ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ Ὦ γῆς παλαιὸν Ἄργος, Ἰνάχου ῥοαί, ὅθεν ποτ ἄρας ναυσὶ χιλίαις Ἄρη ἐς γῆν ἔπλευσε Τρῳάδ Ἀγαµέµνων ἄναξ. κτείνας δὲ τὸν κρατοῦντ ἐν Ἰλιάδι χθονὶ Πρίαµον ἑλών τε Δαρδάνου κλεινὴν πόλιν 5 ἀφίκετ ἐς τόδ Ἄργος, ὑψηλῶν δ ἐπὶ ναῶν ἔθηκε σκῦλα πλεῖστα βαρβάρων. κἀκεῖ µὲν εὐτύχησεν ἐν δὲ δώµασιν θνῄσκει γυναικὸς πρὸς Κλυταιµήστρας δόλῳ καὶ τοῦ Θυέστου παιδὸς Αἰγίσθου χερί. 10 χὠ µὲν παλαιὰ σκῆπτρα Ταντάλου λιπὼν ὄλωλεν, Αἴγισθος δὲ βασιλεύει χθονός, ἄλοχον ἐκείνου Τυνδαρίδα κόρην ἔχων. οὓς δ ἐν δόµοισιν ἔλιφ ὅτ ἐς Τροίαν ἔπλει, ἄρσενά τ Ὀρέστην θῆλύ τ Ἠλέκτρας θάλος, 15 τὸν µὲν πατρὸς γεραιὸς ἐκκλέπτει τροφεὺς µέλλοντ Ὀρέστην χερὸς ὕπ Αἰγίσθου θανεῖν Στροφίῳ τ ἔδωκε Φωκέων ἐς γῆν τρέφειν ἢ δ ἐν δόµοις ἔµεινεν Ἠλέκτρα πατρός, ταύτην ἐπειδὴ θαλερὸς εἶχ ἥβης χρόνος 20 µνηστῆρες ἤιτουν Ἑλλάδος πρῶτοι χθονός. δείσας δὲ µή τῳ παῖδ ἀριστέων τέκοι Ἀγαµέµνονος ποινάτορ, εἶχεν ἐν δόµοις Αἴγισθος οὐδ ἥρµοζε νυµφίῳ τινί. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτ ἦν φόβου πολλοῦ πλέων, 25 µή τῳ λαθραίως τέκνα γενναίῳ τέκοι, κτανεῖν σφε βουλεύσαντος ὠµόφρων ὅµως µήτηρ νιν ἐξέσωσεν Αἰγίσθου χερός. ἐς µὲν γὰρ ἄνδρα σκῆψιν εἶχ ὀλωλότα, παίδων δ ἔδεισε µὴ φθονηθείη φόνῳ. 30 ἐκ τῶνδε δὴ τοιόνδ ἐµηχανήσατο Αἴγισθος ὃς µὲν γῆς ἀπηλλάχθη φυγὰς Ἀγαµέµνονος παῖς, χρυσὸν εἶφ ὃς ἂν κτάνῃ, ἡµῖν δὲ δὴ δίδωσιν Ἠλέκτραν ἔχειν δάµαρτα, πατέρων µὲν Μυκηναίων ἄπο 35 γεγῶσιν οὐ δὴ τοῦτό γ ἐξελέγχοµαι λαµπροὶ γὰρ ἐς γένος γε, χρηµάτων δὲ δὴ πένητες, ἔνθεν ηὑγένει ἀπόλλυται ὡς ἀσθενεῖ δοὺς ἀσθενῆ λάβοι φόβον. εἰ γάρ νιν ἔσχεν ἀξίωµ ἔχων ἀνήρ, 40 εὕδοντ ἂν ἐξήγειρε τὸν Ἀγαµέµνονος φόνον δίκη τ ἂν ἦλθεν Αἰγίσθῳ τότε. ἣν οὔποθ ἁνὴρ ὅδε (σύνοιδέ µοι Κύπρις) ᾔσχυν ἐν εὐνῇ παρθένος δ ἔτ ἐστὶ δή. αἰσχύνοµαι γὰρ ὀλβίων ἀνδρῶν τέκνα 45 λαβὼν ὑβρίζειν, οὐ κατάξιος γεγώς. στένω δὲ τὸν λόγοισι κηδεύοντ ἐµοὶ

2 ἄθλιον Ὀρέστην, εἴ ποτ εἰς Ἄργος µολὼν γάµους ἀδελφῆς δυστυχεῖς ἐσόψεται. ὅστις δέ µ εἶναί φησι µῶρον, εἰ λαβὼν 50 νέαν ἐς οἴκους παρθένον µὴ θιγγάνω, γνώµης πονηροῖς κανόσιν ἀναµετρούµενος τὸ σῶφρον ἴστω καὐτὸς αὖ τοιοῦτος ὤν. ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ νὺξ µέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφέ, ἐν ᾗ τόδ ἄγγος τῷδ ἐφεδρεῦον κάρᾳ 55 φέρουσα πηγὰς ποταµίας µετέρχοµαι, οὐ δή τι χρείας ἐς τοσόνδ ἀφιγµένη ἀλλ ὡς ὕβριν δείξωµεν Αἰγίσθου θεοῖς, {γόους τ ἀφίηµ αἰθέρ ἐς µέγαν πατρί,} ἡ γὰρ πανώλης Τυνδαρίς, µήτηρ ἐµή, 60 ἐξέβαλέ µ οἴκων, χάριτα τιθεµένη πόσει τεκοῦσα δ ἄλλους παῖδας Αἰγίσθῳ πάρα πάρεργ Ὀρέστην κἀµὲ ποιεῖται δόµων. Αυ. τί γὰρ τάδ, ὦ δύστην, ἐµὴν µοχθεῖς χάριν πόνους ἔχουσα, πρόσθεν εὖ τεθραµµένη, 65 καὶ ταῦτ ἐµοῦ λέγοντος οὐκ ἀφίστασαι; Ηλ. ἐγώ σ ἴσον θεοῖσιν ἡγοῦµαι φίλον ἐν τοῖς ἐµοῖς γὰρ οὐκ ἐνύβρισας κακοῖς. µεγάλη δὲ θνητοῖς µοῖρα συµφορᾶς κακῆς ἰατρὸν εὑρεῖν, ὡς ἐγὼ σὲ λαµβάνω. 70 δεῖ δή µε κἀκέλευστον εἰς ὅσον σθένω µόχθου πικουφίζουσαν, ὡς ῥᾶιον φέρῃς, συνεκκοµίζειν σοι πόνους. ἅλις δ ἔχεις τἄξωθεν ἔργα τἀν δόµοις δ ἡµᾶς χρεὼν ἐξευτρεπίζειν. εἰσιόντι δ ἐργάτῃ 75 θύραθεν ἡδὺ τἄνδον εὑρίσκειν καλῶς. Αυ. εἴ τοι δοκεῖ σοι, στεῖχε καὶ γὰρ οὐ πρόσω πηγαὶ µελάθρων τῶνδ. ἐγὼ δ ἅµ ἡµέραι βοῦς εἰς ἀρούρας ἐσβαλὼν σπερῶ γύας. ἀργὸς γὰρ οὐδεὶς θεοὺς ἔχων ἀνὰ στόµα 80 βίον δύναιτ ἂν ξυλλέγειν ἄνευ πόνου. ΟΡΕΣΤΗΣ Πυλάδη, σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ 82 πιστὸν νοµίζω καὶ φίλον ξένον τ ἐµοί µόνος δ Ὀρέστην τόνδ ἐθαύµαζες φίλων, πράσσονθ ἃ πράσσω δείν ὑπ Αἰγίσθου παθών, 85 ὅς µου κατέκτα πατέρα χἠ πανώλεθρος µήτηρ. ἀφῖγµαι δ ἐκ θεοῦ µυστηρίων Ἀργεῖον οὖδας οὐδενὸς ξυνειδότος, φόνον φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐµοῦ. νυκτὸς δὲ τῆσδε πρὸς τάφον µολὼν πατρὸς 90 δάκρυά τ ἔδωκα καὶ κόµης ἀπηρξάµην πυρᾶι τ ἐπέσφαξ αἷµα µηλείου φόνου, λαθὼν τυράννους οἳ κρατοῦσι τῆσδε γῆς. καὶ τειχέων µὲν ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα, δυοῖν δ ἅµιλλαν ξυντιθεὶς ἀφικόµην 95 πρὸς τέρµονας γῆς τῆσδ, ἵν ἐκβάλω πόδα ἄλλην ἐπ αἶαν εἴ µέ τις γνοίη σκοπῶν, ζητῶν τ ἀδελφήν (φασὶ γάρ νιν ἐν γάµοις ζευχθεῖσαν οἰκεῖν οὐδὲ παρθένον µένειν),

3 ὡς συγγένωµαι καὶ φόνου συνεργάτιν 100 λαβὼν τά γ εἴσω τειχέων σαφῶς µάθω. νῦν οὖν (ἕω γὰρ λευκὸν ὄµµ ἀναίρεται) ἔξω τρίβου τοῦδ ἴχνος ἀλλαξώµεθα. ἢ γάρ τις ἀροτὴρ ἤ τις οἰκέτις γυνὴ φανήσεται νῷν, ἥντιν ἱστορήσοµεν 105 εἰ τούσδε ναίει σύγγονος τόπους ἐµή. ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τήνδε πρόσπολόν τινα πηγαῖον ἄχθος ἐν κεκαρµένῳ κάραι φέρουσαν, ἑζώµεσθα κἀκπυθώµεθα δούλης γυναικός, ἤν τι δεξώµεσθ ἔπος 110 ἐφ οἷσι, Πυλάδη, τήνδ ἀφίγµεθα χθόνα. Distribuzione dei personaggi fra gli attori: I: Elettra; II: Oreste, Messaggero (uno dei Servi di Oreste); III: Contadino, Vecchio, Clitemestra, Castore. Personaggi muti: Pilade, almeno due Servi di Oreste e un ancella di Elettra, Polluce, il Séguito di Clitemestra. Si noti che in Ch. il I attore impersona solo Oreste e il II tanto Elettra quanto Clitemestra. Anche in S/El. il protagonistés copre unicamente il ruolo di Elettra, mentre il deuteragonistés impersona Oreste, Crisotemide e Clitemestra. Quanto all estensione delle parti assegnate ai personaggi principali, la porzione assegnata a Oreste in Ch. è dimezzata in Euripide e ridotta a meno di un terzo in Sofocle, mentre quella di Elettra viene raddoppiata da Euripide e quasi triplicata da Sofocle. In E/El. Oreste esegue parti cantate, anche se non estese quanto in Ch.; invece Sofocle assegna al suo Oreste tutt al più parti recitate in dialoghi melodrammatici nei quali le parti liriche sono eseguite da Elettra e dal Coro. Il v chiarisce che dei due fratelli di Clitemestra ed Elena il solo a parlare è Castore Cronologia interna. Lo spettatore sa che l azione è collocata nell ottavo anno dall uccisione di Agamennone (Od s. ecc.), in concomitanza col ritorno di Menelao (ibidem, 311: αὐτῆμαρ κτλ.; qui 1278s.), il quale parteciperà alle esequie di Egisto e Clitemestra (Od s.). Scena. Siamo in una zona montana dell Argolide, davanti alla povera (252, 404, 1139s.) abitazione del Contadino e di Elettra (passaggio scenico centrale). Lontana dalla città (298), la casa è su un altura (210, 489), dalla quale si può scorgere da distante chi sta arrivando ( ) La città è lontana (298); il fiume Inaco forse è vicino (1), certamente è vicino un confine oltre il quale Oreste potrebbe, se necessario, fuggire (95-97, 251): forse il confine con l Arcadia, dove Oreste dovrà fondare una città (1273s.). La collocazione è quanto mai appropriata al tratto montano e selvaggio che Oreste porta nel nome, cf. Pl. Crat. 394e: ὥσπερ γε καὶ ὁ Ὀρέστης ( ) κινδυνεύει ὀρθῶς ἔχειν, εἴτε τις τύχη ἔθετο αὐτῷ τὸ ὄνομα εἴτε καὶ ποιητής τις, τὸ θηριῶδες τῆς φύσεως καὶ τὸ ἄγριον αὐτοῦ καὶ τὸ ὀρεινὸν ἐνδεικνύμενος τῷ ὀνόματι. La notte, apparentemente senza luna (54), sta per finire (78s.; 102). Le due parodoi portano in direzioni diverse. Questo il gioco scenico degli ingressi e delle uscite: v. passaggio centrale A parodoi B theologeion 54 Elettra 81 Contadino Elettra 82 Or. Pi. Servi 107 Elettra 167 Coro 139 Ancella 142 Anc. 338 Contadino 400 Or. Pi. Servi 425 Elettra 431 Contadino 487 Vecchio 492 Elettra Anc. 500 Anc. 549 Or. Pi. 692 Or. Pi. ServiVe. 698 Elettra 751 Elettra 760 Messaggero 858 Mess. 872 Elettra 879 Elettra Or. Pi. Servi 961 Pi. Servi 987 Or. Cl. Séguito 1141 Cl Elettra

4 Prologo 1172 Or. Elettra Pi. Servi 1233 Dioscuri 1356 Or. Elettra Pi. Servi D Coro N.B. = esce definitivamente Il Contadino, uscito da una modesta dimora rurale (varco centrale), si appresta ad andare al lavoro all inizio del giorno (78s.). Rivolto al pubblico, informa sugli antefatti, dalla partenza per di Agamennone per la guerra di Troia al matrimonio cui Egisto ha costretto Elettra. Esaustivo per quanto riguarda Agamennone e i suoi figli, il racconto è da principio reticetente quanto all identità del locutore, che si presenta solo a 34. Elettra esce dalla casa (54) portando sul capo un recipiente per fare provvista d acqua. I due si allontanano insieme (81) da una delle parodoi, mentre dall altra entrano Oreste e Pilade, personaggio muto come in S/El. e in Ch. tranne che per , e almeno due servi di Oreste (392s., 500; 360). Or. ragguaglia brevemente (82-111) quanto alle proprie intenzioni rivolgendosi al compagno (82-84; ). Anche se in forma monologica, questa scena presenta evidenti affinità col prologo di S/El. Elettra rientra (107) e Or., che non la riconosce, si nasconde con Pi. dietro l altare accanto alla casa: Elettra si accorgerà della loro presenza solo dopo la parodo (216s.). Il prologo è in tre scene (1-53, 54-81, , ma preparano all assolo di Elettra, ). Prologo in tre scene anche nell Andromaca e nell Oreste; qui è reso più mosso dal dialogo fittizio nella III. Il Contadino, che condivide la condizione e le attese di Elettra, qui fornisce gli elementi contestuali, principalmente il luogo e il tempo dell azione e una prima caratterizzazione del ruolo protagonistico; più avanti (420ss.) avrà il compito di convocare il Vecchio, attuando la prima e decisiva connessione fra il cronotopo realizzato sulla scena e l alterità costituita da Argo, dalla reggia e dalla vita che vi si conduce: sarà proprio l arrivo del Ve. (487) a consentire il riconoscimento di Or. e perciò l ideazione del piano di vendetta. Il Contadino esce definitivamente a 431 (il tritagonistés rientra nei panni del Ve.) ma la sua parte, limitata (90 vv.) anche se arricchita e forse appesantita di considerazioni etiche, è strettamente funzionale. A lui spetta inoltre di preparare il coup de théâtre della comparsa di Elettra con la brocca sul capo (la terrà anche per quasi metà dell assolo, fino a 140), che indurrà il fratello a scambiarla per una schiava (107). Invece Elettra, cui viene risparmiata la necessità di diffondersi in una narrazione, potrà chiamare gli dei a testimoni in un apostrofe, diretta alla notte e ad aither (54-58), di alta caratura poetica pur nella recitazione. Prologo. Scena I Il soliloquio prologico del Contadino è bipartito (a) nella narrazione sintetica degli antefatti remoti: la spedizione contro Troia, la vittoria, l uccisione di Agamennone, lo scettro passato a Egisto, Oreste sottratto all usurpatore dal vecchio aio di Ag., Elettra costretta a rinunciare a nozze che per Eg. rappresentavano delle minacce (1-24, 249); e (b) nella presentazione dell antefatto più prossimo, cioè il matrimonio di Elettra col Contadino (25-53). Omette del tutto Cassandra, che sarà menzionata solo da Clitemestra ( ): probabilmente ricordare Cassandra avrebbe sminuito le colpe di Clitemestra, cui si attribuisce la principale responsabilità nell uccisione di Ag. (9s.). Il Contadino si presenta (34-38) come un nobile impoverito: Elettra, della quale ha rispettato la verginità, non ne prova vergogna. Il reciproco rispetto dei due coniugi offre a Euripide l occasione per una delle sue frequenti tirate contro la falsa nobiltà dei ricchi e per una considerazione conclusiva sulla saggezza solo apparente di chi non comprenda le ragioni del Contadino La tonalità della prima parte, marcata da quest avvio centrato sulle memorie eroiche (1-8), troverà rispondenza nel I stasimo ( ) e ll orizzonte psicologico di Elettra 526 (ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν εὐθαρσῆ) e nelle parole d esordio di Clitemestra ( )Ἰνάχου ῥοαί. Il passaggio dello scettro a Egisto (11s.) e il racconto relativo alla sventata uccisione di Oreste sembrano far presumere che l azione di vendetta debba avere anche una finalità dinastica, ma già il racconto relativo a Elettra inclina a una diversa tonalità e nell esodo Castore non farà cenno di un ritorno di Or. ad Argo. La recitazione del Contadino in questa scena è piuttosto fitta di risoluzioni dei giambi: non contando quelle coinvolgenti nomi propri (sei), sono sensibilmente più varie e più frequenti che nelle altre scene del prologo e talora si combinano con l enjambement, (come ci si può attendere in contesto narrativo, cf. Kirk 1985: 30-36) e/o la cesura eftemimere, talora combinati, o la dieresi mediana con o senza elisione. Queste caratteristiche, che ridisegnano la sequenza dei trimetri in sciolte sequenze discorsive, dovranno essere ricondotte alla tonalità espositiva (così Cropp Fick 1985: 16s.) piuttosto che a una finalità espressiva del tipo di quella che anima i versi pronunciati dal Vecchio al suo arrivo ( ). 1. Apostrofe riecheggiata all inizio dell Hel.: Νείλου μὲν αἵδε καλλιπάρθενοι ῥοαί. E τὸ γὰρ παλαιὸν Ἄργος τόδε troviamo al v. 4 di S/El. Analoga indicazione locale bipartita seguita da ὅθεν ποτ(ε) e verbo di moto in Andr. 1s. (Ἀσιάτιδος γῆς σχῆμα, Θηβαία πόλις / ὅθεν ποθ / ἀφικόμην). L assenza del deittico, che comparirà solo al v. 6 insieme all indispensabile indicazione locale (τόδ Ἄργος), è appropriata all apostrofe, cf. Alc. 1: apostrofe di Apollo, seguita dalle determinazioni locali solo ai vv. 8s. (cf. Dale 1971 ad l.; Basta Donzelli 1980: 388), nelle quali si noti la progressione dal generale al particolare: γαῖαν τήνδε... τόνδ(ε)... οἶκον. 2. Di poco variata, la sequenza che troviamo anche nel recitativo d ingresso del Coro in Ag : στόλον Ἀργείων χιλιοναύτην / τῆσδ ἀπὸ χώρας / ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγήν, / μεγάλ ἐκ θυμοῦ κλάζοντες Ἄρη. La variazione

5 più sensibile riguarda ἄρας Ἄρη: la ricercata assonanza fa di Ares non più la personificazione del «cry for a mighty war» (Fraenkel 1950) ma lo στόλος, la στρατιῶτις ἀρωγή. Quanto alla confluenza di due reggenze sintattiche (αἴρειν + acc. e + dat.) cf. τὰς ναῦς αἴρειν (Th. 1.52) e ἆραι τῷ στρατῷ (Th. 2.12). 6. Nel dramma Argo e Argivo generalmente indicano l intera Argolide (come in S/El. 4), fuorché in alcuni casi nei quali significano la città o specificamente la reggia: 641, 715, 755, 1277, 1313; alla regione si riferisce anche 1250, se con Argo qui non si intende il regno. A parte 674 (= l Heraion, equidistante da Micene e da Argo) e 963 (= la reggia), Micene e Miceneo convogliano invece l idea dell appartenenza genealogica e della sudditanza (35). Micene, ancora in grado di partecipare con un suo piccolo contingente alla battaglia delle Termopili (Hdt ), nel 468 viene conquistata da Argo; l identità va perduta, al punto che lo sch. a S/El. 9a X. può affermare: Ὅμηρος χωρίζει τὸ Ἄργος καὶ τὴν Μυκήνην οἱ δὲ νεώτεροι τὴν αὐτὴν Μυκήνην καὶ Ἄργος φασίν. Ma Argo già in Omero designa l intero regno di Agamennone (Il ecc.), o l intero Peloponneso (15.372), o l intero paese degli Achei (12.70), cf. Hall 1995: Che la minaccia, comunque seguente alla morte del padre, venga da Egisto è detto qui (17), mentre in S/El. 296s., 601, 1132s. proviene direttamente dalle mani della madre (a 296s. per sua esplicita ammissione). Diversamente in Eschilo, dove Clitemestra ha mandato il figlio da Strofio durante l assenza di Agamennone, per sventare così dichiara i rischi di una vociferante ribellione all autorità (Ag ; δημόθρους ἀναρχία; cf. Ch , dove Or. rimprovera la madre per averlo esiliato e Cl. gli oppone di averlo affidato a un alleato). There the grown serpent lies. The worm that s fled / Hath nature that in time will venom breed (Macbeth III.2, 28s.): l eliminazione degli eredi diretti o indiretti dell ucciso è motivo ricorrente nelle storie dinastiche. La capacità d iniziativa dell erede è paradigma adottato già nella Telemachia (Od ; , ). Sulle analogie fra la storia di Oreste e quella di Cresfonte, messa in scena da Euripide fra il 430 e il 424, cf. Harder 1985: In Euripide cf. anche Hcld , , Andr , Tro , Ciro a Creso: Hdt ,1. Il verso attribuito da Clem. Al. Strom. 6,2,19,1 ai Cypria (fr. XXV A. = 22 K.) νήπιος ὃς πατέρα κτείνας υἱοὺς καταλείπει diviene proverbiale per designare un comportamento poco accorto (Arist. Rh. 1376a6s.). Sulla salvezza di Oreste: Od Qui e a 557 il salvataggio di Oreste è attribuito al tropheus di Agamennone (detto anche paidagogos a 287). Che si tratti del Vecchio che entrerà in scena a 487 è anticipato da Elettra a 416. Il tropheus di Ag. salva Or. anche in S/El. 13, tuttavia in S. il merito sembra principalmente di Elettra, cf. S/El. 296s., 321, 1132s., Diversamente dal Pedagogo di S/El., il Vecchio di E/El. non ha seguito Or. in esilio. La salvezza di Or. è tradizionalmente attribuita a figure femminili: alla nutrice, Arsinoe in Pi. Py s. e 34s. (l epinicio è del 474 o, meno probabilmente, del 454), Laodamia sia in Pher. Ath. FGrHist 3 F134 = EGM fr. 134, sia in Stesicoro (PMG fr. 218); alla sorella (Hyg. Fab ; Sen. Ag ; [Sen.] Oct. 63s.). Invece la Nutrice di Ch (Cilissa: Ch. 732), ovviamente non ha alcuna parte nella salvezza di Or. (v. qui sopra). Il racconto del salvataggio di Or. in Apollod. Ep non dovrebbe perciò derivare dai Tales from Euripides né da conoscenza di E/El., pace Scarpi 1996: app. ad l. 18. Strofio: figlio di Criso, sposa Anassibia, sorella di Agamennone (cf. IT 917s., Sch. in Or. 765 e 1233, Paus. 2.29,4). 19. In Il s. = 286s. le figlie di Agamennone e Clitemestra sono tre: Crisotemide, Ifianassa e Laodice (antico nome di Elettra: Aelian. VH 4.26: Ξάνθος ὁ ποιητὴς τῶν μελῶν [ ] λέγει τὴν Ἠλέκτραν τοῦ Ἀγαμέμνονος οὐ τοῦτο ἔχειν τοὔνομα πρῶτον ἀλλὰ Λαοδίκην. ἐπεὶ δὲ Ἀγαμέμνων ἀνῃρέθη, τὴν δὲ Κλυταιμνήστραν ὁ Αἴγισθος ἔγημε καὶ ἐβασίλευσεν, ἄλεκτρον οὖσαν καὶ καταγηρῶσαν παρθένον Ἀργεῖοι Ἠλέκτραν ἐκάλεσαν διὰ τὸ ἀμοιρεῖν ἀνδρὸς καὶ μὴ πεπειρᾶσθαι λέκτρου); due in E/El.: Elettra e Ifigenia (sacrificata per favorire la spedizione contro Troia, 1002ss.); in S/El. anche Crisotemide e Ifianassa (157); nell Oreste (23) Crisotemide sarà solo menzionata accanto a Ifigenia ed Elettra. Notare θῆλυ... θάλος a incorniciare il secondo emistichio di 15, e qui nuovamente θαλερός dopo la cesura (come di frequente anche in Omero). θαλερός metonimicamente χρόνος, mentre la tradizione poetica ha θαλερὰ ἥβη: Pi. N (fonde modelli di Hes. Th. 17), AP L ἥβης χρόνος è per definizione breve: Mimn. fr. 2,3 W.: πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης / τερπόμεθα (e cf. fr. 5,4: ὀλιγοχρόνιον ὥσπερ ὄναρ / ἥβη τιμήεσσα); Simon. fr. 8,11 W.: ὡς χρόνος ἔσθ ἥβης καὶ βιότου ὀλίγος / θνητοῖς. Insoddisfatto del testo tràdito («neither Il , nor S. El. 225, nor any other of the passages cited in LSJ, s. v. ἔχω A.I.8, is really parallel»), Denniston (comm. ad l.) proponeva ταύτην, ἐπειδὴ θαλερὸν χρόνον rinviando all espressione ἔχειν ἡλικίαν. In effetti tanto ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας quanto ὄφρα με βίος ἔχῃ (lyr.) implicano una durata, mentre qui si dovrebbe intendere il sopravvenire dell età adatta alle nozze, l ἥβης ἀκμή, come in Alc. 22s. Qui e a 268 il raro ποινάτωρ fa riecheggiare la profezia di Cassandra, relativa all arrivo di Oreste (Aesch. Ag. 1280s.: ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, / μητροκτόνον φίτυμα, ποινάτωρ πατρός). Sulla forma, sospetta di dorismo, v. Fraenkel ad Ag. Le due occorrenze nell Elettra puntano però sull eventuale erede indiretto piuttosto che su Oreste. Se la seconda ben si inserisce nelle schermaglie fra Oreste non ancora riconosciuto e la sorella, la prima, unitamente alla mancanza di un esplicito rimpianto per l assenza di Oreste (che invece in S/El. troviamo già nel prologo), contribuisce a focalizzare l attenzione sulla condizione di Elettra La stessa preoccupazione riguardo agli eventuali eredi indiretti del morto attribuisce a Egisto Elettra parlando a Crisotemide (S/El ). Uguale reazione ha Astiage, ma nei confronti della propria figlia (Mandane, la futura madre di Ciro), Hdt ; la figura del Contadino pare ricalcata su quella di Cambise, marito di Mandane (cf ). 29s. Col pretesto si allude al sacrificio di Ifigenia (1003), che però secondo la stessa Clitemestra non sarebbe stato decisivo (1030s.), ma la colpa di Ag. viene riconsiderata a dopo l ampia rievocazione dell adulterio con Cassandra: ). L accenno all esecrazione che sarebbe stata provocata da un infanticidio (cf. Hdt. 5.92g) prepara la verosomiglianza del pretesto col quale Elettra attirerà la madre nella trappola (652). 32. Così Polifonte, dopo avere ucciso il fratello Cresfonte, re della Messenia, aurum pollicebatur si quis eum (il nipote,

6 rifugiato in Etolia) necasset (Hyg. Fab. 137), cf. Harder 1985: 16, 49s., ma nel Cresfonte la promessa del premio avvia l intrigo: Cresfonte jr. si presenta da Polifonte appunto per esigerlo, e invece E/El. non sviluppa questo motivo, cf. Harder 1985: 16, Wilamowitz, T. 1917: 254, contra Wilamowitz 1883: Il Contadino non si limita a raccontare, ma ai vv indulge a un autopresentazione che anticipa il ritratto di πένης ἀνὴρ γενναῖος che Elettra ne darà a Oreste (253) e, dopo un percorso folto di incisi, si conclude con la massima generale che ἔνθεν (cioè dalla mancanza dei χρήματα) ηὑγένει ἀπόλλυται. Ιl Contadino è di buona famiglia, così come in Hdt Cambise, che è di οἰκίη ἀγαθή ma vive molto modestamente (πολλῷ ἔνερθε ἄγων αὐτὸν μέσου ἀνδρὸς Μήδου). Tuttavia la somiglianza fra le due situazioni, che emerge dalla narrazione del Contadino, si ferma qui (v. a 43-53). L affermazione che la nobiltà di una stirpe illustre viene meno quando manchino le sostanze si colloca nel solco di dichiarazioni contro una nozione dell eugeneia fondata sulla convenzione (nomos) e sulla ricchezza (cf. Alessandro, fr. 61b Kn.). Qui si può cogliere un accento ironico che mitiga l autocommiserazione. Quanto alla compassione per gli εὐγενεῖς colpiti dalla sfortuna v. Hcl : ᾤκτιρ ἀκούσας τούσδε συμφορᾶς, ἄναξ. / τὴν δ εὐγένειαν τῆς τύχης νικωμένην / νῦν δὴ μάλιστ ἐσεῖδον La condizione di marito legittimo avrebbe autorizzato quella che invece, secondo il Contadino, sarebbe stata una forma di hybris su Elettra (45s.; il concetto è ribadito da Elettra nella sticomitia col fratello, 256s.). Rispettandola, le ha risparmiato l aischyne di un contatto che egli giudica oltraggioso in una prospettiva non personale ma relativa alla sfera sociale: da lui, οὐ κατάξιος γεγώς (46), nei confronti di ὄλβιοι ἄνδρες (45, rispecchiato da Elettra a 257: γονέας ὑβρίζειν τοὺς ἐμούς οὐκ ἠξίου) e in particolare del fratello, l ἄθλιος Ὀρέστης (47), all oscuro di questo matrimonio. αἰσχύνομαι γὰρ... ὑβρίζειν: l aischyne, che è effetto dell hybris, qui non è considerata nella vittima, come a 43s. e nella classica definizione aristotelica (Rh. 1378b23s.: ἔστι γὰρ ὕβρις τὸ πράττειν καὶ λέγειν ἐφ οἷς αἰσχύνη ἔστι τῷ πάσχοντι, hybris è agire e parlare inducendo vergogna nella vittima ), ma come riflesso dell hybris sul soggetto che la potrebbe praticare. Questi prova vergogna alla prospettiva di annichilire la vittima con un azione che, pur formalmente legittima, la priverebbe di dignità (ancora Aristotele, 1378b29-31: ὕβρεως δὲ ἀτιμία [...] τὸ γάρ μηδενὸς ἄξιον οὐδεμίαν ἔχει τιμήν, οὐτε ἀγαθοῦ οὔτε κακοῦ, propria dell hybris è la privazione del valore [ ]: ciò che è reputato da nulla non possiede alcun valore, né in positivo né in negativo ). All interno di un assiologia sociale profondamente partecipata e osservata con convinzione (v. qui οὐ κατάξιος γεγώς e a 257 il pregnante οὐκ ἠξίου), l esercizio di un (apparente) diritto non sarebbe stato che un autoaffermazione motivata solo dal piacere di recare offesa con le parole di Aristotele: μὴ ἵνα τι γίγνηται αὑτῷ ἄλλο ἢ ὅ τι ἐγενετο, ἀλλ ὅπως ἡσθῇ, per ottenere nient altro che quello che si è fatto, e averne piacere (1378b25). Più avanti l hybris potrà assumere varie caratterizzazioni: è ibristico il comportamento di Egisto in quanto priva Elettra del diritto di avere una prole degna (266s.), o sotto l effetto del vino apostrofa irridente Clitemestra a proposito dell assenza di Oreste (326-31), e tutto ciò rientra in una casistica nota (un eccellente bilancio critico della letteratura su ὕβρις in Cairns 1996). Avrà i tratti dell aggressività sessuale quando, davanti al σῶμα di Egisto, Elettra alluderà alle sue conquiste femminili (ma si riferisce soprattutto a Clitemestra), grazie al potere e alla bellezza (945-8). Euripide ha spostato alla periferia del regno la situazione bloccata che Eschilo e Sofocle ambientano nella costrittività materiale del palazzo e, a questo proposito, il nucleo irriducibile del mythos non consente variazioni: nonostante la conclamata somiglianza della situazione, il Contadino non può avere il destino di Cambise ed Euripide esercita la propria libertà nel dotare il personaggio di una nuova consapevolezza etica. Qualcosa del genere avviene quando Elettra, a sua volta, prova aischyne davanti all oltraggio fisico e verbale che Oreste infligge al cadavere di Egisto (900-2, νεκροὺς ὑβρίζειν) e contraddice la condivisa e rassicurante ideologia della positività di danneggiare i nemici κακοί (p. es. Pl. Resp. 335a9s.: τὸν μὲν φίλον ἀγαθὸν εὖ ποιεῖν, τὸν δ ἐχθρὸν κακὸν ὄντα βλάπτειν). ὅστις δέ μ εἶναί φησι μῶρον... ἴστω καὐτὸς αὖ τοιοῦτος ὤν: la riflessione sul comportamento individuale sollecita la riconsiderazione della communis opinio, come spesso in Euripide, p. es. quando si affronti il significato dell autentica nobiltà contro l opinione che la collega alla nascita o alla ricchezza (tema accennato qui ai vv , e diffusamente argomentato negli Eraclidi, nell Alessandro ecc.). Il Contadino riconsidera i κάνονες sui quali l opinione comune giudica la correttezza dei comportamenti (τὸ σῶφρον): fondato com è su presupposti viziati, questo giudizio comporta un rovesciamento radicale del merito e fa del σώφρων un μῶρος (50). Tucidide 3.82 mostra come un analogo rovesciamento investa il linguaggio politico nei periodi di crisi: di tutta la sua ampia casistica si consideri, p. es., τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα (ἐνομίσθη) (3.82,4: la moderazione veniva giudicata un pretesto da codardi ). Prologo. Scena II Dall ingresso centrale (la porta della casupola) entra Elettra; si allontanerà col marito a 81. Sul capo porta la brocca che avrà anche al ritorno (107) e passerà infine a un ancella (142). Attingere l acqua è compito umiliante, da schiava (Tr. 205s.), e l abito dev essere dimesso: il Coro la inviterà ad accettare ricchi abiti e monili (190-3). Per effetto dell abito e dell atto di portare la brocca il fratello la scambierà per un ancella (107). Il suo ingresso non è stato annunciato dal Contadino, che si accorgerà della sua comparsa solo quando avrà cominciato a parlare. Perciò Elettra, che a sua volta si rivolgerà al marito solo al v. 67 (anche se non devono essere intesi come un a parte, cf. Bain 1 : 33), si autopresenta menzionando l hybris di Egisto, la madre ( figlia di Tindareo ), nuovamente Egisto in quanto padre dei fratellastri e, per finire, Oreste (63). La presenza di Elettra nella casa è adombrata già nel monologo del Contadino (34s., 43s.) ma, nei brevi istanti che precedono l apostrofe alla notte, il suo aspetto non consente agli spettatori di cogliere immediatamente la sua identità: essi cadono nello stesso errore che sarà compiuto dal fratello. Così invece nelle Coefore e in S/El.:

7 (a) Nel modello eschileo Elettra viene subito riconosciuta da Oreste nella processione di donne nerovestite (Ch. 16s.) e fin dalle prime parole l apostrofe alle ancelle che l assistono nella processione alla tomba di Agamennone sottolinea il suo rango a beneficio di Oreste e Pilade, che nel frattempo osservano da un nascondiglio (cf. Taplin 1977: 334s.), come degli spettatori. (b) Diversamente che in Euripide, in Sofocle la protagonista si annuncia dall interno del palazzo con un lamento (77) che il Pedagogo attribuisce a un ancella (78s.) e Oreste si chiede, invece, se non possa essere della sorella (80s.; sulla distribuzione di seguo Finglass 2007). Quando Elettra entra in scena dall ingresso centrale Oreste, Pedagogo e Pilade sono già usciti da un passaggio laterale, ma la riconoscibilità del personaggio è assicurata dal recitativo in anapesti (86ss.), che sarebbe fuori luogo sulle labbra di un ancella. Anche la menzione del padre (94s.), che non è immediata, non è funzionale all autopresentazione (come invece in Euripide quelle di Egisto e della madre), quanto argomentativa: Elettra lamenta che il padre non abbia avuto una fine gloriosa in battaglia (94-96) riprendendo le considerazioni svolte in lyricis dall Elettra eschilea, quando riecheggia il rammarico espresso dal fratello (Ch : Ορ.] εἰ γὰρ ὑπ Ἰλίου... κατηναρίσθης, : Ἐλ.] μηδ ὑπὸ Τροίας / τείχεσι φθίμενος, πάτερ, /... παρὰ Σκαμάνδρου πόρον τεθάφθαι). In Sofocle come in Euripide Elettra è abbigliata in modo dimesso (S/El. 191: ὧδε... ἀεικεῖ σὺν στολᾷ), ma l analogia fra gli ingressi della protagonista nell una e nell altra Elettra si ferma qui: Euripide rinuncia a preparare la sua comparsa e accentua, grazie alla brocca che essa porta sul capo, il suo aspetto umile e non confacente alla figlia di Agamennone (57, 190-3), perciò l avvio altiloquente e concettualmente ricercato (54) produce uno stridente contrasto con ciò che il pubblico vede e con la prima e più ovvia interpretazione che può darne: nella convenzione drammatica la figura che esce dalla skenè potrebbe essere un ancella, come quella che, non previamente segnalata dalla protagonista nel suo soliloquio prologico, entra al v. 56 dell Andromaca (quasi certamente contemporanea all Elettra; significative le simmetrie fra i due prologhi), ma qui è invece la protagonista. Questo sembra suggerire che Euripide emuli l ingresso di Elettra in Sofocle non soltanto mutuandone, capovolta di segno (dalla luce diurna al cielo notturno), l apostrofe iniziale (S/El. 86: ὦ φάος ἁγνὸν καὶ γῆς ἰσόμοιρ ἀήρ, E/El. 54: ὦ νὺξ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφέ) ma anche ne intensifichi l effetto straniante indotto dalla raffigurazione di un Elettra umiliata, con ciò allontanandosi più decisamente dal modello eschileo; si tratta comunque di un elemento capitale per valutare le relazioni, forse anche cronologiche, fra i due drammi. Il tratto connotativo più rilevante, sia per la definizione del personaggio di Elettra che per l intera struttura del dramma, risiede appunto nel distanziamento di Elettra dal palazzo: (a) in Eschilo è ancora strettamente connessa alla vita che vi si svolge: la madre l ha incaricata di portare le offerte al defunto (89s.) ed Elettra si è piegata al suo volere nonostante l odio che nutre per lei (101); (b) l Elettra sofoclea coabita con gli assassini del padre, umiliata e minacciata, in perenne conflitto con la madre; (c) in Euripide l allontanamento dalla reggia, puntualmente narrato dal Contadino, trova un corrispettivo visivo, verbale e drammaturgico nella dissonante apparizione di Elettra che riscatta anche la tipica pedanteria euripidea che affligge la prima scena del prologo. 54. ὦ νὺξ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφέ: rivolgendosi al sole, alla terra e alla notte (866s.) Elettra ricorderà questo suo primo approccio all ambiente esterno con νὺξ ἣν ἐδερκόμην πάρος, caratterizzando la sua comparsa come dominata dalla percezione della notte e da un senso di oppressione (cf n.). Per Camper, seguito da Denniston 1, l oscurità notturna, che probabilmente dobbiamo intendere senza luna, esalta il fulgore delle stelle. Quanto alla notte stellata in apertura del dramma, cf. Trach. 94 e 132 αἰόλα νύξ ( starry, star-spangled Jebb; ambedue in lyricis) e Critias TrGF I 43F4.3-4 (dal Piritoo): ὀρφναία / νὺξ αἰολόχρως ἄκριτος τ ἄστρων / ὄχλος (anap. rec.). Ma la notte, che qui è trophos delle stelle, nelle Trach. è insieme la madre del giorno e colei che poi lo vince come in uno scontro fra guerrieri dell età eroica (94: ἐναριζομένα, cf. Jebb, Easterling e Davies ad l.). L esordio dell eroina euripidea possiede un tono elevato, accentuato dalla preziosa ricercatezza del secondo emistichio Elettra motiva i suoi ponoi diversamente da come mostrerà di apprezzarli, poco dopo, il Contadino (64: ἐμὴν... χάριν); «this, however, does not necessarily mean that [ ] Electra s remarks were unheard» e la domanda del Contadino possiede un tono rassegnato (Bain 1 : 33) che conferma l ostentazione caparbia della moglie. 63. πανώλης: non frequente in tragedia, viene detto di Agamennone in S/El. 544 (ἢ τῷ πανώλει πατρὶ κτλ.), al culmine della perorazione di Clitemestra sull uccisione di Ifigenia. Poco più avanti Clitemestra sarà detta πανώλεθρος / μήτηρ da Oreste (86) τεκοῦσα... δόμων: così anche in S/El. 589s., dove Elettra accusa la madre di aver generato figli a Egisto (παιδοποιεῖς) e cacciato di casa i figli avuti dalle nozze legittime (εὐσεβεῖς / κἀξ εὐσεβῶν βλαστόντας ἐκβαλοῦσ ἔχεις). πάρεργ[α]... δόμων: lett. in nessun conto quanto alla stirpe e al patrimonio.

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare... Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo

Διαβάστε περισσότερα

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr !Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr Stato di tensione F A = F / A F Traione pura stato di tensione monoassiale F M A M Traione e torsione stato di tensione piano = F /

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 6 η ενότητα: La famiglia italiana e la televisione. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 6 η ενότητα: La famiglia italiana e la televisione. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6 η ενότητα: La famiglia italiana e la televisione Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA

ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari Anno 2006-2007 2007 LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA LA DOMANDA DI MONETA Teoria Macro Micro Th.Quantitativa Th.. Keynesiana => Keynes, Tobin Th. Friedman

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές From law to practice-praxis Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γνωρίζετε τι προβλέπει η Οδηγία 2002/14; Sa che cosa

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 12 η ενότητα: Giorno e notte estate. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 12 η ενότητα: Giorno e notte estate. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 12 η ενότητα: Giorno e notte estate. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Corrispondenza Auguri

Corrispondenza Auguri - Matrimonio Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Per congratularsi con una coppia appena sposata Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Per congratularsi

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 6 η ενότητα: Riflessione lessicale allenamento e sport Μήλιος Βασίλειος Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ...

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ... SBarbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici Esercizi svolti di Antenne - Anno 004 04-1) Esercizio n 1 del 9/1/004 Si abbia un sistema di quattro dipoli hertziani inclinati, disposti uniformemente

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 11 η ενότητα: Appuntamenti nel tempo libero. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 11 η ενότητα: Appuntamenti nel tempo libero. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 11 η ενότητα: Appuntamenti nel tempo libero. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Domande di lavoro CV / Curriculum

Domande di lavoro CV / Curriculum - Dati personali Όνομα Nome del candidato Επίθετο Cognome del candidato Ημερομηνία γέννησης Data di nascita del candidato Τόπος Γέννησης Luogo di nascita del candidato Εθνικότητα / Ιθαγένεια Nazionalità

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 5 η ενότητα: L abbigliamento e la casa. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 5 η ενότητα: L abbigliamento e la casa. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5 η ενότητα: L abbigliamento e la casa Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΕΓΑΤΟ 7. ΣΧΗΕ Ε Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΕ ΕΙ ΦΙΛΑΡΙ ΜΕΡΙΤΕςΟΛΙ Ι ΤΥΤΕΛΑ ΠΡΕΣΕΝΤΙ ΑΛΛ ΙΝΤΕΡΝΟ ΕΛΛ ΥΝΙΤΑ Ι ΠΑΕΣΑΓΓΙΟ ΛΟΧΑΛΕ ΑΓΡΙΧΟΛΟ ΠΕΡΙΥΡΒΑΝΟ

ΑΛΛΕΓΑΤΟ 7. ΣΧΗΕ Ε Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΕ ΕΙ ΦΙΛΑΡΙ ΜΕΡΙΤΕςΟΛΙ Ι ΤΥΤΕΛΑ ΠΡΕΣΕΝΤΙ ΑΛΛ ΙΝΤΕΡΝΟ ΕΛΛ ΥΝΙΤΑ Ι ΠΑΕΣΑΓΓΙΟ ΛΟΧΑΛΕ ΑΓΡΙΧΟΛΟ ΠΕΡΙΥΡΒΑΝΟ ΑΛΛΕΓΑΤΟ 7 ΣΧΗΕ Ε Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΕ ΕΙ ΦΙΛΑΡΙ ΜΕΡΙΤΕςΟΛΙ Ι ΤΥΤΕΛΑ ΠΡΕΣΕΝΤΙ ΑΛΛ ΙΝΤΕΡΝΟ ΕΛΛ ΥΝΙΤΑ Ι ΠΑΕΣΑΓΓΙΟ ΛΟΧΑΛΕ ΑΓΡΙΧΟΛΟ ΠΕΡΙΥΡΒΑΝΟ ΣΧΗΕ Α Ι ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙςΑ ΦΙΛΑΡΙ Γ 1 Στραλχιο χαρτογραφια Ιλ φιλαρε ϖιστο

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 4 η ενότητα: Riflessione grammaticale pronomi diretti, indiretti e combinati Μήλιος Βασίλειος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Laurea magistrale Tradizione e interpretazione dei testi letterari A.A Insegnamento di Filologia greca Prof.

Laurea magistrale Tradizione e interpretazione dei testi letterari A.A Insegnamento di Filologia greca Prof. Euripide, Elettra: testo e drammaturgia. Bibliografia a) Testo e commento: M.C. Cropp (ed.), Euripides. Electra, Warminster: Aris & Phillips 1988 (2013). A questo si potranno affiancare: H.M. Roisman and

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

precede il primo intervento del coro mevro" to; pro; corou' parovdou a.2 episodio ejpeisovdion

precede il primo intervento del coro mevro to; pro; corou' parovdou a.2 episodio ejpeisovdion PROGRAMMA (a) Euripide, Elettra. (b) Conoscenza della storia della letteratura dalle origini al V secolo a.c.; in particolare: epica arcaica, lirica arcaica, tragedia e commedia, storiografia. (c) Conoscenza

Διαβάστε περισσότερα

Moto armonico: T : periodo, ω = pulsazione A: ampiezza, φ : fase

Moto armonico: T : periodo, ω = pulsazione A: ampiezza, φ : fase Moo armonico: equazione del moo: d x ( ) = x ( ) soluzione: x ( ) = A s in ( + φ ) =π/ Τ T : periodo, = pulsazione A: ampiezza, φ : fase sposameno: x ( ) = X s in ( ) velocià: dx() v () = = X cos( ) accelerazione:

Διαβάστε περισσότερα

Immigrazione Studiare

Immigrazione Studiare - Università Vorrei iscrivermi all'università. Dire che vuoi iscriverti Vorrei iscrivermi a un corso. Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario di laurea triennale di laurea magistrale di dottorato

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 25 Ιουλίου 2002 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε το µέλλον της υγειονοµικής περίθαλψης και της µέριµνας για τους ηλικιωµένους: εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 5: Παραδείγματα με επαγγελματική ορολογία, αγγελίες και ασκήσεις Κασάπη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Le origini della teologia aristotelica: il libro Lambda della Metafisica di Aristotele HANDOUT

Le origini della teologia aristotelica: il libro Lambda della Metafisica di Aristotele HANDOUT 1 SEMINARIO DI FILOSOFIA MEDIEVALE 2017 Le origini della teologia aristotelica: il libro Lambda della Metafisica di Aristotele Rita Salis Padova, 25 gennaio 2017 HANDOUT 1) Aristot. Metaph. Λ 1, 1069 a

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Κύριο Μέρος

Ακαδημαϊκός Λόγος Κύριο Μέρος - Επίδειξη Συμφωνίας De modo geral, concorda-se com... porque... Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου Tende-se a concordar com...porque... Επίδειξη γενικής συμφωνίας με άποψη άλλου Parlando in termini

Διαβάστε περισσότερα

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ Passato Prossimo = ΠΡΚ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ avere Η essere + ΜΕΤΟΧΗ ΡΗΜΑΤΟΣ Ieri =χθες Verbi in are Verbi in ere Verbi in ire ( -ato ) (-uto ) ( -ito ) Da Kalantzi Vasiliki Parlare=μίλησα Ιο ho parlato Tu hai parlato

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 1 η ενότητα: Riflessione grammaticale - il passato prossimo Μήλιος Βασίλειος Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA Avevo gia composta e spedita per la pubblicazione la nota alia prima delle tre iscrizioni qui trattate, quando mi fu segnalato Γ articolo di M. Guarducci, Tracce

Διαβάστε περισσότερα

ELIO SCARCIGLIA ANTHOLOGICAL EXHIBITION ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ANTOLOGICA

ELIO SCARCIGLIA ANTHOLOGICAL EXHIBITION ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ANTOLOGICA ELIO SCARCIGLIA ANTHOLOGICAL EXHIBITION ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ANTOLOGICA Elio Scarciglia Born in Guagnano (LE), lives and works in Lecce, dealing with photography and cinematography for many years. He has organized

Διαβάστε περισσότερα

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli GRAECO-LATINA BRUNENSIA 15, 2010, 2 Ángel Narro 1 (Universitat de València) Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli di Santa Tecla The Life and Miracles of Saint Thekla

Διαβάστε περισσότερα

Come chiudere una tragedia. A proposito della contraddizione tra i capitoli 13 e 14 della Poetica di Aristotele

Come chiudere una tragedia. A proposito della contraddizione tra i capitoli 13 e 14 della Poetica di Aristotele Come chiudere una tragedia. A proposito della contraddizione tra i capitoli 13 e 14 della Poetica di Aristotele L analisi delle valutazioni di ordine estetico e critico-letterario espresse a proposito

Διαβάστε περισσότερα

Giuseppe Guarino - CORSO DI GRECO BIBLICO. Lezione 11. L imperfetto del verbo essere. ἐν - ἀπό. ἡ ἀρχὴ - ἀρχὴ

Giuseppe Guarino - CORSO DI GRECO BIBLICO. Lezione 11. L imperfetto del verbo essere. ἐν - ἀπό. ἡ ἀρχὴ - ἀρχὴ Lezione 11 L imperfetto del verbo essere. ἐν - ἀπό ἡ ἀρχὴ - ἀρχὴ Abbiamo studiato il verbo εἰµί al presente. Adesso lo vedremo al passato (diremo così per semplicità) espresso con il tempo Imperfetto.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Luciano e gli eroi nell'aldilà: ispirazione omerica e divergenze strutturali (Dialoghi dei morti XXIII e XXVI)

Luciano e gli eroi nell'aldilà: ispirazione omerica e divergenze strutturali (Dialoghi dei morti XXIII e XXVI) PAOLA DOLCETTI Luciano e gli eroi nell'aldilà: ispirazione omerica e divergenze strutturali (Dialoghi dei morti XXIII e XXVI) 1. I Dialoghi dei morti XXIII in cui Agamennone rimprovera Aiace per non aver

Διαβάστε περισσότερα

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps.

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. 1 L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. Il punto di partenza del nostro studio del capitolo finale del Vangelo

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 44 Χρόνια Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΪ Η ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσοστόµου Σµύρνης 3 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Scrittura accademica Apertura

Scrittura accademica Apertura - Introduzione Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze

Διαβάστε περισσότερα

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα)

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) 1-2 «Η σπουδαιότητα του θέµατος «περί πολέµου και ειρήνης» είναι µεγάλη για τους ανθρώπους. Το θέµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή τους» 1. Ερµηνευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 12 Τέταρτο επεισόδιο (173d-175a): Έκτος ορισμός της σωφροσύνης (ἐπιστήμη ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ) και η ανασκευή της Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Dossier. [...]. [...]. [.].. θεοῦ κρατερῇ[ς ὑπ ἀνάγκης οὐ δεῖ ἀν]αλ[κείη]ν καὶ κακότητα λέγει [ν. [ ]ω[ ]. [...]εθα κ [ῆρ]α φυγεῖν φεύγ[ειν δέ τις ὥρη

Dossier. [...]. [...]. [.].. θεοῦ κρατερῇ[ς ὑπ ἀνάγκης οὐ δεῖ ἀν]αλ[κείη]ν καὶ κακότητα λέγει [ν. [ ]ω[ ]. [...]εθα κ [ῆρ]α φυγεῖν φεύγ[ειν δέ τις ὥρη Poeti giambici Dossier T. 17 P. Oxy. 4708 fr. 1 L elegia sul mito di Telefo Il seguente frammento, pubblicato nel 2004, costituisce il più recente ritrovamento papiraceo di testi di Archiloco: si tratta

Διαβάστε περισσότερα

Esercizi sulla delta di Dirac

Esercizi sulla delta di Dirac Esercizi sulla delta di Dirac Corso di Fisica Matematica, a.a. 013-014 Dipartimento di Matematica, Università di Milano 5 Novembre 013 Esercizio 1. Si calcoli l integrale δ(x) Esercizio. Si calcoli l integrale

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920)

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920) L'«attualità» ci fa vivere davvero il passato, la psicologia degli uomini del passato. E ci chiarisce le idee, e ci obbliga a trasformare il vocabolario. Lasciamo cadere la parola «tiranno»: sostituiamola

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA Scuola di dottorato in italianistica e filologia classico-medievale Dottorato di ricerca in filologia classico-medievale XXIV ciclo Anno accademico 2010-2011 COMMENTO AL

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ιταλική Γλώσσα Β1. 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 η ενότητα: Raccontare situazioni e abitudini del passato Ελένη Κασάπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1. 4 η ενότητα: Descrivo me stesso. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιταλική Γλώσσα Β1. 4 η ενότητα: Descrivo me stesso. Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4 η ενότητα: Descrivo me stesso Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Can you help me, please? Παράκληση για βοήθεια Do you speak English? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Do you speak _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα I don't speak_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Forma, contesto e funzione del discorso epistolare in Isocrate

Forma, contesto e funzione del discorso epistolare in Isocrate UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Storia dell Antichità TESI DI LAUREA Forma, contesto e funzione del discorso

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ Στο ψαρολίμανο ανο της Νέας Χώρας 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze Incontri triestini di filologia classica 9 (2009-2010), 153-173 Tommaso Braccini Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze «Talento limitato personalità poco simpatica

Διαβάστε περισσότερα

Capitolo 4 Funzione di trasferimento

Capitolo 4 Funzione di trasferimento Capiolo 4 Funzione di rasferimeno Fondameni di conrolli auomaici 3/ed P. Bolzern, R. Scaolini, N. Schiavoni Fondameni di conrolli auomaici 3/ed P. Bolzern, R. Scaolini, N. Schiavoni Fondameni di conrolli

Διαβάστε περισσότερα

F.lli Carli S.p.A. Βραβείο Λάκωνα Προμηθευτή Ελαιολάδου

F.lli Carli S.p.A. Βραβείο Λάκωνα Προμηθευτή Ελαιολάδου F.lli Carli S.p.A. Βραβείο Λάκωνα Προμηθευτή Ελαιολάδου 2013-2014 Η οικογένειά μας σήμερα Σήμερα, η εταιρία Αφοί CARLI αντικατοπτρίζει απευθείας πάνω από 750.000 ιταλικές οικογένειες σε όλη τη χώρα. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Mastronarde, Analisi retorica negli scolii all Oreste di Euripide

Mastronarde, Analisi retorica negli scolii all Oreste di Euripide R. Hunter, The Rhetorical Criticism of Homer : (689) One of the things which is most striking about these exercises [Libanios 8.123-128 Foerster, 8.143-150 Foerster] is the psychological depth and the

Διαβάστε περισσότερα

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU A Giuseppe Russo di Salerno 1.Ricordo che durante un dibattito tra gente di alta cultura e un cardinale di Santa Romana Chiesa, un professore di diritto internazionale si

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PRAXIS» PROGRAMMA PRAXIS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DIRETTIVA EUROPEA 2002/14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PRAXIS» PROGRAMMA PRAXIS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DIRETTIVA EUROPEA 2002/14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PRAXIS» PROGRAMMA PRAXIS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/14 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DIRETTIVA EUROPEA 2002/14 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Μ- Η ΕΜΠ Επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Immigrazione Documenti

Immigrazione Documenti - Generale Dove posso trovare il modulo per? Domandare dove puoi trovare un modulo Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Domandare quando è stato rilasciato un documento Dove è stato rilasciato

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ? ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΣΟΥ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ? ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ο Στάδιο Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο 2 ο Στάδιο Χωρίζουμε περιόδους/ημιπεριόδους 3 ο Στάδιο Βρίσκουμε ρήματα (μετοχές & απαρέμφατα) σε κάθε περίοδο/ημιπερίοδο. 4 ο Στάδιο Βρίσκουμε συνδέσμους που

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7

«Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 «Η λύση του Γόρδιου Δεσμού» αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου ενότητα 7 J.-S.Berthélemy, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux -Arts Εργασία των μαθητών του Α1 Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος Επιμέλεια Λιούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo Scuola di Dottorato in Humanae Litterae Dipartimento di Scienze dell antichità Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo PLATONE E PLUTARCO: INTRECCI TEMATICI TRA

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Atene παίδευσις e Atene τύραννος

Atene παίδευσις e Atene τύραννος Atene παίδευσις e Atene τύραννος Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi: Tucidide V 111-116 CXI. ΑΘ. τούτων µὲν καὶ πεπειραµένοις ἄν τι γένοιτο καὶ ὑµῖν καὶ οὐκ ἀνεπιστήµοσιν ὅτι οὐδ ἀπὸ µιᾶς πώποτε πολιορκίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Referat di. Federico Campedelli. Corso magistrale di Grammatica e Storia della lingua greca Prof. Camillo Neri (Unibo, )

Referat di. Federico Campedelli. Corso magistrale di Grammatica e Storia della lingua greca Prof. Camillo Neri (Unibo, ) Referat di Federico Campedelli Corso magistrale di Grammatica e Storia della lingua greca Prof. Camillo Neri (Unibo, 2012-13) APPUNTI SULLO SPOUDAIOS NELLA TEORIA POETICA ARISTOTELICA Ar. Po. 1448a 1-18:

Διαβάστε περισσότερα

Immigrazione Studiare

Immigrazione Studiare - Università Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Dire che vuoi iscriverti Θα ήθελα να γραφτώ για. Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1 & Γ2). ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Νοέμβριος 2013 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 0. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ιάρκεια: 30 λεπτά (1

Διαβάστε περισσότερα

Aristotele e il Peripato

Aristotele e il Peripato Aristotele e il Peripato Dossier Il controverso parlare del poeta ispirato La spiegazione data nello Ione La mimesis in Platone Come conciliare l imitazione personale e l ispirazione divina? «Il poeta,

Διαβάστε περισσότερα

Il fine giustifica i mezzi? Per una rilettura di un passo del Filottete di Sofocle (vv ) di Eleonora Fortunato

Il fine giustifica i mezzi? Per una rilettura di un passo del Filottete di Sofocle (vv ) di Eleonora Fortunato Il teatro greco: esperienze da un TFA Il fine giustifica i mezzi? Per una rilettura di un passo del Filottete di Sofocle (vv. 77-120) di Eleonora Fortunato CLASSE E DISCIPLINA II o III liceo classico (IV

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

IL SISTEMA DELLA SINTASSI DI APOLLONIO DISCOLO

IL SISTEMA DELLA SINTASSI DI APOLLONIO DISCOLO IL SISTEMA DELLA SINTASSI DI APOLLONIO DISCOLO di Ludwig Lange Titolo originale dell opera Das System der Syntax des Apollonios Dyscolos Göttingen 1852 da https://archive.org/index.php Traduzione dal tedesco

Διαβάστε περισσότερα