مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک"

Transcript

1 حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی

2 سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین در این مدت چه مسافتی پیموده است 2. سرعت متوسط را در دو حالت زیر محاسبه کنید الف( شما در امتداد یک مسیر مستقیم مسافت 73.2 m را با سرعت 1.22m/s راه می روید و سپس مسافت 73.2 m را با سرعت 3.05 m/s می دوید. ب(شما در امتداد یک مسیر مستقیم به مدت 1.00 min با سرعت 1.22 m/s راه می روید و سپس به مدت 1.00 min با سرعت 3.05 m/s می دوید. پ( نمودار x بر حسب t را برای هر دو مورد رسم کنید و سرعت متوسط را روی نمودار نشان دهید. 3. یک اتومبیل در یک جاده ی مستقیم 40 km را با سرعت 30km/h می پیماید. اگر این اتومبیل 40 km بعدی را با سرعت 60 km/h طی کند الف( سرعت متوسط اتومبیل در طی 80 km چقدر است )فرض کنید که در جهت مثبت محور x حرکت می کند.( ب( تندی متوسط آن چقدر است پ( نمودار x بر حسب t را رسم کنید و سرعت متوسط را روی نمودار نشان دهید. 4. یک ماشین با تندی ثابت 40 km/h از تپه ای باال می رود و با تندی ثابت 60 km/h به پایین بر می گردد. تندی متوسط در کل این مسیر را محاسبه کنید 5. مکان یک ذره متحرک که در امتداد محور x حرکت می کند توسط معادله ی x = 3t 4t 2 + t 3 داده می شود که در آن t بر حسب زمان داده می شود. مکان ذره را در زمان های الف( 1 s ب( 2 s پ( 3 s ت( 4 s محاسبه کنید. ث( جابه جایی ذره بین زمان های t = 0 s و t = 4 s چقدر است ج( جابه جایی ذره در بازه ی زمانی t = 2 s تا 0 t 4 s را برای t بر حسب x چقدر است چ( نمودار t = 4 s رسم کنید. 6. رکورد سرعت برای دوچرخه در سال 1992 توسط کریس هابر ثبت شد. او مسافت 200 m را در مدت s پیمود. در سال 2001 سام ویتنگهام رکورد او را 19.0 km/h بهبود بخشید. ویتینگهام 200 m را در چه زمانی طی کرده است 7. دو قطار هر کدام با سرعت ثابت 30 km/h در امتداد یک مسیر به یکدیگر نزدیک می شوند. هنگامی که قطار ها 60 km از یکدیگر فاصله دارند یک پرنده که می تواند با سرعت 60km/h کند از جلوی یکی از قطارها به طرف قطار دیگر حرکت می کند. هنگامی که پرنده به قطار دومی می رسد همان مسیر را باز می گردد تا به قطار اول برسد و باز همین کار را تکرار می کند. مسافتی که پرنده قبل از برخورد قطارها با یکدیگر طی می کند چقدر است 8. شکل زیر افرادی را نشان می دهد که تالش می کنند از یک در خروج فرار کنند در حالی که در قفل است. افراد با سرعت ثابتm/s 3.50 به طرف در حرکت می کنند عرض هر یک برابرm d = 0.25 و به اندازه L = 1.75 m از یکدیگر فاصله دارند. شکل زیر زمان = 0 t را نشان می دهد. الف( با چه آهنگ متوسطی افراد در پشت در جمع می شوند ب( در چه زمانی عرض الیه ی افراد 5.0m می شود 9. در یک مسابقه ی 1 کیلومتری دونده ی 1 در مسیر 1 )با زمان 2 دقیقه و ثانیه( سریع تر از دونده ی 2 در مسیر 2 )با زمان 2 دقیقه و ثانیه( ظاهر می شود. از آن جایی که طول مسیر )L2( 2 ممکن است کمی از طول مسیر )L1( 1 طوالنی تر باشد. اختالف L2 L1 چقدر می تواند باشد تا ما هنوز نتیجه بگیریم که دونده ی 1 سریع تر است 11. برای ثبت یک رکورد سرعت در مسافت d یک ماشین مسابقه ابتدا باید در یک جهت )در زمان t1( و سپس در جهت مخالف همان مسیر )در زمان t2( حرکت کند. الف( برای حذف اثر باد و بدست آوردن سرعت ماشین در یک وضعیت بدون باد ما باید سرعت متوسط d/t1 و d/t2 را پیدا کنیم )روش اول( یا باید d را بر متوسط و t1 t2 تقسیم کنیم )روش دوم(. )ب( اختالف کسری این دو روش هنگامی که بادی در امتداد مسیر 1

3 vw به سرعت ماشین vc حرکت ماشین می وزد و نسبت سرعت باد است چقدر است برابر 11. شما مجبورید برای یک مصاحبه در شهری دیگر مسافت 300km را در یک بزرگراه رانندگی کنید. مصاحبه در ساعت 11:15 صبح است. شما برنامه ریزی می کنید که با سرعت 100 km/h رانندگی کنید بنابراین ساعت 8:00 صبح حرکت می کنید. شما مسافت 100 km را با سرعت مورد نظر طی می کنید اما سپس مجبور می شوید با سرعت 40 km/h مسافت 40 km را طی کنید. شما باقی مسیر را با چه سرعتی باید طی کنید تا به موقع به مصاحبه برسید 12. شکل زیر خودروهایی با فاصله ی یکسان را نشان می دهد که طور یکنواخت با سرعت v = 25.0 m/s به طرف خودروهایی که با سرعت v = 5.00 m/s در حال حرکت اند حرکت می کنند. فرض کنید که طول خودروها برابر L = 12.0 m است )طول خودرو + منطقه ی امن( و به طور ناگهانی سرعتشان کم می شود و در فاصله ی L از یکدیگر قرار می گیرند. الف( فاصله ی d بین خودرو های سریع چقدر باشد تا موج ضربه ای ساکن باقی بماند اگر فاصله دو برابر شود ب( سرعت موج ضربه ای چه تغییری می کند و پ( جهت موج ضربه ای چگونه است ( باالدستی یا پایین دستی( 13. شخصی از سن آنتونیو به طرف هیوستون رانندگی می کند. اگر نیمی از زمان مسافرت را با سرعت 55 km/h و نیم دیگر زمان را با سرعت 90 km/h طی کند و در مسیر برگشت نیمی از مسافت را با سرعت 55 km/h و نیم دیگر مسافت را با سرعت 90 km/h طی کند. الف( تندی متوسط از سن آنتونیو به هیوستون چقدر است ب( تندی متوسط در مسیر برگشت از هیوستون به سن آنتونیو چقدر است پ( تندی متوسط در کل مسافرت چقدر است ت( سرعت متوسط برای کل مسافرت چقدر است ث( نمودار x بر حسب t را برای قسمت )الف( رسم کنید فرض کنید که حرکت در راستای مثبت محور x انجام می شود و سرعت متوسط را از روی نمودار تعیین کنید. سرعت لحظه ای و تندی لحظه ای 14. مکان یک الکترون که در راستای محور x حرکت می کند توسط رابطه ی x = 16te t- m داده می شود که در آن t بر حسب ثانیه است. هنگامی که الکترون به طور لحظه ای متوقف می شود در چه فاصله ای از مبدا قرار دارد.15 الف( اگر مکان یک ذره توسط x = 4 12t + 3t 2 داده شود )t برحسب ثانیه و x بر حسب متر(. سرعت آن در t = 1 s چقدر است ب( در آن لحظه در جهت مثبت محور x حرکت می کند یا در جهت منفی آن پ( تندی آن چقدر است ت( تندی آن افزایش پیدا می کند یا کاهش ث( آیا لحظه ای وجود دارد که سرعت ذره صفر شود ج( آیا زمانی بعد از t = 3 s وجود دارد که در آن لحظه ذره در جهت منفی محور x حرکت کند.16 تابع مکان یک ذره در راستای محور x توسط رابطه ی x = t 2 داده می شود )t برحسب ثانیه و x بر حسب متر(. الف( در چه زمانی ب( در چه مکانی ذره به طور لحظه ای متوقف می شود پ( در چه زمان منفی و ت( در چه زمان مثبتی ذره از مبدا می گذرد ث( نمودار x بر حسب t را برای بازه ی زمانی 3 تا 3+ ثانیه رسم کنید. ج( برای اینکه انحنای نمودار به سمت راست متمایل شود ما باید جمله ی 20t+ را در تابع مکان وارد کنیم یا جمله ی 20t چ( با وارد شدن این جمله مقدار x در لحظه ی توقف ذره افزایش می یابد یا کاهش 17. مکان یک ذره ی متحرک در راستای محور x توسط رابطه ی x = t 3 داده می شود t( برحسب ثانیه و x برحسب سانتیمتر(. محاسبه کنید الف( سرعت متوسط در بازه ی زمانی = 2.00 t s تا t = 3.00 s ب( سرعت لحظه ای درs t 2.00= پ( سرعت لحظه ای در t = 3.00 s ت( سرعت لحظه ای در t = 2.50 s و ث( سرعت لحظه ای وقتی که ذره در نیمه راه بین مکان های آن در t = 2.00 s و t = 3.00 s قرار دارد. ج( نمودار x بر حسب t را رسم کنید. شتاب 18. مکان یک ذره ی متحرک در راستای محور x توسط رابطه ی x = 12t 2 2t 3 داده می شود t( برحسب ثانیه و x برحسب متر(. 2

4 تعیین کنید الف( مکان ب( سرعت و پ( شتاب ذره در زمان. t = 3.0 s ت( بیشینه ی مختصات مثبتی که ذره به آن می رسد و ث( زمان رسیدن به آن را محاسبه کنید. ج( بیشینه ی سرعت مثبتی که ذره به آن می رسد و چ( زمان رسیدن به آن را محاسبه کنید. ح( شتاب ذره را در لحظه ای که حرکت نمی کند محاسبه کنید )در زمانی غیر از = 0 t(. خ( سرعت متوسط شتاب ثابت.23 یک الکترون با سرعت اولیه ی v 0 = m/s وارد ناحیه ای به طول L = 1.00 cm می شود جایی که شتاب می گیرد و بعد از شتاب گیری با سرعت v = m/s از آن خارج می شود. این شتاب را محاسبه کنید فرض کنید شتاب ثابت است. ذره در بازه ی زمانی t = 0 s تا t = 3 s را محاسبه کنید. 19. در یک زمان مشخص سرعت یک ذره در راستای مثبت محور x 18 m/s است 2.4 s بعد سرعت ذره 30 m/s در خالف جهت آن خواهد بود. شتاب متوسط ذره را در طی این 2.4 s محاسبه کنید الف( اگر مکان یک ذره توسط توسط x = 20t 5t 3 داده شود )t برحسب ثانیه و x برحسب متر( چه موقعی سرعت ذره صفر می شود ب( چه موقعی شتاب ذره صفر می شود پ( در چه محدوده ی زمانی )مثبت یا منفی( شتاب منفی است ت( مثبت است ث( نمودار x(t) v(t) و a(t) را رسم کنید. 21. از = 0 t تا = 5.00 t دقیقه یک مرد ایستاده است و از t = 5.00 min تا t = 10.0 min با سرعت ثابت 2.20 m/s در یک مسیر مستقیم راه می رود. الف( سرعت متوسط و ب( شتاب متوسط را در بازه ی زمانی t = 2.00 min تا t = 8.00 min محاسبه کنید. پ( سرعت متوسط و ت( شتاب متوسط را در بازه ی زمانی t = 3.00 min تا t = 9.00 min محاسبه کنید. ث( نمودار x برحسب t را رسم کنید و قسمت های )الف( تا )ت( را بر اساس آن توضیح دهید. 22. مکان یک ذره ی متحرک در راستای محور x طبق معادله ی t برحسب متر و x به زمان وابسته است در اینجا x = ct 2 bt 3 برحسب ثانیه است. الف( یکای ثابت c و ب( یکای ثابت b چیست اگر مقدار عددی آن ها به ترتیب 3.0 و 2.0 باشد پ( در چه زمانی ذره به بیشینه ی مثبت مکان خود می رسد از t = 0.0 s تا t = 4.0 s ت( ذره چه مسافتی را می پیماید ث( جابه جایی آن را محاسبه کنید. ج( سرعت ذره را در زمان های s s 1.0 s و 4.0 s محاسبه کنید. چ( شتاب آن را در زمان های 3.0 s 2.0 s 1.0 s و 4.0 s محاسبه کنید. نوعی قارج هاگ های خود را توسط مکانیسمی شبیه به منجنیق پرتاب می کند. به عنوان نمونه هاگ در طول مسیر پرتاب که حدودا 5.0 μm است به سرعت 1.6 m/s می رسد. سپس سرعتش توسط مقاومت هوا در طول 1.0 mm به صفر می رسد. با استفاده از این داده ها و فرض بر اینکه شتاب ثابت است الف( شتاب پرتاب وب( شتاب کاهش سرعت را بر حسب g بدست آورید. 25. یک خودروی الکتریکی از حالت سکون و با شتاب 2.0 m/s 2 در یک مسیر مستقیم شروع به حرکت می کند تا به سرعت 20 m/s برسد. سپس با آهنگ ثابت 1.0 سرعتش m/s 2 کم می شود تا متوقف شود. الف( کل حرکت چقدر طول کشیده است ب( در طی این حرکت خودرو چه مسافتی را پیموده است وارد از 26. یک میون )یک ذره ی بنیادی( با سرعت m/s ناحیه ای می شود که در آن با آهنگ m/s 2 سرعتش کاسته می شود. الف( میون قبل از متوقف شدن چه مسافتی پیموده است ب( نمودار x برحسب t و v بر حسب t را برای میون رسم کنید. 27. یک الکترون با شتاب ثابت 3.2+ m/s 2 در حال حرکت است در یک لحظه سرعتش به 9.6+ m/s می رسد. الف( سرعت الکترون 2.5 s قبل چقدر بوده است ب( سرعت الکترون 2.5 s بعد چقدر است 3

5 28. در یک جاده ی خشک یک اتومبیل با تایر های خوب می تواند با شتاب ثابت 4.92 m/s 2 ترمز کند. الف( چقدر طول می کشد تا در این شرایط خودرویی با سرعت 24.6 m/s متوقف شود ب( مسافت طی شده در این زمان چقدر است پ( نمودار x برحسب t و v بر حسب t را برای این حرکت رسم کنید. 29. یک باالبر مسیری به طول 190 m دارد و بیشینه ی سرعت آن 305 m/min است و شتابش از حالت سکون و سپس بازگشت به حالت سکون برابر 1.22 m/s 2 است. الف( باالبر از حالت سکون چه مسافتی حرکت می کند تا به مقدار نهایی سرعت خود برسد. ب( چقدر طول می کشد تا باالبر مسیر 190 m خود را بدون توقف طی کند 31. ترمزهای خودروی شما می تواند شما را با آهنگ 5.2 m/s 2 متوقف کند. الف( اگر شما با سرعت 137 km/h در حال حرکت باشید کمترین زمانی که می توانید سرعت خود را زیر 90 km/h برسانید چقدر است ب( نمودار x برحسب t و v بر حسب t را برای این کند شدن رسم کنید. 31. فرض کنید یک سفینه فضایی با شتاب ثابت 9.8 m/s 2 در اعماق فضا در حال حرکت است. الف( اگر این سفینه از حالت سکون شروع به حرکت کند چقدر طول می کشد تا به یک دهم سرعت نور برسد )سرعت نور برابر است با (. 8 m/s ب( وقتی به این سرعت می رسد چه مسافتی را پیموده است 32. رکورد سرعت روی زمین توسط جان پی استپ در سال 1954 به ثبت رسید. او یک سورتمه ی موشکی را در طول یک ریل با سرعت 1020 km/h راند. سپس او و سورتمه در مدت 1.4 s متوقف شدند. برحسب g او با چه شتابی متوقف شده است 33. یک اتومبیل با سرعت 56.0 km/h حرکت می کند وقتی راننده ترمز می کند 24.0 m از یک مانع فاصله دارد و خودرو 2.00 s بعد به مانع برخورد می کند. الف( بزرگی شتاب اتومبیل قبل از برخورد چقدر بوده است ب( سرعت اتومبیل را در لحظه ی برخورد محاسبه کنید در زمان xr = 0 t خودروی قرمز در = 0 xg = 220 m و خودروی سبز در قرار دارند. اگر خودروی قرمز با سرعت ثابت 20 km/h حرکت کند خودرو ها در x = 44.5 m به یکدیگر می رسند. و اگر با سرعت ثابت 40 km/h حرکت کند در = 76.6 x متر به یکدیگر می رسند. الف( سرعت اولیه ی و ب( شتاب ثابت خودروی سبز را محاسبه کنید. 35. شکل زیر نمودار حرکت دو خودرو را همانند مسئله ی قبلی نشان xg0 می دهد. مکان آن ها در = 0 t عبارت است از = 270 m xr0 = m و. خودروی سبز با سرعت ثابت 20.0 m/s حرکت می کند و خودروی قرمز از حالت سکون شروع به حرکت می کند. بزرگی شتاب خودروی قرمز چقدر است 36. یک خودرو در راستای محور x مسافت 900 m را طی می کند. )حرکت از حالت سکون در = 0 x شروع شده و در x = 900 m پایان می پذیرد(. اگر در 1/4 اول مسیر شتاب خودرو m/s 2 و در باقی مسیر شتاب آن m/s 2 باشد الف( مدت زمان حرکت خودرو در کل مسیر و ب( بیشینه ی سرعت آن را محاسبه کنید پ( نمودار مکان سرعت و شتاب را بر حسب زمان رسم کنید. 37. شکل زیر حرکت یک ذره با شتاب ثابت در راستای محور x را نشان می دهد. که در آن = 6.0 m ذره را تعیین کنید. xs است. الف( بزرگی و ب( جهت شتاب 34. در شکل زیر خودروی قرمز و خودروی سبز در خطوط مجاور و موازی با محور x به طرف یکدیگر حرکت می کنند. 4

6 38. الف( اگر بیشینه شتاب قابل تحمل برای مسافران در یک مترو 1.34 m/s 2 باشد و ایستگاه های مترو در فاصله ی 806 m از یکدیگر قرار گرفته باشند بیشینه سرعتی که مترو بین دو ایستگاه می تواند به آن برسد چقدر است ب( زمان مسافرت بین دو ایستگاه چقدر است پ( اگر مترو در هر ایستگاه به مدت 20 s توقف کند بیشینه سرعت متوسط آن از یک ایستگاه به ایستگاه دیگری چقدر است 39. خودروهای A و B در خطوط مجاور در یک جهت حرکت می کنند. مکان خودروی A توسط نمودار شکل زیر داده می شود از زمان = 0 t تا. در زمان = 0 t خودروی B با xs = 32.0 m که در آن t = 7.0 s سرعت 12 m/s و شتاب ثابت و منفی الف( ab ab در مکان = 0 x قرار دارد. چقدر باید باشد تا خودرو ها در یک لحظه در زمان t = 4.0 s پهلو به پهلوی یکدیگر قرار بگیرند ب( با این شتاب خودروها چند بار پهلو به پهلوی یکدیگر قرار می گیرند پ( نمودار مکان x برحسب زمان t را برای خودروی B رسم کنید. چند بار خودروها پهلو به پهلوی یکدیگر قرار می گیرند اگر ت( قسمت )الف( باشد. ab بزرگتر و ث( کوچکتر از مقدار بدست آمده در 41. شما به طرف یک چراغ راهنمایی هنگامی که زرد است رانندگی می کنید. سرعت شما v0 = 55 km/h است و بهترین آهنگ کند شدن شما بزرگی برابر با a = 5.18 m/s 2 دارد. بهترین زمان واکنش برای شروع ترمز گیری برابر T = 0.75 s است. برای اینکه شما بعد از چراغ قرمز وارد تقاطع نشوید شما باید ترمز کنید و متوقف شوید یا با سرعت 55 km/h به حرکت خود ادامه دهید اگرفاصله تا تقاطع و مدت زمان زرد بودن چراغ راهنمایی الف( 40 m و 2.8 s و ب( 32 m و 1.8 s باشد شکل زیر سرعت قطارها را بر حسب تابعی از زمان نشان می دهد که توسط هدایتگرانشان در حال کند شدن است. )که در آن.)vs = 40.0 m/s فرایند کند شدن زمانی شروع می شود که دو قطار در فاصله ی 200 m از یکدیگر قرار دارند. هنگامی که دو قطار می ایستند چقدر از هم فاصله دارند 42. شما در حالی که با تلفن همراه صحبت می کنید 25 m پشت سر ماشین پلیس هستید. ماشین شما و ماشین پلیس با سرعت 110 km/h در حال حرکت هستند. در این هنگام صحبت شما با تلفن باعث می شود به مدت 2.0 s توجهتان به ماشین پلیس منحرف شود. در شروع این 2.0 s افسر پلیس ناگهان با آهنگ 5.0 m/s 2 ترمز می کند. الف( هنگامی که توجه شما بر می گردد چقدر با ماشین پلیس فاصله دارید ب( فرض کنید شما برای تشخیص خطر و ترمز گیری به 0.40 s زمان نیاز دارید اگر شما با آهنگ 5.0 m/s 2 ترمز بگیرید سرعت شما در هنگام برخورد با ماشین پلیس چقدر است 43. هنگامی که یک قطار سریع السیر با سرعت 161 km/h در حال حرکت داخل یک پیچ است. مهندس قطار ناگهان لوکوموتیوی را می بینند که در فاصله ی D = 676 m از آن ها وارد ریل شده است. لوکوموتیو با سرعت 29.0 km/h حرکت می کند. مهندس قطار سریع السیر فورا ترمز می کند. الف( اگر آهنگ کاهش سرعت ثابت باشد بزرگی آن چقدر باشد تا در لحظه ی آخر از برخورد اجتناب شود ب( فرض کنید که مهندس در زمان = 0 t در مکان = 0 x قرار دارد او اولین کسی است که لوکوموتیو را می بیند. منحنی x(t) را برای لوکوموتیو و قطار سریع السیر برای حالتی که برخورد صورت می گیرد و حالتی که برخورد صورت نمی گیرد رسم کنید. 41. هنگامی که دو قطار در یک ریل شروع به حرکت می کنند هدایتگر آن ها ناگهان متوجه می شود که آن ها به طرف یکدیگر حرکت می کنند. 5

7 ts سقوط آزاد 44. وقتی یک آرمادیلو وحشت زده می شود باال می جهد. فرض کنید این حیوان درs اول m به باال می جهد. الف( سرعت اولیه ی آرمادیلو هنگامی که از زمین جدا می شود چقدر است ب( سرعت آن در ارتفاع m چقدر است پ( تا چه ارتفاعی باال می پرد در آن = 2.0 s است. تقریبا سیب 2 با چه سرعتی به پایین پرتاب شده 51. یک بالون تحقیقاتی با سرعت 19.6 m/s سعود می کند. در یک ارتفاع مشخص بسته ای شامل ابزار های اندازه گیری از بالن رها می شود و به طرف زمین سقوط می کند. شکل زیر سرعت عمودی بسته را قبل و بعد از رها شدن تا رسیدن به سطح زمین نشان می دهد. الف( بیشینه ارتفاعی که بالن باالی نقطه رها شدن باال می رود را محاسبه کنید. ب( ارتفاع نقطه ی رها شدن را محاسبه کنید. 45. الف( سرعت یک توپ چقدر باید باشد تا هنگامی که به طور عمودی به باال پرتاب می شود به ارتفاع 50 m برسد ب( توپ چه مدتی در هوا می ماند پ( نمودار v y و a را بر حسب t رسم کنید. روی دو نمودار اول زمانی را که توپ به ارتفاع 50 m می رسد مشخص کنید. 46. قطرات باران از ارتفاع 1700 m از یک ابر به زمین می افتند. الف( اگر از مقاومت هوا چشم پوشی کنیم این قطرات هنگام برخورد با زمین چه سرعتی خواهند داشت ب( آیا بیرون آمدن از خانه در هوای بارانی بی خطر است 47. در یک کارگاه ساختمانی یک آچار لوله بازکن با سرعت 24 m/s به زمین برخورد می کند. الف( آچار از چه ارتفاعی افتاده است ب( سقوط آن چه مدتی طول کشیده است پ( نمودار v y و a را بر حسب t برای آچار رسم کنید. 48. شخصی سنگی را به طور عمودی از روی بام یک ساختمان به ارتفاع 52. یک پیچ از یک پل در حال تعمیر 90 m درون دره ای زیر پل سقوط 30.0 m با سرعت اولیه ی 12.0 m/s به طرف پایین پرتاب می کند. الف( چه مدت طول می کشد تا سنگ به زمین برخورد کند ب( سرعت برخورد سنگ با زمین چقدر است 49. یک بالن هوای گرم با سرعتm/s 12 صعود می کند و هنگامی که در ارتفاع 80 m از سطح زمین قرار دارد بسته ای از آن رها می شود. الف( چه مدت طول می کشد تا بسته به زمین برسد ب( با چه سرعتی به زمین برخورد می کند 51. در زمان = 0 t سیب 1 از یک پل به خیابان زیر آن می افتد کمی بعد سیب 2 از همان ارتفاع به پایین پرتاب می شود. شکل زیر مکان عمودی این سیب ها را در حین سقوط بر حسب زمان نشان می دهد. که می کند. الف( چه مدت زمانی طول می کشد تا 20% پایانی سقوط طی شود. ب( سرعت پیچ وقتی 20% پایانی سقوط شروع می شود چقدر است پ( سرعت پیچ وقتی به پایین دره می رسد چقدر است 53. یک کلید از روی پلی که 50 m باالی آب قرار دارد سقوط می کند. اگر کلید مستقیم داخل یک قایق که با سرعت ثابت حرکت می کند و در زمان رها شدن کلید 12 m از نقطه ی برخورد فاصله دارد سقوط کند سرعت قایق چقدر است 54. یک سنگ از روی پلی که 43.9 m باالی سطح آب قرار دارد به پایین سقوط می کند. سنگی دیگر 1.00 s بعد از سقوط سنگ اول به پایین پرتاب می شود. سنگ ها در زمان یکسانی به سطح آب برخورد می کنند. الف( سرعت اولیه ی سنگ دوم چقدر است ب( نمودار سرعت 6

8 برحسب زمان را برای هر دو سنگ رسم کنید زمان صفر را لحظه ی رها شدن سنگ اول درنظر بگیرید. 55. یک گلوله ی گلی از ارتفاع 15.0 m به طرف زمین سقوط می کند. بعد از تماس با سطح زمین 20.0 ms طول می کشد تا متوقف شود. الف( بزرگی شتاب متوسط گلوله ی گلی در حین تماس با زمین چقدر است ) گلوله گلی را همانند یک ذره درنظر بگیرید(. ب( شتاب متوسط رو به باالست یا پایین 56. شکل زیر نمودار سرعت بر حسب ارتفاع را برای یک توپ که به طور عمودی به طرف باال پرتاب شده است نشان می دهد. که در آن ya سرعت در ارتفاع d = 0.40 m برابر yb و در ارتفاع va برابر (1/3)vA است. سرعت vaرا محاسبه کنید. 57. برای تست کیفیت توپ تنیس شما آن را از ارتفاع 4.00 m رها می کنید. توپ بعد از برخورد زمین تا ارتفاع 2.00 m باال می آید. اگر توپ به مدت 12.0 ms با زمین تماس داشته باشد الف( اندازه ی شتاب متوسط آن در حین تماس با زمین چقدر است و ب( شتاب متوسط رو به باالست یا پایین 58. جسمی از ارتفاع h رها می شود. اگر این جسم مسافت 0.50h پایانی را در 1.00 s طی کند. الف( زمان و ب( ارتفاع سقوط آزاد را محاسبه کنید. 59. قطره های آب از یک دوش که در ارتفاع 200 cm از کف حمام قرار دارد چکه می کنند. قطره های آب در بازه ی زمانی منظمی )یکسان( فرو می ریزند هنگامی که قطره ی اول به کف برخورد می کند در همان لحظه قطره ی چهارم از دوش رها می شود. وقتی قطره ی اول به زمین برخورد می کند الف( قطره ی دوم و ب( قطره ی سوم درچه فاصله ای از دوش قرار دارند 61. یک موشک به طور عمودی در زمان = 0 t به طرف باال پرتاب می شود. در t = 1.5 s از نوک یک برج عبور می کند و 1.0 s بعد به بیشینه ی ارتفاع خود می رسد. ارتفاع برج را محاسبه کنید 61. یک گلوله ی فوالدی از بام یک ساختمان به پایین می افتد و از جلوی یک پنجره عبور می کند ارتفاع پنجره 1.20 m و مدت زمان عبور گلوله از باال پنجره تا پایین آن s است. گلوله فوالدی بعد از برخورد با پیاده رو به طرف باال می جهد و در مدت s از پایین پنجره به باالی آن حرکت می کند. اگر فرض کنید که حرکت روبه باال معکوس سقوط گلوله باشد و زمانی را که گلوله در زیر پنجره صرف می کند برابر 2.00 s باشد. ارتفاع ساختمان چند متر است 62. یک بازیکن بسکتبال برای ریباند 76.0 cm به طور عمودی باال می پرد. الف( کل زمانی )باالرفتن و پایین آمدن( که بازیکن در 15 سانتیمتری باالی این پرش صرف می کند چه قدر است ب( در 15 سانتیمتری پایین این پرش چه زمانی صرف می شود آیا این نتیجه گیری توضیح می دهد که چرا چنین بازیکنانی به نظر می رسد که در باالی قله ی پرش خود در هوا معلق اند 63. یک گربه ی خواب آلود گلدانی را می بیند که از یک پنجره ی باز ابتدا باال می رود و سپس پایین می آید. گلدان به مدت 0.50 s دیده می شود و ارتفاع باال تا پایین پنجره 2.00 m است. گلدان تا چه ارتفاعی باالی پنجره رفته است 64. یک توپ از روی سطح سیاره ای دیگر به طور عمودی به طرف باال ys پرتاب می شود. نمودار y بر حسب t برای این توپ در شکل زیر نشان داده شده است. که در آن y ارتفاع توپ باالی نقطه ی پرتاب در = 0 t است )و = 30.0 m است(. الف( بزرگی شتاب سقوط آزاد روی این سیاره چقدر است ب( سرعت اولیه ی توپ را محاسبه کنید. 7

9 را برای حالت بدون کاله ایمنی و با کاله ایمنی از حالت سکون نشان می دهد. در این شکل.as = 200 m/s 2 در زمان t = 7.0 ms تفاوت سرعت در حال بدون کاله و حالت با کاله ایمنی را محاسبه کنید انتگرال گیری از روی نمودار برای تحلیل حرکت 68. نوعی سمندر برای شکار زبان خود را همانند یک پرتابه پرتاب می کند. شکل زیر نمودار شتاب این پرتاب را بر حسب زمان نشان 65. شکل زیر شتاب سر و نیم تنه ی یک داوطلب را هنگام تصادف از عقب نشان می دهد. در بیشینه ی شتاب سر الف( سرعت سر و ب( سرعت نیم تنه را محاسبه کنید می دهد. در این شکل = 400 m/s 2 a2 و = 100 m/s 2 است. a1 سرعت بیرون جهیدن زبان در انتهای مرحله ی شتاب گیری چقدر است vs vs 66. در یک مشت رو به جلو در کاراته مشت از حالت سکون از کمر شروع به حرکت می کند و به سرعت تا جایی که بازو کامال کشیده شده باشد به جلو حرکت می کند. سرعت مشت بر حسب زمان برای یک کاراته کار حرفه ای توسط نمودار شکل زیر داده شده است. در این نمودار = 8.0 m/s است. الف( در زمان t = 50 ms مشت چقدر حرکت کرده است ب( هنگامی که سرعت مشت بیشینه است مشت چقدر حرکت کرده است 69. نمودار سرعت زمان دونده ای در شکل زیر نشان داده شده است. این دونده در مدت 16 s چه مسافتی می پیماید در این شکل = 8.0 m/s است. 67. وقتی یک بازیکن فوتبال توپ را به طرف بازیکن دیگر شوت می کند و بازیکن توپ را با سر دفاع می کند شتاب سر او در حین برخورد با توپ می تواند قابل توجه باشد. شکل زیر اندازه گیری شتاب سر بازیکن فوتبال 71. دو ذره در راستای محور x در حال حرکت هستند. مکان ذره اول توسط t x = 6.00 t 2 + و شتاب ذره ی دوم توسط رابطه ی a = t داده می شود. )کمیت های داده شده بر حسب یکاهای SI هستند(. در = 0 t سرعت ذره ی دوم 20 m/s است. وقتی سرعت ذره ها برابر می شود سرعت آن ها چقدر است 8

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک فصل 6 نیرو و حرکت II مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حمیدرضا طهماسبی ویژگی های اصطکاک. 1 روی کف یکی از واگن های قطار جعبه هایی قرار دارد. اگر ضریب اصطکاک ایستای جعبه ها با کف واگن 0.25 باشد و این قطار با سرعت

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد دردینامیک علت حرکت یا سکون جسم تحت تاثیر نیروهای وارد بر آن بررسی میشود. تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد مانند اصطکاک یا

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in

به نام خدا.  هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in به نام خدا www.konkur.in هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید Forum.Konkur.in پاسخ به همه سواالت شما در تمامی مقاطع تحصیلی, در انجمن کنکور مجموعه خود آموز های فیزیک با طعم مفهوم حرکت شناسی تهیه و تنظیم:

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

مود لصف یسدنه یاه لیدبت فصل دوم 2 تبدیلهای هندسی 1 درس او ل تبدیل های هندسی در بسیاری از مناظر زندگی روزمره نظیر طراحی پارچه نقش فرش کاشی کاری گچ بری و... شکل های مختلف طبق الگویی خاص تکرار می شوند. در این فصل وضعیت های مختلفی

Διαβάστε περισσότερα

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به

سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به کشش سطحی Surface Tension سطوح مرزی سیالها مقاومتی در برابر بزرگ شدن از خود نشان میدهند. این مقاومت همان کشش سطحی است. به صورت دقیقتر اگر یک مرز دو بعدی برای یک سیال داشته باشیم و یک خط فرضی از سیال با

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد.

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. تبدیل ها ن گاشت : D با یک و تنها یک عضو از مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. Rست که در آن هر عضو مجموعه تبد ی ل : نگاشتی یک به یک از صفحه به روی خودش است یعنی در تبدیل هیچ دو

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک مقطع مخروطی: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک صفحه میتواند دایره بیضی سهمی هذلولی یا نقطه خط و دو خط متقاطع باشد. دایره: مکان هندسی نقاطی است که فاصلهی

Διαβάστε περισσότερα

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { }

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { } هرگاه دسته اي از اشیاء حروف و اعداد و... که کاملا"مشخص هستند با هم در نظر گرفته شوند یک مجموعه را به وجود می آورند. عناصر تشکیل دهنده ي یک مجموعه باید دو شرط اساسی را داشته باشند. نام گذاري مجموعه : الف

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ. r A. Axyz ( ) ( Axyz. r r r ( )

ˆ ˆ ˆ. r A. Axyz ( ) ( Axyz. r r r ( ) دینامیک و ارتعاشات ad ad ω x, ω y 6, ω z s s ωω ˆ ˆ ˆ ˆ y j+ω z k 6j+ k A xx x ˆ yy y ˆ zz z ˆ H I ω i+ I ω j+ I ω k, ω x HA Iyyω y ˆ i+ Izz ωz k ˆ Ωω y ĵ پاسخ تشریحی توسط: استاد مسیح لقمانی A گزینه درست

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۱: درخت دودویی هرم

جلسه ی ۱۱: درخت دودویی هرم دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ا بان جلسه ی : درخت دودویی هرم مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: احمدرضا رحیمی مقدمه الگوریتم مرتب سازی هرمی یکی دیگر از الگوریتم های مرتب سازی است که دارای برخی از بهترین

Διαβάστε περισσότερα

1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان

1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان تمرین های سری سری یک درس ماشین 2 )رضاییان( 1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان 31 اهم در نظر گرفت این مولد برای تغذیه بار مقاومتی به مقدار 0.65

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک 1. نیرو 1-1- در تأثیر دو جسم بر یکدیگر همواره دو نیرو بهوجود میآید که هر نیرو را یک جسم به جسم دیگری وارد میکند. مثال در شکل زیر A B

دینامیک 1. نیرو 1-1- در تأثیر دو جسم بر یکدیگر همواره دو نیرو بهوجود میآید که هر نیرو را یک جسم به جسم دیگری وارد میکند. مثال در شکل زیر A B دینامیک دینامیک بخشی از علم مکانیک است که به بررسی رابطۀ بین حرکت جسم و نیروهایی که آن حرکت را ایجاد کردهاند میپردازد. در مبحث حرکتشناسی با معرفی کمیتهایی نظیر مکان جابهجایی سرعت و شتاب حرکت را توصیف کردیم

Διαβάστε περισσότερα

مسي لهای در م انی : نردبان که کنار دیوار لیز م خورد

مسي لهای در م انی : نردبان که کنار دیوار لیز م خورد گاما شماره ی ٢٣ تابستان ١٣٨٩ مسي لهای در م انی : نردبان که کنار دیوار لیز م خورد امیر آقامحمدی چ یده مسي لهی نردبان که کنار دیوار لیز م خورد بدون و با در نظر گرفتن اصط اک بررس شده است. م خواهیم حرکت نردبان

Διαβάστε περισσότερα

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است.

) max. 06 / ) )3 600 )2 60 )1 c 20 )2 25 )3 30 )4. K hf W است. 0 اتمی فیزیک با آشنایی هفتم: فصل فوتوالکتریک پدیدهی - فوتون دوم: بخش فوتوالکتریک پدیدهی الکتروسکوپ یک کالهک به )فرابنفش( بلند بسیار موج طول و باال بس امد با نور هرگاه که ش د متوجه هرتز نوزدهم قرن اواخر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

پوشش مرزی در شبکه های حسگر بی سیم

پوشش مرزی در شبکه های حسگر بی سیم دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پروژه درس شبکه های مخابرات بی سیم پوشش مرزی در شبکه های حسگر بی سیم دانشجو: حمیدرضا مازندرانی استاد: دکتر محمد حسین منشئی پاییز 93 بسمه تعالی فهرست 9

Διαβάστε περισσότερα

خطاهای پزشکی و دارویی

خطاهای پزشکی و دارویی خطاهای پزشکی و دارویی 1 2 خطاهای پزشکی و دارویی خطاهای پزشکی و دارویی 3 مقدمه: یکی از مراقبتهایی که پرستاران برای بیماران خود انجام می دهند مراقبت دارویی می باشد. به منظور پیشگیری از عوارض دارویی پرستاران

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

مرکز دایرۀ مسیر حرکت را مبدأ مختصات در نظر میگیریم دراین صورت اگر زاویۀ بردار مکان در. r r cte اما تابعی از زمان می باشد

مرکز دایرۀ مسیر حرکت را مبدأ مختصات در نظر میگیریم دراین صورت اگر زاویۀ بردار مکان در. r r cte اما تابعی از زمان می باشد حرکت بر مسیر دایرهای نمونهای از حرکت در صفحه )حرکت دوبعدی( میباشد. حرکتهای بهدور زمین حرکت زمینی بهدور خورشید حرکت ماهوارهها به دور زمین و... با تقریب بسیار خوبی حرکت دایرهای میباشد. از آنجا که تحلیل یک

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

پتانسیل های الکترودی استاندارد و کاربردهای آن

پتانسیل های الکترودی استاندارد و کاربردهای آن پتانسیل های الکترودی استاندارد و کاربردهای آن ترجمه و گرد آوری مهدی شیری دبیر انجمن شیمی پژوهش سرای امام رضا)ع( از خواننده محترم تقاضا می شود نظر خود را در خصوص این نوشته به نشانی پست الکترونیک زیر ارسال

Διαβάστε περισσότερα

نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه زبان ها و ماشین ها نظریه زبان ها و ماشین ها Theory of Languages & Automatas سید سجاد ائم ی زمستان 94 به نام خدا پیش گفتار جزوه پیش رو جهت استفاده دانشجویان عزیز در درس نظریه زبانها و ماشینها تهیه شده است. در این جزوه با

Διαβάστε περισσότερα

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا به نام خدا پردازش سیگنالهای دیجیتال نیمسال اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم ۹۵/۰8/2۹ مدرس: دکتر پرورش نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری خالصۀ موضوع درس یا سیستم های مینیمم فاز تجزیه ی تابع سیستم به یک سیستم مینیمم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: ثابت پلانگ تقسیم بر 2 است. است که در حالت تعادل برابر نیروي جانب مرکز است.

هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: ثابت پلانگ تقسیم بر 2 است. است که در حالت تعادل برابر نیروي جانب مرکز است. اندازهگیري ثابت ریدبرگ هدف آزمایش: مطالعه طیف اتم هیدروژن و بدست آوردن ثابت ریدبرگ مقدمه: اتم هیدروژن سادهترین سیستم کوانتومی است و شامل یک پروتون و یک الکترون میباشد. تي وري الکترودینامیک کوانتومی قادر

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک آزمایشگاه الکترونیک ویرایش سوم 93 آزمایش اسیلوسکپ اشعه کاتدی موضوع : آزمایش کار با یک اسیلوسکپ اشعه کاتدی (C..O) و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب (ac) وسایل الزم:

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» »رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» نمونه هایی از شکست خمشی مقاطع بتنی * بررسی مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشی و طراحی آن مقاطع از مباحث اولیه و بسیار مهم سازه های بتنی است برای این بررسی یک تیر

Διαβάστε περισσότερα

فصل نیرو و ایستایی هدف کلی

فصل نیرو و ایستایی هدف کلی فصل 3 نیرو و ایستایی هدف کلی تحلیل نیروها در حالت های ایستا 40 . هدف های رفتاری هنرجو پس از آموزش این فصل قادر خواهد بود: 1 نیرو را تعریف کند. 2 شرایط ایستایی را توصیف کند. 3 تفاوت قاب و خرپا را توضیح

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

تمرین صفحه 91 تمرین صفحه 95 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها

تمرین صفحه 91 تمرین صفحه 95 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها 90 حل تمرین ها تمرین صفحه 91 کدام روش جمع آوری داده ها برای موارد زیر مناسب است یک دلیل برای انتخاب خود ذکر کنید. 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها پاسخ: پرسش نامه:

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

3 لصف یربج یاه ترابع و ایوگ یاه ناوت

3 لصف یربج یاه ترابع و ایوگ یاه ناوت فصل توان های گویا و عبارت های جبری 8 نگاه کلی به فصل هدفهای این فصل را میتوان به اختصار چنین بیان کرد: همانگونه که توان اعداد را در آغاز برای توانهای طبیعی عددهای ٢ و ٣ تعریف میکنیم و سپس این مفهوم را

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα