Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ"

Transcript

1 Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

2 Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ Καλαμπάκα Τηλ , fax Διανέμεται δωρεάν Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση ὁλοκλήρου ἤ μέρους τοῦ παρόντος μέ τήν ἁπλή ἀναφορά τῆς προελεύσεώς του.

3 Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ ΑΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ 2009

4 4 Ἡ πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδος πού κατεδίκασε τόν ἀρειανισμό

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ÊÁÈÇÃÏÕÌÅÍÏÕ Ὁ Πρ ω τοπρε σ βύ τε ρ ο ς π. Γε ώρ γιο ς Με τα λ λη νό ς, Ὁ μό τι μο ς Κα θ η γ η τ ής τ ῆς Θε ο λο γι κ ῆς Σχο λῆς τοῦ Πα νε πι σ τ η μ ί ου Ἀ θη νῶν, εἶ ναι ἀπό αὐ τούς πού δέν χρει ά ζον ται συ στά σεις. Τό ἐ γνωσμέ νο ἦ θος του, τό ὁ μο λο για κό ὀρ θό δο ξο φρό νη μά του, ἡ ἐμ πνευσ μ έ ν η ἁ γι ο πατερικ ή θε ο λο γί α του, ἡ θ α ρ ρ α λ έ α το πο θέ τ η σ ή του σέ φλέ γον τα ἐκ κλη σι α στι κά, ἐ θνι κά καί κοι νω νι κά ζη τή μα τα τόν ἔ χου ν κ α τα ξιώσε ι κ α ί τόν ἔ χου ν κ α τα σ τ ή σε ι σ η μ ε ῖ ο ἀ να φ ο ρ ᾶ ς σ τ ήν συ νεί δη ση τοῦ λα οῦ μας. Ἀ πο τε λεῖ, λοι πόν, ἰ δι αί τε ρη τι μή καί εὐ λο γί α γιά τήν Ἱ ε ρά Μο νή μας ἡ ἔκ δο ση ἑνός ἀ κό μη ὁ μο λο για κοῦ κει μέ νου τοῦ πα τρός Γεωρ γί ου. Πρ όκ ε ιτα ι γι ά τ ήν ὁ μ ι λ ί α πού ἐξεφώνησε σ τ ήν Λά ρι σα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Ἰγνατίου, τήν Β Κυ ρια κή τῶν Νη στει ῶν, ἡ μέ ρα πού ἡ Ἐκ κλη σί α μ α ς τι μ ᾶ τ ήν μν ήμη τοῦ Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μ ᾶ. Ἕ να κ ε ί μ ε νο ἰ δι α ί τε ρ α ἐ πίκ α ιρ ο σ τίς μ έ ρε ς μ α ς, πού ἡ Ἐκ κ λη σ ί α μ α ς β ά λ λ ε τα ι ἀ πό τήν αἵ ρε ση τοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ. Ὁ Ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς συνοψίζει τήν διδασκαλία τῶν προγενεστέρων Πατέρων καί εἶ ναι προ σω πι κά γνώ στης τοῦ θα βωρεί ου φω τός, ὁ πό τε μι λᾶ γι ά τή δό ξα καί τή Χά ρη τοῦ Τρι α δι κοῦ Θε οῦ αὐ θε ντικ ῶ ς κ α ί ἐ ξ ἰ δί α ς βι ω μ α τι κ ῆς ἐ μ π ε ι ρί α ς. Ἡ ἀν τι μ ε τώ πισ η ἀ πό τόν Ἅγιο Γρη γό ριο τ ῆς πα πι κ ῆς α ἱ ρέ σε ω ς τοῦ Β α ρ λα ά μ π ε ρί κτι στῶν ἐ νεργειῶν τοῦ Θε οῦ καί κτι στῆς θεί ας χά ρι τος (πού ἀ πο τελ ε ῖ μ έ χ ρι σ ήμ ερ α κ ύ ριο πα πι κό δ όγ μ α κ α ί ἀ γε φ ύ ρ ω το ἐ μ πό διο σ τ ήν προ ο πτι κή τῆς «ἑνώ σε ως») ἀ πο τε λεῖ τό ἀ σφα λές πρό τυ πο τῆς ὀρ 5

6 θο δό ξου στά σε ως ἔ ναν τι τῶν πα πι κῶν. Γιά τόν λόγο αὐτό καί εἶναι ὁ ὁ δ ο δ ε ί κ τ ης, πού χα ρ ά σ σε ι δι α χ ρ ο νι κ ά τ ήν πο ρε ί α κ α ί ὁ ρι ο θε τε ῖ τήν ὀρ θό δο ξη στά ση ἔ ναν τι τῶν ἑ τε ρο δό ξων καί τῶν οἰ κου με νι κῶν δι α λό γω ν σ υνολ ι κ ά. Ἡ ὀρ θ ό δ ο ξ η πα τε ρι κ ή δι δ α σ κ α λ ί α γι ά τίς ἄ κ τι σ τε ς ἐ νέ ρ γε ι ε ς τοῦ Θε οῦ, πού ἐ κ φρ ά σ τ η κ ε ἀ πό τόν Ἅ γιο Γρη γό ριο τόν Πα λα μ ᾶ, κ α το χ υ ρ ώ θ ηκ ε σ υ νο δι κ ά μ έ τ ήν ἐ νά τ η Οἰ κου μ ε νι κ ή Σύ νο δ ο ( ) στήν Κωνσ ταν τι νού πο λη. Στήν ὁ μι λί α του ὁ π. Γε ώρ γιος παρ ου σ ι ά ζε ι ἐ μπ ερι σ τα τω μ έ να τ ήν μ ε γά λη δ ογ μ α τι κ ή κ α ί θε ο λο γι κ ή σ η μ α σ ί α κ α ί τόν οἰ κου μ ε νι κό χα ρ α κ τ ή ρ α τ ῆς ὀγδ ό ης (ἐ πί Ἁγίου Φω τίου, 879) κ α ί τ ῆς ἐ νά τ ης Οἰ κου μ ε νι κ ῆς Συ νό δ ου ἀ να σ κ ε υ ά ζοντας τήν δυ τικῆς προ ε λεύ σε ως θε ο λο γι κή ἀν τί λη ψη, πού ἔ χει ἐ πικρα τή σει καί πού ἀ να γνω ρί ζει μό νον τίς πρῶ τες ἑ πτά Οἰ κου με νι κές Συ νό δ ου ς. Θά θέ λα με καί ἀ πό τήν θέ ση αὐ τή νά εὐ χα ρι στή σου με γιά μί α ἀ κό μη φ ο ρ ά τόν π. Γε ώρ γιο Με τα λ λη νό γι ά τ ήν ε ὐ γε νι κ ή πρ ο σφ ο ρ ά τοῦ κει μέ νου του καί γιά τήν ἀ νε κτί μη τη προ σφο ρά του στό χῶ ρο τ ῆς ὁ μο λο γι ακ ῆς θ ε ο λο γί α ς κ α ί ὄ χι μό νο. Τόν ε ὐ χα ρι σ τοῦ μ ε θε ρ μ ά γι ά τίς τε κ μηριω μ έ νε ς θ ε ο λο γι κ έ ς μ ε λ έ τε ς του, τ ήν π λη θ ώ ρ α τῶ ν ἄ ρ θρ ω ν, τῶ ν δημο σ ι ε υ μ ά τω ν, τῶ ν ὁ μ ι λ ι ῶ ν κ α ί τῶ ν ε ἰ σ η γ ή σε ώ ν του, γιά τήν στα θε ρή, δι α κρι τι κή, ἀ γω νι στι κή καί πνευ μα τι κή πα ρου σί α καί μαρ τυ ρί α του, πού ἐ πί σει ρά ἐ τῶν συντηροῦν καί ἐνισχύουν τήν ὀρθόδοξη δογματική συνείδηση τοῦ λαοῦ μας. Εἶ ναι αὐ τά πού μᾶς στη ρί ζουν, μᾶς πα ρη γο ροῦν, μᾶς ἐν δυ να μώ νουν καί μᾶς κα θο δηγοῦν. Εὐ χό με θα ὁ Θε ός νά τοῦ ἀν τα πο δί δει μέ οὐ ρά νια χα ρί σμα τα τούς κό πους καί τούς ἀ γῶ νες του γι ά τήν δι α φύ λα ξη τῆς Ὀρ θο δόξου Πί στε ώς μας. Ὁ Καθηγούμενος Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου 6

7 Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Σε β α σ τοί πα τέ ρε ς, ἀ γα π η τοί ἀ δ ε λ φ οί! Ἡ μν ή μη τοῦ Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μ ᾶ σ υμ πί π τε ι μ έ τ ήν 14 η Νο ε μ βρί ου. Ἡ Σύ νο δ ο ς ὅ μ ω ς τοῦ 136 8, ἡ ὁ ποί α δι α κ ήρ υ ξε ε ἰς τόν κό σ μο τ ήν ἁ γι ό τ η τα τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, λό γῳ τῶν θαυ μά των τά ὁ ποῖ α ἐ ποί ει καί ὄ χι λό γῳ τῆς παι δεί ας του, οὔ τε λό γῳ τῶν συγ γραμ μά των του, πού εἶ ναι τό ὑ ψη λό τε ρο στήν ἐ πο χή του ἐ πί τευγ μα, ἀλ λά καί στήν κο ρυ φή συγχρό νως τῆς ἁ γι ο πα τε ρι κῆς θε ο λο γι κῆς πα ρα δό σε ως, με τέφε ρε τή μνή μη τοῦ Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ εἰς τήν Β Κυρια κή τῶν Νη στει ῶν. Εἶ ναι μί α πρά ξις συμ βο λι κή καί ἀ πο φασ ισ τι κ ή, δι ό τι ἡ σ η μ ε ρι ν ή ἡ μ έ ρ α τι μ ᾶ τα ι ἀ πό τού ς Ὀρ θ ο δ ό ξου ς ὅ λου τοῦ κό σ μου ὡ ς ἐ π έ κ τα σ η κ α ί πρ ο έ κ τα σ η τ ῆς Κυ ρι α κ ῆς τ ῆς Ὀρ θ ο δ ο ξί α ς. Ε ἶ να ι σ υ νέ χε ι α τ ῆς νί κ ης τ ῆς Ἐκ κ λη σ ί α ς ὡ ς σώμα τος Χρι στοῦ καί ἐν Χρι στῷ κοι νω νί ας ἐ ναν τί ον τῆς πλάν ης. Δέ ν ε ἶ να ι νί κ η πρ ο σώ πω ν ἐ ναν τί ον ἄ λ λω ν πρ ο σώ πω ν, δ έ ν ε ἶ να ι νί κ η πα ρ α τά ξε ω ν ἐ ναν τί ον ἄ λ λης πα ρ α τά ξε ω ς ἤ ἄ λ λω ν παρ α τά ξε ω ν, ἀ λ λά ε ἶ να ι ἡ νί κ η τ ῆς Πί σ τε ω ς. Ὁ θρί α μ β ο ς τ ῆς Πί στε ως ὡς τρό που σκέ ψε ως, ὡς τρό που ζω ῆς καί ἐμ πει ρί ας ἁ γιοπ νε υ μ α τι κ ῆς, πού μπο ρε ῖ νά ὁ δη γ ή σε ι τόν ἄν θρ ω πο ε ἰς τ ήν 7

8 θέ ω ση. Εἶ ναι νί κη δη λα δή τῆς σω τη ρί ας, τήν ὁ ποί α εἰ σή γα γε σ τ ήν ἱ σ το ρί α ὁ Κύ ρι ο ς ἡ μ ῶ ν Ἰ η σοῦ ς Χ ρι σ τό ς, ἄ σα ρ κο ς ε ἰς τ ήν Παλα ι ά Δι α θ ή κ η κ α ί ἔ ν σα ρ κο ς ε ἰς τ ήν Κα ι ν ή Δι α θ ή κ η. Γι ά νά κ α τα νο ή σου μ ε τ ή σ η μ α σ ί α τοῦ Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Παλα μᾶ, τόν ὁ ποῖ ο εἰς τόν τί τλο τῆς ἀ πο ψι νῆς ὁ μι λί ας ὀ νομ άζου μ ε Πα τέ ρ α τ ῆς 9 ης Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου, θά ἤ θε λα νά ὁ ριο θε τή σου με τά συ στα τι κά τοῦ τί τλου αὐ τοῦ. Η Προσωπικοτητα τ ου Αγιου Ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς γε ν ν ή θ η κ ε σ τ ήν Κω ν σ ταν τι νού πο λη τό 1296 καί σπού δα σε φι λο σο φί α, κυ ρί ως ἀ ρι στο τε λικ ή, σέ τέ τοι ο β αθ μό, ὥ σ τε ὅ ταν ἔ δι νε δ ε κ α ε ξα ε τ ής τίς ἐ ξε τά σε ις του ε ἰς τό Πα νε πι σ τ ή μ ι ο τ ῆς Κω ν σ ταν τι νου πό λ ε ω ς, ὁ μ ε γά λο ς λό γι ος ὁ Θε ό δω ρος Με το χί της ἐν θου σι α σμέ νος νά τοῦ πεῖ: «Παι δί μου, οὔ τε ὁ ἴ δι ος ὁ Ἀ ρι στο τέ λης θά μπο ροῦ σε νά ἐκ φραστεῖ κα τά κα λύ τε ρο τρό πο». Θε ο λο γί α ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ἐ σπού δα σε εἰς τήν Θε ο λο γικ ή Σχο λή τ ῆς Ὀρ θ ο δ ό ξου Ἐκ κ λη σ ί α ς. Δέ ν ἦ ταν κ ά ποι ο ἵ δρ υ μ α κ ρ α τι κό, δι ό τι ἡ Θε ο λο γι κ ή Σχο λή ε ἶ να ι τό μο να σ τ ή ρι, ε ἶ να ι τό (κοι νο βι α κό) μο να στή ρι. Μέ σα στό μο να στή ρι ὁ Ἅ γι ος Γρη γόρι ος ἔ γι νε Θε ο λό γος. Μέ σα ἀ πό τήν ἄ σκη ση καί τήν πνευ μα τική ζω ή. Εἰς τό Πα πί κι ον Ὄ ρος, μεταξύ Μακεδονίας καί Θράκης, στό Ἅ γι ον Ὄ ρος καί στήν Βέ ροι α, μέ τή αὐ στη ρο τά τη ἄ σκη σή του. Πέ ν τε ἡ μ έ ρε ς τ ῆς ἑ β δ ο μ ά δ ο ς ἦ ταν ἀ πο μο νω μ έ νο ς ε ἰς τ ήν 8

9 ἀ ναχω ρη τι κ ή ἄ σ κ η σ η, τ ήν β α ρε ι ά ἄ σ κ η σ ή του, κ α ί δύ ο ἡ μ έ ρε ς κα τέ βαι νε γι ά νά συ ζη τή σει μέ τό μο να στι κό σῶ μα τά προ βλήμ ατα, νά μ ε τά σ χε ι δη λα δή σ τ ήν κοι νω νι κ ή ἐ ν Ἁ γί ῳ Πνε ύ μ α τι ζωή τῶν συμ μο να στῶν του. Ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ἀ να δ ε ί χ θ η κ ε σέ μ έ γα Θε ο λό γο τ ῆς Ἐκ κλη σί ας, δι ό τι εἶ χε τίς κα τάλ λη λες προ ϋ πο θέ σεις. Ἦ ταν ὁ Θεολό γο ς τ ῆς ἀ σ κ ή σε ω ς, τ ῆς μ ε τα νοί α ς, κ α ί ὄ χι ὁ Θε ο λό γο ς τῶ ν π τ υ χί ω ν κ α ί τῶ ν πα νε πι σ τ η μ ι α κ ῶ ν τί τλω ν. Ἐ πι τρέ ψ τε μου νά τό πῶ. Μέ ἀ ξί ω σε ὁ Θε ός, τό λέ γω γι α τί τώ ρα βρί σκο μαι στό τε λευ ταῖ ο στά δι ο τῆς ζω ῆς μου, δέν ξέ ρω πό σο ὁ Θε ός θά μ ἀφή σε ι σ τόν κό σ μο, ἀγ γί ζω τά ἑ β δ ο μήν τα. Λ έ γω σ υ ν ή θ ω ς, ὅ σα π τ υ χί α κ α ί νά ἔ χου μ ε δ έ ν μ ᾶ ς κ α τα ξι ώ νου ν ὡ ς Θε ο λό γου ς. Μέ τή Χά ρη τοῦ Θε οῦ ἔ χω πέν τε πα νε πι στη μι α κά δι πλώ μα τα, τρία πτυχία καί δύ ο «Ντο κτο ρά», δι δα κτο ρι κούς τί τλους, δι δακ τορι κό Θε ο λο γί α ς κ α ί Φι λο σο φί α ς - Ἱ σ το ρί α ς, αὐ τά σέ ξέ νο Πα νε πι στή μι ο. Γι α τί τά εἶ πα αὐ τά; Γι ά νά ἐ πα να λά βω αὐ τό πού ἀ ρέ σκο μαι νά λέ γω συ νή θως, ὅ τι ὅ λα αὐ τά, οἱ τί τλοι καί τά πτυ χί α εἶ ναι μη δέν καί κά τω τοῦ μη δε νός, μη δέν καί κά τω τοῦ μηδ ενό ς, ἕ να τί πο τα. Ἐ κ ε ῖ νο, τό ὁ ποῖ ο χ ρε ι ά ζο μ α ι κ α ί μ ά λι σ τα ὡ ς Κ λη ρι κό ς, ε ἶ να ι μ ι ά ἀχ τί δ α τ ῆς Χά ρι το ς τοῦ Θε οῦ. Λί γ η Χάρη Θε οῦ χ ρε ι ά ζο μ α ι, γι ά νά ἀν τα πο κ ρι θῶ ε ἰς τίς ἀ πα ι τ ή σε ις τοῦ δι α κο νή μα τος καί λει τουρ γή μα τός μου, καί σ αὐ τό πι στεύ ω ὅ τι θά συμ φω νοῦν ὅ λοι οἱ σε βα στοί συ νά δελ φοι ἐν Χρι στῷ, πού εἶ ναι στό Ἅ γι ον Βῆ μα. Ἔ γι νε, λοι πόν, μ αὐ τήν τήν Θε ο λο γί α συ νε χι στής τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων, ὡς Θε ο λό γος κα τε ξο χήν τῆς πα ρα δό σε ως. Ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς ἐν τά χθη κε σέ μι ά σκυ τα λο δρο μί α τοῦ Ἁ γίου Πνε ύ μ α το ς, ἡ ὁ ποί α ἀ ρ χί ζε ι μ έ τού ς Ἀ πο σ τό λου ς, τού ς 9

10 Ἀπο στο λι κούς Πα τέ ρες, μέ πρῶ τον τόν Ἅ γι ο Ἰ γνά τι ο Ἀν τι ο χεία ς, σ υ νε χί ζε τα ι μ έ τόν Ἅ γι ο Εἰ ρη να ῖ ο, μ έ τόν Ἅ γι ο Κυ πρι α νό, φ θ ά νε ι σ τό Μέ γα Ἀ θ α νά σ ι ο, τού ς Καπ πα δ ό κ ε ς Πα τέ ρε ς, τού ς Κυρίλ λους, τῶν Ἱ ε ρο σο λύ μων καί τῆς Ἀ λε ξαν δρεί ας, καί συ νεχί ζε τα ι αὐ τ ή ἡ σ κ υ τα λο δρ ο μ ί α μ έ τόν Μά ξι μο τόν Ὁ μο λο γ η τ ή, τόν Μέ γα Φώ τι ο τόν 9 ο αἰ ῶ να, γι ά νά κο ρυ φω θεῖ τόν 14 ο α ἰ ῶ να σ τόν Ἅ γι ο Γρη γό ρι ο τόν Πα λα μ ᾶ κ α ί ἐ ν σ υ νε χε ί ᾳ σ τού ς ἁ γί ου ς Κολ λυ β ά δ ε ς Πα τέ ρε ς, τού ς ἡ σ υ χα σ τέ ς τοῦ 18 ου α ἰ ώ να. Ἀ πό τ ήν ἄ λ λη π λ ε υ ρ ά, Φώ τι ο ς, Γρη γό ρι ο ς Πα λα μ ᾶ ς κ α ί Μά ρ κο ς Εὐ γε νι κό ς ε ἶ να ι σ τ ήν ε ὐ θ ε ί α γρ α μ μή τ ῆς πα ρ α δ ό σε ω ς, ἡ ὁ ποί α προ έ βα λε τούς ἁ γί ους Πα τέ ρες, τήν σκέ ψη τους καί τήν βι οτή τους ἀ πέ ναν τι στήν ἀλ λο τρι ω μέ νη καί δι ε στραμ μέν η Δυ τι κ ή Χ ρι σ τι α νο σ ύ ν η. Πα ρ ὅ λα αὐ τά, ὁ ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μ ᾶ ς - ὁ Θε ό ς τό ἐ π έ τρε ψε, γι ά νά τόν δυ να μ ώ σε ι π ε ρισσότε ρ ο - ἔ γι νε κ α ί ὁ μο λο γ η τ ής τ ῆς πί σ τε ω ς. Κα τ η γο ρή θ η κ ε ὡ ς κ α ινο τό μο ς κ α ί μ ά λι σ τα ὡ ς α ἱ ρε τι κό ς. Αὐ τ ή ἤ τα νε ἡ κ ρί σ η τοῦ 14 ου α ἰ ῶ νο ς. Με τά τήν Πεν θέ κτη Οἰ κου με νι κή Σύ νο δο (691/2) ἔ χου με τέτοι α πα ρ α δ ε ίγ μ α τα μ έ σα σ τ ή ζω ή τ ῆς Ἐκ κ λη σ ί α ς, ἀ πό τά τέ λη τοῦ 7 ου αἰ ῶ νος καί ἑ ξῆς. Οἱ Ἅ γι οι νά θε ω ροῦν ται ὡς καινοτό μοι, οἱ Ἅ γι οι νά θε ω ροῦν ται ὡς αἱ ρε τι κοί, δι ό τι δέν συμφ ωνοῦ σαν μ έ μ ι ά πο λι τι κ ή Θε ο λο γί α, ἡ ὁ ποί α ε ἶ χε δι α δ ο θε ῖ, μ έ Ἱ ε ράρ χες καί Θε ο λό γους, οἱ ὁ ποῖ οι προ σπα θοῦ σαν νά τά ἔ χουν κα λά μέ τήν ἐ ξου σί α, γι ά νά καρ ποῦν ται ὀ φέ λη γή ι να καί προσωρι νά. Τό ἐ φ υ λα κ ί σ θ η ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μ ᾶ ς σ τ ή φ υ λα κ ή τῶ ν ἀ να κ τό ρ ω ν κ α ί τό κ α τα δι κ ά σ θ η κ ε σέ ἀ κοι νω νη σί α! Σύ νο δοι εἴ χαν κα τα δι κά σει πα λαι ό τε ρα τόν Ἱ ε ρό Χ ρ υ σό σ το μο, (σ κ ε φ τε ῖ τε τόν ἱ ε ρ ό Χ ρ υ σό σ το μο!) δύ ο φ ο ρέ ς σέ 10

11 ἐ ξορί α, ὥ στε νά πε θά νει στήν ἐ ξο ρί α. Ἀ νά λο γες Σύ νο δοι κα τεδίκασαν τόν Ἅ γι ο Γρη γό ρι ο τόν Πα λα μᾶ, γι α τί δέν ἦ ταν πρόθυ μος νά ὑ πη ρε τή σει τά συμ φέ ρον τα τῶν ἰ σχυ ρῶν τοῦ ἐκ κλησ ιασ τι κοῦ χώ ρ ου κ α ί τ ῆς πο λι τε ί α ς. Δέ ν ε ἶ να ι σ πά νι ο τό φ α ι νό μ ενο, ἀ γα π η τοί ἀ δ ε λ φ οί, Σύ νο δ οι πού θε ω ρ οῦ ν τα ι Ὀρ θ ό δ ο ξοι, νά ἀθ ω ώ νου ν τού ς ἐ νό χου ς κ α ί νά κ α τα δι κ ά ζου ν τού ς Ἁ γί ου ς. Αὐτό τό φαι νό με νο, πού ση μαί νει δι α στρο φή τῆς Πα ρα δό σεως ἐκ μέ ρους των, πού ἀποκαλύπτει τήν ἐκ κο σμί κευ ση τοῦ ἐ κκ λη σ ι α σ τι κοῦ χώ ρ ου, θ ά σ υ νε χί ζε τα ι ὅ σο ὑ πά ρ χε ι ἡ ἁ μ α ρ τί α, καί φοβερά ἀποστασία, μέ σα στό ρά σο. Ἔτ σι, λοι πόν, -θά μοῦ ἐ πι τρέ ψε τε πα ρεν θε τι κά- νά προ σθέ σω κά τι: Συ νή θως λέ γου ν κάποι οι, καί δέν εἶ ναι ἄ στο χο τό ἐ ρώ τη μα, γι α τί δέν συμ με τέχουν καί οἱ λα ϊ κοί, μέ λη καί αὐ τοί τοῦ Σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ, εἰς τάς Συ νό δους τῆς Ἐκ κλη σί ας. Οἱ Ἅ γι οι Πα τέ ρες τά ἔ χουν διατά ξε ι κ α τά τέ τοι ο τρ ό πο, ὥ σ τε δ έ ν χ ρε ι ά ζε τα ι οὔ τε ἐ μ ε ῖς οἱ πρεσ βύ τε ρ οι, οὔ τε οἱ λα ϊ κοί νά σ υμ μ ε τέ χου μ ε σ τίς Συ νό δ ου ς. Διότι τό τε θ ά ἀ ρ χί σε ι τό ἐ ρ ώ τ η μ α : γι α τί αὐ τό ς κ α ί ὄ χι ἐ γώ! Ὁ Ἐ πί σκο πος με τέ χει στή Σύ νο δο, με τα φέ ρον τας σ αὐ τή ν αὐτού σι α τή γνώ μη τοῦ ποι μνί ου του. Ὅ ταν, λοι πόν, κά θε Ἐ πίσκο πος μέ σα στή Σύ νο δο ἐκ φρά ζει τήν γνώ μη τῆς το πι κῆς του ἐ κκ λη σ ί α ς, τό τε σ υμ μ ε τέ χε ι σ αὐ τ ήν, ἔ μ μ ε σα, κ α ί τό π λή ρ ω μ ά τ ης. Φ τά σα μ ε ὅ μ ω ς σέ κ α τα σ τά σε ις, ἀ γα π η τοί ἀ δ ε λ φ οί, πού ἄλ λη εἶ ναι ἡ γνώ μη τοῦ λα οῦ, ἄλ λη εἶ ναι ἡ γνώ μη τῶν πρεσβυ τέ ρων, τοῦ κλή ρου τοῦ εὐ ρυ τέ ρου, ἄλ λη εἶ ναι ἡ γνώ μη τῶν Ἐ πισ κό πω ν κ α ί τε λι κ ά ἄ λ λα ἀ πο φ α σ ί ζου ν οἱ Σύ νο δ οι. Αὐ τ ή εἶ ναι ἡ κα κο τυ χί α, ἡ ὁ ποί α μᾶς δέρ νει. Καί θά μοῦ ἐπιτραπεῖ ταπεινά νά ὑ πο βάλ ω γο νυ πε τής, τήν πα ρά κλη σή μου στήν Ἱ ερ ά Σύ νο δ ο. Ἄς π νε ύ σε ι κ α ί σ αὐ τ ήν ἕ να ς ἀ έ ρ α ς Πα τε ρι κό ς. 11

12 Ἄς γί νε ι κ α ί σ τ ή Σύ νο δ ό μ α ς μ ί α ἀ να γέ ν ν η σ η, Πα τε ρι κ ή ὅ μ ω ς κ α ί Ἀ πο σ το λι κ ή κ α ί Πρ ο φη τι κ ή. Κ ι ἄ ς ἀ κού ε ι τ ή φ ω ν ή τοῦ ποιμνί ου -ἡ Σύ νο δ ο ς-, δι ό τι θ ά ἔ λ θ ε ι ἐ πο χ ή, ὅ που οἱ ἀ τα ξί ε ς πού συμ βαί νου ν στό πε ζο δρό μι ο κα θη με ρι νά, θά εἰ σέλ θου ν καί μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α. Μό λις ὁ λο κλη ρω θεῖ ὁ σχε δι α ζό μενο ς χω ρι σ μό ς Ἐκ κ λη σ ί α ς-πο λι τε ί α ς, μ έ τ ήν π λ έ ον ἀ ρ ν η τι κ ή ἔ ννοι α τοῦ ὅ ρ ου, τό τε θ ά κ α ταν τ ή σου μ ε χε ι ρ ό τε ρ α ἀ πό τού ς Παλα ι ο η μ ε ρ ο λο γί τε ς. Κα ί ἄν δ έ ν θ ε λή σου μ ε μ έ πρ ώ του ς τού ς Ἐ πι σκό πους μας, τούς ὁ ποί ους σέ βο μαι ἀ πό λυ τα, ἐ άν δέν θε λήσου με νά σω φρο νι σθοῦ με καί νά μήν προ κα λοῦ με τόν λα ό τοῦ Θε οῦ, θά φθά σου με σέ φο βε ρές κα τα στά σεις στό χῶ ρο τόν ἐκκλη σι α στι κό. Δέν εἶ μαι προ φή της, ἀλ λά ὁ Θε ός μοῦ ἐ πέ τρεψε νά ἀ σχο λοῦ μαι μέ τήν ἐ πι στή μη τῆς Ἱ στο ρί ας. Ὁ ἱ στο ρι κός ἐρ γά ζε ται πά νω σέ νο μο τέ λει ες. Ὄ χι λοι πόν μέ τήν δι αί σθη ση Προ φή του, δι ό τι εἶ μαι ἀ κά θαρ τος καί ἀ σή μαν τος, ἀλ λά μέ τήν δια ί σ θ η σ η πού μοῦ δί νε ι ὁ χῶ ρ ο ς τ ῆς Ἱ σ το ρί α ς, πρ ο βλ έ πω ὅ τι ἐ κεῖ θά κα τα λή ξου με. Κλεί νω τήν πα ρέν θε ση. Ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ἀ π ε λ ε υ θ ε ρ ώ θ η κ ε τό κ α ί ἀπό τό 1347 μέ χρι τό 1359, μέ χρι τήν κοί μη σή του, διετέλεσε Ἀρ χι ε πί σκο πος Θεσ/κης. Τό 1368, ὅ πως εἶ πα, ἡ Σύ νο δος τοῦ Πα τριαρχεί ου γι ά πρώ τη φο ρά στήν ἱ στο ρί α ἐ πεμ βαί νει γι ά νά δι α κη ρύ ξει, ὄ χι νά ἁ γι ο ποι ή σει, -αὐ τά εἶ ναι φράγ κι κα, δέν ἔ χου με ἁ γι ο ποί η ση- ἀλ λά ἐ πεμ βαί νει ἡ Σύ νο δος νά δι α κη ρύ ξει τήν ἁ γιό τ η τά του, τ ήν ὑ πά ρ χου σα κ α ί ἀ πο δ ε ι κ ν υ ο μ έ ν η, ὄ χι ἀ πό τά βι βλί α του, ἀλ λά ἀ πό τά θαύ μα τά του. 12

13 Ο Θεσμός τῶν Οικουμενικῶν Συνόδων Μι λή σα με ὅ μως στόν τί τλο γι ά 9 η Οἰ κου με νι κή Σύ νο δο. Ποι ά εἶ ναι ἡ 9 η Οἰ κου με νι κή Σύ νο δος, μέ τήν ὁ ποί α θά συν δέ σου με τήν πα ρου σί α τοῦ Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ; Εἶ ναι γνω στό ἀ πό τήν Ἱ στο ρί α, ὅ τι ἔ χου με ἐ πί ση μα ἑ πτά Οἰ κουμε νι κές Συ νό δους. Ἡ Οἰ κου με νι κή Σύ νο δος εἶ ναι τό ἀ νώ τε ρο κρι τή ρι ο τῆς ἐκ κλη σι α στι κό τη τος. Γι ά μᾶς τούς ὀρ θο δό ξους ὑ ψί στη μορ φή ἐκ κλη σι α στι κοῦ πο λι τεύ μα τος εἶ ναι ἡ Οἰ κου με νική Σύ νο δος. Κορυφή μας δέν εἶ ναι ἕ νας ἄν θρω πος, ἕ νας Πά πας -ἐ δῶ εἶ ναι οὐ σι α στι κή ἡ δι α φο ρά μας μέ τόν πα πι σμό. Οἱ Προτε στάν τες τά κα τήρ γη σαν ὅ λα, καί εἶ ναι πι ό ἔν τι μοι ἀ πό τούς πα πι κούς. Εἶ ναι πι ό ἔν τι μοι, γι α τί δέ θέ λη σαν νά κρα τή σουν τί πο τε ἀ πό τήν πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας καί νά τό δι α στρεβλώ νουν. Ὁ Πα πι σμός ὅ μως ὑ πο κα τέ στη σε τήν Οἰ κου με νι κή Σύ νο δο μέ τόν Πά πα καί τήν ἔ κα νε ὄρ γα νο τοῦ πα πι σμοῦ τήν Οἰ κου με νι κή Σύ νο δο, θεραπαινίδα τῶν παπικῶν σχεδίων. Στ ήν Ὀρ θ ο δ ο ξί α ὑ πά ρ χε ι κ α ί θ ά ὑ πά ρ χε ι μ έ χ ρι τέ λου ς τ ῆς ἱ στορί ας, ὡς ὕ ψι στος θε σμός εἰς τήν ζω ήν της, ἡ Οἰ κου με νικ ή Σύ νο δ ο ς. Ἡ Οἰ κου μ ε νι κ ή Σύ νο δ ο ς οἰ κου μ ε νι κ ή σ η μ α ί νε ι Σύνο δ ο ς ὅ λου τοῦ κ ρ ά του ς. Κα τά τόν ὅ ρ ο τοῦ Ξε νο φ ῶ ν το ς κ α ί σ τό Ἑ λ λη νι κό Βυ ζάν τι ο, σ τ ήν Ἑ λ λη νι κ ή, δη λα δή, Ρω μ α νί α, ἡ λέξη Οἰ κου μέ νη, ση μαί νει κα τ οὐ σί αν τό κρά τος, οἰ κου με νικό ς δι δ ά σ κ α λο ς, οἰ κου μ ε νι κοί πα τέ ρε ς κ.ο.κ.. Ἡ Οἰ κου μ ε νι κ ή Σύνο δος, λοι πόν, εἶ ναι ἡ Σύ νο δος ὅ λου τοῦ κρά τους καί ἀν τιμ ετω πί ζε ι τά μ ε γά λα πρ ο βλή μ α τα τ ῆς πί σ τε ω ς κ α ί τά ξε ω ς τ ῆς Ἐκκ λη σ ί α ς. Οἱ Οἰ κου μ ε νι κ έ ς Σύ νο δ οι πρ ο ϋ πο θέ του ν κ ρί σε ις ε ἰς τό σῶ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας, πού ση μαί νει ὅ τι ἀ πει λεῖ ται ἡ σω τη 13

14 ρία. Κα ί τό τε ἔ ρ χε τα ι ὡ ς σ τό μ α τ ῆς Ἐκ κ λη σ ί α ς ἡ Οἰ κου μ ε νι κ ή Σύνο δ ο ς, γι ά νά δι α κ η ρ ύ ξε ι, σέ κ ά θε π ε ρί π τω σ η, τ ήν σώ ζου σα Ἀ λή θε ι α, σ ύμ φ ω να μ έ τού ς Πα τέ ρε ς, τού ς Ἀ πο σ τό λου ς, τού ς Προ φῆ τες καί τίς Μη τέ ρες ὅ λων τῶν αἰ ώ νων. Ἔ χου με ἐ πί πα ραδ ε ίγ μ α τι τ ήν 1 η καί τήν 2 α Οἰκ. Σύ νο δο, 325 καί 381, οἱ ὁ ποῖε ς ἀ σ χο λή θ η κ αν μ έ τό πρ ό βλη μ α, τ ή μ ά σ τι γα κ α λύ τε ρ α, τοῦ Ἀ ρε ι α νι σ μοῦ κ α ί τό Τρι α δ ο λο γι κό πρ ό βλη μ α. Ἔ χου μ ε, λοι πόν, τό 381 τήν ὁ μο λο γί α τῆς πί στε ως πού εἶ ναι τό «Πι στεύ ω», τό ὁ ποῖ ο ἀ παγ γέ λ λου μ ε σ τ ήν Θ. Λ ε ι τουρ γί α κ α ί σέ πολ λ έ ς ἄ λ λ ε ς ἀ κο λου θί ε ς. Τό «Πι σ τε ύ ω» ε ἶ να ι ἡ ὁ μο λο γί α τ ῆς πί σ τε ω ς πού σώ ζει, πού ὁ δη γεῖ στή θέ ω ση, μέ βά ση τίς αἱ ρέ σεις πού προέ κυ ψαν ἀ πό τόν Ἀ ρει α νι σμό. Δέν εἶ ναι ὁλόκληρη ἡ πί στις τῆς Ἐκκ λη σ ί α ς. Τήν π ε ρ α σ μ έ ν η Κυ ρι α κ ή -πι σ τε ύ ω ὅ τι κ ι ἐ δ ῶ, ὅ πω ς κ α ί σέ ὅ λη τ ήν Ὀρ θ ο δ ο ξί α- ἀ νε γ νώ σ θ η ἕ να μ έ ρ ο ς τοῦ Συ νο δι κοῦ τ ῆς Ὀρθ ο δ ο ξί α ς. Τό Συ νο δι κόν ε ἶ να ι ἡ σ υ νέ χε ι α τοῦ Συμ β ό λου τ ῆς πίσ τε ω ς. Ἄρ χι σε νά σ υ ν τά σ σε τα ι σ τ ήν Σύ νο δ ο τοῦ 8 4 3, πού ἔ γινε ἡ ἀ να σ τ ή λω σ η τῶ ν ἁ γί ω ν Εἰ κό νω ν, κ α ί ὁ λο κ λη ρ ώ θ η κ ε τόν 14 ον αἰ., στήν ἐ πο χή τοῦ Ἁγ. Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, πε ριλαμ βά νον τας καί ὅ λες τίς με τα γε νέ στε ρες, με τά τό 843, αἱ ρέσε ις. Τό Συ νο δι κόν τ ῆς Ὀρ θ ο δ ο ξί α ς ε ἶ να ι πρ ο έ κ τα σ η, ἐ π έ κ τα σ η τοῦ Συμ β ό λου τ ῆς Πί σ τε ω ς. Ὁ μ α κ α ρί τ ης ὁ Κο ρ α ῆς, ὁ ὁ ποῖ ο ς θέλη σε νά δι α μορ φώ σει ὅ λον τόν ἑλ λη νι κό βί ο, ἔ λε γε : «Δέ χομ α ι τό Σύμ β ο λο τ ῆς Πί σ τε ω ς, ἄ ρ α ε ἶ μ α ι Ὀρ θ ό δ ο ξο ς»! Ἀ λ λά κ α ί οἱ Προ τε στάν τες καί οἱ πα πι κοί, ἔ στω μέ τήν μι κρή ἀλ λα γή, πού ἔ χει με γά λη ση μα σί α βέ βαι α, τοῦ F i l i o q ue, τό ἴ δι ο Σύμ βολο δ έ χον τα ι. Ἐ κ ε ῖ νο πού χα ρ α κ τ η ρί ζε ι τ ήν Ὀρ θ ο δ ο ξί α ε ἶ να ι ἡ συ νέ χει α τοῦ Συμ βό λου τῆς Πί στε ως, καί σ αὐ τήν ἀ νή κει τό 14

15 κ ε ίμ ε νο τοῦ Συ νο δι κοῦ τ ῆς Ὀρ θ ο δ ο ξί α ς. Ἀ πό τήν 3 η μέ χρι τήν 7 η Οἰκ. Σύ νο δο, μέ χρι τό 787, ἔ χου με ἀντιμε τώ πι ση ἀ πό τούς Ἁ γί ους μας τοῦ Χρι στο λο γι κοῦ προβλήμ α το ς. Ε ἶ να ι οἱ σ χέ σε ις τῶ ν δύ ο φ ύ σε ω ν, ἀν θρ ω πί ν ης κ α ί θεί ας εἰς Χρι στόν, τῶν δύ ο ἐ νερ γει ῶν, θεί ας καί ἀν θρω πί νης καί τῶν δύ ο θε λή σε ων, μέ κο ρύ φω ση εἰς τό πρό βλη μα τοῦ ε ἰ κονι σ μοῦ τοῦ Θε ί ου Λό γου. Ἄν ε ἶ να ι δυ να τόν ὁ Θε ό ς Λό γο ς, πού ἐ σαρ κώ θη «δι ἡ μᾶς τούς ἀν θρώ πους καί δι ά τήν ἡ με τέ ραν σωτη ρί αν», ἄν εἶ ναι δυ να τόν νά εἰ κο νι σθεῖ. Ἔ χου με μί α σύγκρου ση με τα ξύ τοῦ ἑλ λη νι κοῦ πνεύ μα τος πού δέ χε ται τόν εἰ κονι σμό, καί τοῦ ἀ σι α τι κοῦ πνεύ μα τος, μέ ὅ λα τά πα ρα κλά δι α του πού ἀρ νεῖ ται αὐ τόν τόν εἰ κο νι σμό, ἤ δη στήν Πα λαι ά Δι α θή κη. Καί ἡ ἀ πό φα ση, ἡ δι α κή ρυ ξη κα λύ τε ρα τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων (7 η Οἰκ. Σύ νο δος καί Σύ νο δος τοῦ 843) εἶ ναι ὅ τι, ἀ φοῦ ὁ Θε ός Λόγο ς πρ ο σέ λα βε τόν ἄν θρ ω πο ὁ λό κ λη ρ ο, ψ υ χ ή κ α ί σῶ μ α, κ α ί ἔ χουμε ἐν Χρι στῷ τέ λει ον ἄν θρω πον καί τέ λει ον Θε όν, εἰ κο νίζε ται ὁ Θεῖ ος Λό γος, κα τά τήν ἀν θρώ πι νη φύ ση Του. Καί ἔτ σι μπο ροῦ με νά ἔ χου με τόν Ἰ η σοῦν Χρι στόν σέ εἰ κό νες καί νά πρ οσ κ υ νοῦ μ ε δι ά τ ῆς ἀν θρ ω πί ν ης φ ύ σε ω ς, τ ήν θε ό τ η τα τοῦ Ἰ ησοῦ Χ ρι σ τοῦ. Αὐ τό ε ἶ να ι τε ρ ά σ τι ο ἐ πί τε υ γ μ α τ ῆς Ἐκ κ λη σ ί α ς, ἀ λλά κ α ί τοῦ ἑ λ λη νι κοῦ π νε ύ μ α το ς, τό ὁ ποῖ ο πρ ο σέ φε ρε κ α ί αὐ τό τήν πα ρά δο σή του, γι ά νά ἐκ φρα σθεῖ, νά ἐ νι σχυ θεῖ καί νά κ ηρ υ χ θ ε ῖ σέ ὅ λο τόν κό σ μο ἡ Ὀρ θ ο δ ο ξί α. Ἐάν ε ἴ χα μ ε τόν Ἰ η σοῦ ν Χ ρι σ τόν σ ή μ ε ρ α, (βέ β α ι α Ἐ κ ε ῖ νο ς ἐ πέλε ξε τό πό τε θά ἤρ χε το μέ σα στήν Ἱ στο ρί α ὡς Θε άν θρωπος), ἐ άν ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός κυ κλο φο ροῦ σε ἀ νά με σά μας σή μερα, θά μπο ρού σα με μέ μί α κι νη μα το γρα φι κή μη χα νή ἤ μέ μί α φ ωτο γρ α φι κ ή μη χα ν ή νά ἀ πο τ υ πώ σου μ ε τ ήν μορ φή του, ὅ πω ς 15

16 θ ά φ α ι νό ταν ὁ ἴ δι ο ς ἀ νά μ ε σά μ α ς. Αὐ τό ε ἶ να ι τε ρ ά σ τι α νί κ η, ἐ πα να λαμ βά νω, τῆς Ὀρ θο δο ξί ας καί ἡ λύ σις τοῦ Χρι στο λο γικοῦ προ βλή μα τος. Ὑ πάρ χει ὅ μως καί ἡ 8 η Οἰκ. Σύ νο δος. Εἶ ναι ἡ Σύ νο δος τοῦ 879, ἐ πί Μ. Φω τί ου. Ὁ γ νω σ τό ς δ ογ μ α το λό γο ς κ α ί δ ά σ κ α λό ς μας, ὁ Ἰ ω άν νης Καρ μί ρης, στήν Θε ο λο γι κή Σχο λή Ἀ θη νῶν, ἔ λεγε ὅ τι ἡ Σύ νο δος τοῦ 879 ἐ πί Μ. Φω τί ου, εἶ ναι ἡ τε λευ ταί α πρό τοῦ Σχί σ μ α το ς Γε νι κ ή Σύ νο δ ο ς τ ῆς Ἀρ χα ί α ς Ἐκ κ λη σ ί α ς, μ έ ὅ λα τά γ νω ρί σ μ α τα Οἰκ. Συ νό δ ου. Ἡ Σύ νο δ ο ς αὐ τ ή κ α τα δι κ ά ζε ι τ ήν δυ τι κ ή ἀ λ λο τρί ω σ η ε ἰς τ ήν δι α τ ύ πω σ η τοῦ F i l i o q ue, τῆς ἐ κπο ρε ύ σε ω ς δη λα δή τοῦ Ἁ γί ου Πνε ύ μ α το ς, ὄ χι μό νο ἀ πό τόν Πα τέ ρα, ὅ πως ὁ Χρι στός μας τό λέ ει στό 15,26 τοῦ κα τά Ἰ ω άννην Εὐ αγ γε λί ου -«ὅ πα ρά τοῦ Πα τρός ἐκ πο ρεύ ε ται»- ἀλ λά καί «ἐκ τοῦ Υἱ οῦ». Θά μοῦ ἐ πι τρέ ψε τε, μι λών τας γι ά θε ο λο γι κά θέ μα τα νά πῶ ὅ τι ε ἶ να ι ὑ πό θε σ η ὄ χι ἐ παγ γε λ μ α τι ῶ ν τ ῆς Θε ο λο γί α ς, ἀ λ λά εἶ ναι ὑ πό θε ση ὅ λου τοῦ Σώ μα τος, ὅ πως ἡ πί στις μας τόν 19 ο αἰ. ἦ ταν ὑ πό θ ε σ η κ α ί τοῦ ἀ γρ α μ μ ά του σ χο λι κ ά- Μα κ ρ υ γι άν ν η. Χ ρι σ τι α νό ς Ὀρ θ ό δ ο ξο ς, ὁ ὁ ποῖ ο ς δ έ ν ζη τε ῖ νά ἐ ν η μ ε ρ ω θε ῖ κ α ί νά κα τα νο ή σει τά προ βλή μα τα τῆς πί στε ως, δέν εἶ ναι Ὀρ θό δοξο ς. Γι αὐ τό δι ά φ ο ρ οι χῶ ρ οι πού πα ρ ου σ ι ά ζον τα ι ὡ ς Ὀρ θ ό δ ο ξοι ἀ πό τόν 19 ο α ἰ. μ έ χ ρι σ ή μ ε ρ α, ἀ σ χο λοῦ ν τα ι μ έ ἠ θ ι κο λο γι κ ά, μ έ ἠ θ ικ ι σ τι κ ά πρ ο βλή μ α τα κ α ί νο μ ί ζου ν ὅ τι ἡ ἐ να σ χό λη σ η μ έ τά δογ μα τι κά, -λό γῳ τῶν σφαλ μά των τοῦ Μα κρά κη- θά ὁ δη γήσει σέ πα ρε κτρο πές. Ὄ χι ἀ δελ φοί μου, μέ τα πεί νω ση, μέ φό βο Θε οῦ καί μέ τήν στή ρι ξη τῶν Γε ρόν των, τῶν πνευ μα τι κῶν μας, πρέ πει νά ἐ πι δι ώ κου με νά κα τα νο ή σου με τά θε ο λο γι κά προβλή μ α τα κ α ί τ ή σ η μ α σ ί α του ς. Γι α τί τά λ έ ω αὐ τά ; 16

17 Κά πο τε ἕ νας κα θη γη τής στό Πα νε πι στή μι ο τῆς Θεσ σα λονί κης, τό 1981 σέ ἕ να συ νέ δρι ο (αἰ ω νί α του ἡ μνή μη) μοῦ λέ ει: «Μά εἶ ναι δυ να τόν νά ἑ ρί ζου με, νά φι λο νι κοῦ με μέ τούς Δυ τικού ς χ ρι σ τι α νού ς γι ά μ ί α λ ε ξού λα ; (γι ά τό F i l i o q ue). Καί τό τε ὁ παπα-γι ώρ γ ης ὁ Θε ό ς φ ώ τι σε- τοῦ ε ἶ πα ἕ να ἐ πι χε ί ρη μ α πού τό κη ρύσ σω μέ χρι σή με ρα. Λέ ω, πώς ὑ πάρ χει μί α φρα σού λα πού λέ γε ται βλα σφη μί α. Βλα σφη μοῦ με τόν Θε όν, τόν Χρι στόν μας, τήν Πα να γί α καί πολ λά ἄλ λα πρό σω πα τῆς ἐκ κλη σι α στικῆς μας πί στε ως. Ὁ αἱ ρε τι κός, ἕ στω καί μέ μί α φρά ση, ἐ κτοξε ύε ι σ υ νε χῶ ς βλα σφη μ ί α κ α τά τοῦ Θε οῦ. Πῶ ς ε ἶ να ι δυ να τόν, λοιπόν, ἔ σ τω κ α ί σέ ἀ τε λ ε ῖς Θ. Λ ε ι τουρ γί ε ς νά μ ε τέ χου μ ε μ έ τού ς α ἱ ρε τι κού ς, ὅ ταν αὐ τό πού λ έ γου ν, αὐ τό πού δι δ ά σ κου ν, ὁ παπι σ μό ς, τό πρ ω τε ῖ ον, τό ἀ λά θ η τον, ε ἶ να ι ἐ κ τό ξε υ σ η «κ α τά ριπά ς» βλα σφη μ ι ῶ ν ἐ ναν τί ον τοῦ Θε οῦ; Ἐ μ ε ῖς μ έ τού ς λό γου ς τῶ ν Ἁ γί ω ν μ α ς, χω ρίς νά ἰ σ χ υ ρί ζο μ α ι ὅ τι ἐ μ ε ῖς ε ἴ μ α σ τε κ α λύ τεροι ὡς ἄν θρω ποι, ἀλ λά μέ τούς λό γους τῶν Ἁ γί ων μας ὑ μνοῦμε θε α ρέ στως τόν Θε όν. Ἐ κεῖ νοι μέ τά λό γι α τῶν Πα πῶν καί τῶ ν ψε υ δ ο σ υ νό δ ω ν του ς βλα σφη μοῦ ν σ υ νε χῶ ς τόν Θε ό. Πῶ ς ε ἶ να ι δυ να τόν, λοι πόν, νά ὑ πά ρ ξε ι κοι νω νί α ; Κα τα λα β α ί νε τε τ ή σ ημ α σ ί α κ α ί μ ι ᾶ ς μ ι κ ρῆς λ έ ξε ω ς ἀ κό μη. Ἄν τό σ κ ε φ θε ῖ τε ἔ τ σ ι, ὅ τι κ ά θ ε α ἱ ρε τι κ ή πα ρέ κ κ λι σ η ε ἶ να ι βλα σφη μ ί α κ α τά τοῦ Θε οῦ, θ ά κ α τα λά βε τε, γι α τί οἱ Ἅ γι οι Πα τέ ρε ς τρέ μου ν κ υ ρι ο λ ε κ τι κ ά, ὅ ταν ἀ κοῦ νε τά λό γι α τῶ ν α ἱ ρε τι κ ῶ ν. Ἐ μ ε ῖς ἔ χου μ ε φ θ ά σε ι, μ ιλῶ γι ά τόν ἑ αυ τό μου, σέ τέ τοι α ἀ να ι σ θ η σ ί α, ὥ σ τε ἀ κοῦ μ ε συνεχῶς νά βλα σφη μεῖ ται ὁ Θε ός καί δέ μᾶς ἐν δι α φέ ρει κα θόλου. Ε ἶ να ι θ ά να το ς π νε υ μ α τι κό ς, νά ρ κ ω σ η π νε υ μ α τι κ ή! Ἡ 8 η Οἰκ. Σύ νο δος εἶ ναι ἡ σύ νο δος τοῦ 879, ἡ ὁ ποί α κα ταδικ άζε ι τό F i l i o q ue, τήν προ σθή κη τῆς φρά σε ως αὐ τῆς εἰς τό 17

18 Σύμ β ο λον κ α ί κ υ ρί ω ς ἐ κ ε ί νου ς πού ε ἰ σ ή γα γαν σ τό Σύμ β ο λον αὐ τή τήν προ σθή κη, δη λα δή τόν φραγ κι κό κό σμο καί τήν ἡ γεσία του. Η Διασταση Ανατολησ και Δυσεωσ Ὑπάρ χει ὅ μως καί ἡ 9 η Οἰκ. Σύ νο δος. Εἶ ναι οἱ Σύ νο δοι τῆς π ε ρι ό δ ου τ ῆς ἐ κ ρή ξε ω ς τοῦ πρ ο βλή μ α το ς πού ἀ φ ο ρ οῦ σε σ τόν ἡ σ υ χα σ μό. Δέ ν ε ἶ να ι «ἡ σ υ χα σ τι κ έ ς ἕ ρι δ ε ς», οἱ Φρ άγ κοι μ ᾶ ς μ ά θ α νε νά τίς λ έ μ ε ἡ σ υ χα σ τι κ έ ς ἕ ρι δ ε ς. Ε ἶ να ι ἡ ἔ κ ρη ξ η τ ῆς ἀντι στά σε ως τῶν ἡ συ χα στῶν, τῶν Ὀρ θο δό ξων δη λα δή, ἀ πέναν τι σ τίς πα πι κ έ ς κ α ί σ χο λα σ τι κ έ ς πρ ο κ λή σε ις. Εἶ ναι οἱ Σύ νο δοι τοῦ 1341, τοῦ 1347, τοῦ 1351, μέ κα τα κλείδα τήν Σύ νο δο πού ἀ νέ φε ρα πρίν, τοῦ Ἡ ἀ φορ μή ἐ δό θη κε ἀ πό τά προ βλή μα τα, τά ὁ ποῖ α δη μι ούρ γη σε ἡ σύγ κρου ση τῶν δύο πα ρα δό σε ων, τῆς Ἀ να το λῆς καί τῆς Δύ σε ως. Ἐ πί σης σχολασ τι κοί τοῦ Βυ ζαν τί ου, τ ῆς Ρω μ α νί α ς, λα τι νί ζον τε ς, ρί χ νου ν λάδι σ τ ή φ ω τι ά. Ἐ κ ε ῖ να ὅ μ ω ς τά πρ ό σω πα, τά ὁ ποῖ α ἡ γοῦ ν τα ι, σ τ ήν δι α σ πο ρ ά π λα νῶ ν ε ἰς τ ήν Ὀρ θ ο δ ο ξο Ἀ να το λή ε ἶ να ι, ὅ πω ς ξέρε τε, ὁ Β α ρ λα ά μ ὁ Κα λα βρ ό ς κ α ί ὁ Γρη γό ρι ο ς Ἀ κ ίν δυ νο ς ἤ Πολυ κ ίν δυ νο ς, ὅ πω ς τόν ἔ λ ε γαν, ὁ μ α θ η τ ής του. Ὁ Βαρ λα άμ καί ὁ Ἀ κίν δυ νος ἀλ λά καί οἱ ἄλ λοι ὀ πα δοί τους, μ ετέ φε ρ αν τ ήν δυ τι κ ή ἀ λ λο τρί ω σ η σ τ ήν Ἀ να το λή. Ἤ δη σ τ ή Δύσ η ε ἶ χε δι α μορ φ ω θε ῖ ἕ να ς ἄ λ λο ς Χ ρι σ τι α νι σ μό ς, ε ἶ χε ἀ λ λά ξε ι ἡ οὐ σί α τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ μέ τήν ἐκ κο σμί κευ ση τοῦ Χρι στι α 18

19 νισμοῦ στή Δύ ση, ἡ ὁ ποί α ἐκ κο σμί κευ ση σαρ κώ νε ται καί κο ρυφώνε ται στήν δη μι ουρ γί α τοῦ πα πι κοῦ κρά τους. Ἐ μεῖς σή με ρα, μέ ποι όν Πά πα μι λοῦ με; Μέ τόν Πά πα ἐ πίσκο πο, ἔ στω καί s u p er ἐ πί σ κο πο, ὅ πω ς θέ λ ε ι νά ὀ νο μ ά ζε τα ι, -γε νι κός ἐ πί σκο πος ὑ πε ρά νω ὅ λων τῶν ἐ πι σκό πων- ἤ μέ τόν Πάπα βα σι λέ α καί αὐ το κρά το ρα καί ἀρ χη γό κρά τους ; Δι ε ρωτῶ μαι αὐ τοί πού δι ε ξά γουν τέ τοι ους δι α λό γους, πό τε θά τό συ νει δη το ποι ή σουν; Δύ ο τι νά συμ βαί νουν. Ἤ δέν μπο ροῦν νά τά κα τα λά βουν τά προ βλή μα τα κά τι πού δέν θέ λω νά πι στέψω, γι α τί δι α θέ του ν λο γι κό κ α λύ τε ρ ο ἀ πό τό δι κό μου -, ἤ ἀ δι α φοροῦν καί τά θε ω ροῦν ὅ λα αὐ τά ἄ νευ ση μα σί ας, ἀ σχο λού μενοι μέ κοι νω νι κά, μέ πο λι τι κά καί δι πλω μα τι κά θέ μα τα. Ἡ Δύ σ η κ α ί ὅ λο ς ὁ Χ ρι σ τι α νι σ μό ς ε ἶ χε ἀ λ λο τρι ω θε ῖ σέ ση μεῖ ο πού νά λέ γει ὁ Ντο στο γι έφ σκυ, δύ ο φο ρές, εἰς τούς ἀ δελ φούς Κα ρα μά ζωφ καί εἰς τόν Ἠ λί θι ον: Μέ τόν ἄ θε ο, -ἦ ταν ἡ ἐπο χ ή τ ῆς ἄ θε ης ἰν τε λ ιγ κ έ ν τσ ι α ς ε ἰς τ ήν Ρω σ ί α- μ έ τού ς ἀ θέους μπο ρῶ νά μι λή σω, δι ό τι ξέ ρω ποῦ κι νεῖ ται ἡ σκέ ψη τους καί ὁ λό γος τους, τί πι στεύ ουν καί τί δέν πι στεύ ουν. Μέ τόν πα πισ μό δ έ ν μπο ρ ῶ νά μ ι λή σω, δι ό τι ὁ πα πι σ μό ς μοῦ δί νε ι ἀ λ λο τριω μέ νη πί στη, «μοῦ δί νει Χρι στό πού δέν ὑ πάρ χει, μοῦ δί νει τόν Ἀντίχ ρι σ το». Αὐ τό τό λ έ γε ι ὁ Φι ον τόρ, ὁ Θε ό δ ω ρ ο ς, δη λα δή, Ντοσ το γι έ φ σ κ ι. Ἔτ σ ι λοι πόν ἡ Δύ σ ις ε ἰ σά γε ι ὅ,τι ε ἰ σά γε ι, χ τ υ πώ ν τα ς τ ήν καρ δι ά τῆς Ὀρ θο δο ξί ας πού εἶ ναι ὁ ἡ συ χα σμός. Ὁ ἡ συ χα σμός ὥ ς ἄ σ κ η σ η, ὡ ς πρ α κ τι κ ή π νε υ μ α τι κό τ η το ς, σ υ νο δ ε ύ ε ι τόν ἄνθρ ω πο ἀ πό τ ήν ἀ ρ χ ή τ ῆς Δη μ ι ουρ γί α ς. Ἡ ἐ πι σ τρ ο φή τῶ ν Πρ ωτο π λά σ τω ν γί νε τα ι μ έ σῳ τ ῆς π νε υ μ α τι κ ῆς ζω ῆς, ὅ πω ς κ α ί ἡ πτῶσις τους ἦ ταν καρ πός τῆς ἀρ νή σε ως τῆς πνευ μα τι κῆς, τῆς 19

20 ἁ γιο πνευ μα τι κῆς, κα λύ τε ρα, ζω ῆς. Ὁ ἡ συ χα σμός μέ τήν κά θαρση τῆς καρ δι ᾶς, τόν φω τι σμό τῆς καρ δι ᾶς ἀ πό τήν Χά ρη τοῦ Θε οῦ, τήν ἄ κτι στη, καί μέ τήν θέ ω ση, ἀ να τρέ πει τήν πλά νη, τήν ἁ μαρ τί α μας, ἀ να τρέ πει τήν τρα γι κό τη τά μας. Ἡ θε ο λο γική ταυ τό τη τα τοῦ Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, εἶ ναι ὁ ἡ συχα σμός. Συ νε χί ζει καί ἐ πα νεκ φρά ζει τήν πα τε ρι κό τη τα, ἀλ λά κ υρί ω ς ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ἀν τε λή φ θ η τ ήν ἀ λ λο τρί ω σ η τ ῆς Δύ σε ως. Μί α Δύ ση πού οἱ σχο λα στι κοί οἱ δι κοί μας τήν ἤ θε λαν κ α ί τό τε ὡ ς σ υ νο μ ι λη τ ή κ α ί σ υ νο δ οι πό ρ ο. Η Θεολογια τησ Θεωσεωσ Ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μ ᾶ ς, σ αὐ τό τό σ η μ ε ῖ ο, σ υ νεχί ζει τόν Μ. Φώ τι ο. Ὁ πρῶ τος πού ἀν τε λή φθη τήν ἀ λλο τρί ω σ η τοῦ Δυ τι κοῦ Χ ρι σ τι α νι σ μοῦ, - ὅ τι ε ἶ να ι κ ά τι ἄ λ λο, ἀ λλά ὄ χι Χ ρι σ τι α νι σ μό ς τῶ ν Ἁ γί ω ν Πα τέ ρ ω ν- ἦ ταν ὁ Ἅ γιο ς Φώ τι ο ς, μ έ τό π ε ρί φη μο ἔ ρ γο του «Πε ρί τ ῆς μυ σ τα γω γί α ς τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος», πού εἶ ναι πη γή μέ χρι σή με ρα εἰς τήν δι δα σκα λί α καί στά συγ γράμ μα τα ὅ λων τῶν θε ο λό γων μας π ερί Ἁ γί ου Πνε ύ μ α το ς. Ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μ ᾶ ς, ἀ νοί γε ι πε ρισ σό τε ρο τόν δρό μο. Εἶ χε δέ τίς προκλήσεις τοῦ Κα λα βροῦ Βαρ λα άμ, ὥ στε νά συλ λά βει τήν πλή ρη ἀλ λο τρί ω ση τῆς Δυ τικ ῆς Θε ο λο γί α ς. Ποι ά ε ἶ να ι ἡ οὐ σ ί α τ ῆς δι δ α σ κ α λί α ς τοῦ Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου, πού εἶ ναι ἡ συ νέ χει α τῆς πα τε ρι κό τη τος ; Ἀ να κε φα 20

21 λαιώνει τούς Ἁ γί ους Πα τέ ρες ὅ λων τῶν ἐ πο χῶν ὁ Ἅ γι ος Γρηγό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς καί ἐ πα να δι α τυ πώ νει καί ἐ πα νεκ φρά ζει τήν πί στη μέ τά μέ σα, πού τοῦ ἔ δι δε ἡ ἐ πο χή του. Τήν ἴ δι α Ὀρ θο δοξί α ἐκ φρά ζει καί ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς, μέ τή δι κή του γλώσ σα, μέ τόν δι κό του τρό πο, μέ νον τας ὅ μως πι στός στήν θεολο γι κ ή ὁ μο λο γί α τῶ ν πα τέ ρ ω ν τοῦ 4 ου, τοῦ 5 ου κ.ο.κ αἰ ῶ νος. Δέ χε ται πρῶ τον τήν δι ά κρι ση οὐ σί ας καί ἐ νέρ γει ας εἰς τόν Θεόν, τ ήν ὀ νο μ ά ζε ι «δι ά κ ρι σ ιν θε ο πρε π ή κ α ί ἀ πόρ ρη το», πού ε ἶ να ι ἡ πρ ο ϋ πό θε σ η τ ῆς θε ώ σε ω ς. Ἐ άν ἀρ νη θοῦ με, ὅ πως ὁ σχο λα στι κι σμός, ἡ θε ο λο γί α τοῦ παπισ μοῦ δη λα δή, τ ήν δι ά κ ρι σ η οὐ σ ί α ς κ α ί ἐ νέ ρ γε ι α ς μ έ νε ι με τέ ω ρον τό θέ μα τῆς θε ώ σε ως. Πῶς θε ού με θα; Ὁ σκο πός, ὁ ἀ πόλυ το ς σ κο πό ς κ α ί πρ ο ο ρι σ μό ς κ ά θε ἀν θρ ώ που, ὄ χι μό νο τῶ ν χ ρι σ τι α νῶ ν, ε ἶ να ι ἡ θέ ω σ η. Κά θε ἄν θρ ω πο ς νά φ τά σε ι σ τ ή θέ ω σ η. «Ὁ Θε ό ς πάν τα ς ἀν θρ ώ που ς θέ λ ε ι σω θ ῆ να ι κ α ί εἰς ἐ πί γνω σιν ἀ λη θεί ας ἐλ θεῖν» (Α Τιμ. 2, 4). Ἡ «ἐ πί γνω ση τῆς ἀ ληθ ε ί α ς» ε ἶ να ι ἡ θέ ω σ η. Νά ἑ νω θ οῦ μ ε μ έ τ ήν ἄ κ τι σ τ η Χά ρη τοῦ Θε οῦ. Μέ τ ήν οὐ σ ί α τοῦ Θε οῦ δ έ ν ὑ πά ρ χε ι δυ να τό τ η τα ἑ νώσε ως. Ὑ περ βαί νει πᾶ σα κα τά λη ψη ἡ οὐ σί α τοῦ Θε οῦ. Ἑ νούμε θα μέ τήν ἄ κτι στη Χά ρη καί ἐ νέρ γει α τοῦ Θε οῦ, ὁ πό τε, ἄν δέν ὑ πάρ χει αὐ τή ἡ ἐ νέρ γει α, ἀλ λά ἡ ἐ νέρ γει α εἶ ναι κτι στή, - ἡ μεγαλύ τε ρη βλα σφη μί α με τά τό F i l i o q ue εἶ ναι ἡ πα ρα δο χή κτιστῆς χά ρι τος, κτι στῆς ἐ νέρ γει ας εἰς τόν Θε όν-, δέν εἶ ναι δυ νατή ἡ σω τη ρί α. Κτι στή ἐ νέρ γει α ση μαί νει, ἔ χει ἀρ χή καί τέ λος. Πῶς θά σέ σώ σει κά τι πού ἔ χει ἀρ χή καί τέ λος; Ἡ ἐ νέρ γει α τῆς Ἁ γί ας Τριά δ ο ς, οὔ τε ἀ ρ χ ή ἔ χε ι, οὔ τε τέ λο ς. Ε ἶ να ι ἄ να ρ χ η κ α ί ἀ τε λ ε ύ τ η τ η, ὅ πως ἡ οὐ σί α τοῦ Θε οῦ. Ἀ φοῦ, λοι πόν, τήν οὐ σί α δέν μπο ροῦ με 21

22 νά τήν δεχ τοῦ με -τήν οὐ σί α τοῦ Θε οῦ-, δε χό με θα τήν ἐ νέρ γει ά Του. Χά ρις, ἐ νέρ γει α, Βα σι λεί α, δύ να μις, ἤ Βα σι λεί α τῶν οὐ ρανῶν, ὅ λα αὐ τά ση μαί νουν τήν ἄ κτι στη ἐ νέρ γει α πού ἐκ πο ρεύ ε τα ι ἀ πό τ ήν Ἁ γί α Τρι ά δ α. Σέ κ ά ποι ο ἔ ρ γο πού πρ ο έ ρ χε τα ι ἀ πό τόν ἡ σ υ χα σ τι κό κ ύ κ λο, ἐ πι τρέψ τε μου αὐ τή τή στιγ μή νά ὁ μο λο γή σω τήν ἀ δυ να μί α μου νά πῶ ἄν εἶ ναι τοῦ Ἁ γί ου Γρη γο ρί ου τοῦ Πα λα μᾶ, ἤ ὄ χι (ἀλ λά δ έ ν ἔ χε ι κ α μ μ ι ά σ η μ α σ ί α, ἴ σω ς ἀ ν ή κ ε ι σ τόν Ἅ γι ο Γρη γό ρι ο τόν Παλα μᾶ), ἀ πο σα φη νί ζε ται πῶς βλέ πει τόν Θε ό ἡ Δύ ση, ὁ πα πισμός. Βλέ πει τόν Θε ό ὡς ἕ ναν δί σκο ἡ λι α κό, πού βρί σκε ται στόν οὐ ρα νό, ἀλ λά οἱ ἀ κτῖ νες του δέν φτά νουν στήν γῆ. Τό τε ἤ ὑ πάρ χει ὁ ἥ λι ος ἤ δέν ὑ πάρ χει εἶ ναι τό ἴ δι ο πράγ μα. Δέν μᾶς ζε σταί νει, δέν μᾶς ζω ο γο νεῖ, ἀ φοῦ οἱ ἀ κτῖ νες του δέν φτά νουν ε ἰς τόν κό σ μον. Ὁ Θε ό ς τ ῆς Ὀρ θ ο δ ο ξί α ς, τῶ ν Ἁ γί ω ν Πα τέ ρ ω ν, εἶ ναι ἕ νας ἥ λι ος πού στέλ νει τίς ἀ κτῖ νες του καί ζω ο γο νεῖ τή γῆ, καί ὅ λη τήν κτί ση, ἁ γι ο πνευ μα τι κά. Ὁ πό τε ἀ πό τά δι ά φο ρα ὑ πό γει α, ἀ πό τήν ἁ μαρ τί α μας, ἀ πό τήν πτώ ση μας, σπεύ δου με νά ἀ νε βοῦ με στήν ἐ πι φά νει α τοῦ ἐ δά φους, γι ά νά δε χθοῦ με τίς ζωο γό νες ἀ κτῖ νες, ὄ χι τοῦ φυ σι κοῦ ἡ λί ου, ἀλ λά τοῦ ὑ περ φυ σικοῦ Ἡ λί ου, τοῦ Ἡ λί ου τῆς Δι και ο σύ νης. Γι αὐ τό ἔφ τα σε ἡ Δύ ση ἀ πό τόν D e i s m us, στόν «θά να το τοῦ Θε οῦ». D e i s m us τί σ η μ α ί νε ι ; Θε ό ς, Δη μ ι ουρ γό ς, ἀ λ λά ὄ χι κ υβε ρ ν ή τ ης τοῦ κό σ μου. D e us c r e a t or, s ed n on g u b e r n a t or. Αὐ τό ση μαί νει ὅ τι ὁ Θε ός εἴ τε ὑ πάρ χει, εἴ τε δέν ὑ πάρ χει, δέν ἔ χει καμ μί α ση μα σί α. Γι αὐ τό ἀ σχο λεῖ ται ἡ Δύ ση μέ κοι νω νικά, μέ ἠ θι κά προ βλή μα τα. Ὄ χι ὅ τι δέν τά συμ με ρι ζό με θα κι ἐ μ ε ῖς, ἀ λ λά δ έ ν ε ἶ να ι ἡ κ ύ ρι α πρ ο τε ρ α ι ό τ η τα τ ῆς πί σ τε ώ ς μ α ς. Αὐτοί ἀ σ χο λοῦ ν τα ι μ έ τά ἀ πο τε λ έ σ μ α τα, χω ρίς νά ἀ να ζη τοῦ ν 22

23 τίς ρί ζες, τήν οὐ σί α. Ἡ Δύ ση, λοι πόν, ἔφ τα σε ἀ πό τόν D e i s m us, εἰς τόν θά να τον τοῦ Θε οῦ. Στήν δε κα ε τί α τοῦ 1950 στήν Ἀ μερι κή καί με τά στήν Εὐ ρώ πη ὁ θε ο λο γι κός κό σμος μι λεῖ γι ά τόν «θά να το τοῦ Θε οῦ» καί γι ά τήν θε ο λο γί α «με τά τόν θά να το τοῦ Θε οῦ». Τί ση μαί νει θά να τος τοῦ Θε οῦ; Δέν ση μαί νει ὅ τι ὁ Θεός κα θ ἑ αυ τόν πε θαί νει. Δέν τούς ἀ πα σχο λεῖ, γι α τί ἤ ὑ πάρχει ἤ δέν ὑ πάρ χει ὁ Θε ός δέν λέ ει τί πο τε γι αὐ τούς.θά να τος τοῦ Θε οῦ ση μαί νει ὅ τι ὁ Θε ός δέν ἔ χει καμ μι ά σχέ ση μέ τή ζω ή μας. Ὁ Θε ός δέν μπο ρεῖ νά μᾶς σώ σει. Κα τα λα βαί νε τε, λοι πόν, ὄ χι μό νο βλα σφη μί α, πό ση ἀ νο η σί α κρύ βει αὐ τή ἡ πο ρεί α. Ὁ Ἅ γιο ς Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μ ᾶ ς, μ ι λώ ν τα ς γι ά τ ή δι ά κ ρι σ η οὐ σ ί α ς καί ἐ νερ γεί ας, ὅ πως ὁ Μ. Βα σί λει ος καί οἱ λοιποί Ἅ γι οι Πα τέρες, σώ ζει τήν Πί στη καί τήν δυ να μι κή της συγ χρό νως εἰς τήν θέωση τοῦ ἀν θρώ που. Μι λεῖ, ἐ πί σης, γι ά τήν οὐ σί α τοῦ Θα βωρί ου Φω τός. Στήν συ ζή τη ση μέ τούς σχο λα στι κούς καί τόν Β α ρλα ά μ ἐ τέ θ η τό θέ μ α τοῦ Θα β ω ρί ου Φω τό ς. Τί φ ῶ ς ε ἶ να ι ; κτι στό ἤ ἄ κτι στο; Ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ος μᾶς λέ γει ὅ τι καί στό Σι νᾶ καί στό Θα βώρ καί στήν Πεν τη κο στή ἔ χου με τήν ἄ κτιστη ἐ νέρ γει α τοῦ Θε οῦ ὡς ἄ κτι στο φῶς. Ἡ αἵ ρε ση εἶ ναι πού πρ οκ α λ ε ῖ ὅ λα αὐ τά τά πρ ο βλή μ α τα. Ὁ Β α ρ λα ά μ ὁ Κα λα βρ ό ς ἐ χαρα κτη ρί ζε το σο φός. Εἶ χε σπου δά σει στήν Ρώ μη μα θη μα τικά, φι λο σο φί α. Ἦ ταν οὑ μα νι στής. ἀν θρω πι στής. Γι ά νά κα ταλάβετε αὐ τό τό θέ μ α, πα ρ α π έ μ πω σέ μ ι ά πρ ό σφ α τ η μ ε λ έ τ η τοῦ ἀ γαπ η τοῦ ἀ δ ε λ φ οῦ κ α ί σ υ να γω νι σ τοῦ, τοῦ πα τρ ό ς Θε ο δ ώ ρ ου Ζήσ η, Κα θ η γ η τοῦ σ τ ήν Θε σσα λο νί κ η (ε ἶ να ι κ α ί αὐ τό ς τώ ρ α ὁ μό τι μος ὅ πως καί ὁ ὁ μι λῶν αὐ τή τή στιγ μή) εἰς τόν Ὀρ θό δοξον Τύ πον. Σέ τρεῖς συ νέ χει ες ἀ να λύ ει τό ἄν ὁ Μέ γας Φώ τι ος ἦ ταν ἀν θρω πι στής, ὅ πως δι ά φο ροι φι λο σο φοῦν τες θέ λουν νά 23

24 τόν πα ρου σι ά σουν. Δέν θά ἐ πι μεί νω πε ρισ σό τε ρο γι α τί θέ λω νά ὁ λο κλη ρώ σω αὐ τές τίς σκέ ψεις. Ἦρ θε, λοι πόν, ὁ Βαρ λα άμ ὁ Κα λα βρός ἀ πό τή Με γά λη Ἑ λλά δ α, τ ήν Κα λα βρί α. Ἦρ θε κ α ί ἔ γι νε κ α θ η γ η τ ής ε ἰς τ ήν Κω ν/πο λη. Δέ χ τ η κ ε μ ε γά λ ε ς τι μ έ ς. Μά λι σ τα ἐ ξε πρ ο σώ π η σε τ ήν Ὀρ θ ο δ ο ξί α σέ μ ι ά Σύ νο δ ο σ τίς ἀ ρ χέ ς τοῦ 14 ου αἰ. εἰς τήν A v i n i on τῆς Γαλ λί ας, ὅ που οἱ πά πες μέ σα στίς συγ κρού σεις τους ἦ ταν ἐ ξό ρι στοι. Ὁ Πα λα μᾶς δι έ γνω σε ἀ μέ σως τόν αἱ ρετι κό τρό πο σκέ ψε ως τοῦ Βαρ λα άμ. Κά ποι ος μο να χός, γι ά νά κ ατα λά βε τε τί σ η μ α ί νε ι Ἅ γι ο ς κ α ί Πα τέ ρ α ς τ ῆς Ἐκ κ λη σ ί α ς, κ άποι ο ς μο να χό ς ἔ δ ω σε σ τόν Ἅ γι ο Γρη γό ρι ο ἕ να κ ε ί μ ε νο π ε ρί Ἁ γί ου Πνε ύ μ α το ς, κ α τά τοῦ f i l i o q ue, τό ὁ ποῖ ο εἶ χε γρά ψει ὁ Β α ρ λα ά μ. Κα ί ὅ λοι πί σ τε υ αν ὅ τι ε ἶ να ι ἡ κο ρ υ φή τ ῆς Ὀρ θ ο δ ό ξου πίστε ως καί πα ρα δό σε ως. Μό λις δι ά βα σε λί γες γραμ μές ὁ Ἅ γιος Γρη γό ρι ος λέ ει «εἶ ναι αἱ ρε τι κό τό κεί με νο». Ἔ κα νε τόν ἀν τιπαπι κό ὁ Β α ρ λα ά μ, ἀ λ λά ἡ μ έ θ ο δ ο ς τ ήν ὁ ποί α ἀ κο λου θ οῦ σε πρ ο έ δι δ ε τ ήν ἐ ξά ρ τ η σ ή του ἀ πό τ ήν π τώ σ η τοῦ πα πι σ μοῦ, ἀ πό τήν σχο λα στι κή φι λο σο φί α. Δι ό τι ἡ σκέ ψη του στη ρί ζον ταν σέ σ υλ λο γι σ μού ς ἀν θρ ω πί νου ς κ α ί ὄ χι σ τ ήν ἀ πο κ ά λυ ψ η τοῦ Θε οῦ διά τοῦ Ἰ η σοῦ Χ ρι σ τοῦ σ τ ήν Πα λα ι ά κ α ί Κα ι ν ή Δι α θ ή κ η κ α ί στούς Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἡ φι λο σο φί α, λοι πόν, γι ά τόν Β α ρ λα ά μ ε ἶ χε λυ τρ ω τι κ ή σ η μ α σ ί α, λυ τρ ω τι κό χα ρ α κ τ ή ρ α, κ α ί ζητοῦ σε οὔ τε λί γο οὔ τε πο λύ τ ήν ἐ κ φι λο σό φη σ η τ ῆς πί σ τε ω ς. Ἔ πρε π ε δη λα δή, ἔ λ ε γε ὁ Β α ρ λα ά μ, νά γί νε ι κ α νε ίς φι λό σο φ ο ς, γι ά νά μπο ρέ σει νά σω θεῖ. Ἕ νας «ἐ λι τι σμός» στόν χῶ ρο τῆς πίσ τε ω ς, σ τόν χῶ ρ ο τ ῆς σω τ η ρι ο λο γί α ς. Ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ἀ παν τοῦ σε ὅ τι ὁ Θε ό ς πάν τα ς ἀν θρ ώ που ς θέ λ ε ι σω θ ῆ να ι, ε ἴ τε ξέρου με γράμ μα τα, εἴ τε δέν ξέ ρου με. Ἔ χου με μι ά ἄλ λη παι 24

25 δεί α μέ σα στήν καρ δι ά μας, τήν παι δεί α καί τήν νου θε σί αν τοῦ Θε οῦ. Καί δέν στη ρι ζό μα στε στά ἀν θρώ πι να γράμ μα τα. Τώ ρα κα τα νο εῖ τε γι α τί κα τε δί κα σα ὅ λα τά πτυ χί α πού μέ τήν χά ρη τοῦ Θε οῦ μπό ρε σα νά ἀ πο κτή σω. Μη δέν καί κά τω τοῦ μη δε νός εἰς τήν σω τη ρί α. Ἡ Χά ρις τοῦ Θε οῦ καί τό ἄ νοιγ μα τῆς καρ δι ᾶς σ αὐ τή τή Χά ρη εἶ ναι ἡ δυ να τό τη τα τῆς σω τη ρί ας μας καί ὄ χι τά γράμ μα τα. Ὄ χι ἡ ἐ πί δει ξη γνώ σε ων. Ὅ λα αὐ τά μπο ροῦν νά ὠ φε λή σουν σέ πρα κτι κά θέ μα τα, νά κη ρύ ξεις κα λύ τε ρα, νά χρησι μο ποι ή σεις μι ά ὑ ψη λό τε ρη γλώσ σα, ἀλ λά τίς πε ρισ σό τερες φο ρές, τά προ σόν τα αὐ τά τά κο σμι κά γί νον ται ἡ ἀ φορ μή τῆς πτώ σε ώς μας. Δι ό τι «φυ σι οῦ ται» ὁ ἄν θρω πος. Ἀ πο κτᾶ ὁ ἄνθρ ω πο ς ἔ πα ρ σ η, σ τ η ρι ζό μ ε νο ς ε ἰς τίς γ ή ι νε ς γ νώ σε ις του. Ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μ ᾶ ς σ τ ή σ υ νέ χε ι α γί νε τα ι ὑ π ε ρ α σ πισ τ ής τοῦ μο να χι σ μοῦ, τοῦ μο να χι σ μοῦ τ ῆς πα τε ρι κ ῆς πα ρ α δ όσεω ς, τόν ὁ ποῖ ον πο λ ε μοῦ σε ὁ Β α ρ λα ά μ. Ξέ ρε τε ἡ Δύ σ η ε ἶ χε χάσει τόν αὐ θεν τι κό μο να χι σμό, ὅ πως εἶ χε χά σει καί τήν ἀ ληθι νή θε ο λό γη ση. Ἡ ἀ λη θι νή θε ο λό γη ση περ νά ει μέ σα ἀ πό τήν ἀ σ κ η τι κ ή πρ αγ μ α τι κό τ η τα κ α ί πρ ά ξ η, δη λα δή ἡ Θε ο λο γί α ε ἶ να ι κ α ρπό ς ἀ σ κ ή σε ω ς, ἀ νοίγ μ α το ς τοῦ ἀν θρ ώ που σ τ ήν Χά ρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ Θε ο λο γί α δέν εἶ ναι ὑ πό θε ση δι α νο η τι κή. Ὅ ταν σπούδα ζα στή Δύ ση, ἔ μα θα τήν φρά ση «l a v o ro da t a v o l i no», ἐ ρ γα σ ί α τοῦ τρ α π ε ζι οῦ, τοῦ γρ α φε ί ου. Δέ ν ε ἶ να ι αὐ τ ή ἡ Θε ο λο γί α. Ἡ Θεολο γί α γε ν νι έ τα ι μ έ σα σ τ ήν κ α ρ δι ά τοῦ ἀν θρ ώ που, μ έ τόν φ ωτισ μό τοῦ ἀν θρ ώ που ἀ πό τ ήν Χά ρη τοῦ Θε οῦ. Δι α φ ο ρε τι κ ά συν τάσ σου με ὡ ραῖ α κεί με να, τά ὁ ποῖ α ὅ μως δέν μπο ροῦν νά μᾶς ὁ δη γή σουν στήν Θε ο λο γί α, δι ό τι δέν εἶ ναι καρ πός ἁ γι ο πνευμα τι κῆς ἐμ πει ρί ας. Ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς στή συ νέ χει α εἶ ναι ὁ Θε ο λό 25

26 γος τῆς Θεί ας Χά ρι τος. Ἡ Χά ρις τοῦ Θε οῦ, λέ γει, εἶ ναι ἄ κτι στη, δ έ ν ε ἶ να ι δη μ ι ουρ γ η μ έ ν η χά ρις, κ τι σ τ ή χά ρις, g r a t ia c r e a ta. Οἱ θε ού με νοι εἶ ναι οἱ αὐ θεν τί ες καί ὄ χι τά κεί με να. Αὐ τό τό εἶ χε ὑ πο σ τ η ρί ξε ι πρ ῶ τον ἕ να ς μ ι κ ρ α σ ι ά τ ης Θε ο λό γο ς, Πα τέ ρ α ς τ ῆς Ἐκ κλη σί ας στό κέν τρον τῆς Εὐ ρώ πης, στό Λού γδου νον, τήν Λυώ ν, ὁ Ἅ γι ο ς Εἰ ρη να ῖο ς, τόν 2 ο αἰ. Ὅ τι αὐ θεν τί ες στήν Ἐκ κλησί α δέν εἶ ναι τά κεί με να, ἀλ λά εἶ ναι ὁ θε ού με νος, ὁ ἅ γι ος. Αὐτό ς ε ἶ να ι αὐ θε ν τί α. Ὁ πρ ο φή τ ης, ὁ Ἀ πό σ το λο ς, ὁ Πα τέ ρ α ς καί ἡ Μη τέ ρα ὅ λων τῶν αἰ ώ νων. Αὐ τός πού φτά νει στήν θέ ω ση. Οἱ θε ο λό γοι τῆς Ἐκ κλη σί ας, λοι πόν, εἶ ναι οἱ θε ό πτες, εἶ ναι οἱ πρ ο φῆ τε ς πού ὀ νο μ ά ζον τα ι σ τ ήν Πα λα ι ά Δι α θ ή κ η «Ρο έ» ἀ πό τό ἑ βρα ϊ κό ρῆ μα «ρα ά» (αὐ τό δέν εἶ ναι ἐ πί δει ξη, εἶ ναι γνω στότατο). Τό ρῆ μα «ρα ά» ση μαί νει βλέ πω. Προ φῆ τες εἶ ναι οἱ βλέπον τες. Τί βλέ πουν; Τήν Χά ρη τοῦ Θε οῦ, τήν ἄ κτι στη. ( Ἔ χει ἕ να σ που δ α ῖ ο βι βλί ο ὁ σε β α σ τό ς κ α ί ἀ γα π η τό ς σ υ να γω νι σ τ ής, ὁ π. Ἱ ερ ό θ ο ς Βλά χο ς, Σ ε β α σ μ ι ώ τα το ς Μη τρ ο πο λί τ ης Ναυ πά κ του: «Οἱ βλέ πον τες» ). Ἔτ σι, λοι πόν, οἱ Θε ο λό γοι εἶ ναι οἱ θε ό πτες. Οἱ Θε ο λό γοι εἶ ναι αὐ τοί πού βλέ πουν τό ἄ κτι στο φῶς, αὐ τοί πού φθά νουν εἰς τήν θε ο πτί αν. Καί κά τι ἄλ λο. Ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς, σέ ἀν τί θε ση μέ τόν Βαρ λα άμ, ὁ ὁ ποῖ ος ζη τοῦ σε τήν ἐκ φι λο σό φη ση τῆς πί στε ως καί τό νι ζε ἰ δι αί τε ρα τίς φι λοσοφι κές γνώ σεις τοῦ ἀν θρώ που ὡς πα ρά γον τα σω τη ρι ο λο γία ς, ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μ ᾶ ς ἱ ε ρ α ρ χε ῖ τ ήν σο φί α-πα ι δ ε ί α. Ἔ χου με, δι δά σκει, τήν θύ ρα θεν, τήν κο σμι κή σο φί α-παι δεί α πού παίρ νου με στά σχο λεῖ α, καί τήν ἐ σω τε ρι κή σο φί α-παι δεί α πού πα ί ρ νου μ ε μ έ σα ἀ πό τόν π νε υ μ α τι κό ἀ γώ να. Ὁ πό τε, λοι πόν, αὐτό π ε ρ νά ε ι σ τό Συ νο δι κόν τ ῆς Ὀρ θ ο δ ο ξί α ς ἐ ξ ἀ φ ορ μῆς τοῦ Ἰ ωάν νου τοῦ Ἰ τα λοῦ κ α ί ἄ λ λω ν νο θε υ τῶ ν τ ῆς πί σ τε ω ς. Ε ἶ να ι 26

27 τό π ε ρί φη μο ἐ κ ε ῖ νο: «τοῖς τά ἑ λ λη νι κ ά δι ε ξι οῦ σ ι μ α θ ή μ α τα, οὐ πρός παί δευ σιν μό νον, ἀλ λά καί ταῖς μα ταί αις αὐ τῶν γνώ μαις ἑ πο μέ νοις καί ὡς ἀ λη θέ σι πι στεύ ου σι, ἀ νά θε μα»! Τό ἀ νά θε μα δέν εἶ ναι, ὅ πως νο μί ζουν πολ λοί, κα τά ρα. Τό ἀ νά θε μα ση μαίνει χω ρι σμός. Οἱ ἀ να θε μα τι ζό με νοι δέν ἀ νή κουν στό Σῶ μα τοῦ Χ ρισ τοῦ κ α ί ὀρ θ ά πρέ π ε ι νά ἐ κ φ ω νε ῖ τα ι «πᾶ σ ι τοῖς α ἱ ρε τι κοῖς ἀ νάθε μα». Τά γράμ μα τα, δη λα δή, δέν μᾶς σώ ζουν. Τό πρό βλημα εἶ ναι νά με λε τᾶς φυ σι κή, ἀ στρο φυ σι κή, καί νά νο μί ζεις ὅ τι αὐ τό μπο ρεῖ νά σέ σώ σει. Ἄλ λο ἡ ἐκ παί δευ ση τοῦ ἀν θρώ που, (αὐτά κ α θ ο ρί ζον τα ι ἀ πό τόν Γρη γό ρι ον τόν Θε ο λό γον τόν 4 ο α ἰώνα) κ α ί ἄ λ λο τό θέ μ α τ ῆς σω τ η ρί α ς, τ ῆς α ἰ ω νι ό τ η τό ς μ α ς. Ὁ Ἅγι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς δι α κρί νει δύ ο σο φί ες, δύ ο γνώσε ις. Ὅ πω ς κ α ί ὅ λοι ὅ σοι ἀ κο λου θ οῦ ν τ ήν πα ρ ά δ ο σ η ἀ πό τόν Ἀ πό στο λο Παῦ λο καί τόν Ἰ ά κω βο τόν Ἀ δελ φό θε ο μέ χρι τόν Εὐγένι ο Β ούλ γα ρη. Δέ χε τα ι ὅ τι ἡ Ἀ πο κ ά λυ ψ ις ε ἶ να ι ὑ π έ ρ κ α τάληψ ιν. Δέ χε τα ι ὅ τι ἡ Ἀ πο κ ά λυ ψ ις τοῦ Θε οῦ ε ἶ να ι ὁ Ἀ λη θ ι νό ς Λό γος τοῦ Θε οῦ. Θά σᾶς πῶ δέ κά τι πού κά ποι ους θά τούς ξενίσε ι. Ἐ μ ε ῖς λ έ μ ε σ υ ν ή θ ω ς ἡ Βί βλο ς, ἡ Ἁ γί α Γρ α φή π ε ρι έ χε ι τό Λό γο τοῦ Θε οῦ. Δέν εἶ ναι ἡ Βί βλος ὁ Λό γος τοῦ Θε οῦ, ἀλ λά εἶ ναι κα τα γρα φή τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως τοῦ Θε οῦ στήν καρ δι ά τῶν Ἁ γί ων, τῶν Προ φη τῶν καί τῶν Ἀ πο στό λων. Ὁ Θε ός δέν ἐ πικοι νω νε ῖ μ έ γλῶ σ σα ἀν θρ ώ πι ν η. Ὁ Θε ό ς δ έ ν ἐ πι κοι νω νε ῖ μ έ κ ε ίμ ε να. Ὁ Θε ό ς ἐ πι κοι νω νε ῖ, ε ἰ σε ρ χό μ ε νο ς δι ά τοῦ Ἀ κ τί σ του Φω τός Του μέ σα στήν καρ δι ά τοῦ ἀν θρώ που, ὁ ὁ ποῖ ος φθά νει νά γί νε ι δ ε κ τι κό ς τ ῆς Χά ρι το ς τοῦ Θε οῦ. Ἑ πο μ έ νω ς ἡ Βί βλο ς δέν εἶ ναι ὁ Λό γος τοῦ Θε οῦ κα θε αυ τόν, εἶ ναι «λό γος πε ρί τοῦ Λόγου τοῦ Θε οῦ». Πρ ο η γε ῖ τα ι ἡ Ἀ πο κ ά λυ ψ η τ ῆς κ α τα γρ α φῆς τ ης, τοῦ γρ ά μ μ α το ς, τ ῆς Βί βλου. Πι σ τε ύ ω νά ἔ γι να κ α τα νο η τό ς. 27

28 Ἐ κ ε ῖ μ ᾶ ς ὁ δη γε ῖ ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μ ᾶ ς. Ἐ μ ε ῖς μ ι λοῦ μ ε συ νε χῶς γι ά τήν Γρα φή ὡς τόν Λό γον τοῦ Θε οῦ. Εἶ ναι «λό γος γι ά τόν Λό γο τοῦ Θε οῦ». Ὁ Λό γος τοῦ Θε οῦ εἶ ναι ἡ φα νέ ρω ση τῆς Χά ρι τος τοῦ Θε οῦ μέ σα στήν καρ δι ά τῶν Προ φη τῶν, τῶν Ἀπο σ τό λω ν κ α ί ὅ λω ν τῶ ν Ἁ γί ω ν. Η Μελλουσα Πανορθοδοξοσ Συνοδος Ἀγα π η τοί ἀ δ ε λ φ οί, οἱ Σύ νο δ οι τοῦ 14 ου α ἰ ῶ νο ς δι α τ υ πώ νουν τήν θε ο λο γί α πε ρί τῆς Θεί ας Χά ρι τος. Ἡ Ὀρ θόδ οξ η Πα ρ ά δ ο σ η δ έ χε τα ι αὐ τέ ς τίς Συ νό δ ου ς ὡ ς 9 η Οἰ κου μ ε νι κ ή κ α ί πα νορ θ ό δ ο ξα γί νε τα ι αὐ τό ἀ πο δ ε κ τό ἀ πό γ νω σ τού ς Θε ο λό γους. Δι ό τι καί ἡ Σύ νο δος αὐ τή, ὅ πως καί ἡ 8 η τό 879, διαφο ρο ποι οῦν ρι ζι κά τήν ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α, στήν πα τε ρική συ νέ χει ά της, ἀ πό τόν χρι στι α νι σμό τῆς Δύ σε ως. Ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μ ᾶ ς, λοι πόν, μ έ τ ήν θ ε ο λο γί α του, κ α ρ πό τ ῆς παρ ου σ ί α ς τοῦ Ἁ γί ου Πνε ύ μ α το ς μ έ σα σ τ ήν φ ω τι σ μ έ ν η ἀ πό τό Ἅ γι ο Πνεῦ μα καρ δι ά του, εἶ ναι ὁ Πα τέ ρας τῆς 9 ης Οἰ κου μ ε νι κ ῆς Συνό δ ου. Ἕ να ἐ πί και ρο ἐ ρώ τη μα εἶ ναι: Ἡ μέλ λου σα νά συ νέλ θει πανορ θό δο ξος Σύ νο δος τί θά κά νει ; Ἑ τοι μά ζε ται αὐ τή ἡ Σύ νοδος, γι ά νά μᾶς ὁ δη γή σει, ὅ πως δι α βά ζου με καί ὅ πως βλέ που 28

29 μ ε, σ τ ήν ἀ πο δ ο χ ή τοῦ πα πι σ μοῦ κ α ί τοῦ Πρ ο τε σ ταν τι σ μοῦ ὡ ς αὐθ ε ν τι κ ῶ ν χ ρι σ τι α νι σ μ ῶ ν. Αὐ τό ε ἶ να ι τό τρ α γι κό. Εὔ χο μ α ι νά μή γίνε ι πο τέ. Ἀ λ λά ἐ κ ε ῖ ὁ δη γοῦ ν τα ι τά πρ άγ μ α τα. Ἐ άν, λοι πόν, συνέλ θει ἡ Πα νορ θό δο ξος Σύ νο δος, πού θά ἔ χει τόν χα ρα κτήρα γι ά μᾶς Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου, ἐ άν συ νέλ θει καί δέν δε χθεῖ μ εταξ ύ τῶ ν Οἰ κου μ ε νι κ ῶ ν Συ νό δ ω ν τ ήν 8 η καί τήν 9 η, θά εἶ ναι ψε υδ ο σ ύ νο δ ο ς. Ὅ πω ς ἡ Σύ νο δ ο ς Φε ρ ά ρ α ς-φλω ρε ν τί α ς. Κα ί τότε ἐ π ε βλή θ η ἀ πό κ ά ποι ου ς δ ε σ πο τά δ ε ς Ἀ να το λι κού ς κ α ί Δυτικού ς, ἐ π ε βλή θ η ἡ Σύ νο δ ο ς Φε ρ ά ρ α ς-φλω ρε ν τί α ς, ἀ λ λά ἦ ταν ἀρ κε τή ἡ ἀν τί στα ση ἐν Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι κά ποι ων κο ρυ φῶν τ ῆς πα ρ α δ ό σε ώ ς μ α ς, ὅ πω ς ὁ Ἅ γι ο ς Μά ρ κο ς ὁ Εὐ γε νι κό ς, ὥ σ τε τελ ικ ά νά χα ρ α κ τ η ρι σ τε ῖ ψε υ δ ο σ ύ νο δ ο ς. Αἱ ρε τι κ ή Σύ νο δ ο ς, ἀ ποτ υ χ η μ έ ν η Σύ νο δ ο ς, ἡ Σύ νο δ ο ς Φε ρ ά ρ α ς-φλω ρε ν τί α ς. Ἡ μ έ λ λου σα νά σ υ νέ λ θε ι, λοι πόν, Πα νορ θ ό δ ο ξο ς Σύ νο δ ο ς θά κρι θεῖ σ αὐ τό τό ση μεῖ ο. Ἐ άν πα ρα κάμ ψει αὐ τές τίς δύ ο Συ νό δους πού το πο θε τοῦν τήν ὀρ θο δο ξί α ἀ πέ ναν τι στόν Δυ τικό χρι στι α νι σμό. Ἐ κεῖ εἶ ναι τό κρί σι μο ἐ ρώ τη μα. Αὐ τοί θέ λουν νά πα ρ ου σ ι ά σου ν τ ήν ἑ νό τ η τα, ὅ τι ὁ Δυ τι κό ς Χ ρι σ τι α νι σ μό ς ε ἶ να ι πα ρ ά λ λη λη μορ φή τ ῆς Ὀρ θ ο δ ο ξί α ς τῶ ν Ἁ γί ω ν Πα τέ ρ ω ν. Ἐ κεῖ κά ποι οι ἐρ γά ζον ται, πρός τά ἐ κεῖ κά ποι οι θέ λουν νά ὁ δηγή σουν. Ὁ Θε ός ὅ μως εἶ ναι πά νω ἀ πό ὅ λους μας. Ἕ να ψε υ δ ο ε πι χε ί ρη μ α, λοι πόν, πού κ υ κ λο φ ο ρε ῖ τα ι σ τό χῶ ρ ο τ ῆς δι κ ῆς μ α ς Θε ο λο γί α ς, τ ῆς Ἀ κ α δη μ α ϊ κ ῆς Θε ο λο γί α ς, ε ἶ να ι ὅ τι οὐ δε μί α Οἰ κου με νι κή Σύ νο δος κα τε δί κα σε τόν Δυ τι κό Χρισ τιανι σ μό. Κα ί ὅ μ ω ς ἔ χου μ ε δύ ο Οἰ κου μ ε νι κ έ ς Συ νό δ ου ς, τοῦ 879 καί ἐκείνης τοῦ 14 ου αἰ ῶ νος, πού δι α φο ρο ποι οῦν τήν Ὀρ θοδ οξία ἀ πό τόν Δυ τι κό Χ ρι σ τι α νι σ μό. Εἶ ναι τρα γι κό! Δέν ἐ πι χαί ρω, οὔ τε θρι αμ βο λο γῶ. Ἡ ἐ πι θυ 29

30 μ ία ὅ λω ν μ α ς πρέ π ε ι νά ε ἶ να ι νά σ υ ναν τ η θ οῦ μ ε σ τ ήν ἑ νό τ η τα τῶν Προ φη τῶν, τῶν Ἀ πο στό λων καί τῶν Πα τέ ρων ὅ λων τῶν α ἰώ νω ν. Δι α φ ο ρε τι κ ά κ ά θε ἕ νω σ η θ ά ε ἶ να ι ψε υ δ έ νω σ ις κ α ί ὄ χι μό νον αὐ τό, ἀ λ λά θ ά κ α τα σ τρέ φε ι κ α ί θ ά δι α σ τρέ φε ι κ ά θε πρ ο σ πά θε ι α, ε ἰ λι κ ρι ν ή πρ ο σ πά θε ι α, πού θέ λ ε ι νά ὁ δη γ η θε ῖ σ τό θέμ α τ ῆς σω τ η ρί α ς. Ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μ ᾶ ς ἐ λ έ γ χε ι τ ήν σημε ρι νή κα τά στα ση τῆς Ὀρ θο δο ξί ας. Ὑ πάρ χει σύγ χυ ση. Σχετι κο ποί η σ η τ ῆς πί σ τε ω ς, πο λι τι κοί σ υμ βι β α σ μοί. Οἱ δι ά λο γοι οἱ ἐκ κλη σι α στι κοί εἶ ναι ἀ πο μί μη ση τῶν πο λι τι κῶν συ ζη τή σεων. Ἔτ σι, ὁ Ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς -γι αὐ τό δέν γί νε ται ε ὐχά ρι σ τα δ ε κ τό ς- ἐ μ π νέ ε ι δι ά θε σ η ὁ μο λο γί α ς κ α ί μ α ρ τ υ ρί ου ἀ κό μη, ἄν ὁ Θε ό ς τό ἐ πι τρέ ψε ι, σ τ ήν ἐ πο χ ή μ α ς. Β ο η θε ῖ, ἐ πίσης, στή συ νέ χει α τῆς Ὀρ θο δο ξί ας, τῆς Ὀρ θο δό ξου Πα ρα δόσεω ς. Ἡ ἐ πα νέ κ φρ α σ η τ ῆς Πί σ τε ω ς μ έ τά μ έ σα κ ά θε ἐ πο χ ῆς δ έ ν ἔ χε ι τί πο τε τό κοι νό μ έ τ ήν ἀ να ζη τού μ ε ν η ἀ πό δι κού ς μ α ς θε ο λό γους Οἰ κου με νι στές «ἐ πα νερ μη νεί α» τῆς πί στε ως. Δέν ε ἶ να ι θέ μ α ἐ πα νε ρ μη νε ί α ς, πῶ ς θ ά κ α τα νο ή σου μ ε λ.χ. τό πα πι κό πρω τεῖ ο. Συγ γνώ μη γι ά τήν φρά ση, καί ὁ σκύ λος χορ τά τος καί ἡ πί τα ἀ φά γω τη! Μά εἶ ναι αὐ τά σο βα ρά πράγ μα τα, ὅ ταν παίζου με «ἐν οὐ παι κτοῖς»; Ὅ ταν παί ζου με μέ τή σω τη ρί α; Ὅ ταν πα ίζου μ ε μ έ τ ήν α ἰ ω νι ό τ η τα ; Δι α γρ ά φ ου μ ε ὅ λου ς τού ς Ἁ γί ου ς ἐ ν ὀ νό μ α τι τῶ ν Ἁ γί ω ν. Δι ό τι τό π νε ῦ μ α, τό ὁ ποῖ ον κ υ ρι α ρ χε ῖ, ε ἶ να ι νά ἐ κ θε ι ά ζου μ ε τού ς Ἁ γί ου ς. Κ ι ὅ πω ς, μ α κ α ρί τ ης τώ ρ α, Ἀρ χι ε πί σκο πος ἔ λε γε: Δε χό με θα τόν Μάρ κο τόν Εὐ γε νι κό καί τόν τι μᾶ με. Ἐ κεῖ νος ἔτ σι ἔ πρε πε νά μι λή σει στήν ἐ πο χή του, ἐ μεῖς μι λοῦ με μέ τόν δι κό μας τρό πο στήν δι κή μας ἐ πο χή. Κά τι πα ρό μοι ο ἐ λέ χθη. Ὁ Χρι στός ὅ μως εἶ ναι πάν τα ὁ αὐ τός «πα ρ α τε ι νό μ ε νο ς ε ἰς τού ς α ἰ ῶ νε ς». Κα ί ἡ πί σ τ η πού σώ ζε ι ε ἶ να ι 30

31 μ ία σ υ ν τα γ ή, ἕ να φ ά ρ μ α κο πού δ έ ν ἀ λ λοι ώ νε τα ι, δ έ ν δ έ χε τα ι ἀ λλα γέ ς. Ε ἶ να ι μ ί α κ α ί ἑ νι α ί α ἡ πί σ τις. Ἡ ἀ πο δ ο χ ή τοῦ Λό γου τοῦ Θε οῦ ἀ πό τήν ἐμ πει ρί α τῶν Ἁ γί ων, γι ά νά γί νει καί δι κή μας ἐ μπ ε ι ρί α. Ἡ κ α τα νό η σ η, λοι πόν, τῶ ν Ἁ γί ω ν, ὅ πω ς ὁ Ἅ γι ο ς Γρη γό ρι ο ς ὁ Πα λα μᾶς, θέ τει τό πρό βλη μα τῆς ἀ πο δο χῆς τῆς γλώσ σας τῶν Ἁ γίω ν. Ἡ γλώ σ σα τῶ ν Ἁ γί ω ν ε ἶ να ι ἡ ἔ κ φρ α σ η τ ῆς Ὀρ θ ο δ ό ξου Παρα δό σε ως. Μέ αὐ τή τή σκέ ψη κα τα λή γω κι εὔ χο μαι ὁ Ἅ γιος Γρη γό ρι ος ὁ Πα λα μᾶς νά συ νο δεύ ει τή ζω ή μας. Κα λόν τό ὑ πόλοι πον Στά δι ον τ ῆς Με γά λης Τε σ σα ρ α κο σ τ ῆς κ α ί Κα λή Ἀ νάσ τα σ η! 31

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΑ ΛΗ ΣΥ ΝΟ ΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡ ΘΟ ΔΟ ΞΟΥ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑΣ

Α ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΑ ΛΗ ΣΥ ΝΟ ΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡ ΘΟ ΔΟ ΞΟΥ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑΣ Α ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΑ ΛΗ ΣΥ ΝΟ ΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡ ΘΟ ΔΟ ΞΟΥ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ Μία Σύνοδος ἐπικίνδυνη καί προβληματική Μία Σύνοδος πού ἀποκλείει τούς Ἐπισκόπους καί καταλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 57 διάλογος ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (ζ μέ ρος) τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( ) 1 10. Νέ α Ἀ κρό πο λη. Ἡ κί νη ση αὐ τή, πού ἱ δρύ θη κε ἀ πό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

«ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» Δημητρίου Τσελεγγίδη Καθηγητοῦ Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» Μία Σύνοδος μέ ελλειμμα συνοδικότητας καί Ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας Ἔκδοση Συνάξεως

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη Ἡ Κεχαριτωμένη Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Ἡ Κεχαριτωμένη ΛΟΓΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Ἐπιμέλεια ἔκδοσης Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις Κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα