مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک"

Transcript

1 حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی

2 سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین در این مدت چه مسافتی پیموده است 2. سرعت متوسط را در دو حالت زیر محاسبه کنید الف( شما در امتداد یک مسیر مستقیم مسافت 73.2 m را با سرعت 1.22m/s راه می روید و سپس مسافت 73.2 m را با سرعت 3.05 m/s می دوید. ب(شما در امتداد یک مسیر مستقیم به مدت 1.00 min با سرعت 1.22 m/s راه می روید و سپس به مدت 1.00 min با سرعت 3.05 m/s می دوید. پ( نمودار x بر حسب t را برای هر دو مورد رسم کنید و سرعت متوسط را روی نمودار نشان دهید. 3. یک اتومبیل در یک جاده ی مستقیم 40 km را با سرعت 30km/h می پیماید. اگر این اتومبیل 40 km بعدی را با سرعت 60 km/h طی کند الف( سرعت متوسط اتومبیل در طی 80 km چقدر است )فرض کنید که در جهت مثبت محور x حرکت می کند.( ب( تندی متوسط آن چقدر است پ( نمودار x بر حسب t را رسم کنید و سرعت متوسط را روی نمودار نشان دهید. 4. یک ماشین با تندی ثابت 40 km/h از تپه ای باال می رود و با تندی ثابت 60 km/h به پایین بر می گردد. تندی متوسط در کل این مسیر را محاسبه کنید 5. مکان یک ذره متحرک که در امتداد محور x حرکت می کند توسط معادله ی x = 3t 4t 2 + t 3 داده می شود که در آن t بر حسب زمان داده می شود. مکان ذره را در زمان های الف( 1 s ب( 2 s پ( 3 s ت( 4 s محاسبه کنید. ث( جابه جایی ذره بین زمان های t = 0 s و t = 4 s چقدر است ج( جابه جایی ذره در بازه ی زمانی t = 2 s تا 0 t 4 s را برای t بر حسب x چقدر است چ( نمودار t = 4 s رسم کنید. 6. رکورد سرعت برای دوچرخه در سال 1992 توسط کریس هابر ثبت شد. او مسافت 200 m را در مدت s پیمود. در سال 2001 سام ویتنگهام رکورد او را 19.0 km/h بهبود بخشید. ویتینگهام 200 m را در چه زمانی طی کرده است 7. دو قطار هر کدام با سرعت ثابت 30 km/h در امتداد یک مسیر به یکدیگر نزدیک می شوند. هنگامی که قطار ها 60 km از یکدیگر فاصله دارند یک پرنده که می تواند با سرعت 60km/h کند از جلوی یکی از قطارها به طرف قطار دیگر حرکت می کند. هنگامی که پرنده به قطار دومی می رسد همان مسیر را باز می گردد تا به قطار اول برسد و باز همین کار را تکرار می کند. مسافتی که پرنده قبل از برخورد قطارها با یکدیگر طی می کند چقدر است 8. شکل زیر افرادی را نشان می دهد که تالش می کنند از یک در خروج فرار کنند در حالی که در قفل است. افراد با سرعت ثابتm/s 3.50 به طرف در حرکت می کنند عرض هر یک برابرm d = 0.25 و به اندازه L = 1.75 m از یکدیگر فاصله دارند. شکل زیر زمان = 0 t را نشان می دهد. الف( با چه آهنگ متوسطی افراد در پشت در جمع می شوند ب( در چه زمانی عرض الیه ی افراد 5.0m می شود 9. در یک مسابقه ی 1 کیلومتری دونده ی 1 در مسیر 1 )با زمان 2 دقیقه و ثانیه( سریع تر از دونده ی 2 در مسیر 2 )با زمان 2 دقیقه و ثانیه( ظاهر می شود. از آن جایی که طول مسیر )L2( 2 ممکن است کمی از طول مسیر )L1( 1 طوالنی تر باشد. اختالف L2 L1 چقدر می تواند باشد تا ما هنوز نتیجه بگیریم که دونده ی 1 سریع تر است 11. برای ثبت یک رکورد سرعت در مسافت d یک ماشین مسابقه ابتدا باید در یک جهت )در زمان t1( و سپس در جهت مخالف همان مسیر )در زمان t2( حرکت کند. الف( برای حذف اثر باد و بدست آوردن سرعت ماشین در یک وضعیت بدون باد ما باید سرعت متوسط d/t1 و d/t2 را پیدا کنیم )روش اول( یا باید d را بر متوسط و t1 t2 تقسیم کنیم )روش دوم(. )ب( اختالف کسری این دو روش هنگامی که بادی در امتداد مسیر 1

3 vw به سرعت ماشین vc حرکت ماشین می وزد و نسبت سرعت باد است چقدر است برابر 11. شما مجبورید برای یک مصاحبه در شهری دیگر مسافت 300km را در یک بزرگراه رانندگی کنید. مصاحبه در ساعت 11:15 صبح است. شما برنامه ریزی می کنید که با سرعت 100 km/h رانندگی کنید بنابراین ساعت 8:00 صبح حرکت می کنید. شما مسافت 100 km را با سرعت مورد نظر طی می کنید اما سپس مجبور می شوید با سرعت 40 km/h مسافت 40 km را طی کنید. شما باقی مسیر را با چه سرعتی باید طی کنید تا به موقع به مصاحبه برسید 12. شکل زیر خودروهایی با فاصله ی یکسان را نشان می دهد که طور یکنواخت با سرعت v = 25.0 m/s به طرف خودروهایی که با سرعت v = 5.00 m/s در حال حرکت اند حرکت می کنند. فرض کنید که طول خودروها برابر L = 12.0 m است )طول خودرو + منطقه ی امن( و به طور ناگهانی سرعتشان کم می شود و در فاصله ی L از یکدیگر قرار می گیرند. الف( فاصله ی d بین خودرو های سریع چقدر باشد تا موج ضربه ای ساکن باقی بماند اگر فاصله دو برابر شود ب( سرعت موج ضربه ای چه تغییری می کند و پ( جهت موج ضربه ای چگونه است ( باالدستی یا پایین دستی( 13. شخصی از سن آنتونیو به طرف هیوستون رانندگی می کند. اگر نیمی از زمان مسافرت را با سرعت 55 km/h و نیم دیگر زمان را با سرعت 90 km/h طی کند و در مسیر برگشت نیمی از مسافت را با سرعت 55 km/h و نیم دیگر مسافت را با سرعت 90 km/h طی کند. الف( تندی متوسط از سن آنتونیو به هیوستون چقدر است ب( تندی متوسط در مسیر برگشت از هیوستون به سن آنتونیو چقدر است پ( تندی متوسط در کل مسافرت چقدر است ت( سرعت متوسط برای کل مسافرت چقدر است ث( نمودار x بر حسب t را برای قسمت )الف( رسم کنید فرض کنید که حرکت در راستای مثبت محور x انجام می شود و سرعت متوسط را از روی نمودار تعیین کنید. سرعت لحظه ای و تندی لحظه ای 14. مکان یک الکترون که در راستای محور x حرکت می کند توسط رابطه ی x = 16te t- m داده می شود که در آن t بر حسب ثانیه است. هنگامی که الکترون به طور لحظه ای متوقف می شود در چه فاصله ای از مبدا قرار دارد.15 الف( اگر مکان یک ذره توسط x = 4 12t + 3t 2 داده شود )t برحسب ثانیه و x بر حسب متر(. سرعت آن در t = 1 s چقدر است ب( در آن لحظه در جهت مثبت محور x حرکت می کند یا در جهت منفی آن پ( تندی آن چقدر است ت( تندی آن افزایش پیدا می کند یا کاهش ث( آیا لحظه ای وجود دارد که سرعت ذره صفر شود ج( آیا زمانی بعد از t = 3 s وجود دارد که در آن لحظه ذره در جهت منفی محور x حرکت کند.16 تابع مکان یک ذره در راستای محور x توسط رابطه ی x = t 2 داده می شود )t برحسب ثانیه و x بر حسب متر(. الف( در چه زمانی ب( در چه مکانی ذره به طور لحظه ای متوقف می شود پ( در چه زمان منفی و ت( در چه زمان مثبتی ذره از مبدا می گذرد ث( نمودار x بر حسب t را برای بازه ی زمانی 3 تا 3+ ثانیه رسم کنید. ج( برای اینکه انحنای نمودار به سمت راست متمایل شود ما باید جمله ی 20t+ را در تابع مکان وارد کنیم یا جمله ی 20t چ( با وارد شدن این جمله مقدار x در لحظه ی توقف ذره افزایش می یابد یا کاهش 17. مکان یک ذره ی متحرک در راستای محور x توسط رابطه ی x = t 3 داده می شود t( برحسب ثانیه و x برحسب سانتیمتر(. محاسبه کنید الف( سرعت متوسط در بازه ی زمانی = 2.00 t s تا t = 3.00 s ب( سرعت لحظه ای درs t 2.00= پ( سرعت لحظه ای در t = 3.00 s ت( سرعت لحظه ای در t = 2.50 s و ث( سرعت لحظه ای وقتی که ذره در نیمه راه بین مکان های آن در t = 2.00 s و t = 3.00 s قرار دارد. ج( نمودار x بر حسب t را رسم کنید. شتاب 18. مکان یک ذره ی متحرک در راستای محور x توسط رابطه ی x = 12t 2 2t 3 داده می شود t( برحسب ثانیه و x برحسب متر(. 2

4 تعیین کنید الف( مکان ب( سرعت و پ( شتاب ذره در زمان. t = 3.0 s ت( بیشینه ی مختصات مثبتی که ذره به آن می رسد و ث( زمان رسیدن به آن را محاسبه کنید. ج( بیشینه ی سرعت مثبتی که ذره به آن می رسد و چ( زمان رسیدن به آن را محاسبه کنید. ح( شتاب ذره را در لحظه ای که حرکت نمی کند محاسبه کنید )در زمانی غیر از = 0 t(. خ( سرعت متوسط شتاب ثابت.23 یک الکترون با سرعت اولیه ی v 0 = m/s وارد ناحیه ای به طول L = 1.00 cm می شود جایی که شتاب می گیرد و بعد از شتاب گیری با سرعت v = m/s از آن خارج می شود. این شتاب را محاسبه کنید فرض کنید شتاب ثابت است. ذره در بازه ی زمانی t = 0 s تا t = 3 s را محاسبه کنید. 19. در یک زمان مشخص سرعت یک ذره در راستای مثبت محور x 18 m/s است 2.4 s بعد سرعت ذره 30 m/s در خالف جهت آن خواهد بود. شتاب متوسط ذره را در طی این 2.4 s محاسبه کنید الف( اگر مکان یک ذره توسط توسط x = 20t 5t 3 داده شود )t برحسب ثانیه و x برحسب متر( چه موقعی سرعت ذره صفر می شود ب( چه موقعی شتاب ذره صفر می شود پ( در چه محدوده ی زمانی )مثبت یا منفی( شتاب منفی است ت( مثبت است ث( نمودار x(t) v(t) و a(t) را رسم کنید. 21. از = 0 t تا = 5.00 t دقیقه یک مرد ایستاده است و از t = 5.00 min تا t = 10.0 min با سرعت ثابت 2.20 m/s در یک مسیر مستقیم راه می رود. الف( سرعت متوسط و ب( شتاب متوسط را در بازه ی زمانی t = 2.00 min تا t = 8.00 min محاسبه کنید. پ( سرعت متوسط و ت( شتاب متوسط را در بازه ی زمانی t = 3.00 min تا t = 9.00 min محاسبه کنید. ث( نمودار x برحسب t را رسم کنید و قسمت های )الف( تا )ت( را بر اساس آن توضیح دهید. 22. مکان یک ذره ی متحرک در راستای محور x طبق معادله ی t برحسب متر و x به زمان وابسته است در اینجا x = ct 2 bt 3 برحسب ثانیه است. الف( یکای ثابت c و ب( یکای ثابت b چیست اگر مقدار عددی آن ها به ترتیب 3.0 و 2.0 باشد پ( در چه زمانی ذره به بیشینه ی مثبت مکان خود می رسد از t = 0.0 s تا t = 4.0 s ت( ذره چه مسافتی را می پیماید ث( جابه جایی آن را محاسبه کنید. ج( سرعت ذره را در زمان های s s 1.0 s و 4.0 s محاسبه کنید. چ( شتاب آن را در زمان های 3.0 s 2.0 s 1.0 s و 4.0 s محاسبه کنید. نوعی قارج هاگ های خود را توسط مکانیسمی شبیه به منجنیق پرتاب می کند. به عنوان نمونه هاگ در طول مسیر پرتاب که حدودا 5.0 μm است به سرعت 1.6 m/s می رسد. سپس سرعتش توسط مقاومت هوا در طول 1.0 mm به صفر می رسد. با استفاده از این داده ها و فرض بر اینکه شتاب ثابت است الف( شتاب پرتاب وب( شتاب کاهش سرعت را بر حسب g بدست آورید. 25. یک خودروی الکتریکی از حالت سکون و با شتاب 2.0 m/s 2 در یک مسیر مستقیم شروع به حرکت می کند تا به سرعت 20 m/s برسد. سپس با آهنگ ثابت 1.0 سرعتش m/s 2 کم می شود تا متوقف شود. الف( کل حرکت چقدر طول کشیده است ب( در طی این حرکت خودرو چه مسافتی را پیموده است وارد از 26. یک میون )یک ذره ی بنیادی( با سرعت m/s ناحیه ای می شود که در آن با آهنگ m/s 2 سرعتش کاسته می شود. الف( میون قبل از متوقف شدن چه مسافتی پیموده است ب( نمودار x برحسب t و v بر حسب t را برای میون رسم کنید. 27. یک الکترون با شتاب ثابت 3.2+ m/s 2 در حال حرکت است در یک لحظه سرعتش به 9.6+ m/s می رسد. الف( سرعت الکترون 2.5 s قبل چقدر بوده است ب( سرعت الکترون 2.5 s بعد چقدر است 3

5 28. در یک جاده ی خشک یک اتومبیل با تایر های خوب می تواند با شتاب ثابت 4.92 m/s 2 ترمز کند. الف( چقدر طول می کشد تا در این شرایط خودرویی با سرعت 24.6 m/s متوقف شود ب( مسافت طی شده در این زمان چقدر است پ( نمودار x برحسب t و v بر حسب t را برای این حرکت رسم کنید. 29. یک باالبر مسیری به طول 190 m دارد و بیشینه ی سرعت آن 305 m/min است و شتابش از حالت سکون و سپس بازگشت به حالت سکون برابر 1.22 m/s 2 است. الف( باالبر از حالت سکون چه مسافتی حرکت می کند تا به مقدار نهایی سرعت خود برسد. ب( چقدر طول می کشد تا باالبر مسیر 190 m خود را بدون توقف طی کند 31. ترمزهای خودروی شما می تواند شما را با آهنگ 5.2 m/s 2 متوقف کند. الف( اگر شما با سرعت 137 km/h در حال حرکت باشید کمترین زمانی که می توانید سرعت خود را زیر 90 km/h برسانید چقدر است ب( نمودار x برحسب t و v بر حسب t را برای این کند شدن رسم کنید. 31. فرض کنید یک سفینه فضایی با شتاب ثابت 9.8 m/s 2 در اعماق فضا در حال حرکت است. الف( اگر این سفینه از حالت سکون شروع به حرکت کند چقدر طول می کشد تا به یک دهم سرعت نور برسد )سرعت نور برابر است با (. 8 m/s ب( وقتی به این سرعت می رسد چه مسافتی را پیموده است 32. رکورد سرعت روی زمین توسط جان پی استپ در سال 1954 به ثبت رسید. او یک سورتمه ی موشکی را در طول یک ریل با سرعت 1020 km/h راند. سپس او و سورتمه در مدت 1.4 s متوقف شدند. برحسب g او با چه شتابی متوقف شده است 33. یک اتومبیل با سرعت 56.0 km/h حرکت می کند وقتی راننده ترمز می کند 24.0 m از یک مانع فاصله دارد و خودرو 2.00 s بعد به مانع برخورد می کند. الف( بزرگی شتاب اتومبیل قبل از برخورد چقدر بوده است ب( سرعت اتومبیل را در لحظه ی برخورد محاسبه کنید در زمان xr = 0 t خودروی قرمز در = 0 xg = 220 m و خودروی سبز در قرار دارند. اگر خودروی قرمز با سرعت ثابت 20 km/h حرکت کند خودرو ها در x = 44.5 m به یکدیگر می رسند. و اگر با سرعت ثابت 40 km/h حرکت کند در = 76.6 x متر به یکدیگر می رسند. الف( سرعت اولیه ی و ب( شتاب ثابت خودروی سبز را محاسبه کنید. 35. شکل زیر نمودار حرکت دو خودرو را همانند مسئله ی قبلی نشان xg0 می دهد. مکان آن ها در = 0 t عبارت است از = 270 m xr0 = m و. خودروی سبز با سرعت ثابت 20.0 m/s حرکت می کند و خودروی قرمز از حالت سکون شروع به حرکت می کند. بزرگی شتاب خودروی قرمز چقدر است 36. یک خودرو در راستای محور x مسافت 900 m را طی می کند. )حرکت از حالت سکون در = 0 x شروع شده و در x = 900 m پایان می پذیرد(. اگر در 1/4 اول مسیر شتاب خودرو m/s 2 و در باقی مسیر شتاب آن m/s 2 باشد الف( مدت زمان حرکت خودرو در کل مسیر و ب( بیشینه ی سرعت آن را محاسبه کنید پ( نمودار مکان سرعت و شتاب را بر حسب زمان رسم کنید. 37. شکل زیر حرکت یک ذره با شتاب ثابت در راستای محور x را نشان می دهد. که در آن = 6.0 m ذره را تعیین کنید. xs است. الف( بزرگی و ب( جهت شتاب 34. در شکل زیر خودروی قرمز و خودروی سبز در خطوط مجاور و موازی با محور x به طرف یکدیگر حرکت می کنند. 4

6 38. الف( اگر بیشینه شتاب قابل تحمل برای مسافران در یک مترو 1.34 m/s 2 باشد و ایستگاه های مترو در فاصله ی 806 m از یکدیگر قرار گرفته باشند بیشینه سرعتی که مترو بین دو ایستگاه می تواند به آن برسد چقدر است ب( زمان مسافرت بین دو ایستگاه چقدر است پ( اگر مترو در هر ایستگاه به مدت 20 s توقف کند بیشینه سرعت متوسط آن از یک ایستگاه به ایستگاه دیگری چقدر است 39. خودروهای A و B در خطوط مجاور در یک جهت حرکت می کنند. مکان خودروی A توسط نمودار شکل زیر داده می شود از زمان = 0 t تا. در زمان = 0 t خودروی B با xs = 32.0 m که در آن t = 7.0 s سرعت 12 m/s و شتاب ثابت و منفی الف( ab ab در مکان = 0 x قرار دارد. چقدر باید باشد تا خودرو ها در یک لحظه در زمان t = 4.0 s پهلو به پهلوی یکدیگر قرار بگیرند ب( با این شتاب خودروها چند بار پهلو به پهلوی یکدیگر قرار می گیرند پ( نمودار مکان x برحسب زمان t را برای خودروی B رسم کنید. چند بار خودروها پهلو به پهلوی یکدیگر قرار می گیرند اگر ت( قسمت )الف( باشد. ab بزرگتر و ث( کوچکتر از مقدار بدست آمده در 41. شما به طرف یک چراغ راهنمایی هنگامی که زرد است رانندگی می کنید. سرعت شما v0 = 55 km/h است و بهترین آهنگ کند شدن شما بزرگی برابر با a = 5.18 m/s 2 دارد. بهترین زمان واکنش برای شروع ترمز گیری برابر T = 0.75 s است. برای اینکه شما بعد از چراغ قرمز وارد تقاطع نشوید شما باید ترمز کنید و متوقف شوید یا با سرعت 55 km/h به حرکت خود ادامه دهید اگرفاصله تا تقاطع و مدت زمان زرد بودن چراغ راهنمایی الف( 40 m و 2.8 s و ب( 32 m و 1.8 s باشد شکل زیر سرعت قطارها را بر حسب تابعی از زمان نشان می دهد که توسط هدایتگرانشان در حال کند شدن است. )که در آن.)vs = 40.0 m/s فرایند کند شدن زمانی شروع می شود که دو قطار در فاصله ی 200 m از یکدیگر قرار دارند. هنگامی که دو قطار می ایستند چقدر از هم فاصله دارند 42. شما در حالی که با تلفن همراه صحبت می کنید 25 m پشت سر ماشین پلیس هستید. ماشین شما و ماشین پلیس با سرعت 110 km/h در حال حرکت هستند. در این هنگام صحبت شما با تلفن باعث می شود به مدت 2.0 s توجهتان به ماشین پلیس منحرف شود. در شروع این 2.0 s افسر پلیس ناگهان با آهنگ 5.0 m/s 2 ترمز می کند. الف( هنگامی که توجه شما بر می گردد چقدر با ماشین پلیس فاصله دارید ب( فرض کنید شما برای تشخیص خطر و ترمز گیری به 0.40 s زمان نیاز دارید اگر شما با آهنگ 5.0 m/s 2 ترمز بگیرید سرعت شما در هنگام برخورد با ماشین پلیس چقدر است 43. هنگامی که یک قطار سریع السیر با سرعت 161 km/h در حال حرکت داخل یک پیچ است. مهندس قطار ناگهان لوکوموتیوی را می بینند که در فاصله ی D = 676 m از آن ها وارد ریل شده است. لوکوموتیو با سرعت 29.0 km/h حرکت می کند. مهندس قطار سریع السیر فورا ترمز می کند. الف( اگر آهنگ کاهش سرعت ثابت باشد بزرگی آن چقدر باشد تا در لحظه ی آخر از برخورد اجتناب شود ب( فرض کنید که مهندس در زمان = 0 t در مکان = 0 x قرار دارد او اولین کسی است که لوکوموتیو را می بیند. منحنی x(t) را برای لوکوموتیو و قطار سریع السیر برای حالتی که برخورد صورت می گیرد و حالتی که برخورد صورت نمی گیرد رسم کنید. 41. هنگامی که دو قطار در یک ریل شروع به حرکت می کنند هدایتگر آن ها ناگهان متوجه می شود که آن ها به طرف یکدیگر حرکت می کنند. 5

7 ts سقوط آزاد 44. وقتی یک آرمادیلو وحشت زده می شود باال می جهد. فرض کنید این حیوان درs اول m به باال می جهد. الف( سرعت اولیه ی آرمادیلو هنگامی که از زمین جدا می شود چقدر است ب( سرعت آن در ارتفاع m چقدر است پ( تا چه ارتفاعی باال می پرد در آن = 2.0 s است. تقریبا سیب 2 با چه سرعتی به پایین پرتاب شده 51. یک بالون تحقیقاتی با سرعت 19.6 m/s سعود می کند. در یک ارتفاع مشخص بسته ای شامل ابزار های اندازه گیری از بالن رها می شود و به طرف زمین سقوط می کند. شکل زیر سرعت عمودی بسته را قبل و بعد از رها شدن تا رسیدن به سطح زمین نشان می دهد. الف( بیشینه ارتفاعی که بالن باالی نقطه رها شدن باال می رود را محاسبه کنید. ب( ارتفاع نقطه ی رها شدن را محاسبه کنید. 45. الف( سرعت یک توپ چقدر باید باشد تا هنگامی که به طور عمودی به باال پرتاب می شود به ارتفاع 50 m برسد ب( توپ چه مدتی در هوا می ماند پ( نمودار v y و a را بر حسب t رسم کنید. روی دو نمودار اول زمانی را که توپ به ارتفاع 50 m می رسد مشخص کنید. 46. قطرات باران از ارتفاع 1700 m از یک ابر به زمین می افتند. الف( اگر از مقاومت هوا چشم پوشی کنیم این قطرات هنگام برخورد با زمین چه سرعتی خواهند داشت ب( آیا بیرون آمدن از خانه در هوای بارانی بی خطر است 47. در یک کارگاه ساختمانی یک آچار لوله بازکن با سرعت 24 m/s به زمین برخورد می کند. الف( آچار از چه ارتفاعی افتاده است ب( سقوط آن چه مدتی طول کشیده است پ( نمودار v y و a را بر حسب t برای آچار رسم کنید. 48. شخصی سنگی را به طور عمودی از روی بام یک ساختمان به ارتفاع 52. یک پیچ از یک پل در حال تعمیر 90 m درون دره ای زیر پل سقوط 30.0 m با سرعت اولیه ی 12.0 m/s به طرف پایین پرتاب می کند. الف( چه مدت طول می کشد تا سنگ به زمین برخورد کند ب( سرعت برخورد سنگ با زمین چقدر است 49. یک بالن هوای گرم با سرعتm/s 12 صعود می کند و هنگامی که در ارتفاع 80 m از سطح زمین قرار دارد بسته ای از آن رها می شود. الف( چه مدت طول می کشد تا بسته به زمین برسد ب( با چه سرعتی به زمین برخورد می کند 51. در زمان = 0 t سیب 1 از یک پل به خیابان زیر آن می افتد کمی بعد سیب 2 از همان ارتفاع به پایین پرتاب می شود. شکل زیر مکان عمودی این سیب ها را در حین سقوط بر حسب زمان نشان می دهد. که می کند. الف( چه مدت زمانی طول می کشد تا 20% پایانی سقوط طی شود. ب( سرعت پیچ وقتی 20% پایانی سقوط شروع می شود چقدر است پ( سرعت پیچ وقتی به پایین دره می رسد چقدر است 53. یک کلید از روی پلی که 50 m باالی آب قرار دارد سقوط می کند. اگر کلید مستقیم داخل یک قایق که با سرعت ثابت حرکت می کند و در زمان رها شدن کلید 12 m از نقطه ی برخورد فاصله دارد سقوط کند سرعت قایق چقدر است 54. یک سنگ از روی پلی که 43.9 m باالی سطح آب قرار دارد به پایین سقوط می کند. سنگی دیگر 1.00 s بعد از سقوط سنگ اول به پایین پرتاب می شود. سنگ ها در زمان یکسانی به سطح آب برخورد می کنند. الف( سرعت اولیه ی سنگ دوم چقدر است ب( نمودار سرعت 6

8 برحسب زمان را برای هر دو سنگ رسم کنید زمان صفر را لحظه ی رها شدن سنگ اول درنظر بگیرید. 55. یک گلوله ی گلی از ارتفاع 15.0 m به طرف زمین سقوط می کند. بعد از تماس با سطح زمین 20.0 ms طول می کشد تا متوقف شود. الف( بزرگی شتاب متوسط گلوله ی گلی در حین تماس با زمین چقدر است ) گلوله گلی را همانند یک ذره درنظر بگیرید(. ب( شتاب متوسط رو به باالست یا پایین 56. شکل زیر نمودار سرعت بر حسب ارتفاع را برای یک توپ که به طور عمودی به طرف باال پرتاب شده است نشان می دهد. که در آن ya سرعت در ارتفاع d = 0.40 m برابر yb و در ارتفاع va برابر (1/3)vA است. سرعت vaرا محاسبه کنید. 57. برای تست کیفیت توپ تنیس شما آن را از ارتفاع 4.00 m رها می کنید. توپ بعد از برخورد زمین تا ارتفاع 2.00 m باال می آید. اگر توپ به مدت 12.0 ms با زمین تماس داشته باشد الف( اندازه ی شتاب متوسط آن در حین تماس با زمین چقدر است و ب( شتاب متوسط رو به باالست یا پایین 58. جسمی از ارتفاع h رها می شود. اگر این جسم مسافت 0.50h پایانی را در 1.00 s طی کند. الف( زمان و ب( ارتفاع سقوط آزاد را محاسبه کنید. 59. قطره های آب از یک دوش که در ارتفاع 200 cm از کف حمام قرار دارد چکه می کنند. قطره های آب در بازه ی زمانی منظمی )یکسان( فرو می ریزند هنگامی که قطره ی اول به کف برخورد می کند در همان لحظه قطره ی چهارم از دوش رها می شود. وقتی قطره ی اول به زمین برخورد می کند الف( قطره ی دوم و ب( قطره ی سوم درچه فاصله ای از دوش قرار دارند 61. یک موشک به طور عمودی در زمان = 0 t به طرف باال پرتاب می شود. در t = 1.5 s از نوک یک برج عبور می کند و 1.0 s بعد به بیشینه ی ارتفاع خود می رسد. ارتفاع برج را محاسبه کنید 61. یک گلوله ی فوالدی از بام یک ساختمان به پایین می افتد و از جلوی یک پنجره عبور می کند ارتفاع پنجره 1.20 m و مدت زمان عبور گلوله از باال پنجره تا پایین آن s است. گلوله فوالدی بعد از برخورد با پیاده رو به طرف باال می جهد و در مدت s از پایین پنجره به باالی آن حرکت می کند. اگر فرض کنید که حرکت روبه باال معکوس سقوط گلوله باشد و زمانی را که گلوله در زیر پنجره صرف می کند برابر 2.00 s باشد. ارتفاع ساختمان چند متر است 62. یک بازیکن بسکتبال برای ریباند 76.0 cm به طور عمودی باال می پرد. الف( کل زمانی )باالرفتن و پایین آمدن( که بازیکن در 15 سانتیمتری باالی این پرش صرف می کند چه قدر است ب( در 15 سانتیمتری پایین این پرش چه زمانی صرف می شود آیا این نتیجه گیری توضیح می دهد که چرا چنین بازیکنانی به نظر می رسد که در باالی قله ی پرش خود در هوا معلق اند 63. یک گربه ی خواب آلود گلدانی را می بیند که از یک پنجره ی باز ابتدا باال می رود و سپس پایین می آید. گلدان به مدت 0.50 s دیده می شود و ارتفاع باال تا پایین پنجره 2.00 m است. گلدان تا چه ارتفاعی باالی پنجره رفته است 64. یک توپ از روی سطح سیاره ای دیگر به طور عمودی به طرف باال ys پرتاب می شود. نمودار y بر حسب t برای این توپ در شکل زیر نشان داده شده است. که در آن y ارتفاع توپ باالی نقطه ی پرتاب در = 0 t است )و = 30.0 m است(. الف( بزرگی شتاب سقوط آزاد روی این سیاره چقدر است ب( سرعت اولیه ی توپ را محاسبه کنید. 7

9 را برای حالت بدون کاله ایمنی و با کاله ایمنی از حالت سکون نشان می دهد. در این شکل.as = 200 m/s 2 در زمان t = 7.0 ms تفاوت سرعت در حال بدون کاله و حالت با کاله ایمنی را محاسبه کنید انتگرال گیری از روی نمودار برای تحلیل حرکت 68. نوعی سمندر برای شکار زبان خود را همانند یک پرتابه پرتاب می کند. شکل زیر نمودار شتاب این پرتاب را بر حسب زمان نشان 65. شکل زیر شتاب سر و نیم تنه ی یک داوطلب را هنگام تصادف از عقب نشان می دهد. در بیشینه ی شتاب سر الف( سرعت سر و ب( سرعت نیم تنه را محاسبه کنید می دهد. در این شکل = 400 m/s 2 a2 و = 100 m/s 2 است. a1 سرعت بیرون جهیدن زبان در انتهای مرحله ی شتاب گیری چقدر است vs vs 66. در یک مشت رو به جلو در کاراته مشت از حالت سکون از کمر شروع به حرکت می کند و به سرعت تا جایی که بازو کامال کشیده شده باشد به جلو حرکت می کند. سرعت مشت بر حسب زمان برای یک کاراته کار حرفه ای توسط نمودار شکل زیر داده شده است. در این نمودار = 8.0 m/s است. الف( در زمان t = 50 ms مشت چقدر حرکت کرده است ب( هنگامی که سرعت مشت بیشینه است مشت چقدر حرکت کرده است 69. نمودار سرعت زمان دونده ای در شکل زیر نشان داده شده است. این دونده در مدت 16 s چه مسافتی می پیماید در این شکل = 8.0 m/s است. 67. وقتی یک بازیکن فوتبال توپ را به طرف بازیکن دیگر شوت می کند و بازیکن توپ را با سر دفاع می کند شتاب سر او در حین برخورد با توپ می تواند قابل توجه باشد. شکل زیر اندازه گیری شتاب سر بازیکن فوتبال 71. دو ذره در راستای محور x در حال حرکت هستند. مکان ذره اول توسط t x = 6.00 t 2 + و شتاب ذره ی دوم توسط رابطه ی a = t داده می شود. )کمیت های داده شده بر حسب یکاهای SI هستند(. در = 0 t سرعت ذره ی دوم 20 m/s است. وقتی سرعت ذره ها برابر می شود سرعت آن ها چقدر است 8

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی X100RM1H/2/2 بسمه تعالی پراید 132 با پلتفرم جدید راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی 3 فهرست پیشگفتار... 5 ابزارهای عیب یابی سیستمهای الکتریکی... 7 دسته چراغ وبرف پاک کن... 10 کلیدهای پشت صفحه

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی 3 فهرست 5 پیشگفتار فصل اول - سیستم سوخت رسانی 9 اقدامات احتیاطی 10 ابزار مخصوص 13 بررسی سیستم سوخت 14 انژکتور و ریل سوخت 18 فیلتر سوخت 23 باک سوخت 27

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα