ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ"

Transcript

1 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο

2 ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε Τπέξηαζεο Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ESH/ESC (Απξίιηνο 03) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο JNC VII (Μάηνο 03) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ESH/ESC (2007) Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες ESH/ESC (2009)

3 Οξηζκνί θαη ηαμηλόκεζε ηεο ΑΠ (mmhg) ηάδην ΑΠ ΓΑΠ Ιδαληθή < 120 < 80 Φπζηνινγηθή Τςειή Φπζηνινγηθή ηάδην 1 ΑΤ (ήπηα) ηάδην 2 ΑΤ (κέηξηα) ηάδην 3 ΑΤ (ζνβαξή) Μεκνλσκέλε ζπζηνιηθή ΑΤ 140 < 90 ESC/ESH 2003

4 Δπίπεδα ηηκώλ ΑΠ (mmhg) γηα ηνλ νξηζκό ηεο ΑΤ ΑΠ ΓΑΠ ΑΠ Ιαηξείνπ σξε ΑΠ Μεηξήζεηο ζην ζπίηη (Πεξηπαηεηηθή ΑΠ) JNC VII ESC/ESH 2003

5 ρεηηδόκελεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο σο πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ζηελ ΑΤ Δγθεθαιηθή αγγεηαθή λόζνο: ηζραηκηθό ΑΔΔ, εγθεθαιηθή αηκνξξαγία, παξνδηθό ΑΔΔ Καξδηαθή λόζνο: ΟΔΜ, ζηεζάγρε, PTCA/CABG, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα Νεθξηθή λόζνο: δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα, λεθξηθή αλεπάξθεηα (Cr Α >1.5, Θ >1.4 mg/dl), πξσηετλνπξία (>300 mg/24h) Πεξηθεξηθή αγγεηαθή λόζνο Πξνρσξεκέλνπ βαζκνύ ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα: αηκνξξαγίεο ή εμηδξώκαηα, νίδεκα νπηηθήο ζειήο ESC/ESH 2003

6 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόγλσζε ηνπ ππεξηαζηθνύ αηόκνπ ηάδην ΑΤ πλππάξρνληεο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βιάβεο νξγάλσλ ζηόρσλ αθραξώδεο δηαβήηεο ρεηηδόκελεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο ESC/ESH 2003

7 ΑΣΟΜΑ ΤΦΗΛΟΤ / ΠΟΛΤ ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΠ >180mmHg ή ΔΑΠ >110 mmhg ΑΠ >160mmHg κε ΔΑΠ <70mmHg αθραξψδεο Δηαβήηεο Μεηαβνιηθφ χλδξνκν >3 θαξδηαγγεηαθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ ESC/ESH 2007

8 ΑΣΟΜΑ ΤΦΗΛΟΤ / ΠΟΛΤ ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Μία ή πεξηζζόηεξεο ππνθιηληθέο βιάβεο νξγάλσλ ζηόρσλ ΤΑΚ (ΗΚΓ: Sokolow-Lyons >38mm, Cornell >2440 mm*ms, Echo: LVMI Α 125, Θ 110 g/m2) Τπεξερνγξαθηθέο ελδείμεηο πάρπλζεο ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο (IMT θαξσηίδσλ 0.9 mm) ή παξνπζίαο αζεξνζθιεξπληηθήο πιάθαο Μηθξή αύμεζε ηεο θξεαηηλίλεο νξνύ (Α , Θ mg/dl) Μηθξναιβνπκηλνπξία ( mg/24h, αιβνπκίλε/θξεαηηλίλε Α 22, Θ 31 mg/g, Α 2.5, Θ 3.5 mg/mmol) ESC/ESH 2007

9 Δξγαζηεξηαθέο Δμεηάζεηο ξνπηίλαο ζην ππεξηαζηθό άηνκν Γιπθόδε πιάζκαηνο (θαηά πξνηίκεζε λεζηείαο) Οιηθή ρνιεζηεξόιε νξνύ HDL Σξηγιπθεξίδηα νξνύ λεζηείαο Οπξηθό νμύ Κξεαηηλίλε νξνύ Κάιην νξνύ Αηκνζθαηξίλε θαη Αηκαηνθξίηεο Γεληθή εμέηαζε νύξσλ ΗΚΓ ESC/ESH LDL + Αζβέζηην νξνύ - νπξηθό νμύ JNC VII

10 Πξνηεηλόκελεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζην ππεξηαζηθό άηνκν Echo θαξδηάο U/S θαξσηίδσλ θαη κεξηαίσλ αξηεξηώλ C-αληηδξώζα πξσηεΐλε Μηθξναιβνπκηλνπξία (απαξαίηεηε εμέηαζε ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο) Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο πξσηετλνπξίαο (εάλ ην stick νύξσλ είλαη ζεηηθό) Βπζνζθόπεζε (ζε ζνβαξνύ βαζκνύ ΑΤ) ESC/ESH 2003

11 ΔΚΣΙΜΗΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Οπδφο αξηεξηαθήο πίεζεο γηα έλαξμε ζεξαπείαο Α/Π ζηφρνο Υξήζε ζπλδπαζκνχ θαξκάθσλ ζαλ αξρηθφ βήκα ζεξαπείαο Επηπξφζζεηε ρνξήγεζε ππνιηπηδαηκηθψλ θαη αληηαηκνπεηαιηαθψλ θαξκάθσλ ESC/ESH 2009

12 ΔΚΣΙΜΗΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Τπνθιηληθή βιάβε νξγάλνπ ζηφρνπ ESC/ESH 2007

13 Βιάβε νξγάλσλ ζηόρσλ ΗΚΓ ΚΡΕΑΣΙΝΙΝΗ GFR ΛΕΤΚΩΜΑ ΟΤΡΩΝ ECHO ΚΑΡΔΙΑ TRIPLEX ΚΑΡΩΣΙΔΩΝ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΦΤΓΜΙΚΟΤ ΚΤΜΑΣΟ ESC/ESH 2007

14 ΚΑΡΓΙΑ - HKΓ Δείθηεο Novacode : εθηίκεζε ηεο κάδαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ( LVMI ) κε βάζε ζπλδπαζκέλα θξηηήξηα δπλακηθνχ θαη δηαζηνιηθήο θφξηηζεο (strain) LBBB : ζε ππεξηαζηθνχο κε ΗΚΓξαθηθή ππεξηξνθία αξηζηεξήο θνηιίαο ηαπηνπνηεί απμεκέλν θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν R ζηελ AVL : ζπζρέηηζε κε κάδα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη πξνγλσζηηθφο παξάγσλ κειινληηθψλ θαξδηαγγεηαθψλ ζπκβάλησλ ESC/ESH 2009

15 ΚΑΡΓΙΑ - ECHO Τπνινγηζκφο ηεο κάδαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο Τπνινγηζκφο ηνπ γεσκεηξηθνχ πξνθίι ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ESC/ESH 2009

16 ΑΓΓΔΙΑ Αξηεξηαθή ζθιεξία ηαρχηεηα ζθπγκηθνχ θχκαηνο (PWV>12m/sec) Κεληξηθή Α/Π Δείθηεο επαχμεζεο (Aix) ESC/ESH 2009

17 ΝΔΦΡΟΙ GFR Πξσηετλνπξία - κηθξναιβνπκηλνπξία ESC/ESH 2009

18 Τπνθιηληθή βιάβε νξγάλνπ ζηόρνπ ζηε ζπλνιηθή θαξδηαγγεηαθή δηαζηξσκάησζε (Ι) ε αζζελείο κε ππέξηαζε ε παξνπζία ππνθιηληθήο βιάβεο νξγάλνπ-ζηφρνπ ζπλήζσο ηνπο ηνπνζεηεί ζην εχξνο ηνπ πςεινχ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ Η ππνθιηληθή βιάβε απφ κφλε ηεο δελ θαηαηάζζεη ηα λνξκνηαζηθά άηνκα ζηελ θαηεγνξία πςεινχ θηλδχλνπ, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη αζζελείο κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη πνιιαπιέο βιάβεο ζε φξγαλα ζηφρνπο ESC/ESH 2009

19 Τπνθιηληθή βιάβε νξγάλνπ ζηόρνπ ζηε ζπλνιηθή θαξδηαγγεηαθή δηαζηξσκάησζε (ΙΙ) Η ππνθιηληθή βιάβε ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη φρη κφλν ζηελ αξρηθή εθηίκεζε ξνπηίλαο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, πξνζθέξνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζεξαπείαο ζηα φξγαλα ζηφρνπο Νένη δείθηεο ππνθιηληθήο βιάβεο : έρνπλ πξνγλσζηηθή αμία αιιά ε πνιππινθφηεηα, ε ρακειή δηαζεζηκφηεηα θαη ην πςειφ θφζηνο ηνπο απνηξέπεη απφ ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή ρξήζε ESC/ESH 2009

20 Τςειή Φπζηνινγηθή ΑΠ ( / mmhg) ζε αξθεηέο επηζθέςεηο ζην ηαηξείν Δθηίκεζε ινηπώλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ, ΒΟΣ (ηδηαίηεξα λεθξώλ), Γηαβήηε, ΣΚΚ Έλαξμε κέηξσλ αιιαγήο ηξόπνπ δσήο θαη δηόξζσζε ινηπώλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ ή λόζσλ Δθηίκεζε απόιπηνπ ΚΑΚ ESC/ESH 2003 Υςειόο/Πνιύ πςειόο Έλαξμε ΦΑ Μέηξηνο Παξαθνινύζεζε ηεο ΑΠ Χακειόο Κακία παξέκβαζε ζηελ ΑΠ

21 Σηάδην 1 θαη 2 ΑΥ Δθηίκεζε απόιπηνπ ΚΑΚ ESC/ESH 2003 Υςειόο/ πνιύ πςειόο Άκεζε έλαξμε ΦΑ Μέηξηνο Παξαθνινύζεζε ηεο ΑΠ θαη ινηπώλ ΠΚ γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο Χακειόο Παξαθνινύζεζε ηεο ΑΠ θαη ινηπώλ ΠΚ γηα 3-12 κήλεο Έλαξμε ΦΑ ΣΑΠ 140 ή ΓΑΠ 90 mmhg ΣΑΠ <140 θαη ΓΑΠ <90 mmhg πλέρηζε παξαθνινύζεζεο ΣΑΠ ή ΔΑΠ mmhg Πηζαλή έλαξμε αγσγήο-ιακβάλεηαη ππόςηλ ε πξνηίκεζε ηνπ αζζελή ΣΑΠ <140 ή ΔΑΠ <90 mmhg Σπλέρηζε παξαθνινύζεζεο

22 ηάδην 3 ΑΤ ( 180/110 mmhg) ζε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο εληόο νιίγσλ εκεξώλ) Άκεζε έλαξμε ΦΑ Δθηίκεζε ινηπώλ ΠΚ, δηαβήηε, ΣΚΚ Πξνζζήθε πγηεηνλνδηαηηηθώλ κέηξσλ θαη δηόξζσζε ινηπώλ ΠΚ ή λόζσλ ESC/ESH 2003

23 ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΧΓΗ (Ι) Τπέξηαζε ζηαδίνπ 1 κε ρακειφ θαη κέηξην θίλδπλν κεηά απφ κία θαηάιιειε πεξίνδν αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν δσήο Σαρχηεξε έλαξμε ζεξαπείαο αλ ε ππέξηαζε ζηαδίνπ 1 ζπλνδεχεηαη κε πςειά επίπεδα θηλδχλνπ ή αλ ε ππέξηαζε είλαη ζηαδίνπ 2 ή 3 ESC/ESH 2009

24 ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΧΓΗ (ΙΙ) ε αζζελείο κε πςειή θπζηνινγηθή ΑΠ (ΑΠ mmHg ή ΔΑΠ 85-89mmHg) ρσξίο /Δ ή πξνεγνχκελα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάληα δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο απνδείμεηο γηα φθεινο ηεο ζεξαπείαο εθηφο απφ κία θαζπζηέξεζε ζηελ εκθάληζε ηεο ππέξηαζεο ε δηαβεηηθνχο κε πςειή θπζηνινγηθή ΑΠ ζπληζηάηαη έλαξμε αγσγήο αλ ππάξρεη ππνθιηληθή βιάβε νξγάλσλ ζηφρσλ (ηδηαίηεξα κηθξναιβνπκηλνπξία ή πξσηετλνπξία) ESC/ESH 2009

25 ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΧΓΗ (ΙΙΙ) Φαίλεηαη λα απνηειεί ζπλεηή ζχζηαζε ε πξψηκε ζεξαπεία κείσζεο ηεο ΑΠ (πξηλ εκθαληζζεί νξγαληθή βιάβε) γηαηί ζε ππεξηαζηθνχο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ αθφκα θαη ε εληαηηθή θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία απνδείρζεθε αλίζρπξε λα κεηψζεη ηνλ ζπλνιηθφ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν ESC/ESH 2009

26 ΣΟΥΟΙ ΑΠ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (Ι) Μείσζε ηεο ΑΠ <140mmHg ( θαη ηεο ΔΑΠ<90mmHg) ζε φινπο ηνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο νη απνδείμεηο ιείπνπλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ην φθεινο απφ ηελ κείσζε ηεο ΑΠ<140mmHg δελ έρεη πνηέ ειεγρζεί ζε κειέηεο Η ζχζηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα κείσζε ηεο ΑΠ<130mmHg ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο θαη ζε αζζελείο πνιχ πςεινχ θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη ζψθξσλ αιιά δελ ππνζηεξίδεηαη ζηαζεξά απφ απνδείμεηο κειεηψλ ESC/ESH 2009

27 ΣΟΥΟΙ ΑΠ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (ΙΙ) Οη κεηαλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ ησλ κειεηψλ ππνδεηθλχνπλ κηα πξννδεπηηθή ειάηησζε ηεο επίπησζεο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ ζπκβάλησλ παξάιιεια κε ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ΑΠ ζηα επίπεδα ησλ 120mmHg θαη ηεο ΔΑΠ ζηα επίπεδα ησλ 75mmHg Με βάζε ηα ηξέρνληα δεδνκέλα ζα ήηαλ ζπλεηφ λα ζπληζηάηαη ζε φινπο ηνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο κείσζε ΑΠ/ΔΑΠ ζηα επίπεδα mmHg/80-85 mmhg θαη θπξίσο θνληά ζηηο ρακειφηεξεο ηηκέο απηνχ ηνπ εχξνπο ESC/ESH 2009

28 ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΣΙΫΠΔΡΣΑΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ (Ι) Οη θχξηεο θαηεγνξίεο αληηυπεξηαζηθψλ θαξκάθσλ (δηνπξεηηθά, α-μεα, αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ, ΑΣ1, β απνθιεηζηέο) δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηε ζπλνιηθή ηνπο ηθαλφηεηα λα κεηψλνπλ ηελ ΑΠ Μπνξνχλ φια λα ζεσξεζνχλ θαηάιιεια γηα έλαξμε θαη ζπληήξεζε ηεο αληηυπεξηαζηθήο αγσγήο Τπάξρνπλ ακθηιεγφκελεο απνδείμεηο φηη δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ESC/ESH 2009

29 ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΣΙΫΠΔΡΣΑΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ (ΙΙ) Η θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία κε ηελ αληηυπεξηαζηθή ζεξαπεία εμαξηάηαη απφ ηελ κείσζε απηήο θαζαπηήο ηεο ΑΠ άζρεηα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη Η επηινγή ηνπ θαξκάθνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο επλντθέο επηδξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο θαη κε βάζε ηηο αληελδείμεηο ηνπ Η παξαδνζηαθή ηεξάξρεζε ησλ θαξκάθσλ ζε πξψηεο, δεχηεξεο επηινγήο έρεη κηθξή επηζηεκνληθή θαη πξαθηηθή δηθαίσζε θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ESC/ESH 2009

30 Δπηινγή αληηππεξηαζηθώλ θαξκάθσλ (ΙΙΙ) Η έκθαζε ζηνλ εληνπηζκό ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο θαξκάθσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ίζσο μεπεξαζκέλε, ιόγσ ηεο αλάγθεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ή πεξηζζόηεξα θάξκαθα ζε ζπλδπαζκό, γηα ηελ επίηεπμε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζηόρνο. ηα πιαίζηα ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, ε επηινγή θαξκάθσλ ζα επεξεαζηεί από πνιινύο παξάγνληεο, όπσο: Πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ αζζελή κε αληηππεξηαζηθνύο παξάγνληεο Κόζηνο θαξκάθσλ Πξνθίι θηλδύλνπ, παξνπζία ή απνπζία βιάβεο νξγάλνπ ζηόρνο, θιηληθή θαξδηαγγεηαθή ή λεθξηθή λόζνο ή δηαβήηεο Πξνηίκεζε ηνπ αζζελή. ESC/ESH 2009

31 ΤΝΓΤΑΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (Ι) ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηεο ΑΠ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ζπλδπαζκφ ηνπιάρηζηνλ 2 αληηυπεξηαζηθψλ θαξκάθσλ Ο ζπλδπαζκφο 2 θαξκάθσλ πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζαλ ζεξαπεία έλαξμεο ζε αζζελείο πςεινχ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ Πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε ρξήζε ζπλδπαζκψλ ζηαζεξήο δφζεο (εληαίν ράπη),δηφηη ε απινπνίεζε ηεο ζεξαπείαο επηθέξεη πιενλεθηήκαηα ζπκκφξθσζεο ηνπ αζζελνχο ESC/ESH 2009

32 ΤΝΓΤΑΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (ΙΙ) Τπάξρνπλ απνδείμεηο γηα κείσζε εθβάζεσλ κε ηνπο εμήο ζπλδπαζκνχο : α-μεα δηνπξεηηθφ, ΑΣ1 δηνπξεηηθφ, α-μεα ή ΑΣ1 κε c-blocker θαη επνκέλσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα Παξά ηηο απνδείμεηο γηα κείσζε εθβάζεσλ ν ζπλδπαζκφο b-blocker δηνπξεηηθνχ επλνεί ηελ εκθάληζε /Δ θαη επνκέλσο πξέπεη λα απνθεχγεηαη Ο ζπλδπαζκφο α-μεα ΑΣ1 παξνπζηάδεη ζηαζεξή αχμεζε ησλ ζνβαξψλ παξελεξγεηψλ κε ακθηζβεηνχκελε ελίζρπζε ηνπ νθέινπο (νθέιε ζε λεθξνπαζείο κε πξσηετλνπξία?) Όηαλ απαηηνχληαη 3 θάξκαθα (15-20% ησλ αζζελψλ) ν ζπλδπαζκφο α-κεα/ασ1 κε c-blocker θαη δηνπξεηηθφ είλαη ν ινγηθφηεξνο ESC/ESH 2009

33 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζηνπο ειηθησκέλνπο (Ι) Οη ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο δελ αθήλνπλ πνιιέο ακθηβνιίεο όηη νη πην ειηθησκέλνη αζζελείο κε ζπζηνιηθήδηαζηνιηθή ή κεκνλσκέλε ζπζηνιηθή ππέξηαζε επσθεινύληαη από ηελ αληηππεξηαζηθή αγσγή, σο πξνο ηε κεησκέλε θαξδηαγγεηαθή λνζεξόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα. Η έλαξμε αληηππεξηαζηθήο αγσγήο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ζηαδηαθή, θπξίσο ζε εππαζή άηνκα. Η κέηξεζε ηεο ΑΠ πξέπεη επίζεο λα γίλεηαη ζε όξζηα ζέζε, γηα λα απνθιείνληαη νη αζζελείο κε έληνλε ππόηαζε ζέζεο θαη λα αμηνινγείηαη ε επίδξαζε ηεο αγσγήο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο. ESC/ESH 2003

34 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζηνπο ειηθησκέλνπο (ΙΙ) Πνιινί ειηθησκέλνη αζζελείο ζα έρνπλ άιινπο παξάγνληεο θηλδύλνπ, βιάβε νξγάλνπ ζηόρνπ θαη ζπλνδέο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ε επηινγή ηνπ πξώηνπ θαξκάθνπ. Πνιινί ειηθησκέλνη αζζελείο ζα ρξεηαζζνύλ δύν ή πεξηζζόηεξα θάξκαθα γηα ηεο ξύζκηζε ηεο ΑΠ, ηδηαίηεξα αθνύ είλαη ζπρλά δύζθνιν λα κεησζεί ε ζπζηνιηθή ΑΠ ζε επίπεδα θάησ ησλ 140 mmhg. ε ό,ηη αθνξά άηνκα ειηθίαο 80 εηώλ θαη άλσ, κία πξόζθαηε κεηα-αλάιπζε θαηέιεμε όηη ηα κνηξαία θαη κε κνηξαία θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα, αιιά όρη θαη ε ζλεζηκόηεηα, κεηώλνληαη κε ηελ αληηππεξηαζηθή αγσγή. ESC/ESH 2003

35 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζηνπο ειηθησκέλνπο (ΙΙΙ) Οη θαηεγνξίεο ησλ θαξκάθσλ δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα κεηψλνπλ ηελ ΑΠ θαη λα αζθνχλ θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία ηφζν ζηνπο λεφηεξνπο φζν θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο Η επηινγή ησλ πξνο ρξεζηκνπνίεζε δελ ζα πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απφ ηελ ειηθία Η θαξκαθεπηηθή αγσγή ζηνπο ειηθησκέλνπο κπνξεί λα αξρίδεη φηαλ ε ΑΠ>140mmHg ε δηαθνξνπνίεζε απφ πξνεγνχκελεο νδεγίεο ε αληηυπεξηαζηθή ζεξαπεία έρεη νθέιε ζε αζζελείο ειηθίαο > 80 εηψλ (κε βάζε δεδνκέλα ηεο κειέηεο HYVET ) ESC/ESH 2009

36 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζηνπο ειηθησκέλνπο (ΙV) H απφθαζε ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε θαη νη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά ESC/ESH 2009

37 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζε δηαβεηηθνύο (ΙΙΙ) Θα πξέπεη πάληα λα αξρίδεη ζε επίπεδα ΑΠ>140/90mmHg ε πςειή θπζηνινγηθή φηαλ ππάξρεη κηθξναιβνπκηλνπξία Ο ζηφρνο ηεο ΑΠ<130/80mmHg δελ ππνζηεξίδεηαη απφ απνδείμεηο κειεηψλ έθβαζεο θαη επίζεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζηελ πξάμε πλεπψο θαίλεηαη ξεαιηζηηθφ λα ζπληζηάηαη κφλν ε επηδίσμε κηαο αξθεηά κεγάιεο κείσζεο ηεο ΑΠ ρσξίο λα ππνδεηθλχεηαη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο ESC/ESH 2009

38 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζε δηαβεηηθνύο (ΙV) ην δηαβήηε φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ θαξκάθσλ παξέρνπλ θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία ε ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία έλαο ΑΣ1 πξέπεη πάληα λα πεξηιακβάλεηαη ιφγσ ησλ απνδείμεσλ ππεξνρήο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ηνπ δξάζεο γηα λεθξνπάζεηα Απζηεξή ξχζκηζε ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο (HbA1c έσο 6,5%) είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε ζηηο κηθξναγγεηαθέο επηπινθέο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ λεθξψλ ESC/ESH 2009

39 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζε δηαηαξαγκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία Πξηλ ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ αληηππεξηαζηθώλ αγσγώλ, ε λεθξηθή βιάβε ήηαλ ζπρλή ζε αζζελείο κε ηδηνπαζή ππέξηαζε. Η λεθξηθή πξνζηαζία θαηά ην δηαβήηε έρεη δύν θύξηεο πξνππνζέζεηο: απζηεξή ξύζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (<130/80 mmhg και ακόμα χαμηλότερη εάν πρωτεϊνουρία >1 g/ημέρα) κείσζε ηεο πξσηετλνπξίαο ζε ηηκέο όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηηο θπζηνινγηθέο Γηα ηε κείσζε ηεο πξσηετλνπξίαο απαηηείηαη αλαζηνιέαο ηνπ ΜΔΑ ή απνθιεηζηήο ππνδνρέσλ αγγεηνηαζίλεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΑΠ ζηόρνο, απαηηείηαη ζπλήζσο αγσγή ζπλδπαζκνύ, κε πξνζζήθε δηνπξεηηθνύ θαη αληαγσληζηή αζβεζηίνπ. ESC/ESH 2003

40 ηαηίλεο ζηνπο ππεξηαζηθνύο αζζελείο Όινη νη αζζελείο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 80 εηώλ κε Ν, PAD, ΑΔΔ θαη Γ ηύπνπ ΙΙ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ κία ζηαηίλε εάλ ε νιηθή ηνπο ρνιεζηεξόιε είλαη > 135 mg/dl, κε ζηόρν ηελ ειάηησζή ηεο θαηά πεξίπνπ 30%. Οη αζζελείο κε έθδειε θαξδηαγγεηαθή λόζν ή πξνζθάηνπ δηαγλώζεσο Γ, ησλ νπνίσλ ν 10εηήο θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο είλαη 20%, πξέπεη λα ιακβάλνπλ επίζεο κία ζηαηίλε εάλ ε ρνιεζηεξόιε ηνπο είλαη > 135 mg/dl. JUPITER : ηα νθέιε ηεο ζηαηίλεο κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη ζε αζζελείο κε απμεκέλε CRP θαη κε κέηξην θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν ESC/ESH 2003

41 Αληηαηκνπεηαιηαθή ζεξαπεία ζε ππεξηαζηθνύο αζζελείο ε ππεξηαζηθνύο αζζελείο ε αζπηξίλε ζε ρακειέο δόζεηο έρεη δεηρζεί όηη είλαη σθέιηκε ζε άηνκα ειηθίαο > 50 εηώλ κε κέηξηα αύμεζε ηεο θξεαηηλίλεο νξνύ ή κε 10εηή ζπλνιηθό θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν 20% (πςειόο θίλδπλνο). ηνπο ππεξηαζηθνύο αζζελείο ε ρνξήγεζε αζπηξίλεο ζε ρακειή δόζε πξέπεη λα έπεηαη ηνπ ηθαλνπνηεηηθνύ ειέγρνπ ηεο ΑΠ. Αληηαηκνπεηαιηαθή ζεξαπεία ηδηαίηεξα κε αζπηξίλε κηθξήο δόζεο ζπζηήλεηαη ζε ππεξηαζηθνύο αζζελείο κε πξνεγνύκελα θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζε απμεκέλε πηζαλόηεηα αηκνξξαγίαο από ην γαζηξεληεξηθό ESC/ESH 2009 ESC/ESH 2003

42 Οη θπξηόηεξεο ζπζηάζεηο ζήκεξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ΑΤ βαζίδνληαη ζε θαιά νξγαλσκέλεο ηπραηνπνηεκέλεο πνιπθεληξηθέο κειέηεο πνπ όκσο θαη απηέο έρνπλ πεξηνξηζκνύο Δπηινγή ησλ αζζελώλ: ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα άηνκα δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ ΚΑΚ είλαη ακθηβόινπ αμηνπηζηίαο. Σα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ θιηληθώλ κειεηώλ δηαθέξνπλ από απηά ηεο θαζεκεξηλήο θιηληθήο πξάμεο. Η ζπκκόξθσζε ηελ αζζελώλ ζηε ζεξαπεία είλαη ζε πνιύ πςειόηεξα επίπεδα ζηελ πεξίπησζε ησλ εξεπλώλ από ό,ηη ζηελ θιηληθή πξάμε. Οη ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο δηαξθνύλ 4-5 έηε, ελώ ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο ελόο κεζήιηθα ππεξηαζηθνύ αζζελή είλαη έηε.

43 Αλάγθε Νέσλ Μειεηώλ Θα πξέπεη λα ζπληαγνγξαθνχληαη θάξκαθα ζε φινπο ηνπο αζζελείο ζηαδίνπ 1? Θα πξέπεη λα ζπληαγνγξαθνχληαη θάξκαθα ζε ειηθησκέλνπο ζηαδίνπ 1 κε ζηφρν ΑΠ<140/90mmHg? Θα πξέπεη λα αξρίδνπκε αγσγή ζε δηαβεηηθνχο κε πξνεγνχκελα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάληα φηαλ ε ΑΠ είλαη πςειή θπζηνινγηθή? Πνηεο είλαη νη ρακειφηεξεο αζθαιείο ηηκέο ΑΠ? Σα κέηξα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο είλαη ηθαλά λα κεηψζνπλ ηε λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα ζηελ ππέξηαζε?

44 ...ηελ ζύγρξνλε πξνζέγγηζε ηνπ ππεξηαζηθνύ αηόκνπ ε θξίζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ παξακέλεη θπξίαξρε

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014

7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 7 ν (Δαξηλό) Κιηληθό Φξνληηζηήξην Δ.Μ.Πα.Κ.Α.Ν Γειθνί, 28/02 03/03/2014 Υπό την αιγίδα Ιατρικού Σσλλόγοσ Φωκίδας Πξώηνο αλαδείρζεθε ν θ. Βαζίιεηνο Γεκαξάθεο, Δλδνθξηλνιόγνο, ν νπνίνο ζα ζπκκεηέρεη δσξεάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φξεηαδόκαζηε άιινπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ?

Φξεηαδόκαζηε άιινπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ? Φξεηαδόκαζηε άιινπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ πέξαλ ησλ θιαζζηθώλ? Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Τκήκα Ιαηξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Α Πξνπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ ΤΠΔΡΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΖ ΝΟΟ Ζ ππέξηαζε απνηειεί έλα θαιά ηεθκεξησκέλν παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ θαη ζηεθαληαίσλ ζπκβακάησλ Οη αζζελείο κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο

Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο Νεθξνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Ιππνθξάηεην ΓΝΘ Αίτια στένωσης νεφρικών αρτηριών Αζεξνζθιήξσζε Ιλνκπηθή δπζπιαζία Επιδημιολογία Πιεζπζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΣΙΟ, Δ.ΓΔΩΡΔΛΗ, Β.ΣΟΤΠΑ, Ι.ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, Ν.ΚΑΓΟΓΛΟΤ, Α.ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ

Κ.ΚΙΣΙΟ, Δ.ΓΔΩΡΔΛΗ, Β.ΣΟΤΠΑ, Ι.ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, Ν.ΚΑΓΟΓΛΟΤ, Α.ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ 26o ΔΣΖΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΗΑΒΖΣΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ Κ.ΚΙΣΙΟ, Δ.ΓΔΩΡΔΛΗ, Β.ΣΟΤΠΑ, Ι.ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ, Ν.ΚΑΓΟΓΛΟΤ, Α.ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, EUROMEDICA ΕΙΑΓΩΓΗ Άηνκα > 80 εηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Πέκπηε, 26Ινπλίνπ2014

Πέκπηε, 26Ινπλίνπ2014 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέκπηε, 26Ινπλίνπ2014 15:00 15:45 Πξνζέιεπζε Δγγξαθέο 15:45 16:00 Καισζόξηζκα από ηνπο Σπληνληζηέο ηνπ Θεξηλνύ Σρνιείνπ Δ. Λπκπεξόπνπινο, Κ. Σδηόκαινο Χαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ (AAP) ΕΚΔΙΔΕΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΟΤΡΟΛΟΙΜΩΞΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα