Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα."

Transcript

1 Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, Αθήνα, τηλ , , , e - m a i l : s e f s e f k. g r ι σ τ ο σ ε λ ί δ α : w w w. s e f k. g r Ι ο ύ ν ι ο ς - Ι ο ύ λ ι ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς Α ρ ι θ µ ό ς φ ύ λ λ ο υ 3 8 Να ανατρέψουμε τα αντεργατικά μέτρα Κυβέρνησης-ΔΝΤ-ΕΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 1

2 2 EΠΙ ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ού τε έ να έν ση µο υ πε ρα ξία στον ερ γο δό τη ο κό σµος των εργαζοµένων στα φρο ντι στήρια: ει δή σεις σχό λια κα ταγ γε λί ες αλληλεγγύη ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σύμ φω να με το νό μο 1545/1985, για να δι - καιού ται ε πί δο μα ο ά νερ - γος πρέ πει να έ χει πραγ μα - το ποιή σει 125 η μέ ρες ερ γα - σίας. Τα η με ρο μί σθια αυ τά πρέ - πει να έ χουν πραγ μα το ποιη θεί στους τε λευ ταίους 14 μή νες πριν α πό τη λύ ση της ερ γα σια κής σχέ σης. εν λαμ βά νο νται υ πό ψη τα η με ρο μί σθια του τε λευ ταίου δί μη νου. Ο α σφα λι σμέ νος ά νερ - γος που ε πι δο τεί ται για πρώ τη φο ρά, πρέ πει να έ χει πραγ μα το - ποιή σει και 80 η με ρο μί σθια κα τ έ τος, στο α μέ σως προ η γού με να α πό την έ ναρ ξη της ε πι δό τη σης 2 έ τη. Εάν υ περ βού με τα ό ρια Άδεια και Επί δο μα Άδειας Υ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ Α ΠΟ ΖΗ ΜΙΩ ΣΗΣ Α ΕΙΑ Σ Για κά θε μή να ερ γα σίας δι καιού μα στε 2 μέ σα η - με ρο μί σθια. Αρχί ζου με να με τρά με α πό τό τε που άρ χι σε η προ η γού με νη ά δεια. Πρα κτι κός τρό πος: Μή νες ερ γα σίας Μι σθός Ημε ρο μί σθια 1 μή νας 2/ μή νες 4/ μή νες 6/ μή νες 8/25 8 5μή νες 10/ μή νες 12/ μή νες 14/ μή νες 16/ μή νες 18/25 18 Πα ρα τή ρη ση: για τους ερ γα ζο μέ νους που δεν ερ γά ζο νται κά θε μέ ρα, για την ε φαρ μο γή των α - νω τέ ρω, ως μή νας λο γί ζο νται οι 25 μέ ρες ερ γα - σίας(π.χ. αν έ νας ερ γα ζό με νος ερ γά στη κε μέ σα σε 4 μή νες 75 μέ ρες δι καιού ται ως α πο ζη μίω ση α δείας 6 η με ρο μί σθια) Υ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ Ε ΠΙ Ο ΜΑ ΤΟΣ Α ΕΙΑ Σ Για κά θε μή να ερ γα σίας δι καιού μα στε 2 μέ σα η - με ρο μί σθια. Αρχί ζου με α πό τό τε που άρ χι σε η προ η γού με νη ά δεια. Αν βγαί νουν ό μως πά νω α - πό 13, ε μείς παίρ νου με μό νο 13 η με ρο μί σθια. Πρα κτι κός τρό πος: Μή νες ερ γα σίας Μι σθός Ημε ρο μί σθια 1 μή νας 2/ μή νες 4/ μή νες 6/ μή νες 8/25 8 5μή νες 10/ μή νες 12/ μή νες και ά νω 1/2 13 ε πι δό τη σης, τό τε η μέ τρη ση των εν σή μων για το ε πό με νο ε πί δο μα α νερ γίας αρ χί ζει α πό την στιγ μή της νέ ας πρόσ λη - ψης. Γι' αυ τό διεκ δι κού με ό λα τα έν ση μα και της κα λο και ρι - νής προ ε τοι μα σίας και του Σε - πτεμ βρίου, γι' αυ τό συ νε χί ζου - με να πα λεύου με, για να γί νει πρά ξη το πλή ρες ω ρά ριο = πλή ρη έν ση μα. Ο ά νερ γος, του ο ποίου η ερ γα σια κή σχέ ση τερ - μα τί ζε ται με οι κιο θε λή α πο χώ - ρη ση, δεν α πο κτά δι καίω μα ε πι - δό τη σης (σ.σ. ε πι ση μαί νου με ό τι η δια δι κα σία αυ τή α πο τε - λεί τη νέα φόρ μα α πο λύ σεων για να γλι τώ νουν οι ερ γο δό τες Νί κη του κι νή µα τος αλ λη λεγ γύης η α πε λευ θέ ρω ση του Μά ριου Ζέρ βα Ο συ νά δελ φος γυ μνα στής Μά ριος Ζέρ βας συμ με τεί χε στην με γά λη α - περ για κή κι νη το ποίη ση της Πέ μπτης 11 Μαρ τίου ε νά ντια στα οι κο νο μι - κά μέ τρα, ό πως και χι λιά δες άλ λοι ερ γα ζό με νοι, προ φυ λα κί στη κε με μο - να δι κό στοι χείο τις ψευ δείς κα τη γο ρίες των α στυ νο μι κών που τον συ νέ - λα βαν στη διάρ κεια της πο ρείας και πα ρ ό τι υ πήρ χαν δε κά δες αυ τό πτες μάρ τυ ρες που κα τήγ γει λαν την α ναί τια σύλ λη ψη, με τα ξύ των ο ποίων και μέ λη Σ πρω το βάθ μιων σω μα τείων, αυ τοί δεν ε ξε τά στη καν α πό τον α - να κρι τή. Στις 15/4 έ γι νε δια δή λω ση της Πρω το βου λίας Αλλη λεγ γύης και στις 21/4: πα ρέμ βα ση στο υ πουρ γείο ι καιο σύ νης των πρω το βάθ μιων σω μα τείων. Στις 23/4 αποφυλακίστηκε. την α πο ζη μίω ση). Με τά πά ρο - δο 60 η με ρών α πό τη λύ ση της ερ γα σια κής σχέ σης, ε πέρ χε ται α - πό σβε ση του δι καιώ μα τος για ε - πι δό τη ση (σ.σ. Το επίδομα αρχίζει να μετρά 7 μέρες μετά την απόλυση. Κά θε μέ ρα που καθυστερούμε, μειώνεται και το ε πί δο μα α νερ γίας). Το βα σι κό ε πί δο μα α νερ γίας εί ναι το 55% του η με ρο μι - σθίου του α νει δί κευ του ερ γά - τη. Αυ τό ση μαί νει ό τι πά νω α - πό 396,37 ευ ρώ μέ σες μη - νιαίες α πο δο χές παίρ νου με πλή ρες ε πί δο μα (454,25 ευ ρώ με προ σαύ ξη ση 10% για κά θε μέ λος της οι κο γέ νειας). Με Ο συνάδελφος Ντίνος Παλαιστίδης επαναπροσλήφθηκε από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ Μες στην κα ται γί δα της ε πί - θε σης Κυ βέρ νη σης-εε- ΝΤ η πρώ τη νί κη. Στις 18 Φλε βά ρη ο συ νά δελ φος Ντί νος Πα λαι στί δης ε πα να προσ λή φθη κε α πό τις εκ - δό σεις Α ΓΡΑ. Εί χε α πο λυ θεί στις 13/1 για τί διεκ δί κη σε τα δι - καιώ μα τά του. Ο Σύλ λο γος Εργα ζό με νων στα Φρο ντι στή ρια Κα θη γη τών γνω ρί ζει τη δρά ση του Ντί νου για τα ερ γα τι κά δι - καιώ μα τα στο χώ ρο των ερ γα ζο - μέ νων στα βι βλιο πω λεία, την α - νι διο τε λή στά ση του, την ταύ τι - ση της ζωής του με το α κη δε - μό νευ το ερ γα τι κό κί νη μα, την αλ λη λεγ γύη του σε κά θε α πο λυ - μέ νο και διω κό με νο α πό τους κα θε στω τι κούς μη χα νι σμούς. Τα μέ λη του ΣΕ ΦΚ, πρω το βάθ μια σω μα τεία του εκ παι δευ τι κού και ερ γα τι κού κι νή μα τος αλ λά και αλ λη λέγ γυοι στή ρι ξαν τις α - περ γίες των ερ γα ζο μέ νων στην «Α ΓΡΑ», ή ταν δί πλα στους α - περ γούς στις συ νε χείς κι νη το - ποιή σεις έ ξω α πό την «Α ΓΡΑ» μέ χρι τη νί κη. ΤΟ μέ σες μη νιαίες α πο δο χές α πό 198,19 έως 396,36 ευ ρώ παίρ νου με μό νο το 75% του ε - πι δό μα τος (340,68 ευ ρώ). Έως 198,18 ευ ρώ μέ σες μη - νιαίας α πο δο χές παίρ νου με 50% του ε πι δό μα τος (227,12 ευ ρώ). ε ν πα ζα ρεύου με ού τε τον α ριθ μό των εν σή μων ού τε τον α ριθ μό των ω ρών, ά ρα και το ύ ψος των ει σφο ρών στο Ι ΚΑ. Όταν οι ερ γο δό τες δη λώ νουν λι γό τε ρες ώ ρες, τό τε οι ερ γα - ζό με νοι παίρ νουν μειω μέ νο ε - πί δο μα ο λο φο νι κή ε πί θε ση στη συ να δέλ φισ σα Κάρ μεν Μ. ΟΣύλ λο γος των Εργα ζό με νων στα Φρο ντι στή - ρια Κα θη γη τών κα τα δι κά ζει τη δο λο φο νι κή ε πί θε ση ε νά ντια μέ λος του Σω μα τείου Σερ - βι τό ρων Μα γεί ρων και Λοι πών Εργα ζο μέ νων του Κλά δου του Επι σι τι σμού, η ο ποία α πο λύ θη κε α πό το α φε ντι κό-ι διο κτή τη της α λυ σί δας κα φε τε ριών VΙΑ VAI Στέ λιο Κα ρέ ζο και στις 24 Μάρ τη δέχ θη - κε ε πί θε ση α πό α γνώ στους την ώ ρα που κα τευ θυ - νό ταν στο σπί τι της. Τη χτύ πη σαν βά ναυ σα στο κε - φά λι και την ε γκα τέ λει ψαν αι μό φυρ τη και λι πό θυ - μη στην εί σο δο του σπι τιού της. Ο Σύλ λο γος των Εργα ζό με νων στα Φρο ντι στή ρια Κα θη γη τών κα ταγ - γέλ λει την α διάλ λα κτη προ κλη τι κή και τρο μο κρα τι - κή στά ση της ερ γο δο σίας α πέ να ντι στην ερ γα ζο μέ - νη αλ λά και στους εκ προ σώ πους του σω μα τείου στις συ να ντή σεις που έ γι ναν με τους λο γι στές της ε πι χεί ρη σης, για τα δε δου λευ μέ να, τα έν ση μα και την α πο ζη μίω ση. Κα ταγ γέλ λου με ό τι την 23η Μάρ - τη, η μέ ρα που θα γι νό ταν ο τε λι κός δια κα νο νι σμός ο ερ γο δό της, μπρο στά τη μα ζι κή πα ρου σία με λών του σω μα τείου, σή κω σε τη μπλού ζα του κι ε πέ - δει ξε το Ο ΠΛΟ που έ φε ρε στη ζώ νη του. Με τά α - πό μα ζι κές κι νη το ποιή σεις ο ερ γο δό της κα τέ βα λε ό λα τα δε δου λευ μέ να. ικαίωση Το Ει ρη νο δι κείο Χα λα ν δρίου δι καίω σε συ να δέ λ - φι σ σα και υ πο χρέω σε την ε ρ γο δο σία των φρο ντι - στη ρίων «Θε μα τι κό» στα Βό ρεια Προά στια να κα - τα βά λει δια φο ρά δε δου λευ μέ νων, δώ ρα Πά σχα, Χρι στου γέ ν νων, α ρ γιών, ε πί δο μα και α πο ζη μίω ση α δείας, ενημερώσεις γονέων, κα θώς και τη δια - φο ρά του ε πι πλέ ον 15λε πτου, κα θώς το φρο ντι - στή ριο πα ρα βία ζε τη ΣΣΕ και εί χε δι δα κτι κή ώ ρα 60. ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 Τρί μη νη έκ δο ση Σ.Ε.Φ.Κ. -Λό ντου 6, ΑΘΗ ΝΑ, τηλ.: , , EK Ο ΤΗΣ: ιονύσης Αμπάτης ΙΕΥ ΘΥ ΝΤΗΣ: Μιχάλης Κιτσώνας ΑΡ ΧΙ ΣΥ ΝΤΑ ΚΤΗΣ: Νάσια Κοντομήτρου ΥΠΕΥ ΘΥ ΝΟΣ ΕΚ Ο ΣΗΣ: Χρι στό φο ρος Βλά χος ΠΑ ΡΑ ΓΩ ΓΗ: Ν. Κα μπύ λης, Νι κη τα ρά 6, τηλ.: Tα γραφεία του σωματείου από τις 23 Ιουνίου θα είναι ανοιχτά κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 19:30-21:30 μ.μ. τεύ χος 38

3 τεύ χος 38 Η ώ ρα της µά χης Η τελική διαμόρφωση του «πακέτου μέτρων» της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του «μηχανισμού στήριξης» που συμφώνησε με την Ε.Ε. και τους «επαγγελματίες οικονομικούς δολοφόνους» του ΝΤ, αποτελεί κήρυξη πολέμου ενάντια στους εργαζομένους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία. Μειώνουν τους μισθούς και τις συντάξεις και καταργούν ουσιαστικά τα δώρα και τα επιδόματα αδείας. Περιορίζουν ριζικά τις δαπάνες για Παιδεία και Υγεία. Απολύουν χιλιάδες συμβασιούχους και προοπτικά και δημοσίους υπαλλήλους. Απελευθερώνουν τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, την ώρα που η ανεργία παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Αυξάνουν τους άδικούς έμμεσους φόρους. Στο περιβόητο «Μνημόνιο» έχουν ήδη δεσμευτεί για τη ριζική αλλαγή του καθεστώτος των συλλογικών συμβάσεων που θα σημαίνει ουσιαστικά κατάργηση τόσο των κλαδικών συμβάσεων όσο και δυνατότητα αμοιβής κάτω από τα κατώτατα όρια της Εθνικής σύμβασης. Ταυ τό χρο να, α να τρέ πουν τα πά ντα στο α σφα λι στι κό, α φού ό χι μό νο πα ρα τεί νουν τα ό ρια και μειώ νουν τις συ ντά ξεις αλ λά και περ νά με α πό το α να δια νε μη τι - κό στο α ντα πο δο τι κό σύ στη μα α - σφά λι σης. Πλέ ον θα με τρά για τον υ πο λο γι σμό της σύ ντα ξης το σύ νο - λο του ερ γα σια κού βίου. Οι ερ γα - ζό με νοι στα φρο ντι στή ρια με τα με γά λα δια στή μα τα α νερ γίας και την ε κτε τα μέ νη ει σφο ρο δια φυ γή των ερ γο δο τών, θα πά ρου με συ - ντά ξεις πεί νας. Μας λέ νε τα μέ τρα εί ναι α να - γκαία για να σω θεί η οι κο νο μία α - πό την πτώ χευ ση. Κι ό μως την ί δια στιγ μή πα ρα μέ νουν α κέ ραιες οι προ κλη τι κές φο ρο α παλ λα γές των ε πι χει ρή σεων, οι υ πέ ρο γκες α μυ - ντι κές δα πά νες (α να κοι νώ νουν ό τι δή θεν θα μα ζέ ψουν 5 δισ για να «α ντι με τω πί σουν την κρί ση», ε νώ την ί δια στιγ μή έ δω σαν 3,5 δις. για 6 υ πο βρύ χια, εκ των ο ποίων το έ - να γέρ νει, στη γερ μα νι κή πο λε μι - κή βιο μη χα νία και 2,5 δις. στην γαλ λι κή πο λε μι κή βιο μη χα νία για 6 φρε γά τες), το γαϊτα νά κι των δι σε - κα τομ μυ ρίων στις υ περ κο στο λο γή - σεις δη μό σιων έρ γων και προ μη - θειών φαρ μα κευ τι κού-νο σο κο μεια - κού υ λι κού. Οι ερ γα ζό με νοι, που υ φί στα νται α πό το 1985 αλ λε πάλ - λη λα κύ μα τα λι τό τη τας, κα λού νται και τώ ρα να πλη ρώ σουν τη λε η λα - σία του δη μό σιου πλού του. Βρί - σκο νται α ντι μέ τω ποι με μια ε πί θε - ση που δεν α φο ρά τό σο τα δη μο - σιο νο μι κά αλ λά ε πι διώ κει να πά ρει τη ρε βά νς για τις κα τα κτή σεις του ερ γα τι κού και λαϊκού κι νή μα τος. Οι δυ νά μεις του κε φα λαίου και οι πο λι τι κοί εκ πρό σω ποί τους θέ - λουν ητ τη μέ νο τον λαό και τα πει - νω μέ νη την ερ γα τι κή τά ξη, ελ πί - ζο ντας ό τι πά νω στη συ ντρι βή των κι νη μά των θα α να κάμ ψει η κερ δο - φο ρία των κα πι τα λι στών. εν δι - στά ζουν να κου ρε λιά σουν ο ποια - δή πο τε έν νοια «ε θνι κής κυ ριαρ - χίας» και να α παρ νη θούν κά θε ε - πί φα ση «δη μο κρα τίας» κα ταρ γώ - ντας την κοι νο βου λευ τι κή δια δι κα - σία ά σκη σης της οι κο νο μι κής πο - λι τι κής, α πο δε χό με νοι την κα το χή α πό τους εκ προ σώ πους της ΕΕ και της ΝΤ. Και ό λα αυ τά τη στιγ μή που η Ευ ρω παϊκή Ένω ση κά θε άλ - λο πα ρά «α σφα λές κα τα φύ γιο» και στή ριγ μα εί ναι. Αντί θε τα, α πο τε λεί μη χα νι σμό που με θο δεύει και ε πι - βάλ λει τις πιο ε πι θε τι κές τα ξι κές πο λι τι κές ε νά ντια στους ερ γα ζο μέ - νους και την κοι νω νία. Όσο για το ΝΤ έ χει ή δη γρά ψει ι στο ρία ως προς την κα τα κρε ούρ γη ση των ερ - γα τι κών, κοι νω νι κών και πο λι τι κών δι καιω μά των σε πλή θος χώ ρες. Σε αυ τούς λοι πόν, έ χει πα ρα δο θεί ο πλή ρης έ λεγ χος της οι κο νο μι κής πο λι τι κής. Οι α πο λο γη τές της κυ ρίαρ χης πο λι τι κής, έ χουν βαλ θεί να μας πεί σουν ό τι δεν υ πάρ χει άλ λη ε πι - λο γή, ό τι εάν δεν πά ρου με αυ τά τα μέ τρα θα χρε ο κο πή σου με. Στην πραγ μα τι κό τη τα θα χρε ο κο πή σου - με εάν α πο δε χτού με αυ τά τα μέ - τρα, τη συν θή κη του ερ γα σια κού και κοι νω νι κού με σαίω να που με - θο δεύουν. Η σω τη ρία των ερ γα τι - κών και κοι νω νι κών δι καιω μά των σή με ρα περ νά ει μό νο μέ σα α πό την ο λό πλευ ρη ρή ξη με αυ τή την πο λι τι κή. Για τί άλ λος δρό μος υ πάρ - χει: δια γρα φή του λη στρι κού δη - μό σιου χρέ ους, ε θνι κο ποίη ση των τρα πε ζών και των στρα τη γι κών ε - πι χει ρή σεων, ρή ξη με την Ο ΝΕ και την ΕΕ, φο ρο λό γη ση του κε φα - λαίου, ρι ζι κός πε ριο ρι σμός των α - μυ ντι κών και κα τα σταλ τι κών δα πα - νών, α πα γό ρευ ση των α πο λύ σεων, αύ ξη ση των μι σθών, κα το χύ ρω ση του δη μό σιου χα ρα κτή ρα της παι - δείας, της υ γείας και της α σφά λι - σης. Αυ τός εί ναι ο δι κός μας «μο - νό δρο μος», ο μο νό δρο μος του δι - καιώ μα τος στην α ξιο πρέ πεια και την ελ πί δα! Γι αυ τό και σή με ρα χρειά ζε ται πα νερ γα τι κός και παλ λαϊκός ξε ση - κω μός. Τα ση μά δια α πό τις με γά - λες α περ γίες και δια δη λώ σεις, τα πο τά μια της ορ γής που πλημ μύ ρι - σαν τους δρό μους και πο λιόρ κη σαν το κοι νο βού λιο, οι πο λύ μορ φες δρά σεις και κι νη το ποιή σεις, δεί χνουν ό τι σή με ρα συσ σω - ρεύο νται ε κρη κτι κά υ λι κά μέ σα στην ελ λη νι κή κοι νω νία, υ πάρ - χουν δυ να τό τη τες για ερ γα τι κή ε ξέ γερ ση ε νά ντια στο πα κέ το μέ τρων κυ βέρ νη σης, ΕΕ και ΝΤ. Έχου με τη δύ να μη σε αυ τή τη μά - χη να βγού με νι κη τές. Να α πο - κρού σου με την ε πί θε ση αλ λά και να α νοί ξου με νέ ους δρό μους για τη χει ρα φέ τη ση των ερ γα ζο μέ νων. Να συ σπει ρω θού με γύ ρω α πό τα σω μα τεία που ε πι μέ νουν στον α - κη δε μό νευ το τα ξι κό συν δι κα λι σμό, να δώ σου με τη μά χη των α περ γιών και των δια δη λώ σεων, να οι κο δο - μή σου με δο μές λαϊκής αυ τοορ γά - νω σης και αλ λη λεγ γύης σε κά θε γει το νιά. Έτσι ώ στε ό ταν κά πο τε μας ρω - τή σουν τα παι διά μας τι κά να με την ώ ρα της με γά λης μά χης, να πού με: βγή κα με στην πρώ τη γραμ μή, στα θή κα με όρ θιοι, νι κή σα με! Πα να γιώ της Σω τή ρης Ανα κοί νω ση του ΣΕ ΦΚ για τα γε γο νό τα της 5ης Μά η Η 5η Μάη εί ναι η με γα λύ τε ρη α περ γία στην Ελλά δα με τά το 1974 και η α περ για κή πο ρεία των α περ γών στην Αθή να η πιο μα - χη τι κή κι νη το ποίη ση της πε ριό δου ε νά ντια στη χού ντα κυ βέρ νη σης- ΝΤ-ΕΕ. Ο τρα γι κός θά να τος των τριών ερ γα ζο μέ νων στην τρά πε ζα Marfin ήρ θε την ώ ρα που η κι νη το ποίη ση ή ταν σε ε ξέ λι ξη, ε νώ χι λιά δες ερ γα ζό με νοι δεν έ φευ γαν α πό το Σύ νταγ μα, συ γκρούο νταν με τα ΜΑΤ, δεν έ κα ναν πί σω α πό τα δο λο φο νι κά χη μι κά που έ ρι χναν. Ο τρα γι κός θά να τος των τριών ερ γα ζο μέ νων α πέ δει ξε για μια α κό - μη φο ρά ό τι η α ντί λη ψη της «βίας για τη βία» ό σων βιά ζο νται να δεί - ξουν ό τι αυ τοί και μό νον αυ τοί εί ναι οι ε ξε γερ μέ νοι, ε νώ ό λοι οι άλ - λοι εί ναι συμ βι βα σμέ νοι, εί ναι ε πι κίν δυ νη και εχ θρι κή προς το κί νη - μα για τί: α) α φαί ρε σε τη ζωή τριών ερ γα ζο μέ νων β) στα μά τη σε την ερ γα τι κή ε ξέ γερ ση της 5ης Μά η γ) έ δω σε τη δυ να τό τη τα στο κα θε στώς και τους μη χα νι σμούς προ - πα γάν δας να α ντε πι τε θούν ι δε ο λο γι κά εις βά ρος του ερ γα τι κού κι νή - μα τος και της κοι νω νίας, κα θώς ε πι χεί ρη σαν να νο μι μο ποιή σουν τη γε νι κευ μέ νη κα τα στο λή, να α πο σιω πή σουν το όρ γιο βίας-τρο μο κρα - τίας στην πο ρεία και σε πο λι τι κούς χώ ρους, να ε νο χο ποιή σουν το κί νη μα, να τρο μο κρα τή σουν τους ερ γα ζο μέ νους και να τους ξα να - κλεί σουν στο σπί τι. Ο τρα γι κός θά να τος των 3 ερ γα ζο μέ νων δεν θα ε περ χό ταν, αν η ερ γο δο τι κή τρο μο κρα τία της Marfin δεν τους υ πο χρέω νε να πα ρα μεί - νουν σε έ να κά τερ γο ε γκλω βι σμέ νοι στον θά να το. Τα γε γο νό τα αυ τά κα θι στούν α να γκαίο τον αυ το κα θο ρι σμό των κι - νη το ποιή σεων των ερ γα ζο μέ νων και των α νέρ γων, τη δια μόρ φω ση μιας άλ λης κουλ τού ρας σε ό,τι α φο ρά τη σύ γκρου ση του ερ γα τι κού κι νή μα τος με το Κε φά λαιο και το Κρά τος, τη συλ λο γι κή α να τρε πτι κή δρά ση για την κα τάρ γη ση της εκ με τάλ λευ σης αν θρώ που α πό άν θρω - πο. Η α πε λευ θέ ρω ση των ερ γα ζο μέ νω ν και των α νέρ γων εί ναι έρ γο των ί διω ν Όλοι στους δρό μους του α γώ να 3

4 4 Αφιέρωµα: στους δρόµους του αγώνα Ο ΣΕΦΚ στους δρόµους του αγώνα Και η φετινή χρονιά ήταν πλούσια σε κινητοποιήσεις και κοινωνικούς αγώνες και φυσικά έπεται η συνέχεια μιας και μπαίνουμε σε μια περίοδο οξυμένης φτώχειας και απαξίωσης- κατάργησης κεκτημένων εργατικών δικαιωμάτων που κατοχυρώθηκαν με αίμα από τους εργαζομένους. Τ ο σω μα τείο συμ με τεί χε σε κά θε κοι νω νι κό α γώ να, αλ λά και διεκ δί κη σε, με α κό μα με γα λύ τε ρη συμ με - το χή α πό συ να δέλ φους/ισ σες φέ τος, τα κλα δι κά μας αι τή μα τα: 17/11/09: πο ρεία για τον ε ορ τα σμό της ε ξέ γερ σης του Πο λυ τε χνείου με τή ρη ση μά λι στα της αρ γίας α πό τη συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία των φρο ντι στη ρίων μέ σης εκ - παί δευ σης. 6/12/09: έ να χρό νο με τά την δο λο φο νία του α δι κο χα - μέ νου μα θη τή Αλέ ξη Γρη γο ρό που λου, ο ΣΕΦΚ συμ με τεί - χε στην πο ρεία που έ γι νε μα ζί με άλ λους ερ γα ζο μέ νους και τη νε ο λαία σε μα ζι κό μπλοκ. 7/12/09: η μέ ρα πα νεκ παι δευ τι κού συλ λα λη τη ρίου, το σω μα τείο συμ με τεί χε με στά ση ερ γα σίας 13: μ.μ. 17/12/09: με α πό φα ση της γε νι κής συ νέ λευ σης συμ - με τεί χα με στην πα νεκ παι δευ τι κή- πα νερ γα τι κή α περ γία. 10/02/10: το σω μα τείο συμ με τέ χει στην πρώ τη μα ζι - κή κι νη το ποίη ση την 24ω ρη α περ γία στο μπλοκ των πρω - το βάθ μιων σω μα τείων, ε νά ντια στο «Πρό γραμ μα Στα θε - ρό τη τας» με α πό φα ση γε νι κής συ νέ λευ σης. 24/02: συμ με το χή του σω μα τείου στην 24ω ρη α περ - γία στην ο ποία οι δυ νά μεις κα τα στο λής με χη μι κά και προ σα γω γές προ σπά θη σαν να τρο μο κρα τή σουν τους ερ - γα ζο μέ νους/ες και τη νε ο λαία που δια δή λω νε. 04/03: ο ΣΕΦΚ συμ με τέ χει στο πα νερ γα τι κό συλ λα λη - τή ριο στα Προ πύ λαια 5/03: τρίω ρη στά ση ερ γα σίας 12:00-15:00 και συμ με - το χή στη συ γκέ ντρω ση στο Σύ νταγ μα. 11/03: α κό μα πιο μα ζι κή α πά ντη ση με 24ω ρη α περ για - κή κι νη το ποίη ση α πό τους ερ γα ζο μέ νους/ες ε νά ντια στην πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης, το «Πρό γραμ μα Στα θε ρό τη τας» και τα Μ.Μ.Ε. Πά νω α πό δια δη λω τές έ στει λαν μή - νυ μα α νυ πα κοής και α γώ να. Στην α περ γία το μπλοκ του σω μα τείου ό πως και άλ λα πρω το βάθ μια σω μα τεία που βρί σκο νταν ε κεί νη τη στιγ μή στη προ συ γκέ ντρω ση στο Μου σείο, δέ χτη καν ε πί θε ση α πό τα ΜΑΤ με σκο πό να σπά σει η πο ρεία σε δύο κομ μά τια, ρί χνο ντας τό νους χη - μι κών. Ωστό σο τα σω μα τεία κα τόρ θω σαν να σπά σουν τον α στυ νο μι κό κλοιό και να κά νουν την πο ρεία. 22/4: στην α περ για κή κι νη το ποίη ση ο ΣΕΦΚ συμ με τεί - χε με τρίω ρη στά ση ερ γα σίας και με συμ με το χή στην προ συ γκέ ντρω ση και στην πο ρεία. Πρω το μα γιά: η συμ με το χή των ερ γα ζο μέ νων στην α - περ γία ή ταν η μα ζι κό τε ρη που έ χου με δει τα τε λευ ταία χρό νια σε ερ γα τι κή πρω το μα γιά, πα ρά τα χη μι κά και την κα τα στο λή α πό την α στυ νο μία και την εκ κω φα ντι κή σιω - πή των Μ.Μ.Ε για τη μα ζι κό τη τά της. 2/5: γε νι κή συ νέ λευ ση του σω μα τείου, ό που α πο φα σί - ζε ται η συμ με το χή του κλά δου στην πα νερ γα τι κή α περ - γία στις 5/5 αλ λά και στο πα νεκ παι δευ τι κό συλ λα λη τή ριο στις 4/5. 5η του Μά η: σταθ μός για το ελ λη νι κό ερ γα τι κό κί νη - μα με τη συμ με το χή χι λιά δων ερ γα ζο μέ νων και νε ο λαίας να κα τα κλύ ζουν τους δρό μους της Αθή νας και των άλ λων με γά λων πό λεων της χώ ρας δεί χνο ντας την α νυ πα κοή τους α πέ να ντι στα α ντερ γα τι κά μέ τρα που ε πι - βάλ λουν η κυ βέρ νη ση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, η Ε.Ε και το.ν.τ. Ο ά δι κος θά να τος των τριών συ να δέλ φων μας α πό την ΜARFIN έ γι νε α ντι κεί με νο για παι χνί δι και προ πα γάν δα στα χέ ρια της κυ βέρ νη σης και των Μ.Μ.Ε, προ κει μέ νου να ποι νι κο ποιη θούν και να στιγ μα τι στούν οι ερ γα τι κοί α - γώ νες. Ε ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕ ΡΑ ΣΕΙ! Και αυ τό θα γί νει μό νο μέ - σα α πό την αυ τοορ γά νω ση των ερ γα ζο μέ νων και τη στή - ρι ξή μας στο ερ γα τι κό πρω το βάθ μιο σω μα τείο μας, στον ΣΕ ΦΚ. Ανα στα σία Βερ γά κη Κάτω τα χέρια τις συλλογικές συμ Γ ια τους ερ γο δό τες δεν υ πάρ χει τί πο τα πιο ε νο χλη τι κό α πό τη Συλ λο γι κή Σύμ βα ση Eργα σία (ΣΣΕ), η ο ποία κα το χυ ρώ νει τα δι - καιώ μα τά μας και μας δί νει τη δυ να - τό τη τα να βελ τιώ νου με τη θέ ση μας. Μέ χρι τώ ρα, μέ σα α πό τους α - γώ νες του σω μα τείου ό λα τα προ η - γού με να χρό νια, κα τα φέ ρα με και να κερ δί σου με αυ ξή σεις με γα λύ τε ρες α πό τις α ντί στοι χες της ΓΣΕΕ, αλ λά και να κα το χυ ρώ σου με τό σο τυ πι κά, ό σο και στην πρά ξη μία σει ρά α πό δι καιώ μα τα (6η τριε τία, αρ γίες, 45λε πτη δι δα κτι κή ώ ρα, ε πα να πρόσ - λη ψη ε γκύων κτλ.). Γι αυ τό το λό γο οι ερ γο δό τες σε κά θε δια πραγ μά τευ - ση, ό πως και σ αυ τή που ε ξε λίσ σε - ται αυ τή τη στιγ μή, ζη τούν την κα - τάρ γη ση κά θε θε σμι κής κα τά κτη σης, πά γω μα των μι σθών, αλ λά και ε πί της ου σίας μείω ση των α πο δο χών μας κα τά το 1/3, α φού ζη τούν για κά θε 3 ώ ρες δι δα σκα λίας η μία να εί ναι α πλή ρω τη! Ωστό σο, αυ τή τη στιγ μή ερ χό μα - στε α ντι μέ τω ποι με έ ναν α κό μα με - γα λύ τε ρο και συ νο λι κό τε ρο κίν δυ νο: την ί δια την κα τάρ γη ση της ΣΣΕ εί - τε στην πρά ξη εί τε α κό μα και τυ πι - κά. Αυ τός εί ναι ο δια κη ρυγ μέ νος σχε δια σμός κυ βέρ νη σης, ΝΤ και Ε.Ε. Το ΝΤ μά λι στα α παί τη σε α κό μα και την κα τάρ γη ση της Εθνι κής Γε νι - κής Συλ λο γι κής Σύμ βα σης Εργα σίας (Ε ΓΣΣΕ), η ο ποία κα το χυ ρώ νε ται και συ νταγ μα τι κά, αλ λά και μέ σα α πό την ί δια την ευ ρω παϊκή νο μο θε σία! Άμε σος στό χος τους εί ναι η α ντι κα - τά στα ση των κλα δι κών συμ βά σεων α πό ε πι χει ρη σια κές ή και α το μι κές, πράγ μα που ση μαί νει ό τι σε κά θε χώ ρο ερ γα σίας θα δια μορ φώ νε ται μια δια φο ρε τι κή πραγ μα τι κό τη τα, ε - νώ οι συλ λο γι κές δια πραγ μα τεύ σεις και διεκ δι κή σεις θα α πο τε λέ σουν πα ρελ θόν. Οι ε πι χει ρη σια κές μά λι - στα συμ βά σεις θα μπο ρούν να ο ρί - ζουν α μοι βές α κό μα και κα τώ τε ρες α πό την Ε ΓΣΣΕ! Ταυ τό χρο να προω θεί ται η κα τάρ - γη ση του Οργα νι σμού Με σο λά βη σης και ιαι τη σίας και η α πα γό ρευ ση της δυ να τό τη τας μο νο με ρούς προ σφυ - γής των σω μα τείων (χω ρίς τη συμ - φω νία των ερ γο δο τών) στη δια δι κα - σία της με σο λά βη σης και διαι τη σίας. Μέ χρι τώ ρα, ό ταν οι ερ γο δό τες αρ - νού νται να α πο δε χτούν τη σύμ βα ση, υ πάρ χει η δυ να τό τη τα στους ερ γα - ζό με νους να προ σφύ γουν μο νο με - ρώς στη δια δι κα σία της διαι τη σίας. Κι ε νώ το υ πάρ χον νο μο θε τι κό πλαί - σιο εί ναι ή δη εκ βια στι κό για τους ερ γα ζό με νους, η κα τάρ γη σή του θα μας φέ ρει σε α κό μα χει ρό τε ρη θέ ση, α φού για την ύ παρ ξη ΣΣΕ προϋπό - θε ση θα εί ναι η συμ φω νία των ερ - γο δο τών. Στο στό χα στρο, ε πι πλέ ον, έ χει τε - θεί και η δυ να τό τη τα κή ρυ ξης μιας ΣΣΕ ως υ πο χρεω τι κής. Με το ι σχύον κα θε στώς η ΣΣΕ κη ρύσ σε ται υ πο - χρεω τι κή για ό λα τα φρο ντι στή ρια Ν. Αττι κής με α πό φα ση του Υπουρ γείου Εργα σίας. Εφό σον η δυ να τό τη τα αυ - τή α ναι ρε θεί, η ΣΣΕ δε θα κα λύ πτει πλέ ον ό λους τους ερ γα ζο μέ νους του κλά δου, αλ λά α πο κλει στι κά και μό νο αυ τούς που ερ γά ζο νται σε ερ γο δό - τες, μέ λη του ερ γο δο τι κού συλ λό γου που την υ πέ γρα ψε. Εξάλ λου, το μο - ντέ λο των ε πι χει ρη σια κών συμ βά - σεων δεν μπο ρεί να έ χει κα μία ε - φαρ μο γή σε ε πι χει ρή σεις με λι γό τε - ρους α πό 20 ερ γα ζό με νους. Η ε πί της ου σίας, λοι πόν, κα τάρ - γη ση των ΣΣΕ θα φέ ρει συν θή κες ερ - ΟΛΟΙ/ΕΣ ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ! ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ τεύ χος 38

5 τεύ χος 38 από βάσεις γα σια κού με σαίω να και ε ξα θλίω σης για τους ερ γα ζο μέ νους, α φού αυ τό δε θα έ χει ο δυ νη ρά α πο τε λέ σμα τα μό νο στο ω ρο μί σθιο, αλ λά και σε ό,τι άλ λο ο ρί ζει η ΣΣΕ (ερ γά σι μος χρό νος, αρ γίες, δώ ρα κτλ.). Για να φα ντα στού με την πραγ μα τι κό τη τα που θα δια μορ φω θεί στο χώ ρο μας αρ κεί να δού με ποια εί ναι η κα τά - στα ση που α ντι με τω πί ζουν οι συ νά - δελ φοί μας στα ξε νό γλωσ σα φρο ντι - στή ρια, α πό τη στιγ μή που τη δια - πραγ μά τευ ση της ΣΣΕ του κλά δου τους α νέ λα βε το ερ γο δο τι κό σω μα - τείο: κα τα κό ρυ φη πτώ ση στα ω ρο - μί σθια (α κό μα και 40%) και κα τάρ - γη ση κά θε θε σμι κής κα τά κτη σης των προ η γού με νων χρό νων (μη κα - τα βο λή προϋπη ρε σίας, αρ γιών, δια - κο πών Χρι στου γέν νω ν-πά σχα). Μέ χρι τώ ρα, η ύ παρ ξη της ΣΣΕ α - πο τε λού σε α νά χω μα στις ε πι διώ ξεις των ερ γο δο τών για ό σο το δυ να τό με γα λύ τε ρη συ μπίε ση του κό στους ερ γα σίας μας. Ακό μα και σε φρο ντι - στή ρια που δεν τη ρού νταν οι δια τά - ξεις της, κα νέ νας κα θη γη τής δεν έ - παιρ νε ω ρο μί σθιο πο λύ κά τω α πό το προ βλε πό με νο, αλ λά και πε τύ χα με μέ σα α πό τη δρά ση του σω μα τείου την κα θο λι κή τή ρη ση των αρ γιών, ε - νώ τώ ρα εί μα στε σε δια δι κα σία να ε πι βά λου με σε κά θε ερ γα σια κό χώ - ρο το 45λε πτο (βλ. ια κρό τη μα και Συμ με τρία Ηλιού πο λης και ια κρό - τη μα Πε ρι στε ρίου και Αι γά λεω). Εί ναι πλέ ον σα φές ό τι η κυ βέρ νη - ση, το ΝΤ και η Ε.Ε. έ χει ε ξα πο λύ - σει την πιο σκλη ρή και συ νο λι κή ε - πί θε ση τό σο στο ει σό δη μα, ό σο και στα δι καιώ μα τα των ερ γα ζο μέ νων. Εμείς κα λού μα στε το ε πό με νο διά - στη μα να δια λέ ξου με α νά με σα στον α το μι κό δρό μο που ο δη γεί στην α - πώ λεια κά θε κε κτη μέ νου αλ λά και της α ξιο πρέ πειάς μας και στο δρό μο του μα ζι κού, συλ λο γι κού και α νυ πο - χώ ρη του α γώ να για την προά σπι ση, αλ λά και ε πέ κτα ση των δι καιω μά των μας. Πέ τρος Μα ρα φής Για τον α γώ να για την ε πα να πρόσ λη ψη των α πο λυ µέ νω ν α πό τα φρο ντι στή ρια «Σύγ χρο νο» Οι περισσότεροι συνάδελφοι καθηγητές φροντιστηρίων, όταν δίνουμε συνέντευξη για να προσληφθούμε, καλούμαστε από τους εργοδότες να κάνουμε τις λεγόμενες συμφωνίες κυρίων. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν όρους που βρίσκονται εξευτελιστικά μακριά από τη ΣΣΕ (μη καταβολή δώρων και επιδομάτων, λειψά ένσημα, απλήρωτες ώρες). Ο ι ερ γα ζό με νοι στο Σύγ χρο - νο ε κτός α πό τη μη κα τα - βο λή δώ ρω ν/ε πι δο μά των, προ βλη μα τί ζο νταν και για α μοι βές κά τω α πό τη σύμ βα ση, α δή λω τες ώ ρες, α πλή ρω τες ώ ρες ε νη με ρώ - σεων, ώ ρες που με ευ θύ νη της ε - πι χεί ρη σης δεν γί νο ντα ν και δεν πλη ρώ νο νταν ή α να πλη ρώ νο νταν, δου λειά τις Κυ ρια κές χω ρίς τη ν προ σαύ ξη ση του 75%. Ένα γε γο νός το ν Φλε βά ρη του 2008 (α πλή ρω τες ώ ρες λό γω χιο - νό πτω σης), φά νη κε να δρα κα τα - λυ τι κά. Άρχι σα ν συ να ντή σεις ε κτός φρο ντι στη ρίου, στις ο ποίες συμ με - τεί χα ν ο λοέ να και πε ρισ σό τε ροι συ νά δελ φοι, με ο λοέ να και με γα - λύ τε ρη διά θε ση να διεκ δι κή σουν. Μα ζεύ τη κα ν υ πο γρα φές πά νω α πό 20 συ να δέλ φω ν και συ ντάχ θη κε κεί με νο με το ο ποίο α ξιώ νο ντα ν ό - χι μό νο τα ω ρο μί σθια της μέ ρας της χιο νό πτω σης αλ λά και ό λα ό σα (δώ ρα, ε πι δό μα τα, έν ση μα) δε ν α - πο δί δο ντα ν α πό τη ν ε πι χεί ρη ση, πα ρα βιά ζο ντας τη ΣΣΕ. υ στυ χώς, το εγ χεί ρη μά μας δεν προ χώ ρη σε μέ χρι τη ν τε λι κή σύ - γκρου ση, εί χε α φή σει ό μως ση μα - ντι κή πα ρα κα τα θή κη για τη ν ε πό - με νη χρο νιά. Έτσι λί γο πρι ν τα Χρι στού γεν να του 2008, 5 συ νά δελ φοι α πο φα σί - ζου με να στεί λου με ε πι στο λή στη διεύ θυν ση της ε πι χεί ρη σης με τη - ν ο ποία α παι τού με τα δώ ρα των Χρι στου γέν νων. Η σύ γκρου ση με τη ν ερ γο δο σία πρι ν τις δια κο πές,ή τα ν για ό λους μας μια ξε χω ρι στή ε μπει ρία. Οι με - θο δεύ σεις που ε πέ λε ξα ν για να α μυν θού ν εί ναι πραγ μα τι κά μνη - μειώ δεις. ύο μέ το χοι α νέ λα βα ν το κα θή κο ν να μι λή σου ν στο ν κα θέ να μας ξε χω ρι στά. Πέ ρα α πό τις προ σπά θειες να μας πιέ σουν συ ναι σθη μα τι κά, έ φτα σα ν στο ση - μείο να προ τεί νουν σε δύο α πό ε - μάς να που ν στους υ πό λοι πους τρεις, ό τι πή ρα ν τα δώ ρα, χω ρίς φυ σι κά να τους τα δώ σουν! Η ε πι μο νή μας ό μως εί χε α πο τέ - λε σμα, κα θώς ό χι μό νο πή ρα με τα δώ ρα τω ν Χρι στου γέν νω ν αλ λά και λί γους μή νες αρ γό τε ρα και τα δώ - ρα του Πά σχα. Εί χα με ό μως ι σχυ - ρές εν δεί ξεις - με τά το Πά σχα - ό - τι δε ν θα ε πα να προσ λη φθού με. Στέλ νου με τό τε δεύ τε ρη ε πι στο - λή και κα λού με τους με τό χους σε συ νά ντη ση, μη δε χό με νοι κα μία εκ δι κη τι κή α πό λυ ση. Οι μέ το χοι αρ νού νται αρ χι κά και προ σπα θού ν να σπά σου ν το μέ τω πό μας. Οι μέ το χοι με τά τη συ νε χή πίε - ση τη δι κιά μας και του ΣΕ ΦΚ, υ πο - χω ρού ν και στη συ νά ντη ση που ο - ρί ζε ται για τη ν προ τε λευ ταία ε - βδο μά δα τω ν θε ρι νώ ν μα θη μά τω ν του Ιου λίου, προ σπα θού ν να μας πεί σου ν ό τι δε ν μας έ δω σα ν ώ ρες το κα λο καί ρι για τί δε ν εί χαν, ό τι σε κα μία πε ρί πτω ση δε ν θέ λου ν να μας α πο λύ σου ν εκ δι κη τι κά και ό τι υ πο φέ ρου ν α πό τη ν οι κο νο μι κή κρί ση. Μας υ πό σχο νται ό τι τη ν νέ α χρο νιά θα προ σπα θή σου ν να μας βρου ν ώ ρες, για τί μας ε κτι μού ν ως ε πι στή μο νες και δα σκά λους. ε ν ε πα να παυό μα στε με αυ τή ν τη ν υ πό σχε ση και α πο φα σί ζου - με ό τι πρέ πει να τους πιέ σου με πε ρισ σό τε ρο, πρι ν να κλεί σου ν για κα λο καί ρι. Γί νο νται δύο δια φο ρε - τι κές πα ρα στά σεις δια μαρ τυ ρίας, μία α πό τον ΣΕΦΚ και μία από το ΠΑ ΜΕ, που επιλέγει να κάνει χωριστή παράσταση. Οι ερ γο δό τες ό μως το ν Σε πτέμ - βρη δεν προσέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις που διεκδικήσαμε. Τον Οκτώ βρη του 2009 οι τρείς που δεν επαναπροσληφθήκαμε, προ χω ρή σα με σε κα ταγ γε λία στη ν Επι θεώ ρη ση Εργα σίας διεκ δι - κώ ντας τις δια φο ρές α πό τη ν ΣΣΕ ό λω ν τω ν χρό νω ν που ερ γα ζό μα - στε στο φρο ντι στή ριο (2 και 3 χρό νια) και φυ σι κά ε πα να πρόσ λη - ψη α πό τη νέ α χρο νιά. Στη ν συ ζή τη ση στη ν Επι θεώ ρη - ση Εργα σίας (20/11/09), ε μείς α - παι τή σα με και το κα τα φέ ρα με με - τά α πό μά χη, να συ ζη τη θεί μα ζί με τις οι κο νο μι κές α ξιώ σεις μας (το με γα λύ τε ρο μέ ρος τω ν ο ποίω ν και πή ρα με) και το βα σι κό αί τη μα της ε πα να πρόσ λη ψης α πό τη ν νέ α α - κα δη μαϊκή χρο νιά. Εί χα με μα ζί μας τον ΣΕΦΚ, πολ λούς αλ λη λέγ γυους συ να δέλ φους και συν δι κα λι στές α - πό τις ο μο σπον δίες της ΟΙΕ ΛΕ, ΟΛ - ΜΕ και Ο Ε, οι ο ποίοι δή λω σα ν ό - τι Ε Ν ΘΑ Υ ΠΑΡ ΧΕΙ Α ΝΟ ΧΗ Α ΠΟ ΤΟ ΕΚ ΠΑΙ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΚΊ ΝΗ ΜΑ ΓΙΑ ΚΑ ΜΙΑ ΕΚ Ι ΚΗ ΤΙ ΚΗ Α ΠΟ ΛΥ ΣΗ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩ Ν ΣΤΑ ΦΡΟ ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙΑ ΠΟΥ ΙΕΚ Ι ΚΟΥ Ν. Στις 10 Φλε βά ρη στη ν α περ γία τω ν πρω το βάθ μιω ν σω μα τείω ν Ιδιω τι κού και δη μό σιου το μέ α κα - τά των πρώ των μέ τρων της Κυ βέρ - νη σης και της ΕΕ α πο φα σί σα με να πα ρέμ βου με ξα νά στο Σύγ χρο νο της Κά νιγ γος. Εκεί ζή σα με α νε πα - νά λη πτες στιγ μές συ να δελ φι κής αλ λη λεγ γύης, α φού έ ξι στους εν - νιά συ να δέλ φους που δού λευα ν ε - κεί νη τη ν μέ ρα, α πο φά σι σα ν να συ μπα ρα στα θού ν στο ν δί καιο α γώ - να μας και δε ν α νέ βη κα ν για μά θη - μα. Το γε γο νός αυ τό μας γε μί ζει αυ το πε ποί θη ση και κου ρά γιο για τη συ νέ χι ση του α γώ να της ε πα να - πρόσ λη ψης. Η ε μπει ρία μας ως τώ ρα α πό τη - ν υ πό θε ση του Σύγ χρο νου δεί - χνει α πό τη μια τις δια θέ σεις τω ν ερ γο δο τώ ν να χρη σι μο ποιού ν τη ν ερ γα σια κή ε πι σφά λεια και τη ν κι - νη τι κό τη τα του κλά δου μας - η ο - ποία θα κο ρυ φω θεί στο ε πό με νο διά στη μα με τά τη ν ι στο ρι κώ ν δια - στά σεω ν ε πί θε ση κυ βέρ νη σης-εε- ΝΤ στις δυ νά μεις της ερ γα σίας αλ λά και ει δι κό τε ρα με τά το νέ ο πο λυ νο μο σχέ διο της ια μα ντο - πού λου - για να με γι στο ποιούν τα κέρ δη τους, αλ λά και τη ν α διά κο πη προ σπά θειά τους να εκ μαυ λί σου ν τις συ νει δή σεις μας, να μας υ πο - τά ξουν. εί χνει ό μως και την άλ λη πλευ - ρά, τους ερ γα ζο μέ νους που μέ χρι τώ ρα θεω ρού σα ν πως τί πο τα δε ν αλ λά ζει, που δε ν ή ξε ρα ν πώς και για τί να α ντι στα θού ν και να διεκ δι - κή σουν, που πί στευα ν ό τι ο συν - δι κα λι σμός εί ναι ξε που λη μέ νος στα α φε ντι κά ή ε ξυ πη ρε τεί πα ρα - τα ξια κές ή και προ σω πι κές σκο πι - μό τη τες, να συ νει δη το ποιούν τώ - ρα τις α νά γκες τους, να α πευ θύ νο - νται ε νυ πό γρα φα προς τη ν ερ γο - δο σία, να α γω νί ζο νται μα ζί με τους συ να δέλ φους τους για κοι - νούς στό χους, να νιώ θου ν τη δύ - να μη της αλ λη λεγ γύης να ξε περ νά το ν φό βο τους, να ω ρι μά ζει μέ σα τους η α νά γκη του α γώ να. Αυ τή τη ν πλευ ρά της ελ πί δας και της προο πτι κής τω ν συλ λο - γι κών, α κη δε μό νευ τω ν και τε λι - κά νι κη φό ρω ν α γώ νω ν να α να - πτύ ξου με και να μα ζι κο ποιή σου - με α πό δω και πέ ρα. Για τί, συ νά δελ φοι, αυ τός εί ναι ο μό νος δρό μος. Για να υ πε ρα σπι στού με τη ν α - ξιο πρέ πειά μας. Για να κερ δί σου με τη ζωή μας.. Αμπά της, Χη μι κός Χ. Κου κου φι λί που, Μα θη μα τι κός Γ. Κυ ρια ζί δης, Μα θη μα τι κός Φ. Μπο τσώ λης, Φυ σι κός 5 Αφιέρωµα: Στους δρόµους του αγώνα

6 6 Παρατάξεις ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Μ ε έ να κεί με νο που μό νο «πα- ρα χρι στια νι κή» ορ γά νω ση θα μπο ρού σε να γρά ψει, η «α γω - νι στι κή συν δι κα λι στι κή κί νη ση (α σκ)» - πα ρά τα ξης του ΠΑ ΜΕ- ε πι τί θε ται στο συν δι κά το κα θη γη τώ ν/τριών των φρο - ντι στη ρίων μέ σης εκ παί δευ σης του νο μού Αττι κής, τον ΣΕ ΦΚ. Κα λεί τα μέ - λη του ΣΕ ΦΚ να βα δί σουν στον «ορ θό δρό μο» που χα ρά ζει το ΠΑ ΜΕ και ό χι στην «κα τρα κύ λα» που έ χουν πέ σει οι «α μαρ τω λοί», «οι εχ θροί της ερ γα τι - κής τά ξης». Κα θώς ο «πα ρά δει σος της ερ γα τι κής τά ξης» δεν εί ναι μα - κριά, α πει λεί τους «αι ρε τι κούς» με ξε - κα θά ρι σµα: «ως τη στιγ µή που θα ξε - φορ τω θούν οι ερ γα ζό µε νοι βα ρί δια, σαν κι αυ τούς τους συν δι κα λι στές, ως τη στιγ µή που θα κα τα κτή σουν την ε ξου σία και τον πλού το που πα - ρά γου ν». Το κεί με νο γε μά το α να κρί βειες, ψέ - μα τα και ορ θο γρα φι κά λά θη φα νε ρώ - νει πως ο συ ντά κτης έ γρα φε ό, τι προ - λά βαι νε να α κού σει α πό τη φω νή που του «υ πα γό ρευε». Ο «προ φή της» βλέ - πει στον ΣΕ ΦΚ τους εχ θρούς της ερ - γα τι κής τά ξης, βλέ πει γύ ρω του διώ - κτες της «μό νης και α λη θι νής θρη - σκείας» και κα λεί τους «πι στούς» σε ε - πα γρύ πνη ση. Προω θώ ντας τη διά - σπα ση του σω μα τείου κα λεί τους συ - να δέλ φους να του «γυ ρί σουν την πλά τη» και να «α κο λου θή σου ν» το ΠΑ ΜΕ. Να α κο λου θή σουν ποιους, για τί και προς τα πού; Αυ τούς που την ώ ρα που η ε πί θε ση στους ερ γα ζο μέ νους σε δη μό σιο και ι διω τι κό το μέα κλι μα κώ νε ται α πό Ε.Ε., κυ βέρ νη ση και Κε φά λαιο, θεω ρούν το κομ μα τι κό ως τα ξι κό συμ φέ ρον, ε πι λέ - γουν την κομ μα τι κή πε ρι χα ρά κω ση και τη διά σπα ση του ΣΕ ΦΚ. Αυ τούς που ό χι μό νο δεν κά νουν αυ το κρι τι κή για το πώς κα τά ντη σαν το ι στο ρι κό σω μα τείο «Βύ ρω νας», χω ρίς δι καίω μα δια πραγ μά τευ σης συλ λο γι - κής σύμ βα σης ερ γα σίας, αλ λά ε πι χει - ρούν τώ ρα να δη λη τη ριά σουν τις σχέ - σεις των ερ γα ζο μέ νων στα φρο ντι στή - ρια υ πο νο μεύο ντας τη συλ λο γι κή σύμ - βα ση ερ γα σίας του κλά δου. Με την αλ λα γή κα τα στα τι κού του «Βύ ρω να», έ τσι ώ στε να συ μπε ρι λαμ βά νει ερ γα - ζο μέ νους στα φρο ντι στή ρια Μέ σης Εκπαί δευ σης του νο μού Αττι κής και την ε πι λο γή να πα ρεμ βαί νουν μέ σα α - πό αυ τό, δο κι μά ζουν να κά νουν αυ τό που δεν τόλ μη σαν ού τε οι ερ γο δό τες να σκε φτού ν: να ι δρύ σουν α ντα γω νι - στι κό σω μα τείο α πέ να ντι στο ΣΕ ΦΚ, να κα λέ σουν ερ γα ζο μέ νους να ε γκα - τα λεί ψουν ου σια στι κά το ΣΕ ΦΚ, να δια σπά σουν τη συν δι κα λι στι κή έκ φρα - ση του κλά δου. Αυ τούς που ο εκ πρό σω πός τους στο.σ., που τώ ρα μας κα ταγ γέλ λει, ό χι μό νο δεν συμ με τεί χε στη δια πραγ - μά τευ ση με τους ερ γο δό τες για τη συλ λο γι κή σύμ βα ση του κλά δου στον Ο ΜΕ στις 10/3, αλ λά α πα ξιω τι κά δή - λω σε πως έ χει... μά θη μα ο δή γη σης. Αυ τούς που αρ νού νται χρό νια τώ - ρα κά θε πρό τα ση του ΣΕ ΦΚ για κοι νή ε νω τι κή δρά ση. Όχι μό νο δεν συμ με - τέ χουν σε κοι νές εκ δη λώ σεις στις κα - θη γη τι κές σχο λές για ε νη μέ ρω ση των νέων συ να δέλ φων συ κο φα ντώ ντας τον ΣΕ ΦΚ στα μέ λη της ΚΝΕ ό τι πρό - κει ται για κυ βερ νη τι κό-ερ γο δο τι κό σω - μα τείο, αλ λά και τον ε κέμ βρη του 2009, ό ταν ο ΣΕ ΦΚ πή γε στη Γε νι κή Συ νέ λευ ση του «Βύ ρω να» προ τεί νο - ντας κοι νή ε νω τι κή δρά ση για την α - ντι με τώ πι ση του ερ γο δο τι κού σω μα - τείου στα ξε νό γλωσ σα αλ λά και κοι νή στά ση στο 34 ο συ νέ δριο της ΟΙΕ ΛΕ, αυ τοί α παί τη σαν α πό τη Γ.Σ να α πο - φα σί σει να διώ ξει τα μέ λη του ΣΕ ΦΚ χω ρίς να τους δώ σει τη δυ να τό τη τα να α πευ θυν θούν στους/στις ερ γα ζο - μέ νους/ες στα ξε νό γλωσ σα. Αυ τούς, που α κό μα και τις ε νω τι κές πρω το βου λίες τις ο ποίες ο ΣΕ ΦΚ προ - Με τα νο εί τε η ώ ρα της κρί σης έρ χε ται... σπα θεί και σε πολ λές πε ρι πτώ σεις έ - χει κα τα φέ ρει, ό πως η δια πραγ μά τευ - ση της πα νελ λα δι κής σύμ βα σης ερ γα - σίας για πρώ τη φο ρά α πό τα πρω το - βάθ μια σω μα τεία (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ - νων και σω μα τείων με πλειο ψη φία του ΠΑ ΜΕ), τις βα φτί ζουν «συ ναλ λα γή των Πα ρεμ βά σεων με την ΠΑ ΣΚΕ». Αυ τούς που ως «προ στά τες» ή υ πε - ρή ρωες comic, έ κα ναν πα ρέμ βα ση σε φρο ντι στή ριο μέ σης εκ παί δευ σης στο Πέ ρα μα την η μέ ρα της πα νερ γα τι κής α περ γίας, στις 10 Φλε βά ρη, για πρώ - τη φο ρά ως «Βύ ρω νας-σω μα τείο ι διω - τι κών εκ παι δευ τι κών», χω ρίς να συ ζη - τή σουν την πα ρέμ βα ση αυ τή στον ΣΕ - ΦΚ, ε πι κα λύ πτο ντας και υ πο νο μεύο - ντας τη δρά ση του. Η α πα ρά δε κτη ε - νέρ γειά τους εί ναι πε ρισ σό τε ρο προ - κλη τι κή, για τί την ί δια ώ ρα ο ΣΕ ΦΚ τους κα λού σε στην α περ για κή κι νη το - ποίη ση που εί χε προ γραμ μα τί σει, έ ξω α πό το φρο ντι στή ριο Σύγ χρο νο στο κέ ντρο της Αθή νας, για την ε πα να - πρόσ λη ψη τριών συ να δέλ φων που α - πο λύ θη καν για τί διεκ δί κη σαν την κα - τα βο λή των δώ ρων Χρι στου γέν νων - Πά σχα και ο εκ πρό σω πος της α σκ α - πά ντη σε πως δεν προ λα βαί νουν να έρ θουν. Αυ τούς, που, ε νώ έ χουν κη ρύ ξει τον «α νέν δο το α γώ να» ε νά ντια στις α - πο λύ σεις, έ χουν ε κλεγ μέ νο στο.σ. της ΟΙΕ ΛΕ μέ λος τους που παρουσιάζεται ως α πο λυ μέ νος α πό φρο ντι στή - ριο που δού λευε, ε νώ α πο κρύ πτει πως το κα λο καί ρι διά λε ξε την α δρά α μει - βό με νη ε να σχό λη σή του στα κέ ντρα της μα ζι κής κουλ τού ρας με άλ λους τα ξι κούς α γω νι στές-υ πε ρή ρωες. Τι έ - κα νε ο «Βύ ρω νας» και το ΠΑ ΜΕ για την α πό λυ ση του υ περ συν δι κα λι στή τους; Αυ τούς που α πα ξιώ νουν, συ κο φα - ντούν και δια γρά φουν ι στο ρι κά στε λέ - χη του ΠΑ ΜΕ, τί μιους α γω νι στές του ερ γα τι κού κι νή μα τος, διό τι τόλ μη σαν να δια φω νή σουν. Αγω νι στές που χρό - νια πά λε ψαν και έ φτια ξαν ό,τι βρί - σκουν τώ ρα έ τοι μο οι νε ο φώ τι στοι «ιε - ρο μό να χοι». Θεώ ρη σαν αυ το νό η τη και δε δο μέ νη τη συλ λο γι κή σύμ βα ση ερ - γα σίας για τους ερ γα ζο μέ νους στα ξε - νό γλωσ σα φρο ντι στή ρια που υ πήρ χε 30 χρό νια και την ο ποία υ πέ γρα φε το ερ γα τι κό σω μα τείο «Βύ ρω νας» των κα θη γη τώ ν/τριών στα ξε νό γλωσ σα. Η α λα ζο νι κή αυ τή συ μπε ρι φο ρά ο δή γη - σε τον κλά δο των κα θη γη τών στα φρο ντι στή ρια ξέ νων γλωσ σών σε α - διέ ξο δο, χω ρίς σύμ βα ση και με κί τρι - νο-ερ γο δο τι κό σω μα τείο που υ πο γρά - φει ε ξευ τε λι στι κή σύμ βα ση την ο ποία έ χουν κα τα φέ ρει οι ερ γο δό τες να κη - ρύσ σε ται υ πο χρεω τι κή α πό το υ πουρ - γείο Εργα σίας. Πέ ντε χρό νια με τά την με τάλ λα ξη του σω μα τείου σε «κα θα - ρό» κομ μα τι κά, κλα δι κό σω μα τείο στην ι διω τι κή εκ παί δευ ση του νο μού Αττι κής, ε πι λέ γουν την ορ γα νω τι κή κυ ριαρ χία και την κομ μα τι κή πε ρι χα - ρά κω ση των με λών τους ε πι κα λύ πτο - ντας τη δρά ση τω ν σω μα τείων της ι - διω τι κής εκ παί δευ σης αλ λά και υ πο - νο μεύο ντας τη λει τουρ γία του ΣΕ ΦΚ για τί εί ναι α κη δε μό νευ το συν δι κά το. Αυ τούς, οι ο ποίοι ό λο αυ τό το διά - στη μα ο μό νος α γώ νας που δί νουν, εί - ναι ο α γώ νας της λά σπης και του ψέ - μα τος. Για την ι στο ρία λοι πόν και για την α λή θεια... Το πα ρα λη ρη μα τι κό κεί με νο της (α- σκ), α πο κρύ πτει πως αυ τοί που α πο - κα λεί α περ γο σπά στες, εί χαν κα λέ σει τον κλά δο σε α περ για κή κι νη το ποίη - ση: την Πέ μπτη 17 ε κέμ βρη ό ταν η ΓΣΕΕ σφύ ρι ζε α διά φο ρα, την Τε τάρ τη 10 Φλε βά ρη, ό ταν και πά λι η ΓΣΕΕ «υ- πο σχό ταν» μια άλ λη μέ ρα α γώ να μό νη της στις 24/2, και εί χαν κα ταγ γεί λει τη ΓΣΕΕ γι αυ τή την κα θα ρά δια σπα στι - κή στά ση για το ερ γα τι κό κί νη μα. Απο κρύ πτει ό τι την α πό φα ση για α - περ γία του «Βύ ρω να» στις 24/2 την πή ρε με α πό φα ση του.σ. στις 21/2, για τί δεν έ γι νε η προ γραμ μα τι σμέ νη γε νι κή συ νέ λευ ση, μια και τα μέ λη τους δεν προ σήλ θαν. Απο κρύ πτει πως την ί δια μέ ρα στη γε νι κή συ νέ λευ ση του ΣΕ ΦΚ (που θα α πο φά σι ζε για την α περ γία) δεν εμ φα - νί στη κε κα νείς α πό την πα ρά τα ξη της α σκ ού τε καν ο ε κλεγ μέ νος στο.σ. ο ο ποίος, ό πως δή λω σε τη λε φω νι κά, ή - ταν... «ε κτός Αθη νών». Απο κρύ πτει πως «τα µέ λη της πλειο ψη φού σας πα ρά τα ξης» που πρό τει ναν στά ση ερ γα σίας και μα ζι κή συμ με το χή στην α περ για κή συ γκέ - ντρω ση στις 24/2 δεν το έ κα ναν για τί «ξε πού λη σαν τα δι καιώ µα τα των ερ - γα ζο µέ νω ν». Στη γε νι κή συ νέ λευ ση με τέ φε ραν τις σκέ ψεις και τις α γω νίες των συ να δέλ φων τους που ερ γά ζο - νται στο ί διο φρο ντι στή ριο, πως εί ναι πο λύ δύ σκο λο να α περ γή σουν για τρί - τη φο ρά μέ σα σε δύο μή νες και μά λι - στα δεύ τε ρη Τε τάρ τη μέ σα στον ί διο μή να, χω ρίς βέ βαια να α να πλη ρώ νουν α πό θέ ση αρ χής τα μα θή μα τα, αλ λά και πως ε νό ψει της α να κοί νω σης α πό την κυ βέρ νη ση των α ντερ γα τι κών μέ - τρων τις ε πό με νες μέ ρες, θα προ κη - ρυσ σό ταν νέα α περ γία στην ο ποία έ - πρε πε να συμ με τέ χει ό λος ο κλά δος. Απο κρύ πτει πως οι α πο κα λού με νοι α πό την α σκ «α περ γο σπά στες», εί ναι οι ερ γα ζό με νοι, οι ο ποίοι σε ό σα φρο - ντι στή ρια ερ γά στη καν τα τε λευ ταία δέ κα χρό νια σε κά θε α περ γία που κα - λεί το σω μα τείο, α περ γεί το σύ νο λο σχε δόν των ερ γα ζο μέ νων και στο συ - γκε κρι μέ νο φρο ντι στή ριο που τώ ρα ερ γά ζο νται, στην ε πό με νη α περ γία της 11 ης Μάρ τη συμ με τεί χαν ό λοι οι συ νά δελ φοι μα ζί. Με αυ τόν τον τρό πο α πέ δει ξαν στην πρά ξη την ε νό τη τα των ερ γα ζο μέ νων, για τί την α περ γία δεν την α ντι λαμ βά νο νται ως κομ μα τι - κό κα θή κον το ο ποίο θα φέ ρουν εις πέ ρας μό νοι τους ως γρα φι κοί που δια χω ρί ζο νται α πό τους/τις συ να δέλ - φους με τους ο ποίους ή ταν και εί ναι πά ντα μα ζί στον α γώ να. Απο κρύ πτει πως στο συ γκε κρι μέ νο φρο ντι στή ριο έ χουν δια μορ φώ σει σχέ σεις ε κτί μη σης και αλ λη λεγ γύης με τους/τις συ να δέλ φους με α πο τέ λε - σμα ό λοι οι ερ γα ζό με νοι/ες να εί ναι μέ λη του σω μα τείου, να πα ρα κο λου - θούν τις δια δι κα σίες του και να συμ - με τέ χουν στις κι νη το ποιή σεις του. Απο κρύ πτει πως αυ τοί που α πο κα - λεί «α περ γο σπά στες» η α σκ, ή ταν και εί ναι μα ζί σε ό λους τους α γώ νες που το σω μα τείο έ χει δώ σει. Πως α πο λύ - θη καν στο πα ρελ θόν α πό τους χώ - ρους δου λειάς τους και πως οι ερ γο - δό τες με α γω γή, τους α παι τού σαν ευ ρώ και 6 μή νες φυ λά κι ση για τη συν δι κα λι στι κή τους δρά ση. Και τέ λος το ση µα ντι κό τε ρο, α πο - κρύ πτει η α σκ πως η α πό φα ση του ΣΕ ΦΚ ή ταν η συμ με το χή στην α περ γία της 24 ης Φλε βά ρη. Κα λού µε για µια α κό µη φο ρά τους/τις συ να δέλ φους του ΠΑ ΜΕ να στα µα τή σουν την α πό πει ρα διά σπα - σης του ΣΕ ΦΚ. Να µην α κο λου θή - σουν ό σους δη λη τη ριά ζουν τις σχέ - σεις των ερ γα ζο µέ νων στα φρο ντι - στή ρια, να µην α πο δυ να µώ σουν το συν δι κά το υ πο νο µεύο ντας ταυ τό - χρο να τη δυ να τό τη τά του να υ πο γρά - φει Συλ λο γι κή Σύµ βα ση Εργα σίας. Κα θώς λοι πόν, η ώ ρα της «Απο κά - λυ ψης» φτά νει... Κα θώς α πο κα λύ πτε ται κα θη µε ρι - νά η προ κλη τι κή και ε πι κίν δυ νη στά - ση της α σκ. Αφή νου µε τον µό νο «κρι τή», που εί ναι οι ερ γα ζό µε νοι/ες στους χώ ρους δου λειάς να µας κρί - νουν ό λους/ες... «ορ θό δο ξους» και «αι ρε τι κούς». Επί του πιεστηρίου: Εκκωφαντική η σιωπή του «ταξικού» κλαδικού σω- µατείου «Βύρωνας» όταν απέλυσαν τον πρόεδρο του ΣΕΦΚ. ΑΓΩ ΝΙ ΣΤΙ ΚΗ ΣΥΝ Ι ΚΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΗ ΚΙ ΝΗ ΣΗ(AΣΚ) Η κα τρα κύ λα των α περ γο σπα στών δεν έ χει τέ λος Την ώ ρα που η κυ βέρ νη ση α να κοι νώ νει νέα σα ρω τι κά μέ τρα σε βά ρος του λα ού. Μέ τρα που α φαι ρούν και άλ λα δι καιώ μα τα που με αί μα εί χαν κα τα κτη θεί. Μέ τρα που θα κά νουν την ζωή των ερ γα ζο μέ νων ε φιαλ τι κή, που κα τα - δι κά ζουν την ερ γα τι κή τά ξη και τα φτω χά λαϊκά στρώ μα τα στη φτώ χια, την α νερ γία, την με ρι κή α πα σχό λη ση, τη μι - σή ζωή. Την ώ ρα που η ερ γο δο σία μα ζί με την κυ βέρ νη ση του ΠΑ ΣΟ Κ, τη Ν και το ΛΑ ΟΣ κή ρυ ξαν τον πό λε μο στους ερ γα ζό με νους, τους νέ ους, τους συ ντα ξιού χους, τους ά νερ γους. Την ώ ρα που με γά λο μέ ρος των ερ γα ζο μέ νων εί - ναι ξε ση κω μέ νο και α πο φα σι σμέ νο να α ντι στα θεί και να στα μα τή σει τα μέ τρα αυ τά. Την ώ ρα που το τα ξι κό συν δι - κα λι στι κό κί νη μα, το ΠΑ ΜΕ, κα λεί σε γε νι κό ξε ση κω μό και α ντε πί θε ση. Αυ τή την ώ ρα τα μέ λη της πλειο ψη φού σες πα ρά τα ξης στο σω μα τείο ΣΕ ΦΚ πρό τει ναν στά ση ερ γα σίας α πό τις 11 έως τις 3, ό που τα φρο ντι στή ρια εί ναι κλει - στά!!! Στην ου σία πρό τει ναν α νοι χτή α περ γο σπα σία!!! Τα μέ λη της «Ενω τι κής Πρω το βου λίας», μέ λη και του ιοι - κη τι κού Συμ βου λίου στο σω μα τείο «ΒΥ ΡΩ ΝΑ» δεν εμ φα νί στη καν καν στην έ κτα κτη συ νε δρία ση του.σ.. Τέ τοιου εί δους τα κτι κές α κο λου θούν και οι δύο, κα θώς μέ λη αυ τής της πα ρά τα ξης στη ιοί κη ση του ΣΕ ΦΚ, δεν α περ γη - σαν ού τε στις 24 Φε βρουα ρίου, ό πως ε ξάλ λου και τα δύο μέ λη του.σ. του «ΒΥ ΡΩ ΝΑ» της «Ενω τι κής Πρω το βου - λίας» στις 17 ε κεμ βρίου πα ρ` ό τι υ πήρ χε σχε τι κή α πό φα ση της Γε νι κής Συ νέ λευ σης. Το μό νο που τους εν δια φέ - ρει εί ναι η α ντί-πα ΜΕ τα κτι κή τους. Καρ φί δεν τους καί γε ται για τα προ βλή μα τα και τις α γω νίες των ερ γα ζο μέ νων. Με τη στά ση τους έ δει ξαν και στην πρά ξη πως α κο λου θούν το δρό μο του ερ γο δο τι κού και κυ βερ νη τι κού συν δι κα - λι σμού, που έ χει ξε που λή σει ό λα τα δι καιώ μα τα των ερ γα ζο μέ νων. Εί ναι εχ θροί της ερ γα τι κής τά ξης. Κα λού με τους ερ γα ζό με νους να τους γυ ρί σουν την πλά τη και να τους κα τα δι κά σουν. Κα λού με ό λους να α κο λου θή σουν το δρό μο που έ χει χα ρά ξει το τα ξι κό συν δι κα λι στι κό κί νη μα μέ σα α πό το ΠΑ ΜΕ, το δρό μο της σύ γκρου σης. Το δρό - μο που βά ζει αι τή μα τα που α πα ντούν στις σύγ χρο νες α νά γκες των ερ γα ζο μέ νων, με σκο πό να φτά σει η μά χη ως το τέ λος. Ως τη στιγ μή που θα ξε φορ τω θούν οι ερ γα ζό με νοι βα ρί δια, σαν κι` αυ τούς τους συν δι κα λι στές, ως τη στιγ μή που θα κα τα κτή σουν την ε ξου σία και τον πλού το που πα ρά γουν. τεύ χος 38

7 τεύ χος 38 Α ΝΑ ΚΑ ΤΑ (έ τσι κι αλ λιώς ό λα έ χουν ει πω θεί. Αλη θι νά και ψεύ τι κα, σω στά και λα θε µέ να, τί µια και ά τι µα.) Επι τέ λους το α κού σα με. Η Μέρ κε λ τό πε! Πρέ πει να μά θει ο γερ μα νι κός λαός να ζει με αυ τά που μπο ρεί. Ξο δεύει πολ λά που δεν του α νή κουν. (ξέ ρεις τώ ρα στη χώ ρα αυ τή που χρό νια, συ ντε ταγ μέ να μείω ναν μι σθούς και δι καιώ - μα τα για να εί ναι σή με ρα η πιο πλε ο να σμα τι κή ε μπο - ρι κά ευ ρω παϊκή οι κο νο μία). Κο ντά ο «σύ ντρο φος της χώ ρας μας» Σαρ κο ζύ, δί πλα οι νέ οι Βρε τα νοί η - γέ τες κη ρύσ σουν την λι τό τη τα. Το πιο με γά λο πλά - νο σε βά ρος των ερ γα ζο μέ νων σε ό λο το με γα λείο του. Το με γά λο α φε ντι κό το χρη μα τι στη ρια κό κε φά - λαιο, δι κα στής. (ξέ ρεις.. αυ τοί που ζουν α π τον τί μιο ι δρώ τα τους.. αυ τοί που πριν λί γα χρό νια με την «προσ δο κία κέρ δους» έ κα ναν τα τρό φι μα α πρό σι τα και κα τα δί κα σαν λα ούς στη πεί να αυ τοί που δυο χρό νια τώ ρα, μοι ρά ζουν τις ζη μιές τους στα κρά - τη ) Απο σβο λω μέ νες μα και τρο μο κρα τη μέ νες η γε - τι κές φι γού ρες ε νός ά θλιου με τα πο λι τευ τι κού το - πίου λοι δο ρούν (α λή θεια ποιους) τρο μο κρα τούν με την σει ρά τους και δια βου λεύο νται για το ιε ρό : τη σω τη ρία του πο λι τι κού και οι κο νο μι κού συ στή μα τός τους. Οι βαλ τοί κι οι α νό η τοι μι λούν γα κά θαρ ση «στην ελ λη νι κή τρα γω δία». Ως τώ ρα α ντι πα θού σα τον στόμ φο στην σύγ χρο νη εκ δο χή της αρ χαίας τρα γω δίας, τώ ρα ε ξορ γί ζο μαι με τα ψεύ τι κα νοή μα - τα. Όχι! εν εί μα στε ί διοι! Ναι! Έχου με ευ θύ νη! Γι αυ τούς που μας κυ βέρ νη σαν και μας κυ βερ - νούν. Φα νή κα με ι στο ρι κά λί γοι, μι κροί, α δύ να μοι, δι - χα σμέ νοι, μπο ρεί κι α νό η τοι. Μα αυ τός που δεν τα κα τά φε ρε να στα µα τή σει την α δι κία δεν ή τα νε πο τέ ί διος µε αυ τόν που έ - πρα ξε ά δι κα. Αφή στε ή συ χη την α ξιο πρέ πεια της α ρι στε ράς. Αφή στε α κό μη ή συ χη την α ξιο πρέ πεια του αν θρώ - που της δου λειάς, που γε λα σμέ νος αλ λά και συ χνά μέ σα στην ι διο τέ λεια του, υ πήρ ξε πρώ τι στα θύ μα κι ό χι θύ της. Να μι λή σου με τώ ρα πριν εί ναι αρ γά! Να πά με σε ό λους τους νέ ους, στα παι διά μας, τους μα θη τές μας που δε θά χουν δει και δε θα μπο - ρούν να ξέ ρου ν: α νά με σα στη συλ λο γι κή σύμ βα ση ερ γα σίας και στη προ σω πι κή συμ φω νία εί ναι το ό ριο α νά με σα στην «εκ με τάλ λευ ση και την αν θρώ πι νη δου λεία». Να πού με στα παι διά ό τι η σύ ντα ξη εί ναι δι καίω μα ζωής κι ό χι ε πί δο μα α νη μπο ριάς (που δί νε - ται με οι κο νο μι κά κρι τή ρια). Εί ναι η πε ρη φά νια του η λι κιω μέ νου που την οι κο δό μη σε με πολ λών χρό νων μόχ θο, που έ ζη σε και θέ λει να φύ γει α π τη ζωή χω - ρίς να χρω στά ει σε κα νέ να, μή τε και στα παι διά του! Λε η λά τη σαν τα α πο θε μα τι κά, α νέ χτη καν την ει σφο - ρο δια φυ γή, ξε κο κα λί σα νε με τις φαρ μα κευ τι κές ε - ται ρίες, τα δια γνω στι κά κέ ντρα και τα ι διω τι κά και δη μό σια θε ρα πευ τή ρια τους κλά δους υ γείας και τώ - ρα γί νο νται σπόν σο ρες των ι διω τι κών α σφα λι στι κών. Ο Μη τσο τά κης τη δε κα ε τία του 90 ή ταν ο πρώ τος που α να κοί νω σε ε πί ση μα ό τι το κρά τος δεν εγ γυά - ται τις συ ντά ξεις. Τώ ρα ο σο σια λι στής Πα παν δρέ ου κι ο υ πουρ γός Λομ βέρ δος μας α να κοι νώ νουν την βιω σι μό τη τα του συ στή μα τος α νά μή να. Τό τε, δυο πω λη τές ι διω τι κών α σφα λι στη ρίων χτυ πού σαν κά θε α πό γε μα την πόρ τα μας. Τώ ρα δεν γί νε ται ού τε αυ - τό! Ίσως ξέ ρουν ό τι δεν έ χου με να δώ σου με ί σως φο βού νται πε ρισ σό τε ρο την ορ γή μας. Κυ βερ νώ ντες, νο µο θε τού ντες και δη µό σιοι λει - τουρ γοί έ χουν ο νο µα τε πώ νυ µο. Τους δια βε βαιώ - νου µε ό τι ο κό σµος έ χει µνή µη! Μί ζες. Όταν δω ρο δο κείς δί νεις λί γα για να βγά - λεις πολ λά. Ο για τρός τα παίρ νει για να που λή σει η αγ γλι κή De Puy. Ο ε φο ρια κός τα παίρ νει για να γλυ τώ σει ο ε πι χει ρη μα τίας πολ λά. Ο κυ βερ νη τι κός λα δώ νε ται για να πα ρα λά βει έ να δρό μο δο λο φό νο πέ ντε φο - ρές πά νω α πό την α ξία του. Η Siemens δί νει στα κόμ μα τα ε ξου σίας για να βγά λει πό σα; Το με γα λείο της υ γιούς ε πι χει ρη μα τι κής δρα στη - ριό τη τας! Χόρ τα σε η ψεί ρα και βγή κε στο για κά. Επι θυ µού µε κι ο νει ρευό µα στε την α πά ντη ση µιας τά ξης. Μην ε πι τρέ ψου µε στον ε αυ τό µας να πρά ξου µε για τί πο τα λι γό τε ρο! Για την Ρι ζο σπα στι κή Ανα νεω τι κή Κί νη ση Εκπαι δευ τι κών, Α.Σ. «Στά ση πλη ρω µών»=απο δο χή των εκ βια σµών των κα πι ταλη στώ ν Για έ να ευ ρύ τα το τμή μα πο λι τι κών δυ νά - μεων αλ λά και για αρ κε τούς πα νε πι στη μια - κούς, οι κο νο μο λό γους και άλ λους δη μο σιο - λό γους, εί ναι κοι νή η α πά ντη ση που κα τ' αυ τούς πρέ πει να δο θεί- α πέ να ντι στην κρί - ση και την πρω τό γνω ρη ε πί θε ση που α ντι - με τω πί ζει ο λαός και οι ερ γα ζό με νοι της χώ - ρας. Όλοι αυ τοί υ πο στη ρί ζουν πως η ά με ση και μο νο με ρής παύ ση πλη ρω μών των το κο - χρε ο λυ σίων α πο τε λεί το θε μέ λιο λί θο της α πά ντη σης στο πρό βλη μα. Πά νω σε αυ τό το θε μέ λιο λί θο τους χτί - ζουν και μια ο λό κλη ρη πο λι τι κή πρό τα ση. Αλλος την α πευ θύ νει στην «κοι νω νία», άλ - λος δει λά αλ λά κα θα ρά- στις δυ νά μεις που θα α πε λευ θε ρω θούν α πό «α ρι στε ρά» του ΠΑ ΣΟ Κ, εν δε χό με νο που πρέ πει να ι σχυ ρο - ποιή θη κε σε πολ λά μυα λά με τά τα τρία «πα - ρών» στη Βου λή. Ο τρί τος την α πευ θύ νει στο «μα ζι κό κί νη μα και στις δυ νά μεις της Αρι στε ράς». Σε κά θε πε ρί πτω ση η πρό τα ση εί ναι ί δια α πό ό λους αυ τούς και α νε ξάρ τη τα το πού ι - σχυ ρί ζο νται ό τι την α πευ θύ νουν. Ιδια πριν α πό ό λα ως προς το ποιο εί ναι το πρό βλη μα που πρέ πει να α ντι με τω πι στεί: το χρέ ος που δια πι στώ νουν ό τι δεν το α ντι - με τω πί ζει η πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης με τα μέ τρα του μη χα νι σμού. Ιδια ως προς τα διε - θνή πα ρα δείγ μα τα που ε πι κα λού νται (Αργε - ντι νή, Εκουα δόρ) ως «προ η γού με να» για να ι σχυ ρι στούν ό τι η παύ ση πλη ρω μών έ χει συμ βεί και μπο ρεί ά ρα να ξα να συμ βεί. Ιδια ως προς την ε ξέ λι ξή της, την «πο λι τι κή κλι - μά κω ση» που πρέ πει και μπο ρεί να έ χει κα - τ αυ τούς μια τέ τοια ε πι λο γή (ε θνι κο ποίη ση τρα πε ζών, έ ξο δος α πό Ο ΝΕ, υ πο τί μη ση της δραχ μής κ.λπ.). Ακό μα και η δο μή των άρ - θρων που ε δώ και ε βδο μά δες μά χο νται υ - πέρ αυ τής της πρό τα σης ε πα να λαμ βά νε ται η ί δια. Η μο να δι κή τους δια φο ρά εί ναι ί σως οι ε - πι θε τι κοί προσ διο ρι σμοί με τους ο ποίους οι συ ντά κτες τους ε πι λέ γουν να χα ρα κτη ρί - σουν την πρό τα σή τους. Άλλοι τη βα φτί - ζουν «προο δευ τι κή διέ ξο δο», άλ λοι «α ντι κα - πι τα λι στι κό πρό γραμ μα πά λης», άλ λοι «μέ - τω πο α να τρο πής». Σε κά θε πε ρί πτω ση ό λα αυ τά τα σχέ δια πε ρι γρά φο νται και α να φέ ρο νται κυ ρίως ως οι ε πεί γου σες α να γκαιό τη τες που πρέ πει ά - με σα να υ λο ποιη θούν. εν εί ναι, λοι πόν, ά - στο χη η ε ρώ τη ση. Ποιος, ποια πο λι τι κή ε ξου σία και κυ βέρ - νη ση θα α να λά βει να υ λο ποιή σει τα σχέ δια αυ τά; Η α πά ντη ση στο ε ρώ τη μα α πό δια φό - ρους δεί χνει, πα ρά τις δια φο ρε τι κές α πο - χρώ σεις, να 'ναι κοι νή. Στην ου σία ξα να σερ - βί ρουν την ο νεί ρω ξη της δη μιουρ γίας μιας προο δευ τι κής κυ βέρ νη σης, α πό την με τα - νιω μέ νη σο σιαλ δη μο κρα τία μέ χρι και την ε - ξω κοι νο βου λευ τι κή α ρι στε ρά, που με την ε - νερ γη τι κή στή ρι ξη του λα ού θα διεκ δι κή σει μια ου σια στι κή ε πα να δια πραγ μά τευ ση του χρέ ους και θα βά λει τη χώ ρα σε τρο χιά α - νά πτυ ξης. υ στυ χώς δυ νά μεις, δια νοού με νοι και στε λέ χη που α να φέ ρο νται στο λαϊκό ερ γα - τι κό κί νη μα και α γω νί ζο νται να δώ σουν («φι - λο λαϊκή», «προο δευ τι κή», «α ντι κα πι τα λι στι - κή») λύ ση στο «πρό βλη μα του χρέ ους» εί ναι πο λι τι κοί ό μη ροι των εκ βια σμών του συ στή - μα τος και σχε διά ζουν συ νει δη τά ή ό χι «λύ - σεις» στο πλαί σιό του. Ας δού με τα δε δο μέ να. Η α στι κή τά ξη της χώ ρας για να «δια σω - θεί» και να «α να πα ραχ θεί» ως άρ χου σα τά - ξη μέ σα στον κυ κεώ να της κρί σης και των α ντι θέ σεων δεν στο χεύει ού τε ε πι διώ κει την ε ξά λει ψη ή έ στω τη ση μα ντι κή μείω ση του χρέ ους στους ι μπε ρια λι στές. Κα τα φεύ γει στο «μη χα νι σμό στή ρι ξης» για να α να βαθ μί σει τους ό ρους ε ξάρ τη σης και υ πο τέ λειας στο ι μπε ρια λι στι κό κε φά - λαιο. εν σχε διά ζει την «πα ρα γω γι κή α να - συ γκρό τη ση» της χώ ρας αλ λά το ξε πού λη - μα κά θε πλου το πα ρα γω γι κής της δυ να τό - τη τας. Σε αυ τό το φό ντο εί ναι πραγ μα τι κός τρα - γέ λα φος να δια τυ πώ νο νται «α πέλ πι δες ευ - χές» για την α ντι με τώ πι ση του χρέ ους, που ου σια στι κά α να ζη τούν (κυ βερ νη τι κούς;) συμ μά χους στο α στι κό στρα τό πε δο για να α ντι με τω πί σουν την κα τα στρο φή του ι μπε - ρια λι στι κή τυ φώ να. Το μό νο που πραγ μα τι κά ε πι διώ κει η α - στι κή τά ξη της χώ ρας εί ναι η ι σο πέ δω ση κά θε ερ γα τι κής-λαϊκής κα τά κτη σης και δι - καιώ μα τος. Με αυ τό και μό νον αυ τό τον ό - ρο έ χει δε σμευ τεί στους ι μπε ρια λι στές, χω - ρίς καν να έ χει πά ρει υ πό σχε ση ό τι θα της «τα βο λέ ψουν» τε λι κά, ώ στε να ξα να βρεί μπίζ νες και κά ποιο ρό λο στην πε ριο χή. Στη θύελ λα της κρί σης και των α ντα γω νι σμών που μαί νο νται, δεν μπο ρεί ού τε να ζη τη - θούν ού τε να δο θούν τέ τοιες υ πο σχέ σεις. Στο χεύει και ελ πί ζει στην «ο ρι στι κή» συ ντρι - βή της ερ γα τι κής τά ξης και του λα ού για να συ νε χί σει να έ χει την ι μπε ρια λι στι κή στή ρι - ξη. Αυ τό α κρι βώς δη λώ νουν ό λοι οι βα σι κοί πο λι τι κοί της εκ φρα στές μέ ρα-νύ χτα, που έ χουν φτά σει να κά νουν δη μό σια «αυ το κρι - τι κή» για τί δεν έ χουν τσα κί σει τε λείως το λαό και «κω λυ σιερ γούν» 30 χρό νια τώ ρα! Και βέ βαια αυ τό α κρι βώς κά νει η κυ βέρ νη - ση με τα αλ λε πάλ λη λα μέ τρα και την ά με ση και α προ σχη μά τι στη πα ρου σία-κα θο δή γη - ση των α με ρι κά νων και ευ ρω παίων ι μπε ρια - λι στών. Αυ τή την πο λι τι κή ε φαρ μό ζει με τον εκ - βια σμό της «α ντι με τώ πι σης του χρέ ους» και το πα ρα μύ θι του «νοι κο κυ ρέ μα τος της χώ - ρας», για να α παι τεί την υ πο τα γή του λα ού στη συ ντρι βή των δι καιω μά των του. Οι εκ θέ σεις ι δεών σχε τι κά με την α ντι με - τώ πι ση του χρέ ους και σε ό λες τους τις εκ - δο χές θα ή ταν α πλώς δια σκε δα στι κές αν η κα τά στα ση για τους ερ γα ζό με νους και τη νε ο λαία δεν ή ταν τό σο βάρ βα ρη. Και ο πωσ - δή πο τε εί ναι ι διαί τε ρα αρ νη τι κά ε ντυ πω σια - κό το γε γο νός ό τι στις ση με ρι νές συν θή κες κά ποιοι ε πα να λαμ βά νουν με ά νε ση τη συ - νή θεια της ευ κο λίας που εί χαν α πό τα προ - η γού με να χρό νια. Την ευ κο λία να κα τα θέ τουν έ να «πλή ρες σχέ διο» για πά σα νό σο, βα σι σμέ νο σε δά - νεια της α στι κής οι κο νο μι κής α ντί λη ψης και πα σπα λι σμέ νο με βερ μπα λι σμούς. Σχέ διο με το ο ποίο φα ντά ζο νται πως ό λα τα «τα - κτο ποιούν» και το ο ποίο μά λι στα θεω ρούν ό τι «αρ πά ζει και την ευ και ρία» να τους φέ - ρει στο «κέ ντρο» της πο λι τι κής ζωής, να τους κά νει δη μο φι λείς, να τους κά νει πό λο, κόμ μα, πα ρά γο ντα ρύθ μι σης των πο λι τι κών ε ξε λί ξεων. εν εί ναι οι κο νο μι κό το πρό βλη μα που α - ντι με τω πί ζει ο λαός και η χώ ρα. εν θα πά - ρει κου ρά γιο ο λαός με λο γι στι κές πρά ξεις στα βι βλία του κα πι τα λι στι κού συ στή μα τος. Υπάρ χει η α νά γκη να α να ζη τη θούν στό - χοι και μορ φές, να ε νι σχυ θεί η πιο πλα τιά κοι νή δρά ση, για να μπαί νουν στη λο γι κή και την πρα κτι κή της μα ζι κής πά λης ο λοέ να με γα λύ τε ρα τμή μα τα ερ γα ζο μέ νων και νε ο - λαίας. Υπάρ χει η α νά γκη μέ σα α πό αυ τή τη δια δι κα σία να γί νει ο λαός και η νε ο λαία δύ - να μη και σώ μα πά λης ε νά ντια στο σύ στη μα και στον ι μπε ρια λι σμό. Αυ τές τις πο λι τι κές α νά γκες πρέ πει να α - να δειχ θούν μέ σα στο λαό και στους ερ γα - ζό με νους α ντί να α να πα ρά γο νται οι εκ βια - σμοί και οι α πο προ σα να το λι σμοί των κα πι - ταλη στών. Αν δεν α ντι με τω πι στούν αυ τές οι α νά γκες, κα μιά «α να κού φι ση» δεν θα βρει ο λαός, κα μιά «α νόρ θω ση» δεν θα συμ - βεί για τη χώ ρα, κα μιά «κοι νω νι κή α να γέν - νη ση» δεν θα πέ σει στα πό δια μας. Μπα µπί λης η µή τρης Αγω νι στι κές Κι νή σεις Εκπαι δευ τι κών στα Φρο ντι στή ρια Α.Κ.Ε.Φ. 7

8 8 εν πέρασε η απόλυση του προέδρου του ΣΕΦΚ Σ ε μία πε ρίο δο που οι ερ γα ζό με νοι και οι ά νερ γοι, η νε ο λαία και οι συ ντα ξιού χοι βιώ νουν μια γε νι κευ μέ νη και βάρ βα ρη ε πί - θε ση στα δι καιώ μα τά τους... Σε μια πε ρίο δο που η κυ βέρ νη ση του ΠΑ ΣΟΚ και η τρόι κα του ιε θνούς Νο μι σμα τι κού Τα - μείου, της Ευ ρω παϊκής Ένω σης και της Ευ ρω - παϊκής Κε ντρι κής Τρά πε ζας γκρε μί ζουν τις κα - τα κτή σεις δε κα ε τιών... Σε μια πε ρίο δο που το με γα λειώ δες κί νη μα ε νά ντια στην α ντι λαϊκή πο λι τι κή και κά θε φω - νή α ντί στα σης χτυ πιέ ται με τρο μο κρα τία και κα τα στο λή... Σε μια πε ρίο δο που ο ΣΕ ΦΚ δί νει σκλη ρή μά - χη για να προ α σπί σει και να ε πε κτεί νει τα δι - καιώ μα τα των ερ γα ζο μέ νων του κλά δου στη δια πραγ μά τευ ση της νέ ας Συλ λο γι κής Σύμ βα σης Εργα σίας (ΣΣΕ)... Το σω μα τείο δί νει τη μά χη ε νά ντια στην ερ - γο δο τι κή αυ θαι ρε σία. Η προ σπά θεια α πό λυ σης του προέ δρου του ΣΕ ΦΚ, Πέ τρου Μα ρα φή, με την κυ νι κή αι τιο λό γη ση ό τι «συμ με τεί χε σε ό - λες τις α περ γίες που προ κή ρυ ξε το σω μα τείο, ε νώ κα λού σε με τα κεί με να του σω μα τείου τους υ πό λοι πους κα θη γη τές σε α ντί στα ση στην ερ - γο δο τι κή αυ θαι ρε σία και την α ντι λαϊκή κυ βερ - νη τι κή πο λι τι κή» δεν πέ ρα σε. Χά ρη στην ά με - ση α ντί δρα ση του ΣΕ ΦΚ, τις πα ρεμ βά σεις ε - κλεγ μέ νων συν δι κα λι στών και τη δη μο σιο ποίη - ση του θέ μα τος, η ερ γο δο σία υ πο χώ ρη σε και η α πό λυ ση α να κλή θη κε. Ο ΣΕ ΦΚ δεν πρό κει ται να α νε χτεί την ποι νι - κο ποίη ση της α περ γίας και του α γώ να. ί νει τη μά χη με ό λες του τις δυ νά μεις, μα ζί με ό λο το εκ παι δευ τι κό και ερ γα τι κό κί νη μα για να ε πα - να προσ λη φθεί ό ποιος ερ γα ζό με νος α πο λύε ται, ε πει δή διά λε ξε το δρό μο του α γώ να και της α - ξιο πρέ πειας. Συ νε χί ζει να πα λεύει μα ζί με ό - λους τους συ να δέλ φους κα θη γη τές για την τή - ρη ση σε κά θε φρο ντι στή ριο της ΣΣΕ. Συ νε χί ζει να πα λεύει για την α να τρο πή της πο λι τι κής της κυ βέρ νη σης- ΕΕ- ΝΤ που υ πο νο μεύει το πα - ρόν μας και υ πο θη κεύει το μέλ λον μας. Στην αλ λη λεγ γύη η δύ να μη, στον α γώ να η νί κη! Υ ΝΑ ΜΩ ΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΩ ΜΑ ΤΕΙΟ - ΑΛ ΛΑ ΖΟΥ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Όλοι/ες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΦΚ Τετάρτη 7 Ιουλίου 19:30 µ.µ. στα γραφεία του σωµατείου Στα όρια «Η ΑΡΕΝΑ» Ε νας αιώ νας φαί νε ται να έ χει πε ρά σει α πό την ε πο χή που ο πρω θυ πουρ γός Γεώρ γιος Με γα ρο μά ξι μος ο Βρα χύς υ πο σχό - ταν λε φτά με τη σέ σου λα, σο σια λι σμό με το τσου βά λι, πρα - σι νο α να νά πτυ ξη με τη βού λα και ά φθο νους άλ λους λα γούς με πε - τρα χή λια. Και ό ντως πέ ρα σε έ νας αιώ νας, με την ό πι σθεν, σε μια πρω το φα νή στην ι στο ρία ο πι σθο δρο μι κή χρο νι κή συ μπύ κνω ση. Υπό τη στι βα ρή η γε σία της Τρόι κας των ευ ρω ντα βατ ζή δων, ευ ρω ρα - ντιέ ρη δων, ευ ρωτ ζο γα δό ρων και ευ ρω - μα φιό ζων, την υ ψη λή ε πο πτεία της πα - γκό σμιας αρ χής του ιαρ κούς Νο μι σμα - τι κού Τρό μου και, βε βαίως, την πει θή - νια και με υ περ βάλ λο ντα ζή λο συμ μόρ - φω ση του πρω θυ πουρ γού και των ε πι - τε λών του, η κα τα ρα σθεί σα προ μη νών βαρ βα ρό τη τα ε πε λαύ νει με πρω το φα - νείς τρό πους και α πί στευ τη τα χύ τη τα, α πει λώ ντας να α φα νί σει δια μιας λαι - κούς κό πους και κα τα κτή σεις δε κα ε - τιών. Όπως ε κ των υ στέ ρων α πο δει κνύε ται με α σφά λεια, το φαι νό με νο αυ τό της πα ρα πο λι τι κής τέ χνης, ο α μνο πρε πής α - πέ να ντι στους ι σχυ ρό τε ρους και λυ κο - πρε πής α πέ να ντι στους υ πό λοι πους, πρω θυ πουρ γός, σκο πί μως ε ξα πά τη σε τους ψη φο φό ρους, κα λώ ντας τους α πό προ ε κλο γι κού άμ βω νος στο πε ρί φη μοκαι προοιω νι ζό με νο δη μα γω γι κώς ως ά - κρως ελ πι δο φό ρο για τους ή δη χει μα - ζό με νους ερ γα ζό με νους και α νέρ γους- «ρα ντε βού στις κάλ τσες». Ο μεν αρ χι - τρα πε ζί της της χώ ρας κύ ριος Προ βο κα - το ρό που λος ε πι βε βαίω σε ό τι ο πρω θυ - πουρ γός ή ταν α πο λύ τως ε νή με ρος προ - ε κλο γι κά για τα χρέη και τα ελ λείμ μα - τα, οι δε νευ ρο ζω νι κοί άρ χο ντες εί χαν ή δη αρ χί σει νω ρίς νω ρίς τις συ νεν νοή - σεις για τα κο λα σμέ να μελ λού με να. Κά ποιοι έ φται ξαν, κά ποιοι άλ - λοι θα πρέ πει να πλη ρώ σουν, ως συ νή θως. Μό νο που τώ ρα η πλη - ρω μή θα πρέ πει να ι σο δυ να μεί με α πό λυ τη οι κο νο μι κής και κοι νω - νι κή πε ρι θω ριο ποίη ση των δεύ τε ρων, στο πει ρα μα τό ζωο που ε πι - λέχ θη κε αρ χι κά, στον υ πό λοι πο ευ ρω παι κό νό το στη συ νέ χεια, στην Ευ ρώ πη ο λό κλη ρη εν τέ λει. Η α να τρι χια στι κή, στο βά θος και τα με γέ θη της πλη βειο ποίη ση των πολ λών εί ναι α πό λυ τη α παί τη - ση των λί γων, στο πλαί σιο της διαρ κώς πιο α νη λε ούς και ά γριας φά σης του κα - πι τα λι σμού των και ρών μας. Ατυ χώς για τις δια βό η τες α γο ρές και τους α νά τον κό σμο εκ φρα στές τους, τα πει ρα μα τό ζωα ε νίο τε α ντι στέ κο νται, και α κό μη συ χνό τε ρα α νη συ χούν τους κυ νι - κούς πα τρί κιους. Πο τά μια λα ού ξε χει λί - ζουν κά θε τό σο τις πό λεις της χώ ρας αρ - νού με να να υ πο ταχ θούν οι κειο θε λώς στις προ θέ σεις των δη μίων, και τρο μά - ζο ντάς τους με το πλή θος, την α πο φα - σι στι κό τη τα και τη δύ να μή τους. Ο έ νας κα τό πιν του άλ λου οι εκ πρό σω ποι της ε - ξου σίας, τω ρι νής και πα ρελ θου σών, α - πο φεύ γουν να ε κτε θούν σε δη μό σια θέα, φο βού με νοι την ορ γή των πολ λών. Μάλ λον φτά νει η ώ ρα για την κλι μά κω ση μιας ι στο ρι κής φά σης της λαι κής α ντί - στα σης. Ας τα δώ σου με ό λα. Η α πό φα - ση ας μας βγά λει τώ ρα στον δρό μο, προ - τού η α πό γνω ση μας ο δη γή σει αύ ριο στο ρο μο κα εί τιο. (Η στή λη εί ναι συ νή θως χιου μο ρι στι - κή. Αυ τή τη φο ρά δεν τα κα τά φε ρε και τό σο. Εί ναι κα τά τι δύ σκο λο, στους και - ρούς αυ τούς της δυ σθυ μίας, της ορ γής και της α ντί στα σης). Ν. Κου νε νής τεύχος 38

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Η ΣΩΤ ΗΡ ΙΑ

Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Η ΣΩΤ ΗΡ ΙΑ ΜΗΝΙΑIΑ ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 7812 Φεβρουάριος 2016 11 ο Έτος Φύλλο 119 ο Tηλ.: 2107763638 Fax: 2107707211 E-mail: info@sylfilon.gr Web Site: www.sylfilon.gr Το προσωπικό και κοινωνικό ασυνείδητο Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í Ãï íýùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ Ìá êá ñéù ôüôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò Åë ëüäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 8, Μάιος 2011 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης, Ανδρέας Αυγερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα