Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα."

Transcript

1 Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, Αθήνα, τηλ , , , e - m a i l : s e f s e f k. g r ι σ τ ο σ ε λ ί δ α : w w w. s e f k. g r Ι ο ύ ν ι ο ς - Ι ο ύ λ ι ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς Α ρ ι θ µ ό ς φ ύ λ λ ο υ 3 8 Να ανατρέψουμε τα αντεργατικά μέτρα Κυβέρνησης-ΔΝΤ-ΕΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 1

2 2 EΠΙ ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ού τε έ να έν ση µο υ πε ρα ξία στον ερ γο δό τη ο κό σµος των εργαζοµένων στα φρο ντι στήρια: ει δή σεις σχό λια κα ταγ γε λί ες αλληλεγγύη ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σύμ φω να με το νό μο 1545/1985, για να δι - καιού ται ε πί δο μα ο ά νερ - γος πρέ πει να έ χει πραγ μα - το ποιή σει 125 η μέ ρες ερ γα - σίας. Τα η με ρο μί σθια αυ τά πρέ - πει να έ χουν πραγ μα το ποιη θεί στους τε λευ ταίους 14 μή νες πριν α πό τη λύ ση της ερ γα σια κής σχέ σης. εν λαμ βά νο νται υ πό ψη τα η με ρο μί σθια του τε λευ ταίου δί μη νου. Ο α σφα λι σμέ νος ά νερ - γος που ε πι δο τεί ται για πρώ τη φο ρά, πρέ πει να έ χει πραγ μα το - ποιή σει και 80 η με ρο μί σθια κα τ έ τος, στο α μέ σως προ η γού με να α πό την έ ναρ ξη της ε πι δό τη σης 2 έ τη. Εάν υ περ βού με τα ό ρια Άδεια και Επί δο μα Άδειας Υ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ Α ΠΟ ΖΗ ΜΙΩ ΣΗΣ Α ΕΙΑ Σ Για κά θε μή να ερ γα σίας δι καιού μα στε 2 μέ σα η - με ρο μί σθια. Αρχί ζου με να με τρά με α πό τό τε που άρ χι σε η προ η γού με νη ά δεια. Πρα κτι κός τρό πος: Μή νες ερ γα σίας Μι σθός Ημε ρο μί σθια 1 μή νας 2/ μή νες 4/ μή νες 6/ μή νες 8/25 8 5μή νες 10/ μή νες 12/ μή νες 14/ μή νες 16/ μή νες 18/25 18 Πα ρα τή ρη ση: για τους ερ γα ζο μέ νους που δεν ερ γά ζο νται κά θε μέ ρα, για την ε φαρ μο γή των α - νω τέ ρω, ως μή νας λο γί ζο νται οι 25 μέ ρες ερ γα - σίας(π.χ. αν έ νας ερ γα ζό με νος ερ γά στη κε μέ σα σε 4 μή νες 75 μέ ρες δι καιού ται ως α πο ζη μίω ση α δείας 6 η με ρο μί σθια) Υ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ Ε ΠΙ Ο ΜΑ ΤΟΣ Α ΕΙΑ Σ Για κά θε μή να ερ γα σίας δι καιού μα στε 2 μέ σα η - με ρο μί σθια. Αρχί ζου με α πό τό τε που άρ χι σε η προ η γού με νη ά δεια. Αν βγαί νουν ό μως πά νω α - πό 13, ε μείς παίρ νου με μό νο 13 η με ρο μί σθια. Πρα κτι κός τρό πος: Μή νες ερ γα σίας Μι σθός Ημε ρο μί σθια 1 μή νας 2/ μή νες 4/ μή νες 6/ μή νες 8/25 8 5μή νες 10/ μή νες 12/ μή νες και ά νω 1/2 13 ε πι δό τη σης, τό τε η μέ τρη ση των εν σή μων για το ε πό με νο ε πί δο μα α νερ γίας αρ χί ζει α πό την στιγ μή της νέ ας πρόσ λη - ψης. Γι' αυ τό διεκ δι κού με ό λα τα έν ση μα και της κα λο και ρι - νής προ ε τοι μα σίας και του Σε - πτεμ βρίου, γι' αυ τό συ νε χί ζου - με να πα λεύου με, για να γί νει πρά ξη το πλή ρες ω ρά ριο = πλή ρη έν ση μα. Ο ά νερ γος, του ο ποίου η ερ γα σια κή σχέ ση τερ - μα τί ζε ται με οι κιο θε λή α πο χώ - ρη ση, δεν α πο κτά δι καίω μα ε πι - δό τη σης (σ.σ. ε πι ση μαί νου με ό τι η δια δι κα σία αυ τή α πο τε - λεί τη νέα φόρ μα α πο λύ σεων για να γλι τώ νουν οι ερ γο δό τες Νί κη του κι νή µα τος αλ λη λεγ γύης η α πε λευ θέ ρω ση του Μά ριου Ζέρ βα Ο συ νά δελ φος γυ μνα στής Μά ριος Ζέρ βας συμ με τεί χε στην με γά λη α - περ για κή κι νη το ποίη ση της Πέ μπτης 11 Μαρ τίου ε νά ντια στα οι κο νο μι - κά μέ τρα, ό πως και χι λιά δες άλ λοι ερ γα ζό με νοι, προ φυ λα κί στη κε με μο - να δι κό στοι χείο τις ψευ δείς κα τη γο ρίες των α στυ νο μι κών που τον συ νέ - λα βαν στη διάρ κεια της πο ρείας και πα ρ ό τι υ πήρ χαν δε κά δες αυ τό πτες μάρ τυ ρες που κα τήγ γει λαν την α ναί τια σύλ λη ψη, με τα ξύ των ο ποίων και μέ λη Σ πρω το βάθ μιων σω μα τείων, αυ τοί δεν ε ξε τά στη καν α πό τον α - να κρι τή. Στις 15/4 έ γι νε δια δή λω ση της Πρω το βου λίας Αλλη λεγ γύης και στις 21/4: πα ρέμ βα ση στο υ πουρ γείο ι καιο σύ νης των πρω το βάθ μιων σω μα τείων. Στις 23/4 αποφυλακίστηκε. την α πο ζη μίω ση). Με τά πά ρο - δο 60 η με ρών α πό τη λύ ση της ερ γα σια κής σχέ σης, ε πέρ χε ται α - πό σβε ση του δι καιώ μα τος για ε - πι δό τη ση (σ.σ. Το επίδομα αρχίζει να μετρά 7 μέρες μετά την απόλυση. Κά θε μέ ρα που καθυστερούμε, μειώνεται και το ε πί δο μα α νερ γίας). Το βα σι κό ε πί δο μα α νερ γίας εί ναι το 55% του η με ρο μι - σθίου του α νει δί κευ του ερ γά - τη. Αυ τό ση μαί νει ό τι πά νω α - πό 396,37 ευ ρώ μέ σες μη - νιαίες α πο δο χές παίρ νου με πλή ρες ε πί δο μα (454,25 ευ ρώ με προ σαύ ξη ση 10% για κά θε μέ λος της οι κο γέ νειας). Με Ο συνάδελφος Ντίνος Παλαιστίδης επαναπροσλήφθηκε από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ Μες στην κα ται γί δα της ε πί - θε σης Κυ βέρ νη σης-εε- ΝΤ η πρώ τη νί κη. Στις 18 Φλε βά ρη ο συ νά δελ φος Ντί νος Πα λαι στί δης ε πα να προσ λή φθη κε α πό τις εκ - δό σεις Α ΓΡΑ. Εί χε α πο λυ θεί στις 13/1 για τί διεκ δί κη σε τα δι - καιώ μα τά του. Ο Σύλ λο γος Εργα ζό με νων στα Φρο ντι στή ρια Κα θη γη τών γνω ρί ζει τη δρά ση του Ντί νου για τα ερ γα τι κά δι - καιώ μα τα στο χώ ρο των ερ γα ζο - μέ νων στα βι βλιο πω λεία, την α - νι διο τε λή στά ση του, την ταύ τι - ση της ζωής του με το α κη δε - μό νευ το ερ γα τι κό κί νη μα, την αλ λη λεγ γύη του σε κά θε α πο λυ - μέ νο και διω κό με νο α πό τους κα θε στω τι κούς μη χα νι σμούς. Τα μέ λη του ΣΕ ΦΚ, πρω το βάθ μια σω μα τεία του εκ παι δευ τι κού και ερ γα τι κού κι νή μα τος αλ λά και αλ λη λέγ γυοι στή ρι ξαν τις α - περ γίες των ερ γα ζο μέ νων στην «Α ΓΡΑ», ή ταν δί πλα στους α - περ γούς στις συ νε χείς κι νη το - ποιή σεις έ ξω α πό την «Α ΓΡΑ» μέ χρι τη νί κη. ΤΟ μέ σες μη νιαίες α πο δο χές α πό 198,19 έως 396,36 ευ ρώ παίρ νου με μό νο το 75% του ε - πι δό μα τος (340,68 ευ ρώ). Έως 198,18 ευ ρώ μέ σες μη - νιαίας α πο δο χές παίρ νου με 50% του ε πι δό μα τος (227,12 ευ ρώ). ε ν πα ζα ρεύου με ού τε τον α ριθ μό των εν σή μων ού τε τον α ριθ μό των ω ρών, ά ρα και το ύ ψος των ει σφο ρών στο Ι ΚΑ. Όταν οι ερ γο δό τες δη λώ νουν λι γό τε ρες ώ ρες, τό τε οι ερ γα - ζό με νοι παίρ νουν μειω μέ νο ε - πί δο μα ο λο φο νι κή ε πί θε ση στη συ να δέλ φισ σα Κάρ μεν Μ. ΟΣύλ λο γος των Εργα ζό με νων στα Φρο ντι στή - ρια Κα θη γη τών κα τα δι κά ζει τη δο λο φο νι κή ε πί θε ση ε νά ντια μέ λος του Σω μα τείου Σερ - βι τό ρων Μα γεί ρων και Λοι πών Εργα ζο μέ νων του Κλά δου του Επι σι τι σμού, η ο ποία α πο λύ θη κε α πό το α φε ντι κό-ι διο κτή τη της α λυ σί δας κα φε τε ριών VΙΑ VAI Στέ λιο Κα ρέ ζο και στις 24 Μάρ τη δέχ θη - κε ε πί θε ση α πό α γνώ στους την ώ ρα που κα τευ θυ - νό ταν στο σπί τι της. Τη χτύ πη σαν βά ναυ σα στο κε - φά λι και την ε γκα τέ λει ψαν αι μό φυρ τη και λι πό θυ - μη στην εί σο δο του σπι τιού της. Ο Σύλ λο γος των Εργα ζό με νων στα Φρο ντι στή ρια Κα θη γη τών κα ταγ - γέλ λει την α διάλ λα κτη προ κλη τι κή και τρο μο κρα τι - κή στά ση της ερ γο δο σίας α πέ να ντι στην ερ γα ζο μέ - νη αλ λά και στους εκ προ σώ πους του σω μα τείου στις συ να ντή σεις που έ γι ναν με τους λο γι στές της ε πι χεί ρη σης, για τα δε δου λευ μέ να, τα έν ση μα και την α πο ζη μίω ση. Κα ταγ γέλ λου με ό τι την 23η Μάρ - τη, η μέ ρα που θα γι νό ταν ο τε λι κός δια κα νο νι σμός ο ερ γο δό της, μπρο στά τη μα ζι κή πα ρου σία με λών του σω μα τείου, σή κω σε τη μπλού ζα του κι ε πέ - δει ξε το Ο ΠΛΟ που έ φε ρε στη ζώ νη του. Με τά α - πό μα ζι κές κι νη το ποιή σεις ο ερ γο δό της κα τέ βα λε ό λα τα δε δου λευ μέ να. ικαίωση Το Ει ρη νο δι κείο Χα λα ν δρίου δι καίω σε συ να δέ λ - φι σ σα και υ πο χρέω σε την ε ρ γο δο σία των φρο ντι - στη ρίων «Θε μα τι κό» στα Βό ρεια Προά στια να κα - τα βά λει δια φο ρά δε δου λευ μέ νων, δώ ρα Πά σχα, Χρι στου γέ ν νων, α ρ γιών, ε πί δο μα και α πο ζη μίω ση α δείας, ενημερώσεις γονέων, κα θώς και τη δια - φο ρά του ε πι πλέ ον 15λε πτου, κα θώς το φρο ντι - στή ριο πα ρα βία ζε τη ΣΣΕ και εί χε δι δα κτι κή ώ ρα 60. ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 Τρί μη νη έκ δο ση Σ.Ε.Φ.Κ. -Λό ντου 6, ΑΘΗ ΝΑ, τηλ.: , , EK Ο ΤΗΣ: ιονύσης Αμπάτης ΙΕΥ ΘΥ ΝΤΗΣ: Μιχάλης Κιτσώνας ΑΡ ΧΙ ΣΥ ΝΤΑ ΚΤΗΣ: Νάσια Κοντομήτρου ΥΠΕΥ ΘΥ ΝΟΣ ΕΚ Ο ΣΗΣ: Χρι στό φο ρος Βλά χος ΠΑ ΡΑ ΓΩ ΓΗ: Ν. Κα μπύ λης, Νι κη τα ρά 6, τηλ.: Tα γραφεία του σωματείου από τις 23 Ιουνίου θα είναι ανοιχτά κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 19:30-21:30 μ.μ. τεύ χος 38

3 τεύ χος 38 Η ώ ρα της µά χης Η τελική διαμόρφωση του «πακέτου μέτρων» της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του «μηχανισμού στήριξης» που συμφώνησε με την Ε.Ε. και τους «επαγγελματίες οικονομικούς δολοφόνους» του ΝΤ, αποτελεί κήρυξη πολέμου ενάντια στους εργαζομένους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία. Μειώνουν τους μισθούς και τις συντάξεις και καταργούν ουσιαστικά τα δώρα και τα επιδόματα αδείας. Περιορίζουν ριζικά τις δαπάνες για Παιδεία και Υγεία. Απολύουν χιλιάδες συμβασιούχους και προοπτικά και δημοσίους υπαλλήλους. Απελευθερώνουν τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, την ώρα που η ανεργία παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Αυξάνουν τους άδικούς έμμεσους φόρους. Στο περιβόητο «Μνημόνιο» έχουν ήδη δεσμευτεί για τη ριζική αλλαγή του καθεστώτος των συλλογικών συμβάσεων που θα σημαίνει ουσιαστικά κατάργηση τόσο των κλαδικών συμβάσεων όσο και δυνατότητα αμοιβής κάτω από τα κατώτατα όρια της Εθνικής σύμβασης. Ταυ τό χρο να, α να τρέ πουν τα πά ντα στο α σφα λι στι κό, α φού ό χι μό νο πα ρα τεί νουν τα ό ρια και μειώ νουν τις συ ντά ξεις αλ λά και περ νά με α πό το α να δια νε μη τι - κό στο α ντα πο δο τι κό σύ στη μα α - σφά λι σης. Πλέ ον θα με τρά για τον υ πο λο γι σμό της σύ ντα ξης το σύ νο - λο του ερ γα σια κού βίου. Οι ερ γα - ζό με νοι στα φρο ντι στή ρια με τα με γά λα δια στή μα τα α νερ γίας και την ε κτε τα μέ νη ει σφο ρο δια φυ γή των ερ γο δο τών, θα πά ρου με συ - ντά ξεις πεί νας. Μας λέ νε τα μέ τρα εί ναι α να - γκαία για να σω θεί η οι κο νο μία α - πό την πτώ χευ ση. Κι ό μως την ί δια στιγ μή πα ρα μέ νουν α κέ ραιες οι προ κλη τι κές φο ρο α παλ λα γές των ε πι χει ρή σεων, οι υ πέ ρο γκες α μυ - ντι κές δα πά νες (α να κοι νώ νουν ό τι δή θεν θα μα ζέ ψουν 5 δισ για να «α ντι με τω πί σουν την κρί ση», ε νώ την ί δια στιγ μή έ δω σαν 3,5 δις. για 6 υ πο βρύ χια, εκ των ο ποίων το έ - να γέρ νει, στη γερ μα νι κή πο λε μι - κή βιο μη χα νία και 2,5 δις. στην γαλ λι κή πο λε μι κή βιο μη χα νία για 6 φρε γά τες), το γαϊτα νά κι των δι σε - κα τομ μυ ρίων στις υ περ κο στο λο γή - σεις δη μό σιων έρ γων και προ μη - θειών φαρ μα κευ τι κού-νο σο κο μεια - κού υ λι κού. Οι ερ γα ζό με νοι, που υ φί στα νται α πό το 1985 αλ λε πάλ - λη λα κύ μα τα λι τό τη τας, κα λού νται και τώ ρα να πλη ρώ σουν τη λε η λα - σία του δη μό σιου πλού του. Βρί - σκο νται α ντι μέ τω ποι με μια ε πί θε - ση που δεν α φο ρά τό σο τα δη μο - σιο νο μι κά αλ λά ε πι διώ κει να πά ρει τη ρε βά νς για τις κα τα κτή σεις του ερ γα τι κού και λαϊκού κι νή μα τος. Οι δυ νά μεις του κε φα λαίου και οι πο λι τι κοί εκ πρό σω ποί τους θέ - λουν ητ τη μέ νο τον λαό και τα πει - νω μέ νη την ερ γα τι κή τά ξη, ελ πί - ζο ντας ό τι πά νω στη συ ντρι βή των κι νη μά των θα α να κάμ ψει η κερ δο - φο ρία των κα πι τα λι στών. εν δι - στά ζουν να κου ρε λιά σουν ο ποια - δή πο τε έν νοια «ε θνι κής κυ ριαρ - χίας» και να α παρ νη θούν κά θε ε - πί φα ση «δη μο κρα τίας» κα ταρ γώ - ντας την κοι νο βου λευ τι κή δια δι κα - σία ά σκη σης της οι κο νο μι κής πο - λι τι κής, α πο δε χό με νοι την κα το χή α πό τους εκ προ σώ πους της ΕΕ και της ΝΤ. Και ό λα αυ τά τη στιγ μή που η Ευ ρω παϊκή Ένω ση κά θε άλ - λο πα ρά «α σφα λές κα τα φύ γιο» και στή ριγ μα εί ναι. Αντί θε τα, α πο τε λεί μη χα νι σμό που με θο δεύει και ε πι - βάλ λει τις πιο ε πι θε τι κές τα ξι κές πο λι τι κές ε νά ντια στους ερ γα ζο μέ - νους και την κοι νω νία. Όσο για το ΝΤ έ χει ή δη γρά ψει ι στο ρία ως προς την κα τα κρε ούρ γη ση των ερ - γα τι κών, κοι νω νι κών και πο λι τι κών δι καιω μά των σε πλή θος χώ ρες. Σε αυ τούς λοι πόν, έ χει πα ρα δο θεί ο πλή ρης έ λεγ χος της οι κο νο μι κής πο λι τι κής. Οι α πο λο γη τές της κυ ρίαρ χης πο λι τι κής, έ χουν βαλ θεί να μας πεί σουν ό τι δεν υ πάρ χει άλ λη ε πι - λο γή, ό τι εάν δεν πά ρου με αυ τά τα μέ τρα θα χρε ο κο πή σου με. Στην πραγ μα τι κό τη τα θα χρε ο κο πή σου - με εάν α πο δε χτού με αυ τά τα μέ - τρα, τη συν θή κη του ερ γα σια κού και κοι νω νι κού με σαίω να που με - θο δεύουν. Η σω τη ρία των ερ γα τι - κών και κοι νω νι κών δι καιω μά των σή με ρα περ νά ει μό νο μέ σα α πό την ο λό πλευ ρη ρή ξη με αυ τή την πο λι τι κή. Για τί άλ λος δρό μος υ πάρ - χει: δια γρα φή του λη στρι κού δη - μό σιου χρέ ους, ε θνι κο ποίη ση των τρα πε ζών και των στρα τη γι κών ε - πι χει ρή σεων, ρή ξη με την Ο ΝΕ και την ΕΕ, φο ρο λό γη ση του κε φα - λαίου, ρι ζι κός πε ριο ρι σμός των α - μυ ντι κών και κα τα σταλ τι κών δα πα - νών, α πα γό ρευ ση των α πο λύ σεων, αύ ξη ση των μι σθών, κα το χύ ρω ση του δη μό σιου χα ρα κτή ρα της παι - δείας, της υ γείας και της α σφά λι - σης. Αυ τός εί ναι ο δι κός μας «μο - νό δρο μος», ο μο νό δρο μος του δι - καιώ μα τος στην α ξιο πρέ πεια και την ελ πί δα! Γι αυ τό και σή με ρα χρειά ζε ται πα νερ γα τι κός και παλ λαϊκός ξε ση - κω μός. Τα ση μά δια α πό τις με γά - λες α περ γίες και δια δη λώ σεις, τα πο τά μια της ορ γής που πλημ μύ ρι - σαν τους δρό μους και πο λιόρ κη σαν το κοι νο βού λιο, οι πο λύ μορ φες δρά σεις και κι νη το ποιή σεις, δεί χνουν ό τι σή με ρα συσ σω - ρεύο νται ε κρη κτι κά υ λι κά μέ σα στην ελ λη νι κή κοι νω νία, υ πάρ - χουν δυ να τό τη τες για ερ γα τι κή ε ξέ γερ ση ε νά ντια στο πα κέ το μέ τρων κυ βέρ νη σης, ΕΕ και ΝΤ. Έχου με τη δύ να μη σε αυ τή τη μά - χη να βγού με νι κη τές. Να α πο - κρού σου με την ε πί θε ση αλ λά και να α νοί ξου με νέ ους δρό μους για τη χει ρα φέ τη ση των ερ γα ζο μέ νων. Να συ σπει ρω θού με γύ ρω α πό τα σω μα τεία που ε πι μέ νουν στον α - κη δε μό νευ το τα ξι κό συν δι κα λι σμό, να δώ σου με τη μά χη των α περ γιών και των δια δη λώ σεων, να οι κο δο - μή σου με δο μές λαϊκής αυ τοορ γά - νω σης και αλ λη λεγ γύης σε κά θε γει το νιά. Έτσι ώ στε ό ταν κά πο τε μας ρω - τή σουν τα παι διά μας τι κά να με την ώ ρα της με γά λης μά χης, να πού με: βγή κα με στην πρώ τη γραμ μή, στα θή κα με όρ θιοι, νι κή σα με! Πα να γιώ της Σω τή ρης Ανα κοί νω ση του ΣΕ ΦΚ για τα γε γο νό τα της 5ης Μά η Η 5η Μάη εί ναι η με γα λύ τε ρη α περ γία στην Ελλά δα με τά το 1974 και η α περ για κή πο ρεία των α περ γών στην Αθή να η πιο μα - χη τι κή κι νη το ποίη ση της πε ριό δου ε νά ντια στη χού ντα κυ βέρ νη σης- ΝΤ-ΕΕ. Ο τρα γι κός θά να τος των τριών ερ γα ζο μέ νων στην τρά πε ζα Marfin ήρ θε την ώ ρα που η κι νη το ποίη ση ή ταν σε ε ξέ λι ξη, ε νώ χι λιά δες ερ γα ζό με νοι δεν έ φευ γαν α πό το Σύ νταγ μα, συ γκρούο νταν με τα ΜΑΤ, δεν έ κα ναν πί σω α πό τα δο λο φο νι κά χη μι κά που έ ρι χναν. Ο τρα γι κός θά να τος των τριών ερ γα ζο μέ νων α πέ δει ξε για μια α κό - μη φο ρά ό τι η α ντί λη ψη της «βίας για τη βία» ό σων βιά ζο νται να δεί - ξουν ό τι αυ τοί και μό νον αυ τοί εί ναι οι ε ξε γερ μέ νοι, ε νώ ό λοι οι άλ - λοι εί ναι συμ βι βα σμέ νοι, εί ναι ε πι κίν δυ νη και εχ θρι κή προς το κί νη - μα για τί: α) α φαί ρε σε τη ζωή τριών ερ γα ζο μέ νων β) στα μά τη σε την ερ γα τι κή ε ξέ γερ ση της 5ης Μά η γ) έ δω σε τη δυ να τό τη τα στο κα θε στώς και τους μη χα νι σμούς προ - πα γάν δας να α ντε πι τε θούν ι δε ο λο γι κά εις βά ρος του ερ γα τι κού κι νή - μα τος και της κοι νω νίας, κα θώς ε πι χεί ρη σαν να νο μι μο ποιή σουν τη γε νι κευ μέ νη κα τα στο λή, να α πο σιω πή σουν το όρ γιο βίας-τρο μο κρα - τίας στην πο ρεία και σε πο λι τι κούς χώ ρους, να ε νο χο ποιή σουν το κί νη μα, να τρο μο κρα τή σουν τους ερ γα ζο μέ νους και να τους ξα να - κλεί σουν στο σπί τι. Ο τρα γι κός θά να τος των 3 ερ γα ζο μέ νων δεν θα ε περ χό ταν, αν η ερ γο δο τι κή τρο μο κρα τία της Marfin δεν τους υ πο χρέω νε να πα ρα μεί - νουν σε έ να κά τερ γο ε γκλω βι σμέ νοι στον θά να το. Τα γε γο νό τα αυ τά κα θι στούν α να γκαίο τον αυ το κα θο ρι σμό των κι - νη το ποιή σεων των ερ γα ζο μέ νων και των α νέρ γων, τη δια μόρ φω ση μιας άλ λης κουλ τού ρας σε ό,τι α φο ρά τη σύ γκρου ση του ερ γα τι κού κι νή μα τος με το Κε φά λαιο και το Κρά τος, τη συλ λο γι κή α να τρε πτι κή δρά ση για την κα τάρ γη ση της εκ με τάλ λευ σης αν θρώ που α πό άν θρω - πο. Η α πε λευ θέ ρω ση των ερ γα ζο μέ νω ν και των α νέρ γων εί ναι έρ γο των ί διω ν Όλοι στους δρό μους του α γώ να 3

4 4 Αφιέρωµα: στους δρόµους του αγώνα Ο ΣΕΦΚ στους δρόµους του αγώνα Και η φετινή χρονιά ήταν πλούσια σε κινητοποιήσεις και κοινωνικούς αγώνες και φυσικά έπεται η συνέχεια μιας και μπαίνουμε σε μια περίοδο οξυμένης φτώχειας και απαξίωσης- κατάργησης κεκτημένων εργατικών δικαιωμάτων που κατοχυρώθηκαν με αίμα από τους εργαζομένους. Τ ο σω μα τείο συμ με τεί χε σε κά θε κοι νω νι κό α γώ να, αλ λά και διεκ δί κη σε, με α κό μα με γα λύ τε ρη συμ με - το χή α πό συ να δέλ φους/ισ σες φέ τος, τα κλα δι κά μας αι τή μα τα: 17/11/09: πο ρεία για τον ε ορ τα σμό της ε ξέ γερ σης του Πο λυ τε χνείου με τή ρη ση μά λι στα της αρ γίας α πό τη συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία των φρο ντι στη ρίων μέ σης εκ - παί δευ σης. 6/12/09: έ να χρό νο με τά την δο λο φο νία του α δι κο χα - μέ νου μα θη τή Αλέ ξη Γρη γο ρό που λου, ο ΣΕΦΚ συμ με τεί - χε στην πο ρεία που έ γι νε μα ζί με άλ λους ερ γα ζο μέ νους και τη νε ο λαία σε μα ζι κό μπλοκ. 7/12/09: η μέ ρα πα νεκ παι δευ τι κού συλ λα λη τη ρίου, το σω μα τείο συμ με τεί χε με στά ση ερ γα σίας 13: μ.μ. 17/12/09: με α πό φα ση της γε νι κής συ νέ λευ σης συμ - με τεί χα με στην πα νεκ παι δευ τι κή- πα νερ γα τι κή α περ γία. 10/02/10: το σω μα τείο συμ με τέ χει στην πρώ τη μα ζι - κή κι νη το ποίη ση την 24ω ρη α περ γία στο μπλοκ των πρω - το βάθ μιων σω μα τείων, ε νά ντια στο «Πρό γραμ μα Στα θε - ρό τη τας» με α πό φα ση γε νι κής συ νέ λευ σης. 24/02: συμ με το χή του σω μα τείου στην 24ω ρη α περ - γία στην ο ποία οι δυ νά μεις κα τα στο λής με χη μι κά και προ σα γω γές προ σπά θη σαν να τρο μο κρα τή σουν τους ερ - γα ζο μέ νους/ες και τη νε ο λαία που δια δή λω νε. 04/03: ο ΣΕΦΚ συμ με τέ χει στο πα νερ γα τι κό συλ λα λη - τή ριο στα Προ πύ λαια 5/03: τρίω ρη στά ση ερ γα σίας 12:00-15:00 και συμ με - το χή στη συ γκέ ντρω ση στο Σύ νταγ μα. 11/03: α κό μα πιο μα ζι κή α πά ντη ση με 24ω ρη α περ για - κή κι νη το ποίη ση α πό τους ερ γα ζο μέ νους/ες ε νά ντια στην πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης, το «Πρό γραμ μα Στα θε ρό τη τας» και τα Μ.Μ.Ε. Πά νω α πό δια δη λω τές έ στει λαν μή - νυ μα α νυ πα κοής και α γώ να. Στην α περ γία το μπλοκ του σω μα τείου ό πως και άλ λα πρω το βάθ μια σω μα τεία που βρί σκο νταν ε κεί νη τη στιγ μή στη προ συ γκέ ντρω ση στο Μου σείο, δέ χτη καν ε πί θε ση α πό τα ΜΑΤ με σκο πό να σπά σει η πο ρεία σε δύο κομ μά τια, ρί χνο ντας τό νους χη - μι κών. Ωστό σο τα σω μα τεία κα τόρ θω σαν να σπά σουν τον α στυ νο μι κό κλοιό και να κά νουν την πο ρεία. 22/4: στην α περ για κή κι νη το ποίη ση ο ΣΕΦΚ συμ με τεί - χε με τρίω ρη στά ση ερ γα σίας και με συμ με το χή στην προ συ γκέ ντρω ση και στην πο ρεία. Πρω το μα γιά: η συμ με το χή των ερ γα ζο μέ νων στην α - περ γία ή ταν η μα ζι κό τε ρη που έ χου με δει τα τε λευ ταία χρό νια σε ερ γα τι κή πρω το μα γιά, πα ρά τα χη μι κά και την κα τα στο λή α πό την α στυ νο μία και την εκ κω φα ντι κή σιω - πή των Μ.Μ.Ε για τη μα ζι κό τη τά της. 2/5: γε νι κή συ νέ λευ ση του σω μα τείου, ό που α πο φα σί - ζε ται η συμ με το χή του κλά δου στην πα νερ γα τι κή α περ - γία στις 5/5 αλ λά και στο πα νεκ παι δευ τι κό συλ λα λη τή ριο στις 4/5. 5η του Μά η: σταθ μός για το ελ λη νι κό ερ γα τι κό κί νη - μα με τη συμ με το χή χι λιά δων ερ γα ζο μέ νων και νε ο λαίας να κα τα κλύ ζουν τους δρό μους της Αθή νας και των άλ λων με γά λων πό λεων της χώ ρας δεί χνο ντας την α νυ πα κοή τους α πέ να ντι στα α ντερ γα τι κά μέ τρα που ε πι - βάλ λουν η κυ βέρ νη ση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, η Ε.Ε και το.ν.τ. Ο ά δι κος θά να τος των τριών συ να δέλ φων μας α πό την ΜARFIN έ γι νε α ντι κεί με νο για παι χνί δι και προ πα γάν δα στα χέ ρια της κυ βέρ νη σης και των Μ.Μ.Ε, προ κει μέ νου να ποι νι κο ποιη θούν και να στιγ μα τι στούν οι ερ γα τι κοί α - γώ νες. Ε ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕ ΡΑ ΣΕΙ! Και αυ τό θα γί νει μό νο μέ - σα α πό την αυ τοορ γά νω ση των ερ γα ζο μέ νων και τη στή - ρι ξή μας στο ερ γα τι κό πρω το βάθ μιο σω μα τείο μας, στον ΣΕ ΦΚ. Ανα στα σία Βερ γά κη Κάτω τα χέρια τις συλλογικές συμ Γ ια τους ερ γο δό τες δεν υ πάρ χει τί πο τα πιο ε νο χλη τι κό α πό τη Συλ λο γι κή Σύμ βα ση Eργα σία (ΣΣΕ), η ο ποία κα το χυ ρώ νει τα δι - καιώ μα τά μας και μας δί νει τη δυ να - τό τη τα να βελ τιώ νου με τη θέ ση μας. Μέ χρι τώ ρα, μέ σα α πό τους α - γώ νες του σω μα τείου ό λα τα προ η - γού με να χρό νια, κα τα φέ ρα με και να κερ δί σου με αυ ξή σεις με γα λύ τε ρες α πό τις α ντί στοι χες της ΓΣΕΕ, αλ λά και να κα το χυ ρώ σου με τό σο τυ πι κά, ό σο και στην πρά ξη μία σει ρά α πό δι καιώ μα τα (6η τριε τία, αρ γίες, 45λε πτη δι δα κτι κή ώ ρα, ε πα να πρόσ - λη ψη ε γκύων κτλ.). Γι αυ τό το λό γο οι ερ γο δό τες σε κά θε δια πραγ μά τευ - ση, ό πως και σ αυ τή που ε ξε λίσ σε - ται αυ τή τη στιγ μή, ζη τούν την κα - τάρ γη ση κά θε θε σμι κής κα τά κτη σης, πά γω μα των μι σθών, αλ λά και ε πί της ου σίας μείω ση των α πο δο χών μας κα τά το 1/3, α φού ζη τούν για κά θε 3 ώ ρες δι δα σκα λίας η μία να εί ναι α πλή ρω τη! Ωστό σο, αυ τή τη στιγ μή ερ χό μα - στε α ντι μέ τω ποι με έ ναν α κό μα με - γα λύ τε ρο και συ νο λι κό τε ρο κίν δυ νο: την ί δια την κα τάρ γη ση της ΣΣΕ εί - τε στην πρά ξη εί τε α κό μα και τυ πι - κά. Αυ τός εί ναι ο δια κη ρυγ μέ νος σχε δια σμός κυ βέρ νη σης, ΝΤ και Ε.Ε. Το ΝΤ μά λι στα α παί τη σε α κό μα και την κα τάρ γη ση της Εθνι κής Γε νι - κής Συλ λο γι κής Σύμ βα σης Εργα σίας (Ε ΓΣΣΕ), η ο ποία κα το χυ ρώ νε ται και συ νταγ μα τι κά, αλ λά και μέ σα α πό την ί δια την ευ ρω παϊκή νο μο θε σία! Άμε σος στό χος τους εί ναι η α ντι κα - τά στα ση των κλα δι κών συμ βά σεων α πό ε πι χει ρη σια κές ή και α το μι κές, πράγ μα που ση μαί νει ό τι σε κά θε χώ ρο ερ γα σίας θα δια μορ φώ νε ται μια δια φο ρε τι κή πραγ μα τι κό τη τα, ε - νώ οι συλ λο γι κές δια πραγ μα τεύ σεις και διεκ δι κή σεις θα α πο τε λέ σουν πα ρελ θόν. Οι ε πι χει ρη σια κές μά λι - στα συμ βά σεις θα μπο ρούν να ο ρί - ζουν α μοι βές α κό μα και κα τώ τε ρες α πό την Ε ΓΣΣΕ! Ταυ τό χρο να προω θεί ται η κα τάρ - γη ση του Οργα νι σμού Με σο λά βη σης και ιαι τη σίας και η α πα γό ρευ ση της δυ να τό τη τας μο νο με ρούς προ σφυ - γής των σω μα τείων (χω ρίς τη συμ - φω νία των ερ γο δο τών) στη δια δι κα - σία της με σο λά βη σης και διαι τη σίας. Μέ χρι τώ ρα, ό ταν οι ερ γο δό τες αρ - νού νται να α πο δε χτούν τη σύμ βα ση, υ πάρ χει η δυ να τό τη τα στους ερ γα - ζό με νους να προ σφύ γουν μο νο με - ρώς στη δια δι κα σία της διαι τη σίας. Κι ε νώ το υ πάρ χον νο μο θε τι κό πλαί - σιο εί ναι ή δη εκ βια στι κό για τους ερ γα ζό με νους, η κα τάρ γη σή του θα μας φέ ρει σε α κό μα χει ρό τε ρη θέ ση, α φού για την ύ παρ ξη ΣΣΕ προϋπό - θε ση θα εί ναι η συμ φω νία των ερ - γο δο τών. Στο στό χα στρο, ε πι πλέ ον, έ χει τε - θεί και η δυ να τό τη τα κή ρυ ξης μιας ΣΣΕ ως υ πο χρεω τι κής. Με το ι σχύον κα θε στώς η ΣΣΕ κη ρύσ σε ται υ πο - χρεω τι κή για ό λα τα φρο ντι στή ρια Ν. Αττι κής με α πό φα ση του Υπουρ γείου Εργα σίας. Εφό σον η δυ να τό τη τα αυ - τή α ναι ρε θεί, η ΣΣΕ δε θα κα λύ πτει πλέ ον ό λους τους ερ γα ζο μέ νους του κλά δου, αλ λά α πο κλει στι κά και μό νο αυ τούς που ερ γά ζο νται σε ερ γο δό - τες, μέ λη του ερ γο δο τι κού συλ λό γου που την υ πέ γρα ψε. Εξάλ λου, το μο - ντέ λο των ε πι χει ρη σια κών συμ βά - σεων δεν μπο ρεί να έ χει κα μία ε - φαρ μο γή σε ε πι χει ρή σεις με λι γό τε - ρους α πό 20 ερ γα ζό με νους. Η ε πί της ου σίας, λοι πόν, κα τάρ - γη ση των ΣΣΕ θα φέ ρει συν θή κες ερ - ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ! ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ τεύ χος 38

5 τεύ χος 38 από βάσεις γα σια κού με σαίω να και ε ξα θλίω σης για τους ερ γα ζο μέ νους, α φού αυ τό δε θα έ χει ο δυ νη ρά α πο τε λέ σμα τα μό νο στο ω ρο μί σθιο, αλ λά και σε ό,τι άλ λο ο ρί ζει η ΣΣΕ (ερ γά σι μος χρό νος, αρ γίες, δώ ρα κτλ.). Για να φα ντα στού με την πραγ μα τι κό τη τα που θα δια μορ φω θεί στο χώ ρο μας αρ κεί να δού με ποια εί ναι η κα τά - στα ση που α ντι με τω πί ζουν οι συ νά - δελ φοί μας στα ξε νό γλωσ σα φρο ντι - στή ρια, α πό τη στιγ μή που τη δια - πραγ μά τευ ση της ΣΣΕ του κλά δου τους α νέ λα βε το ερ γο δο τι κό σω μα - τείο: κα τα κό ρυ φη πτώ ση στα ω ρο - μί σθια (α κό μα και 40%) και κα τάρ - γη ση κά θε θε σμι κής κα τά κτη σης των προ η γού με νων χρό νων (μη κα - τα βο λή προϋπη ρε σίας, αρ γιών, δια - κο πών Χρι στου γέν νω ν-πά σχα). Μέ χρι τώ ρα, η ύ παρ ξη της ΣΣΕ α - πο τε λού σε α νά χω μα στις ε πι διώ ξεις των ερ γο δο τών για ό σο το δυ να τό με γα λύ τε ρη συ μπίε ση του κό στους ερ γα σίας μας. Ακό μα και σε φρο ντι - στή ρια που δεν τη ρού νταν οι δια τά - ξεις της, κα νέ νας κα θη γη τής δεν έ - παιρ νε ω ρο μί σθιο πο λύ κά τω α πό το προ βλε πό με νο, αλ λά και πε τύ χα με μέ σα α πό τη δρά ση του σω μα τείου την κα θο λι κή τή ρη ση των αρ γιών, ε - νώ τώ ρα εί μα στε σε δια δι κα σία να ε πι βά λου με σε κά θε ερ γα σια κό χώ - ρο το 45λε πτο (βλ. ια κρό τη μα και Συμ με τρία Ηλιού πο λης και ια κρό - τη μα Πε ρι στε ρίου και Αι γά λεω). Εί ναι πλέ ον σα φές ό τι η κυ βέρ νη - ση, το ΝΤ και η Ε.Ε. έ χει ε ξα πο λύ - σει την πιο σκλη ρή και συ νο λι κή ε - πί θε ση τό σο στο ει σό δη μα, ό σο και στα δι καιώ μα τα των ερ γα ζο μέ νων. Εμείς κα λού μα στε το ε πό με νο διά - στη μα να δια λέ ξου με α νά με σα στον α το μι κό δρό μο που ο δη γεί στην α - πώ λεια κά θε κε κτη μέ νου αλ λά και της α ξιο πρέ πειάς μας και στο δρό μο του μα ζι κού, συλ λο γι κού και α νυ πο - χώ ρη του α γώ να για την προά σπι ση, αλ λά και ε πέ κτα ση των δι καιω μά των μας. Πέ τρος Μα ρα φής Για τον α γώ να για την ε πα να πρόσ λη ψη των α πο λυ µέ νω ν α πό τα φρο ντι στή ρια «Σύγ χρο νο» Οι περισσότεροι συνάδελφοι καθηγητές φροντιστηρίων, όταν δίνουμε συνέντευξη για να προσληφθούμε, καλούμαστε από τους εργοδότες να κάνουμε τις λεγόμενες συμφωνίες κυρίων. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν όρους που βρίσκονται εξευτελιστικά μακριά από τη ΣΣΕ (μη καταβολή δώρων και επιδομάτων, λειψά ένσημα, απλήρωτες ώρες). Ο ι ερ γα ζό με νοι στο Σύγ χρο - νο ε κτός α πό τη μη κα τα - βο λή δώ ρω ν/ε πι δο μά των, προ βλη μα τί ζο νταν και για α μοι βές κά τω α πό τη σύμ βα ση, α δή λω τες ώ ρες, α πλή ρω τες ώ ρες ε νη με ρώ - σεων, ώ ρες που με ευ θύ νη της ε - πι χεί ρη σης δεν γί νο ντα ν και δεν πλη ρώ νο νταν ή α να πλη ρώ νο νταν, δου λειά τις Κυ ρια κές χω ρίς τη ν προ σαύ ξη ση του 75%. Ένα γε γο νός το ν Φλε βά ρη του 2008 (α πλή ρω τες ώ ρες λό γω χιο - νό πτω σης), φά νη κε να δρα κα τα - λυ τι κά. Άρχι σα ν συ να ντή σεις ε κτός φρο ντι στη ρίου, στις ο ποίες συμ με - τεί χα ν ο λοέ να και πε ρισ σό τε ροι συ νά δελ φοι, με ο λοέ να και με γα - λύ τε ρη διά θε ση να διεκ δι κή σουν. Μα ζεύ τη κα ν υ πο γρα φές πά νω α πό 20 συ να δέλ φω ν και συ ντάχ θη κε κεί με νο με το ο ποίο α ξιώ νο ντα ν ό - χι μό νο τα ω ρο μί σθια της μέ ρας της χιο νό πτω σης αλ λά και ό λα ό σα (δώ ρα, ε πι δό μα τα, έν ση μα) δε ν α - πο δί δο ντα ν α πό τη ν ε πι χεί ρη ση, πα ρα βιά ζο ντας τη ΣΣΕ. υ στυ χώς, το εγ χεί ρη μά μας δεν προ χώ ρη σε μέ χρι τη ν τε λι κή σύ - γκρου ση, εί χε α φή σει ό μως ση μα - ντι κή πα ρα κα τα θή κη για τη ν ε πό - με νη χρο νιά. Έτσι λί γο πρι ν τα Χρι στού γεν να του 2008, 5 συ νά δελ φοι α πο φα σί - ζου με να στεί λου με ε πι στο λή στη διεύ θυν ση της ε πι χεί ρη σης με τη - ν ο ποία α παι τού με τα δώ ρα των Χρι στου γέν νων. Η σύ γκρου ση με τη ν ερ γο δο σία πρι ν τις δια κο πές,ή τα ν για ό λους μας μια ξε χω ρι στή ε μπει ρία. Οι με - θο δεύ σεις που ε πέ λε ξα ν για να α μυν θού ν εί ναι πραγ μα τι κά μνη - μειώ δεις. ύο μέ το χοι α νέ λα βα ν το κα θή κο ν να μι λή σου ν στο ν κα θέ να μας ξε χω ρι στά. Πέ ρα α πό τις προ σπά θειες να μας πιέ σουν συ ναι σθη μα τι κά, έ φτα σα ν στο ση - μείο να προ τεί νουν σε δύο α πό ε - μάς να που ν στους υ πό λοι πους τρεις, ό τι πή ρα ν τα δώ ρα, χω ρίς φυ σι κά να τους τα δώ σουν! Η ε πι μο νή μας ό μως εί χε α πο τέ - λε σμα, κα θώς ό χι μό νο πή ρα με τα δώ ρα τω ν Χρι στου γέν νω ν αλ λά και λί γους μή νες αρ γό τε ρα και τα δώ - ρα του Πά σχα. Εί χα με ό μως ι σχυ - ρές εν δεί ξεις - με τά το Πά σχα - ό - τι δε ν θα ε πα να προσ λη φθού με. Στέλ νου με τό τε δεύ τε ρη ε πι στο - λή και κα λού με τους με τό χους σε συ νά ντη ση, μη δε χό με νοι κα μία εκ δι κη τι κή α πό λυ ση. Οι μέ το χοι αρ νού νται αρ χι κά και προ σπα θού ν να σπά σου ν το μέ τω πό μας. Οι μέ το χοι με τά τη συ νε χή πίε - ση τη δι κιά μας και του ΣΕ ΦΚ, υ πο - χω ρού ν και στη συ νά ντη ση που ο - ρί ζε ται για τη ν προ τε λευ ταία ε - βδο μά δα τω ν θε ρι νώ ν μα θη μά τω ν του Ιου λίου, προ σπα θού ν να μας πεί σου ν ό τι δε ν μας έ δω σα ν ώ ρες το κα λο καί ρι για τί δε ν εί χαν, ό τι σε κα μία πε ρί πτω ση δε ν θέ λου ν να μας α πο λύ σου ν εκ δι κη τι κά και ό τι υ πο φέ ρου ν α πό τη ν οι κο νο μι κή κρί ση. Μας υ πό σχο νται ό τι τη ν νέ α χρο νιά θα προ σπα θή σου ν να μας βρου ν ώ ρες, για τί μας ε κτι μού ν ως ε πι στή μο νες και δα σκά λους. ε ν ε πα να παυό μα στε με αυ τή ν τη ν υ πό σχε ση και α πο φα σί ζου - με ό τι πρέ πει να τους πιέ σου με πε ρισ σό τε ρο, πρι ν να κλεί σου ν για κα λο καί ρι. Γί νο νται δύο δια φο ρε - τι κές πα ρα στά σεις δια μαρ τυ ρίας, μία α πό τον ΣΕΦΚ και μία από το ΠΑ ΜΕ, που επιλέγει να κάνει χωριστή παράσταση. Οι ερ γο δό τες ό μως το ν Σε πτέμ - βρη δεν προσέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις που διεκδικήσαμε. Τον Οκτώ βρη του 2009 οι τρείς που δεν επαναπροσληφθήκαμε, προ χω ρή σα με σε κα ταγ γε λία στη ν Επι θεώ ρη ση Εργα σίας διεκ δι - κώ ντας τις δια φο ρές α πό τη ν ΣΣΕ ό λω ν τω ν χρό νω ν που ερ γα ζό μα - στε στο φρο ντι στή ριο (2 και 3 χρό νια) και φυ σι κά ε πα να πρόσ λη - ψη α πό τη νέ α χρο νιά. Στη ν συ ζή τη ση στη ν Επι θεώ ρη - ση Εργα σίας (20/11/09), ε μείς α - παι τή σα με και το κα τα φέ ρα με με - τά α πό μά χη, να συ ζη τη θεί μα ζί με τις οι κο νο μι κές α ξιώ σεις μας (το με γα λύ τε ρο μέ ρος τω ν ο ποίω ν και πή ρα με) και το βα σι κό αί τη μα της ε πα να πρόσ λη ψης α πό τη ν νέ α α - κα δη μαϊκή χρο νιά. Εί χα με μα ζί μας τον ΣΕΦΚ, πολ λούς αλ λη λέγ γυους συ να δέλ φους και συν δι κα λι στές α - πό τις ο μο σπον δίες της ΟΙΕ ΛΕ, ΟΛ - ΜΕ και Ο Ε, οι ο ποίοι δή λω σα ν ό - τι Ε Ν ΘΑ Υ ΠΑΡ ΧΕΙ Α ΝΟ ΧΗ Α ΠΟ ΤΟ ΕΚ ΠΑΙ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΚΊ ΝΗ ΜΑ ΓΙΑ ΚΑ ΜΙΑ ΕΚ Ι ΚΗ ΤΙ ΚΗ Α ΠΟ ΛΥ ΣΗ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩ Ν ΣΤΑ ΦΡΟ ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙΑ ΠΟΥ ΙΕΚ Ι ΚΟΥ Ν. Στις 10 Φλε βά ρη στη ν α περ γία τω ν πρω το βάθ μιω ν σω μα τείω ν Ιδιω τι κού και δη μό σιου το μέ α κα - τά των πρώ των μέ τρων της Κυ βέρ - νη σης και της ΕΕ α πο φα σί σα με να πα ρέμ βου με ξα νά στο Σύγ χρο νο της Κά νιγ γος. Εκεί ζή σα με α νε πα - νά λη πτες στιγ μές συ να δελ φι κής αλ λη λεγ γύης, α φού έ ξι στους εν - νιά συ να δέλ φους που δού λευα ν ε - κεί νη τη ν μέ ρα, α πο φά σι σα ν να συ μπα ρα στα θού ν στο ν δί καιο α γώ - να μας και δε ν α νέ βη κα ν για μά θη - μα. Το γε γο νός αυ τό μας γε μί ζει αυ το πε ποί θη ση και κου ρά γιο για τη συ νέ χι ση του α γώ να της ε πα να - πρόσ λη ψης. Η ε μπει ρία μας ως τώ ρα α πό τη - ν υ πό θε ση του Σύγ χρο νου δεί - χνει α πό τη μια τις δια θέ σεις τω ν ερ γο δο τώ ν να χρη σι μο ποιού ν τη ν ερ γα σια κή ε πι σφά λεια και τη ν κι - νη τι κό τη τα του κλά δου μας - η ο - ποία θα κο ρυ φω θεί στο ε πό με νο διά στη μα με τά τη ν ι στο ρι κώ ν δια - στά σεω ν ε πί θε ση κυ βέρ νη σης-εε- ΝΤ στις δυ νά μεις της ερ γα σίας αλ λά και ει δι κό τε ρα με τά το νέ ο πο λυ νο μο σχέ διο της ια μα ντο - πού λου - για να με γι στο ποιούν τα κέρ δη τους, αλ λά και τη ν α διά κο πη προ σπά θειά τους να εκ μαυ λί σου ν τις συ νει δή σεις μας, να μας υ πο - τά ξουν. εί χνει ό μως και την άλ λη πλευ - ρά, τους ερ γα ζο μέ νους που μέ χρι τώ ρα θεω ρού σα ν πως τί πο τα δε ν αλ λά ζει, που δε ν ή ξε ρα ν πώς και για τί να α ντι στα θού ν και να διεκ δι - κή σουν, που πί στευα ν ό τι ο συν - δι κα λι σμός εί ναι ξε που λη μέ νος στα α φε ντι κά ή ε ξυ πη ρε τεί πα ρα - τα ξια κές ή και προ σω πι κές σκο πι - μό τη τες, να συ νει δη το ποιούν τώ - ρα τις α νά γκες τους, να α πευ θύ νο - νται ε νυ πό γρα φα προς τη ν ερ γο - δο σία, να α γω νί ζο νται μα ζί με τους συ να δέλ φους τους για κοι - νούς στό χους, να νιώ θου ν τη δύ - να μη της αλ λη λεγ γύης να ξε περ νά το ν φό βο τους, να ω ρι μά ζει μέ σα τους η α νά γκη του α γώ να. Αυ τή τη ν πλευ ρά της ελ πί δας και της προο πτι κής τω ν συλ λο - γι κών, α κη δε μό νευ τω ν και τε λι - κά νι κη φό ρω ν α γώ νω ν να α να - πτύ ξου με και να μα ζι κο ποιή σου - με α πό δω και πέ ρα. Για τί, συ νά δελ φοι, αυ τός εί ναι ο μό νος δρό μος. Για να υ πε ρα σπι στού με τη ν α - ξιο πρέ πειά μας. Για να κερ δί σου με τη ζωή μας.. Αμπά της, Χη μι κός Χ. Κου κου φι λί που, Μα θη μα τι κός Γ. Κυ ρια ζί δης, Μα θη μα τι κός Φ. Μπο τσώ λης, Φυ σι κός 5 Αφιέρωµα: Στους δρόµους του αγώνα

6 6 Παρατάξεις ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Μ ε έ να κεί με νο που μό νο «πα- ρα χρι στια νι κή» ορ γά νω ση θα μπο ρού σε να γρά ψει, η «α γω - νι στι κή συν δι κα λι στι κή κί νη ση (α σκ)» - πα ρά τα ξης του ΠΑ ΜΕ- ε πι τί θε ται στο συν δι κά το κα θη γη τώ ν/τριών των φρο - ντι στη ρίων μέ σης εκ παί δευ σης του νο μού Αττι κής, τον ΣΕ ΦΚ. Κα λεί τα μέ - λη του ΣΕ ΦΚ να βα δί σουν στον «ορ θό δρό μο» που χα ρά ζει το ΠΑ ΜΕ και ό χι στην «κα τρα κύ λα» που έ χουν πέ σει οι «α μαρ τω λοί», «οι εχ θροί της ερ γα τι - κής τά ξης». Κα θώς ο «πα ρά δει σος της ερ γα τι κής τά ξης» δεν εί ναι μα - κριά, α πει λεί τους «αι ρε τι κούς» με ξε - κα θά ρι σµα: «ως τη στιγ µή που θα ξε - φορ τω θούν οι ερ γα ζό µε νοι βα ρί δια, σαν κι αυ τούς τους συν δι κα λι στές, ως τη στιγ µή που θα κα τα κτή σουν την ε ξου σία και τον πλού το που πα - ρά γου ν». Το κεί με νο γε μά το α να κρί βειες, ψέ - μα τα και ορ θο γρα φι κά λά θη φα νε ρώ - νει πως ο συ ντά κτης έ γρα φε ό, τι προ - λά βαι νε να α κού σει α πό τη φω νή που του «υ πα γό ρευε». Ο «προ φή της» βλέ - πει στον ΣΕ ΦΚ τους εχ θρούς της ερ - γα τι κής τά ξης, βλέ πει γύ ρω του διώ - κτες της «μό νης και α λη θι νής θρη - σκείας» και κα λεί τους «πι στούς» σε ε - πα γρύ πνη ση. Προω θώ ντας τη διά - σπα ση του σω μα τείου κα λεί τους συ - να δέλ φους να του «γυ ρί σουν την πλά τη» και να «α κο λου θή σου ν» το ΠΑ ΜΕ. Να α κο λου θή σουν ποιους, για τί και προς τα πού; Αυ τούς που την ώ ρα που η ε πί θε ση στους ερ γα ζο μέ νους σε δη μό σιο και ι διω τι κό το μέα κλι μα κώ νε ται α πό Ε.Ε., κυ βέρ νη ση και Κε φά λαιο, θεω ρούν το κομ μα τι κό ως τα ξι κό συμ φέ ρον, ε πι λέ - γουν την κομ μα τι κή πε ρι χα ρά κω ση και τη διά σπα ση του ΣΕ ΦΚ. Αυ τούς που ό χι μό νο δεν κά νουν αυ το κρι τι κή για το πώς κα τά ντη σαν το ι στο ρι κό σω μα τείο «Βύ ρω νας», χω ρίς δι καίω μα δια πραγ μά τευ σης συλ λο γι - κής σύμ βα σης ερ γα σίας, αλ λά ε πι χει - ρούν τώ ρα να δη λη τη ριά σουν τις σχέ - σεις των ερ γα ζο μέ νων στα φρο ντι στή - ρια υ πο νο μεύο ντας τη συλ λο γι κή σύμ - βα ση ερ γα σίας του κλά δου. Με την αλ λα γή κα τα στα τι κού του «Βύ ρω να», έ τσι ώ στε να συ μπε ρι λαμ βά νει ερ γα - ζο μέ νους στα φρο ντι στή ρια Μέ σης Εκπαί δευ σης του νο μού Αττι κής και την ε πι λο γή να πα ρεμ βαί νουν μέ σα α - πό αυ τό, δο κι μά ζουν να κά νουν αυ τό που δεν τόλ μη σαν ού τε οι ερ γο δό τες να σκε φτού ν: να ι δρύ σουν α ντα γω νι - στι κό σω μα τείο α πέ να ντι στο ΣΕ ΦΚ, να κα λέ σουν ερ γα ζο μέ νους να ε γκα - τα λεί ψουν ου σια στι κά το ΣΕ ΦΚ, να δια σπά σουν τη συν δι κα λι στι κή έκ φρα - ση του κλά δου. Αυ τούς που ο εκ πρό σω πός τους στο.σ., που τώ ρα μας κα ταγ γέλ λει, ό χι μό νο δεν συμ με τεί χε στη δια πραγ - μά τευ ση με τους ερ γο δό τες για τη συλ λο γι κή σύμ βα ση του κλά δου στον Ο ΜΕ στις 10/3, αλ λά α πα ξιω τι κά δή - λω σε πως έ χει... μά θη μα ο δή γη σης. Αυ τούς που αρ νού νται χρό νια τώ - ρα κά θε πρό τα ση του ΣΕ ΦΚ για κοι νή ε νω τι κή δρά ση. Όχι μό νο δεν συμ με - τέ χουν σε κοι νές εκ δη λώ σεις στις κα - θη γη τι κές σχο λές για ε νη μέ ρω ση των νέων συ να δέλ φων συ κο φα ντώ ντας τον ΣΕ ΦΚ στα μέ λη της ΚΝΕ ό τι πρό - κει ται για κυ βερ νη τι κό-ερ γο δο τι κό σω - μα τείο, αλ λά και τον ε κέμ βρη του 2009, ό ταν ο ΣΕ ΦΚ πή γε στη Γε νι κή Συ νέ λευ ση του «Βύ ρω να» προ τεί νο - ντας κοι νή ε νω τι κή δρά ση για την α - ντι με τώ πι ση του ερ γο δο τι κού σω μα - τείου στα ξε νό γλωσ σα αλ λά και κοι νή στά ση στο 34 ο συ νέ δριο της ΟΙΕ ΛΕ, αυ τοί α παί τη σαν α πό τη Γ.Σ να α πο - φα σί σει να διώ ξει τα μέ λη του ΣΕ ΦΚ χω ρίς να τους δώ σει τη δυ να τό τη τα να α πευ θυν θούν στους/στις ερ γα ζο - μέ νους/ες στα ξε νό γλωσ σα. Αυ τούς, που α κό μα και τις ε νω τι κές πρω το βου λίες τις ο ποίες ο ΣΕ ΦΚ προ - Με τα νο εί τε η ώ ρα της κρί σης έρ χε ται... σπα θεί και σε πολ λές πε ρι πτώ σεις έ - χει κα τα φέ ρει, ό πως η δια πραγ μά τευ - ση της πα νελ λα δι κής σύμ βα σης ερ γα - σίας για πρώ τη φο ρά α πό τα πρω το - βάθ μια σω μα τεία (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ - νων και σω μα τείων με πλειο ψη φία του ΠΑ ΜΕ), τις βα φτί ζουν «συ ναλ λα γή των Πα ρεμ βά σεων με την ΠΑ ΣΚΕ». Αυ τούς που ως «προ στά τες» ή υ πε - ρή ρωες comic, έ κα ναν πα ρέμ βα ση σε φρο ντι στή ριο μέ σης εκ παί δευ σης στο Πέ ρα μα την η μέ ρα της πα νερ γα τι κής α περ γίας, στις 10 Φλε βά ρη, για πρώ - τη φο ρά ως «Βύ ρω νας-σω μα τείο ι διω - τι κών εκ παι δευ τι κών», χω ρίς να συ ζη - τή σουν την πα ρέμ βα ση αυ τή στον ΣΕ - ΦΚ, ε πι κα λύ πτο ντας και υ πο νο μεύο - ντας τη δρά ση του. Η α πα ρά δε κτη ε - νέρ γειά τους εί ναι πε ρισ σό τε ρο προ - κλη τι κή, για τί την ί δια ώ ρα ο ΣΕ ΦΚ τους κα λού σε στην α περ για κή κι νη το - ποίη ση που εί χε προ γραμ μα τί σει, έ ξω α πό το φρο ντι στή ριο Σύγ χρο νο στο κέ ντρο της Αθή νας, για την ε πα να - πρόσ λη ψη τριών συ να δέλ φων που α - πο λύ θη καν για τί διεκ δί κη σαν την κα - τα βο λή των δώ ρων Χρι στου γέν νων - Πά σχα και ο εκ πρό σω πος της α σκ α - πά ντη σε πως δεν προ λα βαί νουν να έρ θουν. Αυ τούς, που, ε νώ έ χουν κη ρύ ξει τον «α νέν δο το α γώ να» ε νά ντια στις α - πο λύ σεις, έ χουν ε κλεγ μέ νο στο.σ. της ΟΙΕ ΛΕ μέ λος τους που παρουσιάζεται ως α πο λυ μέ νος α πό φρο ντι στή - ριο που δού λευε, ε νώ α πο κρύ πτει πως το κα λο καί ρι διά λε ξε την α δρά α μει - βό με νη ε να σχό λη σή του στα κέ ντρα της μα ζι κής κουλ τού ρας με άλ λους τα ξι κούς α γω νι στές-υ πε ρή ρωες. Τι έ - κα νε ο «Βύ ρω νας» και το ΠΑ ΜΕ για την α πό λυ ση του υ περ συν δι κα λι στή τους; Αυ τούς που α πα ξιώ νουν, συ κο φα - ντούν και δια γρά φουν ι στο ρι κά στε λέ - χη του ΠΑ ΜΕ, τί μιους α γω νι στές του ερ γα τι κού κι νή μα τος, διό τι τόλ μη σαν να δια φω νή σουν. Αγω νι στές που χρό - νια πά λε ψαν και έ φτια ξαν ό,τι βρί - σκουν τώ ρα έ τοι μο οι νε ο φώ τι στοι «ιε - ρο μό να χοι». Θεώ ρη σαν αυ το νό η τη και δε δο μέ νη τη συλ λο γι κή σύμ βα ση ερ - γα σίας για τους ερ γα ζο μέ νους στα ξε - νό γλωσ σα φρο ντι στή ρια που υ πήρ χε 30 χρό νια και την ο ποία υ πέ γρα φε το ερ γα τι κό σω μα τείο «Βύ ρω νας» των κα θη γη τώ ν/τριών στα ξε νό γλωσ σα. Η α λα ζο νι κή αυ τή συ μπε ρι φο ρά ο δή γη - σε τον κλά δο των κα θη γη τών στα φρο ντι στή ρια ξέ νων γλωσ σών σε α - διέ ξο δο, χω ρίς σύμ βα ση και με κί τρι - νο-ερ γο δο τι κό σω μα τείο που υ πο γρά - φει ε ξευ τε λι στι κή σύμ βα ση την ο ποία έ χουν κα τα φέ ρει οι ερ γο δό τες να κη - ρύσ σε ται υ πο χρεω τι κή α πό το υ πουρ - γείο Εργα σίας. Πέ ντε χρό νια με τά την με τάλ λα ξη του σω μα τείου σε «κα θα - ρό» κομ μα τι κά, κλα δι κό σω μα τείο στην ι διω τι κή εκ παί δευ ση του νο μού Αττι κής, ε πι λέ γουν την ορ γα νω τι κή κυ ριαρ χία και την κομ μα τι κή πε ρι χα - ρά κω ση των με λών τους ε πι κα λύ πτο - ντας τη δρά ση τω ν σω μα τείων της ι - διω τι κής εκ παί δευ σης αλ λά και υ πο - νο μεύο ντας τη λει τουρ γία του ΣΕ ΦΚ για τί εί ναι α κη δε μό νευ το συν δι κά το. Αυ τούς, οι ο ποίοι ό λο αυ τό το διά - στη μα ο μό νος α γώ νας που δί νουν, εί - ναι ο α γώ νας της λά σπης και του ψέ - μα τος. Για την ι στο ρία λοι πόν και για την α λή θεια... Το πα ρα λη ρη μα τι κό κεί με νο της (α- σκ), α πο κρύ πτει πως αυ τοί που α πο - κα λεί α περ γο σπά στες, εί χαν κα λέ σει τον κλά δο σε α περ για κή κι νη το ποίη - ση: την Πέ μπτη 17 ε κέμ βρη ό ταν η ΓΣΕΕ σφύ ρι ζε α διά φο ρα, την Τε τάρ τη 10 Φλε βά ρη, ό ταν και πά λι η ΓΣΕΕ «υ- πο σχό ταν» μια άλ λη μέ ρα α γώ να μό νη της στις 24/2, και εί χαν κα ταγ γεί λει τη ΓΣΕΕ γι αυ τή την κα θα ρά δια σπα στι - κή στά ση για το ερ γα τι κό κί νη μα. Απο κρύ πτει ό τι την α πό φα ση για α - περ γία του «Βύ ρω να» στις 24/2 την πή ρε με α πό φα ση του.σ. στις 21/2, για τί δεν έ γι νε η προ γραμ μα τι σμέ νη γε νι κή συ νέ λευ ση, μια και τα μέ λη τους δεν προ σήλ θαν. Απο κρύ πτει πως την ί δια μέ ρα στη γε νι κή συ νέ λευ ση του ΣΕ ΦΚ (που θα α πο φά σι ζε για την α περ γία) δεν εμ φα - νί στη κε κα νείς α πό την πα ρά τα ξη της α σκ ού τε καν ο ε κλεγ μέ νος στο.σ. ο ο ποίος, ό πως δή λω σε τη λε φω νι κά, ή - ταν... «ε κτός Αθη νών». Απο κρύ πτει πως «τα µέ λη της πλειο ψη φού σας πα ρά τα ξης» που πρό τει ναν στά ση ερ γα σίας και μα ζι κή συμ με το χή στην α περ για κή συ γκέ - ντρω ση στις 24/2 δεν το έ κα ναν για τί «ξε πού λη σαν τα δι καιώ µα τα των ερ - γα ζο µέ νω ν». Στη γε νι κή συ νέ λευ ση με τέ φε ραν τις σκέ ψεις και τις α γω νίες των συ να δέλ φων τους που ερ γά ζο - νται στο ί διο φρο ντι στή ριο, πως εί ναι πο λύ δύ σκο λο να α περ γή σουν για τρί - τη φο ρά μέ σα σε δύο μή νες και μά λι - στα δεύ τε ρη Τε τάρ τη μέ σα στον ί διο μή να, χω ρίς βέ βαια να α να πλη ρώ νουν α πό θέ ση αρ χής τα μα θή μα τα, αλ λά και πως ε νό ψει της α να κοί νω σης α πό την κυ βέρ νη ση των α ντερ γα τι κών μέ - τρων τις ε πό με νες μέ ρες, θα προ κη - ρυσ σό ταν νέα α περ γία στην ο ποία έ - πρε πε να συμ με τέ χει ό λος ο κλά δος. Απο κρύ πτει πως οι α πο κα λού με νοι α πό την α σκ «α περ γο σπά στες», εί ναι οι ερ γα ζό με νοι, οι ο ποίοι σε ό σα φρο - ντι στή ρια ερ γά στη καν τα τε λευ ταία δέ κα χρό νια σε κά θε α περ γία που κα - λεί το σω μα τείο, α περ γεί το σύ νο λο σχε δόν των ερ γα ζο μέ νων και στο συ - γκε κρι μέ νο φρο ντι στή ριο που τώ ρα ερ γά ζο νται, στην ε πό με νη α περ γία της 11 ης Μάρ τη συμ με τεί χαν ό λοι οι συ νά δελ φοι μα ζί. Με αυ τόν τον τρό πο α πέ δει ξαν στην πρά ξη την ε νό τη τα των ερ γα ζο μέ νων, για τί την α περ γία δεν την α ντι λαμ βά νο νται ως κομ μα τι - κό κα θή κον το ο ποίο θα φέ ρουν εις πέ ρας μό νοι τους ως γρα φι κοί που δια χω ρί ζο νται α πό τους/τις συ να δέλ - φους με τους ο ποίους ή ταν και εί ναι πά ντα μα ζί στον α γώ να. Απο κρύ πτει πως στο συ γκε κρι μέ νο φρο ντι στή ριο έ χουν δια μορ φώ σει σχέ σεις ε κτί μη σης και αλ λη λεγ γύης με τους/τις συ να δέλ φους με α πο τέ λε - σμα ό λοι οι ερ γα ζό με νοι/ες να εί ναι μέ λη του σω μα τείου, να πα ρα κο λου - θούν τις δια δι κα σίες του και να συμ - με τέ χουν στις κι νη το ποιή σεις του. Απο κρύ πτει πως αυ τοί που α πο κα - λεί «α περ γο σπά στες» η α σκ, ή ταν και εί ναι μα ζί σε ό λους τους α γώ νες που το σω μα τείο έ χει δώ σει. Πως α πο λύ - θη καν στο πα ρελ θόν α πό τους χώ - ρους δου λειάς τους και πως οι ερ γο - δό τες με α γω γή, τους α παι τού σαν ευ ρώ και 6 μή νες φυ λά κι ση για τη συν δι κα λι στι κή τους δρά ση. Και τέ λος το ση µα ντι κό τε ρο, α πο - κρύ πτει η α σκ πως η α πό φα ση του ΣΕ ΦΚ ή ταν η συμ με το χή στην α περ γία της 24 ης Φλε βά ρη. Κα λού µε για µια α κό µη φο ρά τους/τις συ να δέλ φους του ΠΑ ΜΕ να στα µα τή σουν την α πό πει ρα διά σπα - σης του ΣΕ ΦΚ. Να µην α κο λου θή - σουν ό σους δη λη τη ριά ζουν τις σχέ - σεις των ερ γα ζο µέ νων στα φρο ντι - στή ρια, να µην α πο δυ να µώ σουν το συν δι κά το υ πο νο µεύο ντας ταυ τό - χρο να τη δυ να τό τη τά του να υ πο γρά - φει Συλ λο γι κή Σύµ βα ση Εργα σίας. Κα θώς λοι πόν, η ώ ρα της «Απο κά - λυ ψης» φτά νει... Κα θώς α πο κα λύ πτε ται κα θη µε ρι - νά η προ κλη τι κή και ε πι κίν δυ νη στά - ση της α σκ. Αφή νου µε τον µό νο «κρι τή», που εί ναι οι ερ γα ζό µε νοι/ες στους χώ ρους δου λειάς να µας κρί - νουν ό λους/ες... «ορ θό δο ξους» και «αι ρε τι κούς». Επί του πιεστηρίου: Εκκωφαντική η σιωπή του «ταξικού» κλαδικού σω- µατείου «Βύρωνας» όταν απέλυσαν τον πρόεδρο του ΣΕΦΚ. ΑΓΩ ΝΙ ΣΤΙ ΚΗ ΣΥΝ Ι ΚΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΗ ΚΙ ΝΗ ΣΗ(AΣΚ) Η κα τρα κύ λα των α περ γο σπα στών δεν έ χει τέ λος Την ώ ρα που η κυ βέρ νη ση α να κοι νώ νει νέα σα ρω τι κά μέ τρα σε βά ρος του λα ού. Μέ τρα που α φαι ρούν και άλ λα δι καιώ μα τα που με αί μα εί χαν κα τα κτη θεί. Μέ τρα που θα κά νουν την ζωή των ερ γα ζο μέ νων ε φιαλ τι κή, που κα τα - δι κά ζουν την ερ γα τι κή τά ξη και τα φτω χά λαϊκά στρώ μα τα στη φτώ χια, την α νερ γία, την με ρι κή α πα σχό λη ση, τη μι - σή ζωή. Την ώ ρα που η ερ γο δο σία μα ζί με την κυ βέρ νη ση του ΠΑ ΣΟ Κ, τη Ν και το ΛΑ ΟΣ κή ρυ ξαν τον πό λε μο στους ερ γα ζό με νους, τους νέ ους, τους συ ντα ξιού χους, τους ά νερ γους. Την ώ ρα που με γά λο μέ ρος των ερ γα ζο μέ νων εί - ναι ξε ση κω μέ νο και α πο φα σι σμέ νο να α ντι στα θεί και να στα μα τή σει τα μέ τρα αυ τά. Την ώ ρα που το τα ξι κό συν δι - κα λι στι κό κί νη μα, το ΠΑ ΜΕ, κα λεί σε γε νι κό ξε ση κω μό και α ντε πί θε ση. Αυ τή την ώ ρα τα μέ λη της πλειο ψη φού σες πα ρά τα ξης στο σω μα τείο ΣΕ ΦΚ πρό τει ναν στά ση ερ γα σίας α πό τις 11 έως τις 3, ό που τα φρο ντι στή ρια εί ναι κλει - στά!!! Στην ου σία πρό τει ναν α νοι χτή α περ γο σπα σία!!! Τα μέ λη της «Ενω τι κής Πρω το βου λίας», μέ λη και του ιοι - κη τι κού Συμ βου λίου στο σω μα τείο «ΒΥ ΡΩ ΝΑ» δεν εμ φα νί στη καν καν στην έ κτα κτη συ νε δρία ση του.σ.. Τέ τοιου εί δους τα κτι κές α κο λου θούν και οι δύο, κα θώς μέ λη αυ τής της πα ρά τα ξης στη ιοί κη ση του ΣΕ ΦΚ, δεν α περ γη - σαν ού τε στις 24 Φε βρουα ρίου, ό πως ε ξάλ λου και τα δύο μέ λη του.σ. του «ΒΥ ΡΩ ΝΑ» της «Ενω τι κής Πρω το βου - λίας» στις 17 ε κεμ βρίου πα ρ` ό τι υ πήρ χε σχε τι κή α πό φα ση της Γε νι κής Συ νέ λευ σης. Το μό νο που τους εν δια φέ - ρει εί ναι η α ντί-πα ΜΕ τα κτι κή τους. Καρ φί δεν τους καί γε ται για τα προ βλή μα τα και τις α γω νίες των ερ γα ζο μέ νων. Με τη στά ση τους έ δει ξαν και στην πρά ξη πως α κο λου θούν το δρό μο του ερ γο δο τι κού και κυ βερ νη τι κού συν δι κα - λι σμού, που έ χει ξε που λή σει ό λα τα δι καιώ μα τα των ερ γα ζο μέ νων. Εί ναι εχ θροί της ερ γα τι κής τά ξης. Κα λού με τους ερ γα ζό με νους να τους γυ ρί σουν την πλά τη και να τους κα τα δι κά σουν. Κα λού με ό λους να α κο λου θή σουν το δρό μο που έ χει χα ρά ξει το τα ξι κό συν δι κα λι στι κό κί νη μα μέ σα α πό το ΠΑ ΜΕ, το δρό μο της σύ γκρου σης. Το δρό - μο που βά ζει αι τή μα τα που α πα ντούν στις σύγ χρο νες α νά γκες των ερ γα ζο μέ νων, με σκο πό να φτά σει η μά χη ως το τέ λος. Ως τη στιγ μή που θα ξε φορ τω θούν οι ερ γα ζό με νοι βα ρί δια, σαν κι` αυ τούς τους συν δι κα λι στές, ως τη στιγ μή που θα κα τα κτή σουν την ε ξου σία και τον πλού το που πα ρά γουν. τεύ χος 38

7 τεύ χος 38 Α ΝΑ ΚΑ ΤΑ (έ τσι κι αλ λιώς ό λα έ χουν ει πω θεί. Αλη θι νά και ψεύ τι κα, σω στά και λα θε µέ να, τί µια και ά τι µα.) Επι τέ λους το α κού σα με. Η Μέρ κε λ τό πε! Πρέ πει να μά θει ο γερ μα νι κός λαός να ζει με αυ τά που μπο ρεί. Ξο δεύει πολ λά που δεν του α νή κουν. (ξέ ρεις τώ ρα στη χώ ρα αυ τή που χρό νια, συ ντε ταγ μέ να μείω ναν μι σθούς και δι καιώ - μα τα για να εί ναι σή με ρα η πιο πλε ο να σμα τι κή ε μπο - ρι κά ευ ρω παϊκή οι κο νο μία). Κο ντά ο «σύ ντρο φος της χώ ρας μας» Σαρ κο ζύ, δί πλα οι νέ οι Βρε τα νοί η - γέ τες κη ρύσ σουν την λι τό τη τα. Το πιο με γά λο πλά - νο σε βά ρος των ερ γα ζο μέ νων σε ό λο το με γα λείο του. Το με γά λο α φε ντι κό το χρη μα τι στη ρια κό κε φά - λαιο, δι κα στής. (ξέ ρεις.. αυ τοί που ζουν α π τον τί μιο ι δρώ τα τους.. αυ τοί που πριν λί γα χρό νια με την «προσ δο κία κέρ δους» έ κα ναν τα τρό φι μα α πρό σι τα και κα τα δί κα σαν λα ούς στη πεί να αυ τοί που δυο χρό νια τώ ρα, μοι ρά ζουν τις ζη μιές τους στα κρά - τη ) Απο σβο λω μέ νες μα και τρο μο κρα τη μέ νες η γε - τι κές φι γού ρες ε νός ά θλιου με τα πο λι τευ τι κού το - πίου λοι δο ρούν (α λή θεια ποιους) τρο μο κρα τούν με την σει ρά τους και δια βου λεύο νται για το ιε ρό : τη σω τη ρία του πο λι τι κού και οι κο νο μι κού συ στή μα τός τους. Οι βαλ τοί κι οι α νό η τοι μι λούν γα κά θαρ ση «στην ελ λη νι κή τρα γω δία». Ως τώ ρα α ντι πα θού σα τον στόμ φο στην σύγ χρο νη εκ δο χή της αρ χαίας τρα γω δίας, τώ ρα ε ξορ γί ζο μαι με τα ψεύ τι κα νοή μα - τα. Όχι! εν εί μα στε ί διοι! Ναι! Έχου με ευ θύ νη! Γι αυ τούς που μας κυ βέρ νη σαν και μας κυ βερ - νούν. Φα νή κα με ι στο ρι κά λί γοι, μι κροί, α δύ να μοι, δι - χα σμέ νοι, μπο ρεί κι α νό η τοι. Μα αυ τός που δεν τα κα τά φε ρε να στα µα τή σει την α δι κία δεν ή τα νε πο τέ ί διος µε αυ τόν που έ - πρα ξε ά δι κα. Αφή στε ή συ χη την α ξιο πρέ πεια της α ρι στε ράς. Αφή στε α κό μη ή συ χη την α ξιο πρέ πεια του αν θρώ - που της δου λειάς, που γε λα σμέ νος αλ λά και συ χνά μέ σα στην ι διο τέ λεια του, υ πήρ ξε πρώ τι στα θύ μα κι ό χι θύ της. Να μι λή σου με τώ ρα πριν εί ναι αρ γά! Να πά με σε ό λους τους νέ ους, στα παι διά μας, τους μα θη τές μας που δε θά χουν δει και δε θα μπο - ρούν να ξέ ρου ν: α νά με σα στη συλ λο γι κή σύμ βα ση ερ γα σίας και στη προ σω πι κή συμ φω νία εί ναι το ό ριο α νά με σα στην «εκ με τάλ λευ ση και την αν θρώ πι νη δου λεία». Να πού με στα παι διά ό τι η σύ ντα ξη εί ναι δι καίω μα ζωής κι ό χι ε πί δο μα α νη μπο ριάς (που δί νε - ται με οι κο νο μι κά κρι τή ρια). Εί ναι η πε ρη φά νια του η λι κιω μέ νου που την οι κο δό μη σε με πολ λών χρό νων μόχ θο, που έ ζη σε και θέ λει να φύ γει α π τη ζωή χω - ρίς να χρω στά ει σε κα νέ να, μή τε και στα παι διά του! Λε η λά τη σαν τα α πο θε μα τι κά, α νέ χτη καν την ει σφο - ρο δια φυ γή, ξε κο κα λί σα νε με τις φαρ μα κευ τι κές ε - ται ρίες, τα δια γνω στι κά κέ ντρα και τα ι διω τι κά και δη μό σια θε ρα πευ τή ρια τους κλά δους υ γείας και τώ - ρα γί νο νται σπόν σο ρες των ι διω τι κών α σφα λι στι κών. Ο Μη τσο τά κης τη δε κα ε τία του 90 ή ταν ο πρώ τος που α να κοί νω σε ε πί ση μα ό τι το κρά τος δεν εγ γυά - ται τις συ ντά ξεις. Τώ ρα ο σο σια λι στής Πα παν δρέ ου κι ο υ πουρ γός Λομ βέρ δος μας α να κοι νώ νουν την βιω σι μό τη τα του συ στή μα τος α νά μή να. Τό τε, δυο πω λη τές ι διω τι κών α σφα λι στη ρίων χτυ πού σαν κά θε α πό γε μα την πόρ τα μας. Τώ ρα δεν γί νε ται ού τε αυ - τό! Ίσως ξέ ρουν ό τι δεν έ χου με να δώ σου με ί σως φο βού νται πε ρισ σό τε ρο την ορ γή μας. Κυ βερ νώ ντες, νο µο θε τού ντες και δη µό σιοι λει - τουρ γοί έ χουν ο νο µα τε πώ νυ µο. Τους δια βε βαιώ - νου µε ό τι ο κό σµος έ χει µνή µη! Μί ζες. Όταν δω ρο δο κείς δί νεις λί γα για να βγά - λεις πολ λά. Ο για τρός τα παίρ νει για να που λή σει η αγ γλι κή De Puy. Ο ε φο ρια κός τα παίρ νει για να γλυ τώ σει ο ε πι χει ρη μα τίας πολ λά. Ο κυ βερ νη τι κός λα δώ νε ται για να πα ρα λά βει έ να δρό μο δο λο φό νο πέ ντε φο - ρές πά νω α πό την α ξία του. Η Siemens δί νει στα κόμ μα τα ε ξου σίας για να βγά λει πό σα; Το με γα λείο της υ γιούς ε πι χει ρη μα τι κής δρα στη - ριό τη τας! Χόρ τα σε η ψεί ρα και βγή κε στο για κά. Επι θυ µού µε κι ο νει ρευό µα στε την α πά ντη ση µιας τά ξης. Μην ε πι τρέ ψου µε στον ε αυ τό µας να πρά ξου µε για τί πο τα λι γό τε ρο! Για την Ρι ζο σπα στι κή Ανα νεω τι κή Κί νη ση Εκπαι δευ τι κών, Α.Σ. «Στά ση πλη ρω µών»=απο δο χή των εκ βια σµών των κα πι ταλη στώ ν Για έ να ευ ρύ τα το τμή μα πο λι τι κών δυ νά - μεων αλ λά και για αρ κε τούς πα νε πι στη μια - κούς, οι κο νο μο λό γους και άλ λους δη μο σιο - λό γους, εί ναι κοι νή η α πά ντη ση που κα τ' αυ τούς πρέ πει να δο θεί- α πέ να ντι στην κρί - ση και την πρω τό γνω ρη ε πί θε ση που α ντι - με τω πί ζει ο λαός και οι ερ γα ζό με νοι της χώ - ρας. Όλοι αυ τοί υ πο στη ρί ζουν πως η ά με ση και μο νο με ρής παύ ση πλη ρω μών των το κο - χρε ο λυ σίων α πο τε λεί το θε μέ λιο λί θο της α πά ντη σης στο πρό βλη μα. Πά νω σε αυ τό το θε μέ λιο λί θο τους χτί - ζουν και μια ο λό κλη ρη πο λι τι κή πρό τα ση. Αλλος την α πευ θύ νει στην «κοι νω νία», άλ - λος δει λά αλ λά κα θα ρά- στις δυ νά μεις που θα α πε λευ θε ρω θούν α πό «α ρι στε ρά» του ΠΑ ΣΟ Κ, εν δε χό με νο που πρέ πει να ι σχυ ρο - ποιή θη κε σε πολ λά μυα λά με τά τα τρία «πα - ρών» στη Βου λή. Ο τρί τος την α πευ θύ νει στο «μα ζι κό κί νη μα και στις δυ νά μεις της Αρι στε ράς». Σε κά θε πε ρί πτω ση η πρό τα ση εί ναι ί δια α πό ό λους αυ τούς και α νε ξάρ τη τα το πού ι - σχυ ρί ζο νται ό τι την α πευ θύ νουν. Ιδια πριν α πό ό λα ως προς το ποιο εί ναι το πρό βλη μα που πρέ πει να α ντι με τω πι στεί: το χρέ ος που δια πι στώ νουν ό τι δεν το α ντι - με τω πί ζει η πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης με τα μέ τρα του μη χα νι σμού. Ιδια ως προς τα διε - θνή πα ρα δείγ μα τα που ε πι κα λού νται (Αργε - ντι νή, Εκουα δόρ) ως «προ η γού με να» για να ι σχυ ρι στούν ό τι η παύ ση πλη ρω μών έ χει συμ βεί και μπο ρεί ά ρα να ξα να συμ βεί. Ιδια ως προς την ε ξέ λι ξή της, την «πο λι τι κή κλι - μά κω ση» που πρέ πει και μπο ρεί να έ χει κα - τ αυ τούς μια τέ τοια ε πι λο γή (ε θνι κο ποίη ση τρα πε ζών, έ ξο δος α πό Ο ΝΕ, υ πο τί μη ση της δραχ μής κ.λπ.). Ακό μα και η δο μή των άρ - θρων που ε δώ και ε βδο μά δες μά χο νται υ - πέρ αυ τής της πρό τα σης ε πα να λαμ βά νε ται η ί δια. Η μο να δι κή τους δια φο ρά εί ναι ί σως οι ε - πι θε τι κοί προσ διο ρι σμοί με τους ο ποίους οι συ ντά κτες τους ε πι λέ γουν να χα ρα κτη ρί - σουν την πρό τα σή τους. Άλλοι τη βα φτί - ζουν «προο δευ τι κή διέ ξο δο», άλ λοι «α ντι κα - πι τα λι στι κό πρό γραμ μα πά λης», άλ λοι «μέ - τω πο α να τρο πής». Σε κά θε πε ρί πτω ση ό λα αυ τά τα σχέ δια πε ρι γρά φο νται και α να φέ ρο νται κυ ρίως ως οι ε πεί γου σες α να γκαιό τη τες που πρέ πει ά - με σα να υ λο ποιη θούν. εν εί ναι, λοι πόν, ά - στο χη η ε ρώ τη ση. Ποιος, ποια πο λι τι κή ε ξου σία και κυ βέρ - νη ση θα α να λά βει να υ λο ποιή σει τα σχέ δια αυ τά; Η α πά ντη ση στο ε ρώ τη μα α πό δια φό - ρους δεί χνει, πα ρά τις δια φο ρε τι κές α πο - χρώ σεις, να 'ναι κοι νή. Στην ου σία ξα να σερ - βί ρουν την ο νεί ρω ξη της δη μιουρ γίας μιας προο δευ τι κής κυ βέρ νη σης, α πό την με τα - νιω μέ νη σο σιαλ δη μο κρα τία μέ χρι και την ε - ξω κοι νο βου λευ τι κή α ρι στε ρά, που με την ε - νερ γη τι κή στή ρι ξη του λα ού θα διεκ δι κή σει μια ου σια στι κή ε πα να δια πραγ μά τευ ση του χρέ ους και θα βά λει τη χώ ρα σε τρο χιά α - νά πτυ ξης. υ στυ χώς δυ νά μεις, δια νοού με νοι και στε λέ χη που α να φέ ρο νται στο λαϊκό ερ γα - τι κό κί νη μα και α γω νί ζο νται να δώ σουν («φι - λο λαϊκή», «προο δευ τι κή», «α ντι κα πι τα λι στι - κή») λύ ση στο «πρό βλη μα του χρέ ους» εί ναι πο λι τι κοί ό μη ροι των εκ βια σμών του συ στή - μα τος και σχε διά ζουν συ νει δη τά ή ό χι «λύ - σεις» στο πλαί σιό του. Ας δού με τα δε δο μέ να. Η α στι κή τά ξη της χώ ρας για να «δια σω - θεί» και να «α να πα ραχ θεί» ως άρ χου σα τά - ξη μέ σα στον κυ κεώ να της κρί σης και των α ντι θέ σεων δεν στο χεύει ού τε ε πι διώ κει την ε ξά λει ψη ή έ στω τη ση μα ντι κή μείω ση του χρέ ους στους ι μπε ρια λι στές. Κα τα φεύ γει στο «μη χα νι σμό στή ρι ξης» για να α να βαθ μί σει τους ό ρους ε ξάρ τη σης και υ πο τέ λειας στο ι μπε ρια λι στι κό κε φά - λαιο. εν σχε διά ζει την «πα ρα γω γι κή α να - συ γκρό τη ση» της χώ ρας αλ λά το ξε πού λη - μα κά θε πλου το πα ρα γω γι κής της δυ να τό - τη τας. Σε αυ τό το φό ντο εί ναι πραγ μα τι κός τρα - γέ λα φος να δια τυ πώ νο νται «α πέλ πι δες ευ - χές» για την α ντι με τώ πι ση του χρέ ους, που ου σια στι κά α να ζη τούν (κυ βερ νη τι κούς;) συμ μά χους στο α στι κό στρα τό πε δο για να α ντι με τω πί σουν την κα τα στρο φή του ι μπε - ρια λι στι κή τυ φώ να. Το μό νο που πραγ μα τι κά ε πι διώ κει η α - στι κή τά ξη της χώ ρας εί ναι η ι σο πέ δω ση κά θε ερ γα τι κής-λαϊκής κα τά κτη σης και δι - καιώ μα τος. Με αυ τό και μό νον αυ τό τον ό - ρο έ χει δε σμευ τεί στους ι μπε ρια λι στές, χω - ρίς καν να έ χει πά ρει υ πό σχε ση ό τι θα της «τα βο λέ ψουν» τε λι κά, ώ στε να ξα να βρεί μπίζ νες και κά ποιο ρό λο στην πε ριο χή. Στη θύελ λα της κρί σης και των α ντα γω νι σμών που μαί νο νται, δεν μπο ρεί ού τε να ζη τη - θούν ού τε να δο θούν τέ τοιες υ πο σχέ σεις. Στο χεύει και ελ πί ζει στην «ο ρι στι κή» συ ντρι - βή της ερ γα τι κής τά ξης και του λα ού για να συ νε χί σει να έ χει την ι μπε ρια λι στι κή στή ρι - ξη. Αυ τό α κρι βώς δη λώ νουν ό λοι οι βα σι κοί πο λι τι κοί της εκ φρα στές μέ ρα-νύ χτα, που έ χουν φτά σει να κά νουν δη μό σια «αυ το κρι - τι κή» για τί δεν έ χουν τσα κί σει τε λείως το λαό και «κω λυ σιερ γούν» 30 χρό νια τώ ρα! Και βέ βαια αυ τό α κρι βώς κά νει η κυ βέρ νη - ση με τα αλ λε πάλ λη λα μέ τρα και την ά με ση και α προ σχη μά τι στη πα ρου σία-κα θο δή γη - ση των α με ρι κά νων και ευ ρω παίων ι μπε ρια - λι στών. Αυ τή την πο λι τι κή ε φαρ μό ζει με τον εκ - βια σμό της «α ντι με τώ πι σης του χρέ ους» και το πα ρα μύ θι του «νοι κο κυ ρέ μα τος της χώ - ρας», για να α παι τεί την υ πο τα γή του λα ού στη συ ντρι βή των δι καιω μά των του. Οι εκ θέ σεις ι δεών σχε τι κά με την α ντι με - τώ πι ση του χρέ ους και σε ό λες τους τις εκ - δο χές θα ή ταν α πλώς δια σκε δα στι κές αν η κα τά στα ση για τους ερ γα ζό με νους και τη νε ο λαία δεν ή ταν τό σο βάρ βα ρη. Και ο πωσ - δή πο τε εί ναι ι διαί τε ρα αρ νη τι κά ε ντυ πω σια - κό το γε γο νός ό τι στις ση με ρι νές συν θή κες κά ποιοι ε πα να λαμ βά νουν με ά νε ση τη συ - νή θεια της ευ κο λίας που εί χαν α πό τα προ - η γού με να χρό νια. Την ευ κο λία να κα τα θέ τουν έ να «πλή ρες σχέ διο» για πά σα νό σο, βα σι σμέ νο σε δά - νεια της α στι κής οι κο νο μι κής α ντί λη ψης και πα σπα λι σμέ νο με βερ μπα λι σμούς. Σχέ διο με το ο ποίο φα ντά ζο νται πως ό λα τα «τα - κτο ποιούν» και το ο ποίο μά λι στα θεω ρούν ό τι «αρ πά ζει και την ευ και ρία» να τους φέ - ρει στο «κέ ντρο» της πο λι τι κής ζωής, να τους κά νει δη μο φι λείς, να τους κά νει πό λο, κόμ μα, πα ρά γο ντα ρύθ μι σης των πο λι τι κών ε ξε λί ξεων. εν εί ναι οι κο νο μι κό το πρό βλη μα που α - ντι με τω πί ζει ο λαός και η χώ ρα. εν θα πά - ρει κου ρά γιο ο λαός με λο γι στι κές πρά ξεις στα βι βλία του κα πι τα λι στι κού συ στή μα τος. Υπάρ χει η α νά γκη να α να ζη τη θούν στό - χοι και μορ φές, να ε νι σχυ θεί η πιο πλα τιά κοι νή δρά ση, για να μπαί νουν στη λο γι κή και την πρα κτι κή της μα ζι κής πά λης ο λοέ να με γα λύ τε ρα τμή μα τα ερ γα ζο μέ νων και νε ο - λαίας. Υπάρ χει η α νά γκη μέ σα α πό αυ τή τη δια δι κα σία να γί νει ο λαός και η νε ο λαία δύ - να μη και σώ μα πά λης ε νά ντια στο σύ στη μα και στον ι μπε ρια λι σμό. Αυ τές τις πο λι τι κές α νά γκες πρέ πει να α - να δειχ θούν μέ σα στο λαό και στους ερ γα - ζό με νους α ντί να α να πα ρά γο νται οι εκ βια - σμοί και οι α πο προ σα να το λι σμοί των κα πι - ταλη στών. Αν δεν α ντι με τω πι στούν αυ τές οι α νά γκες, κα μιά «α να κού φι ση» δεν θα βρει ο λαός, κα μιά «α νόρ θω ση» δεν θα συμ - βεί για τη χώ ρα, κα μιά «κοι νω νι κή α να γέν - νη ση» δεν θα πέ σει στα πό δια μας. Μπα µπί λης η µή τρης Αγω νι στι κές Κι νή σεις Εκπαι δευ τι κών στα Φρο ντι στή ρια Α.Κ.Ε.Φ. 7

8 8 εν πέρασε η απόλυση του προέδρου του ΣΕΦΚ Σ ε μία πε ρίο δο που οι ερ γα ζό με νοι και οι ά νερ γοι, η νε ο λαία και οι συ ντα ξιού χοι βιώ νουν μια γε νι κευ μέ νη και βάρ βα ρη ε πί - θε ση στα δι καιώ μα τά τους... Σε μια πε ρίο δο που η κυ βέρ νη ση του ΠΑ ΣΟΚ και η τρόι κα του ιε θνούς Νο μι σμα τι κού Τα - μείου, της Ευ ρω παϊκής Ένω σης και της Ευ ρω - παϊκής Κε ντρι κής Τρά πε ζας γκρε μί ζουν τις κα - τα κτή σεις δε κα ε τιών... Σε μια πε ρίο δο που το με γα λειώ δες κί νη μα ε νά ντια στην α ντι λαϊκή πο λι τι κή και κά θε φω - νή α ντί στα σης χτυ πιέ ται με τρο μο κρα τία και κα τα στο λή... Σε μια πε ρίο δο που ο ΣΕ ΦΚ δί νει σκλη ρή μά - χη για να προ α σπί σει και να ε πε κτεί νει τα δι - καιώ μα τα των ερ γα ζο μέ νων του κλά δου στη δια πραγ μά τευ ση της νέ ας Συλ λο γι κής Σύμ βα σης Εργα σίας (ΣΣΕ)... Το σω μα τείο δί νει τη μά χη ε νά ντια στην ερ - γο δο τι κή αυ θαι ρε σία. Η προ σπά θεια α πό λυ σης του προέ δρου του ΣΕ ΦΚ, Πέ τρου Μα ρα φή, με την κυ νι κή αι τιο λό γη ση ό τι «συμ με τεί χε σε ό - λες τις α περ γίες που προ κή ρυ ξε το σω μα τείο, ε νώ κα λού σε με τα κεί με να του σω μα τείου τους υ πό λοι πους κα θη γη τές σε α ντί στα ση στην ερ - γο δο τι κή αυ θαι ρε σία και την α ντι λαϊκή κυ βερ - νη τι κή πο λι τι κή» δεν πέ ρα σε. Χά ρη στην ά με - ση α ντί δρα ση του ΣΕ ΦΚ, τις πα ρεμ βά σεις ε - κλεγ μέ νων συν δι κα λι στών και τη δη μο σιο ποίη - ση του θέ μα τος, η ερ γο δο σία υ πο χώ ρη σε και η α πό λυ ση α να κλή θη κε. Ο ΣΕ ΦΚ δεν πρό κει ται να α νε χτεί την ποι νι - κο ποίη ση της α περ γίας και του α γώ να. ί νει τη μά χη με ό λες του τις δυ νά μεις, μα ζί με ό λο το εκ παι δευ τι κό και ερ γα τι κό κί νη μα για να ε πα - να προσ λη φθεί ό ποιος ερ γα ζό με νος α πο λύε ται, ε πει δή διά λε ξε το δρό μο του α γώ να και της α - ξιο πρέ πειας. Συ νε χί ζει να πα λεύει μα ζί με ό - λους τους συ να δέλ φους κα θη γη τές για την τή - ρη ση σε κά θε φρο ντι στή ριο της ΣΣΕ. Συ νε χί ζει να πα λεύει για την α να τρο πή της πο λι τι κής της κυ βέρ νη σης- ΕΕ- ΝΤ που υ πο νο μεύει το πα - ρόν μας και υ πο θη κεύει το μέλ λον μας. Στην αλ λη λεγ γύη η δύ να μη, στον α γώ να η νί κη! Υ ΝΑ ΜΩ ΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΩ ΜΑ ΤΕΙΟ - ΑΛ ΛΑ ΖΟΥ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Όλοι/ες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΦΚ Τετάρτη 7 Ιουλίου 19:30 µ.µ. στα γραφεία του σωµατείου Στα όρια «Η ΑΡΕΝΑ» Ε νας αιώ νας φαί νε ται να έ χει πε ρά σει α πό την ε πο χή που ο πρω θυ πουρ γός Γεώρ γιος Με γα ρο μά ξι μος ο Βρα χύς υ πο σχό - ταν λε φτά με τη σέ σου λα, σο σια λι σμό με το τσου βά λι, πρα - σι νο α να νά πτυ ξη με τη βού λα και ά φθο νους άλ λους λα γούς με πε - τρα χή λια. Και ό ντως πέ ρα σε έ νας αιώ νας, με την ό πι σθεν, σε μια πρω το φα νή στην ι στο ρία ο πι σθο δρο μι κή χρο νι κή συ μπύ κνω ση. Υπό τη στι βα ρή η γε σία της Τρόι κας των ευ ρω ντα βατ ζή δων, ευ ρω ρα - ντιέ ρη δων, ευ ρωτ ζο γα δό ρων και ευ ρω - μα φιό ζων, την υ ψη λή ε πο πτεία της πα - γκό σμιας αρ χής του ιαρ κούς Νο μι σμα - τι κού Τρό μου και, βε βαίως, την πει θή - νια και με υ περ βάλ λο ντα ζή λο συμ μόρ - φω ση του πρω θυ πουρ γού και των ε πι - τε λών του, η κα τα ρα σθεί σα προ μη νών βαρ βα ρό τη τα ε πε λαύ νει με πρω το φα - νείς τρό πους και α πί στευ τη τα χύ τη τα, α πει λώ ντας να α φα νί σει δια μιας λαι - κούς κό πους και κα τα κτή σεις δε κα ε - τιών. Όπως ε κ των υ στέ ρων α πο δει κνύε ται με α σφά λεια, το φαι νό με νο αυ τό της πα ρα πο λι τι κής τέ χνης, ο α μνο πρε πής α - πέ να ντι στους ι σχυ ρό τε ρους και λυ κο - πρε πής α πέ να ντι στους υ πό λοι πους, πρω θυ πουρ γός, σκο πί μως ε ξα πά τη σε τους ψη φο φό ρους, κα λώ ντας τους α πό προ ε κλο γι κού άμ βω νος στο πε ρί φη μοκαι προοιω νι ζό με νο δη μα γω γι κώς ως ά - κρως ελ πι δο φό ρο για τους ή δη χει μα - ζό με νους ερ γα ζό με νους και α νέρ γους- «ρα ντε βού στις κάλ τσες». Ο μεν αρ χι - τρα πε ζί της της χώ ρας κύ ριος Προ βο κα - το ρό που λος ε πι βε βαίω σε ό τι ο πρω θυ - πουρ γός ή ταν α πο λύ τως ε νή με ρος προ - ε κλο γι κά για τα χρέη και τα ελ λείμ μα - τα, οι δε νευ ρο ζω νι κοί άρ χο ντες εί χαν ή δη αρ χί σει νω ρίς νω ρίς τις συ νεν νοή - σεις για τα κο λα σμέ να μελ λού με να. Κά ποιοι έ φται ξαν, κά ποιοι άλ - λοι θα πρέ πει να πλη ρώ σουν, ως συ νή θως. Μό νο που τώ ρα η πλη - ρω μή θα πρέ πει να ι σο δυ να μεί με α πό λυ τη οι κο νο μι κής και κοι νω - νι κή πε ρι θω ριο ποίη ση των δεύ τε ρων, στο πει ρα μα τό ζωο που ε πι - λέχ θη κε αρ χι κά, στον υ πό λοι πο ευ ρω παι κό νό το στη συ νέ χεια, στην Ευ ρώ πη ο λό κλη ρη εν τέ λει. Η α να τρι χια στι κή, στο βά θος και τα με γέ θη της πλη βειο ποίη ση των πολ λών εί ναι α πό λυ τη α παί τη - ση των λί γων, στο πλαί σιο της διαρ κώς πιο α νη λε ούς και ά γριας φά σης του κα - πι τα λι σμού των και ρών μας. Ατυ χώς για τις δια βό η τες α γο ρές και τους α νά τον κό σμο εκ φρα στές τους, τα πει ρα μα τό ζωα ε νίο τε α ντι στέ κο νται, και α κό μη συ χνό τε ρα α νη συ χούν τους κυ νι - κούς πα τρί κιους. Πο τά μια λα ού ξε χει λί - ζουν κά θε τό σο τις πό λεις της χώ ρας αρ - νού με να να υ πο ταχ θούν οι κειο θε λώς στις προ θέ σεις των δη μίων, και τρο μά - ζο ντάς τους με το πλή θος, την α πο φα - σι στι κό τη τα και τη δύ να μή τους. Ο έ νας κα τό πιν του άλ λου οι εκ πρό σω ποι της ε - ξου σίας, τω ρι νής και πα ρελ θου σών, α - πο φεύ γουν να ε κτε θούν σε δη μό σια θέα, φο βού με νοι την ορ γή των πολ λών. Μάλ λον φτά νει η ώ ρα για την κλι μά κω ση μιας ι στο ρι κής φά σης της λαι κής α ντί - στα σης. Ας τα δώ σου με ό λα. Η α πό φα - ση ας μας βγά λει τώ ρα στον δρό μο, προ - τού η α πό γνω ση μας ο δη γή σει αύ ριο στο ρο μο κα εί τιο. (Η στή λη εί ναι συ νή θως χιου μο ρι στι - κή. Αυ τή τη φο ρά δεν τα κα τά φε ρε και τό σο. Εί ναι κα τά τι δύ σκο λο, στους και - ρούς αυ τούς της δυ σθυ μίας, της ορ γής και της α ντί στα σης). Ν. Κου νε νής τεύχος 38

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Aπεργίες ΠOΣΔEΠ: 48ωρη 24-25/1, 3ήμερη 31/1, 1-2/2 διαρκείας από 5/2 Ώρα να ξεσηκωθούν απεργιακά όλα τα συνδικάτα βλέπε σελίδες 3, 4, 5, 6, 7

Aπεργίες ΠOΣΔEΠ: 48ωρη 24-25/1, 3ήμερη 31/1, 1-2/2 διαρκείας από 5/2 Ώρα να ξεσηκωθούν απεργιακά όλα τα συνδικάτα βλέπε σελίδες 3, 4, 5, 6, 7 κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη 24 Γενάρη 2007 Νο 752 τιμή 1,50 ευρώ www.sek-ist.gr Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα Tρομοϋστερία για τους κουκουλοφόρους H ΠOΛITIKH THΣ ENTAΣHΣ ΔEN ΘA ΠEPAΣEI βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητές -εργάτες μαζί

Φοιτητές -εργάτες μαζί Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη www.sek-ist.gr 7 Φλεβάρη 2007 Νο 754 τιμή 1,50 ευρώ τιμή ενίσχυσης 2,00 ευρώ γυρίστε στις σελίδες 6, 7 H ANAΘEΩPHΣH NAYAΓHΣE OI KATAΛHΨEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός)

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) KEIMENO: Υ π τγος ε.α Βα σίλειος Διά με σης, τ. Κα θη γη τής ΣΣΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ο με γά λος αυ τός πνεύ μο νας

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα