Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα"

Transcript

1 Ιγάτιος Ιωαίδης Στατιστική Όριο - Συέχεια συάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Περιέχει: Συοπτική Θεωρία Μεθοδολογία Λύσης τω Ασκήσεω Λυμέα Παραδείγματα Ασκήσεις με τις απατήσεις τους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 Το βιβλίο αυτ γράφτηκε για τους μαθητές της Γ τάξης τω ΕΠΑΛ που θα εξεταστο Παελλαδικά για τη εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Ι. Περιέχει τα κεφάλαια Στατιστικής, Ορίω, Παραγώγω και Ολοκληρωμάτω. Κάθε κεφάλαιο είαι χωρισμέο σε διδακτικές ε τητες και κάθε ε τητα περιέχει τη θεωρία, λυμέα παραδείγματα, ασκήσεις για λ ση απ τους μαθητές και απατήσεις ή συοπτικές λ σεις τω ασκήσεω αυτώ. Στα λυμέα παραδείγματα περιέχοται και επιλεγμέες ασκήσεις του σχολικο βιβλίου τω ΕΠΑΛ και του Ειαίου Λυκείου. Τα παραδείγματα γράφτηκα σο γίεται πιο ααλυτικά για τη καλ τερη κατα ησή τους απ τους μαθητές και πιστε ω τι καλ πτου τις σ γχροες α- παιτήσεις τω Παελλαδικώ εξετάσεω. Τα τελευταία παραδείγματα κάθε ο- μάδας παρουσιάζου ιδιαίτερη δυσκολία στη λ ση τους. Στο κεφάλαιο της Στατιστικής ο τρ πος συμπλήρωσης τω πιάκω είαι εδεικτικ ς για α βοηθήσει το μαθητή. Δε είαι απαραίτητος, εκτ ς α ζητείται στη εκφώηση. Οι παράγουσες είαι προτιμ τερο α διδαχθο στο τέλος του κεφαλαίου τω Παραγώγω. Προτείω στους μαθητές α διαβάσου προσεκτικά τα παραδείγματα και στη συέχεια α προσπαθήσου α λ σου τις προτει μεες ασκήσεις, δι τι το είδος και το επίπεδο δυσκολίας τω ασκήσεω αυτώ είαι παρ μοιο με αυτ τω παραδειγμάτω. Με μεγάλη μου χαρά θα δεχτώ οποιαδήποτε υπ δειξη που θα βελτίωε το βιβλίο αυτ. Καλή επιτυχία Ιγάτιος Ιωαίδης

3 Κεφάλαιο 1o Εισαγωγικές έοιες Στατιστικοί πίακες Γραφικές παραστάσεις Ομαδοποίηση τω παρατηρήσεω...14 Παραδείγματα...19 Ασκήσεις...28 Απατήσεις Παράμετροι θέσης Παράμετροι διασποράς Συτελεστής μεταβλητ τητας...42 Παραδείγματα...43 Ασκήσεις...55 Απατήσεις...58 Κεφάλαιο 2o Όριο συάρτησης...63 Παραδείγματα...71 Ασκήσεις...87 Απατήσεις Συέχεια συάρτησης...93 Παραδείγματα...95 Ασκήσεις Απατήσεις Κεφάλαιο 3o Παράγωγος συάρτησης σε σημείο Συέχεια και παραγωγισιμ τητα Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις Παράγωγος συάρτηση Κα ες παραγώγισης Παράγωγοι αώτερης τάξης Παράγωγοι βασικώ συαρτήσεω Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις Παράγωγοι σ θετω συαρτήσεω Παραδείγματα Ασκήσεις...137

4 Απατήσεις Ρυθμ ς μεταβολής Παράγουσα συάρτηση Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις Μοοτοία συάρτησης Ακρ τατα συάρτησης Πιθαές θέσεις τοπικώ ακρ τατω συάρτησης Μελέτη τοπικώ ακρ τατω συάρτησης Κριτήριο 1ης Παραγώγου Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις Μελέτη τοπικώ ακρ τατω συάρτησης Κριτήριο 2ης Παραγώγου Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις Κεφάλαιο 4o Το ορισμέο ολοκλήρωμα Ιδι τητες του ορισμέου ολοκληρώματος Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις Υπολογισμ ς ορισμέου ολοκληρώματος Α. 1ος τρ πος υπολογισμο -Ααζήτηση μιας παράγουσας α) Ορισμέα ολοκληρώματα βασικώ συαρτήσεω Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις β) Ορισμέα ολοκληρώματα σ θετω συαρτήσεω Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις Β. 2ος τρ πος υπολογισμο - Παραγοτική ολοκλήρωση Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις Εμβαδ επίπεδου χωρίου Α Εμβαδ χωρίου που ορίζεται απ μια συάρτηση Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις Β Εμβαδ χωρίου που ορίζεται απ δ ο συαρτήσεις Παραδείγματα Ασκήσεις Απατήσεις...250

5 Ιγάτιος Ιωαίδης - Μαθηματικά Ι - Γ ΕΠΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είαι ο κλάδος τω μαθηματικώ ο οποίος έχει ως έργο: Το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομέω. Τη ταξιόμηση και κατάλληλη παρουσίασή τους. Τη αάλυση και εξαγωγή ατίστοιχω συμπερασμάτω για τη εξυπηρέτηση διαφόρω σκοπώ. Πληθυσμός λέγεται το σύολο τω ατικειμέω (εμψύχω ή αψύχω) του ο- ποίου τα στοιχεία εξετάζουμε ως προς έα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τους. Μεταβλητή είαι το χαρακτηριστικό ως προς το οποίο εξετάζουμε το πληθυσμό. Τις μεταβλητές τις διακρίουμε σε: ποιοτικές μεταβλητές, τω οποίω οι τιμές δε είαι αριθμοί. ποσοτικές μεταβλητές, τω οποίω οι τιμές είαι αριθμοί και διακρίοται σε: διακριτές μεταβλητές, στις οποίες κάθε άτομο του πληθυσμού μπορεί α πάρει μόο διακεκριμέες τιμές. συεχείς μεταβλητές στις οποίες κάθε άτομο του πληθυσμού μπορεί α ατιστοιχηθεί σε οποιαδήποτε πραγματική τιμή που αήκει σε διάστημα τω πραγματικώ αριθμώ ή έωση διαστημάτω. Δείγμα είαι μια ατιπροσωπευτική μικρή ομάδα ή υποσύολο του πληθυσμού και δειγματοληψία, η εξέτασή του. Οι τιμές t 1, t 2,..., t που παίρουμε από τη μελέτη εός δείγματος μεγέθους μιας μεταβλητής X, λέγοται παρατηρήσεις. Οι τιμές x 1, x 2,..., x κ(κ ) λέγοται τιμές της μεταβλητής Χ και είαι οι διαφορετικές μεταξύ τους παρατηρήσεις.

6 10 Κεφάλαιο 1ο: Στατιστική 1.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ α Πίακας Συχοτήτω ( ) Στη τιμή ( = 1,2,...,κ ) ατιστοιχίζεται η συχότητα, δηλαδή ο φυσικός αριθμός που δείχει πόσες φορές εμφαίζεται η τιμή, στο σύολο τω παρατηρήσεω και είαι κ =. Ρωτήσαμε π.x. 40 μαθητές, α μας πούε το αριθμό τω αδελφώ που έ- χου και πήραμε τους αριθμούς: Παρατηρήσεις t (= 1,2,...,40) είαι όλοι οι α- ριθμοί. Τιμές x ( = 1,2,3, 4 ) της μεταβλητής Χ είαι οι αριθμοί x 1 = 0, x 2 = 1, x 3 = 2, x 4 = 3 Α όλοι οι αριθμοί είχα τη ίδια συχότητα, τότε οι παρατηρήσεις t και οι τιμές x θα ήτα ίδιες ( ) =. Ο διπλαός πίακας μας δίει τη καταομή τω συχοτήτω για τη μεταβλητή «αριθμός αδελφώ». Το μέγεθος του δείγματος είαι: = = = 40 β Πίακας Αθροιστικώ Συχοτήτω ( N ) Αριθμός Αδελφώ Άθροισμα 40 Η αθροιστική συχότητα εκφράζει το πλήθος τω παρατηρήσεω που είαι μικρότερες ή ίσες της τιμής x. N1 = 1 = 8 N2 = N1 + 2 = = 30 N3 = N2 + 3 = = 37 N4 = N3 + 4 = = 40 Αριθμός Αδελφώ N Άθροισμα 40 -

7 Ιγάτιος Ιωαίδης - Μαθηματικά Ι - Γ ΕΠΑΛ 11 γ Πίακας Σχετικώ Συχοτήτω ( f ) Α διαιρέσουμε τη συχότητα σχετική συχότητα f της τιμής 0 f 1 και f 1 + f f κ = 1. με το μέγεθος του δείγματος, προκύπτει η, δηλαδή Συήθως εκφράζεται επί τοις εκατό, δηλαδή f 1% + f 2% f κ% = 100%. f = ( = 1, 2,3,...,κ ), με f % f = = και ισχύει 1 8 f1 = = = 0, f2 = = = 0, f3 = = = 0, f4 = = = 0, Αριθμός Αδελφώ f f % 0 8 0,200 20, ,550 55, ,175 17, ,075 7,5 Άθροισμα 40 1, ,0 δ Πίακας Αθροιστικώ Σχετικώ Συχοτήτω ( F ) Η αθροιστική σχετική συχότητα F εκφράζει το ποσοστό τω παρατηρήσεω που είαι μικρότερες ή ίσες της τιμής. Συήθως εκφράζεται επί τοις εκατό: F% = 100 F. F1 = f1 = 0, 200 F F + = 2 = 1 f2 = 0, ,550 = 0,750 F F + = 3 = 2 f3 = 0, ,175 = 0,925 F F + = 4 = 3 f4 = 0, ,075 = 1,000 Αριθμός Αδελφώ f F F% 0 0,200 0,200 20,0 1 0,550 0,750 75,0 2 0,175 0,925 92,5 3 0,075 1, ,0 Άθροισμα 1,

8 12 Κεφάλαιο 1ο: Στατιστική 1.3 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ α Ραβδόγραμμα Το ραβδόγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση τω τιμώ μιας ποιοτικής ή ποσοτικής μεταβλητής. Αποτελείται από ορθογώιες στήλες που οι βάσεις τους βρίσκοται πάω στο οριζότιο άξοα (κατακόρυφο ραβδόγραμμα), ή στο κατακόρυφο ά- ξοα (οριζότιο ραβδόγραμμα). Σε κάθε τιμή της μεταβλητής Χ ατιστοιχεί μια ορθογώια στήλη της οποίας το ύψος είαι ίσο με τη ατίστοιχη συχότητα, σχετική συχότητα κλπ. Έ- χουμε έτσι το κατακόρυφο ραβδόγραμμα συχοτήτω, σχετικώ συχοτήτω κλπ. Με παρόμοιο τρόπο έχουμε το οριζότιο ραβδόγραμμα συχοτήτω, σχετικώ συχοτήτω κλπ. Η απόσταση μεταξύ τω στηλώ και το μήκος τω βάσεώ τους καθορίζεται αυθαίρετα, είαι όμως ίδια για όλα. Μπορούμε α μη αφήουμε κεό αάμεσα στις στήλες. Για το πίακα της παρατήρησης 8 έχουμε τα ραβδογράμματα: v f % Κατακόρυφο ραβδόγραμμα συχοτήτω Οριζότιο ραβδόγραμμα σχετικώ συχοτήτω f% Μπορούμε α κατασκευάσουμε δύο ή περισσότερα ραβδογράμματα μαζί συγκρίοτας έτσι διαφορετικές μεταβλητές.

9 Ιγάτιος Ιωαίδης - Μαθηματικά Ι - Γ ΕΠΑΛ 13 f % 53,2 47,5 43,8 43,3 37,7 35,2 17,5 12,9 11,8 Αστικός πληθυσμός Ημιαστικός πληθυσμός Αγροτικός πληθυσμός Στο διπλαό σχήμα είαι το κατακόρυφο ραβδόγραμμα τω σχετικώ συχοτήτω f %, από τη απογραφή του αστικού, ημιαστικού και αγροτικού πληθυσμού τα έτη 1951,1961, Έτος β Εικοόγραμμα Χρησιμοποιείται στη μελέτη μεγάλω δειγμάτω. π.x Από μια έρευα σε δείγμα μαθητώ για το πλήθος τω βιβλίω που διαβάζου σε έα χρόο, προέκυψε ότι οι 4000 δε διάβασα καέα βιβλίο, οι 3000 διάβασα 1 βιβλίο, οι 2000 διάβασα 2 βιβλία και οι 1000 διάβασα 3 βιβλία, έ- χουμε το διπλαό εικοόγραμμα. ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ γ Κυκλικό Διάγραμμα Χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση τω ποιοτικώ και ποσοτικώ μεταβλητώ, ότα οι διαφορετικές τιμές της μεταβλητής είαι σχετικά λίγες. Είαι έας κυκλικός δίσκος, χωρισμέος σε κυκλικούς τομείς, τα εμβαδά ή ισοδύαμα τα τόξα τω οποίω είαι αάλογα προς τις ατίστοιχες συχότητες ή τις σχετικές συχότητες f τω τιμώ της μεταβλητής Χ. Α α τα τόξα, τότε α f = = ( = 1, 2,...,κ ). Προσοχή : Οι τιμές f στο τύπο δε είαι επί τοις εκατό.

10 Ιγάτιος Ιωαίδης - Μαθηματικά Ι - Γ ΕΠΑΛ 19 Ποιες από τις παρακάτω μεταβλητές είαι ποιοτικές και ποιες ποσοτικές; Από τις ποσοτικές α διακρίετε ποιες είαι διακριτές και ποιες συεχείς. α) Οι αρχικοί μισθοί πτυχιούχω Μαθηματικώ. β) Ο μήας κατά το οποίο έας υπάλληλος παίρει άδεια. γ) Οι απουσίες εός μαθητή σε όλο το σχολικό έτος. δ) Οι προτιμήσεις τω μαθητώ στα μουσικά συγκροτήματα. ε) Το αγαπημέο χρώμα εός τμήματος μαθητώ. Λ ύ σ η α) Ποσοτική συεχής. Οι μισθοί μπορού α κυμαίοται σε έα διάστημα. β) Ποιοτική. Οι τιμές είαι οι μήες του έτους. γ) Ποσοτική διακριτή. Οι απουσίες είαι οι φυσικοί αριθμοί 0, 1, 2,. δ) Ποιοτική. Οι τιμές είαι οόματα συγκροτημάτω και όχι αριθμοί. ε) Ποιοτική. Τα χρώματα δε είαι αριθμοί. Έγιε μια δειγματοληπτική έρευα για το βάρος τω εμπορευμάτω μιας αποθήκης λαχαικώ. Βρήκαμε ότι τα βάρη 10 κιβωτίω σε κιλά είαι: 17, 12, 12, 15, 18, 22, 24, 25, 19, 20 α) Ποιος είαι ο πληθυσμός; β) Ποιες είαι οι μοάδες; γ) Ποιο είαι το δείγμα; δ) Ποιες είαι οι παρατηρήσεις; ε) Ποια είαι η μεταβλητή και ποιες οι τιμές της; Λ ύ σ η α) Πληθυσμός είαι το σύολο Κ τω κιβωτίω. β) Μοάδες είαι τα κιβώτια κ 1,κ 2,...,κ 10 που ζυγίσαμε. γ) Δείγμα είαι το σύολο Δ { κ,κ,...,κ } = δ) Παρατηρήσεις είαι όλοι οι αριθμοί. ε) Μεταβλητή είαι το βάρος τω κιβωτίω και τo σύολο τιμώ της είαι Σ = { 12,15,17,18,19,20,22,24,25}.

11 20 Κεφάλαιο 1ο: Στατιστική Τα 16 τμήματα εός Λυκείου έχου τους εξής μαθητές: 31,29,27,29,28,28,30,28,29,30,31,29,31,27,27,29. α) Να κατασκευάσετε τους πίακες: συχοτήτω, αθροιστικώ συχοτήτω, σχετικώ συχοτήτω % και αθροιστικώ σχετικώ συχοτήτω %. β) Να κάετε τα κατακόρυφα ραβδογράμματα συχοτήτω και αθροιστικώ σχετικώ συχοτήτω %. Λ ύ σ η α) β) 1 3 f 1% = 100 = 100 = 18, f 2% = 100 = 100 = 18, f 3% = 100 = 100 = 31, f 4% = 100 = 100 = 12, f % = 100 = 100 = 18, Μαθητές Πλήθος Μαθητώ N F % ,25 68,75 37,50 18,75 0 f% F% ,75 18, ,75 37, ,25 68, ,50 81, ,75 100,00 Άθροισμα , Πλήθος Μαθητώ Κατακόρυφο ραβδόγραμμα συχοτήτω Κατακόρυφο ραβδόγραμμα αθρ. σχετικώ συχοτήτω F%

12 28 Κεφάλαιο 1ο: Στατιστική 11.. Σε έα Λύκειο θέλουμε α εξετάσουμε τη επίδοση 10 μαθητώ στη Στατιστική. Πήραμε τις βαθμολογίες 15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17. α) Ποιος είαι ο πληθυσμός; β) Ποια είαι τα άτομα; γ) Ποια είαι η μεταβλητή; δ) Ποιες είαι οι παρατηρήσεις; ε) Η ποσοτική αυτή μεταβλητή είαι συεχής ή διακριτή; 22.. Μελετάμε τους μαθητές της Γ τάξης εός Λυκείου ως προς τη διαγωγή τους, το αριθμό τω απουσιώ τους, τη ειδικότητα που παρακολουθού και το βάρος τους. Να βρείτε ποιες από τις μεταβλητές αυτές είαι ποιοτικές και ποιες ποσοτικές και από τις ποσοτικές μεταβλητές ποιες είαι διακριτές και ποιες συεχείς Οι παρακάτω αριθμοί παρουσιάζου τις εδείξεις εός ζαριού το οποίο ρίξαμε 30 φορές Να κατασκευάσετε πίακα συχοτήτω και αθροιστικώ συχοτήτω 44.. Σε μια πόλη μετρήσαμε τη μεγαλύτερη ημερήσια θερμοκρασία επί 30 συεχείς ημέρες και βρήκαμε (σε βαθμού Κελσίου) τους παρακάτω αριθμούς: α) Να κατασκευάσετε πίακα συχοτήτω, αθροιστικώ συχοτήτω και το κατακόρυφο ραβδόγραμμα συχοτήτω. β) Πόσες ημέρες η θερμοκρασία ήτα: ) Μικρότερη από 23 o C. ) Μεγαλύτερη από 24 o C. ) Τουλάχιστο 24 o C.

13 Ιγάτιος Ιωαίδης - Μαθηματικά Ι - Γ ΕΠΑΛ Ο διπλαός πίακας δίει τη καταομή συχοτήτω 50 οικογεειώ ως προς το αριθμό τω παιδιώ τους. α) Να το συμπληρώσετε με τους πίακες α- θροιστικώ συχοτήτω, σχετικώ συχοτήτω % και αθροιστικώ σχετικώ συχοτήτω %. β) Να βρείτε το αριθμό και το ποσοστό τω οικογεειώ που έχου: ) Τουλάχιστο 1 παιδί. ) Πάω από 3 παιδιά. ) Από 3 έως 5 παιδιά. v) Το πολύ 6 παιδιά. v) Ακριβώς 6 παιδιά. Αριθμός Παιδιώ Αριθμός Οικογεειώ Άθροισμα Ο παρακάτω πίακας παρουσιάζει τη διάρκεια ζωής εός δείγματος με ο- θόες τηλεόρασης από τη παραγωγή εός εργοστασίου. Διάρκεια Ζωής (σε ώρες) Ν [ 400,500 ) 15 [ 500,600 ) 60 [ 600,700 ) 120 [ 700,800 ) 195 [ 800,900 ) 265 [ 900,1000 ) 325 [ 1000,1100 ) 375 [ 1100,1200 ) 400 % f % F Άθροισμα - - α) Να συμπληρώσετε το πίακα. β) Να κατασκευάσετε: ) Το ιστόγραμμα και το πολύγωο συχοτήτω. ) Το ιστόγραμμα και το πολύγωο αθροιστικώ συχοτήτω.

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Στα Μαθηματιά Γειής Παιδείας Tι οομάζουμε συάρτηση Tι οομάζουμε παραγματιή συάρτηση πραγματιής μεταβλητής Μια διαδιασία με τη οποία άθε στοιχείο εός συόλου Α πεδίο ορισμού ατιστοιχίζεται σε έα αριβώς στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι παρατηρήσεις που πήραμε για το ύψος και το βάρος 16 εργατών μιας βιομηχανίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι παρατηρήσεις που πήραμε για το ύψος και το βάρος 16 εργατών μιας βιομηχανίας. Συσέτιση δύο μεταβλητώ Συσέτιση δύο μεταβλητώ Θεωρούμε δύο τυαίες μεταβλητές X, Y και ζεύγη παρατηρήσεω,,,,...,, από τυαίο δείγμα μεγέθους. Ααφερόμαστε, δηλαδή, σε μη πειραματικά δεδομέα ο ερευητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

( Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

( Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Χ. ΑΜΙΑΝΟΥ, Ν. ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ, Χ. Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 003 Στη Ρίτα Στη Χρυούλα Στη Λέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατί

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδοµένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2014-2015 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτική των Μαθηματικών Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού Σοφία Άιζενμπαχ Α.Μ. 5898 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα