ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ"

Transcript

1 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο

2 ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε Τπέξηαζεο Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ESH/ESC (Απξίιηνο 03) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο JNC VII (Μάηνο 03) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ESH/ESC (2007) Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες ESH/ESC (2009)

3 Οξηζκνί θαη ηαμηλόκεζε ηεο ΑΠ (mmhg) ηάδην ΑΠ ΓΑΠ Ιδαληθή < 120 < 80 Φπζηνινγηθή Τςειή Φπζηνινγηθή ηάδην 1 ΑΤ (ήπηα) ηάδην 2 ΑΤ (κέηξηα) ηάδην 3 ΑΤ (ζνβαξή) Μεκνλσκέλε ζπζηνιηθή ΑΤ 140 < 90 ESC/ESH 2003

4 Δπίπεδα ηηκώλ ΑΠ (mmhg) γηα ηνλ νξηζκό ηεο ΑΤ ΑΠ ΓΑΠ ΑΠ Ιαηξείνπ σξε ΑΠ Μεηξήζεηο ζην ζπίηη (Πεξηπαηεηηθή ΑΠ) JNC VII ESC/ESH 2003

5 ρεηηδόκελεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο σο πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ζηελ ΑΤ Δγθεθαιηθή αγγεηαθή λόζνο: ηζραηκηθό ΑΔΔ, εγθεθαιηθή αηκνξξαγία, παξνδηθό ΑΔΔ Καξδηαθή λόζνο: ΟΔΜ, ζηεζάγρε, PTCA/CABG, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα Νεθξηθή λόζνο: δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα, λεθξηθή αλεπάξθεηα (Cr Α >1.5, Θ >1.4 mg/dl), πξσηετλνπξία (>300 mg/24h) Πεξηθεξηθή αγγεηαθή λόζνο Πξνρσξεκέλνπ βαζκνύ ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα: αηκνξξαγίεο ή εμηδξώκαηα, νίδεκα νπηηθήο ζειήο ESC/ESH 2003

6 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόγλσζε ηνπ ππεξηαζηθνύ αηόκνπ ηάδην ΑΤ πλππάξρνληεο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βιάβεο νξγάλσλ ζηόρσλ αθραξώδεο δηαβήηεο ρεηηδόκελεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο ESC/ESH 2003

7 ΑΣΟΜΑ ΤΦΗΛΟΤ / ΠΟΛΤ ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΑΠ >180mmHg ή ΔΑΠ >110 mmhg ΑΠ >160mmHg κε ΔΑΠ <70mmHg αθραξψδεο Δηαβήηεο Μεηαβνιηθφ χλδξνκν >3 θαξδηαγγεηαθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ ESC/ESH 2007

8 ΑΣΟΜΑ ΤΦΗΛΟΤ / ΠΟΛΤ ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Μία ή πεξηζζόηεξεο ππνθιηληθέο βιάβεο νξγάλσλ ζηόρσλ ΤΑΚ (ΗΚΓ: Sokolow-Lyons >38mm, Cornell >2440 mm*ms, Echo: LVMI Α 125, Θ 110 g/m2) Τπεξερνγξαθηθέο ελδείμεηο πάρπλζεο ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο (IMT θαξσηίδσλ 0.9 mm) ή παξνπζίαο αζεξνζθιεξπληηθήο πιάθαο Μηθξή αύμεζε ηεο θξεαηηλίλεο νξνύ (Α , Θ mg/dl) Μηθξναιβνπκηλνπξία ( mg/24h, αιβνπκίλε/θξεαηηλίλε Α 22, Θ 31 mg/g, Α 2.5, Θ 3.5 mg/mmol) ESC/ESH 2007

9 Δξγαζηεξηαθέο Δμεηάζεηο ξνπηίλαο ζην ππεξηαζηθό άηνκν Γιπθόδε πιάζκαηνο (θαηά πξνηίκεζε λεζηείαο) Οιηθή ρνιεζηεξόιε νξνύ HDL Σξηγιπθεξίδηα νξνύ λεζηείαο Οπξηθό νμύ Κξεαηηλίλε νξνύ Κάιην νξνύ Αηκνζθαηξίλε θαη Αηκαηνθξίηεο Γεληθή εμέηαζε νύξσλ ΗΚΓ ESC/ESH LDL + Αζβέζηην νξνύ - νπξηθό νμύ JNC VII

10 Πξνηεηλόκελεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζην ππεξηαζηθό άηνκν Echo θαξδηάο U/S θαξσηίδσλ θαη κεξηαίσλ αξηεξηώλ C-αληηδξώζα πξσηεΐλε Μηθξναιβνπκηλνπξία (απαξαίηεηε εμέηαζε ζε δηαβεηηθνύο αζζελείο) Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο πξσηετλνπξίαο (εάλ ην stick νύξσλ είλαη ζεηηθό) Βπζνζθόπεζε (ζε ζνβαξνύ βαζκνύ ΑΤ) ESC/ESH 2003

11 ΔΚΣΙΜΗΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Οπδφο αξηεξηαθήο πίεζεο γηα έλαξμε ζεξαπείαο Α/Π ζηφρνο Υξήζε ζπλδπαζκνχ θαξκάθσλ ζαλ αξρηθφ βήκα ζεξαπείαο Επηπξφζζεηε ρνξήγεζε ππνιηπηδαηκηθψλ θαη αληηαηκνπεηαιηαθψλ θαξκάθσλ ESC/ESH 2009

12 ΔΚΣΙΜΗΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Τπνθιηληθή βιάβε νξγάλνπ ζηφρνπ ESC/ESH 2007

13 Βιάβε νξγάλσλ ζηόρσλ ΗΚΓ ΚΡΕΑΣΙΝΙΝΗ GFR ΛΕΤΚΩΜΑ ΟΤΡΩΝ ECHO ΚΑΡΔΙΑ TRIPLEX ΚΑΡΩΣΙΔΩΝ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΦΤΓΜΙΚΟΤ ΚΤΜΑΣΟ ESC/ESH 2007

14 ΚΑΡΓΙΑ - HKΓ Δείθηεο Novacode : εθηίκεζε ηεο κάδαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ( LVMI ) κε βάζε ζπλδπαζκέλα θξηηήξηα δπλακηθνχ θαη δηαζηνιηθήο θφξηηζεο (strain) LBBB : ζε ππεξηαζηθνχο κε ΗΚΓξαθηθή ππεξηξνθία αξηζηεξήο θνηιίαο ηαπηνπνηεί απμεκέλν θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν R ζηελ AVL : ζπζρέηηζε κε κάδα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη πξνγλσζηηθφο παξάγσλ κειινληηθψλ θαξδηαγγεηαθψλ ζπκβάλησλ ESC/ESH 2009

15 ΚΑΡΓΙΑ - ECHO Τπνινγηζκφο ηεο κάδαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο Τπνινγηζκφο ηνπ γεσκεηξηθνχ πξνθίι ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ESC/ESH 2009

16 ΑΓΓΔΙΑ Αξηεξηαθή ζθιεξία ηαρχηεηα ζθπγκηθνχ θχκαηνο (PWV>12m/sec) Κεληξηθή Α/Π Δείθηεο επαχμεζεο (Aix) ESC/ESH 2009

17 ΝΔΦΡΟΙ GFR Πξσηετλνπξία - κηθξναιβνπκηλνπξία ESC/ESH 2009

18 Τπνθιηληθή βιάβε νξγάλνπ ζηόρνπ ζηε ζπλνιηθή θαξδηαγγεηαθή δηαζηξσκάησζε (Ι) ε αζζελείο κε ππέξηαζε ε παξνπζία ππνθιηληθήο βιάβεο νξγάλνπ-ζηφρνπ ζπλήζσο ηνπο ηνπνζεηεί ζην εχξνο ηνπ πςεινχ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ Η ππνθιηληθή βιάβε απφ κφλε ηεο δελ θαηαηάζζεη ηα λνξκνηαζηθά άηνκα ζηελ θαηεγνξία πςεινχ θηλδχλνπ, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη αζζελείο κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν θαη πνιιαπιέο βιάβεο ζε φξγαλα ζηφρνπο ESC/ESH 2009

19 Τπνθιηληθή βιάβε νξγάλνπ ζηόρνπ ζηε ζπλνιηθή θαξδηαγγεηαθή δηαζηξσκάησζε (ΙΙ) Η ππνθιηληθή βιάβε ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη φρη κφλν ζηελ αξρηθή εθηίκεζε ξνπηίλαο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, πξνζθέξνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζεξαπείαο ζηα φξγαλα ζηφρνπο Νένη δείθηεο ππνθιηληθήο βιάβεο : έρνπλ πξνγλσζηηθή αμία αιιά ε πνιππινθφηεηα, ε ρακειή δηαζεζηκφηεηα θαη ην πςειφ θφζηνο ηνπο απνηξέπεη απφ ηελ θαζεκεξηλή θιηληθή ρξήζε ESC/ESH 2009

20 Τςειή Φπζηνινγηθή ΑΠ ( / mmhg) ζε αξθεηέο επηζθέςεηο ζην ηαηξείν Δθηίκεζε ινηπώλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ, ΒΟΣ (ηδηαίηεξα λεθξώλ), Γηαβήηε, ΣΚΚ Έλαξμε κέηξσλ αιιαγήο ηξόπνπ δσήο θαη δηόξζσζε ινηπώλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ ή λόζσλ Δθηίκεζε απόιπηνπ ΚΑΚ ESC/ESH 2003 Υςειόο/Πνιύ πςειόο Έλαξμε ΦΑ Μέηξηνο Παξαθνινύζεζε ηεο ΑΠ Χακειόο Κακία παξέκβαζε ζηελ ΑΠ

21 Σηάδην 1 θαη 2 ΑΥ Δθηίκεζε απόιπηνπ ΚΑΚ ESC/ESH 2003 Υςειόο/ πνιύ πςειόο Άκεζε έλαξμε ΦΑ Μέηξηνο Παξαθνινύζεζε ηεο ΑΠ θαη ινηπώλ ΠΚ γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο Χακειόο Παξαθνινύζεζε ηεο ΑΠ θαη ινηπώλ ΠΚ γηα 3-12 κήλεο Έλαξμε ΦΑ ΣΑΠ 140 ή ΓΑΠ 90 mmhg ΣΑΠ <140 θαη ΓΑΠ <90 mmhg πλέρηζε παξαθνινύζεζεο ΣΑΠ ή ΔΑΠ mmhg Πηζαλή έλαξμε αγσγήο-ιακβάλεηαη ππόςηλ ε πξνηίκεζε ηνπ αζζελή ΣΑΠ <140 ή ΔΑΠ <90 mmhg Σπλέρηζε παξαθνινύζεζεο

22 ηάδην 3 ΑΤ ( 180/110 mmhg) ζε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο εληόο νιίγσλ εκεξώλ) Άκεζε έλαξμε ΦΑ Δθηίκεζε ινηπώλ ΠΚ, δηαβήηε, ΣΚΚ Πξνζζήθε πγηεηνλνδηαηηηθώλ κέηξσλ θαη δηόξζσζε ινηπώλ ΠΚ ή λόζσλ ESC/ESH 2003

23 ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΧΓΗ (Ι) Τπέξηαζε ζηαδίνπ 1 κε ρακειφ θαη κέηξην θίλδπλν κεηά απφ κία θαηάιιειε πεξίνδν αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν δσήο Σαρχηεξε έλαξμε ζεξαπείαο αλ ε ππέξηαζε ζηαδίνπ 1 ζπλνδεχεηαη κε πςειά επίπεδα θηλδχλνπ ή αλ ε ππέξηαζε είλαη ζηαδίνπ 2 ή 3 ESC/ESH 2009

24 ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΧΓΗ (ΙΙ) ε αζζελείο κε πςειή θπζηνινγηθή ΑΠ (ΑΠ mmHg ή ΔΑΠ 85-89mmHg) ρσξίο /Δ ή πξνεγνχκελα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάληα δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο απνδείμεηο γηα φθεινο ηεο ζεξαπείαο εθηφο απφ κία θαζπζηέξεζε ζηελ εκθάληζε ηεο ππέξηαζεο ε δηαβεηηθνχο κε πςειή θπζηνινγηθή ΑΠ ζπληζηάηαη έλαξμε αγσγήο αλ ππάξρεη ππνθιηληθή βιάβε νξγάλσλ ζηφρσλ (ηδηαίηεξα κηθξναιβνπκηλνπξία ή πξσηετλνπξία) ESC/ESH 2009

25 ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΧΓΗ (ΙΙΙ) Φαίλεηαη λα απνηειεί ζπλεηή ζχζηαζε ε πξψηκε ζεξαπεία κείσζεο ηεο ΑΠ (πξηλ εκθαληζζεί νξγαληθή βιάβε) γηαηί ζε ππεξηαζηθνχο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ αθφκα θαη ε εληαηηθή θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία απνδείρζεθε αλίζρπξε λα κεηψζεη ηνλ ζπλνιηθφ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν ESC/ESH 2009

26 ΣΟΥΟΙ ΑΠ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (Ι) Μείσζε ηεο ΑΠ <140mmHg ( θαη ηεο ΔΑΠ<90mmHg) ζε φινπο ηνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο νη απνδείμεηο ιείπνπλ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ην φθεινο απφ ηελ κείσζε ηεο ΑΠ<140mmHg δελ έρεη πνηέ ειεγρζεί ζε κειέηεο Η ζχζηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα κείσζε ηεο ΑΠ<130mmHg ζηνπο δηαβεηηθνχο αζζελείο θαη ζε αζζελείο πνιχ πςεινχ θηλδχλνπ κπνξεί λα είλαη ζψθξσλ αιιά δελ ππνζηεξίδεηαη ζηαζεξά απφ απνδείμεηο κειεηψλ ESC/ESH 2009

27 ΣΟΥΟΙ ΑΠ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (ΙΙ) Οη κεηαλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ ησλ κειεηψλ ππνδεηθλχνπλ κηα πξννδεπηηθή ειάηησζε ηεο επίπησζεο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ ζπκβάλησλ παξάιιεια κε ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ηεο ΑΠ ζηα επίπεδα ησλ 120mmHg θαη ηεο ΔΑΠ ζηα επίπεδα ησλ 75mmHg Με βάζε ηα ηξέρνληα δεδνκέλα ζα ήηαλ ζπλεηφ λα ζπληζηάηαη ζε φινπο ηνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο κείσζε ΑΠ/ΔΑΠ ζηα επίπεδα mmHg/80-85 mmhg θαη θπξίσο θνληά ζηηο ρακειφηεξεο ηηκέο απηνχ ηνπ εχξνπο ESC/ESH 2009

28 ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΣΙΫΠΔΡΣΑΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ (Ι) Οη θχξηεο θαηεγνξίεο αληηυπεξηαζηθψλ θαξκάθσλ (δηνπξεηηθά, α-μεα, αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ, ΑΣ1, β απνθιεηζηέο) δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηε ζπλνιηθή ηνπο ηθαλφηεηα λα κεηψλνπλ ηελ ΑΠ Μπνξνχλ φια λα ζεσξεζνχλ θαηάιιεια γηα έλαξμε θαη ζπληήξεζε ηεο αληηυπεξηαζηθήο αγσγήο Τπάξρνπλ ακθηιεγφκελεο απνδείμεηο φηη δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ESC/ESH 2009

29 ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΣΙΫΠΔΡΣΑΙΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ (ΙΙ) Η θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία κε ηελ αληηυπεξηαζηθή ζεξαπεία εμαξηάηαη απφ ηελ κείσζε απηήο θαζαπηήο ηεο ΑΠ άζρεηα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη Η επηινγή ηνπ θαξκάθνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο επλντθέο επηδξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο θαη κε βάζε ηηο αληελδείμεηο ηνπ Η παξαδνζηαθή ηεξάξρεζε ησλ θαξκάθσλ ζε πξψηεο, δεχηεξεο επηινγήο έρεη κηθξή επηζηεκνληθή θαη πξαθηηθή δηθαίσζε θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ESC/ESH 2009

30 Δπηινγή αληηππεξηαζηθώλ θαξκάθσλ (ΙΙΙ) Η έκθαζε ζηνλ εληνπηζκό ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο θαξκάθσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ίζσο μεπεξαζκέλε, ιόγσ ηεο αλάγθεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ή πεξηζζόηεξα θάξκαθα ζε ζπλδπαζκό, γηα ηελ επίηεπμε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζηόρνο. ηα πιαίζηα ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, ε επηινγή θαξκάθσλ ζα επεξεαζηεί από πνιινύο παξάγνληεο, όπσο: Πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ αζζελή κε αληηππεξηαζηθνύο παξάγνληεο Κόζηνο θαξκάθσλ Πξνθίι θηλδύλνπ, παξνπζία ή απνπζία βιάβεο νξγάλνπ ζηόρνο, θιηληθή θαξδηαγγεηαθή ή λεθξηθή λόζνο ή δηαβήηεο Πξνηίκεζε ηνπ αζζελή. ESC/ESH 2009

31 ΤΝΓΤΑΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (Ι) ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηεο ΑΠ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ζπλδπαζκφ ηνπιάρηζηνλ 2 αληηυπεξηαζηθψλ θαξκάθσλ Ο ζπλδπαζκφο 2 θαξκάθσλ πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζαλ ζεξαπεία έλαξμεο ζε αζζελείο πςεινχ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ Πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε ρξήζε ζπλδπαζκψλ ζηαζεξήο δφζεο (εληαίν ράπη),δηφηη ε απινπνίεζε ηεο ζεξαπείαο επηθέξεη πιενλεθηήκαηα ζπκκφξθσζεο ηνπ αζζελνχο ESC/ESH 2009

32 ΤΝΓΤΑΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ (ΙΙ) Τπάξρνπλ απνδείμεηο γηα κείσζε εθβάζεσλ κε ηνπο εμήο ζπλδπαζκνχο : α-μεα δηνπξεηηθφ, ΑΣ1 δηνπξεηηθφ, α-μεα ή ΑΣ1 κε c-blocker θαη επνκέλσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα Παξά ηηο απνδείμεηο γηα κείσζε εθβάζεσλ ν ζπλδπαζκφο b-blocker δηνπξεηηθνχ επλνεί ηελ εκθάληζε /Δ θαη επνκέλσο πξέπεη λα απνθεχγεηαη Ο ζπλδπαζκφο α-μεα ΑΣ1 παξνπζηάδεη ζηαζεξή αχμεζε ησλ ζνβαξψλ παξελεξγεηψλ κε ακθηζβεηνχκελε ελίζρπζε ηνπ νθέινπο (νθέιε ζε λεθξνπαζείο κε πξσηετλνπξία?) Όηαλ απαηηνχληαη 3 θάξκαθα (15-20% ησλ αζζελψλ) ν ζπλδπαζκφο α-κεα/ασ1 κε c-blocker θαη δηνπξεηηθφ είλαη ν ινγηθφηεξνο ESC/ESH 2009

33 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζηνπο ειηθησκέλνπο (Ι) Οη ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο δελ αθήλνπλ πνιιέο ακθηβνιίεο όηη νη πην ειηθησκέλνη αζζελείο κε ζπζηνιηθήδηαζηνιηθή ή κεκνλσκέλε ζπζηνιηθή ππέξηαζε επσθεινύληαη από ηελ αληηππεξηαζηθή αγσγή, σο πξνο ηε κεησκέλε θαξδηαγγεηαθή λνζεξόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα. Η έλαξμε αληηππεξηαζηθήο αγσγήο ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ζηαδηαθή, θπξίσο ζε εππαζή άηνκα. Η κέηξεζε ηεο ΑΠ πξέπεη επίζεο λα γίλεηαη ζε όξζηα ζέζε, γηα λα απνθιείνληαη νη αζζελείο κε έληνλε ππόηαζε ζέζεο θαη λα αμηνινγείηαη ε επίδξαζε ηεο αγσγήο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο. ESC/ESH 2003

34 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζηνπο ειηθησκέλνπο (ΙΙ) Πνιινί ειηθησκέλνη αζζελείο ζα έρνπλ άιινπο παξάγνληεο θηλδύλνπ, βιάβε νξγάλνπ ζηόρνπ θαη ζπλνδέο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ε επηινγή ηνπ πξώηνπ θαξκάθνπ. Πνιινί ειηθησκέλνη αζζελείο ζα ρξεηαζζνύλ δύν ή πεξηζζόηεξα θάξκαθα γηα ηεο ξύζκηζε ηεο ΑΠ, ηδηαίηεξα αθνύ είλαη ζπρλά δύζθνιν λα κεησζεί ε ζπζηνιηθή ΑΠ ζε επίπεδα θάησ ησλ 140 mmhg. ε ό,ηη αθνξά άηνκα ειηθίαο 80 εηώλ θαη άλσ, κία πξόζθαηε κεηα-αλάιπζε θαηέιεμε όηη ηα κνηξαία θαη κε κνηξαία θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα, αιιά όρη θαη ε ζλεζηκόηεηα, κεηώλνληαη κε ηελ αληηππεξηαζηθή αγσγή. ESC/ESH 2003

35 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζηνπο ειηθησκέλνπο (ΙΙΙ) Οη θαηεγνξίεο ησλ θαξκάθσλ δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα κεηψλνπλ ηελ ΑΠ θαη λα αζθνχλ θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία ηφζν ζηνπο λεφηεξνπο φζν θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο Η επηινγή ησλ πξνο ρξεζηκνπνίεζε δελ ζα πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απφ ηελ ειηθία Η θαξκαθεπηηθή αγσγή ζηνπο ειηθησκέλνπο κπνξεί λα αξρίδεη φηαλ ε ΑΠ>140mmHg ε δηαθνξνπνίεζε απφ πξνεγνχκελεο νδεγίεο ε αληηυπεξηαζηθή ζεξαπεία έρεη νθέιε ζε αζζελείο ειηθίαο > 80 εηψλ (κε βάζε δεδνκέλα ηεο κειέηεο HYVET ) ESC/ESH 2009

36 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζηνπο ειηθησκέλνπο (ΙV) H απφθαζε ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε θαη νη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά ESC/ESH 2009

37 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζε δηαβεηηθνύο (ΙΙΙ) Θα πξέπεη πάληα λα αξρίδεη ζε επίπεδα ΑΠ>140/90mmHg ε πςειή θπζηνινγηθή φηαλ ππάξρεη κηθξναιβνπκηλνπξία Ο ζηφρνο ηεο ΑΠ<130/80mmHg δελ ππνζηεξίδεηαη απφ απνδείμεηο κειεηψλ έθβαζεο θαη επίζεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζηελ πξάμε πλεπψο θαίλεηαη ξεαιηζηηθφ λα ζπληζηάηαη κφλν ε επηδίσμε κηαο αξθεηά κεγάιεο κείσζεο ηεο ΑΠ ρσξίο λα ππνδεηθλχεηαη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο ESC/ESH 2009

38 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζε δηαβεηηθνύο (ΙV) ην δηαβήηε φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ θαξκάθσλ παξέρνπλ θαξδηαγγεηαθή πξνζηαζία ε ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία έλαο ΑΣ1 πξέπεη πάληα λα πεξηιακβάλεηαη ιφγσ ησλ απνδείμεσλ ππεξνρήο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ηνπ δξάζεο γηα λεθξνπάζεηα Απζηεξή ξχζκηζε ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο (HbA1c έσο 6,5%) είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε ζηηο κηθξναγγεηαθέο επηπινθέο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ λεθξψλ ESC/ESH 2009

39 Αληηππεξηαζηθή αγσγή ζε δηαηαξαγκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία Πξηλ ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ αληηππεξηαζηθώλ αγσγώλ, ε λεθξηθή βιάβε ήηαλ ζπρλή ζε αζζελείο κε ηδηνπαζή ππέξηαζε. Η λεθξηθή πξνζηαζία θαηά ην δηαβήηε έρεη δύν θύξηεο πξνππνζέζεηο: απζηεξή ξύζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (<130/80 mmhg και ακόμα χαμηλότερη εάν πρωτεϊνουρία >1 g/ημέρα) κείσζε ηεο πξσηετλνπξίαο ζε ηηκέο όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηηο θπζηνινγηθέο Γηα ηε κείσζε ηεο πξσηετλνπξίαο απαηηείηαη αλαζηνιέαο ηνπ ΜΔΑ ή απνθιεηζηήο ππνδνρέσλ αγγεηνηαζίλεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΑΠ ζηόρνο, απαηηείηαη ζπλήζσο αγσγή ζπλδπαζκνύ, κε πξνζζήθε δηνπξεηηθνύ θαη αληαγσληζηή αζβεζηίνπ. ESC/ESH 2003

40 ηαηίλεο ζηνπο ππεξηαζηθνύο αζζελείο Όινη νη αζζελείο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 80 εηώλ κε Ν, PAD, ΑΔΔ θαη Γ ηύπνπ ΙΙ, πξέπεη λα ιακβάλνπλ κία ζηαηίλε εάλ ε νιηθή ηνπο ρνιεζηεξόιε είλαη > 135 mg/dl, κε ζηόρν ηελ ειάηησζή ηεο θαηά πεξίπνπ 30%. Οη αζζελείο κε έθδειε θαξδηαγγεηαθή λόζν ή πξνζθάηνπ δηαγλώζεσο Γ, ησλ νπνίσλ ν 10εηήο θαξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο είλαη 20%, πξέπεη λα ιακβάλνπλ επίζεο κία ζηαηίλε εάλ ε ρνιεζηεξόιε ηνπο είλαη > 135 mg/dl. JUPITER : ηα νθέιε ηεο ζηαηίλεο κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη ζε αζζελείο κε απμεκέλε CRP θαη κε κέηξην θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν ESC/ESH 2003

41 Αληηαηκνπεηαιηαθή ζεξαπεία ζε ππεξηαζηθνύο αζζελείο ε ππεξηαζηθνύο αζζελείο ε αζπηξίλε ζε ρακειέο δόζεηο έρεη δεηρζεί όηη είλαη σθέιηκε ζε άηνκα ειηθίαο > 50 εηώλ κε κέηξηα αύμεζε ηεο θξεαηηλίλεο νξνύ ή κε 10εηή ζπλνιηθό θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν 20% (πςειόο θίλδπλνο). ηνπο ππεξηαζηθνύο αζζελείο ε ρνξήγεζε αζπηξίλεο ζε ρακειή δόζε πξέπεη λα έπεηαη ηνπ ηθαλνπνηεηηθνύ ειέγρνπ ηεο ΑΠ. Αληηαηκνπεηαιηαθή ζεξαπεία ηδηαίηεξα κε αζπηξίλε κηθξήο δόζεο ζπζηήλεηαη ζε ππεξηαζηθνύο αζζελείο κε πξνεγνύκελα θαξδηαγγεηαθά επεηζόδηα Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζε απμεκέλε πηζαλόηεηα αηκνξξαγίαο από ην γαζηξεληεξηθό ESC/ESH 2009 ESC/ESH 2003

42 Οη θπξηόηεξεο ζπζηάζεηο ζήκεξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ΑΤ βαζίδνληαη ζε θαιά νξγαλσκέλεο ηπραηνπνηεκέλεο πνιπθεληξηθέο κειέηεο πνπ όκσο θαη απηέο έρνπλ πεξηνξηζκνύο Δπηινγή ησλ αζζελώλ: ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα άηνκα δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ ΚΑΚ είλαη ακθηβόινπ αμηνπηζηίαο. Σα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ θιηληθώλ κειεηώλ δηαθέξνπλ από απηά ηεο θαζεκεξηλήο θιηληθήο πξάμεο. Η ζπκκόξθσζε ηελ αζζελώλ ζηε ζεξαπεία είλαη ζε πνιύ πςειόηεξα επίπεδα ζηελ πεξίπησζε ησλ εξεπλώλ από ό,ηη ζηελ θιηληθή πξάμε. Οη ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο δηαξθνύλ 4-5 έηε, ελώ ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο ελόο κεζήιηθα ππεξηαζηθνύ αζζελή είλαη έηε.

43 Αλάγθε Νέσλ Μειεηώλ Θα πξέπεη λα ζπληαγνγξαθνχληαη θάξκαθα ζε φινπο ηνπο αζζελείο ζηαδίνπ 1? Θα πξέπεη λα ζπληαγνγξαθνχληαη θάξκαθα ζε ειηθησκέλνπο ζηαδίνπ 1 κε ζηφρν ΑΠ<140/90mmHg? Θα πξέπεη λα αξρίδνπκε αγσγή ζε δηαβεηηθνχο κε πξνεγνχκελα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάληα φηαλ ε ΑΠ είλαη πςειή θπζηνινγηθή? Πνηεο είλαη νη ρακειφηεξεο αζθαιείο ηηκέο ΑΠ? Σα κέηξα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο είλαη ηθαλά λα κεηψζνπλ ηε λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα ζηελ ππέξηαζε?

44 ...ηελ ζύγρξνλε πξνζέγγηζε ηνπ ππεξηαζηθνύ αηόκνπ ε θξίζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ παξακέλεη θπξίαξρε

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα