο Μέρος

Ακαδημαϊκός Λόγος Κύριο Μέρος - Επίδειξη Συμφωνίας De modo geral, concorda-se com... porque... Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου Tende-se a concordar com...porque... Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου Parlando in termini

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

Domande di lavoro CV / Curriculum

Domande di lavoro CV / Curriculum - Dati personali Όνομα Nome del candidato Επίθετο Cognome del candidato Ημερομηνία γέννησης Data di nascita del candidato Τόπος Γέννησης Luogo di nascita del candidato Εθνικότητα / Ιθαγένεια Nazionalità

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Corrispondenza Auguri

Corrispondenza Auguri - Matrimonio Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Per congratularsi con una coppia appena sposata Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Per congratularsi

Διαβάστε περισσότερα

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55)

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DipSUm) DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA CLASSICA (XIII Ciclo) TESI DOTTORATO in LETTERATURA GRECA Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione,

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 1 η ενότητα: Riflessione grammaticale - il passato prossimo Μήλιος Βασίλειος Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 11 η ενότητα: Appuntamenti nel tempo libero. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 11 η ενότητα: Appuntamenti nel tempo libero. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 11 η ενότητα: Appuntamenti nel tempo libero. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 6 η ενότητα: La famiglia italiana e la televisione. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 6 η ενότητα: La famiglia italiana e la televisione. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6 η ενότητα: La famiglia italiana e la televisione Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Immigrazione Studiare

Immigrazione Studiare - Università Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Dire che vuoi iscriverti Θα ήθελα να γραφτώ για. Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Scrittura accademica Apertura

Scrittura accademica Apertura - Introduzione Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

Esercizi sulla delta di Dirac

Esercizi sulla delta di Dirac Esercizi sulla delta di Dirac Corso di Fisica Matematica, a.a. 013-014 Dipartimento di Matematica, Università di Milano 5 Novembre 013 Esercizio 1. Si calcoli l integrale δ(x) Esercizio. Si calcoli l integrale

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΕΓΑΤΟ 7. ΣΧΗΕ Ε Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΕ ΕΙ ΦΙΛΑΡΙ ΜΕΡΙΤΕςΟΛΙ Ι ΤΥΤΕΛΑ ΠΡΕΣΕΝΤΙ ΑΛΛ ΙΝΤΕΡΝΟ ΕΛΛ ΥΝΙΤΑ Ι ΠΑΕΣΑΓΓΙΟ ΛΟΧΑΛΕ ΑΓΡΙΧΟΛΟ ΠΕΡΙΥΡΒΑΝΟ

ΑΛΛΕΓΑΤΟ 7. ΣΧΗΕ Ε Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΕ ΕΙ ΦΙΛΑΡΙ ΜΕΡΙΤΕςΟΛΙ Ι ΤΥΤΕΛΑ ΠΡΕΣΕΝΤΙ ΑΛΛ ΙΝΤΕΡΝΟ ΕΛΛ ΥΝΙΤΑ Ι ΠΑΕΣΑΓΓΙΟ ΛΟΧΑΛΕ ΑΓΡΙΧΟΛΟ ΠΕΡΙΥΡΒΑΝΟ ΑΛΛΕΓΑΤΟ 7 ΣΧΗΕ Ε Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΕ ΕΙ ΦΙΛΑΡΙ ΜΕΡΙΤΕςΟΛΙ Ι ΤΥΤΕΛΑ ΠΡΕΣΕΝΤΙ ΑΛΛ ΙΝΤΕΡΝΟ ΕΛΛ ΥΝΙΤΑ Ι ΠΑΕΣΑΓΓΙΟ ΛΟΧΑΛΕ ΑΓΡΙΧΟΛΟ ΠΕΡΙΥΡΒΑΝΟ ΣΧΗΕ Α Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΑ ΦΙΛΑΡΙ Γ 1 Στραλχιο χαρτογραφια Ιλ φιλαρε ϖιστο

Διαβάστε περισσότερα

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3 1 Prof. POGGI Flaminio ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 CONOSCENZE Il sistema verbale greco (presente, imperfetto, futuro, aoristo, perfetto, piuccheperfetto; congiuntivo e suo uso in proposizioni

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Enrico Borghi LE VARIABILI DINAMICHE DEL CAMPO DI DIRAC

Enrico Borghi LE VARIABILI DINAMICHE DEL CAMPO DI DIRAC Enrico Borghi LE VARIABILI DINAMICHE DEL CAMPO DI DIRAC Richiami a studi presenti in fisicarivisitata Leggendo Le variabili dinamiche del campo di Dirac si incontrano richiami ai seguenti studi (a) L equazione

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

L'edizione critica digitale di frammenti: problemi teorici e soluzioni tecniche

L'edizione critica digitale di frammenti: problemi teorici e soluzioni tecniche III Incontro di Filologia Digitale Verona, 3-5 Marzo 2010 L'edizione critica digitale di frammenti: problemi teorici e soluzioni tecniche Matteo Romanello Center of Computing for Humanities - King's College,

Διαβάστε περισσότερα

Giuseppe Guarino - CORSO DI GRECO BIBLICO. Lezione 11. L imperfetto del verbo essere. ἐν - ἀπό. ἡ ἀρχὴ - ἀρχὴ

Giuseppe Guarino - CORSO DI GRECO BIBLICO. Lezione 11. L imperfetto del verbo essere. ἐν - ἀπό. ἡ ἀρχὴ - ἀρχὴ Lezione 11 L imperfetto del verbo essere. ἐν - ἀπό ἡ ἀρχὴ - ἀρχὴ Abbiamo studiato il verbo εἰµί al presente. Adesso lo vedremo al passato (diremo così per semplicità) espresso con il tempo Imperfetto.

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 4 η ενότητα: Descrivo me stesso. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 4 η ενότητα: Descrivo me stesso. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4 η ενότητα: Descrivo me stesso Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ιταλική Γλώσσα Β1. 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato Ελένη Κασάπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps.

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. 1 L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. Il punto di partenza del nostro studio del capitolo finale del Vangelo

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 5 η ενότητα: L abbigliamento e la casa. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 5 η ενότητα: L abbigliamento e la casa. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5 η ενότητα: L abbigliamento e la casa Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

Corrispondenza Lettera

Corrispondenza Lettera - Indirizzo Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Formato indirizzo italiano: via, numero civico località, Mr. J. Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI

PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI Eos XCIX 2012 ISSN 0012-7825 PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI di BENEDETTO BRAVO ABSTRACT: Most of the Herodotean and

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Gentilissimo, Gentilissimo, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Gentilissima, Gentilissima, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Gentili Signore e Signori, Gentili

Διαβάστε περισσότερα

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA Avevo gia composta e spedita per la pubblicazione la nota alia prima delle tre iscrizioni qui trattate, quando mi fu segnalato Γ articolo di M. Guarducci, Tracce

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 25 Ιουλίου 2002 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε το µέλλον της υγειονοµικής περίθαλψης και της µέριµνας για τους ηλικιωµένους: εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Capitolo 4 Funzione di trasferimento

Capitolo 4 Funzione di trasferimento Capiolo 4 Funzione di rasferimeno Fondameni di conrolli auomaici 3/ed P. Bolzern, R. Scaolini, N. Schiavoni Fondameni di conrolli auomaici 3/ed P. Bolzern, R. Scaolini, N. Schiavoni Fondameni di conrolli

Διαβάστε περισσότερα

Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome

Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome - Intestazione Greco Italiano Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Egregio Prof. Gianpaoletti, Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome Αγαπητέ κύριε, Gentilissimo,

Διαβάστε περισσότερα

Verso un approccio cartografico

Verso un approccio cartografico Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze del Mondo Antico SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN: Scienze linguistiche, filologiche e letterarie INDIRIZZO: Filologia classica

Διαβάστε περισσότερα

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze Incontri triestini di filologia classica 9 (2009-2010), 153-173 Tommaso Braccini Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze «Talento limitato personalità poco simpatica

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Giovanni Parmeggiani 16 August 2012

Copyright 2012 Giovanni Parmeggiani 16 August 2012 Histos 6 (2012) 214 27 SUI FONDAMENTI DELLA TESI ANTICA DELLA PATERNITÀ ANASSIMENEA DEL TRICARANO: MIMESI STILISTICA E ANALOGIE TRA I PROEMI STORIOGRAFICI DI ANASSIMENE DI LAMPSACO E DI TEOPOMPO DI CHIO

Διαβάστε περισσότερα

Agazia Scolastico, Epigrammi

Agazia Scolastico, Epigrammi Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale Ciclo XXVI Anno di discussione 2014 Agazia Scolastico, Epigrammi Introduzione, testo critico

Διαβάστε περισσότερα

L Oratio IV di Temistio

L Oratio IV di Temistio Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Lettere e Filosofia Dottorato di Ricerca in Civiltà e tradizione greca e romana (XX ciclo) L Oratio IV di Temistio Studio sulla tradizione manoscritta, testo

Διαβάστε περισσότερα

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca. di GIANNI MONTEFAMEGLIO

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca. di GIANNI MONTEFAMEGLIO FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 15 Le preposizioni greche Le principali preposizioni della lingua greca di GIANNI MONTEFAMEGLIO Più che mandare subito a memoria le preposizioni greche che

Διαβάστε περισσότερα

IL FRAMMENTO TRAGICO ADESPOTO F 665 K.-SN. (= PSI XIII 1303). UNA TRAGEDIA TEBANA? * Lexis

IL FRAMMENTO TRAGICO ADESPOTO F 665 K.-SN. (= PSI XIII 1303). UNA TRAGEDIA TEBANA? * Lexis IL FRAMMENTO TRAGICO ADESPOTO F 665 K.-SN. (= PSI XIII 1303). UNA TRAGEDIA TEBANA? * Le Fenicie di Euripide furono un dramma di successo, apprezzato dal pubblico ateniese e destinato dopo la morte dell

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις 1 Παναγιώτης Ἀρ. Ὑφαντῆς Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ἑρμηνευτικές κατευθύνσεις καί κριτικές ἐπισημάνσεις Σκοπός τῆς παρούσας μελέτης 1 εἶναι ὁ ἐντοπισμός καί ὁ κριτικός

Διαβάστε περισσότερα

IL SISTEMA DELLA SINTASSI DI APOLLONIO DISCOLO

IL SISTEMA DELLA SINTASSI DI APOLLONIO DISCOLO IL SISTEMA DELLA SINTASSI DI APOLLONIO DISCOLO di Ludwig Lange Titolo originale dell opera Das System der Syntax des Apollonios Dyscolos Göttingen 1852 da https://archive.org/index.php Traduzione dal tedesco

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Tabella 1. ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013 (cessazioni anno 2012 budget 2013) Trattamento complessivo (onere individuale annuo)

Tabella 1. ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013 (cessazioni anno 2012 budget 2013) Trattamento complessivo (onere individuale annuo) Tabella 1 ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013 (cessazioni anno 2012 budget 2013) (onere individuale TOTALE Cessazioni anno 2012 Budget disponibile calcolato sul 20% risparmio cessazioni 2012 cessate anno

Διαβάστε περισσότερα

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ

WEBQUESTS. Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ WEBQUESTS Νέα µεθοδολογία στην ιδακτική Ξένων Γλωσσών Μ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Ερώτηµα: Πώς να µπορούµε να εισάγουµε το ιαδίκτυο στην διδακτική της ξένης γλώσσας µε αποτελεσµατικό τρόπο; WebQuest? Ένα WebQuest αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 7 η ενότητα: il calcio e lo sport in Italia. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 7 η ενότητα: il calcio e lo sport in Italia. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7 η ενότητα: il calcio e lo sport in Italia Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ref.:235/CON Rome, 8 September English (click here) Français (cliquez ici) Español (haga click aqui) Italiano (clicca qui) Ελληνική (κλικ εδώ)

Ref.:235/CON Rome, 8 September English (click here) Français (cliquez ici) Español (haga click aqui) Italiano (clicca qui) Ελληνική (κλικ εδώ) Ref.:235/CON Rome, 8 September 2016 English (click here) Français (cliquez ici) Español (haga click aqui) Italiano (clicca qui) Ελληνική (κλικ εδώ) Prot.: 235/CON Roma, 8 Settembre 2016 Ordine del giorno

Διαβάστε περισσότερα

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ avere Η essere + ΜΕΤΟΧΗ ΡΗΜΑΤΟΣ Ieri =χθες Verbi in are Verbi in ere Verbi in ire ( -ato ) (-uto ) ( -ito ) Da Kalantzi Vasiliki Parlare=μίλησα Ιο ho parlato Tu hai parlato

Διαβάστε περισσότερα

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety European Parliament 2014-2019 Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 14.12.2016 2016/2175(DEC) AMENDMENTS 1-12 Giovanni La Via (PE592.295v02-00) Discharge 2015: European Centre for

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

CLAUDIO DE STEFANI. Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario *

CLAUDIO DE STEFANI. Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario * Incontri di filologia classica 11 (2011-2012), 217-231 CLAUDIO DE STEFANI Per una nuova edizione degli epigrammi di Paolo Silenziario * L aureo consiglio di Martin West secondo cui, prima di accingersi

Διαβάστε περισσότερα

scampoli iv (*) 1. BGU IV 1089: Πῶις, Σενεθῶθις e altrο.

scampoli iv (*) 1. BGU IV 1089: Πῶις, Σενεθῶθις e altrο. «Aegyptus» 94 (2014), pp. 63-74 scampoli iv (*) 1. BGU IV 1089: Πῶις, Σενεθῶθις e altrο. 2014 Vita e Pensiero / Pubblicazioni dell università cattolica del sacro cuore la disponibilità delle immagini in

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

SF4750MOT νέο. Λειτουργίες. Εκδόσεις. cortina

SF4750MOT νέο. Λειτουργίες. Εκδόσεις. cortina SF4750MOT νέο Compact φούρνος μικροκυμάτων + γκριλ, 45εκ. ύψος, Cortina, Ορείχαλκος Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Αισθητική/Χειρισμός Σειρά Cortina Ορείχαλκος με χρυσές λεπτομέρειες Αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 41 1. his, abhinc multis annis: Nα γραφούν οι ισοδύναμες μορφές. 2. coluisse: Να συνταχθεί αναλυτικά το απαρέμφατο. 3. proinde

Διαβάστε περισσότερα

Le origini della teologia aristotelica: il libro Lambda della Metafisica di Aristotele HANDOUT

Le origini della teologia aristotelica: il libro Lambda della Metafisica di Aristotele HANDOUT 1 SEMINARIO DI FILOSOFIA MEDIEVALE 2017 Le origini della teologia aristotelica: il libro Lambda della Metafisica di Aristotele Rita Salis Padova, 25 gennaio 2017 HANDOUT 1) Aristot. Metaph. Λ 1, 1069 a

Διαβάστε περισσότερα

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L Μεταλλικό χρώμα κατάλληλο για κάθε επιφάνεια για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους. Εάν η επιφάνεια είναι λευκή δεν χρειάζεται αστάρι. Η Σειρά αποτελείται από 7 ελκύστηκα χρώματα.

Διαβάστε περισσότερα

SUL RITROVAMENTO DI UN MANOSCRITTO DEL MONASTERO DI «ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΛ»

SUL RITROVAMENTO DI UN MANOSCRITTO DEL MONASTERO DI «ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΛ» ZIMs M 111,ISS \K IS SUL RITROVAMENTO DI UN MANOSCRITTO DEL MONASTERO DI «ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΛ» ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ EK TOT ΜΘ', 1994-1998, TOMOT ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΠΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PRAXIS» PROGRAMMA PRAXIS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DIRETTIVA EUROPEA 2002/14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PRAXIS» PROGRAMMA PRAXIS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DIRETTIVA EUROPEA 2002/14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PRAXIS» PROGRAMMA PRAXIS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DIRETTIVA EUROPEA 2002/14 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Μ- Η ΕΜΠ Επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche. di GIANNI MONTEFAMEGLIO

FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche. di GIANNI MONTEFAMEGLIO FACOLTÀ BIBLICA CORSO: GRECO BIBLICO 1 LEZIONE 13 La seconda declinazione greca La seconda delle tre declinazioni greche di GIANNI MONTEFAMEGLIO Abbiamo visto, nella lezione precedente, che la prima declinazione

Διαβάστε περισσότερα

A) INFINITO. Physica III.6

A) INFINITO. Physica III.6 A) INFINITO Physica III.6 206a9 Ὅτι δ' εἰ µὴ ἔστιν ἁπλῶς, πολλὰ ἀδύνατα a10 συµβαίνει, δῆλον. τοῦ τε γὰρ χρόνου ἔσται τις ἀρχὴ καὶ τελευτή, καὶ τὰ µεγέθη οὐ διαιρετὰ εἰς µεγέθη, καὶ ἀριθµὸς οὐκ ἔσται ἄπειρος.

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση) ΕΠΙΠΕΔΑ Β (Β1 και Β) NOΕΜΒΡΙΟΣ 013 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ *

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * Μεταξύ των αρχαϊκών επιγραφών επι τών λίθων τών τοιχωμάτων τοΰ ναού τοΰ Δελφινιού Απόλλωνος εις Δρήρον υπάρχει μία ή οποία εξακολουθεί νά είναι πρόβλημα διά τούς έρμηνευτάς,

Διαβάστε περισσότερα

L identità linguistica nell antica Cipro e il caso del sistema antroponomastico locale

L identità linguistica nell antica Cipro e il caso del sistema antroponomastico locale Edoardo Scarpanti L identità linguistica nell antica Cipro e il caso del sistema antroponomastico locale Universitas Studiorum Casa Editrice Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice via Sottoriva,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO TESI DI LAUREA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO TESI DI LAUREA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITA' TESI DI LAUREA IL DIALOGO TRA ALESSANDRO MAGNO E I GIMNOSOFISTI

Διαβάστε περισσότερα