Τραπεζούντιος Γεώργιος Αμιρούτζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τραπεζούντιος Γεώργιος Αμιρούτζης"

Transcript

1 Τραπεζούτιο Γεώργιο Αμιρούτζη Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τραπεζούτιο ( ) γεήθηκε στὸ Χάδακα τῆ Κρήτη στὶ 3 Ἀπριλίου 1395 ἀπ ὸ γοεῖ πο ὺ κατάγοτα ἀπ ὸ τὴ Τραπεζοῦτα, ὅπω ὁ ἴ διο σημειώει (Comparationes Philosophorum Aristotelis et Platonis, σ. 266): «audivi ego a parente meo proavum suum, ex Trapezunta, nescio qua ponti urbe in Cretam migrasse»). Ἔμαθε τ ὰ ἐ γκύκλια γράμματα στὸ κύκλο το ῦ πρωτοπαπ ᾶ το ῦ Χάδακα Ἰωάη Συμεωάκη κα ὶ τ ὸ 1416 μετέβη στὴ Ἰταλία, ὅπου προσελήφθη ἀπ ὸ τὸ οὐμαιστ ὴ Βεετ ὸ Γερουσιαστ ὴ Francesco Barbaro ὡ ἀτιγραφέα κωδίκω. Ἀπ ὸ τὸ Guarino Veronese κα ὶ τὸ Vittorino da Feltre (ca ) διδάχθηκε τ ὴ λατιικ ὴ γλῶσσα, παρακολούθησε τὶ διαλέξει το ῦ κορυφαίου λατιιστῆ Gasparino Barzizza, ὁ ὁποῖο μαθήτευσε πλησίο του Μαουὴλ Χρυσολωρ ᾶ κα ὶ ἀπ ὸ τ ὸ 1407 κατεῖχε τὴ ἕδρα τῆ Ρητορικῆ στὴ Πάδοβα, κα ὶ τ ὸ 1420 ὁ Νεοέλληα λόγιο ἀπέκτησε τὴ βεετικ ὴ ὑπηκοότητα. Ἡ ἐμβριθὴ γώση τῆ λατιικῆ γλώσσα («τὸ λατιικὸ λόγο ἤ σκημαι ὡ οὐδεὶ ἄλλο τῶ σήμερο», ἐπισημαίει στ ὸ ἔργο του Περ ὶ τῆ ἀληθεία τῆ τῶ Χριστιαῶ πίστεω, σ. 94) το ῦ ἐπέτρεψε ὰ διορισθε ῖ τ ὸ 1426 στὴ ἕδρα τῶ Λατιικῶ τῆ Ἀκαδημία τῆ Βιτσέζα. Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ἐπέστρεψε στ ὴ Βεετία περ ὶ τ ὸ 1427, ὅπου ἵδρυσε Σχολή, στὴ ὁ ποία δίδασκε ἑλληικ ὰ κα ὶ λατιικ ὰ κα ὶ ἀάμεσα στοὺ μαθητέ του συμπεριλαμβάοτα ὁ Benedetto Bursa, ὁ Candiano Bollani (ca ), ὁ Francesco Contarini, ὁ Niccolò Barbo καὶ ὁ Pietro Barbo, ὁ μετέπειτα Πάπα Παῦλο Β. Μετ ὰ ἀπ ὸ τ ὴ δημόσια φιλολογικ ὴ ἀ τιπαράθεση μ ὲ τὸ δάσκαλό του Guarino Veronese ἐγκατέλειψε τ ὴ Βεετία κα ὶ ἐγκαταστάθηκε στ ὴ Μπολώια (1437), στ ὴ συέχεια μετέβη στ ὴ Φλωρετία ( ) κα ὶ τ ὴ Ρώμη (1443), ὅπου ἔτυχε τῆ ἀμέριστη προστασία το ῦ Πάπα Νικολάου Ε. Στ ὴ Φλωρετία ἔλαβε μέρο στ ὴ Σύοδο γι ὰ τὴ ἕωση τῶ Ἐκκλησιῶ, υἱοθετῶτα τὶ θέσει τῶ φιλεωτικῶ κα ὶ ἐκε ῖ εἶχε τὴ εὐκαιρία ὰ πληροφορηθε ῖ γι ὰ τὶ ἀπόψει το ῦ Γεωργίου Γεμιστο ῦ - Πλήθωο ( Comparationes Philosophorum Aristotelis et Platonis, σ. 325). ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ αὐτ ὴ ὁ Τραπεζούτιο ὁλοκλήρωσε τὶ μεταφράσει ἑλληικῶ κειμέω, ποὺ ἐκδόθηκα ἀργότερα, ὁ φιλόψογο ὅμω χαρακτήρα του, ἡ αὐστηρ ὴ κα ὶ δυσερμήευτη κριτικὴ πο ὺ ἄσκησε στὸ Κοϊτιλια ὸ (στ ὸ βιβλίο του Rhetoricorum Libri V), μ ὲ συέπεια ὰ προκαλέσει τὴ ἀτίδραση το ῦ Ἰταλο ῦ οὐμαιστ ῆ κα ὶ μαθητ ῆ το ῦ Θεόδωρου Γαζ ῆ ( ) Lorenzo Valla ( ), καθὼ κα ὶ τ ὰ μεταφραστικ ὰ ἀτοπήματα πο ὺ διέγωσε ὁ Βησσαρίω στὴ

2 λατιικ ὴ ἀπόδοση τῶ Νόμω το ῦ Πλάτωο δημιούργησα μι ὰ ἀρητικ ὴ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, μ ὲ ἀποτέλεσμα ὁ Τραπεζούτιο ὰ μετοικήσει τ ὸ 1452 στ ὴ Νεάπολη. ΤΟ 1460 συατοῦμε τὸ Τραπεζούτιο στ ὴ Βεετία, ὅπου δίδαξε τὴ ἀριστοτελικ ὴ φιλοσοφία, τ ὸ 1465 ὁ Νεοέλληα φιλόσοφο βρίσκεται στ ὴ Ρώμη, προσκεκλημέο ἀπ ὸ τὸ έο Πάπα Παῦλο Β, ὁ ὁποῖο εἶχε χρηματίσει μαθητή του, κα ὶ τὴ ἴδια χροι ὰ ταξίδεψε στὴ Κωστατιούπολη μ ὲ πρόθεση ὰ συατήσει τὸ Μωάμεθ Β. Τ ὸ χειρόγραφο κείμεό του Πατοδαπ ὴ Δόξα, στ ὸ ὁποῖο προέτρεπε τὸ ἐκπορθητ ὴ τῆ Κωστατιούπολη ὰ κυριεύσει τὴ Εὐρώπη, ἐπικρίθηκε δριμύτατα ἀπ ὸ τοὺ συγχρόου του λογίου κα ὶ κατηγορήθηκε γιὰ προδοσία μ ὲ ἀποτέλεσμα ὰ φυλακισθε ῖ (Οκτώβριο 1466-Φεβρουάριο 1467). Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ, ὁ ὁποῖο ἀπ ὸ τὸ γάμο του εἶχε ἀποκτήσει ἑπτ ὰ παιδι ὰ (δύο ἀ γόρια κα ὶ πέτε κορίτσια), πέθαε τ ὸ 1472 καταλείποτα ἕα πλούσιο συγγραφικό, κριτικὸ-σχολιαστικὸ κα ὶ μεταφραστικ ὸ ἔργο, ἕα μεγάλο μέρο το ῦ ὁποίου εἶαι ἀφιερωμέο στὸ Ἀ ριστοτέλη (Ρητορική, Περ ὶ Ψυχῆ, Μετ ὰ τ ὰ Φυσικά, Περ ὶ Γεέσεω κα ὶ Φθορᾶ ), τὸ Πλάτωα ( Νόμοι), τὸ Πτολεμαῖ ο ( Ἡ Μεγάλη Σύταξι), τοὺ Πατέρε τῆ Ἐκκλησία (το ῦ Εὐσεβίου Παμφίλου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, το ῦ Ἰωάη το ῦ Χρυσοστόμου, το ῦ Γρηγορίου Νύσση, κλπ.) κα ὶ τὸ Κικέρωα. Πολλ ὰ ἀπ ὸ τ ὰ κείμεά του παραμέου ἀέκδοτα. ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ [Μία εικόα τῆ ἐργογραφία το ῦ Τραπεζουτίου μᾶ προσφέρου ὁ Γεώργιο Ι. Ζαβίρα, Νέα Ἑλλὰ ἢ Ἑλληικὸ Θέατρο [ ], Ἀθῆαι, 1972, σσ , κα ὶ ὁ Κωστατῖ ο Ν. Σάθα, Βιογραφίαι τῶ ἐ τοῖ Γράμμασι διαλαμψάτω Ἑ λλήω [ ], Ἐ Ἀ θήαι, 1868, σσ πβ. Monfasani, John, George Of Trebizond. A Biorgaphyand a Study of his Rhetoric and Logic, Leiden, 1976, σσ Ὁ Monfasani στ ὸ μεταγεέστερο βιβλίο του Collectanea Trapezuntiana. Texts, Documents and Bibliographies of George Trebizond, New York, σσ συγκέτρωσε, ταξιόμησε κα ὶ ἐξέδοσε ὁρισμέα ἀπ ὸ τ ὰ χειρόγραφα το ῦ Τραπεζουτίου [Σχόλια στὸ Ἀριστοτέλη ( Περ ὶ Ψυχῆ, De Anima), (Περ ὶ Ζῴω Ἱ στορίαι, Historia Animalium), (Περὶ Οὐραοῦ, De Caelo), (Περ ὶ Γεέσεω κα ὶ Φθορᾶ, De Generatione et Corruptione)], Ἐ πιστολέ. Στ ὸ ἴδιο βιβλίο περιλαμβάοται κα ὶ ο ἱ Ἀφιερωτικο ὶ Πρόλογοι διαφόρω ἔργω πο ὺ συέθεσε ὁ Τραπεζούτιο]. 1. Comparationes Philosophorum Aristotelis et Platonis, Venetiis, 1523.

3 [ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ τ ὸ βασικ ὸ φιλοσοφικ ὸ ἔργο το ῦ Τραπεζουτίου, μ ὲ τ ὸ ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ὰ ἀαδειχθε ῖ ἡ ὑπεροχ ὴ το ῦ Ἀριστοτέλου ἔατι το ῦ Πλάτωο. Τ ὸ ἔργο συτέθηκε περ ὶ τὸ 1455/57, φαίεται ὅτι εἶχε εὐρεῖα διάδοση σ ὲ χειρόγραφη μορφή κα ὶ δημοσιεύθηκε τ ὸ 1458 μὲ τίτλο Comparatio Philosophorum Aristotelis et Platonis (John Monfasani, Collectanea Trapezuntiana, σσ ). Τ ὸ κείμεο ἐπαεκδόθηκε τ ὸ 1523 μ ὲ τίτλο Comparationes Phylosophorum Aristotelis et Platonis ἀπ ὸ τὸ θεολόγο Αugustinus Claravallis, ὁ ὁποῖ ο ἀφιέρωσε τὶ Comparationes (σ. 3) στὸ Δούκα το ῦ Μιλάου ( ) Franciscus II Sfortiae (illustrissimo, ac excellentissimo principi D. Francisco II Sfortiae vicecomiti Duci Mèdiolani). Στὴ ἔκδοση ἐκτὸ ἀπ ὸ τὸ Claravallis μετεῖχα ἐεργ ὰ ὁ Iacobus de Bannissis κα ὶ ὁ θεολόγο Ioannes Benedictus Moncettus, το ῦ ὁποίου ἡ πρόθεση ἦτα ὰ ἀαδειχθε ῖ ἡ ἐ πιχειρηματολογία το ῦ Τραπεζουτίου κα ὶ ὰ ἀξιολογηθε ῖ στ ὸ πλαίσιο τῆ διαμάχη Πλατωικῶ - Ἀριστοτελικῶ, ἀπ ὸ τὴ ὁποία ἦτα γωστὲ κυρίω ο ἱ φιλοσοφικὲ θέσει το ῦ Βησσαρίωο Comparationes, σσ. 4-5). ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ἀποτελεῖται ἀπ ὸ 168 ἀάριθμα φύλλα, δηλαδ ὴ 336 σελίδε κα ὶ ἐπιδιαιρεῖται σ ὲ 22 τετράδια. Στὶ σσ. 3-4 και 4-5 τῶ Comparationes, προτάσσοται ἀτίστοιχα ο ἱ «Ἐπιστολὲ» τοῦ Augustinus Claravallis κα ὶ το ῦ Benedictus Moncettus πρὸ τὸ Δούκα το ῦ Μιλάου Franciscus II Sfortiae, στὶ σσ. 4-9 καταχωρίζοται ο ἱ τίτλοι τῶ κεφαλαίω, πο ὺ μορφοποιήθηκα ἀπ ὸ τὸ ἐκδότη Augustinus Claravallis, κα ὶ ἀκολουθε ῖ τ ὸ κείμεο το ῦ Τραπεζουτίου (σσ. [10-335]). 2. Adversus Theodorum Gazam in pervesionem problematum Aristotelis (ca. 1454/1456), στό: Ludwig Mohler, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann. Funde und Forschungen. III Band. Aus Bessarions Gelehrtenkreis, Paderborn, 1967 (Paderborn, 1942), σσ [Αφορμή γι ὰ τ ὴ συγγραφ ὴ το ῦ κειμέου ἀποτέλεσε ἡ λατιικ ὴ ἔκδοση τῶ Προβλημάτω τοῦ Ἀριστοτέλου ἀπ ὸ τὸ Θεόδωρο Γαζ ῆ. Τ ὸ ἴδιο ἔργο εἶχε μεταφράσει κα ὶ ὁ Τραπεζούτιο, ὅ μω ἡ προσβλητικ ὴ (κα ὶ φιλολογικῶ ἄστοχη σ ὲ ὁρισμέα σημεῖα) κριτικ ὴ στὸ Γαζ ῆ δὲ ἦ τα ἄμοιρη τῆ προσωπικῆ ἀτιπαράθεση τῶ δύο λογίω]. 3. Περ ὶ τῆ τῶ Χριστιαῶ πίστεω (1453), στό: Γεώργιο Θ. Ζώρα, Γεώργιο ὁ Τραπεζούτιο κα ὶ α ἱ πρὸ ἑλληοτουρκικὴ συεόησι προσπάθειαι αὐτο ῦ ( Ἡ «Περ ὶ τῆ τῶ Χριστιαῶ πίστεω» ἀ έκδοτη πραγματεία), Ἀθήα, Σπουδαστήριο Βυζατιῆ καὶ Νεοελληικῆ Φιλολογία το ῦ Παεπιστημίου Ἀθηῶ, [Το κείμεο, τ ὸ ὁποῖο παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐδιαφέρο γι ὰ τὴ Ἱστορία τῆ Νεοελληικῆ Φιλοσοφία, «ἐγράφη, ἤτοι συεγράφη κα ὶ συετέθη, ᾳυγ (= 1453) μη ὶ Ἰουλί ῳ, τ ῷ ἔτει ᾧ ἑάλω ἡ Κωστατίου» ( ὅ.π., σ. 165). Ἀποπάσματα ἀθολογοῦται στ ὸ ἔργο το ῦ Νίκου Κ. Ψημμέου, Ἡ Ἑλληικ ὴ Φιλοσοφία ἀπ ὸ τ ὸ 1453 ὣ τ ὸ Τόμο Α. Ἡ κυριαρχία τοῦ Ἀριστοτελισμο ῦ. Προκορυδαλικ ὴ κα ὶ κορυδαλικ ὴ περίοδο, Ἀθήα, 1988, σσ ]. 4. Ἰωάη Χρυσόστομο, Homiliae super Matthaeum (e greco in latinum a Georgio Trapezontio), Strasbourg, Εὐσέβιο ὁ Παμφίλου, De Evangelica praeparatione (interprete G. Trapezuntio), Rhetoricorum LibriV, [1434]. [Πρόκειται γι ὰ μία μεθοδικ ὴ εἰσαγωγ ὴ στ ὴ θεωρία τῆ Ρητορικῆ, στὴ ὁποία ἀξιοποιοῦται ὁ Διούσιο ὁ Ἀλικαρασεύ, ὁ Ἑρμογέη κα ὶ ἡ βυζατι ὴ παράδοση, καθὼ κα ὶ ο ἱ Λατίοι συγγραφεῖ, ὁ Κικέρω κα ὶ ὁ Βιργίλιο. Μέσα ἀπ ὸ τ ὸ συγκεκριμέο ἔργο ο ἱ Λόγιοι τῆ Ἀαγέηση εἶχα τ ὴ δυατότητα ὰ γωρίσου τὴ ἑλληικ ὴ ρητορικ ὴ σκέψη. Ἡ editio princeps του πρώτου βιβλίου τῆ Ρητορικῆ τυπώθηκε το 1471].

4 7. De partibus orationes ex Prisciano compendium, Mediolani, [Υπῆ ρξε ἕα ἀπ ὸ τ ὰ πλέο προβεβλημέα ἐγχειρίδια Γραμματικῆ κατ ὰ τὸ 15ο αἰῶα καὶ αατυπώθηκε τέσσερι (4) φορέ: 1471, 1474, 1478 κα ὶ τ ὸ 1480]. 8. Compendium [ ] Dialectica haeccontinens [ ], [ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟ ἔργο Λογικῆ το ῦ Τραπεζουτίου σημείωσε συολικῶ εἰ κοσιπέτε (25) ἐκδόσει]. 9. Ars Rhetorica, Parisiis, [1515]. 10. Ἀριστοτέλη, Rhetorica (G. Trapezuntio interprete), Parisiis, 1475 Venetiis, Πτολεμαῖο, Almagesti Libros XIII, Venetiis, 1515 κα ὶ Γρηγόριο ὁ Νύσση, De vitae perfectione sive Vita Moysi liber [ ], Βασίλειο ὁ Μέγα, Parissiis, Opera (Ioanne Argyropulo & Georgio Trapezuntio interpretibus), ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ἐπιχειρηματολογία τὴ ὁποία ἀαπτύσσει ὁ Γεώργιο Τραπεζούτιο στὸ ἔργο του Comparationes Philosophorum Aristotelis et Platonis, Venetiis, 1523, τ ὸ ὁποῖ ο συέθεσε περ ὶ τὸ1455/57, κα ὶ ἐξέδοσε τ ὸ 1458, ἐγγράφεται στ ὸ πλαίσιο τῆ διαμάχη Πλατωικῶ - Ἀριστοτελικῶ, ἡ ἀφετηρία τῆ ὁποία ἐτοπίζεται στ ὴ διάλεξη το ῦ Γεωργίου Πλήθωο Γεμιστο ῦ ( ) στ ὴ Φλωρετία Περ ὶ ὧ Ἀριστοτέλη πρὸ Πλάτωα διαφέρεται (1439, [στό: Bernadette Lagarde, «Le De differentiis de Pléthon d' après l' autographe de la marcienne», Byzantion 43 (1973), σσ ]. Στ ὴ σκέψη το ῦ Πλήθωο ἐκβάλλει μί α μακρ ὰ κα ὶ γόιμη παράδοση ἑρμηειῶ κα ὶ μεθερμηειῶ τῆ πλατωικῆ φιλοσοφία κα ὶ ὁ Φιλόσοφο το ῦ Μυστρ ᾶ κα ὶ μ ὲ τ ὴ διάλεξή του κοιοποιε ῖ γι ὰ πρώτη φορ ὰ στ ὴ Δύση τὶ θέσει το ῦ Πλάτωο, τὸ ὁποῖο ἀξιολογε ῖ ὡ ὑπέρτερο το ῦ Ἀριστοτέλου. ΑΠΟ ΤΟΝ Πλήθωα ὁ Ἀριστοτέλη παρουσιάζεται ὡ «ἀμαθαίω» ὄχι μόο σ ὲ θέ ματα ὀτολογία κα ὶ πραξεολογία ἡ ὁμωυμία το ῦ ὄ το, ἡ περ ὶ τ ὰ καθό λου ἀτίληψη, ἡ οὐσί α τῆ ψυχῆ κα ὶ ἡ ἐόηση τῆ ἀρετῆ εἶαι ὁρισμέα ἀπ ὸ αὐτ ά ἀλλ ὰ κα ὶ σ ὲ ζητή ματα φυσικῆ φιλοσοφία. Τ ὸ γεγοὸ ὅτι ἐγκαλεῖται ὁ Σταγειρίτη ὅτι ἀπέδωσε «ἐδε ᾶ [ ] τὸ τῶ αἰτιῶ λόγο [ ] τοῖ οὖσι» ( Περ ὶ ὧ Ἀριστοτέλη πρὸ Πλάτωα διαφέρεται, σ. 342), σὲ ἀτίθεση μ ὲ τὴ πληρέστερη διασαφήιση τῶ πλατωικῶ, ἢ ὅτι πρότειε τὴ ὕπαρξη ἑὸ πέμπτου σώματο, το ῦ αἰθέρα, κα ὶ τ ὸ σύστοιχο ἱεραρχικ ὸ ἐπιμερισμ ὸ τῆ κίηση, εὐθύ γραμμη ἀτελὴ στὴ ὑποσελήια, κυκλικ ὴ ἀΐδιο στὴ ὑπερσελήια περιοχ ή, δὲ εἶαι χωρὶ σημασία, ἀφο ῦ ὁ Πλήθω ἰχογραφε ῖ μία κοσμολογικ ὴ θεώρηση στὴ ὁποία κυρί αρχο γώρισμα εἶαι ἡ ἑότητα το ῦ συμπατικο ῦ Ὅ λου πο ὺ ἀτλε ῖ τὴ ὀτολογικ ή τη ἐγκυρό τητα ἀπ ὸ τ ὴ συάφεια ἀάμεσα στ ὸ φυσικ ὸ κοσμικ ὸ γίγεσθαι κα ὶ τ ὸ ἀΐδιο ὑπόδειγμ ά του (Κώστα Θ. Πέτσιο, Ἡ περ ὶ Φύσεω συζήτηση στ ὴ Νεοελληικ ὴ Σκέψη. Ὄψει τῆ Φιλοσοφικῆ διερεύηση ἀπ ὸ τὸ 15ο ὣ τὸ 19ο αἰ ώα. Β Ἔκδοση. Ἰωάια, 2003, σσ ). krometis / Dreampontos.com

5 ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΩΝΑ, ὁ ὁποῖο χαρακτήρισε τὸ Ἀριστοτέλη ὡ «περ ὶ τ ὰ μέγιστα ἀμαθ ῆ» ἀπάτησε ὁ Γεώργιο Σχολάριο Γεάδιο (1405 ±1475) μ ὲ τ ὸ ἔργο του Κατ ὰ Πλήθωο ἀποριῶ ἐπ Ἀ ριστοτέλει (στό: Γεαδίου το ῦ Σχολαρίου, Ἅπατα τ ὰ εὑρισκό μεα. Oeuvres Complètes de Georgios Scholarios. Publiées pour la première fois par Louis Petit, X. A. Sideridès, Martin Jugie. Tome IV, Paris, 1935, σσ ), ἐξαίροτα τ ὴ σημασία τῆ ἀριστοτελικῆ σκέψη μ ὲ τὴ ἀπόφαση ὅτι ἡ ἀθρωπότητα ὀφείλει τὴ ἐδελεχ ῆ φιλοσοφικ ὴ ἐξέταση τῆ φύ ση στὸ Ἀριστοτέλη: «ὥστ' ε ἰ μ ὴ δι ά γε Ἀριστοτέλη οὐκ ἂ φυσικῆ φιλοσοφία τ ὸ τῶ ἀ- θρώπω μετεῖχε γέ ο» (ΚατὰΠλήθωο ἀποριῶ ἐπ Ἀ ριστοτέλει, σ. 5). Ο ΕΠΑΙΝΟΣ τὸ ὁποῖο ἀπευθύει ὁ Σχολάριο στὸ Ἀριστοτέλη μᾶ ἐπιτρέπει ὰ καταοήσουμε, σ ὲ μεγάλο βαθμ ό, τὸ φιλοσοφικ ὸ προσαατολισμ ὸ τῆ εοελληικῆ φιλοσοφία κατ ὰ τοὺ δύο ἑπόμεου αἰῶε: «Ὄτω φιλόσοφο σ ὺ μόο ἐ Ἑλλάδι καὶ γέγοα κα ὶ δικαίω οὕτω ἐκλήθη κατ' ἐξοχή, Ἀριστότελε», γράφει ὁ Σχολάριο, «ὕ στατο μὲ τ ῷ χρό ῳ τῶ μεγάλω παρ' Ἑλλάδι φιλοσόφω κατ ὰ καιρὸ προβαιότω ἐ ξ ἀμυδροτάτη πρώτη ἀρχῆ κα ὶ προκοπτότω ἐπ ὶ σοφία, ἄλλου μετ' ἄλλο εὐθὺ ἐ κ διαδοχῆ κορυφαῖο δ ὲ ἐπ ὶ πᾶσι αὐτό, ὥστ' εἶαι τοὺ μικρ ῷ πρ ὸ σο ῦ παραβαλλομέ ου σοι ὅπερ ἦσα ο ἱ πρότεροι πρὸ ἐκείου. Κα ὶ τὴ μὲ ἄλλη σου φιλοσοφία παρίημι ῦ ὑπὸ πάση γλώττη ἐ κόσμ ῳ κα ὶ γέου πατὸ πολλ ῇ σπουδ ῇ γωρισθεῖσα κα ὶ θαυμασθεῖ σα σ ὺ γὰρ μόο κα ὶ πρῶτο κα ὶ τελευταῖο τῆ φιλοσοφία εὑρετὴ κα ὶ συγγραφεὺ καὶ διδάσκαλο τ ῷ τῶ ἀθρώπω ὑπῆρξα γέ ει» (Κώστα Θ. Πέτσιο, Ἡ περ ὶ Φύσεω συζήτηση στ ὴ Νεοελληικ ὴ Σκέψη,σσ ). ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ φιλοσοφικ ὴ ὀπτικ ὴ ἐπιχειρε ῖ ὰ ἀαδείξει κα ὶ ὁ Γεώργιο Τραπεζούτιο μ ὲ τ ὸ ἀποτελούμεο ἀπ ὸ τρία μέρη («βιβλία») ἔργο του Comparationes Philosophorum Aristotelis et Platonis. Στ ὸ πρῶτο βιβλίο (Liber primus, σσ ) ὁ Πλάτω στηλιτεύεται ὡ «ἀμαθή», «ἄπειρο» («rudis»), περ ὶ τ ὴ διαλεκτικ ὴ κα ὶ τ ὰ μαθηματικ ά, θεωρεῖται ἥσσοο σημασία ἡ συμβολ ή του στ ὴ φυσικ ὴ φιλοσοφία κα ὶ ἀπορρίπτεται ἡ μεταφυσικ ή του: «in Metaphysicis [ ] Plato contra, longe ab ea scientia rejectus est». Ἡ κριτικὴ ἀφορ ᾶ ὅλα τ ὰ ἐπίπεδα τῆ σκέψη το ῦ ἱδρυτ ῆ τῆ Ἀκαδημία κα ὶ ὁ Τραπεζού τιο συμπυκώει τὴ πολεμικ ή του στὴ «περ ὶ τῆ πλατωικῆ σύ γχυση» («de confusione Platonica») ἑότητα το ῦ κειμέου του, ὅπου ἀακεφαλαιώει τὸ ἐπ ὶ μέρου ἔλεγχο τῆ πλατωικῆ φιλοσοφία ( Comparationes, σσ. 57κ. ἑ.: «Enumeratio brevis et de docendi confusione Platonica»). Ἀτίθετα, μέσα ἀπ ὸ μία περίτεχη ἐπιχειρηματολογία πο ὺ συγκροτεῖται μὲ πρόθεση ὰ ἀαδειχθοῦ ο ἱ φιλοσοφικὲ «ἀσάφειε» το ῦ Πλάτωο ἀλλ ὰ κα ὶ ὰ καταδειχθε ῖ ἡ ἀπόσταση πο ὺ χωρίζει τὶ θεμελιώδει ἀπόψει το ῦ ἱδρυτ ῆ τῆ Ἀκαδημία ἀπ ὸ τ ὴ θεολογικὴ «καθολικ ὴ ἀλήθεια» ὁ Τραπεζούτιο ἐκθειάζει τὴ ἐμβρίθεια τῆ σκέψη το ῦ Ἀριστοτέ λου κα ὶ τοίζει τὴ ἀξία τη. Ὁ Σταγειρίτη θεωρεῖται «μέγα» («magnus»), «κρεί ττω» («praestantior»), «περισσότερο πεπαιδευμέο ἀπ ὸ τὸ Πλάτωα» («doctior est Platone»), «ἀώτερο ὅλω» «princeps omnium» τόσο στ ὴ διαλεκτικ ὴ («in disserendi studiis») ὅσο κα ὶ κυρίω στ ὴ μελέτη τῆ φύση («in naturalibus»), ἀφο ῦ ἡ «φυσικ ὴ φιλοσοφία» («naturalis philosophia») εἶαι ἕα πεδίο ἔρευα στ ὸ ὁποῖο ὑπερέχει («in modu excedit») [Κώστα Θ. Πέτσιο, Ἡ περ ὶ Φύσεω συζήτηση στ ὴ Νεοελληικ ὴ Σκέψη,σσ ]. krometis / Dreampontos.com

6 ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ βιβλίο (Liber secundus, σσ ) εἶαι ἀφιερωμέο στ ὴ συγκριτικὴ ἀξιολόγηση τῶ δύο φιλοσόφω μέσα ἀπ ὸ τ ὸ πρῖσμα τῶ θεολογικῶ παραδοχῶ κα ὶ ὁ Τραπεζούτιο ἐμφαίζει τὸ Ἀριστοτέλη ὰ συμφωε ῖ σ ὲ μεγαλύτερο βαθμ ὸ ἀαφορικ ὰ μ ὲ τὸ Πλάτωα πρὸ τὴ «καθολικ ὴ (θεολογικ ὴ) ἀλή θεια»: «Liber secundus [ ] in hoc [ ] demonstratur convenire Aristotelem veritati catholicae, Platonem minime». Τ ὰ ἐπιχειρήματα μ ὲ τὰ ὁποῖα ὁ Τραπεζούτιο προσπαθε ῖ ὰ ἀακαλύψει στὴ ὁρολογία το ῦ Ἀριστοτέλου τὴ ὑποτύπωση το ῦ δόγματο περ ὶ ἑὸ τριαδικο ῦ Θεο ῦ («quod Aristoteles subintellexit deum unum et trinum esse») τ ὰ εἶχε ἤδη ἐκθέσει ωρίτερα (1453) στ ὸ ἔργο του Περ ὶ τῆ τῶ Χριστιαῶ πί στεω, ἐ ῶ στὶ Comparationes μ ὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση προβάλλει τὴ πεποίθησή του ὅτι ὁ Ἀριστοτέλη «ἀπέδειξε» τὴ ἀθαασία τῆ ψυχῆ («quod [ ] de anima et immortalitate ipsius [ ], Aristoteles demonstrat») κα ὶ υἱοθετε ῖ τὴ ὕπαρξη τῆ θεία πρόοια («quod dei providentia gubernari haec inferiora creditit Arstoteles»). Ἀτίθετα, στὶ σελίδε το ῦ ἔργου ἐγκαλεῖται ὁ Πλάτω γι ὰ τὶ ἀπόψει του περ ὶ κατώτερω θεώ, περ ὶ δημιουργία το ῦ Κόσμου ἀπὸ ὑφιστάμεη «πρώτη ὕλη», καθὼ κα ὶ γι ὰ τὴ προΰπαρξη τῶ ψυχῶ. ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ μέρο (Liber tertius, σσ ) ἡ πραγμάτευση ἀφορμᾶται ἀπ ὸ τὸ ἔλεγχο τοῦ ἰδιωτικο ῦ βίου τῶ δύο φιλοσόφω (de vita philosophorum Platonis et Aristotelis) καὶ ἐξακτιώεται σ ὲ ἐπιμέρου πτυχὲ τῆ φιλοσοφικῆ του ἠθικῆ. Ἡ κριτικ ὴ το ῦ Τραπεζουτίου ἐπικετρώεται στὶ «περ ὶ ἔρωτο» κα ὶ «ἠδοῆ» ἀπόψει το ῦ Πλάτωο («de sceleribus Platonis ab his quae scripta sunt in Phaedro et Cupidine», σσ. 210 κ. ἑ.) κα ὶ στ ὴ συάφεια αὐτὴ στηλιτεύεται τόσο ἡ ὁμόθεμη διδασκαλία το ῦ Ἐ πίκουρου («quod [ ] Epicuro [ ] convenit Plato») ὅσο κα ὶ το ῦ Πλήθωο («de Gemisto et qud nisi obstes iniciis parvis, magnae plerumque calamitates insequuntur, quae res unius Machumeti pater exemplo», σσ. 324 κ. ἑ.). Εἶαι εὐ όητο ὅτι ἐξαίρεται ἡ ἀξία τῆ φιλοσοφία το ῦ Ἀριστοτέλου, ὁ ὁποῖο προβάλλεται ὡ αὐθετία γιὰ τ ὴ σύολη ἀ θρωπότητα («omnium hominum qui grati esse volunt in laudes Aristotelis convocatio, et gratia meritorum Aristotelis authoris confessio», σσ. 333 κ. ἑ.). ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΗ, διεξοδικ ὴ κα ὶ ηφάλια ἀαίρεση τῶ ἀπόψεω το ῦ Τραπεζουτίου μᾶ προσφέρει ὁ Βησσαρίω στ ὸ ἔργο του In Calumniatorem Platonis [(: Ἔλεγχοι τῶ κατὰ Πλάτωο βλασφημιῶ ), στ ό: Ludwig Mohler, Kardinal Bessarion. Band ΙΙ. Bessarions in Calumniatorem Platonis Libri IV, Paderborn, 1967 (Paderborn, 1927)]. Ὁ Βησσαρίω δημοσί ευσε τ ὸ 1469 τ ὴ λατιικ ὴ μετάφραση το ῦ ἔργου, τ ὸ ὁποῖο συέγραψε ἀάμεσα στ ὰ ἔ τη /6, κα ὶ ἡ ἐπιχειρηματολογία του δὲ ἐξατλεῖται στὴ ἀτίκρουση τῶ θέσεω το ῦ Τραπεζουτίου, ἀλλ ὰ ἀποβλέπει ὰ ἀξιολογήσει συολικῶ τ ὴ σκέψη το ῦ Ἀριστοτέλου κα ὶ ὰ ἀαδείξει τὰ θετικ ὰ σημεῖα τῶ δύο φιλοσόφω («ὅτι ο ὐ δε ῖ Πλάτωο ὑπεραπολογούμεο Ἀριστοτέ λου καταφέρεσθαι, ἀλλ' ἑκατέρ ῳ τ ὰ γιγόμεα σῴζει δίκαιο»). Ο Βησσαριω ἐ ῶ ἀαγωρίζει ὅτι τόσο ὁ Πλάτω ὅσο κα ὶ ὁ Ἀριστοτέλη εἶαι «ἀλλό τριο [ ] ἑκάτερο κα ὶ πόρρω τῆ ἡμετέρα αὐλῆ κα ὶ ὡ τ ῷ γέει, οὕτω κα ὶ τ ῇ θρησκε ίᾳ ἄ μφω» ἐπισημαίει ὅτι ἐκεῖο πο ὺ ἐδιαφέρει πρωτίστω εἶαι «τ ί [...] ἅτερο τούτω βέλτιο, τ ί τῇ ἡμετέρα θρησκε ίᾳ συῳδότερο εἴρηκε». Μ ὲ τὸ τρόπο αὐτ ὸ μορφοποιεῖται ἕα πεδίο σκέ ψη στ ὸ ὁποῖο συατῶται ἡ χριστιαικ ὴ διδασκαλία κα ὶ ἡ πλατωικ ὴ φιλοσοφία κα ὶ ὁ Βησσαρί ω διερωτᾶται «τί [...] οὖκ οἶδε Πλάτωα μ ὴ Χριστιαὸ γεγοέαι κα ὶ ἑπομέω μ ὴ δεῖ αὐτῷ κατ' ἴχο ἕπεσθαι τό γε Χριστιαὸ εἶαι ὁμολογοῦτα;». Σύμφωα μ ὲ τὴ ἄποψ ή του «ἐ τοῖ Πλάτωο λόγοι» μποροῦμε ὰ ἀεύρουμε «χαράγματα [...] τι ὰ κα ὶ σύμβολα κα ὶ οἷ ο ἴχη τῆ ἡμετέρα εὐσεβεία [...] τ ῷ φυσικ ῷ το ῦ ο ῦ φωτ ὶ ἐλλαμφθέτο, ἃ μετ ὰ ταῦτα ὁ δημιουργὸ κα ὶ δεσπότη τ ῇ το ῦ ἀγαπητο ῦ υἱο ῦ ἐαθρωπήσει τε κα ὶ διδασκαλ ίᾳ διώρθωσ έ τε κα ὶ ἐτελειώσατο κα ὶ σαφέστερο ἀποκάλυψε. Τούτοι μέτοι», συεχίζει, «ο ὐ μικρὰ βοηθεῖσθαι οἰόμεθα τοὺ ἐκ τῆ Πλατωικῆ διδασκαλία εἰ τὴ τελειότητα τῆ ἡμετέ ρα εὐσεβεία προθυμουμέου ἀάγεσθαι ἔχουσι γάρ τια ο ὐ μικρ ὰ γειτοήματα, οὐδ' ὁμοιό τητα πάυ ἀόμοιο πρὸ τὴ ἀληθ ῆ θεολογία ἡμῶ», παρατηρε ῖ, κα ὶ κατ ὰ συέπεια ὁ «Πλά τω

7 [...] τ ῇ ἐκκλησ ίᾳ μᾶλλο Ἀριστοτέλου συᾴ δει» (Κώστα Θ. Πέτσιο, Ἡ περ ὶ Φύσεω συζήτηση στ ὴ Νεοελληικ ὴ Σκέψη, σσ ). ΣΎΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟ ΑΝΔΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΑΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1. Ποι ὰ εἶαι ἡ αἰτία πο ὺ ἄ λλοι δίου έμφαση στη έκφραση κι όχι στο περιεχόμεο, άλλοι [πάλι] το ατίθετο, άλλοι τέρποται μόο με τη κομψότητα του λόγου και άλλοι και με τα δύο, και με το περιεχόμεο και με τη έκφραση και με το συδυασμό του. 2. Περί του ότι ο Πλάτω και όλοι οι Πλατωικοί εδιαφέροται κυρίω για το λεκτικό μέρο και τη περίτεχη σύθεση, [αλλά] κατά βάθο υστερού στο περιεχόμεο, εώ ο Αριστοτέλη είαι σπουδαίο και στα δύο, και περί τη διαίρεση του έργου. 3. Και ακόμη περί του ότι στι τέχε του λόγου ο Αριστοτέλη υπερέχει του Πλάτωα. 4. Περί του ότι στι μελέτε για τη διαλεκτική ο Αριστοτέλη έχει τα πρωτεία, εώ ο Πλάτω υστερεί. 5. Περί του ότι, πράγμα αξιοθαύμαστο, ο Αριστοτέλη υπερέχει στα Φυσικά. 6. Περί του ότι στη επιστήμη τω μαθηματικώ ο Πλάτω θεωρείται αμαθή συγκριτικά με το Αριστοτέλη. 7. Περί του ότι και στη Μεταφυσική επιστήμη υπερέχει όλω ο Αριστοτέλη. Ο Πλάτω ατίθετα απέχει μακρά από αυτή τη επιστήμη. 8. Περί τη φθορά ορισμέω συγγραμμάτω του Αριστοτέλη, και περί του ότι διάρθρωσε τρει εργασίε του, τα Φυσικά, τα Μεταφυσικά και τα Ηθικά, σε κεφάλαια αριθμημέα με τα γράμματα τη αλφαβήτου. 9. Περί του ότι μακρά ο Αριστοτέλη είαι πιο περισπούδαστο στη ηθική φιλοσοφία από το Πλάτωα. 10.Σύτομη απαρίθμηση και περί τη πλατωική συγχύσεω για το σκοπό τη διδασκαλία. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 1. Περί του ότι σε αυτό το βιβλίο εξετάζεται το γεγοό ότι ο Αριστοτέλη συμφωεί ελάχιστα με το Πλάτωα για τη καθολική αλήθεια. 2. Περί του ότι είαι αμαρτία για του λόγιου τη Εκκλησία α μη πείθοται σε κεία μόο που είαι ααγκαία για τη σωτηρία τη ψυχή του, ω προ τα άλλα αδιαφορού, ακόμη κι α έχει ατίθετη γώμη με αυτού. 3. Διαίρεση αυτού του δεύτερου βιβλίου, και [περί του ότι] ο Πλάτω κατοομάζει έα θεό, εώ στη πράξη λατρεύει πολλού, ο Αριστοτέλη ααγάγει τα πάτα απλοϊκά σε μια πρώτη αρχή που δε συαριθμείται με άλλε. Και ακόμη, για το καθήκο του Μεσσία, για τη πατοδυαμία του θεού, για τη θεολογία του Πλάτωα και του Αριστοτέλη. 4. Περί του ότι ο Αριστοτέλη ατιλαμβάεται έα θεό και ότι είαι τριαδικό και περί του ότι τα ίχη του θεού ετυπώοται στα πλάσματά του, με βάση τα οποία γίοται καταοητά όσα πιστεύουμε. 5. Για το σημάδι του εό και τριαδικού θεού στα σώματα, εφ όσο υπάρχου σώματα. 6. Περί του ότι ο Αριστοτέλη διαπιστώει τη ύπαρξη τη σφραγίδα [του θεού] σε όλα τα

8 πλάσματα. 7. Περί του ότι ο Αριστοτέλη, μιλώτα για το θεό, χρησιμοποιεί άλλοτε το πληθυτικό κι άλλοτε το εικό αριθμό και περί του ότι αποδίδει τη τελειότητα όλω τω πραγμάτω, δηλαδή το απώτερο σκοπό σε έα τριαδικό θεό. 8. Περί του ότι το εδιαφέρο αυτού του συγγραφέα προήλθε από τη έφεσή του για τη αλήθεια και ακόμη, για τη ισχύ/κύρο ορισμέω λόγω/λέξεω. 9. Ποια η ατίληψη του Αριστοτέλη για τη δημιουργία του κόσμου. 10.Περί του ότι, σύμφωα με το Αριστοτέλη, ο κόσμο δε εξαρτάται από τη φύση του θεού ούτε αποτελεί μέρο του συόλου, αλλά (εξαρτάται) από τη βούληση του θεού. 11.Με ποια βεβαιότητα ισχυρίζεται ο Αριστοτέλη ότι ο κόσμο εξαρτάται από τη ελεύθερη θεϊκή βούληση. 12.Περί του ότι ο Πλάτω μιλάει ποιητικά και με αλληγορίε για τη ψυχή και για τη αθαασία τη, εώ ο Αριστοτέλη επιχειρηματολογεί με αποδείξει. 13.Ο Αριστοτέλη εξηγεί πιο διεξοδικά τη άποψή του για τη φύση τη ψυχή. 14.Περί του ότι υπάρχει στη ψυχή ομοίω, όπω και στα σώματα, η αρχή/το χαρακτηριστικό τη παθητική (patiens, αεκτικό) και τη εεργητική (agens) διάθεση. 15.Περί όσω ακολουθού τη αριστοτελική άποψη περί ψυχή και περί του αδιαίρετου και τη σύθεση τω διαοιώ. 16.Για τη προέλευση τη ψυχή σύμφωα με το Αριστοτέλη. Για τη θεία πρόοια και τη μοίρα. 17.Περί του ότι, όπω στι γραφέ (στα χριστιαικά κείμεα), έτσι επίση ο Αριστοτέλη θεωρεί ότι όλα τα αγαθά χαρίζοται/αποέμοται από το θεό στα πλάσματα, εφ όσο αυτά μπορού α τα δεχθού. 18.Περί του ότι κάθε αιρετική διαστροφή και η φθορά τω Ελλήω προήλθε από τα συγγράμματα του Πλάτωα, ατιθέτω δε, από τα συγγράμματα του Αριστοτέλη οι Λατίοι ωφελήθηκα τα μέγιστα. 19.Περί τη προέλευση τω δακρύω και τη ωφέλειά του. 20.Περί του ότι είαι πιθαό ο Αριστοτέλη α ασπάζεται τη αιώια σωτηρία. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 1. Περί του ότι αυτό το βιβλίο φαερά καταπιάεται με το εγκώμιο του εό και τη αισχρότητα του άλλου και ακόμη, περί του ότι ο βίο του καθέα πρέπει α κριθεί σύμφωα με τα συγγράμματά του. 2. Για τα ασεβήματα του Πλάτωα σύμφωα με όσα γράφει στο Φαίδρο, και ακόμη, περί επιθυμία. 3. Για το εμφαώ δηλούμεο, τη άποψη του Πλάτωα για τη κοιοκτημοσύη τω γυαικώ. 4. Περί του ότι ατιπροτείεται κατά κύριο λόγο η παρθεία και η αποχή από τη ηδοή, και ακόμη, ότι η ηδοή τι ψυχέ που πλάθοται από αυτή είτε τι σέρει σε αιώια βασαιστήρια, είτε τι οδηγεί σε αιώια αγαλλίαση. 5. Περί του ότι ο βίο του Αριστοτέλη είαι κατά βάθο ατίθετο με το πλατωικό, όπω προκύπτει από τα συγγράμματα τω δύο. 6. Περί τη έκφραση φθόου και διαβολή από το Πλάτωα προ τέσσερι άδρε σωτήρε

9 τη Ελλάδο. 7. Περί του ότι ο Πλάτω ισχυρίζεται ότι ο άθρωπο χαρακτηρίζεται κυρίω από αλαζοεία και φαυλότητα. 8. Για το Μέγα Αλέξαδρο και περί του ότι ο Θεό έστειλε αυτό και το Αριστοτέλη, για α προετοιμάσει μέσω αυτώ του αθρώπου σχετικά με τι θεϊκέ γραφέ, διότι οι Έλληε είαι οι πιο εξέχοτε από όλε τι φυλέ είτε για τα σφάλματά του είτε για τη αρετή του, και για του δύο άδρε, με ποιο τρόπο διαπρέπου. 9. Περί του ότι ο Πλάτω στου Νόμου του έτσι εξασκεί του έου στη εγκράτεια, ώστε με ραδιούργο τρόπο α του εξωθεί στη τρυφή. 10.Περί του ότι ο Πλάτω οειρεύεται στου Νόμου του ότι οι πολιτείε θα είαι αιώιε.[ Περί του ότι ο Πλάτω, όπω ακριβώ έα μαιόμεο ιδρύει μια μικρή και φτωχή πολιτεία με δημόσιο και ιδιωτικό βίο.] σελ. 273!!!! 12.Περί του ότι με θεία έμπευση λέγεται από το Πλάτωα εκείο, ότι δηλαδή η άριστη δημοκρατία δε είαι ευήθη, και επίση περί του ότι αυτό συμβαίει μόο στου Βεετού. 13.Τι γράφει ο Πλάτω για τη ψυχή στο δέκατο βιβλίο τω Νόμω. 14.Περί του ότι ο Πλάτω, α και ο άδρα βρίσκεται στη εεργό δράση, αποδίδει στι γυαίκε εξαιτία τη φύση του τη ψυχική δύαμη/σθέο. 15.Περί του ότι τα συγγράμματα, τα διδάγματα και οι θεωρίε του Πλάτωα διέφθειρα τη Ελλάδα. 16.Περί του ότι, εά δε υπήρχε πρόοια, θα διαφθειρότα με το ίδιο τρόπο και ο δυτικό κόσμο. 17.Περί του ότι ο Πλάτω δε είχε σύμποια με το Αριστοτέλη, αλλά με το Επίκουρο και το Μωάμεθ. 18.Για το Μωάμεθ και γιατί είαι πιο παούργο από το Πλάτωα. 19.Επίθεση στη απραγία τω χριστιαώ. 20.Περί του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωο και γιατί, α δε ατισταθεί σε κάποιε μικρέ ειδωλολατρικέ συήθειε, θα ακολουθήσει η μεγάλη φθορά, πράγμα το οποίο φαερώει το παράδειγμα του ίδιου του Μωάμεθ. 21.Πρόσκληση σε όλου του αθρώπου, που θέλου α είαι ευάρεστοι, α επαιού το Αριστοτέλη, και ευγώμω έκφραση ομολογία στι αξίε τη αυθετία του Αριστοτέλη. Πηγή: krometis / Dreampontos.com

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπού» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα τω εικτώ του Ρολογιού Εισαγωγικά ηµήτρης Ι. Μπουάκης Σχ. Σύµβουλος Μαθηµατικώ Σε ορισµέα βιβλία Αριθµητικής, αλλά κυρίως Άλγεβρας Β Γυµασίου και Α

Διαβάστε περισσότερα

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ

πολιορκηθεῖσα ἀλλ ὰ τ ὸ ἥμισυ αὐτῆς ἑκουσίως παρεδόθη εἰς τὸν πορθητὴν μετ ὰ συμφωνιῶ Ποι ὰ δ ὲ εἶαι ἡ ἀληθὴ σχέση Πατριαρχείου κα ὶ Τουρκία; Θ ὰ παρουσιάσω ἐδ ῶ μία φωτοτυπία τῆ * Ἐκκλησιαστικῆ Ἀλήθεια* το ῦ ἐπισήμου περιοδικο ῦ ποὺ ἐξεδίδετο ἀπ ὸ τ ὸ Οἰκουμεικ ὸ Πατριαρχεῖο ἀπ ὸ τὴ πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή 49 43 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στα Στοιχεία του Ευκλείδη, βιβλία VII, VIII και IX (περίπου 300 πχ), οι θετικοί ακέραιοι παριστάοται ως ευθύγραμμα τμήματα και η έοια της διαιρετότητας συδέεται άμεσα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή Μέρος πέµπτο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Στα προηγούµεα κεφάλαια είδαµε τις διάφορες µεθόδους συλλογής και επεξεργασίας του βιοµετρικού υλικού. Κάθε βιοµετρική επεξεργασία όµως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα.

Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικών ( αν) ν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα & αντιπαραδείγµατα. Η τεκµηρίωση του ορισµού της σύγκλισης ακολουθίας πραγµατικώ ( α) µε ατιπροσωπευτικά παραδείγµατα & ατιπαραδείγµατα. Ιωάης Π. Πλατάρος, Μαθηµατικός, Καπετά Κρόµπα 37, Τ.Κ. 24 2 ΜΕΣΣΗΝΗ, ηλ./ταχ. Plataros@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδώ : Διοίκηση Επιχειρήσεω και Οργαισμώ Θεματική Εότητα : Δ.Ε.Ο. 3 Χρηματοοικοομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος : 202-203 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Χρηματοδοτική Αάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είαι γωσό, η Μουσική είαι Μαθημαικά και (σο βάθος) υπάρχει, μία «αδιόραη αρμοία» μεαξύ αυώ ω δύο. Έα μουσικό έργο, διέπεαι από μαθημαικούς όμους, σε ό,ι αφορά ις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α9: Θεολόγοι του τέλους της αυτοκρατορίας Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖο καὶ ὅτι ο ὐ δε ῖ ζητεῖ κα ὶ περιεργάζεσθαι τ ὰ μ

Διαβάστε περισσότερα

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ 5 54 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Εισαγωγή Η αοδοχή τω μιγαδικώ αριθμώ, εκτός αό τις δυατότητες ου άοιξε στη είλυση τω εξισώσεω, έδωσε μεγάλη ευελιξία στο αλγεβρικό λογισμό Για αράδειγμα, η αράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ,

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ, Προβλήματα Πιθαοτήτω Προβλήματα Πιθαοτήτω Από εξετάσεις που έγια σε 5000 ζώα μιας κτηοτροφικής μοάδας, διαπιστώθηκε ότι 000 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Α, 800 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Β εώ 00

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Ἔκδοσι ἀκριβὴ τῆ ὀρθοδόξου πίστεω Ἀπόδοση εἰ τὴ έα ἑλληική: Ἀρχιμαδρίτη Δωρόθεο Πάπαρη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ὅτι ἀκατάληπτο τ ὸ θεῖ ο Ότι το θείο είαι ακατάληπτο και ότι δε πρέπει α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Για να βρούµε την δύναµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωνα µε την ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ

ΑΛΓΕΒΡΑ. Για να βρούµε την δύναµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωνα µε την ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ κ Για α βρούµε τη δύαµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωα µε τη ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ και υ = 0,,, οπότε i κ 4ρ+

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ἐπιθυμητικόνἐ θ ό Πλάτωνος Πολιτεία ή Περί δικαίου (380 π.χ.) δικαιοσύνη = οἰκειοπραγία: κάθε μέρος ενός συνόλου ή

ἐπιθυμητικόνἐ θ ό Πλάτωνος Πολιτεία ή Περί δικαίου (380 π.χ.) δικαιοσύνη = οἰκειοπραγία: κάθε μέρος ενός συνόλου ή Τριπουλά Ιωάννα 1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Πλάτωνος Πολιτεία ή Περί δικαίου (380 π.χ.) δικαιοσύνη = οἰκειοπραγία: κάθε μέρος ενός συνόλου ή μέλος μιας ομάδας πράττει το έργο που του αντιστοιχεί αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 30 ης Τακτικής Συεδρίασης της 24 ης Νοεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 319/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2 Περιγραφική Στατιστική Όπως, ήδη έχουμε ααφέρει, στόχος της Περιγραφικής Στατιστικής είαι, «η αάπτυξη μεθόδω για τη συοπτική και τη αποτελεσματική παρουσίαση τω δεδομέω» Για το σκοπό αυτό, έχου ααπτυχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος Τι είαι εκτός ύλης. Σχολικό έτος 06-07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Το Λεξιλόγιο της Λογικής...9 Ε. Σύολα...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ o: Πιθαότητες. Δειγματικός Χώρος - Εδεχόμεα...0. Έοια της Πιθαότητας...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

5.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C

5.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C 5 55 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C Εισαγωγή Η επίλυση τω εξισώσεω ου και 4ου βαθμού, η ααγκαστική επαφή με τους μιγαδικούς αριθμούς για τη έκφραση τω πραγματικώ ριζώ και η εξέλιξη του αλγεβρικού λογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8 Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ Εργασία 8 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΓΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή -Ν.Βλεμμύδης -Έργο -Θεολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης) ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2010 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΤΟΥ 46 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΝΩΣΗ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΤΟΥ 46 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΝΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 46 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΝΩΣΗ» Αριστοτέλης (384-322 π.χ.) Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.χ. Ήταν γιος ενός θεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0.

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0. Ορισµοί, ισότητα, µέτρο, άθροισµα µιγαδικώ αριθµώ Μιγαδικό επίπεδο Γεωµετρική παράσταση του αθροίσµατος µιγαδικώ αριθµώ ax 3 + β x + γ x+ δ = 0 Η προσπάθεια επιλύσεως εξισώσεω 3 ου βαθµού ( ) και δευτεροβαθµίω

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12 Προτάσεις Βιβλιογραφίας (ελληνική βιβλιογραφία) Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12 Οι προτάσεις αυτές σκοπόν έχουν να διευκολύνουν τους καθηγητές στην αναζήτηση υλικού, από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συνδυασμός ν στοιχείων ανά κ είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή κ στοιχείων από τα ν.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συνδυασμός ν στοιχείων ανά κ είναι μια μη διατεταγμένη συλλογή κ στοιχείων από τα ν. 13/10/2010 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Ορισμός Συδυασμός στοιχείω αά κ είαι μια μη διατεταγμέη συλλογή κ στοιχείω από τα. Παράδειγμα 1 Οι συδυασμοί τω τριώ γραμμάτω Α,Β,Γ αά έα είαι οι εξής τρεις: Α, Β, Γ. Οι συδυασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Ιγάτιος Ιωαίδης Στατιστική Όριο - Συέχεια συάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Περιέχει: Συοπτική Θεωρία Μεθοδολογία Λύσης τω Ασκήσεω Λυμέα Παραδείγματα Ασκήσεις με τις απατήσεις τους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 03 Μαθηματικών

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 03 Μαθηματικών ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 9 ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 3 Μαθηματικώ Ερώτημα Ο Εισαγωγή ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ. Το συγκεκριμέο ερώτημα θα μπορούσε α έχει ισοδύαμα τη μορφή: «Να προτείετε σχέδιο μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) 06.06.2012 Τετάρτη Νεότερη γνωσιοθεωρία/μεταφυσική I (Υ) Δ. Αθανασάκης 09:00 06.06.2012 Τετάρτη Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεσμευμένη Πιθανότητα - Ανεξαρτησία Ενδεχομένων

4. Δεσμευμένη Πιθανότητα - Ανεξαρτησία Ενδεχομένων Δεσμευμέη Πιθαότητα Αεξαρτησία Εδεχομέω 4 Δεσμευμέη Πιθαότητα - Αεξαρτησία Εδεχομέω 4 Γιατί δεσμευμέη πιθαότητα Το όημα της δεσμευμέης πιθαότητας Η πιθαότητα, ως έα μέτρο του βαθμού βεβαιότητας που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΟΜΑ Α Α Α.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα της Στήλης Β, που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO. και επιπλέον. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β] η f είναι συνεχής στο [α,β]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO. και επιπλέον. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β] η f είναι συνεχής στο [α,β] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στην ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνονται τα εξής: Τα επόμενα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A14: Λατίνοι Πατέρες Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Του Κώστα Βακαλόπουλου ΑΣΚΗΣΗ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) Το εύρος (R) τω παρατηρούμεω υψώ τω 00 πελατώ εός γυμαστηρίου είαι cm. A) Να ομαδοποιήσετε τα δεδομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254/10-10-2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τη 10 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε, έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ Οι θεολογικοί στοχασμοί και η προσέγγισή τους σε σχέση με το θείο, σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, τους Στωικούς φιλοσόφους, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική. 1. Πώς σχολίασε και πώς προσπάθησε ο Σ. να ελέγξει το χρησμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 15 Εισαγωγή 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 15 Εισαγωγή 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 15 Εισαγωγή 19 I. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΘΕΩΡΙΑ 27 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 29 1.1. Οι Έννοιες Επιχείρημα, Επιχειρηματολογία, Αντεπιχείρημα, Ανασκευή, Πειθώ 29 1.2. Είδη

Διαβάστε περισσότερα

i) Αν ο φυσικός αριθμός n δεν είναι τετράγωνο ακεραίου, τότε ο n είναι άρρητος.

i) Αν ο φυσικός αριθμός n δεν είναι τετράγωνο ακεραίου, τότε ο n είναι άρρητος. Πρόλογος 3 Πρόλογος Τ ο βιβλίο αυτό απευθύεται σε κάθε συάδελφο Μαθηματικό, αλλά κυρίως σε κάθε έο συάδελφο που πρόκειται α συμμετάσχει στο διαγωισμό του Α.Σ.Ε.Π. Επίσης, απευθύεται σε μαθητές με υψηλούς

Διαβάστε περισσότερα

xf(y) + yf(x) = (x + y)f(x)f(y)

xf(y) + yf(x) = (x + y)f(x)f(y) ΕΥΡΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Επιμέλεια: Καρράς Ιωάης Μαθηματικός Φίλος μὲ δή, ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ λόγῳ ὁ ἀγαθὸς ἔσται, ἐχθρὸς δὲ ὁ ποηρός. gxkarras@gmail.com 1. Να βρεθού όλες οι συαρτήσεις f : R R για τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A12: Μικρασιάτες, Παλαιστίνιοι και Αντιοχειανοί Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 6: Διδασκαλείο αρρένων (1834-1864) Ι. Μπεκηρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη Τμήμα: Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των πρώτων συστηματικών δοκιμών - που συναντάμε στον πλατωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πραγματοποιείται το Α πραγματοποιείται και το Β.

Όταν πραγματοποιείται το Α πραγματοποιείται και το Β. Βασικές έοιες και τύποι πιθαοτήτω Πείραμα τύχης - Η έοια του τυχαίου Δειγματικός χώρος Ω εός πειράματος τύχης (πεπερασμέος, απείρως αριθμήσιμος, συεχής) Εδεχόμεα Α, Β, (απλά, σύθετα) Βέβαιο εδεχόμεο Αδύατο

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής)

Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής) Μέγιστον τόπος. Ἅπαντα γάρ χωρεῖ. (Θαλής) Από την εποχή που οι άνθρωποι σήκωσαν τα μάτια τους προς τον ουρανό και παρατήρησαν τον Ήλιο (τον θεό τους) και τα αστέρια, είχαν την πεποίθηση ότι η Γη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α-

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α- Μαθηματικά για τη Β τάξη του Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τω Κώστα Βακαλόπουλου Bασίλη Καρκάη Εισαγωγικό σημείωμα Παραθέτουμε στα δύο άρθρα που ακολουθού μια σειρά από λυμέες ασκήσεις στα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισαγωγή

2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισαγωγή ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισαγωγή Ο όρος Στατιστική εδεχομέως α προέρχεται από τη λατιική λέξη status (πολιτεία, κράτος) η οποία, χρησιμοποιήθηκε αρχικά για το χαρακτηρισμό αριθμητικώ δεδομέω που ααφέροται κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41.

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 η ΕΚΑ Α 4. Έστω Ω { ω, ω, ω, ω 4 } ο δειγµατικός χώρος εός πειράµατος τύχης και τα εδεχόµεα Α {ω, ω }, Β {ω, ω 4 } + Α είαι P(A B) και Ρ( Β Α ), όπου θετικός ακέραιος τότε + 4 Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες

Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Δογματικά θέματα Γνώση εν προσώπω και Ελευθερία // Γνώση εν προσώπω και Αγάπη Ελευθερία και Θεότητα στην αρχαιοελληνική σκέψη και στους Πατέρες Β. Μπακούρος Η Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΤΙΚΗ SALVATORES DEI

ΑΣΚΗΤΙΚΗ SALVATORES DEI ΑΣΚΗΤΙΚΗ SALVATORES DEI Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-48-9 ISBN ηλεκτρονικής έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε μια μικρή συλλογή ασκήσεω οι οποίες καλύπτου τις έοιες που μάθαμε στο κεφάλαιο της Στατιστικής. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο )- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Κωνσταντίνος Λιάκος Β2 49 ο Γυμνάσιο Αθηνών 2011-2012 Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Όπως και στον σύγχρονο κόσμο, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Η ΚΑΤΑΛΟΟΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Ε: ΞΩΤΕΙΚΟΥ Υπό κ. Evl Col, της Βιβλιοθήκης του K' Coll. Σηματικό μέρος του HELEN αφιερώεται ο ι η εξέταση της πολιτικής, που ακολουθού οι βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β 1, 1-3 / Β 1, 4 Α. Επομένως, οι ηθικές αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε είναι αντίθετη προς τη φύση μας η γένεσή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1.Ο Πρωταγόρας παρουσιάζει στο σημείο αυτό μια ιδιαιτέρως ρηξικέλευθη τοποθέτηση σχετικά με την έννοια και το σκοπό της τιμωρίας. Η τιμωρία, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα δεν είναι εκδίκηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες Αριθµητική Γεωµετρική Πρόοδος

Ακολουθίες Αριθµητική Γεωµετρική Πρόοδος Ακολουθίες Αριθµητική Γεωµετρική Πρόοδος Μία συάρτηση α µε πεδίο ορισµού το Ν * λέγεται ακολουθία και συµβολίζεται µε (α ) δηλ. a : N * R : α = α( ) Ο α 1 λέγεται πρώτος όρος της ακολουθίας, ο α δεύτερος

Διαβάστε περισσότερα