Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάνατζμεντ και Μάνατζερς"

Transcript

1 Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα με την ποιό τη τα του προ ϊ ό ντος που α γο ρά ζου με, με την τι μή ή με την πα ρο χή υ πη ρε σιών που μας πα ρέχουν εί μα στε πε ρισ σό τε ρο ή λι γό τε ρο ευ χα ρι στη μένοι, με α πο τέ λε σμα ή να πα ρα μεί νου με ως πε λά τες ή να αλ λά ξου με ορ γα νι σμό. Στην α πό φα σή μας αυ τή βα σι κό ρό λο παί ζει ο τρό πος με τον οποίο ο μά να τζερ α σκεί τη διοί κη ση στον ορ γα νι σμό, οι διοι κη τι κές δε ξιό τη τες που δια θέ τει, κα θώς ε πί σης και η κα τα νό η ση της αν θρώ πι νης συ μπε ρι φο ράς και των α να γκών του πε λά τη. Ο μά να τζερ εί ναι το ά το μο που δια μορ φώ νει το κλί μα στον ορ γα νι σμό και που μα ζί με τους υ παλ λή λους εί ναι υ πεύ θυ νος για την πο ρεί α της ε ξέ λι ξης και ε πι βί ω σης της ε πιχεί ρη σης. Στο κε φά λαιο αυ τό ο ρί ζε ται το μά να τζμε ντ, προσδιο ρί ζο νται οι δε ξιό τη τες και οι ρό λοι του μά να τζερ και πα ράλ λη λα δί νε ται μια γε νι κή ει κό να του ορ γανι σμού και των λει τουρ γιών του μά να τζμε ντ.

2 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ρι σμός του Ορ γα νι σμού (Organization) Έ νας ορ γα νι σμός α πο τε λεί μια μορ φή κοι νω νι κού συ στή μα τος που έ χει γί νει για να εκ πλη ρώ νει κά ποιο κα θο ρι σμέ νο σκο πό. Α πο τε λεί ται α πό έ ναν α ριθ μό α τό μων που έ χουν κά ποια σχέ ση με τα ξύ τους. Κά θε ά το μο έ χει τη θέ ση του μέ σα στον ορ γα νι σμό και α πό τη θέ ση του αυ τή συμ βάλ λει για την εκ πλή ρω ση των σκο πών του ορ γα νι σμού. Κά θε ορ γανι σμός έ χει έ να πρό γραμ μα, δη λα δή έ να σύ νο λο α πό προ γραμ μα τι σμέ νες ε νέρ γειες που μπο ρούν να πραγ μα το ποι η θούν με ε πι τυ χί α ή α πο τυ χί α. Αν αυ τές οι ε νέρ γειες πραγ μα το ποι η θούν με ε πι τυ χία, ο ορ γα νι σμός προ ο- δεύ ει αν α πο τύ χουν, ο ορ γα νι σμός δια λύ ε ται ή α να διορ γα νώ νε ται κα τά τρό πο δια φο ρε τι κό. Ο ορ γα νι σμός ε πο μέ νως εί ναι μια ομά δα α τό μων που συ νερ γά ζο νται μα ζί κα τά τρό πο δο μη μέ νο, για να εκ πλη ρώ σουν έ να σύ νο λο σκο πών 1. Ο μά να τζερ του ορ γα νι σμού εί ναι το πρό σω πο που έ χει την κύ ρι α υ πευ θυ νό τη τα για την πραγ μα το ποί η ση αυ τών των ε νεργειών με ε πι τυ χί α. Το πρό γραμ μα του ορ γα νι σμού δεν πε ρι λαμ βά νει μό νο τις δια δι κασί ες της πα ρα γω γής ή της α πό δο σης. Ο ορ γα νι σμός πρέ πει α κό μα να δια τη ρή σει την ε σω τε ρι κή του δο μή, να δια τη ρή σει τα μέ λη του ευ τυ χισμέ να και να προ σαρ μό ζε ται στις αλ λα γές που προ έρ χο νται α πό το εξω τε ρι κό πε ρι βάλ λον. Η ε ξου σί α που α σκεί ο μά να τζερ θε ω ρεί ται αποτε λε σμα τι κή, ό ταν κα τά τη λει τουρ γί α της δια τη ρεί τη συ νο χή των ατόμων του ορ γα νι σμού, έ τσι ώ στε τε λι κά να εκ πλη ρω θούν οι σκο ποί του. Αυ τό δεν ση μαί νει ό τι οι προ σω πι κοί στό χοι ό λων των με λών του ορ γανι σμού συ μπί πτουν, αλ λά ό τι του λά χι στον α παι τεί ται α πό τα μέ λη του να συμ φω νή σουν σε με γά λο βαθ μό για τους γε νι κούς σκο πούς του ορ γα νισμού. Έ να μο ντέ λο για να κα τα λά βει κα νείς τη δο μή του ορ γα νι σμού εί ναι το σύ στη μα εί σο δος - έ ξο δος, στο ο ποί ο η ε πι στρε φό με νη ε νέρ γεια από την έ ξο δο ε νερ γο ποιεί εκ νέ ου το σύ στη μα. Ε πο μέ νως, η στα θε ρό τη τα ή η ε πα νά λη ψη των δρα στη ριο τή των του ορ γα νι σμού ε ξε τά ζε ται σε σχέ ση με την εί σο δο του συ στή μα τος, το με τα σχη μα τι σμό της ε νέρ γει ας στο σύ στη μα και το προ ϊ όν ή το α πο τέ λε σμα στην έ ξο δο. Σ' έ να ερ γο στά σιο π.χ. οι πρώ τες ύ λες και το αν θρώ πι νο δυ να μι κό α πο τε λούν την εί σο δο, οι τυ πο ποι η μέ νες δια δι κα σί ες της πα ρα γω γής το με τα σχη μα τι σμό της ε νέρ γειας και το πα ρα γό με νο προ ϊ όν την έ ξο δο του συ στή μα τος. Για να δια τη ρη θεί ό μως αυ τή η δια δι κα σί α, α παι τεί ται μια συ νε χής α να νέ ω ση εισ ρο ής ε νέρ γειας στην εί σο δο. Αυ τό στα κοι νω νι κά συ στή μα τα ε ξα σφαλί ζε ται α πό την ε νέρ γεια που ε πι στρέ φε ται α πό την έ ξο δο στην εί σο δο. Η βιο μη χα νί α π.χ. που πα ρά γει αυ το κί νη τα τα που λά ει στην α γο ρά και

3 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς 23 με τα χρή μα τα που κερ δί ζει μπο ρεί να α γο ρά σει και νού ργιες πρώ τες ύ λες, να δια τη ρή σει το ερ γα τι κό δυ να μι κό και να συ νε χί σει τη λει τουργί α της. Ο ρι σμός του Μά να τζμε ντ (Management) Το μά να τζμε ντ εί ναι έ νας ό ρος που κα θιε ρώ νε ται α πό τη στιγ μή που τα ά το μα κα ταρ τί ζουν κοι νω νι κές ο μά δες. Η ο μα δι κή συ νύ παρ ξη και συ νερ γα σί α τό σο σε μι κρές ό σο και ευ ρύ τε ρες ο μά δες, ό πως οι κο γέ νεια, ορ γα νι σμοί ή ε πι χει ρή σεις, α νέ δει ξαν το μά να τζμε ντ σε αρ χή πρω ταρχι κής ση μα σί ας. Υ πάρ χουν διά φο ροι ο ρι σμοί του μά να τζμε ντ στη βι βλιο γρα φί α. Οι ο ρι σμοί που θα δώ σου με ι σχύ ουν για ο ποιο δή πο τε ορ γα νι σμό, ε πι χεί ρηση, νο σο κο μεί ο ή σχο λεί ο. Ο Ρaul Ηersey και ο Κenneth Blanchard ο ρί ζουν το μά να τζμε ντ σαν "μια ερ γα σί α που πραγ μα το ποιεί ται με ά το μα και δια μέ σου α τό μων και ο μά δων για την εκ πλή ρω ση των σκο πών ε νός ορ γα νι σμού" 2. Ο Richard Daft ο ρί ζει το μά να τζμε ντ σαν "την εκ πλή ρω ση των σκο πών του ορ γα νισμού μέ σω προ γραμ μα τι σμού, ορ γά νω σης, διεύ θυν σης και ε λέγ χου των πη γών του ορ γα νι σμού" 3. Ο Griffin ο ρί ζει το μά να τζμε ντ σαν έ να σύ νο λο δρα στη ριο τή των (πε ρι λαμ βα νο μέ νων του προ γραμ μα τι σμού και της λή ψης των α πο φά σε ων, της ορ γά νω σης, της διεύ θυν σης και του ελέγχου) που έ χουν σαν στό χο να εκ πλη ρώ σουν τους σκο πούς του ορ γα νισμού κα τά τρό πο α πο τε λε σμα τι κό και α πο δο τι κό. Το πό σο κα λά αυ τές οι δρα στη ριό τη τες πραγ μα το ποιού νται, α πο τελεί και το μέ τρο της διοι κη τι κής ε πι τυ χί ας. Υ πάρ χει βέ βαια δια φο ρά με τα ξύ του μά να τζμε ντ και της η γε σί ας (leadership). Η η γε σί α έ χει ευ ρύ τε ρη έν νοια α πό το μά να τζμε ντ. Το μά να τζμε ντ εί ναι μια ει δι κή μορ φή η γε σί ας με τη βο ή θεια της ο ποί ας πραγ μα το ποιού νται οι σκο ποί του ορ γα νι σμού. Η λέ ξη διοί κη ση (administration) εί ναι μια άλ λη λέ ξη για το μά να τζμε ντ που χρη σι μο ποιεί ται για τα σχο λεί α, δη μό σιους ορ γα νι σμούς και νο σο κο μεί α. Το μά να τζμε ντ γε νι κά εί ναι μια τέ χνη και μια ε πι στή μη. Τέ λος, το μά να τζμε ντ εί ναι μια κοι νω νι κή δια δι κα σί α. "Κοι νω νι κή", για τί λαμ βάνει υ πό ψη τις σχέ σεις με τα ξύ των α τό μων και "δια δι κα σί α", για τί α ποτε λεί ται α πό έ να σύ νο λο συ γκε κρι μέ νων λει τουρ γιών που πραγ μα τοποιού νται, προ κει μέ νου να ε πι τευ χθούν προ κα θο ρι ζό με νοι στό χοι.

4 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μά να τζερ (Manager) Ο μά να τζερ εί ναι έ να ά το μο που κα θο δη γεί τις δρα στη ριό τη τες των άλ λων με στό χο την εκ πλή ρω ση των σκο πών του ορ γα νι σμού. Εί ναι δη λα δή το ά το μο που εί ναι υ πεύ θυ νο να διεκ πε ραιώ νει τις δια δι κα σί ες του μά να τζμε ντ. Οι μά να τζερ ς έ χουν διά φο ρους ρό λους να ε πι τε λέ σουν, γι' αυ τό και πρέ πει πά ντο τε να εί ναι έ τοι μοι να δί νουν α πα ντή σεις στα προ βλή μα τα που πα ρου σιά ζο νται. Οι μά να τζερ ς ερ γά ζο νται κά τω α πό συ νε χή πί ε ση, με πολ λά προ βλήμα τα και με την υ πο χρέ ω ση να εκ πλη ρώ νουν έ να με γά λο εύ ρος κα θη κόντων. Α κό μα, πρέ πει να α ντι δρούν στο πρό βλη μα, προ τού αυ τό εμ φα νιστεί και δεν πε ρι μέ νουν να α ντι δρά σουν, ό ταν αυ τό εμ φα νι στεί. Ο Mintzberg α να φέ ρει ό τι: i. οι μά να τζερ ς ερ γά ζο νται κά τω α πό συν θή κες συ νε χούς πί ε σης τό σο α πό πλευ ράς χρό νου ό σο και α πό πλευ ράς α παι τή σε ων. Το εύ ρος των κα θη κό ντων τους εί ναι με γά λο και η τα χύ τη τα α ντα πό κρι σης στις αλ λα γές που συντελούνται στο πε ρι βάλ λον ε πί σης πρέ πει να εί ναι με γά λη. ii. οι μά να τζερ ς τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές α ντι δρούν στο πρό βλη μα (reactive) και δεν πε ρι μέ νουν να α ντι δρά σουν, ό ταν εμ φα νι στεί το πρόβλη μα (proactive). iii. το μά να τζμε ντ εί ναι μια τέ χνη και μια ε πι στή μη 4. Το Mά να τζμε ντ E πι στή μη και Tέ χνη Το μά να τζμε ντ σαν ε πι στή μη α να φέ ρε ται στην πε ρι γρα φή, ε ξή γηση, α νά λυ ση και πρό βλε ψη των ορ γα νω τι κών φαι νο μέ νων και της αν θρώ πι νης συ μπε ρι φο ράς, που σαν τε λι κό στό χο έ χουν την πραγ μα τοποί η ση των σκο πών του ορ γα νι σμού. Μέ θο δος της ε πι στη μο νι κής προσέγ γι σης της διοί κη σης είναι η α ντι κει με νι κό τη τα και η ου δε τε ρό τη τα. Η προ σέγ γι ση αυ τή πε ρι λαμ βά νει τις με θό δους ορ γά νω σης, τη ρο ή ερ γα σί ας, την ε ξου σί α και την ι σχύ, την η γε σί α, τον έ λεγ χο, τη συ νεργα σί α, τον προ γραμ μα τι σμό, την αλ λα γή, τη διοι κη τι κή συ μπε ρι φο ρά, τη συ μπε ρι φο ρά ο μά δας, την α το μι κή συ μπε ρι φο ρά, την αν θρώ πι νη προ σαρ μο γή, τα εν δια φέ ρο ντα και κί νη τρα, τη λή ψη α πο φά σε ων κλπ. Αυ τοί που με λε τούν την ε πι στή μη της διοί κη σης ε πι θυ μούν να ε ξε τάσουν κά θε μια α πό τις πα ρα πά νω με τα βλη τές σε συ σχε τι σμό με την

5 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς 25 αι τί α και το α πο τέ λε σμα, ώ στε να δια τυ πω θούν προ τά σεις που θα κα θο δη γή σουν και κα τα στή σουν τη διοι κη τι κή συ μπε ρι φο ρά πε ρισ σό τερο α πο τε λε σμα τι κή. Η διοί κη ση μπο ρεί να εί ναι ε πι στη μο νι κή α πό το γε γο νός ό τι κά ποιος μπο ρεί με σχε τι κή α κρί βεια να κά νει με ρι κές αρ χι κές προ βλέ ψεις βα σιζό με νος στη θε ω ρί α και τις υ πο θέ σεις, αλ λά η διοί κη ση εί ναι ε πί σης και τέ χνη α πό το γε γο νός ό τι, ό ταν μια πρά ξη τί θε ται σε ε φαρ μο γή, η με ταβλη τό τη τα και πο λυ πλο κό τη τα της αν θρώ πι νης συ μπε ρι φο ράς δη μιουργεί μη α να με νό με νες συ νέ πειες, των οποίων η α ντι με τώ πι ση και α ξιο λόγη ση προ ϋ πο θέ τουν τη συ στη μα τι κή τα ξι νό μη ση των πραγ μά των. Ε πομέ νως, η διοί κη ση εί ναι μια ε πι στή μη ε φαρ μο γής βα σι σμέ νη στην αλ λη λ ε ξάρ τη ση ε πι στή μης και τέ χνης, των οποίων ε νώ δεν πρέ πει να α γνο ή σου με τα ε πι στη μο νι κά ευ ρή μα τα, συγ χρό νως δεν πρέ πει και να τα δε χτού με χω ρίς α ξιο λό γη ση. Στη συ νέ χεια θα δώ σου με μια σύ ντο μη α νά λυ ση των διάφο ρων σταδί ων που συν θέ τουν την έν νοια της ε πι στή μης. Εί ναι γνω στό ό τι η ε πι στή μη θε με λιώ νε ται α πό τα πα ρα κά τω στά δια: σχη μα τί ζουν σχη μα τί ζουν σχη μα τί ζουν Αρ χές Υ πο θέ σεις Έν νοιες Γε γο νό τα Οι αρ χές εί ναι θε με λιώ δεις α λή θειες. Αυ τές σχη μα τί ζουν τη θε ω ρί α και ε ξη γούν τις σχέ σεις α νά με σα σε δύ ο ή πε ρισ σό τε ρες με τα βλη τές. Οι ε πι στή μο νες ε ξε τά ζουν αν υ πάρ χει κά ποια αι τιο λο γι κή σχέ ση με τα ξύ με τα βλη τών που πι στεύ ουν ό τι εί ναι σω στή. Οι υ πο θέ σεις ε λέγχο νται για την α κρί βειά τους. Εί ναι ό ροι πε ρι γρα φι κοί και σα φείς. Προ σπαθούν να πε ρι γρά ψουν πα ρα δείγ μα τα, ό πως π.χ. την έν νοια της ορ γα νω τι κής συ μπε ρι φο ράς. Αυ τά προσ διο ρί ζο νται με την πα ρα τή ρη ση. Α να λυ τι κό τε ρα, το μά να τζμε ντ εί ναι ε πι στή μη, για τί βα σί ζε ται σ' ένα σύ νο λο α πό αρ χές, εί ναι ό μως και τέ χνη, για τί βα σί ζε ται στην έμ φυ τη λο γι κή και διαί σθη ση. Σαν ε πι στή μη το μά να τζμε ντ χρη σι μο ποιεί α να λυ τι κές με θό δους, ε νώ ως τέ χνη χρη σι μο ποιεί την ε μπει ρί α. Σαν ε πι στή μη λει τουρ γεί μέ σω της ε πί ση μης ορ γά νω σης, ε νώ ως τέ χνη μέ σω της α νε πί ση μης. Τέ λος, στη λή ψη των α πο φά σε ων σαν ε πιστή μη το μά να τζμε ντ χρη σι μο ποιεί τους υ πο λο γι στές, την ε πι χει ρη σιακή έ ρευ να και τις πο σο τι κές με θό δους, ε νώ ως τέ χνη χρη σι μο ποιεί την ε μπει ρί α και την κρί ση.

6 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η διοί κη ση δι δά σκε ται σε διά φο ρους κλά δους στα πα νε πι στή μια των προ ηγ μέ νων χω ρών. Η διοί κη ση ε πι χει ρή σε ων π.χ. δι δά σκε ται στα κολ λέ για που προ ε τοι μά ζουν τους μά να τζερ ς των ε πι χει ρή σε ων, η διοίκη ση νο σο κο μεί ων δι δά σκε ται σε τμή μα της Ια τρι κής σχο λής και τέ λος η διοί κη ση εκ παι δεύ σε ως δι δά σκε ται στα παι δα γω γι κά τμή μα τα ή στα με τα πτυ χια κά τμή μα τα εί τε σαν κλά δος ξε χω ρι στός εί τε σε συν δυα σμό με άλ λες κα τευ θύν σεις. Βα σι κές Aρ χές και Λει τουρ γί α του Μά να τζμε ντ Πα ρα κά τω θα α να φερ θούν με ρι κές βα σι κές αρ χές του μά να τζμε ντ (διοί κη σης). 1. Ό λες οι αν θρώ πι νες ορ γα νώ σεις μοιά ζουν με τα ξύ τους και ό, τι μα θαί νει κα νείς στη διοί κη ση του Α ορ γα νι σμού, μπο ρεί να το ε φαρμό σει για τη διοί κη ση του Β ορ γα νι σμού. Κά θε ε πι χεί ρη ση έ χει τα μέ λη της, το πρό γραμ μα των δρα στη ριο τή των της, τους κα νό νες, τις δια δι κα σί ες για την πρό σλη ψη του προ σω πι κού, τον κα τα με ρι σμό της ερ γα σί ας, τους α ντι κει με νι κούς της σκο πούς κλπ. 2. Τα προ βλή μα τα που πα ρου σιά ζο νται στο μά να τζμε ντ για μια με γά λη ε πι χεί ρη ση εί ναι πα ρό μοια μ' αυ τά που πα ρου σιά ζο νται σε μια μι κρή ε πι χεί ρη ση. Τα προ βλή μα τα της ε πι κοι νω νί ας ή των δη μό σι ων σχέ σε ων εί ναι πο λυ πλο κό τε ρα σε μια με γά λη ε πι χεί ρη ση, αλ λά υπάρ χουν ό μως πε ρισ σό τε ροι άν θρω ποι σ' αυ τή για να βο η θή σουν. Γε νι κά, ο μά να τζερ (διευ θυ ντής) σε μια με γά λη ε πι χεί ρη ση δε σπατα λά πο λύ με γα λύ τε ρο χρό νο α πό έ να μά να τζερ μιας μι κρής ε πι χείρη σης, ό ταν η ε πι χεί ρη ση εί ναι κα λά ορ γα νω μέ νη. 3. Πολ λοί ορ γα νι σμοί ι κα νο ποιούν ευ κο λό τε ρα με ρι κούς α πό τους σκοπούς τους απ' ό, τι άλ λοι. Ό ταν συμ βαί νει αυ τό, η α πο τυ χί α ή η ε πι τυχί α του μά να τζερ σ' έ να α πό τα βα σι κά του κα θή κο ντα γί νε ται κρί σιμη. Η δια τή ρη ση π.χ. της ε ξου σί ας του διευ θυ ντή σε μια φυ λα κή εί ναι πά ντο τε κρί σι μη ο προ πο νη τής μιας πο δο σφαι ρι κής ο μά δας, ό ταν η ο μά δα του κερ δί ζει, δεν έ χει να φο βη θεί ή να εν δια φερ θεί για τί πο τα άλ λο. Με άλ λα λό για κά θε ε πι χεί ρη ση έ χει έ να μά να τζερ που ε ξει δικεύ ε ται πε ρισ σό τε ρο στην πραγ μα το ποί η ση ε νός σκο πού με α ντί στοιχη ε λάτ τω ση της σπου δαιό τη τας των άλ λων υ πευ θυ νο τή των του. 4. Πολ λοί ορ γα νι σμοί περ νούν κρί ση α πό και ρό σε και ρό. Ο μά να τζερ πρέ πει να δια θέ τει ποι κί λες ι κα νό τη τες για την α ντι με τώ πι ση κά θε προ βλή μα τος. Η βα σι κή μέ θο δος α πο φυ γής της κρί σης στον ορ γα νισμό εί ναι η εύ ρε ση των πι θα νών αι τί ων, προ τού αυ τή εκ δη λω θεί, και η με τα τρο πή ε πο μέ νως της κρί σης σε πρό βλη μα ρου τί νας 5.

7 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς 27 Οι λει τουρ γί ες του μά να τζμε ντ, ό πως η ι κα νό τη τα του μά να τζερ να ορ γα νώ νει, να προ γραμ μα τί ζει, να διευ θύ νει και να ε λέγ χει, θε ω ρού νται βα σι κές για το μά να τζμε ντ, και αυ τό βέ βαια ι σχύ ει για ο ποια δή πο τε μορφή ορ γα νι σμού. Ο Harold Koontz και ο Cyril O' Donnell έ γρα ψαν ό τι "έ νας που ε κτε λεί τα κα θή κο ντα του μά να τζερ ή του διευ θυ ντή σε ε πι χείρη ση, σχο λεί ο, νο σο κο μεί ο κλπ. πραγ μα το ποιεί το ί διο έρ γο διοί κησης" 6. Ε πί πε δα στο Mά να τζμε ντ E πι χει ρή σε ων Σε κά θε ορ γα νι σμό ή ε πι χεί ρη ση δια κρί νου με τρί α ιε ραρ χι κά ε πί πεδα του μά να τζμε ντ. Το υ ψη λό κλι μά κιο της ιε ραρ χί ας, το με σαί ο και το χα μη λό ε πί πε δο. Αναλυτικότερα: 1. Ο μά να τζερ 1ης γραμ μής έ χει ως κύ ριο σκο πό να ε ξα σφα λί σει ό τι τα προ ϊ ό ντα ή οι υ πη ρε σί ες του ορ γα νι σμού πα ρα δί δο νται στον πε λά τη κα νο νι κά και σε η με ρή σια βά ση. Στο ε πί πε δο αυ τό ο μά να τζερ ή ο ε πό πτης πα ρα κο λου θεί κα θη με ρινά την πο ρεί α της ερ γα σί ας για να δια πι στώ σει αν αυ τή πραγ μα τοποιεί ται σύμ φω να με τα πρό τυ πα ποιό τη τας που έ χουν προσ διο ριστεί στην αρ χή της δια δι κα σί ας. 2. Ο μά να τζερ στο με σαί ο κλι μά κιο έ χει ως κύ ριο σκο πό να ε ξα σφα λίσει τα χρή μα τα που α παι τού νται για τη λει τουρ γί α του τμή μα τός του, τις αν θρώ πι νες και υ λι κές πη γές και πα ράλ λη λα να κα τευ θύ νει και να συ ντο νί ζει την ο μα δι κή ερ γα σί α στο τμή μα του, έ τσι ώ στε να εκ πληρω θούν οι σκο ποί του τμή μα τός του και κατ' ε πέ κτα ση του ορ γα νισμού. Ε πί σης, κα τευ θύ νει την ερ γα σί α των ε πο πτών και ε φαρ μό ζει την πο λι τι κή και τη στρα τη γι κή που έ χει κα θο ρι στεί στα υ ψη λά κλιμά κια της ιε ραρ χί ας. 3. Ο γε νι κός μά να τζερ και οι άλ λοι που βρί σκο νται στα υ ψη λά κλι μά κια προσ διο ρί ζουν τη στρα τη γι κή κα τεύ θυν ση του ορ γα νι σμού. Κα θο ρίζουν την α πο στο λή του ορ γα νι σμού, τους σκο πούς και έ χουν ένα ό ραμα για την ε πι χεί ρη ση.

8 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι Λει τουρ γί ες του Μά να τζμε ντ Οι λει τουρ γί ες του μά να τζμε ντ εί ναι πέ ντε. Ο προ γραμ μα τι σμός, η ορ γά νω ση, η στε λέ χω ση, η διεύ θυν ση και ο έ λεγ χος. Κα τά τον προ γραμ μα τι σμό ο μά να τζερ δια τυ πώ νει τους σκο πούς του ορ γα νι σμού, την πο λι τι κή, τις με θό δους και τον τρό πο με τον ο ποί ο θα εκ πλη ρω θούν αυ τοί οι σκο ποί. Κα τά την ορ γά νω ση ο μά να τζερ προσ διο ρί ζει ό λες τις πη γές, δη λαδή ά το μα, χρή μα τα και ε ξο πλι σμό, ο μα δο ποιεί τα κα θή κο ντα, α να θέ τει υ πευ θυ νό τη τες και ε ξου σί α και συ ντο νί ζει ό λες τις δρα στη ριό τη τες και πη γές κα τά τρό πο α πο τε λε σμα τι κό, ώ στε να εκ πλη ρω θούν οι σκο ποί. Κα τά τη στε λέ χω ση ο μά να τζερ προσ διο ρί ζει τις α νά γκες των αν θρώπι νων πη γών, ε πι λέ γει το κα τάλ λη λο προ σω πι κό και πα ράλ λη λα το εκ παι δεύ ει και το α να πτύσ σει. Κα τά τη διεύ θυν ση ή κα θο δή γη ση ο μά να τζερ ε πη ρε ά ζει και πα ρακι νεί τους άλ λους να ε κτε λέ σουν τα κα θή κο ντα που εί ναι α να γκαί α για να εκ πλη ρω θούν οι σκο ποί του ορ γα νι σμού.

9 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς 29 Ο μά να τζερ έ χει ως σκο πό να αυ ξή σει την πα ρα γω γι κό τη τα, λαμ βάνο ντας υ πό ψη τα κί νη τρα που θα χρη σι μο ποι ή σει, τον τρό πο ε πι κοι νωνί ας και το η γε τι κό στυλ που θα ε φαρ μό σει. Κα τά τον έ λεγ χο ο μά να τζερ ε κτι μά τα α πο τε λέ σμα τα και τα συ γκρίνει με τα α να με νό με να. Σε πε ρί πτω ση α πο κλί σε ων θα γί νουν οι κα τάλλη λες διορ θώ σεις, ώ στε να ε πι τευ χθεί σύ μπτω ση των α πο τε λε σμά των με τις προ δια γρα φές που κα θο ρί στη καν στην αρ χή. Ό λες οι πα ρα πά νω λει τουρ γί ες του μά να τζμε ντ αλ λη λο συν δέ ο νται. Οι μά να τζερ ς στα διά φο ρα ιε ραρ χι κά ε πί πε δα της ε πι χεί ρη σης ε φαρ μό ζουν ό λες τις λει τουρ γί ες του μά να τζμε ντ ό χι ό μως και στον ί διο βαθ μό. Στο σχή μα που α κο λου θεί φαί νε ται ο βαθ μός α ξιο ποί η σης των διάφο ρων λει τουρ γιών στα διά φο ρα ιε ραρ χι κά ε πί πε δα. Πα ρα τη ρού με ό τι οι μά να τζερ ς στα υ ψη λά κλι μά κια σπα τα λούν πε ρισσό τε ρο χρό νο για τον προ γραμ μα τι σμό απ' ό, τι οι μά να τζερ ς πρώ της γραμμής. Το ί διο συμ βαί νει για τη λει τουρ γί α της ορ γά νω σης. Α ντί θε τα, για τη διεύ θυν ση πε ρισ σό τε ρο χρό νο σπα τα λούν οι μά να τζερ ς στα χα μη λά κλι μάκια απ' ό, τι οι μά να τζερ ς στα υ ψη λά κλι μά κια της διοι κη τι κής ιε ραρ χί ας.

10 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Για τον έ λεγ χο ό λοι οι μά να τζερ ς των διά φο ρων κλι μα κί ων σπα ταλούν τον ί διο πε ρί που χρό νο 7. Τέ λος, η στε λέ χω ση γί νε ται κυ ρί ως α πό τα α νώ τε ρα κλι μά κια της ιε ραρ χί ας. ε ξιό τη τες - Ι κα νό τη τες του Μά να τζερ Ο Katz προσ διό ρι σε τρεις βα σι κές δε ξιό τη τες του μά να τζερ (διευ θυντή) που κα τά τη γνώ μη του μπο ρούν να τον κά νουν ε πι τυ χη μέ νο. 1. Τε χνι κές δε ξιό τη τες (Technical skills). Η ι κα νό τη τα του μά να τζερ να χρη σι μο ποιεί τη γνώ ση, τις με θό δους, τις τε χνι κές εκ παί δευ σης και τα όρ γα να που α παι τού νται για την πραγ μα το ποί η ση ει δι κών ερ γασιών και δρα στη ριο τή των. 2. Αν θρώ πι νες δε ξιό τη τες (Human skills). Η ι κα νό τη τα του μά να τζερ να συ νερ γά ζε ται α πο τε λε σμα τι κά με τα άλ λο ά το μα και με ο μά δες ατό μων. Γι' αυ τό α παι τεί ται γνώ ση και κα τα νό η ση της θε ω ρί ας κι νήτρων, των αν θρώ πι νων α να γκών, του α πο τε λε σμα τι κού η γε τι κού στυλ και της α νά πτυ ξης των αν θρώ πι νων πη γών. 3. Νο η τι κές ι κα νό τη τες (Conceptual skills). Η ι κα νό τη τα του μά να τζερ να κα τα λα βαί νει την πο λυ πλο κό τη τα ό λου του ορ γα νι σμού, δη λα δή να βλέ πει π. χ. το σχο λεί ο, το εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα και ό λο το εκ παιδευ τι κό σύ στη μα ως σύ νο λο. Η α νά πτυ ξη των νο η τι κών ι κα νο τή των βα σί ζε ται και δί νει έμ φα ση στη θε ω ρί α διοί κη σης, στην ορ γα νω τι κή και αν θρώ πι νη συ μπε ρι φο ρά και στην εκ παι δευ τι κή φι λο σο φί α 8. Ο Katz πι στεύ ει ό τι, ε νώ ό λες αυ τές οι δε ξιό τη τες - ι κα νό τη τες εί ναι σπου δαί ες για τη διοί κη ση ε πι χει ρή σε ων, σχο λεί ων ή ο ποιου δή πο τε άλ λου ορ γα νι σμού σε ό λα τα ιε ραρ χι κά διοι κη τι κά ε πί πε δα, οι τε χνι κές δε ξιό τη τες εί ναι πιο σπου δαί ες για τους μά να τζερ ς που διοι κούν στα χα μη λό τε ρα ιε ραρ χι κά ε πί πε δα, ενώ οι νο η τι κές ι κα νό τη τες για τους μά να τζερ ς που διοι κούν στα υ ψη λό τε ρα ιε ραρ χι κά ε πί πε δα του ορ γα νισμού. Οι Ρ. Hersey και Κ. Blanchard πα ρου σιά ζουν τις δε ξιό τη τες για τα διά φο ρα ε πί πε δα του μά να τζμε ντ στο α κό λου θο σχή μα 9. Ό πως φαί νε ται στο Σχ η έμ φα ση στις τε χνι κές και νο η τι κές δε ξιό τη τες με τα βάλ λε ται, κα θώς με τα βάλ λε ται το ε πί πε δο του μά να τζμεντ, αλ λά οι αν θρώ πι νες δε ξιό τη τες πα ρου σιά ζο νται εξί σου σπου δαί ες και κρί σι μες, σε ό λα τα ε πί πε δα. Η σπου δαιό τη τα των αν θρώ πι νων και των νο η τι κών ι κα νο τή των αυ ξά νε ται πε ρισ σό τε ρο α πό τη δυ σκο λί α που πα ρου σιά ζε ται στην υ ιο-

11 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς 31 θέ τη ση ε νός τύ που εκ παί δευ σης για την προ ε τοι μα σί α των διοι κη τι κών ορ γά νων. Οι ει δι κοί πά νω στο θέ μα αυ τό διατείνονται ό τι η ε ξά σκη ση ή η εκ παί δευ ση εί ναι μια δια δι κα σί α μά θη σης προ γραμ μα τι σμέ νων διαδο χι κών δρα στη ριο τή των. Η ε ξά σκη ση εί ναι η κα ταλ λη λό τε ρη μέ θο δος για ε παγ γέλ μα τα των ο ποί ων η α νά λυ ση των έρ γων μπο ρεί να προσ διορι στεί με α κρί βεια. Α ντί θε τα, η εκ παί δευ ση εί ναι δια δι κα σί α που καλλιερ γεί νο η τι κές λει τουρ γί ες και εν θαρ ρύ νει την κα τα νό η ση και την ερ μη νεί α της γνώ σης. Τέ λος, ο Katz γρά φει ό τι ο κα λός μά να τζερ δε γεν νιέ ται κατ' α νά γκη μπο ρεί να γί νει. Ο προσ διο ρι σμός των δε ξιο τή των, που προ σι διά ζουν στα διά φο ρα ε πί πε δα υ πευ θυ νό τη τας ε νός ορ γα νι σμού, μπο ρεί να α ποδει χθεί χρή σι μος στην ε πι λο γή και εκ παί δευ ση του προ σω πι κού α πό τα ά το μα που α σκούν την ε ξου σί α. Σχήμα 1.1 ε ξιό τη τες του μά να τζερ που χρειά ζο νται για τα διά φο ρα ιε ραρ χι κά ε πί πε δα Áðáéôïýìåíåò äåîéüôçôåò ÍïçôéêÝò Õøçëü åðßðåäï ôïõ ìüíáôæìåíô Åðßðåäá ìüíáôæìåíô Ôå íéêýò Áíèñþðéíåò Ìåóáßï åðßðåäï ôïõ ìüíáôæìåíô áìçëü åðßðåäï ôïõ ìüíáôæìåíô Με ρι κοί συγ γρα φείς προ σθέ τουν και μια άλ λη δε ξιό τη τα, την ο ποί α ο νο μά ζουν δια γνω στι κή και α να λυ τι κή δε ξιό τη τα. Αυ τή εί ναι η ι κα νό τη τα του μά να τζερ να κά νει διά γνω ση και να α ναλύ ει τα προ βλή μα τα στον ορ γα νι σμό, να με λε τά τα συ μπτώ μα τα και να προ τεί νει λύ σεις. Εί ναι δε ξιό τη τες που ε πι τρέ πουν στο μά να τζερ να δη μιουρ γή σει την πλέ ον κα τάλ λη λη α πά ντη ση σε μια κα τά στα ση.

12 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ιοι κη τι κοί Ρό λοι Ρό λος εί ναι έ να ορ γα νω μέ νο σύ νο λο συ μπε ρι φο ρών που α να φέ ρε ται σε μια συ γκε κρι μέ νη α πο στο λή που το ά το μο έ χει α να λά βει. Ο Mintzberg πα ρα τή ρη σε τα κα θή κο ντα που πραγ μα το ποιούν οι μά να τζερ ς κα τά τη διάρ κεια της ερ γα σί ας τους και α πό τις πα ρα τη ρή σεις του προ έ κυ ψαν τα πα ρα κά τω συ μπε ρά σμα τα σχε τι κά με τους διοι κη τι κούς ρό λους του μά νατζερ 10 : Ο Mintzberg στην αρ χή δια τύ πω σε τρεις γε νι κούς τύ πους ρό λων. i. ια προ σω πι κός ρό λος (Interpersonal) Αυ τός ο ρό λος πε ρι λαμ βά νει την α νά πτυ ξη και δια τή ρη ση κα λών διαπρο σω πι κών σχέ σε ων με τους άλ λους. ii. Πλη ρο φο ρια κός ρό λος (Informational) Αυ τός ο ρό λος πε ρι λαμ βά νει την α πο δο χή και με τα φο ρά πλη ρο φοριών στα ά το μα που χρειά ζο νται πλη ρο φο ρί ες για να ε κτε λέ σουν τα κα θή κο ντά τους. iii. Α πο φα σι στι κός ρό λος (Decisional) Αυ τός ο ρό λος έ χει να κά νει με τη δια δι κα σί α λή ψης των α πο φά σε ων που ε πη ρε ά ζουν τη λει τουρ γί α του ορ γα νι σμού. Στη συ νέ χεια ο Mintzberg δια τύ πω σε δέ κα (10) ει δι κούς ρό λους που α σκεί στο έρ γο του ο μά να τζερ και που ε ντάσ σο νται στους τρεις γε νικούς ρό λους. Αυ τοί εί ναι: 1. Για το δια προ σω πι κό ρό λο 1α. Ρό λος βα σι κού εκ προ σώ που (Figure head). Ο μά να τζερ που έ χει το ρό λο αυ τό α ντι προ σω πεύ ει την ε πι χεί ρη ση. 1β. Ρό λος η γέ τη (Leader). Ο μά να τζερ που έ χει το ρό λο αυ τό εί ναι υ πεύ θυ νος για τη λει τουρ γί α της ε πι χεί ρη σης, τις σχέ σεις και την ε πι κοι νω νί α με τους υ φι στα μέ νου ς. 1γ. Ρό λος συν δέ σμου (Liaison). Ο μά να τζερ που έ χει το ρό λο αυ τό συ ντη ρεί τις ε πα φές με πολ λά ά το μα. 2. Για τον πλη ρο φο ρια κό ρό λο 2α. Ρό λος ε πί βλε ψης (Monitor). Ο μά να τζερ που έ χει το ρό λο αυ τό α να ζη τά πλη ρο φο ρί ες για διά φο ρα θέ μα τα. 2β. Ρό λος με τα βί βα σης (Disseminator). Ο μά να τζερ που έ χει το ρό λο αυ τό με τα φέ ρει τις πλη ρο φο ρί ες μέ σα στον ορ γα νι σμό. 2γ. Ρό λος α ντι προ σώ που ε πι χεί ρη σης (Spokesperson). Ο μά να τζερ που έ χει το ρό λο αυ τό με τα φέ ρει πλη ρο φο ρί ες σχε τι κά με τον ορ γα νι σμό σε ά το μα που δεν υ πά γο νται απευ θεί ας σ' αυ τόν. 3. Για τον α πο φα σι στι κό ρό λο 3α. Ρό λος ε πι χει ρη σια κός (Enterpreneur). Ο μά να τζερ που έ χει το ρό λο αυ τό α ντα πο κρί νε ται στις αλ λα γές, εν θαρ ρύ νει τις και νο το-

13 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς 33 μί ες και α να ζη τά νέ ους τρό πους, για να πραγ μα το ποι ή σει κά ποιο κα θή κον. 3β. Ρό λος χει ρι σμού προ βλη μά των (Disturbance handler). Ο μά να τζερ που έ χει το ρό λο αυ τό παίρ νει διορ θω τι κές ε νέρ γειες στην πε ρί πτωση που ο ορ γα νι σμός α ντι με τω πί ζει μη α να με νό με νες δυ σκο λί ες. 3γ. Ρό λος κα τα νο μής πη γών (Resource allocator). Ο μά να τζερ που έ χει το ρό λο αυ τό α πο φα σί ζει για τον τρό πο που θα κα τα νε μηθούν οι πη γές μέ σα στον ορ γα νι σμό. 3δ. Ρό λος δια πραγ μα τευ τή (Νegotiator). Ο μά να τζερ που έ χει το ρό λο αυ τό συμ με τέ χει στις κύ ριες δια πραγ μα τεύ σεις του ορ γα νι σμού. Στοι χεί α που Εν δια φέ ρουν το Μά να τζμε ντ Το έρ γο του μά να τζερ σχε τί ζε ται με την α πο τε λε σμα τι κό τη τα και την α πο δο τι κό τη τά του. 1. Η α πο τε λε σμα τι κό τη τα (effectivenessϊ) ε πι τυγ χά νε ται, ό ταν εκ πληρώ νο νται οι σκο ποί που έ χει θέ σει ο ορ γα νι σμός, δη λα δή, ό ταν ο μά να τζερ κά νει σω στά πράγ μα τα. Για έ ναν ορ γα νι σμό α πο τε λε σματι κό τη τα εί ναι η ι κα νό τη τα να πα ρα δώ σει το προ ϊ όν ή την υ πη ρε σί α που προ δια γρά φουν τα τε χνι κά χα ρα κτη ρι στι κά. 2. Η α πο δο τι κό τη τα (efficiency) ε πι τυγ χά νε ται, ό ταν εκ πλη ρώ νο νται τα α πο τε λέ σμα τα που έ χει θέ σει ο ορ γα νι σμός, χρη σι μο ποιώ ντας την ελά χι στη πο σό τη τα πη γών στην εί σο δο, δη λα δή, ό ταν ο μά να τζερ κά νει πράγ μα τα σω στά. Για έ ναν ορ γα νι σμό α πο δο τι κό τη τα εί ναι η ι κα νό τη τα να χρη σι μο ποιεί τις πη γές χω ρίς α πώ λειες. Αν για πα ρά δειγ μα έ νας μά να τζερ πραγ μα το ποιεί έ να έρ γο ξο δεύ ο- ντας έ να ε κα τομ μύ ριο και έ νας άλ λος μά να τζερ πραγ μα το ποιεί το ί διο έρ γο με , τό τε ο δεύ τε ρος εί ναι α πο δο τι κό τε ρος, πα ρόλο που και οι δυο εί ναι α πο τε λε σμα τι κοί. 3. Άλ λα στοι χεί α που εν δια φέ ρουν το μά να τζμε ντ εί ναι η ι κα νο ποί η ση των υ παλ λή λων α πό την ερ γα σί α, η αύ ξη ση της πα ρα γω γι κό τη τας και η βελ τί ω ση της ποιό τη τας. Η ι κα νο ποί η ση των υ παλ λή λων α πό την ερ γα σί α αυ ξά νε ται, ό ταν οι υ πάλ λη λοι ε κτε λούν μια ερ γα σί α που έ χει νό η μα γι' αυ τούς και ό ταν τους δί νε ται η ευ και ρί α να χρη σι μο ποιή σουν τις γνώ σεις και τις δε ξιό τη τές τους. Η ι κα νο ποί η ση των υ παλ λήλων ε πί σης αυ ξά νε ται, ό ταν έ χουν ευ χά ρι στες συν θή κες ερ γα σί ας, κα λό ορ γα νω τι κό κλί μα, δί καιες α μοι βές και ε παγ γελ μα τι κή ε ξέ λι ξη. 4. Σή με ρα οι ε πι χει ρή σεις προ σπα θούν να φθά σουν την τε λειό τη τα λό γω και της με γά λης α ντα γω νι στι κό τη τας που υ πάρ χει στην α γο ρά.

14 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι Peter και Waterman στο βι βλί ο τους "α να ζη τώ ντας την τε λειό τητα" προσ διο ρί ζουν τα χα ρα κτη ρι στι κά που πρέ πει να έ χουν οι ορ γα νισμοί" για να θε ω ρη θούν ε πι τυ χη μέ νοι 11. Αυ τά εί ναι: 1. Ρε α λι στι κός προ γραμ μα τι σμός: Αυ τό ση μαί νει ό τι ο προ γραμ μα τισμός της ε πι χεί ρη σης έ χει νό η μα, ό ταν εί ναι υ λο ποι ή σι μος. 2. Α πλή δο μή: Να υ πάρ χει μι κρός α ριθ μός ε πι τε λι κών (συμ βού λων) σε σχέ ση με τους υ παλ λή λους γραμ μής και μι κρός α ριθ μός ιε ραρ χι κών ε πι πέ δων που να συν θέ τουν μια σχε τι κά α πλή δο μή. 3. "Το δί καιο του πε λά τη": Να ε πι τυγ χά νε ται η ι κα νο ποί η ση των α ναγκών του πε λά τη, γε γο νός που έ χει πρω ταρ χι κή ση μα σί α για τον ορ γα νι σμό. 4. Η συμ βο λή του α τό μου στην πα ρα γω γι κό τη τα: Να γί νε ται προ σπάθεια να βελ τιώ νε ται η α πό δο ση ό λων των υ παλ λή λων και πα ράλ λη λα να α να γνω ρί ζε ται η συ νει σφο ρά τους. 5. Εν θάρ ρυν ση της δη μιουρ γι κής πρω το βου λί ας: Να δί νε ται η δυ να τότη τα στους μά να τζερ ς να ε νερ γούν ως νε ω τε ρι στές^ πα ράλ λη λα, να πα ρέ χε ται σ' αυ τούς η α να γκαί α για το σκο πό αυ τό ε ξου σί α. 6. Ε στί α ση σε κρί σι μες ε πι χει ρη μα τι κές α ξί ες: Να δια τυ πώ νο νται σα φείς ε πι χει ρη μα τι κοί στό χοι και να ε πι κρα τεί κλί μα α πο δε κτό α πό ό λους. 7. Έμ φα ση σε ό, τι ο ορ γα νι σμός δια θέ τει κα λύ τε ρο: Να α ξιο ποιεί ο ορ γα νι σμός τις δυ να τό τη τές του και να μην ε πεν δύ ει σε πε ριο χές για τις ο ποί ες δε δια θέ τει τις α πα ραί τη τες πη γές. 8. Στε νός έ λεγ χος με δυ να τό τη τες ευε λι ξί ας: Να υ πάρ χουν σα φή και κα θο ρι σμέ να ό ρια λει τουρ γί ας των δρα στη ριο τή των αλ λά με πα ράλλη λη ε λευ θε ρί α και αυ το νο μί α μέ σα σ' αυ τά τα ό ρια. Βελ τί ω ση της Πα ρα γω γι κό τη τας Η πα ρα γω γι κό τη τα εί ναι έ να α πό τα κύ ρια ση μεί α που εν δια φέ ρει το μά να τζμε ντ. Η πα ρα γω γι κό τη τα εί ναι η σχέ ση με τα ξύ της πο σό τη τας του πα ρα γό με νου προ ϊ ό ντος και της πο σό τη τας των χρη μά των, του χρόνου και των προ σπα θειών που δια τί θε νται για την πα ρα γω γή του. Ε πο μέ νως, η πα ρα γω γι κό τη τα ο ρί ζε ται με έ να κλά σμα που έ χει α ριθμη τή τα α πο τε λέ σμα τα που λαμ βά νο νται στην έ ξο δο του συ στή μα τος και πα ρο νο μα στή τις πη γές ει σό δου που χρη σι μο ποιεί το σύ στη μα.

15 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς 35 η λα δή: έ ξο δος πα ρα γω γι κό τη τα = = εί σο δος πο σό τη τα προ ϊ ό ντων ή υ πη ρε σιών που πα ρά γο νται πη γές που χρη σι μο ποιού νται Για να έ χει νό η μα η μέ τρη ση, πρέ πει αυ τή να συ γκρί νε ται με κά τι ανά λο γο, δη λα δή να συ γκρί νε ται η πα ρα γω γι κό τη τα μιας πε ριό δου με την πα ρα γω γι κό τη τα κά ποιας άλ λης πε ριό δου. Η πα ρα γω γι κό τη τα αυ ξά νει, αν αυ ξή σου με την πα ρα γω γή χρη σι μο ποιώ ντας τις ί διες ή λι γότε ρες πη γές ή αν μειώ σου με τις πη γές στην εί σο δο δια τη ρώ ντας ή αυ ξάνο ντας την πα ρα γω γή. Η πα ρα γω γι κό τη τα κά θε πη γής μπο ρεί να με τρη θεί, ο πό τε στην πε ρί πτω ση αυ τή προ κύ πτουν οι με ρι κές με τρή σεις της πα ρα γω γι κό τη τας. Για πα ρά δειγ μα έ χου με: έ ξο δος έ ξο δος έ ξο δος Με ρι κή μέ τρη ση (με μια εί σο δο):, ή, ή ώ ρες ερ γα σί ας κε φά λαιο ε νέρ γεια Μέ τρη ση (με πολ λές ει σό δους): έ ξο δος ώ ρες ερ γα σί ας + κε φά λαιο + ε νέρ γεια Σ' έ να ε στια τό ριο, για πα ρά δειγ μα, η με ρι κή μέ τρη ση πα ρα γω γι κότη τας μπο ρεί να εί ναι σ' έ να ερ γο στά σιο μπο ρεί να εί ναι πε λά τες που, σερ βί ρο νται ώ ρες ερ γα σί ας η α ξί α των πω λή σε ων των προ ϊ ό ντων α μοι βές προ σω πι κού Η πα ρα γω γι κό τη τα μπο ρεί να αυ ξη θεί αν: α. βελ τιω θεί η τε χνο λο γί α. Για πα ρά δειγ μα χρη σι μο ποιώ ντας στην πα ρα γω γή τα ρο μπότ και τη νέ α τε χνο λο γί α αυ ξά νου με το προ ϊ ό ντα στην έ ξο δο.

16 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 β. βελ τιω θούν οι αν θρώ πι νες πη γές. Αν για πα ρά δειγ μα εκ παι δεύ σου με τους υ παλ λή λους ή τους α ντα μεί ψου με για το έρ γο που πα ρά γουν, τό τε η πα ρα γω γι κό τη τα θα αυ ξη θεί. γ. τα ά το μα ερ γά ζο νται ο μα δι κά. Στην πε ρί πτω ση αυ τή αυ ξά νε ται η ι κανο ποί η ση των α τό μων, πα ρά γο νται νέ ες ι δέ ες και προ τά σεις και ά ρα αυ ξά νε ται η πα ρα γω γι κό τη τα. δ. βελ τιω θεί ο σχε δια σμός του προ ϊ ό ντος και η δια δι κα σί α πα ρα γω γής. Αυ τό συμ βαί νει, για τί βελ τιώ νε ται η ποιό τη τα και μειώ νο νται τα λά θη 12. Ο Μά να τζερ του 21ου αιώ να Με τις ρι ζι κές αλ λα γές που μέ χρι σή με ρα έ χουν ε πέλ θει και με αυ τές που λαμ βά νουν χώ ρα κα θη με ρι νά, ο ε πι τυ χη μέ νος μά να τζερ του 21ου αιώ να θα πρέ πει να έ χει δια φο ρε τι κό μά να τζμε ντ στυλ α πό το ση με ρι νό. Ο μά να τζερ δεν θα παί ζει πλέ ον το ρό λο του "α φέ ντη" στην ε πι χεί ρη ση, αλ λά το ρό λο του συ ντο νι στή της ο μά δας, του εκ γυ μνα στή και του υ ποστη ρι κτή του έρ γου των υ φι στα μέ νων. Η ορ γα νω τι κή δο μή των ορ γα νισμών θα πρέ πει να προ σαρ μό ζε ται στις αλ λα γές που συντελούνται στο πε ρι βάλ λον και ο στό χος θα εί ναι η ι κα νο ποί η ση των α να γκών του πε λάτη. Ο μά να τζερ πρέ πει να εν θαρ ρύ νει την ο μα δι κή ερ γα σί α, να α να θέ τει ε ξου σί α στα ά το μα για να συμ με τέ χουν στη λή ψη των α πο φά σε ων, να έ χουν πρό σβα ση στις πλη ρο φο ρί ες και να τα εν δυ να μώ νει, ώ στε να ε λέγ χουν το δι κό τους χώ ρο ερ γα σί ας. Α να λυ τι κό τε ρα, ο μά να τζερ του 21ου αιώ να πρέ πει να δια θέ τει τις πα ρα κά τω δε ξιό τη τες. 1. Να εί ναι α πο τε λε σμα τι κός στην ε πι κοι νω νί α. Η ε πι κοι νω νί α εί ναι βα σι κή δια δι κα σί α μέ σω της ο ποί ας πραγ μα το ποιού νται ό λες οι άλ λες λει τουρ γί ες του μά να τζμε ντ. Ο μά να τζερ πρέ πει να ε πι κοι νωνεί συ χνά και σω στά με τους πε λά τες και τους υ παλ λή λους. 2. Να συ ντο νί ζει την ο μά δα και πα ράλ λη λο να μπο ρεί να λει τουρ γή σει α πο τε λε σμα τι κά ως μέ λος της ο μά δας. Σή με ρα και στο μέλ λον τα πε ρισ σό τε ρα προ βλή μα τα θα ε πι λύ ο νται α πό μια ο μά δα και οι επιχει ρη σια κές δια δι κα σί ες θα πραγ μα το ποιού νται α πό ο μά δες. 3. Να γνω ρί ζει τις νέ ες ε ξε λί ξεις της τε χνο λο γί ας. Ζού με στην ε πο χή της τε χνο λο γί ας των πλη ρο φο ριών και ο μά να τζερ πρέ πει να γνω ρίζει ό τι η τε χνο λο γί α των πλη ρο φο ριών α πο τε λεί το κλει δί για την αύ ξη ση της πα ρα γω γι κό τη τας, της α πο δο τι κό τη τας και της ποιό τητας των προ ϊ ό ντων και των πα ρε χό με νων υ πη ρε σιών του ορ γα νισμού.

17 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Να εί ναι ι κα νός να ε πι λύ ει προ βλή μα τα. Ο μά να τζερ πρέ πει να εί ναι ι κα νός να βρί σκει ε ναλ λα κτι κές λύ σεις στο πρό βλη μα, να τις α ξιο λο γεί, να ε πι λέ γει την κα ταλ λη λό τε ρη και να την υ λο ποιεί. 5. Να κα τα νο εί τη ση μα σί α της πα γκο σμιο ποί η σης της α γο ράς. Ο μά να τζερ πρέ πει να μπο ρεί να κα τα νο ή σει την πο λυ πλο κό τη τα του ε ξω τε ρι κού και διε θνούς πε ρι βάλ λο ντος, τη διε θνή πο λι τι κή και την οι κο νο μί α και να α ντι με τω πί ζει τις προ κλή σεις που α να κύ πτουν. 6. Να εί ναι ι κα νός να προ σαρ μό ζε ται στις αλ λα γές. Ο μά να τζερ πρέπει να εί ναι ευέ λι κτος, να προ σαρ μό ζε ται στις αλ λα γές και πα ράλλη λα, ό ταν δια πι στώ νει ό τι οι αλ λα γές χρειά ζο νται, να τις προ τεί νει χω ρίς κα θυ στέ ρη ση. Ο ε πι τυ χη μέ νος μά να τζερ πρέ πει να ε νερ γεί προ τού εμ φα νι στεί το πρό βλη μα. 7. Να εν δυ να μώ νει τους υ φι στα μέ νους του. Ο μά να τζερ πρέ πει να πα ρέ χει την α πα ραί τη τη ε ξου σί α στους υ φι στα μέ νους του για να εκ πλη ρώ νουν τους στό χους τους. 8. Να δί νει έμ φα ση στην η θι κή. Ο μά να τζερ πρέ πει να δί νει έμ φα ση στην η θι κή, η ο ποί α α πο τε λεί μια σύγ χρο νη τά ση του μά να τζμε ντ. 9. Να κα τα νο εί τα προ βλή μα τα των υ φι στα μέ νων. Ο μά να τζερ πρέ πει να έ χει την ι κα νό τη τα να κα τα νο εί τα προ βλή μα τα και τα συ ναι σθή μα τα των υ φι στα μέ νων του και πα ράλ λη λα να βρί σκε ται συ νε χώς κο ντά τους. 10. Να έ χει την ι κα νό τη τα να δια τυ πώ νει στρα τη γι κές. 11. Να έ χει ό ρα μα. Ο μά να τζερ πρέ πει να εί ναι η γέ της ο ρα μα τι στής, ηγέ της με τα σχη μα τι στής, με ταρ ρυθ μι στής. 12. Να εί ναι ευαί σθη τος στις πο λι τι στι κές δια φο ρές των α τό μων. Σή με ρα λό γω της πα γκο σμιο ποί η σης της ερ γα τι κής α γο ράς και της αυ ξα νό με νης α νο μοιο γέ νειας στη σύν θε ση του προ σω πι κού των ε πι χει ρή σε ων, ο μά να τζερ οφείλει να συ νερ γά ζε ται με ά το μα που προ έρ χο νται α πό δια φο ρε τι κές κουλ τού ρες 13. Τρό ποι Προ σέγ γι σης του Μά να τζμε ντ Υ πάρ χουν διά φο ροι τρό ποι προ σέγ γι σης του μά να τζμε ντ στη διαχρο νι κή ε ξέ λι ξή του. Οι πλέ ον γνω στές προ σεγ γί σεις εί ναι οι ε ξής: 1. Η κλα σι κή προ σέγ γι ση, η ο ποί α υ πο στη ρί ζει την ορ θο λο γι κή ε κτέλε ση του έρ γου για την ε πί τευ ξη της μέγι στης πα ρα γω γι κό τη τας. Η προ σο χή ε στιά ζε ται στη δο μή και τη διοί κη ση του ορ γα νι σμού με κύ ρια έμ φα ση στο α πο τέ λε σμά του. Στην προ σέγ γι ση αυ τή ε λά χι στη προ σο χή δί νε ται στους ερ γά τες.

18 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2. Η προ σέγ γι ση των ε πι στη μών της συ μπε ρι φο ράς, η ο ποί α δί νει έμ φα ση στα αν θρώ πι να στοι χεί α του ορ γα νι σμού. Οι μά να τζερ ς ε στιά ζουν την προ σο χή τους στις δια προ σω πι κές σχέ σεις και χρη σιμο ποιούν γνώ σεις α πό την ψυ χο λο γί α, την κοι νω νιο λο γί α κλπ. 3. Η προ σέγ γι ση των πο σο τι κών με θό δων στο μά να τζμε ντ ή η ε πι στήμη του μά να τζμε ντ, η ο ποί α θε με λιώ θη κε ως α πο τέ λε σμα της α νάπτυ ξης της ε πι χει ρη σια κής έ ρευ νας κα τά τη διάρ κεια του δεύ τε ρου πα γκό σμι ου πο λέ μου. Η έμ φα ση δί νε ται στη χρη σι μο ποί η ση των μα θη μα τι κών μο ντέ λων, το ο ποί α βο η θούν τους μά να τζερ ς να παίρνουν κα λύ τε ρες α πο φά σεις. Η ρα γδαί α α νά πτυ ξη των υ πο λο γι στών βο ή θη σε αρ κε τά στην α νά πτυ ξη των τε χνι κών αυ τών. 4. Η συ στη μι κή προ σέγ γι ση, η ο ποί α βα σί ζε ται στη θε ω ρί α πε ρί συ στη μά των. Κα τά τη συ στη μι κή θε ώ ρη ση τα διά φο ρα μέ ρη του ορ γα νι σμού αλ λη λο συν δέ ο νται για να σχη μα τί σουν το σύ νο λο το ο ποί ο βρί σκε ται σε ά με ση ε πα φή με το πε ρι βάλ λον. 5. Η εν δε χο με νι κή προ σέγ γι ση, η ο ποί α υ πο στη ρί ζει την ά πο ψη πως ο τι δή πο τε κά νουν οι μά να τζερ ς ε ξαρ τά ται α πό τις συ γκε κρι μέ νες συν θή κες λει τουρ γί ας. Η κα λύ τε ρη διοι κη τι κή προ σέγ γι ση που χρησι μο ποιεί ται σε μια συ γκε κρι μέ νη κα τά στα ση ε ξαρ τά ται α πό αυ τή τη συ γκε κρι μέ νη κα τά στα ση. Έ νας κα λός μά να τζερ ε πω φε λεί ται α πό ό λες τις προ σεγ γί σεις σχε τικά με το μά να τζμε ντ. Ο μά να τζερ πρέ πει πα ράλ λη λα να λαμ βά νει υ πόψη του τους πο σο τι κούς και ποιο τι κούς πα ρά γο ντες. Οι πο σο τι κοί πα ρά γο ντες εί ναι με τρή σι μοι, ό πως για πα ρά δειγ μα το κό στος. Οι ποιοτι κοί πα ρά γο ντες εί ναι δύ σκο λο και με ρι κές φο ρές α δύ να τον να με τρηθούν. Σ' αυ τούς πε ρι λαμ βά νο νται η ι κα νο ποί η ση των υ παλ λή λων α πό την ερ γα σί α, η πα ρα κί νη ση κ.ο.κ. Β ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. R.E. Goffey, C.W. Cook and P.L. Hunsaker, Management and Organizational Behavior, 2nd ed., Boston: Irwin, P. Hersey and K. Blanchard, Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, 6th ed., Englewood Cliffs, N.J.: Prentice - Hall, R.L. Daft, Management, Chicago: Dryden, H. Mintzberg, "The Manager's Job: Folklore and Fact", Harvard Business Review, Sep/Oct

19 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς T. Caplow, How to run any organization. Hinsdale, ΙII.: The Dryden Press, H. Koontz and C. 0' Donnell, Principles of Management, 4th ed., New York: Mc Craw-Hill, L.W. Rue and L.L. Byars, Management: Skills and Applications, 6th ed., Homewood, III.: R.D. Irwin, R-L. Katz, "Skills of an Effective Administrator", Harvard Business Review, Jan/Feb P. Hersey and K. Blanchard, Management of Organizational Behavior. 10. H. Mintzberg, "The Manager's Job: Folklore and Fact", Eliza G.C. Collins, ed., Executive success: Making it in Management, New York: Wiley, T.J. Peters and R.H. Waterman Jr, In search of Excellence : Lessons from America's best - run companies, New York: Harper and Row, J.R. Meredith, The Management of Operations, 4th ed., New York: Wiley, W. Kiechel ΙII, "How we will work in the year 2000", Fortune, May 17, Tom Peters, Thriving on chaos: Handbook for a Management Revolution, New York: Random House, W.B. Johnston, "Global Work Force 2000", Harvard Business Review 69, March/April 1991.

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 8, Μάιος 2011 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης, Ανδρέας Αυγερινός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 áåé þñïò Ê ÅÉÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, ÙÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔ ÕÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 2 ISSUE 2 NÏÅÌÂÑÉÏÓ 2003 NOVEMBER 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í Ãï íýùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ Ìá êá ñéù ôüôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò Åë ëüäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα