ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ Ὦ γῆς παλαιὸν Ἄργος, Ἰνάχου ῥοαί, ὅθεν ποτ ἄρας ναυσὶ χιλίαις Ἄρη ἐς γῆν ἔπλευσε Τρῳάδ Ἀγαµέµνων ἄναξ. κτείνας δὲ τὸν κρατοῦντ ἐν Ἰλιάδι χθονὶ Πρίαµον ἑλών τε Δαρδάνου κλεινὴν πόλιν 5 ἀφίκετ ἐς τόδ Ἄργος, ὑψηλῶν δ ἐπὶ ναῶν ἔθηκε σκῦλα πλεῖστα βαρβάρων. κἀκεῖ µὲν εὐτύχησεν ἐν δὲ δώµασιν θνῄσκει γυναικὸς πρὸς Κλυταιµήστρας δόλῳ καὶ τοῦ Θυέστου παιδὸς Αἰγίσθου χερί. 10 χὠ µὲν παλαιὰ σκῆπτρα Ταντάλου λιπὼν ὄλωλεν, Αἴγισθος δὲ βασιλεύει χθονός, ἄλοχον ἐκείνου Τυνδαρίδα κόρην ἔχων. οὓς δ ἐν δόµοισιν ἔλιφ ὅτ ἐς Τροίαν ἔπλει, ἄρσενά τ Ὀρέστην θῆλύ τ Ἠλέκτρας θάλος, 15 τὸν µὲν πατρὸς γεραιὸς ἐκκλέπτει τροφεὺς µέλλοντ Ὀρέστην χερὸς ὕπ Αἰγίσθου θανεῖν Στροφίῳ τ ἔδωκε Φωκέων ἐς γῆν τρέφειν ἢ δ ἐν δόµοις ἔµεινεν Ἠλέκτρα πατρός, ταύτην ἐπειδὴ θαλερὸς εἶχ ἥβης χρόνος 20 µνηστῆρες ἤιτουν Ἑλλάδος πρῶτοι χθονός. δείσας δὲ µή τῳ παῖδ ἀριστέων τέκοι Ἀγαµέµνονος ποινάτορ, εἶχεν ἐν δόµοις Αἴγισθος οὐδ ἥρµοζε νυµφίῳ τινί. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτ ἦν φόβου πολλοῦ πλέων, 25 µή τῳ λαθραίως τέκνα γενναίῳ τέκοι, κτανεῖν σφε βουλεύσαντος ὠµόφρων ὅµως µήτηρ νιν ἐξέσωσεν Αἰγίσθου χερός. ἐς µὲν γὰρ ἄνδρα σκῆψιν εἶχ ὀλωλότα, παίδων δ ἔδεισε µὴ φθονηθείη φόνῳ. 30 ἐκ τῶνδε δὴ τοιόνδ ἐµηχανήσατο Αἴγισθος ὃς µὲν γῆς ἀπηλλάχθη φυγὰς Ἀγαµέµνονος παῖς, χρυσὸν εἶφ ὃς ἂν κτάνῃ, ἡµῖν δὲ δὴ δίδωσιν Ἠλέκτραν ἔχειν δάµαρτα, πατέρων µὲν Μυκηναίων ἄπο 35 γεγῶσιν οὐ δὴ τοῦτό γ ἐξελέγχοµαι λαµπροὶ γὰρ ἐς γένος γε, χρηµάτων δὲ δὴ πένητες, ἔνθεν ηὑγένει ἀπόλλυται ὡς ἀσθενεῖ δοὺς ἀσθενῆ λάβοι φόβον. εἰ γάρ νιν ἔσχεν ἀξίωµ ἔχων ἀνήρ, 40 εὕδοντ ἂν ἐξήγειρε τὸν Ἀγαµέµνονος φόνον δίκη τ ἂν ἦλθεν Αἰγίσθῳ τότε. ἣν οὔποθ ἁνὴρ ὅδε (σύνοιδέ µοι Κύπρις) ᾔσχυν ἐν εὐνῇ παρθένος δ ἔτ ἐστὶ δή. αἰσχύνοµαι γὰρ ὀλβίων ἀνδρῶν τέκνα 45 λαβὼν ὑβρίζειν, οὐ κατάξιος γεγώς. στένω δὲ τὸν λόγοισι κηδεύοντ ἐµοὶ

2 ἄθλιον Ὀρέστην, εἴ ποτ εἰς Ἄργος µολὼν γάµους ἀδελφῆς δυστυχεῖς ἐσόψεται. ὅστις δέ µ εἶναί φησι µῶρον, εἰ λαβὼν 50 νέαν ἐς οἴκους παρθένον µὴ θιγγάνω, γνώµης πονηροῖς κανόσιν ἀναµετρούµενος τὸ σῶφρον ἴστω καὐτὸς αὖ τοιοῦτος ὤν. ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ νὺξ µέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφέ, ἐν ᾗ τόδ ἄγγος τῷδ ἐφεδρεῦον κάρᾳ 55 φέρουσα πηγὰς ποταµίας µετέρχοµαι, οὐ δή τι χρείας ἐς τοσόνδ ἀφιγµένη ἀλλ ὡς ὕβριν δείξωµεν Αἰγίσθου θεοῖς, {γόους τ ἀφίηµ αἰθέρ ἐς µέγαν πατρί,} ἡ γὰρ πανώλης Τυνδαρίς, µήτηρ ἐµή, 60 ἐξέβαλέ µ οἴκων, χάριτα τιθεµένη πόσει τεκοῦσα δ ἄλλους παῖδας Αἰγίσθῳ πάρα πάρεργ Ὀρέστην κἀµὲ ποιεῖται δόµων. Αυ. τί γὰρ τάδ, ὦ δύστην, ἐµὴν µοχθεῖς χάριν πόνους ἔχουσα, πρόσθεν εὖ τεθραµµένη, 65 καὶ ταῦτ ἐµοῦ λέγοντος οὐκ ἀφίστασαι; Ηλ. ἐγώ σ ἴσον θεοῖσιν ἡγοῦµαι φίλον ἐν τοῖς ἐµοῖς γὰρ οὐκ ἐνύβρισας κακοῖς. µεγάλη δὲ θνητοῖς µοῖρα συµφορᾶς κακῆς ἰατρὸν εὑρεῖν, ὡς ἐγὼ σὲ λαµβάνω. 70 δεῖ δή µε κἀκέλευστον εἰς ὅσον σθένω µόχθου πικουφίζουσαν, ὡς ῥᾶιον φέρῃς, συνεκκοµίζειν σοι πόνους. ἅλις δ ἔχεις τἄξωθεν ἔργα τἀν δόµοις δ ἡµᾶς χρεὼν ἐξευτρεπίζειν. εἰσιόντι δ ἐργάτῃ 75 θύραθεν ἡδὺ τἄνδον εὑρίσκειν καλῶς. Αυ. εἴ τοι δοκεῖ σοι, στεῖχε καὶ γὰρ οὐ πρόσω πηγαὶ µελάθρων τῶνδ. ἐγὼ δ ἅµ ἡµέραι βοῦς εἰς ἀρούρας ἐσβαλὼν σπερῶ γύας. ἀργὸς γὰρ οὐδεὶς θεοὺς ἔχων ἀνὰ στόµα 80 βίον δύναιτ ἂν ξυλλέγειν ἄνευ πόνου. ΟΡΕΣΤΗΣ Πυλάδη, σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ 82 πιστὸν νοµίζω καὶ φίλον ξένον τ ἐµοί µόνος δ Ὀρέστην τόνδ ἐθαύµαζες φίλων, πράσσονθ ἃ πράσσω δείν ὑπ Αἰγίσθου παθών, 85 ὅς µου κατέκτα πατέρα χἠ πανώλεθρος µήτηρ. ἀφῖγµαι δ ἐκ θεοῦ µυστηρίων Ἀργεῖον οὖδας οὐδενὸς ξυνειδότος, φόνον φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐµοῦ. νυκτὸς δὲ τῆσδε πρὸς τάφον µολὼν πατρὸς 90 δάκρυά τ ἔδωκα καὶ κόµης ἀπηρξάµην πυρᾶι τ ἐπέσφαξ αἷµα µηλείου φόνου, λαθὼν τυράννους οἳ κρατοῦσι τῆσδε γῆς. καὶ τειχέων µὲν ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα, δυοῖν δ ἅµιλλαν ξυντιθεὶς ἀφικόµην 95 πρὸς τέρµονας γῆς τῆσδ, ἵν ἐκβάλω πόδα ἄλλην ἐπ αἶαν εἴ µέ τις γνοίη σκοπῶν, ζητῶν τ ἀδελφήν (φασὶ γάρ νιν ἐν γάµοις ζευχθεῖσαν οἰκεῖν οὐδὲ παρθένον µένειν),

3 ὡς συγγένωµαι καὶ φόνου συνεργάτιν 100 λαβὼν τά γ εἴσω τειχέων σαφῶς µάθω. νῦν οὖν (ἕω γὰρ λευκὸν ὄµµ ἀναίρεται) ἔξω τρίβου τοῦδ ἴχνος ἀλλαξώµεθα. ἢ γάρ τις ἀροτὴρ ἤ τις οἰκέτις γυνὴ φανήσεται νῷν, ἥντιν ἱστορήσοµεν 105 εἰ τούσδε ναίει σύγγονος τόπους ἐµή. ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τήνδε πρόσπολόν τινα πηγαῖον ἄχθος ἐν κεκαρµένῳ κάραι φέρουσαν, ἑζώµεσθα κἀκπυθώµεθα δούλης γυναικός, ἤν τι δεξώµεσθ ἔπος 110 ἐφ οἷσι, Πυλάδη, τήνδ ἀφίγµεθα χθόνα. Distribuzione dei personaggi fra gli attori: I: Elettra; II: Oreste, Messaggero (uno dei Servi di Oreste); III: Contadino, Vecchio, Clitemestra, Castore. Personaggi muti: Pilade, almeno due Servi di Oreste e un ancella di Elettra, Polluce, il Séguito di Clitemestra. Si noti che in Ch. il I attore impersona solo Oreste e il II tanto Elettra quanto Clitemestra. Anche in S/El. il protagonistés copre unicamente il ruolo di Elettra, mentre il deuteragonistés impersona Oreste, Crisotemide e Clitemestra. Quanto all estensione delle parti assegnate ai personaggi principali, la porzione assegnata a Oreste in Ch. è dimezzata in Euripide e ridotta a meno di un terzo in Sofocle, mentre quella di Elettra viene raddoppiata da Euripide e quasi triplicata da Sofocle. In E/El. Oreste esegue parti cantate, anche se non estese quanto in Ch.; invece Sofocle assegna al suo Oreste tutt al più parti recitate in dialoghi melodrammatici nei quali le parti liriche sono eseguite da Elettra e dal Coro. Il v chiarisce che dei due fratelli di Clitemestra ed Elena il solo a parlare è Castore Cronologia interna. Lo spettatore sa che l azione è collocata nell ottavo anno dall uccisione di Agamennone (Od s. ecc.), in concomitanza col ritorno di Menelao (ibidem, 311: αὐτῆμαρ κτλ.; qui 1278s.), il quale parteciperà alle esequie di Egisto e Clitemestra (Od s.). Scena. Siamo in una zona montana dell Argolide, davanti alla povera (252, 404, 1139s.) abitazione del Contadino e di Elettra (passaggio scenico centrale). Lontana dalla città (298), la casa è su un altura (210, 489), dalla quale si può scorgere da distante chi sta arrivando ( ) La città è lontana (298); il fiume Inaco forse è vicino (1), certamente è vicino un confine oltre il quale Oreste potrebbe, se necessario, fuggire (95-97, 251): forse il confine con l Arcadia, dove Oreste dovrà fondare una città (1273s.). La collocazione è quanto mai appropriata al tratto montano e selvaggio che Oreste porta nel nome, cf. Pl. Crat. 394e: ὥσπερ γε καὶ ὁ Ὀρέστης ( ) κινδυνεύει ὀρθῶς ἔχειν, εἴτε τις τύχη ἔθετο αὐτῷ τὸ ὄνομα εἴτε καὶ ποιητής τις, τὸ θηριῶδες τῆς φύσεως καὶ τὸ ἄγριον αὐτοῦ καὶ τὸ ὀρεινὸν ἐνδεικνύμενος τῷ ὀνόματι. La notte, apparentemente senza luna (54), sta per finire (78s.; 102). Le due parodoi portano in direzioni diverse. Questo il gioco scenico degli ingressi e delle uscite: v. passaggio centrale A parodoi B theologeion 54 Elettra 81 Contadino Elettra 82 Or. Pi. Servi 107 Elettra 167 Coro 139 Ancella 142 Anc. 338 Contadino 400 Or. Pi. Servi 425 Elettra 431 Contadino 487 Vecchio 492 Elettra Anc. 500 Anc. 549 Or. Pi. 692 Or. Pi. ServiVe. 698 Elettra 751 Elettra 760 Messaggero 858 Mess. 872 Elettra 879 Elettra Or. Pi. Servi 961 Pi. Servi 987 Or. Cl. Séguito 1141 Cl Elettra

4 Prologo 1172 Or. Elettra Pi. Servi 1233 Dioscuri 1356 Or. Elettra Pi. Servi D Coro N.B. = esce definitivamente Il Contadino, uscito da una modesta dimora rurale (varco centrale), si appresta ad andare al lavoro all inizio del giorno (78s.). Rivolto al pubblico, informa sugli antefatti, dalla partenza per di Agamennone per la guerra di Troia al matrimonio cui Egisto ha costretto Elettra. Esaustivo per quanto riguarda Agamennone e i suoi figli, il racconto è da principio reticetente quanto all identità del locutore, che si presenta solo a 34. Elettra esce dalla casa (54) portando sul capo un recipiente per fare provvista d acqua. I due si allontanano insieme (81) da una delle parodoi, mentre dall altra entrano Oreste e Pilade, personaggio muto come in S/El. e in Ch. tranne che per , e almeno due servi di Oreste (392s., 500; 360). Or. ragguaglia brevemente (82-111) quanto alle proprie intenzioni rivolgendosi al compagno (82-84; ). Anche se in forma monologica, questa scena presenta evidenti affinità col prologo di S/El. Elettra rientra (107) e Or., che non la riconosce, si nasconde con Pi. dietro l altare accanto alla casa: Elettra si accorgerà della loro presenza solo dopo la parodo (216s.). Il prologo è in tre scene (1-53, 54-81, , ma preparano all assolo di Elettra, ). Prologo in tre scene anche nell Andromaca e nell Oreste; qui è reso più mosso dal dialogo fittizio nella III. Il Contadino, che condivide la condizione e le attese di Elettra, qui fornisce gli elementi contestuali, principalmente il luogo e il tempo dell azione e una prima caratterizzazione del ruolo protagonistico; più avanti (420ss.) avrà il compito di convocare il Vecchio, attuando la prima e decisiva connessione fra il cronotopo realizzato sulla scena e l alterità costituita da Argo, dalla reggia e dalla vita che vi si conduce: sarà proprio l arrivo del Ve. (487) a consentire il riconoscimento di Or. e perciò l ideazione del piano di vendetta. Il Contadino esce definitivamente a 431 (il tritagonistés rientra nei panni del Ve.) ma la sua parte, limitata (90 vv.) anche se arricchita e forse appesantita di considerazioni etiche, è strettamente funzionale. A lui spetta inoltre di preparare il coup de théâtre della comparsa di Elettra con la brocca sul capo (la terrà anche per quasi metà dell assolo, fino a 140), che indurrà il fratello a scambiarla per una schiava (107). Invece Elettra, cui viene risparmiata la necessità di diffondersi in una narrazione, potrà chiamare gli dei a testimoni in un apostrofe, diretta alla notte e ad aither (54-58), di alta caratura poetica pur nella recitazione. Prologo. Scena I Il soliloquio prologico del Contadino è bipartito (a) nella narrazione sintetica degli antefatti remoti: la spedizione contro Troia, la vittoria, l uccisione di Agamennone, lo scettro passato a Egisto, Oreste sottratto all usurpatore dal vecchio aio di Ag., Elettra costretta a rinunciare a nozze che per Eg. rappresentavano delle minacce (1-24, 249); e (b) nella presentazione dell antefatto più prossimo, cioè il matrimonio di Elettra col Contadino (25-53). Omette del tutto Cassandra, che sarà menzionata solo da Clitemestra ( ): probabilmente ricordare Cassandra avrebbe sminuito le colpe di Clitemestra, cui si attribuisce la principale responsabilità nell uccisione di Ag. (9s.). Il Contadino si presenta (34-38) come un nobile impoverito: Elettra, della quale ha rispettato la verginità, non ne prova vergogna. Il reciproco rispetto dei due coniugi offre a Euripide l occasione per una delle sue frequenti tirate contro la falsa nobiltà dei ricchi e per una considerazione conclusiva sulla saggezza solo apparente di chi non comprenda le ragioni del Contadino La tonalità della prima parte, marcata da quest avvio centrato sulle memorie eroiche (1-8), troverà rispondenza nel I stasimo ( ) e ll orizzonte psicologico di Elettra 526 (ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν εὐθαρσῆ) e nelle parole d esordio di Clitemestra ( )Ἰνάχου ῥοαί. Il passaggio dello scettro a Egisto (11s.) e il racconto relativo alla sventata uccisione di Oreste sembrano far presumere che l azione di vendetta debba avere anche una finalità dinastica, ma già il racconto relativo a Elettra inclina a una diversa tonalità e nell esodo Castore non farà cenno di un ritorno di Or. ad Argo. La recitazione del Contadino in questa scena è piuttosto fitta di risoluzioni dei giambi: non contando quelle coinvolgenti nomi propri (sei), sono sensibilmente più varie e più frequenti che nelle altre scene del prologo e talora si combinano con l enjambement, (come ci si può attendere in contesto narrativo, cf. Kirk 1985: 30-36) e/o la cesura eftemimere, talora combinati, o la dieresi mediana con o senza elisione. Queste caratteristiche, che ridisegnano la sequenza dei trimetri in sciolte sequenze discorsive, dovranno essere ricondotte alla tonalità espositiva (così Cropp Fick 1985: 16s.) piuttosto che a una finalità espressiva del tipo di quella che anima i versi pronunciati dal Vecchio al suo arrivo ( ). 1. Apostrofe riecheggiata all inizio dell Hel.: Νείλου μὲν αἵδε καλλιπάρθενοι ῥοαί. E τὸ γὰρ παλαιὸν Ἄργος τόδε troviamo al v. 4 di S/El. Analoga indicazione locale bipartita seguita da ὅθεν ποτ(ε) e verbo di moto in Andr. 1s. (Ἀσιάτιδος γῆς σχῆμα, Θηβαία πόλις / ὅθεν ποθ / ἀφικόμην). L assenza del deittico, che comparirà solo al v. 6 insieme all indispensabile indicazione locale (τόδ Ἄργος), è appropriata all apostrofe, cf. Alc. 1: apostrofe di Apollo, seguita dalle determinazioni locali solo ai vv. 8s. (cf. Dale 1971 ad l.; Basta Donzelli 1980: 388), nelle quali si noti la progressione dal generale al particolare: γαῖαν τήνδε... τόνδ(ε)... οἶκον. 2. Di poco variata, la sequenza che troviamo anche nel recitativo d ingresso del Coro in Ag : στόλον Ἀργείων χιλιοναύτην / τῆσδ ἀπὸ χώρας / ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγήν, / μεγάλ ἐκ θυμοῦ κλάζοντες Ἄρη. La variazione

5 più sensibile riguarda ἄρας Ἄρη: la ricercata assonanza fa di Ares non più la personificazione del «cry for a mighty war» (Fraenkel 1950) ma lo στόλος, la στρατιῶτις ἀρωγή. Quanto alla confluenza di due reggenze sintattiche (αἴρειν + acc. e + dat.) cf. τὰς ναῦς αἴρειν (Th. 1.52) e ἆραι τῷ στρατῷ (Th. 2.12). 6. Nel dramma Argo e Argivo generalmente indicano l intera Argolide (come in S/El. 4), fuorché in alcuni casi nei quali significano la città o specificamente la reggia: 641, 715, 755, 1277, 1313; alla regione si riferisce anche 1250, se con Argo qui non si intende il regno. A parte 674 (= l Heraion, equidistante da Micene e da Argo) e 963 (= la reggia), Micene e Miceneo convogliano invece l idea dell appartenenza genealogica e della sudditanza (35). Micene, ancora in grado di partecipare con un suo piccolo contingente alla battaglia delle Termopili (Hdt ), nel 468 viene conquistata da Argo; l identità va perduta, al punto che lo sch. a S/El. 9a X. può affermare: Ὅμηρος χωρίζει τὸ Ἄργος καὶ τὴν Μυκήνην οἱ δὲ νεώτεροι τὴν αὐτὴν Μυκήνην καὶ Ἄργος φασίν. Ma Argo già in Omero designa l intero regno di Agamennone (Il ecc.), o l intero Peloponneso (15.372), o l intero paese degli Achei (12.70), cf. Hall 1995: Che la minaccia, comunque seguente alla morte del padre, venga da Egisto è detto qui (17), mentre in S/El. 296s., 601, 1132s. proviene direttamente dalle mani della madre (a 296s. per sua esplicita ammissione). Diversamente in Eschilo, dove Clitemestra ha mandato il figlio da Strofio durante l assenza di Agamennone, per sventare così dichiara i rischi di una vociferante ribellione all autorità (Ag ; δημόθρους ἀναρχία; cf. Ch , dove Or. rimprovera la madre per averlo esiliato e Cl. gli oppone di averlo affidato a un alleato). There the grown serpent lies. The worm that s fled / Hath nature that in time will venom breed (Macbeth III.2, 28s.): l eliminazione degli eredi diretti o indiretti dell ucciso è motivo ricorrente nelle storie dinastiche. La capacità d iniziativa dell erede è paradigma adottato già nella Telemachia (Od ; , ). Sulle analogie fra la storia di Oreste e quella di Cresfonte, messa in scena da Euripide fra il 430 e il 424, cf. Harder 1985: In Euripide cf. anche Hcld , , Andr , Tro , Ciro a Creso: Hdt ,1. Il verso attribuito da Clem. Al. Strom. 6,2,19,1 ai Cypria (fr. XXV A. = 22 K.) νήπιος ὃς πατέρα κτείνας υἱοὺς καταλείπει diviene proverbiale per designare un comportamento poco accorto (Arist. Rh. 1376a6s.). Sulla salvezza di Oreste: Od Qui e a 557 il salvataggio di Oreste è attribuito al tropheus di Agamennone (detto anche paidagogos a 287). Che si tratti del Vecchio che entrerà in scena a 487 è anticipato da Elettra a 416. Il tropheus di Ag. salva Or. anche in S/El. 13, tuttavia in S. il merito sembra principalmente di Elettra, cf. S/El. 296s., 321, 1132s., Diversamente dal Pedagogo di S/El., il Vecchio di E/El. non ha seguito Or. in esilio. La salvezza di Or. è tradizionalmente attribuita a figure femminili: alla nutrice, Arsinoe in Pi. Py s. e 34s. (l epinicio è del 474 o, meno probabilmente, del 454), Laodamia sia in Pher. Ath. FGrHist 3 F134 = EGM fr. 134, sia in Stesicoro (PMG fr. 218); alla sorella (Hyg. Fab ; Sen. Ag ; [Sen.] Oct. 63s.). Invece la Nutrice di Ch (Cilissa: Ch. 732), ovviamente non ha alcuna parte nella salvezza di Or. (v. qui sopra). Il racconto del salvataggio di Or. in Apollod. Ep non dovrebbe perciò derivare dai Tales from Euripides né da conoscenza di E/El., pace Scarpi 1996: app. ad l. 18. Strofio: figlio di Criso, sposa Anassibia, sorella di Agamennone (cf. IT 917s., Sch. in Or. 765 e 1233, Paus. 2.29,4). 19. In Il s. = 286s. le figlie di Agamennone e Clitemestra sono tre: Crisotemide, Ifianassa e Laodice (antico nome di Elettra: Aelian. VH 4.26: Ξάνθος ὁ ποιητὴς τῶν μελῶν [ ] λέγει τὴν Ἠλέκτραν τοῦ Ἀγαμέμνονος οὐ τοῦτο ἔχειν τοὔνομα πρῶτον ἀλλὰ Λαοδίκην. ἐπεὶ δὲ Ἀγαμέμνων ἀνῃρέθη, τὴν δὲ Κλυταιμνήστραν ὁ Αἴγισθος ἔγημε καὶ ἐβασίλευσεν, ἄλεκτρον οὖσαν καὶ καταγηρῶσαν παρθένον Ἀργεῖοι Ἠλέκτραν ἐκάλεσαν διὰ τὸ ἀμοιρεῖν ἀνδρὸς καὶ μὴ πεπειρᾶσθαι λέκτρου); due in E/El.: Elettra e Ifigenia (sacrificata per favorire la spedizione contro Troia, 1002ss.); in S/El. anche Crisotemide e Ifianassa (157); nell Oreste (23) Crisotemide sarà solo menzionata accanto a Ifigenia ed Elettra. Notare θῆλυ... θάλος a incorniciare il secondo emistichio di 15, e qui nuovamente θαλερός dopo la cesura (come di frequente anche in Omero). θαλερός metonimicamente χρόνος, mentre la tradizione poetica ha θαλερὰ ἥβη: Pi. N (fonde modelli di Hes. Th. 17), AP L ἥβης χρόνος è per definizione breve: Mimn. fr. 2,3 W.: πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης / τερπόμεθα (e cf. fr. 5,4: ὀλιγοχρόνιον ὥσπερ ὄναρ / ἥβη τιμήεσσα); Simon. fr. 8,11 W.: ὡς χρόνος ἔσθ ἥβης καὶ βιότου ὀλίγος / θνητοῖς. Insoddisfatto del testo tràdito («neither Il , nor S. El. 225, nor any other of the passages cited in LSJ, s. v. ἔχω A.I.8, is really parallel»), Denniston (comm. ad l.) proponeva ταύτην, ἐπειδὴ θαλερὸν χρόνον rinviando all espressione ἔχειν ἡλικίαν. In effetti tanto ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας quanto ὄφρα με βίος ἔχῃ (lyr.) implicano una durata, mentre qui si dovrebbe intendere il sopravvenire dell età adatta alle nozze, l ἥβης ἀκμή, come in Alc. 22s. Qui e a 268 il raro ποινάτωρ fa riecheggiare la profezia di Cassandra, relativa all arrivo di Oreste (Aesch. Ag. 1280s.: ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, / μητροκτόνον φίτυμα, ποινάτωρ πατρός). Sulla forma, sospetta di dorismo, v. Fraenkel ad Ag. Le due occorrenze nell Elettra puntano però sull eventuale erede indiretto piuttosto che su Oreste. Se la seconda ben si inserisce nelle schermaglie fra Oreste non ancora riconosciuto e la sorella, la prima, unitamente alla mancanza di un esplicito rimpianto per l assenza di Oreste (che invece in S/El. troviamo già nel prologo), contribuisce a focalizzare l attenzione sulla condizione di Elettra La stessa preoccupazione riguardo agli eventuali eredi indiretti del morto attribuisce a Egisto Elettra parlando a Crisotemide (S/El ). Uguale reazione ha Astiage, ma nei confronti della propria figlia (Mandane, la futura madre di Ciro), Hdt ; la figura del Contadino pare ricalcata su quella di Cambise, marito di Mandane (cf ). 29s. Col pretesto si allude al sacrificio di Ifigenia (1003), che però secondo la stessa Clitemestra non sarebbe stato decisivo (1030s.), ma la colpa di Ag. viene riconsiderata a dopo l ampia rievocazione dell adulterio con Cassandra: ). L accenno all esecrazione che sarebbe stata provocata da un infanticidio (cf. Hdt. 5.92g) prepara la verosomiglianza del pretesto col quale Elettra attirerà la madre nella trappola (652). 32. Così Polifonte, dopo avere ucciso il fratello Cresfonte, re della Messenia, aurum pollicebatur si quis eum (il nipote,

6 rifugiato in Etolia) necasset (Hyg. Fab. 137), cf. Harder 1985: 16, 49s., ma nel Cresfonte la promessa del premio avvia l intrigo: Cresfonte jr. si presenta da Polifonte appunto per esigerlo, e invece E/El. non sviluppa questo motivo, cf. Harder 1985: 16, Wilamowitz, T. 1917: 254, contra Wilamowitz 1883: Il Contadino non si limita a raccontare, ma ai vv indulge a un autopresentazione che anticipa il ritratto di πένης ἀνὴρ γενναῖος che Elettra ne darà a Oreste (253) e, dopo un percorso folto di incisi, si conclude con la massima generale che ἔνθεν (cioè dalla mancanza dei χρήματα) ηὑγένει ἀπόλλυται. Ιl Contadino è di buona famiglia, così come in Hdt Cambise, che è di οἰκίη ἀγαθή ma vive molto modestamente (πολλῷ ἔνερθε ἄγων αὐτὸν μέσου ἀνδρὸς Μήδου). Tuttavia la somiglianza fra le due situazioni, che emerge dalla narrazione del Contadino, si ferma qui (v. a 43-53). L affermazione che la nobiltà di una stirpe illustre viene meno quando manchino le sostanze si colloca nel solco di dichiarazioni contro una nozione dell eugeneia fondata sulla convenzione (nomos) e sulla ricchezza (cf. Alessandro, fr. 61b Kn.). Qui si può cogliere un accento ironico che mitiga l autocommiserazione. Quanto alla compassione per gli εὐγενεῖς colpiti dalla sfortuna v. Hcl : ᾤκτιρ ἀκούσας τούσδε συμφορᾶς, ἄναξ. / τὴν δ εὐγένειαν τῆς τύχης νικωμένην / νῦν δὴ μάλιστ ἐσεῖδον La condizione di marito legittimo avrebbe autorizzato quella che invece, secondo il Contadino, sarebbe stata una forma di hybris su Elettra (45s.; il concetto è ribadito da Elettra nella sticomitia col fratello, 256s.). Rispettandola, le ha risparmiato l aischyne di un contatto che egli giudica oltraggioso in una prospettiva non personale ma relativa alla sfera sociale: da lui, οὐ κατάξιος γεγώς (46), nei confronti di ὄλβιοι ἄνδρες (45, rispecchiato da Elettra a 257: γονέας ὑβρίζειν τοὺς ἐμούς οὐκ ἠξίου) e in particolare del fratello, l ἄθλιος Ὀρέστης (47), all oscuro di questo matrimonio. αἰσχύνομαι γὰρ... ὑβρίζειν: l aischyne, che è effetto dell hybris, qui non è considerata nella vittima, come a 43s. e nella classica definizione aristotelica (Rh. 1378b23s.: ἔστι γὰρ ὕβρις τὸ πράττειν καὶ λέγειν ἐφ οἷς αἰσχύνη ἔστι τῷ πάσχοντι, hybris è agire e parlare inducendo vergogna nella vittima ), ma come riflesso dell hybris sul soggetto che la potrebbe praticare. Questi prova vergogna alla prospettiva di annichilire la vittima con un azione che, pur formalmente legittima, la priverebbe di dignità (ancora Aristotele, 1378b29-31: ὕβρεως δὲ ἀτιμία [...] τὸ γάρ μηδενὸς ἄξιον οὐδεμίαν ἔχει τιμήν, οὐτε ἀγαθοῦ οὔτε κακοῦ, propria dell hybris è la privazione del valore [ ]: ciò che è reputato da nulla non possiede alcun valore, né in positivo né in negativo ). All interno di un assiologia sociale profondamente partecipata e osservata con convinzione (v. qui οὐ κατάξιος γεγώς e a 257 il pregnante οὐκ ἠξίου), l esercizio di un (apparente) diritto non sarebbe stato che un autoaffermazione motivata solo dal piacere di recare offesa con le parole di Aristotele: μὴ ἵνα τι γίγνηται αὑτῷ ἄλλο ἢ ὅ τι ἐγενετο, ἀλλ ὅπως ἡσθῇ, per ottenere nient altro che quello che si è fatto, e averne piacere (1378b25). Più avanti l hybris potrà assumere varie caratterizzazioni: è ibristico il comportamento di Egisto in quanto priva Elettra del diritto di avere una prole degna (266s.), o sotto l effetto del vino apostrofa irridente Clitemestra a proposito dell assenza di Oreste (326-31), e tutto ciò rientra in una casistica nota (un eccellente bilancio critico della letteratura su ὕβρις in Cairns 1996). Avrà i tratti dell aggressività sessuale quando, davanti al σῶμα di Egisto, Elettra alluderà alle sue conquiste femminili (ma si riferisce soprattutto a Clitemestra), grazie al potere e alla bellezza (945-8). Euripide ha spostato alla periferia del regno la situazione bloccata che Eschilo e Sofocle ambientano nella costrittività materiale del palazzo e, a questo proposito, il nucleo irriducibile del mythos non consente variazioni: nonostante la conclamata somiglianza della situazione, il Contadino non può avere il destino di Cambise ed Euripide esercita la propria libertà nel dotare il personaggio di una nuova consapevolezza etica. Qualcosa del genere avviene quando Elettra, a sua volta, prova aischyne davanti all oltraggio fisico e verbale che Oreste infligge al cadavere di Egisto (900-2, νεκροὺς ὑβρίζειν) e contraddice la condivisa e rassicurante ideologia della positività di danneggiare i nemici κακοί (p. es. Pl. Resp. 335a9s.: τὸν μὲν φίλον ἀγαθὸν εὖ ποιεῖν, τὸν δ ἐχθρὸν κακὸν ὄντα βλάπτειν). ὅστις δέ μ εἶναί φησι μῶρον... ἴστω καὐτὸς αὖ τοιοῦτος ὤν: la riflessione sul comportamento individuale sollecita la riconsiderazione della communis opinio, come spesso in Euripide, p. es. quando si affronti il significato dell autentica nobiltà contro l opinione che la collega alla nascita o alla ricchezza (tema accennato qui ai vv , e diffusamente argomentato negli Eraclidi, nell Alessandro ecc.). Il Contadino riconsidera i κάνονες sui quali l opinione comune giudica la correttezza dei comportamenti (τὸ σῶφρον): fondato com è su presupposti viziati, questo giudizio comporta un rovesciamento radicale del merito e fa del σώφρων un μῶρος (50). Tucidide 3.82 mostra come un analogo rovesciamento investa il linguaggio politico nei periodi di crisi: di tutta la sua ampia casistica si consideri, p. es., τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα (ἐνομίσθη) (3.82,4: la moderazione veniva giudicata un pretesto da codardi ). Prologo. Scena II Dall ingresso centrale (la porta della casupola) entra Elettra; si allontanerà col marito a 81. Sul capo porta la brocca che avrà anche al ritorno (107) e passerà infine a un ancella (142). Attingere l acqua è compito umiliante, da schiava (Tr. 205s.), e l abito dev essere dimesso: il Coro la inviterà ad accettare ricchi abiti e monili (190-3). Per effetto dell abito e dell atto di portare la brocca il fratello la scambierà per un ancella (107). Il suo ingresso non è stato annunciato dal Contadino, che si accorgerà della sua comparsa solo quando avrà cominciato a parlare. Perciò Elettra, che a sua volta si rivolgerà al marito solo al v. 67 (anche se non devono essere intesi come un a parte, cf. Bain 1 : 33), si autopresenta menzionando l hybris di Egisto, la madre ( figlia di Tindareo ), nuovamente Egisto in quanto padre dei fratellastri e, per finire, Oreste (63). La presenza di Elettra nella casa è adombrata già nel monologo del Contadino (34s., 43s.) ma, nei brevi istanti che precedono l apostrofe alla notte, il suo aspetto non consente agli spettatori di cogliere immediatamente la sua identità: essi cadono nello stesso errore che sarà compiuto dal fratello. Così invece nelle Coefore e in S/El.:

7 (a) Nel modello eschileo Elettra viene subito riconosciuta da Oreste nella processione di donne nerovestite (Ch. 16s.) e fin dalle prime parole l apostrofe alle ancelle che l assistono nella processione alla tomba di Agamennone sottolinea il suo rango a beneficio di Oreste e Pilade, che nel frattempo osservano da un nascondiglio (cf. Taplin 1977: 334s.), come degli spettatori. (b) Diversamente che in Euripide, in Sofocle la protagonista si annuncia dall interno del palazzo con un lamento (77) che il Pedagogo attribuisce a un ancella (78s.) e Oreste si chiede, invece, se non possa essere della sorella (80s.; sulla distribuzione di seguo Finglass 2007). Quando Elettra entra in scena dall ingresso centrale Oreste, Pedagogo e Pilade sono già usciti da un passaggio laterale, ma la riconoscibilità del personaggio è assicurata dal recitativo in anapesti (86ss.), che sarebbe fuori luogo sulle labbra di un ancella. Anche la menzione del padre (94s.), che non è immediata, non è funzionale all autopresentazione (come invece in Euripide quelle di Egisto e della madre), quanto argomentativa: Elettra lamenta che il padre non abbia avuto una fine gloriosa in battaglia (94-96) riprendendo le considerazioni svolte in lyricis dall Elettra eschilea, quando riecheggia il rammarico espresso dal fratello (Ch : Ορ.] εἰ γὰρ ὑπ Ἰλίου... κατηναρίσθης, : Ἐλ.] μηδ ὑπὸ Τροίας / τείχεσι φθίμενος, πάτερ, /... παρὰ Σκαμάνδρου πόρον τεθάφθαι). In Sofocle come in Euripide Elettra è abbigliata in modo dimesso (S/El. 191: ὧδε... ἀεικεῖ σὺν στολᾷ), ma l analogia fra gli ingressi della protagonista nell una e nell altra Elettra si ferma qui: Euripide rinuncia a preparare la sua comparsa e accentua, grazie alla brocca che essa porta sul capo, il suo aspetto umile e non confacente alla figlia di Agamennone (57, 190-3), perciò l avvio altiloquente e concettualmente ricercato (54) produce uno stridente contrasto con ciò che il pubblico vede e con la prima e più ovvia interpretazione che può darne: nella convenzione drammatica la figura che esce dalla skenè potrebbe essere un ancella, come quella che, non previamente segnalata dalla protagonista nel suo soliloquio prologico, entra al v. 56 dell Andromaca (quasi certamente contemporanea all Elettra; significative le simmetrie fra i due prologhi), ma qui è invece la protagonista. Questo sembra suggerire che Euripide emuli l ingresso di Elettra in Sofocle non soltanto mutuandone, capovolta di segno (dalla luce diurna al cielo notturno), l apostrofe iniziale (S/El. 86: ὦ φάος ἁγνὸν καὶ γῆς ἰσόμοιρ ἀήρ, E/El. 54: ὦ νὺξ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφέ) ma anche ne intensifichi l effetto straniante indotto dalla raffigurazione di un Elettra umiliata, con ciò allontanandosi più decisamente dal modello eschileo; si tratta comunque di un elemento capitale per valutare le relazioni, forse anche cronologiche, fra i due drammi. Il tratto connotativo più rilevante, sia per la definizione del personaggio di Elettra che per l intera struttura del dramma, risiede appunto nel distanziamento di Elettra dal palazzo: (a) in Eschilo è ancora strettamente connessa alla vita che vi si svolge: la madre l ha incaricata di portare le offerte al defunto (89s.) ed Elettra si è piegata al suo volere nonostante l odio che nutre per lei (101); (b) l Elettra sofoclea coabita con gli assassini del padre, umiliata e minacciata, in perenne conflitto con la madre; (c) in Euripide l allontanamento dalla reggia, puntualmente narrato dal Contadino, trova un corrispettivo visivo, verbale e drammaturgico nella dissonante apparizione di Elettra che riscatta anche la tipica pedanteria euripidea che affligge la prima scena del prologo. 54. ὦ νὺξ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφέ: rivolgendosi al sole, alla terra e alla notte (866s.) Elettra ricorderà questo suo primo approccio all ambiente esterno con νὺξ ἣν ἐδερκόμην πάρος, caratterizzando la sua comparsa come dominata dalla percezione della notte e da un senso di oppressione (cf n.). Per Camper, seguito da Denniston 1, l oscurità notturna, che probabilmente dobbiamo intendere senza luna, esalta il fulgore delle stelle. Quanto alla notte stellata in apertura del dramma, cf. Trach. 94 e 132 αἰόλα νύξ ( starry, star-spangled Jebb; ambedue in lyricis) e Critias TrGF I 43F4.3-4 (dal Piritoo): ὀρφναία / νὺξ αἰολόχρως ἄκριτος τ ἄστρων / ὄχλος (anap. rec.). Ma la notte, che qui è trophos delle stelle, nelle Trach. è insieme la madre del giorno e colei che poi lo vince come in uno scontro fra guerrieri dell età eroica (94: ἐναριζομένα, cf. Jebb, Easterling e Davies ad l.). L esordio dell eroina euripidea possiede un tono elevato, accentuato dalla preziosa ricercatezza del secondo emistichio Elettra motiva i suoi ponoi diversamente da come mostrerà di apprezzarli, poco dopo, il Contadino (64: ἐμὴν... χάριν); «this, however, does not necessarily mean that [ ] Electra s remarks were unheard» e la domanda del Contadino possiede un tono rassegnato (Bain 1 : 33) che conferma l ostentazione caparbia della moglie. 63. πανώλης: non frequente in tragedia, viene detto di Agamennone in S/El. 544 (ἢ τῷ πανώλει πατρὶ κτλ.), al culmine della perorazione di Clitemestra sull uccisione di Ifigenia. Poco più avanti Clitemestra sarà detta πανώλεθρος / μήτηρ da Oreste (86) τεκοῦσα... δόμων: così anche in S/El. 589s., dove Elettra accusa la madre di aver generato figli a Egisto (παιδοποιεῖς) e cacciato di casa i figli avuti dalle nozze legittime (εὐσεβεῖς / κἀξ εὐσεβῶν βλαστόντας ἐκβαλοῦσ ἔχεις). πάρεργ[α]... δόμων: lett. in nessun conto quanto alla stirpe e al patrimonio.

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική

Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιταλική Γλώσσα Β1 Θεωρία: Γραμματική 4 η ενότητα: Riflessione grammaticale pronomi diretti, indiretti e combinati Μήλιος Βασίλειος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

precede il primo intervento del coro mevro" to; pro; corou' parovdou a.2 episodio ejpeisovdion

precede il primo intervento del coro mevro to; pro; corou' parovdou a.2 episodio ejpeisovdion PROGRAMMA (a) Euripide, Elettra. (b) Conoscenza della storia della letteratura dalle origini al V secolo a.c.; in particolare: epica arcaica, lirica arcaica, tragedia e commedia, storiografia. (c) Conoscenza

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA

SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA SOPRA ALCUNE EPIGRAFI METRICHE DI OSTIA Avevo gia composta e spedita per la pubblicazione la nota alia prima delle tre iscrizioni qui trattate, quando mi fu segnalato Γ articolo di M. Guarducci, Tracce

Διαβάστε περισσότερα

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti Corso di Laurea magistrale in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia Tesi di Laurea Una nuova società per una diversa politica. Le riforme di Clistene l Alcmeonide al vaglio delle fonti

Διαβάστε περισσότερα

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli

Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli GRAECO-LATINA BRUNENSIA 15, 2010, 2 Ángel Narro 1 (Universitat de València) Lo scontro tra formazione classica e pensiero cristiano: La vita e miracoli di Santa Tecla The Life and Miracles of Saint Thekla

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps.

L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. 1 L UTILIZZO DELLE SCRITTURE GIUDAICHE NEL TESTO DI LUCA 24 SECONDO IL CODICE DI BEZA Jenny Read-Heimerdinger e Josep Rius-Camps. Il punto di partenza del nostro studio del capitolo finale del Vangelo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920)

Antonio Gramsci, Sotto la mole (1916-1920) L'«attualità» ci fa vivere davvero il passato, la psicologia degli uomini del passato. E ci chiarisce le idee, e ci obbliga a trasformare il vocabolario. Lasciamo cadere la parola «tiranno»: sostituiamola

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA Scuola di dottorato in italianistica e filologia classico-medievale Dottorato di ricerca in filologia classico-medievale XXIV ciclo Anno accademico 2010-2011 COMMENTO AL

Διαβάστε περισσότερα

Dossier. [...]. [...]. [.].. θεοῦ κρατερῇ[ς ὑπ ἀνάγκης οὐ δεῖ ἀν]αλ[κείη]ν καὶ κακότητα λέγει [ν. [ ]ω[ ]. [...]εθα κ [ῆρ]α φυγεῖν φεύγ[ειν δέ τις ὥρη

Dossier. [...]. [...]. [.].. θεοῦ κρατερῇ[ς ὑπ ἀνάγκης οὐ δεῖ ἀν]αλ[κείη]ν καὶ κακότητα λέγει [ν. [ ]ω[ ]. [...]εθα κ [ῆρ]α φυγεῖν φεύγ[ειν δέ τις ὥρη Poeti giambici Dossier T. 17 P. Oxy. 4708 fr. 1 L elegia sul mito di Telefo Il seguente frammento, pubblicato nel 2004, costituisce il più recente ritrovamento papiraceo di testi di Archiloco: si tratta

Διαβάστε περισσότερα

Aristotele e il Peripato

Aristotele e il Peripato Aristotele e il Peripato Dossier Il controverso parlare del poeta ispirato La spiegazione data nello Ione La mimesis in Platone Come conciliare l imitazione personale e l ispirazione divina? «Il poeta,

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno

IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU. A Giuseppe Russo di Salerno IL PRINCIPIO DEI SEGNI DI GESU A Giuseppe Russo di Salerno 1.Ricordo che durante un dibattito tra gente di alta cultura e un cardinale di Santa Romana Chiesa, un professore di diritto internazionale si

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ Στο ψαρολίμανο ανο της Νέας Χώρας 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Filologia greca. Euripide, Elettra: testo e drammaturgia. prof. Guido Avezzù CORSO DI LAUREA MAGISTRALE TRADIZIONE E INTERPRETAZIONE

Filologia greca. Euripide, Elettra: testo e drammaturgia. prof. Guido Avezzù CORSO DI LAUREA MAGISTRALE TRADIZIONE E INTERPRETAZIONE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE TRADIZIONE E INTERPRETAZIONE DEI TESTI LETTERARI A.A. 2015-2016 Filologia greca prof. Guido Avezzù Euripide, Elettra: testo e drammaturgia 1. OPERA e TESTO Preliminarmente alla

Διαβάστε περισσότερα

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze

Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze Incontri triestini di filologia classica 9 (2009-2010), 153-173 Tommaso Braccini Erudita invenzione: riflessioni sulla Piccola grande Iliade di Giovanni Tzetze «Talento limitato personalità poco simpatica

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1 & Γ2). ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Νοέμβριος 2013 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 0. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ιάρκεια: 30 λεπτά (1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta.

Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. Nuova strategia è necessaria per la messa in luce dei giacimenti sottomarini di idrocarburi nel Sud di Creta. I. Konofagos, N. Lygeros I soprascritti, già dal 2012 avevano proposto ai politici con il più

Διαβάστε περισσότερα

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) *

Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Un Venerabile testimone dei Vangeli secondo Luca e secondo Giovanni: Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) * Il Papiro Bodmer XIV-XV (P 75 ) è arrivato nella Biblioteca Apostolica Vaticana il 22 novembre 2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE

VITO MATERA OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ THE COLOUR TRANSPARENCIES LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA THE COLOUR TRANSPARENCIES OI ΔIAΦANEIEΣ TOY XPΩMATOΣ LE TRASPARENZE DEL COLORE VITO MATERA Was born in Gravina in Puglia, in Bari Province. A childhood in the workshop, with his father goldsmith

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo

Dipartimento di Scienze dell antichità. Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo Scuola di Dottorato in Humanae Litterae Dipartimento di Scienze dell antichità Dottorato di ricerca in Filologia, Letteratura e Tradizione Classica XXII ciclo PLATONE E PLUTARCO: INTRECCI TEMATICI TRA

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Atene παίδευσις e Atene τύραννος

Atene παίδευσις e Atene τύραννος Atene παίδευσις e Atene τύραννος Il dialogo dei Meli e degli Ateniesi: Tucidide V 111-116 CXI. ΑΘ. τούτων µὲν καὶ πεπειραµένοις ἄν τι γένοιτο καὶ ὑµῖν καὶ οὐκ ἀνεπιστήµοσιν ὅτι οὐδ ἀπὸ µιᾶς πώποτε πολιορκίας

Διαβάστε περισσότερα

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55)

Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione, traduzione e saggio di commento (1-4; 7-23; 25; 29-30; 35-36; 44; 51; 54-55) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DipSUm) DOTTORATO DI RICERCA IN FILOLOGIA CLASSICA (XIII Ciclo) TESI DOTTORATO in LETTERATURA GRECA Ps. Aristotele, ὅσα περὶ φωνῆς. Introduzione,

Διαβάστε περισσότερα

L EDUCAZIONE A PArOLE

L EDUCAZIONE A PArOLE Luciano Lanzi Roberto Rossi L EDUCAZIONE A PArOLE R. Rossi, L. Lanzi Con parole ornate Cappelli Editore 2010 1 Essere giovani in Grecia Breve excursus sulla παιδεία del mondo antico Nelle diverse poleis

Διαβάστε περισσότερα

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE

LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE LA FIGURA DEL MEDICO NELL ANTICA GRECIA TESTIMONIANZE Per un introduzione generale sulla figura del medico greco vd. J. Jouanna, Ippocrate, tr. it. Torino 1994, pp. 75-11 e 188. Per maggiori informazioni

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Verso un approccio cartografico

Verso un approccio cartografico Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze del Mondo Antico SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN: Scienze linguistiche, filologiche e letterarie INDIRIZZO: Filologia classica

Διαβάστε περισσότερα

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3

ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 3 1 Prof. POGGI Flaminio ESAME DI QUALIFICAZIONE: GRECO 1 E 2 CONOSCENZE Il sistema verbale greco (presente, imperfetto, futuro, aoristo, perfetto, piuccheperfetto; congiuntivo e suo uso in proposizioni

Διαβάστε περισσότερα

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE. Gli autori

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE. Gli autori MACRÌ, Gabriella. La ricezione di Primo Levi in Grecia. Ricercare le radici: Primo Levi lettore- Lettori di Primo Levi. Nuovi studi su Primo Levi, a cura di Raniero Speelman, Elisabetta Tonello & Silvia

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO

UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA L AGORÀ IN ERODOTO UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell antichità: letterature, storia e archeologia. Tesi di Laurea L

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Agazia Scolastico, Epigrammi

Agazia Scolastico, Epigrammi Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School Dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia Classico-Medievale Ciclo XXVI Anno di discussione 2014 Agazia Scolastico, Epigrammi Introduzione, testo critico

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tucidide storico della tragedia ateniese

Tucidide storico della tragedia ateniese Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell Antichità: Letterature, Storia e Archeologia Tesi di Laurea Tucidide storico della tragedia ateniese Relatore Dott.ssa Stefania

Διαβάστε περισσότερα

Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8)

Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8) Lisia, Per l uccisione di Eratostene La prima parte del racconto (1, 6-8) [6] Ἐγὼ γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἔδοξέ μοι γῆμαι καὶ γυναῖκα ἠγαγόμην εἰς τὴν οἰκίαν, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὕτω διεκείμην ὥστε μήτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

Immagine di copertina: mosaico raffigurante Gregorio Nazianzeno. Chiesa di S. Maria dell Ammiraglio, Palermo.

Immagine di copertina: mosaico raffigurante Gregorio Nazianzeno. Chiesa di S. Maria dell Ammiraglio, Palermo. ISBN: 978-94-9179-105-5 Immagine di copertina: mosaico raffigurante Gregorio Nazianzeno. Chiesa di S. Maria dell Ammiraglio, Palermo. UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA» UNIVERSITEIT GENT DOTTORATO DI RICERCA

Διαβάστε περισσότερα

INDICE. Introduzione... 6

INDICE. Introduzione... 6 INDICE Introduzione... 6 CAPITOLO I: IL POEMA DEL DIGHENÌS AKRITIS... 13 Premessa... 14 1. Le redazioni... 16 1.1. Escorial (E)... 16 1.2. Grottaferrata (G)... 17 1.3. Trebisonda (T), Andros (A e P), Oxford

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ *

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * Μεταξύ των αρχαϊκών επιγραφών επι τών λίθων τών τοιχωμάτων τοΰ ναού τοΰ Δελφινιού Απόλλωνος εις Δρήρον υπάρχει μία ή οποία εξακολουθεί νά είναι πρόβλημα διά τούς έρμηνευτάς,

Διαβάστε περισσότερα

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead)

Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) Overview personal pronoun ἐγώ - I ἡμεῖς - we σύ - you ὑμεῖς - you Nominativus 3rd person (αὐτός, αὐτή, αὐτό) is not used for he/she/it/they. (οὗτος, ἐκεῖνος can be used instead) 1st person 2nd person 3rd

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Quando il fico è dolce. Il σῦκον nella scena finale della Pace

Quando il fico è dolce. Il σῦκον nella scena finale della Pace Quando il fico è dolce. Il σῦκον nella scena finale della Pace STEFANO CACIAGLI Lo scolio vetus al v. 1352 della Pace di Aristofane, dopo aver chiarito che ἡδὺ τὸ σῦκον si riferisce all αἰδοῖον della νύμφη

Διαβάστε περισσότερα

PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI

PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI Eos XCIX 2012 ISSN 0012-7825 PER LA STORIA DEL TESTO DI ERODOTO E DI QUELLO DI TUCIDIDE NELL ANTICHITÀ. PARTE PRIMA: LE TESTIMONIANZE DEI PAPIRI di BENEDETTO BRAVO ABSTRACT: Most of the Herodotean and

Διαβάστε περισσότερα

Glosse Dialettali negli Scholia Omerici

Glosse Dialettali negli Scholia Omerici Glosse Dialettali negli Scholia Omerici FRANCO MONTANARI Lo studio delle glosse dialettali menzionate negli scholia omerici può essere visto in primo luogo entro un quadro di ricerca ben noto e frequentato,

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

13 Cfr. Diog. Laer. II 48-59. 14 Per una ricostruzione della biografia di Senofonte cfr. ANDERSON 1974a.

13 Cfr. Diog. Laer. II 48-59. 14 Per una ricostruzione della biografia di Senofonte cfr. ANDERSON 1974a. INTRODUZIONE Nel 1976, presentando la propria edizione critica dell'agesilao, Rosemary Wieczorek 1 rilevava come l'opuscolo senofonteo non fosse stato sottoposto ancora a uno studio analitico e intepretativo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ

ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze dell'antichità: Letterature, Storia e Archeologia Tesi di Laurea ΤΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ Relatore Ch. Prof.ssa Claudia Antonetti

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 «ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2007 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ελεγχόμενες δεξιότητες... 3 2. Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE.

ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. ATENE, CITTA CHE OSA. LE VESPE DI ARISTOFANE. Αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ τοῖς δεῖνοις εὐέλπιδες (Thuc., I, 70, 3) (Ancora, loro (gli Ateniesi) audaci oltre

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO

L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO L ESPRESSIONE, IL DISCORSO E LE LORO PARTI IN GRECO Giovanni Costa 1. L espressione ed il discorso pg. 2 1.2 I due tipi di espressione pg. 3 2. Le parti del discorso pg. 8 3. Bibliografia pg. 13 SOMMARIO:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣMΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

SF4750MOT νέο. Λειτουργίες. Εκδόσεις. cortina

SF4750MOT νέο. Λειτουργίες. Εκδόσεις. cortina SF4750MOT νέο Compact φούρνος μικροκυμάτων + γκριλ, 45εκ. ύψος, Cortina, Ορείχαλκος Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Αισθητική/Χειρισμός Σειρά Cortina Ορείχαλκος με χρυσές λεπτομέρειες Αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Erodoto, Storie, IX 67-75.

Erodoto, Storie, IX 67-75. Erodoto, Storie, IX 67-75. 67. ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἀπικέσθαι. Καὶ δὴ οὗτοι μὲν ταύτῃ ἐτράποντο. Τῶν δὲ ἄλλων Ἑλλήνων τῶν μετὰ βασιλέος ἐθελοκακεόντων Βοιωτοὶ Ἀθηναίοισι ἐμαχέσαντο χρόνον ἐπὶ

Διαβάστε περισσότερα

Matteo Re. Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA.

Matteo Re. Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. Matteo Re Editor I CONGRESO INTERNACIONAL HISPANO-ALBANÉS: ÁMBITO FILOLÓGICO INTERNACIONAL, HISTORIA Y CULTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA Actas 2-3 de abril de 2012 UNIVERSIDAD DE TIRANA III edición corregida

Διαβάστε περισσότερα

Aristotele, Eraclito e la forza irresistibile del thumos (22 B 85 DK) 1

Aristotele, Eraclito e la forza irresistibile del thumos (22 B 85 DK) 1 169 Aristotele, Eraclito e la forza irresistibile del thumos (22 B 85 DK) 1 Cristina Viano cristina.viano@wanadoo.fr Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, França abstract Questo articolo

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư 1 25 Ï 2009 : : (5) 1, 1-4,,,,,.,,,,.,,.,, (,, ),,,,,. 1 5 2. : «.» 10. : 1. «....»,,, 37-38 ( ): «,,.» 15 2., ; 15 3. ; 10 4.,, :,,,,. 10 2 5 3 115 1. 2, 3..,. ----------- 1. = 2. = 3. =,.. 20 1.. : :.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L Μεταλλικό χρώμα κατάλληλο για κάθε επιφάνεια για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους. Εάν η επιφάνεια είναι λευκή δεν χρειάζεται αστάρι. Η Σειρά αποτελείται από 7 ελκύστηκα χρώματα.

Διαβάστε περισσότερα