ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Dal testo alla scena: Euripide, Elettra. TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ TA TOU DRAMATOS PROSWPA ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΥΛΑΔΗΣ, ΚΩΦΟΝ ΠΡΟΣΟΠΟΝ ΧΟΡΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ Ὦ γῆς παλαιὸν Ἄργος, Ἰνάχου ῥοαί, ὅθεν ποτ ἄρας ναυσὶ χιλίαις Ἄρη ἐς γῆν ἔπλευσε Τρῳάδ Ἀγαµέµνων ἄναξ. κτείνας δὲ τὸν κρατοῦντ ἐν Ἰλιάδι χθονὶ Πρίαµον ἑλών τε Δαρδάνου κλεινὴν πόλιν 5 ἀφίκετ ἐς τόδ Ἄργος, ὑψηλῶν δ ἐπὶ ναῶν ἔθηκε σκῦλα πλεῖστα βαρβάρων. κἀκεῖ µὲν εὐτύχησεν ἐν δὲ δώµασιν θνῄσκει γυναικὸς πρὸς Κλυταιµήστρας δόλῳ καὶ τοῦ Θυέστου παιδὸς Αἰγίσθου χερί. 10 χὠ µὲν παλαιὰ σκῆπτρα Ταντάλου λιπὼν ὄλωλεν, Αἴγισθος δὲ βασιλεύει χθονός, ἄλοχον ἐκείνου Τυνδαρίδα κόρην ἔχων. οὓς δ ἐν δόµοισιν ἔλιφ ὅτ ἐς Τροίαν ἔπλει, ἄρσενά τ Ὀρέστην θῆλύ τ Ἠλέκτρας θάλος, 15 τὸν µὲν πατρὸς γεραιὸς ἐκκλέπτει τροφεὺς µέλλοντ Ὀρέστην χερὸς ὕπ Αἰγίσθου θανεῖν Στροφίῳ τ ἔδωκε Φωκέων ἐς γῆν τρέφειν ἢ δ ἐν δόµοις ἔµεινεν Ἠλέκτρα πατρός, ταύτην ἐπειδὴ θαλερὸς εἶχ ἥβης χρόνος 20 µνηστῆρες ἤιτουν Ἑλλάδος πρῶτοι χθονός. δείσας δὲ µή τῳ παῖδ ἀριστέων τέκοι Ἀγαµέµνονος ποινάτορ, εἶχεν ἐν δόµοις Αἴγισθος οὐδ ἥρµοζε νυµφίῳ τινί. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτ ἦν φόβου πολλοῦ πλέων, 25 µή τῳ λαθραίως τέκνα γενναίῳ τέκοι, κτανεῖν σφε βουλεύσαντος ὠµόφρων ὅµως µήτηρ νιν ἐξέσωσεν Αἰγίσθου χερός. ἐς µὲν γὰρ ἄνδρα σκῆψιν εἶχ ὀλωλότα, παίδων δ ἔδεισε µὴ φθονηθείη φόνῳ. 30 ἐκ τῶνδε δὴ τοιόνδ ἐµηχανήσατο Αἴγισθος ὃς µὲν γῆς ἀπηλλάχθη φυγὰς Ἀγαµέµνονος παῖς, χρυσὸν εἶφ ὃς ἂν κτάνῃ, ἡµῖν δὲ δὴ δίδωσιν Ἠλέκτραν ἔχειν δάµαρτα, πατέρων µὲν Μυκηναίων ἄπο 35 γεγῶσιν οὐ δὴ τοῦτό γ ἐξελέγχοµαι λαµπροὶ γὰρ ἐς γένος γε, χρηµάτων δὲ δὴ πένητες, ἔνθεν ηὑγένει ἀπόλλυται ὡς ἀσθενεῖ δοὺς ἀσθενῆ λάβοι φόβον. εἰ γάρ νιν ἔσχεν ἀξίωµ ἔχων ἀνήρ, 40 εὕδοντ ἂν ἐξήγειρε τὸν Ἀγαµέµνονος φόνον δίκη τ ἂν ἦλθεν Αἰγίσθῳ τότε. ἣν οὔποθ ἁνὴρ ὅδε (σύνοιδέ µοι Κύπρις) ᾔσχυν ἐν εὐνῇ παρθένος δ ἔτ ἐστὶ δή. αἰσχύνοµαι γὰρ ὀλβίων ἀνδρῶν τέκνα 45 λαβὼν ὑβρίζειν, οὐ κατάξιος γεγώς. στένω δὲ τὸν λόγοισι κηδεύοντ ἐµοὶ

2 ἄθλιον Ὀρέστην, εἴ ποτ εἰς Ἄργος µολὼν γάµους ἀδελφῆς δυστυχεῖς ἐσόψεται. ὅστις δέ µ εἶναί φησι µῶρον, εἰ λαβὼν 50 νέαν ἐς οἴκους παρθένον µὴ θιγγάνω, γνώµης πονηροῖς κανόσιν ἀναµετρούµενος τὸ σῶφρον ἴστω καὐτὸς αὖ τοιοῦτος ὤν. ΗΛΕΚΤΡΑ ὦ νὺξ µέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφέ, ἐν ᾗ τόδ ἄγγος τῷδ ἐφεδρεῦον κάρᾳ 55 φέρουσα πηγὰς ποταµίας µετέρχοµαι, οὐ δή τι χρείας ἐς τοσόνδ ἀφιγµένη ἀλλ ὡς ὕβριν δείξωµεν Αἰγίσθου θεοῖς, {γόους τ ἀφίηµ αἰθέρ ἐς µέγαν πατρί,} ἡ γὰρ πανώλης Τυνδαρίς, µήτηρ ἐµή, 60 ἐξέβαλέ µ οἴκων, χάριτα τιθεµένη πόσει τεκοῦσα δ ἄλλους παῖδας Αἰγίσθῳ πάρα πάρεργ Ὀρέστην κἀµὲ ποιεῖται δόµων. Αυ. τί γὰρ τάδ, ὦ δύστην, ἐµὴν µοχθεῖς χάριν πόνους ἔχουσα, πρόσθεν εὖ τεθραµµένη, 65 καὶ ταῦτ ἐµοῦ λέγοντος οὐκ ἀφίστασαι; Ηλ. ἐγώ σ ἴσον θεοῖσιν ἡγοῦµαι φίλον ἐν τοῖς ἐµοῖς γὰρ οὐκ ἐνύβρισας κακοῖς. µεγάλη δὲ θνητοῖς µοῖρα συµφορᾶς κακῆς ἰατρὸν εὑρεῖν, ὡς ἐγὼ σὲ λαµβάνω. 70 δεῖ δή µε κἀκέλευστον εἰς ὅσον σθένω µόχθου πικουφίζουσαν, ὡς ῥᾶιον φέρῃς, συνεκκοµίζειν σοι πόνους. ἅλις δ ἔχεις τἄξωθεν ἔργα τἀν δόµοις δ ἡµᾶς χρεὼν ἐξευτρεπίζειν. εἰσιόντι δ ἐργάτῃ 75 θύραθεν ἡδὺ τἄνδον εὑρίσκειν καλῶς. Αυ. εἴ τοι δοκεῖ σοι, στεῖχε καὶ γὰρ οὐ πρόσω πηγαὶ µελάθρων τῶνδ. ἐγὼ δ ἅµ ἡµέραι βοῦς εἰς ἀρούρας ἐσβαλὼν σπερῶ γύας. ἀργὸς γὰρ οὐδεὶς θεοὺς ἔχων ἀνὰ στόµα 80 βίον δύναιτ ἂν ξυλλέγειν ἄνευ πόνου. ΟΡΕΣΤΗΣ Πυλάδη, σὲ γὰρ δὴ πρῶτον ἀνθρώπων ἐγὼ 82 πιστὸν νοµίζω καὶ φίλον ξένον τ ἐµοί µόνος δ Ὀρέστην τόνδ ἐθαύµαζες φίλων, πράσσονθ ἃ πράσσω δείν ὑπ Αἰγίσθου παθών, 85 ὅς µου κατέκτα πατέρα χἠ πανώλεθρος µήτηρ. ἀφῖγµαι δ ἐκ θεοῦ µυστηρίων Ἀργεῖον οὖδας οὐδενὸς ξυνειδότος, φόνον φονεῦσι πατρὸς ἀλλάξων ἐµοῦ. νυκτὸς δὲ τῆσδε πρὸς τάφον µολὼν πατρὸς 90 δάκρυά τ ἔδωκα καὶ κόµης ἀπηρξάµην πυρᾶι τ ἐπέσφαξ αἷµα µηλείου φόνου, λαθὼν τυράννους οἳ κρατοῦσι τῆσδε γῆς. καὶ τειχέων µὲν ἐντὸς οὐ βαίνω πόδα, δυοῖν δ ἅµιλλαν ξυντιθεὶς ἀφικόµην 95 πρὸς τέρµονας γῆς τῆσδ, ἵν ἐκβάλω πόδα ἄλλην ἐπ αἶαν εἴ µέ τις γνοίη σκοπῶν, ζητῶν τ ἀδελφήν (φασὶ γάρ νιν ἐν γάµοις ζευχθεῖσαν οἰκεῖν οὐδὲ παρθένον µένειν),

3 ὡς συγγένωµαι καὶ φόνου συνεργάτιν 100 λαβὼν τά γ εἴσω τειχέων σαφῶς µάθω. νῦν οὖν (ἕω γὰρ λευκὸν ὄµµ ἀναίρεται) ἔξω τρίβου τοῦδ ἴχνος ἀλλαξώµεθα. ἢ γάρ τις ἀροτὴρ ἤ τις οἰκέτις γυνὴ φανήσεται νῷν, ἥντιν ἱστορήσοµεν 105 εἰ τούσδε ναίει σύγγονος τόπους ἐµή. ἀλλ εἰσορῶ γὰρ τήνδε πρόσπολόν τινα πηγαῖον ἄχθος ἐν κεκαρµένῳ κάραι φέρουσαν, ἑζώµεσθα κἀκπυθώµεθα δούλης γυναικός, ἤν τι δεξώµεσθ ἔπος 110 ἐφ οἷσι, Πυλάδη, τήνδ ἀφίγµεθα χθόνα. Distribuzione dei personaggi fra gli attori: I: Elettra; II: Oreste, Messaggero (uno dei Servi di Oreste); III: Contadino, Vecchio, Clitemestra, Castore. Personaggi muti: Pilade, almeno due Servi di Oreste e un ancella di Elettra, Polluce, il Séguito di Clitemestra. Si noti che in Ch. il I attore impersona solo Oreste e il II tanto Elettra quanto Clitemestra. Anche in S/El. il protagonistés copre unicamente il ruolo di Elettra, mentre il deuteragonistés impersona Oreste, Crisotemide e Clitemestra. Quanto all estensione delle parti assegnate ai personaggi principali, la porzione assegnata a Oreste in Ch. è dimezzata in Euripide e ridotta a meno di un terzo in Sofocle, mentre quella di Elettra viene raddoppiata da Euripide e quasi triplicata da Sofocle. In E/El. Oreste esegue parti cantate, anche se non estese quanto in Ch.; invece Sofocle assegna al suo Oreste tutt al più parti recitate in dialoghi melodrammatici nei quali le parti liriche sono eseguite da Elettra e dal Coro. Il v chiarisce che dei due fratelli di Clitemestra ed Elena il solo a parlare è Castore Cronologia interna. Lo spettatore sa che l azione è collocata nell ottavo anno dall uccisione di Agamennone (Od s. ecc.), in concomitanza col ritorno di Menelao (ibidem, 311: αὐτῆμαρ κτλ.; qui 1278s.), il quale parteciperà alle esequie di Egisto e Clitemestra (Od s.). Scena. Siamo in una zona montana dell Argolide, davanti alla povera (252, 404, 1139s.) abitazione del Contadino e di Elettra (passaggio scenico centrale). Lontana dalla città (298), la casa è su un altura (210, 489), dalla quale si può scorgere da distante chi sta arrivando ( ) La città è lontana (298); il fiume Inaco forse è vicino (1), certamente è vicino un confine oltre il quale Oreste potrebbe, se necessario, fuggire (95-97, 251): forse il confine con l Arcadia, dove Oreste dovrà fondare una città (1273s.). La collocazione è quanto mai appropriata al tratto montano e selvaggio che Oreste porta nel nome, cf. Pl. Crat. 394e: ὥσπερ γε καὶ ὁ Ὀρέστης ( ) κινδυνεύει ὀρθῶς ἔχειν, εἴτε τις τύχη ἔθετο αὐτῷ τὸ ὄνομα εἴτε καὶ ποιητής τις, τὸ θηριῶδες τῆς φύσεως καὶ τὸ ἄγριον αὐτοῦ καὶ τὸ ὀρεινὸν ἐνδεικνύμενος τῷ ὀνόματι. La notte, apparentemente senza luna (54), sta per finire (78s.; 102). Le due parodoi portano in direzioni diverse. Questo il gioco scenico degli ingressi e delle uscite: v. passaggio centrale A parodoi B theologeion 54 Elettra 81 Contadino Elettra 82 Or. Pi. Servi 107 Elettra 167 Coro 139 Ancella 142 Anc. 338 Contadino 400 Or. Pi. Servi 425 Elettra 431 Contadino 487 Vecchio 492 Elettra Anc. 500 Anc. 549 Or. Pi. 692 Or. Pi. ServiVe. 698 Elettra 751 Elettra 760 Messaggero 858 Mess. 872 Elettra 879 Elettra Or. Pi. Servi 961 Pi. Servi 987 Or. Cl. Séguito 1141 Cl Elettra

4 Prologo 1172 Or. Elettra Pi. Servi 1233 Dioscuri 1356 Or. Elettra Pi. Servi D Coro N.B. = esce definitivamente Il Contadino, uscito da una modesta dimora rurale (varco centrale), si appresta ad andare al lavoro all inizio del giorno (78s.). Rivolto al pubblico, informa sugli antefatti, dalla partenza per di Agamennone per la guerra di Troia al matrimonio cui Egisto ha costretto Elettra. Esaustivo per quanto riguarda Agamennone e i suoi figli, il racconto è da principio reticetente quanto all identità del locutore, che si presenta solo a 34. Elettra esce dalla casa (54) portando sul capo un recipiente per fare provvista d acqua. I due si allontanano insieme (81) da una delle parodoi, mentre dall altra entrano Oreste e Pilade, personaggio muto come in S/El. e in Ch. tranne che per , e almeno due servi di Oreste (392s., 500; 360). Or. ragguaglia brevemente (82-111) quanto alle proprie intenzioni rivolgendosi al compagno (82-84; ). Anche se in forma monologica, questa scena presenta evidenti affinità col prologo di S/El. Elettra rientra (107) e Or., che non la riconosce, si nasconde con Pi. dietro l altare accanto alla casa: Elettra si accorgerà della loro presenza solo dopo la parodo (216s.). Il prologo è in tre scene (1-53, 54-81, , ma preparano all assolo di Elettra, ). Prologo in tre scene anche nell Andromaca e nell Oreste; qui è reso più mosso dal dialogo fittizio nella III. Il Contadino, che condivide la condizione e le attese di Elettra, qui fornisce gli elementi contestuali, principalmente il luogo e il tempo dell azione e una prima caratterizzazione del ruolo protagonistico; più avanti (420ss.) avrà il compito di convocare il Vecchio, attuando la prima e decisiva connessione fra il cronotopo realizzato sulla scena e l alterità costituita da Argo, dalla reggia e dalla vita che vi si conduce: sarà proprio l arrivo del Ve. (487) a consentire il riconoscimento di Or. e perciò l ideazione del piano di vendetta. Il Contadino esce definitivamente a 431 (il tritagonistés rientra nei panni del Ve.) ma la sua parte, limitata (90 vv.) anche se arricchita e forse appesantita di considerazioni etiche, è strettamente funzionale. A lui spetta inoltre di preparare il coup de théâtre della comparsa di Elettra con la brocca sul capo (la terrà anche per quasi metà dell assolo, fino a 140), che indurrà il fratello a scambiarla per una schiava (107). Invece Elettra, cui viene risparmiata la necessità di diffondersi in una narrazione, potrà chiamare gli dei a testimoni in un apostrofe, diretta alla notte e ad aither (54-58), di alta caratura poetica pur nella recitazione. Prologo. Scena I Il soliloquio prologico del Contadino è bipartito (a) nella narrazione sintetica degli antefatti remoti: la spedizione contro Troia, la vittoria, l uccisione di Agamennone, lo scettro passato a Egisto, Oreste sottratto all usurpatore dal vecchio aio di Ag., Elettra costretta a rinunciare a nozze che per Eg. rappresentavano delle minacce (1-24, 249); e (b) nella presentazione dell antefatto più prossimo, cioè il matrimonio di Elettra col Contadino (25-53). Omette del tutto Cassandra, che sarà menzionata solo da Clitemestra ( ): probabilmente ricordare Cassandra avrebbe sminuito le colpe di Clitemestra, cui si attribuisce la principale responsabilità nell uccisione di Ag. (9s.). Il Contadino si presenta (34-38) come un nobile impoverito: Elettra, della quale ha rispettato la verginità, non ne prova vergogna. Il reciproco rispetto dei due coniugi offre a Euripide l occasione per una delle sue frequenti tirate contro la falsa nobiltà dei ricchi e per una considerazione conclusiva sulla saggezza solo apparente di chi non comprenda le ragioni del Contadino La tonalità della prima parte, marcata da quest avvio centrato sulle memorie eroiche (1-8), troverà rispondenza nel I stasimo ( ) e ll orizzonte psicologico di Elettra 526 (ἀδελφὸν τὸν ἐμὸν εὐθαρσῆ) e nelle parole d esordio di Clitemestra ( )Ἰνάχου ῥοαί. Il passaggio dello scettro a Egisto (11s.) e il racconto relativo alla sventata uccisione di Oreste sembrano far presumere che l azione di vendetta debba avere anche una finalità dinastica, ma già il racconto relativo a Elettra inclina a una diversa tonalità e nell esodo Castore non farà cenno di un ritorno di Or. ad Argo. La recitazione del Contadino in questa scena è piuttosto fitta di risoluzioni dei giambi: non contando quelle coinvolgenti nomi propri (sei), sono sensibilmente più varie e più frequenti che nelle altre scene del prologo e talora si combinano con l enjambement, (come ci si può attendere in contesto narrativo, cf. Kirk 1985: 30-36) e/o la cesura eftemimere, talora combinati, o la dieresi mediana con o senza elisione. Queste caratteristiche, che ridisegnano la sequenza dei trimetri in sciolte sequenze discorsive, dovranno essere ricondotte alla tonalità espositiva (così Cropp Fick 1985: 16s.) piuttosto che a una finalità espressiva del tipo di quella che anima i versi pronunciati dal Vecchio al suo arrivo ( ). 1. Apostrofe riecheggiata all inizio dell Hel.: Νείλου μὲν αἵδε καλλιπάρθενοι ῥοαί. E τὸ γὰρ παλαιὸν Ἄργος τόδε troviamo al v. 4 di S/El. Analoga indicazione locale bipartita seguita da ὅθεν ποτ(ε) e verbo di moto in Andr. 1s. (Ἀσιάτιδος γῆς σχῆμα, Θηβαία πόλις / ὅθεν ποθ / ἀφικόμην). L assenza del deittico, che comparirà solo al v. 6 insieme all indispensabile indicazione locale (τόδ Ἄργος), è appropriata all apostrofe, cf. Alc. 1: apostrofe di Apollo, seguita dalle determinazioni locali solo ai vv. 8s. (cf. Dale 1971 ad l.; Basta Donzelli 1980: 388), nelle quali si noti la progressione dal generale al particolare: γαῖαν τήνδε... τόνδ(ε)... οἶκον. 2. Di poco variata, la sequenza che troviamo anche nel recitativo d ingresso del Coro in Ag : στόλον Ἀργείων χιλιοναύτην / τῆσδ ἀπὸ χώρας / ἦραν, στρατιῶτιν ἀρωγήν, / μεγάλ ἐκ θυμοῦ κλάζοντες Ἄρη. La variazione

5 più sensibile riguarda ἄρας Ἄρη: la ricercata assonanza fa di Ares non più la personificazione del «cry for a mighty war» (Fraenkel 1950) ma lo στόλος, la στρατιῶτις ἀρωγή. Quanto alla confluenza di due reggenze sintattiche (αἴρειν + acc. e + dat.) cf. τὰς ναῦς αἴρειν (Th. 1.52) e ἆραι τῷ στρατῷ (Th. 2.12). 6. Nel dramma Argo e Argivo generalmente indicano l intera Argolide (come in S/El. 4), fuorché in alcuni casi nei quali significano la città o specificamente la reggia: 641, 715, 755, 1277, 1313; alla regione si riferisce anche 1250, se con Argo qui non si intende il regno. A parte 674 (= l Heraion, equidistante da Micene e da Argo) e 963 (= la reggia), Micene e Miceneo convogliano invece l idea dell appartenenza genealogica e della sudditanza (35). Micene, ancora in grado di partecipare con un suo piccolo contingente alla battaglia delle Termopili (Hdt ), nel 468 viene conquistata da Argo; l identità va perduta, al punto che lo sch. a S/El. 9a X. può affermare: Ὅμηρος χωρίζει τὸ Ἄργος καὶ τὴν Μυκήνην οἱ δὲ νεώτεροι τὴν αὐτὴν Μυκήνην καὶ Ἄργος φασίν. Ma Argo già in Omero designa l intero regno di Agamennone (Il ecc.), o l intero Peloponneso (15.372), o l intero paese degli Achei (12.70), cf. Hall 1995: Che la minaccia, comunque seguente alla morte del padre, venga da Egisto è detto qui (17), mentre in S/El. 296s., 601, 1132s. proviene direttamente dalle mani della madre (a 296s. per sua esplicita ammissione). Diversamente in Eschilo, dove Clitemestra ha mandato il figlio da Strofio durante l assenza di Agamennone, per sventare così dichiara i rischi di una vociferante ribellione all autorità (Ag ; δημόθρους ἀναρχία; cf. Ch , dove Or. rimprovera la madre per averlo esiliato e Cl. gli oppone di averlo affidato a un alleato). There the grown serpent lies. The worm that s fled / Hath nature that in time will venom breed (Macbeth III.2, 28s.): l eliminazione degli eredi diretti o indiretti dell ucciso è motivo ricorrente nelle storie dinastiche. La capacità d iniziativa dell erede è paradigma adottato già nella Telemachia (Od ; , ). Sulle analogie fra la storia di Oreste e quella di Cresfonte, messa in scena da Euripide fra il 430 e il 424, cf. Harder 1985: In Euripide cf. anche Hcld , , Andr , Tro , Ciro a Creso: Hdt ,1. Il verso attribuito da Clem. Al. Strom. 6,2,19,1 ai Cypria (fr. XXV A. = 22 K.) νήπιος ὃς πατέρα κτείνας υἱοὺς καταλείπει diviene proverbiale per designare un comportamento poco accorto (Arist. Rh. 1376a6s.). Sulla salvezza di Oreste: Od Qui e a 557 il salvataggio di Oreste è attribuito al tropheus di Agamennone (detto anche paidagogos a 287). Che si tratti del Vecchio che entrerà in scena a 487 è anticipato da Elettra a 416. Il tropheus di Ag. salva Or. anche in S/El. 13, tuttavia in S. il merito sembra principalmente di Elettra, cf. S/El. 296s., 321, 1132s., Diversamente dal Pedagogo di S/El., il Vecchio di E/El. non ha seguito Or. in esilio. La salvezza di Or. è tradizionalmente attribuita a figure femminili: alla nutrice, Arsinoe in Pi. Py s. e 34s. (l epinicio è del 474 o, meno probabilmente, del 454), Laodamia sia in Pher. Ath. FGrHist 3 F134 = EGM fr. 134, sia in Stesicoro (PMG fr. 218); alla sorella (Hyg. Fab ; Sen. Ag ; [Sen.] Oct. 63s.). Invece la Nutrice di Ch (Cilissa: Ch. 732), ovviamente non ha alcuna parte nella salvezza di Or. (v. qui sopra). Il racconto del salvataggio di Or. in Apollod. Ep non dovrebbe perciò derivare dai Tales from Euripides né da conoscenza di E/El., pace Scarpi 1996: app. ad l. 18. Strofio: figlio di Criso, sposa Anassibia, sorella di Agamennone (cf. IT 917s., Sch. in Or. 765 e 1233, Paus. 2.29,4). 19. In Il s. = 286s. le figlie di Agamennone e Clitemestra sono tre: Crisotemide, Ifianassa e Laodice (antico nome di Elettra: Aelian. VH 4.26: Ξάνθος ὁ ποιητὴς τῶν μελῶν [ ] λέγει τὴν Ἠλέκτραν τοῦ Ἀγαμέμνονος οὐ τοῦτο ἔχειν τοὔνομα πρῶτον ἀλλὰ Λαοδίκην. ἐπεὶ δὲ Ἀγαμέμνων ἀνῃρέθη, τὴν δὲ Κλυταιμνήστραν ὁ Αἴγισθος ἔγημε καὶ ἐβασίλευσεν, ἄλεκτρον οὖσαν καὶ καταγηρῶσαν παρθένον Ἀργεῖοι Ἠλέκτραν ἐκάλεσαν διὰ τὸ ἀμοιρεῖν ἀνδρὸς καὶ μὴ πεπειρᾶσθαι λέκτρου); due in E/El.: Elettra e Ifigenia (sacrificata per favorire la spedizione contro Troia, 1002ss.); in S/El. anche Crisotemide e Ifianassa (157); nell Oreste (23) Crisotemide sarà solo menzionata accanto a Ifigenia ed Elettra. Notare θῆλυ... θάλος a incorniciare il secondo emistichio di 15, e qui nuovamente θαλερός dopo la cesura (come di frequente anche in Omero). θαλερός metonimicamente χρόνος, mentre la tradizione poetica ha θαλερὰ ἥβη: Pi. N (fonde modelli di Hes. Th. 17), AP L ἥβης χρόνος è per definizione breve: Mimn. fr. 2,3 W.: πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης / τερπόμεθα (e cf. fr. 5,4: ὀλιγοχρόνιον ὥσπερ ὄναρ / ἥβη τιμήεσσα); Simon. fr. 8,11 W.: ὡς χρόνος ἔσθ ἥβης καὶ βιότου ὀλίγος / θνητοῖς. Insoddisfatto del testo tràdito («neither Il , nor S. El. 225, nor any other of the passages cited in LSJ, s. v. ἔχω A.I.8, is really parallel»), Denniston (comm. ad l.) proponeva ταύτην, ἐπειδὴ θαλερὸν χρόνον rinviando all espressione ἔχειν ἡλικίαν. In effetti tanto ἀνέρες οὓς ἔχε γῆρας quanto ὄφρα με βίος ἔχῃ (lyr.) implicano una durata, mentre qui si dovrebbe intendere il sopravvenire dell età adatta alle nozze, l ἥβης ἀκμή, come in Alc. 22s. Qui e a 268 il raro ποινάτωρ fa riecheggiare la profezia di Cassandra, relativa all arrivo di Oreste (Aesch. Ag. 1280s.: ἥξει γὰρ ἡμῶν ἄλλος αὖ τιμάορος, / μητροκτόνον φίτυμα, ποινάτωρ πατρός). Sulla forma, sospetta di dorismo, v. Fraenkel ad Ag. Le due occorrenze nell Elettra puntano però sull eventuale erede indiretto piuttosto che su Oreste. Se la seconda ben si inserisce nelle schermaglie fra Oreste non ancora riconosciuto e la sorella, la prima, unitamente alla mancanza di un esplicito rimpianto per l assenza di Oreste (che invece in S/El. troviamo già nel prologo), contribuisce a focalizzare l attenzione sulla condizione di Elettra La stessa preoccupazione riguardo agli eventuali eredi indiretti del morto attribuisce a Egisto Elettra parlando a Crisotemide (S/El ). Uguale reazione ha Astiage, ma nei confronti della propria figlia (Mandane, la futura madre di Ciro), Hdt ; la figura del Contadino pare ricalcata su quella di Cambise, marito di Mandane (cf ). 29s. Col pretesto si allude al sacrificio di Ifigenia (1003), che però secondo la stessa Clitemestra non sarebbe stato decisivo (1030s.), ma la colpa di Ag. viene riconsiderata a dopo l ampia rievocazione dell adulterio con Cassandra: ). L accenno all esecrazione che sarebbe stata provocata da un infanticidio (cf. Hdt. 5.92g) prepara la verosomiglianza del pretesto col quale Elettra attirerà la madre nella trappola (652). 32. Così Polifonte, dopo avere ucciso il fratello Cresfonte, re della Messenia, aurum pollicebatur si quis eum (il nipote,

6 rifugiato in Etolia) necasset (Hyg. Fab. 137), cf. Harder 1985: 16, 49s., ma nel Cresfonte la promessa del premio avvia l intrigo: Cresfonte jr. si presenta da Polifonte appunto per esigerlo, e invece E/El. non sviluppa questo motivo, cf. Harder 1985: 16, Wilamowitz, T. 1917: 254, contra Wilamowitz 1883: Il Contadino non si limita a raccontare, ma ai vv indulge a un autopresentazione che anticipa il ritratto di πένης ἀνὴρ γενναῖος che Elettra ne darà a Oreste (253) e, dopo un percorso folto di incisi, si conclude con la massima generale che ἔνθεν (cioè dalla mancanza dei χρήματα) ηὑγένει ἀπόλλυται. Ιl Contadino è di buona famiglia, così come in Hdt Cambise, che è di οἰκίη ἀγαθή ma vive molto modestamente (πολλῷ ἔνερθε ἄγων αὐτὸν μέσου ἀνδρὸς Μήδου). Tuttavia la somiglianza fra le due situazioni, che emerge dalla narrazione del Contadino, si ferma qui (v. a 43-53). L affermazione che la nobiltà di una stirpe illustre viene meno quando manchino le sostanze si colloca nel solco di dichiarazioni contro una nozione dell eugeneia fondata sulla convenzione (nomos) e sulla ricchezza (cf. Alessandro, fr. 61b Kn.). Qui si può cogliere un accento ironico che mitiga l autocommiserazione. Quanto alla compassione per gli εὐγενεῖς colpiti dalla sfortuna v. Hcl : ᾤκτιρ ἀκούσας τούσδε συμφορᾶς, ἄναξ. / τὴν δ εὐγένειαν τῆς τύχης νικωμένην / νῦν δὴ μάλιστ ἐσεῖδον La condizione di marito legittimo avrebbe autorizzato quella che invece, secondo il Contadino, sarebbe stata una forma di hybris su Elettra (45s.; il concetto è ribadito da Elettra nella sticomitia col fratello, 256s.). Rispettandola, le ha risparmiato l aischyne di un contatto che egli giudica oltraggioso in una prospettiva non personale ma relativa alla sfera sociale: da lui, οὐ κατάξιος γεγώς (46), nei confronti di ὄλβιοι ἄνδρες (45, rispecchiato da Elettra a 257: γονέας ὑβρίζειν τοὺς ἐμούς οὐκ ἠξίου) e in particolare del fratello, l ἄθλιος Ὀρέστης (47), all oscuro di questo matrimonio. αἰσχύνομαι γὰρ... ὑβρίζειν: l aischyne, che è effetto dell hybris, qui non è considerata nella vittima, come a 43s. e nella classica definizione aristotelica (Rh. 1378b23s.: ἔστι γὰρ ὕβρις τὸ πράττειν καὶ λέγειν ἐφ οἷς αἰσχύνη ἔστι τῷ πάσχοντι, hybris è agire e parlare inducendo vergogna nella vittima ), ma come riflesso dell hybris sul soggetto che la potrebbe praticare. Questi prova vergogna alla prospettiva di annichilire la vittima con un azione che, pur formalmente legittima, la priverebbe di dignità (ancora Aristotele, 1378b29-31: ὕβρεως δὲ ἀτιμία [...] τὸ γάρ μηδενὸς ἄξιον οὐδεμίαν ἔχει τιμήν, οὐτε ἀγαθοῦ οὔτε κακοῦ, propria dell hybris è la privazione del valore [ ]: ciò che è reputato da nulla non possiede alcun valore, né in positivo né in negativo ). All interno di un assiologia sociale profondamente partecipata e osservata con convinzione (v. qui οὐ κατάξιος γεγώς e a 257 il pregnante οὐκ ἠξίου), l esercizio di un (apparente) diritto non sarebbe stato che un autoaffermazione motivata solo dal piacere di recare offesa con le parole di Aristotele: μὴ ἵνα τι γίγνηται αὑτῷ ἄλλο ἢ ὅ τι ἐγενετο, ἀλλ ὅπως ἡσθῇ, per ottenere nient altro che quello che si è fatto, e averne piacere (1378b25). Più avanti l hybris potrà assumere varie caratterizzazioni: è ibristico il comportamento di Egisto in quanto priva Elettra del diritto di avere una prole degna (266s.), o sotto l effetto del vino apostrofa irridente Clitemestra a proposito dell assenza di Oreste (326-31), e tutto ciò rientra in una casistica nota (un eccellente bilancio critico della letteratura su ὕβρις in Cairns 1996). Avrà i tratti dell aggressività sessuale quando, davanti al σῶμα di Egisto, Elettra alluderà alle sue conquiste femminili (ma si riferisce soprattutto a Clitemestra), grazie al potere e alla bellezza (945-8). Euripide ha spostato alla periferia del regno la situazione bloccata che Eschilo e Sofocle ambientano nella costrittività materiale del palazzo e, a questo proposito, il nucleo irriducibile del mythos non consente variazioni: nonostante la conclamata somiglianza della situazione, il Contadino non può avere il destino di Cambise ed Euripide esercita la propria libertà nel dotare il personaggio di una nuova consapevolezza etica. Qualcosa del genere avviene quando Elettra, a sua volta, prova aischyne davanti all oltraggio fisico e verbale che Oreste infligge al cadavere di Egisto (900-2, νεκροὺς ὑβρίζειν) e contraddice la condivisa e rassicurante ideologia della positività di danneggiare i nemici κακοί (p. es. Pl. Resp. 335a9s.: τὸν μὲν φίλον ἀγαθὸν εὖ ποιεῖν, τὸν δ ἐχθρὸν κακὸν ὄντα βλάπτειν). ὅστις δέ μ εἶναί φησι μῶρον... ἴστω καὐτὸς αὖ τοιοῦτος ὤν: la riflessione sul comportamento individuale sollecita la riconsiderazione della communis opinio, come spesso in Euripide, p. es. quando si affronti il significato dell autentica nobiltà contro l opinione che la collega alla nascita o alla ricchezza (tema accennato qui ai vv , e diffusamente argomentato negli Eraclidi, nell Alessandro ecc.). Il Contadino riconsidera i κάνονες sui quali l opinione comune giudica la correttezza dei comportamenti (τὸ σῶφρον): fondato com è su presupposti viziati, questo giudizio comporta un rovesciamento radicale del merito e fa del σώφρων un μῶρος (50). Tucidide 3.82 mostra come un analogo rovesciamento investa il linguaggio politico nei periodi di crisi: di tutta la sua ampia casistica si consideri, p. es., τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα (ἐνομίσθη) (3.82,4: la moderazione veniva giudicata un pretesto da codardi ). Prologo. Scena II Dall ingresso centrale (la porta della casupola) entra Elettra; si allontanerà col marito a 81. Sul capo porta la brocca che avrà anche al ritorno (107) e passerà infine a un ancella (142). Attingere l acqua è compito umiliante, da schiava (Tr. 205s.), e l abito dev essere dimesso: il Coro la inviterà ad accettare ricchi abiti e monili (190-3). Per effetto dell abito e dell atto di portare la brocca il fratello la scambierà per un ancella (107). Il suo ingresso non è stato annunciato dal Contadino, che si accorgerà della sua comparsa solo quando avrà cominciato a parlare. Perciò Elettra, che a sua volta si rivolgerà al marito solo al v. 67 (anche se non devono essere intesi come un a parte, cf. Bain 1 : 33), si autopresenta menzionando l hybris di Egisto, la madre ( figlia di Tindareo ), nuovamente Egisto in quanto padre dei fratellastri e, per finire, Oreste (63). La presenza di Elettra nella casa è adombrata già nel monologo del Contadino (34s., 43s.) ma, nei brevi istanti che precedono l apostrofe alla notte, il suo aspetto non consente agli spettatori di cogliere immediatamente la sua identità: essi cadono nello stesso errore che sarà compiuto dal fratello. Così invece nelle Coefore e in S/El.:

7 (a) Nel modello eschileo Elettra viene subito riconosciuta da Oreste nella processione di donne nerovestite (Ch. 16s.) e fin dalle prime parole l apostrofe alle ancelle che l assistono nella processione alla tomba di Agamennone sottolinea il suo rango a beneficio di Oreste e Pilade, che nel frattempo osservano da un nascondiglio (cf. Taplin 1977: 334s.), come degli spettatori. (b) Diversamente che in Euripide, in Sofocle la protagonista si annuncia dall interno del palazzo con un lamento (77) che il Pedagogo attribuisce a un ancella (78s.) e Oreste si chiede, invece, se non possa essere della sorella (80s.; sulla distribuzione di seguo Finglass 2007). Quando Elettra entra in scena dall ingresso centrale Oreste, Pedagogo e Pilade sono già usciti da un passaggio laterale, ma la riconoscibilità del personaggio è assicurata dal recitativo in anapesti (86ss.), che sarebbe fuori luogo sulle labbra di un ancella. Anche la menzione del padre (94s.), che non è immediata, non è funzionale all autopresentazione (come invece in Euripide quelle di Egisto e della madre), quanto argomentativa: Elettra lamenta che il padre non abbia avuto una fine gloriosa in battaglia (94-96) riprendendo le considerazioni svolte in lyricis dall Elettra eschilea, quando riecheggia il rammarico espresso dal fratello (Ch : Ορ.] εἰ γὰρ ὑπ Ἰλίου... κατηναρίσθης, : Ἐλ.] μηδ ὑπὸ Τροίας / τείχεσι φθίμενος, πάτερ, /... παρὰ Σκαμάνδρου πόρον τεθάφθαι). In Sofocle come in Euripide Elettra è abbigliata in modo dimesso (S/El. 191: ὧδε... ἀεικεῖ σὺν στολᾷ), ma l analogia fra gli ingressi della protagonista nell una e nell altra Elettra si ferma qui: Euripide rinuncia a preparare la sua comparsa e accentua, grazie alla brocca che essa porta sul capo, il suo aspetto umile e non confacente alla figlia di Agamennone (57, 190-3), perciò l avvio altiloquente e concettualmente ricercato (54) produce uno stridente contrasto con ciò che il pubblico vede e con la prima e più ovvia interpretazione che può darne: nella convenzione drammatica la figura che esce dalla skenè potrebbe essere un ancella, come quella che, non previamente segnalata dalla protagonista nel suo soliloquio prologico, entra al v. 56 dell Andromaca (quasi certamente contemporanea all Elettra; significative le simmetrie fra i due prologhi), ma qui è invece la protagonista. Questo sembra suggerire che Euripide emuli l ingresso di Elettra in Sofocle non soltanto mutuandone, capovolta di segno (dalla luce diurna al cielo notturno), l apostrofe iniziale (S/El. 86: ὦ φάος ἁγνὸν καὶ γῆς ἰσόμοιρ ἀήρ, E/El. 54: ὦ νὺξ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφέ) ma anche ne intensifichi l effetto straniante indotto dalla raffigurazione di un Elettra umiliata, con ciò allontanandosi più decisamente dal modello eschileo; si tratta comunque di un elemento capitale per valutare le relazioni, forse anche cronologiche, fra i due drammi. Il tratto connotativo più rilevante, sia per la definizione del personaggio di Elettra che per l intera struttura del dramma, risiede appunto nel distanziamento di Elettra dal palazzo: (a) in Eschilo è ancora strettamente connessa alla vita che vi si svolge: la madre l ha incaricata di portare le offerte al defunto (89s.) ed Elettra si è piegata al suo volere nonostante l odio che nutre per lei (101); (b) l Elettra sofoclea coabita con gli assassini del padre, umiliata e minacciata, in perenne conflitto con la madre; (c) in Euripide l allontanamento dalla reggia, puntualmente narrato dal Contadino, trova un corrispettivo visivo, verbale e drammaturgico nella dissonante apparizione di Elettra che riscatta anche la tipica pedanteria euripidea che affligge la prima scena del prologo. 54. ὦ νὺξ μέλαινα, χρυσέων ἄστρων τροφέ: rivolgendosi al sole, alla terra e alla notte (866s.) Elettra ricorderà questo suo primo approccio all ambiente esterno con νὺξ ἣν ἐδερκόμην πάρος, caratterizzando la sua comparsa come dominata dalla percezione della notte e da un senso di oppressione (cf n.). Per Camper, seguito da Denniston 1, l oscurità notturna, che probabilmente dobbiamo intendere senza luna, esalta il fulgore delle stelle. Quanto alla notte stellata in apertura del dramma, cf. Trach. 94 e 132 αἰόλα νύξ ( starry, star-spangled Jebb; ambedue in lyricis) e Critias TrGF I 43F4.3-4 (dal Piritoo): ὀρφναία / νὺξ αἰολόχρως ἄκριτος τ ἄστρων / ὄχλος (anap. rec.). Ma la notte, che qui è trophos delle stelle, nelle Trach. è insieme la madre del giorno e colei che poi lo vince come in uno scontro fra guerrieri dell età eroica (94: ἐναριζομένα, cf. Jebb, Easterling e Davies ad l.). L esordio dell eroina euripidea possiede un tono elevato, accentuato dalla preziosa ricercatezza del secondo emistichio Elettra motiva i suoi ponoi diversamente da come mostrerà di apprezzarli, poco dopo, il Contadino (64: ἐμὴν... χάριν); «this, however, does not necessarily mean that [ ] Electra s remarks were unheard» e la domanda del Contadino possiede un tono rassegnato (Bain 1 : 33) che conferma l ostentazione caparbia della moglie. 63. πανώλης: non frequente in tragedia, viene detto di Agamennone in S/El. 544 (ἢ τῷ πανώλει πατρὶ κτλ.), al culmine della perorazione di Clitemestra sull uccisione di Ifigenia. Poco più avanti Clitemestra sarà detta πανώλεθρος / μήτηρ da Oreste (86) τεκοῦσα... δόμων: così anche in S/El. 589s., dove Elettra accusa la madre di aver generato figli a Egisto (παιδοποιεῖς) e cacciato di casa i figli avuti dalle nozze legittime (εὐσεβεῖς / κἀξ εὐσεβῶν βλαστόντας ἐκβαλοῦσ ἔχεις). πάρεργ[α]... δόμων: lett. in nessun conto quanto alla stirpe e al patrimonio.

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 La tragedia dice Gorgia è un inganno, per il quale chi inganna (apatēsas) è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato (apatētheís) è più saggio di chi non si

Διαβάστε περισσότερα

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana Ciclo XXVI FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz di Elena Colla Abstract Poiché, come già sottolineava Gorgia, il riso può essere un utile arma nelle mani di un abile oratore, l articolo indaga la presenza

Διαβάστε περισσότερα

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 101 SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) In questo scritto

Διαβάστε περισσότερα

L Oratio IV di Temistio

L Oratio IV di Temistio Università degli Studi di Roma Tre Facoltà di Lettere e Filosofia Dottorato di Ricerca in Civiltà e tradizione greca e romana (XX ciclo) L Oratio IV di Temistio Studio sulla tradizione manoscritta, testo

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea.

ODISSEA. Canto XII. Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. ODISSEA Canto XII Vengono presentati i primi 150 versi (circa) del XII Canto dell'odissea. A sinistra il testo greco, al centro una proposta di traduzione, a destra alcune note 1 Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταµοῖο λίπεν

Διαβάστε περισσότερα

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci «Vengo da una patria piccola, dolce ma anche amara, segnata da guerre, distruzioni, esili. Quasi sempre conquistata, occupata e divisa, non ha

Διαβάστε περισσότερα

Seconda edizione: giugno 2013

Seconda edizione: giugno 2013 2 Seconda edizione: giugno 2013 Copyright 2013 Zanichelli editore s.p.a., Bologna [9951] Questa opera è una banca dati costituita ai sensi dell art. 102 bis della L. 633/1941 da Zanichelli editore s.p.a.

Διαβάστε περισσότερα

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco]

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco] LA SCIMMIA E IL DELFINO [da Esopo] Ἔθος ἐστὶ τοῖς πλέουσιν ἐπάγεσθαι κύνας Μελιταίους καὶ πιθήκους πρὸς παραμυθίαν τοῦ πλοῦ. Καὶ δή τις μέλλων πλεῖν συνανήνεγκε πίθηκον. Γενομένων δὲ αὐτῶν κατὰ τὸ Σούνιον

Διαβάστε περισσότερα

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del PREGHIERE LITURGICHE Patriarcato Ecumenico - Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Chiesa Greco- Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista- Torino e Vicariato arcivescovile della Campania-

Διαβάστε περισσότερα

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Annali del seminario giuridico (Aupa) Fontes - 3.2 Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore Marcatura CE Targhetta caratteristiche...4

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO LA PACE [La skenè rippresenta la casa der protagonista. Sò ppresenti du' servi, riconoscibbili dar zinale tipico de li schiavi.

Διαβάστε περισσότερα

EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA

EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA LA FEDRA DI EURIPIDE L in-lusione di Ippolito ὅσοις διδακτὸν μηδέν, ἀλλ ἐν τῇ φύσει τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάντ ἀεί, τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοῖσι δ οὐ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν Επιμέλεια Έκδοσης: Διηνέκης Ποντικός http://dienekes.angeltowns.net/ Βίαντος Ε ἰς κάτοπτρον ἐμβλέψας θεώρει, καὶ εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, ἄξια τούτου πρᾶττε, εἰ δὲ αἰσχρός, τὸ τῆς ὄψεως

Διαβάστε περισσότερα

H e r a c l e s EURÍPIDES TRAGEDIAS SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS

H e r a c l e s EURÍPIDES TRAGEDIAS SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS EURÍPIDES HERACLES EURÍPIDES 2 TRAGEDIAS II SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL Asesor para la sección griega: CARLOS GARCÍA

Διαβάστε περισσότερα

Lessico greco per radici

Lessico greco per radici Lessico greco per radici by Manuela Padovan e Giuseppe Frappa ἄγ - condurre, guidare, trascorrere ἄγω - io conduco, io guido ἀγ-ών, -ῶνος, ὁ - agone, gara, lotta ἀν-άγ-ω - io salpo, io parto ἄξ-ιος, -α,

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing

Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing δηγ ες ρ σης Istruzioni per l uso Operating Instructions Περ ληµα λτρων Housing per cartucce filtranti Filter Cartridge Housing 85030-516-21 85030-516-21 1 Κατ λ γ ς περιε µ νων και σ ηµ των 1 Κατ λ γ

Διαβάστε περισσότερα

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Indicaciones: -Será obligación del alumno informarle a la profesora que se ha registrado en el examen extraordinario de esta materia.

Διαβάστε περισσότερα

A new fragment of Euripides Cresphontes

A new fragment of Euripides Cresphontes A new fragment of Euripides Cresphontes by Tom Keeline Tom Keeline Cresphontes Editorial preface: A remarkable late 9 th -century anthology of Athenian tragedy has recently emerged from the dusty shelves

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ 1 1. Ἰσοκράτης, Αἰγινητικός, 1-2 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν ἄν ποτ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ]

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κάλβος ως εκδότης, κριτικός και ποιητής: οι σημειώσεις στην «Ωδή εις Ιονίους» και η έκδοση των Χαρίτων του Φώσκολου. 1.

Ο Κάλβος ως εκδότης, κριτικός και ποιητής: οι σημειώσεις στην «Ωδή εις Ιονίους» και η έκδοση των Χαρίτων του Φώσκολου. 1. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ο Κάλβος ως εκδότης, κριτικός και ποιητής: οι σημειώσεις στην «Ωδή εις Ιονίους» και η έκδοση των Χαρίτων του Φώσκολου 1. Εισαγωγικά πορεία του Κάλβου ως εκδότη, κριτικού της ποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων Ἑλλάδ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται, καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν οὓς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 5 Δαρειογενὴς εἵλετο χώρας ἐφορεύειν.

Διαβάστε περισσότερα